ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: Οδηγίες για την εργασία Αριθμός ερωτήσεων που πρέπει να απαντηθούν. Στην εργασία αυτή υπάρχουν συνολικά 4 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση περιέχει διαφορετικό αριθμό υποερωτήσεων. Για άριστα (10) πρέπει να απαντηθούν σωστά και οι τέσσερεις ερωτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποερωτήσεων. Η σχετική βαρύτητα της κάθε υποερώτησης δίδεται μέσα σε αγκύλη. Μορφοποίηση εργασίας. Μέγεθος γραμματοσειράς 11pts, απόσταση μεταξύ γραμμών 1.5 σειρές, απόσταση μεταξύ παραγράφων 12pts. Το όνομα του αρχείου Word της εργασίας σας να είναι γραμμένο ως εξής: deo34_[toeponymosas]_essay3.doc. Περιεχόμενο και συνολική εικόνα εργασίας. Οι εργασίες πρέπει να είναι καλογραμμένες, επιμελημένες και ευανάγνωστες ώστε να μην κουράζουν τον αναγνώστη. Θα πρέπει η διάρθρωσή της να είναι αντίστοιχη των ερωτήσεων και υποερωτήσεων (δηλ. να είναι σαφές σε ποια ερώτηση ή υποερώτηση απαντάτε σε κάθε σημείο της εργασίας σας). Διαβάστε περισσότερα στη διεύθυνση Διαγράμματα. Εάν δημιουργήσετε διαγράμματα, αυτά ΔΕΝ πρέπει να είναι σκαναρισμένα, αλλά κατασκευασμένα σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο αρχείο που έχουμε δημιουργήσει «how to make diagrams.doc». Οι παραπομπές και βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να γράφονται όπως αναφέρεται στο αρχείο «how to quote and reference.doc». Και τα δύο υπάρχουν στην ιστοσελίδα των εργασιών ΔΕ- Ο34 Συνεννοηθείτε με τον Καθηγητή-Σύμβουλό σας για περισσότερες λεπτομέρειες. Έκταση εργασίας. Μέγιστη έκταση εργασίας: 7 σελίδες (περιλαμβανομένων των αναφορών, διαγραμμάτων, εισαγωγής-επιλόγου και των βιβλιογραφικών αναφορών αλλά εξαιρουμένων των εκφωνήσεων). Οι εργασίες πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από το ειδικό έντυπο «Ενιαίο Έντυπο Υποβολής και Αξιολόγησης Γραπτών Εργασιών» που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και επισυνάπτεται, για ευκολία σας, ηλεκτρονικά με την παρούσα εκφώνηση της ΓΕ3. Ο μέγιστος βαθμός που μπορεί να λάβει ο φοιτητής για κάθε ερώτηση είναι 2 μονάδες. Με 2 επιπλέον μονάδες βαθμολογείται η σαφήνεια και ροή της σκέψης, η γενική διατύπωση, η ποιότητα των διαγραμμάτων και γενικότερα η συνολική θεωρητική τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων με βάση τις υποδείξεις της οικονομικής θεωρίας.

2 ΑΠΟΛΥΤΗ καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των εργασιών (συμπεριλαμβανομένης παράτασης 2 ημερών): ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΕΟ, εργασίες που παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα επισύρουν βαθμολογικές κυρώσεις (0,5 βαθμό για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης). ΕΑΠ ΔΕΟ34 Εκφώνηση 3ης Γραπτής Εργασίας (Μακροοικονομική )

3 Ερώτηση 1η Εκφώνηση Η ερώτηση 1 περιλαμβάνει 4 υπoερωτήσεις. Έστω ότι μια οικονομία περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις: C = ,8Y I = r G = 300 (C = κατανάλωση, Υ = εισόδημα) (I = επιθυμητή επένδυση, r =επιτόκιο) (G = κρατικές δαπάνες) α) Προσδιορίστε την καμπύλη IS και εξηγήστε τι εκφράζει. {20%} Αν, επιπλέον, δίνεται ότι: M d = 0,2Y 700r M s / P = 200 P = 1 (Μ d = ζήτηση χρήματος, Ρ = επίπεδο τιμών) (Μ s / P = πραγματική προσφορά χρήματος) β) Προσδιορίστε την καμπύλη LM και εξηγήστε τι εκφράζει. {20%} γ) Προσδιορίστε την ισορροπία της οικονομίας (Υ, r) βάσει των καμπυλών IS και LM και δείξτε τη διαγραμματικά. {20%} δ) Αν το επίπεδο τιμών μειωθεί από Ρ = 1 σε Ρ = 0,5, βρείτε ξανά τις τιμές ισορροπίας των Υ και r και παρουσιάστε σε ένα διάγραμμα την καμπύλη συνολικής ζήτησης AD, υποθέτοντας ότι αυτή είναι ευθεία (οπότε αρκεί ο προσδιορισμός δύο σημείων της). {40%} Απάντηση Η απάντηση μπορεί να βρεθεί κυρίως στις Ενότητες 1.4, και 2.7 α) Στην ισορροπία θα ισχύει: Y = C + I + G = ,8Y r => Y = r (καμπύλη IS). Η IS μας δίνει συνδυασμούς (Υ, r) οι οποίοι αντιστοιχούν σε ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών. β) Στη θέση ισορροπίας της αγοράς χρήματος θα ισχύει M d = M s /P και αντικαθιστώντας τα δεδομένα παίρνουμε: (0,2Y 700r) = 200 => Υ = r (καμπύλη LM). Η LM μας δίνει συνδυασμούς (Υ, r) οι οποίοι αντιστοιχούν σε ισορροπία στην αγορά χρήματος. γ) Οι συναρτήσεις IS και LM είναι: Y = r (IS) Υ = r (LM) και λύνοντας το σύστημα ως προς Υ και r παίρνουμε Υ = 2750 και r = 0,5. Οι συναρτήσεις IS και LM είναι γραμμικές και δίνονται στο παρακάτω διάγραμμα: ΕΑΠ ΔΕΟ34 Εκφώνηση 3ης Γραπτής Εργασίας (Μακροοικονομική )

4 r IS LM 0, Υ δ) Αν το επίπεδο τιμών μειωθεί σε Ρ = 0,5, τότε η νέα συνάρτηση LM θα είναι: (0,2Y 700r) = 200/0,5 => (0,2Y 700r) = 200/ 0,5 => Υ = r. Η συνάρτηση αυτή συνδυαζόμενη με τη συνάρτηση IS, Υ = r, μας δίνει τη λύση r = 0,25 και Υ = Συνεπώς, ο συνδυασμός Ρ = 0,5 και Υ = 2875 μας προσδιορίζει ένα σημείο της καμπύλης συνολικής ζήτησης. Ένα άλλο σημείο που θα βρίσκεται στην καμπύλη συνολικής ζήτησης αντιστοιχεί στο συνδυασμό Ρ = 1 και Υ = 2750 που προσδιορίσαμε ως ισορροπία στο υποερώτημα (γ). Συνεπώς, το διάγραμμα της ευθείας AD θα είναι: Ρ 1 AD 0, Υ ΕΑΠ ΔΕΟ34 Εκφώνηση 3ης Γραπτής Εργασίας (Μακροοικονομική )

5 Ερώτηση 2η Εκφώνηση Η ερώτηση 2 περιλαμβάνει 2 υπoερωτήσεις. α) Εάν μια κυβέρνηση επιλέξει να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες της χρηματοδοτώντας την αύξηση αυτή με έκδοση τίτλων (ομολόγων) του δημοσίου, ποιες αναμένετε ότι θα είναι οι επιπτώσεις στη συνολική παραγωγή και στο γενικό επίπεδο των τιμών της εν λόγω οικονομίας, αφενός στην μεσοπρόθεσμη, και αφετέρου στην μακροχρόνια περίοδο; Παρουσιάστε το μηχανισμό προσαρμογής της συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς. {50%} β) Για αρκετά χρόνια, στις χώρες της Νοτίου Ευρώπης, υπήρχε αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) των ονομαστικών μισθών στις μεταβολές των τιμών. Εάν μια από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών επέλεγε να ασκήσει επεκτατική νομισματική πολιτική, ποιες αναμένετε ότι θα ήταν οι επιπτώσεις της πλήρους και αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) στη συνολική παραγωγή και στο γενικό επίπεδο των τιμών; Παρουσιάστε το μηχανισμό προσαρμογής της συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς. {50%} Σημείωση: Στο υποερώτημα 2α να παρουσιάσετε το μηχανισμό προσαρμογής της συνολικής ζήτησης και αυτόν της συνολικής προσφοράς για καθεμιά από τις δύο περιόδους που ζητούνται. Στην ανάλυσή σας φροντίστε να δώσετε έμφαση στην αποτύπωση της σειράς των μεταβολών που επέρχονται διαδοχικά στα διάφορα μακροοικονομικά μεγέθη. Απάντηση (α) Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες του βιβλίου. (50%) - Στην μεσοπρόθεσμη περίοδο, θα αυξηθεί η συνολική παραγωγή (Υ) και το γενικό επίπεδο των τιμών (Ρ): Εάν το αρχικό σημείο ισορροπίας της οικονομίας είναι το σημείο Α, τότε επεκτατική δημοσιονομική πολιτική μετατοπίζει την IS δεξιά, καθώς επίσης και την AD προς τα δεξιά, δηλαδή AD. Το άμεσο αποτέλεσμα θα είναι η ύπαρξη μια υπερβάλλουσας ζήτησης στην οικονομία ίση με την απόσταση ΑΒ. Σε ένα επόμενο στάδιο, η υπερβάλλουσα αυτή ζήτηση θα προκαλέσει μια αύξηση των τιμών. Η αύξηση αυτή των τιμών θα ενεργοποιήσει δυο ενδογενείς μηχανισμούς προσαρμογής : έναν από την πλευρά της συνολικής ζήτησης και έναν από την πλευρά της συνολικής προσφοράς. Από την πλευρά της συνολικής ζήτησης: Η αύξηση των τιμών (Ρ) θα μειώσει τα πραγματικά χρηματικά διαθέσιμα (Μ/Ρ) με αποτέλεσμα να έχουμε μια διαταραχή της ισορροπίας στην αγορά χρήματος (και τίτλων). Για να διατηρηθεί η ισορροπία αυτή θα πρέπει το επιτόκιο ( r ) να αυξηθεί, κάτι που θα έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση ΕΑΠ ΔΕΟ34 Εκφώνηση 3ης Γραπτής Εργασίας (Μακροοικονομική )

6 των επενδύσεων ( Ι) και κατά συνέπεια της παραγωγής (Υ). Έχουμε δηλαδή ένα «αποτέλεσμα εκτοπισμού». Έτσι, η προσαρμογή της οικονομίας φαίνεται από το βελάκι μεταξύ των σημείων Β και Γ. Από την πλευρά της συνολικής προσφοράς: Η αύξηση των τιμών (Ρ) θα μειώσει τον πραγματικό μισθό (W/P) λόγω του ότι ο ονομαστικός μισθός (W) έχει μια σχετική ακαμψία στον χρονικό ορίζοντα που εξετάζουμε. Αυτό θα έχει μια θετική επίπτωση στο κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων και στην αύξηση της παραγωγής του (Υ). Έτσι, η προσαρμογή της οικονομίας φαίνεται από το βελάκι μεταξύ των σημείων Α και Γ. Ρ AS Ρ1 Α Β Γ AD AD Υ1 Υ2 Υ - Στην μακροχρόνια περίοδο, θα αυξηθεί μόνον το γενικό επίπεδο των τιμών (Ρ): Το αρχικό σημείο ισορροπίας της οικονομίας είναι και πάλι το σημείο Α. Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική μετατοπίζει την IS δεξιά, καθώς επίσης και την AD προς τα δεξιά, δηλαδή AD. Η διαφορά με την προηγούμενη περίπτωση είναι το ότι η καμπύλη AS είναι εδώ κάθετη λόγω της πλήρους ευκαμψίας των ονομαστικών μισθών και των τιμών. Οι δυο παραπάνω μηχανισμοί οι οποίοι ενεργοποιούνται μετά την υπερβάλλουσα αρχική ζήτηση παραμένουν οι ίδιοι. Από την πλευρά τις προσφοράς, επειδή θα έχουμε ισόποση αύξηση των μισθών (W) και των τιμών (Ρ), δεν θα μεταβληθεί το κόστος παραγωγής και η παραγωγή. Θα έχουμε δηλαδή ένα «αποτέλεσμα πλήρους εκτοπισμού». Ρ Ρ2 Γ AS Ρ1 Α Β AD AD Υ1 Υ ΕΑΠ ΔΕΟ34 Εκφώνηση 3ης Γραπτής Εργασίας (Μακροοικονομική )

7 Συνεπώς, η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική θα είναι αποτελεσματική μεσοπρόθεσμα, αλλά πλήρως αναποτελεσματική μακροπρόθεσμα. (β) Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες του βιβλίου. (50%) Όταν υπάρχει πλήρης και αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) των ονομαστικών μισθών στις μεταβολές των τιμών, μια αύξηση του επιπέδου των τιμών συνοδεύεται από ισόποση αύξηση των ονομαστικών μισθών με αποτέλεσμα ο πραγματικός μισθός να παραμένει αμετάβλητος. Κατά συνέπεια, η καμπύλη συνολικής προσφοράς AS θα είναι κάθετη. Εάν το αρχικό σημείο ισορροπίας της οικονομίας είναι το σημείο Α, τότε επεκτατική νομισματική πολιτική μετατοπίζει την LM δεξιά, καθώς επίσης και την AD προς τα δεξιά, δηλαδή AD. Το άμεσο αποτέλεσμα θα είναι η ύπαρξη μια υπερβάλλουσας ζήτησης στην οικονομία ίση με την απόσταση ΑΒ, η όποια θα προκαλέσει μια αύξηση των τιμών. Η αύξηση αυτή των τιμών θα ενεργοποιήσει τους δυο ενδογενείς μηχανισμούς προσαρμογής : έναν από την πλευρά της συνολικής ζήτησης και έναν από την πλευρά της συνολικής προσφοράς. Από την πλευρά τις προσφοράς, δεν θα μεταβληθεί το κόστος παραγωγής και η παραγωγή, επειδή θα έχουμε ισόποση αύξηση των μισθών (W) και των τιμών (Ρ). Θα έχουμε δηλαδή ένα «αποτέλεσμα πλήρους εκτοπισμού». Ρ Ρ2 Γ AS Ρ1 Α Β AD AD Υ1 Υ Συνεπώς, μια επεκτατική νομισματική πολιτική σε καθεστώς πλήρους και αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) δεν έχει καμία επίπτωση στη συνολική παραγωγή. Αντίθετα θα αυξήσει μόνον το γενικό επίπεδο των τιμών. Ερώτηση 3η Εκφώνηση Η ερώτηση 3 περιλαμβάνει 3 υπoερωτήσεις. Στο μοντέλο Mundell-Fleming: α) Αναφέρατε τι και πώς μπορεί να μετατοπίσει τις καμπύλες IS και LM. {20%} ΕΑΠ ΔΕΟ34 Εκφώνηση 3ης Γραπτής Εργασίας (Μακροοικονομική )

8 β) Σε καθεστώς κυμαινόμενων ισοτιμιών εξηγήστε τι θα συμβεί στο συνολικό παραγόμενο προϊόν, εάν υπάρξει μια αύξηση στην προσφορά χρήματος από την κεντρική τράπεζα. {40%} γ) Τι θα συμβεί στο συνολικό παραγόμενο προϊόν των ΗΠΑ εάν μειωθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) το επιτόκιο στο Ευρώ; {40%} Απάντηση (α) (βλ. σελ του Γ τόμου) Λόγοι σχετικοί με τις εξωτερικές συναλλαγές που μπορούν να μετατοπίσουν τις καμπύλες IS και LM: H IS μετατοπίζεται δεξιά όταν: Υπάρχει αυτόνομη αύξηση της δαπάνης (π.χ. από αύξηση εξαγωγών) Η πραγματική ισοτιμία υποτιμάται H IS μετατοπίζεται αριστερά όταν: Αυξάνεται η δαπάνη για εισαγωγές Η πραγματική ισοτιμία ανατιμάται H LM μετατοπίζεται δεξιά όταν: Σημειώνεται αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων στην Κεντρική Τράπεζα H LM μετατοπίζεται αριστερά όταν: Σημειώνεται μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων στην Κεντρική Τράπεζα και επομένως, μείωση της συνολικής ρευστότητας ΕΑΠ ΔΕΟ34 Εκφώνηση 3ης Γραπτής Εργασίας (Μακροοικονομική )

9 (β) (βλ. σελ του Γ τόμου) r IS IS LM LM r=r*+θ BP P AD 0 AD y P AS y 0 y 1 y Μια αύξηση στην προσφορά χρήματος από την κεντρική τράπεζα σε καθεστώς κυμαινόμενων ισοτιμιών θα μειώσει τα εγχώρια επιτόκια σε χαμηλότερο επίπεδο από τα διεθνή. Έτσι θα υπάρξει καθαρή εκροή κεφαλαίου, με αποτέλεσμα την υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος, τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου και την αύξηση της συνολικής δαπάνης και του συνολικού παραγόμενου προϊόντος. Εάν r είναι το εγχώριο επιτόκιο, r * είναι το διεθνές επιτόκιο, θ είναι η διαφορά μεταξύ r και r * που προκύπτει από τον κίνδυνο παρακράτησης εγχώριων τίτλων, y είναι το συνολικό παραγόμενο προϊόν της οικονομίας, P είναι το επίπεδο τιμών, οι καμπύλες IS, LM και BP μας δείχνουν την ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, χρήματος και ισοζυγίου πληρωμών, αντίστοιχα και οι καμπύλες AD και AS μας δείχνουν τη συνολική ζήτηση και προσφορά στην οικονομία, αντίστοιχα, τότε οι καμπύλες LM και IS και AD μετακινούνται προς τα δεξιά (βλ. παραπάνω σχήμα). Σε καθεστώς κυμαινόμενων ισοτιμιών, η νομισματική πολιτική είναι αποτελεσματική για τη μεταβολή του συνολικού παραγόμενου προϊόντος. Συνοπτικά, οι κινήσεις των μεταβλητών έχουν ως εξής: Η r < r* εκροή κεφαλαίων ε nx y (λόγω αύξησης της συνολικής ζήτησης) (H: προσφορά χρήματος, ε: συναλλαγματική ισοτιμία, nx: εμπορικό ισοζύγιο) ΕΑΠ ΔΕΟ34 Εκφώνηση 3ης Γραπτής Εργασίας (Μακροοικονομική )

10 (γ) (η απάντηση στηρίζεται στη σελ. 193 του Γ τόμου) Οι φοιτητές πρέπει να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει καθεστώς κυμαινόμενων ισοτιμιών μεταξύ USD και EUR (χρησιμοποιώντας και αυτά που αναφέρονται στην ενότητα 4.6). Έτσι, μια μείωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) του επιτοκίου στο Ευρώ θα επιφέρει βραχυπρόθεσμα αύξηση της καθαρής εισροής κεφαλαίου στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα την ανατίμηση του δολαρίου και τη χειροτέρευση του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ. Η καμπύλη IS στο παρακάτω σχήμα, μετακινείται αριστερά και η συνολική δαπάνη στις ΗΠΑ μειώνεται λόγω μετακίνησης της καμπύλης της συνολικής ζήτησης προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού παραγόμενου προϊόντος. r IS 1 IS 0 L r 0 =r 0 *+θ BP 0 r 1 =r 1 *+θ BP 1 P AD 1 AD 0 y P AS y 1 y 0 y Συνοπτικά, οι κινήσεις των μεταβλητών στην οικονομία των ΗΠΑ έχουν ως εξής: r* εισροή κεφαλαίων ε nx (μετατόπιση IS αριστερά και μείωση της συνολικής ζήτησης) y (r*: επιτόκιο στο EUR). ΕΑΠ ΔΕΟ34 Εκφώνηση 3ης Γραπτής Εργασίας (Μακροοικονομική )

11 Ερώτηση 4η Εκφώνηση Εξηγήστε και αναλύστε με σαφήνεια τις μορφές της καμπύλης Phillips στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο. Στις απαντήσεις σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και διαγράμματα ή την αντίστοιχη εξίσωση. Σημείωση: Η απάντησή σας συνιστάται να μην ξεπερνά τις 20 γραμμές, και αν χρησιμοποιήσετε διαγράμματα, ο αριθμός τους να περιοριστεί στα απολύτως αναγκαία για την ανάλυσή σας. Απάντηση (Η απάντηση είναι στις σελίδες του Γ τόμου) Η καμπύλη Phillips δείχνει την αρνητική σχέση μεταξύ του ποσοστού μεταβολής των ονομαστικών μισθών και του ποσοστού ανεργίας Η σχετική μαθηματική έκφραση είναι και το σχήμα είναι W = ονομαστικός μισθός u = ανεργία Επίσης, η καμπύλη Phillips δείχνει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του ποσοστού μεταβολής των τιμών και του ποσοστού ανεργίας. Αυτή βασίζεται στο ότι ο μισθός α- ποτελεί σημαντικό μέρος των τιμών και οι άλλες πηγές κόστους είναι σχετικά σταθερές. Η σχετική μαθηματική έκφραση είναι y P f (u) L ΕΑΠ ΔΕΟ34 Εκφώνηση 3ης Γραπτής Εργασίας (Μακροοικονομική )

12 Βραχυχρόνια Περίοδος Η εξίσωση είναι και δείχνει ότι ο ρυθμός μεταβολής των ονομαστικών μισθών εξαρτάται όχι μόνο από τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, αλλά και από την πίεση που προκύπτει για αύξηση των μισθών, όταν αυξάνονται οι τιμές. Στο βραχυχρόνιο κεϋνσιανό υπόδειγμα το α=0. Μακροχρόνια Περίοδος Η μακροχρόνια καμπύλη Phillips δείχνει ένα ποσοστό ανεργίας, το φυσικό ποσοστό, ανεξαρτήτως του ποσοστού μεταβολής των τιμών. Με άλλα λόγια οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης του ποσοστού ανεργίας κάτω του φυσικού θα έχει μακροχρονίως ως αποτέλεσμα μόνο την αύξηση των τιμών. Η εξίσωση του βιβλίου είναι W 1 1 a a y f ( u) 1 a L και το σχετικό διάγραμμα ΕΑΠ ΔΕΟ34 Εκφώνηση 3ης Γραπτής Εργασίας (Μακροοικονομική )

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Μακροοικονομική: dap_naut@yahoo.gr Είναι η μελέτη της οικονομίας σαν σύνολο, ασχολείται δηλαδή με τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας μιας

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 α) Συζητείστε τις θεωρίες κατανάλωσης που βασίζονται στην υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος και την υπόθεση του κύκλου ζωής. α) Με βάση τις θεωρίες αυτές συζητείστε πως

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 009-10 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (3 ΒΑΘΜΟΙ) i. Περιγράψτε το ρόλο του θεματοφύλακα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ii. Ποια ήταν η απόδοση του δείκτη ΧΑ και ποια του Euribor το 2007;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα...2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα... 1. Μακροοικονομική Θεωρία Ι.. 4. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ. 4 3. Πολιτική Οικονομία Ι... 5 4. Πολιτική Οικονομία ΙΙ... 5 5. Αναπτυξιακή και Εξελικτική Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχειρηματικοί κύκλοι. Αντιμετώπιση αυτών. Νεώτερες Θεωρίες. Πολιτικοί επιχειρηματικοί κύκλοι»

Θέμα: «Επιχειρηματικοί κύκλοι. Αντιμετώπιση αυτών. Νεώτερες Θεωρίες. Πολιτικοί επιχειρηματικοί κύκλοι» Θέμα: «Επιχειρηματικοί κύκλοι. Αντιμετώπιση αυτών. Νεώτερες Θεωρίες. Πολιτικοί επιχειρηματικοί κύκλοι» Συντάκτης: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Μc Χρηματοοικονομικών 1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η σωστή και αποτελεσματική διδασκαλία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Απαιτεί γνώση, φαντασία και προσεκτική προετοιμασία.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η σωστή και αποτελεσματική διδασκαλία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Απαιτεί γνώση, φαντασία και προσεκτική προετοιμασία. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η σωστή και αποτελεσματική διδασκαλία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Απαιτεί γνώση, φαντασία και προσεκτική προετοιμασία. Το Βιβλίο του καθηγητή έχει στόχο να βοηθήσει τον καθηγητή στην προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...... ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι..... 4. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ....

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Σπουδαστής Χάντικας Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κώστας Κτωρής Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Λούης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κύπρου Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών Ιούνιος 2004 Οι απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 2012 ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 1. Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η οικονομική πολιτική; Τα βασικά ερωτήματα στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009. Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009. Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών ΔΑΠ Οικονομικού www.dap-oikonomikou.gr - Σελίδα 2 από 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ... ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα... 3 1. ΧΡΗΜΑ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΦΕΒΡ 2009... 4 2. ΧΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα