ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Τιµολογιακή Πολιτική της Εταιρείας καθορίζεται λαµβάνοντας υ όψη τα δεδοµένα της αγοράς και του ανταγωνισµού και αναθεωρείται σύµφωνα µε τη στρατηγική της Εταιρείας. Η Εταιρεία χρεώνει τους ελάτες της σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια ου σχετίζονται µε: Το είδος της υ ηρεσίας ου αρέχεται Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ου χρησιµο οιούνται Την αγορά (Market) στην ο οία αρέχονται υ ηρεσίες. Ενδεικτικά οι χρεώσεις είναι οι ακόλουθες: I. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Α. Γενική τιµολογιακή ολιτική Αξία συναλλαγής Προµήθεια Ελάχιστη ροµήθεια ανά ινακίδιο Α ό 0,1 έως 3.934,70 1,00% 6 Α ό 3.934,71 έως ,80 0,76% 6 >13.738,81 0,51% 6 Β. Ενδοσυνεδριακές ( intraday ) συναλλαγές στην αγορά Αξιών του ΧΑ Αξία συναλλαγής Προµήθεια Ελάχιστη ροµήθεια ανά ινακίδιο Α ό 0,1 έως ,51% 6 Α ό έως ,30% 6 > ,26% 6 1) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΙ ΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ικαιώµατα ΕΤ.ΕΚ. Μετοχές Ε ί αξίας συναλλαγής 0,020% ικαιώµατα ΕΤ.ΕΚ. Οµόλογα - Οµολογίες Ε ί αξίας συναλλαγής 0,005% ικαιώµατα συναλλαγών στο Χ.Α Ε ί αξίας Πινακιδίου 0,0125% Έξοδα εντολών Ανά εντολή 0,06 Έξοδα ιακανονισµού Ανά Τίτλο στο ινακίδιο 0,50 Εκκαθαριστικά ικαιώµατα Ε ί αξίας ινακιδίου 0,040% Φόρος ώλησης Ε ί αξίας ώλησης 0,20% 2) ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟ Α ΤΗΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Βάση ισχύουσας κάθε φορά α όφασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Ε ι λέον εξαµηνιαίο άγιο οσό 10,20 για ε ενδυτικούς λογαριασµούς της ηµεδα ής. 3) ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χ.Α Άνοιγµα µερίδας Ε ενδυτή στο Σ.Α.Τ. Πάγιο οσό 10 Μεταφορά Αξιών στον Ειδικό Λογαριασµό Ανά κίνηση ρος χειριστή 20 + ΦΠΑ Μεταφορά Αξιών α ό τον Ειδικό Λογαριασµό Ανά κίνηση ρος χειριστή 20 + ΦΠΑ Μεταφορά Χαρτοφυλακίου σε άλλον χειριστή Ανά κίνηση ρος χειριστή 20 + ΦΠΑ Μεταφορά α ό Κοινή ρος Ατοµική Μερίδα Ανά κίνηση ρος χειριστή 0,1% ε ί της µεταφερόµενης αξίας µε ελάχιστη χρέωση 20.Η χρέωση & ε ιβάλλεται και στα δύο µέρη της συναλλαγής(κοινή, Ατοµική Μερίδα) Η αντίστοιχη χρέωση οµολογιών 0,015% Μεταφορά α ό Ατοµική ρος Κοινή Μερίδα Ανά κίνηση ρος χειριστή 0,01% ε ί της µεταφερόµενης αξίας µε ελάχιστη χρέωση 10 & µέγιστη 100 ανά κίνηση. Εξουσιοδότηση χρήσης λογαριασµού στο Σ.Α.Τ. Πάγιο Ποσό 3 Χρέωση εξάσκησης WARRANTS Ανά εντολή 0.50 ικαιώµατα Μεταθέσεων ιακανονισµού Μετοχών Ανά κίνηση 1 ιαφορο οιηµένη α ό τη γενική τιµολογιακή ολιτική είναι δυνατόν να ακολουθείται, κατό ιν αίτησης του Πελάτη και εξέτασης του αιτήµατός του α ό την Εταιρεία. Ενδεχόµενη εριστασιακή, για µεµονωµένη συναλλαγή, µείωση της κατά άγιο τρό ο εφαρµοζόµενης τιµολογιακής ολιτικής στον Πελάτη, δε συνιστά και δε µ ορεί έ ουδενί να λογίζεται ως ανάληψη υ οχρέωσης εκ µέρους της Εταιρείας να ε αναλάβει, ή να καθιερώσει τη µειωµένη τιµολογιακή ολιτική. 1

2 Σε ερί τωση αιτήµατος ε ανεκτύ ωσης ινακιδίων θα ροκύ τει χρέωση ανάλογη του όγκου των µε σχετική ενηµέρωση. - Εξειδικευµένες ερι τώσεις συναλλαγών, ό ως η ραγµατο οίηση συναλλαγών ε ί Αξιών Σταθερού Εισοδήµατος ή η καταχώρηση εξωχρηµατιστηριακών µεταβιβάσεων συνε άγονται ε ι λέον χρεώσεις εκ µέρους της ΕΧΑΕ ή της ΕΤ.ΕΚ. Η Εταιρεία ε ιφυλάσσεται να ενηµερώσει τον Πελάτη για τις χρεώσεις αυτές, εφόσον ε ιθυµεί να ραγµατο οιήσει τέτοιου είδους συναλλαγές και ριν την ραγµατο οίησή τους, ό ως και για κάθε είδους χρέωση κατό ιν εγγράφου αιτήµατος. II. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Για τις αρεχόµενες υ ηρεσίες της Εταιρείας στα λαίσια αροχής συµβουλών ρος τον ελάτη η Εταιρεία δικαούται αµοιβής η ο οία ροσδιορίζεται : α) στο οσό των 50 ετησίως, εφόσον η αροχή συµβουλών αφορά αγορές σε Ελληνικές µετοχές του Χρηµατιστήριου Αθηνών (ΧΑ) και άλλα χρηµατο ιστωτικά µέσα της ηµεδα ής, β) στο οσό των 50 ετησίως, εφόσον η αροχή συµβουλών αφορά σε συναλλαγές ε ί αραγώγων του Χρηµατιστήριου Αθηνών (ΧΑ), γ) ροµήθεια έως 1% ετησίως ε ί της αξίας του κεφαλαίου ρος ε ένδυση, εφόσον η αροχή συµβουλών αφορά αγορές και χρηµατο ιστωτικά µέσα της αλλοδα ής.ελάχιστο οσό χρέωσης ύψους 50 το χρόνο. III. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Κόστος ανοίγµατος και διοικητικής διαχείρισης ε ενδυτικού λογαριασµού της αλλοδα ής 30 ετησίως. IV. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Α) Ετήσια χρέωση (MANAGEMENT FEES) : 1,5% Ε ί της αξίας του υ ό διαχείριση χαρτοφυλακίου Β) Αµοιβή ε ιτυχίας (SUCCESS FEES) : 10% Ε ί των ραγµατο οιηθέντων κερδών σε κάθε ερίοδο αναφοράς. V. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ( ΚΡΑΤΙΚΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ηµεροµηνία αγοράς µέχρι ηµεροµηνία λήξης Οµολόγου ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ποσοστό ε ί τρέχουσας αξίας Οµολόγου ΚΡΑΤΙΚΑ - ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ < 1 ΕΤΟΣ 1,00% 1-5 ΕΤΗ 1,50% 5-10 ΕΤΗ 1,75% > 10 ΕΤΗ 2,00% ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ * ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ * Χρέωση ανά 3µηνο, η ο οία υ ολογίζεται ε ί της µέσης αξίας των Οµολόγων 0,10% (ετησίως) Ελάχιστη χρέωση 40 (ετησίως) 0,10% (ετησίως) Ελάχιστη χρέωση 40 (ετησίως) * Στην αµοιβή της Εταιρείας υ ολογίζεται και ροστίθεται Φ.Π.Α. 23% ο ο οίος α οδίδεται στο Ελληνικό ηµόσιο. Οι µεταφορές οµολόγων ρος τρίτο θεµατοφύλακα έχουν χρέωση 20 ανά τίτλο. VI. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ & ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ETFs) ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Markets: US- Core Europe- Asia Αξία συναλλαγής Brokerage & Settlement Custody Minimum Transfers (b.p.) (b.p) Custody Ticket Α ό 0,1 $ έως $ Minimum fee 30 0,08% Α ό $ έως $ 0,63% Min fee 30 0,08% $ και άνω 0,53% Min fee 30 0,08% Λήψη και διαβίβαση εντολών ε ί µετοχών/etfs λην των ροαναφεροµένων χρηµατιστηρίων 1% λέον µεταβιβαστικών και λοι ών εξόδων και φόρων µε ελάχιστη ροµήθεια ό ως ορίζεται ανά χώρα. Για όλες τις ωλήσεις µετοχών εισηγµένων σε όλες τις χρηµαταγορές ισχύει Φόρος Πώλησης 0,20% υ έρ Ελληνικού ηµοσίου. Υ όχρεος καταβολής είναι ο ωλητής-ε ενδυτής στις οικείες φορολογικές αρχές. ΕΞΟ Α ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Επί αξίας χαρτοφυλακίου σε ετήσια βάση και µε αναλογική χρέωση ανά τρίµηνο. Κλίµακα µέσης αξίας χαρτοφυλακίου Ποσοστό χρέωσης σε ετήσια βάση επί µέσης Ελάχιστη χρέωση περιόδου αξίας ευρώ 0,05% 50 +ΦΠΑ > ευρώ 0,06% 50 +ΦΠΑ 2

3 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ PRODUCT AXON 1 - COMMISSION SCHEME FTASE-20 10,4 FTASE-20 I/D 6,76 EXPIRATION FTASE- FTASE-20 OPTIONS 10,4 FTASE-20 OPTIONS I/D 6,76 0,90% I/D 0,55% S 5 I/D 2,5 PRODUCT AXON 2 - COMMISSION SCHEME FTASE FTASE-20 I/D 5 EXPIRATION FTASE- FTASE-20 OPTIONS 10 FTASE-20 OPTIONS I/D 5 0,90% I/D 0,45% S 5 I/D 2,5 3

4 PRODUCT AXON 3 - COMMISSION SCHEME FTASE-20 6,8 FTASE-20 I/D 3,5 EXPIRATION FTASE- FTASE-20 OPTIONS 6,8 FTASE-20 OPTIONS I/D 3,5 0,50% I/D 0,30% S 4 I/D 2 Ε ι λέον η συναλλαγή ε ιβαρύνεται µε ροµήθειες Εκκαθαριστή Παραγώγων και ροµήθειες υ έρ Χ.Α. και ΕΤ.ΕΚ ό ως ορίζει η εκάστοτε τιµολογιακή ολιτική του Χρηµατιστηρίου. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΟΥ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πίνακας συνολικών ροµηθειών ε ί ενδεικτικών συναλλαγών σε αράγωγα ροϊόντα ε ί δεικτών, εµ ορευµάτων και νοµισµάτων ΣΥΜΒΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΧΟΝ ΑΕΠΕΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΙΚΤΕΣ ES NQ Συνολικά $ ανά Συµβόλαιο (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) SP500 E-Mini 15$ ανά συµβόλαιο Nasdaq 100 E-Mini 15$ ανά συµβόλαιο 2.02$ ανά συµβόλαιο 2.02$ ανά συµβόλαιο DAX DTB DAX ανά συµβόλαιο 2 ανά συµβόλαιο ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ GC NYMEX Gold Futures Full Sized 15$ ανά συµβόλαιο 2.31$ ανά συµβόλαιο YG NYSE LIFFE Gold Futures Mini Sized NY 15$ ανά συµβόλαιο 1.69$ ανά συµβόλαιο SI NYMEX Silver Futures Full Sized 15$ ανά συµβόλαιο 2.31$ ανά συµβόλαιο YI NYSE LIFFE Silver Futures Mini Sized NY 15$ ανά συµβόλαιο 1.69$ ανά συµβόλαιο PL NYMEX Platinum Futures 15$ ανά συµβόλαιο 2.31$ ανά συµβόλαιο CL NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures Full Sized 15$ ανά συµβόλαιο 2.31$ ανά συµβόλαιο 4

5 QM NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures Mini Sized NY 15$ ανά συµβόλαιο 2.06$ ανά συµβόλαιο Φυσικό Αέριο Natural Gas NG NYMEX Henry Hub 15$ ανά συµβόλαιο Henry Hub 2.31$ ανά συµβόλαιο QG NYMEX Φυσικό Αέριο Natural Gas E-Mini 15$ ανά συµβόλαιο 1.36$ ανά συµβόλαιο YK CBOT Soybean Futures E-Mini 15$ ανά συµβόλαιο 1.89$ ανά συµβόλαιο ZN CBOT 10 Years US Treasury Note 15$ ανά συµβόλαιο 1.67$ ανά συµβόλαιο ZC CBOT Electronic Corn Futures 15$ ανά συµβόλαιο 2.81$ ανά συµβόλαιο ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ EUR E7 AUD EUR/USD 15 / 15$ ανά συµβόλαιο EUR/USD E-Mini 15 / 15$ ανά συµβόλαιο AUD/USD Future 15 / 15$ ανά συµβόλαιο 2.46$ ανά συµβόλαιο 1.71$ ανά συµβόλαιο 2.46$ ανά συµβόλαιο Η Εταιρεία ε ιφυλάσσει το δικαίωµα να διαφορο οιήσει τις ιο άνω χρεώσεις αναλόγως αραγόντων ου δύναται να µεταβληθούν, άντοτε µετά α ό ενηµέρωση του ε ενδυτή. Χρεώσεις οι ο οίες καλύ τουν έξοδα τρίτων (έξοδα διαµεσολαβητών, χρηµατιστηρίου, εκκαθάρισης και το ικών φόρων) καθορίζονται α ό τους εκάστοτε φορείς της αγοράς στην ο οία γίνεται η ε ένδυση καθώς και α ό τις συνεργαζόµενες εταιρείες ου διενεργούν την εκτέλεση ή την εκκαθάριση των συναλλαγών και η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για το ύψος των χρεώσεων αυτών. ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΣΤΑ ΙΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.10564, Τηλέφωνο: , Fax: , Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθµ.Αδείας : 2/61/ ) 5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank.

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Βασικό Τιµολόγιο Τελευταία ενηµέρωση 4 Ιουνίου 203 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000 3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking

Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking Τελευταία ενηµέρωση Αύγουστος 205 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ALPHA FINANCE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ. 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχει η Alpha Finance

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ALPHA FINANCE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ. 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχει η Alpha Finance ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ALPHA FINANCE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχει η Alpha Finance 1.1. Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση συναλλαγών στην Αγορά Μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37 Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 [«Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007»] [Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...4 1.1.1 Επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΟΣΕΚΑ Η ιδέα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Tα Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και αρκετές δεκαετίες, µία από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές επένδυσης Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Βάσει της Οδηγίας MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - Ν. 3606/2007) Σεπτέμβριος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα