Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.bankofgreece.gr Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή."

Transcript

1 Τεύχος 16 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 215 Number 16 January-February 215

2 Τεύχος 16 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 215 Number 16 January-February 215

3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης & Μελετών - Γραμματεία Διεύθυνση Στατιστικής - Γραμματεία Ελευθ. Βενιζέλου Αθήνα Τηλ: , Fax: BANK OF GREECE Economic Analysis & Research Department Secretariat Statistics Department - Secretariat 21, Ε. Venizelos Avenue GR-12 5 Αthens Τel: , Fax: Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή. Η τελευταία ημερομηνία για τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος ήταν η 3η Μαρτίου 215. All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged. The cut-off date for the statistics included in this issue was 3rd March 215. ISSN

4 Το Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας αποσκοπεί σε μια σφαιρική και όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Ειδικότερα, συνδυάζει την ολοκληρωμένη παρουσίαση των βραχυχρόνιων οικονομικών εξελίξεων βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων με σημαντικό αριθμό μακροχρόνιων σειρών που αναφέρονται σε βασικά οικονομικά μεγέθη. Με το συνδυασμό αυτό δίδεται μια συνοπτική αλλά κατά το δυνατόν πλήρης εικόνα του οικονομικού περιβάλλοντος και παρέχεται η δυνατότητα αξιόπιστης και αντικειμενικής αξιολόγησης των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία. Εξάλλου, η συγκέντρωση πολλών στατιστικών σειρών που καλύπτουν ολόκληρη σχεδόν την οικονομία σε ένα Δελτίο, αντί της διασποράς τους σε εξειδικευμένες δημοσιεύσεις, εκτιμάται ότι θα είναι πολύ χρήσιμη γι' αυτούς που ασχολούνται συστηματικά με οικονομικές αναλύσεις και έρευνα, καθώς και εκείνους που θέλουν να ενημερώνονται για την οικονομική συγκυρία. Επιπρόσθετα, η διαγραμματική απεικόνιση των στατιστικών σειρών επιτρέπει στον αναγνώστη όχι μόνο να εκτιμήσει τις βραχυχρόνιες μεταβολές, αλλά και να αξιολογήσει καλύτερα τις φάσεις του οικονομικού κύκλου και τις διαγραφόμενες τάσεις και προοπτικές της οικονομίας. Πιστεύεται επομένως ότι το Δελτίο αυτό δεν αποτελεί απλώς πηγή στατιστικών πληροφοριών αλλά και χρήσιμο βοήθημα, ιδιαίτερα γι' αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής ή τη λήψη οικονομικών αποφάσεων, επειδή διευκολύνει την αξιολόγηση, τη συχνή επανεκτίμηση και ενδεχομένως τον επαναπροσδιορισμό της πολιτικής με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Τα στοιχεία (μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια) που περιλαμβάνονται στο Δελτίο αναθεωρούνται σε συνεχή βάση, εφόσον νέες στατιστικές πληροφορίες προκύπτουν και γίνονται αποδεκτές μετά από τους σχετικούς ελέγχους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αναθεωρήσεις μπορεί να προκληθούν από πρόσθετες πληροφορίες που προκύπτουν από ειδικές ετήσιες έρευνες. Τέλος, αναθεώρηση γίνεται σε περιπτώσεις διακοπής της σειράς των στοιχείων λόγω αλλαγής μεθοδολογίας. Τα προσωρινά και τα αναθεωρημένα στοιχεία επισημαίνονται με τις κατάλληλες ενδείξεις. Προς διευκόλυνση των αναγνωστών που αναζητούν ιστορικά στοιχεία, σε ειδικό παράρτημα στο τέλος της έκδοσης παρατίθενται οι αλλαγές που έχουν γίνει κατά καιρούς στο Δελτίο (προσθήκες πινάκων, τροποποιήσεις σε υπάρχοντες πίνακες κ.λ.π). iii

5 This Bulletin is intended to provide a global view of the Greek economy. It combines a comprehensive outline of short-term economic developments with a large number of time series relating to basic economic aggregates. This combination offers a concise and, as far as possible, complete picture of the domestic economic environment, together with the possibility of a reliable and objective assessment of the latest developments in the Greek economy. The fact that a wide array of time series covering almost every aspect of the domestic economic scene is gathered in a single publication, instead of being scattered over a number of specialised editions, is expected to render the Bulletin very useful to those who are systematically concerned with economic analysis and research and would therefore consider it essential to keep abreast of the economic conjuncture. In addition, the presentation of statistical data in the form of graphs enables the reader not only to assess short-term changes but also to evaluate in the best possible way the various phases of the economic cycle as well as emerging trends and prospects. It is therefore believed that the Bulletin will not be merely a source of statistical information but a useful tool as well, especially for those involved in policy or decision making, since it facilitates the evaluation, re-assessment and possibly the rethinking of policies, in view of the latest available data. Data (monthly, quarterly and annual) that are included in the Bulletin are revised continually, whenever new statistical information becomes available, which, after being checked is considered acceptable. In some cases, revisions can be caused by new information that arises from special annual questionnaires. Finally, revisions may be due to a break of series stemming from a change in methodology. Provisional and revised data are appropriately indicated. To assist readers seeking historical data, the changes that have been made from time to time in the Bulletin are given in a special appendix at the end of the issue (tables additions, modifications to existing tables, etc). iv

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ DOMESTIC ECONOMY - OUTPUT AND EXPENDITURE Πίνακας/Table 1. ΑΕΠ, ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ GDP, GVA AND MAIN COMPONENTS 1.1 ΟΓΚΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο σε σταθερές τιμές) RETAIL TRADE VOLUME (Turnover in retail trade at constant prices) 1.2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ NEW PRIVATE PASSENGER CAR REGISTRATIONS 2.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ PRODUCTION INDEX ΙΝ CONSTRUCTION 2.2 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ PRIVATE BUILDING ACTIVITY 2.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΩΝ ΝΧΙ INDICES OF RESIDENTIAL PROPERTY TRANSACTIONS (APPRAISALS) WITH MFI INTERMEDIATION 2.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ CONSTRUCTION ACTIVITY 3.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ INDUSTRIAL PRODUCTION 3.2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΑΘΩΝ INDUSTRIAL PRODUCTION-MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS 3.3 ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ CAPACITY UTILISATION RATE IN INDUSTRY 3.4 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ TURNOVER IN INDUSTRY σελ./p ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 18 TURNOVER IN MOTOR TRADES AND WHOLESALE TRADE 4.2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ PASSENGERS 4.3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ FREIGHT MOVED 4.4 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ TURNOVER IN THE TRANSPORT SECTOR 4.5 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ MOBILE TELEPHONY 4.6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TURNOVER INDICES IN TELECOMMUNICATIONS, LEGAL-ACCOUNTING ACTIVITIES AND MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES 4.7 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ TURNOVER INDICES IN ARCHITECTURAL-ENGINEERING ACTIVITIES AND ADVERTISING AND MARKET RESEARCH SERVICES 4.8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ TOURIST ACTIVITY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 28 v

7 NUMBER OF NIGHTS SPENT IN HOTELS 4.1 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ TURNOVER IN THE TOURISM SECTOR ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (ΔΟΚ) ΣΤΗΝ ΕΕ, ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 3 ECONOMIC SENTIMENT INDICATORS (ESI) FOR THE EU, THE EURO AREA AND GREECE 5.2 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ECONOMIC SENTIMENT SUB-INDICES IN GREECE 6.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ INDEX OF BUSINESS EXPECTATIONS IN MANUFACTURING 6.2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ) MONTHLY MANUFACTURING SURVEY 6.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ INDEX OF BUSINESS EXPECTATIONS IN CONSTRUCTION 6.4 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ MONTHLY CONSTRUCTION SURVEY 6.5 ΜΗΝΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ MONTHS OF SECURED PRODUCTION IN CONSTRUCTION 6.6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ INDEX OF BUSINESS EXPECTATIONS IN RETAIL TRADE 6.7 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ MONTHLY RETAIL TRADE SURVEY 6.8 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INDEX OF BUSINESS EXPECTATIONS IN SERVICES 6.9 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MONTHLY SERVICES SURVEY 7 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ CONSUMER OPINION AND FINANCIAL CONDITIONS 8 ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (PMI) - ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ PURCHASING MANAGERS' INDEX (PMI) - MONTHLY SURVEY IN GREEK MANUFACTURING II. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΙΜΕΣ DOMESTIC ECONOMY - PRICES 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CONSUMER PRICE INDEX: OVERALL INDEX AND BASIC CATEGORIES 2.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ: Γενικός και βασικές κατηγορίες PRODUCER PRICE INDEX IN INDUSTRY FOR THE DOMESTIC MARKET: Overall index and basic categories 2.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: Γενικός και βασικές κατηγορίες PRODUCER PRICE INDEX IN INDUSTRY FOR THE NON-DOMESTIC MARKET: Overall index and basic categories 2.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ IMPORT PRICE INDEX IN INDUSTRY 3.1 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΕνΔΤΚ (Γενικός) και ΕνΔΤΚ χωρίς ενέργεια και μη επεξεργασμένα είδη διατροφής HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES: HICP (all items) and HICP excluding energy and unprocessed food 3.2 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΕΛΛΑΔΑ HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES: BASIC CATEGORIES - GREECE 3.3 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ vi

8 HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES FOR GREECE AND THE EUROZONE: MAIN COMPONENTS 4 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ INFLATION DIFFERENTIALS BETWEEN GREECE AND OTHER COUNTRIES 5 ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ INFLATIONARY EXPECTATIONS OF BUSINESS FIRMS AND CONSUMERS 6 ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ NEW INDEX OF APARTMENT PRICES BY AGE 7 ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΣΥΝΟΛΟ NEW INDEX OF APARTMENT PRICES BY GEOGRAPHICAL AREA: TOTAL 7.1 ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΝΕΑ (έως 5 ετών) NEW INDEX OF APARTMENT PRICES BY GEOGRAPHICAL AREA: NEW (up to 5 years old) ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΑΛΑΙΑ (άνω των 5 ετών) 71 NEW INDEX OF APARTMENT PRICES BY GEOGRAPHICAL AREA: OLD (over 5 years old) 8 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ) INDEX OF PRICES OF DWELLINGS BY AGE (HISTORICAL SERIES) 72 IΙI. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ DOMESTIC ECONOMY WAGES AND EMPLOYMENT 1 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΝΕΡΓΙΑ LABOUR FORCE-EMPLOYMENT-UNEMPLOYMENT 2 ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ DEPENDENT EMPLOYMENT FLOWS IN THE PRIVATE SECTOR 3 ΚΑΤΩΤΑΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ MINIMUM WAGES 4 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ EXPECTATIONS OF BUSINESS FIRMS AND CONSUMERS CONCERNING EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT 5 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ EVOLUTION OF THE REVISED INDEX OF NUMBER OF PERSONS EMPLOYED IN RETAIL TRADE 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ INDEX OF WAGES: WHOLE-ECONOMY AND BASIC CATEGORIES IV. ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ MONEY AND BANKING 1 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ MONETARY DEVELOPMENTS IN THE EURO AREA AND GREEK CONTRIBUTION 2 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ MONETARY AGGREGATES OF THE EURO AREA 3 ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Μ3 ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ MAIN COUNTERPARTS OF THE EURO AREA M3 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ GREEK CONTRIBUTION TO THE MONETARY AGGREGATES OF THE EURO AREA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Μ3 ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 85 GREEK CONTRIBUTION TO THE MAIN COUNTERPARTS OF EURO AREA M3 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ BALANCE SHEET OF THE BANK OF GREECE ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 86 vii

9 ASSETS ΠΑΘΗΤΙΚΟ LIABILITIES 7 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΝΧΙ CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF OTHER MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ASSETS ΠΑΘΗΤΙΚΟ LIABILITIES 8 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΧΙ CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ASSETS ΠΑΘΗΤΙΚΟ LIABILITIES ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΝΧΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 92 DEPOSITS AND REPOS OF NON-MFIs WITH OMFIs IN GREECE 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΗ ΝΧΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 93 DEPOSITS AND REPOS OF DOMESTIC NON-MFIs WITH OMFIs IN GREECE 11.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ 94 DEPOSITS BY DOMESTIC ENTERPRISES AND HOUSEHOLDS WITH OMFIs 11.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ DEPOSITS BY DOMESTIC HOUSEHOLDS WITH OMFIs ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ 96 DEPOSITS BY DOMESTIC NON FINANCIAL CORPORATIONS WITH OMFIs 11.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ DEPOSITS BY DOMESTIC INSURANCE CORPORATIONS AND OTHER FINANCIAL INTERMEDIARIES WITH OMFIs 12.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ DEPOSITS BY DOMESTIC ENTERPRISES AND HOUSEHOLDS WITH OMFIs DENOMINATED IN EURO 12.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ DEPOSITS BY DOMESTIC ENTERPRISES AND HOUSEHOLDS WITH OMFIs DENOMINATED IN NON-EURO CURRENCIES 13 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ DEPOSITS AND REPOS OF DOMESTIC ENTERPRISES AND HOUSEHOLDS BY TYPE AND PERFECTURE 14 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΜΗ ΝΧΙ ΑΠΌ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ TOTAL CREDIT EXPANSION TO DOMESTIC NON-MFIs BY DOMESTIC MFIs 15 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ CREDIT TO DOMESTIC PRIVATE SECTOR BY DOMESTIC MFIs 16 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ DOMESTIC MFI CREDIT TO THE DOMESTIC PRIVATE SECTOR BY MATURITY AND CURRENCY 17 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ KATA KΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ DOMESTIC MFI CREDIT TO DOMESTIC NON-FINANCIAL CORPORATIONS BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY 18 XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ DOMESTIC MFI CREDIT TO THE DOMESTIC INDIVIDUALS AND PRIVATE NON-PROFIT INSTITUTIONS BY LOAN TYPE viii

10 19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ 19 BREAKDOWN OF DOMESTIC MFI CONSUMER CREDIT BY TYPE OF LOANS 2 ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤ KEY ECB INTEREST RATES 21 ΕΠΙΤΟΚΙΑ THΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ MONEY MARKET INTEREST RATES 22 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ YIELDS OF GREEK GOVERNMENT BONDS 23.1 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΌ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ INTEREST RATES ON EURO-DENOMINATED LOANS WITHOUT A DEFINED MATURITY BY DOMESTIC MFIs TO EURO AREA 23.2 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ INTEREST RATES ON NEW EURO-DENOMINATED DEPOSITS BY EURO AREA RESIDENTS WITH DOMESTIC MFIs 23.3 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΌ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ INTEREST RATES ON OUTSTANDING AMOUNTS OF EURO-DENOMINATED DEPOSITS BY EURO AREA RESIDENTS WITH DOMESTIC MFIs 23.4 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ INTEREST RATES ON NEW EURO-DENOMINATED LOANS BY DOMESTIC MFIs TO EURO AREA RESIDENTS 23.5 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ INTEREST RATES ON OUTSTANDING AMOUNTS OF EURO-DENOMINATED LOANS BY DOMESTIC MFIs TO EURO AREA RESIDENTS 24 ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ATHEX SHARE INDICES 25 ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ VALUE OF TRANSACTIONS IN THE STOCK EXCHANGE 26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TOTAL ASSETS OF MUTUAL FUNDS BROKEN DOWN BY TYPE 27.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ AGGREGATED BALANCE SHEET OF MUTUAL FUNDS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 122 AGGREGATED BALANCE SHEET OF MONEY MARKET FUNDS 27.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ AGGREGATED BALANCE SHEET OF EQUITY FUNDS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 124 AGGREGATED BALANCE SHEET OF BOND FUNDS 27.5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ AGGREGATED BALANCE SHEET OF BALANCED TYPE FUNDS 125 V. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ PUBLIC FINANCE 1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ GOVERNMENT BUDGET 2 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ GOVERNMENT BUDGET 3 ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ OVERALL GOVERNMENT BUDGET REVENUE ix

11 4 ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ OVERALL GOVERNMENT BUDGET REVENUE 5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ GOVERNMENT BUDGET EXPENDITURE BY CATEGORY 6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ GOVERNMENT BUDGET EXPENDITURE BY CATEGORY 7 ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ CENTRAL GOVERNMENT NET BORROWING REQUIREMENT ON A CASH BASIS 8 ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ SOURCES OF FINANCING THE CENTRAL GOVERNMENT BORROWING REQUIREMENT 9 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ GENERAL GOVERNMENT CONSOLIDATED 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ GENERAL GOVERNMENT VI. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ EXTERNAL ECONOMIC TRANSACTIONS 1 ΕΛΛΑΔΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ GREECE: NOMINAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE INDEX 2 ΕΛΛΑΔΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ GREECE: REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE INDEX 3 ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩ BILATERAL EXCHANGE RATES AGAINST EURO 4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ WORLD COMMODITY PRICE INDICES IN USD 5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ WORLD COMMODITY PRICE INDICES IN EUROS 6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ SUMMARY BALANCE OF PAYMENTS 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ SUMMARY TRADE ACCOUNT: EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS 8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SUMMARY SERVICES BALANCE 9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ SUMMARY INCOME BALANCE 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ SUMMARY TRANSFERS BALANCE 11 ΚΙΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ FINANCIAL TRANSACTIONS 12 ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ NET INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION 13 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ TRAVEL RECEIPTS AND PAYMENTS 14 ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ BASIC INDICES OF TRAVEL EXPENDITURE BY NON-RESIDENTS IN GREECE AND BY RESIDENTS ABROAD 15 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΑΞΙΔΙΟΥ TRAVEL RECEIPTS AND PAYMENTS BY PURPOS OF TRAVEL 16 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ TRAVEL RECEIPTS: BREAKDOWN BY COUNTRY OF ORIGIN x

12 17 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ AVERAGE DURATION OF STAY PER JOURNEY OF NON RESIDENTS IN GREECE: BREAKDOWN BY COUNTRY OF ORIGIN 18 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ TRAVEL PAYMENTS: BREAKDOWN BY DESTINATION COUNTRY 19 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ AVERAGE DURATION OF STAY PER JOURNEY OF RESIDENTS ABROAD: BREAKDOWN BY DESTINATION COUNTRY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ APPENDIX 159 xi

13 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ % Μεταβολή προηγούμενου Εκατοστιαίες μεταβολές της αναφοράς (, τριμήνου, μηνός) έναντι της αντίστοιχης του προηγούμενου. X t X X t 1 X X X X t 1 t t IV t t IV X X t 12 t 12 * 1 για τα ετήσια στοιχεία *1 για τα τριμηνιαία στοιχεία * 1 για τα μηνιαία στοιχεία % Μεταβολή σωρευτικής Εκατοστιαίες μεταβολές του μέσου επιπέδου της από την αρχή του, μέχρι και την περίοδο αναφοράς (μήνα ή τρίμηνο) έναντι του μέσου επιπέδου της αντίστοιχης του προηγούμενου. t i= 1 X i t i= 1 t i= 1 X X i IV i IV *1 για τα τριμηνιαία στοιχεία t i= 1 X i t i= 1 t i= 1 X X i 12 i 12 *1 για τα μηνιαία στοιχεία % Μεταβολή κινητού μέσου 12 μηνών Εκατοστιαίες μεταβολές του τελευταίου δωδεκαμήνου έναντι της αντίστοιχης του προηγούμενου. t i= t III X i t IV i= t VII t IV i= t VII X i X i *1 για τα τριμηνιαία στοιχεία t i = t 11 t 12 Xi Xi i = t 23 t 12 * 1 για τα μηνιαία στοιχεία X i = t 23 i % Μεταβολή Δεκεμβρίου Εκατοστιαίες μεταβολές της εκάστοτε αναφοράς (μήνας, τρίμηνο, έτος) έναντι του Δεκεμβρίου (τελευταίου τριμήνου, ) του προηγούμενου. Xt X X X t X IV X IV *1 για τα τριμηνιαία στοιχεία εκεµβριου εκεµβριου *1 για τα μηνιαία στοιχεία Ειδικά στους Πίνακες του Τμήματος ΙΙ (Τιμές), όταν η περίοδος αναφοράς είναι το έτος, καταγράφεται η μεταβολή του Δεκεμβρίου της αναφοράς έναντι του Δεκεμβρίου του προηγούμενου. xii

14 % Μεταβολή προηγούμενης Εκατοστιαίες μεταβολές έναντι της προηγούμενης. X t X t 1 *1 X t 1 Σωρευτική περίοδος Το άθροισμα του επιπέδου της από την αρχή του μέχρι και την περίοδο αναφοράς (μήνα ή τρίμηνο). t i= 1 X i Ετήσια διαφορά σωρευτικής Μεταβολές του επιπέδου της από την αρχή του, μέχρι και την περίοδο αναφοράς (μήνα ή τρίμηνο) έναντι του επιπέδου της αντίστοιχης του προηγούμενου. t X i i = 1 i = 1 t i = 1 X i t t i = 1 X X i IV i 12 για τα τριμηνιαία στοιχεία για τα μηνιαία στοιχεία Διαφορά σταθμισμένων ποσοστών θετικών και αρνητικών απαντήσεων Πίνακας V.1 Πίνακας V.6 Θετικές είναι οι απαντήσεις σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο ενός μεγέθους υπερέβη τις κανονικές του τιμές (εκτιμήσεις) ή πρόκειται να αυξηθεί (προοπτικές). Αρνητικές είναι οι απαντήσεις σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο ενός μεγέθους ήταν κατώτερο του κανονικού (εκτιμήσεις) ή πρόκειται να μειωθεί (προοπτικές). (Πίνακες I.6.2, I.6.4, I.6.7, I.6.9, I.7, II.5, III.4). Τα "μηνιαία" και τριμηνιαία στοιχεία του Πίνακα V.1 έχουν συγκεντρωθεί για προσωρινή χρήση και ως εκ τούτου παρουσιάζουν μικρές διαφορές από τα αντίστοιχα οριστικά του Πίνακα V.3. Περιλαμβάνονται το σύνολο των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. xiii

15 EXPLANATIONS % Change previous year Percentage changes of the reference (year, quarter, month) over the corresponding of the previous year. X t X X t 1 X X X X t 1 t t IV t t IV X X t 12 t 12 * 1 for annual data *1 for quarterly data * 1 for monthly data % Change cumulative Percentage changes of the average of the from the beginning of the year up to the reference (month or quarter) over the average level of the corresponding of the previous year. t X i i= 1 i= 1 t t i= 1 X i= 1 i t i= 1 X X t X i IV t i= 1 X i 12 i IV i 12 * 1 for quarterly data * 1 for monthly data % Change 12-month moving average Percentage changes of the last 12 months over the corresponding of the previous year. t i= t III X i t IV i= t VII i= t VII X t IV i X i *1 for quarterly data t i = t 11 t 12 Xi Xi i = t 23 t 12 * 1 for monthly data X i = t 23 i % Change December Percentage changes of the reference (month, quarter, year) over December (last quarter, last year) of the previous year. Xt X X X t IV X X IV *1 for quarterly data December December *1 for monthly data In section II (Prices), however, when the reference is the year, the tables show the percentage change of December of the reference over December of the previous year. xiv

16 % Change previous Percentage changes over previous. X t X t 1 *1 X t 1 Cumulative The cumulative sum of the from the beginning of the year up to the reference (month or quarter). t i= 1 X i Annual change of cumulative Differences of the level of the from the beginning of the year up to the reference (month or quarter) over the level of the corresponding of the previous year. t X i i = 1 i = 1 t i = 1 X i t t i = 1 X X i IV i 12 for quarterly data for monthly data Difference between Weighted percentages of positive and negative replies Positive replies are those according to which the level of a certain magnitude has exceeded its normal value (estimates) or is going to rise (prospects). Negative replies are those according to which the level of a certain magnitude has fallen short of its normal value (estimates) or is going to fall (prospects). (Tables I.6.2, I.6.4, I.6.7, I.6.9, I.7, II.5, III.4). Table V.1 "Monthly" and quarterly data of Table V.1 are designed for provisional use and do not match respective finalized data of Table V.3. Table V.6 Including all social security and welfare funds, local authorities and other public legal entities. xv

17 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ EURO IFS ΑΕΠ ΑΚΔ ΔΕΗ ΔΕΚΟ ΕΔ ΕΕ ΕΚΤ ΕνΔΤΚ ΕΟΠ ΕΟΤ ΕΛΣΤΑΤ ΙΚΑ ΙΟΒΕ ΝΑΤ ΝΧΙ ΟΑΕΔ ΟΓΑ ΟΕΚ ΟΛΠ ΟΟΣΑ ΟΣΕ ΟΤΕ ΠΑΕΠ ΑΕ ΠΔΕ XA ABBREVIATIONS ΑΤΗΕΧ DEKO ECB ELSTAT EUR ED EU FEIR GDP HICP HRO HTO IFS IKA MFIs MMFs NAT NTO OAED OECD OEK OGA OMFIs PAEP SA PAP PIP PPC Note: Decimals are separated by a comma (,) EΥΡΩ International Financial Statistics, IMF Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ελληνικό Δημόσιο Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Εθνικός Οργανισμός Προνοίας Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Ελληνική Στατιστική Αρχή Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας Οργανισμός Λιμένα Πειραιώς Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική Α.Ε. Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων Χρηματιστήριο Αθηνών Athens Exchange Public Enterprises and Entities European Central Bank Hellenic Statistical Authority Euro Greek Government European Union Foundation of Economic and Industrial Research Gross Domestic Product Harmonised of Consumer Prices Hellenic Railways Organisation Hellenic Telecommunications Organisation International Financial Statistics, IMF Social Insurance Fund Monetary Financial Institutions Money Market Funds Seamen's Pension Fund Hellenic Tourism Organisation Manpower Employment Organisation Organisation for Economic Cooperation and Development Worker's Housing Organisation Farmer's Insurance Fund Other Monetary Financial Institutions Employment Observatory Research Informatics SA Port Authority of Piraeus Public Investment Program Public Power Corporation xvi

18 I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ DOMESTIC ECONOMY - OUTPUT AND EXPENDITURE

19

20 ΖΗΤΗΣΗ/DEMAND SIDE Πίνακας I.1.. ΑΕΠ, ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ (1) Table I.1.. GDP, GVA AND MAIN COMPONENTS (1) Περίοδος Βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ, ρυθμοί μεταβολής % (2) GDP main components, rate of change% (2) ΑΕΠ (σε εκ. ευρώ) GDP (million euro) Μεταβολή % (2) Rate of change % (2) Κατανάλωση Σύνολο Consumption Total Ιδιωτική Κατανάλωση Private Consumption Κατανάλωση Γενικής Κυβέρνησης General Government Consumption Επενδύσεις Investment Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών Exports of Goods & Services Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών Imports of Goods & Services II III IV I II III IV I II III IV I II III IV ΠΡΟΣΦΟΡΑ/SUPPLY SIDE Περίοδος Βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ, ρυθμοί μεταβολής % (2) GDP main components, rate of change% (2) ΑΠΑ (σε εκ. ευρώ) Μεταβολή % (2) Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας Φόροι Επιδοτήσεις ΑΕΠ σε τιμές αγοράς GVA (million euro) Rate of change % (2) Primary Sector Secondary Sector Tertiary Sector Taxes Subsidies GDP in market prices II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ/Source : ELSTAT (1)Τριμηνιαία, εποχικώς διορθωμένα στοιχεία, τιμές αναφοράς 21./Quarterly data, seasonally adjusted, 21 prices (2) Έναντι της ίδιας του προηγούμενου /year -on- year 2

21 Πίνακας I.1.1. ΟΓΚΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο σε σταθερές τιμές) Table I.1.1. RETAIL TRADE VOLUME (Turnover in retail trade at constant prices) Περίοδος Γενικός δείκτης (εκτός καυσίμων και λιπαντικών) General index (expect automotive fuel) Είδη διατροφής-ποτά-καπνός / Food-beverages-tobacco Δείκτης Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου 12 μηνών Δείκτης Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου 12 μηνών 21=1 year Cumulative 12-month moving average 21=1 year Cumulative 12-month moving average III IV I II III IV Ιούλ./Jul Αύγ./Aug Σεπτ./Sept Οκτ./Oct Νοέμ./Nov Δεκ./Dec Ιαν./Jan Φεβρ./Feb Μάρτ./Mar Απρ./Apr Μάιος/May Ιούν./Jun Ιούλ./Jul Αύγ./Aug Σεπτ./Sept Οκτ./Oct Νοέμ./Nov Δεκ./Dec Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / Source: ELSTAT. 15 Γενικός δείκτης (εκτός καυσίμων και λιπαντικών) General index (expect automotive fuel) 1 Είδη διατροφής-ποτά-καπνός Food-beverages-tobacco Προηγούμενου / year Κινητού μέσου 12 μηνών / 12-month moving average 3

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY Αύγουστος 2011 August ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 7 Οκτωβρίου 2011 7 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 27 Ιουλίου 2012 27 July ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY Aύγουστος 2013 August ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 19 Οκτωβρίου 2012 19 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 18 Οκτωβρίου 2013 18 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Απριλίου 2015 17 April ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ BULLETIN OF CONJUNCTURAL INDICATORS. ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ Äéåýèõíóç Ïéêïíïìéêþí Ìåëåôþí

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ BULLETIN OF CONJUNCTURAL INDICATORS. ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ Äéåýèõíóç Ïéêïíïìéêþí Ìåëåôþí ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ Äéåýèõíóç Ïéêïíïìéêþí Ìåëåôþí BANK OF GREECE Economic Research Department ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ BULLETIN OF CONJUNCTURAL INDICATORS 6 4 3 2 Z 1 X t t+1 t+2 t+3 Y Τεύχος,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Έκδοση 2014 Εdition 2014 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 02 1 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2013 Greek Tourism: Facts & Figures, 2013 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Απριλίου 2014 17 April ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΕΝ Τ ΡΟ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΡΕΥΝ Ω Ν

Κ ΕΝ Τ ΡΟ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΡΕΥΝ Ω Ν Τεύχος 15/ 1 ΠΑΝΕΠΙ Σ ΤΗΜΙ Ο ΚΥΠΡΟΥ Κ ΕΝ Τ ΡΟ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΡΕΥΝ Ω Ν Οκτώβριος 215 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Τριμηνιαίες Καταστάσεις 0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,0% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Πλαίσιο V.I Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά που ασκεί σηµαντική επίδραση στη χρηµατοοικονοµική και, κατ επέκταση, µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ τρίμηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ 20 Η εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στον τομέα των Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Global Markets Review February, 2012

Global Markets Review February, 2012 Vol. I Issue II Global Markets Review Fast Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. www.fastfinance.gr Λεωφόρος Συγγρού 23, Νέα Σμύρνη Τ.Κ. 17121 Τηλέφωνο: 21.931.891 Fax: 21.937.3975 email: info@fastfinance.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 KASTRO LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 Operating Expenses 28,202 34,189 Extra Solidarity Tax 33,338 87,156 Interests 27,400 39,777

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2.1 ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Από τις αρχές του 2009 ο ρυθµός µεταβολής των τιµών των κατοικιών στην Ελλάδα δια- µορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα. Ειδικότερα, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Γ.Δ. Σιουρούνης 2 η Διάλεξη: : Εθνικοί Λογαριασμοί και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 17,1% τον Αύγουστο 2010, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική Μέτρηση του Εθνικού Εισοδήματος Κεφάλαιο 22 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μικροοικονομική Μικροοικονομική είναι η μελέτη του τρόπου με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 4,1% τον Απρίλιο 2010, σε σύγκριση με

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR CONFERENCES AND INCENTIVES Conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2010) December, 2011 1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 A. METHODOLOGY...3

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Ι. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1 ΑΓΑΘΑ 10 Εμπορεύματα (Γενικό Εμπόριο) Αποστολές προς χώρες Ε.Ε ή Εξαγωγές προς χώρες εκτός Ε.Ε 101 Αφίξεις από χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 130 25 Ιουνίου 2015

Tεύχος 130 25 Ιουνίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 130 25 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.6.212 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των ΠΔΤΕ 2623/12.2.21 και 2637/7.12.21, αναφορικά με τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015» Αθήνα, 25/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Μακροοικονομικά Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πειραιάς, 11 03 2014. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πειραιάς, 11 03 2014. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 03 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία) Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. : 13 Φεβρουαρίου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 01-2015, 01-2015 Κύριοι,

ΗΜΕΡ. : 13 Φεβρουαρίου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 01-2015, 01-2015 Κύριοι, ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Ενδείξεις στατιστικής κατηγοριοποίησης Μερίδων Επενδυτή και αναγκαία συμπλήρωση τους

Διαβάστε περισσότερα

12/2014. www.publicissue.gr. Economic & consumer climate indices. Δείκτες για το καταναλωτικό κλίμα & την οικονομική συγκυρία

12/2014. www.publicissue.gr. Economic & consumer climate indices. Δείκτες για το καταναλωτικό κλίμα & την οικονομική συγκυρία 12/214 Δείκτες για το καταναλωτικό κλίμα & την οικονομική συγκυρία Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος(CCI) Δείκτης Τρέχουσας Οικονομικής Συγκυρίας (CECI) Δείκτης Καταναλωτικών Προσδοκιών (CEI) Δείκτες αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Οικονομικών Ανακοινώσεων Ιουλίου 12, 2015 - Ιουλίου 18, 2015

Ημερολόγιο Οικονομικών Ανακοινώσεων Ιουλίου 12, 2015 - Ιουλίου 18, 2015 Ημερολόγιο Οικονομικών Ανακοινώσεων Ιουλίου 12, 2015 - Ιουλίου 18, 2015 www.dailyfx.gr info@fxcm.gr AUD 2.00% NZD 3.25% EUR 0.05% CAD 0.75% GBP 0.50% USD 0.25% CHF -0.75% JPY 0.10% Ημερομηνία Νόμισμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Πως προκύπτει όφελος για το Δήμο; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η αμοιβή της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I -

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχάριστο χρέος αποτελεί για μένα η μνεία των προσώπων που συνέβαλαν, τους τελευταίους εννέα μήνες, στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κ.

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 e-mail: economy@grembassysofia.

Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 e-mail: economy@grembassysofia. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Οικονομικών Ανακοινώσεων Ιουνίου 14, 2015 - Ιουνίου 19, 2015

Ημερολόγιο Οικονομικών Ανακοινώσεων Ιουνίου 14, 2015 - Ιουνίου 19, 2015 Ημερολόγιο Οικονομικών Ανακοινώσεων Ιουνίου 14, 2015 - Ιουνίου 19, 2015 www.dailyfx.gr info@fxcm.gr AUD 2.00% NZD 3.25% EUR 0.05% CAD 0.75% GBP 0.50% USD 0.25% CHF -0.75% JPY 0.10% Ημερομηνία Νόμισμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α P R O D U C E R P R I C E I N D E X I N I N D U S T R Y [ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Οικονομικών Ανακοινώσεων Αυγούστου 2, 2015 - Αυγούστου 7, 2015

Ημερολόγιο Οικονομικών Ανακοινώσεων Αυγούστου 2, 2015 - Αυγούστου 7, 2015 Ημερολόγιο Οικονομικών Ανακοινώσεων Αυγούστου 2, 2015 - Αυγούστου 7, 2015 www.dailyfx.gr info@fxcm.gr AUD 2.00% NZD 3.00% EUR 0.05% CAD 0.75% GBP 0.50% USD 0.25% CHF -0.75% JPY 0.10% Ημερομηνία Νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 1, 2, 3,4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα