Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.bankofgreece.gr Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή."

Transcript

1 Τεύχος 16 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 215 Number 16 January-February 215

2 Τεύχος 16 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 215 Number 16 January-February 215

3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης & Μελετών - Γραμματεία Διεύθυνση Στατιστικής - Γραμματεία Ελευθ. Βενιζέλου Αθήνα Τηλ: , Fax: BANK OF GREECE Economic Analysis & Research Department Secretariat Statistics Department - Secretariat 21, Ε. Venizelos Avenue GR-12 5 Αthens Τel: , Fax: Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή. Η τελευταία ημερομηνία για τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος ήταν η 3η Μαρτίου 215. All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged. The cut-off date for the statistics included in this issue was 3rd March 215. ISSN

4 Το Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας αποσκοπεί σε μια σφαιρική και όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Ειδικότερα, συνδυάζει την ολοκληρωμένη παρουσίαση των βραχυχρόνιων οικονομικών εξελίξεων βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων με σημαντικό αριθμό μακροχρόνιων σειρών που αναφέρονται σε βασικά οικονομικά μεγέθη. Με το συνδυασμό αυτό δίδεται μια συνοπτική αλλά κατά το δυνατόν πλήρης εικόνα του οικονομικού περιβάλλοντος και παρέχεται η δυνατότητα αξιόπιστης και αντικειμενικής αξιολόγησης των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία. Εξάλλου, η συγκέντρωση πολλών στατιστικών σειρών που καλύπτουν ολόκληρη σχεδόν την οικονομία σε ένα Δελτίο, αντί της διασποράς τους σε εξειδικευμένες δημοσιεύσεις, εκτιμάται ότι θα είναι πολύ χρήσιμη γι' αυτούς που ασχολούνται συστηματικά με οικονομικές αναλύσεις και έρευνα, καθώς και εκείνους που θέλουν να ενημερώνονται για την οικονομική συγκυρία. Επιπρόσθετα, η διαγραμματική απεικόνιση των στατιστικών σειρών επιτρέπει στον αναγνώστη όχι μόνο να εκτιμήσει τις βραχυχρόνιες μεταβολές, αλλά και να αξιολογήσει καλύτερα τις φάσεις του οικονομικού κύκλου και τις διαγραφόμενες τάσεις και προοπτικές της οικονομίας. Πιστεύεται επομένως ότι το Δελτίο αυτό δεν αποτελεί απλώς πηγή στατιστικών πληροφοριών αλλά και χρήσιμο βοήθημα, ιδιαίτερα γι' αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής ή τη λήψη οικονομικών αποφάσεων, επειδή διευκολύνει την αξιολόγηση, τη συχνή επανεκτίμηση και ενδεχομένως τον επαναπροσδιορισμό της πολιτικής με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Τα στοιχεία (μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια) που περιλαμβάνονται στο Δελτίο αναθεωρούνται σε συνεχή βάση, εφόσον νέες στατιστικές πληροφορίες προκύπτουν και γίνονται αποδεκτές μετά από τους σχετικούς ελέγχους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αναθεωρήσεις μπορεί να προκληθούν από πρόσθετες πληροφορίες που προκύπτουν από ειδικές ετήσιες έρευνες. Τέλος, αναθεώρηση γίνεται σε περιπτώσεις διακοπής της σειράς των στοιχείων λόγω αλλαγής μεθοδολογίας. Τα προσωρινά και τα αναθεωρημένα στοιχεία επισημαίνονται με τις κατάλληλες ενδείξεις. Προς διευκόλυνση των αναγνωστών που αναζητούν ιστορικά στοιχεία, σε ειδικό παράρτημα στο τέλος της έκδοσης παρατίθενται οι αλλαγές που έχουν γίνει κατά καιρούς στο Δελτίο (προσθήκες πινάκων, τροποποιήσεις σε υπάρχοντες πίνακες κ.λ.π). iii

5 This Bulletin is intended to provide a global view of the Greek economy. It combines a comprehensive outline of short-term economic developments with a large number of time series relating to basic economic aggregates. This combination offers a concise and, as far as possible, complete picture of the domestic economic environment, together with the possibility of a reliable and objective assessment of the latest developments in the Greek economy. The fact that a wide array of time series covering almost every aspect of the domestic economic scene is gathered in a single publication, instead of being scattered over a number of specialised editions, is expected to render the Bulletin very useful to those who are systematically concerned with economic analysis and research and would therefore consider it essential to keep abreast of the economic conjuncture. In addition, the presentation of statistical data in the form of graphs enables the reader not only to assess short-term changes but also to evaluate in the best possible way the various phases of the economic cycle as well as emerging trends and prospects. It is therefore believed that the Bulletin will not be merely a source of statistical information but a useful tool as well, especially for those involved in policy or decision making, since it facilitates the evaluation, re-assessment and possibly the rethinking of policies, in view of the latest available data. Data (monthly, quarterly and annual) that are included in the Bulletin are revised continually, whenever new statistical information becomes available, which, after being checked is considered acceptable. In some cases, revisions can be caused by new information that arises from special annual questionnaires. Finally, revisions may be due to a break of series stemming from a change in methodology. Provisional and revised data are appropriately indicated. To assist readers seeking historical data, the changes that have been made from time to time in the Bulletin are given in a special appendix at the end of the issue (tables additions, modifications to existing tables, etc). iv

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ DOMESTIC ECONOMY - OUTPUT AND EXPENDITURE Πίνακας/Table 1. ΑΕΠ, ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ GDP, GVA AND MAIN COMPONENTS 1.1 ΟΓΚΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο σε σταθερές τιμές) RETAIL TRADE VOLUME (Turnover in retail trade at constant prices) 1.2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ NEW PRIVATE PASSENGER CAR REGISTRATIONS 2.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ PRODUCTION INDEX ΙΝ CONSTRUCTION 2.2 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ PRIVATE BUILDING ACTIVITY 2.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΩΝ ΝΧΙ INDICES OF RESIDENTIAL PROPERTY TRANSACTIONS (APPRAISALS) WITH MFI INTERMEDIATION 2.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ CONSTRUCTION ACTIVITY 3.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ INDUSTRIAL PRODUCTION 3.2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΑΘΩΝ INDUSTRIAL PRODUCTION-MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS 3.3 ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ CAPACITY UTILISATION RATE IN INDUSTRY 3.4 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ TURNOVER IN INDUSTRY σελ./p ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 18 TURNOVER IN MOTOR TRADES AND WHOLESALE TRADE 4.2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ PASSENGERS 4.3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ FREIGHT MOVED 4.4 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ TURNOVER IN THE TRANSPORT SECTOR 4.5 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ MOBILE TELEPHONY 4.6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TURNOVER INDICES IN TELECOMMUNICATIONS, LEGAL-ACCOUNTING ACTIVITIES AND MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES 4.7 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ TURNOVER INDICES IN ARCHITECTURAL-ENGINEERING ACTIVITIES AND ADVERTISING AND MARKET RESEARCH SERVICES 4.8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ TOURIST ACTIVITY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 28 v

7 NUMBER OF NIGHTS SPENT IN HOTELS 4.1 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ TURNOVER IN THE TOURISM SECTOR ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (ΔΟΚ) ΣΤΗΝ ΕΕ, ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 3 ECONOMIC SENTIMENT INDICATORS (ESI) FOR THE EU, THE EURO AREA AND GREECE 5.2 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ECONOMIC SENTIMENT SUB-INDICES IN GREECE 6.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ INDEX OF BUSINESS EXPECTATIONS IN MANUFACTURING 6.2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ) MONTHLY MANUFACTURING SURVEY 6.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ INDEX OF BUSINESS EXPECTATIONS IN CONSTRUCTION 6.4 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ MONTHLY CONSTRUCTION SURVEY 6.5 ΜΗΝΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ MONTHS OF SECURED PRODUCTION IN CONSTRUCTION 6.6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ INDEX OF BUSINESS EXPECTATIONS IN RETAIL TRADE 6.7 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ MONTHLY RETAIL TRADE SURVEY 6.8 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INDEX OF BUSINESS EXPECTATIONS IN SERVICES 6.9 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MONTHLY SERVICES SURVEY 7 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ CONSUMER OPINION AND FINANCIAL CONDITIONS 8 ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (PMI) - ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ PURCHASING MANAGERS' INDEX (PMI) - MONTHLY SURVEY IN GREEK MANUFACTURING II. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΙΜΕΣ DOMESTIC ECONOMY - PRICES 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CONSUMER PRICE INDEX: OVERALL INDEX AND BASIC CATEGORIES 2.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ: Γενικός και βασικές κατηγορίες PRODUCER PRICE INDEX IN INDUSTRY FOR THE DOMESTIC MARKET: Overall index and basic categories 2.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: Γενικός και βασικές κατηγορίες PRODUCER PRICE INDEX IN INDUSTRY FOR THE NON-DOMESTIC MARKET: Overall index and basic categories 2.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ IMPORT PRICE INDEX IN INDUSTRY 3.1 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΕνΔΤΚ (Γενικός) και ΕνΔΤΚ χωρίς ενέργεια και μη επεξεργασμένα είδη διατροφής HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES: HICP (all items) and HICP excluding energy and unprocessed food 3.2 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΕΛΛΑΔΑ HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES: BASIC CATEGORIES - GREECE 3.3 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ vi

8 HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES FOR GREECE AND THE EUROZONE: MAIN COMPONENTS 4 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ INFLATION DIFFERENTIALS BETWEEN GREECE AND OTHER COUNTRIES 5 ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ INFLATIONARY EXPECTATIONS OF BUSINESS FIRMS AND CONSUMERS 6 ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ NEW INDEX OF APARTMENT PRICES BY AGE 7 ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΣΥΝΟΛΟ NEW INDEX OF APARTMENT PRICES BY GEOGRAPHICAL AREA: TOTAL 7.1 ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΝΕΑ (έως 5 ετών) NEW INDEX OF APARTMENT PRICES BY GEOGRAPHICAL AREA: NEW (up to 5 years old) ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΑΛΑΙΑ (άνω των 5 ετών) 71 NEW INDEX OF APARTMENT PRICES BY GEOGRAPHICAL AREA: OLD (over 5 years old) 8 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ) INDEX OF PRICES OF DWELLINGS BY AGE (HISTORICAL SERIES) 72 IΙI. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ DOMESTIC ECONOMY WAGES AND EMPLOYMENT 1 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΝΕΡΓΙΑ LABOUR FORCE-EMPLOYMENT-UNEMPLOYMENT 2 ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ DEPENDENT EMPLOYMENT FLOWS IN THE PRIVATE SECTOR 3 ΚΑΤΩΤΑΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ MINIMUM WAGES 4 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ EXPECTATIONS OF BUSINESS FIRMS AND CONSUMERS CONCERNING EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT 5 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ EVOLUTION OF THE REVISED INDEX OF NUMBER OF PERSONS EMPLOYED IN RETAIL TRADE 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ INDEX OF WAGES: WHOLE-ECONOMY AND BASIC CATEGORIES IV. ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ MONEY AND BANKING 1 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ MONETARY DEVELOPMENTS IN THE EURO AREA AND GREEK CONTRIBUTION 2 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ MONETARY AGGREGATES OF THE EURO AREA 3 ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Μ3 ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ MAIN COUNTERPARTS OF THE EURO AREA M3 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ GREEK CONTRIBUTION TO THE MONETARY AGGREGATES OF THE EURO AREA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Μ3 ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 85 GREEK CONTRIBUTION TO THE MAIN COUNTERPARTS OF EURO AREA M3 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ BALANCE SHEET OF THE BANK OF GREECE ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 86 vii

9 ASSETS ΠΑΘΗΤΙΚΟ LIABILITIES 7 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΝΧΙ CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF OTHER MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ASSETS ΠΑΘΗΤΙΚΟ LIABILITIES 8 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΧΙ CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ASSETS ΠΑΘΗΤΙΚΟ LIABILITIES ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΝΧΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 92 DEPOSITS AND REPOS OF NON-MFIs WITH OMFIs IN GREECE 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΗ ΝΧΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 93 DEPOSITS AND REPOS OF DOMESTIC NON-MFIs WITH OMFIs IN GREECE 11.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ 94 DEPOSITS BY DOMESTIC ENTERPRISES AND HOUSEHOLDS WITH OMFIs 11.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ DEPOSITS BY DOMESTIC HOUSEHOLDS WITH OMFIs ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ 96 DEPOSITS BY DOMESTIC NON FINANCIAL CORPORATIONS WITH OMFIs 11.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ DEPOSITS BY DOMESTIC INSURANCE CORPORATIONS AND OTHER FINANCIAL INTERMEDIARIES WITH OMFIs 12.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ DEPOSITS BY DOMESTIC ENTERPRISES AND HOUSEHOLDS WITH OMFIs DENOMINATED IN EURO 12.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΧΙ DEPOSITS BY DOMESTIC ENTERPRISES AND HOUSEHOLDS WITH OMFIs DENOMINATED IN NON-EURO CURRENCIES 13 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ DEPOSITS AND REPOS OF DOMESTIC ENTERPRISES AND HOUSEHOLDS BY TYPE AND PERFECTURE 14 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΜΗ ΝΧΙ ΑΠΌ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ TOTAL CREDIT EXPANSION TO DOMESTIC NON-MFIs BY DOMESTIC MFIs 15 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ CREDIT TO DOMESTIC PRIVATE SECTOR BY DOMESTIC MFIs 16 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ DOMESTIC MFI CREDIT TO THE DOMESTIC PRIVATE SECTOR BY MATURITY AND CURRENCY 17 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ KATA KΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ DOMESTIC MFI CREDIT TO DOMESTIC NON-FINANCIAL CORPORATIONS BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY 18 XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ DOMESTIC MFI CREDIT TO THE DOMESTIC INDIVIDUALS AND PRIVATE NON-PROFIT INSTITUTIONS BY LOAN TYPE viii

10 19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ 19 BREAKDOWN OF DOMESTIC MFI CONSUMER CREDIT BY TYPE OF LOANS 2 ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤ KEY ECB INTEREST RATES 21 ΕΠΙΤΟΚΙΑ THΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ MONEY MARKET INTEREST RATES 22 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ YIELDS OF GREEK GOVERNMENT BONDS 23.1 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΌ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ INTEREST RATES ON EURO-DENOMINATED LOANS WITHOUT A DEFINED MATURITY BY DOMESTIC MFIs TO EURO AREA 23.2 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ INTEREST RATES ON NEW EURO-DENOMINATED DEPOSITS BY EURO AREA RESIDENTS WITH DOMESTIC MFIs 23.3 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΌ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ INTEREST RATES ON OUTSTANDING AMOUNTS OF EURO-DENOMINATED DEPOSITS BY EURO AREA RESIDENTS WITH DOMESTIC MFIs 23.4 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ INTEREST RATES ON NEW EURO-DENOMINATED LOANS BY DOMESTIC MFIs TO EURO AREA RESIDENTS 23.5 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ INTEREST RATES ON OUTSTANDING AMOUNTS OF EURO-DENOMINATED LOANS BY DOMESTIC MFIs TO EURO AREA RESIDENTS 24 ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ATHEX SHARE INDICES 25 ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ VALUE OF TRANSACTIONS IN THE STOCK EXCHANGE 26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TOTAL ASSETS OF MUTUAL FUNDS BROKEN DOWN BY TYPE 27.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ AGGREGATED BALANCE SHEET OF MUTUAL FUNDS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 122 AGGREGATED BALANCE SHEET OF MONEY MARKET FUNDS 27.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ AGGREGATED BALANCE SHEET OF EQUITY FUNDS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 124 AGGREGATED BALANCE SHEET OF BOND FUNDS 27.5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ AGGREGATED BALANCE SHEET OF BALANCED TYPE FUNDS 125 V. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ PUBLIC FINANCE 1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ GOVERNMENT BUDGET 2 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ GOVERNMENT BUDGET 3 ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ OVERALL GOVERNMENT BUDGET REVENUE ix

11 4 ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ OVERALL GOVERNMENT BUDGET REVENUE 5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ GOVERNMENT BUDGET EXPENDITURE BY CATEGORY 6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ GOVERNMENT BUDGET EXPENDITURE BY CATEGORY 7 ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ CENTRAL GOVERNMENT NET BORROWING REQUIREMENT ON A CASH BASIS 8 ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ SOURCES OF FINANCING THE CENTRAL GOVERNMENT BORROWING REQUIREMENT 9 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ GENERAL GOVERNMENT CONSOLIDATED 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ GENERAL GOVERNMENT VI. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ EXTERNAL ECONOMIC TRANSACTIONS 1 ΕΛΛΑΔΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ GREECE: NOMINAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE INDEX 2 ΕΛΛΑΔΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ GREECE: REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE INDEX 3 ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩ BILATERAL EXCHANGE RATES AGAINST EURO 4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ WORLD COMMODITY PRICE INDICES IN USD 5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ WORLD COMMODITY PRICE INDICES IN EUROS 6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ SUMMARY BALANCE OF PAYMENTS 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ SUMMARY TRADE ACCOUNT: EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS 8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SUMMARY SERVICES BALANCE 9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ SUMMARY INCOME BALANCE 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ SUMMARY TRANSFERS BALANCE 11 ΚΙΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ FINANCIAL TRANSACTIONS 12 ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ NET INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION 13 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ TRAVEL RECEIPTS AND PAYMENTS 14 ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ BASIC INDICES OF TRAVEL EXPENDITURE BY NON-RESIDENTS IN GREECE AND BY RESIDENTS ABROAD 15 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΑΞΙΔΙΟΥ TRAVEL RECEIPTS AND PAYMENTS BY PURPOS OF TRAVEL 16 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ TRAVEL RECEIPTS: BREAKDOWN BY COUNTRY OF ORIGIN x

12 17 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ AVERAGE DURATION OF STAY PER JOURNEY OF NON RESIDENTS IN GREECE: BREAKDOWN BY COUNTRY OF ORIGIN 18 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ TRAVEL PAYMENTS: BREAKDOWN BY DESTINATION COUNTRY 19 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ AVERAGE DURATION OF STAY PER JOURNEY OF RESIDENTS ABROAD: BREAKDOWN BY DESTINATION COUNTRY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ APPENDIX 159 xi

13 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ % Μεταβολή προηγούμενου Εκατοστιαίες μεταβολές της αναφοράς (, τριμήνου, μηνός) έναντι της αντίστοιχης του προηγούμενου. X t X X t 1 X X X X t 1 t t IV t t IV X X t 12 t 12 * 1 για τα ετήσια στοιχεία *1 για τα τριμηνιαία στοιχεία * 1 για τα μηνιαία στοιχεία % Μεταβολή σωρευτικής Εκατοστιαίες μεταβολές του μέσου επιπέδου της από την αρχή του, μέχρι και την περίοδο αναφοράς (μήνα ή τρίμηνο) έναντι του μέσου επιπέδου της αντίστοιχης του προηγούμενου. t i= 1 X i t i= 1 t i= 1 X X i IV i IV *1 για τα τριμηνιαία στοιχεία t i= 1 X i t i= 1 t i= 1 X X i 12 i 12 *1 για τα μηνιαία στοιχεία % Μεταβολή κινητού μέσου 12 μηνών Εκατοστιαίες μεταβολές του τελευταίου δωδεκαμήνου έναντι της αντίστοιχης του προηγούμενου. t i= t III X i t IV i= t VII t IV i= t VII X i X i *1 για τα τριμηνιαία στοιχεία t i = t 11 t 12 Xi Xi i = t 23 t 12 * 1 για τα μηνιαία στοιχεία X i = t 23 i % Μεταβολή Δεκεμβρίου Εκατοστιαίες μεταβολές της εκάστοτε αναφοράς (μήνας, τρίμηνο, έτος) έναντι του Δεκεμβρίου (τελευταίου τριμήνου, ) του προηγούμενου. Xt X X X t X IV X IV *1 για τα τριμηνιαία στοιχεία εκεµβριου εκεµβριου *1 για τα μηνιαία στοιχεία Ειδικά στους Πίνακες του Τμήματος ΙΙ (Τιμές), όταν η περίοδος αναφοράς είναι το έτος, καταγράφεται η μεταβολή του Δεκεμβρίου της αναφοράς έναντι του Δεκεμβρίου του προηγούμενου. xii

14 % Μεταβολή προηγούμενης Εκατοστιαίες μεταβολές έναντι της προηγούμενης. X t X t 1 *1 X t 1 Σωρευτική περίοδος Το άθροισμα του επιπέδου της από την αρχή του μέχρι και την περίοδο αναφοράς (μήνα ή τρίμηνο). t i= 1 X i Ετήσια διαφορά σωρευτικής Μεταβολές του επιπέδου της από την αρχή του, μέχρι και την περίοδο αναφοράς (μήνα ή τρίμηνο) έναντι του επιπέδου της αντίστοιχης του προηγούμενου. t X i i = 1 i = 1 t i = 1 X i t t i = 1 X X i IV i 12 για τα τριμηνιαία στοιχεία για τα μηνιαία στοιχεία Διαφορά σταθμισμένων ποσοστών θετικών και αρνητικών απαντήσεων Πίνακας V.1 Πίνακας V.6 Θετικές είναι οι απαντήσεις σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο ενός μεγέθους υπερέβη τις κανονικές του τιμές (εκτιμήσεις) ή πρόκειται να αυξηθεί (προοπτικές). Αρνητικές είναι οι απαντήσεις σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο ενός μεγέθους ήταν κατώτερο του κανονικού (εκτιμήσεις) ή πρόκειται να μειωθεί (προοπτικές). (Πίνακες I.6.2, I.6.4, I.6.7, I.6.9, I.7, II.5, III.4). Τα "μηνιαία" και τριμηνιαία στοιχεία του Πίνακα V.1 έχουν συγκεντρωθεί για προσωρινή χρήση και ως εκ τούτου παρουσιάζουν μικρές διαφορές από τα αντίστοιχα οριστικά του Πίνακα V.3. Περιλαμβάνονται το σύνολο των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. xiii

15 EXPLANATIONS % Change previous year Percentage changes of the reference (year, quarter, month) over the corresponding of the previous year. X t X X t 1 X X X X t 1 t t IV t t IV X X t 12 t 12 * 1 for annual data *1 for quarterly data * 1 for monthly data % Change cumulative Percentage changes of the average of the from the beginning of the year up to the reference (month or quarter) over the average level of the corresponding of the previous year. t X i i= 1 i= 1 t t i= 1 X i= 1 i t i= 1 X X t X i IV t i= 1 X i 12 i IV i 12 * 1 for quarterly data * 1 for monthly data % Change 12-month moving average Percentage changes of the last 12 months over the corresponding of the previous year. t i= t III X i t IV i= t VII i= t VII X t IV i X i *1 for quarterly data t i = t 11 t 12 Xi Xi i = t 23 t 12 * 1 for monthly data X i = t 23 i % Change December Percentage changes of the reference (month, quarter, year) over December (last quarter, last year) of the previous year. Xt X X X t IV X X IV *1 for quarterly data December December *1 for monthly data In section II (Prices), however, when the reference is the year, the tables show the percentage change of December of the reference over December of the previous year. xiv

16 % Change previous Percentage changes over previous. X t X t 1 *1 X t 1 Cumulative The cumulative sum of the from the beginning of the year up to the reference (month or quarter). t i= 1 X i Annual change of cumulative Differences of the level of the from the beginning of the year up to the reference (month or quarter) over the level of the corresponding of the previous year. t X i i = 1 i = 1 t i = 1 X i t t i = 1 X X i IV i 12 for quarterly data for monthly data Difference between Weighted percentages of positive and negative replies Positive replies are those according to which the level of a certain magnitude has exceeded its normal value (estimates) or is going to rise (prospects). Negative replies are those according to which the level of a certain magnitude has fallen short of its normal value (estimates) or is going to fall (prospects). (Tables I.6.2, I.6.4, I.6.7, I.6.9, I.7, II.5, III.4). Table V.1 "Monthly" and quarterly data of Table V.1 are designed for provisional use and do not match respective finalized data of Table V.3. Table V.6 Including all social security and welfare funds, local authorities and other public legal entities. xv

17 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ EURO IFS ΑΕΠ ΑΚΔ ΔΕΗ ΔΕΚΟ ΕΔ ΕΕ ΕΚΤ ΕνΔΤΚ ΕΟΠ ΕΟΤ ΕΛΣΤΑΤ ΙΚΑ ΙΟΒΕ ΝΑΤ ΝΧΙ ΟΑΕΔ ΟΓΑ ΟΕΚ ΟΛΠ ΟΟΣΑ ΟΣΕ ΟΤΕ ΠΑΕΠ ΑΕ ΠΔΕ XA ABBREVIATIONS ΑΤΗΕΧ DEKO ECB ELSTAT EUR ED EU FEIR GDP HICP HRO HTO IFS IKA MFIs MMFs NAT NTO OAED OECD OEK OGA OMFIs PAEP SA PAP PIP PPC Note: Decimals are separated by a comma (,) EΥΡΩ International Financial Statistics, IMF Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ελληνικό Δημόσιο Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Εθνικός Οργανισμός Προνοίας Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Ελληνική Στατιστική Αρχή Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας Οργανισμός Λιμένα Πειραιώς Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική Α.Ε. Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων Χρηματιστήριο Αθηνών Athens Exchange Public Enterprises and Entities European Central Bank Hellenic Statistical Authority Euro Greek Government European Union Foundation of Economic and Industrial Research Gross Domestic Product Harmonised of Consumer Prices Hellenic Railways Organisation Hellenic Telecommunications Organisation International Financial Statistics, IMF Social Insurance Fund Monetary Financial Institutions Money Market Funds Seamen's Pension Fund Hellenic Tourism Organisation Manpower Employment Organisation Organisation for Economic Cooperation and Development Worker's Housing Organisation Farmer's Insurance Fund Other Monetary Financial Institutions Employment Observatory Research Informatics SA Port Authority of Piraeus Public Investment Program Public Power Corporation xvi

18 I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ DOMESTIC ECONOMY - OUTPUT AND EXPENDITURE

19

20 ΖΗΤΗΣΗ/DEMAND SIDE Πίνακας I.1.. ΑΕΠ, ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ (1) Table I.1.. GDP, GVA AND MAIN COMPONENTS (1) Περίοδος Βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ, ρυθμοί μεταβολής % (2) GDP main components, rate of change% (2) ΑΕΠ (σε εκ. ευρώ) GDP (million euro) Μεταβολή % (2) Rate of change % (2) Κατανάλωση Σύνολο Consumption Total Ιδιωτική Κατανάλωση Private Consumption Κατανάλωση Γενικής Κυβέρνησης General Government Consumption Επενδύσεις Investment Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών Exports of Goods & Services Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών Imports of Goods & Services II III IV I II III IV I II III IV I II III IV ΠΡΟΣΦΟΡΑ/SUPPLY SIDE Περίοδος Βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ, ρυθμοί μεταβολής % (2) GDP main components, rate of change% (2) ΑΠΑ (σε εκ. ευρώ) Μεταβολή % (2) Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας Φόροι Επιδοτήσεις ΑΕΠ σε τιμές αγοράς GVA (million euro) Rate of change % (2) Primary Sector Secondary Sector Tertiary Sector Taxes Subsidies GDP in market prices II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ/Source : ELSTAT (1)Τριμηνιαία, εποχικώς διορθωμένα στοιχεία, τιμές αναφοράς 21./Quarterly data, seasonally adjusted, 21 prices (2) Έναντι της ίδιας του προηγούμενου /year -on- year 2

21 Πίνακας I.1.1. ΟΓΚΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο σε σταθερές τιμές) Table I.1.1. RETAIL TRADE VOLUME (Turnover in retail trade at constant prices) Περίοδος Γενικός δείκτης (εκτός καυσίμων και λιπαντικών) General index (expect automotive fuel) Είδη διατροφής-ποτά-καπνός / Food-beverages-tobacco Δείκτης Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου 12 μηνών Δείκτης Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου 12 μηνών 21=1 year Cumulative 12-month moving average 21=1 year Cumulative 12-month moving average III IV I II III IV Ιούλ./Jul Αύγ./Aug Σεπτ./Sept Οκτ./Oct Νοέμ./Nov Δεκ./Dec Ιαν./Jan Φεβρ./Feb Μάρτ./Mar Απρ./Apr Μάιος/May Ιούν./Jun Ιούλ./Jul Αύγ./Aug Σεπτ./Sept Οκτ./Oct Νοέμ./Nov Δεκ./Dec Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / Source: ELSTAT. 15 Γενικός δείκτης (εκτός καυσίμων και λιπαντικών) General index (expect automotive fuel) 1 Είδη διατροφής-ποτά-καπνός Food-beverages-tobacco Προηγούμενου / year Κινητού μέσου 12 μηνών / 12-month moving average 3

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 19 Οκτωβρίου 2012 19 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 18 Οκτωβρίου 2013 18 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Απριλίου 2015 17 April ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 7 Οκτωβρίου 2011 7 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 26 Ιουνίου 2015 26 June ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY Αύγουστος 2011 August ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Απριλίου 2014 17 April ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συνεργασία των Υποκαταστημάτων Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης και της Θυρίδας Ξάνθης

Με τη συνεργασία των Υποκαταστημάτων Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης και της Θυρίδας Ξάνθης Με τη συνεργασία των Υποκαταστημάτων Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης και της Θυρίδας Ξάνθης Wih he Cooperaion of he Branches of Komoini Alexandroupoli and he Oule of anhi Τεύχος 8, Ιούλιος 212 Number 8, July

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012 ΠEIPAIAΣ /

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α P R O D U C E R P R I C E I N D E X I N I N D U S T R Y [ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 JULY DECEMBER 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 JULY DECEMBER 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 JULY DECEMBER 2010 ΠEIPAIAΣ /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΠEIPAIAΣ / PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Αύγουστος 2008 August ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2011 January 2011

Ιανουάριος 2011 January 2011 Ιανουάριος 2011 January 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 JANUARY JANUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο

Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο R E V I S E D T U R N O V E R I

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2009 November 2009

Νοέμβριος 2009 November 2009 Νοέμβριος 2009 November 2009 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2009 NOVEMBER NOVEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρόεδρος CAPRALOS SPYROS President

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011 November 2011

Νοέμβριος 2011 November 2011 Νοέμβριος 2011 November 2011 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 NOVEMBER NOVEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 AUGUST

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 AUGUST ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 AUGUST 2013 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 AUGUST AUGUST ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2012 January 2012

Ιανουάριος 2012 January 2012 Ιανουάριος 2012 January 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2012 JANUARY JANUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 JULY 2013

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 JULY 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 JULY 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 JULY JULY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2011 February 2011

Φεβρουάριος 2011 February 2011 Φεβρουάριος 2011 February 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER 2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 NOVEMBER NOVEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 SEPTEMBER SEPTEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1-2 Contents

Περιεχόμενα 1-2 Contents Μάιος 2013 May 2013 ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 2013 MAY MAY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Νοέμβριος 2008 November ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012 September 2012

Σεπτέμβριος 2012 September 2012 Σεπτέμβριος 2012 September 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 SEPTEMBER SEPTEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS

Διαβάστε περισσότερα

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT ΣYNOΠTIKH ΣTATIΣTIKH EΠETHPIΔA 2 0 0 9 CONCISE STATISTICAL YEARBOOK ΣYNOΠTIKH στατιστική επετηρίδα CONCISE statistical yearbook 2 0 0 9 EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis In 2011, a year of crisis, tourism contributed at least 16,5% of GDP and 18,4% of total employment (758.300 employees). Tourism

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2012 June 2012

Ιούνιος 2012 June 2012 Ιούνιος 2012 June 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 JUNE JUNE ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα