ΕΤΑΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ETAL S.A. LESVOS LOCAL DEVELOPMENT COMPANY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ETAL S.A. LESVOS LOCAL DEVELOPMENT COMPANY"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑ 4 - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER (Ε.Δ.Π. LEADER) ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. Νο 74 Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. Άξονα 4 - προσέγγιση LEADER, κλήθηκε σε συνεδρίαση την Τρίτη, και ώρα 14:30 στα γραφεία της εταιρείας, Ερμού 4 (1ος Όροφος) Μυτιλήνη, με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΔΠ-ΑΞ.4-ΠΑΑ) 1. Παναγιώτης Χατζηβασιλείου, Πρόεδρος 2. Παναγιώτης Τατάκης - Αντιπρόεδρος 3. Ευστράτιος Καραγεωργίου - Γραμματέας Σε όλες τις συνεδριάσεις ήταν παρόντες και τα τρία μέλη της επιτροπής. Οι αποφάσεις που καταγράφονται είναι ομόφωνες, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική γνώμη η οποία καταγράφεται και τηρείται η αρχή της πλειοψηφίας. Παρατίθεται απόσπασμα εκ των πρακτικών..... ΘΕΜΑ 2ο : 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ [...]Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. Άξονα 4 - προσέγγιση LEADER, συνεδρίασε την Τρίτη προκειμένου να εξετάσει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των υποψηφίων σχεδίων ιδιωτικού χαρακτήρα που κατατέθηκαν στο υπομέτρο L312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων», δράσεις L312-2, στο υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», δράση L313-6 και στο υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», δράση L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λ.π.», στο πλαίσια της 5ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία Η ΕΔΠ-Αξ.4-ΠΑΑ, συνεδρίασε σε απαρτία (πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΚΑ 401/2010), με σκοπό την λήψη αποφάσεων επί της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΝΤΕΣ 4. Παναγιώτης Χατζηβασιλείου, Πρόεδρος 5. Παναγιώτης Τατάκης - Αντιπρόεδρος 6. Ευστράτιος Καραγεωργίου - Γραμματέας ΑΠΑΡΤΙΑ 3/3 Σε όλες τις συνεδριάσεις ήταν παρόντες και τα τρία μέλη της επιτροπής. Οι αποφάσεις που καταγράφονται είναι ομόφωνες, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική γνώμη η οποία καταγράφεται και τηρείται η αρχή της πλειοψηφίας. Στη συνέχεια καταγράφονται ενοποιημένα πρακτικά των δύο επιτροπών με συνημμένο πίνακα κατάταξης ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου στο πλαίσιο του συστήματος εποπτείας (ΚΑ 401/2010, άρθρο 18, παράγραφοι Για την διαδικασία απαιτήθηκαν συνολικά 42 ημερολογιακές ημέρες σε σχέση με το όριο της ΚΑ/401, άρθρο 18, παρ. 13. Διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας της πρόσκλησης και της αξιολόγησης τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις από την ΟΤΔ για την ολοκλήρωση της 5ης προκήρυξης του μέτρου 41 του τοπικού προγράμματος και καταγράφονται με σειρά η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και η απόφαση επί της εισήγησης από την επιτροπή διαχείρισης Τ.Π. με καταληκτική ημερομηνία ΣΝΗΜΜΕΝΑ, ΦΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 11 ΕΠΕΝΔΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ 8 ΕΝΤΠΑ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.

2 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η Επιτροπή Αξιολόγησης της 5 ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τ.Π. Άξονα 4 - προσέγγιση LEADER, συνεδρίασε τη Δευτέρα προκειμένου να καταγράψει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των 11 υποψηφίων σχεδίων ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα που κατατέθηκαν στο υπομέτρο L312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων», δράσεις L312-2, στο υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», δράση L313-6, και στο υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», δράση L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λ.π.», στο πλαίσια της 5ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Η επιτροπή αξιολόγησης συνεδρίαζε από τις έως σήμερα σε τακτά χρονικά διαστήματα σε απαρτία (πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΚΑ 401/2010). ΠΑΡΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Νικόλαος Πλούκος Πολιτικός Μηχανικός 2. Κονάκα Τερψιχόρη Τεχνολόγος Γεωπονίας ΑΠΑΡΤΙΑ 3/3 3. Μαλαπάσχα Σοφία - Λογίστρια Σε όλες τις συνεδριάσεις ήταν παρόντες και τα τρία μέλη της επιτροπής. Οι αποφάσεις που καταγράφονται είναι ομόφωνες εκτός εάν υπάρχει διαφορετική γνώμη η οποία καταγράφεται και τηρείται η αρχή της πλειοψηφίας. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΓΩΓΙΜΑ ΕΠΕΝΔΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΜΕΤΡΟ L312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΞΗΣ ΠΟΛ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1. Α.Π. 1/17151 ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΣΤΡΑΤΙΑ Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει εντοπίσει ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει υποβληθεί στο πομέτρο L312, Δράση 2, σύμφωνα Πρόκειται για εξοπλισμό οπωροπαντοπωλείου στην Τ.Κ. Μόριας Λέσβου. Δεν εντοπίσθηκαν περικοπές στον προϋπολογισμό. Η ΕΔΤΠ-Αξ.4-ΠΑΑ προχώρησε στην εξέταση των κριτηρίων επιλογής καθώς και του προτεινόμενου προϋπολογισμού. παγώγιμος προϋπολογισμός προ ΦΠΑ ,59 - Δ.Δ 5.962,30. Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται σε 55,90. Πρόταση: ΕΠΙΛΑΧΟΝ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Απόφαση: ΕΠΙΛΑΧΟΝ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. 2. Α.Π. 6/17164 ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει εντοπίσει ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει υποβληθεί στο πομέτρο L312, Δράση 2, σύμφωνα

3 Πρόκειται για εκσυγχρονισμό επιχείρησης παροχής υπηρεσιών στην Τ.Κ. Μόριας Λέσβου. Εντοπίσθηκαν περικοπές στον προϋπολογισμό συνολικού ποσού 2.251,06. παγώγιμος προϋπολογισμός προ ΦΠΑ ,90 - Δ.Δ ,95. Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται σε 57,65. Πρόταση: ΕΠΙΛΑΧΟΝ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Απόφαση: ΕΠΙΛΑΧΟΝ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. ΠΟΜΕΤΡΟ L321 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΣΜΟ» 3. Α.Π. 4/17162 ΛΕΣΧΗ "ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ" Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει εντοπίσει ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει υποβληθεί στο πομέτρο L321 Δράση 2, σύμφωνα Πρόκειται για εκσυγχρονισμό της Λέσχης Πωμαρίου "Βενιαμίν ο Λέσβιος" στη Πλωμαρίου Λέσβου. Εντοπίσθηκαν περικοπές στον προϋπολογισμό συνολικού ποσού 413,40. παγώγιμος προϋπολογισμός προ ΦΠΑ ,15 - Δ.Δ ,15. Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται σε 75,52. Πρόταση: ΕΠΙΛΑΧΟΝ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Απόφαση: ΕΠΙΛΑΧΟΝ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. 4. Α.Π. 8/17166 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟ Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει εντοπίσει ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει υποβληθεί στο πομέτρο L321 Δράση 2, σύμφωνα Πρόκειται για αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Λουτρών Λέσβου. Η ΕΔΤΠ- Αξ.4-ΠΑΑ προχώρησε στην εξέταση των κριτηρίων επιλογής καθώς και του προτεινόμενου προϋπολογισμού και την τεκμηρίωση του. Δεν εντοπίσθηκαν περικοπές στον προϋπολογισμό. επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των κριτηρίων επιλογής καθώς και του προτεινόμενου προϋπολογισμού. παγώγιμος προϋπολογισμός προ ΦΠΑ ,09 - Δ.Δ ,09. Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται σε 73,93. Πρόταση: ΕΠΙΛΑΧΟΝ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

4 Απόφαση: ΕΠΙΛΑΧΟΝ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. ΠΟΜΕΤΡΟ L313 «ΕΝΘΑΡΡΝΣΗ ΤΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 5. Α.Π. 2/17159 ΧΡΣΟΜΑΛΛΟΣ ΕΛΕΘΕΡΙΟΣ Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει εντοπίσει ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει υποβληθεί στο πομέτρο L313 Δράση 6, σύμφωνα Πρόκειται για εκσυγχρονισμό εστιατορίου στον Αγ. Ισίδωρο στην Πωμαρίου Λέσβου. Δεν εντοπίσθηκαν περικοπές στον προϋπολογισμό. την τεκμηρίωση του. παγώγιμος προϋπολογισμός προ ΦΠΑ ,00 - Δ.Δ ,00. Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται σε 51,70. Πρόταση: ΠΑΓΩΓΙΜΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Απόφαση: ΠΑΓΩΓΙΜΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. 6. Α.Π. 3/17161 ΓΑΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει εντοπίσει ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει υποβληθεί στο πομέτρο L313 Δράση 6, σύμφωνα Πρόκειται για εκσυγχρονισμό καφετέριας στη Πλωμαρίου Λέσβου. Δεν εντοπίσθηκαν περικοπές στον προϋπολογισμό. παγώγιμος προϋπολογισμός προ ΦΠΑ ,34 - Δ.Δ ,67. Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται σε 51,78. Πρόταση: ΠΑΓΩΓΙΜΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Απόφαση: ΠΑΓΩΓΙΜΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. 7. Α.Π. 5/17163 ΣΚΛΑΒΟΝΟ ΝΙΚΗ

5 Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει εντοπίσει ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει υποβληθεί στο πομέτρο L313 Δράση 6, σύμφωνα Πρόκειται για εκσυγχρονισμό σνακ μπαρ-καφετέριας στον Αγ. Ισίδωρος στη Πλωμαρίου Λέσβου. Δεν εντοπίσθηκαν περικοπές στον προϋπολογισμό. παγώγιμος προϋπολογισμός προ ΦΠΑ ,56 - Δ.Δ ,28. Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται σε 57,39. Πρόταση: ΠΑΓΩΓΙΜΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Απόφαση: ΠΑΓΩΓΙΜΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. 8. Α.Π. 11/17169 ΚΑΡΑΣΤΡΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει εντοπίσει ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει υποβληθεί στο πομέτρο L313 Δράση 6, σύμφωνα Πρόκειται για εκσυγχρονισμό επιχείρησης εστιατορίου-καφέ μπαρ στη Ερεσού Λέσβου. Δεν εντοπίσθηκαν περικοπές στον προϋπολογισμό. παγώγιμος προϋπολογισμός προ ΦΠΑ ,97 - Δ.Δ ,99. Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται σε 57,35. Πρόταση: ΠΑΓΩΓΙΜΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Απόφαση: ΠΑΓΩΓΙΜΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. ΜΗ ΠΑΓΩΓΙΜΑ ΕΠΕΝΔΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΜΕΤΡΟ L321 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΣΜΟ» 1. Α.Π. 9/ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟ Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει εντοπίσει ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει υποβληθεί στο πομέτρο L321 Δράση 2, σύμφωνα και με το υπόδειγμα στο οποίο έχει συνταχθεί. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει εντοπίσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τα παρακάτω κριτήρια: 2.13 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα δεν προσκομίζονται αρχιτεκτονικά σχέδια, τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης που να συνοδεύουν τη μελέτη. Δεν προσκομίζονται αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών κτιριακών έργων που αναφέρονται στον προϋπολογισμό με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος των ποσοτήτων. Δεν γίνεται αναφορά για έκδοση άδειας δόμησης επισκευής του κτιρίου.

6 Πρόταση: ΜΗ ΠΑΓΩΓΙΜΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. (ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2.13) Απόφαση: ΜΗ ΠΑΓΩΓΙΜΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. (ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2.13) 2. Α.Π. 10/ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟ Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει εντοπίσει ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει υποβληθεί στο πομέτρο L321 Δράση 2, σύμφωνα και με το υπόδειγμα στο οποίο έχει συνταχθεί. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει εντοπίσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τα παρακάτω κριτήρια: 2.5 Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης. Δεν προσκομίζονται σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα δεν τεκμηριώνεται η νομιμότητα του γηπέδου και των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός του οικόπεδου. Πρόταση: ΜΗ ΠΑΓΩΓΙΜΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. (ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2.5, 2.13) Απόφαση: ΜΗ ΠΑΓΩΓΙΜΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. (ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2.5, 2.13) 3. Α.Π. 7/17165 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΛΛΟΓΟΣ "ΤΟ ΠΟΛΙΟΝ" Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει εντοπίσει ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει υποβληθεί στο πομέτρο L321 Δράση 2, σύμφωνα και με το υπόδειγμα στο οποίο έχει συνταχθεί. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει εντοπίσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τα παρακάτω κριτήρια: 2.13 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Φ.. το κτίριο προορίζεται για χώρος συνάθροισης κοινού. Βάση της αρχιτεκτονικής μελέτης και του προϋπολογισμού που προσκομίζεται δεν προβλέπεται κατασκευή w.c. Επιπλέον, προσκομίζεται πρωτόκολλο υποβολής φακέλου στο Σ.Α. για επισκευή και εκσυγχρονισμού κτιρίου (359/ ). Απαιτείται όμως αλλαγή χρήσης από διατηρητέο κτίριο παλαιών δημοτικών σφαγείων σε χώρο άσκησης Πολιτιστικών, Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών δραστηριοτήτων. Πρόταση: ΜΗ ΠΑΓΩΓΙΜΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. (ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2.13) Απόφαση: ΜΗ ΠΑΓΩΓΙΜΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. (ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2.13) Για την Επιτροπή Αξιολόγησης, Μυτιλήνη Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ΠΛΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΑΚΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΜΑΛΑΠΑΣΧΑ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

7 Η ΕΔΠ-Αξ.4-ΠΑΑ, συμφωνεί ομόφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως καταγράφεται και στις αποφάσεις της και ζητά από την γραμματεία και την υπηρεσιακή δομή να καταγράψουν τα πρακτικά των παραπάνω αποφάσεων και να συντάξουν τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και τα φύλλα αξιολόγησης να υπογραφούν κατάλληλα από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης και τα μέλη της ΕΔΤΠ και να διαβιβαστούν αρμοδίως σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 6 και 7 της ΚΑ 401/2010 για τη διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου.[ ] Για την ΕΔΠ-Αξ.4-ΠΑΑ Μυτιλήνη, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ-ΑΞ.4-ΠΑΑ ΑΚΟΛΟΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 11 ΕΠΕΝΔΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΤΠ 74/ ΕΙΔ. ΠΡΩ Τ. ΓΕΝ. ΠΡΩΤ. ΔΙΚΑΙΟΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣ ΗΣ (T.Κ. Δ.Κ) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΜΕΤΡ Ο ΔΡΑΣΗ ΠΑΓΩΓΙΜΟ/ΕΠΙ ΛΑΧΟΝ/ΜΗ ΠΑΓΩΓΙΜΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΣΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΠ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΣΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΠ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΠ/ΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΠΑ ΠΟ ΒΑΡΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΧΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ/Σ ΗΜΕΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΜΟ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΣΤΡΑΤΙΑ ΣΚΛΑΒΟΝΟ ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΣΤΡΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΣΟΜΑΛΛ ΟΣ ΕΛΕΘΕΡΙΟΣ ΛΕΣΧΗ "ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ" Τ.Κ. ΜΟΡΙΑΣ Τ.Κ. ΜΟΡΙΑΣ ΕΡΕΣΟ ΕΚΣΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΗΡΕΣΙΩΝ L312 2 ΕΠΙΛΑΧΟΝ , , , , ,62 57,65 1η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩ ΛΕΙΟ (ΜΟΡΙΑ L312 2 ΕΠΙΛΑΧΟΝ , , , , ,93 55,90 2η ΛΕΣΒΟ) ΣΝΟΛΟ L , , , , ,55 ΕΚΣΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ (ΑΓ. L313 6 ΠΑΓΩΓΙΜΟ , , , , ,81 57,39 1η ΙΣΙΔΩΡΟΣ- ΠΛΩΜΑΡΙ) ΕΚΣΓΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- L313 6 ΠΑΓΩΓΙΜΟ , , , , ,60 57,35 2η ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΚΣΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ (ΠΛΩΜΑΡΙ L313 6 ΠΑΓΩΓΙΜΟ , , , , ,45 51,78 3η ΛΕΣΒΟ) ΕΚΣΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟ L313 6 ΠΑΓΩΓΙΜΟ , , , , ,60 51,70 4η ΣΝΟΛΟ L , , , , ,46 ΕΚΣΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΣΧΗΣ "ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ" L321 2 ΕΠΙΛΑΧΟΝ , , , , ,46 75,52 1η

9 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Σ ΣΛΛΟΓΟΣ "ΤΟ ΠΟΛΙΟΝ" ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟ Τ.Κ. ΛΟΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΟΤΡΩΝ ΛΕΣΒΟ ΕΠΙΣΚΕΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΩΣ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩ Ν ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΕΣΒΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5χ5 ΤΟ ΜΙΧΑΛΕΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΣΒΟ L321 2 ΕΠΙΛΑΧΟΝ , , , , ,53 73,93 2η L321 2 ΜΗ ΠΑΓΩΓΙΜΟ ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 L321 2 ΜΗ ΠΑΓΩΓΙΜΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L321 2 ΜΗ ΠΑΓΩΓΙΜΟ ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΝΟΛΟ L , , , , ,99 ΓΕΝΙΚΟ ΣΝΟΛΟ , , , , , Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο 2.13 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο 2.5 Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης, 2.13 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο

Εξέταση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης Άξονα 4 ΕΠΑΛ. Λήψη αποφάσεων.

Εξέταση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης Άξονα 4 ΕΠΑΛ. Λήψη αποφάσεων. ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:78007842000 ΑΦΜ: (EL ) - 094368710, Δ..Ο.Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. No 46 Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. Αλιείας, κλήθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 375/09-08-2013 Α/Α Πρακτικού: 26 ο Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 16/08/2013 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει συνολικά 16

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (3 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου Νέστου, Πολυδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ περιοχές LEADER ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ περιοχές LEADER ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΝΟΜΟΥ ΡΟ ΟΠΗΣ 1 Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΟΧΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ;

ΑΝ ΟΧΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ; ΕΡ: Θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσετε αν η ανέγερση καταλυμάτων τύπου τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στην περιοχή της παραλίας Ρίου Πατρών και συγκεκριμένα επί της οδού Ποσειδώνος είναι επιλέξιμη για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α.- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ) : «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα