ενημέρωςη γονέων α τάξησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ενημέρωςη γονέων α τάξησ Διευκυντισ : ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ Αναπλθρωτισ Διευκυντισ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙΣΑΘΣ Υποδιευκυντισ: ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ

2

3 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Ππόεδπορ Γιάννηρ Κάπαληρ Γεν. Γπαμμαηέαρ οθία Μαπγαπίηη Α Ανηιππόεδπορ Έθη Έπωηα Β Ανηιππόεδπορ (μεηαθοπά) Μαηούλα Παπαγιάννη Σαμίαρ (σοπηγίερ) Νίκορ Γιαννούηζορ Μέλορ (εκπαιδεςηικά θέμαηα) Ναηάζζα Παπαναζηαζίος Δπικοινωνία: Aν. Μέλορ (ιζηοζελίδα-mail) Απεηή ηαζινοπούλος

4 ΜΕΟΣ Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5 ΙΣΤΟΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΘΜΟΤΙΚΟ (από το 1980) ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1999: Κδρυςθ και ςταδιακι ανάπτυξθ 2002: Ρλιρθσ ανάπτυξθ Γυμναςίου με 12 τμιματα (4 ςε κάκε τάξθ) 2004: 5 τμιματα ςτθν Αϋ Γυμναςίου 2007: 6 τμιματα ςτθν Αϋ Γυμναςίου 2010: Ξεκινά θ ανάπτυξθ του 7 ου τμιματοσ ανά τάξθ. 7 τμιματα ςτθν Αϋ Γυμναςίου ΛΥΚΕΙΟ 1999: Λειτουργία Αϋ Λυκείου 2000: Ζνταξθ του ΙΒ ςτο Κ.Ψ. 2002: Ρλιρθσ ανάπτυξθ Αϋ Λυκείου και λειτουργία Βϋ Λυκείου 2003: Λειτουργοφν και οι τρεισ τάξεισ του Ενιαίου Λυκείου 2004: Ρρϊτοι Απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου 2010: 6 τμιματα ςτθν Αϋ Λυκείου

6 ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το Γυμνάςιο του Κ.Ψ. ςτεγάηεται ςτα κτίρια: «Μπενάκειο» Αίκουςεσ διδαςκαλίασ Βϋ και Γϋ Γυμναςίου Γραφεία Διεφκυνςθσ Γραφείο Συμβουλευτικισ Γραφείο Κακθγθτϊν Γραμματεία «Γλαφκα» Αίκουςεσ Ξζνων Γλωςςϊν Εργαςτιρια Θ/Υ, Μουςικισ, Καλλιτεχνικϊν Αίκουςα Ρροβολϊν Γραφείο Συμβουλευτικισ Γραφείο Κακθγθτϊν Γραμματεία Γραφείο Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Γραφείο Επιςτάτθ «Βαςιλεία» Αίκουςεσ διδαςκαλίασ Αϋ Γυμναςίου Γραφείο Υποδιευκυντι Γραμματεία Γραφείο Κακθγθτϊν Εργαςτιρια Φυςικϊν Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ

7 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ζχει διπλι αποςτολι: α) Εκπαίδευςθ : Οι μακθτζσ να κατακτιςουν τθ γνϊςθ και να αναπτφξουν ποικίλεσ πνευματικζσ δεξιότθτεσ. Στόχοσ: υψθλζσ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ. β) Αγωγι : Οι μακθτζσ να αναπτφξουν ολόπλευρα τθν προςωπικότθτά τουσ. Στόχοσ: καλλιζργεια δεξιοτιτων (κοινωνικϊν, ςωματικϊν, καλλιτεχνικϊν) ιδιαίτερων ικανοτιτων ανάπτυξθ κοινωνικότθτασ αγωγι χαρακτιρα καλλιζργεια ικουσ, αξιϊν, αυτοςεβαςμοφ

8 ΣΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Ο ςκοπόσ του Κολλεγίου Ψυχικοφ είναι οι μακθτζσ του : να αναπτφξουν και να αξιοποιήςουν ποικίλεσ πνευματικζσ δεξιότθτεσ να κατακτήςουν τθ γνϊςθ να επιτφχουν υψθλό ακαδθμαϊκό επίπεδο με απϊτερο ςτόχο τθν αριστεία αναπτφςςοντασ, ςυγχρόνωσ, ολοκληρωμζνη προςωπικότητα.

9 Επιμζρουσ ςτόχοι Γυμναςίου Κολλεγίου Ψυχικοφ Καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ και ερευνθτικισ διάκεςθσ Συνειδθτοποίθςθ τθσ διεπιςτθμονικότθτασ τθσ γνϊςθσ Ανάπτυξθ δεξιοτιτων μάκθςθσ Διαμόρφωςθ ευρφτερθσ αντίλθψθσ για τον πολιτιςμό και τον άνκρωπο Διαμόρφωςθ αιςκθτικισ αντίλθψθσ Καλλιζργεια οικολογικισ ςυνείδθςθσ Άςκθςθ ςϊματοσ, κινθτικζσ δεξιότθτεσ, δια βίου άκλθςθ, ευγενισ άμιλλα Ανάπτυξθ αυτενζργειασ Ανάδειξθ ιδιαίτερων κλίςεων Καλλιζργεια κοινωνικϊν δεξιοτιτων και ςεβαςμοφ ςτθ διαφορετικότθτα Αγωγι χαρακτιρα και καλλιζργεια ικουσ, αυτοςεβαςμοφ και προςωπικϊν αξιϊν

10 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Η αρτή στεν οποία βασίδεται ε λειτοσργία τοσ Στολείοσ είναι: ο Σ ε β α σ μ ό ς Ενιαίο πλαίςιο ςε ςχζςθ με Το εκπαιδευτικό ζργο και τθ λειτουργία τθσ τάξθσ Τθ ςυμπεριφορά προσ ςυμμακθτζσ/ εργαηόμενουσ ςτο Σχολείο Τθν εκτόσ τάξθσ ςυμπεριφορά μζςα ςτο Σχολείο Τθν παρουςία και τθν εμφάνιςι μασ εντόσ και εκτόσ Σχολείου Ομάδα Υποςτιριξθσ Σφμβουλοι τμθμάτων και διδάςκοντεσ Ψυχοπαιδαγωγικό Τμιμα Ρρόγραμμα Αγωγισ Υγείασ (Ρ.Α.Υ.)

11 Γυμνάςιο Κολλεγίου Ψυχικοφ Συμβουλευτικζσ Υπηρεςίεσ και Ρρογράμματα Υποδοχι μακθτϊν (3 και 21/6/2011) Κακθγθτζσ Σφμβουλοι (9/9/2011) Ψυχοπαιδαγωγικό Τμιμα ( ) Ψυχολογικι Υποςτιριξθ: κ. Τηϊρτηια Κουμάνταρθ Μακθςιακι Υποςτιριξθ: κ. Ηάφθ Κοςλίδου Ρρόγραμμα Αγωγισ Υγείασ (Ρ.Α.Υ.) Συντονίςτρια: κ. Τη. Κουμάνταρθ Κακθγθτζσ Σφμβουλοι Κακθγθτζσ άλλων ειδικοτιτων

12 ΤΕΤΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Student Planner Διλωςθ Αποςτολισ του Ε.Ε.Ι. Ωρολόγιο Ρρόγραμμα Ακαδθμαϊκό Ρρόγραμμα (Μακιματα) Εξαγωγι Αποτελζςματοσ Ετιςιασ Ρροόδου Καταγραφι και Δικαιολόγθςθ Απουςιϊν Χαρακτθριςμόσ Φοίτθςθσ Κανόνεσ Σχολικισ Ηωισ Δεξιότθτεσ Μελζτθσ & Ζρευνασ Διαχείριςθ Χρόνου Οργάνωςθ Σθμειϊςεων και Ταξινόμθςθ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ Στρατθγικζσ Ακαδθμαϊκισ Ρροόδου & Επιτυχίασ Σχολικι Ηωι ςτο Γυμνάςιο Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ και Ρρογράμματα Εξωδιδακτικζσ Δραςτθριότθτεσ - Πμιλοι

13 ΤΕΤΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Student Planner

14 Δεξιότητεσ μελζτησ (study skills) Διαχειρίηομαι το χρόνο μου εντόσ & εκτόσ τάξθσ Διαχειρίηομαι το χρόνο μου για τθν επίτευξθ ακαδθμαϊκϊν ςτόχων Ακοφω προςεκτικά Οργανϊνω τισ ςθμειϊςεισ μου Οργανϊνω το χϊρο τθσ εργαςίασ μου Θζτω βραχυπρόκεςμουσ & μεςοπρόκεςμουσ ςτόχουσ Ανακαλφπτω και χρθςιμοποιϊ εναλλακτικζσ πθγζσ γνϊςθσ (Βιβλιοκικθ, CMS) Θζτω ωσ ςτόχο μου τον αυτοζλεγχο & τθν αυτό-αξιολόγθςθ

15 Α ΤΑΞΗ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ 2 ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛ. ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΟΔΛΛ.ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΙΣΟΡΙΑ 2 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 4 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΣΔΥΝΟΛ. 2 ΑΓΓΛΙΚΑ 5 (+1) ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ 2 ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΚΑΛΛ/ΚΑ & ΜΟΤΙΚΗ) ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 4 ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ 1 ΣΥΝΟΛΟ 40

16 Διδαςκαλία - Αξιολόγηςη Ραραδοςιακοί και ςφγχρονοι τρόποι διδαςκαλίασ & αξιολόγθςθσ με ενεργι ςυμμετοχι του μακθτι Ατομικζσ εργαςίεσ Ομαδικζσ εργαςίεσ (Projects) Διαδραςτικοί πίνακεσ (Interactive boards) Σφςτθμα Διαχείριςθσ Μακιματοσ (CMS) Συντονιςμόσ από τα ακαδθμαϊκά τμιματα

17 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΘΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 1η 1η 1η 1η 1η 8:30-9:15 8:30-9:15 8:30-9:15 8:30-9:15 8:30-9:15 2η 2η 2η 2η 2η 9:20-10:05 9:20-10:05 9:20-10:05 9:20-10:05 9:20-10:05 3η 3η 3η 3η 10:10-10:50 3η 10:10-10:55 10:10-10:55 10:10-10:55 10:10-10:55 Διαλ. 10:55-11:10 Διαλ. 10:55-11:10 Διαλ. 10:55-11:10 Διαλ. 10:50-11:05 4η Διαλ. 10:55-11:10 4η 4η 4η 11:05-11:45 4η 11:10-11:55 11:10-11:55 11:10-11:50 11:10-11:50 5η 5η 5η 5η 11:50-12:30 5η 12:00-12:40 12:00-12:40 11:55-12:35 11:55-12:35 6η 12:35-13:15 6η 6η 6η 6η 12:45-13:25 12:45-13:25 12:40-13:20 Κ.Ζ. / ΟΜΘΛΟΘ 12:40-13:20 13:15-13:45 Διάλ. 13:25-14:05 Διάλ. 13:25-14:05 Διάλ. 13:20-13:40 Διάλ. 13:45-14:05 Διάλ. 13:20-13:40 7η 7η 7η 7η 7η 14:05-14:45 14:05-14:45 13:40-14:20 14:05-14:45 13:40-14:20 8η 8η 8η 8η 8η 14:50-15:30 14:50-15:30 14:25-15:05 14:50-15:30 14:25-15:05

18 Σφςτημα ενημζρωςησ γονζων από Καθηγητζσ (I)

19 Σφςτημα ενημζρωςησ γονζων από Καθηγητζσ (II)

20 Σφςτημα ενημζρωςησ γονζων από Καθηγητζσ (III)

21 Σφςτημα ενημζρωςησ γονζων από Καθηγητζσ (IV)

22 Σφςτημα ενημζρωςησ γονζων από Καθηγητζσ (V)

23 Σφςτημα ενημζρωςησ γονζων από Καθηγητζσ (VI)

24 Σφςτημα ενημζρωςησ γονζων από Καθηγητζσ (VII) Λίςτα Κακθγθτϊν του παιδιοφ ςασ Θλεκτρονικι κράτθςθ ςυνάντθςθσ με Κακθγθτζσ Ραράκλθςθ: Ελευκερϊςτε ςυναντιςεισ, ςτισ οποίεσ δεν μπορείτε να ζρκετε Τθλεφωνικι επικοινωνία με Κακθγθτζσ (max 5 λεπτά)

25 ΜΕΟΣ Β ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ και ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

26 ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ και ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Μαθητικό Συμβοφλιο Κοινωνική Ζωή Πμιλοι Ρανηγφρι Μορφωτικζσ Επιςκζψεισ Εκδρομζσ Εξόρμηςη Εκδόςεισ Ρεριοδικά Ρεριπλανήςεισ Δζλτεια Γαβριήλεια Punchline (on-line) Αντιπροςωπευτικζσ ομάδεσ Bienvenue (on-line) Willkommen (on-line)

27 Πμιλοι που λειτοφργηςαν Φυςιολατρικόσ όμιλοσ Εργαςτθριακισ Φυςικισ Καλλιτεχνικό Εργαςτιρι Μακθματικϊν Μουςειολογίασ θτορικισ Κινθματογράφου-Θεάτρου Ρεριοδικοφ «Ρεριπλανιςεισ» Ρεριοδικοφ Punchline Ρεριοδικοφ Willkommen Ρεριοδικοφ Bienvenue Φωτογραφικόσ Μουςικόσ Ροδοςφαιρικόσ Μαγειρικισ Τhe Games Buster Club Unesco Comenius Forensics Origami club Arts & Crafts 3D Animation The Rock n Roll club Eξόρμθςθσ Γϋ Γυμναςίου - Ρεριβαλλοντικόσ - Ιςτορικόσ - Τζχνθσ, πολιτιςμοφ - Πμιλοσ κοινωνικοφ προβλθματιςμοφ

28 ΜΕΟΣ Γ Οι καλοί λογαριαςμοί

29 Τι περιμένοσμε από τη σσνεργασία μας με τοσς Γονείς των μαθητών μας Εμπιςτοςφνθ ςτο ζργο του Σχολείου μασ: αποφυγι «ιδιαίτερων» μακθμάτων Ενδιαφζρον για τθ ςυνζπεια των παιδιϊν ςασ απζναντι ςτισ ςχολικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ Υποςτιριξθ και ςυμμετοχι ςτισ εκδθλϊςεισ του Σχολείου Ανοιχτι επικοινωνία και ειλικρίνεια ςτισ μεταξφ μασ ςχζςεισ Σεβαςμόσ ςτο χρόνο των Γραμματειϊν - εξυπθρετοφν: Διεφκυνςθ / Κακθγθτζσ / Μακθτζσ / Το παιδί ςασ Διαβάηετε τισ εγκυκλίουσ του Σχολείου Επιςκζπτεςτε τακτικά το site μασ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Γυμνάςιο

30 Δ Ρ Ω Σ Η Δ Ι ;

31 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ηόσορ: Ιζοδύναμα Σμήμαηα Μέζορ Όπορ Βαθμολογίαρ ζηα μαθήμαηα: * Μαθημαηικά * Νεοελληνική Γλώζζα * Αγγλικά Αναλογία Αγοπιών και Κοπιηζιών Αναλογία Νέων Μαθηηών Παπαηηπήζειρ Γαζκάλων Γημοηικού σολείος * Γεξιόηηηερ και ανάγκερ * Ιδιαιηεπόηηηερ / κλίζειρ Πποηάζειρ Γαζκάλων για ηη ζύνθεζη ηων Σμημάηων * Τποσπεωηικοί και μη ζςνδςαζμοί μαθημάηων Πποηάζειρ Σμήμαηορ ςμβοςλεςηικήρ ύνθεζη Σμημάηων Ξένων Γλωζζών Δπιλογέρ ηων παιδιών

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πόιε: 15180 Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α Λυκείου Θέατρο Χωρέμη Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Σίτλοσ Μαθήματοσ: «Επικοινωνία ςτην ανάπτυξη των εκπαιδευτικϊν μονάδων και ψηφιακή αφήγηςή τησ» (Ε3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Σίτλοσ Μαθήματοσ: «Επικοινωνία ςτην ανάπτυξη των εκπαιδευτικϊν μονάδων και ψηφιακή αφήγηςή τησ» (Ε3) ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλοσ Μαθήματοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΥΟΛΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΘΝΗ ΚΘΝΗΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Β & Γ Λυκείου Θέατρο Χωρέμη Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα