ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλισηκη Εταιρεία ΑΙΙΙΑΝΖ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: GC214 Α ( 1

2 AIIianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική ΕταιρεΙα ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΑΙΙΙΑΝΖ ΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤιΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Ιδιοκτήτης του ΑσφαλιστηρΙου η οποlα ειναι η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κόπρου, εγγεγραμμένη ΣυντεχνΙα με βάση τον Περl Συντεχνιών Νόμος (υπ. Αρ. 457 της 7 ης ΔεκεμβρΙου 1965) και έχει υποβόλει αιτηση στην ΑΙLιΑΝΖ ΕΛΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤιΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποια ειναι ασφαλιστική εταιρεια και μεταξό άλλων ασχολειται με ασφαλισεις ζωής, πουεδρεόει στην Λ. Αθηνών 11 Ο, ΚτΙρlο ΓΊ Αθήνα, Ελλάδα, (που πιο κάτω θα αναφέρεται ως «η ΕταιρεΙα»), που αντιπροσωπεύεται στην Κυπριακή ΔημοκρατΙα από τη Συνεργατική Κεντρικη Τράπεζα Λτδ, από Γρηγόρη ΑυξεντΙου αρ.8, 1096 Λευκωσία, για την ασφάλεια που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο αυτό. Σε αντόλλαγμα της πληριιjμής του ασφαλιστρου, όπως αυτό καθορlζεται στον ΠΙνακα του ΑσφαλιστηρΙου, η ΕταιρεΙα, με βάση την αιτησηι την πρόταση και τις δηλώσεις του Ιδιοκτήτη του ΑσφαλιστηρΙου και του Ασφαλισμένου προς την ΕταιρεΙα, οι οποlες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ΑσφαλιστηρΙου, θα καταβάλει το ωφέλημα του ΑσφαλιστηρΙου που περιγράφεται στον ΠΙνακα ή και στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου, αφού αποδειχθεl προς ικανοποιηση της ΕταιρεΙας ότι το Ωφέλημα που περιγράφεται στον ΠΙνακα του ΑσφαλιστηρΙου έχει καταστεl πληρωτέο, τηρουμένων των διατάξεων, όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο ή οπισθογραφοόνται σι αυτό. Υπογράφτηκε εκ μέρους της ΑΙLιΑΝΖ ΕΛΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛIΣΤιΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της ΕΤΥΚ κατά την ημερομηνία έκδοσης που αναφέρεται στον ΠΙνακα του ΑσφαλιστηρΙου. ~. ) ~.~,\ 'ι -μ.",~ωn γπμηημη'1 KYiHfO\' Π:->;[)ΠΗΣ Β, 40r ΟΡΙ:)I!:ιΟΣ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ,Y.mAAΔmrQ~; ΚΥΠΡΟΥ 2

3 AIlianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστικη Εταφεlα ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΡΟΣ 1: ΟΡΙΣΜΟΙΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ Στο κειμενο του ΑσφαλιστηρΙου και σε οποιοδηποτε έγγραφο που αφορά το συμβόλαιο ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοl, εκτός αν αναφέρεται ρητό και γραπτώς σε οποιοδηποτε τέτοιο έγγραφο ότι ισχύει οποιοσδήποτε όλλος ορισμός. Όπου τυγχόνει εφαρμογής, λέξεις στον ενικό περιλαμβόνουν KCΙΙ τον πληθυντικό και αντlστροφα και όπου αναφέρεται το αρσενικό φύλο περιλαμβάνεται και το θηλυκό και αντίστροφα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΣημαΙνει την ΕταιρεΙα. ΑΙΤΗΣΗ/ΠΡΟΤΑΣΗ: Έντυπο που έχει συμπληρωθεl σύμφωνα με τις δηλώσεις και απαντήσεις του ασφαλισμένου με το οποlο γινεται η αίτηση για συμμετοχή σε ένα από τα ασφαλιστικά σχέδια που διέπονται από το παρόν συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης ζωής και αναφέρονται στον Πlνακα Συμβολαlου και αποτελει τη βόση του συμβολαlου. ΑΡΧΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Όλα τα πρόσωπα τα οποlα ειναι καταγραμμένα στον αρχικό κατόλογο, υπό τις αιρέσεις, προοποθέσεις και όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστικό συμβόλαιο. ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Ο κατόλογος στον οποίο ειναι καταγραμμένα τα «αρχικά ασφαλισμένα πρόσωπα» και συμφωνήθηκε μεταξύ Ιδιοκτήτη KCΙΙ ΕταιρεΙας. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ: Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στο οποίο περιλαμβάνονται η Πρόταση IΑlτηση Ασφάλισης, Ο Αρχικός Κατάλογος, Πρόσθετη Πράξη, ο Πίνακας του Συμβολα!ου που επισυνάπτεται και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: Κάθε φυσικό πρόσωπο που θεωρειται ασφαλισμένο με την υπογραφή του παρόντος (~«αρxιkά ασφαλισμένο πρόσωπο») ή ασφαλιζεται μετά την υπογραφή του παρόντος με απόφαση της ΕταιρεΙας κατόπιν υποβολής αιτησης/πρότασης, έναντι των Ασφαλισμένων Κινδύνων που καλύπτονται από το συμβόλαιο και περιγράφονται στον Πlνακα του Συμβολαlουι και στις δύο περιπτώσεις ως αναφέρεται υπό τον όρο 3 του παρόντος συμβολαιου ομαδικής ασφόλισης ζωής και τις υποπαραγράφους αυτού. 3

4 Allίanz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία ΑΙΙίβnΖΙ> ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Είναι το γεγονός για το οποlο αν επέλθει, καταβάλλεται στον Δικαιούχο το Ασφαλισμένο Ποσό/Ωφέλημα το οποίο περιγράφεται στον όρο 5 του παρόντος συμβολαίου ομαδlκης ασφάλισης ζωής και στον Πίνακα Συμβολαίου. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ - ΩΦΕΛΗΜΑ: Το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει η Εταιρεία σύμφωνα με ότι ορίζεται στον Πίνακα Συμβολαίου και για κάθε ασφαλισμένο ξεχωριστά το τι ορίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Κάθε νόσος ή αρρώστια η οποία δεν εξαιρείται. ΑΤΥΧΗΜΑ: Κάθε γεγονός που οφείλεται σε αιτία βίαιη, αιφνίδια, τυχαία, εξωτερική και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλιζομένου, το οποίο αποδεδειγμένα επισυνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος της περιόδου ασφάλισης και η οποία είναι ικανή να προκαλέσει σε αυτόν αποδειγμένες και ορατές σωματικές βλάβες οι οποίες οφείλονται σε αυτή την αιτία και δεν εξαιρείται από το Ασφαλιστικό Συμβόλαιο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισπράξουν το «Ασφαλισμένο Κεφάλαιο / Ωφέλημα» ή μέρος του με βάση τον Πίνακα Συμβολαίου. ΕΚΔΟΧΕΑΣ: Είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισπράξουν το «Ασφαλισμένο Κεφάλαιο / Ωφέλημα» ή μέρος του στην περίπτωση που τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρών Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ζωής εκχωρηθούν προς όφελος τους, από τον ασφαλισμένο με βάση τον Πίνακα Συμβολαίου. ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ: Επιπλέον ποσό από το σύνηθες ασφάλιστρο το οποίο η Εταιρεία θα μπορεί εύλογα να απαιτήσει για να ασφαλίσει κάποιο πρόσωπο αφού συνεκτιμήσει όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην αίτηση και εύλογα κρίνει ότι με το να ασφαλίσει το συγκεκριμένο πρόσωπο αναλαμβάνει αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με τον κινδυνο που αναλαμβάνει ασφαλίζοντας το μέσο ασφαλισμένο πρόσωπο κάτω από το Ασφαλιστικό Συμβόλαιο. 4

5 Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική ΕταιρεΙα ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Την ασφαλιστική εταιρεια ΑLLιΑΝΖ ΕΛΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤιΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει έδρα, την Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήναι Ελλάδα και που αντιπροσωπεύεται στην Κύπρο από την Συνεργατική Κεντρική ΤΡάπεζα Λτδ που έχει έδρα στην Γρηγόρη Αυξεντlου 8, 1096 Λευκωσlα, Κύπρος. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποlο σύναψε το παρόν συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης ζωής με την Εταιρεlα για ασφάλιση των μελών του τα οποlα εlναι φυσικά πρόσωπα και τα οποlα καθορlζονται στον ΠΙνακα ΣυμβολαΙου. ΗΛΙΚΙΑ: Η ηλlκlα του ασφαλισμένου κατά τα τελευταlα του γενέθλια. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Όσον αφορά τα αρχικά ασφαλισμένα πρόσωπα, η ημερομηνία έναρξης ισχύς της παρούσας, και όσον αφορά τους λοιπούς ασφαλισμένους η ημερομηνία κατά την οποlα η Εταιρεlα, μετά την υποβολή αlτησης/πρότασης για ασφάλιση του εκάστοτε προσώπου μέσω του Ιδιοκτητη, έχει εγκρίνει την αιτηση/πρόταση και αποδεχθεl την συμπεριληψη τους στην Ομάδα Ασφαλισμένων όπως αυτή καθορlζεται στον Πίνακα και έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ασφάλισης. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: Ολική και δια βιου έλλειψη ικανότητας του ασφαλισμένου να εξασκει ή να εξασκήσει στο μέλλον το επάγγελμα του ή οποιονδήποτε άλλο επάγγελμα για το οποlο λογικά διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δvνατότητα να εξασκεί, λόγω μόρφωσης, κατάρτισης, πεlρας και ηλικιας, η οποlα οφεlλεται σε ατύχημα του ασφαλισμένου. Πρόσθετα, και πέραν των ιατρικών και άλλων αντικειμενικών ευρημάτων για στοιχειοθέτηση των προαναφερομένων, ο Ασφαλισμένος, για να θεωρηθεί μόνιμα ολικά ανικανος θα πρέπει η προαναφερόμενη έλλειψη ικανότητας του να εξασκεl το επάγγελμα του ή άλλο επάγγελμα ως πρocιναφέρεται να δlαρκει για μια συνεχή περιοδο έξι (6) ημερολογιακφν μηνών. Σε περιπτωση οικοκυράς, ανικανότητα θα θεωρειται ότι υπάρχει εάν αυτή είναι ολότελα και ανεπανόρθωτα ανίκανη να εκτελεί τουλάχιστον τρεις (3) από τις πιο κάτω έξι (6) δραστηριότητες χωρlς τη βοήθεια κάποιου άλλου προσώπου: α. Προσωπική υγιεινή: Να πλένεται και νcι λούζεται για να διατηρεlται καθαρή. β. Ντύσιμο: Να βάζει και να βγάζει όλα τα απαραιτητα ρούχα. γ. Ευκινησlα: Να κινεlταιαπό ένα δωμάτιο σε άλλο ή να σηκώνεται και να ξαπλώνει σε κρεβάτι ή πολυθρόνα. δ. Φαγητό και ποτό: Να τρώει και να πινει όταν φαγητό και ποτό έχουν ήδη ετοιμαστεl και είναι στη διάθεση της. ε, Να χρησιμοποιεl την τουαλέτα: Να κάθεται και να σηκώνεται από τον καμπινέ και να διατηρεlταl καθαρή. στ, Εγκράτεια: Να συγκρατεl τις λειτουργίες των εντέρων και της κύστης. G2--- 5

6 Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεlα Νοεlται ότι θα ισχύει και για «οικοκυρά» κατ' αναλογία, η περlοδος των έξι (6) ημερολογιακών μηνών ως ανωτέρω αναφέρεται. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ολική και δια βlου έλλειψη ικανότητας του ασφαλισμένου να εξασκεl ή να εξασκήσει στο μέλλον το επάγγελμα του ή οποιονδήποτε άλλο επάγγελμα για το οποίο λογικά διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δυνατότητα να εξασκεl, λόγω μόρφωσης, κατάρτισης, πειρας και ηλικιας, η οποlα οφειλεται σε ασθένεια του Ασφαλισμένου. Πρόσθετα, και πέραν των ιατρικών και άλλων αντικειμενικών ευρημάτων για στοlχειοθέτησl1 των προαναφερομένων, ο Ασφαλισμένος, για να θεωρηθεl μόνιμα ολικά ανικανος θα πρέπει η προαναφερόμενη έλλειψη ικανότητας του να εξασκεl το επάγγελμα του ή άλλο επάγγελμα ως προαναφέρεται να διαρκεl για μια συνεχή περιοδο έξι (6) ημερολογιακών μηνών. Σε περlπτωση οικοκυράς, ανικανότητα θα θεωρείται ότι υπάρχει εάν αυτή εlναι ολότελα και ανεπανόρθωτα ανlκανη να εκτελεl τουλάχιστον τρεις (3) από τις πιο κάτω έξι (6) δραστηριότητες χωρις τη βοήθεια κάποιου άλλου προσώπου: α. Προσωπική υγιεινή: Να πλένεται και να λούζεται για να διατηρεl,.αι καθαρή. β. Ντύσιμο: Να βάζει και να βγάζει όλα τα απαραιτητα ρούχα. γ. Ευκινησία: Να κlνεlται από ένα δωμάτιο σε άλλο ή να σηκώνεται και να ξαπλώνει σε κρεβάτι ή πολυθρόνα. δ. Φαγητό και ποτό: Να τρώει και να πίνει όταν φαγητό και ποτό έχουν ήδη ετοιμαστεl και ειναι στη διάθεση της. ε. Να χρησιμοποιεl την τουαλέτα: Να κάθεται και να σηκώνεται από τον καμπινέ και να διατηρειται καθαρή. στ. Εγκράτεια: Να συγκρατεί τις λειτουργιες των εντέρων και της κύστης. Νοεlται ότι θα ισχύει και για «οικοκυρά» κατ' αναλογια, η περιοδος των έξι (6) ημερολογιακών μηνών ως ανωτέρω αναφέρεται. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: Μερική Ανικανότητα η οποlα προέρχεται από ατύχημα ως καθορlζεται στον ΠΙνακα Συμβολαίου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Απώλεια όρασης και στα δύο μάτια Απώλεια της όρασης στο ένα μάτι και απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού Απώλεια της όρασης στο ένα μάτι Απώλεια δύο χεριών ή ποδιφν ή ενός χεριού και ενός ποδιού Απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού Απώλεια της ακοής ή της ομιλlα Απώλεια της ακοής στο ένα αυτl Απώλεια του χεριού από τον ώμο Απώλεια του χεριού κάτω από τον ώμο Απώλεια του ποδιού από το ισχύον Απώλεια του ποδιοίι κάτω από του ισχlου Απώλεια του αντιχειρα (δύο φάλαγγες) Απώλεια του αντίχειρα (μια φάλαγγα) Απώλεια του δεlκτη (τρεις φάλαγγες) % ~ 6

7 Allίanz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική ΕταιρεΙα Απώλεια του δεlκτη (δύο φάλαγγες) Απώλεια του δεlκτη (μια φάλαγγα) Απώλεια δακτύλου εκτός του αντιχειρα ή του δεlκτη Απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού Απώλεια οποιουδήποτε δακτύλου του ποδιού (α) Για οποιαδήποτε Μόνιμη Μερική Ανικανότητα που δεν καθορlζεται πιο πάνω ποσοστό που θα καθορισθεl σε συνεργασια με τον γιατρό της Εταιρεlας. (β) Απώλεια μέλους ή άκρου του σώματος ή μέρους τους σημαινει την φυσική απώλεια τους ή την μόνιμη και ολική απώλεια χρήσης τους. (γ) Το συνολικό πληρωτέο ποσό σχετικά με τραυματισμό σε περισσότερα από ένα μέρη ενός οργάνου ή μέλους του σώματος ή μέρους αυτών δεν θα ξεπερνά το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο/Ωφέλημα που θα ηταν πληρωτέο για Μόνιμη Ολική Ανικανότητα του Ασφαλισμένου. (δ) Απώλεια της λογικης και/ή γεύσης και/ή όσφρησης δεν θεωρειται ανικανότητα και δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ωφέλημα. ΠΕΛΑΤΗΣ: Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο διατηρεl λογαριασμό οποιασδήποτε φύσης με τον Εκδοχέα. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ: Η περιοδος που ξεκινά από την ένταξη του ασφαλισμένου εις την παρούσα ομαδική ασφάλιση ζωής και τελειώνει με την ημερομηνlα ληξης του παρόντος συμβολαlου ως καθορίζεται στον Πίνακα Συμβολαlου. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ( ΕΙναι το σχετικό έντυπο, το οποιο πιστοποιεl τη συμμετοχη του Ασφαλισμένου στο ομαδικό συμβόλαιο ζωής στο οποιο φαινονται τα ωφελήματα και ασφαλισμένα κεφάλαια για τα οποlα ο ασφαλισμένος ειναl καλυμμένος, η ημερομηνlα ένταξης του στο ομαδικό σχέδιο ζωής. Το πιστοποιητικό εκδιδεται από την ΕταιρεΙα. Η ΕταιρεΙα θα εκδιδει νέο πιστοποιητικό ασφάλισης μόνο στις περιπτώσεις τροποποlησης των υφιστάμενων καλύψεων του παρόντος. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ο ΠΙνακας που επισυνάπτεται στο συμβόλαιο αυτό και αποτελεl αναπόσπαστο μέρος του παρόντος συμβολαιου, και στον οποlο καθοριζονται μεταξύ άλλων οι Ασφαλισμένοι ΚΙνδυνοι, το Ασφαλισμένο Κεφαλαιο/Ωφέλημα που ειναι πληρωτέο νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι όροι, προοποθέσεις και πρόνοιες που προβλέπονται στον Πlνακα και στο Ασφαλιστήριο, το ύψος των Aσφαλfστρων πρόσθετες πρόξεις που ειναι σε ισχύ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ: Έγγραφο που εκδιδεl η ΕταιρεΙα μετά από γραπτη κοινη συμφωνια με τον Ιδιοκτήτη με σκοπό την μεταβολή όρων ή άλλων στοιχειων του παρόντος συμβολαιου. Τέτοια πρόσθετη πράξη θα αποτελει αναπόσπαστο μέρος του παρόντος ΣυμβολαΙου και θα ερμηνεύεται και εφαρμόζετ σύμφωνα με Q 7

8 Allίanz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία τους όρους του παρόντος Συμβολςχίου. Η Πρόσθετη Πράξη είνqi έγκυρη μόνον αν υπογράφεται από το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή από τον Αντιπρόσωπο της ΕταιρεΙας στην Κόπρο. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ: Το παρόν συμβόλςχιο με τους Όρους Συμβολαίου, ο Πίνακας Συμβολαίου, η αίτηση, τυχόν δηλώσεις που έχουν γίνει προς τον εξετάζοντα ιατρό της Εταιρείας από ή εκ μέρους ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου κατά το στάδιο της αίτησης και σχετικά ιατρικά έγγραφα, το Πιστοποιητικό Ασφάλίσης που θα εκδοθεί, οιονδήποτε άλλο έγγραφο ήθελε υπογραφεί από τον Ασφαλισμένο σε οχέση με την ασφάλεια και οποιεσδήποτε Πρόσθετες Πράξεις εκδίδει η Ετςχιρεία σε συμφωνία με τον Ιδιοκτήτη ΩΦΕΛΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ: Το ποσό που η Εταιρεία υποχρεοόται να καταβάλει, όταν επέλθει ασφαλισμένος κίνδυνος και περιγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. ( ΟΡΟΣ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 2.1 Το συμβόλαιο αυτό ισχόει για την περίοδο που αναφέρεται στον Πίνακα Συμβολαίου. Σε περίπτωση ανανέωσης ο Ιδιοκτήτης οφείλει, εάν κριθεί απαραίτητο, να παρουσιάζει το παρόν συμβόλαιο στην Εταιρεία για χαρτοσήμανση Ανεξαρτήτως οποιουδήποτε άλλου όρου, οποιαδήποτε μεταβολή όρων, προϋποθέσεων ή άλλων στοιχείων του συμβολαιου είναι δυνατή μόνον κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξό των μερών. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία θα εκδίδει Πρόσθετη Πράξη η οποlα θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα δύο μέρη επιθυμεί να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση θα πρέπει να ενημερώνει τον άλλο μέρος τουλάχιστον 3 μήνες πριν την εκάστοτε ετήσια λήξη του παρόντος συμβολαίου. ΟΡΟΣ 3: ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 3.1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος θα θεωροόνται ασφαλισμένα (α) όλα τα πρόσωπα σε οποιανδήποτε κατάσταση υγείας και εάν ευρίσκονται,τςχ ονόματα των οποίων αναγράφονται στον Κατάλογο τον οποίο θα προσκομίσει στην εταιρεία ο ιδιοκτήτης του Συμβολαίου και το περιεχόμενο του οποίου θα συμφωνηθεί μεταξό της Εταιρείας και τοιι Ιδιοκτήτη του Ασφαλιστηρίου. (β) εκείνα τα πρόσωπα τα οποία θα ενταχθούν στο Συμβόλαιο αυτό, υποβάλλοντας πρόταση ασφόλισης και από την ημερομηνία που αυτή θα γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία 3.2 Όσον αφορά αιτήσεις που θα υποβληθούν με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντεύθεν, τα φυσικό πρόσωπα που θα μποροόν να ασφαλισθοόν και να πcφαμείνουν ασφαλισμένα είναι αυτό που ικανοποιούν σωρευτικό τις παρακότω προοποθέσεις: (α) Συνδέονται με ιόν Ιδιοκτήτη με την σχέση που περιγράφεται στον Πίνακα Συμβολαίου και εμπίπτουν στο όριο ηλlκlας ως επίσης αναφέρεται στον Πίνακα Συμβολαίου Και στις δύο περιπτώσεις κότω από τον τίτλο «Ομάδα Ασφαλισμένων». (β) Η Εταιρεία, μετά την υποβολή αίτησης για ασφόλιση του εκάστοτε προσώπου μέσω του Ιδιοκτήτη, έχει αποδεχθεί την συμπερίληψη τους στην Ομάδα Ασφαλισμένων όπως αντή καθορίζ ται στον Πlνακα Συμβολαίου. 8

9 Allianz Ελλάς Ανωνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Allianz (ill) 3.3 (α) Η Εταιρεία οφείλει να αποστέλλει στον Ιδιοκτήτη ανά δεκαπενθήμερο με τηλεμοιότυπο ή ηλεκτρονικά, κατάλογο όπου θα αναφέρονται: ί) τα πρόσωπα των οποιων η αίτηση δεν έχει γινει αποδεκτη. Ιί) τα πρόσωπα των οποιων η αιτηση έχει γίνει αποδεκτη για όλους τους Ασφαλισμένους Κινδύνους. ίίί) τα πρόσωπα των οποίων η αίτηση έχει γινει αποδεκτη για κάποιους από τους Ασφαλισμένους Κινδύνους. ίν) τα πρόσωπα για τα οποία για να προωθηθε! η αιτηση θα πρέπει να παρουσιάσουν πρόσθετα στοιχεια η να εξεταστούν από ιατρό της Εταιρείας και να αναφέρονται οι σχετικές λεπτομέρειες. (β) Πρόσωπο του οποιου η αίτηση έχει γίνει αποδεκτή, θα λογίζεται ως Ασφαλισμένος ανεξαρτητως εάν δεν έχει γίνει αποκοπή ασφαλίστρου ή εάν δεν έχει εκδοθε[ πιστοποιητικό ασφάλισης. ΟΡΟΣ 4: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 4.1. Το ποσό του ασφαλίστρου για κάθε ασφαλιζόμενο κίνδυνο καθορίζεται εκάστοτε από την ΕταιρεΙα κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του Συμβολαίου όσο και σε κάθε ανανέωση του και αναφέρεται στον Πίνακα του συμβολαίου Το ποσοστό το οποίο θα καθορίζεται ως Ασφάλιστρο είναι το ίδιο για κάθε Ασφαλιζόμενο εκτός αν κατά την διαδικασία ένταξης συμφωνηθε! για συγκεκριμένες περιπτωσεις, η ανάληψη της κάλυψης του Ασφαλιζομένου από την Εταιρεία με ειδικούς όρους Η χρέωση ασφαλίστρων είναι ετησια και το αντίστοιχο ασφάλιστρο προκαταβάλλεται Η πληρωμη του Aσφαλfστρoυ αποτελεί προϋπόθεση και όρο πρωθύστερο (condition precedent) της έναρξης ισχύος ή της συνέχισης του Συμβολαίου και της ασφαλιστικής κάλυψης του Ιδιοκτητη του Ασφαλιστηρίου και του Ασφαλισμένου Τα ασφάλιστρα πληρώνονται προκαταβολικά στην ΕταιρεΙα με τον τρόπο που καθοριζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, αλλά αλλαγή στη μέθοδο πληρωμής μπορεί να διευθετηθεί (' με γραπτή αίτηση από τον Ιδιοκτήτη του Ασφαλιστηρίου και με την έγκριση της Εταιρείας. Η Εταιρε[α διατηρει το δικαίωμα μονομερούς αλλαγης στη μέθοδο πληρωμης αν θεωρήσει ότι θα είναι προς όφελος του Ιδιοκτήτη του Ασφαλιστηρίου. 4.6 Όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποια εκάστοτε θα ασφαλιζονται κατά την διάρκεια του έτους ή θα παύσουν να είναι ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια του έτους, θα καταβάλλεται ποσοστό του ασφαλίστρου αναλόγως της χρονικής διάρκειας για την οποία ήταν ασφαλισμένοι το συγκεκριμένο έτος. 4.7 Εάν από παράβλεψη, η ηλικία του Ασφαλισμένου δηλωθεί λανθασμένα, δεν αμφισβητείται η εγκυρότητα του συμβολαίου ι αλλά σε περιπτωση που με βάση την ηλικια και συνεκτιμφντας και τα λοιπά στοιχεία στην αίτηση η Εταιρεία θα επέβαλλε επασφάλιστρο, θα αναπροσαρμοσθε! ανάλογα το ασφάλιστρο από την Εταιρεία με αναδρομική ισχύ. 9

10 ΑΗίθΠΖ Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία AIIianz(i ΟΡΟΣ 5: ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝΑΥΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 5.1 Οι Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι για τους οποίους η Εταιρεία δύναται να παράσχει κάλυψη δυνάμει του παρόντος συμβολαίου είναι οι πιο κάτω: (α) Θάνατος από οποιαδήποτε αιτία (β) Θάνατος από ατύχημα (γ) Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα (δ) Μόνιμη Ολlκη Ανικανότητα από Ασθένεια (ε) Μόνιμη Μερικη Ανικανότητα από Ατύχημα Διευκρινίζεται ρητά όμως, ότι οι Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι που καλύπτονται από το παρόν συμβόλαιο είναι όσοι από τους ανωτέρω περιγράφονται στον Πίνακα του Συμβολαίου και για κάθε ασφαλισμένο το τι αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης.Συνεπώς, οποιαδήποτε αναφορά στο παρόν συμβόλαιο σε οποιαδήποτε ερμηνεία, ορισμό ή άλλο όρο ο οποίος δεν συνδέεται με οποιονδήποτε από τους Ασφαλισμένους KινΔUνoυς που αναφέρονται στον Πίνακα Συμβολαίου ως προαναφέρεται, δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση στην Εταιρεία σε σχέση με τέτοιο Ασφαλισμένο Κίνδυνο. Τέτοιες αναφορές σε ερμηνεία/ορισμό/όρο που δεν συνδέονται με οποιονδήποτε από τους Ασφαλισμένους Κινδύνους που αναφέρονται στον Πίνακα Συμβολαίου, γίνονται, σε περίπτωση που η Εταιρεία και ο Ιδιοκτήτης αποφασίσουν με Πρόσθετη Πράξη, την επέκταση των Ασφαλιστικών Κινδύνων για τους οποίους δύναται να παρασχεθεί ασφαλιστική κάλυψη με σχετική αντικατάσταση/τροποποίηση του Πίνακα Συμβολαίου. ( 5.2 Ο Ασφαλισμένος και/ή οι αντιπρόσωποι/διαχειριστές του, οφείλουν να ειδοποιήσουν γραπτώς τον Δικαιοόχο και ο Δικαιούχος την Εταιρεία ή απευθείας την Εταιρεία, το συντομότερο δυνατό για κάθε α1fαίτηση που παρουσιάζεται και σε καμία περίπτωση γίνεται δεκτή απαίτηση για την οποία η Εταιρεία ειδοποιείται σε ημερομηνία πέραν των 13 μηνών από την ημερομηνία επέλευσης του Ασφαλισμένου Κινδύνου. Η Εταιρεία δεν θα έχει υποχρέωση να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό από το «Ασφαλισμένο Κεφάλαιο/Ωφέλημα» εάν δεν προσκομιστούν σε αυτήν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3 εντός 24 μηνών από την ημερομηνία επέλευσης του Ασφαλιομένου Κινδύνου εκτός εάν ο ασφαλισμένος ή οι αντιπρόσωποι του παρόλο που επιθυμούν να προβούν στην υποβολή των απαιτούμενων δεν ευθύνονται για την καθυστέρηση ή στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος ή οι αντιπρόσωποι του δεν επιθυμούν ή δεν συνεργάζονται για την υποβολή των απαιτούμενων και ο Δικαιούχος έχει συμφέρον να γίνει τέτοια υποβολή. 5.3 (α) Το πρόσιύπο το 01fOfO υποβάλλει απαίτηση σε σχέση με τον Ασφαλισμένο Κίνδυνο «Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ασθένεια» και του καταβάλλεται το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο/Ωφέλημα, θεωρείται ότι δεν καλύπτεται πλέον από το ασφαλιστικό σχέδιο που δημιουργεί το συμβόλαιο αυτό και δεν θα συνεχίσει να θεωρείται ασφαλισμένος. (β) Πρόσωπο το οποίο υποβάλει απαίτηση σε σχέση με τον Ασφαλισμένο Κίνδυνο «Μόνιμη Ανικανότητα από Ατύχημα» και είναι ανίκανος σε ποσοστό «Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας» από 50% μέχρι 75% ως αυτό καθορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ και του καταβάλλεται Ασφαλισμένο Κεφάλαιο/Ωφέλημα το οποίο αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσοστό ανικανότητας παραμένει ασφαλισμένος, για τους Ασφαλισμένους Κίνδυνους «Θάνατος από οποιαδήποτε αιτία» και «Θάνατος από Ατυχημα». Στην περίπτwση που είναι ανίκανος πέρcxν του 75% ως αυτό καθορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ και του καταβάλλεται το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο/Ωφέλημα θεωρείται ότι δεν KαΛUπτεταl πλέον από τ. ο. ασ. φ. αλιστικό σχέδιο που δημ~oυργεί το συμβόλαιο αυτό και δεν θα συνεχίσει να eewpeitqi ασφαλισμένος. { C2..- O ο O l

11 Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική ΕταιρεΙα 5.4 Για την διεκδlκηση πληρωμής του Ασφαλισμένου ΚεφαλαΙου/Ωφελήματος, απαιτούνται τα πιο κάτω: (α) Σε περιπτωση απαίτησης που αφορά θάνατο ο οποlος δεν προήλθε από ατύχημα: πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό θανάτου, βεβαίωση ιατρού επι σχετικού εντύπου της ΕταιρεΙας μέσω της οποlας να αποδεικνύεται η ημερομηνlα θανάτου, η αιτια θανάτου και η «ταυτότητα» του ασφαλισμένου, έντυπο απαlτrjσης της ΕταιρεΙας με υπογραφή του διαχειριστή της περιουσlας του αποθανόντα επl του εντύπου απαιτησης, διάταγμα διαχειρισης και σχετική φοροαπαλλαγή. (β) Σε περιπτωση <χπαίτησης που αφορά θάνατο ο οποlος προήλθε <χπό ατύχημα τότε πέραν των αναφερομένων εις την παράγραφο «5.4 (α)>> ανωτέρω, η Εταιρε[α θα πρέπει να λάβει ικανοποιητική απόδειξη ότι ο θάνατος οφεlλεται αποκλειστικά σε ατύχημα. ( (γ) Σε περιπτωση απαιτησης που αφορά θάνατο ειτε από ατόχημα ειτε διαφορετικά, η ΕταιρεΙα δύναται, εάν επιθυμεί κατά την απόλυτη κρίση της, και νοουμένου ότι και ο Δικαιούχος συμφωνει, να καταβάλει το ποσό στον Δικαιούχο χωρις διάταγμα διαχείρισης και σχετική φοροαπαλλαγή, νοουμένου ότι ο Δικαιούχος θα υπογράψει προς την ΕταιρεΙα σχετικό έντυπο αποζημιωσης (indemnity) σε περιπτωση απαιτησης εναντίον της Εταιρείας από τριτο πρόσωπο, με λεκτικό που θα καθορίσει η ΕταιρεΙα. (δ) Σε περίπτωση απαιτησης που αφορά Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα ή Μόνιμη Μερικη Ανικανότητα από Ατύχημα, η Εταιρεία θα πρέπει να λάβει ικανοποιητική απόδειξη ότι η ανικανότητα οφειλεται αποκλειστικά σε περιστατικό που οφειλεται σε ατύχημα και οι βλάβες που προκαλούν την ανικανότητα επήλθαν σε λιγότερο από 365 μέρες μετά το ατύχημα. (ε) Η Εταιρεία έχει το δικαιωμα να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό στοιχειο που εύλογα θα μπορούσε να θεωρηθει απαραιτητο για την θεμελιωση και αποδοχή της απαιτήσεως καταβολής του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου/Ωφελήματος. (στ) Όπου τυγχάνει εφαρμογής, ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να αποδεχθει την οποιαδήποτε εξέταση/από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο ιατρό της ΕταιρεΙας, αν η Εταιρεία το κρινει απαραίτητο για την αποδοχή εκ μέρους της, της υποχρέωσης καταβολής Ασφαλισμένου Κεφαλαίου/Ωφελήματος. ΟΡΟΣ 6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 6.1. Αν ο Ασφαλισμένος αυτοκτονήσει, ειτε έχει σώας τας φρένας ειτε όχι, μέσα σε διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνlα έκδοσης ή από την τελευταια ημερομηνια επαναφοράς του ΑσφαλιστηρΙου σε ισχύ δεν καταβάλλεται ωφέλημα και η ευθύνη της ΕταιρεΙας περιορlζεται μόνο στην επιστροφή των ασφαλιστρων που έχουν πληρωθεl για το βασικό Ασφαλιστηριο χωρίς επιπρόσθετους τόκους. 6.2 Δεν θα πληρωθει οποιοδήποτε ποσό σε σχέση με το ωφέλημα του «Θανάτου από Ατύχημα» ή «Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατόχημα» ή «Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια» ή «Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας απ Ατύχημα» σε περιπτωση που ο Ασφαλισμένος διαμένει μόνιμα εκτός Κόπρου 11

12 Allianz ΕλΜς Ανώνυμη Ασφαλιστική ΕταιρεΙα ΑΙΙIΒηΖ (α/) 6.3 Δεν θα καταβληθει οποιοδήποτε ποσό σε σχέση με τα ωφελήματα «Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από Ατυχημα», «Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατίιχημα» και «Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια» αν η ανικανότητα επήλθε άμεσα ή έμμεσα ή επισπευθηκε συνεπεια ενός από τα ακόλουθα αlτια: (α) Από χρήση φαρμάκων εκτός από εκεινα που δινονται με συνταγή από προσοντοίιχο ιατρό. (β) Από χρήση ναρκωτικών, κατάχρηση οινοπνευματωδών η λήψη δηλητηρlου. (γ) Από αυτοτραυματισμό έχοντας σώας ή μη τας φρένας (δ) Σαν αποτέλεσμα ταξιδιοίι με οποιουδήποτε ειδους αεροσκάφος εκτός σαν επιβάτης που πληρώνει ναυλο σε κανονικά προγραμματισμένη πτήση εμπορικου επιβατικού αεροσκάφους. ( (ε) Από οποιαδηποτε βλάβη που προκλήθηκε ενώ συμμετεlχε σε οποιοδηποτε αγώνα ταχύτητας η άλλο επικlνδυνο άθλημα όπως ορειβασlα, υποβρύχιες καταδόσεις, πτώση με αλεξιπτωτο κ,α. (στ) Από διανοητικές, νευρικές ή ψυχοσωματικές διαταραχές, ή εκ γενετής παθήσεις, (ζ) Δεν θα πληρωθεl οποιοδήποτε ποσό σε σχέση με το ωφέλημα της «Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα» ή «Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια» ή «Μόνιμης Μερικης Ανικανότητας από Ατίιχημα», αν το γεγονός βάσει του οποlου αξιώνεται καταβολή ωφελήματος Ανικανότητας οφεlλεται σε αlτlα που αφενός προοπήρχε της έναρξης ασφάλισης του Ασφαλιζομένου και αφετέρου ήταν γνωστη σε αυτόν Κανένα ωφέλημα θανάτου δεν θα είναι πληρωτέο δυνάμει του Ωφεληματος αν ο θάνατος του Ασφαλισμένου επέλθει μετά από την λήξη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαlου Δεν καταβάλλεται Ασφάλισμα θανάτου αν το γεγονός βάσει του οποlου αξιώνεται καταβολή Ασφαλίσματος οφείλεται σε αιτία που αφενός μεν προοπήρχε της έναρξης ασφάλισης του Ασφαλιζομένου και αφετέρου ηταν γνωστή σε αυτόν. Νοεlται ότι η παρούσα εξαιρεση δεν αφορά στους ασφαλισμένους που αναφέρονται στον Όρο 3.1Α. 6.6 Δεν καταβάλλεται Ασφάλισμα σε περlπτωση που υπηρξε οποιαδηποτε ψευδης και/η ανακριβής και/ή λανθασμένη αναφορά και/ή δήλωση στην αlτηση/πρόταση εκ μέρους του Ασφαλισμένου η απόκρυψη ουσιωδών στοιχειων, πληροφοριών ή γεγονότων που αυτός λογικά γνώριζε και η αναφορά/δηλωση ή η απόκρυψη είναι τέτοια που αν η Εταιρεία γνώριζε την αλήθεια, ή την ύπαρξη τέτοιων στοlχειων, πληροφοριών ή γεγονότων λογικά δεν θα προχωροίισε στην ασφάλιση ή δεν θα συμφωνοίισε με τους ίδιους όρους ή πρόνοιες ή προοποθέσεις ή ασφάλιστρο. 6.7 Δεν καταβάλλεται κανένα ωφέλημα σε σχέση με απώλεια της λογικής και/ή γεύσης και/ή όσφρησης. 6.8 Το Ασφάλισμα για κάθε Ασφαλιζόμενο που ειναι πληρωτέο με βάση το C2-- Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αυτό δεν μπορεl, σε καμlα περlπτωση, να υπερβει το ποσό που καθορlζεται στον Πlνακα. ~ 12

13 Alllanz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία ΟΡΟΣ 7: ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 7.1 Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί αρχείο Ασφαλισμένων, μέσω του οποίου προκύπτουν: Η "ταυτότητα" του κάθε Ασφαλισμένου. Η ημερομηνία γεννήσεως του. Η ημερομηνία έναρξης ασφαλίσεως του. Η ημερομηνία λήξεως ασφαλίσεως του. 7.2 Ο Ιδιοκτήτης οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως, πλήρως και γραπτώς για όλα τα ανωτέρω στοιχεία. 7.3 Για διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων μερών τα ανωτέρω στοιχεια θα παραδίδονται μηχανογραφημένα και/ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομειο. ΟΡΟΣ 8: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 8.1 Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ερμηνεύεται, ισχύει, εφαρμόζεται, εκτελείται και γενικά διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 8.2 Όλα τα πληρωτέα προς ή από την Εταιρεία ποσά, με βάση τις διατάξεις αυτού του Ασφαλιστηρίου πληρώνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 8.3 Με την έγκριση της αίτησης εκάστου Ασφαλισμένου, η Εταιρεία οφειλει να αποστέλλει στον Ασφαλισμένο εις την διεύθυνση στην οποία δήλωσε εις την αιτηση/πρόταση του για ασφάλιση, Πιστοποιητικό Ασφάλισης όπου θα αναφέρονται σε περίληψη οι κυριότεροι όροι του ασφαλιστικού συμβολαίου. 8.4 Ασφάλιστρα που τυχόν εισπράχθηκαν από την Εταιρεία μετά τον τερματισμό και/ή λήξη της ισχύος του παρόντος συμβολαίου και/ή μετά που ο Ασφαλισμένος συμπλήρωσε το έτος ηλικίας που θα μπορούσε να είναι ασφαλισμένος κάτω από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν δημιουργούν οποιαδήποτε υποχρέωση για την Εταιρεία παρά μόνο την χωρίς τόκο επιστροφή τους. 8.5 Η ασφάλεια που δημιουργείται κάτω από την Σύμβαση Ασφάλισης δεν έχει οποιαδήποτε Αξία Εξαγοράς. 8.6 Ο Ασφαλισμένος θα δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματα του που πηγάζουν από την παρούσα σε πρόσωπο άλλο από τον Δικαιούχο μόνο στην περίπτωση που δοθεί σχετική γραπτή έγκριση από τον Δικαιούχο. 13

14 Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία 8.7 Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ του Ιδιοκτήτη του Ασφαλιστηρίου, του Δικαιούχου και της Εταιρείας, σε σχέση με το ύψος του πληρωτέου ττοσού με βάση το Ασφαλιστήριο αυτό, η διαφωνία αυτή θα παραπεμφθεί για επίλυση σε «Διαιτητή» (arbitrator) που θα συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Αν τα δύο μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στον καθορισμό του «Διαιτητή» αυτός θα καθορισθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της Κύττρου περί Διαιτησίας 8.8 Τηρουμένων των προνοιών του Όρου 8,7, σε περίπτωση διαφωνίας που οφείλεται σε σχέση με την ερμηνεία, εφαρμογή ή ισχύ αυτού του Συμβολαίου, αυτό εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεuκ ίας και κρίνεται με βάση το εκάστοτε ισχύον δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. ( ( 14

15 AIIianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεlα ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΡ/ΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑ/ΟΥ: GC214 Α /Δ/ΟΚΤΗΤΗΣ : Ένωση Τραπεζικών Υπαλληλων Κύπρου ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ: (α) Τα μέλη του Τμήματος αφυπηρετησάντων Ε.τ,γ,κ, καθώς και οι σύζυγοι τους, που δεν έχουν συμπληρώσει το 700 έτος της ηλlκlας τους και τα ονόματα των οποlων αναγράφονται στον Κατάλογο τον οποlο θα προσκομίσει ο Ιδιοκτητης του Συμβολαlου την 1η Απριλίου 2015 και το περιεχόμενο του οποιου θα συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρεlας και του Ιδιοκτητη. ι Ο Ιδιοκτήτης του ΣυμβολαΙου, Qπό την 1η Απριλlου 2015, ημέρα κατά την οποlα θα προσκομlσει τον Κατάλογο, δύναται να αποστεlλει επιπρόσθετο Κατάλογο στην ΕταιρεΙα, μέχρι την 31 η Απριλίου 2015, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, στον οποίο θα αναγράφονται, ονόματα νέων μελών του για ασφάλιση, το περιεχόμενο του οποlου θα συμφωνηθεί μεταξύ της ΕταιρεΙας και του Ιδιοκτήτη. (β) Τα μέλη του Τμηματος αφυπηρετησάντων Ε.Τ.Υ.Κ, καθώς και οι σύζυγοι τους, που έχουν συμπληρώσει το 700 έτος της ηλικίας για τους οποlους η Ε.τ.γ,κ έχει υποβάλει πρόταση, την οποlα η Εταιρεlα έχει αποδεχθεί με βάση τους όρους και τις πρόνοιες του Συμβολαlου και παραμένουν ασφαλισμένα κάτω από το Συμβόλαιο αυτό μέχρι τη συμπλήρωση του 75 U έτους της ηλικιας τους, ΟΡ/Ο ΗΛ/Κ/ΑΣ: Τα φυσικά πρόσωπα που μπορούν να ασφαλισθούν πρέπει να ειναι άνω των 18 ετών και η κάλυψη τους για τον ασφαλισμένο κινδυνο «Θάνατος από οποιαδηποτε αιτια» θα τερματίζεται την 31 η ΔεκεμβρΙου, του έτους που ο ασφαλισμένος θα συμπληρώνει το 750 της ηλlκιας του: Όσον αφορά στους ασφαλισμένους κινδύνους «Θάνατος από Ατύχημα» τα φυσικά πρόσωπα που μπορούν να ασφαλισθούν πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και η κάλυψη τους για τον ασφαλισμένο κινδυνο θα τερμcιτlζεται την 31 η ΔεκεμβρΙου του έτους που ο ασφαλισμένος θ συμπ lp~1 το 650 έτος της ηλικίας του.,./ 15

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME

ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ...5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΓΟ 110001)...8-14 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑTA: Μόνιμη Ολική

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ οκτ 2008 Σελίδα 1 από 32 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ KAI ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ CARE 4U Τo ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ µαρτυρεί ότι σε αντάλλαγµα της πληρωµής στην εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. (που στο εξής θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD CIF: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Αριθμός Κάρτας : ΥΠΟΚ/ΜΑ ( ) Αριθμός Λ/μού Κάρτας : Αριθμός Επιπρόσθετης Κάρτας : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Oι υποχρεώσεις της Eταιρείας, του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου καθορίζονται από:

Oι υποχρεώσεις της Eταιρείας, του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου καθορίζονται από: AUTO CLASSIC - EXTRA - TOTAL - Γενικοί όροι H ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του N. Δ/τος 400/70, του N. 489/76 του Π. Δ. 264/91, της Y. A. K4-585-78/ΦEK 795, η οποία εκδόθηκε με εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. Συµβαλλόµενα Μέρη Λήπτης της Ασφάλισης Ασφαλιστής / Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τravel Assistance Basic) ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Κάλυψη κόστους χωρίς περιορισµό όταν η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - «Οδηγία 2002/92/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα