ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλισηκη Εταιρεία ΑΙΙΙΑΝΖ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: GC214 Α ( 1

2 AIIianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική ΕταιρεΙα ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΑΙΙΙΑΝΖ ΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤιΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Ιδιοκτήτης του ΑσφαλιστηρΙου η οποlα ειναι η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κόπρου, εγγεγραμμένη ΣυντεχνΙα με βάση τον Περl Συντεχνιών Νόμος (υπ. Αρ. 457 της 7 ης ΔεκεμβρΙου 1965) και έχει υποβόλει αιτηση στην ΑΙLιΑΝΖ ΕΛΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤιΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποια ειναι ασφαλιστική εταιρεια και μεταξό άλλων ασχολειται με ασφαλισεις ζωής, πουεδρεόει στην Λ. Αθηνών 11 Ο, ΚτΙρlο ΓΊ Αθήνα, Ελλάδα, (που πιο κάτω θα αναφέρεται ως «η ΕταιρεΙα»), που αντιπροσωπεύεται στην Κυπριακή ΔημοκρατΙα από τη Συνεργατική Κεντρικη Τράπεζα Λτδ, από Γρηγόρη ΑυξεντΙου αρ.8, 1096 Λευκωσία, για την ασφάλεια που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο αυτό. Σε αντόλλαγμα της πληριιjμής του ασφαλιστρου, όπως αυτό καθορlζεται στον ΠΙνακα του ΑσφαλιστηρΙου, η ΕταιρεΙα, με βάση την αιτησηι την πρόταση και τις δηλώσεις του Ιδιοκτήτη του ΑσφαλιστηρΙου και του Ασφαλισμένου προς την ΕταιρεΙα, οι οποlες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ΑσφαλιστηρΙου, θα καταβάλει το ωφέλημα του ΑσφαλιστηρΙου που περιγράφεται στον ΠΙνακα ή και στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου, αφού αποδειχθεl προς ικανοποιηση της ΕταιρεΙας ότι το Ωφέλημα που περιγράφεται στον ΠΙνακα του ΑσφαλιστηρΙου έχει καταστεl πληρωτέο, τηρουμένων των διατάξεων, όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο ή οπισθογραφοόνται σι αυτό. Υπογράφτηκε εκ μέρους της ΑΙLιΑΝΖ ΕΛΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛIΣΤιΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της ΕΤΥΚ κατά την ημερομηνία έκδοσης που αναφέρεται στον ΠΙνακα του ΑσφαλιστηρΙου. ~. ) ~.~,\ 'ι -μ.",~ωn γπμηημη'1 KYiHfO\' Π:->;[)ΠΗΣ Β, 40r ΟΡΙ:)I!:ιΟΣ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ,Y.mAAΔmrQ~; ΚΥΠΡΟΥ 2

3 AIlianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστικη Εταφεlα ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΡΟΣ 1: ΟΡΙΣΜΟΙΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ Στο κειμενο του ΑσφαλιστηρΙου και σε οποιοδηποτε έγγραφο που αφορά το συμβόλαιο ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοl, εκτός αν αναφέρεται ρητό και γραπτώς σε οποιοδηποτε τέτοιο έγγραφο ότι ισχύει οποιοσδήποτε όλλος ορισμός. Όπου τυγχόνει εφαρμογής, λέξεις στον ενικό περιλαμβόνουν KCΙΙ τον πληθυντικό και αντlστροφα και όπου αναφέρεται το αρσενικό φύλο περιλαμβάνεται και το θηλυκό και αντίστροφα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΣημαΙνει την ΕταιρεΙα. ΑΙΤΗΣΗ/ΠΡΟΤΑΣΗ: Έντυπο που έχει συμπληρωθεl σύμφωνα με τις δηλώσεις και απαντήσεις του ασφαλισμένου με το οποlο γινεται η αίτηση για συμμετοχή σε ένα από τα ασφαλιστικά σχέδια που διέπονται από το παρόν συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης ζωής και αναφέρονται στον Πlνακα Συμβολαlου και αποτελει τη βόση του συμβολαlου. ΑΡΧΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Όλα τα πρόσωπα τα οποlα ειναι καταγραμμένα στον αρχικό κατόλογο, υπό τις αιρέσεις, προοποθέσεις και όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστικό συμβόλαιο. ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Ο κατόλογος στον οποίο ειναι καταγραμμένα τα «αρχικά ασφαλισμένα πρόσωπα» και συμφωνήθηκε μεταξύ Ιδιοκτήτη KCΙΙ ΕταιρεΙας. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ: Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στο οποίο περιλαμβάνονται η Πρόταση IΑlτηση Ασφάλισης, Ο Αρχικός Κατάλογος, Πρόσθετη Πράξη, ο Πίνακας του Συμβολα!ου που επισυνάπτεται και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: Κάθε φυσικό πρόσωπο που θεωρειται ασφαλισμένο με την υπογραφή του παρόντος (~«αρxιkά ασφαλισμένο πρόσωπο») ή ασφαλιζεται μετά την υπογραφή του παρόντος με απόφαση της ΕταιρεΙας κατόπιν υποβολής αιτησης/πρότασης, έναντι των Ασφαλισμένων Κινδύνων που καλύπτονται από το συμβόλαιο και περιγράφονται στον Πlνακα του Συμβολαlουι και στις δύο περιπτώσεις ως αναφέρεται υπό τον όρο 3 του παρόντος συμβολαιου ομαδικής ασφόλισης ζωής και τις υποπαραγράφους αυτού. 3

4 Allίanz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία ΑΙΙίβnΖΙ> ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Είναι το γεγονός για το οποlο αν επέλθει, καταβάλλεται στον Δικαιούχο το Ασφαλισμένο Ποσό/Ωφέλημα το οποίο περιγράφεται στον όρο 5 του παρόντος συμβολαίου ομαδlκης ασφάλισης ζωής και στον Πίνακα Συμβολαίου. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ - ΩΦΕΛΗΜΑ: Το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει η Εταιρεία σύμφωνα με ότι ορίζεται στον Πίνακα Συμβολαίου και για κάθε ασφαλισμένο ξεχωριστά το τι ορίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Κάθε νόσος ή αρρώστια η οποία δεν εξαιρείται. ΑΤΥΧΗΜΑ: Κάθε γεγονός που οφείλεται σε αιτία βίαιη, αιφνίδια, τυχαία, εξωτερική και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλιζομένου, το οποίο αποδεδειγμένα επισυνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος της περιόδου ασφάλισης και η οποία είναι ικανή να προκαλέσει σε αυτόν αποδειγμένες και ορατές σωματικές βλάβες οι οποίες οφείλονται σε αυτή την αιτία και δεν εξαιρείται από το Ασφαλιστικό Συμβόλαιο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισπράξουν το «Ασφαλισμένο Κεφάλαιο / Ωφέλημα» ή μέρος του με βάση τον Πίνακα Συμβολαίου. ΕΚΔΟΧΕΑΣ: Είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισπράξουν το «Ασφαλισμένο Κεφάλαιο / Ωφέλημα» ή μέρος του στην περίπτωση που τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρών Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ζωής εκχωρηθούν προς όφελος τους, από τον ασφαλισμένο με βάση τον Πίνακα Συμβολαίου. ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ: Επιπλέον ποσό από το σύνηθες ασφάλιστρο το οποίο η Εταιρεία θα μπορεί εύλογα να απαιτήσει για να ασφαλίσει κάποιο πρόσωπο αφού συνεκτιμήσει όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην αίτηση και εύλογα κρίνει ότι με το να ασφαλίσει το συγκεκριμένο πρόσωπο αναλαμβάνει αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με τον κινδυνο που αναλαμβάνει ασφαλίζοντας το μέσο ασφαλισμένο πρόσωπο κάτω από το Ασφαλιστικό Συμβόλαιο. 4

5 Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική ΕταιρεΙα ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Την ασφαλιστική εταιρεια ΑLLιΑΝΖ ΕΛΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤιΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει έδρα, την Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήναι Ελλάδα και που αντιπροσωπεύεται στην Κύπρο από την Συνεργατική Κεντρική ΤΡάπεζα Λτδ που έχει έδρα στην Γρηγόρη Αυξεντlου 8, 1096 Λευκωσlα, Κύπρος. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποlο σύναψε το παρόν συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης ζωής με την Εταιρεlα για ασφάλιση των μελών του τα οποlα εlναι φυσικά πρόσωπα και τα οποlα καθορlζονται στον ΠΙνακα ΣυμβολαΙου. ΗΛΙΚΙΑ: Η ηλlκlα του ασφαλισμένου κατά τα τελευταlα του γενέθλια. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Όσον αφορά τα αρχικά ασφαλισμένα πρόσωπα, η ημερομηνία έναρξης ισχύς της παρούσας, και όσον αφορά τους λοιπούς ασφαλισμένους η ημερομηνία κατά την οποlα η Εταιρεlα, μετά την υποβολή αlτησης/πρότασης για ασφάλιση του εκάστοτε προσώπου μέσω του Ιδιοκτητη, έχει εγκρίνει την αιτηση/πρόταση και αποδεχθεl την συμπεριληψη τους στην Ομάδα Ασφαλισμένων όπως αυτή καθορlζεται στον Πίνακα και έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ασφάλισης. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: Ολική και δια βιου έλλειψη ικανότητας του ασφαλισμένου να εξασκει ή να εξασκήσει στο μέλλον το επάγγελμα του ή οποιονδήποτε άλλο επάγγελμα για το οποlο λογικά διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δvνατότητα να εξασκεί, λόγω μόρφωσης, κατάρτισης, πεlρας και ηλικιας, η οποlα οφεlλεται σε ατύχημα του ασφαλισμένου. Πρόσθετα, και πέραν των ιατρικών και άλλων αντικειμενικών ευρημάτων για στοιχειοθέτηση των προαναφερομένων, ο Ασφαλισμένος, για να θεωρηθεί μόνιμα ολικά ανικανος θα πρέπει η προαναφερόμενη έλλειψη ικανότητας του να εξασκεl το επάγγελμα του ή άλλο επάγγελμα ως πρocιναφέρεται να δlαρκει για μια συνεχή περιοδο έξι (6) ημερολογιακφν μηνών. Σε περιπτωση οικοκυράς, ανικανότητα θα θεωρειται ότι υπάρχει εάν αυτή είναι ολότελα και ανεπανόρθωτα ανίκανη να εκτελεί τουλάχιστον τρεις (3) από τις πιο κάτω έξι (6) δραστηριότητες χωρlς τη βοήθεια κάποιου άλλου προσώπου: α. Προσωπική υγιεινή: Να πλένεται και νcι λούζεται για να διατηρεlται καθαρή. β. Ντύσιμο: Να βάζει και να βγάζει όλα τα απαραιτητα ρούχα. γ. Ευκινησlα: Να κινεlταιαπό ένα δωμάτιο σε άλλο ή να σηκώνεται και να ξαπλώνει σε κρεβάτι ή πολυθρόνα. δ. Φαγητό και ποτό: Να τρώει και να πινει όταν φαγητό και ποτό έχουν ήδη ετοιμαστεl και είναι στη διάθεση της. ε, Να χρησιμοποιεl την τουαλέτα: Να κάθεται και να σηκώνεται από τον καμπινέ και να διατηρεlταl καθαρή. στ, Εγκράτεια: Να συγκρατεl τις λειτουργίες των εντέρων και της κύστης. G2--- 5

6 Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεlα Νοεlται ότι θα ισχύει και για «οικοκυρά» κατ' αναλογία, η περlοδος των έξι (6) ημερολογιακών μηνών ως ανωτέρω αναφέρεται. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ολική και δια βlου έλλειψη ικανότητας του ασφαλισμένου να εξασκεl ή να εξασκήσει στο μέλλον το επάγγελμα του ή οποιονδήποτε άλλο επάγγελμα για το οποίο λογικά διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δυνατότητα να εξασκεl, λόγω μόρφωσης, κατάρτισης, πειρας και ηλικιας, η οποlα οφειλεται σε ασθένεια του Ασφαλισμένου. Πρόσθετα, και πέραν των ιατρικών και άλλων αντικειμενικών ευρημάτων για στοlχειοθέτησl1 των προαναφερομένων, ο Ασφαλισμένος, για να θεωρηθεl μόνιμα ολικά ανικανος θα πρέπει η προαναφερόμενη έλλειψη ικανότητας του να εξασκεl το επάγγελμα του ή άλλο επάγγελμα ως προαναφέρεται να διαρκεl για μια συνεχή περιοδο έξι (6) ημερολογιακών μηνών. Σε περlπτωση οικοκυράς, ανικανότητα θα θεωρείται ότι υπάρχει εάν αυτή εlναι ολότελα και ανεπανόρθωτα ανlκανη να εκτελεl τουλάχιστον τρεις (3) από τις πιο κάτω έξι (6) δραστηριότητες χωρις τη βοήθεια κάποιου άλλου προσώπου: α. Προσωπική υγιεινή: Να πλένεται και να λούζεται για να διατηρεl,.αι καθαρή. β. Ντύσιμο: Να βάζει και να βγάζει όλα τα απαραιτητα ρούχα. γ. Ευκινησία: Να κlνεlται από ένα δωμάτιο σε άλλο ή να σηκώνεται και να ξαπλώνει σε κρεβάτι ή πολυθρόνα. δ. Φαγητό και ποτό: Να τρώει και να πίνει όταν φαγητό και ποτό έχουν ήδη ετοιμαστεl και ειναι στη διάθεση της. ε. Να χρησιμοποιεl την τουαλέτα: Να κάθεται και να σηκώνεται από τον καμπινέ και να διατηρειται καθαρή. στ. Εγκράτεια: Να συγκρατεί τις λειτουργιες των εντέρων και της κύστης. Νοεlται ότι θα ισχύει και για «οικοκυρά» κατ' αναλογια, η περιοδος των έξι (6) ημερολογιακών μηνών ως ανωτέρω αναφέρεται. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: Μερική Ανικανότητα η οποlα προέρχεται από ατύχημα ως καθορlζεται στον ΠΙνακα Συμβολαίου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Απώλεια όρασης και στα δύο μάτια Απώλεια της όρασης στο ένα μάτι και απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού Απώλεια της όρασης στο ένα μάτι Απώλεια δύο χεριών ή ποδιφν ή ενός χεριού και ενός ποδιού Απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού Απώλεια της ακοής ή της ομιλlα Απώλεια της ακοής στο ένα αυτl Απώλεια του χεριού από τον ώμο Απώλεια του χεριού κάτω από τον ώμο Απώλεια του ποδιού από το ισχύον Απώλεια του ποδιοίι κάτω από του ισχlου Απώλεια του αντιχειρα (δύο φάλαγγες) Απώλεια του αντίχειρα (μια φάλαγγα) Απώλεια του δεlκτη (τρεις φάλαγγες) % ~ 6

7 Allίanz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική ΕταιρεΙα Απώλεια του δεlκτη (δύο φάλαγγες) Απώλεια του δεlκτη (μια φάλαγγα) Απώλεια δακτύλου εκτός του αντιχειρα ή του δεlκτη Απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού Απώλεια οποιουδήποτε δακτύλου του ποδιού (α) Για οποιαδήποτε Μόνιμη Μερική Ανικανότητα που δεν καθορlζεται πιο πάνω ποσοστό που θα καθορισθεl σε συνεργασια με τον γιατρό της Εταιρεlας. (β) Απώλεια μέλους ή άκρου του σώματος ή μέρους τους σημαινει την φυσική απώλεια τους ή την μόνιμη και ολική απώλεια χρήσης τους. (γ) Το συνολικό πληρωτέο ποσό σχετικά με τραυματισμό σε περισσότερα από ένα μέρη ενός οργάνου ή μέλους του σώματος ή μέρους αυτών δεν θα ξεπερνά το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο/Ωφέλημα που θα ηταν πληρωτέο για Μόνιμη Ολική Ανικανότητα του Ασφαλισμένου. (δ) Απώλεια της λογικης και/ή γεύσης και/ή όσφρησης δεν θεωρειται ανικανότητα και δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ωφέλημα. ΠΕΛΑΤΗΣ: Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο διατηρεl λογαριασμό οποιασδήποτε φύσης με τον Εκδοχέα. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ: Η περιοδος που ξεκινά από την ένταξη του ασφαλισμένου εις την παρούσα ομαδική ασφάλιση ζωής και τελειώνει με την ημερομηνlα ληξης του παρόντος συμβολαlου ως καθορίζεται στον Πίνακα Συμβολαlου. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ( ΕΙναι το σχετικό έντυπο, το οποιο πιστοποιεl τη συμμετοχη του Ασφαλισμένου στο ομαδικό συμβόλαιο ζωής στο οποιο φαινονται τα ωφελήματα και ασφαλισμένα κεφάλαια για τα οποlα ο ασφαλισμένος ειναl καλυμμένος, η ημερομηνlα ένταξης του στο ομαδικό σχέδιο ζωής. Το πιστοποιητικό εκδιδεται από την ΕταιρεΙα. Η ΕταιρεΙα θα εκδιδει νέο πιστοποιητικό ασφάλισης μόνο στις περιπτώσεις τροποποlησης των υφιστάμενων καλύψεων του παρόντος. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ο ΠΙνακας που επισυνάπτεται στο συμβόλαιο αυτό και αποτελεl αναπόσπαστο μέρος του παρόντος συμβολαιου, και στον οποlο καθοριζονται μεταξύ άλλων οι Ασφαλισμένοι ΚΙνδυνοι, το Ασφαλισμένο Κεφαλαιο/Ωφέλημα που ειναι πληρωτέο νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι όροι, προοποθέσεις και πρόνοιες που προβλέπονται στον Πlνακα και στο Ασφαλιστήριο, το ύψος των Aσφαλfστρων πρόσθετες πρόξεις που ειναι σε ισχύ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ: Έγγραφο που εκδιδεl η ΕταιρεΙα μετά από γραπτη κοινη συμφωνια με τον Ιδιοκτήτη με σκοπό την μεταβολή όρων ή άλλων στοιχειων του παρόντος συμβολαιου. Τέτοια πρόσθετη πράξη θα αποτελει αναπόσπαστο μέρος του παρόντος ΣυμβολαΙου και θα ερμηνεύεται και εφαρμόζετ σύμφωνα με Q 7

8 Allίanz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία τους όρους του παρόντος Συμβολςχίου. Η Πρόσθετη Πράξη είνqi έγκυρη μόνον αν υπογράφεται από το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή από τον Αντιπρόσωπο της ΕταιρεΙας στην Κόπρο. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ: Το παρόν συμβόλςχιο με τους Όρους Συμβολαίου, ο Πίνακας Συμβολαίου, η αίτηση, τυχόν δηλώσεις που έχουν γίνει προς τον εξετάζοντα ιατρό της Εταιρείας από ή εκ μέρους ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου κατά το στάδιο της αίτησης και σχετικά ιατρικά έγγραφα, το Πιστοποιητικό Ασφάλίσης που θα εκδοθεί, οιονδήποτε άλλο έγγραφο ήθελε υπογραφεί από τον Ασφαλισμένο σε οχέση με την ασφάλεια και οποιεσδήποτε Πρόσθετες Πράξεις εκδίδει η Ετςχιρεία σε συμφωνία με τον Ιδιοκτήτη ΩΦΕΛΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ: Το ποσό που η Εταιρεία υποχρεοόται να καταβάλει, όταν επέλθει ασφαλισμένος κίνδυνος και περιγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. ( ΟΡΟΣ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 2.1 Το συμβόλαιο αυτό ισχόει για την περίοδο που αναφέρεται στον Πίνακα Συμβολαίου. Σε περίπτωση ανανέωσης ο Ιδιοκτήτης οφείλει, εάν κριθεί απαραίτητο, να παρουσιάζει το παρόν συμβόλαιο στην Εταιρεία για χαρτοσήμανση Ανεξαρτήτως οποιουδήποτε άλλου όρου, οποιαδήποτε μεταβολή όρων, προϋποθέσεων ή άλλων στοιχείων του συμβολαιου είναι δυνατή μόνον κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξό των μερών. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία θα εκδίδει Πρόσθετη Πράξη η οποlα θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα δύο μέρη επιθυμεί να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση θα πρέπει να ενημερώνει τον άλλο μέρος τουλάχιστον 3 μήνες πριν την εκάστοτε ετήσια λήξη του παρόντος συμβολαίου. ΟΡΟΣ 3: ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 3.1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος θα θεωροόνται ασφαλισμένα (α) όλα τα πρόσωπα σε οποιανδήποτε κατάσταση υγείας και εάν ευρίσκονται,τςχ ονόματα των οποίων αναγράφονται στον Κατάλογο τον οποίο θα προσκομίσει στην εταιρεία ο ιδιοκτήτης του Συμβολαίου και το περιεχόμενο του οποίου θα συμφωνηθεί μεταξό της Εταιρείας και τοιι Ιδιοκτήτη του Ασφαλιστηρίου. (β) εκείνα τα πρόσωπα τα οποία θα ενταχθούν στο Συμβόλαιο αυτό, υποβάλλοντας πρόταση ασφόλισης και από την ημερομηνία που αυτή θα γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία 3.2 Όσον αφορά αιτήσεις που θα υποβληθούν με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντεύθεν, τα φυσικό πρόσωπα που θα μποροόν να ασφαλισθοόν και να πcφαμείνουν ασφαλισμένα είναι αυτό που ικανοποιούν σωρευτικό τις παρακότω προοποθέσεις: (α) Συνδέονται με ιόν Ιδιοκτήτη με την σχέση που περιγράφεται στον Πίνακα Συμβολαίου και εμπίπτουν στο όριο ηλlκlας ως επίσης αναφέρεται στον Πίνακα Συμβολαίου Και στις δύο περιπτώσεις κότω από τον τίτλο «Ομάδα Ασφαλισμένων». (β) Η Εταιρεία, μετά την υποβολή αίτησης για ασφόλιση του εκάστοτε προσώπου μέσω του Ιδιοκτήτη, έχει αποδεχθεί την συμπερίληψη τους στην Ομάδα Ασφαλισμένων όπως αντή καθορίζ ται στον Πlνακα Συμβολαίου. 8

9 Allianz Ελλάς Ανωνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Allianz (ill) 3.3 (α) Η Εταιρεία οφείλει να αποστέλλει στον Ιδιοκτήτη ανά δεκαπενθήμερο με τηλεμοιότυπο ή ηλεκτρονικά, κατάλογο όπου θα αναφέρονται: ί) τα πρόσωπα των οποιων η αίτηση δεν έχει γινει αποδεκτη. Ιί) τα πρόσωπα των οποιων η αιτηση έχει γίνει αποδεκτη για όλους τους Ασφαλισμένους Κινδύνους. ίίί) τα πρόσωπα των οποίων η αίτηση έχει γινει αποδεκτη για κάποιους από τους Ασφαλισμένους Κινδύνους. ίν) τα πρόσωπα για τα οποία για να προωθηθε! η αιτηση θα πρέπει να παρουσιάσουν πρόσθετα στοιχεια η να εξεταστούν από ιατρό της Εταιρείας και να αναφέρονται οι σχετικές λεπτομέρειες. (β) Πρόσωπο του οποιου η αίτηση έχει γίνει αποδεκτή, θα λογίζεται ως Ασφαλισμένος ανεξαρτητως εάν δεν έχει γίνει αποκοπή ασφαλίστρου ή εάν δεν έχει εκδοθε[ πιστοποιητικό ασφάλισης. ΟΡΟΣ 4: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 4.1. Το ποσό του ασφαλίστρου για κάθε ασφαλιζόμενο κίνδυνο καθορίζεται εκάστοτε από την ΕταιρεΙα κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του Συμβολαίου όσο και σε κάθε ανανέωση του και αναφέρεται στον Πίνακα του συμβολαίου Το ποσοστό το οποίο θα καθορίζεται ως Ασφάλιστρο είναι το ίδιο για κάθε Ασφαλιζόμενο εκτός αν κατά την διαδικασία ένταξης συμφωνηθε! για συγκεκριμένες περιπτωσεις, η ανάληψη της κάλυψης του Ασφαλιζομένου από την Εταιρεία με ειδικούς όρους Η χρέωση ασφαλίστρων είναι ετησια και το αντίστοιχο ασφάλιστρο προκαταβάλλεται Η πληρωμη του Aσφαλfστρoυ αποτελεί προϋπόθεση και όρο πρωθύστερο (condition precedent) της έναρξης ισχύος ή της συνέχισης του Συμβολαίου και της ασφαλιστικής κάλυψης του Ιδιοκτητη του Ασφαλιστηρίου και του Ασφαλισμένου Τα ασφάλιστρα πληρώνονται προκαταβολικά στην ΕταιρεΙα με τον τρόπο που καθοριζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, αλλά αλλαγή στη μέθοδο πληρωμής μπορεί να διευθετηθεί (' με γραπτή αίτηση από τον Ιδιοκτήτη του Ασφαλιστηρίου και με την έγκριση της Εταιρείας. Η Εταιρε[α διατηρει το δικαίωμα μονομερούς αλλαγης στη μέθοδο πληρωμης αν θεωρήσει ότι θα είναι προς όφελος του Ιδιοκτήτη του Ασφαλιστηρίου. 4.6 Όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποια εκάστοτε θα ασφαλιζονται κατά την διάρκεια του έτους ή θα παύσουν να είναι ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια του έτους, θα καταβάλλεται ποσοστό του ασφαλίστρου αναλόγως της χρονικής διάρκειας για την οποία ήταν ασφαλισμένοι το συγκεκριμένο έτος. 4.7 Εάν από παράβλεψη, η ηλικία του Ασφαλισμένου δηλωθεί λανθασμένα, δεν αμφισβητείται η εγκυρότητα του συμβολαίου ι αλλά σε περιπτωση που με βάση την ηλικια και συνεκτιμφντας και τα λοιπά στοιχεία στην αίτηση η Εταιρεία θα επέβαλλε επασφάλιστρο, θα αναπροσαρμοσθε! ανάλογα το ασφάλιστρο από την Εταιρεία με αναδρομική ισχύ. 9

10 ΑΗίθΠΖ Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία AIIianz(i ΟΡΟΣ 5: ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝΑΥΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 5.1 Οι Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι για τους οποίους η Εταιρεία δύναται να παράσχει κάλυψη δυνάμει του παρόντος συμβολαίου είναι οι πιο κάτω: (α) Θάνατος από οποιαδήποτε αιτία (β) Θάνατος από ατύχημα (γ) Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα (δ) Μόνιμη Ολlκη Ανικανότητα από Ασθένεια (ε) Μόνιμη Μερικη Ανικανότητα από Ατύχημα Διευκρινίζεται ρητά όμως, ότι οι Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι που καλύπτονται από το παρόν συμβόλαιο είναι όσοι από τους ανωτέρω περιγράφονται στον Πίνακα του Συμβολαίου και για κάθε ασφαλισμένο το τι αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης.Συνεπώς, οποιαδήποτε αναφορά στο παρόν συμβόλαιο σε οποιαδήποτε ερμηνεία, ορισμό ή άλλο όρο ο οποίος δεν συνδέεται με οποιονδήποτε από τους Ασφαλισμένους KινΔUνoυς που αναφέρονται στον Πίνακα Συμβολαίου ως προαναφέρεται, δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση στην Εταιρεία σε σχέση με τέτοιο Ασφαλισμένο Κίνδυνο. Τέτοιες αναφορές σε ερμηνεία/ορισμό/όρο που δεν συνδέονται με οποιονδήποτε από τους Ασφαλισμένους Κινδύνους που αναφέρονται στον Πίνακα Συμβολαίου, γίνονται, σε περίπτωση που η Εταιρεία και ο Ιδιοκτήτης αποφασίσουν με Πρόσθετη Πράξη, την επέκταση των Ασφαλιστικών Κινδύνων για τους οποίους δύναται να παρασχεθεί ασφαλιστική κάλυψη με σχετική αντικατάσταση/τροποποίηση του Πίνακα Συμβολαίου. ( 5.2 Ο Ασφαλισμένος και/ή οι αντιπρόσωποι/διαχειριστές του, οφείλουν να ειδοποιήσουν γραπτώς τον Δικαιοόχο και ο Δικαιούχος την Εταιρεία ή απευθείας την Εταιρεία, το συντομότερο δυνατό για κάθε α1fαίτηση που παρουσιάζεται και σε καμία περίπτωση γίνεται δεκτή απαίτηση για την οποία η Εταιρεία ειδοποιείται σε ημερομηνία πέραν των 13 μηνών από την ημερομηνία επέλευσης του Ασφαλισμένου Κινδύνου. Η Εταιρεία δεν θα έχει υποχρέωση να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό από το «Ασφαλισμένο Κεφάλαιο/Ωφέλημα» εάν δεν προσκομιστούν σε αυτήν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3 εντός 24 μηνών από την ημερομηνία επέλευσης του Ασφαλιομένου Κινδύνου εκτός εάν ο ασφαλισμένος ή οι αντιπρόσωποι του παρόλο που επιθυμούν να προβούν στην υποβολή των απαιτούμενων δεν ευθύνονται για την καθυστέρηση ή στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος ή οι αντιπρόσωποι του δεν επιθυμούν ή δεν συνεργάζονται για την υποβολή των απαιτούμενων και ο Δικαιούχος έχει συμφέρον να γίνει τέτοια υποβολή. 5.3 (α) Το πρόσιύπο το 01fOfO υποβάλλει απαίτηση σε σχέση με τον Ασφαλισμένο Κίνδυνο «Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ασθένεια» και του καταβάλλεται το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο/Ωφέλημα, θεωρείται ότι δεν καλύπτεται πλέον από το ασφαλιστικό σχέδιο που δημιουργεί το συμβόλαιο αυτό και δεν θα συνεχίσει να θεωρείται ασφαλισμένος. (β) Πρόσωπο το οποίο υποβάλει απαίτηση σε σχέση με τον Ασφαλισμένο Κίνδυνο «Μόνιμη Ανικανότητα από Ατύχημα» και είναι ανίκανος σε ποσοστό «Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας» από 50% μέχρι 75% ως αυτό καθορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ και του καταβάλλεται Ασφαλισμένο Κεφάλαιο/Ωφέλημα το οποίο αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσοστό ανικανότητας παραμένει ασφαλισμένος, για τους Ασφαλισμένους Κίνδυνους «Θάνατος από οποιαδήποτε αιτία» και «Θάνατος από Ατυχημα». Στην περίπτwση που είναι ανίκανος πέρcxν του 75% ως αυτό καθορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ και του καταβάλλεται το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο/Ωφέλημα θεωρείται ότι δεν KαΛUπτεταl πλέον από τ. ο. ασ. φ. αλιστικό σχέδιο που δημ~oυργεί το συμβόλαιο αυτό και δεν θα συνεχίσει να eewpeitqi ασφαλισμένος. { C2..- O ο O l

11 Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική ΕταιρεΙα 5.4 Για την διεκδlκηση πληρωμής του Ασφαλισμένου ΚεφαλαΙου/Ωφελήματος, απαιτούνται τα πιο κάτω: (α) Σε περιπτωση απαίτησης που αφορά θάνατο ο οποlος δεν προήλθε από ατύχημα: πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό θανάτου, βεβαίωση ιατρού επι σχετικού εντύπου της ΕταιρεΙας μέσω της οποlας να αποδεικνύεται η ημερομηνlα θανάτου, η αιτια θανάτου και η «ταυτότητα» του ασφαλισμένου, έντυπο απαlτrjσης της ΕταιρεΙας με υπογραφή του διαχειριστή της περιουσlας του αποθανόντα επl του εντύπου απαιτησης, διάταγμα διαχειρισης και σχετική φοροαπαλλαγή. (β) Σε περιπτωση <χπαίτησης που αφορά θάνατο ο οποlος προήλθε <χπό ατύχημα τότε πέραν των αναφερομένων εις την παράγραφο «5.4 (α)>> ανωτέρω, η Εταιρε[α θα πρέπει να λάβει ικανοποιητική απόδειξη ότι ο θάνατος οφεlλεται αποκλειστικά σε ατύχημα. ( (γ) Σε περιπτωση απαιτησης που αφορά θάνατο ειτε από ατόχημα ειτε διαφορετικά, η ΕταιρεΙα δύναται, εάν επιθυμεί κατά την απόλυτη κρίση της, και νοουμένου ότι και ο Δικαιούχος συμφωνει, να καταβάλει το ποσό στον Δικαιούχο χωρις διάταγμα διαχείρισης και σχετική φοροαπαλλαγή, νοουμένου ότι ο Δικαιούχος θα υπογράψει προς την ΕταιρεΙα σχετικό έντυπο αποζημιωσης (indemnity) σε περιπτωση απαιτησης εναντίον της Εταιρείας από τριτο πρόσωπο, με λεκτικό που θα καθορίσει η ΕταιρεΙα. (δ) Σε περίπτωση απαιτησης που αφορά Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα ή Μόνιμη Μερικη Ανικανότητα από Ατύχημα, η Εταιρεία θα πρέπει να λάβει ικανοποιητική απόδειξη ότι η ανικανότητα οφειλεται αποκλειστικά σε περιστατικό που οφειλεται σε ατύχημα και οι βλάβες που προκαλούν την ανικανότητα επήλθαν σε λιγότερο από 365 μέρες μετά το ατύχημα. (ε) Η Εταιρεία έχει το δικαιωμα να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό στοιχειο που εύλογα θα μπορούσε να θεωρηθει απαραιτητο για την θεμελιωση και αποδοχή της απαιτήσεως καταβολής του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου/Ωφελήματος. (στ) Όπου τυγχάνει εφαρμογής, ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να αποδεχθει την οποιαδήποτε εξέταση/από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο ιατρό της ΕταιρεΙας, αν η Εταιρεία το κρινει απαραίτητο για την αποδοχή εκ μέρους της, της υποχρέωσης καταβολής Ασφαλισμένου Κεφαλαίου/Ωφελήματος. ΟΡΟΣ 6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 6.1. Αν ο Ασφαλισμένος αυτοκτονήσει, ειτε έχει σώας τας φρένας ειτε όχι, μέσα σε διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνlα έκδοσης ή από την τελευταια ημερομηνια επαναφοράς του ΑσφαλιστηρΙου σε ισχύ δεν καταβάλλεται ωφέλημα και η ευθύνη της ΕταιρεΙας περιορlζεται μόνο στην επιστροφή των ασφαλιστρων που έχουν πληρωθεl για το βασικό Ασφαλιστηριο χωρίς επιπρόσθετους τόκους. 6.2 Δεν θα πληρωθει οποιοδήποτε ποσό σε σχέση με το ωφέλημα του «Θανάτου από Ατύχημα» ή «Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατόχημα» ή «Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια» ή «Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας απ Ατύχημα» σε περιπτωση που ο Ασφαλισμένος διαμένει μόνιμα εκτός Κόπρου 11

12 Allianz ΕλΜς Ανώνυμη Ασφαλιστική ΕταιρεΙα ΑΙΙIΒηΖ (α/) 6.3 Δεν θα καταβληθει οποιοδήποτε ποσό σε σχέση με τα ωφελήματα «Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από Ατυχημα», «Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατίιχημα» και «Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια» αν η ανικανότητα επήλθε άμεσα ή έμμεσα ή επισπευθηκε συνεπεια ενός από τα ακόλουθα αlτια: (α) Από χρήση φαρμάκων εκτός από εκεινα που δινονται με συνταγή από προσοντοίιχο ιατρό. (β) Από χρήση ναρκωτικών, κατάχρηση οινοπνευματωδών η λήψη δηλητηρlου. (γ) Από αυτοτραυματισμό έχοντας σώας ή μη τας φρένας (δ) Σαν αποτέλεσμα ταξιδιοίι με οποιουδήποτε ειδους αεροσκάφος εκτός σαν επιβάτης που πληρώνει ναυλο σε κανονικά προγραμματισμένη πτήση εμπορικου επιβατικού αεροσκάφους. ( (ε) Από οποιαδηποτε βλάβη που προκλήθηκε ενώ συμμετεlχε σε οποιοδηποτε αγώνα ταχύτητας η άλλο επικlνδυνο άθλημα όπως ορειβασlα, υποβρύχιες καταδόσεις, πτώση με αλεξιπτωτο κ,α. (στ) Από διανοητικές, νευρικές ή ψυχοσωματικές διαταραχές, ή εκ γενετής παθήσεις, (ζ) Δεν θα πληρωθεl οποιοδήποτε ποσό σε σχέση με το ωφέλημα της «Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα» ή «Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια» ή «Μόνιμης Μερικης Ανικανότητας από Ατίιχημα», αν το γεγονός βάσει του οποlου αξιώνεται καταβολή ωφελήματος Ανικανότητας οφεlλεται σε αlτlα που αφενός προοπήρχε της έναρξης ασφάλισης του Ασφαλιζομένου και αφετέρου ήταν γνωστη σε αυτόν Κανένα ωφέλημα θανάτου δεν θα είναι πληρωτέο δυνάμει του Ωφεληματος αν ο θάνατος του Ασφαλισμένου επέλθει μετά από την λήξη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαlου Δεν καταβάλλεται Ασφάλισμα θανάτου αν το γεγονός βάσει του οποlου αξιώνεται καταβολή Ασφαλίσματος οφείλεται σε αιτία που αφενός μεν προοπήρχε της έναρξης ασφάλισης του Ασφαλιζομένου και αφετέρου ηταν γνωστή σε αυτόν. Νοεlται ότι η παρούσα εξαιρεση δεν αφορά στους ασφαλισμένους που αναφέρονται στον Όρο 3.1Α. 6.6 Δεν καταβάλλεται Ασφάλισμα σε περlπτωση που υπηρξε οποιαδηποτε ψευδης και/η ανακριβής και/ή λανθασμένη αναφορά και/ή δήλωση στην αlτηση/πρόταση εκ μέρους του Ασφαλισμένου η απόκρυψη ουσιωδών στοιχειων, πληροφοριών ή γεγονότων που αυτός λογικά γνώριζε και η αναφορά/δηλωση ή η απόκρυψη είναι τέτοια που αν η Εταιρεία γνώριζε την αλήθεια, ή την ύπαρξη τέτοιων στοlχειων, πληροφοριών ή γεγονότων λογικά δεν θα προχωροίισε στην ασφάλιση ή δεν θα συμφωνοίισε με τους ίδιους όρους ή πρόνοιες ή προοποθέσεις ή ασφάλιστρο. 6.7 Δεν καταβάλλεται κανένα ωφέλημα σε σχέση με απώλεια της λογικής και/ή γεύσης και/ή όσφρησης. 6.8 Το Ασφάλισμα για κάθε Ασφαλιζόμενο που ειναι πληρωτέο με βάση το C2-- Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αυτό δεν μπορεl, σε καμlα περlπτωση, να υπερβει το ποσό που καθορlζεται στον Πlνακα. ~ 12

13 Alllanz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία ΟΡΟΣ 7: ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 7.1 Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί αρχείο Ασφαλισμένων, μέσω του οποίου προκύπτουν: Η "ταυτότητα" του κάθε Ασφαλισμένου. Η ημερομηνία γεννήσεως του. Η ημερομηνία έναρξης ασφαλίσεως του. Η ημερομηνία λήξεως ασφαλίσεως του. 7.2 Ο Ιδιοκτήτης οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως, πλήρως και γραπτώς για όλα τα ανωτέρω στοιχεία. 7.3 Για διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων μερών τα ανωτέρω στοιχεια θα παραδίδονται μηχανογραφημένα και/ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομειο. ΟΡΟΣ 8: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 8.1 Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ερμηνεύεται, ισχύει, εφαρμόζεται, εκτελείται και γενικά διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 8.2 Όλα τα πληρωτέα προς ή από την Εταιρεία ποσά, με βάση τις διατάξεις αυτού του Ασφαλιστηρίου πληρώνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 8.3 Με την έγκριση της αίτησης εκάστου Ασφαλισμένου, η Εταιρεία οφειλει να αποστέλλει στον Ασφαλισμένο εις την διεύθυνση στην οποία δήλωσε εις την αιτηση/πρόταση του για ασφάλιση, Πιστοποιητικό Ασφάλισης όπου θα αναφέρονται σε περίληψη οι κυριότεροι όροι του ασφαλιστικού συμβολαίου. 8.4 Ασφάλιστρα που τυχόν εισπράχθηκαν από την Εταιρεία μετά τον τερματισμό και/ή λήξη της ισχύος του παρόντος συμβολαίου και/ή μετά που ο Ασφαλισμένος συμπλήρωσε το έτος ηλικίας που θα μπορούσε να είναι ασφαλισμένος κάτω από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν δημιουργούν οποιαδήποτε υποχρέωση για την Εταιρεία παρά μόνο την χωρίς τόκο επιστροφή τους. 8.5 Η ασφάλεια που δημιουργείται κάτω από την Σύμβαση Ασφάλισης δεν έχει οποιαδήποτε Αξία Εξαγοράς. 8.6 Ο Ασφαλισμένος θα δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματα του που πηγάζουν από την παρούσα σε πρόσωπο άλλο από τον Δικαιούχο μόνο στην περίπτωση που δοθεί σχετική γραπτή έγκριση από τον Δικαιούχο. 13

14 Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία 8.7 Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ του Ιδιοκτήτη του Ασφαλιστηρίου, του Δικαιούχου και της Εταιρείας, σε σχέση με το ύψος του πληρωτέου ττοσού με βάση το Ασφαλιστήριο αυτό, η διαφωνία αυτή θα παραπεμφθεί για επίλυση σε «Διαιτητή» (arbitrator) που θα συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Αν τα δύο μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στον καθορισμό του «Διαιτητή» αυτός θα καθορισθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της Κύττρου περί Διαιτησίας 8.8 Τηρουμένων των προνοιών του Όρου 8,7, σε περίπτωση διαφωνίας που οφείλεται σε σχέση με την ερμηνεία, εφαρμογή ή ισχύ αυτού του Συμβολαίου, αυτό εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεuκ ίας και κρίνεται με βάση το εκάστοτε ισχύον δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. ( ( 14

15 AIIianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεlα ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΡ/ΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑ/ΟΥ: GC214 Α /Δ/ΟΚΤΗΤΗΣ : Ένωση Τραπεζικών Υπαλληλων Κύπρου ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ: (α) Τα μέλη του Τμήματος αφυπηρετησάντων Ε.τ,γ,κ, καθώς και οι σύζυγοι τους, που δεν έχουν συμπληρώσει το 700 έτος της ηλlκlας τους και τα ονόματα των οποlων αναγράφονται στον Κατάλογο τον οποlο θα προσκομίσει ο Ιδιοκτητης του Συμβολαlου την 1η Απριλίου 2015 και το περιεχόμενο του οποιου θα συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρεlας και του Ιδιοκτητη. ι Ο Ιδιοκτήτης του ΣυμβολαΙου, Qπό την 1η Απριλlου 2015, ημέρα κατά την οποlα θα προσκομlσει τον Κατάλογο, δύναται να αποστεlλει επιπρόσθετο Κατάλογο στην ΕταιρεΙα, μέχρι την 31 η Απριλίου 2015, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, στον οποίο θα αναγράφονται, ονόματα νέων μελών του για ασφάλιση, το περιεχόμενο του οποlου θα συμφωνηθεί μεταξύ της ΕταιρεΙας και του Ιδιοκτήτη. (β) Τα μέλη του Τμηματος αφυπηρετησάντων Ε.Τ.Υ.Κ, καθώς και οι σύζυγοι τους, που έχουν συμπληρώσει το 700 έτος της ηλικίας για τους οποlους η Ε.τ.γ,κ έχει υποβάλει πρόταση, την οποlα η Εταιρεlα έχει αποδεχθεί με βάση τους όρους και τις πρόνοιες του Συμβολαlου και παραμένουν ασφαλισμένα κάτω από το Συμβόλαιο αυτό μέχρι τη συμπλήρωση του 75 U έτους της ηλικιας τους, ΟΡ/Ο ΗΛ/Κ/ΑΣ: Τα φυσικά πρόσωπα που μπορούν να ασφαλισθούν πρέπει να ειναι άνω των 18 ετών και η κάλυψη τους για τον ασφαλισμένο κινδυνο «Θάνατος από οποιαδηποτε αιτια» θα τερματίζεται την 31 η ΔεκεμβρΙου, του έτους που ο ασφαλισμένος θα συμπληρώνει το 750 της ηλlκιας του: Όσον αφορά στους ασφαλισμένους κινδύνους «Θάνατος από Ατύχημα» τα φυσικά πρόσωπα που μπορούν να ασφαλισθούν πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και η κάλυψη τους για τον ασφαλισμένο κινδυνο θα τερμcιτlζεται την 31 η ΔεκεμβρΙου του έτους που ο ασφαλισμένος θ συμπ lp~1 το 650 έτος της ηλικίας του.,./ 15

16 Allίanz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία AIIIanz~ ΗΜΕΡΟΜΗΝ/Α ΕΝΑΡΞΗΣ: 1η Απριλίου, 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ: 1η Ιανουαρίου 2019 Το παρών Συμβόλαιο eg ανανεωθεί αφοο επέλθουν τρία έτη και 9 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχοος του παρόντος (Ο1/04/ /12Ι201θ) και στη συνέχεια ανά έτος η ανανέωση θα γίνεται αυτόματα εκτός εάν οποιοδήποτε από τα μέρη δώσει ειδοποlηση στο έτερο μέρος τουλάχιστον 3 μήνες προ της ανανέωσης και στην συνέχεια προ της λήξης της κάθε ετήσιας περιόδου ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση. ΑΣΦΑΛ/ΣΜΕΝΟΙ Κ/ΝΔΥΝΟΙ: Θάνατος C1πό ΟΠΟΙC1δήποτε αιτία { Θάνατος από Ατύχημα ΑΣΦΑΛ/ΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑ/Ο: Ανάλογα με το Σχέδιο που έχει επιλεγεί ως ακολοοθως: Σχέδιο Α: ΣΧέδιο Β: Σχέδιο Γ: ΣΧέδιο Δ: ΣΧέδιο Ε: Σχέδιο ΣΤ: ΣΧέδιο Ζ: Σχέδιο Η: ΣΧέδιο Θ: Σχέδιο Ι: Σχέδιο Κ: Σ'κέδιοΛ: Σχέδιο Μ: ΣΧέδιο Ν: ΣΧέδιο -: Σχέδιο Ο: Σχέδιο Π: Σχέδιο Ρ: ΣχέδιοΣ: Σχέδιο Τ: Σχέδιο Υ: ΤΟ ποσό των (Πέντε χιλιάδες) Το ποσό των 10,OOO (Δέκα χιλιάδες) Το ποσό των (Είκοσι χιλιάδες) Το ποσό των (Τριάντα χιλιάδες) ΤΟ ποσό των (Σαράντα χιλιάδες) Το ποσό των (Εξήντα χιλιάδες) Το ποσό των 70,OOO (Εβδομήντα χιλιάδες) Το ποσό των (Ογδόντα χιλιάδες) Το ποσό των (Ενενήντα χιλιάδες) Το ποσό των (Εκατόν χιλιάδες) Το ποσό των (Εκατόν Δέκα χιλιάδες) ΤΟ ποσό των (Εκατόν Είκοσι χιλιάδες) Το ποσό των (Εκατόν Τριάντα χιλιάδες) Το ποσό των 140,OOO (Εκατόν Σαράντα χιλιάδες) Το ποσό των 150,OOO (Εκατόν Πενήντα χιλιάδες) Το ποσό των (Εκατόν Εξήντα χιλιάδες) Το ποσό των (Εκατόν Εβδομήντα χιλιάδες) Το ποσό των (Εκατόν Ογδόντα χιλιάδες) Το ποσό των 190,OOO (Εκατόν Ενενήντα χιλιάδες) Το ποσό των (Διακόσιες χιλιάδες) 16

17 Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΘΑ ΝΑ ΤΟΣ ΑΠΟ Α ΤΥΧΗΜΑ ( Σχέδιο Α: Σκέδlο Β: Σκέδlο Γ: Σκέδlο Δ: Σκέδlο Ε: Σχέδιο ΣΤ: Σκέδlο Ζ: Σκέδlο Η: Σκέδlο Θ: Σκέδlο /: Σχέδιο Κ: Σχέδιο Λ: Σχέδιο Μ: Σκέδlο Ν: Σκέδlο =: Σχέδιο Ο: Σκέδlο Π: Σχέδιο Ρ: Σκέδlο Σ: Σκέδlο Τ: Σκέδlο Υ: Το ποσό των (Πέντε χιλιάδες) Το ποσό των (Δέκα χιλιάδες) Το ποσό των (Είκοσι χιλιάδες) Το ποσό των (Τριάντα χιλιάδες) Το ποσό των (Σαράντα χιλιάδες) ΤΟ ποσό των (Πενήντα χιλιάδες) Το ποσό των 50,OOO (Πενήντα χιλιάδες) Το ποσό των 50,OOO (Πενήντα χιλιάδες) ΤΟ ποσό των (Πενήντα χιλιάδες) Το ποσό των 50,OOO (Πενήντα χιλιάδες) Το ποσό των (Πενήνταχιλιάδες) Το ποσό των 50,OOO (Πενήντα χιλιάδες) ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο - Ωφέλημα, όταν καταστεί πληρωτέο, πληρώνεται κατά προτεραιότητα στο εκάστοτε Πιστωτικό Ίδρυμα για εξόφληση τυχόν υπολοίπου πάσης φοσεως λογαριασμοο για τον οποίο λογαριασμό ο ασφαλισμένος έχει εκχωρήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αυτό. Σε περίπτωση που παραμένει οποιοδήποτε εναπομείναν υπόλοιπο η Εταιρεία θα προχωρήσει στην καταβολή του, στο διαχειριστή/στες της περιουσίας του. Εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει εκχωρήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο αυτό, σε οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο - Ωφέλημα θα καταβάλλεται από την Εταιρεία στο διαχειριστή/διαχειριστές της περιουσίας του. Το συνολικό Ασφαλισμένο Κεφάλαlρ δεν μπορεί να υπερβεί τις ανά ασφαλισμένο και το συνολικό Επιπρόσθετο Ωφέλημα για Θάνατο από ΑτΟχημα δεν μπορεί να υπερβεί τις ανά ασφαλισμένο. Το μέγιστο συνολικό ποσό αποζημίωσης ανά ασφαλισμένο δεν μπορεί να υπερβεί τις ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: Για τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει το 700 έτος της ηλικίας τους το ποσοστό ασφαλίστρου θα είναι 2,50%0 ανά άτομο επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου. Για τα μέλη που έχουν συμπληρώσει το 700 έτος της ηλικίας τους το ποσοστό ασφαλίστρου θα εlναl 3,75%0 ανά άτομο επl του ασφαλισμένου κεφαλαίου. Η αρχική χρέωση ασφαλίστρων θα είναι για την περίοδο μέχρι το τέλος του ημερ λογιακοο έτους ένταξης. 17

18 Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: Για κάθε ςισφαλισμένο θα χρεώνεται με 5 δικαίωμα συμβολαίου για το ασφαλισμένο κεφάλαιο. ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ: Το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής» θα Qνέρχεται στα 0,75% επί του ασφαλίστρου, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο ασφάλιστρο. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ : Κατά την ημερομηνία έκδοσης του Συμβολαίου αι ~ με ετ~σιες προκαταβλητέες δόσεις. 18

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π UNIVERSAL LIFE 12-11-07 22:26 Page 1 UNIVERSAL LIFE ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007 ƒ π µ ƒ, π π π π Μετά από πολύµηνες και επίπονες προσπάθειες, οι διαπραγµατευτικές οµάδες της ΕΤΥΚ και της Universal

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω περιστάσεων πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας»

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας» Ασφάλιση Ζωής (Προστασία Μηνιαίου Εισοδήματος) με «Σύνταξη Αυτονομίας» Κωδικός Όρων 145/01/01/0313 Η παρούσα ασφάλιση υπόκειται στoυς Ορισμούς και Γεvικoύς Όρους τoυ Ασφαλιστηρίου Συμβoλαίoυ Ζωής, εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο Προτού Ασφαλιστείτε Ενημερωτικό Έντυπο > Προτού Ασφαλιστείτε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 5 2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife Ltd 5 3. Γενικά για τα Ασφαλιστικά Σχέδια 5 3.1 Βασικά Σχέδια και Επιπρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ :

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του οφειλέτη ή εγγυητή στεγαστικού δανείου επί της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος T.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία Τηλ.: 22 55 16 16, Φαξ: 22 55 17 17

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MIF ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα με ανασφάλιστο ή με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε; Mάθετε τα δικαιώματά σας. 1 Ίδρυση του Ταμείου Το Ταμείο Ασφαλιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Α/Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Όριο Αποζημίωσης: Ευρώ 1,000,000.00 Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. Απαλλαγή: Ευρώ 5,000.00 Επιβάλλεται σε κάθε απαίτηση Ημερομηνία αναδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Οδηγός προγραμμάτων Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Contents Ο οδηγός προγραμμάτων σας 3 Ατομικά προγράμματα 3 Περίοδος υπαναχώρησης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα