Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 5/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 35/2011 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων Α τριμήνου οικ. έτους 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου. Στην Ελευθερούπολη, έδρα του Δήμου Παγγαίου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15 η του μηνός Απριλίου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την αριθμ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που δόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τεύχος Α ) Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ξουλόγης Βασίλειος - Πρόεδρος Κανένας 2. Ματσάγκος Σταμάτιος - Τακ. Μέλος 3. Δαμιανίδης Βασίλειος - Τακ. Μέλος 4. Καζαντζίδης Παναγιώτης - Τακ. Μέλος 5. Καλλινικίδης Ανδρέας - Τακ. Μέλος 6. Τσίλογλου Παπαδοπούλου Μαρία - Τακ. Μέλος 7. Αναστασιάδης Φίλιππος-Τακ. Μέλος 8. Καλλινικίδης Γεώργιος - Αντιπρόεδρος 9. Φιλόσογλου Ιωάννης - Τακ. Μέλος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Σαρηγιαννίδου Στέλλα, υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την υπ αριθμ / εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Α τριμήνου έτους 2011, η οποία έχει ως εξής: «Από σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ισχύουν τα εξής: «9.Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 καθώς και την εγκ. 45/2010 παρ. 10 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ ορίζεται ότι μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός του δήμου και πάντως όχι μετά την 31/03/2011 οι προϋπολογισμοί των δήμων εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους Οι πιστώσεις του τρίμηνου προϋπολογισμού ψηφίσθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με 1

2 την υπ αριθμ. 02/2011 απόφαση της και με την υπ αριθμ. 512/ εγκριτική του Γ.Γ Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας Θράκης. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ..» Στην παράγραφο 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ. ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κατάρτιση και την τροποποίηση του προϋπολογισμού, τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων, την ανάληψη υποχρεώσεων, την εκκαθάριση των δαπανών, την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής και τον έλεγχο που ασκείται σε αυτά, την πληρωμή των δαπανών, τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων, τη λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας, τον καθορισμό των υπολόγων και την ευθύνη αυτών, καθώς και των άλλων προσώπων που ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, τη λογοδοσία, τα προς δημοσίευση στοιχεία του προϋπολογισμού και του απολογισμού και γενικά την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των Δήμων και των Κοινοτήτων. Έως την έκδοση του ΠΔ της παρ 2 του άρθρου 175 του ΚΔΚ, για την κατάρτιση της τριμηνιαίας έκθεσης προτείνουμε υπόδειγμα έκθεσης στο οποίο αναλύονται τα έσοδα και τα έξοδα ανά Κωδικό Αριθμό προϋπολογισμού και συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση Γραμματίων Είσπραξης, Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής και ανεξόφλητων δαπανών προμηθειών. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά Κωδικό Αριθμό προϋπολογισμού: Α. Τα έσοδα και οι εισπράξεις Β. Τα έξοδα και οι πληρωμές Γ. Ανεξόφλητες δαπάνες προμήθειες Δ. Κατάσταση Γραμματίων είσπραξης Ε. Κατάσταση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου». Το λόγο πήραν τα μέλη της μειοψηφίας ήτοι οι Δ.Σ. κ.κ. Ιωάννης Φιλόσογλου, Γεώργιος Καλλινικίδης και Φίλιππος Αναστασιάδης, οι οποίοι ψήφισαν λευκό διότι δεν υπάρχει αιτιολογία των τιμολογίων και των χρηματικών ενταλμάτων στην έκθεση και επιπλέον πρότειναν οι προμήθειες να γίνονται μαζικά έπειτα από διαγωνισμούς ώστε να μην υπάρχει το φαινόμενο των κατατμήσεων. Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα παραπάνω εκτέθηκαν, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/2010, τη διαφωνία των μελών της μειοψηφίας και μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εσόδων και εξόδων του Α τριμήνου 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, η οποία έχει ως εξής: 2

3 Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα υπόλοιπα Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , , , , Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) ,50 615,00 0,00 615, Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) ,00 0,00 0,00 0,00 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν.669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) ,00 0,00 0,00 0,00 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9 20/10/1958) 125,00 0,00 0,00 0, Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9 20/10/1958) 7.500,00 0,00 0,00 0, Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9 20/10/1958,άρθρο 16 Ν 2130/93) ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,01 0, Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,66 0, Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ,00 600,00 600,00 0, Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 875,00 430,00 430,00 0, Τέλος ύδρευσης ,00 907,25 907,25 0, Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως ,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0,00 30,00 30,00 0, Τέλη χρήσεως υπονόμων ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0,00 15,00 15,00 0, Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου , , ,00 0, Δικαίωμα ενταφιασμού 9.500,00 0,00 0,00 0, Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , ,00 0, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών ,00 0,00 0,00 0,00 3

4 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , ,30 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) (άρθρο 24Ν 2130/93) , , ,76 0, Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) ,00 0,00 0,00 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) , , ,60 0, Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ,00 100,00 100,00 0, Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ,00 0,00 0,00 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 20/10/1958) ,00 669,29 669,29 0, Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) , , ,70 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,75 0,00 0,00 0, Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) ,00 119,10 119,10 0, Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 7.500,00 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , ,74 0, ΚΑΠ για την λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) ,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001) ,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) , , ,35 0,00 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14Ν 2817/2000) 625,00 644,03 644,03 0,00 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 6.500,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν /93) ,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93) ,00 0,00 0,00 0,00 4

5 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 5.500, , ,00 0,00 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) ,25 0,00 0,00 0,00 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο Ν 2160/93) , , ,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ,00 0,00 0,00 0, Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ,00 0,00 0,00 0, Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,52 0,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,86 0,00 0,00 0, Κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού ΚΕΠ 0, , ,07 0, Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) ,90 0,00 0,00 0,00 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) ,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις απο το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6 12 ω.3274/2004) ,56 0,00 0,00 0,00 Αναπλάσεις χώρων στο Δ.Δ.Γεωργιανής Θησέας(3514/1998/ ) 0, , ,81 0,00 Ανακαίνιση πρώην δημοτικού σχολείου Δρυάδας Θησέας(14840/5986/ ) 0, , ,61 0,00 Βελτίωση και ανάδειξη χώρων αναψυχής στα Δ.Δ. του Δήμου Πιερέων Θησέας(8673/4942/ ) 0, , ,41 0, Δημοτική οδοποιϊα Θησέας(5285/2964/ ) 0, , ,03 0, Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα ,52 0,00 0,00 0, Έργα ύδρευσης Δήμου Ελ/λης&Επισκ. δικτ. ύδρ. αποχ. Δήμου Ελ/λης&Έργα ύδρευσης Δήμου Ελευθερούπολης Β φάση Θησέας(11101/ ) 0, , ,11 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς ,00 0,00 0,00 0,00 5

6 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα ,95 0,00 0,00 0, Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Κοκκινοχωρίου(προγρ.συμβ.με ΔΕΥΑΚΟ) 0, , ,98 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ,67 0,00 0,00 0, Προϊόν δωρεών 3.750,00 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) , , , ,42 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) , , ,66 0,00 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν /80) 750,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 250,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων ,00 4,61 4,61 0, Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 3.000,00 485,00 485,00 0, Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) 3.750,00 0,00 0,00 0,00 Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 ν.2508/1997) 625,00 0,00 0,00 0, 'Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά Έκτακτα Έσοδα μη δυνάμεναι να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις ,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.000,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ,00 369,00 369,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης ,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 375,00 1,00 1,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 5.000, , ,17 0, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα ,00 0,00 0,00 0, Έκτακτα γενικά έσοδα 2.500,00 0,00 0,00 0, Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ,38 0,00 0,00 0, Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , , ,88 0,00 6

7 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 5.561, ,30 663, , Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.662, ,85 53, , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ,41 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , ,64 963, , Λοιπά Έσοδα , , , , Εισπρακτέα Υπόλοιπα Απο Βεβαιωμένα κατά τα περασμένα οικονομικά έτη έκτακτα γενικά έσοδα 9.350, ,17 80, ,17 Εισπρακτέα Υπόλοιπα Απο Βεβαιωμένα κατά τα περασμένα οικονομικά έτη έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 2.500, ,50 0, , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , ,25 0, Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 4.995, , ,98 0, Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , ,93 0, Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , ,48 0, Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ , , ,92 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , ,67 731, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , ,55 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 8.868, , ,60 0, Λοιπές Κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.059, , ,27 72, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1.500,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 500,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων 1.750,00 203,99 203,99 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , ,71 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα , , ,74 0,00 7

8 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0, , ,40 0, Χρηματικό υπόλοιπο από κρατήσεις προς απόδοση Δήμου Ελευθερούπολης 0, , ,54 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο από κρατήσεις προς απόδοση Δήμου Ελευθερών 0, , ,82 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,70 Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Δεσμεύσεις Υπόλοιπα προϋπολογισθέντων Ενταλθέντα Πληρωθέντα Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων(ειδικοί συνεργάτες,δικηγόροι με πάγια αντιμισθία κλπ) , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων(ειδικοί συνεργάτες,δικηγόροι με πάγια αντιμισθία κλπ) , , , , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.750,00 444, ,97 0,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.592,50 566, ,72 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , ,30 0,00 0, Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου(άρθρο 136 του Ν.3463/06) , , ,32 0,00 0, Ταχυδρομικά Τέλη 6.250, , ,97 920,00 920,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , , , Ταχυμεταφορικές εταιρίες 1.450,00 455,10 994,90 0,00 0,00 8

9 Λοιποί φόροι και τέλη 925,00 206,00 719,00 157,00 157,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.500,00 832, ,46 415,07 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.750, , ,17 0,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 9.625, ,36 59,64 0,00 0, Λοιπές συνδρομές 250,00 195,00 55,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.125,00 958, ,05 0,00 0, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.250,00 263,50 986,50 243,50 243, Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , ,93 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς , , , , , Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ , , , , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία , ,00 12,03 0,00 0,00 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους , ,00 50, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , ,37 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων αορίστου χρόνου 6.500, , , , ,06 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων ,00 701, ,38 701,62 701,62 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , ,74 9

10 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1.625,00 970,35 654,65 970,35 970, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.200,00 196, ,10 196,90 196, Αμοιβές τεχνικών 500,00 500,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 2.500, , ,93 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.900, ,37 33,63 410,00 0, Λοιπά ασφάλιστρα 5.000, , ,08 267,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , ,10 115,21 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 5.038, ,04 85,96 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.250, ,51 15,49 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.375, ,93 10, ,80 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 7.775, , , ,52 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,54 615, ,54 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 8.125, ,00 125,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη 2.500,00 350, ,00 350,00 350, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 5.000, ,11 607,89 190,00 190, Μεταφορές προσώπων 750,00 378,55 371,45 0,00 0, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 715, ,14 0,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων 2.875,00 68, ,12 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων κλπ 850,00 775,02 74,98 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , ,97 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 9.250, , ,37 981,54 0, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 4.300,00 460, ,10 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.750, , ,11 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 9.875, , ,79 0,00 0,00 10

11 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 625,00 51,66 573,34 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , , , Προμήθεια λοιπού υλικού 8.075, , ,91 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 600,00 569,39 30,61 0,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000, ,92 861,08 0,00 0, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 875,00 132,21 742,79 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 3.125,00 295, ,80 0,00 0, Έπιπλα σκεύη , , , ,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά , , ,59 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός , ,79 66,21 0,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις Κτιριακών εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , ,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.975, ,56 562, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων 4.700, ,50 0, , ,50 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 461,00 159,19 301,81 159,19 159, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.355, ,97 36, , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1.030, ,57 28,32 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , ,14 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 500,00 90,00 410,00 0,00 0, Μεταφορές προσώπων 1.250, ,06 39,94 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 375,00 270,00 105,00 270,00 270,00 11

12 Επισκευές και συντηρήσεις Λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 9.500, , , ,50 0,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων , , , , ,98 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 4.750,00 894, ,38 0,00 0,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 2.250, , ,51 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ,00 239, ,76 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , ,09 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.750,00 270, ,40 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα , , ,60 0,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 750,00 345,82 404,18 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , ,17 5,83 0,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.750, , ,12 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.750, ,58 209,42 0,00 0, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων , , ,73 0,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις Εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως , , ,01 0,00 0,00 12

13 Επισκευές και συντηρήσεις Λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , ,87 0,00 0,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων ,00 321, ,12 321,88 321,88 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 38, ,12 38,88 38, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.750,00 388, ,73 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , ,16 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 9.000,00 807, ,30 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.500, , ,64 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π ,00 787,20 837,80 0,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 2.250, ,86 89,14 0,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 7.475, , ,50 225,00 225,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 9.500, , ,03 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.750, , ,22 0,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης , , ,35 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , ,20 13

14 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.150, , , , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές , , , , , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.250,00 352,01 897,99 0,00 0,00 Μισθώματα μηχανημάτων Τεχνικών εγκαταστάσεων , , ,20 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , , ,59 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , ,67 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8.000, ,39 74,61 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 8.800, ,40 354,60 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1.269,75 25, ,75 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.325,00 319, ,00 259,00 259,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , ,78 74, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.500, , ,94 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , ,29 426, ,27 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.000, , ,16 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.000, ,98 110,02 0,00 0, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.500, , ,98 0,00 0, Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού , , ,19 0,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις Οδών οδοστρωμάτων , , ,63 0,00 0,00 14

15 Επισκευές και συντηρήσεις Λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , ,30 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , ,88 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 3.107, , , , ,31 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 375,00 58,66 316,34 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000,00 659,80 340,20 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.750, ,25 312, , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 768,80 231,20 0,00 0, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ,00 971, ,65 0,00 0, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 7.500,00 898, ,50 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 8.000, ,50 357,50 0,00 0,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων , ,10 371, , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 5.600, , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , ,78 413, , , Λοιπά έξοδα τρίτων ,00 570, ,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , , ,90 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , ,76 0, , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , ,46 673, , , Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 4.995, , , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , ,69 945, , ,69 15

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα