Steven Holl, Kiasma, Helsinki

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Steven Holl, Kiasma, Helsinki"

Transcript

1 ΚΑΛΔ

2

3 Steven Holl, Kiasma, Helsinki

4

5

6

7 Ισζήθ θαη Ιαθώβ ζηελ Αίγππην, Jacopo da Pontormo, c 1518

8

9 Να θάλνπκε ηε ζθάια κεγαινπξεπή γηαηί νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δηαηεξνύλ ζηε κλήκε ηνπο ηε ζθάια θη όρη ην ππόινηπν ζπίηη. Vasari

10

11 Γεκαξρείν ύξνπ, π.α.

12 Bernard Tschumi, Fresnoy, Lille, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, π.α.

13 Baker House, Alvar Aalto, Massachussets, 1948

14 Wilson and Hodgkinson 1961

15 Factory at De La Warr Pavilion, Brighton, 1934

16

17 ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΔ πλεηδεηή επηινγή ε ζθάια λα βξίζθεηαη ζην ίδην ή ζε άιιν ζεκείν ζηελ θάηνςε ελόο θηηξίνπ ρέζε ζθάιαο θαη ξάκπαο, κήθνο ζε θαηόςεηο θάιεο θαη γεηηλίαζε κε αλειθπζηήξεο θαη θεληξηθέο εηζόδνπο θάιεο θαη αλνίγκαηα ζπξώλ θάια, ππξαζθάιεηα θαη όςεηο

18

19

20

21 νξηδνληηα θαη θαηαθνξπθε θπθινθνξηα κεζα ζε ελα θηηξην ζρεζε νξηδνληηαο κε θαηαθνξπθε επηθνηλσληα θαηαθνξπθε επηθνηλσληα κε: ζθάιεο ξάκπεο αλειθπζηήξεο θπιηόκελεο ζθάιεο ζπρλόηαηα δηακνξθώλνπλ ηνλ ππξήλα (θαη ζηαηηθά) ελόο ςεινύ θηηξίνπ

22 ΚΑΛΔ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ: ΠΡΟΟΡΙΜΟ: πξσηεύνπζεο θαη δεπηεξεύνπζεο βνεζεηηθέο ζέζε ζε θάηνςε εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο ΤΛΙΚΟ: ιίζηλεο, κεηαιιηθέο, μύιηλεο, από ζθπξόδεκα ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΙΞΗ: ζε πξόβνιν, ακθηεξηζηεs, ζε επηρσζε, αλαξηεκέλεο ΜΟΡΦΗ: επζύγξακκεο, θακπύιεο, κηθηέο

23

24 Πεγή: Καινγεξάο, Κηξπόηηλ, Μαθξήο, Παπατσάλλνπ, Ραθηόπνπινο, Σδηηδάο, Σνπιηάηνο, Θέκαηα Οηθνδνκηθήο

25 Οξνινγία θιίκαθαο (ζθάιαο) πιαηύζθαιν ύςνο (ξίρηη) θνππαζηή ζηεζαίν θεθαιόζθαιν πάηεκα βαζκίδα (ζθαινπάηη) νπξαλόο ή ςάζα

26 Αζαλαζόπνπινο Υξήζηνο, Καηαζθεπή Κηηξίσλ ύλζεζε θαη Σερλνινγία, Φσηόιην, Αζήλα 1995

27 Αζαλαζόπνπινο Υξήζηνο, Καηαζθεπή Κηηξίσλ ύλζεζε θαη Σερλνινγία, Φσηόιην, Αζήλα 1995

28 Αζαλαζόπνπινο Υξήζηνο, Καηαζθεπή Κηηξίσλ ύλζεζε θαη Σερλνινγία, Φσηόιην, Αζήλα 1995

29 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΚΑΛΑ: Βαζκίδα ή ζθαινπάηη, ε βαζηθή κνλάδα ζπγθξόηεζεο κηαο ζθάιαο, ην πιάηνο ηεο γλσζηό σο πάηεκα θαη ην ύςνο ηεο σο ξίρηη. Πιαηύζθαιν, νξηδόληην παξεκβαιιόκελν επίπεδν γηα ζηξνθή θαη αιιαγή θαηεύζπλζεο, ζηάζε θαη αηζζεηηθή Μήθνο ζθάιαο ην άζξνηζκα ησλ παηεκάησλ θαη πιαηύζθαισλ από ηελ αξρή σο ην ηέινο Πιάηνο είλαη ην κήθνο ηεο αθκήο πνπ ζρεκαηίδεη ην πάηεκα κε ην ξίρηη Κιάδνο, ην επζύγξακκν ηκήκα πνπ νδεγεί πξνο κία θαηεύζπλζε (πιαηύζθαιν θάζε 18 ζθαινπάηηα) Γξακκή αλάβαζεο, ε κέζε απόζηαζε από ηνλ θαξπό ηνπ ρεξηνύ από ηελ θνππαζηή έσο ηνλ άμνλα ηνπ ζώκαηόο ηνπ ε γξακκή πάλσ ζηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην βήκα αλάβαζεο Ύςνο ζθάιαο, ε δηαθνξά ζηάζκεο επηπέδσλ εμππεξέηεζεο Η γξακκή θιίζεο, ε ινμή πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θιίζε ελόο θιάδνπ ζε ζρέζε κε ην νξηδόληην επίπεδν

30 ΣΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΒΑΗ ζθάιεο θαη αλζξσπνκεηξηθέο αλαινγίεο (ηαρύηεηα θαη αζθάιεηα) ζσζηή επηινγή βήκαηνο αλάβαζεο θαη θιίζεο ζθάιαο ην βήκα αλάβαζεο θαζνξίδεηαη από ηε ζρέζε κεηαμύ ύςνπο (ξηρηηνύ) θαη παηήκαηνο ελόο ζθαινπαηηνύ

31

32 Αζαλαζόπνπινο Υξήζηνο, Καηαζθεπή Κηηξίσλ ύλζεζε θαη Σερλνινγία, Φσηόιην, Αζήλα 1995

33 Η ΚΛΙΗ: Σν άλεην θαη αζθαιέο βήκα αλάβαζεο εμαζθαιίδεηαη από ηνλ ηύπν: 2π + π = 63 (π=ύςνο θαη π=πάηεκα) Σα π θαη π, επηιέγνληαη αλάινγα κε ηε ρξήζε Η θαηάβαζε κηαο θιίκαθαο είλαη πην δύζθνιε από ηελ αλάβαζε Η θιίζε, ην πάηεκα θαη ην ξίρηη δηαηεξνύληαη ζηαζεξά ζε όιν ην κήθνο ηεο γξακκήο αλάβαζεο (ςπρνινγία θαη ζπλήζεηα)

34

35

36

37 L = 63 + π (v x 63) + π

38 L = 63 + π (v x 63) + π

39 Αζαλαζόπνπινο Υξήζηνο, Καηαζθεπή Κηηξίσλ ύλζεζε θαη Σερλνινγία, Φσηόιην, Αζήλα 1995

40 Κπθιηθέο ζθάιεο: Πιάηνο ζθαιηνύ ζε θαλάξη ή ηελ θεληξηθή θνιώλα: Χάξαμε, κεηαξξπζκίζεηο, πιάηε βαζκίδσλ όρη κηθξόηεξα από εθ. θαη κέγηζην πιάηνο πξνο βαζκηδνθόξνπο max. 40 εθ. ε δηάκεηξν κεγαιύηεξε ησλ 2,00κ. είλαη πξνηηκόηεξν λα θαηαζθεπάδεηαη ζθάια κε θαλάξη παξά κε θεληξηθό ππνζηύισκα

41 Μνπζείν Λνύβξνπ, Παξίζη, Γαιιία

42 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Σν πιάηνο θαζνξίδεηαη από ηε κνξθή θίλεζεο: 1 αηόκνπ 1,00 κ. 2 αηόκσλ 1,30κ. 3 αηόκσλ 1,90κ. Σελ σθέιηκε επηθάλεηα 1,10κ. κέρξη 100η.κ. 1,30κ. 250η.κ. 1,65κ. 500η.κ. Tν θνξηίν θπθινθνξίαο Μέρξη 100 άηνκα 1,00 κ άηνκα +0,70 κ. αλά 100 άηνκα άηνκα +0,50 κ. αλά 100 άηνκα Σν πιάηνο ηεο ζθάιαο κπνξεί λα κεηώλεηαη πξνο ηνπο ηειεπηαίνπο νξόθνπο αλάινγα κε ηε ρξήζε. Ύςνο δηέιεπζεο.

43 Αζαλαζόπνπινο Υξήζηνο, Καηαζθεπή Κηηξίσλ ύλζεζε θαη Σερλνινγία, Φσηόιην, Αζήλα 1995

44 Η πξνζηαζία από ηελ Ππξθαγηά Κηίξηα κε πεξηζζόηεξνπο από δύν νξόθνπο θαη πάλσ από 500η.κ. απαηηνύλ θιηκαθνζηάζηα πνπ αλαθόπηνπλ ηε θσηηά, κε άθαπζηα πιηθά Κηίξην κε πεξηζζόηεξνπο από πέληε νξόθνπο απαηηνύλ ρξήζε ππξίκαρσλ πιηθώλ, κε πξνηίκεζε ζην κπεηόλ Ππξίκαρεο πόξηεο πνπ αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ αιιά δελ εκπνδίδνπλ ηελ θάζνδν Κιίκαθα αλά 30κ. (εμαξηάηαη από ηε ρξήζε) κε άκεζε έμνδν ζε ππαίζξην ρώξν άθαπζηα πιηθά ή θαη άθαπζηα επηρξίζκαηα

45 ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ νιόζσκεο ρπηέο καδί κε ηνλ ππόινηπν θέξνληα νξγαληζκό ηνπ θηηξίνπ πξνθαηαζθεπαζκέλεο βαζκίδεο πνπ θέξνληαη ζε ηνηρώκαηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα θιάδσλ θαη πιαηύζθαισλ Δπέλδπζε: Μάξκαξν, πιαζηηθό ή κνθέηα (ζηηο δύν ηειεπηαίεο πεξηπηώζεηο ρξεηάδεηαη εμνκάιπλζε κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία

46 Πεγή: Καινγεξάο, Κηξπόηηλ, Μαθξήο, Παπατσάλλνπ, Ραθηόπνπινο, Σδηηδάο, Σνπιηάηνο, Θέκαηα Οηθνδνκηθήο

47 Αζαλαζόπνπινο Υξήζηνο, Καηαζθεπή Κηηξίσλ ύλζεζε θαη Σερλνινγία, Φσηόιην, Αζήλα 1995

48 Πεγή: Καινγεξάο, Κηξπόηηλ, Μαθξήο, Παπατσάλλνπ, Ραθηόπνπινο, Σδηηδάο, Σνπιηάηνο, Θέκαηα Οηθνδνκηθήο

49 Αζαλαζόπνπινο Υξήζηνο, Καηαζθεπή Κηηξίσλ ύλζεζε θαη Σερλνινγία, Φσηόιην, Αζήλα 1995

50 Αζαλαζόπνπινο Υξήζηνο, Καηαζθεπή Κηηξίσλ ύλζεζε θαη Σερλνινγία, Φσηόιην, Αζήλα 1995

51 Ξύιηλεο ζθάιεο Δπάισηεο ζε ππξθαγηά Γηα έξγα κηθξήο θιίκαθαο Πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη από μύιν κεγάιεο αληνρήο, θπξίσο όξεγθνλ-πάηλ, δξπ, καόλη, ιάξηδηλν ή ηηθ Μεηαιιηθέο θάιεο Ακηγείο ή ζύλζεηεο (κε βαζκίδεο από κπεηόλ, νπιηζκέλν γπαιί ή μύιν) ηαηηθή επάξθεηα κε βαζκηδνθόξνπο ή θεληξηθή δνθό Καηαζθεπάδνληαη εύθνια θαη γξήγνξα Αληέρνπλ ζηε θσηηά Μπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ εύθνια Λίζηλεο Από πέηξα ζε ζόινπο, επηρσκαηώζεηο ή γηα ππαίζξηνπο ρώξνπο

52 Αζαλαζόπνπινο Υξήζηνο, Καηαζθεπή Κηηξίσλ ύλζεζε θαη Σερλνινγία, Φσηόιην, Αζήλα 1995

53 Υψομετρική διαφορά Ρίχτι Πάτημα Πλάτοσ ςκάλασ Η=4.20 m ρ=17.5cm π=30cm Πλ=1.00m Η / ρ =4.20 / 0.17 = 24 ρίχτια Ν ρίχτια > Ν-1 πατήματα = 23 πατήματα

54 Α = 2* πλάτοσ + φανάρι =2.40m

55 Γραμμή ανάβαςησ = 23 πατήματα * 0.30m = 6.90m Γραμμή ανάβαςησ = 2X+2*1/4 (2π0.5)+0.4 2X+2*1/4 (2π0.5)+0.4=6.90 Χ=2.46m M=3.46m

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Carruthers Farm House Glenn Murcutt

74 Nicholas Grimshaw & Partners, Architectural Offices, London, 1992

75

76 Δπελδύζεηο καξκάξηλεο πιάθεο (3-5 εθ. πάηεκα, 1,5-2 εθ. ξίρηη, 2-3 εθ. αζβεζηνηζηκεληνθνλία ζηήξημεο) θπζηθνί ιίζνη (πάηεκα 5 εθ.) Δπεμεξγαζία: θνπή θαη ζπληαίξηαζκα (πξνζνρή ζηηο θαθνηερλίεο), ηξίςηκν, ιείαλζε από μύιν, ρσξίο ξόδνπο, κε αληνρή ζηελ ηξηβή, κε πάρνο ηνπιάρηζηνλ 4 εθ. Δπεμεξγαζία: αλ επελδπζεί ζε beton ρξεηάδεηαη εμνκάιπλζε επηθάλεηαο beton κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία, ζηεξέσζε επέλδπζεο κε ζηξηθώληα ζε νπιηζκέλνπο ηάθνπο, ηξίςηκν επηθάλεηαο, βεξλίθσκα. Από κσζατθό, κε ηζρπξή, παηεηή ηζηκεληνθνλία, κε ζπλζεηηθά πιηθά θαη κνθέηεο (ερναπνξξνθεηηθά, αληηνιηζζεηηθά) Από θεξακηθά πιαθίδηα (εμσηεξηθνί ρώξνη θαη πηζίλεο)

77 Δθθιεζία ζην ετλαγηόθη, Φηλιαλδία, Alvar Aalto, π.α.

78 Βηβιηνζήθε ζην ετλαγηόθη, Φηλιαλδία, Alvar Aalto, π.α.

79

80 Domηnic Perrault, National Library, Παξίζη, π.α.

81 Le Corbusier, Ronchamp, π.α.

82 Μνπζείν Vienne, Γαιιία, π.α.

83

84 Jestico & Whiles, British Council Offices, Madrid

85 Norman Foster & Partners, Sackler Galleires, Royal Academy of Art, London, 1992

86 Eva Jiricna Architects, 26 Sloane Street, London, 1989

87 Eva Jiricna Architects, 26 Sloane Street, London, 1989

88 Eva Jiricna Architects, 26 Sloane Street, London, 1989

89 Rem Koolhaas, Lille, Γαιιία

90 James Stirling, Clore Gallery, Λνλδίλν

91 Αεξνδξόκην Charles de Gaulle, Παξίζη, Γαιιία, π.α.

92

93

94 Richard Rogers, θηίξην γξαθείσλ Lloyds, City, Λνλδίλν, π.α.

95 Μνπζείν Λνύβξνπ, Παξίζη, Γαιιία

96 Μνπζείν Λνύβξνπ, Παξίζη, Γαιιία

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155 Βηβιηνγξαθία Αζαλαζόπνπινο Χξήζηνο, Καηαζθεπή Κηηξίσλ ύλζεζε θαη Σερλνινγία, Φσηόιην, Αζήλα 1995 Haike Falkenberg (editor), Staircases, Treppen, Escalliers, Escaleras, teneues, Paco Asenio, teneues Verlag, Kempen, Germany, 2002 Καινγεξάο, Κηξπόηηλ, Μαθξήο, Παπατσάλλνπ, Ραθηόπνπινο, Σδηηδάο, Σνπιηάηνο, Θέκαηα Οηθνδνκηθήο, πκκεηξία 1986 Meyer Bohe, Walter, θάιεο, ηνηρεία ηεο Καηαζθεπήο, Μεηάθξαζε Γ. Μαιαζπίλαο, Γθηνύξδαο, Αζήλα, 1993 Meyer Bohe, Walter, Οηθνδνκηθή Καηαζθεπαζηηθέο Λεπηνκέξεηεο, Γθηνύξδαο Spens, Michael, Staircases, Detail in Building, Academy Editions, Great Britain, 1995 Ν. Σζηλίθαο, Αξρηηεθηνληθή Σερλνινγία, University Press, Θεζζαινλίθε, ζει. 153 * Η ένδειξη π.α. ζημαίνει πποζωπικό απσείο ηηρ ςπεύθςνηρ για ηην παποςζίαζη.

156

157 Μνλή Αγίαο Σξηάδαο, Σζαγθαξόισλ, Υαληά, Κξήηεο, π.α.

158

159 Von Sprekelsen, Grande Arche, La Defence, Παξίζη, π.α.

160 Παιάηη Πξάγαο, π.α.

161 Hans Hollein,Moenchengladbach Μνπζείν, Γεξκαλία, π.α.

162 Hans Hollein,Moenchengladbach Μνπζείν, Γεξκαλία, π.α.

163 Jestico & Whiles, British Council Offices, Madrid

164 Jestico & Whiles, British Council Offices, Madrid

165 Norman Foster & Partners, Sackler Galleires, Royal Academy of Art, London, 1992

166 Arkitekturbuero Bolles-Wilson, Munster Library, Γεξκαλία, 1993

167 Arkitekturbuero Bolles-Wilson, Munster Library, Γεξκαλία, 1993

168 Frank Lloyd Wright, Guggenheim, Νέα Τόξθε, π.α.

169 Πξνθαηαζθεπή από κπεηόλ, Άκζηεξληακ, π.α.

170

171 Richard Rogers & Renzo Piano, Pompidou Centre, Παξίζη, π.α.

172

173 ηαζκνί Μεηξό ζην Λνλδίλν, π.α.

174

175

176 Alvar Aalto, Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, Alborg, Γαλία, π.α.

177 Colin St John Wilson & Partners, British Library, London, 1995, π.α.

178 Erich Mendelsohn

179 Mecanoo, Delft Library, Οιιαλδία, π.α.

180 Le Corbusier, Villa Savoie, Poisy, Γαιιία, π.α.

181

182

183

184

185

186

187

188

189 Eric Owen Moss

190 Αζαλαζόπνπινο Υξήζηνο, Καηαζθεπή Κηηξίσλ ύλζεζε θαη Σερλνινγία, Φσηόιην, Αζήλα 1995

191

192 Colin St John Wilson & Partners, British Library, London, 1995

193

194 Η ηζηνξία ηεο ζθάιαο Λεηηνπξγηθόο θαη ηειεηνπξγηθόο ξόινο κηαο ζθάιαο Αλαγέλλεζε θαη ηνπνζέηεζε ζθάιαο πάλσ ζηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ελόο θηηξίνπ.

195 Von Sprekelsen, Grande Arche, La Defence, Παξίζη, π.α.

196

197

198

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ 2011 Περιεχόμενα Θεζκηθό πιαίζην Μειέηε απόδνζεο ηεο ζεξκνκόλσζεο Μεζνδνινγία Απνηειέζκαηα Καηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Άδειεσ Χρήςησ -Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα