Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: κα ΥΑΣΕΖΓΖΚΑ ΠΔΗΡΑΗΑ 2009

2 ζελίδα 2 / 94 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο έξεπλαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θαζεγήηξηα κνπ θαη επηβιέπνπζα ηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία θπξία Υαηδεδήκα ηφζν γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ κνπ δηέζεζε, παξά ηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηεο, φζν θαη γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημή ηεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηάο κνπ. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο θίινπο πνπ ζηάζεθαλ δίπια κνπ απφ ηελ αξρή κέρξη θαη ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη πνπ είλαη πάληα αξσγνί ζε θάζε επηινγή κνπ.

3 ζελίδα 3 / 94 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛ. Πεξίιεςε Δηζαγσγή Η εξγαζία ζηνλ 21 ν αηψλα Νέεο δεμηφηεηεο: απάληεζε ζηε λέα θχζε ηεο εξγαζίαο Δθπαίδεπζε Μάζε ηέρλε Με επίθεληξν ηνλ πειάηε Γηάγλσζε αλαγθψλ Νέα δεδνκέλα, λέεο πξνθιήζεηο Πξνπνλψληαο ην πξνζσπηθφ Γίλεηαη ζσζηή ρξήζε ηνπ coaching; Γηαηί coaching; Coaching mentoring Η αγνξά ηνπ coaching ζηελ Διιάδα Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Οξηζκφο Ρφινο θαη αλαγθαηφηεηα ηφρνη Πιενλεθηήκαηα ηάδηα Μειέηε Πεξίπησζεο: Novartis Η απνζηνιή Σνκείο δξαζηεξηνηήησλ Ιζηνξία Δηζαγσγή Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε Γηαδηθαζία επηινγήο Δθπαίδεπζε ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ Κίλεηξα Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ εξγαζηαθψλ θηλήηξσλ Θεσξίεο πεξηερνκέλνπ Η ζεσξία ηνπ Maslow Η ζεσξία Υ θαη Φ ηνπ Mc Gregor Θεσξίεο ζρεδηαζκνχ ηεο εξγαζίαο Σν κνληέιν ραξ/θψλ ηεο εξγαζίαο.39

4 ζελίδα 4 / Θεσξίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο Η ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο ηνπ Locke χγθξηζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ Κίλεηξα θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη καηαίσζε Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη απφδνζε Απιά βήκαηα γηα ηθαλνπνηεκέλνπο ππαιιήινπο Κίλεηξα πσιεηψλ Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πσιεηψλ Πξνηηκήζεηο αληακνηβψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ πσιεηψλ Δίδε πσιεηψλ Μειέηε Πεξίπησζεο: Arriani Pharmaceuticals SA Μέζνδνο Γείγκα Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ Δξγαιεία κέηξεζεο Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ Δπξήκαηα Σα θίλεηξα ησλ πεηπρεκέλσλ η.ε Σα θίλεηξα ησλ απνηπρεκέλσλ η.ε πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ θηλήηξσλ ησλ πεηπρεκέλσλ θαη απνηπρεκέλσλ η.ε Η επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ η.ε πδήηεζε...83 Παξάξηεκα 86 Δξσηεκαηνιφγην...87 Βηβιηνγξαθία.93

5 ζελίδα 5 / 94 Περίληψη Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά πνιπζχλζεησλ δεηεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ε παγθνζκηνπνίεζε, νη δεκνγξαθηθέο κεηαηνπίζεηο, ε νηθνλνκηθή αζηάζεηα θαη νη ηξέρνπζεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο δεκηνπξγνχλ έλα ζχλνιν αιιαγψλ, πξνθιήζεσλ θαη επθαηξηψλ. Η Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ βξίζθεηαη θαηά κέησπν κε πνιιέο απφ απηέο ηηο πξνθιήζεηο, έρνληαο σο απνζηνιή ηελ ελίζρπζε ηεο αιιαγήο θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο νξγαλσηηθήο απφδνζεο. Οη άλζξσπνη ζεσξνχληαη πιένλ ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην κηαο επηρείξεζεο θαη αληηκεησπίδνληαη πεξηζζφηεξν σο επθαηξία γηα θέξδνο θαη επηηπρία παξά σο θφζηνο πξνο απνθπγήλ. Η επηρείξεζε, κέζσ ησλ πνιηηηθψλ ηεο, πξέπεη λα ζπλδέζεη ηα ζρέδηα θαη ηηο δξάζεηο ηεο κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο. Βαζηδφκελε ζηελ θαηαλφεζε ηεο Οξγαλσζηαθήο πκπεξηθνξάο, ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ επηρεηξεί λα ρεηξηζηεί πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, λα αλαπηχμεη επηηπρεκέλνπο Ηγέηεο, λα εληζρχζεη ηελ αθνζίσζε, λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία, λα ελδπλακψζεη ηελ νκαδηθφηεηα θαη λα εθαξκφζεη ηελ αιιαγή. Μέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο (δηαρείξηζε απφδνζεο, πξνζέιθπζε θαη επηινγή, εθπαίδεπζε θαη αμηνιφγεζε ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ), ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ πξνζπαζεί λα ζηειερψζεη ηελ επηρείξεζε κε ην πην ηθαλφ θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ιδηαίηεξα ε Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ζα ραξίζεη ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, αθνχ αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία λέσλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, ηε δηαρείξηζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο.

6 ζελίδα 6 / ΔΗΑΓΧΓΖ Η αληίιεςε φηη νη θαινί ηαηξηθνί επηζθέπηεο «γελληνχληαη» θαη δελ αλαπηχζζνληαη θξάηεζε ηνπο εξγαδνκέλνπο απηνχ ηνπ θιάδνπ καθξηά απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο αίζνπζεο γηα αξθεηέο δεθαεηίεο. Σειεπηαία, φκσο, νη εξγνδφηεο έρνπλ θάλεη ζηξνθή 180 κνηξψλ, σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιχηηκνπ απηνχ θνκκαηηνχ ηνπ εξγαηηθνχ ηνπο δπλακηθνχ. Σν παξαδνζηαθφ ζηεξεφηππν ήζειε ηνλ ηαηξηθφ επηζθέπηε / εμσηεξηθφ πσιεηή λα απνηειεί ηνλ ηειεπηαίν ηξνρφ ηεο «νξγαλσζηαθήο άκαμαο». Σν επάγγεικα, φκσο, έρεη εμειηρζεί ζε ζεκέιην ιίζν ηεο επηρείξεζεο. Σα ζηειέρε πσιήζεσλ απνηεινχλ «ην πξφζσπν ηνπ νξγαληζκνχ» πξνο ηα έμσ, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ γίλεη πεξηδήηεηα. Δμάιινπ, ζε θαλέλα άιιν ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο εξγαζίαο δελ είλαη ηφζν ρεηξνπηαζηά θαη κεηξήζηκα, φζν ζε απηφ ησλ πσιήζεσλ. Η αλαβάζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο αληαλαθιάηαη θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο επελδχζεηο. Γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, ην 2006 ζηηο ΗΠΑ δε δφζεθαλ ηφζα ρξήκαηα γηα εθπαίδεπζε, ζε θαλέλαλ άιιν θιάδν, φζν ζηηο πσιήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία Bersin & Associates, ην 20-30% ησλ ζπλνιηθψλ θνλδπιίσλ ηεο εθπαίδεπζεο δφζεθαλ ζην sales training. ε ρξήκαηα, απηφ κεηαθξάδεηαη ζε 4-6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σα ηξία είδε βειηίσζεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε δηαρείξηζε πειαηψλ, ε γλψζε ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο. Άιισζηε ηα ζηειέρε πσιήζεσλ πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα. Γηα παξάδεηγκα, ην δηαδίθηπν έρεη εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ησλ πειαηψλ, θαζηζηψληαο ηνπο πην απαηηεηηθνχο. Ο Dr Ken Le Meunier-Fitzhough, εηζεγεηήο κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ ζην Cranfield School of Management, δήισζε, ραξαθηεξηζηηθά, ζην πεξηνδηθφ Personnel Today: «Σα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηηο πσιήζεηο έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ, πιένλ, πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ινγαξηαζκψλ, αιιά ζε κεγαιχηεξν βάζνο. Η δηαδηθαζία ησλ πξνκεζεηψλ έρεη γίλεη πηα επάγγεικα, κε απνηέιεζκα νη αγνξαζηέο λα απαηηνχλ πξνζέγγηζε επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ απφ πιεπξάο πσιεηψλ»..

7 ζελίδα 7 / 94 Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ φηη ην sales training απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηηο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα αθνινπζνχλ ην πλεχκα ηεο επνρήο θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο απξηαλέο πξνθιήζεηο. Όζνλ αθνξά ηα θίλεηξα, κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο είλαη ε αλεχξεζε θαη δηεχξπλζε κεζφδσλ γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Σα θίλεηξα πξνζδηνξίδνληαη σο δπλάκεηο πνπ σζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα εθηειέζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Τςειά επίπεδα θηλήηξσλ ζπλδένληαη κε πςειή απφδνζε θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Αληίζεηα, ρακειά επίπεδα θηλήηξσλ νδεγνχλ ζε ρακειή απφδνζε, απάζεηα, δπζαξέζθεηα θαη απνρσξήζεηο (Smither, 1994). Κπξίαξρν θίλεηξν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη νη ρξεκαηηθέο απνιαβέο. Η αλάγθε γηα νηθνλνκηθή εμαζθάιηζε εάλ θαη θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν ζηε δσή θάζε αηφκνπ έρεη δηαθνξεηηθφ ζπκβνιηζκφ θαζψο εμαξηάηαη ηφζν απφ πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά φζν θαη απφ άιινπο νηθνλνκηθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα γηα θάπνηνπο εξγαδφκελνπο ηα ρξήκαηα είλαη αλαγθαία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο θαη ησλ πιηθψλ αγαζψλ ελψ γηα άιινπο ε απφθηεζή ηνπο θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ νηθνγελεηαθή επεκεξία θαη επηβίσζε. Σα ρξήκαηα φκσο δελ απνηεινχλ ην κφλν θίλεηξν. ηηο κέξεο καο νη εξγαδφκελνη ζπρλά είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ην επάγγεικα πνπ αζθνχλ γηαηί είλαη ππνδεέζηεξν ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο αμίαο ηνπο. Οη ίδηνη αλαγθάδνληαη λα αζθνχλ επαγγέικαηα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο θαη ζηηο ζπνπδέο ηνπο ιφγσ ηεο αλεξγίαο. Σν πςειφ ηνπο κνξθσηηθφ επίπεδν, νη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ εθηέιεζε ηππνπνηεκέλσλ, επαλαιακβαλφκελσλ θαζεθφλησλ ηα νπνία δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα ελαιιαγήο, επαγξχπλεζεο θαη θηλεηνπνίεζεο. Η έιιεηςε θηλήηξσλ εθηφο απφ ηε ρακειή απφδνζε θαη ηε ρακειήο πνηφηεηαο εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηή επηδξά αξλεηηθά θαη ζηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν. Γεδνκέλνπ φηη ε εξγαζία θαιχπηεη ρξνληθά ην 1/3 ηεο δσήο ηνπ, είλαη θπζηθφ ε βίσζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ εξγαζία φπσο είλαη ε απνγνήηεπζε, ε έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο λα επεξεάδεη θαη άιιεο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπλαηζζήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ

8 ζελίδα 8 / 94 έρνπλ κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα κπνξεί λα δηαηαξάζζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ κε ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπ πγεία. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο ε έλλνηα ησλ θηλήηξσλ εμεηάζζεθε ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο ηνπο. Τπφ απηή ηελ ζθνπηά, ε πςειή ή ρακειή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε πςειψλ ή ρακειψλ θηλήηξσλ, αληηζηνίρσο. Γλσξίδνληαο ε δηνίθεζε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο κπνξεί λα απμήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. Ιζρχεη φκσο θαη ην αληίζηξνθν. Νέεο πεγέο δειαδή επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο λα απνηειέζνπλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηε δηνίθεζε θαη λα αμηνπνηεζνχλ σο θίλεηξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Δθηφο απφ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη θηλήηξσλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε εμεηάζζεθε θαη ε ζρέζε ησλ ελλνηψλ απηψλ κε ηελ πςειή θαη ρακειή απφδνζε. Οη παξάγνληεο πνπ ηθαλνπνηνχλ θαη θηλεηνπνηνχλ ηνπο επηηπρεκέλνπο εξγαδφκελνπο κπνξεί λα δψζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηε δηνίθεζε γηα ηελ ζσζηή επηινγή λέσλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα, ηελ εμέιημε ησλ θαιχηεξσλ εξγαδφκελσλ ηεο νξγάλσζεο θαη ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ παξψζεζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειή απφδνζε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηα θίλεηξα, ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ απφδνζε είλαη ε απνζαθήληζε ηεο θάζε απηήο κεηαβιεηήο μερσξηζηά. Οη έλλνηεο ησλ θηλήηξσλ, ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο απφδνζεο εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ην είδνο ηνπ επαγγέικαηνο. Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηνπο ηαηξηθνχο επηζθέπηεο θαη ην είδνο ηεο πψιεζεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ (ηεξαπνζηνιηθή πψιεζε). Παξνπζηάδνληαη ηα δηαθνξεηηθά είδε πσιεηψλ θαζψο θαη ζεκαληηθέο έξεπλεο φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο παξψζεζεο, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αληακνηβψλ.

9 ζελίδα 9 / 94 ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ θηλήηξσλ ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ, ε εζηίαζε ζηνπο εξγαζηαθνχο παξάγνληεο πνπ ηνπο δπζαξεζηνχλ, ε ζχλδεζε ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζεο κε ηελ απφδνζε θαη ε δηακφξθσζε ζε πηινηηθφ ζηάδην κηαο ηππνινγίαο θηλήηξσλ γηα ηνλ πεηπρεκέλν ηαηξηθφ επηζθέπηε. 2. Ζ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΝ 21 Ο ΑΗΧΝΑ Αλαζθάιεηα, δηαξθείο κεηαβνιέο, ζηξεο θαη δξακαηηθή κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο δέζκεπζεο εθ κέξνπο ησλ ππαιιήισλ ζπλζέηνπλ ην ζθεληθφ ηεο εξγαζίαο ζηνλ 21ν αηψλα. Μπνξνχλ νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο λα εγγπεζνχλ έλα θαιχηεξν αχξην; Πνηεο δεμηφηεηεο ρξεηάδνληαη, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε ραψδεο θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί; Οη πξνβιέςεηο ησλ ςπρνιφγσλ ηεο απαζρφιεζεο ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο «έπεζαλ έμσ» ζε πνιινχο ηνκείο, θαζψο ππνηίκεζαλ ην κέγεζνο ησλ αιιαγψλ πνπ ζα ζπλαληήζνπκε ζην κέιινλ. Πξάγκαηη, νη κεηαβνιέο ηηο νπνίεο βηψλεη ν κέζνο εξγαδφκελνο ζην θαηψθιη ηνπ 21νπ αηψλα απνδεηθλχνληαη πεξηζζφηεξν ξεμηθέιεπζεο απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ εηδηθψλ. Σν παξαδνζηαθφ «ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην», φπσο ην γλσξίδακε, έρεη ζπάζεη. Με ηνλ φξν απηφ, ελλνείηαη ε ζπκθσλία θαηά ηελ νπνία ν εξγαδφκελνο παξέκελε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε κηα επηρείξεζε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ηνπ πξφζθεξε αζθάιεηα. Γηα ηελ αθξίβεηα, ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο, ησλ απνπζηψλ θαη ηεο δέζκεπζεο είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ αλακέλνληαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 90.. Οη κηζζσηνί ηνπ ζήκεξα αιιάδνπλ πνιχ ζπρλφηεξα εξγνδφηε ζε ζχγθξηζε κε απηνχο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, δελ αιιάδνπλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη, απηή ηε ζηηγκή, ν εξγαδφκελνο έρεη ζηακαηήζεη λα «δεζκεχεηαη» απέλαληη ζηελ επηρείξεζε θαη παξακέλεη πηζηφο ζηε θχζε ηεο δνπιεηάο, πνπ έρεη επηιέμεη. Μπνξεί, βέβαηα, ε εμήγεζε ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ λα είλαη ε εμήο: ζην παξειζφλ νη ππάιιεινη ππήξμαλ ηφζν «δεκέλνη» κε ηελ εηαηξεία ηνπο πνπ ζπζίαδαλ αθφκα θαη ην επάγγεικά ηνπο γηα λα ζπλερίζνπλ λα ηελ ππεξεηνχλ..

10 ζελίδα 10 / 94 ε γεληθέο γξακκέο, ζα κπνξνχζε θαλείο λα θαηαιήμεη ζε δχν ζπκπεξάζκαηα γηα ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ζηηο κέξεο καο. Σν πξψην είλαη φηη νη αιιαγέο είλαη δηαξθείο, δελ πθίζηαηαη, πιένλ, ην ζηάδην ηεο αθνκνίσζεο ησλ κεηαβνιψλ. Μέρξη λα θαηαζηεί αληηιεπηή κηα αιιαγή αθνινπζεί ε επφκελε. Σν δεχηεξν είλαη φηη ην είδνο θαη ηα επίπεδα ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπλ κεηαιιαρζεί. 2.1 Νέεο δεμηόηεηεο: απάληεζε ζηε λέα θύζε ηεο εξγαζίαο Αξθεηέο επηρεηξήζεηο έρνπλ βξεζεί ζηελ εμαηξεηηθά δπζκελή ζέζε λα ππνθέξνπλ απφ έιιεηςε ζηειερψλ κε ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο, θαζψο βαζίζηεθαλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κάλαηδεξ, ηνπο νπνίνπο έθξηλαλ ηθαλνχο λα επηηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο λένπο ηνπο δηνηθεηηθνχο ξφινπο.. ηελά ζπλδεδεκέλα κε ην πξφβιεκα ηεο απνπζίαο δεμηνηήησλ βξίζθνληαη θαη ηα γλσζηηθά φξηα ησλ εξγαδνκέλσλ. ηαδηαθά, έγηλε αληηιεπηφ φηη ν ηεξάζηηνο φγθνο πιεξνθνξηψλ, ηνλ νπνίν δέρεηαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ 21νπ αηψλα, εκπεξηέρεη πνιινχο θηλδχλνπο γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Η αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ε ζχγρπζε πνπ απηή πξνθαιεί ζηε δηνίθεζε είρε σο απνηέιεζκα νη κάλαηδεξ λα αδηαθνξνχλ γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη λα επηθεληξψλνληαη ζε αλνχζηα πξνβιήκαηα. Δπηπξφζζεηα, εμαηηίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ νη κάλαηδεξ αλαγθάδνληαη λα αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη ελέξγεηα ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ιηγφηεξν ζην λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο πιεξνθνξίεο.. Καηά ζπλέπεηα, νη λέεο κνξθέο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ν βνκβαξδηζκφο πιεξνθνξηψλ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε αλάδεημεο κάλαηδεξ κε ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ φγθνπ ηεο πιεξνθφξεζεο, αιιά θαη ηνπ ζηξεο πνπ ν ηειεπηαίνο ζπλεπάγεηαη. Γελ είλαη, φκσο, εθνδηαζκέλνη φινη νη πξντζηάκελνη κε απηέο ηηο δεμηφηεηεο, νχηε νη νξγαληζκνί δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ αηφκσλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ηαιέλην. Η άκεζε αληίδξαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζηξαηνινγνχζαλ πξνζσπηθφ, ξίρλνληαο ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ ηθαλφηεηα γξήγνξεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επειημία.

11 ζελίδα 11 / ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 3.1 Μάζε ηέρλε... Η πψιεζε είλαη ηέρλε. Γηα απηφ ην ιφγν, απαηηείηαη ζθαηξηθή δηδαζθαιία. Σηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο νη επηρεηξήζεηο πεξηνξίδνληαλ ζην λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο πσιεηέο ηνπο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ αλαιάκβαλαλ λα πξνσζήζνπλ. ηαδηαθά, έγηλε αληηιεπηφ φηη κφλν απηφ δελ αξθνχζε.. ε απηφ ην πιαίζην θηλνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Carnegie Institute. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη ε επηηπρία ελφο πσιεηή εμαξηάηαη απφ ηηο ηερληθέο ηνπ γλψζεηο κφλν ζε πνζνζηφ 15%.. Παξφκνηα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 2εο Παλειιαδηθήο Έξεπλαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μάξθεηηλγθ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ "Sales Management Barometer", ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Sales Management. χκθσλα κε απηή ηα ηξία είδε βειηίσζεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ πσιεηψλ είλαη: α) ησλ δεμηνηήησλ ζηε δηαρείξηζε πειαηψλ,,, β) ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο,,, γ) ησλ ηθαλνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο... Απηά ζπζηήλεη ε ειιεληθή θαη δηεζλήο βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία παξακέηξσλ, φπσο νη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο ζηελ πψιεζε. ηελ πξάμε, φκσο, πνηα είλαη ε εηθφλα πνπ δίλεη ε ειιεληθή αγνξά; χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Metron Analysis γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο Response International θαη παξνπζηάζηεθε ζην 2nd Sales Convention ην Μάην 2007, ην 90% ησλ εηαηξεηψλ παξέρνπλ εθπαίδεπζε πάλσ ζηα πξντφληα. Αθνινπζνχλ, ε εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο πσιήζεσλ (84%), ζηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ (65%) θαη ζηε δηαρείξηζε παξαπφλσλ (63%). Δπηπξφζζεηα, εληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ θάπνην πξφγξακκα γηα λενπξνζιεθζέληεο.

12 ζελίδα 12 / 94 Η πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππνζηήξημε φηη αλ πξνέβαηλε ζε αιιαγέο ζηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα, απηέο ζα ήηαλ ε εθπαίδεπζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε θαη ε εθκάζεζε ρξήζεο ζπζηεκάησλ CRM. 3.2 Με επίθεληξν ηνλ πειάηε Η θξάζε ν «πειάηεο έρεη πάληα δίθην» έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, παξαθξαζηεί θαη ακθηζβεηεζεί φζν ιίγεο. Σν ζίγνπξν είλαη φηη απνηειεί ηελ απφιπηε έθθξαζε ηεο πειαηνθεληξηθήο ζθέςεο. Δθαξκφδεηαη, φκσο, ζηελ πξάμε; Η απάληεζε είλαη κάιινλ αξλεηηθή. χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ Tack International ζε 180 επηρεηξήζεηο δηαθφξσλ θιάδσλ ζηηο ΗΠΑ, ην 70% ησλ εξσηψκελσλ ππνζηεξίδνπλ φηη νη πσιεηέο δελ κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Με ηνλ φξν εμαηνκηθεπκέλε εθπαίδεπζε δε λνείηαη μερσξηζηφ training γηα θάζε πσιεηή, αιιά δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαδνκέλσλ κε βάζε ην ππφβαζξν, ην ηεξαξρηθφ επίπεδν θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν, παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ αγγιηθφ φξν soft skills, ε εθπαίδεπζε πσιεηψλ ζε ζέκαηα «ηαχηηζεο» κε ηνλ πειάηε έρεη θαηαζηεί κηα απφ ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο Γηάγλσζε Αλαγθώλ Σν πξψην βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ελφο επηηπρεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ν εληνπηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Σα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο HR έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πιεζψξα εξγαιείσλ, ηα νπνία ζπκβάινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Σα πζηήκαηα Αμηνιφγεζεο ηεο Απφδνζεο, ηα Κέληξα Αμηνιφγεζεο θαη Αλάπηπμεο, ηα δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα, ηo Mystery Shopping, αθφκα θαη ε έξεπλα πνηφηεηαο ζηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο απνηεινχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα.. Σαπηφρξνλα, φκσο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη φρη κφλν λα αληηιεθζεί ηηο ειιείςεηο ηνπ θάζε αηφκνπ πνπ εξγάδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Γηαηί αλ

13 ζελίδα 13 / 94 δελ ππάξρεη ζηξαηεγηθή ζθέςε πίζσ απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηφηε ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηα απνηειέζκαηα λα απνδεηρηνχλ αξλεηηθά. Άιισζηε, απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία εζσηεξηθψλ αθαδεκηψλ πσιήζεσλ Νέα δεδνκέλα, λέεο πξνθιήζεηο Σν επάγγεικα ηνπ πσιεηή έρεη αλαβαζκηζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην ίδην θαη ηα θαζήθνληά ηνπ. Γηα απηφ ην ιφγν, ε ηάζε ηεο επνρήο πάλσ ζην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα γίλεη ν πσιεηήο πην επέιηθηνο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα πξνζαξκφδεη ηελ πψιεζε ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Η εθπαίδεπζε πσιεηψλ πξέπεη λα ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο ζπλνκηιεηέο απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηνπο εκπλένληαο απηνπεπνίζεζε.. «Καλέλα παηδί δελ έκαζε πνδήιαην ζε ζεκηλάξην» είλαη ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ ηνπ David Sandler, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε πνπ ζα μεθεχγεη απφ ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηεο ηάμεο. Με ηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ηεο απψιεηαο θξίζηκσλ γλψζεσλ, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη φηαλ ε ζεσξία δελ εθαξκφδεηαη άκεζα ζηελ πξάμε... Άιιε κηα κέζνδνο, ε νπνία δηαθαίλεηαη φηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζην κέιινλ είλαη απηή ηνπ ζπλδπαζκνχ εθπαίδεπζεο πσιήζεσλ θαη ζπλεδξηψλ coaching. Ο πξνζσπηθφο «πξνπνλεηήο» έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζθχςεη πάλσ απφ ηα πξνβιήκαηα θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα, γηα ηνλ θάζε πσιεηή.. ε θάζε πεξίπησζε, ε εμαηνκίθεπζε ηεο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα είλαη κία απφ ηηο επηηαγέο ηεο επνρήο. χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία, ε παξνρή ελφο ζεκηλαξίνπ πξνο φινπο ηνπο πσιεηέο κηαο επηρείξεζεο, ην νπνίν δηεμάγεηαη ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο εθάζηνηε ζέζεο ηνπ, κεηψλεη αηζζεηά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. Πνιιέο επηρεηξήζεηο, φκσο, απνθεχγνπλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε εθπαίδεπζε, θαζψο ζεσξνχλ ην θφζηνο πςειφ..

14 ζελίδα 14 / 94 Χζηφζν ζε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη, κε ηνλ φξν εμαηνκηθεπκέλε εθπαίδεπζε δε λνείηαη μερσξηζηφ training γηα θάζε πσιεηή, αιιά δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαδνκέλσλ κε βάζε ην ππφβαζξν, ην ηεξαξρηθφ επίπεδν θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα, νη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, εληάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα. 3.5 Πξνπνλώληαο ην πξνζσπηθό Μπνξεί ν φξνο coaching λα θέξλεη ζην κπαιφ ησλ πεξηζζφηεξσλ εηθφλεο αζιεηψλ θαη πξνπνλεηψλ, ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, σζηφζν, ν coach ππνζηεξίδεη φζνπο ηνλ έρνπλ αλάγθε. Η ζχγρξνλε απηή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο θαη θαλαηηθνχο ππνζηεξηθηέο. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2000, ην πεξηνδηθφ Fortune αθηέξσζε επηά ζειίδεο απφ ηελ χιε ηνπ ζην ζέκα ηνπ coaching. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά έρεη απνγεησζεί. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ην International Coach Federation (ICF) ν δηεζλήο - κε θεξδνζθνπηθφο ζχλδεζκνο επαγγεικαηηψλ coach, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 2003 αξηζκεί ζήκεξα κέιε ζε 80 ρψξεο. Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα δνζεί πιήξεο νξηζκφο γηα ην coaching, ζε γεληθέο γξακκέο, είλαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο γεληθφηεξσλ ηθαλνηήησλ θαη γλψζεσλ. Ο ηδηαίηεξνο απηφο ηξφπνο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βειηησζεί ε εξγαζηαθή απφδνζε κε απψηεξν ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ επηδηψμεσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη φια απηά κε ηελ ππνζηήξημε ελφο εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ coach. πλήζσο, δηαξθεί γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εζηηάδεη ζηελ αλαβάζκηζε ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ. Μπνξεί ν ζηφρνο λα είλαη ε βειηίσζε ζηελ εξγαζία, πνιιέο θνξέο πάλησο, ην coaching έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ ζηειέρνπο.. Γηαηί, φκσο, ην coaching εκθαλίδεη αικαηψδε αλάπηπμε ζηηο κέξεο καο; H βηνκεραληθή θνηλσλία ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα πνπ παξήγαγε πιηθά αγαζά έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ε νπνία εζηηάδεη ζηε κάζεζε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επειημία ησλ εξγαδφκελσλ. Σν πξφβιεκα είλαη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο δελ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ.. Ο ζπλδπαζκφο ησλ εμειίμεσλ απηψλ, νδεγεί ζηελ θαηάξξεπζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, φπσο ηηο βηψλακε κέρξη ζήκεξα θαη ζηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ, φπσο πςειά επίπεδα

15 ζελίδα 15 / 94 άγρνπο ηφζν ζηελ επαγγεικαηηθή, φζν θαη ζηελ πξνζσπηθή δσή ησλ εξγαδνκέλσλ. Έηζη, ην coaching έρεη κεηαβιεζεί ζε έλα ρξήζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν απνθαηάζηαζεο ηεο ηζνξξνπίαο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε, γηα λα γίλεη μαλά ιεηηνπξγηθφ ην πξνζσπηθφ, θαζψο καζαίλεη ζηνπο εξγαδφκελνπο λα εληνπίδνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα θαζίζηαληαη επέιηθηνη θαη απηάξθεηο Γίλεηαη ζσζηή ρξήζε ηνπ coaching; Δπεηδή ε ηερληθή ηνπ coaching είλαη αξθεηά θαηλνχξηα, είλαη εκθαλήο ε έιιεηςε ζαθψλ θαλφλσλ θαη νξγαλσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ αμηνπνίεζήο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη αλ θαη ην 71% ησλ Βξεηαλψλ εξγνδνηψλ παξέρνπλ πξνγξάκκαηα coaching, νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί παιεχνπλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο ζσζηέο πξαθηηθέο κε πεηξακαηηζκφ. Σηο ηάζεηο απηέο, έθεξε ζην θσο ε έξεπλα Learning and Development 2007 ηνπ CIPD, πνπ δηεμάγεηαη ζε εηήζηα βάζε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία.. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο Chiumento. H ελ ιφγσ κειέηε, έδεημε φηη παξά ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ μνδεχνπλ ιίξεο εηεζίσο ζε πξνγξάκκαηα coaching κφλν ηα 2/3 απηψλ, εμεηάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο (ROI). Δπηπξφζζεηα, ελδεηθηηθφ ηεο έιιεηςεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ coaching είλαη ην φηη νη κηζέο επηρεηξήζεηο ην ρξεζηκνπνηνχλ απνζπαζκαηηθά, δειαδή ζαλ ad hoc εξγαιείν Γηαηί coaching; Δίλαη αξθεηέο νη πεξηπηψζεηο εθείλεο, φπνπ εθαξκφδεηαη ε πξαθηηθή ηνπ coaching. Μάιηζηα, φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα, φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη φρη κφλν γηα ηα αλψηεξα ηεξαξρηθά ζηειέρε. Γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, ε έξεπλα ηνπ CIPD δείρλεη φηη ηα δχν πέκπηα ησλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη εθαξκφδνπλ coaching, ην δηαζέηνπλ ζρεδφλ ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηνπο.. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ εθπαίδεπζεο είλαη φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνηθίιεο θαηαζηάζεηο θαη κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έλα ζηέιερνο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ coaching

16 ζελίδα 16 / 94 ακέζσο κεηά ηελ πξναγσγή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη κηα πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθή νπηηθή θαη λα θαηαθέξεη λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηλνχξηνπ ηνπ ξφινπ. Η ιχζε ηνπ coaching έρεη απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθή θαη σο πξνο ηε δηαρείξηζε ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη ηελ εμνκάιπλζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζηειερψλ δηαθφξσλ επηπέδσλ. Δπηπιένλ, είλαη αξθεηά ζπρλφ ην θαηλφκελν εξγαδφκελνη άξηηα θαηαξηηζκέλνη ζε ηερληθά ζέκαηα λα κε δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο εξγαδνκέλσλ.. Έηζη, ην coaching κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ ελδπλάκσζε δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ. Η δηαρείξηζε ρξφλνπ, ε δηεπζέηεζε ησλ αιιαγψλ, ην ρηίζηκν ηεο νκαδηθφηεηαο, ε παξαθίλεζε εξγαδνκέλσλ, αθφκα θαη ε δηακφξθσζε ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο, κπνξεί λα είλαη ηα αληηθείκελα ελαζρφιεζεο ηνπ coaching.. Δληππσζηαθά είλαη ηα επξήκαηα κηαο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Manchester Group αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ coaching. ην 77% ησλ πεξηπηψζεσλ παξαηεξήζεθαλ βειηησκέλεο ζρέζεηο θαη ζην 67% θαιχηεξε νκαδηθή δνπιεηά. Παξάιιεια, ε παξαγσγηθφηεηα απμήζεθε θαηά 53% θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαηά 60%.. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε. Διινρεχεη, πάλησο, ν θίλδπλνο λα ρξεζηκνπνηείηαη άθξηηα, κεκνλσκέλα θαη απνζπαζκαηηθά. Η κε έληαμε ηνπ coaching ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί λα ην θαηαζηήζεη αλαπνηειεζκαηηθφ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ην coaching πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κφλν φηαλ θξίλεηαη φηη είλαη ε θαιχηεξε ιχζε γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.. Άιισζηε, ηα ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηά λνπ φηη ππάξρνπλ άηνκα, ζηα νπνία, ίζσο, λα κελ ηαηξηάδεη ε κέζνδνο ηνπ coaching. Απηφ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα είηε ηεο ηδηαίηεξεο ηδηνζπγθξαζίαο - πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ είηε επεηδή κπνξεί λα κελ είλαη έηνηκνο λα δερηεί ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή κέζνδν...

17 ζελίδα 17 / Coaching - Mentoring Σα ιίγα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ coaching, αιιά θαη ηνπ mentoring ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηάζε απηέο νη δπν κέζνδνη λα γίλνπλ «κφδα» δελ νδεγεί κφλν ζε θαθή ρξήζε, αιιά θαη ζε ζχγρπζε ησλ δχν ελλνηψλ.. Πνηεο είλαη, ινηπφλ, νη δηαθνξέο ηνπο; Πξψηνλ, ν coach είλαη έλαο επαγγεικαηίαο πξνεξρφκελνο είηε εληφο είηε εθηφο ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο έρεη ιάβεη εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε. Ο κέληνξαο, αληηζέησο, είλαη θάπνην αλψηεξν ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο κε κεγάιε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη πνιιά ρξφληα εξγαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ.. Μπνξεί απψηεξνο ζηφρνο θαη ησλ δχν κεζφδσλ λα είλαη ε επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη αλάπηπμε, δηαθνξνπνηνχληαη, φκσο, σο πξνο ηε κεζνδνινγία θαη ηα κέζα ηα νπνία κεηέξρνληαη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην coaching απνζθνπεί ζην λα απνθηήζεη ν coachee απηνγλσζία, λα εληνπίζεη ηηο ειιείςεηο ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη λα κάζεη λα ζέηεη ζηφρνπο. Σν θχξην αληηθείκελν ηνπ mentoring είλαη ε εθκάζεζε ηερλαζκάησλ θαη ζηξαηεγηθψλ, ψζηε λα κπνξεί ν εξγαδφκελνο λα ειηρζεί ζην ζθιεξφ θαη πνιχπινθν θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ.. Σφζν ην mentoring, φζν θαη ην coaching γίλνληαη ζε ζπλαληήζεηο πξφζσπν κε πξφζσπν. ηελ πεξίπησζε ηνπ mentoring νη ζπλεδξίεο έρνπλ «ραιαξφ» ραξαθηήξα θαη κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα γεπκάησλ. Σν coaching απφ ηελ άιιε, φληαο κηα πεξηζζφηεξν δνκεκέλε δηαδηθαζία έρεη πην «επίζεκν» χθνο. Σέινο, δελ πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη φζν δηαξθεί ην coaching γίλνληαη πεξηνδηθά θαη ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ εξγαδνκέλνπ. Η δηαδηθαζία ηνπ mentoring δελ πξνβιέπεη θάηη αλάινγν.

18 ζελίδα 18 / Ζ αγνξά ηνπ coaching ζηελ Διιάδα Αθνινπζψληαο ηηο δηεζλείο ηάζεηο κε κηθξή θαζπζηέξεζε, ην coaching ζηε ρψξα καο άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ηελ ηειεπηαία εμαεηία. Όπσο θαη φια ηα λέα εξγαιεία ζην ρψξν ηνπ HR, βξήθε εθαξκνγή πξψηα ζηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο. ε απηή ηε θάζε κάιηζηα, νη coaches ήηαλ θπξίσο μέλνη, νη νπνίνη επηζηξαηεχηεθαλ γηα λα θαιχςνπλ ηελ έιιεηςε Διιήλσλ ζπκβνχισλ. ηαδηαθά, πάλησο, θαη κηθξφηεξεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαηαλννχλ ηα νθέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ θαη ηε ρξεζηκνπνηνχλ, αλ θαη ην θφζηνο ηεο κπνξεί λα απνδεηρζεί απαγνξεπηηθφ.. Παξάιιεια, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εθπαηδεπηεί θαη πηζηνπνηεζεί αξθεηνί Έιιελεο επαγγεικαηίεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Απηή ηε ζηηγκή, νη εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο coaching είλαη είηε κεγάιεο πνιπεζληθέο ζπκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ζην πιαίζην κηαο επξείαο γθάκαο HR πξντφλησλ, είηε κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζην coaching. 3.6 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Οξηζκόο Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (training program) είλαη κηα δηαδηθαζία ζρεδηαζκέλε γηα λα δηαηεξήζεη ή ζπλήζσο λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο φξνο «εθπαίδεπζε» (training) δηαθέξεη απφ ηνλ φξν «κφξθσζε» (education) θαζψο απαηηεί κάιινλ κεραληζηηθέο θαη φρη ηφζν νξγαληθέο δεμηφηεηεο, είλαη πην ζπγθεθξηκέλε, πην βξαρππξφζεζκε θαη πην πξνβιέςηκε δηαδηθαζία, κε φρη ηφζν αθαδεκατθφ ραξαθηήξα. πλήζσο γίλεηαη πξνζπάζεηα επίηεπμεο ακθίπιεπξεο επηθνηλσλίαο (2-way communication, interactive programs). ηα Διιεληθά είζηζηαη λα αλαθεξφκαζηε κε ηνλ φξν «θαηάξηηζε» γηα ηερληθά ή εηζαγσγηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζπλήζσο ζε ρακειφβαζκνπο ή θαηλνχξηνπο

19 ζελίδα 19 / 94 ππαιιήινπο θαη κε ηνλ φξν «επηκφξθσζε» γηα πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε πξνζσπηθφ ηεο κέζεο ή αλψηεξεο βαζκίδαο, ζπλήζσο ηθαλνπνηεηηθνχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη δπλαηφηεηαο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο Ρόινο θαη Αλαγθαηόηεηα Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα βνεζάεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, πξνζζέηνληαο αμία ζηε εξγαζία ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηεο. Οη ηνκείο πνπ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κε ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ζπλήζσο νη γλψζεηο (knowledge), νη ηθαλφηεηεο (skills), νη ζηάζεηο (attitudes) θαη νη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο (competencies). O ηειεπηαίνο φξνο πεξηγξάθεη ην ζχλνιν ησλ πξνζσπηθψλ γλσξηζκάησλ, γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ άξηηα εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο. Έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ Competency ζε 126 επηρεηξήζεηο ην 1996 αλέδεημε ηηο παξαθάησ 10 επηθξαηέζηεξεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο: επηθνηλσλία, πξνζαλαηνιηζκφο ζην απνηέιεζκα, επηθέληξσζε ζηνλ πειάηε, νκαδηθή εξγαζία, εγεζία, πξνγξακκαηηζκφο θαη νξγάλσζε, θαηαλφεζε επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα, αλάπηπμε άιισλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Η Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη κηα δηαδηθαζία αλάινγε ηεο ζπληήξεζεο ελφο κεραλήκαηνο. Όπσο θαη έλα κεράλεκα, γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ, ρξεηάδεηαη κία πεξίνδν πξνζαξκνγήο θαη ελ ζπλερεία πεξηνδηθή ζπληήξεζε, έηζη θαη νη εξγαδφκελνη, γηα κέγηζηε απφδνζε πξέπεη αξρηθψο λα εμνηθεησζνχλ κε ην ρψξν εξγαζία ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθπαηδεχνληαη πεξηνδηθά. Η απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν, ην θιεηδί γηα ηελ αηνκηθή, επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή επηηπρία. Δλδεηθηηθά, ε εηαηξία IBM δαπαλά πάλσ απφ 1 δηο δνιαξίσλ εηεζίσο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Η αλαγθαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά ζην επφκελν ζρέδην, πξνθχπηεη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα αληηκεησπίδεη ηηο παξαθάησ πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα: Γηεζλνπνίεζε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Ο αληαγσληζκφο νμχλεηαη θαη παξαηεξνχληαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Δληζρχεηαη ε

20 ζελίδα 20 / 94 αλάγθε γξήγνξεο θαη άκεζεο αληαπφθξηζεο (just-in-time response) ζηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα νξγάλσζε θαη ηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. Ραγδαίεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ απαηηνχλ ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη πην εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ εξγαζίαο θαη ηξνπνπνηνχλ ηα θαζήθνληα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Τπνινγίδεηαη φηη ζε 10 ρξφληα, ην 80% ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζα ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε θαη ζα έρεη αληηθαηαζηαζεί, ελψ ην 80% ηνπ επξσπατθνχ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζα εξγάδεηαη ζηε βάζε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλεη ζήκεξα. Μεγαιχηεξε επειημία ζηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο έληαζεο θεθαιαίνπ θαη πςειήο ηερλνγλσζίαο παξακέλνπλ ζηηο πινχζηεο ρψξεο (φπσο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ελψ νη επηρεηξήζεηο έληαζεο εξγαζίαο κεηαθέξνληαη ζε θζελφηεξεο πεξηνρέο (φπσο Βαιθάληα, αλαηνιηθή Δπξψπε, Αζία θαη Αθξηθή). Γεκφζηεο ξπζκίζεηο. Όιν θαη κεγαιχηεξεο πηέζεηο αζθνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηδίσο ησλ αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ.

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο.

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ & Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ Γηνίθεζε ηθαλνηήησλ Σν λέν νξφζεκν ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ: ΕΠΙΣΡΟΠΗ : Λέκτορας κος Πολυχρονίου Παναγιώτης Καθηγητής κος Πεχλιβανίδης Παντελής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΓΔΜΔΤΗ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 2011 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» ΜΠΙΛΙΡΗ Ν. ΒΑΙΛΙΚΗ Α.Μ. 121 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΔΗΑΓΩΓΖ H Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, δηφηη απνηειεί κία βηνκεραλία παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΧΕΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ» (Μ.Β.Α ) ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ Καραγεώργου

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (GR)ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ- (ΕΝ) EVALUATION PERSONNEL IN THE PRIVATE SECTOR- (FR) PERSONNEL ÉVALUATION DANS LE SECTEUR PRIVÉ- (DE) BEWERTUNG

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ O ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΤΥΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΣΔΣ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ O ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΤΥΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΣΔΣ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ O ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΤΥΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΣΔΣ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΘΔΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Χ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΑΠΟ ΣΙ ΜΜΔ ΣΗ ΚΡΗΣΗ ΣΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΑΝΑΓΝΧΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδα Δηζαγσγή 6 Κεθάιαην 1: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 7

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδα Δηζαγσγή 6 Κεθάιαην 1: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 7 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζήκεξα φζν πνηέ άιινηε αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Γηεζλή αθαδεκατθή, επαγγεικαηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ζαλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηβίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα