Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν Αζήλα, Αξ. Ξξση: /νηθ Κσδηθφο Πξφζθιεζεο: 6 Σαρ. Γ/λζε : Θνξαή 4, T.K Αζήλα Σειέθσλν : Telefax : ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» ΘΔΜΑΣΙΚΟΤ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «ΠΛΗΡΗ ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΩΝ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ» Ο ΟΠΟΙΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 63/2005 (ΦΔΘ98/Α/ ») «Θσδηθνπνίεζε ηεο Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά Όξγαλα», 2. Ρν Λ. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΘ 267/Α/ ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.3840/2010 (ΦΔΘ 53/Α/ ). 3. Ρν Λ. 3840/2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 53/Α/ ), 4. Ρελ κε αξηζκ. πξση /νηθ.4376 (ΦΔΘ 1403/Β / ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Ρξνπνπνίεζε, ζπκπιήξσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ / /Γ ΘΞΠ/ (ΦΔΘ 148/Β / ) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Πχζηαζε θαη Ιεηηνπξγία Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο

2 Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θνηλνηηθήο Ξξσηνβνπιίαο EQUAL», ζην πνπξγείν Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη». 5. Ρελ κε αξηζκ. πξση /5811/ Α. «Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηελ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Δλζσκάησζε ησλ Αξρψλ ηεο Equal θαη γηα ηε Γηαρείξηζε Γξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (ΦΔΘ 2059/Β/ ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ αξηζκ /νηθ / (ΦΔΘ1574/Β/ ) θαη /ΝΗΘ / (ΦΔΘ1923/Β/ ), φκνηεο απνθάζεηο. 6. Ρελ κε αξηζκ. πξση / (ΦΔΘ 377/Β/ ) «Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη εμνπζίαο ππνγξαθήο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ θαη άιισλ Ξφξσλ, θαη ζηνπο Ξξντζηακέλνπο ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 7. Ρελ κε αξηζκ. πξση. 5898/28/ (ΦΔΘ 333/Β/ ) πνπξγηθή Απφθαζε «Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη εμνπζίαο έθδνζεο Γηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ θαη άιισλ πφξσλ». 8. Ρελ κε αξηζκ. πξση /Γ / (ΦΔΘ 295/ ) θνηλή απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο πεξί «νξηζκνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ θαη άιισλ Ξφξσλ». 9. Ρελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ νηθ /110/ (ΦΔΘ 1877/Β/2013) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο «Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Ξφξσλ, ζηνπο Ξξντζηακέλνπο ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ θαη ζε Ξξντζηακέλνπο Κνλάδσλ». 10. Ρελ κε αξηζκ. πξση. C/2007/5534/ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ πνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο (θσδηθφο CCI2007GR05UPO001), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. C/2012/9763/ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 11. Tν Ξ.Γ. 89/2014 «Γηνξηζκφο πνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ πνπξγψλ θαη θππνπξγψλ» 12. Ζ κε αξ. πξση. νηθ /61/ ΘΡΑ «Θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ θππνπξγψλ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Βαζηιείνπ Θεγθέξνγινπ, Αλησλίνπ Κπέδα θαη Ησάλλε Ξιαθησηάθε 2

3 13. Ρελ κε αξηζκ. πξση /ΔΠ1749/ (ΦΔΘ 540/Β/2008) πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 14. Ρν Λ.4093/2012 (ΦΔΘ 222/Α/ ) «Έγθξηζε Κεζνπξφζεζκνπ Ξιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πηξαηεγηθήο Δπείγνληα Κέηξα Δθαξκνγήο ηνπ Λ. 4046/2012 θαη ηνπ Κεζνπξφζεζκνπ Ξιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πηξαηεγηθήο », 15. Νη Θαλνληζκνί αξηζ. 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, 1083/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη 1828/2006 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 16. Νη Θαλνληζκνί αξηζκ. 1303/2013 θαη 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 17. Ρν εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή «Σχκθσλν Δηαηξηθήο Σρέζεο (Δηαηξηθφ Σχκθσλν γηα ην Ξιαίζην Αλάπηπμεο) », αξ. απφθαζεο C(2014) 3542 final/ Ζ κε αξηζκ. πξση /νηθ / επηζηνιή ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γηαρ/ζεο Θνηλνηηθψλ & Άιισλ Ξφξσλ θαη ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Γηαρ/ζεο Ξξνγξακκάησλ ΘΞΠ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα αχμεζεο ησλ πφξσλ πνπ θαηαλέκνληαη ζηηο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ζην ΔΞ ΑΛΑΓ-ΔΓΒΚ Ζ κε αξηζκ.πξση /νηθ / επηζηνιή ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο πξνο ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εκπξνζζνβαξψλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθφ πεξίνδν Ζ κε αξηζκ. πξση. DG EMPL/F3/KY/CS/ απάληεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 21. Ζ κε αξηζκ. πξση /νηθ / , επηζηνιή ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γηαρ/ζεο Θνηλνηηθψλ & Άιισλ Ξφξσλ πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΔΠΞΑ, ζρεηηθά κε ηα εηδηθά ζέκαηα δηαρείξηζεο εκπξνζζνβαξψλ δξάζεσλ θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο ησλ αληίζηνηρσλ πξάμεσλ. 22. Ζ κε αξηζκ. πξση /νηθ / επηζηνιή ηεο ΔΓ ΔΞ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» πξνο ηελ ΔΘ, ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πιαηζίνπ πινπνίεζεο ησλ εκπξνζζνβαξψλ δξάζεσλ Ρν γεγνλφο φηη ε πξάμε «Ιεηηνπξγία Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ πνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ Θνηλσληθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Θνηλ.Π.Δπ.) θαη επξχηεξα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο» πξφθεηηαη λα εληαζεί ζην λέν Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 3

4 Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ κφιηο απηφ εγθξηζεί θαη ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ ΔΘΡ. 24. Ζ απφ (α.π.δγ /6.2894) επηζηνιή ηεο ΔΠΔΘΡ ζρεηηθά κε ηελ ινπνίεζε δξάζεσλ ΔΘΡ ζην πιαίζην ηεο εκπξνζζνβαξνχο πινπνίεζεο ηνπ λένπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Κάζεζε ». 25. Ρε κε αξηζκ. πξση /νηθ / επηζηνιή ηεο ΔΓ ΔΞΑΛΑΓ, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ εκπξνζζνβαξψλ δξάζεσλ Ζ κε αξηζκ. πξση / επηζηνιή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΔΠΞΑ κε ηελ νπνία δίλεηαη ζεηηθή γλψκε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εκπξνζζνβαξνχο πξάμεο. 27. Ζ κε αξηζκ. πξση /3.1422/ επηζηνιή ηεο ΔΠΔΘΡ κε ηελ νπνία δίλεηαη ζεηηθή γλψκε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο. 28. Tελ κε αξηζκ. πξση /6.4844/ απφδνζε ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Δ..Γ. Δ.Ξ.Α.Λ.Α.Γ. 29. Ρν Λ. 4019/2011 (ΦΔΘ 216/Α) «Θνηλσληθή Νηθνλνκία θαη Θνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ην άξζξo 15 κε ην νπνίν ε Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία, θαζίζηαηαη αξκφδηα γηα ην ζρεδηαζκφ, ην ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πνιηηηθψλ θαη ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 30. Ρν Λ. 4052/2012 (ΦΔΘ 41/Α) «Λφκνο αξκνδηφηεηαο πνπξγείσλ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ «Έγθξηζε ησλ Πρεδίσλ Ππκβάζεσλ Σξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (Δ.Ρ.Σ.Π.), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ Πρεδίνπ ηνπ Κλεκνλίνπ Ππλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 31. Ρν έγγξαθν εμεηδίθεπζεο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», 32. Ρελ απφ 22/12/2008 απφθαζε (Αξ. 4) ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Ξ. «ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ», κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ Ξξάμεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ πξφζθιεζε πίλαθα. 33. Ρελ κε αξηζκ. πξση /ΔΘ/984/ (ΦΔΘ 792/Β/ ) πνπξγηθή Απφθαζε πνπ ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο ηεο 4

5 δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ ηεο πεξηφδνπ , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 34. Ρν Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξάμεσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ. 35. Ρελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Θνηλνηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ. 36. Ρελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηδίσο ην λνκφηππν ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ. 37. Ρελ κε αξηζκ. πξση. 3653/ΔΘ 114/ (ΦΔΘ 312/Β/ ) πνπξγηθή Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο Οπζκίζεηο εθαξκνγήο ηεο θαη απνθνπή δήισζεο εκκέζσλ δαπαλψλ ζε πξάμεηο επηρνξεγήζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπ ΔΘΡ θαη ην ΔΡΞΑ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 11(3)β) ηνπ Θαλ. 1081/2006 θαη 7(4) ηνπ Θαλ. 1080/ Ρν θείκελν θαηεπζχλζεσλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ην Ππληνληζκφ ησλ Ρακείσλ (COCOF) ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 11(3)β) ηνπ Θαλ. 1081/2006 θαη 7(4) ηνπ Θαλ. 1080/2006 κε αξηζκφ COCOF 09/0025/04/ Ρελ κε αξηζκ. πξση /νηθ.4.105/ (ΦΔΘ 221/Β / ) πνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ «Ρήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνχ Κεηξψνπ Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο ηνπ Λ. 4019/2011 (ΦΔΘ 216/Α ) «Θνηλσληθή Νηθνλνκία θαη Θνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη ηελ αξηζκ /νηθ / (ΦΔΘ 1360/Β / ) ηξνπνπνίεζε απηήο. 40. Ρελ κε αξηζ. πξση /ΔΘ293/ Νξζή Δπαλάιεςε Γηεπθξηληζηηθή Δγθχθιην ηεο ΔΘ γηα ηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη ηηο δαπάλεο κεηαθίλεζεο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ. 41. Ρν Πηξαηεγηθφ Πρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Κ Α Λ Δ Ι Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4019/2011 (ΦΔΚ 216/Α), σο Γπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο A. Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο - θαθέινπ εμέηαζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο επάξθεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ /ΔΘ 984/ (ΦΔΘ 792/Β/ ) πνπξγηθή Απφθαζε πνπ ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ ηεο πεξηφδνπ

6 Β. Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο Ξξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο «Ιεηηνπξγία Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ πνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ Θνηλσληθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Θνηλ.Π.Δπ.) θαη επξχηεξα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο» ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο 2 «Αλάπηπμε ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο γηα ηελ απαζρφιεζε επάισησλ νκάδσλ» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4: «Ξιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ». Θαηά ηε λέα Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν νη πξνηεηλφκελεο πξάμεηο πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ ζην λέν Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» κφιηο απηφ εγθξηζεί θαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ πφξνπο ηνπ ΔΘΡ. Νη πξνηεηλφκελεο πξάμεηο εκπίπηνπλ ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 1 «Βειηίσζε Ξξννπηηθψλ Απαζρφιεζεο θαη Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 9 «Ξξνψζεζε ηεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο» θαη ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9.5 «Ξξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ»ηνπ Θαλ. 1304/2013 ηεο λέαο Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο νξίδεηαη ε 28 ε Λνεκβξίνπ H δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ Ξξάμεσλ νξίδεηαη έσο ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ηνπ αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ έσο ηελ 31 ε Καξηίνπ Νη Αλαπηπμηαθέο Ππκπξάμεηο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο. Ζ ίδηα Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξφηαζε ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο παξέκβαζεο. Δηαίξνη ησλ Αλαπηπμηαθψλ Ππκπξάμεσλ κπνξεί λα είλαη: α) ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, β) νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α θαη β βαζκνχ θαη νη θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ηνπο, γ) νη δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο, δ) νη αλαπηπμηαθέο αλψλπκεο εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Λ. 3852/2010 (Α 87) θαη ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ λ. 3463/2006 (Α 114), ε) ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θεξδνζθνπηθνχ ή κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζη) νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Νη θνξείο ησλ πεξηπηψζεσλ α) β) θαη γ) δελ δχλαηαη λα νξηζηνχλ ζπληνληζηέο εηαίξνη ησλ Αλαπηπμηαθψλ Ππκπξάμεσλ. Νη Αλαπηπμηαθέο Ππκπξάμεηο δελ κπνξνχλ λα απνηεινχληαη απφ ιηγφηεξνπο ησλ ηξηψλ Δηαίξσλ, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, άιισο δελ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ Γηθαηνχρνη. Έλαο θνξέαο κπνξεί λα είλαη ζπληνληζηήο κφλν ζε κία Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Δπηπιένλ, έλαο θνξέαο δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο Αλαπηπμηαθέο Ππκπξάμεηο ζηελ ίδηα Ξεξηθέξεηα. 6

7 Ζ ζχλζεζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο αμηνινγείηαη θαη ζα πξέπεη λα πξνθχςεη σο απνηέιεζκα δηαιφγνπ απφ ηα θάησ (bottom-up) θαη ζπκθσληψλ πξνψζεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κεηαμχ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ νηθεία Ξεξηθέξεηα. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, θαη ειάρηζηνλ, έλαλ ηνπηθφ/πεξηθεξεηαθφ θνξέα κε δεκφζην ραξαθηήξα (ΛΞΓΓ ή ΛΞΗΓ ζπιινγηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο), έλαλ θνξέα ή ηππηθφ δίθηπν θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ή ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη έλαλ ηνπηθφ θνξέα κε γλψζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη εηαίξνη ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο πξέπεη λα έρνπλ έδξα ή ππνθαηάζηεκα εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο. Ζ Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε, κέζσ ησλ εηαίξσλ ηεο, πξέπεη λα δηαζέηεη ζε θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηθέξεηαο δνκή παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαηάιιεια ζηειερσκέλε (θξηηήξην απνθιεηζκνχ). Θαη εμαίξεζε ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ ιφγσ ηεο λεζησηηθφηεηαο θαη ηεο πνιιαπιήο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε λα έρεη δνκή παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαηάιιεια ζηειερσκέλε ζε ηέζζεξηο θαη ειάρηζηνλ πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, κε πξφβιεςε παξάιιεια ελφο ιεηηνπξγηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ ελαιιαθηηθνχ κεραληζκνχ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ γηα δηαξθή, αδηάιεηπηε θαη άκεζε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε φισλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ, αδηαθξίησο. Γεδνκέλνπ φηη, νη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζην ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο ε εθάζηνηε Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε, κε επζχλε ηνπ Δηαίξνπ πνπ ζα αλαιάβεη θαζήθνληα Ππληνληζηή, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζπλερψο θαη νκνηφκνξθα ηελ άκεζε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ δεηεκάησλ, δηαζέηνληαο ην απαξαίηεην αλζξψπηλν δπλακηθφ, κέζα θαη ππνδνκή. Δπίζεο, ζα ζπλεθηηκεζεί εάλ: α) ζην εηαηξηθφ ζρήκα ζπκκεηέρεη θνξέαο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζχλδεζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο θαη ησλ ινηπψλ εηαίξσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο κε εζηίεο θαη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. β) Ζ ζχλζεζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο δχλαηαη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο θνξείο ηεο θαη θπξίσο ηνπο σθεινχκελνπο, δειαδή ππνςήθηνπο ή ήδε ελεξγνχο θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο. Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Ξξάμεο, νη θνξείο-δηαίξνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία ππνςήθηα Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε, ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλάςεη έγγξαθε ζπκθσλία κε ηε κνξθή θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο, ρσξίο φκσο λα ηεξεζνχλ νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ Δηαίξσλ. 7

8 Πε θάζε πεξίπησζε, νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο. Πην ζρέδην θαηαζηαηηθνχ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο πξέπεη λα νξίδεηαη ν Δηαίξνο πνπ ζα αλαιάβεη θαζήθνληα Ππληνληζηή. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 784 Α.Θ. θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4019/2011 (ΦΔΘ 216/Α), ησλ ζε εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδφκελσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 741 θαη επφκελα Α.Θ.. Όξγαλα δηνίθεζεο ησλ Αλαπηπμηαθψλ Ππκπξάμεσλ είλαη: Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηζάξηζκα κε ηνπο εηαίξνπο κέιε Ν Ππληνληζηήο Δηαίξνο, Ν Γηαρεηξηζηήο ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, ν νπνίνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν θαη εθιέγεηαη απφ ην Γ.Π. κε νκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ κειψλ, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Ππληνληζηή Δηαίξνπ. Ζ απνρψξεζε εηαίξνπ επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηνπ έξγνπ ηνπ απνρσξνχληνο απφ πθηζηάκελνπο εηαίξνπο ή ηαπηφρξνλεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ απφ λέν, θαηφπηλ απφθαζεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Δηδηθήο πεξεζίαο πνπ αζθεί θαζήθνληα δηαρείξηζεο. Θάζε εηαίξνο ηεο ππνςήθηαο Γηθαηνχρνπ Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 1. Λα δηαζέηεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ λφκηκα δεκνζηεπκέλν θαηαζηαηηθφ θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 2. Λα ιεηηνπξγεί απνδεδεηγκέλα πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζηελ παξνχζα Ξξφζθιεζε θαη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε. Ζ πξνυπφζεζε χπαξμεο ηξηεηνχο ιεηηνπξγίαο πθίζηαηαη θαη γηα ηα Ξαξαξηήκαηα, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο εηαίξνο ηεο ππνςήθηαο Γηθαηνχρνπ Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, ζπκκεηέρεη ζε απηή κέζσ Ξαξαξηήκαηφο ηνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο α) ζπκκεηνρήο ζηελ ππνςήθηα Γηθαηνχρν Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε ΘνηλΠΔπ, απηή ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη λα έρεη ιάβεη νξηζηηθή βεβαίσζε εγγξαθήο, β) ζπκκεηνρήο ζηελ ππνςήθηα Γηθαηνχρν Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε άιινπ θνξέα Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Δηδηθφ Κεηξψν Άιισλ Φνξέσλ Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο. Ζ νξηζηηθή εγγξαθή ησλ θνξέσλ απηψλ ζην Γεληθφ Κεηξψν Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. Πηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηελ ππνςήθηα ΑΠ «ηππηθνχ δηθηχνπ ΘνηλΠΔπ», κφλε πξνϋπφζεζε απνηειεί ην 80% ησλ κειψλ-θνηλπδπ ηνπ Γηθηχνπ λα έρνπλ εγγξαθεί νξηζηηθά ζην Γεληθφ Κεηξψν έλα (1) έηνο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. 3. Λα είλαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο. 8

9 4. Λα δηαζέηεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, ηξηεηή εκπεηξία πινπνίεζεο εζληθψλ ή/θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα απαζρφιεζεο ή επηρεηξεκαηηθφηεηαο ή ζε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, απνθηεζείζα ηα ηειεπηαία ηξία έηε. Δπηπξφζζεηα, αμηνινγείηαη ε χπαξμε εκπεηξίαο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη γεληθφηεξα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (π.ρ. εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ηεο Θνηλνηηθήο Ξξσηνβνπιίαο EQUAL, θ.ι.π.). Ζ ππάξρνπζα εκπεηξία ζα απνηππψλεηαη ζην ζρέδην δξάζεο ζε πίλαθα Ξξνγξακκάησλ, φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη νη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο, νη ηπρφλ ζπλεξγαδφκελνη θνξείο, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ δξάζεσλ θιπ. Ζ πξνυπφζεζε χπαξμεο ηξηεηνχο εκπεηξίαο πθίζηαηαη θαη γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο εηαίξνο ηεο ππνςήθηαο Γηθαηνχρνπ Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο ζπκκεηέρεη ζε απηή κέζσ Ξαξαξηήκαηφο ηνπ. Ζ πξνυπφζεζε χπαξμεο ηξηεηνχο εκπεηξίαο δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε θνξέσλ εγγεγξακκέλσλ ζην Κεηξψν Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αλη απηήο, νη θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Κεηξψν Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ Νξηζηηθή Βεβαίσζε Δγγξαθήο ζην Κεηξψν, θαζψο θαη απνδεηθηηθά δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, φπσο Αληίγξαθα ηνπ Δληχπνπ Δ3, Αληίγξαθα Ππκβάζεσλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ/ξξντφλησλ, Άδεηα Ιεηηνπξγίαο, Αληίγξαθα Ηζνινγηζκψλ, Δηήζην Απνινγηζκφ θιπ. Ν Ππληνληζηήο Δηαίξνο, δε, ζα πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο λα δηαζέηεη - επηπιένλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1, 2,3 παξαπάλσ - θαη ειάρηζην ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: α. Ξεληαεηή εκπεηξία εθαξκνγήο, δηαρείξηζεο, ππνζηήξημεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο πινπνίεζεο θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ ζε πεξηθεξεηαθφ ή/θαη ηνπηθφ επίπεδν, απνθηεζείζα ηα ηειεπηαία πέληε έηε. β. Ξεληαεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, απνθηεζείζα ηα ηειεπηαία πέληε έηε. Ρα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πεξηγξάθνληαη ζηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δπλεηηθνχ Γηθαηνχρνπ - ΑΠ θαη ζα ηχρνπλ αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ νη θαηαιιειφηεξνη θνξείο πινπνίεζεο αλά πεξηθέξεηα. Νη Αλαπηπμηαθέο Ππκπξάμεηο, σο νινθιεξσκέλνη Ξεξηθεξεηαθνί Κεραληζκνί, ζα απνηειέζνπλ ην θχξην εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο, πξνψζεζεο ηεο Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ππνζηήξημεο ησλ Θνηλσληθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Θνηλ.Π.Δπ.). Γηα ην ιφγν απηφ, επηζπκεηή είλαη ε δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρεκάησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ κελ, επέιηθησλ δε, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο θαη ζπλαθείο κε ηηο δξάζεηο πνπ ζα πινπνηήζνπλ, Δηαίξνπο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο Ξξάμεο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ νκάδσλ ζηφρνπ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ Δηαίξνπο πνπ θαιχπηνπλ ρσξηθά φιε ηελ Ξεξηθέξεηα πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο Ξξάμεο. 9

10 Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ αλά πεξηθεξεηαθή ρσξηθή ελφηεηα, ζα εμεηάδνληαη: Ζ θαηαιιειφηεηα, αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο, ε ηθαλφηεηά ηνπ λα πινπνηήζεη κε επηηπρία ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη ε ηεθκεξησκέλε πξφβιεςή ηνπ γηα ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηά ην πέξαο ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα ηξία αθφκε έηε. Ζ δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο δξάζεο Ζ ηθαλφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ δνκψλ ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ σθεινπκέλσλ Ζ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ζρεηηθή εκπεηξία θαη ε δέζκεπζε ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ Ππληνληζηή θαη ησλ ινηπψλ εηαίξσλ ηεο ππνςήθηαο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο ζε ζρέζε κε ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ λα πινπνηήζνπλ Ζ ζχλζεζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο σο πξνο ηε δπλαηφηεηά ηεο λα θηλεηνπνηεί ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο θνξείο ηεο θαη θπξίσο ηνπο σθεινχκελνπο, δειαδή ηνπο ππνςήθηνπο ή ήδε ελεξγνχο θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο. Ζ ζχλδεζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο θαη ησλ ινηπψλ εηαίξσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο κε εζηίεο θαη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζηε βάζε ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κε ην δηαθξαηηθφ εηαίξν Ζ ηθαλφηεηά ηνπ γηα παξνρή ζηηο Θνηλ.Π.Eπ. πξφζβαζεο ζε ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο Α. ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΦΑΚΔΛΟΤ ΔΞΔΣΑΗ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ Α1. ΣΤΠΟ ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΥΤΟ ΣΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ Γηα ην Γπλεηηθφ Γηθαηνχρν Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε πνπ ζα ππνβάιεη αίηεζε θάθειν επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θαη ζα ιάβεη ζεηηθή γλψκε, ζα εθδνζεί απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία έγγξαθν επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο γηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο. 10

11 Νη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Ξξάμεο αθνξνχλ ηελ απαίηεζε γηα ηε δεκηνπξγία Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο Γηθαηνχρνο γηα ηελ Ξξάμε. Ππγθεθξηκέλα, ε επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζα αθνξά κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε πνπ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο «Λεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθψλ Μεραληζκψλ Τπνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κνηλ..Δπ.) θαη επξχηεξα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο» ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο 2 «Αλάπηπμε ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο γηα ηελ απαζρφιεζε επάισησλ νκάδσλ» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4: «Ξιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ». Ρν έγγξαθν επηβεβαίσζεο πνπ ζα ρνξεγεζεί ζα θαιχπηεη ηελ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε σο Γηθαηνχρν. Α2. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ Νη απαηηήζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ /ΔΘ 984/ (ΦΔΘ 792/Β/ ) πνπξγηθή Απφθαζε είλαη νη αθφινπζεο: I. Ζ ζπκβαηφηεηα ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαηνχρνπ κε ην θνηλνηηθφ θαη εζληθφ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ δίθαην ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε θαη πινπνίεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. II. Ν νξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ή θαη ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ, αλάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπκβάζεσλ, παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο έξγνπ. III. Ζ ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ κε ηε κνξθή εγρεηξηδίνπ ή εγγξάθσλ νδεγηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ν δηθαηνχρνο. IV. Ζ επάξθεηα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ δηθαηνχρνπ, ε νπνία δηαζθαιίδεη επαξθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αζθαιή απνζήθεπζε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ θαη αξρείσλ. Ζ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη φηη ν Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο πιεξνί ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ζα εμεηάζεη ηα αθφινπζα: I. Δπάξθεηα Πξνυπνζέζεσλ (ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ: ΑΠΑΙΣΗΗ 1) 11

12 Ζ δηαζθάιηζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ, αιιά θαη κε πιήξε εθαξκνγή φισλ ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ θνξέα, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο θνξέσλ πνπ εθαξκφδνπλ εηδηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάζεζε, εθηέιεζε θαη δηαρείξηζε έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, είλαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο. Ππγθεθξηκέλα ζα εμεηάδεηαη φηη: ν Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα πινπνίεζεο πξάμεσλ ε ζπκβαηφηεηα ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ην Θνηλνηηθφ δίθαην θαη παξάιιεια ε εθαξκνγή απφ ηνλ θνξέα φισλ ησλ εζληθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάζεζε θαη δηαρείξηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ) II. Οξγαλσηηθή Γηάξζξσζε, Διάρηζηε Οξγαλσηηθή Γνκή & ηειέρσζε (ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ: ΑΠΑΙΣΗΗ 2). Ζ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία ζα εμεηάζεη ηελ χπαξμε νκάδαο έξγνπ ηνπ Γπλεηηθνχ Γηθαηνχρνπ πνπ πξνηείλεηαη λα είλαη ππεχζπλε γηα ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: (α) Ξαξαθνινχζεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Ξξάμεο (β) Νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο Ξξάμεο. Ζ νκάδα έξγνπ πξέπεη λα απνηππσζεί ζην νξγαλφγξακκα (ζε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο) ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ηππνπνηεκέλνπ «ΔΝΣΤΠΟΤ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ» III. Δπάξθεηα Γηαδηθαζηψλ (εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ) (ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ: ΑΠΑΙΣΗΗ 3) Πηελ αίηεζε θάθειν επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη Δγρεηξίδην, ζην νπνίν λα πεξηγξάθνληαη θαη ειάρηζην νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν ηππνπνηεκέλν «ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ»: ΑΠΑΙΣΗΗ 3. Ζ χπαξμε Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ (νη νπνίεο θαζνξίδνληαη εγγξάθσο θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο), απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ απφδεημε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ. IV. Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο Τιηθνηερληθήο Τπνδνκήο (ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ: ΑΠΑΙΣΗΗ 4) 12

13 Ζ αίηεζε θάθεινο νθείιεη λα απνδεηθλχεη φηη ν Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο δηαζέηεη κηα ειάρηζηε απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ επαξθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αζθαιή απνζήθεπζε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ αξρείσλ. Ν Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο νθείιεη λα πεξηγξάςεη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο. Ζ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία κπνξεί λα δεηήζεη πεξαηηέξσ ζηνηρεία ή λα πξνβεί ζε επηηφπηα επαιήζεπζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Α3. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ Ρν ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ καδί κε ην θάθειν ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ππνβάιιεηαη απφ ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν θαη εμεηάδεηαη απφ ηε κνλάδα Β Ξαξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο Ξξάμεσλ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο. Ζ επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο εμεηάδεηαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία κε ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ Δληχπνπ Δθπιήξσζεο Απαηηήζεσλ, βαζηδφκελε ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ (Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε). Ζ Δηδηθή πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πξφζζεηε απφδεημε ηεο θάιπςεο θάπνησλ θξηηεξίσλ απφ ην θνξέα πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηελ επηβεβαίσζε ηεο επάξθεηάο ηνπ ή λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ή δηεπθξηλίζεσλ ή ηέινο λα δεηήζεη ηε ζπκκφξθσζε ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο απνθιίζεηο πνπ δηαπίζησζε, ζέηνληαο ρξνληθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Πε πεξίπησζε έθθξαζεο αξλεηηθήο άπνςεο, απηή ζα ηεθκεξηψλεηαη κε ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν, ζηελ νπνία ζα αηηηνινγείηαη ε απφξξηςε κε βάζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία είηε θαηά ηε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε είηε θαηά ηελ ελδερφκελε απηνςία/ επηζεψξεζε. Πε πεξίπησζε έθθξαζεο ζεηηθήο άπνςεο, νη πξνηάζεηο ησλ Αλαπηπμηαθψλ Ππκπξάμεσλ ζα πξνσζεζνχλ γηα αμηνιφγεζε. Όζεο Αλαπηπμηαθέο Ππκπξάμεηο ηειηθά επηιεγνχλ γηα ρξεκαηνδφηεζε, ζα πξέπεη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ην έγγξαθν επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο επάξθεηαο. Α4. ΟΓΗΓΙΔ & ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΦΑΚΔΛΩΝ Ρα ειάρηζηα έγγξαθα / δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε θάθειν ηνπ Γηθαηνχρνπ είλαη: 1. Ρν ηππνπνηεκέλν «ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ» ζπκπιεξσκέλν 13

14 2. Ρα λφκηκα δεκνζηεπκέλα θαηαζηαηηθά ησλ εηαίξσλ ηεο ππφ ζχζηαζε Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ε) θαη ζη) ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.4019/2011 θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ηα νπνία απνδεηθλχνπλ φηη απηνί δηαζέηνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ιεηηνπξγνχλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζήο ηνπο ζηελ παξνχζα Ξξφζθιεζε γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε. Ζ απαίηεζε ηεο ηξηεηνχο ιεηηνπξγίαο πθίζηαηαη θαη γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο εηαίξνο ηεο ππνςήθηαο Γηθαηνχρνπ Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο ζπκκεηέρεη ζε απηή κέζσ Ξαξαξηήκαηφο ηνπ. Ζ απαίηεζε ηεο ηξηεηνχο ιεηηνπξγίαο δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ α) ν εηαίξνο είλαη ΘνηλΠΔπ ή άιινο θνξέαο εγγεγξακκέλνο ζην Γεληθφ Κεηξψν Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο, νπφηε ε νξηζηηθή εγγξαθή ηνπ πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο θαη β) ν εηαίξνο είλαη ηππηθφ δίθηπν ΘνηλΠΔπ, νπφηε ην 80% ησλ κειψλ- ΘνηλΠΔπ ηνπ Γηθηχνπ πξέπεη λα έρνπλ νξηζηηθά εγγξαθεί ζην Γεληθφ Κεηξψν έλα (1) έηνο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. 3. Αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ησλ εηαίξσλ ηεο ππφ ζχζηαζε Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο 4. Ξηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο - θαηά πεξίπησζε θαη φπνπ εθδίδνληαη - απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη νη εηαίξνη ησλ πεξηπηψζεσλ (δ), (ε) θαη (ζη) ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.4019/2011 ηεο ππνςήθηαο Γηθαηνχρνπ Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ππφ θνηλή ή εηδηθή εθθαζάξηζε, ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ππφ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλάινγεο θαηάζηαζεο. Ρα πηζηνπνηεηηθά απηά πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ην αλψηεξν κέρξη ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. 5. Έγγξαθε Ππκθσλία κε ηε κνξθή θαηαζηαηηθνχ ηεο ππφ ζχζηαζε Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 4019/2011 (ΦΔΘ 216/Α) 6. Απνθάζεηο ησλ Νξγάλσλ Γηνίθεζεο ησλ Δηαίξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε, γηα ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ηελ ππνβνιή αίηεζεο-θαθέινπ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, θαζψο θαη δέζκεπζε γηα απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ κεηά ηε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο. 7. Νξγαλφγξακκα ηεο ΑΠ ζε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο (αθνξά ζηελ νκάδα έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Ξξάμεο). 8. Ξεξηγξαθή πξνζφλησλ θαη ζέζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή. 9. Ξεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πεπζχλνπ παξαθνινχζεζεο Νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ Γηαρεηξηζηή) θαη ηνπ πεπζχλνπ παξαθνινχζεζεο 14

15 Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα ην ζχλνιν ηεο Ξξάμεο ζχκθσλα κε ην Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ θαη ην νξγαλφγξακκα. Ξεξηγξαθή ησλ πξνζφλησλ ησλ παξαπάλσ Πηειερψλ. 10. Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ. 11. Ξεξηγξαθή δηαζέζηκεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνηεηλφκελεο Ξξάμεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε απφ επηκέξνπο εηαίξνπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 3) θαη 4) αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη πεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 παξ.4 Λ.1599/1986) ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εηαίξνπ, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη φηη ν αληίζηνηρνο θνξέαο: Γελ έρεη δηαθφςεη ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ή δελ έρεη γίλεη παχζε εξγαζηψλ ηνπ θαη ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί. Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. Γελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. Γελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο. Όηη ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ππνςήθηαο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ Ππκθψλνπ απνδνρήο ησλ Όξσλ απφ ην Γηθαηνχρν - ΑΠ. Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη αλσηέξσ, ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή αληίγξαθα, εθφζνλ θαηά λφκν ρνξεγνχληαη ζην θνξέα. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη λνκηθνί ιφγνη γηα ηε κε πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο θαθέινπ εμέηαζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο νξίδεηαη ε 28 ε Ννεκβξίνπ Ζ αίηεζε - θάθεινο ππνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή ζηελ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία, ζηε δηεχζπλζε Θνξαή 4, Αζήλα ηηο ψξεο φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο. Ζ αίηεζε - θάθεινο είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί θαη ηαρπδξνκηθψο ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε, σο ζπζηεκέλε επηζηνιή. Όζεο αηηήζεηο θάθεινη ππνβιεζνχλ 15

16 ηαρπδξνκηθψο, ζα παξαιεθζνχλ κφλν αλ πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ σο άλσ εκέξα θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. Απφδεημε γη απηφ απνηειεί ε εγγξαθή ζην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία, Θνξαή 4 (3 νο φξνθνο). Η εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο δελ ζα παξαιακβάλνληαη ή εθφζνλ παξαιεθζνχλ, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ζα εμεηάδνληαη. Αίηεζε Φάθεινο πνπ ζα ππνβιεζεί ρσξίο ηε ρξήζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ, απνξξίπηεηαη. Ρν ηππνπνηεκέλν «ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ», θαζψο θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ηίζεληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Ν θάθεινο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ Ππληνληζηή Δηαίξνπ, θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: ΠΡΟΚΛΗΗ για ηην ςποβολή αίηηζηρ θακέλος για ηην επιβεβαίωζη διασειπιζηικήρ επάπκειαρ για ηην ςλοποίηζη Ππάξεων για ηη «Λειηοςπγία Πεπιθεπειακών Μησανιζμών Τποζηήπιξηρ ηηρ ανάπηςξηρ και πποώθηζηρ ηων Κοινωνικών ςνεηαιπιζηικών Επισειπήζεων (Κοιν..Επ.) και εςπύηεπα ηων ππωηοβοςλιών ηηρ Κοινωνικήρ Οικονομίαρ» «Να μην ανοισθεί από ηην ςπηπεζία». Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. Ν θάθεινο ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή (ε νπνία βξίζθεηαη εθηφο θαθέινπ), ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, ε επσλπκία ηνπ Ππληνληζηή Δηαίξνπ, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax θαη απηνχ, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ αξκνδίνπ πξνζψπνπ εθ κέξνπο ηνπ Ππληνληζηή Δηαίξνπ γηα πιεξνθνξίεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάθεινο γηα ηε ρνξήγεζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ην θάθειν ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεσλ. Α5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ-θαθέισλ γηα ηε ρνξήγεζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο αξκφδηα είλαη ηα ζηειέρε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία θα Ζιηάλα Ξιαηή, ηει , θαη Άλλα Θακπαλέιινπ, ηει , To έληππν εθπιήξσζεο απαηηήζεσλ καδί κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: Ππλεκκέλα: ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ 16

17 Β. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ/ΠΡΟΣΑΗ γηα Πξάμεηο ηεο πξφζθιεζεο «Λεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθψλ Μεραληζκψλ Τπνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κνηλ..Δπ.) θαη επξχηεξα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο» Β1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΙΟΤ Πε παγθφζκην επίπεδν έρεη απνδεηρζεί φηη ν ηνκέαο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη ηεο Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία αλζεθηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, θαζψο επίζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο, ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πηε γεληθφηεξε ζηφρεπζε πνπ έρνπλ νη πξνζπάζεηεο γηα θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ε Θνηλσληθή Νηθνλνκία θαη ε Θνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξνχλ λα παίμνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν. Ξξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο ε Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη Θνηλσληθή Νηθνλνκία έρεη θαηαξηίζεη έλα ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηξεηο άμνλεο δξάζεσλ: Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά : Πηε δεκηνπξγία Δζληθνχ Ξαξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία θαη ηελ Θνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ζηε δεκηνπξγία Θεληξηθνχ Κεραληζκνχ πνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ Θνηλ.Π.Eπ. θαη επξχηεξα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο, ζηε δεκηνπξγία Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ πνζηήξημεο ησλ Θνηλσληθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (πνπ απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα), θαζψο θαη ζε ζεζκηθέο παξεκβάζεηο. Ν Θεληξηθφο Κεραληζκφο επνπηεχεηαη απφ ηελ ΔΘΔΘΝ θαη κεηαμχ άιισλ ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ πνζηήξημεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν: α) παξέρνληαο ηηο θαηάιιειεο κεζνδνινγίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα αθελφο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ πνζηήξημεο ησλ Θνηλ.Π.Δπ. θαη αθεηέξνπ γηα ηελ ππνζηήξημε, αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ Θνηλ.Π.Δπ. πξνθεηκέλνπ απηέο λα θαηαζηνχλ βηψζηκεο, β) ζηεξίδνληαο επηζηεκνληθά θαη ηερληθά ηνπο Ξεξηθεξεηαθνχο Κεραληζκνχο πνζηήξημεο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θηλεηνπνίεζεο θαη δηθηχσζεο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ηα Ρνπηθά θαη Ξεξηθεξεηαθά Πχκθσλα Ππλεξγαζίαο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη γ) εθπαηδεχνληαο ηα ζηειέρε ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ πνζηήξημεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκφζνπλ ηα εξγαιεία, πνπ ν Θεληξηθφο Κεραληζκφο αλαπηχζζεη, θαζηζηψληαο ηα ηθαλά λα παξέρνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππεξεζίεο ζεξκνθνηηίδαο γηα Θνηλσληθνχο 17

18 Δπηρεηξεκαηίεο. Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Θνηλ.Π.Eπ. θαη ν ηξίηνο άμνλαο αθνξά ζηε δεκηνπξγία ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Θνηλ.Π.Δπ. Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη αθφκα ζε πξσηαξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο. Νη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ εθδειψλνληαη είλαη δηάζπαξηεο, ρσξίο ζεκεία επαθήο θαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ δπλεηηθά ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ νηθνζπζηήκαηνο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, είλαη απαξαίηεηε ε εκπινθή θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, επαγγεικαηηψλ, ελψζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, επηκειεηεξίσλ, θνξέσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θ.ιπ. Πεκαληηθή θξίλεηαη ε δεκηνπξγία κφληκσλ θφξνπκ δηαιφγνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζηήξημε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Κέζσ ηεο δεκηνπξγνχκελεο δηθηχσζεο ζα ππάξμεη : δηάρπζε ηεο ηδέαο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε φια ηα επίπεδα, ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκηνπξγία δεζκψλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, δπλεηηθνχο ζπλεξγάηεο, ππνζηεξηθηέο ηνπ ζεζκνχ, δπλεηηθνχο απνδέθηεο ππεξεζηψλ ησλ ΘνηλΠΔπ, δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ζπκθσληψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ έληαμε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ πξνζπάζεηα απηή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απνηειεζκαηηθά κε ηελ αξσγή δηαθξαηηθψλ εηαίξσλ, κε εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε ζηελ ππνζηήξημε εγρεηξεκάησλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Δλέξγεηεο δεκνζηφηεηαο, δηθηχσζεο, ζχλαςεο ηνπηθψλ ζπκθσληψλ, δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο, ζα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία αλαπηπμηαθψλ ζπκπξάμεσλ σο Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ πνζηήξημεο, απνηεινχκελσλ απφ ηνπο θαηαιιειφηεξνπο θνξείο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ Θνηλσληθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο ζε ηνπηθφ πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Πθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο Ξεξηθεξεηαθψλ πνζηεξηθηηθψλ Κεραληζκψλ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο, ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο Θνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ε δηάρπζε ηεο ηδέαο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη ε εδξαίσζή ηεο κέζσ κφληκσλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη ηνπηθψλ ζπκθσληψλ. Νη Κεραληζκνί απηνί ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθπξνζψπσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη αμηνπνηψληαο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα 18

19 έρεη πξνεγνπκέλσο παξάμεη ν «Κεληξηθφο Μεραληζκφο Τπνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κνηλ..Δπ.) θαη επξχηεξα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο» ζα ζπλελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα πινπνηήζνπλ δξάζεηο αλάπηπμεο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο επξείαο θιίκαθαο: ζπκβνπιεπηηθή, επηκφξθσζε, ππεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο, δηθηχσζε Θνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, δεκνζηφηεηα θαη δηάρπζε ηεο ηδέαο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο, κε ηελ αξσγή ησλ θαηάιιεισλ δηαθξαηηθψλ εηαίξσλ. Νη Ξεξηθεξεηαθνί Κεραληζκνί (γηα ζπληνκία ΞΚ) ζα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο ρψξαο (έλαο ζε θάζε Ξεξηθέξεηα), ζα παξέρνπλ ππεξεζίεο κίαο ζηάζεο (one stop shop) γηα ηνπο θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο θαη ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζα αλαιάβνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε Ξεξηθέξεηαο αλαθνξάο λα παξέρνπλ ππεξεζίεο φπσο : Ξιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Ξαξαθίλεζε θαη ππνζηήξημε ηεο ζχζηαζεο Θνηλσληθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θηλεηνπνίεζεο, ππνζηήξημεο, θαη ζπκβνπιεπηηθήο (coaching θαη mentoring) Ξαξνρή ππεξεζηψλ ζεξκνθνηηίδαο πνπ ζα πξνζθέξνπλ θνηλή επηρεηξεκαηηθή έδξα, ή / θαη Ππκβνπιεπηηθή ζηελ Θνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, θνηλή δηνηθεηηθή θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε, εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ή κέξνο απηψλ θιπ. Δπηπξφζζεηα νη Ξεξηθεξεηαθνί Κεραληζκνί ζα επηδηψθνπλ: Ρελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Θνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηνπηθψλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο (local pacts) κεηαμχ ησλ Θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ή ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ρε δηθηχσζε ησλ Θνηλ.Π.Eπ. ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ζπζηάδσλ (clusters) θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ Ρελ ππνζηήξημε δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ Ρελ ππνζηήξημε λέσλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ηχπνπ ERASMUS λέσλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη Ξεξηθεξεηαθνί Κεραληζκνί ζα πξέπεη λα πξνλνήζνπλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο θαη θπξίσο ησλ Θεξκνθνηηίδσλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ζπγρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα ηξία αθφκε έηε, πρ. κε ηε δεκηνπξγία ΘνηλΠΔπ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ηε ξεαιηζηηθή απνηχπσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη βησζηκφηεηάο ηεο. 19

20 Β2. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΤΜΠΡΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ - ΦΑΚΔΛΩΝ Κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο πξνηεηλφκελσλ Ξξάμεσλ απφ ηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο Αλαπηπμηαθέο Ππκπξάμεηο, απαξαίηεηε είλαη ε ελεξγνπνίεζε θαη ε δηαβνχιεπζε κεηαμχ θνξέσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε Θνηλσληθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη επξχηεξα πξσηνβνπιηψλ Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο, νχησο ψζηε: α) νη θαηαιιειφηεξνη θνξείο λα ζπλάςνπλ ζπκθσλία ζχζηαζεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη δπλεηηθά σο Ξεξηθεξεηαθφο Κεραληζκφο β) λα εθπνλεζεί θαη λα ππνβιεζεί άξηην, ξεαιηζηηθφ θαη ζπλαθέο κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλαιπηηθφ Πρέδην Γξάζεο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ πνζηήξημεο δηάξθεηαο έσο θαη 31/12/2016. Ξην ζπγθεθξηκέλα νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξάζεηο πνπ απαηηείηαη λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο Αλαπηπμηαθέο Ππκπξάμεηο γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπλ ακέζσο κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 1) Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία δηαιφγνπ/ζπδεηήζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν απφ ηα θάησ (bottom-up) κεηαμχ θνξέσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε Θνηλσληθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη επξχηεξα πξσηνβνπιηψλ Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο. Απνηέιεζκα ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ ζα νξγαλσζνχλ ζα είλαη ε θαηάιεμε ζηε ζχλζεζε ηεο ππνςήθηαο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, ζε έλα αξρηθφ κνληέιν ππνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Ξεξηθέξεηα αλαθνξάο θαη ηδαληθά ζε ζπκθσλίεο πξνψζεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 2) Δθπφλεζε αλαιπηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ πνζηήξημεο, δηάξθεηαο έσο θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016, ππφ ηελ κνξθή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνηεηλφκελεο Ξξάμεο. Πην ζρέδην δξάζεο ζα απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ θαη θπξίσο ε πξφβιεςή ηνπ γηα θάιπςε φιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο αλαθνξάο κέζα απφ ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία δηθηχνπ θνξέσλ θαη 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Ραρ. Γ/λζε Γνπθφο Μπνθψξ 7 ΗΡΑΚΛΔΙΟ, 25 / 2 /2009 Ραρ. Θώδηθαο ΗΡΑΚΛΔΙΟ 71202 Αξηζ. Πξση.: 1354 Ξιεξνθνξίεο Μαξία Καζσηάθε Ρειέθσλν 2813404518 Προς

Ραρ. Γ/λζε Γνπθφο Μπνθψξ 7 ΗΡΑΚΛΔΙΟ, 25 / 2 /2009 Ραρ. Θώδηθαο ΗΡΑΚΛΔΙΟ 71202 Αξηζ. Πξση.: 1354 Ξιεξνθνξίεο Μαξία Καζσηάθε Ρειέθσλν 2813404518 Προς ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ EΛΓΗΑΚΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΑΟΣΖ Ραρ. Γ/λζε Γνπθφο Μπνθψξ 7 ΗΡΑΚΛΔΙΟ, 25 / 2 /2009 Ραρ. Θώδηθαο ΗΡΑΚΛΔΙΟ 71202 Αξηζ. Πξση.: 1354 Ξιεξνθνξίεο Μαξία Καζσηάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ - Δηδηθή Υπεξεζία Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο - Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπ. Ξξνγξακκάησλ - Δηδηθή Υπεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οινθιεξψζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015 ε πξψηε Ηκεξίδα Δπαηζζεηνπνίεζεο κε ζέκα: «Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη και Τοπική Ασηοδιοίκηζη: Η περίπηωζη ηοσ Δήμοσ ηης Αθήνας», ζην πιαίζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΑ 2007-2013 / ΔΠΑ 2014-2020 Πςλώνερ Ανάπηςξηρ για ηην Δλλάδα 2 ΔΠΑ 2007-2013 / Σι πεηύσαμε; εκαληηθή αύξηζη αποππόθηζηρ θνηλνηηθώλ πόξσλ Από 41,3% ηνλ Ινύλην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΞΟΝΠ ΓΛΖΡΗΘΑ ΩΦΔΙΝΚΔΛΝΠ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖΛ ΞΟΑΜΖ «ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΔ ΒΝΛΝ ΘΑΗ ΘΑΙΑΠΠΑ»

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΞΟΝΠ ΓΛΖΡΗΘΑ ΩΦΔΙΝΚΔΛΝΠ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖΛ ΞΟΑΜΖ «ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΔ ΒΝΛΝ ΘΑΗ ΘΑΙΑΠΠΑ» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΞΟΝΠ ΓΛΖΡΗΘΑ ΩΦΔΙΝΚΔΛΝΠ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖΛ ΞΟΑΜΖ «ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΔ ΒΝΛΝ ΘΑΗ ΘΑΙΑΠΠΑ» Ζ Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε «ΑΟΓΩ», πνπ πινπνηεί ζηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο (Βφινπ, Εαγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠ: ΘΝΗΛ.: ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ

ΞΟΝΠ: ΘΝΗΛ.: ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΖ ΓΗΑΓΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘ Ζ ΓΖ ΚΝΘΟ ΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ Θ ΔΠΠΑΙΗΑΠ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ E.Ξ. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΔΟΥΞΑΗΘ Ζ Δ ΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΗΘΑ ΓΗΑΟΘΟΥΡΗΘΑ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΑ ΡΑΚΔΗΑ ΔΟΥΞΑΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ Ιάξηζα 2/11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101, Ταχ. Δ/νση: ΤΚ 41110 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος: Μαντούδη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΚΛΗΗ B

ΟΔΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΚΛΗΗ B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Α.Ε. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα