Συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων: παρούσα κατάσταση και προσανατολισµός των µελλοντικών εργασιών (Έγγραφο συζήτησης)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων: παρούσα κατάσταση και προσανατολισµός των µελλοντικών εργασιών (Έγγραφο συζήτησης)"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ Εσωτερική Αγορά ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Ασφαλίσεις MARKT/2517/02 EL Orig. EN Συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων: παρούσα κατάσταση και προσανατολισµός των µελλοντικών εργασιών (Έγγραφο συζήτησης) Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: Office: C107 1/40. Telephone: direct line , fax

2 I Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1. Κατά τη συνεδρίασή της στις 27 και 28 Νοεµβρίου 2001, η Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεµάτων συζήτησε έγγραφο για τα συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων (MARKT/2061/01). Το έγγραφο αυτό περιελάµβανε παράρτηµα µε σηµείωµα της Ιρλανδικής Αντιπροσωπείας στο οποίο περιγράφονταν τα προβλήµατα που προκαλεί η έλλειψη εναρµόνισης και παρουσιάζονταν δυνατές εναλλακτικές λύσεις που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν σε κοινοτικό επίπεδο. Η Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεµάτων συµφώνησε να δηµιουργήσει οµάδα εργασίας της Επιτροπής που θα είναι επιφορτισµένη µε την εξέταση του ζητήµατος αυτού. 2. Στην πρώτη της συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2002 η εν λόγω οµάδα εργασίας αντάλλαξε απόψεις για το προαναφερθέν έγγραφο και αποφάσισε να αποσταλεί από την Επιτροπή ειδικό ερωτηµατολόγιο. Το ερωτηµατολόγιο αυτό (MARKT/2506/02) απεστάλη στα κράτη µέλη στις 13 Φεβρουαρίου II Κυριότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο για τα υφιστάµενα συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων 3. Το ερωτηµατολόγιο και οι αντίστοιχες απαντήσεις καλύπτουν µεγάλο αριθµό ζητηµάτων για τα συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων. Οι απαντήσεις αυτές, οι οποίες συνοψίζονται στα παραρτήµατα 1 και 2, αποτελούν µία πολύτιµη βάση προβληµατισµού για την οµάδα εργασίας. Μέχρι στιγµής, τα κυριότερα συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν συνοψίζονται ως ακολούθως: Κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών, ο αριθµός των κρίσεων που χρειάστηκε να αντιµετωπίσουν οι εγκατεστηµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλιστικές επιχειρήσεις ήταν πολύ περιορισµένος. Η διαπίστωση αυτή απορρέει όχι µόνο από τις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο, αλλά και από τις εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο της ιάσκεψης των εποπτικών αρχών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε έκθεση της τελευταίας, µόνο 20 ασφαλιστικές επιχειρήσεις κηρύχθηκαν επισήµως αφερέγγυες κατά την περίοδο

3 Τρία κράτη µέλη (F, IRL και UK) διαθέτουν πραγµατικά συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων, αλλά η προσφερόµενη κάλυψη (σε όρους κατηγοριών ασφαλισµένων, ασφαλιστικών κλάδων και γεωγραφικής κάλυψης) διαφέρει πολύ µεταξύ των χωρών αυτών. Στη Γαλλία, η κάλυψη περιορίζεται ουσιαστικά στην ασφάλιση ζωής και στους ιδιώτες (βρίσκεται ωστόσο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο για την κάλυψη της ασφάλισης ζηµιών). Στο Ηνωµένο Βασίλειο, το σύστηµα καλύπτει τόσο την ασφάλιση ζωής όσο και την ασφάλιση ζηµιών (εκτός ορισµένων κλάδων) καθώς και τους ιδιώτες και τις µικρές επιχειρήσεις. Στην Ιρλανδία, η κάλυψη περιορίζεται στην ασφάλιση ζηµιών και στους ιδιώτες (εξάλλου, τα απολεσθέντα ασφάλιστρα δεν καλύπτονται). Ένα κράτος µέλος (Ε) έθεσε σε εφαρµογή µηχανισµό που δεν αποτελεί καθαρό σύστηµα εγγύησης, αλλά παρουσιάζει οµοιότητες ως προς τα συγκεκριµένα του αποτελέσµατα. Πράγµατι, πρόκειται για ένα ειδικό σύστηµα διεκπεραίωσης των διαδικασιών εκκαθάρισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε τρόπο που να εγγυάται την ταχεία αποζηµίωση των ασφαλισµένων. Ένα άλλο κράτος µέλος (NL) εκπονεί την περίοδο αυτή νοµοθετικό κείµενο για τη θέσπιση συστήµατος εγγύησης για τις ασφαλίσεις ζηµιών. Η εδαφική κάλυψη που προσφέρουν τα υφιστάµενα συστήµατα εγγύησης ποικίλει ανάλογα µε το κράτος µέλος. Στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και στην Ισπανία, η ακολουθούµενη προσέγγιση είναι εκείνη του "κράτους µέλους καταγωγής" (δηλαδή, καλύπτονται όλες οι ασφαλιστικές πράξεις που υπόκεινται στην εποπτεία που ασκείται από το κράτος µέλος καταγωγής) στο Ηνωµένο Βασίλειο, η ακολουθούµενη προσέγγιση είναι εκείνη του "κράτους µέλους υποδοχής" (παρότι καλύπτονται ορισµένες πράξεις που πραγµατοποιούνται από το εθνικό έδαφος στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών). Όταν µία ασφαλιστική επιχείρηση αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσχέρειες, το κράτος µέλος παρεµβαίνει γενικά για να παρεµποδίσει την εκκαθάρισή της. Μια τέτοια παρέµβαση, η οποία λαµβάνει πολύ συχνά την µορφή µέτρων αναδιάρθρωσης δεν προκαλεί καταρχήν την ενεργοποίηση του συστήµατος εγγύησης, εφόσον αυτό υφίσταται. Σε ορισµένα κράτη µέλη, το σύστηµα εγγύησης µπορεί να παρέµβει πρόωρα ώστε να αποζηµιώσει τους ασφαλισµένους πριν ακόµη κινηθούν οι διαδικασίες εκκαθάρισης. Σε όλα τα υφιστάµενα συστήµατα εγγύησης, η προσφερόµενη προστασία δεν καλύπτει ολόκληρη την απαίτηση του ασφαλισµένου έναντι της ασφαλιστικής του επιχείρησης: περιορίζεται σε ένα ποσοστό αυτής της απαίτησης, σε ένα ορισµένο ανώτατο όριο, ή σε έναν συνδυασµό των δύο. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα συστήµατα εγγύησης δικαιούνται, µετά την καταβολή της αποζηµίωσης, να υποκαταστήσουν τους ασφαλισµένους όσον αφορά τις απαιτήσεις που οι τελευταίοι κατέχουν έναντι της ασφαλιστικής επιχείρησης. 3

4 Τα συστήµατα εγγύησης εξακολουθούν να χρηµατοδοτούνται µε συνεισφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Σε καµία περίπτωση, η συνεισφορά αυτή δεν καταβάλλεται αποκλειστικά και µόνον κατόπιν σχετικού αιτήµατος υπάρχει πάντοτε, υπό τη µία ή την άλλη µορφή, µία µερική προχρηµατοδότηση. Στην Ιρλανδία και στην Ισπανία, τα ασφάλιστρα υπόκεινται σε εισφορά την οποία καταβάλλουν άµεσα οι ασφαλισµένοι. III Προβλήµατα που προκαλεί στην ενιαία αγορά ασφαλίσεων η παρούσα έλλειψη εναρµόνισης 4. Όσον αφορά τα λειτουργούντα σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συστήµατα εγγύησης, η υφιστάµενη κατάσταση θέτει τα ακόλουθα βασικά προβλήµατα για την προστασία των ασφαλισµένων και, γενικότερα, για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς των ασφαλίσεων: Μεγάλος αριθµός ασφαλισµένων δεν καλύπτονται: Στην µεγάλη τους πλειονότητα, οι ασφαλισµένοι που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προστατεύονται από σύστηµα εγγύησης σε περίπτωση εκκαθάρισης της ασφαλιστικής τους επιχείρησης Σύγχυση, κενά και επικαλύψεις: Ακόµη και αν έχει συνάψει το ασφαλιστήριο συµβόλαιό του µε ασφαλιστική επιχείρηση που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος µέλος στο οποίο υφίσταται σύστηµα εγγύησης, ο ασφαλισµένος δεν είναι βέβαιος για την κάλυψή του σε περίπτωση εκκαθάρισης αυτής της ασφαλιστικής επιχείρησης. Ιδιαίτερα, µπορεί να παραµείνει χωρίς προστασία εάν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο του παραδόθηκε µέσω υποκαταστήµατος εγκατεστηµένου σε άλλο κράτος µέλος και, στο πλαίσιο αυτό, µη καλυπτόµενου από το σύστηµα εγγύησης του κράτους µέλους καταγωγής. Η προσφερόµενη κάλυψη από το σύστηµα εγγύησης µπορεί επίσης να περιορίζεται σε ορισµένους µόνο ασφαλιστικούς κλάδους, ή η ενεργοποίησή της να λαµβάνει χώρα µόνο σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος είναι ιδιώτης. Εξάλλου, οι ισχύουσες απαιτήσεις διαφάνειας ποικίλλουν έντονα µεταξύ των κρατών µελών: σε ορισµένα κράτη µέλη, η πληροφόρηση για τα συστήµατα εγγύησης είναι υποχρεωτική σε άλλα, η πληροφόρηση αυτή απαγορεύεται. Συµπερασµατικά, λόγω της διαφορετικής έκτασης των καλύψεων που προσφέρουν τα εθνικά συστήµατα εγγύησης (κατηγορίες ασφαλισµένων, ασφαλιστικοί κλάδοι, εδαφική κάλυψη, επίπεδο προστασίας), δεν είναι εύκολο για έναν ασφαλισµένο να γνωρίζει εάν και σε ποιο βαθµό προστατεύεται, ιδίως στο πλαίσιο διασυνοριακής ασφαλιστικής πράξης (υποκαταστήµατα ή ελεύθερη παροχή υπηρεσιών). Η έλλειψη εναρµόνισης είναι µάλιστα πηγή πολυάριθµων κενών και επικαλύψεων όσον αφορά την προστασία των ασφαλισµένων. 4

5 Απουσία ίσης µεταχείρισης: Ως συνέπεια της παρούσας κατάστασης µπορεί κάλλιστα να υπάρξει περίπτωση στην οποία κατά την εκκαθάριση µιας ασφαλιστικής επιχείρησης ορισµένοι ασφαλισµένοι θα καλύπτονται από σύστηµα εγγύησης ενώ άλλοι, µε παρόµοια ασφαλιστήρια συµβόλαια, δεν θα καλύπτονται καθόλου ή θα είναι λιγότερο καλυµµένοι. Απουσία ισότιµων όρων λειτουργίας: Η παρούσα έλλειψη εναρµόνισης στον τοµέα των συστηµάτων εγγύησης των ασφαλίσεων µπορεί να έχει αντίκτυπο στον ανταγωνισµό όχι µόνο µεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά και µεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και των υπολοίπων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Σε ένα πλαίσιο συνεχώς αυξανόµενης σύγκλισης των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, δύσκολα θα µπορούσε να δικαιολογηθεί από την άποψη της ενιαίας αγοράς η περίπτωση ενός καταναλωτή ο οποίος αγοράζει, παραδείγµατος χάρη, ένα αποταµιευτικό προϊόν του τύπου "ασφάλιση ζωής" από ασφαλιστική επιχείρηση το οποίο δεν καλύπτεται από σύστηµα εγγύησης, ενώ ο ίδιος καταναλωτής θα προστατευόταν εάν αγόραζε ένα σχεδόν παρεµφερές αποταµιευτικό προϊόν από µία τράπεζα. IV Η οδηγία για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (2001/17/ΕΚ) και τα συστήµατα εγγύησης 5. Το άρθρο 10 της οδηγίας 2001/17/ΕΚ προβλέπει ειδική µεταχείριση για τους ασφαλισµένους: ένα προαιρετικό σύστηµα προνοµίων ενισχύει τη θέση τους κατά τη διανοµή των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλιστή τους. Η ειδική αυτή µεταχείριση αποτελεί ένα πρώτο επίπεδο προστασίας, αλλά δεν εγγυάται την ταχεία και αποτελεσµατική αποζηµίωση στην περίπτωση που τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία αποδεικνύονται ανεπαρκή (π.χ. σε περίπτωση λανθασµένου υπολογισµού των τεχνικών αποθεµατικών, εσφαλµένη εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν τα τεχνικά αποθεµατικά, κλπ.). 6. Εξάλλου, οι αρχές περί µη εισαγωγής διακρίσεων και της ίσης µεταχείρισης των πιστωτών οι οποίες αναφέρονται στην οδηγία, παρότι εφαρµόζονται πλήρως στις ίδιες τις διαδικασίες εκκαθάρισης, ωστόσο δεν αφορούν την ανεξάρτητη παρέµβαση του συστήµατος εγγύησης. Εποµένως, η οδηγία δεν µπορεί να παρεµποδίσει την άνιση µεταχείριση των ασφαλισµένων που οφείλεται στην τρέχουσα µη εναρµονισµένη λειτουργία των εθνικών συστηµάτων εγγύησης των ασφαλίσεων, και ιδίως στα υφιστάµενα κενά και επικαλύψεις που εντοπίζονται στη λειτουργία των συστηµάτων αυτών. 5

6 V Ηθικός κίνδυνος 7. Ένα από τα κυριότερα επιχειρήµατα κατά της θέσπισης των συστηµάτων εγγύησης είναι το πρόβληµα του "ηθικού κινδύνου" το οποίο αφορά τους ασφαλισµένους, τους ασφαλιστές και τις εποπτικές αρχές. Ορισµένοι ισχυρίζονται ότι η ύπαρξη συστηµάτων προστασίας ενδέχεται να καταστήσει τους καταναλωτές λιγότερο απαιτητικούς όσον αφορά την επιλογή του ασφαλιστή τους, καθότι θα αναζητούν µόνο τα φθηνότερα ασφαλιστικά προϊόντα. Αυτό ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην εµπορική συµπεριφορά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ακόµη και στην επιµέλεια µε την οποία οι εποπτικές αρχές ασκούν τα καθήκοντά τους. 8. Το ζήτηµα του "ηθικού κινδύνου" τέθηκε στην πρώτη συνεδρίαση της οµάδας εργασίας. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο του ερωτηµατολογίου δεν αποσαφηνίζουν καθόλου το ζήτηµα αυτό. Ωστόσο, στους δύο άλλους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς στους οποίους λειτουργούν από σειρά ετών συστήµατα εγγύησης, ο κίνδυνος αυτός δεν φαίνεται να αποτελεί µείζον πρόβληµα. Το ίδιο ισχύει και στα κράτη µέλη ή στις τρίτες χώρες που διαθέτουν ήδη συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων. Εν πάση περιπτώσει, θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να γίνει γνωστή η εµπειρία των κρατών µελών στον τοµέα αυτό. Ειδικότερα, θα ήταν χρήσιµο να αναλυθούν τα µέσα που χρησιµοποιούν τα υφιστάµενα συστήµατα εγγύησης (τόσο στον ασφαλιστικό τοµέα όσο και στους άλλους τοµείς) για την ελαχιστοποίηση του προβλήµατος του ηθικού κινδύνου (π.χ. µέσω ενός καθεστώτος µερικής αποζηµίωσης, δηλαδή αποζηµίωσης που θα περιορίζεται σε ένα ορισµένο ποσοστό της απαίτησης, σε ένα ορισµένο ανώτατο όριο, ή σε συνδυασµό των δύο). VI Κόστος των συστηµάτων εγγύησης 9. Η θέσπιση συστήµατος εγγύησης θέτει το ζήτηµα της χρηµατοδότησής του. Ένα τέτοιο µέτρο δηµιουργεί χρηµατοοικονοµικό βάρος για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που καλύπτονται από το σύστηµα. Ορισµένες αντιπροσωπείες υποστηρίζουν ότι τα συστήµατα εγγύησης ουσιαστικά επιδοτούν την κακή διαχείριση ενός ασφαλιστή-µέλους εις βάρος των υπολοίπων ασφαλιστών-µελών που διαχειρίζονται µε σύνεση τις υποθέσεις τους. 10. Ωστόσο, όλοι οι ασφαλιστές έχουν συµφέρον να διαφυλάξουν την εµπιστοσύνη των ασφαλισµένων έναντι της αγοράς. Η εµπιστοσύνη αυτή ενισχύεται από την ύπαρξη των συστηµάτων εγγύησης. Παράλληλα, η προώθηση ελάχιστης εναρµόνισης στον τοµέα αυτό θα έθετε όλους τους ασφαλισµένους σε ισότιµη βάση εντός της ενιαίας αγοράς, αποκλείοντας κάθε κανονιστικού χαρακτήρα πλεονέκτηµα που θα µπορούσε να επιδράσει στο κόστος της ασφάλειας. 6

7 11. Λόγω του ιδιαίτερα µικρού αριθµού κρίσεων που γνώρισε ο ασφαλιστικός τοµέας, καθώς και λόγω του ότι τα συστήµατα εγγύησης θεωρούνται γενικά ως µέσα έσχατης ανάγκης, η ύπαρξή τους σε ορισµένα κράτη µέλη δεν φαίνεται να έχει ουσιαστική επίπτωση στο κόστος της ασφάλειας. Ωστόσο, οι σχετικές απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηµατολόγιο δεν είναι καθόλου διαφωτιστικές. Θα ήταν εποµένως ενδιαφέρον να γίνει µία ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των αντιπροσωπειών σχετικά µε το κόστος των συστηµάτων εγγύησης που λειτουργούν στους τοµείς των τραπεζών και των κινητών αξιών και ενδεχοµένως στον τοµέα των ασφαλειών. Εξάλλου, υφίστανται διάφοροι µηχανισµοί που προβλέπουν ανώτατα όρια και κλιµακωτή καταβολή των συνεισφορών των ασφαλιστών στο σύστηµα εγγύησης στην περίπτωση που οι συνεισφορές αυτές απειλούν να διαταράξουν τη χρηµατοοικονοµική τους σταθερότητα. Και για το συγκεκριµένο αυτό ζήτηµα θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει γνωστό εάν ενεργοποιήθηκαν ποτέ οι µηχανισµοί αυτοί. 12. Πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι ορισµένες τρίτες χώρες που διαθέτουν συστήµατα εγγύησης σχεδίασαν ειδικούς µηχανισµούς ώστε να µην επιβάλλουν αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις µε υγιή διαχείριση και να παρακινήσουν όλους τους ασφαλιστές-µέλη του συστήµατος να βελτιστοποιήσουν τη χρηµατοοικονοµική τους κατάσταση. Παραδείγµατος χάρη, στις Ηνωµένες Πολιτείες, το ποσό της συνεισφοράς είναι συνάρτηση του κινδύνου στην Κορέα, λαµβάνονται υπόψη ορισµένοι παράγοντες κινδύνου (η συνεισφορά αυξάνεται κατά 5% για τους ασφαλιστές µε επιχειρηµατική δραστηριότητα µικρότερη των 10 ετών ενώ οι ασφαλιστές µε επιχειρηµατική δραστηριότητα µεγαλύτερη των 10 ετών τυγχάνουν έκπτωσης η οποία είναι συνάρτηση της χρηµατοοικονοµικής τους ευρωστίας). VII Πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την ανάληψη κοινοτικής δράσης 13. Στο παράρτηµα του εγγράφου MARKT/2061/01, η Ιρλανδική Αντιπροσωπεία περιέγραφε τα προβλήµατα που δηµιουργεί η έλλειψη ευρωπαϊκής εναρµόνισης όσον αφορά τα συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων σε περίπτωση εκκαθάρισης της ασφαλιστικής επιχείρησης. Περιέγραφε εξάλλου διάφορες πιθανές εναλλακτικές λύσεις εφαρµόσιµες σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και τα αντίστοιχα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους. Στη συνέχεια υπενθυµίζονται οι προαναφερθείσες δυνατές επιλογές: Επιλογή 1: ιατήρηση της σηµερινής κατάστασης: δεν αναλαµβάνεται καµία κοινοτική πρωτοβουλία για τα συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων Επιλογή 2: Ορισµός γενικών αρχών: σε ένα νοµικά µη δεσµευτικού κοινοτικό µέσο ή σε συµφωνία µεταξύ των κρατών µελών παρατίθενται ορισµένες βασικές αρχές που πρέπει να εφαρµοστούν Επιλογή 3: Καθορισµός ελάχιστου επιπέδου προστασίας των ασφαλισµένων: σε νοµικά δεσµευτικό κοινοτικό µέσο προβλέπεται η αµοιβαία αναγνώριση των εθνικών συστηµάτων εγγύησης καθώς και ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των ασφαλισµένων 7

8 Επιλογή 4: ηµιουργία εναρµονισµένου κοινοτικού συστήµατος εγγύησης για τους ασφαλισµένους: κοινοτική νοµοθεσία θεσπίζει ένα πλήρως εναρµονισµένο πρότυπο για τα συστήµατα εγγύησης, το οποίο οφείλουν να εφαρµόσουν όλα τα κράτη µέλη. VIII Συζήτηση 14. Μετά από µία προκαταρκτική ανάλυση της παρούσας κατάστασης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκτιµούν ότι η 1η επιλογή δεν πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω εκτός και εάν από την εξέταση που θα πραγµατοποιήσει η οµάδα εργασίας αποδειχθεί ότι δεν είναι αποδεκτή καµία από τις υπόλοιπες επιλογές. Ως εκ τούτου, η επιλογή για διατήρηση της σηµερινής κατάστασης θα αφήσει τελείως άλυτα τα προβλήµατα που δηµιουργούνται για την ενιαία αγορά από την σηµερινή έλλειψη εναρµόνισης (βλ. σηµείο ΙΙΙ ανωτέρω). 15. Η 2η επιλογή παρουσιάζει ένα µεγάλο µειονέκτηµα: πρόκειται για νοµικά µη δεσµευτική λύση. Η λύση αυτή θα άφηνε εποµένως τη ρύθµιση των βασικών στοιχείων του συστήµατος προστασίας (υποχρέωση θέσπισης συστήµατος εγγύησης, έκταση της κάλυψης, ύψος της αποζηµίωσης) στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους µέλους. Μια τέτοια βολονταριστική προσέγγιση επιχειρήθηκε στον τραπεζικό τοµέα το 1986 µε την έκδοση σύστασης της Επιτροπής 1. Τα αποτελέσµατα της πρωτοβουλίας αυτής ήταν απογοητευτικά και το 1994 εκδόθηκε σχετική οδηγία. 16. Κατά την άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής, η οµάδα εργασίας πρέπει εποµένως να εστιάσει την προσοχή της στη µελέτη της 3ης και της 4ης επιλογής. Αµφότερες προϋποθέτουν την έκδοση νοµικά δεσµευτικού κοινοτικού µέσου, αλλά διαφορετικό επίπεδο εναρµόνισης: η τρίτη επιλογή προβλέπει ουσιαστικά, εκτός από τον ορισµό ορισµένων κοινών βασικών προτύπων, την αµοιβαία αναγνώριση των συστηµάτων εγγύησης που λειτουργούν στα κράτη µέλη η τέταρτη επιλογή συνεπάγεται πλήρη εναρµόνιση όλων των συνιστωσών του καθεστώτος προστασίας. 17. Η 3η και η 4η επιλογή έχουν κάθε µία τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους. Η 4η επιλογή παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ότι εξαλείφει κάθε περίπτωση άνισης µεταχείρισης στον τοµέα αυτό και εγγυάται οµοιογενές επίπεδο προστασίας των ασφαλισµένων. Το κυριότερο µειονέκτηµά της έγκειται στη δυσκολία εφαρµογής ενός πλήρως εναρµονισµένου καθεστώτος που να είναι συµβιβάσιµο µε τις ιδιαιτερότητες και τις νοµικές παραδόσεις κάθε κράτους µέλους. Εποµένως, δεν κρίνεται σκόπιµο να επικεντρωθεί ο προβληµατισµός της οµάδας εργασίας στην 4η επιλογή, η οποία δυνητικά θέτει τα περισσότερα προβλήµατα. Εποµένως, στο στάδιο αυτό, η εν λόγω επιλογή πρέπει να παραµείνει ως µία δυνατότητα προς διερεύνηση µόνο στην περίπτωση που η πλειοψηφία των αντιπροσωπειών κρίνει ανεπαρκή την περιορισµένη εναρµόνιση που προβλέπει η 3η επιλογή. 1 Σύσταση 87/63/EΟΚ της Επιτροπής, ΕΕ L 33, , σ

9 18. Εποµένως, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν προς το παρόν ότι η οµάδα εργασίας πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην εξέταση της 3ης επιλογής, η οποία παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: Τηρεί την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης, στην οποία βασίζεται το ισχύον στην Ευρωπαϊκή Ένωση κανονιστικό πλαίσιο για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Είναι σύµφωνη µε την ακολουθούµενη προσέγγιση στο πλαίσιο της ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας στον τραπεζικό τοµέα και στον τοµέα των κινητών αξιών Καθότι είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, θα παράσχει τη δυνατότητα να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές νοµικές παραδόσεις καθώς και τα ήδη εφαρµοζόµενα συστήµατα στα κράτη µέλη Παρέχει τη δυνατότητα να εστιαστεί η εναρµόνιση µόνο στα ουσιαστικά στοιχεία για την οµαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, αφήνοντας κάθε άλλη πτυχή των συστηµάτων εγγύησης στην εκτίµηση του εθνικού νοµοθέτη. Η τρίτη επιλογή θα υποχρέωνε ωστόσο την πλειονότητα των κρατών µελών, τα οποία δεν διαθέτουν ακόµη συστήµατα εγγύησης, να θεσπίσουν ένα τέτοιο σύστηµα. Για να καµφθούν οι σηµερινές αντιρρήσεις, οι οποίες αφορούν τον ηθικό κίνδυνο και το δυνητικό κόστος, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί µία εµπεριστατωµένη συζήτηση. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι τα κράτη µέλη που ακολουθούν πολιτική "καµία πτώχευση" δεν θα είχαν τίποτα να ζηµιωθούν παρά µόνο να ωφεληθούν: οι εγχώριοι ασφαλισµένοι που προσφεύγουν σε ασφαλιστή εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος θα καλύπτονται από το σύστηµα εγγύησης που χρηµατοδοτείται από τον ασφαλιστικό τοµέα του κράτους µέλους καταγωγής, ενώ, σήµερα, οι ασφαλισµένοι αυτοί δεν προστατεύονται κατά κανένα τρόπο. Εφόσον δεν υφίστανται πτωχεύσεις σε εθνικό επίπεδο, ο εθνικός ασφαλιστικός τοµέας δεν θα υποστεί εποµένως κανένα κόστος. 19. Εάν γίνει δεκτή η πρόταση της Επιτροπής, η οποία συνίσταται στο να εστιαστεί ο προβληµατισµός στην εξέταση της 3ης επιλογής, η οµάδα εργασίας θα πρέπει: Να προσδιορίσει τα στοιχεία εκείνα των συστηµάτων εγγύησης που πρέπει να εναρµονιστούν (υποχρέωση θέσπισης συστήµατος εγγύησης, γεωγραφική κάλυψη, καλυπτόµενοι κίνδυνοι, καλυπτόµενες κατηγορίες ασφαλισµένων, καλυπτόµενα είδη απαιτήσεων, ελάχιστο επίπεδο προστασίας, απαιτήσεις ενηµέρωσης, κλπ) και τα στοιχεία που πρέπει να αφεθούν στην εκτίµηση του εθνικού νοµοθέτη (νοµικό καθεστώς του συστήµατος, χρηµατοδότησή του, κλπ.) Να καθορίσει τις απαιτήσεις και τα κριτήρια για την εναρµόνιση του κάθε προαναφερθέντος στοιχείου Να ανακοινώσει τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών στην επιτροπή ασφαλιστικών θεµάτων. 9

10 IX Ερωτήσεις προς τα µέλη της οµάδας εργασίας 20. Οι αντιπροσωπείες καλούνται να προετοιµασθούν να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Ποια είναι η γνώµη σας για τα προβλήµατα που προκύπτουν από την παρούσα έλλειψη εναρµόνισης των συστηµάτων εγγύησης στον τοµέα των ασφαλειών; Συµφωνείτε µε την ανάλυση που γίνεται στο σηµείο ΙΙΙ του παρόντος εγγράφου; 2. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο κράτος σας όσον αφορά την αντιµετώπιση του "ηθικού κινδύνου" στο πλαίσιο των συστηµάτων εγγύησης που λειτουργούν στους διάφορους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς; Ποιο είναι το κόστος λειτουργίας αυτών των συστηµάτων, και πώς αυτά χρηµατοδοτούνται; 3. Συµφωνείτε ότι η 3η επιλογή (αµοιβαία αναγνώριση, συν ελάχιστη εναρµόνιση προτύπων προστασίας) αποτελεί την πλέον ενδεδειγµένη βάση εργασίας για τις αναλύσεις της οµάδας; Συµφωνείτε µε το σχέδιο εργασίας που περιγράφεται συνοπτικά στο σηµείο 19 του παρόντος εγγράφου; 4. Μπορείτε να προσδιορίσετε τα στοιχεία των συστηµάτων εγγύησης στον τοµέα των ασφαλειών (πεδίο εφαρµογής, όρια, κλπ) που πρέπει να εναρµονιστούν για να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς; Μπορείτε επίσης να παραθέσετε τα στοιχεία που πρέπει να ρυθµιστούν σε εθνικό επίπεδο; 10

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Παρούσα κατάσταση και τάσεις 2015 Grant Thornton. All rights reserved. Πώς διαμορφώνεται το ελεγκτικό επάγγελμα στις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Απριλίου 2010 σχετικά με την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις (CON/2010/33)

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003

Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003 Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη IP/04/285 Βρυξέλλες, 2 η Μαρτίου 2004 Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη Η τελευταία έκθεση σχετικά µε τις τιµές των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0357 EL 11.06.2005 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για το συντονισμό των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Λ.Π. : Η λογική της υιοθέτησής τους και οι εκτιμούμενες κύριες επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Εταιρίες.

Δ.Λ.Π. : Η λογική της υιοθέτησής τους και οι εκτιμούμενες κύριες επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Εταιρίες. Δ.Λ.Π. : Η λογική της υιοθέτησής τους και οι εκτιμούμενες κύριες επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Εταιρίες. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΗΣ Αναλογιστής (Ε.Α.Ε.) Διευθυντής Ε.Α.Ε.Ε. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η μαζική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΣ : 2251/1994 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρθρο 8 Ευθύνη του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας. 15 Οκτωβρίου 2014

Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας. 15 Οκτωβρίου 2014 Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρήσιμοι & κρίσιμοι δείκτες Β. Θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 3 Ποσοστό Ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π. στις χώρες της Ευρώπης (32) (2012)

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύουμε τα χρήματά σας

Προστατεύουμε τα χρήματά σας Προστατεύουμε τα χρήματά σας Ένας οδηγός σχετικά με τον τρόπο που το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με το παρόν φυλλάδιο Το παρόν φυλλάδιο επεξηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

(3) Δημόσια λειτουργήματα που ασκούνται σε επίπεδο χαμηλότερο. (4) Όταν η οδηγία 2005/60/ΕΚ απαιτείαπό τα ιδρύματα, οργανισμούς

(3) Δημόσια λειτουργήματα που ασκούνται σε επίπεδο χαμηλότερο. (4) Όταν η οδηγία 2005/60/ΕΚ απαιτείαπό τα ιδρύματα, οργανισμούς 4.8.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/29 ΟΔΗΓΙΑ 2006/70/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25 η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.2.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα : Αναφορά 0881/2012, του/της M. Livcane, λετονικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης «Biedriba Lauberiete Ozolmuiza»,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Σκοπός: η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό;

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό; 19 Οκτωβρίου 2012 Οδηγός επενδύσεων Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; ΕΑΚΑΑ σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Πρόκειται για ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έδρα της οποίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 25 Νοεμβρίου 2008 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων 19 21 Νοεμβρίου 2009 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. K3-8010/8.8.2007 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι αναγκαίος για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της επικράτειας της ΕΕ. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα