ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α"

Transcript

1 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία Όηαλ ηζρύεη ε ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ: Ζ επέλδπζε ζηηο 2 ρώξεο έρεη ηελ ίδηα απόδνζε Γελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα αξκπηηξάδ, δειαδή δπλαηόηεηεο γηα δάλεην ζηελ κηα ρώξα θαη επέλδπζε ζηελ άιιε ρώξα Ο δαλεηζκόο ζηηο 2 ρώξεο έρεη ην ίδην θόζηνο 1 i (1 i* F S θαη ε πξνζέγγηζε ηεο είλαη ε F S F S i i* i i* S S Εγσώπιο νόμιζμα είλαη απηό πνπ βξίζθεηαη ζηνλ απιθμηηή ηεο ηζνηηκίαο Παξαδείγκαηα 1 επξώ=1,40 δνιάξηα S 1,40$ / εγρώξην ην $ - ηζνηηκία ηνπ επξώ 1 ιίξα=1,20 επξώ S 1,20 / εγρώξην ην - ηζνηηκία ηεο ιίξαο ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηζνηηκίεο είλαη εθθξαζκέλεο σο λόκηζκα είλαη ην επξώ / $ θαη επνκέλσο ην εγρώξην F( / $ 1 i (1 i$ θαη S( / $ F( / $ S( / $ F( / $ S( / $ i i$ i i$ S( / $ S( / $ Δάλ νη ηζνηηκίεο είλαη εθθξαζκέλεο σο $ /, δειαδή ην εγρώξην λόκηζκα είλαη ην δνιάξην ηόηε F($ / 1 i$ (1 i S($ /

2 2 Έζησ όηη ηζρύεη F($ / S($ / F($ / S($ / i i i i S($ / S($ / θαη $ $ F($ / 1 i$ (1 i θαη S($ / F($ / S($ / F($ / S($ / i$ i i$ i S($ / S($ / Σόηε Δάλ 1. Ζ απόδνζε ζηηο ΖΠΑ ζα είλαη πςειόηεξε. 2. Θα ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο γηα αξκπηηξάδ ππέξ ηνπ δνιαξίνπ. Ο δαλεηζκόο ζηελ Δπξώπε ζα έρεη ρακειόηεξν θόζηνο F($ / 1 i$ (1 i θαη S($ / F($ / S($ / F($ / S($ / i$ i i$ i S($ / S($ / Σόηε 1. Ζ απόδνζε από ηελ επέλδπζε ζηελ Δπξώπε ζα είλαη πςειόηεξε. 2. Θα ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο γηα αξκπηηξάδ ππέξ ηνπ επξώ. Ο δαλεηζκόο ζηηο ΖΠΑ ζα έρεη ρακειόηεξν θόζηνο ΤΝΘΖΚΖ ΗΟΓΤΝΑΜΗΑ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΚΟ ΟΡΗΕΟΝΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΖ κήλεο F( / $ 1 i (1 i$ S( / $ Όπνπ F( /$ ε ηξίκελε ηζνηηκία 6 6 F( / $ 1 i (1 i$ S( / $ 6 κήλεο Όπνπ F( /$ ε εμακεληαία ηζνηηκία

3 ΑΚΑΛΤΠΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Έηνο ES( / $ 1 i (1 i$ S( / $ Όπνπ ES ( / $ = ε αλακελόκελε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία έηνπο ηνπ δνιαξίνπ. 2 έηε ES( / $ (1 i1 (1 i2 (1 i1$ (1 i2$ S( / $ Όπνπ ES ( / $ = ε αλακελόκελε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζε 2 έηε ηνπ δνιαξίνπ. Άζκηζη Έλαο Δπξσπαίνο επελδπηήο εμεηάδεη ηελ επέλδπζε γηα κήλεο. Σα επηηόθην ηνπ επξώ είλαη 4% (ζε εηήζηα βάζε θαη ην επηηόθην ηνπ δνιαξίνπ είλαη 5%( ζε εηήζηα βάζε Ζ ηξέρνπζα ηζνηηκία είλαη : 1 επξώ =1,0 δνιάξηα i Να βξεζεί ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηξηώλ κελώλ πνπ ζα θαζηζηνύζε ηελ επέλδπζε ζηελ Φξαλθθνύξηε θαη ζηελ Νέα Τόξθε ηζνδύλακε. ii Δάλ ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηξηώλ κελώλ ήηαλ 1 επξώ=1,2 δνιάξηα πνπ ζα έπξεπε λα επελδύζεη ν επελδπηήο; iii Δάλ ν επελδπηήο δελ είρε ζηελ δηάζεζε ηνπ ρξήκαηα πσο ζα κπνξνύζε λα αζθήζεη θεξδνθόξν θαιπκκέλν αξκπηηξάδ επηηνθίσλ. iv Μηα Ακεξηθαληθή εηαηξεία ζέιεη λα δαλεηζζεί $ γηα ηξείο κήλεο. Θα έπξεπε λα ηα δαλεηζζεί ζηε Νέα Τόξθε ή ζηε Φξαλθθνύξηε?

4 4 Λύζη i Ζ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία F ζα βξεζεί από ηε ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ F($ / 1 i$ (1 i S($ / Αληηθαζηζηνύκε ζηε ζρέζε θαη έρνπκε F($ / 1 0, 05 (1 0, 04 1,0$ / F($ / 1 0,05 (1 0,01 1,0$ / 1,0$ / *1,05 F($ / 1,02$ / 1,01 ii Δάλ ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ήηαλ F($ / 1,2$ / ειέγρνπκε αξρηθά εάλ ηζρύεη ε ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ. F($ / 1 i$ (1 i S($ / 1 i$ 1 0, 05* 1, 05 F($ / 1,2$ / (1 i (1 0, 04 1, 0255 S($ / 1,0$ / Παξαηεξνύκε όηη δελ ηζρύεη ε ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ. πγθεθξηκέλα F($ / 1 i$ (1 i S($ / Δπνκέλσο ζπκθέξεη ε επέλδπζε ζηελ Δπξώπε Δπέλδπζε

5 5 Δπέλδπζε ζηε Φξαλθθνύξηε t=0 t=μ 1. Kαηάζεζε γηα ηξεηο κήλεο. Απόδνζε ηεο θαηάζεζεο Δπέλδπζε ζηε Νέα Τόξθε t= (1 0, Mεηαηξνπή ζε δνιάξηα ( πώιεζε θαη αγνξά $: *1,0$ / $ 2. θαηάζεζε $ γηα κήλεο ζην επηηόθην δνιαξίνπ ΚΑΝΟΝΑΣ! Όηαλ ην λόκηζκα πνπ ζέισ λα κεηαηξέςσ είλαη ζηνλ αξηζκεηή ηεο ηζνηηκίαο ζα δηαηξώ κε ηελ ηζνηηκία Όηαλ ην λόκηζκα πνπ ζέισ λα κεηαηξέςσ είλαη ζηνλ παξνλνκαζηή ηεο ηζνηηκίαο ζα πνιιαπιαζηάδσ κε ηελ ηζνηηκία t=μ. Πξνζεζκηαθή πώιεζε forward $ ηεο αμίαο πνπ αλακέλεη από ηελ θαηάζεζε, δειαδή ην θεθάιαην ζπλ ηνπο ηόθνπο αμίαο $(1 0, $ ζηελ ηζνηηκία F=1,2$/ 1. Από ηελ θαηάζεζε ζα έρεη $ 2. Σα κεηαηξέπεη ζε επξώ, δειαδή πνπιάεη ηα $ θαη αγνξάδεη ηα κε ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία πνπ είρε ζπκθσλήζεη ηελ t= $ ,2$ / Απηή είλαη ε ηειηθή ηνπ απόδνζε από ηελ επέλδπζε ζηε ΝΤ Παξαηεξνύκε όηη ε επέλδπζε ζηε Φξαλθθνύξηε απνδίδεη κεγαιύηεξε απόδνζε από ηελ επέλδπζε ζηε Νέα Τόξθε θαζώο Φξαλθθνύξηε Νέα Τόξθε γ

6 6 Θα θάλνπκε αξκπηηξάδ ππέξ ηνπ επξώ t=0 1. Γάλεην $ γηα ηξεηο κήλεο 2. Μεηαηξνπή ζε επξώ, δειαδή πώιεζε ησλ $ θαη αγνξά κε ηελ ηζνηηκία όςεσο $ ,0$ /. Καηάζεζε γηα κήλεο ζην επηηόθην ηνπ επξώ 4. Πξνζεζκηαθή πώιεζε forward ζηελ ηζνηηκία F=1,2$/ αμίαο (1 0, t=μ 1. Από ηε θαηάζεζε ζε επξώ ζα έρεη Σα κεηαηξέπεη ζε δνιάξηα κε ηε πξνζεζκηαθή πνπ είρε ζπκθσλήζεη ηελ t= *1,2$ / $. Απνπιεξσκή δαλείνπ ζε $ iv $(1 0, $ Κέξδνο= $ $=1.08$ Γαλεηζκόο ζηε Νέα Τόξθε t=0 1. Γάλεην $ κε επηηόθην 5% t=μ 1. Απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ κε θόζηνο $(1 0, $ Γαλεηζκόο ζηε Φξαλθθνύξηε 1. Γάλεην επξώ αμίαο ίζεο κε ηα $. πγθεθξηκέλα ζα δαλεηζηνύκε επξώ

7 $ ,0$ / 2. Με δεδνκέλν όηη κεηά από κήλεο ε Ακεξηθαληθή εηαηξία ζα πξέπεη λα απνπιεξώζεη ην δάλεην ηεο ζε επξώ θαη ζα πξέπεη λα αγνξάζεη επξώ ζε ηξεηο κήλεο, θιεηδώλεη από ζήκεξα ην θόζηνο αγνξάο ησλ επξώ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα απνπιεξώζεη. πγθεθξηκέλα αγνξάδεη πξνζεζκηαθά ζηελ πξνζεζκηαθή ηηκή F=1,2$/ επξώ αμίαο (1 0, t=κ 1. Αγνξάδεη ηα επξώ κε ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία πνπ είρε ζπκθσλήζεη ηελ t=0 πιεξώλνληαο $ αμίαο: *1,2$ / $ Παξαηεξνύκε όηη ζπκθέξεη ν δαλεηζκόο ζηε Νέα Τόξθε θαζώο $ $ 2. ΠΡΟΘΕΜΘΑΚΟ ΑΦΑΛΘΣΡΟ ΚΑΘ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΗ Ο όξνο πξνζεζκηαθό αζθάιηζηξν ή πξνεμόθιεζε αλαθέξεηαη ζην F S S ηελ πεξίπησζε πνπ καο δίλεη πξνζεζκηαθό αζθάιηζηξν ή πξνεμόθιεζεο ελόο λνκίζκαηνο απηό ην λόκηζκα ζα κπαίλεη ζηνλ παξνλνκαζηή ηεο ηζνηηκίαο. Σν αζθάιηζηξν ζα είλαη ζεηηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή (+% θαη ε πξνεμόθιεζε αξλεηηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή (-% παξαδείγκαηα Σν πποθεζμιακό αζθάλιζηπο ηνπ εςπώ ζε ζρέζε κε ην δνιάξην είλαη 2% F($ / S($ / 2% S($ / Ζ πποθεζμιακή πξνεμόθιεζε ηνπ δολαπίος ζε ζρέζε κε ην επξώ είλαη 2% F( / $ S( / $ 2% S( / $ Αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ καο δίλεη ε άζθεζε ζα ειέγρνπκε ηελ αλάινγε ζρέζε.

8 8 Δάλ καο δίλεη ην πξνζεζκηαθό αζθάιηζηξν ή πξνεμόθιεζε ηνπ επξώ ζα ειέγρνπκε ηε ζρέζε i i $ F($ / S($ / S($ / Δάλ καο δίλεη ην πξνζεζκηαθό αζθάιηζηξν ή πξνεμόθιεζε ηνπ δνιαξίνπ ζα ειέγρνπκε ηε ζρέζε i i $ F( / $ S( / $ S( / $ Άζκηζη Έζησ όηη ην επηηόθην ηνπ επξώ ηζνύηαη κε 5%, ην επηηόθην ηνπ δνιαξίνπ κε 4% θαη ε πξνζεζκηαθή πξνεμόθιεζε ηνπ επξώ κε 2%. Να εμεγήζεηε ηη είδνο αξκπηηξάδ ιακβάλεη ρώξα, πσο δηεμάγεηαη θαη πην είλαη ην θαζαξό θέξδνο ή ε δεκία. Λύζη Σα δεδνκέλα ζύκθσλα κε ηελ άζθεζε είλαη R 5% 0,05 R$ 4% 0,04 Καη ε πξνζεζκηαθή πξνεμόθιεζε ηνπ επξώ είλαη 2% F($ / S($ / 2% 0, 02 S($ / Γηα λα κελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα θαιπκκέλν αξκπηηξάδ επηηνθίσλ ζα πξέπεη λα ηζρύεη ε ζρέζε F($ / S($ / R$ R S($ / Διέγρνπκε εάλ ηζρύεη ε ζρέζε R $ R =4%-5%=-1%=-0,01 F($ / S($ / 2% 0, 02 S($ / Από ηα δεδνκέλα καο παξαηεξνύκε όηη δελ ηζρύεη ε ζρέζε θαη όηη ππάξρνπλ νη δπλαηόηεηεο γηα θαιπκκέλν αξκπηηξάδ επηηνθίσλ

9 9 πγθεθξηκέλα F($ / S($ / F($ / S($ / R$ R R$ R S($ / S($ / 4% - 5% > - 2% 4% 5% (-2% 4% % Σν θαιπκκέλν αξκπηηξάδ επηηνθίσλ δηεμάγεηαη σο εμήο: Xξνληθή ζηηγκή t=0 (ζήκεξα 1. Γάλεην ζε επξώ γηα έλα ρξόλν κε επηηόθην 5% 2. Μεηαηξνπή ησλ επξώ ζε δνιάξηα κε ηελ ηζνηηκία S ($ /. Καηάζεζε ησλ δνιαξίσλ γηα έλα ρξόλν κε επηηόθην 4% 4. Πξνζεζκηαθή πώιεζε (forward ησλ δνιαξίσλ πνπ αλακέλνπκε από ηελ θαηάζεζε (θεθάιαην+ηόθνπο ζηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηνπ επξώ F ($ / γηα ηελ νπνία ηζρύεη πξνζεζκηαθή πξνεμόθιεζε 2%. Xξνληθή ζηηγκή t=1 (Μεηά από 1 έηνο 1. Αλάιεςε ηεο θαηάζεζεο ζε δνιάξηα (θεθάιαην +ηόθνπο 2. Μεηαηξνπή ζε επξώ κε ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία πνπ είρακε ζπκθσλήζεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0. Aπνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζε επξώ(θεθάιαην +ηόθνπο ΠΡΟΟΥΗ! Κέπδορ 1% ε πποθεζμιακό αζθάλιζηπο βξίζθεηαη ην λόκηζκα κε ην σαμηλόηεπο επιηόκιο, Eλα λόκηζκα έρεη ρακειόηεξν επηηόθην ζα πξέπεη λα έρεη ζεηηθή απόδνζε ζηελ αγνξά πξνζεζκίαο (αζθάιηζηξν πξνθεηκέλνπ λα ηζρύεη ε ηζνδπλακία ησλ επηηνθίσλ. ε πποθεζμιακή πποεξόθληζη βξίζθεηαη ην λόκηζκα κε ην ςτηλόηεπο επιηόκιο, Eλα λόκηζκα έρεη πςειόηεξν επηηόθην ζα πξέπεη λα έρεη αξλεηηθή απόδνζε ζηελ αγνξά πξνζεζκίαο (αζθάιηζηξν πξνθεηκέλνπ λα ηζρύεη ε ηζνδπλακία ησλ επηηνθίσλ. Έζησ όηη έρνπκε E 1,0$ / F 1,2$ / Παξαηεξνύκε όηη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηνπ επξώ είλαη κεγαιύηεξε από ηε ηξέρνπζα ηζνηηκία θαη επνκέλσο ην ζπκπεξαίλνπκε όηη ην επξώ είλαη ζε πξνζεζκηαθό αζθάιηζηξν. Αληίζηνηρα ην δνιάξην ζα είλαη ζε πξνζεζκηαθή πξνεμόθιεζε. πγθεθξηκέλα εάλ αληηζηξέςνπκε ηελ ηζνηηκία ζε όξνπο /$ ζα έρνπκε

10 10 1 E 0,7692 / $ 1,0$ / 1 F 0,7575 / $ 1,2$ / Παξαηεξνύκε όηη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηνπ $ είλαη κηθξόηεξε από ηε ηξέρνπζα ηζνηηκία θαη επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε όηη ην $ είλαη ζε πξνζεζκηαθή πξνεμόθιεζε. To $ ζα αλακέλνπκε λα έρεη ην πςειόηεξν επηηόθην. παπαδείγμαηα 1. Έζησ όηη ε ηξέρνπζα θαη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία / είλαη E 1,10 / F 1,15 / θαη i i X Y 2% 6,54% Να βξεζεί πνην λόκηζκα είλαη ην Υ θαη πνην ην Τ ( Γελ είλαη αλάγθε λα θάλεηε πξάμεηο Παξαηεξνύκε όηη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηεο είλαη κεγαιύηεξε από ηε ηξέρνπζα ηζνηηκία ηεο θαη επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε όηη ε είλαη ζε πξνζεζκηαθό αζθάιηζηξν. πλεπώο ζα αλακέλνπκε ε ιίξα λα έρεη ην ρακειόηεξν επηηόθην. πκπεξαίλνπκε επνκέλσο όηη i i 2% 6,54% 2. Έζησ όηη ε ηξέρνπζα θαη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία / είλαη E 0,8700 X / Y F 0,8870 X / Y θαη i i $ 2% 4% Να βξεζεί πνην λόκηζκα είλαη ην Υ θαη πνην ην Τ ( Γελ είλαη αλάγθε λα θάλεηε πξάμεηο Παξαηεξνύκε όηη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο Τ είλαη κεγαιύηεξε από ηε ηξέρνπζα ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο Τ θαη επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε όηη ην λόκηζκα Τ είλαη ζε πξνζεζκηαθό αζθάιηζηξν. πλεπώο ζα αλακέλνπκε ην λόκηζκα Τ λα έρεη ην ρακειόηεξν επηηόθην. πκπεξαίλνπκε επνκέλσο όηη ην λόκηζκα Τ είλαη ην $ θαη ην λόκηζκα Υ είλαη ην

11 11 TΡΘΓΩΝΘΚΟ ΑΡΜΠΘΣΡΑΖ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ε απηνύ ηνπ είδνπο ηηο αζθήζεηο ζα καο δίλεη ηηο ηζνηηκίεο ζε ηξείο αγνξέο θαη ζα πξέπεη λα αζθήζνπκε ηξηγσληθό αξκπηηξάδ ζπλαιιάγκαηνο. Ζ ζηξαηεγηθή καο ζα είλαη ε αθόινπζε 1. Υξεζηκνπνηνύκε ηηο δύν από ηηο ηξείο πόιεηο πνπ ζα καο δίλεη ε άζθεζε θαη βξίζθνπκε ηελ ζηαπξνεηδή ηζνηηκία πνπ ζα ζπγθξίλνπκε κε ηελ ηζνηηκία ηεο ηξίηεο πόιεο 2. πγθξίλνπκε ηηο ηζνηηκίεο θαη ζπκπεξαίλνπκε πνην από ηα 2 λνκίζκαηα είλαη ππεξηηκεκέλν θαη πνην ππνηηκεκέλν.. Καηαζθεπάδνπκε έλα πίλαθα πνπ ζα καο δίλεη πνην λόκηζκα ζα πξέπεη λα πνπιάκε ζε θάζε πόιε. 4. Ξεθηλάκε από ηελ πόιε πνπ ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ζα πξέπεη λα πνπιήζνπκε Άζκηζη Έζησ όηη ζηηο παξαθάησ αγνξέο ηζρύνπλ νη εμήο ηζνηηκίεο Νέα Τόξθε: 1 ιίξα=1,5 δνιάξηα Λνλδίλν: 1 ιίξα=1,2 επξώ Παξίζη: 1 επξώ= 1,28 δνιάξηα Ο Γηώξγνο έρεη $, ν Γεκήηξεο έρεη θαη ε Μαξία έρεη Να δείμεηε πσο κπνξνύλ ηα ηξία απηά άηνκα λα εθκεηαιιεπηνύλ ηηο επθαηξίεο ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο Λύζη Έρνπκε ηα παξαθάησ δεδνκέλα: Νέα Τόξθε: E1 1,5$ / Λνλδίλν : E2 1,2 / Παξίζη: E 1,28$ / Aξρηθά βξίζθνπκε ηε ζηαπξνεηδή ηζνηηκία ηνπ επξώ κέζσ Νέαο Τόξθεο Λνλδίλνπ

12 Ζ ηζνηηκία απηή ζα είλαη E 1,5$ / 1 E 2 1,2 / 1,25$ / ΠΡΟΟΥΖ! Δάλ ε ιίξα ζηηο 2 ηζνηηκίεο βξηζθόηαλ ζε δηαθνξεηηθή ζέζε ζα έπξεπε λα πνιιαπιαζηάζσ ηηο 2 ηζνηηκίεο Δπνκέλσο έρνπκε Λνλδίλν-Νέα Τόξθε Παξίζη 1,25$ / 1,28$ / Παξαηεξνύκε όηη ην επξώ είλαη πην αθξηβό ζην Παξίζη θαη πην θζελό κέζσ Νέαο Τόξθεο- Λνλδίλνπ. Αληίζηνηρα ην δνιάξην είλαη πην θζελό ζην Παξίζη θαη πην αθξηβό ζε Νέα Τόξθε-Λνλδίλν. πλεπώο ζην Παξίζη ζα πξέπεη λα πνπιάκε επξώ θαη λα αγνξάδνπκε δνιάξηα θαη ζε Νέα Τόξθε- Λνλδίλν λα αγνξάδνπκε επξώ θαη λα πνπιάκε δνιάξηα Νέα Τόπκη-Λονδίνο Παπίζι Αγνξά Πώιεζε Πώιεζε $ Αγνξά $ Αξκπηηξάδ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηνλ Γηώξγν (έρεη $ 1. Θα πξέπεη λα πνπιήζεη $ ( Γνιάξηα κπνξεί λα πνπιήζεη είηε ζηε Νέα Τόξθε είηε ζην Παξίζη θαζώο κόλν ζε απηέο ηηο 2 αγνξέο ππάξρεη ηζνηηκία ηνπ δνιαξίνπ. Ζ ζσζηή θίλεζε είλαη λα πνπιήζεη ηα $ ζηε Νέα Τόπκη όπσο καο δείρλεη ν πίλαθαο καο, θαζώο δνιάξηα πξέπεη λα πνπιάεη κόλν ζε Νέα Τόξθε- Λνλδίλν πνπ είλαη αθξηβά Δπνκέλσο πνπιάεη $ ζηε Νέα Τόξθε θαη αγνξάδεη ιίξεο $ ,5$ / 2. Θα πξέπεη λα πνπιήζεη ηηο Πνπιάεη ζην Λονδίνο θαη αγνξάδεη επξώ (ν πίλαθαο καο ιέεη όηη είλαη ζσζηή θίλεζε θαζώο ζε Νέα Τόξθε- Λόλδίλν αγνξάδεη επξώ *1, 2 / Πνπιάεη ζην Παπίζι θαη αγνξάδεη δνιάξηα (ν πίλαθαο καο ιέεη όηη είλαη ζσζηή θίλεζε θαζώο ζε Παξίζη πνπιάεη επξώ θαη αγνξάδεη δνιάξηα *1, 28$ / $

13 1 Κέξδνο $! Ξεθίλεζε κε $ θαη θαηέιεμε κε $ Αξκπηηξάδ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηνλ Γεκήηξε (έρεη Θα πξέπεη λα πνπιήζεη (Λίξεο κπνξεί λα πνπιήζεη είηε ζηε Νέα Τόξθε είηε ζην Λνλδίλν θαζώο κόλν ζε απηέο ηηο 2 αγνξέο ππάξρεη ηζνηηκία ηεο Λίξαο. Ζ ζσζηή θίλεζε είλαη λα πνπιήζεη ηηο ζην Λονδίνο, θαζώο όπσο καο δείρλεη ν πίλαθαο καο πξέπεη λα αγνξάδεη επξώ ζε Νέα Τόξθε Λνλδίλν θαη λα πνπιάεη δνιάξηα. Όηαλ πνπιάεη ιίξεο ζην Λνλδίλν αγνξάδεη επξώ ( πνπ είλαη ζύκθσλν κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ πίλαθα, ελώ όηαλ πνπιάεη ιίξεο ζηε Νέα Τόξθε αγνξάδεη δνιάξηα πνπ δελ είλαη ζύκθσλν κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ πίλαθα. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα πνπιήζεη ζην Λονδίνο θαη λα αγνξάζεη επξώ *1, 20 / Πνπιάεη ζην Παπίζι θαη αγνξάδεη δνιάξηα (ν πίλαθαο καο ιέεη όηη είλαη ζσζηή θίλεζε θαζώο ζε Παξίζη πνπιάεη επξώ θαη αγνξάδεη δνιάξηα *1, 28$ / $. Πνπιάεη $ ζηε Νέα Τόπκη θαη αγνξάδεη ιίξεο $ ,5$ / Κέξδνο.000! Ξεθίλεζε κε θαη θαηέιεμε κε Αξκπηηξάδ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηε Μαξία (έρεη Θα πξέπεη λα πνπιήζεη ( Δπξώ κπνξεί λα πνπιήζεη είηε ζην Λνλδίλν είηε ζην Παξίζη θαζώο κόλν ζε απηέο ηηο 2 αγνξέο ππάξρεη ηζνηηκία ηνπ επξώ. Ζ ζσζηή θίλεζε είλαη λα πνπιήζεη ηα ζην Παπίζι, θαζώο όπσο καο δείρλεη ν πίλαθαο καο πξέπεη λα πνπιάεη επξώ ζε Παξίζη *1, 28$ / $ 2. Πνπιάεη $ ζηε Νέα Τόπκη ( ν πίλαθαο καο ιέεη όηη είλαη ζσζηή θίλεζε θαζώο ζε Νέα Τόξθε-Λνλδίλν πνπιάεη δνιάξηα θαη αγνξάδεη ιίξεο

14 $ ,5$ /. Πνπιάεη ζην Λονδίνο θαη αγνξάδεη επξώ *1, 20 / Κέξδνο ! Ξεθίλεζε κε θαη θαηέιεμε κε ΑΝΣΘΣΑΘΜΘΗ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΚΘΝΔΤΝΟΤ ε απηέο ηηο αζθήζεηο ζθνπόο καο ζα είλαη λα αληηζηαζκίδνπκε ζπλαιιαγκαηηθνύο θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ είζπξαμε ή πιεξσκή ελόο μέλνπ λνκίζκαηνο ζην κέιινλ Γηα λα αληηζηαζκίδνπκε ζπλαιιαγκαηηθνύο θηλδύλνπο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε είηε πξνζεζκηαθέο πξάμεηο είηε ηε ρξεκαηαγνξά ( δάλεηα θαη θαηαζέζεηο ζηα δύν επηηόθηα Γηαθξίλνπκε δύν πεξηπηώζεηο: 1. Nά πξέπεη λα πιεξώζνπκε ην μέλν λόκηζκα ζην κέιινλ 2. Να πξέπεη λα εηζπξάμνπκε ην μέλν λόκηζκα ζην κέιινλ. Πεπίπηυζη 1: Ππέπει να πληπώζοςμε ξένο νόμιζμα ζηο μέλλον Κίλδπλνο: Nα αλαηηκεζεί ην μέλν λόκηζκα θαη λα ην αγνξάζνπκε πην αθξηβά Ανηιζηάθμιζη με πποθεζμιακέρ ππάξειρ: 1. Aγνξάδνπκε πξνζεζκηαθά ην μέλν λόκηζκα Ανηιζηάθμιζη με σπημαηαγοπά Πεπίπηυζη 2: Ππέπει να ειζππάξοςμε ξένο νόμιζμα ζηο μέλλον Κίλδπλνο: Nα ππνηηκεζεί ην μέλν λόκηζκα θαη λα ην πνπιήζνπκε πην θζελά Ανηιζηάθμιζη με πποθεζμιακέρ ππάξειρ: 1. Πνπιάκε πξνζεζκηαθά ην μέλν λόκηζκα Ανηιζηάθμιζη με σπημαηαγοπά 1. Γαλεηδόκαζηε ζε εγρώξην 1. Γαλεηδόκαζηε ζε μέλν λόκηζκα

15 15 λόκηζκα 2. Μεηαηξέπνπκε ζε μέλν λόκηζκα 2. Μεηαηξέπνπκε ζε εγρώξην λόκηζκα. Καηαζέηνπκε ζε εγρώξην λόκηζκα. Καηαζέηνπκε ζε μέλν λόκηζκα Παπάδειγμα 1 ( έσοςμε να ειζππάξοςμε ξένο νόμιζμα ζηο μέλλον Μία Αγγιηθή εηαηξεία αλακέλεη λα εηζπξάμεη Α = $ ζε ηξείο κήλεο. Σν επηηόθην κελώλ ηνπ δνιαξίνπ, ζε εηήζηα βάζε, είλαη i $ = 6%, ελώ ην αληίζηνηρν ηεο ιίξαο Αγγιίαο i Λ = 8%. Δπίζεο, ε ηζνηηκία όςεσο δνιαξίνπ - ιίξαο είλαη S $Λ = $1,6 / Λ. Α Πνηα είλαη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηξηώλ κελώλ δνιαξίνπ ιίξαο, F $Λ [$/Λ]; (5 κνλάδεο Β Πσο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν ε Αγγιηθή εηαηξεία; Πόζεο ιίξεο ζα εηζπξάμεη ζε ηξεηο κήλεο; (5 κνλάδεο Γ Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ηζνηηκία όςεσο πξνθύςεη S $Λ,+m = $1,7 / Λ, ζα έρεη σθειεζεί ε εηαηξεία από ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ; Δπαλαιάβαηε κε S $Λ,+m = $1,44 / Λ. Γελ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε πξάμεηο. (5 κνλάδεο Γ Δάλ ε εηαηξεία δελ έρεη πξόζβαζε ζηελ πξνζεζκηαθή αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, πσο ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπίζεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν; Πόζεο ιίξεο ζα εηζέπξαηηε ζε ηξείο κήλεο; (5 κνλάδεο Δ Δπαλαιάβαηε ηελ εξώηεζε (Γ κε ηελ αληηζηάζκηζε θηλδύλνπ ηεο εξσηήζεσο (Γ. (5 κνλάδεο A Λύζη Ζ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηξηώλ κελώλ ηνπ δνιαξίνπ ζα βξεζεί από ηελ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ F($ / 1 i$ (1 i S($ /

16 16 Αληηθαζηζηνύκε ζηε ζρέζε θαη έρνπκε F($ / 1 0, 06 (1 0, 08 1,6$ / F($ / 1 0,015 (1 0,02 1,6$ / 1,6$ / *1,015 F($ / 1,5921$ / 1,02 Β Γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνλ θίλδπλν ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα πξέπεη ζήκεξα λα πνπιήζεη forward κελώλ αμίαο $ ζηελ F=1,5921$ / ε ηξείο κήλεο ζα πιεξώζεη γηα ην πξνζεζκηαθό ζπκβόιαην $ θαη ζα εηζπξάμεη ιίξεο αμίαο $ 1,5921$ / Γ Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ιίξα αλαηηκεζεί ζε 1,7$ / θαη επνκέλσο ην δνιάξην ππνηηκεζεί ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα έρεη επλνεζεί από ηελ αληηζηάζκηζε, θαζώο έρεη πνπιήζεη πξνζεζκηαθά ζε πςειόηεξε αμία ην δνιάξην από ηελ αμία πνπ έρεη ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζε κήλεο πγθεθξηκέλα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε ζα εηζέπξαηηε $ ,7$ / Δλώ κε ηελ αληηζηάζκηζε εηζπξάηηεη Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ιίξα ππνηηκεζεί ζε 1,44$ / θαη επνκέλσο ην δνιάξην αλαηηκεζεί ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα ήηαλ θαιύηεξα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε, θαζώο έρεη πνπιήζεη πξνζεζκηαθά ζε ρακειόηεξε αμία ην δνιάξην από ηελ αμία πνπ έρεη ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζε κήλεο πγθεθξηκέλα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε ζα εηζέπξαηηε $ ,44$ / Δλώ κε ηελ αληηζηάζκηζε εηζπξάηηεη

17 17 Γ Γηα λα αληηκεησπίζεη ην ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν κε ρξήζε ηεο ρξεκαηαγνξάο ζα έπξεπε 1. λα δαλεηζηεί γηα ηξεηο κήλεο έλα πνζό δνιαξίσλ Υ($ ηέηνην ώζηε κεηά ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ θεθάιαην + ηόθνπο λα επηζηξέςεη $ 2. Να κεηαηξέςεη ην πνζό ησλ $ ζε ιίξεο. Nα θαηαζέζεη ηηο ιίξεο γηα κήλεο Eηδηθόηεξα ζα έπξεπε λα δαλεηζηεί X($ πνπ είλαη ίζν κε ηελ παξνύζα αμία ησλ $ Υ($ έηζη ώζηε $ ($ $ (1 0, 06 Δπνκέλσο ε ζηξαηεγηθή κε ρξήζε ηεο ρξεκαηαγνξάο ζα ήηαλ ήκεξα ( t=0 1. Γάλεην $ γηα ηξείο κήλεο κε εηήζην επηηόθην 6% 2. Μεηαηξνπή $ ζε ( αγνξά ιηξώλ κε ηελ ηξέρνπζα ηζνηηκία $ ,6$ /. Καηάζεζε γηα ηξεηο κήλεο κε εηήζην επηηόθην 8% Μεηά από ηξεηο κήλεο ( t=m 1. Aπό ηελ θαηάζεζε ζε ιίξεο ζα έρνπκε *(1 0, 08*

18 18 2. Απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ κε ηελ είζπξαμε πνπ ζα ιάβεη. πγθεθξηκέλα ζα δώζεη γηα ην δάλεην $*(1 0, $ Παξαηεξνύκε όηη ην πνζό πνπ πξνθύπηεη γηα λα εηζπξάμεη ε Αγγιηθή εηαηξεία από ηελ αληηζηάζκηζε κε ην πξνζεζκηαθό ζπκβόιαην είλαη ην ίδην κε ην πνζό πνπ πξνθύπηεη από ηελ αληηζηάζκηζε κε ηελ ρξεκαηαγνξά. Δ Αληίζηνηρα κε ρξήζε ηεο αληηζηάζκηζεο ηνπ εξσηήκαηνο Γ ζα έρνπκε ζίγνπξα Σν πνζό ηεο αληηζηάζκηζεο δελ επεξεάδεηαη από ηε κειινληηθή ηζνηηκία ( ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ εξσηήκαηνο Γ δελ ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ηζνηηκία ζηνπο κήλεο Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ιίξα αλαηηκεζεί ζε 1,7$ / θαη επνκέλσο ην δνιάξην ππνηηκεζεί ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα έρεη επλνεζεί από ηελ αληηζηάζκηζε, θαζώο έρεη πνπιήζεη πξνζεζκηαθά ζε πςειόηεξε αμία ην δνιάξην από ηελ αμία πνπ έρεη ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζε κήλεο πγθεθξηκέλα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε ζα εηζέπξαηηε $ ,7$ / Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ιίξα ππνηηκεζεί ζε 1,44$ / θαη επνκέλσο ην δνιάξην αλαηηκεζεί ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα ήηαλ θαιύηεξα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε, θαζώο έρεη πνπιήζεη πξνζεζκηαθά ζε ρακειόηεξε αμία ην δνιάξην από ηελ αμία πνπ έρεη ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζε κήλεο πγθεθξηκέλα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε ζα εηζέπξαηηε $ ,44$ / Παπάδειγμα 2 ( Έσοςμε να πληπώζοςμε ξένο νόμιζμα ζηο μέλλον Μία Αγγιηθή εηαηξεία πξέπεη λα πιεξώζεη Α = $ ζε ηξείο κήλεο ζε κηα ακεξηθαληθή εηαηξεία. Σν επηηόθην κελώλ ηνπ δνιαξίνπ, ζε εηήζηα βάζε, είλαη i $ = 6%, ελώ ην αληίζηνηρν ηεο ιίξαο Αγγιίαο i Λ = 8%. Δπίζεο, ε ηζνηηκία όςεσο δνιαξίνπ - ιίξαο είλαη S $Λ = $1,6 / Λ. Α Πνηα είλαη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηξηώλ κελώλ δνιαξίνπ ιίξαο, F $Λ [$/Λ]; (5 κνλάδεο Β Πσο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν ε Αγγιηθή εηαηξεία; Πόζεο ιίξεο ζα πιεξώζεη ζε ηξεηο κήλεο; (5 κνλάδεο

19 19 Γ Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ηζνηηκία όςεσο πξνθύςεη S $Λ,+m = $1,7 / Λ, ζα έρεη σθειεζεί ε εηαηξεία από ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ; Δπαλαιάβαηε κε S $Λ,+m = $1,44 / Λ. Γελ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε πξάμεηο. (5 κνλάδεο Γ Δάλ ε εηαηξεία δελ έρεη πξόζβαζε ζηελ πξνζεζκηαθή αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, πσο ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπίζεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν; Πόζεο ιίξεο ζα πιήξσλε ζε ηξείο κήλεο; (5 κνλάδεο Δ Δπαλαιάβαηε ηελ εξώηεζε (Γ κε ηελ αληηζηάζκηζε θηλδύλνπ ηεο εξσηήζεσο (Γ. (5 κνλάδεο Λύζη Ζ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηξηώλ κελώλ ηνπ δνιαξίνπ ζα βξεζεί από ηελ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ F($ / 1 i$ (1 i S($ / Αληηθαζηζηνύκε ζηε ζρέζε θαη έρνπκε F($ / 1 0, 06 (1 0, 08 1,6$ / F($ / 1 0,015 (1 0,02 1,6$ / 1,6$ / *1,015 F($ / 1,5921$ / 1,02 Β Γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνλ θίλδπλν ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα πξέπεη ζήκεξα να αγοπάζει forward κελώλ αμίαο $ ζηελ F=1,5921$ / ε ηξείο κήλεο ζα εηζπξάμεη γηα ην πξνζεζκηαθό ζπκβόιαην $ θαη ζα πιεξώζεη ιίξεο αμίαο $ 1,5921$ / Γ Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ιίξα αλαηηκεζεί ζε 1,7$ / θαη επνκέλσο ην δνιάξην ππνηηκεζεί ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα έρεη δεκησζεί από ηελ αληηζηάζκηζε, θαζώο έρεη αγνξάζεη πξνζεζκηαθά ζε πςειόηεξε αμία ην δνιάξην από ηελ αμία πνπ έρεη ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζε κήλεο

20 20 πγθεθξηκέλα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε ζα πιήξσλε $ ,7$ / Δλώ κε ηελ αληηζηάζκηζε πιεξώλεη Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ιίξα ππνηηκεζεί ζε 1,44$ / θαη επνκέλσο ην δνιάξην αλαηηκεζεί ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα έρεη επλνεζεί από ηελ αληηζηάζκηζε, θαζώο έρεη αγνξάζεη πξνζεζκηαθά ζε ρακειόηεξε αμία ην δνιάξην από ηελ αμία πνπ έρεη ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζε κήλεο πγθεθξηκέλα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε ζα πιήξσλε $ ,44$ / Δλώ κε ηελ αληηζηάζκηζε πιεξώλεη Γ Γηα λα αληηκεησπίζεη ην ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν κε ρξήζε ηεο ρξεκαηαγνξάο ζα έπξεπε 1. Να δαλεηζηεί γηα ηξεηο κήλεο έλα πνζό ιηξώλ Υ( ηέηνην ώζηε κεηά ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε $ θαη ηελ θαηάζεζε ησλ $ γηα 6 κήλεο λα έρεη ζπλνιηθή απόδνζε $ Eηδηθόηεξα ζα έπξεπε λα θαηαζέζεη ηε παξνύζα αμία ησλ $ $ ($ $ (1 0, 06 Σν ηζνδύλακν πνζό ζε ιίξεο πνπ ζα έπξεπε λα δαλεηζηεί είλαη $ ,6$ / ήκεξα ( t=0 1. Γάλεην γηα ηξείο κήλεο κε εηήζην επηηόθην 8% 2. Μεηαηξνπή ησλ ζε $ ( αγνξά $ κε ηελ ηξέρνπζα ηζνηηκία *1,6$ / $

21 21. Καηάζεζε $ γηα ηξεηο κήλεο κε εηήζην επηηόθην 6% Μεηά από ηξεηο κήλεο ( t=m 1. Aπό ηελ θαηάζεζε ζε $ ζα έρεη ηα δνιάξηα πνπ ζα πξέπεη λα δώζεη ζηελ ακεξηθαληθή επηρείξεζε $*(1 0, $ 2. Απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζε. πγθεθξηκέλα ζα δώζεη γηα ην δάλεην *(1 0, 08* Παξαηεξνύκε όηη ην πνζό πνπ πξνθύπηεη γηα λα πιεξώζεη ε Αγγιηθή εηαηξεία από ηελ αληηζηάζκηζε κε ην πξνζεζκηαθό ζπκβόιαην είλαη ην ίδην κε ην πνζό πνπ πξνθύπηεη από ηελ αληηζηάζκηζε κε ηελ ρξεκαηαγνξά.

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: Διοίκηζη Επιτειρήζεων & Οργανιζμών Θεκαηηθή Δλόηεηα: ΔΕΟ Αγορές Υρήμαηος & Κεθαλαίοσ Αθαδ. Έηνο: 9- ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ, ( Ιοσλίοσ, :-8: μμ. Οδηγίες Γηα άξηζηα εθαηό (, ζα πξέπεη λα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγικέρ Ανηιζηάθμιζηρ με Σςμβόλαια Μελλονηικήρ Δκπλήπωζηρ. Αρηιιέαο Εαπξάλεο Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Σηπαηηγικέρ Ανηιζηάθμιζηρ με Σςμβόλαια Μελλονηικήρ Δκπλήπωζηρ. Αρηιιέαο Εαπξάλεο Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σηπαηηγικέρ Ανηιζηάθμιζηρ με Σςμβόλαια Μελλονηικήρ Δκπλήπωζηρ Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 1 Δίδη ανηιζηάθμιζηρ με ΣΜΔ Long hedge : ζέζε αγνξαζηή ζε ΜΔ, π.ρ. όηαλ εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ ΤΝΑΡΣΗΔΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΏΝ

ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ ΤΝΑΡΣΗΔΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΏΝ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ ΤΝΑΡΣΗΔΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΏΝ Έζησ : R R κηα ζπλάξηεζε πνιιώλ κεηαβιεηώλ. ε θάζε κηα από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο ε θαζώο θαη όιεο νη ζπλαξηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζεσξνύληαη θιάζεο ηνπιάρηζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα