ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α"

Transcript

1 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία Όηαλ ηζρύεη ε ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ: Ζ επέλδπζε ζηηο 2 ρώξεο έρεη ηελ ίδηα απόδνζε Γελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα αξκπηηξάδ, δειαδή δπλαηόηεηεο γηα δάλεην ζηελ κηα ρώξα θαη επέλδπζε ζηελ άιιε ρώξα Ο δαλεηζκόο ζηηο 2 ρώξεο έρεη ην ίδην θόζηνο 1 i (1 i* F S θαη ε πξνζέγγηζε ηεο είλαη ε F S F S i i* i i* S S Εγσώπιο νόμιζμα είλαη απηό πνπ βξίζθεηαη ζηνλ απιθμηηή ηεο ηζνηηκίαο Παξαδείγκαηα 1 επξώ=1,40 δνιάξηα S 1,40$ / εγρώξην ην $ - ηζνηηκία ηνπ επξώ 1 ιίξα=1,20 επξώ S 1,20 / εγρώξην ην - ηζνηηκία ηεο ιίξαο ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηζνηηκίεο είλαη εθθξαζκέλεο σο λόκηζκα είλαη ην επξώ / $ θαη επνκέλσο ην εγρώξην F( / $ 1 i (1 i$ θαη S( / $ F( / $ S( / $ F( / $ S( / $ i i$ i i$ S( / $ S( / $ Δάλ νη ηζνηηκίεο είλαη εθθξαζκέλεο σο $ /, δειαδή ην εγρώξην λόκηζκα είλαη ην δνιάξην ηόηε F($ / 1 i$ (1 i S($ /

2 2 Έζησ όηη ηζρύεη F($ / S($ / F($ / S($ / i i i i S($ / S($ / θαη $ $ F($ / 1 i$ (1 i θαη S($ / F($ / S($ / F($ / S($ / i$ i i$ i S($ / S($ / Σόηε Δάλ 1. Ζ απόδνζε ζηηο ΖΠΑ ζα είλαη πςειόηεξε. 2. Θα ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο γηα αξκπηηξάδ ππέξ ηνπ δνιαξίνπ. Ο δαλεηζκόο ζηελ Δπξώπε ζα έρεη ρακειόηεξν θόζηνο F($ / 1 i$ (1 i θαη S($ / F($ / S($ / F($ / S($ / i$ i i$ i S($ / S($ / Σόηε 1. Ζ απόδνζε από ηελ επέλδπζε ζηελ Δπξώπε ζα είλαη πςειόηεξε. 2. Θα ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο γηα αξκπηηξάδ ππέξ ηνπ επξώ. Ο δαλεηζκόο ζηηο ΖΠΑ ζα έρεη ρακειόηεξν θόζηνο ΤΝΘΖΚΖ ΗΟΓΤΝΑΜΗΑ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΚΟ ΟΡΗΕΟΝΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΖ κήλεο F( / $ 1 i (1 i$ S( / $ Όπνπ F( /$ ε ηξίκελε ηζνηηκία 6 6 F( / $ 1 i (1 i$ S( / $ 6 κήλεο Όπνπ F( /$ ε εμακεληαία ηζνηηκία

3 ΑΚΑΛΤΠΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Έηνο ES( / $ 1 i (1 i$ S( / $ Όπνπ ES ( / $ = ε αλακελόκελε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία έηνπο ηνπ δνιαξίνπ. 2 έηε ES( / $ (1 i1 (1 i2 (1 i1$ (1 i2$ S( / $ Όπνπ ES ( / $ = ε αλακελόκελε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζε 2 έηε ηνπ δνιαξίνπ. Άζκηζη Έλαο Δπξσπαίνο επελδπηήο εμεηάδεη ηελ επέλδπζε γηα κήλεο. Σα επηηόθην ηνπ επξώ είλαη 4% (ζε εηήζηα βάζε θαη ην επηηόθην ηνπ δνιαξίνπ είλαη 5%( ζε εηήζηα βάζε Ζ ηξέρνπζα ηζνηηκία είλαη : 1 επξώ =1,0 δνιάξηα i Να βξεζεί ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηξηώλ κελώλ πνπ ζα θαζηζηνύζε ηελ επέλδπζε ζηελ Φξαλθθνύξηε θαη ζηελ Νέα Τόξθε ηζνδύλακε. ii Δάλ ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηξηώλ κελώλ ήηαλ 1 επξώ=1,2 δνιάξηα πνπ ζα έπξεπε λα επελδύζεη ν επελδπηήο; iii Δάλ ν επελδπηήο δελ είρε ζηελ δηάζεζε ηνπ ρξήκαηα πσο ζα κπνξνύζε λα αζθήζεη θεξδνθόξν θαιπκκέλν αξκπηηξάδ επηηνθίσλ. iv Μηα Ακεξηθαληθή εηαηξεία ζέιεη λα δαλεηζζεί $ γηα ηξείο κήλεο. Θα έπξεπε λα ηα δαλεηζζεί ζηε Νέα Τόξθε ή ζηε Φξαλθθνύξηε?

4 4 Λύζη i Ζ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία F ζα βξεζεί από ηε ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ F($ / 1 i$ (1 i S($ / Αληηθαζηζηνύκε ζηε ζρέζε θαη έρνπκε F($ / 1 0, 05 (1 0, 04 1,0$ / F($ / 1 0,05 (1 0,01 1,0$ / 1,0$ / *1,05 F($ / 1,02$ / 1,01 ii Δάλ ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ήηαλ F($ / 1,2$ / ειέγρνπκε αξρηθά εάλ ηζρύεη ε ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ. F($ / 1 i$ (1 i S($ / 1 i$ 1 0, 05* 1, 05 F($ / 1,2$ / (1 i (1 0, 04 1, 0255 S($ / 1,0$ / Παξαηεξνύκε όηη δελ ηζρύεη ε ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ. πγθεθξηκέλα F($ / 1 i$ (1 i S($ / Δπνκέλσο ζπκθέξεη ε επέλδπζε ζηελ Δπξώπε Δπέλδπζε

5 5 Δπέλδπζε ζηε Φξαλθθνύξηε t=0 t=μ 1. Kαηάζεζε γηα ηξεηο κήλεο. Απόδνζε ηεο θαηάζεζεο Δπέλδπζε ζηε Νέα Τόξθε t= (1 0, Mεηαηξνπή ζε δνιάξηα ( πώιεζε θαη αγνξά $: *1,0$ / $ 2. θαηάζεζε $ γηα κήλεο ζην επηηόθην δνιαξίνπ ΚΑΝΟΝΑΣ! Όηαλ ην λόκηζκα πνπ ζέισ λα κεηαηξέςσ είλαη ζηνλ αξηζκεηή ηεο ηζνηηκίαο ζα δηαηξώ κε ηελ ηζνηηκία Όηαλ ην λόκηζκα πνπ ζέισ λα κεηαηξέςσ είλαη ζηνλ παξνλνκαζηή ηεο ηζνηηκίαο ζα πνιιαπιαζηάδσ κε ηελ ηζνηηκία t=μ. Πξνζεζκηαθή πώιεζε forward $ ηεο αμίαο πνπ αλακέλεη από ηελ θαηάζεζε, δειαδή ην θεθάιαην ζπλ ηνπο ηόθνπο αμίαο $(1 0, $ ζηελ ηζνηηκία F=1,2$/ 1. Από ηελ θαηάζεζε ζα έρεη $ 2. Σα κεηαηξέπεη ζε επξώ, δειαδή πνπιάεη ηα $ θαη αγνξάδεη ηα κε ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία πνπ είρε ζπκθσλήζεη ηελ t= $ ,2$ / Απηή είλαη ε ηειηθή ηνπ απόδνζε από ηελ επέλδπζε ζηε ΝΤ Παξαηεξνύκε όηη ε επέλδπζε ζηε Φξαλθθνύξηε απνδίδεη κεγαιύηεξε απόδνζε από ηελ επέλδπζε ζηε Νέα Τόξθε θαζώο Φξαλθθνύξηε Νέα Τόξθε γ

6 6 Θα θάλνπκε αξκπηηξάδ ππέξ ηνπ επξώ t=0 1. Γάλεην $ γηα ηξεηο κήλεο 2. Μεηαηξνπή ζε επξώ, δειαδή πώιεζε ησλ $ θαη αγνξά κε ηελ ηζνηηκία όςεσο $ ,0$ /. Καηάζεζε γηα κήλεο ζην επηηόθην ηνπ επξώ 4. Πξνζεζκηαθή πώιεζε forward ζηελ ηζνηηκία F=1,2$/ αμίαο (1 0, t=μ 1. Από ηε θαηάζεζε ζε επξώ ζα έρεη Σα κεηαηξέπεη ζε δνιάξηα κε ηε πξνζεζκηαθή πνπ είρε ζπκθσλήζεη ηελ t= *1,2$ / $. Απνπιεξσκή δαλείνπ ζε $ iv $(1 0, $ Κέξδνο= $ $=1.08$ Γαλεηζκόο ζηε Νέα Τόξθε t=0 1. Γάλεην $ κε επηηόθην 5% t=μ 1. Απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ κε θόζηνο $(1 0, $ Γαλεηζκόο ζηε Φξαλθθνύξηε 1. Γάλεην επξώ αμίαο ίζεο κε ηα $. πγθεθξηκέλα ζα δαλεηζηνύκε επξώ

7 $ ,0$ / 2. Με δεδνκέλν όηη κεηά από κήλεο ε Ακεξηθαληθή εηαηξία ζα πξέπεη λα απνπιεξώζεη ην δάλεην ηεο ζε επξώ θαη ζα πξέπεη λα αγνξάζεη επξώ ζε ηξεηο κήλεο, θιεηδώλεη από ζήκεξα ην θόζηνο αγνξάο ησλ επξώ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα απνπιεξώζεη. πγθεθξηκέλα αγνξάδεη πξνζεζκηαθά ζηελ πξνζεζκηαθή ηηκή F=1,2$/ επξώ αμίαο (1 0, t=κ 1. Αγνξάδεη ηα επξώ κε ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία πνπ είρε ζπκθσλήζεη ηελ t=0 πιεξώλνληαο $ αμίαο: *1,2$ / $ Παξαηεξνύκε όηη ζπκθέξεη ν δαλεηζκόο ζηε Νέα Τόξθε θαζώο $ $ 2. ΠΡΟΘΕΜΘΑΚΟ ΑΦΑΛΘΣΡΟ ΚΑΘ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΗ Ο όξνο πξνζεζκηαθό αζθάιηζηξν ή πξνεμόθιεζε αλαθέξεηαη ζην F S S ηελ πεξίπησζε πνπ καο δίλεη πξνζεζκηαθό αζθάιηζηξν ή πξνεμόθιεζεο ελόο λνκίζκαηνο απηό ην λόκηζκα ζα κπαίλεη ζηνλ παξνλνκαζηή ηεο ηζνηηκίαο. Σν αζθάιηζηξν ζα είλαη ζεηηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή (+% θαη ε πξνεμόθιεζε αξλεηηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή (-% παξαδείγκαηα Σν πποθεζμιακό αζθάλιζηπο ηνπ εςπώ ζε ζρέζε κε ην δνιάξην είλαη 2% F($ / S($ / 2% S($ / Ζ πποθεζμιακή πξνεμόθιεζε ηνπ δολαπίος ζε ζρέζε κε ην επξώ είλαη 2% F( / $ S( / $ 2% S( / $ Αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ καο δίλεη ε άζθεζε ζα ειέγρνπκε ηελ αλάινγε ζρέζε.

8 8 Δάλ καο δίλεη ην πξνζεζκηαθό αζθάιηζηξν ή πξνεμόθιεζε ηνπ επξώ ζα ειέγρνπκε ηε ζρέζε i i $ F($ / S($ / S($ / Δάλ καο δίλεη ην πξνζεζκηαθό αζθάιηζηξν ή πξνεμόθιεζε ηνπ δνιαξίνπ ζα ειέγρνπκε ηε ζρέζε i i $ F( / $ S( / $ S( / $ Άζκηζη Έζησ όηη ην επηηόθην ηνπ επξώ ηζνύηαη κε 5%, ην επηηόθην ηνπ δνιαξίνπ κε 4% θαη ε πξνζεζκηαθή πξνεμόθιεζε ηνπ επξώ κε 2%. Να εμεγήζεηε ηη είδνο αξκπηηξάδ ιακβάλεη ρώξα, πσο δηεμάγεηαη θαη πην είλαη ην θαζαξό θέξδνο ή ε δεκία. Λύζη Σα δεδνκέλα ζύκθσλα κε ηελ άζθεζε είλαη R 5% 0,05 R$ 4% 0,04 Καη ε πξνζεζκηαθή πξνεμόθιεζε ηνπ επξώ είλαη 2% F($ / S($ / 2% 0, 02 S($ / Γηα λα κελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα θαιπκκέλν αξκπηηξάδ επηηνθίσλ ζα πξέπεη λα ηζρύεη ε ζρέζε F($ / S($ / R$ R S($ / Διέγρνπκε εάλ ηζρύεη ε ζρέζε R $ R =4%-5%=-1%=-0,01 F($ / S($ / 2% 0, 02 S($ / Από ηα δεδνκέλα καο παξαηεξνύκε όηη δελ ηζρύεη ε ζρέζε θαη όηη ππάξρνπλ νη δπλαηόηεηεο γηα θαιπκκέλν αξκπηηξάδ επηηνθίσλ

9 9 πγθεθξηκέλα F($ / S($ / F($ / S($ / R$ R R$ R S($ / S($ / 4% - 5% > - 2% 4% 5% (-2% 4% % Σν θαιπκκέλν αξκπηηξάδ επηηνθίσλ δηεμάγεηαη σο εμήο: Xξνληθή ζηηγκή t=0 (ζήκεξα 1. Γάλεην ζε επξώ γηα έλα ρξόλν κε επηηόθην 5% 2. Μεηαηξνπή ησλ επξώ ζε δνιάξηα κε ηελ ηζνηηκία S ($ /. Καηάζεζε ησλ δνιαξίσλ γηα έλα ρξόλν κε επηηόθην 4% 4. Πξνζεζκηαθή πώιεζε (forward ησλ δνιαξίσλ πνπ αλακέλνπκε από ηελ θαηάζεζε (θεθάιαην+ηόθνπο ζηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηνπ επξώ F ($ / γηα ηελ νπνία ηζρύεη πξνζεζκηαθή πξνεμόθιεζε 2%. Xξνληθή ζηηγκή t=1 (Μεηά από 1 έηνο 1. Αλάιεςε ηεο θαηάζεζεο ζε δνιάξηα (θεθάιαην +ηόθνπο 2. Μεηαηξνπή ζε επξώ κε ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία πνπ είρακε ζπκθσλήζεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0. Aπνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζε επξώ(θεθάιαην +ηόθνπο ΠΡΟΟΥΗ! Κέπδορ 1% ε πποθεζμιακό αζθάλιζηπο βξίζθεηαη ην λόκηζκα κε ην σαμηλόηεπο επιηόκιο, Eλα λόκηζκα έρεη ρακειόηεξν επηηόθην ζα πξέπεη λα έρεη ζεηηθή απόδνζε ζηελ αγνξά πξνζεζκίαο (αζθάιηζηξν πξνθεηκέλνπ λα ηζρύεη ε ηζνδπλακία ησλ επηηνθίσλ. ε πποθεζμιακή πποεξόθληζη βξίζθεηαη ην λόκηζκα κε ην ςτηλόηεπο επιηόκιο, Eλα λόκηζκα έρεη πςειόηεξν επηηόθην ζα πξέπεη λα έρεη αξλεηηθή απόδνζε ζηελ αγνξά πξνζεζκίαο (αζθάιηζηξν πξνθεηκέλνπ λα ηζρύεη ε ηζνδπλακία ησλ επηηνθίσλ. Έζησ όηη έρνπκε E 1,0$ / F 1,2$ / Παξαηεξνύκε όηη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηνπ επξώ είλαη κεγαιύηεξε από ηε ηξέρνπζα ηζνηηκία θαη επνκέλσο ην ζπκπεξαίλνπκε όηη ην επξώ είλαη ζε πξνζεζκηαθό αζθάιηζηξν. Αληίζηνηρα ην δνιάξην ζα είλαη ζε πξνζεζκηαθή πξνεμόθιεζε. πγθεθξηκέλα εάλ αληηζηξέςνπκε ηελ ηζνηηκία ζε όξνπο /$ ζα έρνπκε

10 10 1 E 0,7692 / $ 1,0$ / 1 F 0,7575 / $ 1,2$ / Παξαηεξνύκε όηη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηνπ $ είλαη κηθξόηεξε από ηε ηξέρνπζα ηζνηηκία θαη επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε όηη ην $ είλαη ζε πξνζεζκηαθή πξνεμόθιεζε. To $ ζα αλακέλνπκε λα έρεη ην πςειόηεξν επηηόθην. παπαδείγμαηα 1. Έζησ όηη ε ηξέρνπζα θαη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία / είλαη E 1,10 / F 1,15 / θαη i i X Y 2% 6,54% Να βξεζεί πνην λόκηζκα είλαη ην Υ θαη πνην ην Τ ( Γελ είλαη αλάγθε λα θάλεηε πξάμεηο Παξαηεξνύκε όηη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηεο είλαη κεγαιύηεξε από ηε ηξέρνπζα ηζνηηκία ηεο θαη επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε όηη ε είλαη ζε πξνζεζκηαθό αζθάιηζηξν. πλεπώο ζα αλακέλνπκε ε ιίξα λα έρεη ην ρακειόηεξν επηηόθην. πκπεξαίλνπκε επνκέλσο όηη i i 2% 6,54% 2. Έζησ όηη ε ηξέρνπζα θαη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία / είλαη E 0,8700 X / Y F 0,8870 X / Y θαη i i $ 2% 4% Να βξεζεί πνην λόκηζκα είλαη ην Υ θαη πνην ην Τ ( Γελ είλαη αλάγθε λα θάλεηε πξάμεηο Παξαηεξνύκε όηη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο Τ είλαη κεγαιύηεξε από ηε ηξέρνπζα ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο Τ θαη επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε όηη ην λόκηζκα Τ είλαη ζε πξνζεζκηαθό αζθάιηζηξν. πλεπώο ζα αλακέλνπκε ην λόκηζκα Τ λα έρεη ην ρακειόηεξν επηηόθην. πκπεξαίλνπκε επνκέλσο όηη ην λόκηζκα Τ είλαη ην $ θαη ην λόκηζκα Υ είλαη ην

11 11 TΡΘΓΩΝΘΚΟ ΑΡΜΠΘΣΡΑΖ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ε απηνύ ηνπ είδνπο ηηο αζθήζεηο ζα καο δίλεη ηηο ηζνηηκίεο ζε ηξείο αγνξέο θαη ζα πξέπεη λα αζθήζνπκε ηξηγσληθό αξκπηηξάδ ζπλαιιάγκαηνο. Ζ ζηξαηεγηθή καο ζα είλαη ε αθόινπζε 1. Υξεζηκνπνηνύκε ηηο δύν από ηηο ηξείο πόιεηο πνπ ζα καο δίλεη ε άζθεζε θαη βξίζθνπκε ηελ ζηαπξνεηδή ηζνηηκία πνπ ζα ζπγθξίλνπκε κε ηελ ηζνηηκία ηεο ηξίηεο πόιεο 2. πγθξίλνπκε ηηο ηζνηηκίεο θαη ζπκπεξαίλνπκε πνην από ηα 2 λνκίζκαηα είλαη ππεξηηκεκέλν θαη πνην ππνηηκεκέλν.. Καηαζθεπάδνπκε έλα πίλαθα πνπ ζα καο δίλεη πνην λόκηζκα ζα πξέπεη λα πνπιάκε ζε θάζε πόιε. 4. Ξεθηλάκε από ηελ πόιε πνπ ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ζα πξέπεη λα πνπιήζνπκε Άζκηζη Έζησ όηη ζηηο παξαθάησ αγνξέο ηζρύνπλ νη εμήο ηζνηηκίεο Νέα Τόξθε: 1 ιίξα=1,5 δνιάξηα Λνλδίλν: 1 ιίξα=1,2 επξώ Παξίζη: 1 επξώ= 1,28 δνιάξηα Ο Γηώξγνο έρεη $, ν Γεκήηξεο έρεη θαη ε Μαξία έρεη Να δείμεηε πσο κπνξνύλ ηα ηξία απηά άηνκα λα εθκεηαιιεπηνύλ ηηο επθαηξίεο ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο Λύζη Έρνπκε ηα παξαθάησ δεδνκέλα: Νέα Τόξθε: E1 1,5$ / Λνλδίλν : E2 1,2 / Παξίζη: E 1,28$ / Aξρηθά βξίζθνπκε ηε ζηαπξνεηδή ηζνηηκία ηνπ επξώ κέζσ Νέαο Τόξθεο Λνλδίλνπ

12 Ζ ηζνηηκία απηή ζα είλαη E 1,5$ / 1 E 2 1,2 / 1,25$ / ΠΡΟΟΥΖ! Δάλ ε ιίξα ζηηο 2 ηζνηηκίεο βξηζθόηαλ ζε δηαθνξεηηθή ζέζε ζα έπξεπε λα πνιιαπιαζηάζσ ηηο 2 ηζνηηκίεο Δπνκέλσο έρνπκε Λνλδίλν-Νέα Τόξθε Παξίζη 1,25$ / 1,28$ / Παξαηεξνύκε όηη ην επξώ είλαη πην αθξηβό ζην Παξίζη θαη πην θζελό κέζσ Νέαο Τόξθεο- Λνλδίλνπ. Αληίζηνηρα ην δνιάξην είλαη πην θζελό ζην Παξίζη θαη πην αθξηβό ζε Νέα Τόξθε-Λνλδίλν. πλεπώο ζην Παξίζη ζα πξέπεη λα πνπιάκε επξώ θαη λα αγνξάδνπκε δνιάξηα θαη ζε Νέα Τόξθε- Λνλδίλν λα αγνξάδνπκε επξώ θαη λα πνπιάκε δνιάξηα Νέα Τόπκη-Λονδίνο Παπίζι Αγνξά Πώιεζε Πώιεζε $ Αγνξά $ Αξκπηηξάδ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηνλ Γηώξγν (έρεη $ 1. Θα πξέπεη λα πνπιήζεη $ ( Γνιάξηα κπνξεί λα πνπιήζεη είηε ζηε Νέα Τόξθε είηε ζην Παξίζη θαζώο κόλν ζε απηέο ηηο 2 αγνξέο ππάξρεη ηζνηηκία ηνπ δνιαξίνπ. Ζ ζσζηή θίλεζε είλαη λα πνπιήζεη ηα $ ζηε Νέα Τόπκη όπσο καο δείρλεη ν πίλαθαο καο, θαζώο δνιάξηα πξέπεη λα πνπιάεη κόλν ζε Νέα Τόξθε- Λνλδίλν πνπ είλαη αθξηβά Δπνκέλσο πνπιάεη $ ζηε Νέα Τόξθε θαη αγνξάδεη ιίξεο $ ,5$ / 2. Θα πξέπεη λα πνπιήζεη ηηο Πνπιάεη ζην Λονδίνο θαη αγνξάδεη επξώ (ν πίλαθαο καο ιέεη όηη είλαη ζσζηή θίλεζε θαζώο ζε Νέα Τόξθε- Λόλδίλν αγνξάδεη επξώ *1, 2 / Πνπιάεη ζην Παπίζι θαη αγνξάδεη δνιάξηα (ν πίλαθαο καο ιέεη όηη είλαη ζσζηή θίλεζε θαζώο ζε Παξίζη πνπιάεη επξώ θαη αγνξάδεη δνιάξηα *1, 28$ / $

13 1 Κέξδνο $! Ξεθίλεζε κε $ θαη θαηέιεμε κε $ Αξκπηηξάδ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηνλ Γεκήηξε (έρεη Θα πξέπεη λα πνπιήζεη (Λίξεο κπνξεί λα πνπιήζεη είηε ζηε Νέα Τόξθε είηε ζην Λνλδίλν θαζώο κόλν ζε απηέο ηηο 2 αγνξέο ππάξρεη ηζνηηκία ηεο Λίξαο. Ζ ζσζηή θίλεζε είλαη λα πνπιήζεη ηηο ζην Λονδίνο, θαζώο όπσο καο δείρλεη ν πίλαθαο καο πξέπεη λα αγνξάδεη επξώ ζε Νέα Τόξθε Λνλδίλν θαη λα πνπιάεη δνιάξηα. Όηαλ πνπιάεη ιίξεο ζην Λνλδίλν αγνξάδεη επξώ ( πνπ είλαη ζύκθσλν κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ πίλαθα, ελώ όηαλ πνπιάεη ιίξεο ζηε Νέα Τόξθε αγνξάδεη δνιάξηα πνπ δελ είλαη ζύκθσλν κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ πίλαθα. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα πνπιήζεη ζην Λονδίνο θαη λα αγνξάζεη επξώ *1, 20 / Πνπιάεη ζην Παπίζι θαη αγνξάδεη δνιάξηα (ν πίλαθαο καο ιέεη όηη είλαη ζσζηή θίλεζε θαζώο ζε Παξίζη πνπιάεη επξώ θαη αγνξάδεη δνιάξηα *1, 28$ / $. Πνπιάεη $ ζηε Νέα Τόπκη θαη αγνξάδεη ιίξεο $ ,5$ / Κέξδνο.000! Ξεθίλεζε κε θαη θαηέιεμε κε Αξκπηηξάδ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηε Μαξία (έρεη Θα πξέπεη λα πνπιήζεη ( Δπξώ κπνξεί λα πνπιήζεη είηε ζην Λνλδίλν είηε ζην Παξίζη θαζώο κόλν ζε απηέο ηηο 2 αγνξέο ππάξρεη ηζνηηκία ηνπ επξώ. Ζ ζσζηή θίλεζε είλαη λα πνπιήζεη ηα ζην Παπίζι, θαζώο όπσο καο δείρλεη ν πίλαθαο καο πξέπεη λα πνπιάεη επξώ ζε Παξίζη *1, 28$ / $ 2. Πνπιάεη $ ζηε Νέα Τόπκη ( ν πίλαθαο καο ιέεη όηη είλαη ζσζηή θίλεζε θαζώο ζε Νέα Τόξθε-Λνλδίλν πνπιάεη δνιάξηα θαη αγνξάδεη ιίξεο

14 $ ,5$ /. Πνπιάεη ζην Λονδίνο θαη αγνξάδεη επξώ *1, 20 / Κέξδνο ! Ξεθίλεζε κε θαη θαηέιεμε κε ΑΝΣΘΣΑΘΜΘΗ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΚΘΝΔΤΝΟΤ ε απηέο ηηο αζθήζεηο ζθνπόο καο ζα είλαη λα αληηζηαζκίδνπκε ζπλαιιαγκαηηθνύο θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ είζπξαμε ή πιεξσκή ελόο μέλνπ λνκίζκαηνο ζην κέιινλ Γηα λα αληηζηαζκίδνπκε ζπλαιιαγκαηηθνύο θηλδύλνπο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε είηε πξνζεζκηαθέο πξάμεηο είηε ηε ρξεκαηαγνξά ( δάλεηα θαη θαηαζέζεηο ζηα δύν επηηόθηα Γηαθξίλνπκε δύν πεξηπηώζεηο: 1. Nά πξέπεη λα πιεξώζνπκε ην μέλν λόκηζκα ζην κέιινλ 2. Να πξέπεη λα εηζπξάμνπκε ην μέλν λόκηζκα ζην κέιινλ. Πεπίπηυζη 1: Ππέπει να πληπώζοςμε ξένο νόμιζμα ζηο μέλλον Κίλδπλνο: Nα αλαηηκεζεί ην μέλν λόκηζκα θαη λα ην αγνξάζνπκε πην αθξηβά Ανηιζηάθμιζη με πποθεζμιακέρ ππάξειρ: 1. Aγνξάδνπκε πξνζεζκηαθά ην μέλν λόκηζκα Ανηιζηάθμιζη με σπημαηαγοπά Πεπίπηυζη 2: Ππέπει να ειζππάξοςμε ξένο νόμιζμα ζηο μέλλον Κίλδπλνο: Nα ππνηηκεζεί ην μέλν λόκηζκα θαη λα ην πνπιήζνπκε πην θζελά Ανηιζηάθμιζη με πποθεζμιακέρ ππάξειρ: 1. Πνπιάκε πξνζεζκηαθά ην μέλν λόκηζκα Ανηιζηάθμιζη με σπημαηαγοπά 1. Γαλεηδόκαζηε ζε εγρώξην 1. Γαλεηδόκαζηε ζε μέλν λόκηζκα

15 15 λόκηζκα 2. Μεηαηξέπνπκε ζε μέλν λόκηζκα 2. Μεηαηξέπνπκε ζε εγρώξην λόκηζκα. Καηαζέηνπκε ζε εγρώξην λόκηζκα. Καηαζέηνπκε ζε μέλν λόκηζκα Παπάδειγμα 1 ( έσοςμε να ειζππάξοςμε ξένο νόμιζμα ζηο μέλλον Μία Αγγιηθή εηαηξεία αλακέλεη λα εηζπξάμεη Α = $ ζε ηξείο κήλεο. Σν επηηόθην κελώλ ηνπ δνιαξίνπ, ζε εηήζηα βάζε, είλαη i $ = 6%, ελώ ην αληίζηνηρν ηεο ιίξαο Αγγιίαο i Λ = 8%. Δπίζεο, ε ηζνηηκία όςεσο δνιαξίνπ - ιίξαο είλαη S $Λ = $1,6 / Λ. Α Πνηα είλαη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηξηώλ κελώλ δνιαξίνπ ιίξαο, F $Λ [$/Λ]; (5 κνλάδεο Β Πσο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν ε Αγγιηθή εηαηξεία; Πόζεο ιίξεο ζα εηζπξάμεη ζε ηξεηο κήλεο; (5 κνλάδεο Γ Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ηζνηηκία όςεσο πξνθύςεη S $Λ,+m = $1,7 / Λ, ζα έρεη σθειεζεί ε εηαηξεία από ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ; Δπαλαιάβαηε κε S $Λ,+m = $1,44 / Λ. Γελ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε πξάμεηο. (5 κνλάδεο Γ Δάλ ε εηαηξεία δελ έρεη πξόζβαζε ζηελ πξνζεζκηαθή αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, πσο ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπίζεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν; Πόζεο ιίξεο ζα εηζέπξαηηε ζε ηξείο κήλεο; (5 κνλάδεο Δ Δπαλαιάβαηε ηελ εξώηεζε (Γ κε ηελ αληηζηάζκηζε θηλδύλνπ ηεο εξσηήζεσο (Γ. (5 κνλάδεο A Λύζη Ζ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηξηώλ κελώλ ηνπ δνιαξίνπ ζα βξεζεί από ηελ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ F($ / 1 i$ (1 i S($ /

16 16 Αληηθαζηζηνύκε ζηε ζρέζε θαη έρνπκε F($ / 1 0, 06 (1 0, 08 1,6$ / F($ / 1 0,015 (1 0,02 1,6$ / 1,6$ / *1,015 F($ / 1,5921$ / 1,02 Β Γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνλ θίλδπλν ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα πξέπεη ζήκεξα λα πνπιήζεη forward κελώλ αμίαο $ ζηελ F=1,5921$ / ε ηξείο κήλεο ζα πιεξώζεη γηα ην πξνζεζκηαθό ζπκβόιαην $ θαη ζα εηζπξάμεη ιίξεο αμίαο $ 1,5921$ / Γ Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ιίξα αλαηηκεζεί ζε 1,7$ / θαη επνκέλσο ην δνιάξην ππνηηκεζεί ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα έρεη επλνεζεί από ηελ αληηζηάζκηζε, θαζώο έρεη πνπιήζεη πξνζεζκηαθά ζε πςειόηεξε αμία ην δνιάξην από ηελ αμία πνπ έρεη ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζε κήλεο πγθεθξηκέλα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε ζα εηζέπξαηηε $ ,7$ / Δλώ κε ηελ αληηζηάζκηζε εηζπξάηηεη Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ιίξα ππνηηκεζεί ζε 1,44$ / θαη επνκέλσο ην δνιάξην αλαηηκεζεί ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα ήηαλ θαιύηεξα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε, θαζώο έρεη πνπιήζεη πξνζεζκηαθά ζε ρακειόηεξε αμία ην δνιάξην από ηελ αμία πνπ έρεη ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζε κήλεο πγθεθξηκέλα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε ζα εηζέπξαηηε $ ,44$ / Δλώ κε ηελ αληηζηάζκηζε εηζπξάηηεη

17 17 Γ Γηα λα αληηκεησπίζεη ην ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν κε ρξήζε ηεο ρξεκαηαγνξάο ζα έπξεπε 1. λα δαλεηζηεί γηα ηξεηο κήλεο έλα πνζό δνιαξίσλ Υ($ ηέηνην ώζηε κεηά ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ θεθάιαην + ηόθνπο λα επηζηξέςεη $ 2. Να κεηαηξέςεη ην πνζό ησλ $ ζε ιίξεο. Nα θαηαζέζεη ηηο ιίξεο γηα κήλεο Eηδηθόηεξα ζα έπξεπε λα δαλεηζηεί X($ πνπ είλαη ίζν κε ηελ παξνύζα αμία ησλ $ Υ($ έηζη ώζηε $ ($ $ (1 0, 06 Δπνκέλσο ε ζηξαηεγηθή κε ρξήζε ηεο ρξεκαηαγνξάο ζα ήηαλ ήκεξα ( t=0 1. Γάλεην $ γηα ηξείο κήλεο κε εηήζην επηηόθην 6% 2. Μεηαηξνπή $ ζε ( αγνξά ιηξώλ κε ηελ ηξέρνπζα ηζνηηκία $ ,6$ /. Καηάζεζε γηα ηξεηο κήλεο κε εηήζην επηηόθην 8% Μεηά από ηξεηο κήλεο ( t=m 1. Aπό ηελ θαηάζεζε ζε ιίξεο ζα έρνπκε *(1 0, 08*

18 18 2. Απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ κε ηελ είζπξαμε πνπ ζα ιάβεη. πγθεθξηκέλα ζα δώζεη γηα ην δάλεην $*(1 0, $ Παξαηεξνύκε όηη ην πνζό πνπ πξνθύπηεη γηα λα εηζπξάμεη ε Αγγιηθή εηαηξεία από ηελ αληηζηάζκηζε κε ην πξνζεζκηαθό ζπκβόιαην είλαη ην ίδην κε ην πνζό πνπ πξνθύπηεη από ηελ αληηζηάζκηζε κε ηελ ρξεκαηαγνξά. Δ Αληίζηνηρα κε ρξήζε ηεο αληηζηάζκηζεο ηνπ εξσηήκαηνο Γ ζα έρνπκε ζίγνπξα Σν πνζό ηεο αληηζηάζκηζεο δελ επεξεάδεηαη από ηε κειινληηθή ηζνηηκία ( ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ εξσηήκαηνο Γ δελ ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ηζνηηκία ζηνπο κήλεο Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ιίξα αλαηηκεζεί ζε 1,7$ / θαη επνκέλσο ην δνιάξην ππνηηκεζεί ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα έρεη επλνεζεί από ηελ αληηζηάζκηζε, θαζώο έρεη πνπιήζεη πξνζεζκηαθά ζε πςειόηεξε αμία ην δνιάξην από ηελ αμία πνπ έρεη ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζε κήλεο πγθεθξηκέλα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε ζα εηζέπξαηηε $ ,7$ / Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ιίξα ππνηηκεζεί ζε 1,44$ / θαη επνκέλσο ην δνιάξην αλαηηκεζεί ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα ήηαλ θαιύηεξα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε, θαζώο έρεη πνπιήζεη πξνζεζκηαθά ζε ρακειόηεξε αμία ην δνιάξην από ηελ αμία πνπ έρεη ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζε κήλεο πγθεθξηκέλα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε ζα εηζέπξαηηε $ ,44$ / Παπάδειγμα 2 ( Έσοςμε να πληπώζοςμε ξένο νόμιζμα ζηο μέλλον Μία Αγγιηθή εηαηξεία πξέπεη λα πιεξώζεη Α = $ ζε ηξείο κήλεο ζε κηα ακεξηθαληθή εηαηξεία. Σν επηηόθην κελώλ ηνπ δνιαξίνπ, ζε εηήζηα βάζε, είλαη i $ = 6%, ελώ ην αληίζηνηρν ηεο ιίξαο Αγγιίαο i Λ = 8%. Δπίζεο, ε ηζνηηκία όςεσο δνιαξίνπ - ιίξαο είλαη S $Λ = $1,6 / Λ. Α Πνηα είλαη ε πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηξηώλ κελώλ δνιαξίνπ ιίξαο, F $Λ [$/Λ]; (5 κνλάδεο Β Πσο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν ε Αγγιηθή εηαηξεία; Πόζεο ιίξεο ζα πιεξώζεη ζε ηξεηο κήλεο; (5 κνλάδεο

19 19 Γ Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ηζνηηκία όςεσο πξνθύςεη S $Λ,+m = $1,7 / Λ, ζα έρεη σθειεζεί ε εηαηξεία από ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ; Δπαλαιάβαηε κε S $Λ,+m = $1,44 / Λ. Γελ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε πξάμεηο. (5 κνλάδεο Γ Δάλ ε εηαηξεία δελ έρεη πξόζβαζε ζηελ πξνζεζκηαθή αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, πσο ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπίζεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν; Πόζεο ιίξεο ζα πιήξσλε ζε ηξείο κήλεο; (5 κνλάδεο Δ Δπαλαιάβαηε ηελ εξώηεζε (Γ κε ηελ αληηζηάζκηζε θηλδύλνπ ηεο εξσηήζεσο (Γ. (5 κνλάδεο Λύζη Ζ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία ηξηώλ κελώλ ηνπ δνιαξίνπ ζα βξεζεί από ηελ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ F($ / 1 i$ (1 i S($ / Αληηθαζηζηνύκε ζηε ζρέζε θαη έρνπκε F($ / 1 0, 06 (1 0, 08 1,6$ / F($ / 1 0,015 (1 0,02 1,6$ / 1,6$ / *1,015 F($ / 1,5921$ / 1,02 Β Γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνλ θίλδπλν ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα πξέπεη ζήκεξα να αγοπάζει forward κελώλ αμίαο $ ζηελ F=1,5921$ / ε ηξείο κήλεο ζα εηζπξάμεη γηα ην πξνζεζκηαθό ζπκβόιαην $ θαη ζα πιεξώζεη ιίξεο αμίαο $ 1,5921$ / Γ Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ιίξα αλαηηκεζεί ζε 1,7$ / θαη επνκέλσο ην δνιάξην ππνηηκεζεί ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα έρεη δεκησζεί από ηελ αληηζηάζκηζε, θαζώο έρεη αγνξάζεη πξνζεζκηαθά ζε πςειόηεξε αμία ην δνιάξην από ηελ αμία πνπ έρεη ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζε κήλεο

20 20 πγθεθξηκέλα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε ζα πιήξσλε $ ,7$ / Δλώ κε ηελ αληηζηάζκηζε πιεξώλεη Δάλ ζε ηξεηο κήλεο ε ιίξα ππνηηκεζεί ζε 1,44$ / θαη επνκέλσο ην δνιάξην αλαηηκεζεί ε Αγγιηθή εηαηξεία ζα έρεη επλνεζεί από ηελ αληηζηάζκηζε, θαζώο έρεη αγνξάζεη πξνζεζκηαθά ζε ρακειόηεξε αμία ην δνιάξην από ηελ αμία πνπ έρεη ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζε κήλεο πγθεθξηκέλα ρσξίο ηελ αληηζηάζκηζε ζα πιήξσλε $ ,44$ / Δλώ κε ηελ αληηζηάζκηζε πιεξώλεη Γ Γηα λα αληηκεησπίζεη ην ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν κε ρξήζε ηεο ρξεκαηαγνξάο ζα έπξεπε 1. Να δαλεηζηεί γηα ηξεηο κήλεο έλα πνζό ιηξώλ Υ( ηέηνην ώζηε κεηά ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε $ θαη ηελ θαηάζεζε ησλ $ γηα 6 κήλεο λα έρεη ζπλνιηθή απόδνζε $ Eηδηθόηεξα ζα έπξεπε λα θαηαζέζεη ηε παξνύζα αμία ησλ $ $ ($ $ (1 0, 06 Σν ηζνδύλακν πνζό ζε ιίξεο πνπ ζα έπξεπε λα δαλεηζηεί είλαη $ ,6$ / ήκεξα ( t=0 1. Γάλεην γηα ηξείο κήλεο κε εηήζην επηηόθην 8% 2. Μεηαηξνπή ησλ ζε $ ( αγνξά $ κε ηελ ηξέρνπζα ηζνηηκία *1,6$ / $

21 21. Καηάζεζε $ γηα ηξεηο κήλεο κε εηήζην επηηόθην 6% Μεηά από ηξεηο κήλεο ( t=m 1. Aπό ηελ θαηάζεζε ζε $ ζα έρεη ηα δνιάξηα πνπ ζα πξέπεη λα δώζεη ζηελ ακεξηθαληθή επηρείξεζε $*(1 0, $ 2. Απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζε. πγθεθξηκέλα ζα δώζεη γηα ην δάλεην *(1 0, 08* Παξαηεξνύκε όηη ην πνζό πνπ πξνθύπηεη γηα λα πιεξώζεη ε Αγγιηθή εηαηξεία από ηελ αληηζηάζκηζε κε ην πξνζεζκηαθό ζπκβόιαην είλαη ην ίδην κε ην πνζό πνπ πξνθύπηεη από ηελ αληηζηάζκηζε κε ηελ ρξεκαηαγνξά.

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ ) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: Μαπηίος Ημεπομηνία παπάδοζηρ ηηρ Δπγαζίαρ: 5 Αππιλίος. Πξηλ από ηε ιύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ & ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΓΔΝΗΑ Ε. ΛΟΛΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ & ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΓΔΝΗΑ Ε. ΛΟΛΑ 1 Σχεδίαση και Υλοποίηση Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 21 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ, ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΘΔΜΑ 1 ο Μηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί έλα εξγνζηάζην (Δ) γηα ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 1 Μελέηη ΣΡΗΒΖ (ζηαηικήρ και ολίζθηζηρ) με σπήζη ΛΑ (Multilog) ΌΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ ύζηεκα ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθόληζεο (ΛΑ) Multilog, Η/Τ κε εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθό Multilab 1.4 Αηζζεηήξαο δύλακεο Ξύιηλνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα Σπνπδώλ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ θαη ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Θεκαηηθή Δλόηεηα: ΓΔΟ13 Πνζνηηθέο Μέζνδνη Αθαδεκατθό Έηνο: 2009-10 Σέηαξηε Γξαπηή Δξγαζία ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη

ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη Πξόινγνο Ζ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε έρεη σο ζεκαηηθό αληηθείκελν ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ελλνηνινγηθή ζρεδίαζε κηαο ΒΓ (ΓΟ), ηελ κεηαηξνπή ηνπ ελλνηνινγηθνύ κνληέινπ ζην αληίζηνηρν ζρεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα