«ΓΟΚ Πολεοδοµικές Εφαρµογές»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΓΟΚ Πολεοδοµικές Εφαρµογές»"

Transcript

1 ΙΗΜΕΡΙ Α «ΓΟΚ Πολεοδοµικές Εφαρµογές» ΕΒΕΑ, Μαΐου 2004 Εισήγηση: «Ασφάλιση Επαγγελµατικών Κινδύνων Γραφείων Μελετών & Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων» Γιώργος ΚΟΥΤΙΝΑΣ Μηχανικός ΕΜΠ & ENSPM Σύµβουλος Ασφαλίσεων

2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναγκαία η ορθολογική εφαρµογή του θεσµού στη Χώρα µας Από Γιώργο ΚOYΤΙΝΑ * Γενικά Kάθε επαγγελµατική δραστηριότητα είναι συνυφασµένη µε κινδύνους που σχετίζονται µε το τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός ή ακόµη µε το ανθρώπινο λάθος από αµέλεια ή παράλειψη (αστική, συµβατική επαγγελµατική ευθύνη). Ο σύγχρονος επαγγελµατίας Μελετητής ή Κατασκευαστής (Μηχανικός ή Επιχείρηση), για να αντιµετωπίσει τις ζηµιογόνες συνέπειες από την ενδεχόµενη επέλευση κινδύνου που θα µπορούσε να του δηµιουργήσει σοβαρό πρόβληµα, εφεύρε ή µάλλον προσάρµοσε ανάλογα το θεσµό της ασφάλισης. Η πλέον γόνιµη πρακτική λύση στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος που συνδέεται µε επαγγελµατικούς - επιχειρηµατικούς κινδύνους βρίσκεται στην ασφάλιση, αφού µέσω αυτής το εκάστοτε οικονοµικό βάρος µετατίθεται σε οικονοµικά ισχυρότερους οργανισµούς που είναι οι Ασφαλιστικές και έµµεσα οι Αντασφαλιστικές Εταιρείες. Κατανοµή Κινδύνων τεχνικών έργων Αναφερόµενοι στο χώρο των Τεχνικών Έργων, βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει το σύστηµα της ασφάλισης είναι να υπάρχει σαφής και δίκαια κατανοµή των αντίστοιχων κινδύνων. Η κατανοµή των κινδύνων για ενδεχόµενες ζηµιές ή απώλειες, στα πλαίσια ή εξαιτίας του έργου, γίνεται µεταξύ των συµβαλλοµένων Φορέων στην αντίστοιχη Σύµβαση Μελέτης ή/και Κατασκευής, µεταξύ του Κυρίου του Έργου και του εκάστοτε Αναδόχου Μελετητή ή Κατασκευαστή του Έργου. Η κατανοµή των κινδύνων θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ή να προκύπτει µε σαφήνεια στην αντίστοιχη Σύµβαση Μελέτης ή/και Κατασκευής. Τα βασικά κριτήρια µε τα οποία γίνεται η κατανοµή και αντίστοιχα η ανάληψη των κινδύνων, είναι τόσο η αστική εκ του νόµου ευθύνη όσο και η αντικειµενική δυνατότητα του κάθε συµβαλλόµενου να προλάβει ή να παρέµβει προκειµένου να ελαχιστοποιήσει ή να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τον εκάστοτε κίνδυνο. Εκτός από τις φάσεις της Μελέτης και Κατασκευής, κίνδυνοι υπάρχουν και πρέπει να απασχολούν τους αρµόδιους Φορείς και κατά τη λειτουργία εκµετάλλευση του αποπερατωµένου έργου. Σηµειώνεται σχετικά πως οι ευθύνες των Φορέων υλοποίησής του (Μελετητές-Σύµβουλοι, Κατασκευαστές, Προµηθευτές) δεν παραγράφονται µε την παράδοση παραλαβή του έργου αλλά συνεχίζουν να βαραίνουν. Το όλο θέµα έχει Ιδιαίτερη σηµασία στην περίπτωση των ιδιωτικών οικοδοµικών έργων ή των αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων υποδοµής. Κίνδυνοι Γραφείου / Εταιρείας Μελετών Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου Το αντικείµενο των Γραφείων αυτών είναι η εκπόνηση Μελετών ή/και η παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Μηχανικού, πάνω σε θέµατα Επίβλεψης Κατασκευής - ιοίκησης έργου (PROJECT MANAGEMENT - CONSTRUCTION MANAGEMENT) ή ακόµη Έλεγχος - ιασφάλιση Ποιότητας (QUALITY ASSURANCE), Ασφάλειας (SAFETY CONTROL), Τεχνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Κατασκευών (TECHNICAL CONTROL & SURVEYS). Σε τέτοιου είδους δραστηριότητες οι κίνδυνοι που υφίστανται σχετίζονται µε αξιώσεις εις βάρος του εκάστοτε Μελετητή ή Συµβούλου Μηχανικού στα πλαίσια κάποιας ζηµιάς-αστοχίας ή ακόµη και οικονοµικής απώλειας από την πλευρά του Εργοδότη, του Κατασκευαστή ή κάποιου Τρίτου, ο οποίος θα µπορεί να επικαλείται υπαιτιότητα του Μελετητή-Συµβούλου. Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, αξίωση αποζηµίωσης λόγω αµέλειας, λάθους ή παράλειψης του Μελετητή / Συµβούλου Μηχανικού µπορεί να εγερθεί από: 2

3 τον εκάστοτε Εργοδότη του οποιονδήποτε Τρίτο «ζηµιούµενο» από το Έργο µε το οποίο σχετίζεται ο Μηχανικός/ Σύµβουλος Μηχανικός τους Εργολάβους Κατασκευαστές, οι οποίοι στα πλαίσια κάποιας ζηµιάς ή / και τυχαίου γεγονότος µπορούν να επικαλεσθούν συνυπαιτιότητα κάποιου ή κάποιων εκ των Μελετητών του Έργου, ειδικά όταν δεν είναι καθόλου ή ελλιπώς ασφαλισµένοι την Ασφαλιστική Εταιρεία του Εργολάβου Κατασκευαστή ή Τρίτου (πολύ πιθανή περίπτωση), η οποία, κάνοντας χρήση του δικαιώµατος αναγωγής εφόσον αποζηµιώσει τον Ασφαλιζόµενό της, θα µπορεί να κινηθεί εις βάρος του φεροµένου ως υπαίτιου ή συνυπαίτιου Μελετητή / Σύµβουλου Μηχανικού. Ίσως στη χώρα µας να µην συνηθίζονται ακόµη τέτοιου είδους γεγονότα ή το σύστηµα να µπορεί προς το παρόν να τα παρακάµπτει µε διαφορετικούς τρόπους τις όποιες αναφυόµενες διαφορές. Οι σύγχρονες εξελίξεις όµως είναι τέτοιες που δεν θα πρέπει να µας αφήνουν αδρανείς και αδιάφορους. εν είναι τυχαίο το γεγονός πως δεν υπάρχει Ευρωπαίος Μελετητής / Σύµβουλος, που σαν Φυσικό Πρόσωπο ή σαν Εταιρεία να µη διαθέτει, σε µόνιµη βάση, επαρκή ασφάλιση της επαγγελµατικής του ευθύνης, όπως αυτή της κοινωνικής ασφάλισης (ΤΣΜΕ Ε) ή του αυτοκινήτου του. Κίνδυνοι Επιχειρήσεων Κατασκευής τεχνικών έργων Είναι γνωστό πως η υλοποίηση ενός έργου είναι διαδικασία «έντασης κινδύνου». Όλοι οι κίνδυνοι οι οποίοι είναι πιθανόν να έχουν άµεσες επιπτώσεις στη φυσική υπόσταση του έργου και για την αντιµετώπιση των οποίων ο Ανάδοχος του Έργου έχει καταρχήν την υποχρέωση αλλά και τη δυνατότητα λήψης προληπτικών µέτρων ασφαλείας, εφαρµογής συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και αποκατάσταση των ενδεχοµένων ζηµιών, µοιραία βαρύνουν τον ίδιο τον Ανάδοχο. Κίνδυνοι οι οποίοι εντάσσονται στις παραπάνω αρχές, είναι κατά βάση οι αποδιδόµενοι σε Ανωτέρα Βία (όπως αυτή ορίζεται από τη σύγχρονη νοµολογία) Κακοτεχνία / Λανθασµένη Μελέτη / Ελαττωµατικό Υλικό ή Συνήθη / Τυχαία ζηµιογόνα γεγονότα Οι ζηµιές εξαιτίας των κινδύνων που µπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, βαραίνουν τον Ανάδοχο Κατασκευαστή και είναι: Υλικές ζηµιές στο ίδιο το έργο Υλικές ζηµιές σε προϋπάρχουσα Περιουσία Σωµατικές βλάβες ή θάνατος στο Εργατοτεχνικό Προσωπικό Υλικές ζηµιές στις Εγκαταστάσεις και στον Μηχανολογικό Εξοπλισµό Υλικές ζηµιές, σωµατικές βλάβες ή θάνατος σε Τρίτους εξ αιτίας του έργου Κατά την κατασκευή και εν µέρει κατά την περίοδο συντήρησής του έργου, ο Ανάδοχος φέρει κάθε ευθύνη για ζηµιές που επέρχονται στο έργο. Επίσης, ο Ανάδοχος φέρει έναντι του Κυρίου του Έργου την ευθύνη τόσο για τους Υπεργολάβους του όσο και για τους Συµβούλους Μελετητές που ο ίδιος χρησιµοποιεί. Για την πληρότητα του όλου θέµατος αναφέρεται ο κίνδυνος για εκδήλωση αστοχίας σε µια κατασκευή µετά την αποπεράτωσή της, εξαιτίας «κρυφού» ελαττώµατος µη αντιληπτού κατά την παράδοση- παραλαβή της. Είναι σαφές πως ο κίνδυνος αυτός βαραίνει τον Κατασκευαστή στην ευρύτερή του έννοια (Επιχείρηση, όχι απαραίτητα Εργολάβος-Κατασκευαστής). Η αντίστοιχη ευθύνη, µε χρόνο παραγραφής τη 10ετία, προβλέπεται και από τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 693) ενώ κατά καιρούς υπενθυµίζεται από τον Εγκέλαδο, που κατά καιρούς «δηλώνει παρών» σε διάφορες περιοχές της Χώρας µας. Ασφάλιση Κινδύνων & Ευθυνών Τεχνικών Έργων Χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση στο θέµα, οι ασφαλίσεις που κατά τη διεθνή πρακτική εφαρµόζονται στα διάφορα τεχνικά έργα (κτήρια ή έργα υποδοµής) παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα. 3

4 Επαφίεται στην κρίση του κάθε Επαγγελµατία του χώρου των τεχνικών έργων ή των ασφαλίσεων ο σχετικός προβληµατισµός για την ισχύουσα κατάσταση και τις προοπτικές του όλου θέµατος στη Χώρα µας. Ωστόσο, όταν µιλάµε για κατασκευή κτιριακών έργων, κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί η ανάγκη για σοβαρή διερεύνηση του θέµατος της «10ετούς ασφαλιστικής εγγύησης κτιριακών έργων», που πιστεύεται πως θα µπορούσε να υλοποιηθεί, σύµφωνα µε δοκιµασµένα ευρωπαϊκά πρότυπα και στη χώρα µας. Σε µια τέτοια προοπτική, θεωρείται βέβαιο πως θα έχει επιτελεσθεί ένα σηµαντικό βήµα προς την ικανοποίηση του κοινωνικού αιτήµατος για εγγυηµένες κατασκευές κτηρίων. Παράλληλα, ίσως το πλέον σηµαντικό στην όλη υπόθεση, θα εξασφαλισθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για ουσιαστική προσέγγιση της ποιότητας και της ασφάλειας των κατασκευών, χάρη στο µηχανισµό «τεχνικού ελέγχου και επιθεώρησης των κατασκευών», που µοιραία θα ενεργοποιηθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι τελευταίες µε δεδοµένο πως θα καλούνται να πληρώσουν το κόστος της πιθανής αστοχίας της κατασκευής, το οποίο θα µπορεί να ανέλθει µέχρι το ποσό καθαίρεσης και ανακατασκευής του κτηρίου, θα έχουν κάθε λόγο να µεριµνούν ώστε, ο αναγκαίος ελεγκτικός µηχανισµός πρόληψης των αστοχιών, να λειτουργεί ορθολογικά και γόνιµα. Το αποτέλεσµα θα είναι σίγουρα καλύτερο από τον όποιο θεσµό «Ορκωτών Μηχανικών», που σύµφωνα µε κάποια άλλη προσέγγιση, προτείνεται ως µέσο για τη διασφάλιση της «ασφάλειας και ποιότητας» των κτηρίων. Ποιος όµως θα µπορούσε να διασφαλίσει το αδιάβλητο και αδιάφθορο των Ορκωτών Μηχανικών, όταν αυτός που τους διορίζει δεν θα είναι υποχρεωµένος να υφίσταται τις συνέπειες από την έλλειψη της δέουσας επιµέλειας ή ακόµη από τα ενδεχόµενα ακούσια λάθη ή παραλείψεις τους; Πιστεύεται πως η εφαρµογή του θεσµού «ασφάλισης της 10ετούς εγγύησης», είναι καθαρά θέµα ωρίµανσης της ιδέας και πολιτικής επιλογής από την πλευρά της Πολιτείας ή συνειδητής επιχειρηµατικής απόφασης από τους ίδιους τους Φορείς Παραγωγής δοµικών έργων. Σε καµιά περίπτωση δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί πως είναι θέµα κόστους όταν στη διαδικασία της αγοράς, η ασφαλιστική εγγύηση της Ποιότητας και της Ασφάλειας, θα αποτελεί το βασικό κριτήριο επαγγελµατισµού και επιχειρηµατικής δράσης. Εξάλλου, η διεθνής πρακτική αυτό αποδεικνύει. 4

5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ & ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Είδος Ασφάλισης Πεδίο Εφαρµογής Ασφαλιζόµενος Καλύψεις Ασφάλιση Μελέτης / Επαγγελµατική Ευθύνη Μελετητή Μηχανικών (PROFESSIONAL INDEMNITY) - Μελέτες - Υπηρεσίες Συµβούλου Μηχανικού - Μελετητές (*) - Σύµβουλοι Μηχανικοί (*) Κάθε απαίτηση αποζηµίωσης αναγόµενη στην κατά το Νόµο επαγγελµατική ευθύνη του Μελετητή Συµβούλου Μηχανικού (NEGLIGENCE, ERROR &/OR OMISSION) Ασφάλιση Κατασκευής "Κατά Παντός Κινδύνου" (CONTRACTOR'S ALL RISK) - Κτιριακά - Γενικά Έργα Υποδοµών - Κύριος του Έργου - Ανάδοχος(*) - Υλικές ζηµιές στο έργο από κάθε αιτία - Ζηµιές σε προϋπάρχουσα περιουσία ή προσωρινές εγκαταστάσεις - Ζηµιές στα Μηχανήµατα Έργου - Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων - Αστική Ευθύνη έναντι του εργατοτεχνικού προσωπικού (Αστική Ευθύνη Εργοδότου) Ασφάλιση Πολυετούς (10ετούς) εγγύησης της Κατασκευής (DECENNIAL LIABILITY) - Κτιριακά έργα - Γέφυρες - Κύριος του Έργου(*) - Ανάδοχος (*) Ουσιώδεις ζηµιές και αστοχίες (µερική / ολική / επικείµενη κατάρρευση), εµφανιζόµενες στη 10ετία µετά την περαίωση της κατασκευής του έργου και το καθιστούν ακατάλληλο για τον προορισµό του. (*) Υπόχρεος για την ασφάλιση Συµβαλλόµενος στην αντίστοιχη ασφαλιστική σύµβαση Ασφάλιση Κινδύνων & Ευθυνών Επενδύσεων REAL ESTATE Πρόκειται για σύνθετα οικοδοµικά συγκροτήµατα όπου οι αβεβαιότητες και το πλέγµα των ευθυνών δηµιουργούν ένα «εκρηκτικό» µίγµα, το οποίο µπορεί να απειλήσει τη βιωσιµότητα της επένδυσης. Η διεθνής εµπειρία όµως προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για το δραστικό περιορισµό αυτών των αβεβαιοτήτων, κυρίως µέσα από την διάχυση και εκχώρηση των κινδύνων και των ευθυνών µέσω κατάλληλων Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων από Ασφαλιστικές Εταιρείες που είναι σε θέση να καλύπτουν παρόµοιους κινδύνους (βλ. παρακάτω Πίνακα) «Κλειδί» στην επιτυχία ενός προγράµµατος Real Estate, είναι η διεξοδική διαχείριση και ασφάλιση κινδύνων (Insurance & Risk Management). εσπόζουσας σηµασίας είναι η Ασφάλιση Επαγγελµατικής Αστικής Ευθύνης (διεθνώς γνωστή ως PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ), η οποία αποτελεί το πλέον ουσιαστικό τεκµήριο αξιοπιστίας των παρεχόντων υπηρεσίες. Οι παρέχοντες υπηρεσίες κάθε είδους ( ικηγόροι, Συµβολαιογράφοι, Μελετητές, Οικονοµολόγοι, Ασφαλιστές κλπ) είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν, σε διαρκή ισχύ επαρκή ασφαλιστική κάλυψη υπέρ του Εργοδότη τους ή και αξιώσεων Τρίτων. 5

6 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ REAL ESTATE Αστοχίες / Γεγονότα Κίνδυνοι Υπεύθυνοι Ασφαλιστική κάλυψη Μη εξασφάλιση της «καθαρότητας» και της οικοδοµησιµότητας του οικοπέδου Κακή αποτύπωση των εξειδικευµένων συµφωνιών στα συµβόλαια Ακύρωση ή καθυστέρηση της Επένδυσης υσφήµηση Μειωµένη ποιότητα υπηρεσιών, ιενέξεις, καθυστερήσεις, - Σύµβουλοι Μηχανικοί - ικηγόροι - Συµβολαιογράφοι - ικηγόροι - Συµβολαιογράφοι Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης Κακή Εκτίµηση των δεδοµένων της Επένδυσης (αστοχία στο master plan) Ζηµιογόνα Λάθη ή Παραλείψεις στις Μελέτες ή και στη ιοίκηση - Επίβλεψη του έργου (Project Construction Mnagement) - Αστοχίες κατά τη φάση της κατασκευής - Υλικές Ζηµιές ή/και Σωµατικές Βλάβες Τρίτων - Εργατικά Ατυχήµατα Έκτακτα ζηµιογόνα γεγονότα (Θεοµηνίες, τυχαία περιστατικά Πυρκαγιά, αστοχίες εξοπλισµού, πτωχεύσεις εταιριών κλπ) Μειωµένη απόδοση ή αποτυχία του έργου, Αδυναµία χρηµατοδότησης Μειωµένη ποιότητα, εµπορευσιµότητα, λειτουργικότητα, καθυστερήσεις Κόστος επανορθώσεωναποζηµιώσεων Πελατών και Τρίτων Μειωµένη ποιότητα, εµπορευσιµότητα, λειτουργικότητα. Κόστος επανορθώσεων / αποζηµιώσεων πελατών Καθυστερήσεις Αδυναµία αποζηµίωσης µέσω Ασφαλιστηρίου Καθυστερήσεις Απώλεια υλικών ή µηχανηµάτων Αποζηµιώσεις προσωπικού ή τρίτων υσφήµηση - Αρχιτέκτονες - Πολεοδόµοι - Οικονοµολόγοι κλπ - Μελετητές - Σύµβουλοι Μηχανικοί - Μελετητές - Σύµβουλοι - Επιβλέποντες - Κατασκευαστές - Ασφαλιστές - Επιβλέποντες - Κατασκευαστές Μελετητών Μελετητών Μελετητών - -Ασφάλιση Έργου «Κατά Παντός Κινδύνου» -Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης -Ασφάλιση 10ετούς Εγγύησης Κατασκευής» Συµβούλου Ασφαλίσεων -Ασφάλιση Έργου «Κατά Παντός Κινδύνου» -Ασφάλιση Μηχανολογικού Εξοπλισµού Συµβούλου Ασφαλίσεων - Ζηµιές αστοχίες κατά τη φάση της παραγωγικής Λειτουργίας της Επένδυσης. - Υλικές Ζηµιές ή/και Σωµατικές Βλάβες Τρίτων - Εργατικά Ατυχήµατα Αποζηµιώσεις Καθυστέρηση Απόσβεσης Κακή λειτουργικότητα υσφήµηση - Φορέας Ανάπτυξης Ακινήτων - Μελετητές - Επιβλέποντες - Κατασκευαστές -Φορέας Εκµετάλλευσης Ακινήτων -Ασφάλιση 10ετούς Εγγύησης Κατασκευής» -Ασφάλιση Αποπερατωµένου Έργου -Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (Public Liability) -Ασφάλιση Προσωπικού Συµβούλου Ασφαλίσεων 6

7 Η Ελληνική Πραγµατικότητα Σε µια σύγχρονη κοινωνία δικαίου υπάρχουν οι νόµοι του Κράτους και οι νόµοι της Αγοράς. Η Ασφάλιση εδώ και πολλά χρόνια έχει θεσπισθεί από τους νόµους της Αγοράς. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις όπου νόµοι ενός Κράτους επέβαλλαν την ασφάλιση. Όπου δε υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις αυτό ήταν για την θεσµοθέτηση συγκεκριµένων κανόνων για ειδικές ασφαλίσεις προκειµένου να διασφαλισθεί µε τον καλύτερο τρόπο το δηµόσιο συµφέρον και η προστασία του Χρήστη - Καταναλωτή (Γαλλία 1978, Νόµος Spinetta, Ιταλία 1994, Merloni, Ισπανία 1999). Στη χώρα µας, ειδικά στο χώρο των τεχνικών έργων, δυστυχώς οι κανόνες της Αγοράς δεν βοήθησαν στο να «ευδοκιµήσει» η Ασφάλιση. Ακόµη και σήµερα στην εποχή της ευρωπαϊκής νοµισµατικής και πολιτικής ένωσης, περιµένουµε το Κράτος να νοµοθετήσει για την εφαρµογή της Ασφάλισης στη Μελέτη και Κατασκευή των τεχνικών έργων. Εν τω µεταξύ οι εξελίξεις τρέχουν και τα έργα επίσης. Υπάρχουν κενά που ταλανίζουν το σύστηµα παραγωγής, Μελετών και Εργολαβιών εις βάρος της ποιότητας και υπέρ όσων έχουν συνηθίσει και επιµένουν να εκµεταλλεύονται τις αδυναµίες του. Χρειάζεται υπέρβαση και εξορθολογισµός. Οι ηµόσιοι Φορείς παραγωγής Έργων, τα Γραφεία Μελετών και οι Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις θα πρέπει να ενστερνιστούν πραγµατικά τη χρησιµότητα της ασφάλισης και τον θετικό της ρόλο. Η µη ασφάλιση ή και η ελλιπής ασφάλιση είναι βέβαιο πως ναρκοθετεί την εξελικτική πορεία του εκάστοτε Γραφείου Μελετών ή της Κατασκευαστικής Επιχείρησης και υποθάλπει τη µη ποιότητα των έργων. Η εµµονή στην πρακτική για τη διευθέτηση των τυχόν ζηµιογόνων καταστάσεων αγνοώντας ή υποβαθµίζοντας το ρόλο της ασφάλισης δεν έχει βάσιµη προοπτική στα πιεστικά πλαίσια των σύγχρονων απαιτήσεων για την υλοποίηση των τεχνικών έργων. Η Πολιτεία χωρίς να µπαίνει στη λεπτοµέρεια, θα πρέπει να θέσει σύγχρονους κανόνες που η διεθνής πρακτική εφαρµόζει. Από την πλευρά της η Ασφαλιστική Αγορά, µε τη βοήθεια κάποιων, θα πρέπει να αναλάβει κάποτε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, και να αξιοποιήσει κατάλληλα την απαραίτητη ευρωπαϊκή τεχνογνωσία. Με δεδοµένη τη βούληση για Ασφάλιση, αυτό που στην πράξη εξασφαλίζει το απαραίτητο αίσθηµα ασφάλειας δεν είναι η επιµονή στο φθηνό ασφάλιστρο (πρακτική που συνήθως ακολουθείται), αλλά η αρτιότητα και πληρότητα της ασφάλισης. Το κόστος της είναι ούτως ή άλλως σχετικά χαµηλό. Αυτό που οπωσδήποτε θα πρέπει να ενδιαφέρει είναι η ποιότητα των ασφαλιστικών καλύψεων που να µην προσκρούουν σε περιοριστικούς όρους (ενίοτε καταχρηστικούς) µε το πρόσχηµα του φτηνού ασφαλίστρου. Η Κατασκευή ενός έργου είναι µία πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία «έντασης» Κεφαλαίου, Εργασίας, Μηχανικών Μέσων και Υλικών - Εξοπλισµού. Τυχόν αποζηµιώσεις για ζηµιογόνα γεγονότα στο κατασκευαζόµενο έργο ή για απαιτήσεις εξ αιτίας ζηµιών εις βάρος Τρίτων, θα πρέπει να διευθετούνται δίκαια και έγκαιρα, χωρίς µακροχρόνιες διεκδικήσεις ή «φθοροποιές» δικαστικές διενέξεις, που δυσφηµίζουν τον καταξιωµένο ρόλο του θεσµού της Ασφάλισης. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να επιζητούνται και να αξιοποιούνται κατάλληλα οι υπηρεσίες των εξειδικευµένων Ασφαλίσεων (Πρακτόρων ή Μεσιτών Ασφαλίσεων). Οι τελευταίοι, θα πρέπει µε τη σειρά τους να εµβαθύνουν στον συγκεκριµένο τοµέα ασφαλίσεων και να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες µε τη δέουσα πρόσθετη αξία, που να καταξιώνει τον υπεύθυνο ρόλο τους. Να προφέρουν στους ασφαλιζόµενους Πελάτες τους τις καλύψεις που πραγµατικά έχουν ανάγκη, εγγυηµένα και µε το βέλτιστο κόστος. Να είναι πάντα διαθέσιµοι και µε επιχειρήµατα ώστε να αντιµετωπίζονται άµεσα και δίκαια τα τυχόν προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της ασφαλιστικής σύµβασης. Με συνεχές ενδιαφέρον και αξιοπιστία, τεκµηριωµένη µε επαρκή ασφάλιση της ιδίας Επαγγελµατικής Ευθύνης τους, θα πρέπει να καλλιεργούν τις απαραίτητες σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ του εκάστοτε Ασφαλιζόµενου και της Ασφαλιστικής Εταιρείας. Οι εξελίξεις Είναι γεγονός πως η απελευθέρωση και παγκοσµιοποίηση των οικονοµιών έχει δροµολογήσει σειρά αλλαγών και ανακατατάξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, που µοιραία αγγίζουν και επηρεάζουν, µε κάποια σχετική υστέρηση, τα δρώµενα και στη Χώρα µας. Οι τοµείς των Μελετών και Κατασκευών επηρεάζονται και ακολουθούν τις αντίστοιχες εξελίξεις. Είµαστε µια µικρή Χώρα µε λειτουργικές δοµές που σίγουρα χρειάζονται βελτίωση και εκσυγχρονισµό. Η µοναδική ευνοϊκή συγκυρία που βιώνουµε, όπου πληθώρα µικρών και µεγάλων έργων υποδοµής και ανάπτυξης 7

8 βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αναπόφευκτα συνδέεται µε νέες απαιτήσεις οργάνωσης για µια πλέον αποδοτική και ασφαλή επιχειρηµατική δράση. Η Ασφάλιση είναι καταξιωµένος θεσµός πρόνοιας, µηχανισµός προστασίας όχι µόνο του εκάστοτε Κύριου ενός Έργου αλλά και των συντελεστών παραγωγής του (Μελετητές, Εργολάβοι Κατασκευαστές Υπεργολάβοι) καθώς και επιχειρηµατικό «εργαλείο» προόδου. Στη χώρα µας, δεν υπάρχουν ακόµη ούτε αναπτυγµένη ασφαλιστική συνείδηση αλλά ούτε και κάποιοι κανόνες θεσµοθετηµένοι από την Πολιτεία ή την ελεύθερη αγορά. Είναι πλέον καιρός να υπάρξουν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες είτε από την ίδια την Πολιτεία ή ακόµη από τους ίδιους τους επαγγελµατικούς Φορείς, ώστε ο θεσµός της Ασφάλισης να αξιοποιηθεί όπως και στις άλλες προηγµένες χώρες. * Είναι Μηχανικός του ΕΜΠ µε µεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Έχει εργασθεί επί 11 χρόνια στη ΕΗ. Την τελευταία 10ετία, µετά από εξειδίκευση και εµπειρία σε διεθνή Ασφαλιστικό Όµιλο, δραστηριοποιείται στο χώρο των ασφαλίσεων, ως ανεξάρτητος Σύµβουλος BROKER Ασφαλίσεων. (www.gkoutinas.gr) 8

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση Του Γιώργου Κουτίνα (*) Είναι γεγονός πως η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και οι ευρύτερες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΣ : 2251/1994 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρθρο 8 Ευθύνη του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γιώργος ΚΟΥΤΙΝΑΣ Μηχανικός ΕΜΠ & ΕNSPM Σύµβουλος Ασφαλίσεων

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γιώργος ΚΟΥΤΙΝΑΣ Μηχανικός ΕΜΠ & ΕNSPM Σύµβουλος Ασφαλίσεων Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Γιώργος ΚΟΥΤΙΝΑΣ Μηχανικός ΕΜΠ & ΕNSPM Σύµβουλος Ασφαλίσεων Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ευθύνη Τεχνικών

Αστική Ευθύνη Τεχνικών www.interamerican.gr Αστική Ευθύνη Τεχνικών Καλύψτε την ευθύνη που έχετε απέναντι στους πελάτες σας Η κάλυψη της αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία Με τον νόμο 3844/2010, η ελληνική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κωδικός Αριθ. Συµβαλλοµένου ίκτυο Πωλήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Όνοµα Εταιρίας/Α.Φ.Μ./.Ο.Υ 2. ιεύθυνση Κεντρικών Γραφείων 3. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

01/11/2008 Τόµος 1, τεύχος 1

01/11/2008 Τόµος 1, τεύχος 1 INTERWORLD ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 01/11/2008 Τόµος 1, τεύχος 1 T O Y O M I L O Y I N T E R A M E R I C A N Ασφάλειες Ζωής Interamerican Όλοι εργαζόµαστε για να πραγµατοποιήσουµε τα όνειρα και τους στόχους µας, να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων Συμβάντα κινδύνου 1. Βεβαιότητα: Η έλλειψη αμφιβολίας και η έκφραση σιγουριάς αναφορικά με μια συγκεκριμένη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: Το παρόν έντυπο είναι ενηµερωτικό και δεν αποτελεί συµβόλαιο, ενώ οι όροι και εξαιρέσεις του συµβολαίου παραµένουν άµεσα στη διάθεσή σας.

Σηµείωση: Το παρόν έντυπο είναι ενηµερωτικό και δεν αποτελεί συµβόλαιο, ενώ οι όροι και εξαιρέσεις του συµβολαίου παραµένουν άµεσα στη διάθεσή σας. Είναι γεγονός ότι η απρόσκοπτη λειτουργία µίας οργανωµένης κοινωνίας, επέβαλλε τη δηµιουργία ενός πλαισίου υποχρεώσεων και ρύθµισης διαφορών µεταξύ των πολιτών/µελών της. Το πλαίσιο αυτό κατέγραψε ο νοµοθέτης

Διαβάστε περισσότερα

Με προϋποθέσεις η ανάπτυξη στις ασφάλειες εκδηλώσεων

Με προϋποθέσεις η ανάπτυξη στις ασφάλειες εκδηλώσεων Με προϋποθέσεις η ανάπτυξη στις ασφάλειες εκδηλώσεων Πεδίο εργασιών μπορεί να αποτελέσει ο συνεδριακός τουρισμός» της Βίκυς Γερασίμου 26 insurance w * rld ασφάλιση εκδηλώσεων Οι ασφαλίσεις αυτές καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ]

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] 1 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ CAR Απλοί κίνδυνοι Κτίρια κατοικιών Γραφείων Σχολείων Νοσοκοµείων Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Μελ.: 19/13. Εναπόθεση ογκωδών υλικών Δήμου Ν.Προποντίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Μελ.: 19/13. Εναπόθεση ογκωδών υλικών Δήμου Ν.Προποντίδας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασία : Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Σκοπός: η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 09 Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ; 3 ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ; 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη 1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή Σύµφωνα µε το Νοµοθέτη (άρθρο 3&1 Π.. 150/2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ι' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ Ι' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-200 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ/01/00/30-06-2008 1/5 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ Έκδοση: 01

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Αντικείµενο του Πρόχειρου διαγωνισµού είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Μέσα από πρωτοποριακά ασφαλιστικά προγράμματα μπορείτε να ασφαλίσετε ολόκληρο τον ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό κατά παντός κινδύνου, καλύπτοντας τις ηλεκτρονικές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ. Αλέξης Γ. Ραπτίδης. Χρηµατοοικονοµικός & Ασφαλιστικός Σύµβουλος Εθνικής Ασφαλιστικής Τηλ: 699 44 44 44 6

ΑΣΦΑΛΙΣΗΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ. Αλέξης Γ. Ραπτίδης. Χρηµατοοικονοµικός & Ασφαλιστικός Σύµβουλος Εθνικής Ασφαλιστικής Τηλ: 699 44 44 44 6 ΑΣΦΑΛΙΣΗΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ Αλέξης Γ. Ραπτίδης Χρηµατοοικονοµικός & Ασφαλιστικός Σύµβουλος Εθνικής Ασφαλιστικής Τηλ: 699 44 44 44 6 ΙΣΤΟΡΙΚΗΑΝΑ ΡΟΜΗ Κατά την αρχαιότητα και το µεσαίωνα, υπήρχαν πολύ λιγότεροι λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμα insurance w * rld

αφιέρωμα insurance w * rld αφιέρωμα 40 insurance w * rld ασφάλιση επιχειρήσεων Λύση επιβίωσης η ασφάλιση επιχειρήσεων Π. Πολιτάκης: «Η ιδιωτική ασφάλιση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μένουν ζωντανές. Δεδομένου του ότι σήμερα υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

GREEN LINE Ευθύνη για το περιβάλλον

GREEN LINE Ευθύνη για το περιβάλλον ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ GREEN LINE Ευθύνη για το περιβάλλον Περιβάλλον & Ασφάλιση: οι νέες προκλήσεις Πηγή: Περιβάλλον & Ασφάλιση: οι νέες προκλήσεις Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000:

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αφ' ενός για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV Εκτιμητής μέλος ΕΛ.Ι.Ε. - Σ.ΕΚ.Ε. Μ.Π.Ε. Υπ. Οικονομικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα.

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα. Οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τροποποίηση των οδηγιών 72/166/EΟΚ, 84/5/EΟΚ, 88/357/EΟΚ και 90/232/EΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου 2. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης επίβλεψης έργου 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου 4. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών γενικής

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ «Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ Θέματα Τι είναι το οικονομικό underwriting Συχνές παρανοήσεις Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες Γιατί γίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επωνυµία Ασφαλιζόµενου: Ο Ασφαλιζόµενος είναι: Συνεταιρισµός Εταιρεία Άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Ασφαλιστικές λύσεις για νοµικούς σε απαιτητικούς καιρούς Επαγγελµατική Ευθύνη ικηγόρων 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Μάιος 2015 Κώστας Βούλγαρης Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης Η Παρουσίαση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΟΙ κυριότερες από τις αιτίες για τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκτιμήσεις η οι γνωματεύσεις από έναν κατάλληλο εκτιμητικό φορέα η έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κωδικός Διαμεσολαβούντα CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός Συμβολαίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ / ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld *Στοιχεία Επικοινωνίας Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr 58 insurance w * rld Frontco Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα