«ΓΟΚ Πολεοδοµικές Εφαρµογές»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΓΟΚ Πολεοδοµικές Εφαρµογές»"

Transcript

1 ΙΗΜΕΡΙ Α «ΓΟΚ Πολεοδοµικές Εφαρµογές» ΕΒΕΑ, Μαΐου 2004 Εισήγηση: «Ασφάλιση Επαγγελµατικών Κινδύνων Γραφείων Μελετών & Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων» Γιώργος ΚΟΥΤΙΝΑΣ Μηχανικός ΕΜΠ & ENSPM Σύµβουλος Ασφαλίσεων

2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναγκαία η ορθολογική εφαρµογή του θεσµού στη Χώρα µας Από Γιώργο ΚOYΤΙΝΑ * Γενικά Kάθε επαγγελµατική δραστηριότητα είναι συνυφασµένη µε κινδύνους που σχετίζονται µε το τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός ή ακόµη µε το ανθρώπινο λάθος από αµέλεια ή παράλειψη (αστική, συµβατική επαγγελµατική ευθύνη). Ο σύγχρονος επαγγελµατίας Μελετητής ή Κατασκευαστής (Μηχανικός ή Επιχείρηση), για να αντιµετωπίσει τις ζηµιογόνες συνέπειες από την ενδεχόµενη επέλευση κινδύνου που θα µπορούσε να του δηµιουργήσει σοβαρό πρόβληµα, εφεύρε ή µάλλον προσάρµοσε ανάλογα το θεσµό της ασφάλισης. Η πλέον γόνιµη πρακτική λύση στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος που συνδέεται µε επαγγελµατικούς - επιχειρηµατικούς κινδύνους βρίσκεται στην ασφάλιση, αφού µέσω αυτής το εκάστοτε οικονοµικό βάρος µετατίθεται σε οικονοµικά ισχυρότερους οργανισµούς που είναι οι Ασφαλιστικές και έµµεσα οι Αντασφαλιστικές Εταιρείες. Κατανοµή Κινδύνων τεχνικών έργων Αναφερόµενοι στο χώρο των Τεχνικών Έργων, βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει το σύστηµα της ασφάλισης είναι να υπάρχει σαφής και δίκαια κατανοµή των αντίστοιχων κινδύνων. Η κατανοµή των κινδύνων για ενδεχόµενες ζηµιές ή απώλειες, στα πλαίσια ή εξαιτίας του έργου, γίνεται µεταξύ των συµβαλλοµένων Φορέων στην αντίστοιχη Σύµβαση Μελέτης ή/και Κατασκευής, µεταξύ του Κυρίου του Έργου και του εκάστοτε Αναδόχου Μελετητή ή Κατασκευαστή του Έργου. Η κατανοµή των κινδύνων θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ή να προκύπτει µε σαφήνεια στην αντίστοιχη Σύµβαση Μελέτης ή/και Κατασκευής. Τα βασικά κριτήρια µε τα οποία γίνεται η κατανοµή και αντίστοιχα η ανάληψη των κινδύνων, είναι τόσο η αστική εκ του νόµου ευθύνη όσο και η αντικειµενική δυνατότητα του κάθε συµβαλλόµενου να προλάβει ή να παρέµβει προκειµένου να ελαχιστοποιήσει ή να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τον εκάστοτε κίνδυνο. Εκτός από τις φάσεις της Μελέτης και Κατασκευής, κίνδυνοι υπάρχουν και πρέπει να απασχολούν τους αρµόδιους Φορείς και κατά τη λειτουργία εκµετάλλευση του αποπερατωµένου έργου. Σηµειώνεται σχετικά πως οι ευθύνες των Φορέων υλοποίησής του (Μελετητές-Σύµβουλοι, Κατασκευαστές, Προµηθευτές) δεν παραγράφονται µε την παράδοση παραλαβή του έργου αλλά συνεχίζουν να βαραίνουν. Το όλο θέµα έχει Ιδιαίτερη σηµασία στην περίπτωση των ιδιωτικών οικοδοµικών έργων ή των αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων υποδοµής. Κίνδυνοι Γραφείου / Εταιρείας Μελετών Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου Το αντικείµενο των Γραφείων αυτών είναι η εκπόνηση Μελετών ή/και η παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Μηχανικού, πάνω σε θέµατα Επίβλεψης Κατασκευής - ιοίκησης έργου (PROJECT MANAGEMENT - CONSTRUCTION MANAGEMENT) ή ακόµη Έλεγχος - ιασφάλιση Ποιότητας (QUALITY ASSURANCE), Ασφάλειας (SAFETY CONTROL), Τεχνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Κατασκευών (TECHNICAL CONTROL & SURVEYS). Σε τέτοιου είδους δραστηριότητες οι κίνδυνοι που υφίστανται σχετίζονται µε αξιώσεις εις βάρος του εκάστοτε Μελετητή ή Συµβούλου Μηχανικού στα πλαίσια κάποιας ζηµιάς-αστοχίας ή ακόµη και οικονοµικής απώλειας από την πλευρά του Εργοδότη, του Κατασκευαστή ή κάποιου Τρίτου, ο οποίος θα µπορεί να επικαλείται υπαιτιότητα του Μελετητή-Συµβούλου. Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, αξίωση αποζηµίωσης λόγω αµέλειας, λάθους ή παράλειψης του Μελετητή / Συµβούλου Μηχανικού µπορεί να εγερθεί από: 2

3 τον εκάστοτε Εργοδότη του οποιονδήποτε Τρίτο «ζηµιούµενο» από το Έργο µε το οποίο σχετίζεται ο Μηχανικός/ Σύµβουλος Μηχανικός τους Εργολάβους Κατασκευαστές, οι οποίοι στα πλαίσια κάποιας ζηµιάς ή / και τυχαίου γεγονότος µπορούν να επικαλεσθούν συνυπαιτιότητα κάποιου ή κάποιων εκ των Μελετητών του Έργου, ειδικά όταν δεν είναι καθόλου ή ελλιπώς ασφαλισµένοι την Ασφαλιστική Εταιρεία του Εργολάβου Κατασκευαστή ή Τρίτου (πολύ πιθανή περίπτωση), η οποία, κάνοντας χρήση του δικαιώµατος αναγωγής εφόσον αποζηµιώσει τον Ασφαλιζόµενό της, θα µπορεί να κινηθεί εις βάρος του φεροµένου ως υπαίτιου ή συνυπαίτιου Μελετητή / Σύµβουλου Μηχανικού. Ίσως στη χώρα µας να µην συνηθίζονται ακόµη τέτοιου είδους γεγονότα ή το σύστηµα να µπορεί προς το παρόν να τα παρακάµπτει µε διαφορετικούς τρόπους τις όποιες αναφυόµενες διαφορές. Οι σύγχρονες εξελίξεις όµως είναι τέτοιες που δεν θα πρέπει να µας αφήνουν αδρανείς και αδιάφορους. εν είναι τυχαίο το γεγονός πως δεν υπάρχει Ευρωπαίος Μελετητής / Σύµβουλος, που σαν Φυσικό Πρόσωπο ή σαν Εταιρεία να µη διαθέτει, σε µόνιµη βάση, επαρκή ασφάλιση της επαγγελµατικής του ευθύνης, όπως αυτή της κοινωνικής ασφάλισης (ΤΣΜΕ Ε) ή του αυτοκινήτου του. Κίνδυνοι Επιχειρήσεων Κατασκευής τεχνικών έργων Είναι γνωστό πως η υλοποίηση ενός έργου είναι διαδικασία «έντασης κινδύνου». Όλοι οι κίνδυνοι οι οποίοι είναι πιθανόν να έχουν άµεσες επιπτώσεις στη φυσική υπόσταση του έργου και για την αντιµετώπιση των οποίων ο Ανάδοχος του Έργου έχει καταρχήν την υποχρέωση αλλά και τη δυνατότητα λήψης προληπτικών µέτρων ασφαλείας, εφαρµογής συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και αποκατάσταση των ενδεχοµένων ζηµιών, µοιραία βαρύνουν τον ίδιο τον Ανάδοχο. Κίνδυνοι οι οποίοι εντάσσονται στις παραπάνω αρχές, είναι κατά βάση οι αποδιδόµενοι σε Ανωτέρα Βία (όπως αυτή ορίζεται από τη σύγχρονη νοµολογία) Κακοτεχνία / Λανθασµένη Μελέτη / Ελαττωµατικό Υλικό ή Συνήθη / Τυχαία ζηµιογόνα γεγονότα Οι ζηµιές εξαιτίας των κινδύνων που µπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, βαραίνουν τον Ανάδοχο Κατασκευαστή και είναι: Υλικές ζηµιές στο ίδιο το έργο Υλικές ζηµιές σε προϋπάρχουσα Περιουσία Σωµατικές βλάβες ή θάνατος στο Εργατοτεχνικό Προσωπικό Υλικές ζηµιές στις Εγκαταστάσεις και στον Μηχανολογικό Εξοπλισµό Υλικές ζηµιές, σωµατικές βλάβες ή θάνατος σε Τρίτους εξ αιτίας του έργου Κατά την κατασκευή και εν µέρει κατά την περίοδο συντήρησής του έργου, ο Ανάδοχος φέρει κάθε ευθύνη για ζηµιές που επέρχονται στο έργο. Επίσης, ο Ανάδοχος φέρει έναντι του Κυρίου του Έργου την ευθύνη τόσο για τους Υπεργολάβους του όσο και για τους Συµβούλους Μελετητές που ο ίδιος χρησιµοποιεί. Για την πληρότητα του όλου θέµατος αναφέρεται ο κίνδυνος για εκδήλωση αστοχίας σε µια κατασκευή µετά την αποπεράτωσή της, εξαιτίας «κρυφού» ελαττώµατος µη αντιληπτού κατά την παράδοση- παραλαβή της. Είναι σαφές πως ο κίνδυνος αυτός βαραίνει τον Κατασκευαστή στην ευρύτερή του έννοια (Επιχείρηση, όχι απαραίτητα Εργολάβος-Κατασκευαστής). Η αντίστοιχη ευθύνη, µε χρόνο παραγραφής τη 10ετία, προβλέπεται και από τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 693) ενώ κατά καιρούς υπενθυµίζεται από τον Εγκέλαδο, που κατά καιρούς «δηλώνει παρών» σε διάφορες περιοχές της Χώρας µας. Ασφάλιση Κινδύνων & Ευθυνών Τεχνικών Έργων Χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση στο θέµα, οι ασφαλίσεις που κατά τη διεθνή πρακτική εφαρµόζονται στα διάφορα τεχνικά έργα (κτήρια ή έργα υποδοµής) παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα. 3

4 Επαφίεται στην κρίση του κάθε Επαγγελµατία του χώρου των τεχνικών έργων ή των ασφαλίσεων ο σχετικός προβληµατισµός για την ισχύουσα κατάσταση και τις προοπτικές του όλου θέµατος στη Χώρα µας. Ωστόσο, όταν µιλάµε για κατασκευή κτιριακών έργων, κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί η ανάγκη για σοβαρή διερεύνηση του θέµατος της «10ετούς ασφαλιστικής εγγύησης κτιριακών έργων», που πιστεύεται πως θα µπορούσε να υλοποιηθεί, σύµφωνα µε δοκιµασµένα ευρωπαϊκά πρότυπα και στη χώρα µας. Σε µια τέτοια προοπτική, θεωρείται βέβαιο πως θα έχει επιτελεσθεί ένα σηµαντικό βήµα προς την ικανοποίηση του κοινωνικού αιτήµατος για εγγυηµένες κατασκευές κτηρίων. Παράλληλα, ίσως το πλέον σηµαντικό στην όλη υπόθεση, θα εξασφαλισθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για ουσιαστική προσέγγιση της ποιότητας και της ασφάλειας των κατασκευών, χάρη στο µηχανισµό «τεχνικού ελέγχου και επιθεώρησης των κατασκευών», που µοιραία θα ενεργοποιηθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι τελευταίες µε δεδοµένο πως θα καλούνται να πληρώσουν το κόστος της πιθανής αστοχίας της κατασκευής, το οποίο θα µπορεί να ανέλθει µέχρι το ποσό καθαίρεσης και ανακατασκευής του κτηρίου, θα έχουν κάθε λόγο να µεριµνούν ώστε, ο αναγκαίος ελεγκτικός µηχανισµός πρόληψης των αστοχιών, να λειτουργεί ορθολογικά και γόνιµα. Το αποτέλεσµα θα είναι σίγουρα καλύτερο από τον όποιο θεσµό «Ορκωτών Μηχανικών», που σύµφωνα µε κάποια άλλη προσέγγιση, προτείνεται ως µέσο για τη διασφάλιση της «ασφάλειας και ποιότητας» των κτηρίων. Ποιος όµως θα µπορούσε να διασφαλίσει το αδιάβλητο και αδιάφθορο των Ορκωτών Μηχανικών, όταν αυτός που τους διορίζει δεν θα είναι υποχρεωµένος να υφίσταται τις συνέπειες από την έλλειψη της δέουσας επιµέλειας ή ακόµη από τα ενδεχόµενα ακούσια λάθη ή παραλείψεις τους; Πιστεύεται πως η εφαρµογή του θεσµού «ασφάλισης της 10ετούς εγγύησης», είναι καθαρά θέµα ωρίµανσης της ιδέας και πολιτικής επιλογής από την πλευρά της Πολιτείας ή συνειδητής επιχειρηµατικής απόφασης από τους ίδιους τους Φορείς Παραγωγής δοµικών έργων. Σε καµιά περίπτωση δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί πως είναι θέµα κόστους όταν στη διαδικασία της αγοράς, η ασφαλιστική εγγύηση της Ποιότητας και της Ασφάλειας, θα αποτελεί το βασικό κριτήριο επαγγελµατισµού και επιχειρηµατικής δράσης. Εξάλλου, η διεθνής πρακτική αυτό αποδεικνύει. 4

5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ & ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Είδος Ασφάλισης Πεδίο Εφαρµογής Ασφαλιζόµενος Καλύψεις Ασφάλιση Μελέτης / Επαγγελµατική Ευθύνη Μελετητή Μηχανικών (PROFESSIONAL INDEMNITY) - Μελέτες - Υπηρεσίες Συµβούλου Μηχανικού - Μελετητές (*) - Σύµβουλοι Μηχανικοί (*) Κάθε απαίτηση αποζηµίωσης αναγόµενη στην κατά το Νόµο επαγγελµατική ευθύνη του Μελετητή Συµβούλου Μηχανικού (NEGLIGENCE, ERROR &/OR OMISSION) Ασφάλιση Κατασκευής "Κατά Παντός Κινδύνου" (CONTRACTOR'S ALL RISK) - Κτιριακά - Γενικά Έργα Υποδοµών - Κύριος του Έργου - Ανάδοχος(*) - Υλικές ζηµιές στο έργο από κάθε αιτία - Ζηµιές σε προϋπάρχουσα περιουσία ή προσωρινές εγκαταστάσεις - Ζηµιές στα Μηχανήµατα Έργου - Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων - Αστική Ευθύνη έναντι του εργατοτεχνικού προσωπικού (Αστική Ευθύνη Εργοδότου) Ασφάλιση Πολυετούς (10ετούς) εγγύησης της Κατασκευής (DECENNIAL LIABILITY) - Κτιριακά έργα - Γέφυρες - Κύριος του Έργου(*) - Ανάδοχος (*) Ουσιώδεις ζηµιές και αστοχίες (µερική / ολική / επικείµενη κατάρρευση), εµφανιζόµενες στη 10ετία µετά την περαίωση της κατασκευής του έργου και το καθιστούν ακατάλληλο για τον προορισµό του. (*) Υπόχρεος για την ασφάλιση Συµβαλλόµενος στην αντίστοιχη ασφαλιστική σύµβαση Ασφάλιση Κινδύνων & Ευθυνών Επενδύσεων REAL ESTATE Πρόκειται για σύνθετα οικοδοµικά συγκροτήµατα όπου οι αβεβαιότητες και το πλέγµα των ευθυνών δηµιουργούν ένα «εκρηκτικό» µίγµα, το οποίο µπορεί να απειλήσει τη βιωσιµότητα της επένδυσης. Η διεθνής εµπειρία όµως προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για το δραστικό περιορισµό αυτών των αβεβαιοτήτων, κυρίως µέσα από την διάχυση και εκχώρηση των κινδύνων και των ευθυνών µέσω κατάλληλων Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων από Ασφαλιστικές Εταιρείες που είναι σε θέση να καλύπτουν παρόµοιους κινδύνους (βλ. παρακάτω Πίνακα) «Κλειδί» στην επιτυχία ενός προγράµµατος Real Estate, είναι η διεξοδική διαχείριση και ασφάλιση κινδύνων (Insurance & Risk Management). εσπόζουσας σηµασίας είναι η Ασφάλιση Επαγγελµατικής Αστικής Ευθύνης (διεθνώς γνωστή ως PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ), η οποία αποτελεί το πλέον ουσιαστικό τεκµήριο αξιοπιστίας των παρεχόντων υπηρεσίες. Οι παρέχοντες υπηρεσίες κάθε είδους ( ικηγόροι, Συµβολαιογράφοι, Μελετητές, Οικονοµολόγοι, Ασφαλιστές κλπ) είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν, σε διαρκή ισχύ επαρκή ασφαλιστική κάλυψη υπέρ του Εργοδότη τους ή και αξιώσεων Τρίτων. 5

6 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ REAL ESTATE Αστοχίες / Γεγονότα Κίνδυνοι Υπεύθυνοι Ασφαλιστική κάλυψη Μη εξασφάλιση της «καθαρότητας» και της οικοδοµησιµότητας του οικοπέδου Κακή αποτύπωση των εξειδικευµένων συµφωνιών στα συµβόλαια Ακύρωση ή καθυστέρηση της Επένδυσης υσφήµηση Μειωµένη ποιότητα υπηρεσιών, ιενέξεις, καθυστερήσεις, - Σύµβουλοι Μηχανικοί - ικηγόροι - Συµβολαιογράφοι - ικηγόροι - Συµβολαιογράφοι Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης Κακή Εκτίµηση των δεδοµένων της Επένδυσης (αστοχία στο master plan) Ζηµιογόνα Λάθη ή Παραλείψεις στις Μελέτες ή και στη ιοίκηση - Επίβλεψη του έργου (Project Construction Mnagement) - Αστοχίες κατά τη φάση της κατασκευής - Υλικές Ζηµιές ή/και Σωµατικές Βλάβες Τρίτων - Εργατικά Ατυχήµατα Έκτακτα ζηµιογόνα γεγονότα (Θεοµηνίες, τυχαία περιστατικά Πυρκαγιά, αστοχίες εξοπλισµού, πτωχεύσεις εταιριών κλπ) Μειωµένη απόδοση ή αποτυχία του έργου, Αδυναµία χρηµατοδότησης Μειωµένη ποιότητα, εµπορευσιµότητα, λειτουργικότητα, καθυστερήσεις Κόστος επανορθώσεωναποζηµιώσεων Πελατών και Τρίτων Μειωµένη ποιότητα, εµπορευσιµότητα, λειτουργικότητα. Κόστος επανορθώσεων / αποζηµιώσεων πελατών Καθυστερήσεις Αδυναµία αποζηµίωσης µέσω Ασφαλιστηρίου Καθυστερήσεις Απώλεια υλικών ή µηχανηµάτων Αποζηµιώσεις προσωπικού ή τρίτων υσφήµηση - Αρχιτέκτονες - Πολεοδόµοι - Οικονοµολόγοι κλπ - Μελετητές - Σύµβουλοι Μηχανικοί - Μελετητές - Σύµβουλοι - Επιβλέποντες - Κατασκευαστές - Ασφαλιστές - Επιβλέποντες - Κατασκευαστές Μελετητών Μελετητών Μελετητών - -Ασφάλιση Έργου «Κατά Παντός Κινδύνου» -Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης -Ασφάλιση 10ετούς Εγγύησης Κατασκευής» Συµβούλου Ασφαλίσεων -Ασφάλιση Έργου «Κατά Παντός Κινδύνου» -Ασφάλιση Μηχανολογικού Εξοπλισµού Συµβούλου Ασφαλίσεων - Ζηµιές αστοχίες κατά τη φάση της παραγωγικής Λειτουργίας της Επένδυσης. - Υλικές Ζηµιές ή/και Σωµατικές Βλάβες Τρίτων - Εργατικά Ατυχήµατα Αποζηµιώσεις Καθυστέρηση Απόσβεσης Κακή λειτουργικότητα υσφήµηση - Φορέας Ανάπτυξης Ακινήτων - Μελετητές - Επιβλέποντες - Κατασκευαστές -Φορέας Εκµετάλλευσης Ακινήτων -Ασφάλιση 10ετούς Εγγύησης Κατασκευής» -Ασφάλιση Αποπερατωµένου Έργου -Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (Public Liability) -Ασφάλιση Προσωπικού Συµβούλου Ασφαλίσεων 6

7 Η Ελληνική Πραγµατικότητα Σε µια σύγχρονη κοινωνία δικαίου υπάρχουν οι νόµοι του Κράτους και οι νόµοι της Αγοράς. Η Ασφάλιση εδώ και πολλά χρόνια έχει θεσπισθεί από τους νόµους της Αγοράς. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις όπου νόµοι ενός Κράτους επέβαλλαν την ασφάλιση. Όπου δε υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις αυτό ήταν για την θεσµοθέτηση συγκεκριµένων κανόνων για ειδικές ασφαλίσεις προκειµένου να διασφαλισθεί µε τον καλύτερο τρόπο το δηµόσιο συµφέρον και η προστασία του Χρήστη - Καταναλωτή (Γαλλία 1978, Νόµος Spinetta, Ιταλία 1994, Merloni, Ισπανία 1999). Στη χώρα µας, ειδικά στο χώρο των τεχνικών έργων, δυστυχώς οι κανόνες της Αγοράς δεν βοήθησαν στο να «ευδοκιµήσει» η Ασφάλιση. Ακόµη και σήµερα στην εποχή της ευρωπαϊκής νοµισµατικής και πολιτικής ένωσης, περιµένουµε το Κράτος να νοµοθετήσει για την εφαρµογή της Ασφάλισης στη Μελέτη και Κατασκευή των τεχνικών έργων. Εν τω µεταξύ οι εξελίξεις τρέχουν και τα έργα επίσης. Υπάρχουν κενά που ταλανίζουν το σύστηµα παραγωγής, Μελετών και Εργολαβιών εις βάρος της ποιότητας και υπέρ όσων έχουν συνηθίσει και επιµένουν να εκµεταλλεύονται τις αδυναµίες του. Χρειάζεται υπέρβαση και εξορθολογισµός. Οι ηµόσιοι Φορείς παραγωγής Έργων, τα Γραφεία Μελετών και οι Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις θα πρέπει να ενστερνιστούν πραγµατικά τη χρησιµότητα της ασφάλισης και τον θετικό της ρόλο. Η µη ασφάλιση ή και η ελλιπής ασφάλιση είναι βέβαιο πως ναρκοθετεί την εξελικτική πορεία του εκάστοτε Γραφείου Μελετών ή της Κατασκευαστικής Επιχείρησης και υποθάλπει τη µη ποιότητα των έργων. Η εµµονή στην πρακτική για τη διευθέτηση των τυχόν ζηµιογόνων καταστάσεων αγνοώντας ή υποβαθµίζοντας το ρόλο της ασφάλισης δεν έχει βάσιµη προοπτική στα πιεστικά πλαίσια των σύγχρονων απαιτήσεων για την υλοποίηση των τεχνικών έργων. Η Πολιτεία χωρίς να µπαίνει στη λεπτοµέρεια, θα πρέπει να θέσει σύγχρονους κανόνες που η διεθνής πρακτική εφαρµόζει. Από την πλευρά της η Ασφαλιστική Αγορά, µε τη βοήθεια κάποιων, θα πρέπει να αναλάβει κάποτε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, και να αξιοποιήσει κατάλληλα την απαραίτητη ευρωπαϊκή τεχνογνωσία. Με δεδοµένη τη βούληση για Ασφάλιση, αυτό που στην πράξη εξασφαλίζει το απαραίτητο αίσθηµα ασφάλειας δεν είναι η επιµονή στο φθηνό ασφάλιστρο (πρακτική που συνήθως ακολουθείται), αλλά η αρτιότητα και πληρότητα της ασφάλισης. Το κόστος της είναι ούτως ή άλλως σχετικά χαµηλό. Αυτό που οπωσδήποτε θα πρέπει να ενδιαφέρει είναι η ποιότητα των ασφαλιστικών καλύψεων που να µην προσκρούουν σε περιοριστικούς όρους (ενίοτε καταχρηστικούς) µε το πρόσχηµα του φτηνού ασφαλίστρου. Η Κατασκευή ενός έργου είναι µία πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία «έντασης» Κεφαλαίου, Εργασίας, Μηχανικών Μέσων και Υλικών - Εξοπλισµού. Τυχόν αποζηµιώσεις για ζηµιογόνα γεγονότα στο κατασκευαζόµενο έργο ή για απαιτήσεις εξ αιτίας ζηµιών εις βάρος Τρίτων, θα πρέπει να διευθετούνται δίκαια και έγκαιρα, χωρίς µακροχρόνιες διεκδικήσεις ή «φθοροποιές» δικαστικές διενέξεις, που δυσφηµίζουν τον καταξιωµένο ρόλο του θεσµού της Ασφάλισης. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να επιζητούνται και να αξιοποιούνται κατάλληλα οι υπηρεσίες των εξειδικευµένων Ασφαλίσεων (Πρακτόρων ή Μεσιτών Ασφαλίσεων). Οι τελευταίοι, θα πρέπει µε τη σειρά τους να εµβαθύνουν στον συγκεκριµένο τοµέα ασφαλίσεων και να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες µε τη δέουσα πρόσθετη αξία, που να καταξιώνει τον υπεύθυνο ρόλο τους. Να προφέρουν στους ασφαλιζόµενους Πελάτες τους τις καλύψεις που πραγµατικά έχουν ανάγκη, εγγυηµένα και µε το βέλτιστο κόστος. Να είναι πάντα διαθέσιµοι και µε επιχειρήµατα ώστε να αντιµετωπίζονται άµεσα και δίκαια τα τυχόν προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της ασφαλιστικής σύµβασης. Με συνεχές ενδιαφέρον και αξιοπιστία, τεκµηριωµένη µε επαρκή ασφάλιση της ιδίας Επαγγελµατικής Ευθύνης τους, θα πρέπει να καλλιεργούν τις απαραίτητες σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ του εκάστοτε Ασφαλιζόµενου και της Ασφαλιστικής Εταιρείας. Οι εξελίξεις Είναι γεγονός πως η απελευθέρωση και παγκοσµιοποίηση των οικονοµιών έχει δροµολογήσει σειρά αλλαγών και ανακατατάξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, που µοιραία αγγίζουν και επηρεάζουν, µε κάποια σχετική υστέρηση, τα δρώµενα και στη Χώρα µας. Οι τοµείς των Μελετών και Κατασκευών επηρεάζονται και ακολουθούν τις αντίστοιχες εξελίξεις. Είµαστε µια µικρή Χώρα µε λειτουργικές δοµές που σίγουρα χρειάζονται βελτίωση και εκσυγχρονισµό. Η µοναδική ευνοϊκή συγκυρία που βιώνουµε, όπου πληθώρα µικρών και µεγάλων έργων υποδοµής και ανάπτυξης 7

8 βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αναπόφευκτα συνδέεται µε νέες απαιτήσεις οργάνωσης για µια πλέον αποδοτική και ασφαλή επιχειρηµατική δράση. Η Ασφάλιση είναι καταξιωµένος θεσµός πρόνοιας, µηχανισµός προστασίας όχι µόνο του εκάστοτε Κύριου ενός Έργου αλλά και των συντελεστών παραγωγής του (Μελετητές, Εργολάβοι Κατασκευαστές Υπεργολάβοι) καθώς και επιχειρηµατικό «εργαλείο» προόδου. Στη χώρα µας, δεν υπάρχουν ακόµη ούτε αναπτυγµένη ασφαλιστική συνείδηση αλλά ούτε και κάποιοι κανόνες θεσµοθετηµένοι από την Πολιτεία ή την ελεύθερη αγορά. Είναι πλέον καιρός να υπάρξουν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες είτε από την ίδια την Πολιτεία ή ακόµη από τους ίδιους τους επαγγελµατικούς Φορείς, ώστε ο θεσµός της Ασφάλισης να αξιοποιηθεί όπως και στις άλλες προηγµένες χώρες. * Είναι Μηχανικός του ΕΜΠ µε µεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Έχει εργασθεί επί 11 χρόνια στη ΕΗ. Την τελευταία 10ετία, µετά από εξειδίκευση και εµπειρία σε διεθνή Ασφαλιστικό Όµιλο, δραστηριοποιείται στο χώρο των ασφαλίσεων, ως ανεξάρτητος Σύµβουλος BROKER Ασφαλίσεων. (www.gkoutinas.gr) 8

«ΓΟΚ Πολεοδοµικές Εφαρµογές»

«ΓΟΚ Πολεοδοµικές Εφαρµογές» ΙΗΜΕΡΙ Α «ΓΟΚ Πολεοδοµικές Εφαρµογές» ΕΒΕΑ, 20-21 Μαΐου 2004 Εισήγηση: «ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» Γιώργος ΚΟΥΤΙΝΑΣ Μηχανικός ΕΜΠ & ENSPM Σύµβουλος Ασφαλίσεων ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση Του Γιώργου Κουτίνα (*) Είναι γεγονός πως η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και οι ευρύτερες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Τροφίμων

Η Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Τροφίμων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων - HACCP Η Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Τροφίμων Γιώργος Κουτίνας Μηχανικός ΕΜΠ & ΕNSPM Μεσίτης Ασφαλίσεων Τηλ. 210-68 21 434 www.gkoutinas.gr

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο SECURITY PROTECT Μαρτίου 2016 Αθήνα, Divani Caravel

4 ο Συνέδριο SECURITY PROTECT Μαρτίου 2016 Αθήνα, Divani Caravel 4 ο Συνέδριο SECURITY PROTECT 18-19 Μαρτίου 2016 Αθήνα, Divani Caravel Η έννοια της Αστικής Ευθύνης στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Security & ο ρόλος της Ασφαλιστικής Κάλυψης Γιώργος Κουτίνας k Εμπειρογνώμων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΣ : 2251/1994 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρθρο 8 Ευθύνη του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γιώργος ΚΟΥΤΙΝΑΣ Μηχανικός ΕΜΠ & ΕNSPM Σύµβουλος Ασφαλίσεων

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γιώργος ΚΟΥΤΙΝΑΣ Μηχανικός ΕΜΠ & ΕNSPM Σύµβουλος Ασφαλίσεων Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Γιώργος ΚΟΥΤΙΝΑΣ Μηχανικός ΕΜΠ & ΕNSPM Σύµβουλος Ασφαλίσεων Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κωδικός Αριθ. Συµβαλλοµένου ίκτυο Πωλήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Όνοµα Εταιρίας/Α.Φ.Μ./.Ο.Υ 2. ιεύθυνση Κεντρικών Γραφείων 3. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ευθύνη Τεχνικών

Αστική Ευθύνη Τεχνικών www.interamerican.gr Αστική Ευθύνη Τεχνικών Καλύψτε την ευθύνη που έχετε απέναντι στους πελάτες σας Η κάλυψη της αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία Με τον νόμο 3844/2010, η ελληνική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012

Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 ΣΕΠΔΕΜ ΣΥΓΑΠΕΖ 3 ο Εργαστήριο για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Αθήνα 29-30/11/ 2016 Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 Κωνσταντίνος Τσολακίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE. Δεκέμβριος 2016

COMPANY PROFILE. Δεκέμβριος 2016 COMPANY PROFILE Δεκέμβριος 2016 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Συνεργαζόμενη με παγκόσμιους αντασφαλιστικούς κολοσσούς και αξιόπιστες Ελληνικές Εταιρείες, κατάφερε να εδραιωθεί στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφαλιστική Ζηµιά από την πλευρά του ιαµεσολαβούντος Ηµερίδα ΜΕΝΤΩΡ

Η Ασφαλιστική Ζηµιά από την πλευρά του ιαµεσολαβούντος Ηµερίδα ΜΕΝΤΩΡ Η Ασφαλιστική Ζηµιά από την πλευρά του ιαµεσολαβούντος Ηµερίδα ΜΕΝΤΩΡ - 12.02.2016 Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος της Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ - Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων, µέλος.σ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων

Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων www.interamerican.gr Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων Πληρότητα στην εξασφάλιση Οικονομικά ασφάλιστρα και ελκυστικοί όροι Το πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ INTERAMERICAN έχει ιδιαίτερα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

01/11/2008 Τόµος 1, τεύχος 1

01/11/2008 Τόµος 1, τεύχος 1 INTERWORLD ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 01/11/2008 Τόµος 1, τεύχος 1 T O Y O M I L O Y I N T E R A M E R I C A N Ασφάλειες Ζωής Interamerican Όλοι εργαζόµαστε για να πραγµατοποιήσουµε τα όνειρα και τους στόχους µας, να

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Το 2012 καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ε.Ε. αποζημιώσεις αστικής ευθύνης 14 δισ. EUR (Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΤΕΕ, )

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΤΕΕ, ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΤΕΕ, 12-14.12.2012) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/35/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Δ. Χατζηδάκης*, I. Παναγόπουλος*,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων Συμβάντα κινδύνου 1. Βεβαιότητα: Η έλλειψη αμφιβολίας και η έκφραση σιγουριάς αναφορικά με μια συγκεκριμένη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΤΗΣ /ΝΣΗ O ΟΠΟΙΪΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Μελ.: 19/13. Εναπόθεση ογκωδών υλικών Δήμου Ν.Προποντίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Μελ.: 19/13. Εναπόθεση ογκωδών υλικών Δήμου Ν.Προποντίδας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασία : Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ]

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] 1 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ CAR Απλοί κίνδυνοι Κτίρια κατοικιών Γραφείων Σχολείων Νοσοκοµείων Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Company Profile 2015 Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Η Vester ΑΕ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: Το παρόν έντυπο είναι ενηµερωτικό και δεν αποτελεί συµβόλαιο, ενώ οι όροι και εξαιρέσεις του συµβολαίου παραµένουν άµεσα στη διάθεσή σας.

Σηµείωση: Το παρόν έντυπο είναι ενηµερωτικό και δεν αποτελεί συµβόλαιο, ενώ οι όροι και εξαιρέσεις του συµβολαίου παραµένουν άµεσα στη διάθεσή σας. Είναι γεγονός ότι η απρόσκοπτη λειτουργία µίας οργανωµένης κοινωνίας, επέβαλλε τη δηµιουργία ενός πλαισίου υποχρεώσεων και ρύθµισης διαφορών µεταξύ των πολιτών/µελών της. Το πλαίσιο αυτό κατέγραψε ο νοµοθέτης

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE  (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE www.tsmede.gr (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την 30/05/2013, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α) Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα. Γνώση ή εμπειρία;

Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα. Γνώση ή εμπειρία; ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Ε.Μ.Π., Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2005 Πρακτικά διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.edde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Με προϋποθέσεις η ανάπτυξη στις ασφάλειες εκδηλώσεων

Με προϋποθέσεις η ανάπτυξη στις ασφάλειες εκδηλώσεων Με προϋποθέσεις η ανάπτυξη στις ασφάλειες εκδηλώσεων Πεδίο εργασιών μπορεί να αποτελέσει ο συνεδριακός τουρισμός» της Βίκυς Γερασίμου 26 insurance w * rld ασφάλιση εκδηλώσεων Οι ασφαλίσεις αυτές καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 του Φ.Ε.Κ. της 14ης Σεπτεµβρίου 2006, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην

Διαβάστε περισσότερα

1

1 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ήτοι για

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα

Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα Οµιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στην ηµερίδα της ΕΕΤΤ µε θέµα: «Προς την απελευθέρωση της Ταχυδροµικής

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Σκοπός: η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Ομαδικές Ασφαλίσεις Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ Του σωματείου με την επωνυμία «ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ», που εδρεύει στη Μήθυμνα Λέσβου και εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Βασικοί ορισμοί Χαρακτηριστικά έργου Κατηγορίες τεχνικών έργων Παράγοντες των έργων Κριτήρια επιτυχίας Κύκλος ζωής του έργου Επιρροή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

GREEN LINE Ευθύνη για το περιβάλλον

GREEN LINE Ευθύνη για το περιβάλλον ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ GREEN LINE Ευθύνη για το περιβάλλον Περιβάλλον & Ασφάλιση: οι νέες προκλήσεις Πηγή: Περιβάλλον & Ασφάλιση: οι νέες προκλήσεις Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000:

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΟΣ)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΟΣ) Δεκέμβριος 2016 ΓΟΣ-1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 16 Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV Εκτιμητής μέλος ΕΛ.Ι.Ε. - Σ.ΕΚ.Ε. Μ.Π.Ε. Υπ. Οικονομικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 09 Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ; 3 ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ; 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ι' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ Ι' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-200 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Μάρτιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την τακτική συντήρηση των υφιστάµενων και σε λειτουργία ανελκυστήρων του ήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης για το έτος 2013 και συγκεκριµένα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα