S D G S I V d l S V m < D > V f f l S m F 5. w ^ i ^ r o O T T M S ) i i r n m s u i r e i E a g ^ i. S w, a h h (9 p o r.? w ι λ ψ w?

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S D G S I V d l S V m < D > V f f l S m F 5. w ^ i ^ r o O T M @ T M S ) i i r n m s u i r e i E a g ^ i. S w, a h h (9 p o r.? w ι λ ψ w?"

Transcript

1

2 S D G S I V d l S V m < D > V f f l S m F 5 w ^ i ^ r o O T T M S ) i i r n m s u i r e i E a g ^ i S w, a h h (9 p o r.? w ι λ ψ w?w s l

3 Η πλήρης αναφορά στην έκδοση αυτή έχει ως εξής: Σκορδάς Κυριάκος, Περικλής Μπίρτσας και Ό λγα Μασλαρινού (συντονιστές έκδοσης) ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ. τα πάντα περί Θήρας. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μ ακεδονίας Θράκης. Θεσσαλονίκη. 160 σελ. Η έκδοση αυτή τυπώθηκε σε αντίτυπα στην ΛΙΘ ΟΓΡΑΦ ΙΑ I. Αντωνιάδη - Θ.Ψ αρρά Ο.Ε. Ν. Ραιδεστός - Θεσσαλονίκη τηλ. (031) fax: (031)

4 ΣΤ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΑΟΥ 4, ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ ΤΗΛ , , ΦΑΞ: komath (cbspark. net.gr. hunters&hunters.gr # Ιούνιος Θεσσαλονίκη

5 ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ Τα πάντα περί Θήρας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Εισαγωγικό Σημείωμα από τον Πρόεδρο της Σ Τ ΚΟΜΑΘ. Γιώργος Δέλλιος Ευχαριστίες - Τι είναι η ΣΤ ΚΟΜΑΘ Οργάνωση ΣΤ ΚΟΜΑΘ Διοικητικό Συμβούλιο Τι είναι οι Κυνηγετικές Οργανώσεις Το προφίλ του Έ λληνα κυνηγοΰ. Έ να άγνωστο κεφάλαιο. Κυριάκος Σκορδάς Ο κυνηγός παρατηρητης και προστάτης. Χρηστός Σώκος Οι κυνηγοί μετρούν θηράματα. Περικλής Μπίρτσας - Ό λγα Μασλαρινού Πρόγραμμα Αρτεμις. X. Θωμαϊδης - Θ. Καραμπατζάκης - Γ. Λογοθέτης- Γ. Χριστοφορίδου Η οικονομική σημασία του κυνηγιού. Κυριάκος Σκορδάς Βελτίωση βιοτόπων. Χρηστός Σώκος Διαχείριση κυνηγιού υδροβίων πτηνών. Χρηστός Σώκος Η επίδραση του καιρού στα πτηνά. Περικλής Μπίρτσας - Ό λγα Μασλαρινού Ομοσπονδιακή θηροφυλακη. Ιωάννης Ρετζέπης Συνέντευξη με ομοσπονδιακό θηροφύλακα Παραβάσεις Θήρας Πονάει κεφάλι...κόψει κεφάλι. Γιώργος Δέλλιος...78 Ο δηγία 79/409. Χρήστος Σώκος - Περικλής Μπίρτσας - Ό λγα Μασλαρινού

6 - Η Ομοσπονδία των Κυνηγετικών Οργανώσεων της Ευρώπης (FACE). Κυριάκος Σκορδάς Τα υδροχαρή δάση. Το παρόν και το μέλλον. Γιώργος Ευθυμίου Ο ποταμός Νέστος. Γιώργος Ευθυμίου Δέλτα Έβρου. Ο θρύλος και η πραγματικότητα. Πέτρος Πλάτης Η δημιουργία ιστοσελίδας της ΣΤ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης - Η συμβολή της Γενετικής έρευνας στην προστασία και διαχείριση των φυσικών πληθυσμών των θηρεύσιμων ζώων: Η περίπτωση του Λαγοΰ. Π. Κασαπίδης, Γ. Κωοτούλας, Π. Πλάτης Μηχανογράφηση των κυνηγετικών οργανώσεων και ορθή διαχείριση των οικονομικών τους. Ιωάννης Σκαπαριώτης Διεθνές Συνέδριο Θηραματολογίας Διεθνές νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της ελληνικής φύσης. Κυριάκος Σκορδάς Συνέντευξη με τον κ. Σπΰρο Ψαροΰδα, Υπεΰθυνο Προγραμμάτων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ Μια μικρή ματιά στον προηγούμενο αιώνα. Κυριάκος Σκορδάς Αγρια ζώα στους Ελληνικούς δρόμους. Πέτρος Πλάτης Ελληνικός ιχνηλάτης. Χρηστός Σώκος Χρήσιμα τηλέφωνα Φωτογράφοι: Περικλής Μπίρτσας, Κυριάκος Σκορδάς, Γιώργος Ενθυμίου, Πέτρος Πλάτης

7

8 Ευχαριστίες Η παρούσα έκδοση αποτελεί μία φιλόδοξη αλλά και δύσκολη προσπάθεια για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τα ζητήματα της Θήρας. Το αποτέλεσμα είναι προϊόν της αγαστής συνεργασίας μεταξύ του προέδρου και όλων των μελών του Α ιοικητικού Συμβουλίου της ΣΤ ΚΟΜΑΘ, και των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών της Ομοσπονδίας. Η έκδοση αυτή αποτελεί την αφετηρία μιας προσπάθειας που επιθυμούμε να έχει συνέχεια. Η προθυμία με την οποία οι αρθρσγράφοι ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας για συμβολή στην εν λόγω έκδοση είναι αξιοσημείωτη και αποδεικνύει την ανάγκη για τη δημιουργία του ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ. Τα πάντα περί Θήρας. Ιδιαίτερες λοιπόν ευχαριστίες εκφράζονται τόσο στον Πρόεδρο και το Δ ιοικητικόσυμβούλιο της ΚΟΜΑΘ για την ιδέα αλλά και για τη συμβολή τους στην εν λόγω έκδοση, καθώς και σε όλους τους αρθρογράφσυς. 7

9 ΠΆΝ-ΘΗΡΑΣ Τα πάντα περί Θήρας Εισαγωγικό Σημείωμα Η επικοινωνία ανάμεσα στον κυνηγό και στις κυνηγετικές οργανώσεις έχει επισημανθεί εύλογα ως ένα πεδίο εκατέρωθεν παραλείψεων στις οποίες, κατά την άποψή μας, οφείλεται μεγάλο μέρος των δεινών του κυνηγετικού κόσμου. Η έλλειψη ενημέρωσης της κυνηγετικής βάσης σε βάθος για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και τις απειλές που διαφαίνονται για το κυνήγι και τη ζωή στη φύση αποτελούν απαράδεκτο κενό για μια κοινωνική ομάδα που στα επόμενα χρόνια θα αναγκασθεί να αγωνιστεί με επιχειρήματα για τη διατήρηση του τρόπου ζωής της. Μ ια ελάχιστη συμβολή στην κάλυψη του κενού αυτού επιχειρείται με την ανά χείρας έκδοση. Π ρέπει όμως να επισημανθεί με έμφαση ότι κανένα έντυπο δεν μπορεί να υποκαταοτήσει την πρωτόγονη πληροφόρηση, που μόνο η άμεση και τακτική επαφή του κυνηγού με τον Κυνηγετικό Σύλλογο της περιοχής του μπορεί να εξασφαλίσει. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί να έχει ετήσιο χαρακτήρα, με στόχο να συγκεντρώνει τα δρώμενα της κάθε κυνηγετικής χρονιάς, τις διαμορφούμενες νέες συνθήκες, καθώς και τις επιστημονικές, νομοθετικές, διοικητικές και άλλες εξελίξεις που αφορούν τη δραστηριότητα της Θήρας στην Ελλάδα. Στον πρώτο αυτό τόμο έγινε προσπάθεια ώστε να παρουσιαστεί μια ευρύτητα θεμάτων και κατ'επέκταση απόψ εω ν μέσω της αρθρογραφ ίας ειδικώ ν επιστημόνω ν τόσο εντός όσο και εκτός της Κ υνηγετικής μας Ο μοσπονδίας. Τα ενυπόγρα φ α ά ρθρα εκφράζουν τους συγγραφείς τους και όχι απαραίτητα τις απόψεις του Δ ιοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της Κυνηγετικής Ο μοσπονδίας Μ ακεδονίας Θ ράκης. Κ αι τούτο επειδή η σωστή ενημέρωση δεν μπορεί να συνίσταται σε επανάληψη δογματικώ ν θέσεων, αλλά αποτελεί σύνθετη διερ γα σ ία που α ναγκα ία περνά μέσα από τον διάλογο και την αντιπαράθεση απόψεων. Έ τσ ι καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η ομάδα αρχισυνταξίας της παρούσας έκδοσης να μην π ρ ο β εί σε ουσιαστικές αλλαγές στα κείμενα, τόσο των εκπροσώ πω ν της Κ ΟΜ ΑΘ, όσο και σε αυτά των ειδικώ ν επιστημόνω ν, και λοιπών εξωτερικώ ν συνεργατώ ν του τόμου αυτού. Τα θέματα που παρουσιάζονται κινούνται στην κατεύθυνση πληροφόρησης όχι μόνο του κυνηγού αλά και του κοινωνικού συνόλου για την προώθηση και εδραίωση της κυνηγετικής ιδέας. Για τον λόγο αυτό στην πρώτη μας έκδοσή δεν υπάρχουν ειδικές αναφορές σε θέματα κυνηγετικής πρακτικής, τεχνικής, όπλων και άλλου εξοπλισμού, κυνηγετικών σκύλων κλπ. Τα θέματα αυτά εξάλλου καλύπτονται με τον καλύτερο τρόπο από το σύνολο του ειδικού κυνηγετικού Τύπου Ο ι προσδοκίες του κυνηγετικού κόσμου για έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση είναι μεγάλες. Ευελπιστούμε ότι μέσω των σελίδων του Π Α Ν -Θ Η ΡΑ Σ θα προσφέρουμε π λ η ρ ο φ ο ρ ίες, α π ό ψ εις, σ χό λ ια κ α ι σ το ιχεία, που να ικ α ν ο π ο ιο ύ ν, ή έστω να προβληματίζουν θετικά τον σύγχρονο Έ λλη να κυνηγό. Αυτός που επιθυμ εί να συμβάλει 8

10 στον ανοιχτό διάλογο αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεω ν δεν έχει παρά να επ ισ κ εφ θ εί και να εκφ ρ ά σ ει τις θέσ εις του στο site της Ο μοσ πονδία ς μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Επιζητώντας την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις ή ακόμη και λάθη στο πρώτο αυτό εγχείρημα, δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε χωρίς παρέκκλιση τις προσπάθειες για διατύπωση συγκροτημένου λόγου και προτάσεων, για ενημέρωση του κυνηγετικού κόσμου και του κοινού γενικότερα και για μία αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων της Θήρας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Γ ιώργος Δέλλιος Π ρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μ ακεδονίας Θράκης

11 ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ Τα πάντα περί Θήρας Τι είναι η ΣΤ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μ ακεδονίας & Θράκης Η Σ Τ ΚΟΜΑΘ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο συνεργάζεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Γεωργίας. Ο έλεγχος αφορά τόσο τις δραστηριότητές της όσο και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, που προέρχονται αποκλειστικά από τα χρήματα των περίπου κυνηγών-μελών των 61 Κυνηγετικών Συλλόγων της Μακεδονίας και Θράκης. Βασικός της σκοπός είναι η προστασία και η ορθολογική διαχείριση του θηραματικού πλούτου της χώρας μας με βάση τις αρχές της αειφορίας. Για το λόγο αυτό, όπως ορίζει το καταστατικό της, είναι υποχρεωμένη να διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων της σε δραστηριότητες που βο?]θούν τψ ανάπτυξη των ειδών της άγριας πανίδας είτε αυτά αποτελούν θηρεύσιμα είδη είτε όχι, και στη βελτίωση των βιοτόπων τους. Πως είναι οργανωμένη η ΣΤ ΚΟΜΑΘ Η ΣΤ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης κατανοώντας την σοβαρότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων στελεχώθηκε - εκτός των αιρετών μελών του 7μελούς Δ ιοικητικούσυμβουλίου της-μ ε επιστήμονες διαφόρων κλάδων (Δασολόγους, Θηραματολόγους, ΠεριβαλλοντολόγουςΝομικούς, κ.λπ), για την υλοποίηση των στόχων της. " Π Γενικός Διευθυντής 3υντής Λογιστικό Γ ραφει'ο Υπεύθυνος Γραμματειακής I Υποστήριξης Υπεύθυνος Τμήματος I Υπεύθυνος Επικοινω νίας Επιστημονικής υποστήριξης Δημοσίων Σχέσεω ν Κεντρικός Συντονιστής II) Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής j ΠεριφερειακοίΕσιστημονικοί; Συνεργάτες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δυτικής Μακεδονίας ΓραφείοΤύπου I Συντονιστής θηροφυλάκων Κεντρικής Μακεδονίας Ανατολικής Μ α κεδονία ς-θ ράκη ς θηροφύλακες _ 10

12 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤ' Κ.Ο.ΜΑ.Θ 1. Δέλλιος Γεώργιος, Λέκτορας Νομικής Α.Π.Θ, Πρόεδρος. 2. Μαϊλιάνης Νικόλαος, Δικηγόρος - Οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος. 3. Συρρής Δημήτριος, Οδοντίατρος, Ταμίας. 4. Πολύχρονης Ιωάννης, Επιχειρηματίας, Γενικός Γραμματέας. 5. Θωμαΐδης Χρηστός, Επ.Καθηγητής Θηραματοπονίας, Μέλος. 6. Νικολαΐδης Ευστράτιος, Δικηγόρος, Μέλος. 7. Φτάκας Αθανάσιος, Επιχειρηματίας, Μέλος. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 1. Χατζησταυρος Κων/νος 2. Ιορδανίδης Ιωάννης 3. Δημόπουλος Ελευθέριος 4. Πετρακόγιαννης Κων/νος ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Δημητρακόπουλος Δημήτριος 2. Δημόπουλος Ελευθέριος 3. Ιωακειμίδης Ευάγγελος 11

13 ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ Τα πάντα περί Θήρας Σ Τ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔ Ο Υ4, ΘΕΣΣΑΛ ΟΝΙΚΗ ΤΗΛ , , ΦΑΞ: komath &spark net. gr. ΣΤΕΑΕΧΩΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Περικλής Μπίρτσας Δ ασολόγος - Θηραματόλο]'ος Γενικός Δ ιευθυντής pbirtsas&hunters.gr Όλγα Μασλαρινού Δ ασολόγος - θηραματολόγος Υπεύθυνος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων maslarinou (cbhunters. gr Ιωάννης Ρετζέπης Λασοπόνος Υπεύθυνος Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής iretzepis(a>hunters. er Κυριάκος Σκορδάς Δ ασολόγος - Περιβαλλοντόλσγος Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Τύπου kskordas&hunters. gr Πέτρος Πλατής Δ ασοπόνος - Θηραματοπόνος Επιστημονικός Συνεργάτης Χρηστός Σώκος Δ ασολόγος - Θηραματόλογος Επιστημονικός Συνεργάτης Ιωάννα Γεροντοπούλου Γραμματειακή Υποστήριξη 58 Ομοσπονδιακοί Θΐ]ροφύλακες 12

14 Τι είναι οι Κ υνηγετικές Οργανώσεις Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις είναι φιλοπεριβαλλοντικά σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν ως σκοπό, ανάμεσα σε άλλους, την προστασία και ανάπτυξη τον Θηραματικού πλούτου της χώρας μας και το συντονισμό της δράσης του κυνηγετικού κόσμου σε όλους τους τομείς που τον αφορούν. Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις στην Ελλάδα, ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην προστασία και ανάπτυξη της πλούσιας φυσικής μας κληρονομιάς με ενιαία καταστατικά λειτουργίας και τέθηκαν εξαρχής κάτω από τον έλεγχο και την επίβλεψη του Υπουργείου Γεωργίας. Ή δη από τα χρόνια εκείνα, όπου οι λέξεις οικολογία και προστασία περιβάλλοντος δεν υπήρχαν ούτε στα λεξικά, πραγματοποιούνται οι πρώτες φιλοθηραματικές δράσεις: -προσλαμβάνονται φύλακες Θήρας με ευρύτερες αρμοδιότητες προστασίας - τίθενται υπό καθεστώς προστασίας είδη που κινδυνεύουν - απαγορεύεται η χρησιμοποίηση διχτυών, παγίδων κ.λπ. για τη θανάτωση ή σύλληψη αγρίων ζώων -απαγορεύεται η θανάτωση και εμπορία προστατευόμενων ειδών (Ελάφι, Αίγαγρος κ.λπ.) - δημιουργσύνται θηρευτικά πάρκα - οι πρώτες προστατευόμενες περιοχές - και υιοθετούνται μια σειρά άλλες πρωτοπόρες και καινοτόμες διατάξεις με ευεργετικά, για το περιβάλλον, αποτελέσματα. Έτσι οι κυνηγοί κατακτούν δίκαια τον χαρακτηρισμό της πρώτης κοινωνικής ομάδας που ασχολείται συντονισμένα με την προστασία του περιβάλλοντος. Οι κυνηγετικές οργανώσεις απέκτησαν την σημερινή τους μορφή το 1969μέ το Νομοθετικό Διάταγμα 86/1969 Δασικό Κώδικα, το οποίο συμπεριλαμβάνει προστατευτικές διατάξεις-αυτούσιες προτάσεις των Πανελλήνιων Κυνηγετικών Συναντήσεων που είχαν προηγηθεί. Μέσα από τις διατάξεις του ιδρύονται στη συνέχεια 241 Κυνηγετικοί Σύλλογοι σε όλη τη χώρα, οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία των 7Κυνηγετικών Ομοσπονδιών (μια για σχεδόν κάθε γεωγραφική περιφέρεια) και αυτές με τη σειρά τους στη δικαιοδοσία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται πλέον ένα δίκτυο οργανώσεων απόλυτα ελεγχόμενων από την πολιτεία με κοινά καταστατικά λειτουργίας και κοινό σκοπό: ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ ΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

15 ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ TOY E M ti11 " - ~ ' - ' -.. ' ; - - ΚΥΝΗΓΟΥ, ΕΝΑΑΓΜ Κ Ε Φ Α Λ Α 0 ί Τα πάντα περί Θήρας ν xol χωρίς λατινική επιστημονική ονομα ^ -----ULj σία, πρόκειται για είδος που δεν είναι ευρύτερα γνωστό, δεν έχει μελετηθεί συστηματικά, δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο ειδικών εκδόσεων. Παρόλα αυτά αποτελεί πάντα το εύκολο εξιλαστήριο θύμα για όλα τα προβλήματα της ελληνικής πανίδας, ο μόνιμος κατηγορούμενος και ο προδικασμένος ένοχος. Στα δημοσιεύματα Τύπου και στις αναφ ορές των η λεκτρονικών μέσων για τον Έ λλη να κυνηγό κυριαρχούν πάντα οι γνωστοί επιθετικοί προσδιορισμοί, αρκετά π ο μπώ δεις τις πιο πολλές φορές. Α συνείδητοι κυνηγοί, λαθροκυνηγοί, παράνομοι κυνηγοί, αναίσθητοι κυνηγοί, δολοφόνοι κυνηγοί, κλπ. Π άλι καλά που τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν και αυτά τα επίθετα θα επισήμαινε κάποιος, αφού παλαιότερα για όλα ευθύνονταν οι κυνηγοί. Τουλάχιστον τώ ρα είνα ι οι λαθροκυνηγοί. Ό σ ο και αν αυτό αποτελεί θετική διαφοροποίηση, η ουσία είνα ι ότι ποτέ δεν α να φ έρετα ι ο Έ λλη να ς κυνηγός, ο νομοταγής, ο οργανωμένος σε κυνηγετικούς συλλόγους, ο εθελοντής που ταΐζει τα πουλιά και τα ζώα, που συμμετέχει εθελοντικά σε αναδασώ σεις, που περιπολεί για την πυροφύλαξη των δασών, που αγα πά τη φύση, που επιδιώ κει να κρατήσει τους δεσμούς με το φυσικό περι

16 Π ρ ο φ ίλ Ε λ λ η ν α Κ υ ν η γ ο υ βάλλον, που ακολουθεί γραπτούς και ά γρα φ ους κυνηγετικούς νόμους, που πληρώνει από τη τσέπη του για τη προστασία των Θηραμάτων, για τη θηρσφύλαξη, και τόσα άλλα. Κ αι αυτός ο άγνωστος Έ λ λ η νας κυνηγός αποτελεί μια κοινωνική ο μάδα τουλάχιστον ανθρώπω ν. Δυο είναι τα ζητήματα που πρέπει συστηματικά να εξετασθούν και να αναδειχθούν: Τι κάνει ο Έλληνας κυνηγός; Τι φιλοθηραματικές και γενικά φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις αναπτύσσει, είτε μεμονωμένα είτε κυρίως μέσω του Κυνηγετικού του Συλλόγου; Ποιο είναι το προφίλ του; Ποιος είναι, με τι ασχολείται, πως είναι οργανωμένος κοινωνικά, είναι οικογενειάρχης, έχει εισόδημα; Και δεκάδες άλλα ερωτήματα. Σε μια εποχή που η παρατήρηση και ενδελεχής ενασχόληση με τα οικολογικά ζητήματα έχει οδηγήσει ακόμη και στη σαφή γνώση ειδώ ν και οικοτόπω ν, είνα ι κρίμα να υπάρχει ά γνοια της φυσιογνω μίας του Έ λλη να κυνηγού, ενός βασικού χρήστη των φυσικών ανανεώσιμω ν πόρων. Σε Π ανελλήνια Συνάντηση Κ υνηγετικώ ν Ο ργανώσεω ν τονίστηκε ότι πρέπει να αναδειχθούν οι κυνηγετικοί σύλλογοι, ώστε να αποτελέσουν βασικό κύτταρο των τοπικώ ν κοινωνιών, αφού αναφέρθηκε ότι ο κυνηγός δεν αποτελεί ένα περιθο^ριακό στοιχείο. Στην Ελλάδα το κυνήγι είναι μια αρχέγονη και παραδοσιακή δραστηριότητα, αλλά ο κυνηγός παραμένει άγνωστος πίσω από αυτή την παράδοση. Η βιβλιογραφία είναι ι δια ίτερα πλούσια όσον αφ ορά τα θηράματα, τις κυνηγετικές πρακτικές και μεθόδους και πολλά βιβλία εισάγονται ή και μεταφράζονται στην ελληνική γλώσσα. Η νομοθεσία συνεχώς εμπλουτίζεται με ειδικά κείμενα, αλλά οι βιβλιογραφ ικές αναφ ορές για το προφίλ του κυνηγού είνα ι ελάχιστες Α ποτελεί κοινή διαπίστωση ότι το κυνήγι στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με τις ειδ ικ ές γεω μ ορφ ολογικές, κλιματικές, περιβα λλοντικές, κοινω νικές και πολιτικές ακόμη συνθήκες. Η ανάδειξη όμως του Έ λλη να κυνηγού 15

17 ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ Τα πάντα περί Θήρας ως αυτόνομη κοινω νική κ α ι οικονομική οντότητα θα συμβάλλει στον καλύτερο π ρ ο γραμματισμό της γενικότερης πολιτικής Θήρας, αλλά ακόμη και της ανάπτυξης των το π ι κών οικονομιών. Τα συμπεράσματα θα προκύψουν από ειδικές έρευνες και μελέτες, οι οποίες σύμφωνα και με τον Π ανευρω παϊκό Ο ργανισμό της FACE, θα πρέπει να εστιασθούν στις εξής ενότητες: Κοινωνιολογικές έρευνες με στατιστική επεξεργασία στοιχείων σχετικά με ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, σπουδές και εκπαίδευση, κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες, γεωγραφική κατανομή κατοικίας και δραστηριότητας, καθώς και κάθε άλλο δημογραφικό στοιχείο. Κυνηγετικές πρακτικές, συχνότητα άσκησης του κυνηγιού, θηρευόμενα είδη, κατοχή κυνηγετικών σκύλων, εξοπλισμός, κλπ. Η εκπόνηση τέτοιω ν ειδικώ ν μελετών και η συσχέτιση των αποτελεσμάτων με την θηρευτική πίεση ανά περιοχή, τον αριθμό των κυνηγών και γενικά με όλα τα στοιχεία του προγράμματος Ά ρτεμις θα αποτελέσει τον σύγχρονο οδηγό για την άσκηση της πολιτικής Θήρας. Αυτό είνα ι το ένα σκέλος. Η άλλη πλευρά είνα ι η σκιαγράφηση της προσωπικότητας του Έ λλη να κυνηγού και η ανάδειξη της φυσιογνω μίας του, ώστε να αποκατασταθεί αυτή η άδικη αντιμετώπιση του από την κοινή γνώμη των αστικών κ έ ντρων. 16

18 Π ρ ο φ ίλ Ε λ λ η ν α Κ υ ν η γ ο υ Μ ια τέτοια μελέτη πρέπει να πραγματοποιηθεί από τις κυνηγετικές οργανώσεις μέσω ενός συντονισμένου προγράμματος. Το σίγουρο είναι, ότι μαζί με άλλες επικοινωνιακές δράσεις, θα προωθήσει τόσο τη σημασία του κυνηγιού όσο και το ρόλο του Έλληνα κυνηγού, ως έναν συνειδητοποιημένο και ενεργό πολίτη. 17

19 ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑ/L Τα πάντα περί Θήρας αθένας από τους κυνηγούς της Μ α κεδονίας και Θράκης έχει βρεθεί και βρίσκεται για χιλιάδες ώρες κοντά στην ελληνική ύπαιθρο. Το γεγονός αυτό ανακηρύσσειτην οικογένεια των κυνηγών ως την κατεξοχήν κοινωνική ομάδα που παρατηρείτο φυσικό περιβάλλον, τα φαινόμενα που συμβαίνουν ο' αυτό καθώς και τις επιπτώσεις από τις διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου. Συγκεκριμένα οι κυνηγοί μπορούν να διαπιστώσουν: - την παρουσία σπανίων ειδών και δακτυλιωμένων πτηνών - νεκρά ή ασθενή άτομα ειδών της πανίδας - ασυνήθιστα βιολογικά φαινόμενα - επεμβάσεις του ανθρώπου που οδηγούν σε μείωση του πληθυσμού διαφόρων ζώων και πτηνών - παράνομες πράξεις, όπως λαθροθηρία, εκχέρσωση, ρύπανση υδάτων κ.α.. Στα παραπάνω ο κυνηγός επιβάλλεται να μην μένει α παθής, αλλά ως χρήστης του φυσικού περιβάλλοντος έχει χρέος, αυτός περισσότερο α π όλους, όχι μόνο να το γνωρίζει αλλά και να το διαφυλάξει. Χ ( j J ασολόγυς Θηραμc 18

20 Ο Κ υ ν η γ ό ς Π α ρ α τ η ρ η τ η ς Κ α ι Π ρ ο ς τ α τ η ς Προς την κατεύθυνση αυτή, ένα πρώτο βήμα είναι να καταγράφει την παρατήρηση του και να την αποστέλλει στην ΣΤ ΚΟΜΑΘ, η οποία με την σειρά της θα επιληφθεί του θέματος μέσω του επιστημονικού προσωπικού και της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής που διαθέτει. Ειδικότερα, στους στόχους της ΣΤ ΚΟΜΑΘ είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο παρατηρητών (όπου δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο κυνηγοί), οι οποίοι θα στέλνουν εγγράφως επώνυμα ή ανώνυμα τις διαπιστώσεις τους ταχυδρομικά ή μέσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ομοσπονδίας. 19

21 ΠΑΝ -ΘΗΡΑΣ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ Τα πάντα περί Θήρας / - - ' - Ζ.ΖΖΖΙ ολλοί είναι αυτοί που επικαλούνται τα ε- I / / / / ^ πιστημονικά δεδομένα για να τεκμήριώ ν ^ σουν αποφ άσεις για απαγόρευση του κυνηγίου τον Φ εβρουάριο, για ίδρυση καταφυγίων άγριας ζωής, για απαγορεύσεις Θήρας διαφόρω ν ειδών π α ν ί δας κ.λ.π. Π ράγματι τα επιστημονικά στοιχεία θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται σαν ένα πρώτο βήμα για την κατάρτιση διαχειριστικού σχεδίου με σκοπό την επίτευξη της αειφ ορία ς κάθε φυσικού ανανεώσιμου πόρου ό πως είναι τα θηραματικά είδη. Π οια όμως θεω ρούνται επιστημονικά δ εδομ ένα ; Ε ίναι όντως υπαρκτά και ποιος τα συνέλεξε; Η ΣΤ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Μ ακεδονίας & Θ ράκης κατανοώ ντας από το 1996 τη σημασία της π α ρ α κ ο λούθησης των θηραματικών ειδών και των βιοτόπων τους προχώρησε στο σχεδίασμά και την υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης συγκεκριμένων υγροτόπων της Κ εντρικής Μ ακεδονίας και από το 2000 και της Α νατολικής Μ ακεδονίας & Θ ράκης καθώ ς και των υδροβίων θηραματικών ειδών που διαχειμάζουν, φιολιάζουν ή σταθμεύουν σ αυτούς. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τακτά χρονικά διαστήματα στους υγροτόπους Λίμνες Βόλβη, Κορώνεια και Βιστωνίδα, Δέλτα ποταμών Αξιού - Λουδία και Έ βρου, Λιμνοθάλασσες Νομών Ροδόπης και Κομοτηνής, Λιμνοθάλασσα Επανομής και Αλυκές Μ. Εμβόλου. Πλην Περικλής Μαίρτσας - Δασολόγος θηραιιατολόγος '.>' \'νίλ Μασλαρινοΰ 1<( >ο?ά/ο- Περιβί' /ί'1 20

22 Ο ι Κ υ ν η γ ο ί Μ ετρο ύ ν των παραπάνω υγροτόπων και κατά τη διάρκεια των ετήσιων μεσοχειμωνιάτικων μετρήσεων υδροβίων πραγματοποιούνταν καταγραφές πληθυσμών υδροβίων θηραματικών ειδών και στις λίμνες Κερκίνη και Δοϊράνη. Για να έχουν αξία μια σειρά στοιχείων π ρ έπ ει, κατά την αξιολόγηση και εξαγωγή συμπερασμάτων να συνυπολογιστούν παράγοντες όπως: 1. οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες στη χώρα μας αλλά και στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων 2. η κατάσταση του υγροτόπου κάθε εποχή του έτους (ύπαρξη θέσεων τροφοληψίας και ανάπαυσης κ.λ.π) 3. οι ενδεχόμενες πηγές όχλησης κ.λ.π. Μετά το τέλος και της τέταρτης χρονιάς του προγράμματος των μετρήσεων υδροβίων ειδών στους υγροτόπους της Κεντρικής Μ ακεδονίας παρουσιάζουμε συνοπτικά και ενδεικτικά κάποια από τα δεδομένα που προέκυψαν χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Λίμνη Κορώνεια Ανατολικά της πόληςτης Θεσσαλονίκης και σε μικρή απόσταση βρίσκεται η λίμνη Κορώνεια γνωστή και ως λίμνη Λαγκαδά ή Αγίου Βασιλείου. Κάποτε αποτελούσε πηγή ζωής για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Νομού Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η λίμνη αντιμετωπίζει μια σειρά δυσεπίλυτων προβλημάτων (μείωση έκτασης και βάθους του υδάτινου όγκου, υποβάθμιση υπογείου υδροφόρου ορίζοντα, εξαφάνιση ψαριών, ευτροφισμός κ.λ.π). Ωστόσο αποτελεί ένα σημαντικό βιότοπο για τη διαχείμαση και τη στάθ- 21

23 ΠΑΜ-ΘΗΡΑΣ Τα πάντα περί Θήρας Πληθυσμιακές διακυμάνσεις της ΠρασινοκέφαΑης (Anas platyrhynchos) και του Κιρκιριού (Anas crecca) στη Λίμνη Κορώνεια ( ) Αριθμός ατόμων Μήνας [ «Anas platyr - - Anas crec Διάγραμμα 1 Διάγραμμα 2 Πληθυσμιακές διακυμάνσεις του Σφυριχταριοΰ (Anas penelope) και της Σαρσέλας (Anas querquedula) στη Λίμνη Κορώνεια ( ) Μήνας S Anas penel - - Anas querql 22

24 Ο ι Κ υ ν η γ ο ί Μ ετρο ύ ν μευση των μεταναστευτικών και όχι μόνο πουλιών. Η αύξηση της έκτασης των περιοχών με ρηχά νερά και η αφθονία τροφής οδήγησε στην σημαντική αύξηση των πληθυσμών της πρασινοκέφαλης και του κιρκιριού που επισκέπτονται τακτικά τη λίμνη κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες (Διάγραμμα 1). Αυτές οι αλλαγές δε φάνηκε να επιδρούν θετικά στους πληθυσμούς του σφυριχταριού το οποίο εμφανίζεται σε μικρούς αριθμούς σποραδικά ενώ η σαρσέλα που προτιμάει κυρίως παράκτιους υγροτόπους απαντά σπανιότερα στη λίμνη Κ ορώνεια (Διάγραμμα 2). Δέλτα Αξιού - Λουδία Νότια και πολύ κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Κεντρικής Μακεδονίας. Στο Δέλτα των ποταμών Αξιού - Λουδία φιλοξενούνται κάθε χειμώνα πολλές χιλιάδες υδροβίων ενώ αρκετά είδη φωλιάζουν εκεί. Δυστυχώς και ο υγρότοπος αυτός αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων για τη λύση των οποίων φροντίζουν αρκετοί επιστήμονες και τοπικοί φορείς Ωστόσο οι κυνηγοί ήταν αυτοί που πρώτοι κατανόησαν την σημασία του υγροτόπου και με δική τους πρωτοβουλία, και τη συναίνεση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίστηκε Διάγραμμα 3 Πληθυσμιακές διακυμάνσεις της πρασινοκέφαλης (Anas platyrhynchos) και Κιρκιριού (Anas crecca) στο Δέλτα των ποταμών Αξιού - Λουδία κατά τα έτη Ημερομηνία Anas platyr - «- Anas crec 23

25 ΠΑΝ-ΘΒΡΑΣ Τα πάντα περί Θήρας Πληθυσμιακές διακυμάνσεις του σφυριχταριοΰ (Anas penelope) και της ψαλίδας (Anas acuta) στο Δέλτα των ποτάμιόν Αξιού - Λουδία κατά τα έτη Σεπ-ΟΟ Αριθμός ατόμων Ημερομηνία - - Anas penel Anas acuta Διάγραμμα 4 24

26 Ο ι Κ υ ν η γ ο ί Μ ετρού ν ως καταφύγιο θηραμάτων την εποχή που κανένα καθεστοός προστασίας δεν ίσχυε. Στα τέσσερα αυτά χρόνια του προγράμματος διαπιστώσαμε ότι για να πραγματοποιηθεί μια μέτρηση σε δελταϊκό οικοσύστημα χρειάζεται καλή γνώση της περιοχής, προσεκτικός σχεδιασμός και κατάλληλα μέσα μετακίνησης (τετρακίνητο όχημα, ειδική βάρκα κ.λ.π). Στο Δέλτα του Αξιού ο μεγαλύτερος αριθμός υδροβίων συγκεντρώνεται τον μήνα Ιανουάριο στις εκβολές των ποταμών Αξιού και Λουδία. Παρατηρείται αυξομείωση στους πληθυσμούς των επιφανειακών παπιών (Διαγράμματα 3,4) που φαίνεται να οφείλεται περισσότερο στις καιρικές συνθήκες και λιγότερο σε άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την κατάσταση του υγροτόπου. Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων υπαίθρου που σχετίζονται με την αυξομείωση των πληθυσμών ειδών άγριας πανίδας είναι μια ειδική και επίπονη εργασία η οποία απαιτεί αρκετό χρόνο. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητη πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε προσπάθειας διαχείρισης βιοτόπων. Συμπερασματικά, κάθε ενδεχόμενη ρύθμιση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων πρέπει να συνοδεύεται με την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση για να γίνει αποδεκτή από τις κοινωνικές ομάδες που καλούνται να συμμορφωθούν με αυτή. Π ρος αυτή την κατεύθυνση κινείται η Σ Τ' ΚΟΜ ΑΘ και οι συνεργάτες της. 25

27 ΙΙΑΝ -ΘΗΡΑΣ Τα πάντα περί Θήρας Π ρ ό γ ρ α μ μ α 1. Εισαγωγή - Ιστορικό Α ρ τ ε μ ι ς " '",-5ΐ-Γ>Γ -- -,- Γ ~. ' : ν*γ: 'ί ^ i-- i'^v.s2sh ^ Ρ ί :, : ί η ί ^ ηι:ιΐι. ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Χρηστός ωμ,αϊδης, Θηραματολόγος - Ορνιθολόγος Θεοφάνης Καραμπατξάκης, Δασολόγος - Περφαλλοντολόγος Γιώργος Λογοθέτης, 1 Β ασολό]'(κ Ι ϋ * " J Γ Περιβαλ/.οντολόγος ι^έα ττ1ζ τήρησης αρχείων για την κυνηγετική J t g \ κάρπωση ξεκινά από την Μ. Βρετανία το 1880 (. β 1 / περίπου. Η σύγκριση των στοιχείων του κάθε έτους μ αυτά των προηγουμένων έδειχνε την πορεία (αύξηση ή μείωση) των πληθυσμών των άγριων θηραμάτων. Από το 1937 τα πολιτειακά τμήματα Θήρας και αλιείας των ΗΠΑ και αργότερα του Καναδά, άρχισαν να καταγράφουν την κυνηγετική κάρπωση με τη χρήση ερωτηματολογίων. Σήμερα η συμπλήρωση τέτοιων ερωτηματολογίων και η τήρηση στατιστικοί στοιχείων για την κυνηγετική κάρπωση αποτελεί πλέον συνήθη πρακτική. Σχεδόν όλες οι πολιτείες των ΗΠΑ και του Καναδά, καθώς επίσης και πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία (από το 1970), η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Ισπανία κ.α. ακολουθούν τη μέθοδο αυτή για την καταγραφή της κυνηγετικής κάρπωσης, η οποία θεωρείται πλέον διεθνώς, η πιο ενδεδειγμένη. Στην Ελλάδα, η μέθοδος αυτή ξεκίνησε το 1994 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος Α ΡΤΕΜ ΙΣ. Τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού παρουσιάσθηκαν για πρώτη φορά στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ενω σης Θηραματοβιολόγων (International Union of Game Biologists) στη Σόφια (Βουλγαρία) τον Σ ε πτέμβριο του 1995, όπου Γάλλοι ειδικοί του Εθνικού Γραφείου Θήρας (Office National de la Chasse) το αποκάλεσαν... το τελειότερο σύστημα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης στην Ευρώπη.... Ζητήθηκε μάλιστα ανάτυπο της εργασίας πριν ακόμη δημοσιευθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Τον Μάρτιο του 1996, το Διεθνές Συμβούλιο για την Δ ιατήρηση των Θηραμάτων και της Αγριας Πανίδας (International Council for Game and Wildlife Conservation - CIC), προσκάλεσε την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος για μιά παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ΑΡΤΕΜ ΙΣ στο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα: Από την έρευνα στα Σχέδια Χρίστος ορίόου,

28 Πρόγραμμα Άρτεμις Δράσης: Προστασία και Διαχείριση των Αποδημητικών Πουλιών της Δυτικής Παλαιαρκτικής μέχριτο 2000 (Μπολόνια, Ιταλία). Συγκριτικά αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάστηκαν επίσης: στο 23ο Διεθνές Συνέδριο Θηραματοβιολόγων στη Λιόν της Γαλλίας, το Σεπτέμβριο του 1997, στο 7ο και στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας που έγιναν το 1995 στην Καρδίτσα και το 1998 στην Αλεξανδρούπολη αντίστοιχα, στη Συνάντηση της Μεσογειακής Ομάδας των Κιχλιδών που οργάνο)σαν η ΚΣΕ και η AACT (Σύλλογος των φίλων του παραδοσιακού κυνηγιού) στην Αθήνα το 1998, στο 24ο Διεθνές Συνέδριο Θηραματοβιολόγων στη Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβριο του 1999, στο Διεθνές Συνέδριο του CIC με θέμα: Κατάσταση Πληθυσμών, Διαχείριση και Διατήρηση των περδίκων του γένους Alectoris, μαύρου φραγκολίνου, Κιχλιδών, Ορτυκιού και Τρυγονιού, στην περιοχή της Μ εσογείου, στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 1999, που οργανώθηκε από κοινού με το Ταμείο Θήρας της Κύπρου. Η ΚΣΕ έδωσε στοιχεία για την κυνηγετική κάρπωση και για την κατάσταση των θηραματικών πληθυσμών, που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα Αρτεμις, ως η μοναδική έγκυρη Ελληνική πηγή στους παρακάτω οργανισμούς: ΕΘΙΑΓΕ (Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας) για τις ανάγκες του προγράμματος που εκπόνησε στα πλαίσια των υποχρεώσεων της χώρας μας που απορρέουν από την συμφωνία του Ελσίνκι, Κριτήρια και Δείκτες αειφορικής διαχείρισης των δασών της Ελλάδας. OFFICE NATIONAL D E LA CHASSE (Εθνικός Οργανισμός Θήρας της Γαλλίας) για να τα χρησιμοποιήσει στα Action plans (Σχέδια δράσης) της μπεκάτσας, του τρυγονιού και της σιταρήθρας. ΟΜΡΟ (Ομάδα για την μελέτη των αποδημητικών πτηνών της Δυτικής Παλαιαρκτικής) για να τα δημοσιεύσει στο περιοδικό που εκδίδει τα οποία αφορούν τις τσίχλες. II. Σκοποί του προγράμματος Το πρόγραμμα Αρτεμις είναι μια διαρκής μελέτη παρακολούθησης των θηραματικών πληθυσμών και καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης. Το πρόγραμμα αυτό διανύει τώρα τον έκτο χρόνο της ζωής του, εκπονείται από την Κ.Σ.Ε. και ονομάστηκε Αρτεμις προς τιμήν της Θ εάς προστάτιδας του κυνηγίου, επειδή αποτελεί την πρώτη μελέτη εθνικής κλίμακας που εκπονείται με αντικείμενο το κυνήγι. Σκοποίτης μελέτης αυτής είναι: Η εκτίμηση κατ αρχάς της εθνικής κυνηγετικής κάρπωσης δηλ. του συνολικού αριθμού των θηραμάτων κατά είδος, που θηρεύονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Στη συνέχεια η εκτίμηση της κυνηγετικής κάρπωσης σε επίπεδο κυνηγετικών περιφερειώ ν (εδαφική περιοχή κυνηγετικών ομοσπονδιών) μέχρι να φθάσει στο επίπεδο νομού. Η καταγραφή διαφόρων χαρακτηριστικών της κυνηγετικής δραστηριότητας, όπως η κυνηγετική ζήτηση κατά θήραμα και γεωγραφική ενότητα, ο συνολικός αριθμός των εξορμήσεων του μέσου κυνηγού τον χρόνο, ο μέσος χρόνος μιας κυνηγετικής εξόρμησης και από ποιους παράγοντες επηρεάζεται, ποια είναι η διασποράτων κυνηγών στον Ελλαδικό χώρο και πως αυτή διαφοροποιείται μεταξύ των κατοίκων των μεγάλων αστικών κέντρων και της επαρχίας, πόσα φυσίγγια και πως, καταναλώνονται ανά εξόρμηση και συνολικά, πως κυμαίνεται ο αριθμός των κυνηγών της παρέας σε σχέση με το θήραμα, κ.α. Ο αριθμητικός προσδιορισμός των δεικτών θηραματικής αφθονίας, ώστε συγκρινόμενοι στατιστικά από χρονιά σε χρονιά να εξάγονται συ μπεράσματα για την πορε ία των θηραματικών πληθυσμών (τάση αύξησης ή μείωσης). Τέτοιοι δείκτες είναι: ο μέσος αριθμός των θηραμάτων που συναντά ο κυνηγός σε μια του εξόρμηση και ο μέσος αριθμός των θηραμάτων που θηρεύει ο κυνηγός σε μια του εξόρμηση. Επίσης ο μέσος αριθμός των πουλιών του κοπαδιού για τις πέρδικες, όταν υπολογιστεί για τις πρώτες μέρες της κυνηγετικής περιόδου (' 15 Σεπτ.) είναι δείκτης επιτυχίας της αναπαραγωγής και όταν υπολογιστεί για το τέλος της περιόδου (' 30 Νοεμβ.) δείχνει την ικανότητα επιβίωσης του κοπαδιού τον χειμώνα. Η μελέτη της εισόδου ορισμένων θηρεύσιμων αποδημητικών στη χώρα μας, όπως της μπεκάτσας, της φάσσας, των τσιχλοίν, των παπιών κ.α., καθώς και η έξοδος κάποιων άλλων όπο^ς το ορτύκι, το τρυγόνι κ.ά.. 2 7

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σκορδάς Ε. Κυριάκος Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης, Εθνικής Αντίστασης 173-175, 55134 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310477128 e-mail: kskordas@hunters.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηνίκος Ευάγγελος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Αλεξίου Βασίλειος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος

Χατζηνίκος Ευάγγελος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Αλεξίου Βασίλειος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Χατζηνίκος Ευάγγελος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Αλεξίου Βασίλειος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Διερεύνηση των απόψεων των κυνηγών της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 2016 και δήλωση του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΑΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ. Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, & Κ. Ε. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης

Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ. Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, & Κ. Ε. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, & Κ. Ε. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης Η λίμνη Κορώνεια βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία, 20 km

Διαβάστε περισσότερα

νομό Έβρου Πλατής Π. Κυρ. Σκορδάς Θράκης, hunters.gr

νομό Έβρου Πλατής Π. Κυρ. Σκορδάς Θράκης, hunters.gr Έρευνα για το κυνήγι του λαγού στο νομό Έβρου Πλατής Π. Κυρ. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης Θράκης, Εθν. Αντιστάσεως 173, Καλαμαριά Θεσ/νίκη Τ.Κ 55134. e-mail: kskordas@hunters hunters.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 1 2 3 2 4 5 6 7 8 9 2 ,,,,,,,,..,.,,. 3 . :.,.,..,. 4 5 ,, : 1 :., :. ( )...,. 2 :.,... (),,.,,. ( ) 6 ,. (,, )...,. (. )......!!!.,,... 7 ,,. 3 :.,. : :,,..,...,.,,., (GIS). 8 ., : -. -. - ( )., : -

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα στην Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας

Ερευνητική δραστηριότητα στην Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας Ερευνητική δραστηριότητα στην Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ & ΠΑΝΙΔΑΣ (ΥΘΠ) Η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας υπάγεται στο ΥΠΕΣ και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της Πανίδας, η οποία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘ. ΔΑΣΩΝ, ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ Ερωτηματολόγιο Νο1 1. Ποιο από τα δύο είδη πελαργών επιτρέπεται να κυνηγηθεί στην Ελλάδα; α. Μαυροπελαργός β. Πελαργός γ. +Κανένα 2. Πόσα είδη αγριόχηνας επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Νο1. 1. Ποιο από τα δύο είδη πελαργών επιτρέπεται να κυνηγηθεί στην Ελλάδα; α. Μαυροπελαργός β. Πελαργός γ. +Κανένα

Ερωτηματολόγιο Νο1. 1. Ποιο από τα δύο είδη πελαργών επιτρέπεται να κυνηγηθεί στην Ελλάδα; α. Μαυροπελαργός β. Πελαργός γ. +Κανένα Ερωτηματολόγιο Νο1 1. Ποιο από τα δύο είδη πελαργών επιτρέπεται να κυνηγηθεί στην Ελλάδα; α. Μαυροπελαργός β. Πελαργός γ. +Κανένα 2. Πόσα είδη αγριόχηνας επιτρέπεται να κυνηγηθούν στην Ελλάδα; α. +Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» 10 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης «Τα πουλιά: οι πρωταγωνιστές του Εθνικού Πάρκου» Εύα Κατράνα Βιολόγος Msc Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ο οποίος είναι και ένας από τους μεγαλύτερους της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: diaxeirisi.dason@gmail.com FAX : 210 5242408

e-mail: diaxeirisi.dason@gmail.com FAX : 210 5242408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 07/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 127568/2533 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4427, 7.2.2014 10(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2010

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4427, 7.2.2014 10(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2010 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4427, 7.2.2014 Ν. 10(Ι)/2014 10(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 158 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΘΗΝΑ, 11 8-2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΘΗΝΑ, 11 8-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΡΥΜΩΝ & ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31 Τ.Κ. : 104 32 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ 1 ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ Θεσσαλονίκη 18 Μαρτίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π ΟΥ Ανησυχητικά είναι τα επιστημονικά ευρήματα για τη διασπορά του ιού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την αλιεία. για το έτος 2014. στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα

Εισήγηση για την αλιεία. για το έτος 2014. στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα Εισήγηση για την αλιεία για το έτος 2014 στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα Φεβρουάριος 2014 Συγγραφή αναφοράς Ειρήνη Κουτσερή Υπεύθυνη Τομέα Έρευνας και Προστασίας Ομάδα εργασίας Μυρσίνη Μαλακού Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Το κυνήγι στους υγροτόπους και οι επιπτώσεις στα υδρόβια πουλιά

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Το κυνήγι στους υγροτόπους και οι επιπτώσεις στα υδρόβια πουλιά ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Το κυνήγι στους υγροτόπους και οι επιπτώσεις στα υδρόβια πουλιά Σάββας Καζαντζίδης Μαρία Νοΐδου Ελένη Μακρυγιάννη Φώτης Περγαντής Μαρία Παναγιωτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42.

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42. 2006-2009 1.386.831,82 Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΠΕΑΕΚ) ΥΠΟΕΡΓΟ Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε προστατευόμενες περιοχές 19.238,74 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17 / 8 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3093/144114 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ ΣΤ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17 / 8 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3093/144114 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ ΣΤ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 17 / 8 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ. 3093/144114 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Κ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Προς τον αναγνώστη. Κύριο Θέμα. Περιεχόμενα. Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών. www.inform-life.gr 1.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Προς τον αναγνώστη. Κύριο Θέμα. Περιεχόμενα. Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών. www.inform-life.gr 1. Προς τον αναγνώστη Σας καλωσορίζουμε στην δεύτερη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του έργου INFORM. Το ενημερωτικό δελτίο του INFORM εκδίδεται με σκοπό την ενημέρωση των στελεχών των Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Σ.Ε.) ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ Απολογισμός και Ενημέρωση Δράσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Σ.Ε.) ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ Απολογισμός και Ενημέρωση Δράσεων ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Σ.Ε.) Απολογισμός και Ενημέρωση Δράσεων ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ σε κατηγορίες: 1) Κίνδυνος αφαίρεσης ειδών από τα θηρεύσιμα είδη (!!!) και αποκλεισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Προσκοπικών Κλάδων έχει διάρκεια 2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/01/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Οκτώβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης) Υπεύθυνη Σύνταξης: Δρ Εύα Παπαστεργιάδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Υπενθύμιση Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Φεβρουάριος 2: Ημέρα Υγροτόπων Στις 2 Φεβρουαρίου 1977 υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους στην πόλη Ramsar του Ιράν. Στη Συνθήκη αυτή περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ζώα υπό εξαφάνιση - Το Γιγάντιο Πάντα

Ζώα υπό εξαφάνιση - Το Γιγάντιο Πάντα Ζώα του δάσους υπό εξαφάνιση Τμήμα Α4 Σχ. Έτος 2012-20132013 Α τετράμηνο Είναι διεθνές σύμβολο της WWF. Τ α υ τ ό τ η τ α Όνομα : Γιγάντιο Πάντα Βάρος : 86-125 κιλά Ύψος : 1.20-1.90μ. Βιότοπος, εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011»

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» «ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ Με το ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των Νέων ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Δημιουργήθηκε το 1932, όταν έγινε φράγμα στην περιοχή Λιθότοπου, με ώστε να συγκρατεί τα νερά του Στρυμόνα Το 1982 κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. κατοικίες. Χαρακτηριστικά και ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. κατοικίες. Χαρακτηριστικά και ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες Χαρακτηριστικά και ανέσεις Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟ 1ο ΣΤΟΙΧΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΥΝΗΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ.ΤΟΥ... ΤΟΠΟΣ ΕΝΝ. ΕΤΟΣ ΕΝΝ.... ΚΤΟΙΚΙ ΕΠΕΛΜ... Ρ. Δ.Τ... ΗΜ. ΕΚΔ. ΕΚΔ. ΡΧΗ. ΦΜ.:.. ΤΗΛΕΦΩΝΟ. ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ Κάθε φύλλο έχει 10 ερωτήματα. Κάθε ερώτημα έχει τρεις

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την ασφάλεια στο κυνήγι

Οδηγίες για την ασφάλεια στο κυνήγι Οδηγίες για την ασφάλεια στο κυνήγι Τι είναι η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης (ΚΟΜΑΘ) Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΣΤ ΚΟΜΑΘ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα