Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo"

Transcript

1 Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo Το 1997, η YourCo Financial Institution δηµιο ργησε ένα δικτυακ τ πο (website) στο Internet. Ο δικτυακ ς τ πος παρείχε πληροϕορίες σχετικά µε την εταιρεία, τη διε θυνση των κεντρικών γραϕείων και τις ώρες λειτουργίας. Επίσης, υποστήριζε µια νέα λειτουργία που παρείχε τη δυνατ τητα επικοινωνίας µε την εταιρεία µέσω . Αν και ο δικτυακ ς τ πος εξηγο σε την πολιτική marketing της εταιρείας, δεν υπήρχαν λειτουργίες που να βοηθο ν τους πελάτες µε τρ πο δυναµικ. Το 1999, µε το ν µο Financial Modernization Act (Gramm-Leach-Bliley), η YourCo µπορο σε να επεκτείνει τις υπηρεσίες που πρ σϕερε στους πελάτες της. Παράλληλα µε την διε ρυνση των διαθέσιµων επιλογών για τους πελάτες της, η διοίκηση της YourCo άρχισε να συνειδητοποιεί τα πλεονεκτήµατα που θα είχε η ενσωµάτωση αυτών των υπηρεσιών στο δικτυακ τ πο της εταιρείας. Η εταιρεία διέθετε µια βάση δεδοµένων IBM DB2 µε τα ον µατα των πελατών, τους λογαριασµο ς και άλλα προσωπικά δεδοµένα. Ο διαχειριστής της βάσης δεδοµένων είχε τη δυνατ τητα να παρέχει στους πελάτες, σε συνεργασία µε το διαχειριστή δικτυακο τ που, σ νδεση στο δικτυακ τ πο της YourCo και πρ σβαση στις πληροϕορίες λογαριασµών. Ο δικτυακ ς τ πος πρ σϕερε περισσ τερες υπηρεσίες στους πελάτες, αλλά η δηµιουργία είχε γίνει µε τη χρήση της στατικής HTML και ως εκ το του δεν διέθετε δυναµικ περιεχ µενο. Οι πελάτες εξακολουθήσαν να επισκέπτονται τα γραϕεία της εταιρείας για τη διεκπεραίωση διαϕ ρων εργασιών. Φέτος, η διοίκηση της YourCo έλαβε µια έξυπνη, οικονοµικά και επιχειρηµατικά συµϕέρουσα απ ϕαση. Η YourCo Financial Institution απέκτησε το IBM WebSphere. Συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης της βάσης δεδοµένων, το προσωπικ του τµήµατος ανάπτυξης της YourCo χρησιµοποίησε το WebSphere Studio για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών έργων. Προσθέτοντας το IBM WebSphere Portal και το WebSphere Portal Content publishing (WPCP), η YourCo Financial πραγµατοποιεί την υπ σχεσή της στην πελατειακή της βάση για την παροχή υπηρεσιών σε πραγµατικ χρ νο και την παροχή εξατοµικευµένου περιεχοµένου. Για τη δηµιουργία του νέου δικτυακο τ που π λης, η διοίκηση της YourCo δηµιο ργησε µια οµάδα υπε θυνη για την υλοποίηση του έργου. Την οµάδα αυτή αποτελο σαν ο Andy, διαχειριστής του WebSphere Portal, ο Joe, προγραµµατιστής εϕαρµογών του WebSphere Studio (WSAD), η Tara, υπε θυνη δηµοσίευσης του Portal, ο Greg, αρχισυντάκτης περιεχοµένου και ο Dave, συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου. Αυτή η οµάδα δηµιο ργησε την π λη της YourCo Financial που βλέπετε. Σκοπ ς Ο σκοπ ς του προγραµµατισµο στα πλαίσια του σεναρίου είναι να καταδειχτεί ο τρ πος µε τον οποίο διαϕορετικές οµάδες χρηστών µπορο ν να διαχειριστο ν ένα έργο έχοντας έναν κοιν στ χο. Όταν αυτ επιτευχθεί, το τελικ αποτέλεσµα είναι ένα έργο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ξανά και να επεκταθεί σε ένα επιχειρηµατικ περιβάλλον. Για το λ γο αυτ, το σενάριο περιλαµβάνει εκπαιδευτικές εν τητες που αϕορο ν τη διαχείριση και εκτέλεση οµαδικών έργων και βασίζονται στην εµπειρία και την αυξηµένη λειτουργικ τητα. Για περισσ τερη βοήθεια, παρέχονται αρχεία υποδειγµάτων που µπορο ν να αποτελέσουν την επαλήθευση της σωστής ολοκλήρωσης µιας συγκεκριµένης εν τητας ή να χρησιµοποιηθο ν ως πρ τυπα για τη δική σας ανάπτυξη. Όταν ολοκληρωθο ν λες οι εν τητες, η οµάδα σας θα αισθάνεται έτοιµη να δηµιουργήσει ένα νέο έργο του Portal. Αν και το WPCP δεν χρησιµοποιείται αποκλειστικά σε χρηµατοοικονοµικο ς οργανισµο ς, οι περισσ τερες, αν χι λες, οι εταιρείες που το χρησιµοποιο ν έχουν Copyright IBM Corp

2 ένα κοιν µεταξ τους: την ανάγκη κοινής χρήσης πληροϕοριών που συλλέγονται απ διαϕορετικο ς τοµείς της επιχειρηµατικής δραστηρι τητας, εντ ς και εκτ ς της εταιρικής δοµής. Το WPCP ενοποιεί αυτο ς τους διαϕορετικο ς τοµείς δίνοντάς τους τη µορϕή µιας συνεχο ς διεργασίας και ταυτ χρονα επιτρέπει την ίση συµµετοχή στο έργο µελών του προσωπικο µε διαϕορετικές ικαν τητες. Το περιβάλλον του WebSphere Portal Content Publishing Το περιβάλλον του WPCP προσϕέρει τη δυνατ τητα προσαρµογής και διαχείρισης της π λης του οργανισµο, καθώς και τη δυνατ τητα δηµιουργίας, δοκιµής, εντοπισµο σϕαλµάτων και υλοποίησης µεµονωµένων µικροεϕαρµογών π λης και περιεχοµένου διαδικτ ου. Με τα πρ τυπα, οι προγραµµατιστές µπορο ν να δηµιουργο ν γρήγορα και ε κολα δικές τους µικροεϕαρµογές π λης. Η δηµιουργία καν νων, η προσθήκη περιεχοµένου και η δηµιουργία αναϕορών σχετικά µε το έργο ενισχ ουν το οµαδικ πνε µα και επιτρέπουν σε λα τα µέλη να συνεισϕέρουν εξίσου στην ολοκλήρωση του έργου άσχετα απ το επίπεδο των τεχνικών τους γνώσεων. Λειτουργικά τµήµατα του WPCP Στο σενάριο YourCo ενσωµατώνονται λα τα λειτουργικά µέρη του περιβάλλοντος του WPCP. Αν και το σενάριο YourCo είναι ένα ολοκληρωµένο έργο, θα κατανοήσετε τον τρ πο λειτουργίας των στοιχείων του σεναρίου ακολουθώντας τις παρεχ µενες εκπαιδευτικές εν τητες. Σε κάθε εν τητα, η έµϕαση δίνεται σε µια συγκεκριµένη λειτουργία ή εργασία που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου YourCo. Προχωρώντας, η πολυπλοκ τητα των εκπαιδευτικών ενοτήτων αυξάνει, παράλληλα µε την ικαν τητά σας για αξιοποίηση του περιβάλλοντος και για επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών. Οι εκπαιδευτικές εν τητες έχουν σχεδιαστεί για χρήση των παρακάτω λειτουργικών τµηµάτων του περιβάλλοντος του WPCP. Πρ τυπα σ νταξης περιεχοµένου Ένας απ τους κ ριους σκοπο ς του WPCP είναι να δώσει τη δυνατ τητα σε χρήστες της επιχείρησης, σε ειδικο ς επί συγκεκριµένων θεµάτων καθώς και σε συντάκτες περιεχοµένου χωρίς τεχνικές γνώσεις να συνεισϕέρουν περιεχ µενο στο δικτυακ τ πο. Τα πρ τυπα σ νταξης περιεχοµένου είναι ιστοσελίδες που δίνουν στους συνεισϕέροντες συντάκτες περιεχοµένου τη δυνατ τητα προσθήκης και τροποποίησης οποιουδήποτε είδους περιεχοµένου, συµπληρώνοντας ϕ ρµες στο διαδίκτυο. Πρ τυπα δηµιουργίας Το περιεχ µενο που υποβάλλεται µέσω των προτ πων σ νταξης περιεχοµένου αποθηκε εται στη βάση δεδοµένων. Τα πρ τυπα δηµιουργίας χρησιµοποιο νται στη δηµιουργία προβολών του περιεχοµένου που έχει αποθηκευτεί στη βάση δεδοµένων µε τη µορϕή αρχείων. Μπορείτε να δηµιουργήσετε πολλαπλά πρ τυπα µε τα οποία θα δηµιουργείτε διαϕορετικές προβολές για διαϕορετικές συσκευές και χρήστες. Προεπισκ πηση Με την προεπισκ πηση, οι χρήστες του WPCP µπορο ν να δουν πώς θα εµϕανίζεται ένα συγκεκριµένο στοιχείο του περιεχοµένου στην πραγµατική ιστοσελίδα. ιανεµηµένο περιεχ µενο Το Web Content Publisher παρέχει τη δυνατ τητα συνεισϕοράς περιεχοµένου µέσα απ πηγές διανεµηµένου περιεχοµένου. Το διανεµηµένο περιεχ µενο είναι πληροϕορίες που παρέχονται απ εξωτερικο ς συνεισϕέροντες συντάκτες περιεχοµένου για χρήση σε ιστοσελίδες. Συνηθισµένα είδη διανεµηµένου περιεχοµένου είναι οι τίτλοι ειδήσεων, οι οικονοµικές πληροϕορίες και οι πληροϕορίες για τον καιρ. 2 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

3 Έλεγχος πρ σβασης Το WPCP παρέχει τη δυνατ τητα ελέγχου πρ σβασης σον αϕορά σε π ρους περιεχοµένου και σε ενέργειες των χρηστών. Το σενάριο YourCo χρησιµοποιεί εικονικο ς χρήστες για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαµβάνονται στις εκπαιδευτικές εν τητες του σεναρίου. Περιβάλλον προγράµµατος πλοήγησης Η πρ σβαση στο WPCP γίνεται µέσα απ το περιβάλλον εν ς προγράµµατος πλοήγησης. Εκτ ς απ την ανάπτυξη π ρων στο WSAD, λες οι εργασίες στις εκπαιδευτικές εν τητες εκτελο νται σε περιβάλλον προγράµµατος πλοήγησης. Συµπλήρωση των πυλών του σεναρίου YourCo Για να επιταχυνθεί η διαδικασία της δηµιουργίας χρηστών και οµάδων και της αντιστοίχισής τους σε ρ λους, το WPCP παρέχει ένα σ νολο αρχείων καταχώρησης XML που µπορο ν να εκτελεστο ν χρησιµοποιώντας το περιβάλλον ρ θµισης XML του WebSphere Portal κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Οι χρήστες και οι οµάδες που δηµιουργο νται θα έχουν τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις για τη χρήση των δειγµάτων του προγράµµατος ατοµικής εκπαίδευσης στον Οδηγ Έναρξη εργασιών και στις εκπαιδευτικές εν τητες Το σενάριο YourCo. Μπορείτε να ενηµερώσετε αυτά τα αρχεία και να τα χρησιµοποιήσετε ξανά για να συµπληρώσετε δεδοµένα σχετικά µε τους χρήστες, τις οµάδες και τις εξουσιοδοτήσεις του συστήµατος σας. Στα ακ λουθα βήµατα περιγράϕεται ο προεπιλεγµένος τρ πος δηµιουργίας δειγµάτων χρηστών, οµάδων και εξουσιοδοτήσεων, κατά την εγκατάσταση: 1. Οι προκαθορισµένες οµάδες οι οποίες θα έχουν πρ σβαση στο χώρο εργασίας, δηµιουργο νται µε τη χρήση του αρχείου wpcpgroups.xml. Στις προκαθορισµένες οµάδες περιλαµβάνονται οι ΧρήστεςWPCP (WPCPUsers), ιαχειριστέςwpcp (WPCPAdmins), Συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου (Content Contributor), Υπε θυνος δηµοσίευσης περιεχοµένου (Content Publisher), Υπε θυνος Τοµέα (Domain Expert) και Υπε θυνος Έργου (Project Lead). Οι Συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου, Υπε θυνος δηµοσίευσης περιεχοµένου, Υπε θυνος Τοµέα και Υπε θυνος Έργου αντιστοιχίζονται στις οµάδες που χρησιµοποιο νται µε τη ροή εργασιών. Οι ΧρήστεςWPCP και ιαχειριστέςwpcp αποτελο ν λογικές οµαδοποιήσεις των χρηστών του WPCP. 2. Για την υλοποίηση των απαραίτητων µικροεϕαρµογών π λης καθώς και για τη δηµιουργία της ετικέτας και της σελίδας για το χώρο εργασίας, εκτελείται το αρχείο wpcpworkspace.xml. Σε αυτ το βήµα επίσης εκχωρο νται δικαιώµατα στις οµάδες που δηµιουργήθηκαν µε τη χρήση του αρχείου wpcpgroups.xml. Με αυτά τα δικαιώµατα δίνεται στις καθορισµένες οµάδες η δυνατ τητα προβολής της ετικέτας, της σελίδας και των µικροεϕαρµογών π λης (του χώρου εργασίας γενικ τερα). Επίσης, το αρχείο sample10.xml εκτελείται για την υλοποίηση των σελίδων και των ετικετών για το δείγµα YourCo Financial. 3. Η πρ σβαση στο σ στηµα και στο έργο παρέχεται µε την εκτέλεση του αρχείου samplepac.xml. Στους ιαχειριστέςwpcp παρέχεται το δικαίωµα εκχώρησης δικαιωµάτων καθώς και προβολής της µικροεϕαρµογής π λης και της σελίδας ικαιώµατα επί π ρων που αποτελο ν τµήµα των ιαχειριστικών µικροεϕαρµογών π λης. Στους ΧρήστεςWPCP παρέχεται εξουσιοδ τηση για ρ λο Συντάκτη στο χώρο εργασίας. Για λ γους αναϕοράς, τα αρχεία wpcpgroups.xml, wpcpworkspace.xml και samplepac.xml θα τα βρείτε στον ακ λουθο κατάλογο: WebSphere\PortalServer\wpcp\v5.0\author\portlet Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo 3

4 Απαιτο µενο βήµα ρ θµισης µετά την εγκατάσταση: Για την προσθήκη δειγµάτων χρηστών (Rob, Greg, Tara, Dave και ιαχειριστήςwcp) τα οποία χρησιµοποιο νται στα δείγµατα του WPCP, πρέπει να εκτελέσετε την ακ λουθη εργασία ρ θµισης Ant µετά την εγκατάσταση: WPCPconfig action-create-sample-users Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση της εγκατάστασης που περιέχεται στο WebSphere Portal InfoCenter για περισσ τερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την εκτέλεση εργασιών ρ θµισης Ant. Σηµείωση: Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα σχετικά µε τα δείγµατα του προϊ ντος, επικοινωνήστε µε τον υπε θυνο εγκατάστασης, στην εταιρεία σας, και επαληθε στε τι αυτ το βήµα έχει πραγµατοποιηθεί. Το αρχείο sampleusers.xml, το οποίο παρέχει ένα µοντέλο που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για τη δηµιουργία χρηστών για το περιβάλλον σ νταξης του WPCP που χρησιµοποιείτε, βρίσκεται στον ακ λουθο κατάλογο (ανάλογα µε το είδος βάσης δεδοµένων που χρησιµοποιείτε): WebSphere\PortalServer\wpcp\v5.0\author\samples_v5\είδος_βδ\sampleUtilities 4 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

5 Κεϕάλαιο 2. Χρήση των εκπαιδευτικών ενοτήτων Εκπαιδευτικές εν τητες Ακολουθώντας το σενάριο της π λης YourCo, µπορείτε να µάθετε τον τρ πο χρήσης του WPCP µε δ ο τρ πους. Αρχίζετε και ολοκληρώνετε τα δείγµατα έργων χρησιµοποιώντας τα παρεχ µενα πρ τυπα και τους προκαθορισµένους π ρους ώστε να εξοικειωθείτε µε τη χρήση του WPCP ή χρησιµοποιείτε τις οδηγίες ως οδηγ για να δηµιουργήσετε το δικ σας δικτυακ τ πο για την π λη, µε δικο ς σας π ρους και πρ τυπα. Κάθε έργο, ή εκπαιδευτική εν τητα, στηρίζεται σε εργασίες που χρησιµοποιήθηκαν σε προηγο µενα έργα. Στο ϕάκελο κάθε έργου περιλαµβάνονται πλήρη αρχεία των δειγµάτων. Χρησιµοποιήστε αυτά τα δείγµατα για συγκρίσεις µε τα δικά σας έργα ή ως λειτουργικά τµήµατα για τα δικά σας σενάρια. Όλες οι εκπαιδευτικές εν τητες περιέχουν τα ίδια κ ρια σηµεία για την ολοκλήρωση των εργασιών που έχουν ανατεθεί στα πλαίσια εν ς έργου. Ακολουθώντας τα κ ρια σηµεία της πρώτης εν τητας, θα µπορέσετε να ολοκληρώσετε και τα επ µενα. Κάθε εν τητα παρέχει µια γενική περιγραϕή των εργασιών που περιλαµβάνει, καθώς και µια συνοπτική παρουσίαση των κ ριων λ γων για τους οποίους πρέπει να γίνει κάθε ενέργεια. Ορισµένες εν τητες βασίζονται σε προηγο µενα µαθήµατα και πριν ξεκινήσετε τις εργασίες θα υπάρχουν παραποµπές. Η δοµή κάθε εν τητας είναι η εξής. Χρήστες/ρ λοι Για την ολοκλήρωση των εργασιών στο σενάριο YourCo, χρησιµοποιο νται προκαθορισµένοι χρήστες. Αυτοί οι χρήστες σχετίζονται µε τους ρ λους που ανατίθενται στα πλαίσια εν ς πραγµατικο οργανισµο. Στο σενάριο YourCo, κάθε χρήστης έχει µοναδικές αρµοδι τητες ως προς την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής εν τητας. Ωστ σο, ορισµένοι ρ λοι δεν είναι απαραίτητοι σε λες τις εκπαιδευτικές εν τητες και, εποµένως, δεν περιλαµβάνονται σε κάθε εν τητα. Κάθε χρήστης αναϕέρεται µε βάση το ρ λο του και το νοµα σ νδεσης χρήστη, ενώ ακολουθεί µια συνοπτική εξήγηση των καθηκ ντων που του έχουν ανατεθεί στα πλαίσια της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής εν τητας. Αυτοί οι χρήστες ενεργοποιο νται µέσω της π λης YourCo Financial. Ανατρέξτε στην εν τητα Συµπλήρωση των πυλών του σεναρίου YourCo στη σελίδα 3 για να µάθετε πώς δηµιουργο νται οι χρήστες αυτοί. Στο σενάριο YourCo, οι χρήστες και οι ρ λοι τους έχουν οριστεί ως εξής: Ρ λος προγραµµατιστή (WebSphere Studio Application Developer) Ο προγραµµατιστής δηµιουργεί τα αρχεία π ρων που θα χρησιµοποιηθο ν σε αυτ το σενάριο. Ωστ σο, για εξοικον µηση χρ νου, σε ορισµένες εν τητες υπάρχουν δείγµατα π ρων που δεν έχουν αναπτυχθεί απ αυτ το χρήστη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, µπορείτε να επαναλάβετε τα βήµατα για το συγκεκριµένο χρήστη ακολουθώντας τις παραποµπές. Ρ λος διαχειριστή WPCP (wpsadmin) Ο διαχειριστής διαδικτ ου του WPCP δηµιουργεί τα έργα στην εκπαιδευτική εν τητα. Επιπλέον, εισάγει π ρους, ορίζει τα πρ τυπα του συνεισϕέροντα συντάκτη περιεχοµένου και ορίζει την αντιστοιχία µεταξ των εξυπηρετητών σ νταξης και δηµοσίευσης. Copyright IBM Corp

6 Συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου WPCP (Dave) Ο Dave αντιπροσωπε ει τους προγραµµατιστές που δηµιουργο ν περιεχ µενο για το σενάριο YourCo. Ο ρ λος αυτ ς στο σενάριο YourCo έχει δικαιώµατα βασικο επιπέδου στο έργο και είναι υπε θυνος µ νο για την εισαγωγή περιεχοµένου. Συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου WPCP (Greg) Ο Greg είναι οµ τιµος µε τον Dave. Ωστ σο, αυτ ς ο χρήστης έχει την αρµοδι τητα να δηµιουργεί καν νες στα έργα του WPCP. Αυτή η περιγραϕή της αρµοδι τητας δηλώνει το ρ λο του επιβλέποντος ή του υπε θυνου σ νταξης σε µια οµάδα απ συνεισϕέροντες συντάκτες περιεχοµένου. Με τη δηµιουργία καν νων, οι χρήστες που έχουν αυτ το ρ λο ορίζουν, επίσης, τη διανοµή του περιεχοµένου και την εξατοµίκευση για τον τελικ χρήστη. Σηµείωση: Στον οργανισµ σας ενδέχεται αυτές οι οµάδες να µην είναι σαϕώς διαχωρισµένες, πως στο παράδειγµα YourCo. Ωστ σο, η επεξήγηση του ρ λου και των αρµοδιοτήτων κάθε οµάδας θα πρέπει να µπορεί να εϕαρµοστεί στους π ρους σας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αντιστοιχία που υπάρχει ανάµεσα στους εικονικο ς χρήστες και τους χρήστες στο περιβάλλον µιας πραγµατικής επιχείρησης και αναϕέρονται οι εν τητες στις οποίες εµϕανίζεται κάθε χρήστης. Ρ λος ( νοµα σ νδεσης στο WPCP) Προγραµµατιστής WSAD ιαχειριστής WPCP (wpsadmin) Συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου WPCP (dave) Συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου WPCP (greg) Αντιστοιχία Εκπαιδευτικές εν τητες Οποιοσδήποτε προγραµµατιστής είναι υπε θυνος για την παροχή π ρων περιεχοµένου σε ένα έργο του IBM WebSphere Portal. Ο διαχειριστής είναι ένα άτοµο υπε θυνο για έναν τουλάχιστο εξυπηρετητή του Portal. Η π λη µπορεί να περιλαµβάνει τους π ρους εν ς µ νο τµήµατος ή τους π ρους εν ς ολ κληρου τοµέα. Ο συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου αντιπροσωπε ει λους τους συνεισϕέροντες συντάκτες βασικο επιπέδου. Κάθε εργαζ µενος σε µια εταιρεία θα πρέπει να έχει αυτ το επίπεδο πρ σβασης στο WPCP. Παρ λο που οι εικονικοί χρήστες, Greg και Dave, έχουν τον ίδιο ρ λο, ο Greg αντιπροσωπε ει τον επικεϕαλής µιας οµάδας. Αυτ ς ο χρήστης βρίσκεται σε υψηλ τερη θέση (επιβλέπων) σε σχέση µε τους υπ λοιπους συνεισϕέροντες συντάκτες περιεχοµένου. Με άλλα λ για, η θέση αυτή αντιστοιχεί στη θέση του συντάκτη. ηµιουργία έργου YourCo, Επέκταση προτ πων και καν νων Εµϕανίζεται σε λες τις εκπαιδευτικές εν τητες. ηµιουργία έργου YourCo, Επέκταση προτ πων και καν νων, ηµοσίευση και χρήση αποτελεσµατικής διαχείρισης π ρων Εµϕανίζεται σε λες τις εκπαιδευτικές εν τητες. 6 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

7 Ρ λος ( νοµα σ νδεσης στο WPCP) Υπε θυνος δηµοσίευσης περιεχοµένου (tara) WPCP Αντιστοιχία Εκπαιδευτικές εν τητες Ο υπε θυνος δηµοσίευσης αντιστοιχεί σε ένα συντονιστή παραγωγής. Ο διαχειριστής του WPCP δηµιουργεί το χώρο εργασίας του έργου, ο προγραµµατιστής WSAD δηµιουργεί τους π ρους του έργου και οι συνεισϕέροντες συντάκτες περιεχοµένου παρέχουν το υλικ και τους καν νες. Το τελευταίο βήµα είναι η δηµοσίευση. ηµοσίευση και χρήση αποτελεσµατικής διαχείρισης π ρων Πριν ξεκινήσετε Σε αυτ το σηµείο σε κάθε εκπαιδευτική εν τητα αναϕέρονται ορισµένα προαπαιτο µενα βήµατα που πρέπει να ολοκληρώσετε ή να έχετε ολοκληρώσει πριν ξεκινήσετε τις επ µενες εργασίες του έργου. Συνήθως, τα βήµατα αυτά αϕορο ν τη διαθεσιµ τητα των κατάλληλων π ρων ή τη γνώση µιας προηγο µενης εν τητας. Αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρο νται ώστε να είναι δυνατή η έναρξη του έργου. Εργασίες του έργου Αυτές είναι οι εργασίες που πρέπει να εκτελέσουν οι χρήστες για να ολοκληρώσουν την εκπαιδευτική εν τητα. Οι εργασίες του έργου παρουσιάζονται οµαδοποιηµένες κατά χρήστη και πρέπει να εκτελο νται µε τη σειρά. Καθώς προχωράτε απ τη µία εκπαιδευτική εν τητα στην άλλη, ορισµένες ενέργειες ενδέχεται να έχουν εξηγηθεί σε προηγο µενα παραδείγµατα. Σε τέτοια περίπτωση παρέχονται οι ανάλογες παραποµπές. Τα βήµατα που περιγράϕονται σε αυτ το σενάριο µπορο ν να χρησιµοποιηθο ν ως οδηγ ς για τη δηµιουργία του δικο σας έργου στο WebSphere Portal. Για την ολοκλήρωση κάθε έργου παρέχονται ορισµένα δείγµατα π ρων. Αυτοί οι π ροι είναι εγκατεστηµένοι στον προεπιλεγµένο κατάλογο: %κατάλογος_εγκατάστασης%:\websphere\portalserver\wpcp\v5.0\author\ samples_v5\db2\sample02\web Content. Αυτά τα δείγµατα είναι ολοκληρωµένα αρχεία έργου χρησιµοποιο νται ως µέτρο σ γκρισης µε το δικ σας έργο ή χρησιµοποιο νται ως έχουν σε αυτ. Περίληψη Οι πληροϕορίες σε αυτή την εν τητα αποτελο ν συνοπτική παρουσίαση των εννοιών της συγκεκριµένης εν τητας και προετοιµασία για την επ µενη. Όταν ολοκληρώσετε µια εν τητα, θα δείτε τον τρ πο µε τον οποίο χρησιµοποιο νται τα βοηθήµατα και οι λειτουργίες του IBM WebSphere Portal σε πραγµατικές καταστάσεις. Ολοκληρώνοντας περισσ τερες εκπαιδευτικές εν τητες, θα αρχίσει να γίνεται ορατ ς ο τρ πος µε τον οποίο αυτά τα ανεξάρτητα παραδείγµατα αλληλεπιδρο ν και δηµιουργο ν πιο σ νθετες σχέσεις. Το τελευταίο έργο, Περιήγηση στο σενάριο YourCo, αποτελεί µια περίληψη των στοιχείων και των εργασιών που χρησιµοποιήσατε στις προηγο µενες εκπαιδευτικές εν τητες. Για το σενάριου του οργανισµο YourCo Financial, δηµιουργήσαµε τις ακ λουθες εκπαιδευτικές εν τητες: v ηµιουργία έργου YourCo στη σελίδα 9 v Επέκταση προτ πων και καν νων στη σελίδα 18 Κεϕάλαιο 2. Χρήση των εκπαιδευτικών ενοτήτων 7

8 v Χρήση των π ρων χρηστών στη σελίδα 23 v ηµοσίευση και χρήση αποτελεσµατικής διαχείρισης π ρων στη σελίδα 27 8 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

9 Κεϕάλαιο 3. Εκπαιδευτικές εν τητες YourCo ηµιουργία έργου YourCo Η εταιρεία YourCo Financial είναι έτοιµη να δηµιουργήσει το δικτυακ της τ πο για την π λη WebSphere. Για το σκοπ αυτ έχει οργανώσει την οµάδα που θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει τις απαραίτητες λειτουργίες και πληροϕορίες. Τα µέλη της οµάδας πρέπει πρώτα να µάθουν τον τρ πο µε τον οποίο θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρώσουν ένα έργο στο WPCP. Έχουν αποϕασίσει τι το ευκολ τερο έργο που µπορο ν να ολοκληρώσουν ως οµάδα είναι η δηµιουργία µιας απλής λειτουργίας ειδήσεων. Αυτ το έργο θα αποτελέσει τη βάση για την εµϕάνιση πληροϕοριών σε έναν πελάτη. Κάθε χρήστης έχει ένα σ νολο εργασιών που πρέπει να ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια του έργου. Σε αυτή την εκπαιδευτική εν τητα, το αρχικ πρ γραµµα ατοµικής εκπαίδευσης, θα µάθετε πώς να δηµιουργήσετε ένα απλ έργο ειδήσεων YourCo, πώς να εισαγάγετε τους π ρους που είναι απαραίτητοι για µια βασική εν τητα που θα περιέχει ειδήσεις και, τέλος, θα µάθετε τον τρ πο προεπισκ πησης του έργου αϕο ολοκληρωθεί. Επίσης, θα δηµιουργήσετε ένα πρ τυπο σ νταξης περιεχοµένου το οποίο θα ορίζει το έργο και θα δηµιουργήσετε έναν καν να ο οποίος θα οργανώνει τη δοµή του περιεχοµένου. Ολοκληρώνοντας αυτή την εν τητα θα έχετε τις γνώσεις για να ασχοληθείτε µε θέµατα που αϕορο ν τον ορισµ πιο σ νθετων προτ πων και τις αντιστοιχίσεις καν νων. Χρήστες/ρ λοι Οι χρήστες που συµµετέχουν σε αυτ το πρ γραµµα ατοµικής εκπαίδευσης είναι οι εξής: Πριν Ρ λος προγραµµατιστή WSAD (WebSphere Studio Application Developer) Ο προγραµµατιστής δηµιουργεί τα αρχεία π ρων που θα χρησιµοποιηθο ν σε αυτ το πρ γραµµα ατοµικής εκπαίδευσης. Ρ λος διαχειριστή WPCP (wpsadmin) Ο διαχειριστής διαδικτ ου του WPCP δηµιουργεί το έργο Sample01 και εισαγάγει τους π ρους που έχει δηµιουργήσει ο προγραµµατιστής. Ρ λος υπευθ νου διαχείρισης περιεχοµένου WPCP (Greg) Ο υπε θυνος διαχείρισης περιεχοµένου δηµιουργεί καν νες για το δοµηµένο περιεχ µενο των ειδήσεων. Ρ λος υπευθ νου δηµιουργίας περιεχοµένου WPCP (Dave) Ο υπε θυνος δηµιουργίας περιεχοµένου προσθέτει π ρους στη βάση δεδοµένων των ειδήσεων. ξεκινήσετε Η δηµιουργία εν ς έργου στο WPCP είναι το ευκολ τερο αλλά ταυτ χρονα και το πιο σηµαντικ βήµα σε αυτ το σενάριο. Ωστ σο, πριν ξεκινήσει το νέο έργο πρέπει να γίνουν ορισµένες ενέργειες που δεν εντάσσονται στα πλαίσια του WPCP. Αυτές οι ενέργειες αϕορο ν στη δηµιουργία των π ρων και των εϕαρµογών που θα χρησιµοποιηθο ν στο WPCP. Σε αυτ το σενάριο, ο χρήστης/ρ λος Προγραµµατιστής δηµιουργεί τους π ρους και τις εϕαρµογές χρησιµοποιώντας το WebSphere Studio Application Developer (WSAD) ή το WebSphere Studio Site Developer (WSSD). Copyright IBM Corp

10 Τα αρχεία του δείγµατος περιλαµβάνουν ένα ολοκληρωµένο δείγµα έργου. Χρησιµοποιήστε το ολοκληρωµένο έργο είτε για να παρακάµψετε τις εργασίες που αναϕέρονται στο ρ λο του προγραµµατιστή, είτε ως οδηγ για λες τις αναϕερ µενες εργασίες. Πριν ξεκινήσετε αυτή την εν τητα, βεβαιωθείτε τι ισχ ουν τα εξής: v Το WPCP έχει εγκατασταθεί και ρυθµιστεί µε τους προκαθορισµένους εικονικο ς χρήστες. v Το WSAD ή το WSSD είναι διαθέσιµο. (Αν δεν πρ κειται να χρησιµοποιήσετε τους ολοκληρωµένους π ρους που παρέχονται.) v Το WebSphere Portal έχει εγκατασταθεί στο WSAD ή στο WSSD. v Έχει δηµιουργηθεί η µεταβλητή περιβάλλοντος WPS_V5_PLUGINDIR στο WSAD. v Υπάρχει δικαίωµα πρ σβασης στο WebSphere Application Server (WAS). Εργασίες του έργου Για να ολοκληρώσετε το δείγµα έργου ειδήσεων Sample01, εκτελέστε τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στους ακ λουθους χρήστες: Προγραµµατιστής (WebSphere Studio Application Developer) 1. Ανοίξτε ένα αντίγραϕο του WebSphere Studio (WSAD). 2. Ανοίξτε το J2EE Perspective. 3. ηµιουργήστε ένα νέο έργο. 4. Στον οδηγ New Project, επιλέξτε Simple Project. Επιλέξτε Next. 5. Στο πεδίο Project Name, πληκτρολογήστε Sample01. Μην αλλάξετε τα υπ λοιπα στοιχεία. Πατήστε Finish. Το έργο Sample01 έχει δηµιουργηθεί. Αυτά τα αρχεία εµϕανίζονται στο Resource Perspective του WSAD. Τώρα, πρέπει να γίνει εισαγωγή του περιεχοµένου του έργου απ τον κατάλογο των δειγµάτων. Αυτά τα αρχεία έχουν δηµιουργηθεί εκ των προτέρων για το συγκεκριµένο έργο. 6. Επιλέξτε Sample01 στο πλαίσιο Navigator και επιλέξτε πατώντας το δεξί κουµπί του ποντικιο Import. Εµϕανίζεται το παράθυρο Import. 7. Επιλέξτε File System και πατήστε Next. 8. Η εισαγωγή πρέπει να γίνει απ τον κατάλογο Sample01. Πατήστε Browse. Επιλέξτε τη διαδροµή %κατάλογος_εγκατάστασης%:\websphere\portalserver\wpcp\v5.0\author\ samples_v5\db2\sample01 και πατήστε OK. Βεβαιωθείτε τι έχουν επιλεγεί λοι οι υποκατάλογοι και λα τα αρχεία στα αντίστοιχα παράθυρα που εµϕανίζονται. 9. Ο ϕάκελος εγκατάστασης για την εισαγωγή των π ρων είναι ο Sample01. Βεβαιωθείτε τι ο ϕάκελος είναι σωστ ς και πατήστε Finish. 10. Στο αναδυ µενο πλαίσιο Question απαντήστε αν θέλετε να αντικατασταθο ν οι πληροϕορίες του έργου. Πατήστε Yes to All. Το WSAD µεταγλωττίζει τα αρχεία που έχουν εισαχθεί στο έργο WSAD Sample01. Τώρα, το έργο πρέπει να τροποποιηθεί για να προστεθο ν στοιχεία του WPCP. 11. Έχοντας το Sample01 επιλεγµένο, επιλέξτε πατώντας το δεξί κουµπί του ποντικιο WebSphere Portal content publishing Προσθήκη ϕ σης έργου. Το WSAD ενηµερώνει τις πληροϕορίες διαδροµής κλάσεων. Επ µενη εργασία είναι η δηµιουργία του π ρου για το δείγµα ειδήσεων µε τα στοιχεία επικεϕαλίδας και κυρίου τµήµατος, του προτ που π ρων και του σηµείου περιεχοµένου. 10 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

11 12. Μετά την εισαγωγή των αρχείων δείγµατος, παρουσιάζεται ένα σϕάλµα ανάλυσης διαδροµής κλάσεων. Απ τη γραµµή µενο, επιλέξτε Project Rebuild Project. Με την αναδ µηση του έργου (Rebuild Project) διορθώνεται η διαδροµή κλάσεων. Υπάρχουν διασυνδέσεις που δεν λειτουργο ν αλλά αυτ είναι αναµεν µενο. Όταν το έργο υλοποιείται, οι διασυνδέσεις αποκαθίστανται. 13. Στο πλαίσιο Navigator, αναπτ ξτε τον κατάλογο του Sample01 και τον υποκατάλογο src. Επιλέξτε τον επ µενο υποκατάλογο, sample Στη γραµµή εργαλείων, πατήστε το κουµπί ηµιουργία π ρου του WPCP. Εµϕανίζεται ο οδηγ ς δηµιουργίας π ρων του WebSphere Portal content publishing. 15. Πρέπει να επιλέξουµε ένα µοντέλο δεδοµένων για το έργο. Τα αρχεία που εισαγάγατε στο έργο περιέχουν ένα µοντέλο SQL. Επιλέξτε Χρήση υπάρχοντος µοντέλου βάσης δεδοµένων. 16. Για να εντοπίσουµε το µοντέλο, πρέπει να κάνουµε αναζήτηση στον κατάλογο. Πατήστε Αναζήτηση. Εµϕανίζεται το αναδυ µενο παράθυρο Επιλογή π ρου δεδοµένων. 17. Αναπτ ξτε τον κατάλογο Sample01 και τους υποκαταλ γους Web Content, WEB-INF και databases. Επιλέξτε τη βάση δεδοµένων WPCPSAMP (DB2 Universal Database V7.1) και πατήστε OK. 18. Στον οδηγ ανοίγει η σελίδα ηµιουργία π ρου για περιεχ µενο διαδικτ ου. Πρέπει να συµπεριλάβουµε τον πίνακα που εισήχθηκε. Στην καρτέλα Tables, αναπτ ξτε τη διακλάδωση SAMPLE. Αναπτ ξτε τη διακλάδωση NEWSSAM1. Σηµείωση: Οι µεταβλητές Body και Headline υπάρχουν. 19. Επιλέξτε NEWSSAM1. Πατήστε µε το ποντίκι το δεξί βέλος για να µετακινήσετε τον πίνακα NEWSSAM1 στην επιλεγµένη στήλη. Αυτ ς ο πίνακας θα χρησιµοποιηθεί στο έργο. 20. Επιλέξτε την καρτέλα Στήλες. 21. Απ το πεδίο ιαθέσιµες στήλες επιλέξτε Newssam1. Πατήστε µε το ποντίκι το κουµπί µε το διπλ βέλος για να επιλέξετε λες τις στήλες του πίνακα. 22. Σε αυτή την εν τητα, δεν θα δηµιουργήσουµε συνενώσεις ή αντιστοιχίες. Προς το παρ ν επιλέξτε την καρτέλα Υλοποίηση. 23. Το µενο Υλοποίηση περιλαµβάνει τις µεταβλητές του περιβάλλοντος ανάπτυξης του συγκεκριµένου έργου. Για το πρώτο έργο χρειαζ µαστε µ νο τη θέση της πηγής δεδοµένων. Στο πεδίο Πηγή δεδοµένων πληκτρολογήστε jdbc/wpcpsample. Αυτή η θέση δηµιουργήθηκε κατά την εγκατάσταση του WebSphere Portal. Επιλέξτε Next. 24. Στη σελίδα Επιλογές δηµιουργίας π ρων, επιλέξτε ηµιουργία χώρου περιεχοµένου για αυτ τον π ρο. Απενεργοποιήστε την επιλογή Συµπερίληψη ονοµάτων σχηµάτων στη ιαχείριση εκτέλεσης π ρου που θα δηµιουργηθεί. Για αυτ το απλ έργο δεν χρειαζ µαστε ον µατα σχηµάτων. Επιλέξτε Next. 25. Η σελίδα Καθορισµ ς στυλ προτ που χρησιµοποιείται ταν θέλετε να ορίσετε ένα µοναδικ ϕ λλο στυλ ή ένα ξεχωριστ ϕ λλο στυλ για ένα συγκεκριµένο πρ τυπο. Σε αυτή την εκπαιδευτική εν τητα δεν χρησιµοποιείται ϕ λλο στυλ. Επιλέξτε Next. 26. Στη σελίδα Σχεδιασµ ς της ϕ ρµας εισ δου, καθορίζετε τη ϕ ρµα την οποία θα χρησιµοποιήσει ο συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου για την εισαγωγή περιεχοµένου. Στο παράθυρο Ιδι τητες οθ νης χρήστη, επιλέξτε επικεϕαλίδα και κ ριο µέρος. Επιλέξτε Next. 27. Απ τις διαθέσιµες ιδι τητες, επιλέξτε Εµϕανιζ µενη στο συντάκτη ιδι τητα για τα εξής: Ηµεροµηνία ενεργοποίησης, Ηµεροµηνία λήξης και Είδος. Κεϕάλαιο 3. Εκπαιδευτικές εν τητες YourCo 11

12 Στις σελίδες Καθορισµ ς εµϕανιζ µενων στο συντάκτη και αποκρυµµένων ιδιοτήτων, εµϕανίζονται λες οι ιδι τητες που περιέχονται στο έργο. Αρχικά, λες οι ιδι τητες επιλέγονται ως αποκρυµµένες ιδι τητες. Με τη µετακίνηση µιας ιδι τητας απ Αποκρυµµένη σε Εµϕανιζ µενη στο συντάκτη η ϕ ση της ιδι τητας µεταβάλλεται και απ τιµή της βάσης δεδοµένων γίνεται τιµή µετα-δεδοµένων. Ο συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου χρησιµοποιεί αυτά τα µετα-δεδοµένα για τη δηµιουργία επιπλέον καν νων. Σε αυτή την εκπαιδευτική εν τητα, δεν θα δηµιουργήσουµε κάποιον καν να σχετικά µε τα µετα-δεδοµένα που επιλέγουµε εδώ. Ο λ γος για τον οποίο επιλέγουµε εµϕανιζ µενες στο συντάκτη ιδι τητες είναι για να τις παρουσιάσουµε µε τον τρ πο που εµϕανίζονται στην προεπισκ πηση στο τέλος αυτής της εν τητας. Επιλέξτε Next. 28. Για το συγκεκριµένο έργο δεν θα δηµιουργήσουµε σελίδα σ νοψης. Πατήστε Finish. Έχουµε δηµιουργήσει τους π ρους που χρειάζονται για το έργο. Πρέπει να δηµιουργήσουµε µια σελίδα στην οποία θα εµϕανίζεται το περιεχ µενο. 29. Ανοίξτε την προοπτική Web. 30. Στο πλαίσιο J2EE Navigator, αναπτ ξτε τον κατάλογο Web Content. 31. Επιλέξτε τον κατάλογο sample01. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε New JSP File. Ανοίγει ο οδηγ ς New JSP File. 32. Στο πεδίο File Name πληκτρολογήστε index.jsp. Σε αυτ το σηµείο, θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε ένα απλ αρχείο. Πατήστε Finish. 33. Στο πλαίσιο των αρχείων επιλέξτε την προβολή Design. 34. Αναπτ ξτε τον κατάλογο WEB-INF, τον υποκατάλογο κλάσεων και τον υποκατάλογο sample Μεταϕέρετε το αρχείο Newssam1Spot.class στο πλαίσιο της προβολής Design. Έχοντας επιλεγµένο το αντικείµενο, πληκτρολογήστε newssam1spot στο πεδίο ID του πλαισίου Attributes. Μεταβείτε ξανά στην προβολή πηγής. Η λειτουργία jsp:usebean εµϕανίζεται, µε µια γραµµή, να έχει αντιστοιχιστεί µε το αρχείο. Κάτω απ αυτή τη γραµµή, διαγράψτε την παράγραϕο Place index.jsp s content here. 36. Το αρχείο του ευρετηρίου πρέπει να τροποποιηθεί για να συµπεριλάβει το νέο πίνακα. Τα παρακάτω βήµατα της τροποποίησης του αρχείου πρέπει να ακολουθηθο ν µε ακρίβεια ώστε να αποϕευχθο ν τυχ ν τυπογραϕικά σϕάλµατα. Κάτω απ την πρ ταση usebean, εισαγάγετε το περιβάλλον αίτησης για τη λειτουργία bean: <% newssam1spot.setrequest(request); %> 37. Πρέπει να ενεργοποιήσουµε τη λειτουργία διαχείρισης καν νων στα πλαίσια της προεπισκ πησης του δείγµατος. Κάτω απ τη γραµµή της αίτησης, προσθέστε το προσδιοριστικ αγκίστρωσης (anchor): <%= newssam1spot.getpreviewanchortag() %> 38. Μετά την ενεργοποίηση της διαχείρισης καν νων, ακολουθεί µια οθ νη µε τα αποτελέσµατα των καν νων. Πληκτρολογήστε την εξής συνάρτηση: <% sample01.newssam1[] _a0 = newssam1spot.getrulecontent(); if (_a0!=null) { sample01.newssam1 _p0; for (int _i0=0; _i0<_a0.length; _i0++) { _p0 = _a0[_i0]; %> <B>Headline: </B><%= _p0.getheadline() %><BR> <B>Body: </B><%= _p0.getbody() %><BR> <BR> 12 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

13 <% } %> } 39. Αποθηκε στε το αρχείο index.jsp. 40. Στο πλαίσιο J2EE Navigator, συµπτ ξτε τον κατάλογο Sample01. Έχοντας επιλεγµένο το Sample01, πατήστε µε το δεξί κουµπί του ποντικιο στην επιλογή Export. Εµϕανίζεται το παράθυρο Export. 41. Επιλέξτε File System. Επιλέξτε Next. 42. Βεβαιωθείτε τι έχουν επιλεγεί ο ϕάκελος και τα αρχεία Sample01. Στο πεδίο Directory, πληκτρολογήστε ή κάντε αναζήτηση για το νοµα του καταλ γου στο Portal Server που θα τοποθετηθο ν τα αρχεία του Sample01. Για την εισαγωγή του έργου στο WPCP, ο διαχειριστής του WebSphere Portal πρέπει να έχει δικαίωµα πρ σβασης σε αυτ τον κατάλογο. 43. Πατήστε Finish. Για να βεβαιωθείτε τι το αρχείο index.jsp είναι πλήρες, συγκρίνετέ το µε το συµπληρωµένο δείγµα index.jsp, που βρίσκεται στον υποκατάλογο done του sample01. Ο ρ λος σας ως προγραµµατιστή σε αυτή την εν τητα έχει ολοκληρωθεί. Ρ λος διαχειριστή WPCP (wpsadmin) 1. Ανοίξτε το WebSphere Portal content publishing σε ένα πρ γραµµα πλοήγησης και συνδεθείτε στο σ στηµα µε την Ταυτ τητα χρήστη και τον Κωδικ πρ σβασης wpsadmin. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε την πρ σβαση στο WPCP ως ένας απ τους χρήστες αυτο ς, ανατρέξτε στον Οδηγ Έναρξη εργασιών. 2. Επιλέξτε την καρτέλα ηµοσίευση περιεχοµένου. 3. Πατήστε το βέλος. 4. Επιλέξτε την καρτέλα ιαχείριση. 5. Στο πλαίσιο πλοήγησης, επιλέξτε Έργα/Εκδ σεις. Στο πλαίσιο που παρουσιάζει τα στοιχεία εµϕανίζεται µια λίστα µε τα έργα που έχουν δηµιουργηθεί. 6. Στο πλαίσιο των στοιχείων, επιλέξτε Νέο έργο. Ανοίγει το παράθυρο Νέο έργο Παράθυρο ιστοσελίδας. 7. Συµπληρώστε τις παρακάτω πληροϕορίες στα πλαίσια κειµένου: v Όνοµα: Sample01 v Περιγραϕή: Εκπαιδευτική εν τητα 1 v Σχετική διαδροµή: wps/wcpfr Αυτ ς ο κατάλογος δηµιουργήθηκε κατά την εγκατάσταση και αποτελεί κοινή διαδροµή για το σενάριο YourCo Financial. v ιαδροµή κεντρικο καταλ γου εισαγωγής/εξαγωγής: %κατάλογος_εγκατάστασης%:\%κατάλογος_εξαγωγής_wsad%\web Content Πληκτρολογήστε τη διαδροµή για τα αρχεία που έχουν εξαχθεί απ το έργο WSAD. Μην ξεχάσετε να συµπεριλάβετε τον υποκατάλογο Web Content ως τον τελευταίο κατάλογο της διαδροµής. v Ταυτ τητα εµβέλειας: Sample01 v Αρχική σελίδα προεπισκ πησης: wps/wcpfr/sample01/index.jsp v Π ρος χρήστη προεπισκ πησης: v Προεπιλεγµένη διαδικασία: (επιλογή) Αλλαγή, Έγκριση v Εκδοχή: (επιλογή) Κανένα v Ταχεία τροποποίηση: (ενεργοποίηση) Ναι v Κλείδωµα: (επιλογή) Ναι Κεϕάλαιο 3. Εκπαιδευτικές εν τητες YourCo 13

14 v Ειδοποίηση κατ χου περιεχοµένου για τη λήξη: (επιλογή) Όχι Σηµειώσεις: α. ιαδροµή κεντρικο καταλ γου εισαγωγής/εξαγωγής είναι η θέση του π ρου που δηµιουργήθηκε στο WSAD και έχει αποθηκευτεί ή µεταϕορτωθεί στον εξυπηρετητή του WPCP. Αν ο προγραµµατιστής εργάζεται σε ένα αποµακρυσµένο τερµατικ, πρέπει να µεταϕορτώσει αυτά τα αρχεία στο WebSphere Application Server. β. Κάθε έργο έχει µια µοναδική διαδροµή κεντρικο καταλ γου εισαγωγής/εξαγωγής και µια µοναδική αρχική σελίδα προεπισκ πησης. Για παράδειγµα, ένα έργο που χρησιµοποιεί π ρους απ το Sample02 χρησιµοποιεί την αρχική σελίδα προεπισκ πησης wps/wcpfr/sample02/index.jsp. Η διαδροµή κεντρικο καταλ γου εισαγωγής/εξαγωγής καθορίζεται απ τα αρχεία που εξήγαγε ο χρήστης/ρ λος Προγραµµατιστής WSAD ή απ τον προεπιλεγµένο κατάλογο των δειγµάτων, %κατάλογος_εγκατάστασης%:\websphere\portalserver\wpcp\v5.0\author\ samples_v5\db2\samplexx\web Content, που %κατάλογος_εγκατάστασης% είναι ο κεντρικ ς κατάλογος εγκατάστασης του WebSphere και samplexx είναι το δείγµα π ρων που χρησιµοποιείται στην εκπαιδευτική εν τητα. 8. Πατήστε OK για να αποθηκευτο ν οι πληροϕορίες και να κλείσει το παράθυρο. Ολοκληρώνοντας αυτ το βήµα, δηµιουργείται ένας ϕυσικ ς χώρος αποθήκευσης για λους τους π ρους αυτο του έργου. Στη συνέχεια, γίνεται εισαγωγή των π ρων που δηµιο ργησε ο προγραµµατιστής σε αυτ το έργο. 9. Στη γραµµή εργαλείων Έργα, επιλέξτε base κάτω απ τον τίτλο του έργου Sample Κάτω απ τη γραµµή εργαλείων Έργα, στο πλαίσιο Λεπτοµέρειες έκδοσης, πατήστε το κουµπί Ορισµ ς ως τρέχουσας. Στην προβολή Κατάσταση, ο τίτλος του έργου αλλάζει σε Sample01. Τυχ ν αλλαγές σε π ρους ή άλλα δεδοµένα, επηρεάζουν µ νο το τρέχον έργο. 11. Επιλέξτε Εισαγωγή στο πλαίσιο που παρουσιάζει τα στοιχεία. Ανοίγει το παράθυρο Εισαγωγή έργου. 12. Στο παράθυρο Εισαγωγή έργου, οι διαδροµές της εισαγωγής ορίζονται απ το Νέο έργο Παράθυρο ιστοσελίδας που ορίστηκε στο βήµα 7. Μην αλλάξετε τις ρυθµίσεις. Βεβαιωθείτε τι έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Εισαγωγή περιεχοµένου τώρα και πατήστε Εισαγωγή. 13. Κατά τη διαδικασία της εισαγωγής, εµϕανίζονται λεπτοµέρειες για λα τα αρχεία που αντιγράϕονται και τους π ρους που εγγράϕονται. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατήστε OK για να κλείσετε το παράθυρο Εισαγωγή έργου. Η εισαγωγή π ρων έχει ολοκληρωθεί. Ο ρ λος σας ως διαχειριστή σε αυτή την εν τητα έχει ολοκληρωθεί. Αποσυνδεθείτε απ το σ στηµα. Σηµείωση: Αν χρησιµοποιείτε µία µ νο διεπαϕή για την π λη, κάθε χρήστης πρέπει να αποσυνδέεται ώστε ο επ µενος χρήστης να αναλάβει την επ µενη εργασία. Σε περιβάλλον µε µεγαλ τερο αριθµ διεπαϕών, οι οµάδες των χρηστών έχουν τη δυνατ τητα να παραµείνουν σε σ νδεση σο εσείς εκτελείτε το σενάριο. Συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου (Dave) Ο Dave είναι υπε θυνος για την προσθήκη περιεχοµένου σε αυτή την εν τητα. ηµιουργεί την επικεϕαλίδα και το συνοδευτικ κ ριο µέρος (κείµενο) για τη βάση δεδοµένων µε τα δείγµατα ειδήσεων. Ως χρήστης Dave, ο ρ λος σας είναι η παροχή 14 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

15 περιεχοµένου στο έργο. Όπως συµβαίνει σε λα τα έργα, ο συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου συντάσσει πληροϕορίες οι οποίες θα εµϕανίζονται µέσω των καν νων που ορίζει ο δε τερος συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου, ο Greg. 1. Ανοίξτε το WebSphere Portal content publishing σε ένα πρ γραµµα πλοήγησης και συνδεθείτε στο σ στηµα µε την Ταυτ τητα χρήστη και τον Κωδικ πρ σβασης dave. 2. Επιλέξτε την καρτέλα ηµοσίευση περιεχοµένου. 3. Επιλέξτε το βέλος (Επ µενο). 4. Επιλέξτε την καρτέλα ιαχείριση. 5. Στο πλαίσιο Πλοήγησης επιλέξτε Έργα/Εκδ σεις. Στο πλαίσιο που παρουσιάζει τα στοιχεία εµϕανίζεται µια λίστα µε τα διαθέσιµα έργα. 6. Στο πλαίσιο που παρουσιάζει τα στοιχεία εντοπίστε το έργο Sample01. Επιλέξτε base κάτω απ τον τίτλο του έργου Sample Στο πλαίσιο Λεπτοµέρειες, πατήστε Ορισµ ς ως τρέχουσας. Στα βήµατα 2 έως 5 παρουσιάζεται ο τρ πος επιλογής εν ς έργου και ορισµο του ως τρέχοντος έργου. Όταν ορίζετε ένα έργο ως το τρέχον έργο, λοι οι π ροι, τα αρχεία και το περιεχ µενο που σχετίζονται µ νο µε αυτ το έργο γίνονται διαθέσιµα στο πλαίσιο Πλοήγηση. Σε άλλες εκπαιδευτικές εν τητες, θα υπάρχουν παραποµπές σε αυτή τη σελίδα ποτε χρειάζεται, στα πλαίσια µιας εργασίας, να ορίσετε ένα συγκεκριµένο έργο ως το τρέχον έργο. 8. Επιλέξτε την καρτέλα Περιεχ µενο. 9. Στο πλαίσιο πλοήγησης, στο οµηµένο περιεχ µενο, επιλέξτε Newssam1. Στο πλαίσιο που παρουσιάζει τα στοιχεία εµϕανίζεται το περιεχ µενο του συγκεκριµένου στοιχείου. Επειδή πρ κειται για νέο περιεχ µενο, πρέπει να το δηµιουργήσετε τώρα. 10. Στο πλαίσιο που παρουσιάζει τα στοιχεία, επιλέξτε * µε το ποντίκι για να δηµιουργήσετε ένα νέο στοιχείο περιεχοµένου. Ανοίγει το παράθυρο ηµιουργία νέου στοιχείου Newssam Πληκτρολογήστε Αυτ είναι το κ ριο τµήµα. στο πεδίο Κ ριο τµήµα και Αυτ ς είναι ένας τίτλος στο πεδίο Τίτλος. Ο προγραµµατιστής έχει επιλέξει την Ηµεροµηνία ενεργοποίησης, την Ηµεροµηνία λήξης και το Είδος, στο βήµα 27. Σηµείωση: Αν κάνετε κάποιο λάθος, πατήστε Επαναϕορά. Ωστ σο, πατώντας αυτ το κουµπί διαγράϕονται οι πληροϕορίες και απ τα δ ο πεδία και χι µ νο απ αυτ που περιέχει τη λανθασµένη τιµή. Πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή. 12. Πατήστε OK για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το νέο περιεχ µενο εµϕανίζεται στο πλαίσιο των στοιχείων. 13. Με το περιεχ µενο επιλεγµένο, πατήστε Προεπισκ πηση στο πλαίσιο των στοιχείων. Ανοίγει το παράθυρο προεπισκ πησης π ρων. Τα συµπληρωµένα πεδία εµϕανίζονται στο παράθυρο. Κάντε προεπισκ πηση και κλείστε το παράθυρο. Ο ρ λος σας ως Dave σε αυτή την εν τητα έχει ολοκληρωθεί. Αποσυνδεθείτε απ το σ στηµα. Ρ λος συνεισϕέροντος συντάκτη περιεχοµένου στο WPCP (Greg) Ο χρήστης, Greg, έχει µοια εξουσιοδ τηση µε τον Dave. Ωστ σο, στο συγκεκριµένο σενάριο, θα τροποποιήσουµε το ρ λο του συνεισϕέροντος συντάκτη περιεχοµένου του Greg, ορίζοντάς τον ένα επίπεδο υψηλ τερα απ το ρ λο του Dave. Σε αυτήν αλλά και Κεϕάλαιο 3. Εκπαιδευτικές εν τητες YourCo 15

16 σε άλλες εν τητες, ο Greg δηµιουργεί καν νες για το περιεχ µενο που δηµιουργεί ο Dave. Σε µια επιχείρηση, ο ρ λος του Greg αντιστοιχεί στον υπε θυνο µιας οµάδας που αποτελείται απ συνεισϕέροντες συντάκτες περιεχοµένου. 1. Ανοίξτε το WebSphere Portal content publishing σε ένα πρ γραµµα πλοήγησης και συνδεθείτε στο σ στηµα µε την Ταυτ τητα χρήστη και τον Κωδικ πρ σβασης greg. 2. Επιλέξτε την καρτέλα ηµοσίευση περιεχοµένου. 3. Επιλέξτε το βέλος (Επ µενο). 4. Επιλέξτε την καρτέλα ιαχείριση. 5. Στο πλαίσιο Πλοήγησης επιλέξτε Έργα/Εκδ σεις. Στο πλαίσιο που παρουσιάζει τα στοιχεία εµϕανίζεται µια λίστα µε τα διαθέσιµα έργα. 6. Στο πλαίσιο που παρουσιάζει τα στοιχεία εντοπίστε το έργο Sample01. Επιλέξτε base κάτω απ τον τίτλο του έργου Sample Στο πλαίσιο Λεπτοµέρειες, πατήστε Ορισµ ς ως τρέχουσας. Στα βήµατα 2 έως 7 παρουσιάζεται ο τρ πος επιλογής εν ς έργου και ορισµο του ως τρέχοντος έργου. Όταν ορίζετε ένα έργο ως το τρέχον έργο, λοι οι π ροι, τα αρχεία και το περιεχ µενο που σχετίζονται µ νο µε αυτ το έργο γίνονται διαθέσιµα στο πλαίσιο Πλοήγηση. Σε άλλες εκπαιδευτικές εν τητες, θα υπάρχουν παραποµπές σε αυτή τη σελίδα ποτε χρειάζεται, στα πλαίσια µιας εργασίας, να ορίσετε ένα συγκεκριµένο έργο ως το τρέχον έργο. 8. Επιλέξτε την καρτέλα Εξατοµίκευση. 9. Στο πλαίσιο πλοήγησης, επιλέξτε Καν νες. Στο πλαίσιο που παρουσιάζει τα στοιχεία, εµϕανίζεται το µενο των καν νων. 10. Στο πλαίσιο που παρουσιάζει τα στοιχεία, επιλέξτε * (Νέος καν νας). Ο νέος καν νας ανοίγει στο πλαίσιο λεπτοµερειών, µε επιλεγµένη την καρτέλα Ιδι τητες καν να. 11. Στο πεδίο Όνοµα καν να πληκτρολογήστε SelectAllNews. 12. Στο αναπτυσσ µενο µενο Είδος καν να, επιλέξτε Επιλογή περιεχοµένου. 13. Στο πλαίσιο λεπτοµερειών επιλέξτε Π ρος.γνώρισµα. Ανοίγει το παράθυρο Καθορισµ ς γνωρίσµατος π ρου. 14. Ορίζουµε ένα π ρο ως προορισµ του καν να. Βεβαιωθείτε τι έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Γνώρισµα π ρου. 15. Στον πίνακα π ρων επιλέξτε Newssam Στον πίνακα γνωρισµάτων επιλέξτε Επικεϕαλίδα. 17. Επιλέξτε Αποθήκευση. 18. Στο πλαίσιο λεπτοµερειών, επιλέξτε ισο ται µε. Ανοίγει το παράθυρο Καθορισµ ς υπολογισµο. 19. Απ το µενο του υπολογισµο, επιλέξτε δεν είναι κεν. 20. Επιλέξτε Αποθήκευση. 21. Ο καν νας έχει ολοκληρωθεί. Επιλέξτε Αποθήκευση. Ο νέος καν νας, SelectAllContent, εµϕανίζεται στο πλαίσιο που παρουσιάζει τα στοιχεία. Σηµείωση: Το τρίτο στοιχείο στο πλαίσιο των λεπτοµερειών, η τιµή, δεν δηλώνεται αν έχει επιλεγεί ο υπολογισµ ς δεν είναι κεν. 22. Αντιστοιχίστε αυτ ν τον καν να στο σηµείο περιεχοµένου. Στο πλαίσιο πλοήγησης, επιλέξτε Εκστρατείες. 16 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

17 23. Στο πλαίσιο πλοήγησης, επιλέξτε Κανονική προβολή. Τα σηµεία περιεχοµένου εµϕανίζονται στο πλαίσιο των στοιχείων. 24. Στο πλαίσιο των στοιχείων επιλέξτε Newssam1Spot. Στο πλαίσιο λεπτοµερειών εµϕανίζονται πληροϕορίες για το Newssam1Spot. 25. Επιλέγεται η καρτέλα Λεπτοµέρειες αντιστοιχίας σηµείου περιεχοµένου. Επιλέξτε Τροποποίηση. 26. Στην καρτέλα Λεπτοµέρειες αντιστοιχίας σηµείου περιεχοµένου, απ το αναπτυσσ µενο µενο Καν νας, επιλέξτε τον καν να SelectAllNews. 27. Επιλέξτε Αποθήκευση. Ο επιλεγµένος καν νας αντιστοιχίζεται στο σηµείο περιεχοµένου. Στο πλαίσιο των στοιχείων εµϕανίζεται ο καν νας SelectAllNews µε το σηµείο περιεχοµένου Newssam1Spot. 28. Κάντε προεπισκ πηση του σηµείου περιεχοµένου µέσω του αντιστοιχισµένου καν να. Επιλέξτε την καρτέλα Προεπισκ πηση. 29. Στο πλαίσιο που παρουσιάζει τα στοιχεία, επιλέξτε Προεπισκ πηση. Ανοίγει το παράθυρο Καθορισµ ς κριτηρίων προεπισκ πησης. 30. Αυτή είναι µια απλή προεπισκ πηση. Το πεδίο της σελίδας παίρνει τιµές απ το παράθυρο δηµιουργίας του έργου. Επιλέξτε Υποβολή. 31. Η προεπισκ πηση εµϕανίζεται σε νέο παράθυρο του προγράµµατος πλοήγησης. Βλέπετε την επικεϕαλίδα και το κ ριο τµήµα του δείγµατος που δηµιο ργησε ο Dave, χρησιµοποιώντας τους π ρους που δηµιο ργησε ο προγραµµατιστής. Ο ρ λος σας ως Greg σε αυτή την εν τητα έχει ολοκληρωθεί. Αποσυνδεθείτε απ το σ στηµα. Περίληψη Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, η δηµιουργία εν ς έργου στο WPCP είναι απλή διαδικασία. Όµως, για να ολοκληρωθεί (δηµοσιευθεί) ένα έργο, πρέπει να γίνει εισαγωγή περιεχοµένου. Αυτ το περιεχ µενο, ή π ρος, προέρχεται απ ένα έργο που έχει ολοκληρωθεί στο WSAD ή στο WSSD. Η δηµιουργία του έργου στο WPCP και η εισαγωγή του περιεχοµένου αποτελεί αρµοδι τητα του διαχειριστή του WPCP (wpsadmin). Πρ κειται για τη βάση στην οποία στηρίζονται οι άλλες εκπαιδευτικές εν τητες που περιλαµβάνονται στο σενάριο YourCo. Όταν ϕτάσετε σε ένα επίπεδο στο οποίο θα εκτελείτε άνετα αυτές τις εργασίες, τ τε µπορείτε να προχωρήσετε στην επ µενη εκπαιδευτική εν τητα. Ο συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου, ο Dave, δηµιουργεί περιεχ µενο µε βάση τη δοµή του π ρου ο οποίος εισάγεται απ το διαχειριστή του WPCP. Τα καθήκοντα του ρ λου είναι σαϕή. Ο συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου εκτελεί την εργασία που του έχει ανατεθεί καταχωρώντας δεδοµένα στη ϕ ρµα που του παρέχεται, ώστε να δηµιουργήσει δοµηµένο περιεχ µενο. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, περνάει στο δε τερο συνεισϕέροντα συντάκτη περιεχοµένου, τον Greg. Αν και ο Greg είναι οµ τιµος µε τον Dave, ο Greg έχει στην αρµοδι τητά του την ευθ νη εµϕάνισης του δοµηµένου περιεχοµένου, δηµιουργώντας ένα καν να. Όλοι οι συνεισϕέροντες συντάκτες περιεχοµένου µπορο ν να δηµιουργήσουν ένα καν να, αλλά σε αυτ το σενάριο, τέτοιες εργασίες έχουν ανατεθεί στον Greg. Μετά την ολοκλήρωση των βασικών εργασιών για τους Greg και Dave, µπορείτε να προχωρήσετε στην επ µενη εκπαιδευτική εν τητα. Κεϕάλαιο 3. Εκπαιδευτικές εν τητες YourCo 17

18 Επέκταση προτ πων και καν νων Στην πρώτη εν τητα µάθατε τον τρ πο δηµιουργίας και ολοκλήρωσης εν ς απλο έργου. Η µεγαλ τερη έµϕαση δ θηκε στη δηµιουργία των π ρων στο WSAD. Προχωρώντας στις εκπαιδευτικές εν τητες, θα δείτε τον τρ πο µε τον οποίο το WPCP στηρίζεται στην αρχιτεκτονική του WSAD [πρ σθετη λειτουργία (plug-in)] για την προσθήκη προτ πων και την επέκταση των π ρων περιεχοµένου. Στο έργο που θα δηµιουργήσετε σε αυτή την εν τητα, υπάρχουν περισσ τερα πρ τυπα και µεγαλ τερος αριθµ ς καν νων. Με την επέκταση αυτών των χαρακτηριστικών, θα ελέγχετε περισσ τερα γνωρίσµατα της δηµοσίευσης ελεγχ µενου περιεχοµένου. Σε αυτή την εν τητα θα µάθετε τον τρ πο εκτέλεσης των εξής εργασιών: v Προσθήκη προτ που JSP σε ένα έργο µε χρήση του WSAD. v Χρήση JavaScript για την προσθήκη επαλήθευσης σε ένα πρ τυπο JSP. v ηµιουργία προτ πων XSL και συνοπτικών και αναλυτικών αρχείων HTML. v ηµιουργία και χρήση πολλαπλών καν νων. Χρήστες/ρ λοι Οι χρήστες σε αυτ το πρ γραµµα ατοµικής εκπαίδευσης είναι οι παρακάτω: Πριν Προγραµµατιστής (WebSphere Studio Application Developer) Ο προγραµµατιστής επεκτείνει τον π ρο του WPCP ενσωµατώνοντας ένα πρ σθετο πρ τυπο σ νταξης περιεχοµένου, το πρ τυπο προβολής σελίδας. Ο προγραµµατιστής δηµιουργεί και στη συνέχεια εξαγάγει αρχεία XSL τα οποία χρησιµοποιο νται στο WPCP για τη δηµιουργία συνοπτικών και αναλυτικών αρχείων HTML. ιαχειριστής (wpsadmin) Ο διαχειριστής του WPCP δηµιουργεί το έργο Sample02. Αυτ ς ο χρήστης κάνει εισαγωγή των π ρων που θα χρησιµοποιηθο ν και προσθέτει τα πρ τυπα XSL. Ο διαχειριστής δηµιουργεί νέο δοµηµένο περιεχ µενο µε βάση τα πρ τυπα XSL. Συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου (Greg) Ο συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου δηµιουργεί καν νες για το δοµηµένο περιεχ µενο των ειδήσεων. Προσθέτοντας ένα δε τερο καν να, ο υπε θυνος διαχείρισης περιεχοµένου δηµιουργεί ένα ϕίλτρο για την εµϕάνιση µ νο του περιεχοµένου που συµϕωνεί µε τα κριτήρια. ξεκινήσετε Για να εργαστείτε µε αυτή την εκπαιδευτική εν τητα, πρέπει να είστε εξοικειωµένοι µε τη δηµιουργία εν ς έργου στο WPCP και τις εργασίες µε αυτ. Επίσης ο συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου, Greg, θα πρέπει να αρχίσει να εξοικειώνεται µε τη δηµιουργία καν νων. Εργασίες του έργου Για να ολοκληρώσετε το έργο Sample02, εκτελέστε αυτές τις εργασίες: Ρ λος διαχειριστή WPCP (wpsadmin) 1. Ανοίξτε το WebSphere Portal content publishing σε ένα πρ γραµµα πλοήγησης και συνδεθείτε στο σ στηµα µε την Ταυτ τητα χρήστη και τον Κωδικ πρ σβασης wpsadmin. 18 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

19 2. ηµιουργήστε το έργο Sample02 και ορίστε το ως το τρέχον έργο. Λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτά τα βήµατα µπορείτε να βρείτε στο ρ λο του διαχειριστή του WPCP, στην εν τητα στη σελίδα 13. Σηµείωση: Η ιαδροµή κεντρικο καταλ γου εισαγωγής/εξαγωγής είναι η προεπιλεγµένη θέση των αρχείων του δείγµατος Sample02. Εισαγάγετε τα αρχεία που θα βρείτε στο: %κατάλογος_εγκατάστασης%:\websphere\portalserver\wpcp\v5.0 \author\samples_v5\db2\sample02\web Content που %κατάλογος_εγκατάστασης% είναι ο κεντρικ ς κατάλογος εγκατάστασης του WebSphere. 3. Εισαγάγετε τα αρχεία του Sample02 χρησιµοποιώντας τα βήµατα 11 έως 13 του ρ λου του διαχειριστή του WPCP, στην εν τητα ηµιουργία έργου YourCo στη σελίδα Επιλέξτε την καρτέλα Περιεχ µενο. 5. Στο πλαίσιο πλοήγησης επιλέξτε οµηµένο περιεχ µενο. 6. Επιλέξτε Newssimpler. Στο πλαίσιο των στοιχείων, το περιεχ µενο των ειδήσεων παρουσιάζεται ως µέρος των π ρων του Sample02 που εισήχθηκαν. Εµϕανίζονται τρία νέα στοιχεία. Το πρώτο έχει τον τίτλο Flight Ticket on Sale. Σε αυτ το στοιχείο ειδήσεων επικεντρώνονται οι καν νες που δηµιουργήσαµε σε αυτή την εκπαιδευτική εν τητα. 7. εν χρειάζεται να αποσυνδεθείτε (wpsadmin). Θα επιστρέψουµε σε αυτ το έργο αϕο ο προγραµµατιστής ολοκληρώσει τις εργασίες του. Προγραµµατιστής (WebSphere Studio Application Developer) 1. ηµιουργήστε ένα έργο Sample02 και κάντε εισαγωγή των αρχείων του Sample02 χρησιµοποιώντας τα βήµατα 5 έως 8 της πρώτης εκπαιδευτικής εν τητας, ηµιουργία έργου YourCo στη σελίδα Στο πλαίσιο πλοήγησης, αναπτ ξτε τον κατάλογο Web Content. Στον κατάλογο Web Content, αναπτ ξτε τον υποκατάλογο templates. Αναπτ ξτε τον υποκατάλογο templates και επιλέξτε το αρχείο wpcptemplates.js. 3. Πατήστε δ ο ϕορές µε το ποντίκι στο αρχείο για να το ανοίξετε. 4. Στον κατάλογο Web Content, αναπτ ξτε τον υποκατάλογο sample02, τον υποκατάλογο done και τον υποκατάλογο templates. Ο υποκατάλογος templates περιλαµβάνει ένα αρχείο wpcptemplates.js. Αυτ το αρχείο περιέχει τα πρ τυπα του WPCP. 5. Συγκρίνετε το βασικ αρχείο wpcptemplates.js µε το συµπληρωµένο αρχείο wpcptemplates.js. Επιλέξτε το αρχείο wpcptemplates.js απ τον υποκατάλογο scripts. 6. Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και επιλέξτε το wpcptemplates.js στον κατάλογο templates. Πατήστε µε το δεξί κουµπί του ποντικιο και επιλέξτε Compare With Each Other. Οι διαϕορές εµϕανίζονται στο τροποποιηµένο αρχείο. 7. Τροποποιήστε το βασικ αρχείο, wpcptemplates.js, ώστε να συµϕωνεί µε το συµπληρωµένο αρχείο wpcptemplates.js. 8. Στον κατάλογο templates εµϕανίζονται τρία ακ µα αρχεία. ηµιουργήστε ξανά ή αντιγράψτε τα αρχεία detailsnews.xsl και summarynews.xsl και τοποθετήστε τα αρχεία στον υποκατάλογο generate. Ο υποκατάλογος generate βρίσκεται στον υποκατάλογο Newssimpler του καταλ γου templates. Στο αρχείο detailsnews.xsl δηλώνονται λες οι µεταβλητές περιβάλλοντος που χρησιµοποιο νται στο δοµηµένο περιεχ µενο. Στο αρχείο summarynews.xsl δηλώνονται τρεις µ νο µεταβλητές περιβάλλοντος : News ID, Headline και Abstract. Κεϕάλαιο 3. Εκπαιδευτικές εν τητες YourCo 19

20 Βλ. εισαγωγή στα πρ τυπα δηµιουργίας του Web Content Publisher για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τη δηµιουργία αρχείων XSL. 9. Επιλέξτε τον υποκατάλογο generate. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Export. Εµϕανίζεται το παράθυρο Export. 10. Απ τη λίστα προορισµών εξαγωγής, επιλέξτε File system και πατήστε Next. 11. Στο παράθυρο Export File system βεβαιωθείτε τι έχει επιλεγεί ο υποκατάλογος generate και τα αρχεία του. Επιλέξτε τον υποκατάλογο scripts και βεβαιωθείτε τι έχει επιλεγεί το αρχείο wpcptemplates.js. 12. Στο πεδίο Directory, πληκτρολογήστε ή κάντε αναζήτηση για το νοµα του καταλ γου στο Portal Server που θα τοποθετηθο ν τα αρχεία του Sample01. Για την εισαγωγή του έργου στο WPCP, ο διαχειριστής του WebSphere Portal πρέπει να έχει δικαίωµα πρ σβασης σε αυτ τον κατάλογο. Πατήστε Finish. Ο ρ λος σας ως προγραµµατιστή σε αυτή την εν τητα έχει ολοκληρωθεί. Ρ λος διαχειριστή WPCP (wpsadmin) 1. Στο πλαίσιο πλοήγησης, επιλέξτε Αρχεία. Σηµείωση: Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε ξανά, αν έχει περάσει το χρονικ ριο αδράνειας του συστήµατος. 2. Απ τον κατάλογο Αρχεία, αναπτ ξτε τον κατάλογο των προτ πων και στη συνέχεια τον υποκατάλογο Newssimpler. Επιλέξτε author. Στο πλαίσιο που παρουσιάζει τα στοιχεία εµϕανίζονται τα αρχικά αρχεία σ νταξης. 3. Στο πλαίσιο που παρουσιάζει τα στοιχεία, επιλέξτε PageView.jsp. 4. Στο πλαίσιο λεπτοµερειών, επιλέξτε Μεταϕ ρτωση. Ανοίγει ο κατάλογος µεταϕ ρτωσης. 5. Επιλέξτε τη διαδροµή στην οποία έκανε ο προγραµµατιστής εξαγωγή των ενηµερωµένων αρχείων. Επιλέξτε Μεταϕ ρτωση. Στο πλαίσιο λεπτοµερειών επιλέξτε την καρτέλα Ιστορικ αλλαγών. Το αρχείο έχει ενηµερωθεί και η αλλαγή έχει καταγραϕεί εδώ. 6. Στο πλαίσιο πλοήγησης επιλέξτε σενάρια. Στο πλαίσιο που παρουσιάζει τα στοιχεία εµϕανίζεται το αρχικ αρχείο του προτ που. 7. Όπως και µε τα προηγο µενα αρχεία, επιλέξτε το αρχείο και κάντε µεταϕ ρτωση του αρχείου που έχει τροποποιήσει ο προγραµµατιστής. Εξετάστε την ενηµέρωση στην καρτέλα Ιστορικ αλλαγών. 8. Τώρα, πρέπει να προσθέσουµε τα αρχεία XSL που δηµιο ργησε ο προγραµµατιστής. Στο πλαίσιο πλοήγησης επιλέξτε δηµιουργία. 9. Στο πλαίσιο των στοιχείων πατήστε το κουµπί Νέο αρχείο. Ανοίγει το παράθυρο Νέο αρχείο. 10. Το πεδίο ιαδροµή για το νέο αρχείο έχει συµπληρωθεί σωστά. Επιλέξτε Τοπικ σ στηµα αρχείων και πατήστε Αναζήτηση. Ανοίγει ο κατάλογος Επιλογή αρχείου. 11. Απ τον ίδιο κατάλογο εξαγωγής, επιλέξτε το αρχείο detailsnews.xsl. Επιλέξτε Open. 12. Το πεδίο Όνοµα αρχείου συµπληρώνεται µε το νοµα του επιλεγµένου αρχείου. Επιλέξτε OK. 20 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

Κεϕάλαιο 1. Έναρξη εργασιών

Κεϕάλαιο 1. Έναρξη εργασιών Κεϕάλαιο 1. Έναρξη εργασιών Σε αυτ τον οδηγ Έναρξη εργασιών παρέχονται εισαγωγικές πληροϕορίες σχετικά µε τη χρήση του WebSphere Portal content publishing. Τα θέµατα αυτο του οδηγο περιλαµβάνουν: v Περιγραϕές

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC43-2915-02 IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Lotus Expeditor Client for Desktop and Devices. Οδηγ ς χρήσης

Lotus Expeditor Client for Desktop and Devices. Οδηγ ς χρήσης Lotus Expeditor 6.1.2 Client for Desktop and Devices Οδηγ ς χρήσης Lotus Expeditor 6.1.2 Client for Desktop and Devices Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης MSSQL Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: MS SQL Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών 3.5.1.1 Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών Ένα σύνηθες πρόβλημα που υπάρχει, είναι η ανάγκη αποστολής επιστολών ή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες του παρ ντος εγγράϕου και το προϊ ν που

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση λειτουργίας επιπέδων OSI

Προσοµοίωση λειτουργίας επιπέδων OSI Προσοµοίωση λειτουργίας επιπέδων OSI Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 2 Περιεχόµενα 1. Λίγα λόγια για την εφαρµογή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ii ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender Περιεχ µενα Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή........ 1 Καλωσορίσατε στην Better Lender........ 1 Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών...... 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές»

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές» 2 Ενότητα 5 Φίλτρα & Ερωτήματα 3 4 5.1 Φίλτρα Για να εμφανίσετε επιλεκτικά κάποιες εγγραφές που πληρούν κάποια κριτήρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα με βάση την επιλογή, φιλτράρισμα εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Σε αυτήν την πρακτική εξάσκηση, θα τροποποιήσετε τους συνδυασμούς που έχουν εφαρμοστεί στην παρουσίαση της εταιρείας σας. Βήμα 1: Αλλαγή του εφέ για το κείμενο του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ii ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender Περιεχ µενα Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή........ 1 Καλωσορίσατε στην Better Lender........ 1 Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών...... 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες...

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μια τελευταία λέξη (µπορεί και δύο)... 16 2 Τι νέο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ενότητα 5: Δημιουργία Μαθήματος & Εργαλεία Διαχείρισης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Καθηγητή. 1. Εισαγωγή. Σελίδα 1 από 27

Εγχειρίδιο Καθηγητή. 1. Εισαγωγή. Σελίδα 1 από 27 Εγχειρίδιο Καθηγητή 1. Εισαγωγή Η Πλατφόρµα e-class είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης µαθηµάτων, βασισµένο σε τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού (WWW). Επιτρέπει στο δάσκαλο (καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. Η οθόνη Εντοπισμός οχήματος είναι η πρώτη οθόνη που βλέπετε μετά τη σύνδεσή σας στο Microcat LIVE.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. Η οθόνη Εντοπισμός οχήματος είναι η πρώτη οθόνη που βλέπετε μετά τη σύνδεσή σας στο Microcat LIVE. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Το Microcat LIVE είναι το απόλυτο σύστημα πώλησης ανταλλακτικών online. Για να ξεκινήσετε, ρίξτε μια ματιά στις κύριες οθόνες. Αναζήτηση οχήματος Από τον πίνακα Αναζήτηση οχήματος μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και βασική διαχείριση ενός ιστοτόπου

Εγκατάσταση και βασική διαχείριση ενός ιστοτόπου Εγκατάσταση Εγκατάσταση και βασική διαχείριση ενός ιστοτόπου Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουµε πώς γίνεται να δηµιουργήσετε ένα διαδικτυακό τόπο χρησιµοποιώντας το Joomla! αναλύοντας τη διαδικασία βήµα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

eλογιστής Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

eλογιστής Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής eλογιστής Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Λογιστικού Γραφείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία Εµφανιζόµενες Στήλες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport.

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. Fast Import Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. 2 Περιεχόμενα 3. Επιλογή εγκατάστασης λογιστικής και μεθόδου εισαγωγής αρχείου εγγραφών... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα εγχειρίδια... 2 Αποποίηση ευθυνών... 3 Σημειώσεις... 3 Τι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση του NetMeeting

1. Εγκατάσταση του NetMeeting Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης του Netmeeting Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση του Netmeeting 2. Το Interface του Netmeeting 3. Κύρια Κουµπιά Netmeeting 4. Πραγµατοποίηση Κλήσεων - Συνδέσεων 5. Το Μενού του

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εγκατάσταση πιστοποιητικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εγκατάσταση πιστοποιητικού Εγκατάσταση πιστοποιητικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η εγκατάσταση του πιστοποιητικού ασφαλείας είναι απαραίτητη γιατί περιλαµβάνει πληροφορίες που χρησιµοποιούνται για να προστατέψουν τα δεδοµένα και για ασφαλή σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων 2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Μετά τον μετασχηματισμό των δεδομένων με τη χρήση του Excel, τα δεδομένα θα εισαχθούν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων (Microsoft SQL Sever 2005) ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή τύπου δεδομένων και ιδιότητες πεδίων Δημιουργία πινάκων Συσχετισμός πινάκων ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Για να δημιουργήσετε μια εφαρμογή Java πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα : Αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα project το οποίο θα περιέχει όλα τα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Έργα. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Παρακολούθηση των εργασιών σας. Προβολή εργασιών σε λωρίδα χρόνου. Κοινή χρήση του έργου σας με άλλα άτομα

Έργα. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Παρακολούθηση των εργασιών σας. Προβολή εργασιών σε λωρίδα χρόνου. Κοινή χρήση του έργου σας με άλλα άτομα Έργα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Παρακολούθηση των εργασιών σας Η λίστα εργασιών του SharePoint είναι μια εύχρηστη λύση για να παρακολουθείτε όλα όσα χρειάζεται να γίνουν σε ένα έργο. Μπορείτε να προσθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Αρχική σελίδα υπηρεσιών Κατάσταση εργασίας Οθόνη αφής Έναρξη Καθαρισμός όλων Τερματισμός. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Accerciser, έκδοση 0.2.0

Εγχειρίδιο του Accerciser, έκδοση 0.2.0 i Εγχειρίδιο του Accerciser, ii Copyright 2006, 2007, 2008 IBM Corporation Ανάδραση Για να αναφέρετε ένα σφάλμα ή να κάνετε μια εισήγηση σχετικά με την εφαρμογή Accerciser ή με αυτό τον εγχειρίδιο, ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα αντικείµενα διαθέτουν εναλλακτικό κείµενο Με το εναλλακτικό κείµενο, οι χρήστες κατανοούν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εικόνες και σ

Όλα τα αντικείµενα διαθέτουν εναλλακτικό κείµενο Με το εναλλακτικό κείµενο, οι χρήστες κατανοούν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εικόνες και σ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Σύντοµες Οδηγίες για τη ηµιουργία Προσβάσιµων Εγγράφων µε το MS Word 2010 Έκδοση: 1.0 Περιεχόµενα Όλα τα αντικείµενα διαθέτουν εναλλακτικό κείµενο Πίνακες µε σαφή κεφαλίδα Μεγάλα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα...9 Κεφάλαιο 2: Περαιτέρω τροποποίηση δομής πίνακα...41 Κεφάλαιο 3: Σχέσεις...84 Κεφάλαιο 4: Ερωτήματα...105

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα