Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE"

Transcript

1 Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 99), διοργανώνει το παρόν προωθητικό πρόγραμμα (εφεξής το «Πρόγραμμα»), με την ονομασία «BUSINESS IT EXCELLENCE», το οποίο διενεργείται μέσω του ειδικά διαμορφωμένου διαδικτυακού τόπου του OTE (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής και «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την ανάδειξη των νικητών στο πλαίσιο της διεξαγωγής του. 1. Αντικείμενο του Προγράμματος Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η ανάδειξη της καλύτερης λύσης στον τομέα του «Διαδικτύου των Πραγμάτων» («Internet of Things»), που θα σχεδιαστεί και θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (εφεξής «Λύση IoT» ή «Λύση»), όπως θα προκύψει από την διαδικασία αξιολόγησης από το κοινό (επιχειρήσεις ή/και καταναλωτικό κοινό) και την κρίση ειδικής επιτροπής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται ειδικώς στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα 1. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε δύο κατηγορίες συμμετεχόντων: α) Συμμετέχοντες ως διαγωνιζόμενοι για την ανάδειξη της καλύτερης Λύσης ΙοΤ (εφεξής Διαγωνιζόμενοι») και β) Συμμετέχοντες στην διαδικασία ψηφοφορίας ως υποστηρικτές των διαγωνιζόμενων Λύσεων ΙοΤ από τους οποίους θα αναδειχθεί ο Νικητής Κοινού (εφεξής «Υποστηρικτές»). 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ως Διαγωνιζόμενοι έχουν επιχειρήσεις/ελεύθεροι επαγγελματίες (νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (εφεξής «Επιχείρηση») στον τομέα της πληροφορικής ή προϊόντων τεχνολογίας ως κατασκευαστές λογισμικού και εφαρμογών ή λειτουργούν ως μεταπωλητές αντίστοιχων προϊόντων και υπηρεσιών και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου Μεταπωλητές που συμμετέχουν ως Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να έχουν εξασφαλίσει νομίμως την προηγούμενη άδεια των κατασκευαστών λογισμικού και των λοιπών δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή τυχόν άλλων συναφών δικαιωμάτων επί των Λύσεων ΙοΤ με τις οποίες διαγωνίζονται στο Πρόγραμμα, προκειμένου για την νόμιμη συμμετοχή τους σε αυτό και την κατά πάντα χρόνο τήρηση των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Η συμμετοχή των μεταπωλητών στο Πρόγραμμα επιτρέπεται, μόνο εφόσον η προτεινόμενη από αυτούς ως διαγωνιζόμενη Λύση δεν υποβάλλεται παράλληλα στο Πρόγραμμα με την συμμετοχή του κατασκευαστή - δημιουργού της.

2 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ως Υποστηρικτές έχουν επιχειρήσεις/ελεύθεροι επαγγελματίες (νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε την έδρα τους στην Ελλάδα, όπως και οι ατομικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και να είναι ως φυσικά πρόσωπα όλοι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστικούς του ΟΤΕ, της COSMOTE, της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν γένει των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ ως και οι συνδεδεμένες με οιονδήποτε τρόπο με την Διοργανώτρια, το προσωπικό αυτών, των ιδιοκτητών και εργαζόμενων στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ/Cosmote Corners καθώς και οι συγγενείς τους α και β βαθμού και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω. Απαγορεύεται η συμμετοχή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς, η προβολή-διαφήμιση των οποίων δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς που προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ, τα χρηστά ήθη ή/και δε συνάδουν με την εταιρική εικόνα της Διοργανώτριας ή/και των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ. 6. Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώνεται από το φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά, ειδικά και σχετικά από το νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας επιχείρησης. Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των συμπληρωθέντων στοιχείων (τόσο του εκπροσώπου όσο και της Επιχείρησης). Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων αυτών παρέχει δικαίωμα στον ΟΤΕ, καθ ολη την διάρκεια του Προγράμματος, να ακυρώσει την συμμετοχή αυτή, ακόμα και στο στάδιο απόδοσης Δώρου, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του Διαγωνιζόμενου ή του Υποστηρικτή. 7. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή διευκολύνσεων Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και σύμφωνα με τους όρους χρήσης αυτού. 8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή οποιουδήποτε Διαγωνιζόμενου ή Υποστηρικτή σε οποιοδήποτε Στάδιο του Προγράμματος, ακόμα και σε αυτό της Απόδοσης των Δώρων για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων (τόσο στο όνομα του όσο και στο όνομα της συμμετέχουσας εταιρείας) δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) λόγω επιγενόμενης αδυναμίας τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος (π.χ. αν δεν είναι σε θέση να διαθέσει εμπορικά την Λύση IoT έως τις 30/11/15, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η υπογραφή σύμβασης για την εμπορική διάθεσή της αναδειχθείσας Λύσης του Νικητή ΙοΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στου παρόντες Αναλυτικούς Όρους. 3. Διάρκεια του Προγράμματος Η συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος ορίζεται το χρονικό διάστημα από 20/4/2015 έως και 7/7/2015 (εφεξής «Διάρκεια του Προγράμματος» ή «Διάρκεια») και περιλαμβάνει τέσσερα (4) επιμέρους στάδια, ως εξής : Α) Στάδιο Υποβολής Συμμετοχών: το χρονικό διάστημα από 20/4/2015 έως 1/6/2015 (αντί 25/5/2015), κατά το οποίο οι Διαγωνιζόμενοι θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους (εφεξής «Στάδιο Υποβολής Συμμετοχών»).

3 Β) Στάδιο Αξιολόγησης: το χρονικό διάστημα από 11/5/2015 έως 22/6/2015, κατά οποίο θα διενεργείται ψηφοφορία και αξιολόγηση των υποψήφιων Λύσεων από τους Υποστηρικτές και το καταναλωτικό κοινό για την ανάδειξη του Νικητή ΙοΤ (εφεξής «Στάδιο Αξιολόγησης»). Γ) Στάδιο Επιλογής: το χρονικό διάστημα από 23/6/2015 έως 7/7/2015, κατά το οποίο θα γίνει η επιλογή των Νικητή ΙοΤ και Νικητή Κοινού (εφεξής «Στάδιο Επιλογής»). Δ) Στάδιο Απόδοσης του Δώρου στον Νικητή ΙοΤ και στο Νικητή Κοινού: από την λήξη του Σταδίου Επιλογής μέχρι το τέλος Ιανουαρίου Απαιτήσεις του Προγράμματος για τις τεχνικές και εμπορικές προδιαγραφές των Λύσεων IoT Οι διαγωνιζόμενες Λύσεις IoT πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές και εμπορικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις: α) να αποτελούνται υποχρεωτικά από λογισμικό νεφοϋπολογιστικής (cloud software), M2M εξοπλισμό (hardware) προαιρετικά και διασυνδεσιμότητα (connectivity) με την χρήση είτε ασύρματης είτε ενσύρματης τεχνολογίας. Επιπλέον δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι Λύσεις ΙοΤ που παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πάνω από δεδομένα που προέρχονται από εφαρμογές/λύσεις M2Μ τρίτων (π.χ λογισμικό νεφοϋπολογιστικής (cloud software) που αφορά την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων ( Big Data ). β) Να περιέχουν ήδη κατά τον σχεδιασμό τους τεχνικά χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν εξ ορισμού προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των μελλοντικών χρηστών («privacy by design» & «privacy by default»). γ) να είναι ήδη διαθέσιμες εμπορικά, ή να είναι έτοιμες προς εμπορική διάθεση, ή τουλάχιστον να βρίσκονται σε δοκιμαστική φάση κατά την συμμετοχή στο Πρόγραμμα, με δεσμευτική ημερομηνία εμπορικής διάθεσης το αργότερο την 30/11/2015. δ) να είναι αναπτυγμένες στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά να υποστηρίζουν τη αγγλική. Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων και η εγκυρότητα κάθε συμμετοχής θα ελέγχεται και θα επιβεβαιώνεται από την Επιτροπή Τεκμηρίωσης, που απαρτίζεται από στελέχη της Διοργανώτριας (εφεξής «Επιτροπή Τεκμηρίωσης») αμέσως μετά την υποβολή της. 5. Διαδικασία Συμμετοχής και Διεξαγωγής του Προγράμματος 1. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να μεταβεί στον Διαδικτυακό Τόπο και να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, αποδεχόμενος τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται ανωτέρω στον όρο Κάθε Διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει με τη συμμετοχή του μέχρι και πέντε (5), κατ ανώτατο όριο, Λύσεις Internet of Things, που πληρούν τις τεχνικές και εμπορικές προδιαγραφές που ορίζονται παραπάνω στο άρθρο 4 των παρόντων Αναλυτικών Ορων. 3. Κατά το στάδιο Υποβολής Συμμετοχών, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμπεριλάβουν, κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, που θα υπάρχει αναρτημένη στον Διαδικτυακό Τόπο, την περιγραφή των χαρακτηριστικών της Λύσης τους, τα ωφελήματα (benefits) της χρήσης αυτής για τους πελάτες τους με σκοπό να ενισχύσουν την εικόνα του προϊόντος και την προτίμηση των Υποστηρικτών και του καταναλωτικού κοινού.

4 Η περιγραφή αυτή μπορεί να συνοδεύεται με ανάρτηση σχετικού οπτικοακουστικού υλικού και φωτογραφιών (εφεξής «Περιεχόμενο»). 4. Κατά το Στάδιο Αξιολόγησης, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ως Υποστηρικτές πρέπει να συμπληρώσουν την επωνυμία και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου τους στην ειδική φόρμα που βρίσκεται αναρτημένη στον Διαδικτυακό Τόπο. Κατά την διαδικασία ψηφοφορίας οι Υποστηρικτές και το καταναλωτικό κοινό (επιχειρήσεις ή/και καταναλωτές) θα ψηφίζουν από τις αναρτημένες στον Διαδικτυακό Τόπο την καλύτερη κατά την κρίση τους Λύση IoΤ. Οι Υποστηρικτές καλούνται να υποστηρίξουν την Λύση IoT που προτιμούν, περιγράφοντας τους λόγους για τους οποίους την προκρίνουν καθώς και τον τρόπο που θεωρούν ότι αυτή μπορεί να ωφελήσει την επιχείρησή τους και η επωνυμία τους θα εμφανίζεται στον Διαδικτυακό Τόπο μαζί με την αντίστοιχη Λύση που προκρίνουν. 5. Οι Υποστηρικτές και το κοινό που συμμετέχει στην ψηφοφορία, έχουν δικαίωμα μόνο μιας ψήφου, που θα υποβάλλεται είτε στο Διαδικτυακό Τόπο με συμπλήρωση (sign in) του ονόματος/επωνυμίας και του τους, ακολουθώντας την αυτοματοποιημένη διαδικασία του Διαδικτυακού Τόπου (double sign in), είτε με οποιαδήποτε από τις παρακάτω ψηφιακές επιλογές προτίμησης των κοινωνικών δικτύων: «like» μέσω Facebook, «share» μέσω Linkedin, Twitter και Google+, ενώ όλοι οι τρόποι ψηφοφορίας έχουν την ίδια βαρύτητα. 6. Κατά το Στάδιο Επιλογής, ειδική επιτροπή ή (εφεξής «Επιτροπή Επιλογής»), που θα απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη της Διοργανώτριας, θα αναδείξει, ανάμεσα στις δεκαπέντε (15) πιο δημοφιλείς, όπως αναδείχθηκαν από τις ψήφους που έλαβαν από τους Υποστηρικτές και το κοινό, την κορυφαία κατά την κρίση της Λύση ΙοΤ και το Νικητή ΙοΤ, έπειτα από αξιολόγηση των ειδικών χαρακτηριστικών και ωφελημάτων τους, προσμετρώντας κατά την διαμόρφωση της κρίσης της και την σειρά που έλαβε στην προτίμηση του κοινού. Οι δεκαπέντε (15) προκριθέντες Διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα πρόσθετο ερωτηματολόγιο, ενώ η Επιτροπή Επιλογής δύναται να ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις, εφόσον κρίνει αναγκαίο και να προγραμματίζει για το σκοπό αυτό επικοινωνία/συνάντηση με τους ανωτέρω Διαγωνιζόμενους. Συνεκτιμώντας τις απαντήσεις και την πληροφορία από το παραπάνω ερωτηματολόγιο και την σχετική επικοινωνία η Επιτροπή Επιλογής θα καταδείξει το Νικητή ΙοΤ. 7. Κατά το Στάδιο Επιλογής, η Επιτροπή Επιλογής, από κοινού με το Νικητή ΙοΤ, θα αναδείξει έναν Νικητή Κοινού, από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν ως Υποστηρικτές της αναδειχθείσας Λύσης ΙοΤ και που, κατά την κρίση της Επιτροπής, υποστήριξαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Λύση. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που μεταβληθεί το πρόσωπο του αρχικού Νικητή ΙοΤ, για τους λόγους που προβλέπονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους (πχ δεν αποδεχθεί εν όλω ή εν μέρει το Δώρο, η Λύση δεν πληροί κατά πάντα χρόνο τις απαιτήσεις του Προγράμματος κοκ), η ανωτέρω διαδικασία επιλογής Νικητή Κοινού θα επαναληφθεί, καθώς ως Νικητής Κοινού αναδεικνύεται σε κάθε περίπτωση Υποστηρικτής της Λύσης του τελικού Νικητή ΙοΤ. 8. Καθόλη την Διάρκεια του Προγράμματος, θα λειτουργεί ξεχωριστή Επιτροπή Τεκμηρίωσης της Διοργανώτριας, που θα ελέγχει την πλήρωση των απαιτούμενων κριτήριων και προϋποθέσεων κατά πάντα χρόνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, με δικαίωμα να απορρίπτει κάθε Διαγωνιζόμενο ή Υποστηρικτή ή/και κάθε συμμετέχοντα στην ψηφοφορία σε οποιοδήποτε Στάδιο του Προγράμματος. 9. Διευκρινίζεται ρητά ότι τόσο η Επιτροπή Επιλογής, όσο και η Επιτροπή Επαλήθευσης, διαμορφώνουν την κρίση τους, σε κάθε περίπτωση, κατά την απόλυτη, αναιτιολόγητη και ανέλεγκτη διακριτική τους ευχέρεια.

5 10. Οι Υποστηρικτές και το καταναλωτικό κοινό που συμμετέχει στην διαδικασία ψηφοφορίας δεσμεύονται ρητά και ανεπιφύλακτα να μην προβούν σε οιαδήποτε παράνομη ενέργεια, με σκοπό την νόθευση της ψηφοφορίας και του αποτελέσματός της, ενώ η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη και αναιτιολόγητη κρίση της, να αποκλείσει από το Στάδιο αυτό κάθε πρόσωπο που παραβιάζει ή πιθανολογεί ότι παραβιάζει τον όρο αυτό, σε οιοδήποτε Στάδιο του Προγράμματος. 6. Δώρα του Προγράμματος 1. Η Διοργανώτρια θα αποδώσει στον Νικητή ΙοΤ το εξής Δώρο: Α. Προσφορά για την σύναψη σύμβασης με τον ΟΤΕ ή την COSMOTE, με αντικείμενο την συνεργασία του Νικητή ΙοΤ με μία από τις εταιρίες αυτές, για την από κοινού εμπορική διάθεση και εκμετάλλευση της αναδειχθείσας Λύσης ΙοΤ, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θα διαπραγματευτούν καλόπιστα και θα συμφωνήσουν εγγράφως τα μέρη ΚΑΙ Β. Δημιουργία και παραγωγή διαφημιστικού υλικού και διαφημιστική προβολή αξίας από τον OTE ή την COSMOTE, για την προβολή του Νικητή ΙοΤ και της συνεργασίας του με τον OTE ή την COSMOTE από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή/και το διαδίκτυο, σε συνεργασία με τους συνεργάτες που θα επιλέξουν ο OTE ή η COSMOTE κατά την απόλυτη κρίση τους, μετά την σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης. Την επικοινωνιακή στρατηγική που θα ακολουθηθεί, το διαφημιστικό υλικό που θα παραχθεί και τα μέσα προβολής που θα επιλεγούν θα αναλάβει αποκλειστικά ο OTE ή η COSMOTE μέσω της διαφημιστικής τους εταιρείας. 2. Η Διοργανώτρια θα αποδώσει στο Νικητή Κοινού το εξής Δώρο: Δημιουργία και παραγωγή διαφημιστικού υλικού και διαφημιστική προβολή αξίας από τον OTE ή την COSMOTE για την προβολή του Νικητή Κοινού από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή/και το διαδίκτυο, σε συνεργασία με τους συνεργάτες που θα επιλέξουν ο OTE ή η COSMOTE, κατά την απόλυτη κρίση τους, μετά την κατάρτιση της σύμβασης του Νικητή ΙοΤ με τον ΟΤΕ ή την COSMOTE. Την επικοινωνιακή στρατηγική που θα ακολουθηθεί, το διαφημιστικό υλικό που θα παραχθεί και τα μέσα προβολής που θα επιλεγούν θα αναλάβει αποκλειστικά ο OTE ή η COSMOTE μέσω της διαφημιστικής τους εταιρείας. 3.Στο διαφημιστικό υλικό των Νικητών θα υπάρχει αναφορά στον ΟΤΕ ή/και στην COSMOTE, ως χορηγού επικοινωνίας της διαφημιζόμενης επιχείρησης. 4.Τα ανωτέρω Δώρα είναι προσωπικά και οι Νικητές δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα ή μη πράγματα. 5. Κανένας Νικητής δεν δικαιούται άνω του ενός Δώρου. 7. Διαδικασία ενημέρωσης - Απόδοσης Δώρων 1. Κατά το Στάδιο Επιλογής τα ονόματα των Νικητών θα ανακοινωθούν στον Διαδικτυακό Τόπο.

6 2. Οι Νικητές κάθε κατηγορίας, θα ειδοποιούνται τηλεφωνικά ή/και με από τη Διοργρανώτρια, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν συμπληρώσει στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ο Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός δύο (2) ημερών από την λήξη του Σταδίου Επιλογής, η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακηρύξει νέο Νικητή, που θα αναδειχθεί κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της Επιτροπής Επιλογής. 3. Για να έχουν δικαίωμα στο Δώρο τους, θα πρέπει να προσκομίσουν είτε μέσω , είτε μέσω φαξ, εντός 2 (δύο) ημερών από τη στιγμή της ενημέρωσής τους, τα νομιμοποιητικά της επιχείρησής τους στον ΟΤΕ καθώς και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα απόδειξης και ταυτοπροσωπίας των νομίμων εκπροσώπων τους (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξουσιοδοτήσεων) ως και κάθε άλλο νομιμοποιητικό ή άλλο έγγραφο ζητήσει η Διοργανώτρια για τους σκοπούς αυτούς. Οι Νικητές θα πρέπει να υπογράψουν εις διπλούν την Δήλωση Αποδοχής (εφεξής «Δήλωση Αποδοχής») ή/και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο τυχόν ζητήσει ο ΟΤΕ για την υλοποίηση της απονομής των Δώρων. Σε περίπτωση που οι Νικητές δεν προσκομίσουν εντός της άνω προθεσμίας τα αντίστοιχα έγγραφα, η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακηρύξει νέο Νικητή, που θα αναδειχθεί κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της Επιτροπής Επιλογής. Διευκρινίζεται ότι για το Νικητή Κοινού η Δήλωση Αποδοχής δεν συνεπάγεται τελική απονομή του Δώρου προς αυτόν, καθώς τυχόν μεταβολή στο πρόσωπο του Νικητή ΙοΤ συνεπάγεται μεταβολή στο πρόσωπο του Νικητή Κοινού, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 7 των παρόντων Αναλυτικών Ορων. 4. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την εκπνοή του Σταδίου Επιλογής και την ανάδεξη του Νικητή ΙοΤ, θα καταρτιστεί η συμφωνία για την συνεργασία του με τον ΟΤΕ ή την COSMOTE και θα ξεκινήσει η διαφημιστική καμπάνια για την προώθηση της αναδειχθείσας Λύσης. Σε περίπτωση που δεν καταρτιστεί για τους λόγους που περιγράφονται στους παρόντες Αναλυτικούς Ορους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο η ως άνω συμφωνία, η απονομή του Δώρου ανακαλείται και κατόπιν από τους δεκαπέντε (15) προκριθέντες κατά το Στάδιο Επιλογής καλείται σε διαπραγμάτευση ο Διαγωνιζόμενος που αποφασίζει η Επιτροπή Επιλογής, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της. 5. Μετά την κατάρτιση της ως άνω συμφωνίας με το Νικητή ΙοΤ, η Διοργανώτρια θα επιβεβαιώσει την ανάδειξη του Νικητή Κοινού και θα αποδώσει σε αυτόν το αντίστοιχο Δώρο μέχρι το πέρας του Σταδίου Απονομής των Δώρων. 8. Εγγυήσεις των Συμμετεχόντων για την νομιμότητα των Λύσεων ΙοΤ και του Περιεχομένου 1. Οι Διαγωνιζόμενοι και οι Υποστηρικτές, με την υποβολή της συμμετοχής τους και την αποδοχή των παρόντων Αναλυτικών Όρων, δηλώνουν και εγγυώνται ότι οι Λύσεις ΙοΤ και το Περιεχόμενο, ως και κάθε άλλο υλικό ή περιεχόμενο που θα αναρτήσουν στον Διαδικτυακό Τόπο ή θα υποβάλουν στην Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν παραβιάζει τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων και είναι απαλλαγμένα από πραγματικά και νομικά ελαττώματα. Ειδικότερα εγγυώνται ότι :

7 Α) οι Λύσεις ή/και το Περιεχόμενο, ως και κάθε άλλο υλικό ή περιεχόμενο που θα αναρτήσουν στον Διαδικτυακό Τόπο ή θα υποβάλουν στην Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν θα παραπέμπουν, περιλαμβάνουν, διαφημίζουν και δεν θα παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που είναι παράνομο ή έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη, δεν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν δημιουργούν ή ενισχύουν φυλετικές διακρίσεις ή αισθήματα εθνικισμού, αντιπαλότητας ή εχθρότητας ανάμεσα σε πληθυσμιακές ομάδες, δεν παρακινούν στην διάπραξη αξιοποίνων πράξεων, δεν παρουσιάζουν τη βία ως εξιδανικευμένη ή ασήμαντη κατάσταση, δεν αποτελούν πορνογραφικό υλικό, δεν προσβάλλουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού, δεν θέτουν σε κίνδυνο την ηθική διάπλαση των παιδιών και των νέων, δεν δημιουργούν ηθικά πρότυπα επιβλαβή για την κοινωνική ευημερία, δεν θίγουν με οποιοδήποτε τρόπο την εικόνα, εμπορική φήμη και αξιοπιστία της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Β) οι Λύσεις ή/και το Περιεχόμενο, ως και κάθε άλλο υλικό ή περιεχόμενο, που θα αναρτήσουν στον Διαδικτυακό Τόπο ή θα υποβάλουν στην Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Προγράμματος, δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα αντίστοιχα, το δικαίωμα επί της προσωπικότητας, του ιδίου ονόματος ή της εικόνας του προσώπου, τα προσωπικά δεδομένα ή την ιδιωτικότητα τρίτων, το επιχειρηματικό απόρρητο τρίτων, τις διατάξεις περί ανταγωνισμού ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη με βάση την οποία οποιοσδήποτε τρίτος νομιμοποιείται να εγείρει αξιώσεις για τη σύννομη χρήση, εκμετάλλευση, προβολή ή εν γένει τη νομιμότητα της Λύσης, του Περιεχομένου ή κάθε άλλου υλικού που θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο ή θα υποβληθεί στην Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Προγράμματος. 2. Η Διοργανώτρια διατηρεί κατά πάντα χρόνο το δικαίωμα να αποκλείσει από το Πρόγραμμα οποιονδήποτε Συμμετέχοντα (Διαγωνιζόμενο ή Υποστηρικτή), σε περίπτωση που θιγόμενοι τρίτοι εγείρουν ή απειλούν να εγείρουν αξιώσεις, κατά της Διοργανώτριας (ή των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρών) ή του Συμμετέχοντα, που απορρέουν από την παράβαση των ως άνω εγγυήσεων ή/και των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Στην περίπτωση που αντίστοιχες αξιώσεις τρίτων εγερθούν μετά την λήξη του Προγράμματος που απορρέουν από την παραβίαση των ως άνω εγγυήσεων ή/και των παρόντων Αναλυτικών Όρων από Διαγωνιζόμενο ή Υποστηρικτή, ο τελευταίος υποχρεούται να συνδράμει με κάθε τρόπο την Διοργανώτρια (ή κατά περίπτωση τυχόν συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία) και αναλαμβάνει, ως δικονομικός εγγυητής, να παρέμβει, με δικά του έξοδα, στην ανοιγείσα δίκη, υπέρ της Διοργανώτριας (ή κατά περίπτωση τυχόν συνδεδεμένης με αυτήν Εταιρία) για την επιτυχή απόκρουση των αντίστοιχων ισχυρισμών και αξιώσεων και την προστασία της τελευταίας. 3. Η Διοργανώτρια διατηρεί κατά πάντα χρόνο το δικαίωμα να μην επιτρέψει την ανάρτηση ή/και να αποσύρει από τον Διαδικτυακό Τόπο Λύση ή Περιεχόμενο ως και κάθε άλλο υλικό ή περιεχόμενο, που κατά την κρίση της έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. 9. Άδεια χρήσης 1. Οι Συμμετέχοντες με την υποβολή της συμμετοχής τους και την αποδοχή των παρόντων Αναλυτικών Ορων παραχωρούν στην Διοργανώτρια το δικαίωμα για την μη αποκλειστική, άνευ ανταλλάγματος,

8 ανέκκλητη, παγκόσμια, μεταβιβάσιμη άδεια για την χρήση του αναρτημένου στον Διαδικτυακό Τόπο Περιεχομένου, από την Διοργανώτρια ή και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, αυτούσιο ως σύνολο ή/και σε αποσπάσματα, ενταγμένο σε άλλη σύνθεση οπτικοακουστικού υλικού (όπως πχ διαφημιστικά τρέηλερ), για περίοδο δύο ετών από την λήξη της Διάρκειας, με όποιο τρόπο και όσες φορές η Διοργανώτρια κρίνει πρόσφορο για τους σκοπούς προώθησης, επικοινωνίας, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος. Η παρούσα άδεια περιλαμβάνει το δικαίωμα για την δημοσίευση, μετάδοση, προβολή, αναπαραγωγή, διάθεση στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης μέσω διαδικτύου, οπτικοακουστικών υπηρεσιών με χρήση δικτύων κινητής τηλεφωνίας, ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, αναπαραγωγής έντυπων υλικών, ανάρτησης σε δικτυακούς τόπους της Διοργανώτριας ή και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιριών ή άλλων παρόχων περιεχομένου, ανάρτησης σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες κοκ). Οι Συμμετέχοντες παρέχουν περαιτέρω στην Διοργανώτρια το δικαίωμα να παραχωρήσει περαιτέρω την άδεια χρήσης του παρόντος άρθρου σε τρίτα συνεργαζόμενα με την Διοργανώτρια πρόσωπα, αποκλειστικά για τους σκοπούς προώθησης, προβολής, δημοσιότητας του Προγράμματος, όπως ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, παρόχους οπτικοακουστικού περιεχομένου, διαφημιστικές εταιρίες κοκ. 2. Οι Συμμετέχοντες, με την υποβολή της συμμετοχής τους και την αποδοχή των παρόντων Αναλυτικών Ορων, αποδέχονται και συναινούν στην χρήση της επωνυμίας ή του λογοτύπου, σήματος, διακριτικού γνωρίσματος και λοιπών διακριτικών στοιχείων της επιχείρησής τους για τους σκοπούς διεξαγωγής, προώθησης, προβολής, δημοσιότητας του Προγράμματος, όπως η χρήση αυτή εξειδικεύεται ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Ο Νικητής ΙοΤ και ο Νικητής Κοινού (αρχικοί και τελικοί νικητές, κατά περίπτωση) συναινούν στην λήψη και στην χρήση φωτογραφιών τους (ή και βίντεο) και στην αναφορά, αναπαραγωγή, αποθήκευση της εικόνας, της φωνής, του όνοματος τους και της επωνυμίας και λοιπών διακριτικών στοιχειών και γνωρισμάτων της επιχείρησής τους με οποιονδήποτε τρόπο, όπως π.χ στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ή πλατφόρμες οπτικοακουστικού περιεχομένου, σε κοινωνικά δίκτυα ή πλατφόρμες, ηλεκτρονικό ή έντυπο ή άλλο διαφημιστικό υλικό για τους σκοπούς διεξαγωγής, προώθησης, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος ως και στην χρήση αυτών για τους ανωτέρω σκοπούς, όπως η χρήση αυτή εξειδικεύεται ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4. Οι Συμμετέχοντες συναινούν να συνεργαστούν με τη Διοργανώτρια για την παραγωγή οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού που θα δημιουργηθεί για την υλοποίηση του Προγράμματος και την απόδοση των Δώρων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Ορους. 10. Λοιποί όροι 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και για οιαδήποτε αιτία, κατά την απόλυτη κρίση της, τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, να παρατείνει ή να μειώσει την Διάρκεια του Προγράμματος ή και να το ακυρώσει μετά από προηγούμενη ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Tόπο. Μετά την

9 εκπνοή του Προγράμματος και την Απόδοση και υλοποίηση του Δώρου, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των Συμμετεχόντων, ενώ αντίθετα επιφυλάσσεται για την άσκησή κάθε νομίμου δικαιώματός της (συμπεριλαμβανομένης και κάθε αξίωσης αποζημίωσης) κατά των ανωτέρω. Η Διοργανώτρια, δεν παρέχει με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ουδεμία εγγύηση και δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα επί του διαφημιστικού υλικού που θα παραχθεί και αποτελεί το Δώρο. 2. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις λογότυπα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και εν γένει των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ. 3. Ο OTE ουδεμία ευθύνη φέρει για την διασπορά των φωτογραφιών, στοιχείων, κτλ από χρήστες του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ της μεταφορά, uploading, downloading, sharing, κλπ). Ομοίως ο OTE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Διαδικτυακό Τόπο που έχει αναπτυχθεί με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος. 4. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα με οποιαδήποτε ιδιότητα συνεπάγεται εκ μέρους του συμμετέχοντος τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα από τη Διοργανώτρια, για τις ανάγκες διεξαγωγής του Προγράμματος και την απόδοσης και υλοποίησης των Δώρων, ως και για την τήρηση αντίστοιχου Αρχείου για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού αυτού. Αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι συνδεδεμένες με την Διοργανώτρια εταιρίες ή συνεργαζόμενες με αυτήν για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Προγράμματος. Πέραν αυτών και πέραν όσων ορίζονται ειδικώς στο άρθρο 8 των παρόντων Αναλυτικών Όρων, η Διοργανώτρια δεν διαβιβάζει και δεν αποκαλύττει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτα πρόσωπα. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σκοπού του Προγράμματος και την διαδικασία απόδοσης των Δώρων, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, σύμφωνα με την με αριθμ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΧΠ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και πρόσβασης σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με τα άρθρα ν.2472/97, έχοντας επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΟΤΕ, στη διεύθυνση Λ.Κηφισίας 99, υπόψη Υποδ/νσης Επικοινωνίας Marketing Εταιρικών & Επιχ/κών Πελατών και Περιαγωγής Σταθερής & Κινητής, με την επισήμανση για το Πρόγραμμα BUSINESS IΤ EXCELLENCE. 5. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένοι στον Διαδικτυακό τόπο και έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, Χαρά Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28) και οποιοσδήποτε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων Αναλυτικών Όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

10 6. Για οιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από το Πρόγραμμα, αρμόδια δικαστήρια είναι τα καθύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 7. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, τόσο από τους Συμμετέχοντες όσο και από το καταναλωτικό κοινό που συμμετέχει στην διαδικασία ψηφοφορίας,προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Αναλυτικών Όρων. =================================================================================

11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS IT EXCELLENCE H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 99), διοργανώνει το παρόν προωθητικό πρόγραμμα (εφεξής το «Πρόγραμμα»), με την ονομασία «BUSINESS IT EXCELLENCE», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται μέσω του ειδικά διαμορφωμένου διαδικτυακού τόπου του OTE (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»). 1. Με την παρούσα τροποποίηση των όρων του Προγράμματος και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10, παρ. 1 αυτών, η Διοργανώτρια, ενημερώνει ότι ειδικά για την συμμετοχή κατά το Στάδιο Υποβολής Συμμετοχών, τροποποιείται το χρονικό διάστημα διάρκειας και παρατείνεται για μια επιπλέον ημερολογιακή εβδομάδα ώστε να λήγει αντί την 25/5/2015, την 1/6/ Βάσει της παραπάνω παράτασης, η παράγραφος Α) του άρθρου 3 των αναρτημένων όρων του Προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής, με ισχύ από 18/5/2015: «Α) Στάδιο Υποβολής Συμμετοχών: το χρονικό διάστημα από 20/4/2015 έως 1/6/2015 (αντί την 25/5/2015), κατά το οποίο οι Διαγωνιζόμενοι θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους (εφεξής «Στάδιο Υποβολής Συμμετοχών»)» 3. Κατά τα λοιπά, όλοι οι όροι του Προγράμματος, παραμένουν ως έχουν. Η παρούσα τροποποίηση είναι κατατεθειμένη στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, Χαρά Σπυριδοπούλου και βρίσκεται δημοσιευμένη στο Διαδικτυακό Τόπο του Προγράμματος και είναι δεσμευτική. 1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΚΡΑΤΣ SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΚΡΑΤΣ SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΚΡΑΤΣ SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ. 1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

«Διαφημιστική»), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο. 2] Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της

«Διαφημιστική»), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο. 2] Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Honda Roadtrips» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού FB. 6. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας μία φορά την αίτηση συμμετοχής-φόρμα.

Όροι Διαγωνισμού FB. 6. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας μία φορά την αίτηση συμμετοχής-φόρμα. Όροι Διαγωνισμού FB 1. Ο διαγωνισμός «SCANIT στο Facebook» διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ScanIT 4Experience s.a.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 179, 2 ο Όροφο με ΑΦΜ 800385689,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» 1] H εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Energizer CampingPass» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Φόρτις Εμπορική ΑΕ», εδρεύουσα στην Αττική, Θέση Σουρέζα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Energizer CampingPass» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Φόρτις Εμπορική ΑΕ», εδρεύουσα στην Αττική, Θέση Σουρέζα ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Energizer CampingPass» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Φόρτις Εμπορική ΑΕ», εδρεύουσα στην Αττική, Θέση Σουρέζα Φυλή, ΤΚ 13341 (εφεξής ο «Διοργανωτής»), με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Διαγωνισμός My COSMΟΤΕ Κινητή»

«Διαγωνισμός My COSMΟΤΕ Κινητή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «Διαγωνισμός My COSMΟΤΕ Κινητή» ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού Idealia

Όροι Διαγωνισμού Idealia Όροι Διαγωνισμού Idealia H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο τριάντα (30) κρέμες ημέρας Idealia για μικτή-λιπαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh 1.Η εταιρεία GROUPE SEB ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. (εφεξής καλούμενη Διοργανωτής/Διοργανώτρια ), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα ενέργεια/διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» 1] Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού. VICHY Neovadiol «Πες μας τη γνώμη σου»

Όροι Διαγωνισμού. VICHY Neovadiol «Πες μας τη γνώμη σου» Όροι Διαγωνισμού VICHY Neovadiol «Πες μας τη γνώμη σου» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α, Ν. Ιωνία Αττικής, Α.Φ.Μ 094026261/Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

WIND Βρές το κλειδί για τον παράδεισο της επικοινωνίας

WIND Βρές το κλειδί για τον παράδεισο της επικοινωνίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Βρές το κλειδί για τον παράδεισο της επικοινωνίας Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «HANGOVER III»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «HANGOVER III» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «HANGOVER III» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE»), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE XMAS Promo 2017»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE XMAS Promo 2017» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE XMAS Promo 2017» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμού ΙΑΣΩ myiasomoments

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμού ΙΑΣΩ myiasomoments OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμού ΙΑΣΩ myiasomoments 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND ΘΑ ΠΑΡΑΜΙΛΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND ΘΑ ΠΑΡΑΜΙΛΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND ΘΑ ΠΑΡΑΜΙΛΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ALL ABOUT CONCEPT», που εδρεύει στην Κάντζα Παλλήνης, Ερμού 4, ΤΚ 15 351, (στο εξής αναφερόμενη και ως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού «MΕΤΡΗΤΑ - SFERAMAΞΟ»

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού «MΕΤΡΗΤΑ - SFERAMAΞΟ» Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού «MΕΤΡΗΤΑ - SFERAMAΞΟ» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SPACE FM STEREO ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (εν συντομία «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο νομό Αττικής,.., και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» SMS contest»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» SMS contest» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» SMS contest» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMΟΤΕ TV Διαγωνισμός Disney Junior Μαλλιά Κουβάρια»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMΟΤΕ TV Διαγωνισμός Disney Junior Μαλλιά Κουβάρια» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMΟΤΕ TV Διαγωνισμός Disney Junior Μαλλιά Κουβάρια» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#WINDrising»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#WINDrising» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#WINDrising» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει Διαγωνισμό με έπαθλα προσκλήσεις, συσκευές, δώρα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε έδρα την Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 48, (εφ εξής η «διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής σε Προωθητικό Πρόγραμμα «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE Shazam»

Όροι Συμμετοχής σε Προωθητικό Πρόγραμμα «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE Shazam» Όροι Συμμετοχής σε Προωθητικό Πρόγραμμα «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE Shazam» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ 4G+ Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής Cosmote ή Διοργανώτρια Εταιρεία ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ: «Υβρίδια: Στα όρια Τέχνης και Τεχνολογίας» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND SUPER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND SUPER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND SUPER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμός Μαγειρέψτε με την Πολυεστία Ελ Γκρέκο H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα.

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Ακόμα και η μαμά θα Lanes» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ανώνυμη εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής Κύμα Εκπτώσεων ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Όροι Συμμετοχής Κύμα Εκπτώσεων ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Όροι Συμμετοχής Κύμα Εκπτώσεων ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Στηλμέτ Υπηρεσίες Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 2-4, και η ατομική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι διενέργειας διαγωνισμού theconcept TAVROS με τέσσερα δώρα (λήξη συμμετοχών την )

Όροι διενέργειας διαγωνισμού theconcept TAVROS με τέσσερα δώρα (λήξη συμμετοχών την ) Όροι διενέργειας διαγωνισμού theconcept TAVROS με τέσσερα δώρα (λήξη συμμετοχών την 15-1-2017) 1. Η theconcept TAVROS (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο

Διαβάστε περισσότερα

OPOI KAI ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Athens Digital Lab»

OPOI KAI ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Athens Digital Lab» OPOI KAI ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Athens Digital Lab» 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1. Το σωματείο με την επωνυμία «Σύμπραξη για την Αθήνα» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αναξαγόρα αριθμός 3-5, εφεξής «AP»,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Το πιο θρεπτικό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς!»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Το πιο θρεπτικό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς!» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Το πιο θρεπτικό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς!» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ»

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ημερομηνία πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός WIND QUIZ

Διαγωνισμός WIND QUIZ Διαγωνισμός WIND QUIZ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία τηλεπικοινωνιών «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ», με έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, τηλέφωνο 210 6158000 (εφεξής καλούμενη χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «KICK A.E ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, Χάλκης

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοποιήσουν επιπλέον την υπηρεσία e-λογαριασμός. Για την ενεργοποίηση της

ενεργοποιήσουν επιπλέον την υπηρεσία e-λογαριασμός. Για την ενεργοποίηση της ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός από την COSMΟΤΕ» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε..» (εφεξής «COSMOTE» ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού IDEAL SOLEIL Dry Touch

Όροι Διαγωνισμού IDEAL SOLEIL Dry Touch Όροι Διαγωνισμού IDEAL SOLEIL Dry Touch H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL»ή η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις βιβλία της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη!

Μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις βιβλία της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη! Μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις βιβλία της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη! Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α. & Σ. ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Εκδόσεις Σαββάλας»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «My salad style»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «My salad style» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «My salad style» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία EUROCATERING ΑΕ με έδρα ΚΑΑ-Κεντρική Αγορά Αθηνών, Υπόστεγο Δ-50, ΑΦΜ 099004349, ΔΟΥ ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

συμμετοχών κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι ανάλογος του αριθμού των Προϊόντων που θα έχει αγοράσει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (αν, για

συμμετοχών κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι ανάλογος του αριθμού των Προϊόντων που θα έχει αγοράσει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (αν, για ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. («ΡΕΚΙΤ») σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» («ΑΒ») (οι «Διοργανώτριες εταιρείες») διοργανώνουν Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολαιογράφος Αθηνών Ράμμου Σπυριδούλα

Συμβολαιογράφος Αθηνών Ράμμου Σπυριδούλα ΑΡΙΘΜΟΣ 8923 13/10/2017 Συμβολαιογράφος Αθηνών Ράμμου Σπυριδούλα ΟΡΟΙ 1. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 19/10/2017 μέχρι και την 21/10/2017 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, της Visa Europe Services Inc. και της OGILVY ONE WORLDWIDE SA, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, της Visa Europe Services Inc. και της OGILVY ONE WORLDWIDE SA, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο 14χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρία Visa Europe Services Inc.» που εδρεύει 1 Sheldon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE» με έδρα την Αθήνα Αμαλίας 38, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποτροφίες θα αναρτηθούν στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) Accounting Youngsters και ο διαγωνισμός θα διαρκέσει συνολικά 19 ημέρες.

Οι υποτροφίες θα αναρτηθούν στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) Accounting Youngsters και ο διαγωνισμός θα διαρκέσει συνολικά 19 ημέρες. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EPSILON NET A.E.» που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 17ης Νοεμβρίου 79, τ.κ. 543 52, με Α.Φ.Μ. 099357493, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, διοργανώνει προωθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η MTN Cyprus Ltd (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «MTN MADWALK INVITATIONS»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ WIND «MOTOROLA RAZR ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ Ν.ΥΟΡΚΗ»

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ WIND «MOTOROLA RAZR ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ Ν.ΥΟΡΚΗ» ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ WIND «MOTOROLA RAZR ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ Ν.ΥΟΡΚΗ» Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Διον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «General Motors Ελλάς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 56 & Δελφών 2, με ΑΦΜ 094139058 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «COSMΟΤΕ TV ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 2017»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «COSMΟΤΕ TV ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 2017» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «COSMΟΤΕ TV ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 2017» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE TV» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016)

Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016) Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016) 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων αρ. 81) όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού L Institut Vichy

Όροι Διαγωνισμού L Institut Vichy Όροι Διαγωνισμού L Institut Vichy H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο ένα ταξίδι για δύο (2) άτομα στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE DEALS for YOU Athens Clue: Facebook Live Video Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2, T.K. 185 47) (εφεξής οι «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό H δύναμη των Χριστουγέννων 1. Η εταιρία με την επωνυμία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Λεωφ. Κηφισού 130 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

4. Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν κατόπιν της διεξαγωγής του παιχνιδιού.

4. Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν κατόπιν της διεξαγωγής του παιχνιδιού. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NIKKO 1. Ο διαγωνισμός NIKKO διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διαγωνισμός «Cookλοι»

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διαγωνισμός «Cookλοι» ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διαγωνισμός «Ckλοι» 1. Η εταιρεία Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε. (εφεξής καλούμενη Διοργανωτής/ Διοργανώτρια ), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε», (εφεξής ο «ΣΚΑΪ»), ΑΦΜ 094439203, Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COCO-MAT: COCO-MAT PILLOWSOPHY Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCOMAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο;"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο; Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο;" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΕΕΕ», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2 Πειραιάς (Νέο Φάληρο), T.K. 185 47) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EcoArtbyEnergizer» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Φόρτις Εμπορική ΑΕ», εδρεύουσα στην Αττική, Θέση Σουρέζα Φυλή, ΤΚ 13341 (εφεξής ο «Διοργανωτής»), με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία θα διανείμει στους καταναλωτές πέντε διαφορετικά έντυπα σε σχήμα κινητού τηλεφώνου. Κάθε έντυπο θα έχει τυπωμένο ένα μοναδικό αριθμό.

Η Εταιρεία θα διανείμει στους καταναλωτές πέντε διαφορετικά έντυπα σε σχήμα κινητού τηλεφώνου. Κάθε έντυπο θα έχει τυπωμένο ένα μοναδικό αριθμό. «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Επίλεξε smart @ Wind stores» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού. VICHY Είσαι μαχήτρια. Σου αξίζει να γίνεις και διάσημη!

Όροι Διαγωνισμού. VICHY Είσαι μαχήτρια. Σου αξίζει να γίνεις και διάσημη! Όροι Διαγωνισμού VICHY Είσαι μαχήτρια. Σου αξίζει να γίνεις και διάσημη! H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α, Ν. Ιωνία Αττικής, Α.Φ.Μ 094026261/Δ.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στο διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ ESTEE LAUDER GREECE

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ ESTEE LAUDER GREECE ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ ESTEE LAUDER GREECE 1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Estee Lauder Hellas AE, (Τζαβέλλα 67 και Μεσογείων, Χαλάνδρι) νομίμως εκπροσωπούμενη, ΑΦΜ 099877197

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΤΕ TV Διαγωνισμός Disney Junior «Η Μικρή Γιατρός»»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΤΕ TV Διαγωνισμός Disney Junior «Η Μικρή Γιατρός»» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΤΕ TV Διαγωνισμός Disney Junior «Η Μικρή Γιατρός»» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ANTETOKOUNBROS WE ARE ALL BROS SMS Contest»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ANTETOKOUNBROS WE ARE ALL BROS SMS Contest» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ANTETOKOUNBROS WE ARE ALL BROS SMS Contest» Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής»), που

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Check Back in Time 1. H εταιρεία «ΕΨΑ A.E. Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών» (Λεωφ. Δημοκρατίας & Αποστόλου Λάμπη, Αγριά Βόλου 37300, τηλ. 24280-91901), εφεξής η «Διοργανώτρια»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΤΗΣ NRG

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΤΗΣ NRG ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΤΗΣ NRG 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Η ανώνυμη εταιρεία εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

4.2. Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα μόνιμα, νόμιμα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικία

4.2. Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα μόνιμα, νόμιμα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικία ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Προκήρυξη διαγωνισμού 1.1 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ Α.Ε.» (πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών), καλούμενη εφεξής «η εταιρεία», που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

8. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει

8. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει ΟΡΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Η ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε που εδρεύει ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Τ.Κ 84700 Τ.Θ 119 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MAZI ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ SPEED QUIZ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MAZI ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ SPEED QUIZ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MAZI ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ SPEED QUIZ» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE GRAB THAT DEAL

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE GRAB THAT DEAL ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE GRAB THAT DEAL 1) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE») και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3E)», καλουµένη κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συµµετοχής: «Η ΝΕΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΤΔ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΖΕΙ 2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ»

Όροι Συµµετοχής: «Η ΝΕΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΤΔ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΖΕΙ 2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ» Όροι Συµµετοχής: «Η ΝΕΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΤΔ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΖΕΙ 2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ» A. Αντικείµενο του Διαγωνισµού: Η εταιρεία ΝΕΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΤΔ που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα