Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE"

Transcript

1 Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 99), διοργανώνει το παρόν προωθητικό πρόγραμμα (εφεξής το «Πρόγραμμα»), με την ονομασία «BUSINESS IT EXCELLENCE», το οποίο διενεργείται μέσω του ειδικά διαμορφωμένου διαδικτυακού τόπου του OTE (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής και «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την ανάδειξη των νικητών στο πλαίσιο της διεξαγωγής του. 1. Αντικείμενο του Προγράμματος Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η ανάδειξη της καλύτερης λύσης στον τομέα του «Διαδικτύου των Πραγμάτων» («Internet of Things»), που θα σχεδιαστεί και θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (εφεξής «Λύση IoT» ή «Λύση»), όπως θα προκύψει από την διαδικασία αξιολόγησης από το κοινό (επιχειρήσεις ή/και καταναλωτικό κοινό) και την κρίση ειδικής επιτροπής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται ειδικώς στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα 1. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε δύο κατηγορίες συμμετεχόντων: α) Συμμετέχοντες ως διαγωνιζόμενοι για την ανάδειξη της καλύτερης Λύσης ΙοΤ (εφεξής Διαγωνιζόμενοι») και β) Συμμετέχοντες στην διαδικασία ψηφοφορίας ως υποστηρικτές των διαγωνιζόμενων Λύσεων ΙοΤ από τους οποίους θα αναδειχθεί ο Νικητής Κοινού (εφεξής «Υποστηρικτές»). 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ως Διαγωνιζόμενοι έχουν επιχειρήσεις/ελεύθεροι επαγγελματίες (νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (εφεξής «Επιχείρηση») στον τομέα της πληροφορικής ή προϊόντων τεχνολογίας ως κατασκευαστές λογισμικού και εφαρμογών ή λειτουργούν ως μεταπωλητές αντίστοιχων προϊόντων και υπηρεσιών και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου Μεταπωλητές που συμμετέχουν ως Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να έχουν εξασφαλίσει νομίμως την προηγούμενη άδεια των κατασκευαστών λογισμικού και των λοιπών δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή τυχόν άλλων συναφών δικαιωμάτων επί των Λύσεων ΙοΤ με τις οποίες διαγωνίζονται στο Πρόγραμμα, προκειμένου για την νόμιμη συμμετοχή τους σε αυτό και την κατά πάντα χρόνο τήρηση των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Η συμμετοχή των μεταπωλητών στο Πρόγραμμα επιτρέπεται, μόνο εφόσον η προτεινόμενη από αυτούς ως διαγωνιζόμενη Λύση δεν υποβάλλεται παράλληλα στο Πρόγραμμα με την συμμετοχή του κατασκευαστή - δημιουργού της.

2 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ως Υποστηρικτές έχουν επιχειρήσεις/ελεύθεροι επαγγελματίες (νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε την έδρα τους στην Ελλάδα, όπως και οι ατομικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και να είναι ως φυσικά πρόσωπα όλοι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστικούς του ΟΤΕ, της COSMOTE, της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν γένει των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ ως και οι συνδεδεμένες με οιονδήποτε τρόπο με την Διοργανώτρια, το προσωπικό αυτών, των ιδιοκτητών και εργαζόμενων στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ/Cosmote Corners καθώς και οι συγγενείς τους α και β βαθμού και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω. Απαγορεύεται η συμμετοχή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς, η προβολή-διαφήμιση των οποίων δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς που προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ, τα χρηστά ήθη ή/και δε συνάδουν με την εταιρική εικόνα της Διοργανώτριας ή/και των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ. 6. Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώνεται από το φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά, ειδικά και σχετικά από το νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας επιχείρησης. Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των συμπληρωθέντων στοιχείων (τόσο του εκπροσώπου όσο και της Επιχείρησης). Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων αυτών παρέχει δικαίωμα στον ΟΤΕ, καθ ολη την διάρκεια του Προγράμματος, να ακυρώσει την συμμετοχή αυτή, ακόμα και στο στάδιο απόδοσης Δώρου, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του Διαγωνιζόμενου ή του Υποστηρικτή. 7. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή διευκολύνσεων Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και σύμφωνα με τους όρους χρήσης αυτού. 8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή οποιουδήποτε Διαγωνιζόμενου ή Υποστηρικτή σε οποιοδήποτε Στάδιο του Προγράμματος, ακόμα και σε αυτό της Απόδοσης των Δώρων για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων (τόσο στο όνομα του όσο και στο όνομα της συμμετέχουσας εταιρείας) δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) λόγω επιγενόμενης αδυναμίας τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος (π.χ. αν δεν είναι σε θέση να διαθέσει εμπορικά την Λύση IoT έως τις 30/11/15, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η υπογραφή σύμβασης για την εμπορική διάθεσή της αναδειχθείσας Λύσης του Νικητή ΙοΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στου παρόντες Αναλυτικούς Όρους. 3. Διάρκεια του Προγράμματος Η συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος ορίζεται το χρονικό διάστημα από 20/4/2015 έως και 7/7/2015 (εφεξής «Διάρκεια του Προγράμματος» ή «Διάρκεια») και περιλαμβάνει τέσσερα (4) επιμέρους στάδια, ως εξής : Α) Στάδιο Υποβολής Συμμετοχών: το χρονικό διάστημα από 20/4/2015 έως 1/6/2015 (αντί 25/5/2015), κατά το οποίο οι Διαγωνιζόμενοι θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους (εφεξής «Στάδιο Υποβολής Συμμετοχών»).

3 Β) Στάδιο Αξιολόγησης: το χρονικό διάστημα από 11/5/2015 έως 22/6/2015, κατά οποίο θα διενεργείται ψηφοφορία και αξιολόγηση των υποψήφιων Λύσεων από τους Υποστηρικτές και το καταναλωτικό κοινό για την ανάδειξη του Νικητή ΙοΤ (εφεξής «Στάδιο Αξιολόγησης»). Γ) Στάδιο Επιλογής: το χρονικό διάστημα από 23/6/2015 έως 7/7/2015, κατά το οποίο θα γίνει η επιλογή των Νικητή ΙοΤ και Νικητή Κοινού (εφεξής «Στάδιο Επιλογής»). Δ) Στάδιο Απόδοσης του Δώρου στον Νικητή ΙοΤ και στο Νικητή Κοινού: από την λήξη του Σταδίου Επιλογής μέχρι το τέλος Ιανουαρίου Απαιτήσεις του Προγράμματος για τις τεχνικές και εμπορικές προδιαγραφές των Λύσεων IoT Οι διαγωνιζόμενες Λύσεις IoT πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές και εμπορικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις: α) να αποτελούνται υποχρεωτικά από λογισμικό νεφοϋπολογιστικής (cloud software), M2M εξοπλισμό (hardware) προαιρετικά και διασυνδεσιμότητα (connectivity) με την χρήση είτε ασύρματης είτε ενσύρματης τεχνολογίας. Επιπλέον δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι Λύσεις ΙοΤ που παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πάνω από δεδομένα που προέρχονται από εφαρμογές/λύσεις M2Μ τρίτων (π.χ λογισμικό νεφοϋπολογιστικής (cloud software) που αφορά την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων ( Big Data ). β) Να περιέχουν ήδη κατά τον σχεδιασμό τους τεχνικά χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν εξ ορισμού προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των μελλοντικών χρηστών («privacy by design» & «privacy by default»). γ) να είναι ήδη διαθέσιμες εμπορικά, ή να είναι έτοιμες προς εμπορική διάθεση, ή τουλάχιστον να βρίσκονται σε δοκιμαστική φάση κατά την συμμετοχή στο Πρόγραμμα, με δεσμευτική ημερομηνία εμπορικής διάθεσης το αργότερο την 30/11/2015. δ) να είναι αναπτυγμένες στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά να υποστηρίζουν τη αγγλική. Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων και η εγκυρότητα κάθε συμμετοχής θα ελέγχεται και θα επιβεβαιώνεται από την Επιτροπή Τεκμηρίωσης, που απαρτίζεται από στελέχη της Διοργανώτριας (εφεξής «Επιτροπή Τεκμηρίωσης») αμέσως μετά την υποβολή της. 5. Διαδικασία Συμμετοχής και Διεξαγωγής του Προγράμματος 1. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να μεταβεί στον Διαδικτυακό Τόπο και να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, αποδεχόμενος τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται ανωτέρω στον όρο Κάθε Διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει με τη συμμετοχή του μέχρι και πέντε (5), κατ ανώτατο όριο, Λύσεις Internet of Things, που πληρούν τις τεχνικές και εμπορικές προδιαγραφές που ορίζονται παραπάνω στο άρθρο 4 των παρόντων Αναλυτικών Ορων. 3. Κατά το στάδιο Υποβολής Συμμετοχών, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμπεριλάβουν, κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, που θα υπάρχει αναρτημένη στον Διαδικτυακό Τόπο, την περιγραφή των χαρακτηριστικών της Λύσης τους, τα ωφελήματα (benefits) της χρήσης αυτής για τους πελάτες τους με σκοπό να ενισχύσουν την εικόνα του προϊόντος και την προτίμηση των Υποστηρικτών και του καταναλωτικού κοινού.

4 Η περιγραφή αυτή μπορεί να συνοδεύεται με ανάρτηση σχετικού οπτικοακουστικού υλικού και φωτογραφιών (εφεξής «Περιεχόμενο»). 4. Κατά το Στάδιο Αξιολόγησης, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ως Υποστηρικτές πρέπει να συμπληρώσουν την επωνυμία και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου τους στην ειδική φόρμα που βρίσκεται αναρτημένη στον Διαδικτυακό Τόπο. Κατά την διαδικασία ψηφοφορίας οι Υποστηρικτές και το καταναλωτικό κοινό (επιχειρήσεις ή/και καταναλωτές) θα ψηφίζουν από τις αναρτημένες στον Διαδικτυακό Τόπο την καλύτερη κατά την κρίση τους Λύση IoΤ. Οι Υποστηρικτές καλούνται να υποστηρίξουν την Λύση IoT που προτιμούν, περιγράφοντας τους λόγους για τους οποίους την προκρίνουν καθώς και τον τρόπο που θεωρούν ότι αυτή μπορεί να ωφελήσει την επιχείρησή τους και η επωνυμία τους θα εμφανίζεται στον Διαδικτυακό Τόπο μαζί με την αντίστοιχη Λύση που προκρίνουν. 5. Οι Υποστηρικτές και το κοινό που συμμετέχει στην ψηφοφορία, έχουν δικαίωμα μόνο μιας ψήφου, που θα υποβάλλεται είτε στο Διαδικτυακό Τόπο με συμπλήρωση (sign in) του ονόματος/επωνυμίας και του τους, ακολουθώντας την αυτοματοποιημένη διαδικασία του Διαδικτυακού Τόπου (double sign in), είτε με οποιαδήποτε από τις παρακάτω ψηφιακές επιλογές προτίμησης των κοινωνικών δικτύων: «like» μέσω Facebook, «share» μέσω Linkedin, Twitter και Google+, ενώ όλοι οι τρόποι ψηφοφορίας έχουν την ίδια βαρύτητα. 6. Κατά το Στάδιο Επιλογής, ειδική επιτροπή ή (εφεξής «Επιτροπή Επιλογής»), που θα απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη της Διοργανώτριας, θα αναδείξει, ανάμεσα στις δεκαπέντε (15) πιο δημοφιλείς, όπως αναδείχθηκαν από τις ψήφους που έλαβαν από τους Υποστηρικτές και το κοινό, την κορυφαία κατά την κρίση της Λύση ΙοΤ και το Νικητή ΙοΤ, έπειτα από αξιολόγηση των ειδικών χαρακτηριστικών και ωφελημάτων τους, προσμετρώντας κατά την διαμόρφωση της κρίσης της και την σειρά που έλαβε στην προτίμηση του κοινού. Οι δεκαπέντε (15) προκριθέντες Διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα πρόσθετο ερωτηματολόγιο, ενώ η Επιτροπή Επιλογής δύναται να ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις, εφόσον κρίνει αναγκαίο και να προγραμματίζει για το σκοπό αυτό επικοινωνία/συνάντηση με τους ανωτέρω Διαγωνιζόμενους. Συνεκτιμώντας τις απαντήσεις και την πληροφορία από το παραπάνω ερωτηματολόγιο και την σχετική επικοινωνία η Επιτροπή Επιλογής θα καταδείξει το Νικητή ΙοΤ. 7. Κατά το Στάδιο Επιλογής, η Επιτροπή Επιλογής, από κοινού με το Νικητή ΙοΤ, θα αναδείξει έναν Νικητή Κοινού, από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν ως Υποστηρικτές της αναδειχθείσας Λύσης ΙοΤ και που, κατά την κρίση της Επιτροπής, υποστήριξαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Λύση. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που μεταβληθεί το πρόσωπο του αρχικού Νικητή ΙοΤ, για τους λόγους που προβλέπονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους (πχ δεν αποδεχθεί εν όλω ή εν μέρει το Δώρο, η Λύση δεν πληροί κατά πάντα χρόνο τις απαιτήσεις του Προγράμματος κοκ), η ανωτέρω διαδικασία επιλογής Νικητή Κοινού θα επαναληφθεί, καθώς ως Νικητής Κοινού αναδεικνύεται σε κάθε περίπτωση Υποστηρικτής της Λύσης του τελικού Νικητή ΙοΤ. 8. Καθόλη την Διάρκεια του Προγράμματος, θα λειτουργεί ξεχωριστή Επιτροπή Τεκμηρίωσης της Διοργανώτριας, που θα ελέγχει την πλήρωση των απαιτούμενων κριτήριων και προϋποθέσεων κατά πάντα χρόνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, με δικαίωμα να απορρίπτει κάθε Διαγωνιζόμενο ή Υποστηρικτή ή/και κάθε συμμετέχοντα στην ψηφοφορία σε οποιοδήποτε Στάδιο του Προγράμματος. 9. Διευκρινίζεται ρητά ότι τόσο η Επιτροπή Επιλογής, όσο και η Επιτροπή Επαλήθευσης, διαμορφώνουν την κρίση τους, σε κάθε περίπτωση, κατά την απόλυτη, αναιτιολόγητη και ανέλεγκτη διακριτική τους ευχέρεια.

5 10. Οι Υποστηρικτές και το καταναλωτικό κοινό που συμμετέχει στην διαδικασία ψηφοφορίας δεσμεύονται ρητά και ανεπιφύλακτα να μην προβούν σε οιαδήποτε παράνομη ενέργεια, με σκοπό την νόθευση της ψηφοφορίας και του αποτελέσματός της, ενώ η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη και αναιτιολόγητη κρίση της, να αποκλείσει από το Στάδιο αυτό κάθε πρόσωπο που παραβιάζει ή πιθανολογεί ότι παραβιάζει τον όρο αυτό, σε οιοδήποτε Στάδιο του Προγράμματος. 6. Δώρα του Προγράμματος 1. Η Διοργανώτρια θα αποδώσει στον Νικητή ΙοΤ το εξής Δώρο: Α. Προσφορά για την σύναψη σύμβασης με τον ΟΤΕ ή την COSMOTE, με αντικείμενο την συνεργασία του Νικητή ΙοΤ με μία από τις εταιρίες αυτές, για την από κοινού εμπορική διάθεση και εκμετάλλευση της αναδειχθείσας Λύσης ΙοΤ, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θα διαπραγματευτούν καλόπιστα και θα συμφωνήσουν εγγράφως τα μέρη ΚΑΙ Β. Δημιουργία και παραγωγή διαφημιστικού υλικού και διαφημιστική προβολή αξίας από τον OTE ή την COSMOTE, για την προβολή του Νικητή ΙοΤ και της συνεργασίας του με τον OTE ή την COSMOTE από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή/και το διαδίκτυο, σε συνεργασία με τους συνεργάτες που θα επιλέξουν ο OTE ή η COSMOTE κατά την απόλυτη κρίση τους, μετά την σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης. Την επικοινωνιακή στρατηγική που θα ακολουθηθεί, το διαφημιστικό υλικό που θα παραχθεί και τα μέσα προβολής που θα επιλεγούν θα αναλάβει αποκλειστικά ο OTE ή η COSMOTE μέσω της διαφημιστικής τους εταιρείας. 2. Η Διοργανώτρια θα αποδώσει στο Νικητή Κοινού το εξής Δώρο: Δημιουργία και παραγωγή διαφημιστικού υλικού και διαφημιστική προβολή αξίας από τον OTE ή την COSMOTE για την προβολή του Νικητή Κοινού από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή/και το διαδίκτυο, σε συνεργασία με τους συνεργάτες που θα επιλέξουν ο OTE ή η COSMOTE, κατά την απόλυτη κρίση τους, μετά την κατάρτιση της σύμβασης του Νικητή ΙοΤ με τον ΟΤΕ ή την COSMOTE. Την επικοινωνιακή στρατηγική που θα ακολουθηθεί, το διαφημιστικό υλικό που θα παραχθεί και τα μέσα προβολής που θα επιλεγούν θα αναλάβει αποκλειστικά ο OTE ή η COSMOTE μέσω της διαφημιστικής τους εταιρείας. 3.Στο διαφημιστικό υλικό των Νικητών θα υπάρχει αναφορά στον ΟΤΕ ή/και στην COSMOTE, ως χορηγού επικοινωνίας της διαφημιζόμενης επιχείρησης. 4.Τα ανωτέρω Δώρα είναι προσωπικά και οι Νικητές δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα ή μη πράγματα. 5. Κανένας Νικητής δεν δικαιούται άνω του ενός Δώρου. 7. Διαδικασία ενημέρωσης - Απόδοσης Δώρων 1. Κατά το Στάδιο Επιλογής τα ονόματα των Νικητών θα ανακοινωθούν στον Διαδικτυακό Τόπο.

6 2. Οι Νικητές κάθε κατηγορίας, θα ειδοποιούνται τηλεφωνικά ή/και με από τη Διοργρανώτρια, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν συμπληρώσει στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ο Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός δύο (2) ημερών από την λήξη του Σταδίου Επιλογής, η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακηρύξει νέο Νικητή, που θα αναδειχθεί κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της Επιτροπής Επιλογής. 3. Για να έχουν δικαίωμα στο Δώρο τους, θα πρέπει να προσκομίσουν είτε μέσω , είτε μέσω φαξ, εντός 2 (δύο) ημερών από τη στιγμή της ενημέρωσής τους, τα νομιμοποιητικά της επιχείρησής τους στον ΟΤΕ καθώς και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα απόδειξης και ταυτοπροσωπίας των νομίμων εκπροσώπων τους (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξουσιοδοτήσεων) ως και κάθε άλλο νομιμοποιητικό ή άλλο έγγραφο ζητήσει η Διοργανώτρια για τους σκοπούς αυτούς. Οι Νικητές θα πρέπει να υπογράψουν εις διπλούν την Δήλωση Αποδοχής (εφεξής «Δήλωση Αποδοχής») ή/και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο τυχόν ζητήσει ο ΟΤΕ για την υλοποίηση της απονομής των Δώρων. Σε περίπτωση που οι Νικητές δεν προσκομίσουν εντός της άνω προθεσμίας τα αντίστοιχα έγγραφα, η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακηρύξει νέο Νικητή, που θα αναδειχθεί κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της Επιτροπής Επιλογής. Διευκρινίζεται ότι για το Νικητή Κοινού η Δήλωση Αποδοχής δεν συνεπάγεται τελική απονομή του Δώρου προς αυτόν, καθώς τυχόν μεταβολή στο πρόσωπο του Νικητή ΙοΤ συνεπάγεται μεταβολή στο πρόσωπο του Νικητή Κοινού, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 7 των παρόντων Αναλυτικών Ορων. 4. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την εκπνοή του Σταδίου Επιλογής και την ανάδεξη του Νικητή ΙοΤ, θα καταρτιστεί η συμφωνία για την συνεργασία του με τον ΟΤΕ ή την COSMOTE και θα ξεκινήσει η διαφημιστική καμπάνια για την προώθηση της αναδειχθείσας Λύσης. Σε περίπτωση που δεν καταρτιστεί για τους λόγους που περιγράφονται στους παρόντες Αναλυτικούς Ορους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο η ως άνω συμφωνία, η απονομή του Δώρου ανακαλείται και κατόπιν από τους δεκαπέντε (15) προκριθέντες κατά το Στάδιο Επιλογής καλείται σε διαπραγμάτευση ο Διαγωνιζόμενος που αποφασίζει η Επιτροπή Επιλογής, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της. 5. Μετά την κατάρτιση της ως άνω συμφωνίας με το Νικητή ΙοΤ, η Διοργανώτρια θα επιβεβαιώσει την ανάδειξη του Νικητή Κοινού και θα αποδώσει σε αυτόν το αντίστοιχο Δώρο μέχρι το πέρας του Σταδίου Απονομής των Δώρων. 8. Εγγυήσεις των Συμμετεχόντων για την νομιμότητα των Λύσεων ΙοΤ και του Περιεχομένου 1. Οι Διαγωνιζόμενοι και οι Υποστηρικτές, με την υποβολή της συμμετοχής τους και την αποδοχή των παρόντων Αναλυτικών Όρων, δηλώνουν και εγγυώνται ότι οι Λύσεις ΙοΤ και το Περιεχόμενο, ως και κάθε άλλο υλικό ή περιεχόμενο που θα αναρτήσουν στον Διαδικτυακό Τόπο ή θα υποβάλουν στην Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν παραβιάζει τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων και είναι απαλλαγμένα από πραγματικά και νομικά ελαττώματα. Ειδικότερα εγγυώνται ότι :

7 Α) οι Λύσεις ή/και το Περιεχόμενο, ως και κάθε άλλο υλικό ή περιεχόμενο που θα αναρτήσουν στον Διαδικτυακό Τόπο ή θα υποβάλουν στην Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν θα παραπέμπουν, περιλαμβάνουν, διαφημίζουν και δεν θα παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που είναι παράνομο ή έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη, δεν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν δημιουργούν ή ενισχύουν φυλετικές διακρίσεις ή αισθήματα εθνικισμού, αντιπαλότητας ή εχθρότητας ανάμεσα σε πληθυσμιακές ομάδες, δεν παρακινούν στην διάπραξη αξιοποίνων πράξεων, δεν παρουσιάζουν τη βία ως εξιδανικευμένη ή ασήμαντη κατάσταση, δεν αποτελούν πορνογραφικό υλικό, δεν προσβάλλουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού, δεν θέτουν σε κίνδυνο την ηθική διάπλαση των παιδιών και των νέων, δεν δημιουργούν ηθικά πρότυπα επιβλαβή για την κοινωνική ευημερία, δεν θίγουν με οποιοδήποτε τρόπο την εικόνα, εμπορική φήμη και αξιοπιστία της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Β) οι Λύσεις ή/και το Περιεχόμενο, ως και κάθε άλλο υλικό ή περιεχόμενο, που θα αναρτήσουν στον Διαδικτυακό Τόπο ή θα υποβάλουν στην Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Προγράμματος, δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα αντίστοιχα, το δικαίωμα επί της προσωπικότητας, του ιδίου ονόματος ή της εικόνας του προσώπου, τα προσωπικά δεδομένα ή την ιδιωτικότητα τρίτων, το επιχειρηματικό απόρρητο τρίτων, τις διατάξεις περί ανταγωνισμού ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη με βάση την οποία οποιοσδήποτε τρίτος νομιμοποιείται να εγείρει αξιώσεις για τη σύννομη χρήση, εκμετάλλευση, προβολή ή εν γένει τη νομιμότητα της Λύσης, του Περιεχομένου ή κάθε άλλου υλικού που θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο ή θα υποβληθεί στην Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Προγράμματος. 2. Η Διοργανώτρια διατηρεί κατά πάντα χρόνο το δικαίωμα να αποκλείσει από το Πρόγραμμα οποιονδήποτε Συμμετέχοντα (Διαγωνιζόμενο ή Υποστηρικτή), σε περίπτωση που θιγόμενοι τρίτοι εγείρουν ή απειλούν να εγείρουν αξιώσεις, κατά της Διοργανώτριας (ή των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρών) ή του Συμμετέχοντα, που απορρέουν από την παράβαση των ως άνω εγγυήσεων ή/και των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Στην περίπτωση που αντίστοιχες αξιώσεις τρίτων εγερθούν μετά την λήξη του Προγράμματος που απορρέουν από την παραβίαση των ως άνω εγγυήσεων ή/και των παρόντων Αναλυτικών Όρων από Διαγωνιζόμενο ή Υποστηρικτή, ο τελευταίος υποχρεούται να συνδράμει με κάθε τρόπο την Διοργανώτρια (ή κατά περίπτωση τυχόν συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία) και αναλαμβάνει, ως δικονομικός εγγυητής, να παρέμβει, με δικά του έξοδα, στην ανοιγείσα δίκη, υπέρ της Διοργανώτριας (ή κατά περίπτωση τυχόν συνδεδεμένης με αυτήν Εταιρία) για την επιτυχή απόκρουση των αντίστοιχων ισχυρισμών και αξιώσεων και την προστασία της τελευταίας. 3. Η Διοργανώτρια διατηρεί κατά πάντα χρόνο το δικαίωμα να μην επιτρέψει την ανάρτηση ή/και να αποσύρει από τον Διαδικτυακό Τόπο Λύση ή Περιεχόμενο ως και κάθε άλλο υλικό ή περιεχόμενο, που κατά την κρίση της έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. 9. Άδεια χρήσης 1. Οι Συμμετέχοντες με την υποβολή της συμμετοχής τους και την αποδοχή των παρόντων Αναλυτικών Ορων παραχωρούν στην Διοργανώτρια το δικαίωμα για την μη αποκλειστική, άνευ ανταλλάγματος,

8 ανέκκλητη, παγκόσμια, μεταβιβάσιμη άδεια για την χρήση του αναρτημένου στον Διαδικτυακό Τόπο Περιεχομένου, από την Διοργανώτρια ή και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, αυτούσιο ως σύνολο ή/και σε αποσπάσματα, ενταγμένο σε άλλη σύνθεση οπτικοακουστικού υλικού (όπως πχ διαφημιστικά τρέηλερ), για περίοδο δύο ετών από την λήξη της Διάρκειας, με όποιο τρόπο και όσες φορές η Διοργανώτρια κρίνει πρόσφορο για τους σκοπούς προώθησης, επικοινωνίας, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος. Η παρούσα άδεια περιλαμβάνει το δικαίωμα για την δημοσίευση, μετάδοση, προβολή, αναπαραγωγή, διάθεση στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης μέσω διαδικτύου, οπτικοακουστικών υπηρεσιών με χρήση δικτύων κινητής τηλεφωνίας, ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, αναπαραγωγής έντυπων υλικών, ανάρτησης σε δικτυακούς τόπους της Διοργανώτριας ή και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιριών ή άλλων παρόχων περιεχομένου, ανάρτησης σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες κοκ). Οι Συμμετέχοντες παρέχουν περαιτέρω στην Διοργανώτρια το δικαίωμα να παραχωρήσει περαιτέρω την άδεια χρήσης του παρόντος άρθρου σε τρίτα συνεργαζόμενα με την Διοργανώτρια πρόσωπα, αποκλειστικά για τους σκοπούς προώθησης, προβολής, δημοσιότητας του Προγράμματος, όπως ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, παρόχους οπτικοακουστικού περιεχομένου, διαφημιστικές εταιρίες κοκ. 2. Οι Συμμετέχοντες, με την υποβολή της συμμετοχής τους και την αποδοχή των παρόντων Αναλυτικών Ορων, αποδέχονται και συναινούν στην χρήση της επωνυμίας ή του λογοτύπου, σήματος, διακριτικού γνωρίσματος και λοιπών διακριτικών στοιχείων της επιχείρησής τους για τους σκοπούς διεξαγωγής, προώθησης, προβολής, δημοσιότητας του Προγράμματος, όπως η χρήση αυτή εξειδικεύεται ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Ο Νικητής ΙοΤ και ο Νικητής Κοινού (αρχικοί και τελικοί νικητές, κατά περίπτωση) συναινούν στην λήψη και στην χρήση φωτογραφιών τους (ή και βίντεο) και στην αναφορά, αναπαραγωγή, αποθήκευση της εικόνας, της φωνής, του όνοματος τους και της επωνυμίας και λοιπών διακριτικών στοιχειών και γνωρισμάτων της επιχείρησής τους με οποιονδήποτε τρόπο, όπως π.χ στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ή πλατφόρμες οπτικοακουστικού περιεχομένου, σε κοινωνικά δίκτυα ή πλατφόρμες, ηλεκτρονικό ή έντυπο ή άλλο διαφημιστικό υλικό για τους σκοπούς διεξαγωγής, προώθησης, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος ως και στην χρήση αυτών για τους ανωτέρω σκοπούς, όπως η χρήση αυτή εξειδικεύεται ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4. Οι Συμμετέχοντες συναινούν να συνεργαστούν με τη Διοργανώτρια για την παραγωγή οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού που θα δημιουργηθεί για την υλοποίηση του Προγράμματος και την απόδοση των Δώρων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Ορους. 10. Λοιποί όροι 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και για οιαδήποτε αιτία, κατά την απόλυτη κρίση της, τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, να παρατείνει ή να μειώσει την Διάρκεια του Προγράμματος ή και να το ακυρώσει μετά από προηγούμενη ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Tόπο. Μετά την

9 εκπνοή του Προγράμματος και την Απόδοση και υλοποίηση του Δώρου, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των Συμμετεχόντων, ενώ αντίθετα επιφυλάσσεται για την άσκησή κάθε νομίμου δικαιώματός της (συμπεριλαμβανομένης και κάθε αξίωσης αποζημίωσης) κατά των ανωτέρω. Η Διοργανώτρια, δεν παρέχει με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ουδεμία εγγύηση και δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα επί του διαφημιστικού υλικού που θα παραχθεί και αποτελεί το Δώρο. 2. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις λογότυπα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και εν γένει των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ. 3. Ο OTE ουδεμία ευθύνη φέρει για την διασπορά των φωτογραφιών, στοιχείων, κτλ από χρήστες του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ της μεταφορά, uploading, downloading, sharing, κλπ). Ομοίως ο OTE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Διαδικτυακό Τόπο που έχει αναπτυχθεί με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος. 4. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα με οποιαδήποτε ιδιότητα συνεπάγεται εκ μέρους του συμμετέχοντος τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα από τη Διοργανώτρια, για τις ανάγκες διεξαγωγής του Προγράμματος και την απόδοσης και υλοποίησης των Δώρων, ως και για την τήρηση αντίστοιχου Αρχείου για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού αυτού. Αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι συνδεδεμένες με την Διοργανώτρια εταιρίες ή συνεργαζόμενες με αυτήν για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Προγράμματος. Πέραν αυτών και πέραν όσων ορίζονται ειδικώς στο άρθρο 8 των παρόντων Αναλυτικών Όρων, η Διοργανώτρια δεν διαβιβάζει και δεν αποκαλύττει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτα πρόσωπα. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σκοπού του Προγράμματος και την διαδικασία απόδοσης των Δώρων, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, σύμφωνα με την με αριθμ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΧΠ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και πρόσβασης σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με τα άρθρα ν.2472/97, έχοντας επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΟΤΕ, στη διεύθυνση Λ.Κηφισίας 99, υπόψη Υποδ/νσης Επικοινωνίας Marketing Εταιρικών & Επιχ/κών Πελατών και Περιαγωγής Σταθερής & Κινητής, με την επισήμανση για το Πρόγραμμα BUSINESS IΤ EXCELLENCE. 5. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένοι στον Διαδικτυακό τόπο και έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, Χαρά Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28) και οποιοσδήποτε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων Αναλυτικών Όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

10 6. Για οιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από το Πρόγραμμα, αρμόδια δικαστήρια είναι τα καθύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 7. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, τόσο από τους Συμμετέχοντες όσο και από το καταναλωτικό κοινό που συμμετέχει στην διαδικασία ψηφοφορίας,προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Αναλυτικών Όρων. =================================================================================

11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS IT EXCELLENCE H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 99), διοργανώνει το παρόν προωθητικό πρόγραμμα (εφεξής το «Πρόγραμμα»), με την ονομασία «BUSINESS IT EXCELLENCE», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται μέσω του ειδικά διαμορφωμένου διαδικτυακού τόπου του OTE (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»). 1. Με την παρούσα τροποποίηση των όρων του Προγράμματος και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10, παρ. 1 αυτών, η Διοργανώτρια, ενημερώνει ότι ειδικά για την συμμετοχή κατά το Στάδιο Υποβολής Συμμετοχών, τροποποιείται το χρονικό διάστημα διάρκειας και παρατείνεται για μια επιπλέον ημερολογιακή εβδομάδα ώστε να λήγει αντί την 25/5/2015, την 1/6/ Βάσει της παραπάνω παράτασης, η παράγραφος Α) του άρθρου 3 των αναρτημένων όρων του Προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής, με ισχύ από 18/5/2015: «Α) Στάδιο Υποβολής Συμμετοχών: το χρονικό διάστημα από 20/4/2015 έως 1/6/2015 (αντί την 25/5/2015), κατά το οποίο οι Διαγωνιζόμενοι θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους (εφεξής «Στάδιο Υποβολής Συμμετοχών»)» 3. Κατά τα λοιπά, όλοι οι όροι του Προγράμματος, παραμένουν ως έχουν. Η παρούσα τροποποίηση είναι κατατεθειμένη στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, Χαρά Σπυριδοπούλου και βρίσκεται δημοσιευμένη στο Διαδικτυακό Τόπο του Προγράμματος και είναι δεσμευτική. 1

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ»

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2014 στις 11.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος Αθήνα, 11.03.2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ορισμοί... 3 2 Εισαγωγή... 6 3 Επισκόπηση διαγωνισμού... 8 4 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση των διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα