-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου Αρ. Πρωτ. : οικ ΠΡΟΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008 ΠΡΟΣ: Αρ. Πρωτ. : οικ Ταχ. Διεύθυνση: Ταχ. Κώδικας: Εισηγήτρια: Τηλέφωνο: Φαξ: Ευαγγελιστρίας Αθήνα Κ.Γ,Κυδωνάκη Όλα τα Υπουργεία (Δ/νσεις Διοίκ.και Οργάν.) 2. Περιφέρειες του Κράτους- Δ/νσεις Διοίκησης. 3. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Νομαρχιακά Διαμερίσματα της χώρας- Δ/νσεις Διοίκησης 4. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Τμήμα Π. Ο. Δ. Ε. Α. Παπανδρέου 37- Τ.Κ. 80 ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΟΙΝ. ( Με τα συνημμένα αντίγραφα): V Υπουργείο Εξωτερικών Ειδική Νομική Υπηρεσία Ζαλοκώστα Αθήνα V Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρον. Διακυβέρνησης Γεν. Δ/νση Δ/κής Οργάνωσης & Διαδικασιών Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Κ.Ε.Π Επιχειρησιακό Κέντρο Κ.Ε.Π Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ Αθήνα ΘΕΜΑ: «Σύμβαση της Χάγης της 5 ης Οκτωβρίου 1961 για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης Αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» και αποστολή κατάστασης Κρατών, τα οποία έχουν προσχωρήσει σε αυτή. «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών Πρακτόρων (Λονδίνο, 7/6/1968)» η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το ν. 844/1978 και αποστολή πίνακα Κρατών που την έχουν επικυρώσει. Λαμβάνοντας υπόψη μας τα διάφορα ερωτήματα, που υποβάλλονται συνεχώς εγγράφως ή προφορικά στην υπηρεσία μας καθώς επίσης και το ενδιαφέρον πολλών διοικητικών αρχών να ενημερωθούν σχετικά με τις ανωτέρω Συμβάσεις, σας αποστέλλουμε πίνακες των Κρατών που έχουν επικυρώσει τις ανωτέρω Συμβάσεις και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι παραθέτοντας ταυτόχρονα κάποιες διευκρινίσεις: Όσον αφορά τη Σύμβαση της Χάγης της 5 ης Οκτωβρίου 1961, αναφέρουμε ενδεικτικά ότι η σπουδαιότητα της ανωτέρω Συμβάσεως έγκειται στο ότι με την Επισημείωση (χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης) δηλώνεται η υπέρτατη εμπιστοσύνη των προσχωρησάντων σ' αυτήν Κρατών καθόσον η ιδιορρυθμία της σε σχέση με την επικύρωση είναι ότι προέρχεται όχι από την Αρχή του Κράτους προσαγωγής του εγγράφου, αλλά από την Αρχή του κράτους συντάξεως του. - Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης της 5 ης Οκτωβρίου 1961 η επισημείωση (APOSTILLE) που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, τίθεται στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεμα. Για να εφαρμοστεί σωστά η Σύμβαση της Χάγης της 5 ης Οκτωβρίου 1961, η επισημείωση πρέπει να τίθεται στο πρωτότυπο δημόσιο έγγραφο ή σε ακριβές αντίγραφο της εκδούσας αρχής το οποίο έχει ισχύ πρωτοτύπου. - Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου δεύτερου του ν. 1497/1984, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του ν. 2503/1997, ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της επισημείωσης που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 6 της Σύμβασης της Χάγης και ειδικότερα για τα διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες. -1-

2 - Με την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (APOSTILLE) βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο (άρθρο 3 της ανωτέρω Σύμβασης). Δηλαδή πρέπει να γίνεται ο έλεγχος που απαιτείται από τη Σύμβαση να γίνει στο προσκομιζόμενο προς επικύρωση δημόσιο έγγραφο, με τον οποίο εξακριβώνεται αν αυτός που έχει υπογράψει το συγκεκριμένο έγγραφο, ήταν όντως ο αρμόδιος να το πράξει. Η γνησιότητα της υπογραφή του υπογράφοντος το ανωτέρω έγγραφο και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε είναι τα μοναδικά και πλήρως απαραίτητα στοιχεία, που πρέπει να βεβαιωθούν για να επιτεθεί στο έγγραφο η Σφραγίδα της Χάγης. Αυτά τα στοιχεία τα γνωρίζουν μόνο η εκδούσα αρχή και οι αρμόδιες υπηρεσίες - αρχές που χορηγούν τη Σφραγίδα της Χάγης, οι οποίες έχουν δείγματα υπογραφών των υπαλλήλων, που έχουν δικαίωμα υπογραφής εγγράφων, πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων των υπηρεσιών τους. - Βάσει των ανωτέρω, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5 πς Οκτωβρίου 1961, δεν είναι δυνατόν να επισημειωθεί ακριβές φωτοαντίγραφο Δημοσίου εγγράφου επικυρωμένο από Κ.Ε.Π.. αλλά και από οποιαδήποτε άλλη διοικητική αρχή, αφενός μεν διότι δεν μπορεί να κάνει στο προσκομιζόμενο προς επικύρωση δημόσιο έγγραφο τον απαιτούμενο έλεγχο της γνησιότητας της υπογραφής του υπογράφοντος αυτό και της ιδιότητας με την οποία αυτός ενήργησε (άρθρο 3 της Σύμβασης της Χάγης), αφετέρου δε διότι για να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης σε δημόσιο έγγραφο, τούτο πρέπει να είναι πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο εκδούσας και μόνο αρχής (άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης). Για τους ίδιους προαναφερόμενους λόγους δεν είναι δυνατόν να επισημειωθεί και έγγραφο που έχει αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Με την υπ' αρ. ΔΙΑΔΠ/Α1/13190/2002 (ΦΕΚ 896/ ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, «μπορεί να γίνει υποβολή εγγράφων στα Κ.Ε.Π. για την προώθηση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την επισημείωση σε αυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης». Βεβαίως τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα εκδούσας και μόνο αρχής, να τεθεί η σφραγίδα της επισημείωσης (APOSTILLE) από την αρμόδια αρχή, η οποία έχει τα δείγματα υπογραφών των υπαλλήλων που έχουν δικαίωμα υπογραφής πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων της εκδούσας αρχής. Όσον αφορά τις επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο, σύμφωνα με την ανωτέρω Σύμβαση (ν. 1497/84, περίπτ. δ', άρθρο 1), τα Κ.Ε.Π., όπως και οποιαδήποτε άλλη διοικητική αρχή, μπορούν να επικυρώνουν - βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής(αν το Κ.Ε.Π. είναι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης η σφραγίδα της Χάγης τίθεται από την οικεία Ν.Α. και αν είναι Κ.Ε.Π. Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού από την οικεία Περιφέρεια). Επειδή, οι πολίτες δεν γνωρίζουν πάντα, όταν προσέρχονται στις διοικητικές αρχές για επικύρωση σε ακριβή φωτ/φα δημοσίων εγγράφων ή για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους σε έγγραφα, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό, ποια είναι η διαδικασία, η οποία πρέπει να ακολουθηθεί, παρακαλούμε όλες τις διοικητικές αρχές να συμβάλλουν στην πληροφόρηση - εξυπηρέτηση αυτών, ρωτώντας τους αν τα προς επικύρωση έγγραφα προορίζονται για το εξωτερικό. Αν πρόκειται για Κράτος το οποίο έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση της Χάγης και για το οποίο η χώρα μας δεν έχει εγείρει αντίρρηση (σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση), θα πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες, ότι σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται η σύμβαση της Χάγης της 5 ης Οκτωβρίου 1961,οπότε πρέπει να τεθεί σε αυτά η Επισημείωση (APOSTILLE) από τις αρμόδιες για τη χορήγησή της αρχές,σύμφωνα με τα ανωτέρω προαναφερθέντα. Αν πρόκειται για Κράτος, το οποίο δεν έχει προσχωρήσει στην σχετική Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση τότε γίνεται η συνήθης επικύρωση από το Υπ. Εξωτερικών (Αρίωνος 10, τηλ , ). Τονίζουμε επίσης ότι καμία διάταξη των ν. 1497/1984 και 2503/1997 δεν έχει τροποποιηθεί σχετικά με τη διαδικασία της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 5 ης Οκτωβρίου 1961 από μεταγενέστερους νόμους. - Επειδή η Σύμβαση της Χάγης της 5 ης Οκτωβρίου 1961, δεν εφαρμόζεται στα έγγραφο που εκδίδονται από διπλωματικούς ή προξενικούς Πράκτορες, (δεν τίθεται σε αυτά η Επισημείωση), αυτά επικυρώνονται από το Υπ. Εξωτερικών. Στην περίπτωση όμως των εγγράφων. τα οποία έχουν εκδοθεί από διπλωματικούς ή προξενικούς Πράκτορες των Κρατών μελών,(σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα), που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης «περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών Πρακτόρων (Λονδίνο, 7/6/1968)» η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το ν. 844/1978, αυτά διακινούνται μεταξύ αυτών των Κρατών μελών χωρίς καμία περαιτέρω επικύρωση. -2-

3 Υπενθύμιση - Διευκρίνιση η οποία αφορά μόνο τις αρμόδιες για την Επισημείωση αρχές Πρόσφατα παρατηρήθηκαν δυσλειτουργίες στην ολοκλήρωση της διαδικασίας της Επισημείωσης (APOSTILLE) σε κάποιες Αρμόδιες για την χορήγηση της Αρχές, α. για έγγραφα που εκδίδονται από μη πολιτικές δημόσιες υπηρεσίες και β. λόγω του ότι και το άρθρο δεύτερο του ν. 1497/1984 και το άρθρο 16 του ν. 2503/1997 και η εγκύκλιος μας υπ. αριθμ. 7 / αρ. πρωτ / αναφέρονται μόνο στα διοικητικά έγγραφα. Κατωτέρω σας αναφέρουμε - υπενθυμίζουμε ότι: α. Η Επισημείωση χορηγείται και σε έγγραφα που εκδίδουν οι μη πολιτικές δημόσιες υπηρεσίες (στρατιωτικές, αστυνομικές και εκκλησιαστικές αρχές), κατόπιν καταφατικής απαντήσεως από τα Υπουργεία Εθνικής Αμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σχετικό ερώτημα του ΥΠ. ΕΣ. (έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. με αρ. πρωτ / ) και β. Η Σύμβαση της Χάγης της 5 Πς Οκτωβρίου 1961, στο άρθρο 1 ορίζοντας τα έγγραφα στα οποία εφαρμόζεται, στην περ. δ' του ανωτέρω άρθρου αναφέρεται σε επίσημες βεβαιώσεις που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. Το άρθρο δεύτερο του ν. 1497/1984 και το άρθρο 16 του ν. 2503/1997 απλά έδωσαν αρμοδιότητες για την Επισημείωση, όπως προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 της ανωτέρω Σύμβασης, για τα διοικητικά και τα δικαστικής φύσεως έγγραφα. Τα ιδιωτικά έγγραφα δεν αναφέρονται, καθόσον ο Νομάρχης ήταν και είναι Αρμόδιος για τα ιδιωτικά έγγραφα, που εκδόθηκαν ή βεβαιώθηκαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, και ο Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας αντίστοιχα για τα ιδιωτικά έγγραφα της Περιφέρειας του. Κατόπιν τούτων, οι Υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται το παρόν έγγραφο μας, παρακαλούνται να φροντίσουν τόσο για την ενημέρωση όλων των Διευθύνσεων τους και των εποπτευομένων από αυτές φορέων (συμπεριλαμβανομένων και των Κ.Ε.Π.) όσο και για την ενημέρωση των υπαλλήλων των αρμοδίων υπηρεσιών - αρχών για τη χορήγηση π]ς Σφραγίδας της Χάγης (Επισημείωση - Apostille). Συν.: Τρία (3) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ -3 -

4 -1- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ της ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 1497/1984 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ( δεν έχει ισχύ για τη χώρα μας λόγω αντίρρησης μας ) ΑΝΔΟΡΑ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΜΕΝΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ( δεν έχει ισχύ για τη χώρα μας λόγω αντίρρησης μας ) ΓΚΡΕΝΑΔΑ ΔΑΝΙΑ ΔΟΜΙΝΙΚΑ ΕΚΟΥΑΔΟΡ {ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ) ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΝΔΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΙΝΑ (Μόνο η Ειδική Διοικητική Περιφέρεια του ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ και του ΜΑΚΑΟ) ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΟΡΕΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ( δεν επιτίθεται APOSTILLE στα Δημόσια έγγραφα, επιτίθεται στα ιδιωτικά) ΛΕΖΟΘΟ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

5 - 2- ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΑΛΑΟΥΙ ΜΑΛΤΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΜΕΞΙΚΟ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΜΟΝΑΚΟ ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΜΠΕΛΙΖΕ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΜΠΡΟΥΝΕΪ ΝΤΑΡΟΥΣΑΛΑΜ ΝΑΜΙΜΠΙΑ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΟΥΚ ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ ΝΙΟΥΕ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΟΝΔΟΥΡΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΑΝΑΜΑΣ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΑΙΝΤ ΚΙΤΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ ΣΑΜΟΑ ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΣΟΥΡΙΝΑΜ ΤΟΓΚΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ ΤΣΕΧΙΑ ( δεν επιτίθεται APOSTILLE στα έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται σε αιτήματα δικαστικής συνδρομής που ανταλλάσσονται μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης ) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΦΙΤΖΙ

6 Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης και για τα οποία ισχύει η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών Πρακτόρων (δηλαδή αυτά τα έγγραφα διακινούνται μεταξύ αυτών των Κρατών μελών χωρίς καμία περαιτέρω επικύρωση),. (Λονδίνο, 7/6/1968)». Η ανωτέρω Σύμβαση κυρώθηκε από τη χώρα μας με το ν. 844/ ΑΥΣΤΡΙΑ 11. ΜΟΛΔΑΒΙΑ 2. ΚΥΠΡΟΣ 12. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3. ΤΣΕΧΙΑ 13. ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4. ΓΑΛΛΙΑ 14. ΠΟΛΩΝΙΑ 5. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 15. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 6. ΕΛΛΑΔΑ 16. ΙΣΠΑΝΙΑ 7. ΙΡΛΑΝΔΙΑ 17. ΣΟΥΗΔΙΑ 8. ΙΤΑΛΙΑ 18. ΕΛΒΕΤΙΑ 9. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 19. ΤΟΥΡΚΙΑ 10. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 20. ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11/9/2014 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις Γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις Γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών ΑΔΑ: ΒΔ9Π9-6ΞΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 4-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΔΑ: Β4ΘΠ9-ΞΘΜ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 4-9 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣ: τις Γραµµατείες όλων των τµηµάτων και σχολών των Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδηµιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣ: τις Γραµµατείες όλων των τµηµάτων και σχολών των Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδηµιών 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 4-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ----- Φ.251/139377/Β6

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφές των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-15

Εγγραφές των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-15 Εγγραφές των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-15 Για την εγγραφή των επιτυχόντων στο τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12.

Θέμα:Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 7-9 - 2011 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ : 210.34.42.651. 688-101 FAX : 210.34.42.077 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞΩΚ-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (Apostille)

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (Apostille) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (Apostille) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α. ΠΑΠΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης απαραίτητη είναι η ύπαρξη του δείγματος υπογραφής του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο, από την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΕΘΗ-1ΩΣ ΦΕΚ: Β 3058/13-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμοί

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμοί ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ K.A. 510.12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.Δ19Α 5009395 ΕΞ 2011 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 KAI 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 KAI 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One XL Μηνιαία Συνδρομή 44.90 44.90 64.90 99.90 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά Ομιλίας προς

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικός οδηγός υποψηφίων

Ενηµερωτικός οδηγός υποψηφίων Ενηµερωτικός οδηγός υποψηφίων Για άτοµα που σκοπεύουν να κάνουν αίτηση για τις εξετάσεις Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Copyright 2013, International

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Οδηγός επαναπιστοποίησης Για άτοµα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα