ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΔΑ: Β4ΡΠ9-ΕΔΛ Σαχ. Δ/νςθ: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 37 Μαροφςι, Σ.Κ. Πόλθ: 5 80 ΜΑΡΟΤΙ Αρ.Πρωτ.Βαθμόσ Προτερ. Ιςτοςελίδα: Φ25/ 6049 /Β6 ΕΠΕΙΓΟΝ Πλθροφορίεσ: Σςόλκα Δζςποινα Σθλζφωνο: Fax: FAX: ΠΡΟ: ) Περιφερειακοφσ Δ/ντζσ Εκπ/ςθσ 2) Διευκυντζσ Διευκφνςεων Δ.Ε. 3) Διευκυντζσ Ημερθςίων Γεν. Λυκείων & ΕΠΑΛ (δια των Διευκφνςεων Δ.Ε.) ΚΟΙΝ: Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ Γενικι Γραμματεία Ναυτιλίασ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν - Σμιμα Βϋ Ακτι Βαςιλειάδθ Πειραιάσ Θζμα: Προκιρυξθ για τθν ειςαγωγι ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν ςτισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ χετ.: Η με αρικμ. πρωτ. 362/27/2/ εγκφκλιοσ ΤΠΑΑΝ (ΑΔΑ:Β498Φ-ΞΩΜ) θ εγκφκλιοσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ επιλογισ ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν ςτισ Ακαδημίες Εμπορικού Νασηικού ακαδθμαϊκοφ ζτουσ Οι υποψιφιοι κα πρζπει να ενθμερωκοφν από το διαδίκτυο ςχετικά με τα δικαιολογθτικά και τισ θμερομθνίεσ υποβολισ τουσ. ασ γνωρίηουμε ότι αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο ζηην ιζηοζελίδα ηοσ ΥΠΑΑΝ: Η προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν λιγει ςτισ για τουσ υποψηφίουσ/ιεσ που επιθυμοφν να ειςαχθοφν ςτισ ΑΕΝ με τη διαδικαςία των πανελλαδικϊν εξετάςεων του Τπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ενϊ Η προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για τουσ υποψηφίουσ/ιεσ που επιθυμοφν να ειςαχθοφν ςτισ ΑΕΝ με τη διαδικαςία κατάθεςησ απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελζςματα τησ οποίασ εκδίδει το ΤΠΑΑΝ λιγει ςτισ Επιςημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ιεσ μποροφν να ςυμμετζχουν και με τισ δφο διαδικαςίεσ (και μζςω πανελλαδικϊν εξετάςεων και μζςω κατάθεςησ απολυτηρίου). Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Γραφείο Ενθμζρωςθσ Πολιτϊν που βρίςκεται ςτθ Γρ. Λαμπράκθ 50 Πειραιά και ςτα τηλζφωνα: και κακϊσ και ςτα τθλζφωνα που αναγράφονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ. Παρακαλοφμε θ ανακοίνωςθ αυτι να αποςταλεί ςτισ οικείεσ Περιφζρειεσ προσ ανάρτθςθ ςτον αντίςτοιχο πίνακα ανακοινϊςεων και να αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων των Διευκφνςεων κακϊσ και των Λυκείων, προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι μακθτζσ και οι απόφοιτοι που ενδιαφζρονται για ειςαγωγι ςτισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ και να κατακζςουν ζγκαιρα τα δικαιολογθτικά τουσ. Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτουσ Διευκυντζσ των Λυκείων ϊςτε να ενθμερϊςουν άμεςα τουσ υποψθφίουσ ςχετικά με τθν προκιρυξθ. Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ υνημμζνα: τρία (3) αρχεία ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: ) Γραφ. κ. Τπουργοφ 2) Δ/νςθ Οργ. και Διεξ. Εξετάςεων/ Σμιμα Βϋ ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΤ

2 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (Α) Α.Ε.Ν ΥΠΟΒΟΛΗΣ:.ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ:.. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΟΝΟΜΑ:...ΠΑΤΡΟΣ: ΜΗΤΡΟΣ:...ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ:. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:..ΦΥΛΟ: (=Άνδρας, 2=Γυναίκα). ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:... Α.Δ.Τ: ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ..:... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΔΟΣ:.. ΑΡΙΘ:.. ΠΕΡΙΟΧΗ:... Τ.Κ.: ΝΟΜΟΣ:.. ΤΗΛ():..... ΤΗΛ(2): ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕΣΩ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ (*) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ(**) ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ / ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β (ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΤΕΕ / ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α (ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕΣΩ: ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ / ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β (ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΤΕΕ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ / ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α (ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ). ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ:. (Αναγράφεται όπως ακριβώς στο Απολυτήριο) 2. ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ:. (Αναγράφεται ο Α.Α. του πίνακα ανάλογα με το επίπεδο όπως αυτός αναφέρεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» της προκήρυξης) 3. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ.... Σύνολο ημερών θαλ. Υπηρεσίας ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙ ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ()ν. 380/76 (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ κλϖ) (2)ν. 3454/2006 (ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ) Α.Α. ΣΧΟΛΗ ΣΕΙΡΑ Α.Α. ΣΧΟΛΗ ΣΕΙΡΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΟΥ 2. ΗΠΕΙΡΟΥ 2. ΚΡΗΤΗΣ 3. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4. ΚΡΗΤΗΣ 4. ΧΙΟΥ 5. ΚΥΜΗΣ 6. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 8. ΣΥΡΟΥ 9. ΥΔΡΑΣ (*) Σειρά προτίμησης Ειδικότητας: Δηλώνεται, 2 ( =Πρώτη προτίμηση 2=Δεύτερη προτίμηση) (**) Σειρά προτίμησης Σχολών: (α) Οι υποψήφιοι μέσω πανελληνίων εξετάσεων δηλώνουν με την σειρά την οποία επιθυμούν Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ της ειδικότητας (της μίας ή και των δύο) που έχουν δηλώσει στο Μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας. (β) για τους υποψήφιους μέσω απολυτηρίου Λυκείου δηλώνονται όσες σχολές επιθυμεί ο υποψήφιος. Υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Ελέγχονται και συμπληρώνονται κατά περίπτωση από τον παραλήπτη δικαιολογητικών () Αντίγραφο Τίτλου Απόλυσης (5) Ειδικά πιστ/κα ν. 380/76-ν.3454/2006 (2) Φωτοτυπία Δελτίου Εξεταζομένου (6) Υ.Δ. ν. 599/986 για εξέταση στην κολύμβηση (3) Επικυρωμένο αντίγραφο Δ.Α.Τ. (7) Πιστ/κο ΥΠΑΑΝ/ΔΝΕΡ (εφόσον υπάρχει) (4)Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ ) (8)Πιστ/κο Γνώσης Αγγλικής γλώσσας (Αναγράφεται ο Α.Α. του Παραρτήματος Α της Προκήρυξης) Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΙΚ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟ (Α.Ε.Ν.) Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ ( ΕΚΝ) Ο Τµηµατάρχης ΕΚΝ Β (Σφραγίδα Υϖογραφή) Ο ιοικητής Πειραιάς (Χρονολογία Υϖογραφή) (Υϖογράφεται στην ϖερίϖτωση ϖου ο Υϖοψήφιος συµµετέχει και µε τις δύο διαδικασίες και υϖοβάλλει συµϖληρωµατικά δικαιολογητικά )

3 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Μ Ε Σ Ω Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ω Ν Μ Ε Σ Ω Π Ι Ν Α Κ Ι Ο Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ Θ Ε Σ Ε Ω Ν Ε Ι Σ Α Γ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Σ Τ Ι Σ Α. Ε. Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΕΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Α Π Ο Λ Υ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Λ Υ Κ Ε Ι Ω Ν ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ & ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α & ΤΕΕ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ & ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α & ΤΕΕ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Γενικής Επιλογής Πολύτεκνοι κλπ 0% επιπλέον Τρίτεκνοι 3% επιπλέον Εσπερινοί % επιπλέον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗ ΚΥΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΣΥΡΟΣ ΥΔΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 28 Γενικής Επιλογής 20 Πολύτεκνοι κλπ 0% επιπλέον Τρίτεκνοι 3% επιπλέον Εσπερινοί % επιπλέον Πολύτεκνοι κλπ 0% επιπλέον Τρίτεκνοι 3% επιπλέον Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ Α Ε Ν Γενικής Επιλογής Γενικής Επιλογής Πολύτεκνοι κλπ 0% επιπλέον Τρίτεκνοι 3% επιπλέον ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (Ανήκει στην αριθ. 362/26/2/ Απόφαση ΥΠΑΑΝ/ΔΕΚΝ Β ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ & ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ι ω ά ν ν η ς Σ τ ο υ ρ ν ά ρ α ς

4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β498Φ-ΞΩΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 / 05 /202 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 362/ 27 /2 ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Ταχ.Κωδ. : 850 Πειραιάς Πληροφορίες: Υπχος Λ.Σ. Αστερής Κ. Τηλέφωνο : Fax : Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους Σύμφωνα με την αριθμ. 362/26/2/ Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Ν./Γ.Γ.Ν./ΔΕΚΝ-Β και τον Κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν., που κυρώθηκε με την με αριθμ. Μ.364./02/2/5/05/202 (ΦΕΚ 655 Β / ) Κοινή Απόφαση Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθμίζονται κατωτέρω οι λεπτομέρειες για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων- Μηχανικών). Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διάρκεια της εκπαίδευσης στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών περιλαμβάνει (06) έξι διδακτικά εξάμηνα και δύο θαλάσσια ταξίδια ( ο και 2 ο ) κατευθυνόμενης πρακτικής άσκησης-εκπαίδευσης σε πλοία, συνολικής διάρκειας (2) δώδεκα μηνών. Τα δύο ανωτέρω θαλάσσια ταξίδια περιλαμβάνονται μεταξύ των Α -Β και Γ -Δ διδακτικών εξαμήνων αντίστοιχα. Το πρώτο θαλάσσιο ταξίδι συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου μάθησης και Θρησκευμάτων. Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι δωρεάν. Οι σπουδαστές/σπουδάστριες από την εισαγωγή τους στις σχολές τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Σπουδών των Α.Ε.Ν. όπως ισχύουν κάθε φορά. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν. και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις, οι

5 -2- σπουδαστές/στριες αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα με τη φύση του κάθε μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές/στριες (Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας). Οι σπουδαστές/σπουδάστριες κατά τη διάρκεια της κατά τα ανωτέρω ναυτολόγησής τους στον κλάδο της ειδικότητας που φοιτούν (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) θα αμείβονται. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης (θεωρητική-πρακτικήή) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι αποφοιτήσαντες των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν μετά το Πτυχίο της Σχολής και το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ τάξης Ε.Ν. Β. ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΕΝ Όλες οι ΑΕΝ είναι εξωτερικής φοίτησης. Παρέχεται η δυνατότητα ενδιαίτησης σε όλες τις ΑΕΝ εκτός των ΑΕΝ Ασπροπύργου και Μακεδονίας. Γ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος , καθορίζεται σε 840 Έλληνες σπουδαστές/στριες (494 Πλοίαρχοι και 346 Μηχανικοί). 2. Επιπλέον των ανωτέρω και σε ποσοστό 0%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.380/76 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3454/2006 και τον Ν.3667/2008, εισάγονται ως ειδική κατηγορία (Πολύτεκνοι κ.λ.π) 84 Έλληνες σπουδαστές/στριες (49 Πλοίαρχοι και 35 Μηχανικοί). 3. Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ. και σε ποσοστό 3% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.380/76 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3454/2006 και τον Ν.3667/2008 εισάγονται ως ειδική κατηγορία (Τρίτεκνοι) 26 Έλληνες σπουδαστές/στριες (5 Πλοίαρχοι και Μηχανικοί). 4. Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ. και μόνο για τους υποψήφιους της Πρώτης και Δεύτερης Γενικής κατηγορίας (υποψήφιοι μέσω πανελληνίων εξετάσεων) και σε ποσοστό % ανά περίπτωση, εισάγονται 5 Έλληνες σπουδαστές/στριες ( 3 Πλοίαρχοι και 2 Μηχανικοί) απόφοιτοι Εσπερινών Λυκείων και ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α & B. 5. Μετά τα ανωτέρω ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. διαμορφώνεται σε 955 Έλληνες σπουδαστές/στριες (56 Πλοίαρχοι και 394 Μηχανικοί). 6. Η ειδικότερη κατανομή των σπουδαστών/στριών κατά ειδικότητες, προέλευση, ειδική κατηγορία και Α.Ε.Ν. αναλύεται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Δ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Οι κατά το κεφάλαιο Γ της παρούσας προκήρυξης εισαγόμενοι σπουδαστές/σπουδάστριες κατανέμονται ως ακολούθως:

6 -3-.. ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Καλύπτει ποσοστό 35% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες συμμετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων των ημερησίων Γενικών Λυκείων και ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β ) από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο). Επιπλέον των θέσεων αυτών και σε ποσοστό % θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Γενικών Λυκείων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων( ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Β )..2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Καλύπτει ποσοστό 25% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες συμμετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α ) των τομέων Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικού, Οχημάτων, Πληροφορικής, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού Μηχανικών. Επιπλέον των θέσεων αυτών και σε ποσοστό % θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α )..3. ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Καλύπτει ποσοστό 20% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες αποφοίτους Γενικών λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β).4. ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Καλύπτει ποσοστό 20% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑΣ Α ), Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ή Β κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών. 2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2.. Σε ποσοστό 0% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του κεφαλαίου Ε υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (α) του άρθρου του ν. 380/976 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3454/2006 και τον ν. 3667/2008, ήτοι: ι)τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης. ιι) Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου. ιιι) Τέκνα πολυτέκνων Σε ποσοστό 3% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του κεφαλαίου Ε υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (β) του άρθρου του ν. 380/976 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3454/2006 και το ν. 3667/2008, ήτοι τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά Οι ανωτέρω υποψήφιοι/ες των παραγράφων 2.. και 2.2. κάθε Γενικής Κατηγορίας με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξής τους, καταλαμβάνουν θέσεις Γενικής Κατηγορίας και μόνο εφόσον δεν επιλεγούν στη Γενική Κατηγορία τότε καταλαμβάνουν τις θέσεις της Ειδικής Κατηγορίας που προκηρύσσονται γι αυτούς/ές.

7 -4-3. ΓΕΝΙΚΑ 3. Οι υποψήφιοι/ες του παρόντος κεφαλαίου με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξής τους, καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα την οποία έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή και εφόσον δεν επιλεγούν σ αυτή καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα την οποία έχουν δηλώσει ως δεύτερη επιλογή. 3.2 Σε περίπτωση που το σύνολο των θέσεων των Γενικών ή των Ειδικών Κατηγοριών δεν καλύπτεται, τότε οι κενές θέσεις μεταφέρονται στις αντίστοιχες Γενικές ή Ειδικές Κατηγορίες, της αμέσως επόμενης Γενικής ή Ειδικής Κατηγορίας. Εάν παρά τη μεταφορά των κενών θέσεων εξακολουθήσουν να παραμένουν κενά, τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την Πρώτη Γενική ή Ειδική Κατηγορία κατά τον ίδιο τρόπο. Ε. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Κάθε υποψήφιος/α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:..να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού όπως αυτά ορίζονται στο κεφαλαίου ΣΤ παρ. 2.2 της παρούσας προκήρυξης..2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας..3. Να μην έχει συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας του/της, η οποία θα προσδιορίζεται από το έτος γέννησης, ανεξάρτητα από την ακριβή ημερομηνία.(γεννηθέντες έτους 985 και μεταγενέστερα).4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα..5. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος. ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ και ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως η με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα πιο κάτω δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι την 09/07/202 ημέρα Δευτέρα... Αίτηση όπως το υπόδειγμα «Α». Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις Σχολές Πλοιάρχων (α/α -9) ή Μηχανικών (α/α -4) ή και όλες τις Σχολές (χωριστά Πλοιάρχων Μηχανικών με α/α -9 και α/α -4 αντίστοιχα) σε μία από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί. (Δηλώνει υποχρεωτικά όλες τις Σχολές της μίας ή και των

8 -5- δύο ειδικοτήτων που έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)..2. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/η για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων. Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/ας. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 59/975 (ΦΕΚ 9/τ.Α /975), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 64/984 (ΦΕΚ 2/τ.Α /984) και του π.δ. 436/989 (ΦΕΚ 88/τ.Α /989). Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικά της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (ΔΝΕΡ ο ή Λιμενικής Αρχής). Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι γνωμοδοτήσεις των ΥΕΑΝΕΘ είναι οριστικές και ανέκκλητες..3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 599/986 με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν...4. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου στις Πανελλαδικές εξετάσεις..5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής του/της Ταυτότητας. Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Υϖοψήφιοι/ες των ϖαραϖάνω κατηγοριών ϖου εϖιθυµούν να συµµετέχουν και µε τις δύο διαδικασίες (και µέσω ϖανελληνίων εξετάσεων και µέσω κατάθεσης αϖολυτηρίου) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα καταθέτουν µία αίτηση (Υϖόδειγµα Α ) λαµβάνοντας ένα αριθµό ϖρωτοκόλλου.σε ϖερίϖτωση ϖου κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης ο υϖοψήφιος/α δεν έχει εφοδιασθεί µε τον αϖολυτήριο τίτλο του, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ έως την 3/07/202 να ϖροσέλθει στην ΑΕΝ ϖου αρχικώς κατέθεσε την αίτηση του ϖροκειµένου να συµϖληρώσει αυτή και να υϖοβάλει τυχόν ϖρόσθετα δικαιολογητικά. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2. Οι υποψήφιοι/ες της ΤΡΙΤΗΣ και ΤΕΤΑΡΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως η με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα πιο κάτω δικαιολογητικά κανονικά και πλήρη από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι την 3/07/202 ημέρα Τρίτη:

9 Αίτηση. όπως το υπόδειγμα «Α». Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις Σχολές Πλοιάρχων (α/α -9) ή Μηχανικών (α/α -4) ή και όλες τις Σχολές (χωριστά Πλοιάρχων Μηχανικών με α/α -9 και α/α -4 αντίστοιχα) σε μία από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί. (Προαιρετικά μπορεί να δηλώνει περισσότερες από μία Σχολές. Σε περίπτωση που δηλώνει Σχολές και των δύο ειδικοτήτων τότε θα πρέπει να σημειώνει επιπλέον και τη σειρά προτίμησης αυτών των ειδικοτήτων) Αντίγραφο τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομίμως επικυρωμένο. Ο/Η κάτοχος περισσοτέρων από ένα τίτλων απόλυσης υποβάλλει μόνο τον τίτλο εκείνο, με τον οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος στη διαδικασία επιλογής και δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος/α το ίδιο έτος με περισσότερους από έναν τίτλους απόλυσης. Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από ξενόγλωσσο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένος, από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την γνησιότητά του και ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του σχολείου αυτού. Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την ισοτιμία του τίτλου απόλυσης με τους αντίστοιχους ελληνικούς. Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από αλλοδαπό σχολείο, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση του σχολείου ή της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της χώρας έκδοσης του τίτλου για την δυνατότητα του/της υποψηφίου/ας να εγγραφεί και φοιτήσει, κατά περίπτωση, σε ανώτατη ή ανώτερη Σχολή της χώρας στην οποία εδρεύει το σχολείο. Επίσης στην ίδια βεβαίωση ή σε ξεχωριστή να αναγράφεται η ακριβής μέση γενική βαθμολογία του τίτλου απόλυσης και οι αναλυτικές βαθμολογίες των μαθημάτων από τις οποίες προέκυψε αυτή η μέση γενική βαθμολογία, που να εκφράζονται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20). Όλα τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από ξένη αρχή, πρέπει να είναι επικυρωμένα από Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για το γνήσιο της υπογραφής αυτού που υπογράφει το έγγραφο και επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί νομοθετικά από τη χώρα μας. 2.3 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 599/986 με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου αστυνομικής του/της ταυτότητας Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας. (εφόσον υπάρχει) Αν έχουν ναυτολογηθεί σε πλοία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ με Ελληνική ή ξένη σημαία, πιστοποιητικό του ΥΠΑΑΝ / Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας /Τμήμα Δ (ΔΝΕΡ-Δ ) ( 2ας Μεραρχίας 8 Πειραιάς) στο οποίο να φαίνονται οι ημερομηνίες ναυτολόγησης και απόλυσης ή επικυρωμένο αντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου.

10 Αν έχουν ναυτολογηθεί σε Πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας θεωρημένο από Απογράφουσα Λιμενική. Η ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε εν ενεργεία εμπορικά πλοία,.500 οχ (500 κοχ). και άνω, θα πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι την 3/07/202 (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών) και να μη συμπίπτει με το χρόνο φοίτησης στις διδακτικές περιόδους του Λυκείου ή ΕΠΑΛ. Ο τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 20 μόρια για κάθε μέρα ναυτολόγησης και θα πρέπει να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 270 ημερολογιακών ημερών. Τυχόν πραγματοποιηθείσα θαλάσσια υπηρεσία μικρότερη των 60 ημερών και μεγαλύτερη των 270 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη. 2.6 Τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. (εφ όσον υπάρχει). Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας, υποβάλλουν Επικυρωμένο για τη γνησιότητα αυτού φωτοαντίγραφο σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για το καθένα από αυτά. Πιο συγκεκριμένα: Απολυτηρίου τίτλου του αγγλόφωνου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις διαδικασίες της παραγράφου 2.2. του παρόντος κεφαλαίου. Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας από την αρμόδια Διεύθυνση πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Πιστοποιητικών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α από το μορφωτικό ακόλουθο της οικείας Πρεσβείας ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο (Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση). Πιστοποιητικά άλλα, πλην των αναφερομένων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (α) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ως προς το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή (β) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο Για τους υποψηφίους/ες που έχουν ΑΡΙΣΤΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας Ο τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 2000 μόρια Για τους υποψηφίους/ες που έχουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας Ο τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 500 μόρια Για τους υποψηφίους/ες που έχουν ΚΑΛΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας Ο τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 000 μόρια

11 -8-3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Πλέον των ανωτέρω οι υποψήφιοι/ες όλων των κατηγοριών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 380/976 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3454/2006 και τον ν. 3667/2008 πρέπει να καταθέτουν και τα εξής δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία υπάγονται: Βεβαίωση «Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.» ή Βεβαίωση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή Βεβαίωση Γενικής Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (με τη σφραγίδα «Τυγχάνει Έγκυρο») ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά τον νόμο κτήση της ιδιότητας του τέκνου οικογένειας με τρία παιδιά (περίπτωση (β) του άρθρου του ν. 380/ 976 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3454/2006 και το ν. 3667/2008). 4. Οι υποψήφιοι/ες που τελικά εισάγονται στις ΑΕΝ υποχρεούνται να προσκομίσουν και καταθέσουν στις Γραμματείες των Σχολών: (ι) με την εγγραφή τους στην Σχολή στην οποία έχουν εισαχθεί για φοίτηση τον τίτλο απόλυσής τους δηλαδή απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών. (ιι) εντός διμήνου από την ημερομηνία εγγραφής τους, αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση. Ζ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ α. Δεν γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά υποψήφιου/ας, αν δεν περιλαμβάνουν την Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής η οποία τον χαρακτηρίζει ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για την ειδικότητα ή ειδικότητες σε μια από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον εισαχθεί. β. Οι υποψήφιοι/ες κατά την Υγειονομική εξέταση πρέπει να φέρουν απαραίτητα μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ανάλογο επίσημο έγγραφο και (4) φωτογραφίες. γ. Για την Υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση της σχετικής Γνωμάτευσης αρμόδια είναι η πλησιέστερη στον τόπο μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.), στην οποία παραπέμπεται ο υποψήφιος με παραπεμπτικό σημείωμα της πλησιέστερης στον τόπο μόνιμης κατοικίας του απογράφουσας Αρχής (ΥΠΑΑΝ/ΔΝΕΡ Α ή Λιμενική Αρχή). δ. Ειδικά οι διαμένοντες στην Αθήνα-Πειραιά και Προάστια Αττικής για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος για την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Αθηνών-Πειραιώς θα απευθύνονται στο ΥΠΑΑΝ/ΔΝΕΡ Α, οδός 2ας Μεραρχίας 8, Πειραιάς, ( ), έχοντας μαζί τους: i). ακτινογραφία Θώρακος από Κρατικό Νοσοκομείο με επικολλημένη φωτογραφία τους και την αντίστοιχη γνωμάτευση, ii) Δυο (02) φωτογραφίες, iii) διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου αξίας (3,7) ΕΥΡΩ και iv) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

12 -9- ε. Η οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων που απαιτείται κατά ειδικότητα είναι η ακόλουθη: Οπτική οξύτητα χωρίς γυαλιά με γυαλιά Αντίληψη χρωμάτων () Υποψήφιοι 4/0-4/0 7/0-7/0 Σε (0) ISHIHΑRA ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ή 5/0-3/0 που δείχνονται επιτρέπονται (3) σφάλματα. (2) Υποψήφιοι 2/0-2/0 6/0-6/0 Αναγνώριση ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τρίχρωμου φανού. ΠΡΟΣΟΧΗ:. Όσοι από τους υποψήφιους/ες χρησιμοποιούν γυαλιά οράσεως, πρέπει να τα φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους για την οπτική οξύτητα. 2. Η ΥΕΑΝΕΘ Αθηνών-Πειραιώς συνεδριάζει μόνο κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στον ΠΕΙΡΑΙΑ και επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 50 (τηλ , 49555). 3. Για Υποψήφιο/α για τον/την οποίο/α εκδόθηκε/κατατέθηκε γνωμοδότηση της ΥΕΑΝΕΘ, εξαιτίας της συμμετοχής του μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, εφόσον επιθυμεί να συμμετέχει και με τη διαδικασία μέσω απολυτηρίου λυκείου, δεν απαιτείται νέα γνωμάτευση. 4. Επίσης οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α, βεβαίωσης αναβολής στράτευσης ή Απολυτηρίου στρατού, πρέπει κατά την υγειονομική τους εξέταση να τα φέρουν μαζί τους. 5. Η γνωμοδότηση της Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της παρούσας προκήρυξης Η. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. Η παραλαβή από τις Α.Ε.Ν. των δικαιολογητικών των υποψηφίων, πραγματοποιείται μόνο μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται για τον σκοπό αυτό στο κεφάλαιο ΣΤ της παρούσας προκήρυξης και ολοκληρώνεται μετά από έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητάς τους... Η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου των δικαιολογητικών στις Α.Ε.Ν. θα γίνεται από συνεργεία των Σχολών, που ορίζονται με Η. Δ/γές των Διοικητών και αποτελούνται υποχρεωτικά από: έναν Αξιωματικό Λ.Σ. και το Διευθυντή της Σχολής ή άλλο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού.

13 -0-2. Δικαιολογητικά υποψηφίου/ας που είναι ελλιπή ή προορίζονται για ειδικότητα/ειδικότητες για την/τις οποία/οποίες ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει κριθεί υγειονομικά κατάλληλος/η δεν παραλαμβάνονται. 3. Κατά την παραλαβή τους τα δικαιολογητικά θα τοποθετούνται στο σχετικό Ατομικό Φάκελο Υποψηφίου/ας στον οποίο θα συμπληρώνονται πλήρως οι ανάλογες θυρίδες στοιχείων του εξώφυλλου και θα τίθενται οι υπογραφές του Ελέγχοντος Αξιωματικού Λ.Σ., του Διευθυντή της Σχολής ή του μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού και του Διοικητή της Α.Ε.Ν.,(όπως το υπόδειγμα «Β»). 4. Στη συνέχεια, κάθε αίτηση υποψηφίου/ας που θα υποβάλλεται, θα καταχωρείται σε προσωρινό Βιβλίο Πρωτοκόλλου της Σχολής το οποίο θα είναι ενιαίο για όλες τις κατηγορίες. 4. για τους υποψήφιους της ΠΡΩΤΗΣ και ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής κατηγορίας η αίτηση θα υποβάλλεται σε τρία (3) αντίγραφα. Το ένα αντίγραφο θα παραμένει στην Σχολή για ενδεχόμενη συμπλήρωση του σε περίπτωση που ο υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του και με τη διαδικασία εισαγωγής μέσω απολυτηρίου και αφού συμπληρωθεί θα αποστέλλεται στο ΥΠΑΑΝ/ΓΓΝ/ΔΕΚΝ Β. Τα άλλα δύο (2) θα τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψήφιου/ας προκειμένου ολοκληρωμένος αποσταλεί στο ΥΠΑΑΝ/ΓΓΝ/ΔΕΚΝ Β. 4.2 για τους υποψήφιους της ΤΡΙΤΗΣ και ΤΕΤΑΡΤΗΣ Γενικής κατηγορίας η αίτηση θα υποβάλλεται σε τρία (3) αντίγραφα. Το ένα () αντίγραφο θα παραμείνει στην Σχολή προκειμένου υποβληθεί στο ΥΠΑΑΝ/ΓΓΝ/ΔΕΚΝ Β μαζί με τη γνωμοδότηση της Υγειονομικής επιτροπής όταν αυτή κατατεθεί από τους υποψήφιους/ες του Κεφαλαίου Θ. Τα άλλα δύο (2) θα τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψήφιου/ας προκειμένου ολοκληρωμένος αποσταλεί στο ΥΠΑΑΝ/ΓΓΝ/ΔΕΚΝ Β. 4.3 Η αίτηση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα «Α». Οι αναφερόμενοι στη παρ. 3 θα υπογράφουν επίσης και ως κλιμάκιο Α σε όλα τα αντίγραφα της αίτησης. 5. Στο τέλος κάθε εβδομάδας οι Α.Ε.Ν. θα συγκεντρώνουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που θα έχουν παραλάβει και θα τους υποβάλλουν ταχυδρομικά επί αποδείξει στο ΥΠΑΑΝ/ΓΓΝ/ΔΕΚΝ Β, με ονομαστική κατάσταση υποψηφίων κατά κατηγορία. Η τελευταία σειρά φακέλων δικαιολογητικών, που θα συγκεντρώνονται την τελευταία εβδομάδα, θα διαβιβάζονται στο ΥΠΑΑΝ/ΓΓΝ/ΔΕΚΝ Β, σύμφωνα με ειδικές οδηγίες του. Θ. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ & ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. Μετά την καταχώρηση των αιτήσεων όλων των υποψηφίων της ΤΡΙΤΗΣ και ΤΕΤΑΡΤΗΣ Γενικής κατηγορίας το ΥΠΑΑΝ/ΓΓΝ/ΔΕΚΝ εκδίδει πίνακες καλούμενων σπουδαστών/τριων, σε αριθμό που προκύπτει από τα ποσοστά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ, παρ..3,.4, 2. και 2.2 της παρούσας προκήρυξης, προσαυξημένο κατά ικανό αριθμό επιπλέον υποψηφίων προς κάλυψη τυχόν κενών θέσεων που πιθανόν να προκύψουν εξαιτίας της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων, με απόλυτη βαθμολογική σειρά, όπως προκύπτει κατ εφαρμογή της παρ. 2 του κεφαλαίου ΙΑ της παρούσης, προκειμένου να μεταβούν στις κατά τόπους Υγειονομικές Επιτροπές (ΥΕΑΝΕΘ) προς έκδοση σχετικού πιστοποιητικού Υγειονομικής καταλληλότητας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β498Φ-ΞΩΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 / 05 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 3621/ 27 /12 ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15. Α.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15. Α. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 13 / 06 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 3621/ 32 /14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Ταχ.Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 4 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Μ 3614.1/03/2013 Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Ταχ.Κωδ. : 185

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1015 2 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Μ 3614.1/02/2015 Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδα στριών στις Ακαδημίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής Ιατρού (άνδρα γυναίκας) έτους 2011».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής Ιατρού (άνδρα γυναίκας) έτους 2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες, 17/09/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Α.Π.: 5121/06/12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος, 31/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 5121.1/ 62 /2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΖΙ-5Λ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α5ΖΙ-5Λ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 3-8-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. : 1212.2/01/11 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ 27.8.2013 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Π 19355 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος, 30 /06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ.Πρωτ. 2901.03/03/15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2011»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2011» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΙ-Μ2Μ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 14-7-2011 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ: 1212.4/ 38/11 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: 28210-37052, 37046-37033 Φαξ: 2821 0 37081,2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΤΟΣ 2015-2016 Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος Κόρινθος, 6 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013 Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ.Πρωτ.: 1908 Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 18/10/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΕΠ/ ΜΕΕΠ-ΤΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Φ.ΕΣΠΑ-819 α /109276

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανομής. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανομής. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260 / 2004 και 3320 / 2005.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260 / 2004 και 3320 / 2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λήμνου, 38334 ΒΟΛΟΣ Τηλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιστοσελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ Αθήνα, 22/8/2014 Α. Π. : 18019 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα