ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D."

Transcript

1 ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D. Α.Φ.Κ Γηεύζπλζε Δπηθνηλωλίαο: Βαζ. Οιγαο 89, Θεζζαινλίθε - ΣΚ GSM: FAX/DATA: Ηζαγέλεηα: Γεκόηεο: Πηξ/θέο πνρξεώζεηο: Διιεληθή, Θεζζαινλίθεο Έρνπλ εθπιεξσζεί θαη δελ ππέρεη ζήκεξα θακία ζηξαηησηηθή ππνρξέσζε. Νηθνγελεηαθή Θαηάζηαζε: Παληξεκέλνο κε ηξία (3) παηδηά ΠΞΝΓΔΠ: Process Systems Engineering Ph.D., 1995 Centre for Process Systems Engineering, Imperial College of Science, Medicine and Technology, University of London UK Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : FLEXIBILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, MAINTENANCE & SAFETY IN PROCESS OPERATIONS AND DESIGN, Centre for Process Systems Engineering, Imperial College for Science, Medicine and Technology, London University (1995). Chemical Engineering - Diploma of Imperial College, 1995 Centre for Process Systems Engineering, Imperial College for Science, Medicine and Technology University of London UK Σεκηθόο Κεραληθόο, Βαζκφο Πη. (Λίαλ Καιψο 8,4) Α.Π.Θ.1990 Ρερλνιόγνο Σεκηθόο Ξεηξειαίνπ, Βαζκφο Πη. (Άξηζηα 8,68) T.E.I. Καβάιαο, 1986 Απφθνηηνο Δ νπ Ιπθείνπ Αξέλωλ Θεζζαινλίθεο, 1982 ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΩΛ: Γηαρείξηζε Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ θαη Σερλνινγηθψλ Μνλάδσλ Καηλνηνκία & Μεηαθνξά Σερλνινγίαο Σερλνινγηθά ζπζηήκαηα γηα πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθαξκνζκέλεο Ιαηξηθήο (Πξνζζεηηθή ηαηξηθή, νδνληηαηξηθή, γνληδηαθή έξεπλα) ρεδηαζκφο λέσλ πξντφλησλ θαη ζχγρξνλνη κέζνδνη παξαγσγήο CAD/CAM/ERP/MRP & Logistics Μνληεινπνίεζε Πξνζνκνίσζε κε Η/Τ (Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ θαη κνληέισλ 3Γ, CAD/CAM/Prototyping/3D-Scanning/Simulation) Δηθνληθή Δμνκνίσζε-Πξνζνκνίσζε (process & manufacturing simulation, fligth simulator,) Μεηξνινγία - Αληίζηξνθε ρεδίαζε & Σαρεία πξσηνηππνπνίεζε (Metrology - Reverse Engineering & Rapid Prototyping) ρεδηαζκφο πζηεκάησλ Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο Δλεξγεηαθή νινθιήξσζε θηεξίσλ θαη ππνδνκψλ Μεραληθή πζηεκάησλ & Γηεξγαζηψλ, Βειηηζηνπνίεζε, Αλάιπζε Δπειημίαο Αμηνπηζηία & Γηαζεζηκφηεηα Σερλνινγηθψλ πζηεκάησλ

2 ΚΔΙΝΠ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΩΛ & ΗΛΠΡΗΡΝΡΩΛ: ΔΛΔΡΔΞ - Έλσζε Διιεληθψλ Σερλνινγηθψλ Πάξθσλ, 2006 Ρ.Η.I. - Technology Information & Innovation, 2004 I.E.E.E. - Ακεξηθαληθφ Ιλζηηηνχηνπ Ηι/γσλ θαη Ηι/θψλ Μεραληθψλ, 1994 ESREDA - European Safety Realiability & Data Association, 1993 A.I.Ch.E. - Ακεξηθαληθφ Ιλζηηηνχηνπ Υεκηθψλ Μεραληθψλ, 1992 I.Chem.E. - Βξεηαληθφ Ιλζηηηνχηνπ Υεκηθψλ Μεραληθψλ, 1992 T.E.E. - Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, επηέκβξηνο 1991 ΓΗΑΘΟΗΠΔΗΠ πνηξνθία Κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ S.E.R.C. full grant (The Sciences & Engineering Research Council), UK, ( ), ( ) & ( ) πνηξνθίεο Δζληθνύ Ηδξύκαηνο πνηξνθηώλ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε: ( ), ( ) & ( ) ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ Δξεπλεηήο/Κειεηεηήο Σεκηθόο Κεραληθόο θαη εηδηθόηεξα ζε ζέκαηα Βηνκεραληθνύ Πρεδηαζκνύ, Ππζηεκάηωλ Ξαξαγωγήο & Δλέξγεηαο. (1996 έωο ζήκεξα) Δηδηθόηεξα: Ππληνληζηήο Έξγνπ Ξεξηθεξεηαθνύ Ξόινπ Θαηλνηνκίαο Θεζζαιίαο (2006 έσο 2010) Γελ. Γηεπζπληήο Ρερλνινγηθνύ Ξάξθνπ Θεζζαιίαο Α.Δ. (4/2004 έσο 12/2008) Πξφεδξνο θαη Γ ηεο εηαηξείαο Future Technology Systems FTS A.E.( ) πεύζπλνο από πιεπξάο ηεο εηαηξείαο FTS ΑΔ γηα ηελ νκάδα ιεηηνπξγίαο - ζπληήξεζεο θαη απνζθαικάηωζεο (debugging) ηωλ δύν (2) ζπζηεκάηωλ Δμνκνίωζεο Ξηήζεο F-16 / Block 40 & Block 50 εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ 111 Πηέξπγα Μάρεο ζηελ Αγρίαιν. Δηδηθφο χκβνπινο ζην Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα CLUSTER : ( ) ΓΗΚΔΡΘA - ΓΗΘΡΝ ΚΔΡΑΙΙΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ ΘΝΕΑΛΖΠ-ΒΝΙΝ Θεηεία ζηνλ Διιεληθφ ηξαηφ -.Δ.Μ. (9/1995-9/1996) Πξνγξακκαηηζηήο- Αλαιπηήο Μερ/ζεο ηξ. Πξαηεξίσλ Δξεπλεηήο Κεραληθόο / Research Assistant, Imperial College, Centre for Process Systems Engineering, IRC, London UK (9/1991-8/1995) Πύκβνπινο Κεραληθόο / Consultant in Computing & Systems Eng. Dept. KSLA/Shell Research B.V. The Netherlands, Amsterdam, NL 1993 Μεηαπηπρηαθφο Τπφηξνθνο / Trainee engineer & post grad. in Chemical Process Eng. Research Institute ( ) CPERI Thessaloniki, GR. Researcher Trainee Engineer in Process Systems group KSLA/Shell Research B.V. The Netherlands, Amsterdam, NL 1989 Δηαηξεία Ξεηξειαίωλ Βνξείνπ Αηγαίνπ / NAPC - North Aegean Petroleum Company Kavala, GR (1988/1986) Assistant Chemical Engineer- Sigma Site 1988 Assistant Production Engineer - Offshore on Delta - Prinos 1986 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 2

3 ΓΗΓΑΘΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ Γηδάζθνλ ζην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, (2004 έσο 2007) Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο, Σνκέαο Οξγάλσζεο Παξαγσγήο, εμακεληαίν κάζεκα "Αμηνπηζηία θαη Ππληήξεζε Ρερλνινγηθώλ Ππζηεκάηωλ" "Reliability Engineering", Third year course & M.Sc. Imperial College Chemical Eng. Dept., "Applied Mathematical Methods", Third year course & MSc Imperial College Chemical Eng. Dept., Οξγαλσηεο θαη δηδάζθσλ ζεηξάο ζεκηλαξίσλ ζηα πιαίζηα ησλ Σνπηθψλ πκθψλσλ Απαζρφιεζεο-ΣΑ (Γίθηπν Αξγπξνρξπζνρόωλ Καγλεζίαο-300 ώξεο), KEKANAM ΑΔ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΑΞΝ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΑ &ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΔΟΓΑ: 1. Ππληνληζηήο Έξγνπ ηνπ ΞΞΘ-Θεζζαιίαο ηνπ ΤΠΑΝ/ΓΓΔΣ κε θσδηθφ 07ΠΠΚ06-Πεξηθεξεηαθφο Πφινο Καηλνηνκίαο Θεζζαιίαο, Π/Τ Έξγνπ 5,000,000. ηφρνο ηνπ Πφινπ Καηλνηνκίαο Θεζζαιίαο είλαη ε ζηήξημε κηαο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, αμηνπνηψληαο ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηελ πξσηνγελή παξαγσγή. Απνηέιεζε ην επηζηέγαζκα κηαο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, Δξεπλεηηθψλ (Α.Δ.Ι.-Σ.Δ.Ι.) θαη Σερλνινγηθψλ Φνξέσλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ. Δπηθεληξψλεηαη ζηνπο ηνκείο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, αγξνυιηθά (θισζηνυθαληνπξγία έπηπιν) θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ αλαλεψζηκσλ πεγψλ (βηνθαχζηκα), κε ηε ζπκκεηνρή ζαξάληα έμε (46) θνξέωλ. Σα εηθνζηέλα (21) ππνέξγα πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πφινπ πεξηιακβάλνπλ: Έμη (6) Θνηλνπξαμίεο Έξεπλαο θαη Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ, 31 επηρεηξήζεηο, ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ηo ΣΔΙ Λάξηζαο ην Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο, νη χλδεζκνη Βηνκεραληψλ Θεζζαιίαο θαη ην ΚΔΣΑ Θεζζαιίαο. Ρξείο (3) Ρερλνινγηθέο Ξιαηθόξκεο -Σξφθηκα, Κισζηνυθαληνπξγία, Βηνθαχζηκα - νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ζρεδίνπ ζηξαηεγηθήο αηδέληαο θαη πιαηζίνπ εθαξκνγήο γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ζηε Θεζζαιία. Αλάπηπμε βαζηθώλ ππνδνκώλ ηνπ Θέληξνπ Έξεπλαο θαη Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο κε ηα Ιλζηηηνχηα Μεραλνηξνληθήο, Σερλνινγίαο Αγξννηθνζπζηεκάησλ, Ιαηξηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, Αλζξψπηλεο Απφδνζεο θαη Απνθαηάζηαζεο. Κεηαθνξά ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ επίπινπ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ Γεκηνπξγία πέληε εηαηξεηψλ ηερλνβιαζηψλ ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΠΠΚ-Θ. Ξέληε (5) Γξαζηεξηόηεηεο πξνεηνηκαζίαο ππνζηήξημεο εξεπλεηηθώλ κνλάδωλ γηα ηελ πξνηππνπνίεζε θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάηωλ. Δληνπηζκφο θαη αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ηερλνβιαζηψλ (spin-off) Ρέζζεξεηο (4) Δπηκνξθωηηθέο δξάζεηο ζε ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο ηνπ Ξόινπ ζηνπο ηέζζεξηο λνκνχο ηεο Θεζζαιίαο, ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ λα αμηνπνηεζνχλ απφ φινπο ηνπο ελ δπλάκεη ρξήζηεο ζηε Θεζζαιία. Νξηδόληηεο δξάζεηο γηα ηελ πξνβνιή θαη δηθηχσζε ηνπ Πφινπ, ην ζρεδηαζκφ ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ θαη ηε δεκηνπξγία Ξαξαηεξεηεξίνπ Θαηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Ξεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 3

4 2. Mechatronics Prototyping Centre Innovative Ventures in Thessaly - INVENT. Μέινο ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο Έξγνπ: Πύληαμε Δπηρεηξεκαηηθνύ Πρεδίνπ Γξάζεο θαη Ξξνδηαγξαθώλ εμνπιηζκνύ / ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Πξσηνηχπσλ θαη Μεραλνηξνληθήο ην νπνίν ιεηηνχξγεζε ζην Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαιίαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο INVENT ( ). Σν θέληξν ζην πιαίζην ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πφινπ Καηλνηνκίαο Θεζζαιίαο κεηεμειίρηεθε ζην ζεκεξηλφ Ιλζηηηνχην Μεραλνηξνληθήο (IMTRONICS, ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο. 3. πκκεηνρή ζαλ εξεπλεηήο ζην θνηλνηηθφ πξφγξακκα Thermolytic Recovery of Cu and Precious metals from electronic circuit boards and Cu <laminas> in a Fluidized bed reactor, EUROPEAN COMMUNITY PROGRAMME - CRAFT No: BES2-5477, Δπηηξνπή Δξεπλψλ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ( ) 4. FRAMS: A Software Prototype for incorporating Flexibility, Reliability, Availability, Maintenance and Safety in Process Design. Imperial College, Centre for Process Systems Engineering (1995) 5. πκκεηνρή ζαλ εξεπλεηήο ζην βηνκεραληθφ εξεπλεηηθφ έξγν: Integrated process design for a vinyl acetate process. BP Chemicals Ltd, Technology Engineering Department Sunbury / Imperial College, Interdisciplinary Research Centre - IRC, UK, (1994) 6. πκκεηνρή ζαλ εξεπλεηήο ζε Δπξσπατθφ πξφγξακκα γηα ηελ Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο ζε Βηνκεραληθέο Δθγαηαζηάζεηο, 'Operation of a steam production network with variable demands modelling and optimization under uncertainty' Joule N.JOU2 - CT & BRE2 - CT , Imperial College UK, ( ) 7. SIMULTANEOUS ASSESSMENT OF FLEXIBILITY, RELIABILITY AND AVAILABILITY OF IN-LINE BLENDING SYSTEMS. KSLA/Shell Research B.V. Amsterdam, NL & Δξεπλεηηθφ Ιλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ ΔΙΣΥΗΓ ΑΠΘ (1991). 8. RETROFIT DESIGN STRATEGIES FOR IMPROVING FLEXIBILITY IN HEAT EXCHANGER NETWORKS. KSLA/Shell Research B.V. Amsterdam and Chemical Process Research Institute & Δξεπλεηηθφ Ιλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ ΔΙΣΥΗΓ ΑΠΘ (1991) Άιιε εκπεηξία: Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ ηξηψλ (3) ελνηήησλ σο πξναπαηηνχκελνπ ζην πιαίζην ηνπ ΚΔΝΑΚ (Ν.3661/2008) γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ Δλεξγεηαθνύ Δπηζεωξεηή. Σα ζεκηλάξηα δηνξγαλψζεθαλ απφ ην ΚΔΣΔΑΘ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΣΔΔ. 1 ε Δλφηεηα 30/6-8/7/2009 «ΚΟΙΝΟ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ» (45 ψξεο) 2ε Δλφηεηα 14-25/09/2009 (55 ψξεο) 3 ε Δλφηεηα, 3-11/12/2009 «Πξαθηηθή Άζθεζε» (51 ψξεο) Σα ζεκηλάξηα θαιχπηεη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνπ πξνηείλεηαη ζηνλ Κ.ΔΝ.Α.Κ. σο ππνρξεσηηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3661/2008. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 4

5 Ιδξπηηθφ ζηέιερνο & ζχκβνπινο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ΚΔΡΟΝΛ Ρερλνινγηθή ΔΞΔ / CECTEK-Hellas, απφ ην Η εηαηξεία αλήθεη ζηνλ ρψξν ησλ εηαηξεηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, κε εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο πξνεγκέλσλ νρεκάησλ παληφο εδάθνπο ATV (All Terrain Vehicles). Τπεχζπλνο πξνβνιήο-πξνψζεζεο θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηεο εηαηξείαο Θέληξν Κνξηαθώλ Αλαιύζεωλ & Δξεπλώλ - ΘΚΑΔ ΑΔ, απφ ην Η εηαηξεία αλήθεη ζηνλ ρψξν ησλ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ εηαηξεηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, κε ηδηαίηεξα πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθαξκνζκέλεο Ιαηξηθήο - Γνληδηαθήο έξεπλαο κε θχξην αληηθείκελν ηελ κνξηαθή νγθνινγία. Ιδξπηηθφ ζηέιερνο θαη κέηνρνο ηεο εηαηξείαο Future Technology Systems ΑΔ απφ ην Η εηαηξεία αλήθεη ζηνλ ρψξν ησλ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ εηαηξεηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηνπο ηνκείο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ζπκπίεζεο ρξφλνπ (Time Compression Technologies), ηνλ Βηνκεραληθό Πρεδηαζκό, Πρεδηαζκό θαη Ραρεία Ξξωηνηππνπνίεζε, ηελ κεηξνινγία - αληίζηξνθε κεραλνινγία, ηελ Κεραλνηξνληθή θαη ηελ πξνζνκνίωζε/ βειηηζηνπνίεζε πξνϊόληωλ, παξαγωγήο θαη δηεξγαζηώλ. Δμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο-ζχκβνπινο ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Αξγπξνρξπζνρνταο - ΔΛΚΑ ηνπ ΔΟΜΜΔΥ, Δθπόλεζε Δπηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ πξόηππεο κνλάδαο Βηνκεραληθνύ Πρεδηαζκνύ Θνζκήκαηνο ζε ζπλεξγαζίαο κε ην Διιεληθό Θέληξν Κεηαθνξάο Ρερλνινγίαο ΑΔ. Μέινο ηεο νκάδαο εηζήγεζεο θαη δηαρείξηζεο Έξγνπ PM θαη εηδηθόο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΤΠΑΝ CLUSTER Γίθηπν Κεηαιιηθώλ Θαηαζθεπώλ Θνδάλεο & Βόινπ. Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ 784 εθ. δξρ ( ) Δπηζηεκνληθόο πεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΑ ΓΙΑΜΑ. (Γίθηπν Αξγπξνρξπζνρόωλ Καγλεζίαο) πεξηειάκβαλε ηελ νξγάλωζε εξγαζηεξίνπ Η/Τ θαη ζπζηεκάησλ ζπκπίεζεο ρξφλνπ (time compression technologies) θαη ηελ δηθηχσζε επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ γηα ηελ παξαγσγή κνληέισλ αξγπξνρξπζνρνΐαο θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζρεδηαζκνύ κε Ζ/ θαη παξαγωγήο κνληέιωλ θαη θαινππηώλ κε ρξήζε ζπζηεκάηωλ CAD / CAM ζπλνιηθά 300 ψξεο. ( ) Γηνξγαλσηήο ζεηξάο εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ ( ΔΛΚΑ ΑΔ, 2004 ΣΔΠΑΘΔ ΑΔ, ΚΔΚΑΝΑΜ ΑΔ, ΑΝΔΜ ΑΔ) ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ Βηνκεραληθνύ Πρεδηαζκνύ αιιά θαη ησλ ηερλνινγηψλ ζπκπίεζεο ρξφλνπ ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο θνζκήκαηνο αιιά θαη ηελ αξγπξνρξπζνρνΐα. πεύζπλνο από πιεπξάο ηεο νκάδα ιεηηνπξγίαο - ζπληήξεζε θαη απνζθαικάηωζε (debugging) ηωλ δύν (2) ζπζηεκάηωλ Δμνκνίωζεο Ξηήζεο F-16 / Block 40 & Block 50 εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ 111 Πηέξπγα Μάρεο ζηελ Αγρίαιν. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην ζχζηεκα ππνζηεξηδφηαλ απφ Τπνινγηζηηθφ ινγηζκηθφ θαη ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξνζνκνίσζεο ηεο Ιζξαειηλήο εηαηξείαο BVR Systems Ltd., θαη Τπεξππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα SGI- CRAY κε 48 παξάιιειεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο, κε πξνβνιηθά ζπζηήκαηα BARCO ηνπνζεηεκέλσλ ζε δχν εκηζθαηξηθνχο ζφινπο θαη δχν ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο UPS ( ). Η νκάδα ζηειερψλνληαλ απφ ηνπο θ. γνπξίδε Γ. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 5

6 Ηιεθηξνληθφ & Υαιηάζν Θ. Πξνγξακκαηηζηή πζηεκάησλ, κεηεθπαηδεπζέληεο ακθφηεξνη ην 1999 απφ ηελ BVR Systems ζην Ιζξαήι. Μέινο ηεο εηζεγεηηθήο νκάδαο θαη κέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο θαζνδήγεζεο ηνπ Θέληξνπ Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο - ΘΔΡΑ ( ). Μέινο ηεο εηζεγεηηθήο νκάδαο θαη ηδξπηηθφ ζηέιερνο ησλ Γξαθείνπ Βηνκεραληθήο Αιιαγήο Καγλεζίαο-ΓΒΑ. Αλάπηπμε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ππνδνκήο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΒΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ 200 εθ. δξρ. ( ) North Aegean Petroleum Company NAPC: Μειέηε ρεδηαζκφο θαη Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο artificial gas lift, ζπζηήκαηνο βαιβίδσλ θαη ζπκπηεζηψλ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ ειάηησζε ηνπ θιάζκαηνο λεξνχ πεηξειαίνπ (ηξηηνγελήο αλάθηεζε Τ/Α) κε ηελ κέζνδν artificial gas lift. Γηα ην ζχλνιν ησλ παξαγσγηθψλ πεγαδηψλ ηεο πιαηθφξκαο DELTA ζην αληίθιηλν ηεο Θάζνπ. ΑΙΙΔΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΔΠ ΚΔΙΔΡΔΠ/ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΑ, Joint Industrial Project "RETROFIT DESIGN STRATEGIES FOR IMPROVING FLEXIBILITY IN HEAT EXCHANGER NETWORKS". Koninklijke/Shell-Laboratorium (KSLA)/Shell Research B.V. Amsterdam and Chemical Process Research Institute - A.U.Th. ( ) SIMULTANEOUS ASSESSMENT OF FLEXIBILITY, RELIABILITY AND AVAILABILITY OF IN-LINE BLENDING SYSTEMS. Koninklijke/Shell- Laboratorium (KSLA) /Shell Research B.V. Amsterdam and Chemical Process ΚΖ ΓΖΚΝΠΗΔΠΗΚΔΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΔΗΠ ARTIFICIAL GAS LIFT STUDY FOR REDUCING WATER-CUT IN NORTH-PRINOS FIELD. Confidential Technical Report and Software implementation. NAPC, GR, 1986 Feasibility Study for the Production of Hydrogen Peroxide. Marketing Search, Feasibility Study and Detailed Technical Report A.U.Th, GR, 1990 SIMULTANEOUS ASSESSMENT OF FLEXIBILITY, RELIABILITY AND AVAILABILITY OF IN-LINE BLENDING SYSTEMS. Shell Research B.V. and Chemical Process Research Institute (1991), KSLA/Shell Research B.V. Amsterdam, NL (1993), Confidential Industrial Report. RETROFIT DESIGN STRATEGIES FOR IMPROVING FLEXIBILITY IN HEAT EXCHANGER NETWORKS (ηξαηεγηθή Μειέηεο Δπαλαζρεδηαζκνχ γηα ηελ βειηίσζε ηεο Δπειημίαο Γηθηχνπ Δλαιιαθηψλ Θεξκφηεηαο). KSLA/Shell Research B.V. Amsterdam and Chemical Process Research Institute, Aristotle University of Thessaloniki, NL(1991), Confidential Industrial Report. Κνηλφ βηνκεραληθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ Δξεπλεηηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ θαη ηεο Shell-Research B.V./KSLA Koninklijke/Shell - Laboratorium-Amsterdam. INCORPORATION OF OPERABILITY ASPECTS IN PROCESS SYNTHESIS AND DESIGN. Shell Research B.V., Koninklijke/Shell-Laboratorium, Amsterdam, The Netherlands Confidential Industrial Report. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 6

7 INTEGRATED PROCESS DESIGN FOR A VINYL ACETATE PROCESS. (Part I, II, III) BP Industrial Case study. BP Chemicals Ltd, Technology Engineering Department Sunbury & Imperial College IRC. UK, 1994, Confidential Industrial Report. ΚΔΙΔΡΖ ΒΗΩΠΗΚΝΡΖΡΑΠ - ΞΟΝΡΞΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΝΠΚΖΚΑΡΝΠ, ΞΟΩΡΝΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ-ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΚΝΛΡΔΙΩΛ ΑΟΣΟΝΣΟΠΝΣΝΪΑΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΠΡΔΙΔΣΩΛ, ΔΛΚΑ ΑΔ / ΔΟΜΜΔΥ - ΑΘΗΝΑ 2005 ΠΓΓΟΑΦΖ, ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΩΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ Νθηώβξηνο 2010 εθπφλεζε εηδηθήο ελεξγεηαθήο κειέηεο ππνινγηζκνχ ηεο απφδνζεο ελεξγεηαθνχ - βηνθιηκαηηθνχ θηεξίνπ επί ηεο νδνχ Μαβίιε ζην Βφιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο έδξα ηεο εηαηξείαο ΔΡΔΝΣΙ ΑΔ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ζρεηηθή κειέηε. Σεπτέμβριος 2010 εκπόνεζε ειδικής ενεργειακής μελέηε (αποηελούμενε από ηο Θεωρεηικό μέρος και ηεν μελέηε εθαρμογής ηων ηετνολογιών καύζες βιομάδας με ζκοπό ηεν παραγωγή ή ηεν ζσμπαραγωγή Ηλεκηρικής και Θερμικής Ενέργειας) ΣΗΘ για λογαριαζμό ηες Επιηροπής Ερεσνών ηοσ Πανεπιζηεμίοσ Θεζζαλίας με ηίηλο "Part I - State of the art in Biomass Combustion, Part - II Applications & Case Studies" Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ «ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΚΔΙΔΡΖΠ ΒΗΩΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΞΟΝΡΞΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΡΝ ΔΙΘΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΝΠΚΖΚΑΡΝΠ, ΡΖΛ ΞΟΩΡΝΡΞΝΞΝΗΖΠΖ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΚΝΛΡΔΙΩΛ ΑΟΓΟΝΣΟΠΝΣΝΪΑΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ», Αξηζκφο Πξνθήξπμεο ΔΛΚΑ: 2/2005 Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ «ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΚΔΙΔΡΖΠ ΚΔΡΟΩΛ ΞΟΝΩΘΖΠΖΠ ΡΝ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΡΖΟΗΜΖ ΡΩΛ ΚΚΔ ΑΞΝ ΡΝΛ ΔΝΚΚΔΣ ΑΔ», Αξηζκφο Γηαθήξπμεο ΔΟΜΜΔΥ: 10/2003 Μειεηεηήο ζε ζεηξά έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ ΚΠ (Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, επηρεηξείηαη ειεθηξνληθά ) Σερλν-νηθνλνκηθή ρέδην-μειέηε & Μειέηε θνπηκφηεηαο γηα ηελ δεκηνπξγία Βηνκεραληθήο Μνλάδαο Παξαγσγήο ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ (Η 2 Ο 2 ) κε ηελ κέζνδν ηεο αλζξαθηλψλεο, Α.Π.Θ. ΑΛΑΞΡΜΖ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ & ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑΠ FRAMS - (Flexibility, Reliability, Availability, Maintenance & Safety) Τπεχζπλνο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ελφο πξσηνηχπνπ ινγηζκηθνχ γηα ηνλ Βέιηηζην ρεδηαζκφ θαη ηελ Αλάιπζε Δπειημίαο, Αμηνπηζηίαο θαη Αζθάιεηαο Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηεξγαζηψλ. Σν πξφηππν απηφ ινγηζκηθφ αλαπηχρζεθε ζε πεξίνδν ηεζζάξσλ ρξφλσλ Imperial College UK ( ) ζηα πιαίζηα ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. Σν ελδηαθέξνλ ηεο Βηνκεραλίαο αιιά θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Imperial College γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο θχξηνπ εξεπλεηηθνχ / ηερλνινγηθνχ πεδίνπ θαη ζηελ πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζή ηνπ γηα ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα ( GBP). Full-Flex ILBS (Fully Flexible, In-Line Blending System) Αλάπηπμε Πξφηππνπ Λνγηζκηθφ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ ζπλερνχο αλάκημεο Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 7

8 πξντφλησλ δηπιηζηεξίνπ. Shell-Research Koninklijke/Shell-Laboratorium (KSLA) Amsterdam NL, ( ) Πξφηππν ινγηζκηθφ ζε πεξηβάιινλ Lab-View 9.0 γηα ηελ Πηαηηζηηθή κείωζε ζθαικάηωλ δεθηώλ Γεωγξαθηθνύ Ξξνζδηνξηζκνύ Θέζεο / G.P.S. κε ηελ ρξήζε ηεο ζπρλφηεηαο L1. Η κεζνδνινγία θαη ην πξφηππν ινγηζκηθφ αλαπηχρζεθαλ ζην Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαιίαο ζην πιαίζην ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ηνπ θ. αββίδε Γηψξγνπ πνπ ππνβιήζεθε ην 2007 ζην Σκήκα Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. ΓΖΚΝΠΗΔΚΔΛΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ SIMULTANEOUS ASSESSMENT OF FLEXIBILITY, RELIABILITY AND AVAILABILITY OF IN-LINE BLENDING SYSTEMS: A unified Framework for Analysis and Retrofit Design. Proceedings of 4 th Int. Symposium PSE-91, Quebec Canada(1991). E.N. PISTIKOPOULOS, T.A. MAZZUCHI, C.D. MARANAS and T.V. THOMAIDIS INTEGRATION OF FLEXIBILITY, RELIABILITY AND MAINTENANCE IN PROCESS SYNTHESIS AND DESIGN. Computers Chem. Engng. Vol. 18, pp. S259- S263 (1993), T.V. THOMAIDIS and E.N. PISTIKOPOULOS FLEXIBILITY, RELIABILITY AND MAINTENANCE IN PROCESS DESIGN. FOCAP- D Foundation of Computer Aided Design, Snowmass, Colorado, AIChE Symposium Series, 304, 91, , (1994). T.V. THOMAIDIS and E.N. PISTIKOPOULOS OPTIMAL DESIGN OF FLEXIBLE AND RELIABLE PROCESS SYSTEMS, IEEE-Trans. Rel. 44(2) (1995), T.V. THOMAIDIS and E.N. PISTIKOPOULOS TOWARDS THE INCORPORATION OF FLEXIBILITY, MAINTENANCE AND SAFETY IN PROCESS DESIGN, Computers Chem. Engng. Vol. 19, Suppl. pp. S687- S692 (1995), T.V. THOMAIDIS and E.N. PISTIKOPOULOS FLEXIBILITY, RELIABILITY AND MAINTENANCE IN BATCH PLANT DESIGN UNDER UNCERTAINTY, Computers Chem. Engng. Vol. 20, Suppl. pp. S1209-S1214, E.N. PISTIKOPOULOS, T.V. THOMAIDIS, A.MELIN & M.G. IERAPETRITOU, (1996) INTEGRATION OF FLEXIBILITY, RELIABILITY AND MAINTENANCE IN PROCESS SYNTHESIS AND DESIGN. Dissertation for transfer from MPhil to PhD. Imperial College for Science, Medecine and Technology, Centre for Process Systems Engineering, London1992. FLEXIBILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, MAINTENANCE & SAFETY IN PROCESS OPERATIONS AND DESIGN. Ph.D. Thesis, University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, London ΞΑΟΝΠΗΑΠΔΗΠ ΠΔ ΠΛΔΓΟΗΑ PSE'91, Process Systems Engineering Conference, Presentation &Paper, Montebello Canada 1991 IFAC - Conference, Centre for Process Systems Engineering, DESIGN OF FLEXIBLE AND RELIABLE PROCESS SYSTEMS, Presentation &Paper, Imperial College, London1992, AIChE'92 Annual Meeting, TOWARDS A DESIGN FRAMEWORK FOR FLEXIBILITY, RELIABILITY AND MAINTENANCE IN PROCESS DESIGN. Presentation &Paper, Miami Beach Florida (1992), IChemE'93 Research Event, Presentation &Paper, Birmingham, 6-7 January (1993), Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 8

9 ESREDA-93 European Safety, Reliability & Data Association, Safety in Transport Systems, Presentation & Paper, Huddersfield, April 14-15, UK, 1993 ESCAPE-3, 25th Symposium of the working party on Computer Aided process Engineering, INTEGRATION OF FLEXIBILITY, RELIABILITY AND MAINTENANCE IN PROCESS SYNTHESIS AND DESIGN. Presentation &Paper,Graz, 5-7 July, Austria 1993 ESREDA-94 European Safety, Reliability & Data Association, Maintenance & System Effectiveness, Presentation & Paper, Chamonix 1994 IChemE'94 Research Event, INCORPORATION OF MAINTENANCE OPTIMIZATION IN PROCESS DESIGN. Presentation &Paper, London, 6-7 January (1994) AIChE'94 Annual Meeting, Presentation &Paper, San Francisco November (1994) ESCAPE-5, 26th Symposium of the working party on Computer Aided process Engineering, Paper & Presentation, Slovenia-1995 ESCAPE-6, 28th Symposium of the working party on Computer Aided process Engineering, Presentation & Paper, Rhodes-1996 ESREL-96, International Research Event, Presentation & Paper, Crete 1996 ΗΔΔΔ: RAMS 2004, Criticality Analysis Of Process Systems, T.V. THOMAIDIS and E.N. PISTIKOPOULOS, RAMS 2004, Presentation & Paper, 50th Annual Reliability & Maintainability Symposium (RAMS) Los Angeles, California, USA ν ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΠΛΔΓΟΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ, Ξαξνπζίαζε Κηθξώλ Ππζηεκάηωλ Ππκπαξαγωγήο Ζιεθηξηθήο θαη Θεξκηθήο Δλέξγεηαο κε θαύζε βηνκάδαο. 21/11/2010 ESCAPE-21, 21st European Symposium on Computer-Aided Process Engineering, Porto Caras, 29/5-1/6/2011, Greece Γηνξγαλωηήο ηνπ Ππλεδξίνπ: Skills development for the Technology Transfer and Innovation Support Professions, Ρερλνινγηθό Ξάξθν Θεζζαιίαο, 3-16 Πεπηεκβξίνπ 2004, ε ζπλεξγαζία κε ην T.I.I.-The European Association for the Transfer of Technology, Innovation and Industrial Information ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΘΓΟΑΚΚΖ ΘΑΡΑΘΝΟΦΖ ΘΑΗ ΘΑΡΔΘΛΝΚΔΛΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖ ΘΔΩΟΗΑ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΔΠ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Σ.Δ.Ι. Καβάιαο, Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ. (1986) ΚΔΙΔΡΖ ΔΞΑΛΑΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΠΛΔΣΝΠ ΑΛΑΚΗΜΖΠ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΓΗΙΗΠΡΖΟΗΝ ΚΔ ΠΡΝΣΝ ΡΖΛ ΒΔΙΡΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΔΔΙΗΜΗΑΠ ΡΝΠ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ. (1990) ΝΗΘΝΛΝΚΝΡΔΣΛΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΚΝΛΑΓΑΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΞΔΟΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΓΟΝΓΝΛΝ. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Σνκέαο Σερλνινγηψλ. (1991) ΑΛΑΙΠΖ ΔΔΙΗΜΗΑΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΞΗΠΡΗΑΠ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΠΛΔΣΝΠ ΑΛΑΚΗΜΖΠ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΓΗΙΗΠΡΖΟΗΝ.1ν πκπφζην ΔΦΑΡΜΟΓΔ Η/Τ ΣΗ ΥΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ. ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΙΟΤ (1991) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 9

10 ΠΠΡΑΠΔΗΠ 1. θαζεγεηήο ΒΑΠΑΙΝΠ Ηάθωβνο η. Ξξόεδξνο ΔΘΔΡΑ, ΡΔΞΑΘ ΑΔ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΑΔ Α' ΒΗ.ΞΔ. ΒΝΙΝ ΡΘ θαζεγεηήο ΞΗΠΡΗΘΝΞΝΙΝΠ Λ. Δπζηξάηηνο Professor Stratos Pistikopoulos, PhD CEng FIChemE Centre for Process Systems Engineering Department of Chemical Engineering, Imperial College London Roderic Hill Building, South Kensington Campus, London SW7 2AZ,UK tel (direct) (PA - Ms. Senait Selassie) Γξ. ΞΔΡΟΗΓΖΠ Ξέηξνο Ξξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ Θέληξνπ Κεηαθνξάο Ρερλνινγίαο ΑΔ ΚΗΡΠΑΗΩΛ 17, ΡΘ ΑΘΖΛΑ Tel: + (301) Fax: + (301) Γξ. ΛΗΘΝΙΝΞΝΙΝΠ Πωηήξεο Ξξόεδξνο ηνπ Θέληξνπ Κνξηαθώλ Αλαιύζεωλ & Δξεπλώλ Διιάδαο ΑΔ Αδελφώμ Παπαστράτου 79, Αγρίμιο - ΤΚ Αιτολοακαρμαμία τηλ FAX Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 10

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ

ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, Λφθνο Νπκθψλ, Θεζείν 11810 Αζήλα, Διιάδα; e-mail: seba@noa.gr, ηει.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δθδειώζεηο ηνπ Σκήκαηνο (ζει...) 62 Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά (ζει. 2) Τςειά ζηηο Βάζεηο Δηζαγσγήο ην Σκήκα (ζει. 2) 19 Απόθνηηνη πλερίδνπλ ζε Μεηαπηπρηαθά (ζει. 3) Νένο Πξόεδξνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Μάιοσ 2013 Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 3 2. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΑΑ-ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ-ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: 1995-97 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: 1999-2001 3. Αριστεία στην ΚΜ: 2002-2004 4. Περιυερειακός Πόλος Καινοτομίας:

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ολνκαηεπψλπκν: Δπάγγεικα: Σκήκα / Ίδξπκα: Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο:

Ολνκαηεπψλπκν: Δπάγγεικα: Σκήκα / Ίδξπκα: Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο: ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ολνκαηεπψλπκν: Δπάγγεικα: Σκήκα / Ίδξπκα: Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο: Γηεχζπλζε Καηνηθίαο: Απγεξφπνπινο Απφζηνινο Καζεγεηήο, Πνιπκεξή Τιηθά Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΙΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΓΗΑΣΖΜΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ -1-

ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΙΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΓΗΑΣΖΜΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ -1- ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΙΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΓΗΑΣΖΜΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ 2010-1- ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 2009 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΑΣΗΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΗΛΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ.

Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΑΤΡΟΤ ΑΓΡΗ Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ. 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : αγρής Γημήηριος Όλνκα παηξόο / κεηξόο : ηαύξνο / Γαξπθαιιηά Όλνκα ζπδύγνπ : Αζαλαζία Μηδνύξε

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 1 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Μαξηλάθεο Όλνκα παηξόο: ηαύξνο Όλνκα κεηξόο: νθία Ηκεξνκελία γελλήζεσο: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο 1 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Παξακεηξνπνίεζε πζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ ΜΑΗΟ 2012 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΤΣΑ, M.Sc Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα