ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D."

Transcript

1 ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D. Α.Φ.Κ Γηεύζπλζε Δπηθνηλωλίαο: Βαζ. Οιγαο 89, Θεζζαινλίθε - ΣΚ GSM: FAX/DATA: Ηζαγέλεηα: Γεκόηεο: Πηξ/θέο πνρξεώζεηο: Διιεληθή, Θεζζαινλίθεο Έρνπλ εθπιεξσζεί θαη δελ ππέρεη ζήκεξα θακία ζηξαηησηηθή ππνρξέσζε. Νηθνγελεηαθή Θαηάζηαζε: Παληξεκέλνο κε ηξία (3) παηδηά ΠΞΝΓΔΠ: Process Systems Engineering Ph.D., 1995 Centre for Process Systems Engineering, Imperial College of Science, Medicine and Technology, University of London UK Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : FLEXIBILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, MAINTENANCE & SAFETY IN PROCESS OPERATIONS AND DESIGN, Centre for Process Systems Engineering, Imperial College for Science, Medicine and Technology, London University (1995). Chemical Engineering - Diploma of Imperial College, 1995 Centre for Process Systems Engineering, Imperial College for Science, Medicine and Technology University of London UK Σεκηθόο Κεραληθόο, Βαζκφο Πη. (Λίαλ Καιψο 8,4) Α.Π.Θ.1990 Ρερλνιόγνο Σεκηθόο Ξεηξειαίνπ, Βαζκφο Πη. (Άξηζηα 8,68) T.E.I. Καβάιαο, 1986 Απφθνηηνο Δ νπ Ιπθείνπ Αξέλωλ Θεζζαινλίθεο, 1982 ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΩΛ: Γηαρείξηζε Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ θαη Σερλνινγηθψλ Μνλάδσλ Καηλνηνκία & Μεηαθνξά Σερλνινγίαο Σερλνινγηθά ζπζηήκαηα γηα πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθαξκνζκέλεο Ιαηξηθήο (Πξνζζεηηθή ηαηξηθή, νδνληηαηξηθή, γνληδηαθή έξεπλα) ρεδηαζκφο λέσλ πξντφλησλ θαη ζχγρξνλνη κέζνδνη παξαγσγήο CAD/CAM/ERP/MRP & Logistics Μνληεινπνίεζε Πξνζνκνίσζε κε Η/Τ (Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ θαη κνληέισλ 3Γ, CAD/CAM/Prototyping/3D-Scanning/Simulation) Δηθνληθή Δμνκνίσζε-Πξνζνκνίσζε (process & manufacturing simulation, fligth simulator,) Μεηξνινγία - Αληίζηξνθε ρεδίαζε & Σαρεία πξσηνηππνπνίεζε (Metrology - Reverse Engineering & Rapid Prototyping) ρεδηαζκφο πζηεκάησλ Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο Δλεξγεηαθή νινθιήξσζε θηεξίσλ θαη ππνδνκψλ Μεραληθή πζηεκάησλ & Γηεξγαζηψλ, Βειηηζηνπνίεζε, Αλάιπζε Δπειημίαο Αμηνπηζηία & Γηαζεζηκφηεηα Σερλνινγηθψλ πζηεκάησλ

2 ΚΔΙΝΠ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΩΛ & ΗΛΠΡΗΡΝΡΩΛ: ΔΛΔΡΔΞ - Έλσζε Διιεληθψλ Σερλνινγηθψλ Πάξθσλ, 2006 Ρ.Η.I. - Technology Information & Innovation, 2004 I.E.E.E. - Ακεξηθαληθφ Ιλζηηηνχηνπ Ηι/γσλ θαη Ηι/θψλ Μεραληθψλ, 1994 ESREDA - European Safety Realiability & Data Association, 1993 A.I.Ch.E. - Ακεξηθαληθφ Ιλζηηηνχηνπ Υεκηθψλ Μεραληθψλ, 1992 I.Chem.E. - Βξεηαληθφ Ιλζηηηνχηνπ Υεκηθψλ Μεραληθψλ, 1992 T.E.E. - Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, επηέκβξηνο 1991 ΓΗΑΘΟΗΠΔΗΠ πνηξνθία Κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ S.E.R.C. full grant (The Sciences & Engineering Research Council), UK, ( ), ( ) & ( ) πνηξνθίεο Δζληθνύ Ηδξύκαηνο πνηξνθηώλ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε: ( ), ( ) & ( ) ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ Δξεπλεηήο/Κειεηεηήο Σεκηθόο Κεραληθόο θαη εηδηθόηεξα ζε ζέκαηα Βηνκεραληθνύ Πρεδηαζκνύ, Ππζηεκάηωλ Ξαξαγωγήο & Δλέξγεηαο. (1996 έωο ζήκεξα) Δηδηθόηεξα: Ππληνληζηήο Έξγνπ Ξεξηθεξεηαθνύ Ξόινπ Θαηλνηνκίαο Θεζζαιίαο (2006 έσο 2010) Γελ. Γηεπζπληήο Ρερλνινγηθνύ Ξάξθνπ Θεζζαιίαο Α.Δ. (4/2004 έσο 12/2008) Πξφεδξνο θαη Γ ηεο εηαηξείαο Future Technology Systems FTS A.E.( ) πεύζπλνο από πιεπξάο ηεο εηαηξείαο FTS ΑΔ γηα ηελ νκάδα ιεηηνπξγίαο - ζπληήξεζεο θαη απνζθαικάηωζεο (debugging) ηωλ δύν (2) ζπζηεκάηωλ Δμνκνίωζεο Ξηήζεο F-16 / Block 40 & Block 50 εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ 111 Πηέξπγα Μάρεο ζηελ Αγρίαιν. Δηδηθφο χκβνπινο ζην Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα CLUSTER : ( ) ΓΗΚΔΡΘA - ΓΗΘΡΝ ΚΔΡΑΙΙΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ ΘΝΕΑΛΖΠ-ΒΝΙΝ Θεηεία ζηνλ Διιεληθφ ηξαηφ -.Δ.Μ. (9/1995-9/1996) Πξνγξακκαηηζηήο- Αλαιπηήο Μερ/ζεο ηξ. Πξαηεξίσλ Δξεπλεηήο Κεραληθόο / Research Assistant, Imperial College, Centre for Process Systems Engineering, IRC, London UK (9/1991-8/1995) Πύκβνπινο Κεραληθόο / Consultant in Computing & Systems Eng. Dept. KSLA/Shell Research B.V. The Netherlands, Amsterdam, NL 1993 Μεηαπηπρηαθφο Τπφηξνθνο / Trainee engineer & post grad. in Chemical Process Eng. Research Institute ( ) CPERI Thessaloniki, GR. Researcher Trainee Engineer in Process Systems group KSLA/Shell Research B.V. The Netherlands, Amsterdam, NL 1989 Δηαηξεία Ξεηξειαίωλ Βνξείνπ Αηγαίνπ / NAPC - North Aegean Petroleum Company Kavala, GR (1988/1986) Assistant Chemical Engineer- Sigma Site 1988 Assistant Production Engineer - Offshore on Delta - Prinos 1986 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 2

3 ΓΗΓΑΘΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ Γηδάζθνλ ζην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, (2004 έσο 2007) Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο, Σνκέαο Οξγάλσζεο Παξαγσγήο, εμακεληαίν κάζεκα "Αμηνπηζηία θαη Ππληήξεζε Ρερλνινγηθώλ Ππζηεκάηωλ" "Reliability Engineering", Third year course & M.Sc. Imperial College Chemical Eng. Dept., "Applied Mathematical Methods", Third year course & MSc Imperial College Chemical Eng. Dept., Οξγαλσηεο θαη δηδάζθσλ ζεηξάο ζεκηλαξίσλ ζηα πιαίζηα ησλ Σνπηθψλ πκθψλσλ Απαζρφιεζεο-ΣΑ (Γίθηπν Αξγπξνρξπζνρόωλ Καγλεζίαο-300 ώξεο), KEKANAM ΑΔ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΑΞΝ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΑ &ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΔΟΓΑ: 1. Ππληνληζηήο Έξγνπ ηνπ ΞΞΘ-Θεζζαιίαο ηνπ ΤΠΑΝ/ΓΓΔΣ κε θσδηθφ 07ΠΠΚ06-Πεξηθεξεηαθφο Πφινο Καηλνηνκίαο Θεζζαιίαο, Π/Τ Έξγνπ 5,000,000. ηφρνο ηνπ Πφινπ Καηλνηνκίαο Θεζζαιίαο είλαη ε ζηήξημε κηαο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, αμηνπνηψληαο ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηελ πξσηνγελή παξαγσγή. Απνηέιεζε ην επηζηέγαζκα κηαο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, Δξεπλεηηθψλ (Α.Δ.Ι.-Σ.Δ.Ι.) θαη Σερλνινγηθψλ Φνξέσλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ. Δπηθεληξψλεηαη ζηνπο ηνκείο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, αγξνυιηθά (θισζηνυθαληνπξγία έπηπιν) θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ αλαλεψζηκσλ πεγψλ (βηνθαχζηκα), κε ηε ζπκκεηνρή ζαξάληα έμε (46) θνξέωλ. Σα εηθνζηέλα (21) ππνέξγα πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πφινπ πεξηιακβάλνπλ: Έμη (6) Θνηλνπξαμίεο Έξεπλαο θαη Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ, 31 επηρεηξήζεηο, ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ηo ΣΔΙ Λάξηζαο ην Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο, νη χλδεζκνη Βηνκεραληψλ Θεζζαιίαο θαη ην ΚΔΣΑ Θεζζαιίαο. Ρξείο (3) Ρερλνινγηθέο Ξιαηθόξκεο -Σξφθηκα, Κισζηνυθαληνπξγία, Βηνθαχζηκα - νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ζρεδίνπ ζηξαηεγηθήο αηδέληαο θαη πιαηζίνπ εθαξκνγήο γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ζηε Θεζζαιία. Αλάπηπμε βαζηθώλ ππνδνκώλ ηνπ Θέληξνπ Έξεπλαο θαη Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο κε ηα Ιλζηηηνχηα Μεραλνηξνληθήο, Σερλνινγίαο Αγξννηθνζπζηεκάησλ, Ιαηξηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, Αλζξψπηλεο Απφδνζεο θαη Απνθαηάζηαζεο. Κεηαθνξά ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ επίπινπ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ Γεκηνπξγία πέληε εηαηξεηψλ ηερλνβιαζηψλ ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΠΠΚ-Θ. Ξέληε (5) Γξαζηεξηόηεηεο πξνεηνηκαζίαο ππνζηήξημεο εξεπλεηηθώλ κνλάδωλ γηα ηελ πξνηππνπνίεζε θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάηωλ. Δληνπηζκφο θαη αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ηερλνβιαζηψλ (spin-off) Ρέζζεξεηο (4) Δπηκνξθωηηθέο δξάζεηο ζε ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο ηνπ Ξόινπ ζηνπο ηέζζεξηο λνκνχο ηεο Θεζζαιίαο, ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ λα αμηνπνηεζνχλ απφ φινπο ηνπο ελ δπλάκεη ρξήζηεο ζηε Θεζζαιία. Νξηδόληηεο δξάζεηο γηα ηελ πξνβνιή θαη δηθηχσζε ηνπ Πφινπ, ην ζρεδηαζκφ ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ θαη ηε δεκηνπξγία Ξαξαηεξεηεξίνπ Θαηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Ξεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 3

4 2. Mechatronics Prototyping Centre Innovative Ventures in Thessaly - INVENT. Μέινο ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο Έξγνπ: Πύληαμε Δπηρεηξεκαηηθνύ Πρεδίνπ Γξάζεο θαη Ξξνδηαγξαθώλ εμνπιηζκνύ / ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Πξσηνηχπσλ θαη Μεραλνηξνληθήο ην νπνίν ιεηηνχξγεζε ζην Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαιίαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο INVENT ( ). Σν θέληξν ζην πιαίζην ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πφινπ Καηλνηνκίαο Θεζζαιίαο κεηεμειίρηεθε ζην ζεκεξηλφ Ιλζηηηνχην Μεραλνηξνληθήο (IMTRONICS, ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο. 3. πκκεηνρή ζαλ εξεπλεηήο ζην θνηλνηηθφ πξφγξακκα Thermolytic Recovery of Cu and Precious metals from electronic circuit boards and Cu <laminas> in a Fluidized bed reactor, EUROPEAN COMMUNITY PROGRAMME - CRAFT No: BES2-5477, Δπηηξνπή Δξεπλψλ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ( ) 4. FRAMS: A Software Prototype for incorporating Flexibility, Reliability, Availability, Maintenance and Safety in Process Design. Imperial College, Centre for Process Systems Engineering (1995) 5. πκκεηνρή ζαλ εξεπλεηήο ζην βηνκεραληθφ εξεπλεηηθφ έξγν: Integrated process design for a vinyl acetate process. BP Chemicals Ltd, Technology Engineering Department Sunbury / Imperial College, Interdisciplinary Research Centre - IRC, UK, (1994) 6. πκκεηνρή ζαλ εξεπλεηήο ζε Δπξσπατθφ πξφγξακκα γηα ηελ Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο ζε Βηνκεραληθέο Δθγαηαζηάζεηο, 'Operation of a steam production network with variable demands modelling and optimization under uncertainty' Joule N.JOU2 - CT & BRE2 - CT , Imperial College UK, ( ) 7. SIMULTANEOUS ASSESSMENT OF FLEXIBILITY, RELIABILITY AND AVAILABILITY OF IN-LINE BLENDING SYSTEMS. KSLA/Shell Research B.V. Amsterdam, NL & Δξεπλεηηθφ Ιλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ ΔΙΣΥΗΓ ΑΠΘ (1991). 8. RETROFIT DESIGN STRATEGIES FOR IMPROVING FLEXIBILITY IN HEAT EXCHANGER NETWORKS. KSLA/Shell Research B.V. Amsterdam and Chemical Process Research Institute & Δξεπλεηηθφ Ιλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ ΔΙΣΥΗΓ ΑΠΘ (1991) Άιιε εκπεηξία: Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ ηξηψλ (3) ελνηήησλ σο πξναπαηηνχκελνπ ζην πιαίζην ηνπ ΚΔΝΑΚ (Ν.3661/2008) γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ Δλεξγεηαθνύ Δπηζεωξεηή. Σα ζεκηλάξηα δηνξγαλψζεθαλ απφ ην ΚΔΣΔΑΘ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΣΔΔ. 1 ε Δλφηεηα 30/6-8/7/2009 «ΚΟΙΝΟ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ» (45 ψξεο) 2ε Δλφηεηα 14-25/09/2009 (55 ψξεο) 3 ε Δλφηεηα, 3-11/12/2009 «Πξαθηηθή Άζθεζε» (51 ψξεο) Σα ζεκηλάξηα θαιχπηεη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνπ πξνηείλεηαη ζηνλ Κ.ΔΝ.Α.Κ. σο ππνρξεσηηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3661/2008. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 4

5 Ιδξπηηθφ ζηέιερνο & ζχκβνπινο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ΚΔΡΟΝΛ Ρερλνινγηθή ΔΞΔ / CECTEK-Hellas, απφ ην Η εηαηξεία αλήθεη ζηνλ ρψξν ησλ εηαηξεηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, κε εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο πξνεγκέλσλ νρεκάησλ παληφο εδάθνπο ATV (All Terrain Vehicles). Τπεχζπλνο πξνβνιήο-πξνψζεζεο θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηεο εηαηξείαο Θέληξν Κνξηαθώλ Αλαιύζεωλ & Δξεπλώλ - ΘΚΑΔ ΑΔ, απφ ην Η εηαηξεία αλήθεη ζηνλ ρψξν ησλ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ εηαηξεηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, κε ηδηαίηεξα πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθαξκνζκέλεο Ιαηξηθήο - Γνληδηαθήο έξεπλαο κε θχξην αληηθείκελν ηελ κνξηαθή νγθνινγία. Ιδξπηηθφ ζηέιερνο θαη κέηνρνο ηεο εηαηξείαο Future Technology Systems ΑΔ απφ ην Η εηαηξεία αλήθεη ζηνλ ρψξν ησλ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ εηαηξεηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηνπο ηνκείο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ζπκπίεζεο ρξφλνπ (Time Compression Technologies), ηνλ Βηνκεραληθό Πρεδηαζκό, Πρεδηαζκό θαη Ραρεία Ξξωηνηππνπνίεζε, ηελ κεηξνινγία - αληίζηξνθε κεραλνινγία, ηελ Κεραλνηξνληθή θαη ηελ πξνζνκνίωζε/ βειηηζηνπνίεζε πξνϊόληωλ, παξαγωγήο θαη δηεξγαζηώλ. Δμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο-ζχκβνπινο ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Αξγπξνρξπζνρνταο - ΔΛΚΑ ηνπ ΔΟΜΜΔΥ, Δθπόλεζε Δπηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ πξόηππεο κνλάδαο Βηνκεραληθνύ Πρεδηαζκνύ Θνζκήκαηνο ζε ζπλεξγαζίαο κε ην Διιεληθό Θέληξν Κεηαθνξάο Ρερλνινγίαο ΑΔ. Μέινο ηεο νκάδαο εηζήγεζεο θαη δηαρείξηζεο Έξγνπ PM θαη εηδηθόο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΤΠΑΝ CLUSTER Γίθηπν Κεηαιιηθώλ Θαηαζθεπώλ Θνδάλεο & Βόινπ. Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ 784 εθ. δξρ ( ) Δπηζηεκνληθόο πεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΑ ΓΙΑΜΑ. (Γίθηπν Αξγπξνρξπζνρόωλ Καγλεζίαο) πεξηειάκβαλε ηελ νξγάλωζε εξγαζηεξίνπ Η/Τ θαη ζπζηεκάησλ ζπκπίεζεο ρξφλνπ (time compression technologies) θαη ηελ δηθηχσζε επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ γηα ηελ παξαγσγή κνληέισλ αξγπξνρξπζνρνΐαο θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζρεδηαζκνύ κε Ζ/ θαη παξαγωγήο κνληέιωλ θαη θαινππηώλ κε ρξήζε ζπζηεκάηωλ CAD / CAM ζπλνιηθά 300 ψξεο. ( ) Γηνξγαλσηήο ζεηξάο εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ ( ΔΛΚΑ ΑΔ, 2004 ΣΔΠΑΘΔ ΑΔ, ΚΔΚΑΝΑΜ ΑΔ, ΑΝΔΜ ΑΔ) ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ Βηνκεραληθνύ Πρεδηαζκνύ αιιά θαη ησλ ηερλνινγηψλ ζπκπίεζεο ρξφλνπ ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο θνζκήκαηνο αιιά θαη ηελ αξγπξνρξπζνρνΐα. πεύζπλνο από πιεπξάο ηεο νκάδα ιεηηνπξγίαο - ζπληήξεζε θαη απνζθαικάηωζε (debugging) ηωλ δύν (2) ζπζηεκάηωλ Δμνκνίωζεο Ξηήζεο F-16 / Block 40 & Block 50 εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ 111 Πηέξπγα Μάρεο ζηελ Αγρίαιν. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην ζχζηεκα ππνζηεξηδφηαλ απφ Τπνινγηζηηθφ ινγηζκηθφ θαη ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξνζνκνίσζεο ηεο Ιζξαειηλήο εηαηξείαο BVR Systems Ltd., θαη Τπεξππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα SGI- CRAY κε 48 παξάιιειεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο, κε πξνβνιηθά ζπζηήκαηα BARCO ηνπνζεηεκέλσλ ζε δχν εκηζθαηξηθνχο ζφινπο θαη δχν ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο UPS ( ). Η νκάδα ζηειερψλνληαλ απφ ηνπο θ. γνπξίδε Γ. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 5

6 Ηιεθηξνληθφ & Υαιηάζν Θ. Πξνγξακκαηηζηή πζηεκάησλ, κεηεθπαηδεπζέληεο ακθφηεξνη ην 1999 απφ ηελ BVR Systems ζην Ιζξαήι. Μέινο ηεο εηζεγεηηθήο νκάδαο θαη κέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο θαζνδήγεζεο ηνπ Θέληξνπ Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο - ΘΔΡΑ ( ). Μέινο ηεο εηζεγεηηθήο νκάδαο θαη ηδξπηηθφ ζηέιερνο ησλ Γξαθείνπ Βηνκεραληθήο Αιιαγήο Καγλεζίαο-ΓΒΑ. Αλάπηπμε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ππνδνκήο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΒΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ 200 εθ. δξρ. ( ) North Aegean Petroleum Company NAPC: Μειέηε ρεδηαζκφο θαη Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο artificial gas lift, ζπζηήκαηνο βαιβίδσλ θαη ζπκπηεζηψλ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ ειάηησζε ηνπ θιάζκαηνο λεξνχ πεηξειαίνπ (ηξηηνγελήο αλάθηεζε Τ/Α) κε ηελ κέζνδν artificial gas lift. Γηα ην ζχλνιν ησλ παξαγσγηθψλ πεγαδηψλ ηεο πιαηθφξκαο DELTA ζην αληίθιηλν ηεο Θάζνπ. ΑΙΙΔΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΔΠ ΚΔΙΔΡΔΠ/ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΑ, Joint Industrial Project "RETROFIT DESIGN STRATEGIES FOR IMPROVING FLEXIBILITY IN HEAT EXCHANGER NETWORKS". Koninklijke/Shell-Laboratorium (KSLA)/Shell Research B.V. Amsterdam and Chemical Process Research Institute - A.U.Th. ( ) SIMULTANEOUS ASSESSMENT OF FLEXIBILITY, RELIABILITY AND AVAILABILITY OF IN-LINE BLENDING SYSTEMS. Koninklijke/Shell- Laboratorium (KSLA) /Shell Research B.V. Amsterdam and Chemical Process ΚΖ ΓΖΚΝΠΗΔΠΗΚΔΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΔΗΠ ARTIFICIAL GAS LIFT STUDY FOR REDUCING WATER-CUT IN NORTH-PRINOS FIELD. Confidential Technical Report and Software implementation. NAPC, GR, 1986 Feasibility Study for the Production of Hydrogen Peroxide. Marketing Search, Feasibility Study and Detailed Technical Report A.U.Th, GR, 1990 SIMULTANEOUS ASSESSMENT OF FLEXIBILITY, RELIABILITY AND AVAILABILITY OF IN-LINE BLENDING SYSTEMS. Shell Research B.V. and Chemical Process Research Institute (1991), KSLA/Shell Research B.V. Amsterdam, NL (1993), Confidential Industrial Report. RETROFIT DESIGN STRATEGIES FOR IMPROVING FLEXIBILITY IN HEAT EXCHANGER NETWORKS (ηξαηεγηθή Μειέηεο Δπαλαζρεδηαζκνχ γηα ηελ βειηίσζε ηεο Δπειημίαο Γηθηχνπ Δλαιιαθηψλ Θεξκφηεηαο). KSLA/Shell Research B.V. Amsterdam and Chemical Process Research Institute, Aristotle University of Thessaloniki, NL(1991), Confidential Industrial Report. Κνηλφ βηνκεραληθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ Δξεπλεηηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ θαη ηεο Shell-Research B.V./KSLA Koninklijke/Shell - Laboratorium-Amsterdam. INCORPORATION OF OPERABILITY ASPECTS IN PROCESS SYNTHESIS AND DESIGN. Shell Research B.V., Koninklijke/Shell-Laboratorium, Amsterdam, The Netherlands Confidential Industrial Report. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 6

7 INTEGRATED PROCESS DESIGN FOR A VINYL ACETATE PROCESS. (Part I, II, III) BP Industrial Case study. BP Chemicals Ltd, Technology Engineering Department Sunbury & Imperial College IRC. UK, 1994, Confidential Industrial Report. ΚΔΙΔΡΖ ΒΗΩΠΗΚΝΡΖΡΑΠ - ΞΟΝΡΞΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΝΠΚΖΚΑΡΝΠ, ΞΟΩΡΝΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ-ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΚΝΛΡΔΙΩΛ ΑΟΣΟΝΣΟΠΝΣΝΪΑΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΠΡΔΙΔΣΩΛ, ΔΛΚΑ ΑΔ / ΔΟΜΜΔΥ - ΑΘΗΝΑ 2005 ΠΓΓΟΑΦΖ, ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΩΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ Νθηώβξηνο 2010 εθπφλεζε εηδηθήο ελεξγεηαθήο κειέηεο ππνινγηζκνχ ηεο απφδνζεο ελεξγεηαθνχ - βηνθιηκαηηθνχ θηεξίνπ επί ηεο νδνχ Μαβίιε ζην Βφιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο έδξα ηεο εηαηξείαο ΔΡΔΝΣΙ ΑΔ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ζρεηηθή κειέηε. Σεπτέμβριος 2010 εκπόνεζε ειδικής ενεργειακής μελέηε (αποηελούμενε από ηο Θεωρεηικό μέρος και ηεν μελέηε εθαρμογής ηων ηετνολογιών καύζες βιομάδας με ζκοπό ηεν παραγωγή ή ηεν ζσμπαραγωγή Ηλεκηρικής και Θερμικής Ενέργειας) ΣΗΘ για λογαριαζμό ηες Επιηροπής Ερεσνών ηοσ Πανεπιζηεμίοσ Θεζζαλίας με ηίηλο "Part I - State of the art in Biomass Combustion, Part - II Applications & Case Studies" Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ «ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΚΔΙΔΡΖΠ ΒΗΩΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΞΟΝΡΞΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΡΝ ΔΙΘΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΝΠΚΖΚΑΡΝΠ, ΡΖΛ ΞΟΩΡΝΡΞΝΞΝΗΖΠΖ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΚΝΛΡΔΙΩΛ ΑΟΓΟΝΣΟΠΝΣΝΪΑΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ», Αξηζκφο Πξνθήξπμεο ΔΛΚΑ: 2/2005 Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ «ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΚΔΙΔΡΖΠ ΚΔΡΟΩΛ ΞΟΝΩΘΖΠΖΠ ΡΝ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΡΖΟΗΜΖ ΡΩΛ ΚΚΔ ΑΞΝ ΡΝΛ ΔΝΚΚΔΣ ΑΔ», Αξηζκφο Γηαθήξπμεο ΔΟΜΜΔΥ: 10/2003 Μειεηεηήο ζε ζεηξά έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ ΚΠ (Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, επηρεηξείηαη ειεθηξνληθά ) Σερλν-νηθνλνκηθή ρέδην-μειέηε & Μειέηε θνπηκφηεηαο γηα ηελ δεκηνπξγία Βηνκεραληθήο Μνλάδαο Παξαγσγήο ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ (Η 2 Ο 2 ) κε ηελ κέζνδν ηεο αλζξαθηλψλεο, Α.Π.Θ. ΑΛΑΞΡΜΖ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ & ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑΠ FRAMS - (Flexibility, Reliability, Availability, Maintenance & Safety) Τπεχζπλνο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ελφο πξσηνηχπνπ ινγηζκηθνχ γηα ηνλ Βέιηηζην ρεδηαζκφ θαη ηελ Αλάιπζε Δπειημίαο, Αμηνπηζηίαο θαη Αζθάιεηαο Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηεξγαζηψλ. Σν πξφηππν απηφ ινγηζκηθφ αλαπηχρζεθε ζε πεξίνδν ηεζζάξσλ ρξφλσλ Imperial College UK ( ) ζηα πιαίζηα ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. Σν ελδηαθέξνλ ηεο Βηνκεραλίαο αιιά θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Imperial College γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο θχξηνπ εξεπλεηηθνχ / ηερλνινγηθνχ πεδίνπ θαη ζηελ πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζή ηνπ γηα ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα ( GBP). Full-Flex ILBS (Fully Flexible, In-Line Blending System) Αλάπηπμε Πξφηππνπ Λνγηζκηθφ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ ζπλερνχο αλάκημεο Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 7

8 πξντφλησλ δηπιηζηεξίνπ. Shell-Research Koninklijke/Shell-Laboratorium (KSLA) Amsterdam NL, ( ) Πξφηππν ινγηζκηθφ ζε πεξηβάιινλ Lab-View 9.0 γηα ηελ Πηαηηζηηθή κείωζε ζθαικάηωλ δεθηώλ Γεωγξαθηθνύ Ξξνζδηνξηζκνύ Θέζεο / G.P.S. κε ηελ ρξήζε ηεο ζπρλφηεηαο L1. Η κεζνδνινγία θαη ην πξφηππν ινγηζκηθφ αλαπηχρζεθαλ ζην Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαιίαο ζην πιαίζην ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ηνπ θ. αββίδε Γηψξγνπ πνπ ππνβιήζεθε ην 2007 ζην Σκήκα Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. ΓΖΚΝΠΗΔΚΔΛΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ SIMULTANEOUS ASSESSMENT OF FLEXIBILITY, RELIABILITY AND AVAILABILITY OF IN-LINE BLENDING SYSTEMS: A unified Framework for Analysis and Retrofit Design. Proceedings of 4 th Int. Symposium PSE-91, Quebec Canada(1991). E.N. PISTIKOPOULOS, T.A. MAZZUCHI, C.D. MARANAS and T.V. THOMAIDIS INTEGRATION OF FLEXIBILITY, RELIABILITY AND MAINTENANCE IN PROCESS SYNTHESIS AND DESIGN. Computers Chem. Engng. Vol. 18, pp. S259- S263 (1993), T.V. THOMAIDIS and E.N. PISTIKOPOULOS FLEXIBILITY, RELIABILITY AND MAINTENANCE IN PROCESS DESIGN. FOCAP- D Foundation of Computer Aided Design, Snowmass, Colorado, AIChE Symposium Series, 304, 91, , (1994). T.V. THOMAIDIS and E.N. PISTIKOPOULOS OPTIMAL DESIGN OF FLEXIBLE AND RELIABLE PROCESS SYSTEMS, IEEE-Trans. Rel. 44(2) (1995), T.V. THOMAIDIS and E.N. PISTIKOPOULOS TOWARDS THE INCORPORATION OF FLEXIBILITY, MAINTENANCE AND SAFETY IN PROCESS DESIGN, Computers Chem. Engng. Vol. 19, Suppl. pp. S687- S692 (1995), T.V. THOMAIDIS and E.N. PISTIKOPOULOS FLEXIBILITY, RELIABILITY AND MAINTENANCE IN BATCH PLANT DESIGN UNDER UNCERTAINTY, Computers Chem. Engng. Vol. 20, Suppl. pp. S1209-S1214, E.N. PISTIKOPOULOS, T.V. THOMAIDIS, A.MELIN & M.G. IERAPETRITOU, (1996) INTEGRATION OF FLEXIBILITY, RELIABILITY AND MAINTENANCE IN PROCESS SYNTHESIS AND DESIGN. Dissertation for transfer from MPhil to PhD. Imperial College for Science, Medecine and Technology, Centre for Process Systems Engineering, London1992. FLEXIBILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, MAINTENANCE & SAFETY IN PROCESS OPERATIONS AND DESIGN. Ph.D. Thesis, University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, London ΞΑΟΝΠΗΑΠΔΗΠ ΠΔ ΠΛΔΓΟΗΑ PSE'91, Process Systems Engineering Conference, Presentation &Paper, Montebello Canada 1991 IFAC - Conference, Centre for Process Systems Engineering, DESIGN OF FLEXIBLE AND RELIABLE PROCESS SYSTEMS, Presentation &Paper, Imperial College, London1992, AIChE'92 Annual Meeting, TOWARDS A DESIGN FRAMEWORK FOR FLEXIBILITY, RELIABILITY AND MAINTENANCE IN PROCESS DESIGN. Presentation &Paper, Miami Beach Florida (1992), IChemE'93 Research Event, Presentation &Paper, Birmingham, 6-7 January (1993), Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 8

9 ESREDA-93 European Safety, Reliability & Data Association, Safety in Transport Systems, Presentation & Paper, Huddersfield, April 14-15, UK, 1993 ESCAPE-3, 25th Symposium of the working party on Computer Aided process Engineering, INTEGRATION OF FLEXIBILITY, RELIABILITY AND MAINTENANCE IN PROCESS SYNTHESIS AND DESIGN. Presentation &Paper,Graz, 5-7 July, Austria 1993 ESREDA-94 European Safety, Reliability & Data Association, Maintenance & System Effectiveness, Presentation & Paper, Chamonix 1994 IChemE'94 Research Event, INCORPORATION OF MAINTENANCE OPTIMIZATION IN PROCESS DESIGN. Presentation &Paper, London, 6-7 January (1994) AIChE'94 Annual Meeting, Presentation &Paper, San Francisco November (1994) ESCAPE-5, 26th Symposium of the working party on Computer Aided process Engineering, Paper & Presentation, Slovenia-1995 ESCAPE-6, 28th Symposium of the working party on Computer Aided process Engineering, Presentation & Paper, Rhodes-1996 ESREL-96, International Research Event, Presentation & Paper, Crete 1996 ΗΔΔΔ: RAMS 2004, Criticality Analysis Of Process Systems, T.V. THOMAIDIS and E.N. PISTIKOPOULOS, RAMS 2004, Presentation & Paper, 50th Annual Reliability & Maintainability Symposium (RAMS) Los Angeles, California, USA ν ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΠΛΔΓΟΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ, Ξαξνπζίαζε Κηθξώλ Ππζηεκάηωλ Ππκπαξαγωγήο Ζιεθηξηθήο θαη Θεξκηθήο Δλέξγεηαο κε θαύζε βηνκάδαο. 21/11/2010 ESCAPE-21, 21st European Symposium on Computer-Aided Process Engineering, Porto Caras, 29/5-1/6/2011, Greece Γηνξγαλωηήο ηνπ Ππλεδξίνπ: Skills development for the Technology Transfer and Innovation Support Professions, Ρερλνινγηθό Ξάξθν Θεζζαιίαο, 3-16 Πεπηεκβξίνπ 2004, ε ζπλεξγαζία κε ην T.I.I.-The European Association for the Transfer of Technology, Innovation and Industrial Information ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΘΓΟΑΚΚΖ ΘΑΡΑΘΝΟΦΖ ΘΑΗ ΘΑΡΔΘΛΝΚΔΛΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖ ΘΔΩΟΗΑ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΔΠ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Σ.Δ.Ι. Καβάιαο, Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ. (1986) ΚΔΙΔΡΖ ΔΞΑΛΑΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΠΛΔΣΝΠ ΑΛΑΚΗΜΖΠ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΓΗΙΗΠΡΖΟΗΝ ΚΔ ΠΡΝΣΝ ΡΖΛ ΒΔΙΡΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΔΔΙΗΜΗΑΠ ΡΝΠ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ. (1990) ΝΗΘΝΛΝΚΝΡΔΣΛΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΚΝΛΑΓΑΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΞΔΟΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΓΟΝΓΝΛΝ. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Σνκέαο Σερλνινγηψλ. (1991) ΑΛΑΙΠΖ ΔΔΙΗΜΗΑΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΞΗΠΡΗΑΠ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΠΛΔΣΝΠ ΑΛΑΚΗΜΖΠ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΓΗΙΗΠΡΖΟΗΝ.1ν πκπφζην ΔΦΑΡΜΟΓΔ Η/Τ ΣΗ ΥΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ. ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΙΟΤ (1991) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 9

10 ΠΠΡΑΠΔΗΠ 1. θαζεγεηήο ΒΑΠΑΙΝΠ Ηάθωβνο η. Ξξόεδξνο ΔΘΔΡΑ, ΡΔΞΑΘ ΑΔ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΑΔ Α' ΒΗ.ΞΔ. ΒΝΙΝ ΡΘ θαζεγεηήο ΞΗΠΡΗΘΝΞΝΙΝΠ Λ. Δπζηξάηηνο Professor Stratos Pistikopoulos, PhD CEng FIChemE Centre for Process Systems Engineering Department of Chemical Engineering, Imperial College London Roderic Hill Building, South Kensington Campus, London SW7 2AZ,UK tel (direct) (PA - Ms. Senait Selassie) Γξ. ΞΔΡΟΗΓΖΠ Ξέηξνο Ξξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ Θέληξνπ Κεηαθνξάο Ρερλνινγίαο ΑΔ ΚΗΡΠΑΗΩΛ 17, ΡΘ ΑΘΖΛΑ Tel: + (301) Fax: + (301) Γξ. ΛΗΘΝΙΝΞΝΙΝΠ Πωηήξεο Ξξόεδξνο ηνπ Θέληξνπ Κνξηαθώλ Αλαιύζεωλ & Δξεπλώλ Διιάδαο ΑΔ Αδελφώμ Παπαστράτου 79, Αγρίμιο - ΤΚ Αιτολοακαρμαμία τηλ FAX Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (7/2011) του Θενδνζηάδε Θσκαΐδε Θσκά, Ph.D. 10

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33. ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.13 Email: thomaidis@mie.uth.gr Σπουδές: Process Systems Engineering. Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ CAD/CAM ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ HEIDENHAIN ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Κων/νος Πετρίδης, Κ. Τσίτου, Μιχάλης Ταταράκης και Γιάννης Καλιακάτσος Important Dates 1991: First Study Visit of Staff Members

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα