Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα. Γραφεία κ.κ. Προέδρων. Fax: Συµβούλων 2. Εποπτεύοντα Υπουργεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα. Γραφεία κ.κ. Προέδρων. Fax: 210-3375944. Συµβούλων 2. Εποπτεύοντα Υπουργεία"

Transcript

1 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: / ΕΚΟ 1350 /ΝΣΗ ΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας 8 1..Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.. Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Γραφεία κ.κ. Προέδρων Πληροφορίες: , 950 Γραφεία κ.κ. ιευθυνόντων Fax: Συµβούλων 2. Εποπτεύοντα Υπουργεία Κοιν: Γραφεία κ.κ. Υπουργών εποπτευόντων Υπουργείων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέµα: Οικονοµική πολιτική για τις.ε.κ.ο. και τα Ν.Π.Ι.. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονοµικών Προϋπολογισµών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών σχεδίων ετών Εισαγωγή Στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλλεται για την έξοδο της χώρας από τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει, αναδεικνύεται ο πολύ σηµαντικός ρόλος των δηµοσίων επιχειρήσεων, δεδοµένου ότι τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα επηρεάζουν σηµαντικά τα περισσότερα µακροοικονοµικά µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας. Ειδικότερα, η παρακολούθηση και ο έλεγχος, από την πλευρά του Κράτους, των.ε.κ.ο. και των Ν.Π.Ι.. που εντάσσονται στο επικαιροποιηµένο κάθε φορά Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθίστανται επιτακτικοί. Για το λόγο αυτό, τα οικονοµικά τους µεγέθη, όπως αυτά έχουν αξιολογηθεί µε βάση την οικονοµική πολιτική, παρουσιάζονται στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισµού εκάστου έτους. Στόχοι Οικονοµικής Πολιτικής Κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α ) όπως ισχύει, ο Υπουργός Οικονοµικών έχει την εξουσία και την αρµοδιότητα του συντονισµού και της εποπτείας των οικονοµικών της Γενικής Κυβέρνησης, κατ εφαρµογή δε του άρθρου 3 Α του ιδίου νόµου, κάθε Υπουργός παρακολουθεί και κατευθύνει τους φορείς που εποπτεύει για την 1

2 κατάρτιση του προϋπολογισµού τους εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής καθώς και την ορθή εκτέλεσή τους. Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής έχει ως βασικές προτεραιότητες για τους ανωτέρω φορείς, τη δηµιουργία αξίας, τη βελτίωση των οικονοµικών τους αποτελεσµάτων και τη συµβολή τους στους δηµοσιονοµικούς στόχους που έχουν τεθεί. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος τους επαναξιολογείται, µε σκοπό τη λήψη απαραίτητων µέτρων, σύµφωνα µε τα όσα στη συνέχεια αναφέρονται. Στόχος είναι η βελτίωση του οικονοµικού αποτελέσµατος (προ επιχορηγήσεων) των εν λόγω φορέων, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την αύξηση των εσόδων τους και την µείωση των δαπανών τους. Ειδικότερα, η εφαρµογή της οικονοµικής πολιτικής έχει ως στόχο: την ενίσχυση της εξυπηρέτησης των πολιτών σε όλες τις κοινωνικές οµάδες και τη συνεχή αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς αυτοί, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονοµίας, µέσω της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων που έχουν οι φορείς αυτοί στην διάθεσή τους, την αποκλιµάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, µέσω της προσπάθειας ελαχιστοποίησης της ανάγκης αύξησης των τιµολογίων των φορέων, την οµαλή λειτουργία των αγορών και την ανάπτυξη του ανταγωνισµού, µέσω της προσπάθειας ελαχιστοποίησης των ολιγοπωλιακών φαινοµένων και των φαινοµένων κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ή της χρήσης δηµόσιων πόρων για αθέµιτο ανταγωνισµό, την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του ελλείµµατος του Κρατικού Προϋπολογισµού που προκαλούν οι εν λόγω φορείς αντλώντας πόρους από το δηµόσιο, τη µείωση του κόστους λειτουργίας τους, µέσω του ελέγχου της εισοδηµατικής πολιτικής και ειδικότερα του µέσου κατά κεφαλή κόστους των πάσης φύσεως αποδοχών και µέσω του ελέγχου και της µείωσης των ελαστικών δαπανών, την εισαγωγή κανόνων επαγγελµατικής διαχείρισης και κανόνων διαφάνειας στους φορείς, για να ανατραπεί στην συνείδηση του κοινού η εικόνα που έχει για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Εφαρµογή της οικονοµικής πολιτικής Κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α ), κάθε φορέας οφείλει: να εφαρµόζει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και να συµµορφώνεται απαρέγκλιτα προς τις διατάξεις των νόµων και των κανονιστικών διαταγµάτων και πράξεων, να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας, της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, 2

3 να τηρεί την εισοδηµατική, τιµολογιακή δανειοληπτική και τη γενικότερη οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης. Έλεγχος εφαρµογής της οικονοµικής πολιτικής Οι διαδικασίες ελέγχου της εφαρµογής της οικονοµικής πολιτικής για τους εν λόγω φορείς περιγράφονται στις διατάξεις του Ν. 3429/2005. Ειδικότερα, οι διατάξεις του εν λόγω νόµου εφαρµόζονται στους φορείς αυτούς, λαµβάνοντας υπόψη και τις τυχόν ειδικές διατάξεις που αφορούν καθένα από αυτούς. Η υπηρεσία µας παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή της οικονοµικής πολιτικής στους φορείς αυτούς, καθώς και την εν γένει δραστηριότητά τους. Ήδη από το 2009 στην υπηρεσία µας έχει εγκατασταθεί Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.), µέσω του οποίου οι φορείς αποστέλλουν, σε µηνιαία, τριµηνιαία, εξαµηνιαία ή ετήσια βάση, Οικονοµικά Στοιχεία, Στοιχεία Απασχόλησης και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. Σκοπός είναι το κράτος να µπορεί ανά πάσα στιγµή να έχει την εικόνα των κυριότερων Οικονοµικών Μεγεθών των εν λόγω φορέων, να επιβλέπει καθώς και να ελέγχει την εφαρµογή σε αυτούς των Νόµων και των Κανονιστικών Πράξεων της ιοίκησης που αφορούν στην Οικονοµική Πολιτική. Υποχρεώσεις των φορέων Κατ εφαρµογή του άρθρου 7 του Ν. 3429/2005, κάθε φορέας οφείλει να καταρτίσει και να αποστείλει µέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου 2012 τα εξής: οικονοµικό απολογισµό έτους 2011 µέσω Ο.Π.Σ., συνοδευόµενο από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσεως κ.λ.π.), σύµφωνα µε το ΕΛ.Γ.Λ.Σ. ή και τα.π.χ.π. (µε και ταχυδροµικά). έκθεση πεπραγµένων του διοικητικού συµβουλίου έτους 2011 και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή καθώς και αντίγραφο πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (µε και ταχυδροµικά). Σηµειώνεται ότι τα Ν.Π.Ι.. που τηρούν Γ Κατηγορίας βιβλία αλλά βάσει καταστατικού δεν συγκαλούν Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων, θα αποστείλουν µόνο τις εγκεκριµένες από την διοίκηση ή το αρµόδιο διοικητικό όργανο, ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις, εγκεκριµένες από ορκωτό ελεγκτή. τον οικονοµικό απολογισµό του πρώτου εξαµήνου έτους 2012 µέσω Ο.Π.Σ., την πιθανή εκτέλεση του οικονοµικού προϋπολογισµού έτους 2012 µέσω Ο.Π.Σ., το σχέδιο του οικονοµικού προϋπολογισµού έτους 2013 µέσω Ο.Π.Σ., καθώς και την εισηγητική έκθεση τεκµηρίωσής του. 3

4 Κατ εφαρµογή των ιδίων διατάξεων, κάθε φορέας οφείλει επιπρόσθετα να καταρτίζει και να αποστέλλει: µηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης (προσλήψεις, αποχωρήσεις) µέσω Ο.Π.Σ., τριµηνιαία έκθεση πεπραγµένων, η οποία περιλαµβάνει τα απολογιστικά στοιχεία, τα στοιχεία απασχόλησης και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του και την βελτίωση των οικονοµικών του µεγεθών, τριµηνιαία έκθεση που αφορά σε αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισµό ή το επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς και στην αιτιολόγηση και στα µέτρα αντιµετώπισής τους, κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή του κανονισµού λειτουργίας καθώς και κάθε µέτρου που επηρεάζει σηµαντικά τα οικονοµικά αποτελέσµατα πριν τεθεί σε ισχύ, κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας και της νοµικής και πραγµατικής κατάστασης του φορέα, ο οποίος επικαιροποιείται κατ έτος. Κατ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του Ν. 3429/2005, κάθε φορέας πρέπει να καταρτίσει και να αποστείλει το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο , σύµφωνα µε τις επισυναπτόµενες οδηγίες. Οι φορείς που έχουν ήδη αποστείλει µεσοπρόθεσµες δράσεις ή επιχειρησιακά σχέδια για την περίοδο , καλούνται να τα επικαιροποιήσουν σύµφωνα µε τις οδηγίες που επισυνάπτονται. Επισηµαίνεται ότι τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια των φορέων πρέπει να υποβληθούν µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου στην υπηρεσία µας δια των εποπτευόντων Υπουργείων, προκειµένου να αξιολογηθούν και στη συνέχεια να εγκριθούν από τη ιϋπουργική Επιτροπή ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005. Κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011, κάθε φορέας θα πρέπει µε το πέρας εκάστου τριµήνου και εντός είκοσι ηµερών να υποβάλλει αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία για τον έλεγχο τήρησης του µέσου κατά κεφαλήν κόστους των πάσης φύσεως αποδοχών που προσδιορίζεται από τις λοιπές σχετικές διατάξεις του άρθρου. Γενικές κατευθύνσεις για την οικονοµική πολιτική Οι γενικές κατευθύνσεις για την οικονοµική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς όσον αφορά στην κατάρτιση των σχεδίων οικονοµικών προϋπολογισµών είναι οι εξής: αύξηση των εσόδων µέσω: α) διεύρυνσης της πελατειακής βάσης είτε αναζητώντας νέους πελάτες για υφιστάµενες υπηρεσίες/προϊόντα είτε προσελκύοντας τους ήδη υφιστάµενους πελάτες σε νέες υπηρεσίες/προϊόντα είτε και τα δύο, µεριµνώντας παράλληλα για την καλή σχέση ποιότητας/τιµής των παρεχόµενων υπηρεσιών/προϊόντων, β) αξιοποίησης της παραγωγικότητας των διαθέσιµων πόρων για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, γ) εντοπισµού νέων καινοτόµων πηγών επιχειρηµατικής δραστηριότητας, δ) µεγιστοποίησης 4

5 εισοδηµάτων από µισθώµατα και εκµετάλλευση των πλεοναζόντων περιουσιακών στοιχείων, ε) ορθολογικής διαχείρισης και πώλησης των αποθεµάτων και των άχρηστων υλικών. δραστική µείωση των λειτουργικών εξόδων µέσω: α) στρατηγικής, διαρθρωτικής και λειτουργικής βελτιστοποίησης των παραγόντων κόστους παραγωγής σε όλα τα επίπεδα, β) καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, γ) αναδιάρθρωσης των οργανωτικών δοµών µε τη συγχώνευση και συστέγαση Γραφείων, Τµηµάτων και ιευθύνσεων µε σκοπό την πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και την µείωση των δαπανών λειτουργίας, γ) επαναδιαπραγµάτευσης και µείωσης των ενοικίων που καταβάλλονται για τις εγκαταστάσεις των φορέων, δ) επαναδιαπραγµάτευσης και µείωσης των δαπανών που καταβάλλονται για τις προµήθειες πρώτων υλών, τις λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων καθώς και για επισκευές και συντηρήσεις, ε) ελαχιστοποίησης των εξόδων µεταφορών, προβολής, διαφήµισης, εκθέσεων, επιδείξεων και ταξιδίων, στ) ελαχιστοποίησης των εξόδων για δωρεές επιχορηγήσεις. Όσον αφορά σε ειδικότερα θέµατα που αφορούν στην κατάρτιση των σχεδίων οικονοµικών προϋπολογισµών, οι φορείς πρέπει να λάβουν υπόψη τους: τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) όπως κάθε φορά ισχύει, αναφορικά µε το µέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, αµοιβών και γενικά εξόδων προσωπικού. Ειδικά για τις παρεπόµενες παροχές του προσωπικού, αυτές θα πρέπει να µειωθούν στο ελάχιστο. τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α ), όπως κάθε φορά ισχύει, αναφορικά µε τον αριθµό των ετήσιων προσλήψεων προσωπικού σε σχέση µε τις αποχωρήσεις. το γεγονός ότι σε περίπτωση που ο φορέας επιχορηγείται, βάσει ειδικής διάταξης, από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, ή το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση και συµφωνία µε το εποπτεύον Υπουργείο ή µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων αντίστοιχα, προκειµένου να καθοριστεί το ύψος αυτού, το γεγονός ότι σε περίπτωση συγχωνεύσεων καταργήσεων φορέων ισχύουν κατά περίπτωση οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και οι ειδικές κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για καθένα από αυτούς, όσον αφορά την κρατική εποπτεία και την υποβολή των στοιχείων των φορέων. Νέες κατευθύνσεις πολιτικής θα σας κοινοποιούνται µε νεώτερα έγγραφά µας 5

6 Κυρώσεις σε βάρος των φορέων Σας επισηµαίνουµε ότι η µη έγκαιρη εκ µέρους σας αποστολή των στοιχείων που αιτούνται από το Υπουργείο, δύναται να επιφέρει κυρώσεις, οι οποίες περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 1892/1990, του άρθρου 9 του Ν. 3429/2005 και της παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, δύναται να δεσµευθούν έσοδα από τον Τακτικό Προϋπολογισµό ή το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, καθώς και να παυθούν από τα καθήκοντά τους ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύµβουλος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Επίλογος Παρακαλούνται οι φορείς να συµµετέχουν στη κεντρική και συντονισµένη προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα εφαρµόζοντας απαρέγκλιτα την γενικότερη οικονοµική πολιτική και τις επιµέρους οδηγίες και κατευθύνσεις και αποστέλλοντας εντός των σχετικών προθεσµιών τα στοιχεία που ζητούνται προκειµένου η υπηρεσία µας να τα αξιολογήσει και να τα συµπεριλάβει εµπρόθεσµα στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραµµατέας Γ. Μέργος Συν/να: Οδηγίες σύνταξης Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων Εσωτερική ιανοµή Γραφείο Υπουργού Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Χρ. Σταικούρα Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Μαυραγάνη Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ηµοσιονοµικής Πολιτικής Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα.Ε.Κ.Ο. Γενική /νση Οικονοµικής Πολιτικής /νση.ε.κ.ο. 6

7 Οδηγίες σύνταξης στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων Στο πλαίσιο του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού σχεδιασµού της χώρας, οι.ε.κ.ο. και τα Ν.Π.Ι.. που είναι φορείς της γενικής κυβέρνησης, καλούνται να συµµετάσχουν στη κεντρική και συντονισµένη προσπάθεια βελτίωσης του συνολικού αποτελέσµατος, εξειδικεύοντας τις αναγκαίες ενέργειες για την βελτίωση των οικονοµικών τους αποτελεσµάτων. Προκειµένου να εναρµονιστούν οι φορείς µε τον παραπάνω στόχο θα πρέπει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις που ανταποκρίνονται στους στόχους της οικονοµικής πολιτικής. Ειδικότερα, κάθε φορέας πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει δια του εποπτεύοντος Υπουργείου συνοπτικό µεσοπρόθεσµο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για τα έτη , το οποίο θα πρέπει να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση στο τέλος κάθε έτους, λαµβάνοντας υπόψη τα οικονοµικά αποτελέσµατα του προηγούµενου έτους καθώς και τον εγκεκριµένο από τη Βουλή των Ελλήνων προϋπολογισµό τους για το επόµενο έτος. Τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια θα πρέπει να υποβληθούν δια του εποπτεύοντος Υπουργείου στην υπηρεσία µας σε έντυπη µορφή καθώς και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα περιεχόµενα του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού: 1. Βασική παρουσίαση φορέα (έως 3 σελίδες) Συνοψίζονται τα βασικά σηµεία, οι τοµείς δραστηριοποίησης και το οργανόγραµµα της διοίκησης. Ειδικότερα: παρουσιάζονται συνοπτικά οι υπηρεσίες / προϊόντα του φορέα που προσφέρονται σήµερα. παρουσιάζεται συνοπτικά το οργανόγραµµα διοίκησης. αναλύεται η πρόσφατη οικονοµική επίδοση του φορέα για τα έτη 2011 (απολογισµός) και 2012 (πιθανή εκτέλεση). εντοπίζονται οι δραστηριότητες (ή επιχειρησιακές µονάδες), οι οποίες είναι καθοριστικές για την επιβίωση και ανάπτυξη του φορέα καθώς και αυτές που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από τον φορέα και οι οποίες δεν αποτελούν την κύρια δραστηριότητά του. 2. Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Συµπληρώνεται ο Πίνακας 1 µε τις δράσεις που θα υλοποιήσει η διοίκηση κάθε φορέα προκειµένου να υλοποιηθούν οι δεσµεύσεις του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού και να αντιµετωπιστούν οι τυχόν αδυναµίες. 3. Οικονοµικά Μεγέθη Συµπληρώνεται ο Πίνακας 2 µε τα οικονοµικά στοιχεία των ετών , λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους της οικονοµικής πολιτικής για την αύξηση των εσόδων των φορέων µε παράλληλη εξοικονόµηση πόρων. 7

8 Πίνακας 1: ράσεις για την υλοποίηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού (Α) ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (περιγραφή) A/A ΡΑΣΗ (Β) ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ (περιγραφή) A/A ΡΑΣΗ (Γ) ΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (περιγραφή) A/A ΡΑΣΗ 8

9 Πίνακας 2: Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη * Έσοδα Πωλήσεις Πωλήσεις υπαρχουσών υπηρεσιών/προϊόντων Πωλήσεις νέων δραστηριοτήτων/προϊόντων Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισµού Ε.Ε. Λοιπές Λοιπά Έσοδα Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα Έξοδα Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων Φόροι ιάφορα Έξοδα Τόκοι έξοδα Μεταβολές Αποθεµάτων Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα Οικονοµικό Αποτέλεσµα Οικονοµικό Αποτέλεσµα (προ επιχορηγήσεων) απάνες για Επενδύσεις Εγκεκριµένοι Πόροι Π Ε (βάσει ήδη υπογεγραµµένων ΣΑΕ) Αριθµός Προσωπικού 31/12/ κάθε έτους (*) Πιθανή Εκτέλεση του 2012

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΚΟ & ΝΠΙ Φορείς Γενικής Κυβέρνησης Α/Α Περιγραφή Εποπτεύον Υπουργείο ΑΘΗΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2. HELEXPO 3. ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4. ΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 6. ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ ΗΣΕΩΝ- ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ ΗΣΕΩΝ (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΓΑΙΑΟΣΕ (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 8. ΟΣΕ)

11 9. ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 11. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 12. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Α.Ε. 13. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ 14. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 15. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε 16. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛ. ΗΜΟΣ. Α.Ε 17. ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ 18. ΕΡΕΥΝΩΝ 19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 20. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ 21. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 22. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & 23. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 24. ΕΛΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 25. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 26. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 27. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 29. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 30. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 31. ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 32. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ &

13 ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΣΕ) ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ Ι ΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

14 ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & 45. ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ (ΝΟΣΟΚ. 46. ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 47. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 48. (ΝΟΗΣΙΣ) ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 49. ΙΚΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ 50. ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 51. ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 52. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 53. ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 54. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 55. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 56. ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

15 ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

16 68. ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 69. ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70. ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΛΙΜΕΝΑ 71. ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΙΜΕΝΑ 72. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΙΜΕΝΑ 73. ΛΑΥΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 74. ΠΑΤΡΩΝ 75. ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 76. ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 77. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 78. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 79. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 80.

17 ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ (ΕΤΑΙΡEΙΑ) 81. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 82. Ο ΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΣΤΑ ΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ 83. ΦΙΛΙΑΣ 84. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 85. ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 86. ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 87. ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 88. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ 89. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 90. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ - ΗΜΗΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 91. ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ ΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 92. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

18 ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 93. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ (Ε.Κ.Ε.Π.Π Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.-Ε.Χ) 95. ΕΠΑΝΟ ΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ 96. ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 97. ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 98. ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 99. ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ο.Κ.Ε) ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 100. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 101. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

19 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ- " ΙΟΦΑΝΤΟΣ" ΚΕΝΤΡΟ Σ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) ΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥ ΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ- ΙΣΜΑΡΙ ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

20 ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΣΟΥΣ Α ΙΑΣ- ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝ ΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

21 ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Π.Ο. ΚΑΡΛΑΣ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ- ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΟΤΥΧΙΟΥ- ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ

22 ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ ΚΑΡΑΤΕ ΚΡΙΚΕΤ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΜΠΟ, ΚΟΥΡΕΣ, ΤΣΙ ΑΟΜΠΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

23 ΠΟ ΗΛΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Π.) ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΣΟΦΤΜΠΟΛ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΤΖΟΥΝΤΟ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Ο.Υ..Α.A.) ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΑΛΗΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ ΧΙΟΝΟ ΡΟΜΙΑΣ

24 153. ΧΟΚΕΥ 154. ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ (Ε.Σ.Ο.) 155. ΦΙΛΑΘΛΗ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 156. ΦΙΛΑΘΛΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 157. ΦΙΛΑΘΛΗ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 158. ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 159. ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 160. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 161. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΣ 162. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ" (Ο.Α.Κ.Α) 163. ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ο.Χ.Ε.) 164.

25 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Π.Ι.) ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ..Π.Ε.Α.Ε.) ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ. Ι.) ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Δράσεις για την υλοποίηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού

Πίνακας 1: Δράσεις για την υλοποίηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού Πίνακας 1: Δράσεις για την υλοποίηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού (Α) ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (περιγραφή) A/A 1 2 3 ΔΡΑΣΗ (Β) ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ (περιγραφή) A/A 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΙΔ ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΝΠΙΔ ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΠΙΔ ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 1. ΑΘΗΝΑΪΚΟ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων για την εργασιακή εφεδρεία του τακτικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων για την εργασιακή εφεδρεία του τακτικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2012 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

Θέµα: Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕ3ΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21 εκεµβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009) Α/Α Εθνικό Πάρκο έλτα Έβρου 2 Εθνικό Πάρκο άσους αδιάς Λευκίμης Σουφλίου 3 Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (. Νέστου.Βιστωνίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-11 - 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 2828/130052 /ΝΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καραγιώργη Σερβία 8 Ταχ. Κώδικα : 10184 Αθήνα Τηλ: 210-3375813 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 115.5/2017

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 115.5/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 115.5/2017 Σήμερα, Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 16:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 03-08 - 2016 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Αριθµ. Πρωτ.: 2707/88724 ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Κωδικός Πρόσκλησης 01/2011

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Κωδικός Πρόσκλησης 01/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19.10.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. 1559 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 17 Τ.Κ.: 105 52 Τηλ: 210-5241903 & 210-5241919 Fax: 210-5241833

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: οικ.2/62906/0020-2/9/ Κατάρτιση προϋπολογισμο

Αριθ. πρωτ.: οικ.2/62906/0020-2/9/ Κατάρτιση προϋπολογισμο Πίνακας περιεχομένων Α. ΓΕΝΙΚΑ Αριθ. πρωτ.: οικ.2/62906/0020-2/9/2011 Κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Α. ΓΕΝΙΚΑ Το νέο πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης Ο Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Οικονοµικό Έτος 2016 Κωδικός Αριθµός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-ΟΜΩ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-ΟΜΩ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 210 4194249 50 56 FAX : 210 4194257 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος Τηλέφωνο : 213 1501161 Email : nathanasopoulos@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/15.09.2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/15.09.2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 188/15.09.2011 Η ιυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούµενη από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------

------------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΩΝ&.Π. ΤΜΗΜΑΤΑ : - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τροποποίηση της υπ αριθµ / απόφασης «Κατανοµή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τροποποίηση της υπ αριθµ / απόφασης «Κατανοµή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 04/06/2015 Α.Π.: 2937

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 04/06/2015 Α.Π.: 2937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Κατανοµή Πιστώσεων ηµόσιας απάνης στo πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)» Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέµα: «Κατανοµή Πιστώσεων ηµόσιας απάνης στo πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 31.10.2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 15340 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Υ.E. ΠΑΑ- Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑ Α Β6 Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από βιογραφικό σηµείωµα.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από βιογραφικό σηµείωµα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ.2 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ : ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.:651. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/41745/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/41745/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/41745/29.06.2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο προϋπολογισµός προγραµµάτων αποτελεί ένα σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΕΟΒ-ΒΨΨ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Α: ΒΙΕΟΒ-ΒΨΨ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ (Η σειρά των φορέων και υπηρεσιών είναι αλφαβητική. Ο κατάλογος παραµένει ανοχιτός για συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I.

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I. sed10pin8 Ηµ/νία: 02/02/2011 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ------------------------------------------------------------- ------------ ---------- ------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013.

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ 4343/2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4343 ΦΕΚ Α 146/13.11.2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 11252 Πληροφορίες: Μ. Έγκε, Ε. Γιόκαλα Τηλέφωνο : 210-8665633 Fax : 210-8676161 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Οικονοµικό Έτος 2017 Κωδικός Αριθµός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του Πανεπιστήµιου Πειραιά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του Πανεπιστήµιου Πειραιά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση :Πιττακού 2 & Περιάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3429/2005. ημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (.Ε.Κ.Ο.). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΝΟΜΟΣ 3429/2005. ημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (.Ε.Κ.Ο.). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΟΣ 3429/2005 ημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (.Ε.Κ.Ο.). NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3429 (ΦΕΚ Α 314/27.12.2005) ημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη κα

15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη κα Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Για τον Απολογισµό οικονοµικού έτους 2012 και τον Ισολογισµό χρήσεως από 01.01.2012 έως 31.12.2012 της Κεντρικής ιοίκησης Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠ.ΠΟ/ΟΙΚΟΝ/Α1/125016 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΟΧΩΝ & ΤΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενηµερώνουµε ότι η νέα ταχυδροµική διεύθυνση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου,

Σας ενηµερώνουµε ότι η νέα ταχυδροµική διεύθυνση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ. 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονοµικό έτος 2012 ΚΩ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.520.000,00 4.520.000,00 3.857.910,90 662.089,10 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 170.972.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ από 01/01 έως 31/10/2016 Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 Πιστωτικοί Λογ/σµοί ηµ.λογιστικού 790.705,96 10,00 790.715,96 1.258.127,44 1.258.127,44 06.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτές Υπουργούς και Πληροφορίες:

Αναπληρωτές Υπουργούς και Πληροφορίες: Αναρτητέα στο διαδίκτυο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα