Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (Enterprise Risk Management, ERM) Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: 128) Επιβλέπων: Καθηγητής Μπέλλας Αθανάσιος Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στις Νέες Αρχές ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήµιο Πατρών Ιούνιος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Ο Εσωτερικός Έλεγχος και η εµφάνισή του στην Ελλάδα.. 5 ΤΜΗΜΑ Α: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ορισµός του Εσωτερικού Ελέγχου Αντικειµενικοί σκοποί του εσωτερικού ελέγχου Το Πλαίσιο Επαγγελµατικής Εφαρµογής (Professional Practice Framework, PPF) Κώδικας εοντολογίας (Code of Ethics) Αρχές Κανόνες συµπεριφοράς (Rules of Conduct) Ελεγκτικά Πρότυπα Εισαγωγή Σκοπός των προτύπων. 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) Περιεχόµενο του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Βασικές αρχές του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) Αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου Η Κοινωνική διάσταση του Εσωτερικού Ελέγχου Η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) Γενικά ραστηριότητες της Επιτροπής Ελέγχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου Πότε δικαιολογείται η ύπαρξη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου Η θέση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου µέσα στην Επιχείρηση Κανονισµός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου Στοιχεία Εσωτερικού Ελεγκτή Προσόντα και Πρότυπα των Εσωτερικών Ελεγκτών Κανόνες εοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών Καθήκοντα των Εσωτερικών Ελεγκτών. 37 2

3 Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές Ο Χάρτης ικαιωµάτων των Εσωτερικών Ελεγκτών Σχέσεις Ελεγκτών και Ελεγχόµενων.. 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙ Η ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Είδη Ελέγχων Ελεγκτικά τεκµήρια και τεκµηρίωση ελέγχων Ελεγκτικά Σύµβολα ιαγράµµατα Ροής (Flow charts) Φύλλα Εργασίας Σκοποί των Φύλλων Εργασίας Χαρακτηριστικά των Φύλλων Εργασίας Φάκελοι Ελέγχου Τεχνικές ιεξαγωγής του Εσωτερικού Ελέγχου Γενικά ειγµατοληπτικός Έλεγχος Κατάρτιση Ελεγκτικού Πλάνου ράσης (Χρονοδιάγραµµα) Προσδιορισµός των Επικίνδυνων Περιοχών. 49 ΤΜΗΜΑ Β: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT) Έννοια Ορισµός Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στη ιαχείριση Κινδύνων Προσδιορισµός και Αξιολόγηση των Κινδύνων Περιορισµός Κινδύνων µέσω Συστηµάτων Ελέγχου (Controls) Πλαίσιο ιαχείρισης Κινδύνων (Enterprise Risk Management, ERM) Έννοια του ERM Συστατικά του ERM Ο Ρόλος των Εσωτερικών Ελεγκτών στη ιαχείριση Συστηµάτων Ελέγχου Μοντέλο Ελέγχου COSO Μοντέλο Ελέγχου CoCo 68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΕΕ (µε βάση την Πράξη ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος 2577/ ) Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου των Πιστωτικών Ιδρυµάτων Γενικά Οργανωτική δοµή ιαδικασίες

4 Θέµατα προσωπικού, διαχωρισµού καθηκόντων και σύγκρουσης συµφερόντων Παρεχόµενες υπηρεσίες προς πελάτες Έλεγχοι στα πλαίσια του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης Επιτροπή Ελέγχου Αρµοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου Συµβούλιο ιεύθυνσης Περιγραφές Θέσεων Εργασίας ιενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου Έλεγχοι Συστηµάτων Πληροφορικής Παρακολούθηση Ευρηµάτων Ελέγχων (follow up) ΤΜΗΜΑ Γ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Έλεγχος Ταµιακών ιαθεσίµων Καταµετρήσεις Ελεγκτικές διαδικασίες Χορηγήσεων Έλεγχος Καταθέσεων Έλεγχος των ιαµεσολαβητικών Εργασιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (AUDIT REPORTS). 148 Συµπέρασµα 154 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 193 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Εισαγωγή Οι σηµερινές επιχειρήσεις λειτουργούν και αναπτύσσονται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί να προέρχονται από τον ανταγωνισµό, από το οικονοµικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, τη πιθανή επιχειρησιακή αποτυχία των πελατών τους, τις καινοτοµίες που οι ίδιες αναλαµβάνουν και προωθούν, τις αποφάσεις ρυθµιστικού παρεµβατισµού από τις εποπτικές αρχές και τις πολλές αβεβαιότητες, που πολλές φορές είναι συνυφασµένες µε τις συνήθεις δραστηριότητές τους. Υπάρχουν βέβαια και κίνδυνοι που σχετίζονται µε λάθη και ανώµαλες καταστάσεις, ηθεληµένες ή αθέλητες, που προέρχονται από την ίδια την επιχείρηση. Οι διοικήσεις, προκειµένου να θωρακίσουν τις επιχειρήσεις από ακούσιες ή ακούσιες πράξεις, ζηµιογόνες ενέργειες και συµπεριφορές, που θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα επιχειρησιακά τους συµφέροντα, υιοθετούν και αναπτύσσουν κατάλληλα Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.). Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου (System of Internal Control) µπορεί γενικά να ορισθεί ως το σύνολο των επιχειρησιακών δράσεων: 1) προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 2) διασφάλισης και ελέγχου της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των λογιστικών της στοιχείων 3) προώθησης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων της και 4) ενθάρρυνσης της πιστής τήρησης και εφαρµογής των επιχειρησιακών της πολιτικών Ο Εσωτερικός Έλεγχος και η εµφάνισή του στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, ο Εσωτερικός Έλεγχος εµφανίσθηκε στις αρχές του Το 1985, µε την απόφαση 1457/ του Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδρύεται στην Ελλάδα το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.), δηλαδή το συλλογικό όργανο που εκφράζει τον εσωτερικό έλεγχο και έχει ως σκοπό τη δηµιουργία µιας κοινότητας επαγγελµατιών, για την ανάπτυξη και προώθηση του επαγγέλµατος του εσωτερικού ελεγκτή. Πρόκειται για το µοναδικό διαπιστευµένο φορέα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών των Η.Π.Α. (Institute of Internal Auditors, IIA) στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών αποτελείται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο και έχει ως µέλη του πτυχιούχους, κυρίως Οικονοµικών Πανεπιστηµίων, οι οποίοι εργάσθηκαν ή εργάζονται σαν Εσωτερικοί Ελεγκτές σε επιχειρήσεις και οργανισµούς όλων των κλάδων. Στην αναβάθµιση του Εσωτερικού Ελέγχου συνέβαλαν καθοριστικά οι ανακατατάξεις στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως η εισαγωγή των εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις των εταιρειών. 5

6 Οι νόµοι - αποφάσεις που σχετίζονται άµεσα µε τον Εσωτερικό Έλεγχο είναι: α) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/ περί κανόνων συµπεριφοράς των εταιρειών που έχουν εισάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και των συνδεδεµένων µε αυτές προσώπων. Θέτει για πρώτη φορά ένα θεσµικό πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της παραπάνω απόφασης, «κάθε εταιρεία οφείλει να διαθέτει τµήµα εσωτερικού ελέγχου το οποίο θα αποσκοπεί στη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της εταιρείας και θα έχει την ευθύνη να ενηµερώνει εγγράφως, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, το διοικητικό συµβούλιο για την εφαρµογή του κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας». Επίσης στο άρθρο αυτό αναφέρονται: i) ότι ο επικεφαλής του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου διορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας ii) στις βασικές αρµοδιότητες του τµήµατος iii) ότι επιβάλλεται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της εταιρείας να περιγράφονται οι αρµοδιότητες, η σύνθεση, ο τρόπος επικοινωνίας µε τα λοιπά τµήµατα της εταιρείας και οι όροι λειτουργίας του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. β) Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α 110/ ) για την Εταιρική ιακυβέρνηση. Ο νόµος αυτός έρχεται για να ρυθµίσει τα ειδικά θέµατα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύµων εταιρειών που έχουν εισηγµένες µετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. Στο άρθρο 610 ορίζεται ότι στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της εταιρείας πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτικά υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Το άρθρο 711 κάνει λόγο για την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου. Συγκεκριµένα: i) Η οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή των µετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. ii) Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της εταιρίας και εποπτεύονται από ένα έως τρία µη εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου. iii) Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. εν µπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές µέλη του διοικητικού συµβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες, εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρµοδιότητες. iv) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και χαρτοφυλακίου της εταιρείας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο τους. Η διοίκηση της 6

7 εταιρίας οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα µέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους. Τέλος στο άρθρο 8 αναφέρονται οι αρµοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Συγκεκριµένα η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου: i) Παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιριών και της χρηµατιστηριακής. ii) Αναφέρει στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας µε τα συµφέροντα της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. iii) Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως, µια φορά τουλάχιστον κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο, το διοικητικό συµβούλιο για τον διενεργούµενο από αυτούς έλεγχο και να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των µετόχων. iv) Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, µετά από έγκριση του.σ. της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται µε αυτές και διευκολύνουν µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. γ) Ν. 3429/05 (ΦΕΚ 314/α/ ) περί ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών ( ΕΚΟ). Με το συγκεκριµένο νόµο αναγνωρίζεται η ανάγκη για εσωτερικό έλεγχο στον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα. Το άρθρο 4 του παραπάνω νόµου κάνει λόγο για την υποχρεωτική πρόβλεψη από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας των.ε.κ.ο, υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου που έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: i) Παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας και του καταστατικού της δηµόσιας επιχείρησης, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την επιχείρηση. ii) Παρακολουθεί και αναφέρει στο διοικητικό συµβούλιο της δηµόσιας επιχείρησης και στη γενική συνέλευση των µετόχων, περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου µε τα συµφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των διατάξεων του νόµου αυτού από µέλη του διοικητικού συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου και του διευθύνοντος συµβούλου. iii) Ενηµερώνει εγγράφως µία φορά τουλάχιστον κάθε τρίµηνο το διοικητικό συµβούλιο καθώς και τη γενική συνέλευση των µετόχων για τους ελέγχους που διενεργεί. iv) είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από την Ειδική Γραµµατεία ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, που συνιστάται µε το άρθρο 11 του νόµου αυτού και διευκολύνει µε κάθε πρόσφορο µέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτή εκτελεί. 7

8 Υπάρχουν δύο σηµεία στα οποία ο νόµος για τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α εταιρίες (ν.3016/02) και αυτός για τις.ε.κ.ο (ν.3429/05) διαφέρουν. i) Όσον αφορά τον ορισµό του εσωτερικού ελεγκτή στις εισηγµένες εταιρίες: στο Χ.Α.Α ορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο, ενώ στις.ε.κ.ο από τη γενική συνέλευση των µετόχων. ii) Σχετικά µε τη εργασιακή σχέση του εσωτερικού ελεγκτή στις εισηγµένες εταιρείες: στο Χ.Α.Α αυτή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ στις.ε.κ.ο οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν υπηρεσίες µε έµµισθη εντολή, και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας. δ) Έγγραφο αρ. πρωτ. ΕΥΣΣΑΑΠ 1469/4/5/2007 της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Καθορίζονται τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων των επιχειρησιακών προγραµµάτων της περιόδου Μέσα στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση ενός φορέα ως τελικού δικαιούχου για την απευθείας χρηµατοδότησή του από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α Κ.Π.Σ), είναι η ύπαρξη υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου είτε µέσα στον οργανισµό, είτε µέσω εξωτερικών συνεργασιών (outsourcing). ε) Πράξη ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος (Π ΤΕ) 2577/ «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων». Αναφέρεται στο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee). Οι ανωτέρω διατάξεις συνέβαλαν αποφασιστικά στην αναγκαιότητα µιας οργανωµένης Υπηρεσίας ή Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία συµβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των εταιρειών, καθώς και στην αναβάθµιση του επαγγέλµατος του Εσωτερικού Ελεγκτή. Οι τράπεζες συµπεριλαµβάνονται στις επιχειρήσεις που, αποβλέποντας στην εξάλειψη οποιασδήποτε µορφής κακοδιαχείρισης, ο εσωτερικός έλεγχος έχει πια καθιερωθεί ως αναγκαίος. Σε αυτό συνέβαλλε και το γεγονός ότι οι διοικήσεις τους, αναγκάζονται συχνότερα να αναλαµβάνουν και να διαχειρίζονται µεγαλύτερους από τους συνήθεις επιχειρηµατικούς κινδύνους, να δηµιουργούν ακόµα καταλληλότερες συνθήκες για την επίτευξη των αντικειµενικών τους στόχων, να διαχειρίζονται άριστα τα διαθέσιµα µέσα και πόρους και να τα αναπτύσσουν, καθώς και να περιορίζουν τις αλόγιστες δαπάνες τους. ηλαδή ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να λειτουργήσει, τόσο ως «σύµβουλος», όσο και ως «συνεργάτης» στο δύσκολο έργο κάθε διοίκησης για την εύρυθµη λειτουργία της και την αντικειµενική 8

9 αξιολόγηση του συστήµατος οργάνωσής της, καθώς και το µέγιστο περιορισµό των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων της ανάληψης και διαχείρισης των επιχειρηµατικών της κινδύνων. 9

10 ΤΜΗΜΑ Α Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2.1. Ορισµός του Εσωτερικού Ελέγχου Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ (Institute of Internal Auditors, IIA), ο Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται ως: «Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι µία ανεξάρτητη, αντικειµενική, ασφαλής και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού. Βοηθά έναν οργανισµό να επιτύχει τους αντικειµενικούς σκοπούς του, προσφέροντας µία συστηµατική επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των συστηµάτων ελέγχου και των διαδικασιών διοίκησης (εταιρικής διακυβέρνησης)». Αναλύοντας τις βασικές έννοιες του ανωτέρω ορισµού έχουµε τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσουµε περισσότερο, την έννοια του εσωτερικού ελέγχου (internal auditing). «Εσωτερικός Έλεγχος» (Internal Auditing): Ο όρος εσωτερικός (internal) υποδηλώνει ότι η υπηρεσία παρέχεται από το προσωπικό του οργανισµού επιχείρησης και διαφοροποιείται από τους εξωτερικούς ελέγχους των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, των ρυθµιστικών, φορολογικών και λοιπών αρχών. Αυτό όµως δεν αποκλείει την ανάθεση του συγκεκριµένου έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες τρίτα µέρη (outsourcing), εφόσον προβλέπεται από το εκάστοτε νοµοθετικό πλαίσιο της χώρας στην οποία υλοποιείται. Ο όρος έλεγχος, είναι ευρύς και δεν περιορίζεται στο χρηµατοοικονοµικό και λογιστικό κύκλο, αλλά επεκτείνεται σε πολιτικές ποιότητας, προµηθειών, επενδυτικών επιλογών, εξυπηρέτηση πελατών και γενικά στο σύνολο των επιχειρησιακών πολιτικών και στρατηγικών. «Ανεξάρτητη» (Independent): Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη από παρεµβάσεις και περιορισµούς που θα επηρέαζαν τα αποτελέσµατα και τις αναφορές του ελέγχου. Για να επιτευχθεί η ανεξαρτησία αυτή, απαιτείται η αντίστοιχη οργανωτική δοµή που τοποθετεί την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου σε επιτελικό ρόλο, αµέσως κάτω από τη διοίκηση της οικονοµικής µονάδας. Με τον τρόπο αυτό η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι ελεύθερη από πιθανή χειραγώγηση από τα επιµέρους τµήµατα ενός οργανισµού και αναφέρεται και λογοδοτεί απευθείας και µόνο στην ανώτατη διοίκηση. «Αντικειµενική» (Objective): Το προσωπικό που ασκεί καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή οφείλει να έχει αντικειµενική θεώρηση των ελεγχοµένων διαδικασιών και προσώπων. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως οι εσωτερικοί ελεγκτές ενεργούν µε απόλυτη ευσυνειδησία και τιµιότητα, αρνούµενοι να υποτάξουν τις αρχές τους σε οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα και ότι σε περίπτωση που έχουν ιδιότητα, η οποία δεν τους επιτρέπει να ασκήσουν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα επαρκώς (conflict of interest), προβαίνουν στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς τη διοίκηση. 10

11 «Ασφαλής και Συµβουλευτική δραστηριότητα» (Assurance and Consulting Activity): Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει: α) αντικειµενική εξέταση και αξιολόγηση της διαχείρισης των κινδύνων, των συστηµάτων ελέγχου και γενικότερα της εταιρικής διακυβέρνησης ενός οργανισµού. Αυτό σηµαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί τους κινδύνους (risk assessment) που διατρέχει ένας οργανισµός, αναφορικά µε την επίτευξη των σκοπών, καθώς επίσης και τα συστήµατα ελέγχου (controls) που έχουν ως στόχο τον περιορισµό, αν όχι την εξάλειψη των κινδύνων αυτών. Επίσης αξιολογείται η εταιρική διακυβέρνηση στο σύνολό της, µέσω του ελέγχου συµµόρφωσης στρατηγικών, πολιτικών, διαδικασιών που εφαρµόζονται σε σύγκριση µε εκείνες που έχουν τεθεί από την ανώτατη διοίκηση. Παρόλο που οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι σε συνεχή επαγρύπνηση για πιθανούς κινδύνους που µπορεί να επηρεάζουν τη στρατηγική ή τη λειτουργία µιας οικονοµικής µονάδας, παρέχουν εύλογη (reasonable) και όχι απόλυτη (absolute) διασφάλιση ότι όλοι οι σηµαντικοί κίνδυνοι έχουν ανιχνευτεί. β) Συµβουλευτικές υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στο τρίπτυχο: διαχείριση κινδύνων, συστηµάτων ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης, χωρίς να προσδίδουν στους εσωτερικούς ελεγκτές εκτελεστικά ή διοικητικά καθήκοντα και ευθύνες. Παραδείγµατα συµβουλευτικών υπηρεσιών είναι η συµµετοχή σε ειδικές επιτροπές, σε projects και η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων. «Σχεδιασµένη για να Προσθέτει Αξία»: Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου οφείλει να είναι «πελατοκεντρική» και να αντιλαµβάνεται τις ανάγκες της οικονοµικής µονάδας. Στόχος της δεν είναι απλά να καλύψει µια τυπική συµµόρφωση µε κανόνες, ρυθµίσεις και το ευρύτερο νοµοθετικό πλαίσιο, αλλά να εµπνεύσει αρχές, πρότυπα και αξίες στους ανθρώπους µέσα στην επιχείρηση και να δηµιουργήσει ασφάλεια στους ιδιοκτήτες της και το ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον. «Να Βελτιώνει τις Λειτουργίες του Οργανισµού»: Το συγκεκριµένο µέρος από τον ορισµό του εσωτερικού ελέγχου, αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση. Η φιλοσοφία του εσωτερικού ελέγχου είναι η αναζήτηση της «επιχειρησιακής τελειότητας» και όχι η «αστυνόµευση» του προσωπικού. «Βοηθάει τον Οργανισµό στην Επίτευξη των Σκοπών του»: Ο στόχος ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι να πλαισιώνει τους σκοπούς του οργανισµού και να συµβάλλει στην µακροχρόνια και αποτελεσµατική επίτευξη τους. «Μέσω Συστηµατικής Προσέγγισης»: Ο εσωτερικός έλεγχος στηρίζεται σε συγκεκριµένα επαγγελµατικά ελεγκτικά πρότυπα και ένα πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών και κατευθύνσεων, έτσι ώστε να µην αφήνει περιθώρια για αυθαίρετες ενέργειες και πρακτικές. 11

12 «Για την Αξιολόγηση και Βελτίωση»: Όπως ήδη αναφέρθηκε υπάρχει ανάγκη για συνεχή βελτίωση µέσα σε έναν οργανισµό. Η ανάγκη αυτή σε ένα βαθµό καλύπτεται µέσω της αξιολόγησης από τον εσωτερικό έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης και της σύγκρισης µε την δέουσα κατάσταση. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης αλλά και την αναβάθµιση των συστηµάτων ελέγχου. «Της Αποτελεσµατικότητας»: Η αποτελεσµατικότητα προσδιορίζεται από το βαθµό ετοιµότητας της διοίκησης ως προς τη στοχοθεσία και από την ύπαρξη αντίστοιχων συστηµάτων ελέγχου που εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων αυτών. Η σύνδεση µεταξύ στόχων και συστηµάτων ελέγχου είναι ξεκάθαρη και για το λόγο αυτό ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να αντιλαµβάνεται πλήρως τις θεµελιώδεις ανάγκες της διοίκησης και να προσαρµόζει ανάλογα το ελεγκτικό µοντέλο. «Της ιαχείρισης των Κινδύνων, των Συστηµάτων Ελέγχου και της Εταιρικής ιακυβέρνησης»: Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο οργανισµός, τα συστήµατα ελέγχου για περιορισµό των κινδύνων και το σύστηµα δοµών και διαδικασιών (εταιρική διακυβέρνηση) για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων Αντικειµενικοί σκοποί του εσωτερικού ελέγχου Αντικειµενικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή υψηλού και ταυτόχρονα εξειδικευµένου επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση κάθε οργανισµού, η αξιολόγηση των συστηµάτων στα οποία στηρίζει ο οργανισµός τη λειτουργία του, µε πρώτο απ όλα το ίδιο το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς επίσης και τη βοήθεια προς όλα τα µέλη για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, µέσω επιστηµονικών αναλύσεων και παροχής σχετικών συµβουλών, µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ειδικότερα, ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει και αξιολογεί: Τη παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αποτελεσµατική διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου. Η επιτυχία του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να επισηµάνει τις περιοχές υψηλών κινδύνων, να αξιολογήσει τον κίνδυνο (πιθανότητες να µην πραγµατοποιηθούν οι ευκαιρίες), να επισηµάνει τις γενεσιουργικές αιτίες και να εισηγηθεί στη διοίκηση για τη λήψη διορθωτικών µέτρων. Την ύπαρξη συστήµατος οργάνωσης και επάρκειας αυτού σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Την ύπαρξη κατάλληλων διαδικασιών και απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων, που ρυθµίζουν τη σωστή θεµελίωση των σχέσεων και συναλλαγών µε τρίτους. Την εξασφάλιση της ορθότητας και νοµιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων και βιβλίων. Την αποφυγή των κλοπών, καταχρήσεων, ατασθαλιών, απόκρυψη στοιχείων. Την τήρηση της πολιτικής προσλήψεων, προαγωγών, αξιολογήσεων και αξιοποιήσεως του δυναµικού και γενικότερα των διαδικασιών του τµήµατος προσωπικού, καθώς και τη τήρηση της 12

13 νοµοθεσίας και των κανόνων επαγγελµατικής συµπεριφοράς, όπως και της απονοµής ευθυνών και επιβραβεύσεων. Τις επικερδείς ή µη δραστηριότητες, µέσω αναλύσεων και εντοπισµό των σηµείων εκείνων που πρέπει να διορθωθούν. Την τήρηση πολιτικής που έχει χαράξει η ιοίκηση π.χ. πολιτική πωλήσεων και εισπράξεων, τη διαχείριση διαθεσίµων και τις αποδόσεις αυτών, τους όρους δανεισµού και πληρωµής αυτών. Τη µέτρηση αποδοτικότητας του σύγχρονου Management σε όλα τα επίπεδα, εξαιρουµένης αυτής της διοίκησης, προσδοκώντας τη σωστή διαχείριση των παραγωγικών µέσων και πόρων. Κατά πόσο τα επιµέρους τµήµατα της επιχείρησης έχουν ενστερνιστεί µε την κουλτούρα και το όραµα της επιχείρησης. Κατά πόσο οι υπηρεσίες και τα τµήµατα του οργανισµού έχουν σαφή αντίληψη των αρµοδιοτήτων, αλλά και της αποστολής τους. Κατά πόσο τα επιµέρους τµήµατα της επιχείρησης είναι κατάλληλα στελεχωµένα και το προσωπικό αξιολογείται µε τον πιο αποδοτικό τρόπο. Τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας των εργαζοµένων τόσο εντός των τµηµάτων που απαρτίζονται από αυτούς, όσο και στο σύνολό τους γενικότερα. ιαβλέπει, έτσι, τις όποιες αδυναµίες και προβλήµατα µεταξύ του προσωπικού, που συνήθως οδηγούν σε δυσάρεστα αποτελέσµατα, και εισηγείται σχετικώς προς τη διοίκηση για τη βελτίωση των αδυναµιών αυτών. Το βαθµό συµµόρφωσης των εργαζοµένων στις αποφάσεις της ιοίκησης και τους κανόνες λειτουργίας. Την ύπαρξη κλίµατος αποδοχής και διάθεσης συνεργασίας µεταξύ Ελεγχόµενων και Ελεγκτών. Τη διαδικασία τήρησης των προδιαγραφών του ποιοτικού ελέγχου, κατά πόσο δηλαδή ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες και η παραγωγική δυνατότητα στα καθορισµένα και θεσπισµένα standards. Την ποιότητα της εργασιακής απόδοσης και βελτίωση των αδυναµιών. Την αποτελεσµατικότητα των προτύπων που θέτει κάθε φορά η διοίκηση του οργανισµού και αξιολογεί την πολιτική που υπαγορεύει τα πρότυπα αυτά. Την απόδοση των επενδύσεων βάσει του αρχικού σχεδιασµού αυτών. Το συνολικό, αλλά και το επιµέρους κόστος των τµηµάτων, ενώ το συγκρίνει µε το προϋπολογισθέν, σχετίζοντάς το και µε το αντίστοιχο όφελος. Τη προσπάθεια για αποφυγή ατασθαλιών, απόκρυψης στοιχείων, προσπορισµό οικονοµικών οφειλών, αποφυγή καταχρήσεων, φθορών και κλοπών, καθώς και το βαθµό ενδιαφέροντος των εργαζοµένων και των ιθυνόντων. Τη πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων και βιβλίων. Το βαθµό συνεργασίας της διοίκησης µε τρίτους και γενικότερα µε το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται η επιχείρηση. Ταυτόχρονα, δεν παραβλέπει τη δυναµική του περιβάλλοντος αυτού, όπως και τα µέτρα που αναγκάζεται η επιχείρηση να λάβει όχι µόνο για την επιβίωσή της, αλλά και για την επιβολή της ως κυρίαρχη στο χώρο αυτό. Από την άλλη, δε, πλευρά, µετρά την εικόνα της επιχείρησης στην αγορά ανταγωνισµό, όπως και την 13

14 αντίστοιχη εικόνα του καταναλωτικού κοινού προς αυτήν και τα προϊόντα της, καθώς και την παρουσίαση από τους ίδιους τους εργαζόµενους σε αυτήν. Βέβαια στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουµε ότι, η έκταση και η ένταση του ελέγχου προσδιορίζεται από την επιχειρησιακή αρχή συσχέτισης του κόστους µε την ωφέλεια (cost benefit analysis). Αυτό σηµαίνει ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά οφείλει να δικαιολογεί την ύπαρξή του, συνεισφέροντας στη µεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Για να συµβεί αυτό, το κόστος του εσωτερικού ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ωφέλειες που θα προκύψουν από τον έλεγχο. Για παράδειγµα, εάν διαπιστωθεί ότι γίνονται λανθασµένες καταχωρήσεις π.χ. αποδείξεων παροχής υπηρεσιών δικηγόρων και συµβολαιογράφων της τάξεως των 400 ευρώ ανά µήνα, είναι προτιµότερο, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, να αφεθεί η κατάσταση ως έχει εάν το κόστος επίβλεψης είναι 700 ευρώ το µήνα. Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν παρέχει απόλυτη, αλλά σχετική (εύλογη) διασφάλιση (reasonable assurance) ότι οι σκοποί και οι στόχοι ενός οργανισµού θα επιτευχθούν µε τον αποδοτικότερο και οικονοµικότερο τρόπο Το Πλαίσιο Επαγγελµατικής Εφαρµογής (Professional Practice Framework, PPF) Το Συµβούλιο Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Auditing Standards Board, IASB) έχει εξουσιοδοτηθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) των ΗΠΑ για τη διαµόρφωση επαγγελµατικών προτύπων για τον εσωτερικό έλεγχο. Η πρωταρχική του ευθύνη είναι η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους επαγγελµατίες εσωτερικούς ελεγκτές. Η ιεθνής Επιτροπή εοντολογίας ( International Ethics Committee), παρακολουθεί για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον Κώδικα εοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και εξετάζει παράπονα που δηµιουργούνται εναντίον των µελών του Ινστιτούτου. Το Πλαίσιο Επαγγελµατικών Πρακτικών (Professional Practice Framework) αποτελείται από: α) Υποχρεωτικές Κατευθύνσεις. Ελεγκτικά Πρότυπα και Κώδικας εοντολογίας (Standards and Code of Ethics) β) Προτεινόµενες αλλά µη Υποχρεωτικές οδηγίες (Practice Advisories) γ) Λοιπές µη υποχρεωτικές οδηγίες (Development and Practice Aids). Το θεµέλιο του Πλαισίου Επαγγελµατικών Πρακτικών είναι ο ορισµός του Εσωτερικού Ελέγχου. «Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι µία ανεξάρτητη, αντικειµενική, ασφαλής και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού. Βοηθά έναν οργανισµό να επιτύχει τους αντικειµενικούς σκοπούς του, προσφέροντας µία συστηµατική επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των συστηµάτων ελέγχου και των διαδικασιών διοίκησης (εταιρικής διακυβέρνησης)». 14

15 Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας που περιγράφει το Πλαίσιο Επαγγελµατικών Πρακτικών. Περιεχόµενο ιαδικασία Έγκριση Αναπτύσσεται και επικαιροποιείται από το ιοικητικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών µε τη βοήθεια της Επιτροπής Καθοδηγητικού ιοικητικό Συµβούλιο Ορισµός Εσωτερικού Σχεδιασµού. Ινστιτούτου Ελέγχου Προσχέδια Εσωτερικών διανέµονται στα µέλη Ελεγκτών του Ινστιτούτου, σε επαγγελµατίες και λοιπούς ενδιαφερόµενους. Το προσωπικό του Ινστιτούτου απαντάει σε ερωτήµατα και παρέχει διευκρινίσεις. Αναπτύσσεται και επικαιροποιείται από το ιοικητικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου ιοικητικό Συµβούλιο Εσωτερικών Κώδικας Ινστιτούτου Ελεγκτών µε τη εοντολογίας Εσωτερικών βοήθεια της Ελεγκτών Επιτροπής εοντολογίας. Προσχέδια διανέµονται στα µέλη του Ινστιτούτου, σε Απαιτούµενη Συµµόρφωση Ο ορισµός ισχύει για τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που εντάσσονται στις επαγγελµατικές πρακτικές του Εσωτερικού Ελέγχου. Ο ορισµός λειτουργεί σαν οµπρέλα κάτω από την οποία διαµορφώνεται το πλαίσιο των ελεγκτικών προτύπων, του κώδικα δεοντολογίας και των λοιπών κατευθύνσεων. Εφαρµόζεται από τους εσωτερικούς ελεγκτές που παρέχουν ελεγκτικές υπηρεσίες. Επιπλέον αναφέρεται στα µέλη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και στους πιστοποιηµένους εσωτερικούς ελεγκτές. 15

16 επαγγελµατίες και λοιπούς ενδιαφερόµενους. Το προσωπικό του Ινστιτούτου απαντάει σε ερωτήµατα και παρέχει διευκρινίσεις. Αναπτύσσεται και επικαιροποιείται από το Συµβούλιο Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου µε τη βοήθεια άλλων Επιτροπών του ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Προσχέδια διανέµονται στα µέλη του Ινστιτούτου, σε επαγγελµατίες και Συµβούλιο Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των οργανισµών και των προσώπων που ασκούν Εσωτερικό Έλεγχο. λοιπούς ενδιαφερόµενους. Το προσωπικό του Ινστιτούτου απαντάει σε ερωτήµατα και παρέχει διευκρινίσεις. ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου Πρότυπα Απόδοσης Αναπτύσσεται και επικαιροποιείται από το Συµβούλιο Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου µε τη βοήθεια άλλων Επιτροπών του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Προσχέδια Συµβούλιο Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου Περιγράφουν τη φύση των δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου και παρέχουν κριτήρια βάσει των οποίων µπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση του Εσωτερικού Ελέγχου 16

17 διανέµονται στα µέλη του Ινστιτούτου, σε επαγγελµατίες και λοιπούς ενδιαφερόµενους. Το προσωπικό του Ινστιτούτου απαντάει σε ερωτήµατα και παρέχει διευκρινίσεις. Αναπτύσσεται και επικαιροποιείται από το Συµβούλιο Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου µε τη βοήθεια άλλων Επιτροπών του ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου Πρότυπα Εφαρµογής Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Προσχέδια διανέµονται στα µέλη του Ινστιτούτου, σε επαγγελµατίες και Συµβούλιο Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου Εξειδικεύουν τις δύο πρώτες κατηγορίες Προτύπων σε συγκεκριµένους τοµείς δραστηριότητας. λοιπούς ενδιαφερόµενους. Το προσωπικό του Ινστιτούτου απαντάει σε ερωτήµατα και παρέχει διευκρινίσεις. Μη υποχρεωτικές, αλλά Αναπτύσσεται και αντιπροσωπεύουν τις Κατευθύνσεις επικαιροποιείται από Επιτροπή βέλτιστες πρακτικές Οδηγίες Ελεγκτικής την Επιτροπή Επαγγελµατικών από το Ινστιτούτο Πρακτικής Επαγγελµατικών Θεµάτων Εσωτερικών Θεµάτων. Ελεγκτών για την εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων 17

18 Εσωτερικού Ελέγχου. Το προσωπικό του Ινστιτούτου εν απαιτείται Εσωτερικών συµµόρφωση. Ελεγκτών οδηγεί Αποτελούν Κατευθύνσεις Πρακτικά Βοηθήµατα τους επαγγελµατίες ελεγκτές σε τέτοιου εν απαιτείται βοηθήµατα για τους οργανισµούς και τα είδους κατευθύνσεις πρόσωπα που πχ σεµινάρια, παρέχουν ελεγκτικές ηµερίδες, συνέδρια, υπηρεσίες. ερευνητικές εργασίες Κώδικας εοντολογίας (Code of Ethics) Ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας είναι να προάγει τη κουλτούρα ηθικής στο επάγγελµα του Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Κώδικας εοντολογίας αποτελείται από δύο θεµελιώδη συστατικά: α) Τις Αρχές, που είναι σχετικές µε το επάγγελµα και τη πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου β) Τους Κανόνες Συµπεριφοράς, που περιγράφουν τις νόµιµες συµπεριφορές που αναµένονται να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Αυτοί οι κανόνες βοηθούν στη κατανόηση και µετατροπή των αρχών σε πρακτική εφαρµογή και στοχεύουν να καθοδηγήσουν την ηθική συµπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών Αρχές Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναµένεται ότι θα εφαρµόζουν και θα υπερασπίζουν τις ακόλουθες αρχές: - ακεραιότητα Η Ακεραιότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών εδραιώνει την εµπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη βάση για στήριξη της κρίσης τους. - αντικειµενικότητα Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελµατικής αντικειµενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές προβαίνουν σε µία ισορροπηµένη εκτίµηση όλων των σχετικών περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συµφέροντα, ή τα συµφέροντα άλλων, κατά το σχηµατισµό των κρίσεών τους. - εµπιστευτικότητα 18

19 Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σέβονται την αξία και τη κυριότητα της πληροφόρησης που λαµβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός αν υπάρχει νοµική ή επαγγελµατική υποχρέωση να γίνει κάτι τέτοιο. - επάρκεια Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χρησιµοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εµπειρίες που χρειάζονται για τη παροχή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου Κανόνες συµπεριφοράς (Rules of Conduct) 1. Ακεραιότητα Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές: - Οφείλουν να εκτελούν την εργασία τους µε ειλικρίνεια, επιµέλεια και υπευθυνότητα - Οφείλουν να τηρούν τους νόµους και να προβαίνουν στις απαιτούµενες, από τους νόµους και το επάγγελµά τους κοινοποιήσεις - Οφείλουν να µη συµµετέχουν εσκεµµένα σε παράνοµες δραστηριότητες ή να δεσµεύονται σε πράξεις που είναι αναξιοπρεπείς για το επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή ή του οργανισµού τον οποίο ελέγχουν - Οφείλουν να σέβονται και να συµβάλλουν στους νόµιµους και ηθικούς αντικειµενικούς σκοπούς του οργανισµού. 2. Αντικειµενικότητα Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές: - Οφείλουν να µη συµµετέχουν σε καµιά δραστηριότητα ή σχέση που ενδέχεται να επηρεάσει την αµερόληπτη αξιολόγησή τους - Οφείλουν να µην αποδέχονται οτιδήποτε ενδέχεται να επηρεάσει την επαγγελµατική τους κρίση - Οφείλουν να αποκαλύπτουν όλα τα σηµαντικά γεγονότα που τους είναι γνωστά, εφόσον η µη αποκάλυψή τους ενδέχεται να διαστρεβλώσει τις αναφορές των δραστηριοτήτων που είναι υπό εξέταση. 3. Εµπιστευτικότητα Οι εσωτερικοί ελεγκτές: - Οφείλουν να είναι συνετοί στη χρήση και προστασία των πληροφοριών που αποκτούν κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους. 19

20 - Οφείλουν να µη χρησιµοποιούν πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή µε τρόπο αντίθετο µε τη νοµοθεσία ή επιβλαβή για τους νοµικούς και ηθικούς αντικειµενικούς σκοπούς του οργανισµού 4. Επάρκεια Οι εσωτερικοί ελεγκτές: - Οφείλουν να ασχολούνται µόνο µε εργασίες για τις οποίες έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία. - Οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τα Πρότυπα Επαγγελµατικής Εφαρµογής Εσωτερικού Ελέγχου. - Οφείλουν να αναπτύσσουν συνεχώς την επάρκειά τους, την αποτελεσµατικότητα και τη ποιότητα των υπηρεσιών τους Ελεγκτικά Πρότυπα Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νοµικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισµούς που διαφέρουν µεταξύ τους σε σκοπό, µέγεθος, πολυπλοκότητα και δοµή και από άτοµα εντός ή εκτός του οργανισµού. Παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριµένες διαφορές είναι σε θέση να επηρεάσουν την εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου σε κάθε περιβάλλον, η συµµόρφωση µε τα ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπα) είναι θεµελιώδης, προκειµένου οι εσωτερικοί ελεγκτές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση που οι εσωτερικοί ελεγκτές εµποδίζονται από το ισχύον νοµικό ή κανονιστικό πλαίσιο να εφαρµόσουν ορισµένα µέρη των Προτύπων, είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε τα υπόλοιπα µέρη τους και να προβαίνουν στις σχετικές γνωστοποιήσεις Σκοπός των προτύπων Ο σκοπός των Προτύπων είναι: - να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόµενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου - να παράσχουν ένα πλαίσιο για την εφαρµογή και προώθηση ενός ευρέος φάσµατος προστιθέµενης αξίας υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου - να εγκαθιδρύσουν τη βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου - να προωθήσουν τις βελτιωµένες οργανωσιακές διαδικασίες και λειτουργίες. 20

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Παρουσίαση βασικών εννοιών και πρακτικών του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής. Δημήτριος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Εσωτερικών. Σταδιοδρομία 2014. 29 30 Νοεμβρίου 2014. www.iiacyprus.org.cy / www.theiia.org

Σύνδεσμος Εσωτερικών. Σταδιοδρομία 2014. 29 30 Νοεμβρίου 2014. www.iiacyprus.org.cy / www.theiia.org Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου Σταδιοδρομία 2014 29 30 Νοεμβρίου 2014 Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου 2 ΟΕσωτερικός Έλεγχος είναι «μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ F EIEE Ετήσιο Συνέδριο 2013 Εσωτερικός Έλεγχος - Προκλήσεις & Ευκαιρίες ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές P T & C Training & Consulting Ltd PROJECT ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 117 (ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ), 104 40 e-mail: contact@project-tc.gr ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 Πρόγραµµα Σεµιναρίων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΙΟΣ 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Έλεγχος - Ελεγκτική Επίκ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Έλεγχος - Ελεγκτική Επίκ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Έλεγχος - Ελεγκτική Επίκ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...9 Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ..31 1. Γενικά.31 2. Αρχαίοι Χρόνοι και Έλεγχο...33 3. Μεσαίωνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus Γενική Παρουσίαση Συνδέσμου Ιδρύθηκε το 1961 Αποτελεί την εποπτική και ρυθμιστική αρχή για το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα Αριθμεί περίπου 3.350

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Παρούσα κατάσταση και τάσεις 2015 Grant Thornton. All rights reserved. Πώς διαμορφώνεται το ελεγκτικό επάγγελμα στις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP S.A. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ICAP GROUP S.A. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ICAP GROUP S.A. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σκοπός Ο σκοπός του παρόντος είναι η διατύπωση των σημαντικότερων δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, τα μέτρα που η ICAP λαμβάνει προς αποφυγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεθοδολογία και περιεχόμενο σύνταξης του Φακέλου Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα