ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ α) Ελληνικές β) Αλλοδαπές... 40

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ α) Ελληνικές... 37 β) Αλλοδαπές... 40"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ α) Ελληνικές β) Αλλοδαπές ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ι. Έννοια και διακρίσεις της εταιρίας ΙΙ. Εταιρίες με την ευρεία έννοια του όρου Σωματείο Σύσταση του σωματείου Οργάνωση και λειτουργία του σωματείου Όργανα του σωματείου Μέλη του σωματείου ιάλυση του σωματείου Η επιτροπή εράνων ΙΙΙ. ιακρίσεις των εταιριών Προσωπικές και κεφαλαιουχικές Εμπορικές εταιρίες κατά το ουσιαστικό και κατά το τυπικό σύστημα IV. Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) V. Πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιριών VI. Εταιρικό δίκαιο και έννομη τάξη Εταιρικό δίκαιο και Σύνταγμα Εταιρικό δίκαιο και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Εταιρικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιο VII. Εταιρίες με τη στενή έννοια του όρου... 65

2 14 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι. Έννοια και είδη της αστικής εταιρίας ΙΙ. Σύσταση της αστικής εταιρίας Εταιρική σύμβαση Κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης Η ύπαρξη κοινού σκοπού Η υποχρέωση επιδίωξης κοινού σκοπού Η υποχρέωση καταβολής εισφοράς Ελαττώματα της εταιρικής σύμβασης Νομική φύση της εταιρικής σύμβασης ΙII. Νομική θέση του εταίρου Η εταιρική ιδιότητα Έννοια της εταιρικής ιδιότητας Απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας Μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας Έξοδος εταίρου Αποκλεισμός εταίρου ΙV. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων Υποχρεώσεις των εταίρων Υποχρέωση για καταβολή εισφοράς Υποχρέωση πίστεως ικαιώματα των εταίρων Προσωπικά δικαιώματα ικαίωμα ψήφου ικαίωμα πληροφόρησης και ελέγχου των εταιρικών υποθέσεων Περιουσιακά δικαιώματα ικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης ικαίωμα απολήψεων... 87

3 Περιεχόμενα 15 V. ιοίκηση της εταιρίας Έννοια ιαχείριση Έννοια και είδη Συλλογική διαχείριση ιαχείριση κατά πλειοψηφία ιαχείριση από ειδικά διοριζόμενους γι αυτό το σκοπό εταίρους Ατομική διαχείριση Νομική θέση του διαχειριστή Λήξη της διαχειριστικής εξουσίας Λύση της εταιρίας Θάνατος, δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση του διαχειριστή Παραίτηση του διαχειριστή Ανάκληση της διαχειριστικής εξουσίας Εκπροσώπηση VI. Έκταση διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας VII. Λειτουργία της εταιρίας Λήψη αποφάσεων Ευθύνη των εταίρων VIΙΙ. Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας Λύση της εταιρίας Λόγοι λύσης της εταιρίας Πάροδος του χρόνου διάρκειας της εταιρίας Τακτική και έκτακτη καταγγελία της εταιρίας Εκπλήρωση ή αδυναμία εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπού Θάνατος εταίρου ικαστική συμπαράσταση, πτώχευση Άλλοι λόγοι λύσης Εκκαθάριση της εταιρίας Νομική θέση των εκκαθαριστών ΙΧ. Η αστική εταιρία σε σχέση με τους άλλους εταιρικούς τύπους Αστική εταιρία και σωματείο Αστική εταιρία και εταιρίες του εμπορικού δικαίου

4 16 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι. Έννοια φύση της ομόρρυθμης εταιρίας Έννοια της ομόρρυθμης εταιρίας Νομική φύση της ομόρρυθμης εταιρίας Η νομική φύση της κατά το άρθρο 22 ΕμπΝ ευθύνης των ε- ταίρων και τα χαρακτηριστικά της ικαίωμα αναγωγής Ειδική βραχυπρόθεσμη παραγραφή ΙΙ. Σύσταση της ομόρρυθμης εταιρίας Γενικά Εταιρική σύμβαση Ακυρότητα - Εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρία ΙΙΙ. Τύπος κατάρτισης εταιρικής σύμβασης Ακυρότητα ΙV. Περιεχόμενο του καταστατικού Τα ουσιώδη στοιχεία του καταστατικού (essentialia negotii) Τα πλήρη ονόματα των εταίρων Η συμφωνία υποχρέωσης επιδίωξης κοινού εμπορικού σκοπού Επωνυμία Υποχρέωση καταβολής εισφορών Μη ουσιώδη στοιχεία του καταστατικού Η έδρα της εταιρίας ιάρκεια της ομόρρυθμης εταιρίας Όργανα της εταιρίας Λοιπά στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν περιεχόμενο του καταστατικού V. ιατυπώσεις δημοσιότητας Οι συνέπειες της δημοσιότητας Η νομική προσωπικότητα Υπό ίδρυση ομόρρυθμη εταιρία Ατελής δημοσίευση Ανώμαλη λόγω μη δημοσίευσης ομόρρυθμη εταιρία VI. ικαιώματα και υποχρεώσεις των ομόρρυθμων εταίρων VII. Εταιρική ιδιότητα Απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας

5 Περιεχόμενα Μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας Αποχώρηση εταίρου Αποκλεισμός του εταίρου Χρέη νεοεισερχόμενου εταίρου Σχετικές συμφωνίες εταίρων Θάνατος, πτώχευση κλπ VIII. ιαχείριση και εκπροσώπηση της ομόρρυθμης εταιρίας IΧ. ικαιώματα των εταίρων Προσωπικά δικαιώματα ικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ικαίωμα ψήφου ικαίωμα ελέγχου και πληροφόρησης ικαίωμα πληροφοριών και λογοδοσίας Περιουσιακά ικαιώματα ικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ικαίωμα απολήψεων ικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης Χ. Υποχρεώσεις των ομορρύθμων εταίρων Υποχρέωση εισφοράς Υποχρέωση πίστεως Υποχρέωση διοικητικής φύσεως ΧΙ. Μετατροπή ομόρρυθμης εταιρίας ΧΙΙ. Συγχώνευση ομόρρυθμης εταιρίας XIII. Τήρηση εμπορικών βιβλίων ΧΙV. Λύση και Εκκαθάριση της ομόρρυθμης εταιρίας Λύση Εκκαθάριση XV. Οι προσωπικές εμπορικές εταιρίες του πδ 326/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Απλή ετερόρρυθμη εταιρία

6 18 Περιεχόμενα 1. Έννοια της εταιρίας και γενικά χαρακτηριστικά της Σύσταση ετερόρρυθμης εταιρίας και εταιρική επωνυμία ΙΙ. Νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου Νομική θέση που αφορά στις προς τα έσω σχέσεις των εταίρων Νομική θέση που αφορά στις προς τα έξω σχέσεις των εταίρων. 170 III. Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου που δεν έχει καταβάλει την εταιρική εισφορά του IV. Επιμέρους ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της ετερόρρυθμης εταιρίας V. Λύση και εκκαθάριση της ετερόρρυθμης εταιρίας VI. Μετατροπή και συγχώνευση ετερόρρυθμης εταιρίας VII. Η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία Γενικά Σύσταση Επωνυμία Γενικά χαρακτηριστικά Λόγοι ακυρότητας της εταιρίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι. Έννοια της αφανούς εταιρίας II. Φύση της αφανούς εταιρίας III. Η νομική θέση των αφανών και εμφανών εταίρων IV. Σύσταση της αφανούς εταιρίας V. Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ι. Έννοια - Νομική Φύση - Λόγοι συστάσεως ΙΙ. Η κοινοπραξία κατά τον ΚΒΣ III. Η απόφαση ΑΠ Ολ 14/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Έννοια και είδη

7 Περιεχόμενα 19 ΙΙ. Η δικηγορική εταιρία Περιεχόμενο του καταστατικού Οργάνωση και λειτουργία ΙΙΙ. Η συμβολαιογραφική εταιρία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ι. Γενικά II. Νομική φύση III. Ίδρυση και δημοσιότητα Έδρα Υποκαταστήματα IV. Εφαρμοστέο δίκαιο V. Όργανα Τα μέλη Οι διαχειριστές VI. Προϋποθέσεις για συμμετοχή στον ΕΟΟΣ, μεταβίβαση και απώλεια της ιδιότητας του μέλους VII. ικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών VIII. Ευθύνη του ΕΟΟΣ και των μελών του IX. Εισφορές και αποθεματικά X. Ακυρότητα, λύση και εκκαθάριση του ΕΟΟΣ Ακυρότητα Λύση και εκκαθάριση του Ομίλου ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΕ I. Έννοια και χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας II. Ιστορική εξέλιξη III. Ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας Σύναψη καταστατικού

8 20 Περιεχόμενα 1.1. Εταιρική επωνυμία Σκοπός της ανώνυμης εταιρίας Έδρα της ανώνυμης εταιρίας ιάρκεια της ανώνυμης εταιρίας Λοιπά στοιχεία του καταστατικού της εταιρίας IV. ημοσιότητα V. Ελαττωματική ίδρυση VI. Ανώνυμη εταιρία υπό ίδρυση VII. Έξοδα σύστασης VIIΙ. Τύποι ανωνύμων εταιριών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Εισαγωγή ΙΙ. ιάκριση του μετοχικού κεφαλαίου από την εταιρική περιουσία. 257 ΙΙΙ. Σημασία του μετοχικού κεφαλαίου Κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου Ανάγκη διατήρησης της εταιρικής περιουσίας IV. Συγκέντρωση του μετοχικού κεφαλαίου Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου Νομική φύση της κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου Άμεση ή ολική καταβολή του κεφαλαίου Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου V. Εισφορές σε χρήμα και σε είδος VI. Μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ι. Γενικά

9 Περιεχόμενα 21 ΙΙ. Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης ΙΙΙ. Είδη Γενικών Συνελεύσεων Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση Συνήθης και Εξαιρετική ή Καταστατική Γενική Συνέλευση Άλλες διακρίσεις Αρχική και Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Γενική Συνέλευση όλων των μετόχων και Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων IV. Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης V. Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης VI. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Απαρτία Πλειοψηφία Λήψη αποφάσεων VII. Ακυρότητα και ακυρωσία των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Γενικά Άκυρες αποφάσεις Ακυρώσιμες αποφάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ I. Γενικά II. Συγκρότηση του ιοικητικού Συμβουλίου ιορισμός μελών δσ Γενικά Προϋποθέσεις εκλογιμότητας Εξαιρέσεις από την αρχή ότι τα μέλη του δσ εκλέγονται από τη γενική συνέλευση Θητεία και απώλεια της ιδιότητας των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου ημοσιότητα ΙΙΙ. Σχέσεις εταιρίας και διοικητικού συμβουλίου Αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου «ικαιώματα προαιρέσεως απόκτησης μετοχών» (Stock Options)

10 22 Περιεχόμενα 3. Υποχρέωση πίστεως Ειδικές εκφάνσεις της υποχρέωσης πίστεως Υποχρέωση εχεμύθειας Υποχρέωση παράλειψης κάθε ανταγωνιστικής πράξης που στρέφεται κατά της εταιρίας Υποχρέωση μη σύναψης ορισμένων συμβάσεων ΙV. Σύγκληση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου V. Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου Εκπροσώπηση της εταιρίας Υποκατάσταση διοικητικού συμβουλίου από τρίτους Γενικά Περιορισμοί της υποκατάστασης Παράλληλη εξουσία του διοικητικού συμβουλίου κατά την υποκατάσταση Η ευχέρεια ανάκλησης των υποκατάστατων Το νομικό καθεστώς των υποκατάστατων Έκταση της εκπροσωπευτικής εξουσίας ιαχειριστική εξουσία Έκταση της διαχειριστικής εξουσίας VI. Ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου Γενικά Ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσης (Business Judgment Rule) Απαιτήσεις κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου Ζημία των μετόχων Ποινική ευθύνη των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου Ευθύνη για χρέη της εταιρίας προς το δημόσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ I. Γενικά II. ιακρίσεις του ελέγχου Τακτικός έλεγχος της διοίκησης της εταιρίας ιορισμός ελεγκτών Ορκωτοί ελεγκτές ΙΙΙ. Αρμοδιότητες των ελεγκτών

11 Περιεχόμενα 23 IV. ικαιώματα και υποχρεώσεις των ελεγκτών ικαίωμα αμοιβής Επιμέρους υποχρεώσεις και ευθύνη των ελεγκτών V. Έκτακτος έλεγχος της διοίκησης της εταιρίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ι. Γενικά ΙΙ. ιατάξεις για την Εταιρική διακυβέρνηση (ν. 3016/2002) ιοικητικό Συμβούλιο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και εσωτερικός έλεγχος Το εταιρικό συμφέρον Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ ΟΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕ Ι. Γενικά ΙΙ. Η συμμετοχή των εργαζομένων στο κεφάλαιο και στα κέρδη της αε 404 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ I. Γενικά Κτήση και απώλεια της μετοχικής ιδιότητας Εξαγορά των μετοχών από την εταιρία ή από τον πλειοψηφούντα μέτοχο II. Βασικές αρχές που διέπουν τη μετοχική σχέση στην ανώνυμη ε- ταιρία Η αρχή της ίσης μεταχείρισης Η αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης Η αρχή της έλλειψης υποχρεώσεων Η αρχή του αδιαιρέτου Η αρχή της ενσωμάτωσης Το απρόσωπο της εταιρικής ιδιότητας

12 24 Περιεχόμενα III. ικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα ικαιώματα των μετόχων ιοικητικής φύσεως δικαιώματα ικαίωμα ψήφου Περιουσιακά δικαιώματα ικαίωμα στα κέρδη ικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης Υποχρεώσεις των μετόχων ΙV. Ευθύνη του μετόχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ Ι. Γενικά Η μετοχή ως αξιόγραφο Η αξία της μετοχής ΙΙ. Η διάκριση της μετοχής σε ονομαστική και ανώνυμη ΙΙΙ. Μεταβίβαση των μετοχών ΙV. ικαιώματα πάνω στη μετοχή V. Απόκτηση από την εταιρία των δικών της μετοχών VΙ. Ακύρωση μετοχών VIΙ. Ειδικές κατηγορίες μετοχών Προνομιούχες μετοχές Μετοχές επικαρπίας Εξαγοράσιμες μετοχές ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟ Ι ΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΝΕΙΟ Ι. Ιδρυτικοί τίτλοι Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι ΙΙ. Ομολογίες Κοινές ομολογίες Μετατρέψιμες ομολογίες

13 Περιεχόμενα 25 ΙΙΙ. Ομολογιακό άνειο ΙV. Χρηματοδότηση - Τιτλοποίηση απαιτήσεων (securitization) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ω ΕΚΑΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ I. Γενικά II. Τα επιμέρους δικαιώματα της μειοψηφίας ικαίωμα σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης ικαίωμα αναβολής λήψης απόφασης ικαίωμα αίτησης πληροφοριών Η ενημέρωση των μετόχων γενικά Ειδικά η χορήγηση αντιγράφων ικαίωμα προβολής αιτήματος για ονομαστική ψηφοφορία ικαίωμα ασκήσεως έκτακτου ελέγχου Προϋποθέσεις - Νομιμοποίηση Σύγκριση του δικαιώματος της μεγάλης μειοψηφίας και του αντίστοιχου δικαιώματος της μικρής μειοψηφίας ικαίωμα άσκησης της εταιρικής αγωγής ικαίωμα εναντίωσης στη λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση (αρνησικυρία) ικαίωμα υποβολής αιτήματος για ανάκληση διορισμένου μέλους του διοικητικού συμβουλίου ικαίωμα ακυρώσεως των ακυρωσίμων αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Πρόκληση δικαστικής λύσης της εταιρίας Η θέση της μειοψηφίας κατά το ελληνικό δίκαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ι. Ετήσιοι Λογαριασμοί Αρχές των ετήσιων λογαριασμών ιαδικασία κατάρτισης των ετήσιων λογαριασμών ΙΙ. Ισολογισμός Η δομή του ισολογισμού Συνοπτικός ισολογισμός (μικρή αε) ΙΙΙ. Ενοποιημένοι λογαριασμοί

14 26 Περιεχόμενα ΙV. Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων V. Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων VI. Κέρδη - ιάθεση κερδών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ι. Γενικά ΙΙ. Οι ελληνικές νομοθετικές ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ι. Γενικά ΙΙ. Είδη αποθεματικών Νόμιμα ή υποχρεωτικά και προαιρετικά ή εκούσια αποθεματικά Νόμιμα ή Υποχρεωτικά αποθεματικά Έκτακτα ή προαιρετικά ή εκούσια αποθεματικά Εμφανή και Αφανή αποθεματικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ΙΙ. Τακτική, Έκτακτη, Πραγματική και Ονομαστική αύξηση του κεφαλαίου ΙΙΙ. Τρόποι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου Αύξηση με απόφαση της εξαιρετικής γενικής συνέλευσης Αύξηση με απόφαση της συνήθους γενικής συνέλευσης Αύξηση με απόφαση των ειδικών συνελεύσεων Αύξηση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου IV. ικαίωμα προτίμησης των μετόχων Νομική φύση του δικαιώματος προτίμησης

15 Περιεχόμενα Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης V. Πραγματική αύξηση του κεφαλαίου Αύξηση με νέες εισφορές Αύξηση με κεφαλαιοποίηση των κερδών Αύξηση με κεφαλαιοποίηση του παθητικού VI. Ονομαστική αύξηση του κεφαλαίου VII. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ιαδικασία μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου Αρμόδιο όργανο Τρόποι μείωσης του κεφαλαίου Προστασία των εταιρικών δανειστών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ ΕΒ ΟΜΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ι. Μετατροπή Έννοια Μετατροπή αε σε επε Μετατροπή επε σε αε Μετατροπή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας σε αε Άλλες μετατροπές ΙΙ. Συγχώνευση Γενικά Συγχώνευση με απορρόφηση Έννοια και ιαδικασία Αποτελέσματα Προστατευτικές διατάξεις υπέρ δανειστών και μετόχων Προστασία των εταιρικών δανειστών Προστασία των μετόχων Ακυρότητα της συγχώνευσης Εξαγορά Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας ΙΙΙ. ιάσπαση Έννοια και περιπτώσεις ιάσπαση με απορρόφηση ιαδικασία

16 28 Περιεχόμενα 2.2. Έννομα αποτελέσματα και ακυρότητα της διάσπασης. Κυριότητα των επωφελούμενων εταιριών επί του συνόλου των μετοχών της διασπώμενης ιάσπαση με σύσταση νέων εταιριών ιάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιριών (μικτή διάσπαση) ΙV. Απόσχιση ή απόσπαση κλάδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΛΥΣΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ I. Λύση Πάροδος του χρόνου διάρκειας της εταιρίας Απόφαση της γενικής συνέλευσης Πτώχευση της εταιρίας Λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση II. Αναβίωση III. Εκκαθάριση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ I. Πρώτη προσέγγιση II. Το ειδικό δίκαιο της εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας Γενικά Προϋποθέσεις εισαγωγής για τον εκδότη των μετοχών (ανώνυμη εταιρία) Προϋποθέσεις σχετικές με το αντικείμενο της αίτησης εισαγωγής (μετοχές) Υποχρεώσεις εισηγμένων εταιριών Υποχρεώσεις πληροφόρησης Ισότιμη μεταχείριση των επενδυτών Υποχρέωση διαφάνειας Υποχρεώσεις που βαρύνουν (και) άλλα πρόσωπα

17 Περιεχόμενα 29 Β. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ I. Έννοια και χαρακτηριστικά II. Σύσταση της επε Προϋποθέσεις σύστασης της επε Σύναψη της ιδρυτικής εταιρικής σύμβασης Τύπος της εταιρικής σύμβασης Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης ΙΙΙ. Καταβολή και κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου IV. ημοσιότητα ιατυπώσεις δημοσιότητας Έννομες συνέπειες της τήρησης διατυπώσεων δημοσιότητας 586 V. Ελαττωματική σύσταση επε Λόγοι ακυρότητας Έννομες συνέπειες VI. Υπό ίδρυση επε Ιδρυτικό στάδιο Ρύθμιση της υπό ίδρυση εταιρίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Έννοια και Σχηματισμός του εταιρικού κεφαλαίου ΙΙ. Εταιρικό μερίδιο και μερίδα συμμετοχής ΙΙΙ. Αποθεματικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ Ι. Κτήση της εταιρικής ιδιότητας ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων Υποχρεώσεις των εταίρων Υποχρεώσεις προσωπικής φύσεως Υποχρέωση πίστεως Υποχρεώσεις περιουσιακής φύσεως

18 30 Περιεχόμενα Υποχρέωση εισφοράς Υποχρέωση συμπληρωματικών εισφορών Υποχρέωση παρεπόμενων παροχών ικαιώματα των εταίρων Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα ικαίωμα στη διανομή κερδών ικαίωμα προτιμήσεως ικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως ιοικητικής φύσεως δικαιώματα ικαίωμα διαχείρισης και εκπροσώπησης ικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση ικαίωμα ψήφου ικαίωμα ελέγχου και παροχής πληροφοριών Λοιπά δικαιώματα διοικητικής φύσεως ικαιώματα μειοψηφίας ΙΙΙ. Ευθύνη των εταίρων Ευθύνη των εταίρων απέναντι στην εταιρία Ευθύνη των εταίρων απέναντι στους εταιρικούς δανειστές IV. Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρων Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων Αύξηση και μείωση του αριθμού των εταίρων Αύξηση του αριθμού των εταίρων Μείωση του αριθμού των εταίρων Έξοδος εταίρου Αποκλεισμός εταίρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ι. Γενικά ΙΙ. Η συνέλευση των εταίρων Οι αποφάσεις της συνέλευσης Απαιτούμενη πλειοψηφία Ελαττωματικές αποφάσεις ΙΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των διαχειριστών ΙV. Ευθύνη των διαχειριστών

19 Περιεχόμενα 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ι. Οι ελεγκτές ως τρίτο εταιρικό όργανο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ I. Γενικά ΙΙ. ιαδικασία κατάρτισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ΙΙΙ. ιάθεση κερδών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ι. Γενικά ΙΙ. Αύξηση κεφαλαίου ΙΙΙ. Μείωση κεφαλαίου IV. Μετατροπή V. Συγχώνευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒ ΟΜΟ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ Ι. Λύση ΙΙ. Εκκαθάριση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓ ΟΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ι. Γενικά ΙΙ. Η μονοπρόσωπη επε ειδικότερα. Σύσταση και λειτουργία ΙΙΙ. Ευθύνη του εταίρου της μονοπρόσωπης επε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι. Νομοθετικό πλαίσιο ΙΙ. Μορφές Σύνδεσης

20 32 Περιεχόμενα 1. Συμμετοχική σύνδεση (κάθετοι όμιλοι) ικαιοπρακτική και πραγματική ή de facto σύνδεση ΙΙΙ. Το ζήτημα της ευθύνης στους Ομίλους Επιχειρήσεων Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου γενικά από τη σκοπιά της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στο πλαίσιο των ομίλων επιχειρήσεων Η άρση της αυτοτέλειας της μητρικής επιχείρησης και ο καταλογισμός ευθυνών σε αυτήν έναντι των δανειστών της θυγατρικής Ο καταλογισμός ευθύνης στη μητρική με βάση την ερμηνεία του νόμου ή της σύμβασης Ο καταλογισμός ευθύνης στη μητρική εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις για την αδικοπρακτική ευθύνη (ΑΚ 914, 919, 922) Ευθύνη κατά τις ΑΚ 914, Ευθύνη κατά την ΑΚ Ο καταλογισμός ευθύνης στη μητρική λόγω κατάχρησης της οργανωτικής ελευθερίας Ο καταλογισμός ευθύνης στη μητρική με βάση την ΑΚ 71 και τη δράση των de facto οργάνων διοίκησης IV. Συμβατική ρήτρα συμψηφισμού στον όμιλο επιχειρήσεων V. Η υποκεφαλαιοδότηση στο πλαίσιο του ομίλου επιχειρήσεων VI. Η θέση της ελληνικής νομολογίας απέναντι στα ζητήματα ευθύνης στους ομίλους επιχειρήσεων VII. Το φαινόμενο της ομιλοποίησης στο Γερμανικό ίκαιο Το νομοθετικό έρεισμα των ομίλων επιχειρήσεων (Konzern) στον γερμανικό νόμο περί ανωνύμων εταιριών του 1965 (AktG) Το φαινόμενο της εν τοις πράγμασι (de facto) σύνδεσης Η απόφαση Bremer Vulkan του BGH στις ως εφαλτήριο νέων εξελίξεων στα ζητήματα ευθύνης στον διακεκριμένο de facto όμιλο Οι αποφάσεις του BGH στις και αναφορικά με την προσωπική ευθύνη των εταίρων της επε Το φαινόμενο της συμβατικής σύνδεσης (Vertragskonzern) VIII. Κοινή θυγατρική επιχείρηση (joint venture)

21 Περιεχόμενα Είδη κοινών θυγατρικών επιχειρήσεων Η βασική συμφωνία ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι. Οδηγίες και Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρώτη Οδηγία εύτερη Οδηγία Τρίτη Οδηγία Τέταρτη Οδηγία Έκτη Οδηγία Έβδομη Οδηγία Όγδοη Οδηγία Κανονισμός υπ αριθ της 25 ης Ιουλίου 1985 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) Ενδέκατη Οδηγία ωδέκατη Οδηγία Οδηγία 90/434/ΕΟΚ Οδηγία 90/435/ΕΟΚ Κανονισμός 2157/2001 «περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρίας» και Οδηγία 2001/86/ΕΚ Κανονισμός υπ αριθ. 1435/2003 για το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρίας και Οδηγία 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού όσον αφορά στο ρόλο των εργαζομένων Οδηγία 2003/49/ΕΚ Οδηγία 2004/25/ΕΚ για τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς Οδηγία 2005/56/ΕΚ για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών Οδηγία 2007/36/ΕΚ σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών Κανονισμός 1126/2008 της Επιτροπής για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανο-

22 34 Περιεχόμενα νισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Οδηγία 2009/101/ΕΚ ΙΙ. Προτάσεις Οδηγιών Πρόταση πέμπτης Οδηγίας σχετικά με τη δομή των ανωνύμων εταιριών Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ετησίων λογαριασμών εταιριών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες Πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την κωδικοποίηση για το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ I. Θεωρία της πραγματικής έδρας και θεωρία της ίδρυσης II. Η απόφαση Daily Mail του ΕΚ ΙΙI. Οι αποφάσεις Centros, Überseering και Inspire Art Eπικράτηση της θεωρίας της ίδρυσης σε βάρος της θεωρίας της έδρας IV. Απόφαση Cartesio Τελευταίες εξελίξεις στην «έξοδο» των κοινοτικών εταιριών

23 Περιεχόμενα 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ Ε ΡΑΣ Ι. Οι υπεράκτιες ή εξωχώριες ή Off-shore εταιρίες ΙΙ. Οι υπεράκτιες ναυτιλιακές εταιρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΕΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Ι. Πρόγραμμα ράσης του ΙΙ. Ευρωπαϊκή Εταιρία (Societas Europaea) Γενικά Βασικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής εταιρίας Η σύσταση της ευρωπαϊκής εταιρίας ιεθνής συγχώνευση Σύσταση SE χαρτοφυλακίου ( HOLDING SE ) Σύσταση θυγατρικής ευρωπαϊκής εταιρίας Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε ευρωπαϊκή εταιρία Ίδρυση θυγατρικής ευρωπαϊκής εταιρίας από άλλη ευρωπαϊκή εταιρία Κοινά χαρακτηριστικά των αρχικών μορφών σύστασης ομή και Όργανα της SE Εργαζόμενοι και ευρωπαϊκή εταιρία Εκλογή ή διορισμός των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ιαδικασία διαπραγματεύσεων Το περιεχόμενο της συμφωνίας και η διάρκεια των διαπραγματεύσεων ιατάξεις αναφοράς ιατάξεις αναφοράς περί ενημέρωσης και διαβούλευσης ιατάξεις αναφοράς περί συμμετοχής Αξιολόγηση - Προοπτικές III. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (Societas Cooperativa Europaea) IV. Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρία (Societas Privata Europaea) V. Ο Ευρωπαϊκός Πρότυπος Εταιρικός Νόμος

24 36 Περιεχόμενα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ α) Ελληνική β) Αλλοδαπή ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5 ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5 Ορθογραφία! Εταιρίες ή Εταιρείες;;; κ.ν. 2190/1920: «Εταιρεία», αλλά μετά την μεγάλη αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θ) Ενότητα 2: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27-3 - 2014 Αριθµ. Πρωτ. : Κ2-1375 (οικ)

Αθήνα, 27-3 - 2014 Αριθµ. Πρωτ. : Κ2-1375 (οικ) Αριθµ. πρωτ.: Κ2-1375/27.3.2014 Υπουργική απόφαση Κ2-317/2014 για τον καθορισµό του τρόπου, διαδικασίας και χρόνου µεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχοµένου, του περιεχοµένου των ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αριθμ. Κ1-884 οικ./19-4-2012 - Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

Α) Αριθμ. Κ1-884 οικ./19-4-2012 - Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Α) Αριθμ. Κ1-884 οικ./19-4-2012 - Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. ΚΑΙ Β) Αριθμ. Κ1-941 οικ./27-4-2012 Καθορισμός του τρόπου, διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ταυτότητα Βήματα Ίδρυσης Εσωτερική Λειτουργία Δυναμική & Σύγκριση Εταιρικά Γνωρίσματα Παρόν & Μέλλον Ταυτότητα ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Όνοµα: ΙΚΕ Μτχ Κεφάλαιο: 1 Καταστατική

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν) ΠΡΟΣ: «ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού Τμήμα Μετόχων (Υπεύθυνος: Βασίλης Ραγκαβάς Τηλ: 210-6680 605/606, Fax: 210-6680 610)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων;

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων; ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ 1. Ποιες είναι οι ανάγκες της επιχείρησης µου που θα καλυφθούν µε δάνειο, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε»

«Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: «Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε» σπουδαστής Χαρίτος Νικόλαος Επιβλέπων Καθηγητής: Σωτηριάδου Δομνίκη Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11α ΤΟΥ Ν. 3371/2005 ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 213-1514303 Fax : 210-3842509 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. XIII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σελ. IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. XIII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. XIII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXXVII Α. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Σελ. XXXVII Β. ΑΛΛΟ ΑΠΕΣ Σελ. XXXIX ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1 1. Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Φοιτητής Κορώνας Κ. Απόστολος Καθηγητής Νεγκάκης Ι. Χρήστος Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. IΙΙ. Προέλευση και πηγές του Εμπορικού Δικαίου... 9 IV. Ένταξη του Εμπορικού Δικαίου στον ευρύτερο δικαιικό χώρο...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. IΙΙ. Προέλευση και πηγές του Εμπορικού Δικαίου... 9 IV. Ένταξη του Εμπορικού Δικαίου στον ευρύτερο δικαιικό χώρο... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η δυναμική του εμπορικού δικαίου... 1 II. Βασικές αρχές... 3 A. Το αντικείμενο του εμπορικού δικαίου... 3 Β. Οικονομική και νομική έννοια του εμπορίου... 4 Γ. Αποστολή και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία - Σύγκριση με ΑΕ και ΕΠΕ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία - Σύγκριση με ΑΕ και ΕΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία - Σύγκριση με ΑΕ και ΕΠΕ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ Ηράκλειο, 2014 Copyright Ιωάννα Κουτσουράκη, 2013 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. πρωτ.: Κ2-4113/8.6.2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ 1 Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Αριθµ. πρωτ.: Κ2-4113/8.6.2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ 1 Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Αριθµ. πρωτ.: Κ2-4113/8.6.2012 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ΑΘΗΝΑ 8-6 - 2012 Αριθµ. Πρωτ. Κ2-4113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα