1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ"

Transcript

1 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 1.1. Ετήσιο ελτίο Το παρόν Ετήσιο ελτίο εκδίδεται µε σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των Μετόχων, των επενδυτών και των συµβούλων επί των επενδύσεων, περιέχει δε όλες τις πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας. Η σύνταξη του παρόντος Ετησίου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της αποφάσεως αριθ. 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για την σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι : κ. Κων/νος Ροζακέας, Οικονοµικός /ντής Οµίλου κ. Λουκάς Σκίτσος, Οικονοµικός /ντής Θυγατρικών Εσωτερικού οι οποίοι και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Το ελτίο δύνανται να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι από την έδρα της Εταιρείας (Αµαρουσίου Χαλανδρίου 26, Μαρούσι) Τακτικοί Ελεγκτές Η Γρηγόρης Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των τριών τελευταίων εταιρικών χρήσεων 1998, 1999, 2000 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Ιωάννης Καλογερόπουλος της Εταιρείας «K&V Ορκωτοί Λογιστές A.E.Ε.». Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς Φορολογικοί έλεγχοι Η Γρηγόρης Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Ο έλεγχος αφορούσε στον προσδιορισµό πάσης φύσεως εκκρεµών φορολογικών της υποχρεώσεων (εισοδήµατος, Φ.Π.Α., Ε.Φ.Τ.Ε. και λοιπών φορολογικών) για τις χρήσεις και τα οικονοµικά στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2.1. ηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών Όσον αφορά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση δεν υπάρχουν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών της Εταιρείας από τρίτους ή µετοχών τρίτων από την Εταιρεία. 1

2 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.1 Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία, µε την αρχική επωνυµία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ» ιδρύθηκε το 1964 (ΦΕΚ 346/ ) και υπόκειται στους νόµους που διέπουν τις ανώνυµες εταιρείες. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 13083/06/Β/86/27. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 75 χρόνια από την ίδρυσή της, ήτοι έως το έτος Σύµφωνα µε απόφαση των µετόχων που ελήφθη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 7/5/1997, η Εταιρεία µετονοµάσθηκε σε «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ και ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ. Για τις σχέσεις της µε την αλλοδαπή η επωνυµία αποδίδεται σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία. Στην Εταιρεία έχει παρασχεθεί η υπ αριθµό 82333/99 ηµερ , άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της στα Οινόφυτα από την αρµόδια εκδούσα αρχή (Νοµαρχία Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας / Γενική /νση Οικον. Ανάπτυξης / /νση ευτερογενούς και Τριτογενούς Παραγωγής / Τµήµα Βιοµηχανίας). Η έδρα της Eταιρείας βρίσκεται στο ήµο Αµαρουσίου Αττικής στη διεύθυνση Αµαρουσίου Χαλανδρίου 26, Τ.Κ , τηλέφωνο Σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι η παραγωγή και εµπορία : α) καλλυντικών, αρωµάτων και αιθέριων ελαίων. β) ενδυµάτων γ) δερµατίνων ειδών δ) παιδικών ειδών ε) στιλβωτικών προϊόντων ατοµικών ή οικιακών στ) ειδών καθαρισµού ζ) αλουµινοφύλλων, οικιακών σκευών µιας χρήσεως, πλαστικών µεµβρανών συντηρήσεως προϊόντων και λοιπών υλικών η) υλικών επιδέσεως και γενικά ειδών φαρµακείου θ) βάµβακος και προϊόντων βάµβακος καθώς και συναφών προς αυτά προϊόντων και εµπορευµάτων Για να επιτύχει τους σκοπούς της η Εταιρεία µπορεί να: συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε παρεµφερή σκοπό και µε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο καθώς και να συνιστά θυγατρικές εταιρείες µε τους ίδιους, παρεµφερείς ή άλλους σκοπούς συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιαδήποτε εταιρική µορφή και σχέση να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. να παρέχει οιουδήποτε είδους εγγυήσεις υπέρ εταιρειών στις οποίες συµµετέχει κατά πλειοψηφία. 2

3 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, ο σκοπός της Εταιρείας τροποποιήθηκε: α) µε την προσθήκη των σηµείων ε έως θ ανωτέρω (απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 17/3/1997) και β) µε την προσθήκη στους τρόπους επίτευξης του σκοπού της, της δυνατότητας της να παρέχει οιουδήποτε είδους εγγυήσεις υπέρ εταιρειών στις οποίες συµµετέχει κατά πλειοψηφία (απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30/6/1998). 3.2 Ιστορικό Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1964, αλλά η δραστηριότητα της είχε ξεκινήσει το 1930 από τον Γρ. Σαράντη στην Κωνσταντινούπολη, µε αντικείµενο την αντιπροσώπευση και διάθεση καλλυντικών αρχικά των οίκων Dior, Arden, Μαx Factor, Lanvin, Caron κ.α. Ένα χρόνο µετά την ίδρυση της Εταιρείας ανεγέρθηκε το εργοστάσιο στο Μαρούσι και ξεκίνησε η παραγωγή των προϊόντων ανδρικής περιποίησης Prosar και της σειράς γυναικείων αρωµάτων Clochard. Ταυτόχρονα µε την παραγωγή, συνεχίζεται η αποκλειστική διάθεση των προϊόντων διάφορων οίκων του εξωτερικού. Μέχρι το 1993, η Εταιρεία δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στο χώρο των καλλυντικών και κατόπιν επέκτεινε τη δραστηριότητά της στα καταναλωτικά αγαθά ευρείας διανοµής µέσω της εξαγοράς εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων ατοµικής και οικιακής φροντίδας. ιαχρονικά η εξέλιξη των προϊόντων που εµπορεύεται η Εταιρεία είναι η ακόλουθη : 1984 Εξαγορά και συγχώνευση µε τη Ρεµπουτζάκης Α.Ε. και απόκτηση της αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων JUVENA και TOKALON Αποκλειστική διανοµή των προϊόντων MONTANA και PUPA. Ίδρυση της ΜΑΡΙΣΑΡ Α.Ε., η οποία έχει την αποκλειστική διανοµή των προϊόντων ΟRLANE, MISSONI και JOOP Εξαγορά της ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., µονάδας παραγωγής υδρόφιλου βαµβακιού για φαρµακευτική και καλλυντική χρήση. Αποκλειστική διανοµή των αρωµάτων VERSACE. Παραγωγή σειράς make up CLOCHARD ευρείας διανοµής Αποκλειστική διανοµή στην Ελλάδα των προϊόντων HUGO BOSS και LAURA BIAGIOTTI Αποκλειστική διανοµή των προϊόντων της BLOCK DRUG/STAFFORD MILLER (παραφαρµακευτικά προϊόντα SENSODYNE, HYPERDENT και COREGA) 1992 Εξαγορά από την PHARMA DI, εταιρεία διανοµής Ο.Τ.C. φαρµακευτικών προϊόντων και των αντηλιακών CARROTEN, SUNOTEN, SELISTIL Συµφωνία µε την VICTORY Α.Ε. για την αποκλειστική διανοµή των αρωµάτων COSTA BRAVA, GIOVANNA, SAVANE, PIKENZ Αποκλειστική διανοµή των καλλυντικών NINA RICCI στην Ελλάδα. Πλήρης έλεγχος της INTERFIL Α.Ε., εταιρεία παραγωγής προϊόντων οικιακής φροντίδας. Συµφωνία µε την COMFORT Α.Ε., για την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων PHYTOCLAIR και MUSTELLA στα φαρµακεία. Ίδρυση της SARANTIS BULGARIA LTD για τη διανοµή των προϊόντων του οµίλου στη Βουλγαρία. 3

4 1995 Ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας παιδικών ενδυµάτων Π.ΓΙΑΝΝΑΣ Α.Ε., που διαθέτει παιδικά ρούχα µε το σήµα MARASIL. Αποκλειστική διανοµή των προϊόντων DONNA KARAN, ADIDAS και MARGARET ASTOR. Εξαγορά της VICTORY Α.Ε Παύση δραστηριότητας της ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Εξαγορά του 35% του µετοχικού κεφαλαίου της Γ & Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε., εταιρείας που παράγει φαρµακευτικό και καλλυντικό βαµβάκι. Αποκλειστική διανοµή των προϊόντων της BRISTOL MYERS SQUIBB και TROJAN. Εξαγορά της ΚΑΜΕΛ Α.Ε.Β.Ε., εταιρείας στιλβωτικών προϊόντων. Εξαγορά των εµπορικών σηµάτων MADISON και PENGO. Ίδρυση της ROMSAR COSMETICS S.A. για τη διανοµή των προϊόντων της Εταιρείας στη Ρουµανία. Εξαγορά του 99,9% της ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ Α.Ε. µε στόχο την εκµετάλλευση της άδειας λειτουργίας φαρµακαποθήκης που διαθέτει Εξαγορά της SANITAS SANITAS A.B.E.E., εταιρείας παραγωγής και διάθεσης ειδών συσκευασίας τροφίµων. Συµφωνία µε τις εταιρείες «Ελληνική Εταιρεία Μπισκότων» και «Βιοµηχανία Ζυµαρικών Μέλισσα» για τη διανοµή των προϊόντων τους στη Ρουµανία και τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η Εταιρεία αγοράζει τα προϊόντα από τις εταιρείες και τα πουλάει στις προαναφερόµενες χώρες των Βαλκανίων. Ίδρυση των Net West Scopje, Net West Ukraine και New West Serbia, οι οποίες διακινούν τα προϊόντα του οµίλου στις χώρες αυτές. Εξαγορά της LOBELIN Α.Ε Εξαγορά της ΑΝΙΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., εταιρείας παραγωγής και διανοµής ζωοτροφών και καλλυντικών προϊόντων για ζώα. Αποκλειστική διανοµή των προϊόντων της Χαρτοποιίας Κοµοτηνής µε το εµπορικό σήµα ELINA, µε σύµβαση 10ετούς διάρκειας, η οποία λήγει το Συγχώνευση µε την ΤΡΥΛΕΤ Α.Β.Ε.Ε., εταιρεία παραγωγής και διανοµής καταναλωτικών προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, οι δύο εταιρείες συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως της ΤΡΥΛΕΤ από την Εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/1993. Η συγχώνευση έγινε βάσει ισολογισµού µετασχηµατισµού της απορροφωµένης εταιρείας µε ηµεροµηνία 30/11/1997. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε µε την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία πραγµατοποιήθηκε την 29/5/ Εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών της εταιρείας PHARMACARE A.E. το Μάιο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ελληνική και βαλκανική αγορά µε την αντιπροσώπευση και διανοµή φαρµακευτικών, παραφαρµακευτικών και καλλυντικών προϊόντων φαρµακείου. Με την εξαγορά αυτή ενισχύεται η θέση του οµίλου στο χώρο του φαρµακείου µε πολλές κατηγορίες προϊόντων. 4

5 Εξαγορά της VITALMINA A.B.E.E., η οποία επίσης δραστηριοποιείται στο χώρο των φαρµακευτικών σκευασµάτων φυτικής προέλευσης και στα προϊόντα θαλασσοθεραπείας. Η εν λόγω εξαγορά ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο. Συµµετοχή σε Όµιλο επενδυτών και εξαγορά του 25,25% της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ» και ανάληψη από τον Όµιλο της διοίκησης της εταιρείας. Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της εταιρείας ΑΘΗΝΑΙΑ σε ποσοστό 53,6%, οι µετοχές της οποίας είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α., το εκέµβριο ανακοινώθηκε συνεργασία µεταξύ των εταιρειών ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε και MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε., θυγατρική της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και της SINGULAR Α.Ε.Μ.Ε Εξαγορά του 50% της εταιρείας καταναλωτικών ειδών Κ. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε., τον ίδιο µήνα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα των αξεσουάρ αυτοκινήτου και κατέχει σηµαντικό µερίδιο στην αγορά µε το σήµα OTO TOP. Το κύριο δίκτυο διανοµής των ειδών αυτών είναι τα Super markets, όµως τα προϊόντα προωθούνται και σε εξειδικευµένα καταστήµατα, όπως πρατήρια βενζίνης κλπ. Τέλος, το εκέµβριο η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία για την πώληση του σήµατος MARASIL στην εταιρεία ΦΡΑΓΚΟΣ Α.Ε., στην οποία συµµετέχει πλέον µε ποσοστό 15%, και η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του παιδικού ενδύµατος. Με τη συµφωνία αυτή δηµιουργείται η πιο δυναµική εταιρεία στο χώρο του παιδικού ενδύµατος. Το ίδιο έτος, µετονοµάζονται οι θυγατρικές εταιρείες ΑΝΙΦΑΡΜ Α.Ε. και ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ Α.Ε. σε ΡΟΗ Α.Ε. και PET LEADERS Α.Ε. αντίστοιχα Το Μάρτιο ανακοινώνεται η πρόθεση εξαγοράς του 49% των µετοχών της εταιρείας φαρµάκων Κ. Π. Μαρινόπουλος και υλοποιείται µετά και από την σχετική εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε την συµµετοχή της Γρ. Σαράντης ΑΒ.Ε.Ε. τον Νοέµβρη του 2000 στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. Η Κ.Π. Μαρινόπουλος ασχολείται µε τη διακίνηση και αντιπροσώπευση φαρµάκων, ενώ έχει αξιόλογη εξαγωγική δραστηριότητα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την εξαγορά αυτή η Εταιρεία συνεχίζει τη στρατηγική της εξάπλωση στο χώρο του φαρµακείου. Στις 12/12/2000 ανακοινώνεται η απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης που ενέκρινε την συγχώνευση της Multirama από την Αθηναία. Μετά την συγχώνευση το µερίδιο της Σαράντης ανέρχεται στο 9,4% του συνόλου των µετοχών. Το εκέµβριο ολοκληρώνεται η εξαγορά του 100% της Εταιρείας ΖΕΤΑ Α.Ε. (Για την εν λόγω εξαγορά έχει συνταχθεί ειδικό πληροφοριακό δελτίο το οποίο και γνωστοποιήθηκε τόσο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και στη ιοίκηση του Χ.Α.Α.) 3.3. Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, από την ίδρυσή της έως σήµερα, έχει ως ακολούθως: 1. Το µετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά, σε δρχ διαιρούµενο σε 500 ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. και καταβλήθηκε ολόκληρο τοις µετρητοίς (ΦΕΚ 346/ ). 2. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε έκδοση 300 ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών, µε καταβολή µετρητών (ΦΕΚ 1116/ ). Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε 800 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ

6 3. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε έκδοση ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών (ΦΕΚ 2566/ ). Η αύξηση προήλθε : α) κατά ποσό ,90 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.542/1977 β) κατά ποσό 2.897,10 δρχ. µε καταβολή µετρητών προς στρογγυλοποίηση. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 4. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε την µετατροπή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από δρχ. σε δρχ. η κάθε µια. Η αύξηση αυτή προήλθε: α) κατά ποσό δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 1249/1982 (Φ.Ε.Κ. 4179/ ) και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών για στρογγυλοποίηση. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ η κάθε µια. (Φ.Ε.Κ. 2106/ ) 5. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε έκδοση ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών, µε καταβολή µετρητών. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. (ΦΕΚ 473/ ) 6. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, το µετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ µε έκδοση ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ., µε την καταβολή µετρητών. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. (ΦΕΚ 2074/ ) 7. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 1989 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δραχµές µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµές έκαστη µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων, βάσει της Ε2665/84/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. Έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ η κάθε µία. (ΦΕΚ 3620/ ). 8. Στη συνέχεια, µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. µε έκδοση νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µια, µε καταβολή µετρητών. Έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ η κάθε µία. (Φ.Ε.Κ. 1710/ ) 9. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 28ης εκεµβρίου 1992 αποφάσισε: α. Τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρείας από δρχ σε δρχ Έτσι οι παλαιές κοινές ανώνυµες µετοχές αντικαθίστανται µε νέες κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η µία. β. Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. µε την έκδοση κοινών ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µια. Η αύξηση προήλθε : i) κατά ποσό δρχ. µε την κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού αναπροσαρµογής του Ν.1731/87 ii) κατά ποσό δρχ. µε την κεφαλαιοποίηση υπολοίπου υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων που προέκυψε βάσει της Ε 2665/84/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών 6

7 iii) κατά ποσό δρχ. µε την κεφαλαιοποίηση σχηµατισθέντων εκτάκτων και φορολογηµένων αποθεµατικών µέχρι και τη διαχειριστική περίοδο που έληξε την Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρεµένο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ (ΦΕΚ 6501/ ). 10. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 27ης εκεµβρίου 1993 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δραχµές µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού προερχοµένου από τα Αφορολόγητα Αποθεµατικά Επενδύσεων από τα κέρδη χρήσεως 1989 βάσει του νόµου Ν.1832/90 και την έκδοση µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µια, εκ των οποίων οι είναι κοινές ανώνυµες µε δικαίωµα ψήφου και οι υπόλοιπες είναι προνοµιούχες άνευ ψήφου. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε µία, από τις οποίες οι είναι κοινές ανώνυµες µε δικαίωµα ψήφου και οι υπόλοιπες είναι προνοµιούχες άνευ δικαιώµατος ψήφου. (ΦΕΚ 659/ ) 11. Στη συνέχεια, µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , αποφασίστηκε η µετατροπή των προνοµιούχων µετόχων χωρίς δικαίωµα ψήφου σε κοινές ανώνυµες µε δικαίωµα ψήφου, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µια. Έτσι το κεφάλαιο παρέµεινε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές µε δικαίωµα ψήφου ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε µία. (Φ.Ε.Κ. 1896/ ) 12. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 23ης Φεβρουαρίου 1994 αποφάσισε α. την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 32%, ήτοι δραχµές µε την έκδοση κοινών ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µια και τιµή διάθεσης δρχ. Από τις µετοχές αυτές οι καλύφθηκαν µε ιδιωτική τοποθέτηση, ενώ οι υπόλοιπες διατέθηκαν στους επενδυτές µε ηµόσια Εγγραφή. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε µία. (ΦΕΚ 1896/ β. την εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 13. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, το µετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ µε έκδοση ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 100, µε την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ (ΦΕΚ 6/2.1.95) 14. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. µε καταβολή µετρητών και δια της εκδόσεως κοινών ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. και τιµής διάθεσης δρχ. εκάστη. Η προκύπτουσα διαφορά δρχ. άχθηκε σε πίστωση του Λογαριασµού ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ., διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µία. (Φ.Ε.Κ. 5914/ ) 15. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Μαρτίου του 1997 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά : α. Ποσό δρχ. µε κεφαλαιοποίηση µέρους από τον λογαριασµό ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, και την αναπροσαρµογή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 100 δρχ. σε 500 δρχ. β. Ποσό µε κεφαλαιοποίηση α) αφορολόγητων αποθεµατικών συνολικού 7

8 ποσού δρχ. και β) µέρους του Λογαριασµού Υπόλοιπο κερδών εις Νέον χρήσεως 1991 συνολικού ποσού δρχ. µε την έκδοση κοινών ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µια και τη διανοµή δωρεάν µετοχών στους παλαιούς µετόχους σε αναλογία 1 νέα κοινή ανώνυµη µετοχή για κάθε 10 παλαιές κοινές ανώνυµες µετοχές. γ. Ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών µέσω της έκδοσης κοινών ανωνύµων µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. και τιµή διάθεσης δρχ. η κάθε µια. Οι νέες µετοχές διατέθηκαν κατά προτίµηση υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 1 κοινή ανώνυµη µετοχή για κάθε 4 παλαιές κοινές ανώνυµες µετοχές. Η προκύπτουσα διαφορά ύψους δρχ. ήχθη σε πίστωση του Λογαριασµού ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ., διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µία. 16. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 14 Μαίου 1998 : α. Ενέκρινε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας ΤΡΥΛΕΤ Α.Β.Ε.Ε. β. Αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. λόγω απορροφήσεως της εταιρείας ΤΡΥΛΕΤ Α.Β.Ε.Ε.. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετά την αύξηση κεφαλαίου, ανήλθε σε δρχ. και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο σε είδος και µετρητά και διαιρείται σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µια. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 1998, αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά δρχ , µε την έκδοση: α δωρεάν κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 500 µε κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. µε κεφαλαιοποίηση από το λογαριασµό ιαφορά υπέρ το Άρτιο, ποσού δρχ. από αποθεµατικά αναπροσαρµογής γηπέδων και κτιρίων Ν. 2065/92 και ποσού δρχ. από τα αποθεµατικά αφορολόγητων επενδύσεων από κέρδη χρήσεως β κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 500 και τιµής έκδοσης δρχ. η κάθε µία. Οι νέες µετοχές διατέθηκαν κατά προτίµηση στους υφιστάµενους κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος, µετόχους της Εταιρείας, µε δικαίωµα προτίµησης και µε αναλογία 5 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές. Κατόπιν των ανωτέρω, το κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 500 η κάθε µία. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 10ης εκεµβρίου 1999 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. και µε καταβολή µετρητών κατά δρχ , όµως η απόφαση αυτή ανακλήθηκε µε την από 12/4/2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία αποφάσισε εκ νέου αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. έκαστη και τιµής διάθεσης δρχ. εκάστη. Οι νέες κοινές ανώνυµες µετοχές αποφασίστηκε να διατεθούν υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 1 παλαιά µετοχή, ενώ οι υπόλοιπες µετοχές να διατεθούν, µε περιορισµό του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, στους εργαζοµένους και τους συνεργάτες της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Η διαφορά της ονοµαστικής αξίας και της τιµής διάθεσης που ανήρχετο σε δρχ., πιστώθηκε στο λογαριασµό «ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο». 8

9 Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω αύξησης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ., διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστη. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της αποφασίσθηκε η ονοµαστικοποίηση του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας. Οι µετοχές διαπραγµατεύονται ως ονοµαστικές στο Χ.Α.Α. από της Καταστατικοί όροι µεταβολής του κεφαλαίου Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Μέτοχοι Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κεντρικού Αποθετήριου Αθηνών της 07/06/2001, στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, µε ποσοστό συµµετοχής άνω του 2% συµµετέχουν οι: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ IRINA INVESTMENTS ,968% JASON ENTERPRISES ,095% 3.6. Όµιλος Η Γρηγόρης Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ηγείται ενός οµίλου εταιρειών, κυρίως µε δραστηριότητα την εµπορία και διανοµή καλλυντικών και ειδών οικιακής κατανάλωσης. Κατωτέρω παρατίθεται καταστάσεις µε τις εταιρείες του οµίλου που ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποιήσεως και την µέθοδο του προσδιορισµού της καθαρής θέσης. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ (εκτός της Μητρικής Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ % 1 Π.Α. ΓΙΑΝΝΑΣ ΑΒΕΕ ΑΘΗΝΑ 99,97% 2 Γ.Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 35,00% 3 PET LEADERS Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 69,96% 4 SANITASSANITAS AE ΑΘΗΝΑ 95,33% 5 LOBELIN AE ΑΘΗΝΑ 90,00% 6 ΡΟΗ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 70,00% 7 ROMSAR AE ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 99,20% 0,80% 8 SAR.BULGARIA ΣΟΦΙΑ 99,43% 0,57% 9 NET WEST SERBΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι 92,02% 7,98% 10 NET WEST SKOPJΕ ΣΚΟΠΙΑ 85,00% 15,00% 11 SARANTIS POLAND ΒΑΡΣΟΒΙΑ 99,98% 9

10 12 SARANTIS GERMANY DUESSELDORF 90,00% 13 SARANTIS FRANCE ΠΑΡΙΣΙΣ 100,00% 14 SARANTIS U.K. ΛΟΝ ΙΝΟ 100,00% 15 VENUS S.A ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 99,22% 0,78% 16 BRIANDALE S.A ISLE OF MAN 100,00% 17 PHARMACARE A.E. ΑΘΗΝΑ 55,00% 18 K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 50,00% 19 SG SARANTIS GLOBAL ΛΕΥΚΩΣΙΑ 100,00% 20 ZETA A.E. ΑΘΗΝΑ 8,45% 91,55% 21 SARANTIS HUNGARY ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ 100,00% ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 Κ. Π. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 49,00% 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4.1. Κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας και κατηγορίες προϊόντων Η Εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανοµή καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας και υγιεινής και από το 1998 (όταν συγχωνεύθηκε µε την ΤΡΥΛΕΤ Α.Β.Ε.Ε.) ειδών οικιακής κατανάλωσης αλλά και στη διανοµή προϊόντων των θυγατρικών της, όπως παραφαρµακευτικά προϊόντα, βαµβάκι, παιδικά ρούχα, καλσόν, σακούλες τροφίµων, αλουµινόχαρτο κλπ. Τόσο η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. όσο και οι θυγατρικές της έχουν στο ενεργητικό τους ισχυρά brand names που καλύπτουν ευρύ φάσµα των καταναλωτικών αναγκών και τα οποία κατέχουν σηµαντική θέση στην ελληνική αγορά. Ανάµεσα στα εµπορικά σήµατα οίκων του εξωτερικού που αντιπροσωπεύει ο Όµιλος και διανέµονται από την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων προϊόντα των οίκων JUVENA SWITZERLAND, ORLANE PARIS, CLARINS, NINA RICCI, BRISTOL MYERS SQUIBB και CARTER WALLACE. Επίσης, η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. αντιπροσωπεύει προϊόντα της ESTEE LAUDER, αποκλειστικά όµως για τη διανοµή τους από καταστήµατα αφορολογήτων ειδών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανοµέας των προϊόντων της ESTEE LAUDER στην εγχώρια αγορά και στις αγορές των εγγύς Βαλκανικών χωρών είναι η εξαγορασθείσα εταιρεία ΖΕΤΑ Α.Ε. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προϊόντα που παράγονται από τις εταιρείες του Οµίλου ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και εν συνεχεία διατίθενται στο εµπόριο µέσω του δικτύου διανοµής που έχει αναπτύξει η Εταιρεία. Παραγόµενα Προϊόντα Κατηγορία Ανδρικά Καλλυντικά Γυναικεία Αρώµατα Μακιγιάζ Προϊόν PROSAR, STR8 BU, 99, CLOCHARD CLOCHARD 10

11 Αντηλιακά Βαµβάκι Σακούλες Τροφίµων Στιλβωτικά Παπουτσιών Αλουµινόχαρτο Προϊόντα WC Εντοµοκτόνα CARROTEN TOKALON SANITAS, HENDI, FINO CAMEL SANITAS SANITAS AFROSO, RIVA PENGO, VETO, TEZA, PYROX Από τις ανωτέρω κατηγορίες, τα ανδρικά καλλυντικά και τα γυναικεία αρώµατα, τα είδη µακιγιάζ, τα αντηλιακά, τα εντοµοκτόνα και τα προϊόντα WC παράγονται από την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Η δραστηριότητα της Εταιρείας δεν είναι εποχιακού χαρακτήρα. Η βιοµηχανική δραστηριότητα της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. αντιπροσωπεύει ποσοστό 25% περίπου των συνολικών πωλήσεων της. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν προϊόντα που αυτοτελώς να αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 15% του κύκλου εργασιών της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Επίσης, δεν υπάρχει πελάτης που να απορροφά άνω του 10% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας Κύριες Εγκαταστάσεις Ακίνητη περιουσία Το σύνολο των εγκαταστάσεων της Εταιρείας βρίσκονται στην Αττική και είναι ιδιόκτητες. Η έδρα και τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται σε ιδιόκτητο κτίριο επί των οδών Αµαρουσίου Χαλανδρίου 26 και Καλαβρύτων, στο Μαρούσι Αττικής, σε µία έκταση τ.µ. Το κτίριο έχει συνολική ωφέλιµη επιφάνεια, µαζί µε τους κοινόχρηστους χώρους και τα υπόγεια, τ.µ. Οι αποθηκευτικοί χώροι και το κέντρο διανοµής της Εταιρείας βρίσκονται σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα Βοιωτίας σε µία ιδιόκτητη έκταση τ.µ. και τ.µ. κτιριακών εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των κοινόχρηστων χώρων. Στον ίδιο χώρο, από τον Αύγουστο του 1999, έχουν µεταφερθεί και λειτουργούν πλήρως και οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και τα γήπεδα της Εταιρείας: Τοποθεσία Οινόφυτα Αττικής (Θέση Λυσία Τεµπέλη) Οινόφυτα Αττικής (Θέση Λυσία Τεµπέλη) Αµαρουσίου Χαλανδρίου 26 & Καλαβρύτων, Μαρούσι Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕ Α Επιφάνεια Χρήση Έτος Αγοράς Γηπέδων (m 2 ) Κτιρίων (m 2 ) Αποθήκες 1996 (1) Παραγωγή & Κοινόχρηστος Χώρος Κεντρικά Γραφεία Εταιρείας 1998 (2)

12 (1) Το έτος αγοράς αφορά στο γήπεδο. Η ανέγερση των αποθηκών ολοκληρώθηκε το (2) Το έτος αγοράς αφορά στο γήπεδο. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν το Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας πραγµατοποιείται στο µεγαλύτερο µέρος του στο εσωτερικό και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ποσά σε δρχ.) ΣΤΑΚΟ Βιοµηχανική ραστηριότητα , 245.1, Εµπορική ραστηριότητα , 514.5, 514.6, Λοιπά Αποθέµατα ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ 2000 % 1999 % 1998 % MASS MARKET ,2% % % Selective Distribution ,6% % % Duty Free Shops ,8% % % Exports ,4% % % Total % % % 4.4. Επίδικες υποθέσεις Εκκρεµεί σε βάρος της Εταιρείας δικαστική διαφορά που έχει υπαχθεί σε διαιτησία, και έχει γίνει ανταγωγή από την Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. κατά της Χαρτοποιίας Κοµοτηνής. Κατά την άποψη του Νοµικού Τµήµατος της Εταιρείας η έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την εταιρεία και δεν θα έχει επίπτωση στην οικονοµική της κατάσταση Μέσος όρος προσωπικού Ο µέσος αριθµός του προσωπικού που απασχολήθηκε στην διάρκεια των τριών τελευταίων χρήσεων είναι ο εξής: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η µείωση του προσωπικού κατά το 2000 οφείλεται στην αλλαγή του καθεστώτος που διέπει πλέον τα Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών και κατ επέκταση της απασχόλησης µεγάλου αριθµού αισθητικών οι οποίες και αποτελούσαν τµήµα του απασχολούµενου προσωπικού µας. Οι σχέσεις της Εταιρείας µε το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήµατα. 12

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1. Ετήσιο ελτίο Το παρόν Ετήσιο ελτίο εκδίδεται µε σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των Μετόχων, των επενδυτών και των

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000-2002

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000-2002 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 20002002 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20002002 (ΣΕ 000 )* 2000 2001 2002 Κύκλος εργασιών Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕTΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕTΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕTΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΥΙΟΙ ΕΥΡ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 5/204/14-11-2000 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2004 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004 (από 01.01.2004 έως 31.12.2004) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκ παραδροµής τα µεγέθη των δικαιωµάτων µειοψηφίας µετά φόρων (πριν και µετά τις σχετικές αναµορφώσεις) για τις χρήσεις 2002 και 2003 έχουν αποτυπωθεί λανθασµένα στο Ετήσιο ελτίο. Ακολουθούν πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ...3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. Χρήσης 2005

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. Χρήσης 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ Χρήσης 2005 Αθήνα, Μάιος 2006 Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι Το 2005 αποτέλεσε για την µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη χρονιά, η οποία χαρακτηρίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Επιστολή Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Το έτος 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004. πà π ƒπ ƒπ À A.E.

EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004. πà π ƒπ ƒπ À A.E. EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004 πà π ƒπ ƒπ À A.E. πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2004 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...9 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2003-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 1. Γενικά... 5 2. Εταιρικές Δραστηριότητες... 6 2.1 Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2005... 6 2.2 Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα