εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013»"

Transcript

1 + Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο ΞιεξνθνξΫεο FAX ΡειΩθσλν : : : : : Κεηξνπφιεσο ,ΑζΪλα ΚπηζκπΫθνο Ξαλ ΑζΪλα 8 /6 /201 Αξ. Ξξση. Φ/1/6163 Αξ.ΓηαθΪξπμεο:1/ΓΗΑΠΛΝΟΗΑ ΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ «ΔΙΙΑΓΑ- ΘΞΟΝΠ»/2012 ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ κε ηϋηιν «PARA MARE TOURISM: ΞΟΝΒΝΙΖ & ΤΖΦΗAΘΖ ΠΡΖΟΗΜΖ ΡΝ ΘΑΙΑΠΠΗΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖΟΗΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΠΔ ΘΞΟΝ, ΘΟΖΡΖ ΘΑΗ ΘΥ» εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ » Ζ ΓηαθΪξπμε αθνξψ ζην παξαδνηων ηνπ EηαΫξνπ 5 Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο / ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ: ΓΔΘΑ (10) ΚΖΛΔΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΓΟΑΦΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΛΑΓΝΣΝ: ΠΚΦΔΟΝΡΔΟΖ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: ,00 ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΡΝ ΑΛΑΙΝΓΝΛΡΝΠ ΦΞΑ 1

2 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑζΪλα 8 /6 /2012 Αξ. Ξξση. Φ/1/6163 Αξ. ΓηαθΪξπμεο:1/ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ «ΔΙΙΑΓΑ-ΘΞΟΝΠ»/2012 Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο ΞιεξνθνξΫεο FAX ΡειΩθσλν : : : : : Κεηξνπφιεσο ,ΑζΪλα ΚπηζκπΫθνο Ξαλαγ ΘΔΚΑ : ΞξνθΪξπμε Ανοικηού δημοζϋος διαγυνιζμού κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊ Ψπνςε πξνζθνξψ γηα ηελ αλψδεημε Αλαδφρνπ ηος Ωπγος με ηϋηλο «PARA MARE TOURISM: ΞΟΝΒΝΙΖ & ΤΖΦΗAΘΖ ΠΡΖΟΗΜΖ ΡΝ ΘΑΙΑΠΠΗΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖΟΗΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΠΔ ΘΞΟΝ, ΘΟΖΡΖ ΘΑΗ ΘΥ» εληαγκωλν ζην Ξξφγξακκα ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα Θχπξνο », κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΡακεΫνπ ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο (ΔΡΞΑ) θαηψ 80% θαη εζληθνχο πφξνπο ηεο ΔιιΨδαο θαη ηεο Θχπξνπ θαηψ 20%, γηα ην παξαδνηων ηνπ ΔηαΫξνπ 5 (Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο / ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο). Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Ν Ξπόεδπορ ηος Νικονομικού ΔπιμεληηηπΫος ΔλλΨδορ Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηψμεηο ηνπ Λ. 2522/1997 (ΦΔΘ 178/Α/ ) πεξϋ δηθαζηηθϊο πξνζηαζϋαο θαηψ ην ζηψδην πνπ πξνεγεϋηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβψζεσο δεκνζϋσλ Ωξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΝδεγΫα 89/665/ΔΝΘ. 2. Ρν Λ. 2362/1995 (ΦΔΘ 247/Α/ ) πεξϋ δεκνζϋνπ ινγηζηηθνχ ειωγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξψηνπο θαη Ψιιεο δηαηψμεηο. 3. Ρν Λ. 2286/1995 (ΦΔΘ/Α/19/ ) «ΞξνκΪζεηεο ηνπ δεκνζϋνπ ηνκωα θαη ξπζκϋζεηο ζρεηηθψλ ζεκψησλ». 4. Ρελ ΝδεγΫα 2004/18/ΔΘ πεξϋ ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ Ωξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηϊζεηο ησλ Νδεγηψλ2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ απφ ηνλ ΔΘ/1422/ Ρνλ κε αξηζκ. 1251/2011 Θαλνληζκφ ηεο Δ.Δ. γηα ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγϊο ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΘ,2004/18/ΔΘ ΘΑΗ 2009/81/ΔΘ θαηψ ηηο δηαδηθαζϋεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 6. Ρν Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/ ) πεξϋ πξνζαξκνγϊο ηεο ΔιιεληθΪο ΛνκνζεζΫαο ζηηο δηαηψμεηο ηεο ΝδεγΫαο 2004/18/ΔΘ "πεξϋ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ Ωξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ", φπσο ηξνπνπνηϊζεθε κε ηελ ΝδεγΫα 2005/51/ΔΘ ηεο ΔπηηξνπΪο θαη ηελ ΝδεγΫα 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 16εο ΛνεκβξΫνπ

3 7. Ρν Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ 150/Α/ ) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ ΓεκνζΫνπ», εθαξκνδφκελνπ αλαινγηθψ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηψ ξπζκϋδνληαη κε ην παξφλ. 8. Ρν Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α/ ) πεξϋ δηθαζηηθϊο πξνζηαζϋαο θαηψ ηε ζχλαςε δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ. 9. Ρνπ Ξ.Γ. 82/1996 (ΦΔΘ 66/Α/ ) «ΝλνκαζηηθνπνΫεζε ησλ κεηνρψλ ειιεληθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ κεηωρνπλ ζηηο δηαδηθαζϋεο αλψιεςεο Ωξγσλ Ϊ πξνκεζεηψλ ηνπ ΓεκνζΫνπ Ϊ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζϋνπ ηνκωα». 10. Ρν Λ. 3060/2002 (ΦΔΘ 242/Α/ ), Άξζξν 2 «Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ζπκβψζεσλ πξνκεζεηψλ, παξνρϊο ππεξεζηψλ θαη δεκνζϋσλ Ωξγσλ». 11. Ρν Λ. 3090/2002 (ΦΔΘ Α 329/ ), Άξζξν 9, παξψγξαθνο Ρν Λ. 3021/2002 (ΦΔΘ 143/Α/ ) «ΞεξηνξηζκνΫ ζηε ζχλαςε δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ κε πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη Ϊ ζπκκεηωρνπλ ζε επηρεηξϊζεηο κωζσλ ελεκωξσζεο θαη Ψιιεο δηαηψμεηο». 13. Ρν Λ. 2328/1995 (ΦΔΘ 159/A/ ), Άξζξν 15 «ΝλνκαζηηθνπνΫεζε κεηνρψλ», φπσο εθψζηνηε ηξνπνπνηεϋηαη θαη ηζρχεη. 14. Ρν Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ 267/Α/ ) πεξϋ δηαρεϋξηζεο, ειωγρνπ θαη εθαξκνγϊο αλαπηπμηαθψλ παξεκβψζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθϊ πεξϋνδν Ρελ κε αξηζκφ 14023/ΔΘ521/ (ΦΔΘ 415/Β/ ) απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ ΝηθνλνκΫαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ΛαπηηιΫαο πεξϋ ζπζηϊκαηνο δηαρεϋξηζεο θαη ειωγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ ηνπ ζηφρνπ «ΔπξσπατθΪ ΔδαθηθΪ ΠπλεξγαζΫα» θαη ηνλ ηζρχνληα Νδεγφ ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο (Νδεγφ ΔθηΩιεζεο Έξγσλ). 16. Ρελ κε αξηζ. C(2008)1131/ Απφθαζε ηεο ΔπξσπατθΪο ΔπηηξνπΪο γηα ηελ Ωγθξηζε ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα Θχπξνο » θαζψο θαη ηελ 1ε ηξνπνπνϋεζε ηεο κε αξηζκφ C(2009)1883 / Ρνλ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006 ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 5εο ΗνπιΫνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθφ ΡακεΫν ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη γηα ηελ θαηψξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1783/ Ρνλ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (EK) αξηζ. 1083/2006 ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 11εο ΗνπιΫνπ 2006 πεξϋ θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηψμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ ΡακεΫν ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ ΡακεΫν θαη ην ΡακεΫν ΠπλνρΪο θαη ηελ θαηψξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1260/ Ρνπο Θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ: ηηο δεκφζηεο ζπκβψζεηο θαη ηνλ αληαγσληζκφ ηελ πξνζηαζϋα ηνπ πεξηβψιινληνο ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ ηελ απνθπγϊ ησλ δηαθξϋζεσλ ηελ επηιεμηκφηεηα δαπαλψλ ηελ πιεξνθφξεζε θαη δεκνζηφηεηα 20. Ρν COCOF 09/0003/00-EL Δλεκεξσηηθφ ζεκεϋσκα ζρεηηθψ κε ηνπο δεϋθηεο απψηεο γηα ην ETΞA, ην ΔΘΡ θαη ην ΡακεΫν ΠπλνρΪο. 21. Ρελ απφθαζε ηεο ΔπηηξνπΪο ΔπηινγΪο ΞξΨμεσλ γηα ηελ Ωγθξηζε ησλ δχν Ωξγσλ, α) «ΞξνβνιΪ θαη ςεθηαθϊ ζηϊξημε ηνπ ζαιψζζηνπ ηνπξηζκνχ ηεο λνηηναλαηνιηθϊο κεζνγεϋνπ» κε αθξσλχκην MARE TOURISM θαη β) «ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν θαη ΘξΪηε» κε αθξσλχκην ΞΑΟΑ.ΡΝΟΗΠΚ θαζψο θαη ηηο εγθεθξηκωλεο ΑηηΪζεηο πνβνιϊο Ξξφηαζεο ησλ δχν Ωξγσλ 22. Ρε ΓξαπηΪ ΓηαδηθαζΫα ηεο 11 εο ΝθησβξΫνπ 2011 γηα ηελ Ωγθξηζε απφ ηελ ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο (ΞαξΨξηεκα 1) α) ηνπ Ωξγνπ κε αθξσλχκην «PARA - MARE TOURISM» πνπ πξνωθπςε απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ δχν παξαπψλσ Ωξγσλ αξρηθνχ εγθεθξηκωλνπ απφ ηελ ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο πξνυπνινγηζκνχ ,00 θαη ,00 αληϋζηνηρα (ζχλνιν πξνυπνινγηζκνχ ησλ δχν Ωξγσλ ,00 ) θαη β) ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ην επηπιωνλ πνζφ ησλ ,00. Ρν λων Ωξγν Ωρεη ηϋηιν «ΞξνβνιΪ & ΤεθηαθΪ ΠηΪξημε ηνπ ΘαιΨζζηνπ Ρνπξηζκνχ θαη ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν, ΘξΪηε θαη Θσ», ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ,00, ΔπηθεθαιΪ ΔηαΫξν ην ΓΪκν Θσ θαη πξνυπνινγηζκνχο αλψ εηαϋξν σο εμϊο: i) ΓΪκνο Θσ ,00 (ΔπηθεθαιΪο ΔηαΫξνο) ii) Θππξηαθφο Νξγαληζκφο Ρνπξηζκνχ (ΔηαΫξνο 2) ,00 iii) Ρερλνινγηθφ ΞαλεπηζηΪκην Θχπξνπ (ΔηαΫξνο 3) ,00 iv) ΓΪκνο ΠεηεΫαο (ΔηαΫξνο 4) ,00 v) Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο (ΔηαΫξνο 5) ,00. 3

4 23. Ρελ εγθεθξηκωλε ΑΫηεζε πνβνιϊο Ξξφηαζεο ηνπ λωνπ ζπγρσλεπκωλνπ Ωξγνπ. 24. Ρελ Απφθαζε ηεο Θ/23/ ζπλεδξϋαζεο ηνπ Oηθνλνκηθνχ EπηκειεηεξΫνπ ηεο ΔιιΨδαο κε ζωκα «Έγθξηζε ζπκκεηνρϊο ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο /Ξεξηθεξεηαθφ ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο σο εηαϋξνπ 5 ηνπ εγθεθξηκωλνπ Ωξγνπ PARA MARE TOPURISM: ΞξνβνιΪ & ΤεθηαθΪ ΠηΪξημε ηνπ ΘαιΨζζηνπ Ρνπξηζκνχ θαη ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν, ΘξΪηε θαη Θσ, ζην πιαϋζην ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο ΔιιΨδα Θχπξνο », θαζψο θαη ηελ απφ ΠπκθσλΫα ΔηαηξηθΪο ΠπλεξγαζΫαο. 25. Ρν κε αξ. πξση /Γ1941/ Ωγγξαθν ηεο ΘνηλΪο ΡερληθΪο ΓξακκαηεΫαο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα- Θχπξνο » θαζψο θαη ηελ απφ Πχκβαζε Σξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ωξγνπ PARA MARE TOURISM κεηαμχ ηεο ΓηαρεηξηζηηθΪο ΑξρΪο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο θαη ηνπ ΓΪκνπ Θσ σο επηθεθαιϊο εηαϋξνπ, κε θσδηθφ Θ1_1_12, ζχκθσλα κε ηελ νπνϋα ε δηψξθεηα ηνπ Ωξγνπ νξϋδεηαη ζηνπο 24 κϊλεο θαη o ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ωξγνπ εϋλαη ,00 επξψ εθ ησλ νπνϋσλ ηα ,00 αθνξνχλ ηηο ελωξγεηεο ηνπ ΔηαΫξνπ 5 (Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο / ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο). 26. Ρελ κε αξηζκφ 54352/ΓΔ-8627/ (ΑΓΑ: 456ΕΦ-7ΑΘ) Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ ΑλΨπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ΛαπηηιΫαο γηα ηελ Ωληαμε ηνπ ελ ιφγσ Ωξγνπ ζηελ ΠΑΔΞ 302/ Ρελ Απφθαζε ηεο Θ/55/ ζπλεδξϋαζεο ηεο ΘεληξηθΪο ΓηνΫθεζεο ηνπ Oηθνλνκηθνχ EπηκειεηεξΫνπ ηεο ΔιιΨδαο κε ζωκα: «Έγθξηζε ηεο δηελωξγεηαο Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊ Ψπνςε πξνζθνξψ γηα ηελ αλψδεημε Αλαδφρνπ ηνπ Ωξγνπ κε ηϋηιν «PARA MARE TOURISM : ΞξνβνιΪ & ΤεθηαθΪ ΠηΪξημε ηνπ ΘαιΨζζηνπ Ρνπξηζκνχ θαη ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν, ΘξΪηε θαη Θσ» εληαγκωλν ζην Ξξφγξακκα ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο ΔιιΨδα Θχπξνο , κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΡακεΫνπ ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη εζληθνχο πφξνπο, γηα ην παξαδνηων ηνπ εηαϋξνπ 5. ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ 1. Ρελ πξνθϊξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊ Ψπνςε πξνζθνξψ γηα ηελ αλψδεημε Αλαδφρνπ ηνπ Ωξγνπ κε ηϋηιν «PARA MARE TOURISM: ΞΟΝΒΝΙΖ & ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΡΖΟΗΜΖ ΡΝ ΘΑΙΑΠΠΗΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖΟΗΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΠΔ ΘΞΟΝ, ΘΟΖΡΖ ΘΑΗ ΘΥ» εληαγκωλν ζην Ξξφγξακκα ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα Θχπξνο », κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΡακεΫνπ ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη εζληθνχο πφξνπο ηεο ΔιιΨδαο θαη ηεο Θχπξνπ, γηα ην παξαδνηων ηνπ εηαϋξνπ 5 (Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο / ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο). 2. Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Ωξγνπ αλωξρεηαη ζε εθαηφλ δωθα ρηιηψδεο επξψ ( ,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ ΦΞΑ. 3. Νη γεληθνϋ θαη εηδηθνϋ φξνη ηεο παξνχζαο πξνθϊξπμεο πεξηγξψθνληαη ζην αλαιπηηθφ Ρεχρνο ΞξνθΪξπμεο (αξ. πξνθϊξπμεο 1/2012), ην νπνϋν απνηειεϋ αλαπφζπαζην κωξνο ηεο παξνχζαο θαη αθνξψ ζηα αθφινπζα: «ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ» ΚΔΟΝΠ Α : «ΓΔΛΗΘΝΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ» ΚΔΟΝΠ Β : «ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ» «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ Η, ΗΗ, ΗΗΗ, IV» 4. Ζ ΓαπΨλε ηνπ Ωξγνπ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓεκνζΫσλ Δπελδχζεσλ θαη εηδηθφηεξα ηεο ΠΑΔΞ 302/8, Έξγν 2011ΔΞ ΘαηαιεθηηθΪ εκεξνκελϋα ππνβνιϊο ησλ πξνζθνξψλ νξϋδεηαη ε 16η ΗοςλΫος 2012, ημωπα ΓεςηΩπα και ώπα 11:00 π.μ. ζηελ Ωδξα ηος Νικονομικού ΔπιμεληηηπΫος ΔλλΨδορ, Κηηποπόλευρ 12-14, ΑΘΖΛΑ, ΡΘ ΞξνζθνξΩο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηψ ηελ παξαπψλσ εκεξνκελϋα θαη ψξα ινγϋδνληαη σο εθπξφζεζκεο, απνξξϋπηνληαη σο απαξψδεθηεο θαη επηζηξωθνληαη. 6. Νη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβψινπλ ην θψθειν πξνζθνξψο ηνπο, ηδηνρεϋξσο Ϊ απνζηωιινληαο ηνλ ηαρπδξνκηθψ κε ζπζηεκωλε επηζηνιϊ Ϊ κωζσ Courier ζηελ σο Ψλσ δηεχζπλζε. Πηελ 4

5 πεξϋπησζε ηεο ηαρπδξνκηθϊο απνζηνιϊο ην ΔπηκειεηΪξην νπδεκϋα επζχλε θωξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθωισλ πξνζθνξψο πνπ ζα απνζηαινχλ. 7. ΖκεξνκελΫα Ωλαξμεο απνζθξψγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξϋδεηαη ε 16η ΗοςλΫος 2012, ημωπα ΓεςηΩπα και ώπα 11:30 π.μ. ζηελ Ωδξα ηος Νικονομικού ΔπιμεληηηπΫος ΔλλΨδορ, Κηηποπόλευρ 12-14, ΑθΪνα, ΡΘ (8 ορ όποθορ). 8. ΞεξΫιεςε ηεο πξνθϊξπμεο ζα δεκνζηεπζεϋ ζην Ρεχρνο ΓεκνζΫσλ Γηαθεξχμεσλ θαη ΠπκβΨζεσλ ηεο ΔθεκεξΫδαο ηεο ΘπβΩξλεζεο θαη ζηνλ Διιεληθφ ηχπν: ΔθεκεξΫδα ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΔθεκεξΫδα ΔΜΞΟΔΠ ΡνπηθΪ ΔθεκεξΫδα ΞΑΡΟΗΓΑ Ζ παξνχζα απφθαζε θαη ην ζπλεκκωλν αλαιπηηθφ ηεχρνο πξνθϊξπμεο ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειϋδα ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο. ΔπΫζεο, ην παξφλ αλαξηψηαη ζην ΓηαδΫθηπν, θαη εθαξκνγϊ ησλ δηαηψμεσλ ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓΗΑΓΔΗΑ. 9. ΘΨζε ζωκα πνπ δελ αλαθωξεηαη ζηελ πξνθϊξπμε απηϊ ξπζκϋδεηαη απφ ηηο δηαηψμεηο ηεο ππ αξ. 2004/18/ΔΘ ΝδεγΫαο ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ (Δ.Δ L 134/ ) «πεξϋ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ Ωξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 «ΞξνζαξκνγΪ ηεο ΔιιεληθΪο ΛνκνζεζΫαο ζηηο δηαηψμεηο ηεο νδεγϋαο 2004/18/ΔΘ»(ΦΔΘ64/Α/ ) θαη ηνπ Ξ.Γ. 118/

6 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊ Ψπνςε πξνζθνξψ γηα ηελ αλψδεημε Αλαδφρνπ γηα ην παξαδνηων «ΘαηαγξαθΪ, παξακεηξνπνϋεζε θαη θαηαρψξεζε δεδνκωλσλ ΞαξαηεξεηεξΫσλ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν θαη ΘξΪηε» ηνπ ΔηαΫξνπ 5 ζην πιαϋζην ηνπ Ωξγνπ κε ηϋηιν «PARA MARE TΝURISM εληαγκωλν ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα Θχπξνο », κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΡακεΫνπ ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη εζληθνχο πφξνπο ηεο ΔιιΨδαο θαη ηεο Θχπξνπ. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Ρύπορ Γιαγυνιζμού ΑναθΩηοςζα ΑπσΪ ΑνηικεΫμενο Ρόπορ εκηωλεζηρ Ωπγος ΞποϋπολογιζθεΫζα δαπψνη Σπημαηοδόηηζη Ωπγος ΞποθεζμΫα ςποβολϊρ διεςκπινϋζευν επϋ ηυν όπυν ηηρ διακϊπςξηρ ΘαηαληκηικΪ ημεπομηνϋα και ώπα ςποβολϊρ πποζθοπών Ρόπορ καηψθεζηρ πποζθοπών Γεκφζηνο αλνηθηφο δηαγσληζκφο ζε Δπξψ κε θξηηϊξην θαηαθχξσζεο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊο Ψπνςεο πξνζθνξψ Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο (ΔηαΫξνο 5 ηνπ Έξγνπ PARA MARE TOURISM) ΔπηινγΪ Αλαδφρνπ ηνπ Ωξγνπ κε ηϋηιν PARA -MARE TOURISM εληαγκωλν ζην Ξξφγξακκα ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα Θχπξνο », κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΡακεΫνπ ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη εζληθνχο πφξνπο ηεο ΔιιΨδαο θαη ηεο Θχπξνπ, γηα ηo παξαδνηωo ηνπ εηαϋξνπ 5 (Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο / ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο). ΔιιΨδα θαη Θχπξνο Δθαηφλ δωθα ρηιηψδεο επξψ ( ,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ ΦΞΑ Ρν Ωξγν ζπγρξεκαηνδνηεϋηαη θαηψ 80% απφ ην Δπξσπατθφ ΡακεΫν ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο (Δ.Ρ.Ξ.Α.) θαη θαηψ 20% απφ εζληθνχο πφξνπο ηεο ΔιιΨδαο θαη ηεο Θχπξνπ ζην πιαϋζην ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο ΔιιΨδα-Θχπξνο (ΠΑΔΞ 302/8). Ρν αξγφηεξν εληφο Ωμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελϋα ππνβνιϊο ησλ πξνζθνξψλ. 16 ΗΝΙΗΝ 2012, εκωξα ΓΔΡΔΟΑ θαη ψξα 11:00 π.κ. Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο, Κεηξνπφιεσο 12-14, ΑζΪλα, ΡΘ (8 νο φξνθνο). ΖμεπομηνΫα και ώπα αποζθπψγιζηρ πποζθοπών ΓιΨπκεια ιζσύορ πποζθοπών ΓιΨπκεια εκηωλεζηρ ηηρ Πύμβαζηρ 16 ΗΝΙΗΝ 2012, εκωξα ΓΔΡΔΟΑ θαη ψξα 11:30 π.κ. Δθαηφλ εϋθνζη (120) εκωξεο, απφ ηελ επφκελε ηεο δηελωξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, Ϊηνη Ωσο 16 ΛΝΔΚΒΟΗΝ κϊλεο απφ ηελ εκεξνκελϋα ππνγξαθϊο ηεο Πχκβαζεο. Δκηιμώμενη ημεπομηνϋα ςπογπαθϊρ ζύμβαζηρ 1 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 2012 ΖμεπομηνΫα διακϊπςξηρ ΡΟΗΡΖ 12 ΗΝΛΗΝ Θχπξνπ ζην πιαϋζην ηνπ Δπξσπατθνχ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο ΔιιΨδα-Θχπξνο

7 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΑΔΑ: Β4ΛΕ469ΗΞΚ-ΠΦ2 Α ΚΔΟΝΠ: ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ... 9 ΝΟΗΠΚΝΗ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ... 9 Α.1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 9 A.2 ΝΟΗΠΚΝΗ... 9 Α.3 ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ A.3.1 ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ A.3.2 ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ A.3.3 ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ Α.4 ΑΗΡΖΠΖ ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ Α.5 ΣΟΝΛΝΠ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ Α.6 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Α.7 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ A.7.1 ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ A.7.2 ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ A.7.3 ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΑ A.7.4 ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α.8 ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α.10 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΝΦΑΘΔΙΥΛ Α.10.1 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ A.10.2 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ A.10.3 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ Α.11 ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α.12 ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α.13 ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ Α.14 ΚΔΟΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Α.15 ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α.16 ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ Α.17 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ A.17.1 ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ A.17.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ A.17.3 ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ A.18 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Α.19 ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Α.19.1 ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ - ΑΛΑΘΔΠΖΠ Α.19.2 ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΒΑΠΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ Α.20 ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ Α.21 ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ A.21.1 ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ A.21.2 ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ A.21.3 ΚΔΡΑΘΔΠΖ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Α.22 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ A.22.1 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ Α.23 ΔΓΓΖΠΔΗΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ Α.24 ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ Α.26 ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ Α.27 ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ Α.28 ΙΠΖ ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΘΞΡΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΚΔΟΝΠ Β : ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΚΔΘΝΓΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ: ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΠΔΥΛ

8 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ: ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ

9 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ Α ΚΔΟΝΠ: ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΝΟΗΠΚΝΗ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ Α.1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ Ρν Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο (ζην εμϊο: ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ) πξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε θξηηϊξην θαηαθχξσζεο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊ Ψπνςε πξνζθνξψ γηα ηελ αλψδεημε Αλαδφρνπ ηνπ Ωξγνπ κε ηϋηιν PARA MARE TΝURISM : ΞξνβνιΪ & ΤεθηαθΪ ΠηΪξημε ηνπ ΘαιΨζζηνπ Ρνπξηζκνχ θαη ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν, ΘξΪηε θαη Θσ» εληαγκωλν ζην Ξξφγξακκα ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα Θχπξνο », Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 1 «Αληαγσληζηηθφηεηα», κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΡακεΫνπ ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη εζληθνχο πφξνπο ηεο ΔιιΨδαο θαη ηεο Θχπξνπ, γηα ην παξαδνηων ηνπ εηαϋξνπ 5 πποϋπολογιζμού ζςνολικϊρ δαπψνηρ εκατόν δέκα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ λφκηκνπ ΦΞΑ. ΑλαιπηηθΨ, ην αληηθεϋκελν ηνπ Ωξγνπ θαη ζπλνιηθψ νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηγξψθνληαη ζην κωξνο Β «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ηεο ΓηαθΪξπμεο απηϊο. A.2 ΝΟΗΠΚΝΗ Νη αθφινπζνη φξνη ζα Ωρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ δηαθνξεηηθψ, ηηο Ωλλνηεο πνπ ηνπο απνδϋδνληαη ζηε ζπλωρεηα: ΑναθΩηοςζα απσϊ Ρν Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο πνπ εδξεχεη ζηελ ΑζΪλα. ΑΔΑ: Β4ΛΕ469ΗΞΚ-ΠΦ2 Όπγανο Θαηακύπυζηρ Γιαγυνιζμού ΔΫλαη ε ΘεληξηθΪ ΓηνΫθεζε ηνπ ΝΔΔ, Ωξγν ηεο νπνϋαο εϋλαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκψησλ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ. Έγκπιζη ΞποκΪπςξηρ Ρν Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ηεο ΔιιΨδαο (OEE) κε ηελ απφθαζε ηεο Θ/55/ ζπλεδξϋαζεο ηεο ΘεληξηθΪο ΓηνΫθεζεο ηνπ OEE εγθξϋλεη θαη πξνθεξχζζεη ην δηαγσληζκφ απηφ. ΞποκΪπςξη Ζ παξνχζα πξνθϊξπμε πνπ απνηειεϋηαη απφ: ην ΚΩξνο Α: ΓεληθνΫ θαη ΔηδηθνΫ Όξνη ην ΚΩξνο Β: ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο ην ΞαξΨξηεκα Η: ΚΩζνδνο Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ ην ΞαξΨξηεκα ΗΗ: πφδεηγκα ΔγγπΪζεσλ ην ΞαξΨξηεκα ΗΗΗ: ΠρΩδην Πχκβαζεο ην ΞαξΨξηεκα IV: ΓηθαηνινγεηηθΨ Θαηαθχξσζεο. Έπγο Ρν Έξγν ζα Ωρεη σο αληηθεϋκελν ηελ παξνρϊ ππεξεζηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ, θαηαγξαθϊ, παξακεηξνπνϋεζε θαη θαηαρψξεζε δεδνκωλσλ γηα ηα ΞαξαηεξεηΪξηα Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν θαη ΘξΪηε, ζηα πιαϋζηα ηνπ Ωξγνπ: PARA MARE TOURISM, 9

10 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ Απμόδιορ για ηην ΞαποσΪ πληποθοπιών Αξκφδηνο ππψιιεινο γηα ηελ παξνρϊ ζρεηηθψλ κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξηψλ εϋλαη ν ΚπηζκπΫθνο Ξαλαγηψηεο, ηειωθσλα επηθνηλσλϋαο: , ΞιεξνθνξΫεο γηα ην δηαγσληζκφ παξωρνληαη θαηψ ηηο εξγψζηκεο εκωξεο θαη ψξεο. ΔπιηποπΪ Αξιολόγηζηρ Ξποζθοπών (3μελΪρ) Ζ αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ Ξξνζθνξψλ ΔπηηξνπΪ, ε νπνϋα ζα πξνβεϋ ζηνλ Ωιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζα γλσκνδνηϊζεη γηα ηελ ηερληθϊ επψξθεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ζα ηηο βαζκνινγϊζεη αλαιφγσο. ΠπγθξνηεΫηαη κε ηε δηαδηθαζϋα θιϊξσζεο φπσο πξνβιωπεηαη απφ ηνλ Λ.4024/2011(ΦΔΘ 226/Α/ ) απφ ππαιιϊινπο ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο. ΔπιηποπΪ ΔνζηΨζευν(3μελΪρ) Ζ ΔπηηξνπΪ ζπγθξνηεϋηαη κε ηε δηαδηθαζϋα θιϊξσζεο φπσο πξνβιωπεηαη απφ ηνλ Λ.4024/2011(ΦΔΘ 226/Α/ ) απφ ππαιιϊινπο ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο θαη ζα απνθαϋλεηαη επϋ ησλ ελζηψζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε θψζε ζηψδην ηεο δηαδηθαζϋαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΔπιηποπΪ ΞαπαλαβΪρ και Ξαπακολούθηζηρ ηος Έπγος (3μελΪρ) Ζ ΔπηηξνπΪ ζπγθξνηεϋηαη κε ηε δηαδηθαζϋα θιϊξσζεο φπσο πξνβιωπεηαη απφ ηνλ Λ.4024/2011(ΦΔΘ 226/Α/ ) απφ ππαιιϊινπο ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο ε νπνϋα εμνπζηνδνηεϋηαη λα εθπξνζσπεϋ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ζηελ εθηωιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ δηθαησκψησλ Ϊ θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο αλϊθνπλ δπλψκεη ηεο Πχκβαζεο θαη Ωρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξαιαβϊ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επϋβιεςε ηεο εθηωιεζεο ηνπ Ωξγνπ απφ ηνλ ΑλΨδνρν. ΞποζθΩπυν ΝπνηνδΪπνηε θπζηθφ Ϊ λνκηθφ πξφζσπν θαζψο θαη ΘνηλνπξαμΫεο, Ϊ ελψζεηο θπζηθψλ Ϊ/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ εϋλαη αλαγλσξηζκωλνη αλψδνρνη ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ Ωξγνπ θαη παξωρνπλ ερωγγπα Ψξηηαο εθηωιεζεο ηεο Πχκβαζεο. Δκππόζυπορ Ν ππνγξψθσλ ηελ πξνζθνξψ ζηελ πεξϋπησζε πνπ απηϊ δελ ππνγξψθεηαη απφ ηνλ Ϋδην ηνλ ΞξνζθΩξνληα- πνπ κπνξεϋ λα εϋλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ΞξνζθΩξνληα Ϊ πξφζσπν εμνπζηνδνηεκωλν απφ απηφλ, Ϊ ζε πεξϋπησζε Ωλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκωλν απφ φια ηα κωιε ηεο Ωλσζεο. ΑνηΫκληηορ Ρν πξφζσπν πνπ ν ΞξνζθΩξσλ κε δϊισζϊ ηνπ, ζηελ νπνϋα πεξηιακβψλνληαη ηα πιϊξε ζηνηρεϋα ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθϊ δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θ.ιπ.), νξϋδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλψγθεο επηθνηλσλϋαο ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο κε ηνλ ΞξνζθΩξνληα. 10

11 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ ΑνΨδοσορ Ν ΞξνζθΩξσλ πνπ ζα επηιεγεϋ θαη ζα ζπλψςεη Πχκβαζε κε ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζϋα πνπ πεξηγξψθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. Θαηακύπυζη Κε απφθαζε ηεο ΘεληξηθΪο ΓηνΫθεζεο θαηαθπξψλεηαη ην απνηωιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ ΑλΨδνρν. Πύμβαζη Ζ Ωγγξαθε ζπκθσλϋα κεηαμχ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνϋα θαηαξηϋδεηαη κεηψ ηελ αλαθνϋλσζε ηεο Θαηαθχξσζεο. Ξποϋπολογιζμόρ Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ σο πηζαλϊ δαπψλε γηα ηελ πινπνϋεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκωλν Ξξνυπνινγηζκφ. Πςμβαηικό ΡΫμημα Ζ ηηκϊ πξνζθνξψο ζηελ νπνϋα ζα θαηαθπξσζεϋ ην Ωξγν θαη ζα απνηειωζεη ην νηθνλνκηθφ αληηθεϋκελν ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Νη επηθεθαιϋδεο, νη ηϋηινη ησλ Ψξζξσλ, νη ππφηηηινη θαη ν πϋλαθαο πεξηερνκωλσλ ηϋζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλψγλσζεο θαη δελ ιακβψλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεϋα ηεο ΞξνθΪξπμεο. Α.3 ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ A.3.1 ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεϋ ζχκθσλα κε ηελ θεϋκελε λνκνζεζϋα θαη ηδηαϋηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηψμεηο : 1. Ρνπ Λ. 2522/1997 (ΦΔΘ 178/Α/ ) πεξϋ δηθαζηηθϊο πξνζηαζϋαο θαηψ ην ζηψδην πνπ πξνεγεϋηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβψζεσο δεκνζϋσλ Ωξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΝδεγΫα 89/665/ΔΝΘ. 2. Ρν Λ. 2362/1995 (ΦΔΘ 247/Α/ ) πεξϋ δεκνζϋνπ ινγηζηηθνχ ειωγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξψηνπο θαη Ψιιεο δηαηψμεηο. 3. Ρν Λ. 2286/1995 (ΦΔΘ/Α/19/ ) «ΞξνκΪζεηεο ηνπ δεκνζϋνπ ηνκωα θαη ξπζκϋζεηο ζρεηηθψλ ζεκψησλ». 4. Ρελ ΝδεγΫα 2004/18/ΔΘ πεξϋ ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ Ωξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηϊζεηο ησλ Νδεγηψλ2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ απφ ηνλ ΔΘ/1422/ Ρνλ κε αξηζκ. 1251/2011 Θαλνληζκφ ηεο Δ.Δ. γηα ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγϊο ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΘ,2004/18/ΔΘ ΘΑΗ 2009/81/ΔΘ θαηψ ηηο δηαδηθαζϋεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 6. Ρν Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/ ) πεξϋ πξνζαξκνγϊο ηεο ΔιιεληθΪο ΛνκνζεζΫαο ζηηο δηαηψμεηο ηεο ΝδεγΫαο 2004/18/ΔΘ "πεξϋ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ Ωξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ", φπσο ηξνπνπνηϊζεθε κε ηελ ΝδεγΫα 2005/51/ΔΘ ηεο 11

12 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ ΔπηηξνπΪο θαη ηελ ΝδεγΫα 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 16εο ΛνεκβξΫνπ Ρν Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ 150/Α/ ) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ ΓεκνζΫνπ», εθαξκνδφκελνπ αλαινγηθψ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηψ ξπζκϋδνληαη κε ην παξφλ. 8. Ρν Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α/ ) πεξϋ δηθαζηηθϊο πξνζηαζϋαο θαηψ ηε ζχλαςε δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ. 9. ηνπ Ξ.Γ. 82/1996 (ΦΔΘ 66/Α/ ) «ΝλνκαζηηθνπνΫεζε ησλ κεηνρψλ ειιεληθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ κεηωρνπλ ζηηο δηαδηθαζϋεο αλψιεςεο Ωξγσλ Ϊ πξνκεζεηψλ ηνπ ΓεκνζΫνπ Ϊ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζϋνπ ηνκωα». 10. Ρν Λ. 3060/2002 (ΦΔΘ 242/Α/ ), Άξζξν 2 «Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ζπκβψζεσλ πξνκεζεηψλ, παξνρϊο ππεξεζηψλ θαη δεκνζϋσλ Ωξγσλ». 11. Ρν Λ. 3090/2002 (ΦΔΘ Α 329/ ), Άξζξν 9, παξψγξαθνο Ρν Λ. 3021/2002 (ΦΔΘ 143/Α/ ) «ΞεξηνξηζκνΫ ζηε ζχλαςε δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ κε πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη Ϊ ζπκκεηωρνπλ ζε επηρεηξϊζεηο κωζσλ ελεκωξσζεο θαη Ψιιεο δηαηψμεηο». 13. Ρν Λ. 2328/1995 (ΦΔΘ 159/A/ ), Άξζξν 15 «ΝλνκαζηηθνπνΫεζε κεηνρψλ», φπσο εθψζηνηε ηξνπνπνηεϋηαη θαη ηζρχεη. 14. Ρν Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ 267/Α/ ) πεξϋ δηαρεϋξηζεο, ειωγρνπ θαη εθαξκνγϊο αλαπηπμηαθψλ παξεκβψζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθϊ πεξϋνδν Ρελ κε αξηζκφ 14023/ΔΘ521/ (ΦΔΘ 415/Β/ ) απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ ΝηθνλνκΫαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ΛαπηηιΫαο πεξϋ ζπζηϊκαηνο δηαρεϋξηζεο θαη ειωγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ ηνπ ζηφρνπ «ΔπξσπατθΪ ΔδαθηθΪ ΠπλεξγαζΫα» θαη ηνλ ηζρχνληα Νδεγφ ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο (Νδεγφ ΔθηΩιεζεο Έξγσλ). 16. Ρελ κε αξηζ. C(2008)1131/ Απφθαζε ηεο ΔπξσπατθΪο ΔπηηξνπΪο γηα ηελ Ωγθξηζε ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα Θχπξνο » θαζψο θαη ηελ 1ε ηξνπνπνϋεζε ηεο κε αξηζκφ C(2009)1883 / Ρνλ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006 ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 5εο ΗνπιΫνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθφ ΡακεΫν ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη γηα ηελ θαηψξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1783/ Ρνλ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (EK) αξηζ. 1083/2006 ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 11εο ΗνπιΫνπ 2006 πεξϋ θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηψμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ ΡακεΫν ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ ΡακεΫν θαη ην ΡακεΫν ΠπλνρΪο θαη ηελ θαηψξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1260/ Ρνπο Θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ: - ηηο δεκφζηεο ζπκβψζεηο θαη ηνλ αληαγσληζκφ -ηελ πξνζηαζϋα ηνπ πεξηβψιινληνο -ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ -ηελ απνθπγϊ ησλ δηαθξϋζεσλ -ηελ επηιεμηκφηεηα δαπαλψλ -ηελ πιεξνθφξεζε θαη δεκνζηφηεηα 20. Ρν COCOF 09/0003/00-EL Δλεκεξσηηθφ ζεκεϋσκα ζρεηηθψ κε ηνπο δεϋθηεο απψηεο γηα ην ETΞA, ην ΔΘΡ θαη ην ΡακεΫν ΠπλνρΪο. 21. Ρελ απφθαζε ηεο ΔπηηξνπΪο ΔπηινγΪο ΞξΨμεσλ γηα ηελ Ωγθξηζε ησλ δχν Ωξγσλ, α) «ΞξνβνιΪ θαη ςεθηαθϊ ζηϊξημε ηνπ ζαιψζζηνπ ηνπξηζκνχ ηεο λνηηναλαηνιηθϊο κεζνγεϋνπ» κε αθξσλχκην MARE TOURISM θαη β) 12

13 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ «ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν θαη ΘξΪηε» κε αθξσλχκην ΞΑΟΑ.ΡΝΟΗΠΚ θαζψο θαη ηηο εγθεθξηκωλεο ΑηηΪζεηο πνβνιϊο Ξξφηαζεο ησλ δχν Ωξγσλ. 22. Ρε ΓξαπηΪ ΓηαδηθαζΫα ηεο 11 εο ΝθησβξΫνπ 2011 γηα ηελ Ωγθξηζε απφ ηελ ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο (ΞαξΨξηεκα 1) α) ηνπ Ωξγνπ κε αθξσλχκην «PARA - MARE TOURISM» πνπ πξνωθπςε απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ δχν παξαπψλσ Ωξγσλ αξρηθνχ εγθεθξηκωλνπ απφ ηελ ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο πξνυπνινγηζκνχ ,00 θαη ,00 αληϋζηνηρα (ζχλνιν πξνυπνινγηζκνχ ησλ δχν Ωξγσλ ,00 ) θαη β) ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ην επηπιωνλ πνζφ ησλ ,00. Ρν λων Ωξγν Ωρεη ηϋηιν «ΞξνβνιΪ & ΤεθηαθΪ ΠηΪξημε ηνπ ΘαιΨζζηνπ Ρνπξηζκνχ θαη ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν, ΘξΪηε θαη Θσ», ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ,00, ΔπηθεθαιΪ ΔηαΫξν ην ΓΪκν Θσ θαη πξνυπνινγηζκνχο αλψ εηαϋξν σο εμϊο: i) ΓΪκνο Θσ ,00 (ΔπηθεθαιΪο ΔηαΫξνο) ii) Θππξηαθφο Νξγαληζκφο Ρνπξηζκνχ (ΔηαΫξνο 2) ,00 iii) Ρερλνινγηθφ ΞαλεπηζηΪκην Θχπξνπ (ΔηαΫξνο 3) ,00 iv) ΓΪκνο ΠεηεΫαο (ΔηαΫξνο 4) ,00 v) Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο (ΔηαΫξνο 5) , Ρελ εγθεθξηκωλε ΑΫηεζε πνβνιϊο Ξξφηαζεο ηνπ λωνπ ζπγρσλεπκωλνπ Ωξγνπ. 24. Ρελ Απφθαζε ηεο Θ/23/ ζπλεδξϋαζεο ηεο ΘεληξηθΪο ΓηνΫθεζεο ηνπ Oηθνλνκηθνχ EπηκειεηεξΫνπ κε ζωκα «Έγθξηζε ζπκκεηνρϊο ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο / ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο σο εηαϋξνπ 5 ηνπ εγθεθξηκωλνπ Ωξγνπ PARA MARE TOPURISM: ΞξνβνιΪ & ΤεθηαθΪ ΠηΪξημε ηνπ ΘαιΨζζηνπ Ρνπξηζκνχ θαη ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν, ΘξΪηε θαη Θσ, ζην πιαϋζην ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ », θαζψο θαη ηελ απφ 27 εο ΝθησβξΫνπ 2011 ΠπκθσλΫα ΔηαηξηθΪο ΠπλεξγαζΫαο. 25. Ρν κε αξ. πξση /Γ1941/ Ωγγξαθν ηεο ΘνηλΪο ΡερληθΪο ΓξακκαηεΫαο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα- Θχπξνο » θαζψο θαη ηελ απφ Πχκβαζε Σξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ωξγνπ PARA MARE TOURISM κεηαμχ ηεο ΓηαρεηξηζηηθΪο ΑξρΪο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο θαη ηνπ ΓΪκνπ Θσ σο επηθεθαιϊο εηαϋξνπ, κε θσδηθφ Θ1_1_12, ζχκθσλα κε ηελ νπνϋα ε δηψξθεηα ηνπ Ωξγνπ νξϋδεηαη ζηνπο 24 κϊλεο θαη o ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ωξγνπ εϋλαη ,00 επξψ εθ ησλ νπνϋσλ ηα ,00 αθνξνχλ ηηο ελωξγεηεο ηνπ ΔηαΫξνπ 5 (Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο / ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο). 26. Ρελ κε αξηζκφ 54352/ΓΔ-8627/ (ΑΓΑ: 456ΕΦ-7ΑΘ) Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ ΑλΨπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ΛαπηηιΫαο γηα ηελ Ωληαμε ην ελ ιφγσ Ωξγνπ ζηελ ΠΑΔΞ 302/ Ρελ Απφθαζε ηεο Θ/55/ ζπλεδξϋαζεο ηεο ΘεληξηθΪο ΓηνΫθεζεο ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο κε ζωκα: «Έγθξηζε γηα ηε δηελωξγεηα Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊ Ψπνςε πξνζθνξψ γηα ηελ αλψδεημε Αλαδφρνπ ηνπ Ωξγνπ κε ηϋηιν «PARA MARE TOURISM : ΞξνβνιΪ & ΤεθηαθΪ ΠηΪξημε ηνπ ΘαιΨζζηνπ Ρνπξηζκνχ θαη ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν, ΘξΪηε θαη Θσ» εληαγκωλν ζην Ξξφγξακκα ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο ΔιιΨδα Θχπξνο , κε ηε 13

14 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΡακεΫνπ ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη εζληθνχο πφξνπο, γηα ην παξαδνηων ηνπ εηαϋξνπ 5. A.3.2 ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΑΔΑ: Β4ΛΕ469ΗΞΚ-ΠΦ2 Νη πξνζθπγωο ελψπηνλ δηθαζηηθψλ Ϊ δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαηψ απνθψζεσλ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο δηωπνληαη απφ ην Ψξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 118/Α/ ) θαη απφ ηνλ Λ.3886/2010 (ΦΔΘ Α 173), Ϊηνη: ΘαηΨ ηεο πξνθϊξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρϊο ππνςεθϋνπ ζε απηφλ θαη ηεο δηελωξγεηψο ηνπ, Ωσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθϊ απφθαζε, επηηξωπεηαη Ωλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζϋαο (ελδηθνθαλϊο πξνζθπγϊ). Κε ηελ Ωλζηαζε πνπ αζθεϋηαη θαηψ ηεο θαηαθπξσηηθϊο απφθαζεο επηηξωπεηαη θαη ε πξνβνιϊ ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ πξνζθνκϋδεη ν/νη ππνςϊθηνο πξνο ηνλ νπνϋν/νπο πξφθεηηαη λα γϋλεη ε θαηαθχξσζε. Νη αλσηωξσ ελζηψζεηο ππνβψιινληαη εγγξψθσο ζηελ ΔπηηξνπΪ ΓηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, σο εμϊο: Α) ΘαηΨ ηεο πξνθϊξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ: κωρξη ην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηϊκαηνο απφ ηε δεκνζϋεπζε ηεο πξνθϊξπμεο κωρξη ηελ εκεξνκελϋα ιϊμεσο ηεο πξνζεζκϋαο ππνβνιϊο ησλ πξνζθνξψλ, νη νπνϋεο θαη ζπλππνινγϋδνληαη. Ζ Ωλζηαζε εμεηψδεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπϊ ελζηψζεσλ, ε νπνϋα εθδϋδεη ζρεηηθϊ απφθαζε ην αξγφηεξν πωληε (5) εξγψζηκεο εκωξεο πξηλ ηελ δηελωξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Β) ΘαηΨ ησλ πξψμεσλ Ϊ παξαιεϋςεσλ ηεο αλαζωηνπζαο αξρϊο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρϊ νπνηνπδϊπνηε ππνςεθϋνπ ζηνλ δηαγσληζκφ Ϊ ηελ δηελωξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηελ δηαδηθαζϋα παξαιαβϊο θαη απνζθξψγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηψ ηελ δηψξθεηα δηεμαγσγϊο ηνπ Ϋδηνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγψζηκεο εκωξαο απφ απηϊλ θαηψ ηελ νπνϋα ν εληζηψκελνο Ωιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθωινπ. Ζ Ωλζηαζε απηϊ δελ επηθωξεη αλαβνιϊ Ϊ δηαθνπϊ ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιψ εμεηψδεηαη απφ ηελ ΔπηηξνπΪ ΓηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηψ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκψησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εθδϋδεηαη ζρεηηθϊ απφθαζε κεηψ απφ γλσκνδφηεζε ηεο ΔπηηξνπΪο ΔλζηΨζεσλ. Ζ Ωλζηαζε θαηψ ηεο ζπκκεηνρϊο ππνςεθϋνπ ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηεϋηαη ππνρξεσηηθψ ζε απηφλ θαηψ ηνπ νπνϋνπ ζηξωθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιϊο ηεο. Γ) ΘαηΨ ηεο δηελωξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Ωσο ηελ θαηαθπξσηηθϊ απφθαζε, κωζα ζε ρξνληθφ δηψζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζϋκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνςϊθηνο αλψδνρνο Ωιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθϊο πξψμεσο Ϊ παξαιεϋςεσο ηεο αλαζωηνπζαο αξρϊο. Ζ Ωλζηαζε απηϊ θνηλνπνηεϋηαη ππνρξεσηηθψ, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιϊ ηεο, ζε απηφλ θαηψ ηνπ νπνϋνπ ζηξωθεηαη. Ζ Ωλζηαζε εμεηψδεηαη απφ ηελ ΔπηηξνπΪ ΔλζηΨζεσλ θαη εθδϋδεηαη ζρεηηθϊ απφθαζε ηεο ην αξγφηεξν ζε δωθα (10) εξγψζηκεο εκωξεο απφ ηελ ιϊμε ηεο πξνζεζκϋαο ππνβνιϊο ελζηψζεσλ. Γ) Δθηφο ησλ αλσηωξσ πεξηπηψζεσλ, θαηψ ηεο θαηαθπξσηηθϊο απφθαζεο, φζνλ αθνξψ ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Ψξζξνπ 6 & 8 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 118/Α/ ), κωζα ζε ρξνληθφ δηψζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζϋκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνςϊθηνο Ωιαβε γλψζε ηεο αλσηωξσ θαηαθπξσηηθϊο απφθαζεο θαη ησλ σο Ψλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ Ωλζηαζε απηϊ θνηλνπνηεϋηαη ππνρξεσηηθψ, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιϊ ηεο, ζηνλ κεηνδφηε θαηψ ηνπ νπνϋνπ ζηξωθεηαη. Ζ Ωλζηαζε εμεηψδεηαη απφ ηελ απφ ηελ Αξκφδηα ΔπηηξνπΪ θαη εθδϋδεηαη ζρεηηθϊ απφθαζε ηεο ην αξγφηεξν ζε δωθα (10) εξγψζηκεο εκωξεο απφ ηελ ιϊμε ηεο αλσηωξσ ηξηεκωξνπ πξνζεζκϋαο. 14

15 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ ΔλζηΨζεηο πνπ ππνβψιινληαη γηα νπνηνπζδϊπνηε Ψιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπ πξναλαθεξφκελνπο, δελ γϋλνληαη δεθηωο. Ζ ζρεηηθϊ απφθαζε επϋ ηεο ελζηψζεσο θνηλνπνηεϋηαη ζηνπο εληζηψκελνπο ρσξϋο ππαϋηηα θαζπζηωξεζε ηεο αλαζωηνπζαο αξρϊο. Νη εληζηψκελνη ιακβψλνπλ πιϊξε γλψζε ηεο ζρεηηθϊο απφθαζεο, κεηψ ηελ θνηλνπνϋεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ αλαζωηνπζα αξρϊ, κε θξνληϋδα ηνπο. Ν ππνςϊθηνο κπνξεϋ θαηψ ησλ απνθψζεσλ πνπ επηβψιινπλ ζε βψξνπο ηνπ θπξψζεηο δπλψκεη ησλ Ψξζξσλ 18, 20, 26, 32, 34 θαη 39 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 118/Α/ ) λα ππνβψιιεη πξνζθπγϊ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζϋαο κωζα ζε αλαηξεπηηθϊ πξνζεζκϋα ηξηψληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελϋα πνπ Ωιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθϊο απφθαζεο ηεο ΔπηηξνπΪο δηελωξγεηαο. ΔπΫ ηεο πξνζθπγϊο, απνθαζϋδεη ε ΔπηηξνπΪ ΔλζηΨζεσλ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδωρεηαη πξνζβνιϊ κε Ψιιε νηαζδϊπνηε θχζεσο δηνηθεηηθϊ πξνζθπγϊ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ψζθεζεο Ωλζηαζεο ζχκθσλα κε ηα αλσηωξσ πξνζθνκϋδεηαη παξψβνιν ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 15, παξ. 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 118/Α/ ). A.3.3 ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΑΔΑ: Β4ΛΕ469ΗΞΚ-ΠΦ2 Ζ ζπκκεηνρϊ ζηνλ πξνθεξπζζφκελν, κε ηελ παξνχζα, δηαγσληζκφ εϋλαη αλνηθηϊ, επϋ Ϋζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθωο, νηθνλνκηθωο θαη ηερληθωο πξνυπνζωζεηο πνπ πξνβιωπνληαη ζηελ ΞξνθΪξπμε θαη δηαζωηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθϊ επψξθεηα θαη εκπεηξϋα. Πην δηαγσληζκφ γϋλνληαη δεθηωο νη πξνζθνξωο πνπ εϋλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζωζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθωο ηεο ΞξνθΪξπμεο. ΞξνζθνξΩο πνπ, θαηψ ηελ θξϋζε ηεο ΔπηηξνπΪο Γηαγσληζκνχ, εϋλαη αφξηζηεο Ϊ αλεπϋδεθηεο εθηϋκεζεο Ϊ πεξηωρνπλ φξνπο αληϋζεηνπο πξνο ηελ ΞξνθΪξπμε Ϊ / θαη αηξωζεηο, ραξαθηεξϋδνληαη σο κε απνδεθηωο θαη απνξξϋπηνληαη. Ρα Ωγγξαθα ηεο πξνζθνξψο θαη ηεο Πχκβαζεο θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθϊ αιιεινγξαθϋα πνπ εϋλαη δπλαηφ λα απαηηεζεϋ θαηψ ηε δηψξθεηα ηεο δηαδηθαζϋαο, ζπληψζζνληαη ζηελ ειιεληθϊ γιψζζα. Α.4 ΑΗΡΖΠΖ ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςεθϋνπο αλαδφρνπο δεηεζνχλ εγθαϋξσο ηα ζρεηηθψ κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ Ωγγξαθα, απηψ παξαδϋδνληαη Ϊ απνζηωιινληαη ζε απηνχο κωζα ζε Ωμη (6) εξγψζηκεο εκωξεο απφ ηε ιϊςε ηεο ζρεηηθϊο αϋηεζεο. Πε πεξϋπησζε πνπ νη παξαιϊπηεο ηεο ΞξνθΪξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζωλ αληϋγξαθν δελ εϋλαη πιϊξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πϋλαθα πεξηερνκωλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειϋδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηϊζνπλ απφ ηνλ Αξκφδην γηα ηελ ΞαξνρΪ Ξιεξνθνξηψλ, λων πιϊξεο αληϋγξαθν. Πε πεξϋπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθωο πιεξνθνξϋεο, ζρεηηθωο κε ηα Ωγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κωρξη θαη νθηψ (8) εκωξεο πξν ηεο εθπλνϊο ηεο πξνζεζκϋαο Ψζθεζεο ηεο Ωλζηαζεο ηνπ Ψξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Ξ.Γ. 118/07, απηωο παξωρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκωξεο πξν ηεο εθπλνϊο ηεο σο Ψλσ πξνζεζκϋαο. Πε θψζε Ψιιε πεξϋπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο Ψλσ ζπκπιεξσκαηηθωο πιεξνθνξϋεο, απηωο δϋλνληαη ην αξγφηεξν εληφο Ωμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελϋα ππνβνιϊο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξϋο ν πξνζθωξσλ λα Ωρεη δηθαϋσκα Ωλζηαζεο δπλψκεη ηνπ Ψξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α ηνπ Ξ.Γ. 118/07. 15

16 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ Α.5 ΣΟΝΛΝΠ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεϋ ζηελ Ωδξα ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο θαη ζπγθεθξηκωλα ζηελ αϋζνπζα ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ πνπ βξϋζθεηαη ζηελ νδφ Κεηξνπφιεσο 12-14,ΑζΪλα. Ζ ιϊμε ππνβνιϊο ησλ πξνζθνξψλ εϋλαη ε 16 ε ΗνπιΫνπ 2012, εκωξα ΓεπηΩξα θαη ψξα 11:00 π.κ. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ Α.6 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ Ζ ΞξνθΪξπμε απηϊ απνηειεϋηαη απφ: α. ην παξφλ ΚΩξνο Α (ΓεληθνΫ θαη ΔηδηθνΫ Όξνη) β. ην ΚΩξνο Β (ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο) γ. ην ΞαξΨξηεκα Η. ΚΩζνδνο Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ δ. ην ΞαξΨξηεκα ΗΗ. ΔγγπΪζεηο ε. ην ΞαξΨξηεκα ΗΗΗ. ΠρΩδην Πχκβαζεο ζη. ην ΞαξΨξηεκα IV. ΓηθαηνινγεηηθΨ Θαηαθχξσζεο. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Α.7 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ A.7.1 ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρϊο ζην δηαγσληζκφ Ωρνπλ θπζηθψ Ϊ λνκηθψ πξφζσπα, θαζψο θαη ΘνηλνπξαμΫεο Ϊ Δλψζεηο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε απνδεδεηγκωλε ηθαλφηεηα εθηωιεζεο ηνπ Ωξγνπ, πνπ πξνυπνζωηεη ηελ δπλαηφηεηα παξνρϊο ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκεϋο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ηνπηθϊο θαη πεξηθεξεηαθϊο αλψπηπμεο. Ρα θπζηθψ πξφζσπα πξωπεη λα εϋλαη ππϊθννη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο (Δ.Δ) Ϊ ησλ ρσξψλ ηνπ Δ.Ν.Σ. θαη λα εϋλαη εγθαηεζηεκωλα ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. Ϊ ηνπ θξψηνπο κωινπο ηνπ Δ.Ν.Σ. Ρα λνκηθψ πξφζσπα πξωπεη λα Ωρνπλ ζπζηαζεϋ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζϋα θξψηνπο κωινπο ηεο Δ.Δ. Ϊ ηνπ Δ.Ν.Σ. θαη λα Ωρνπλ ηελ θαηαζηαηηθϊ ηνπο Ωδξα ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. Ϊ ηνπ θξψηνπο κωινπο ηνπ Δ.Ν.Σ. ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρϊο Ωρνπλ επϋζεο νη ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ ππνβψιινπλ θνηλϊ πξνζθνξψ, κε ηηο παξαθψησ πξνυπνζωζεηο: Όηη ζηελ πξνζθνξψ αλαγξψθεηαη απαξαϋηεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρϊο θψζε εηαϋξνπ θαη ην εηδηθφ κωξνο ηνπ κε ην νπνϋν ζα αζρνιεζεϋ ζηα πιαϋζηα ηεο πινπνϋεζεο ηνπ Ωξγνπ. Όηη φια ηα πξφζσπα ηεο Ωλσζεο θαιχπηνπλ ηελ απαϋηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγϋαο ηνπο ζηελ ΔιιΨδα Ϊ ζε Ψιιν θξψηνο κωινο ηεο ΔΔ. Ϊ ηνπ Δ.Ν.Σ. Νη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκωλε λνκηθϊ κνξθϊ γηα ηελ ππνβνιϊ ηεο πξνζθνξψο ηνπο. Υζηφζν, ζε πεξϋπησζε πνπ ην πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα Ωξγν θαηαθπξσζεϋ ζε Ωλσζε πξνζψπσλ, εϋλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεϋ απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ λα πεξηβιεζεϋ νξηζκωλε λνκηθϊ κνξθϊ, ζην βαζκφ πνπ απηφ εϋλαη αλαγθαϋν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθϊ εθηωιεζε ηεο Πχκβαζεο. A.7.2 ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑπνθιεΫνληαη απφ ηε δηαδηθαζϋα αλψζεζεο φζνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηϊξηα ηνπ Ψξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007 θαη ζπγθεθξηκωλα εψλ: 16

17 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ α) πψξρεη ζε βψξνο ηνπο ακεηψθιεηε θαηαδηθαζηηθϊ απφθαζε γηα ζπκκεηνρϊ ζε εγθιεκαηηθϊ νξγψλσζε, θαηψ ην Ψξζξν 2 παξψγξαθνο 1 ηεο θνηλϊο δξψζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο (ΔΔ L 351 ηεο , ζει.1). β) πψξρεη ζε βψξνο ηνπο ακεηψθιεηε θαηαδηθαζηηθϊ απφθαζε γηα δσξνδνθϋα, θαηψ ην Ψξζξν 3 ηεο πξψμεο ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο , ζει.1) θαη ζην Ψξζξν 3 παξψγξαθνο 1 ηεο θνηλϊο δξψζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ (ΔΔ L 358 ηεο , ζει.2). γ) πψξρεη ζε βψξνο ηνπο ακεηψθιεηε θαηαδηθαζηηθϊ απφθαζε γηα απψηε, θαηψ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζϋα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ (ΔΔ C 316 ηεο , ζει.48). δ) πψξρεη ζε βψξνο ηνπο ακεηψθιεηε θαηαδηθαζηηθϊ απφθαζε γηα λνκηκνπνϋεζε εζφδσλ απφ παξψλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηψ ην Ψξζξν 1 ηεο νδεγϋαο 91/308/EOK ηνπ ΠπκβνπιΫνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνϋεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηϊκαηνο γηα ηε λνκηκνπνϋεζε εζφδσλ απφ παξψλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (Ψξζξν 43 παξ.1δ ηνπ ΞΓ 60/ ΦΔΘ64Α). ε) βξϋζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζψξηζε, παχζε δξαζηεξηνηϊησλ, αλαγθαζηηθϊ δηαρεϋξηζε Ϊ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιϊ εξγαζηψλ Ϊ ζε νπνηαδϊπνηε αλψινγε θαηψζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζϋα πξνβιεπφκελε απφ ηηο θαηψ πεξϋπησζε εθαξκνδφκελεο λνκνζεηηθωο θαη θαλνληζηηθωο δηαηψμεηο. ζη) θηλϊζεθε ελαληϋνλ ηνπο δηαδηθαζϋα θϊξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζψξηζε, Ϊ Ωθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθϊο δηαρεϋξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, Ϊ νπνηαδϊπνηε Ψιιε αλψινγε δηαδηθαζϋα πξνβιεπφκελε απφ ηηο θαηψ πεξϋπησζε εθαξκνδφκελεο λνκνζεηηθωο θαη θαλνληζηηθωο δηαηψμεηο. δ) θαηαδηθψζζεθαλ κε δηθαζηηθϊ απφθαζε κε ηζρχ δεδηθαζκωλνπ γηα αδϋθεκα πνπ αθνξψ ηελ επαγγεικαηηθϊ δηαγσγϊ ηνπο. ε) δελ Ωρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξψ ηελ θαηαβνιϊ ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθϊο αζθψιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζϋα ηεο ρψξαο φπνπ εϋλαη εγθαηαζηεκωλνη Ϊ ζχκθσλα κε ηε ειιεληθϊ λνκνζεζϋα. ζ) δελ Ωρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηηο ζρεηηθωο κε ηελ πιεξσκϊ ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζϋα ηεο ρψξαο φπνπ εϋλαη εγθαηαζηεκωλνη Ϊ ζχκθσλα κε ηε ειιεληθϊ λνκνζεζϋα. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ζε πεξϋπησζε ππνβνιϊο θνηλϊο πξνζθνξψο, νη παξαπψλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζωλαλ απφ ηνπο ζπκκεηωρνληεο ζηελ θνηλϊ πξνζθνξψ. ΔΨλ ζπληξωρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα Ωλαλ κφλν ζπκκεηωρνληα ζε θνηλϊ πξνζθνξψ, ε ππνβιεζεϋζα θνηλϊ πξνζθνξψ απνθιεϋεηαη απφ ην δηαγσληζκφ. A.7.3 ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΑ Γηα ηε ζπκκεηνρϊ ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη πξωπεη λα πιεξνχλ ππνρξεσηηθψ ηηο ελψσιζηερ πποϋποθωζειρ πνπ αθνξνχλ ηηο ηερληθωο θαη επαγγεικαηηθωο ηνπο ηθαλφηεηεο. Δηδηθφηεξα, πξωπεη λα δηαζωηνπλ απνδεδεηγκωλε ηεσνογνυζϋα και εμπειπϋα ζηελ πινπνϋεζε ζπκβψζεσλ ζπλαθψλ κε ηελ πξνθεξπζζφκελε, ηελ νπνϋα λα κπνξνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ επαξθψο. Υο ζπλαθϊο ζεσξεϋηαη ε εκπεηξϋα ζηελ παξνρϊ ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκεϋο: ΡνπξηζηηθΪο αλψπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΡνπηθΪο θαη πεξηθεξεηαθϊο αλψπηπμεο ΠηαηηζηηθΪο αλψιπζεο 17

18 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ Πρεδηαζκνχ, πινπνϋεζεο θαη αμηνιφγεζεο επξσπατθψλ πξνγξακκψησλ θαη πξνγξακκψησλ εδαθηθϊο ζπλεξγαζϋαο Γηα ην ιφγν απηφ, ν πξνζθωξσλ πξωπεη λα πξνζθνκϋζεη πϋλαθα ηνπιψρηζηνλ 2 ζπλαθψλ Ωξγσλ (ηϋηινο Ωξγνπ, ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ, νηθνλνκηθφ αληηθεϋκελν, δηψξθεηα εθηωιεζεο ηνπ Ωξγνπ) πνπ Ωρνπλ εθηειεζηεϋ θαηψ ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηϋα, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθψ νξζϊο εθηωιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Ρα πηζηνπνηεηηθψ απηψ αλαθωξνπλ ην πνζφ, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν εθηωιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη πξνζδηνξϋδνπλ εψλ πξαγκαηνπνηϊζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκθσλεζωληεο θαλφλεο θαη εψλ πεξαηψζεθαλ θαλνληθψ. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνζθνκϋζνπλ θαη νηνδϊπνηε Ψιιν ζηνηρεϋν ζρεηηθφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη δεμηφηεηωο ηνπο ζεσξνχλ ζθφπηκν. ΛνεΫηαη φηη ζε πεξϋπησζε πνπ ν πξνζθωξσλ εϋλαη Ωλσζε Ϊ θνηλνπξαμϋα πξνζψπσλ, νη αλσηωξσ πξνυπνζωζεηο αξθεϋ λα πιεξνχληαη αζξνηζηηθψ απφ ηα κωιε ηεο θνηλνπξαμϋαο. Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ Ωρεη δηθαϋσκα λα ειωγμεη κε θψζε λφκηκν ηξφπν ηελ αιϊζεηα ησλ αλσηωξσ δεινπκωλσλ. A.7.4 ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 1. ΘΨζε πξνζθνξψ απηψλ πνπ ζπκκεηωρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξωπεη ππνρξεσηηθψ θαη κε πνηλϊ απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ ΔγγςηηικΪ ΔπιζηολΪ ΠςμμεηοσΪρ, ηεο νπνϋαο ην πνζφ ζα πξωπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηφ 5% επϋ ηεο πξνυπνινγηζζεϋζαο ζπλνιηθϊο δαπψλεο ηνπ Ωξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ, Ϊηνη 5.500, Νη εγγπϊζεηο ζπκκεηνρϊο εθδϋδνληαη απφ πηζησηηθψ ηδξχκαηα Ϊ Ψιια λνκηθψ πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξψηε - κωιε ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο θαη Ωρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα απηφ ην δηθαϋσκα. 3. ΔγγπΪζεηο πνπ εθδϋδνληαη ζε θξψηνο - κωινο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο εθηφο ηεο ΔιιΨδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθψ απφ επϋζεκε κεηψθξαζϊ ηνπο ζηελ ΔιιεληθΪ γιψζζα. 4. Νη εγγπϊζεηο ζα πξωπεη λα εϋλαη ζπκπιεξσκωλεο ζχκθσλα κε ην αληϋζηνηρν ππφδεηγκα ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΗΗ ηεο παξνχζαο. 5. Πε πεξϋπησζε πνπ ν αλψδνρνο, ζηνλ νπνϋν ζα θαηαθπξσζεϋ ν δηαγσληζκφο αξλεζεϋ λα ππνγξψςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε Ϊ λα θαηαζωζεη ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θαησηωξσ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IΗ ηνπ παξφληνο, Ϊ λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδϊπνηε Ψιιε ππνρξωσζϊ ηνπ, πνπ απνξξωεη απφ ηε ζπκκεηνρϊ ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη Ωθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρϊο θαηαπϋπηεη απηνδηθαϋσο ππωξ ηνπ ΔπηκειεηεξΫνπ. 6. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρϊο πξωπεη λα Ωρεη ρξνληθϊ ηζρχ Ωνα (1) ηοςλψσιζηον μϊνα κεηψ ηνλ ρξφλν ιϊμεο ηεο πξνζθνξψο. 7. Πηελ πεξϋπησζε θνηλνπξαμϋαο εηαηξηψλ Ϊ Ωλσζεο, νη εγγπϊζεηο πεξηιακβψλνπλ θαη φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμϋαο Ϊ ηεο Ωλσζεο. Πην ζψκα ηεο εγγπεηηθϊο ζα πξωπεη λα αλαγξψθνληαη ηα νλφκαηα φισλ ησλ εηαϋξσλ ηεο Ωλσζεο Ϊ λα πξνζθνκηζηνχλ εγγπεηηθωο απφ θψζε κωινο ηεο θνηλνπξαμϋαο Ϊ ηεο Ωλσζεο σο πξνο ην πνζνζηφ πνπ ζπκκεηωρνπλ. 8. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρϊο πνπ αθνξψ ηνλ αλψδνρν ζηνλ νπνϋν θαηαθπξψζεθε ην Ωξγν επηζηξωθεηαη κεηψ ηελ θαηψζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιϊο εθηωιεζεο, καδϋ κε ηελ ππνγξαθϊ ηεο ζχκβαζεο. Νη εγγπϊζεηο ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξωθνληαη κωζα ζε δεθαπωληε (15) εκωξεο απφ ηελ εκεξνκελϋα αλαθνϋλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. 18

19 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α.8 ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Νη πξνζθνξωο ηνπνζεηνχληαη κωζα ζε εληαϋν ζθξαγηζκωλν θψθειν, ζε δύο (2) ανηϋηςπα, δαθηπινγξαθεκωλεο θαη ππνρξεσηηθψ ζηελ ΔιιεληθΪ γιψζζα κε εμαϋξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ εϋλαη δπλαηφ λα αλαθωξνληαη θαη ζηελ ΑγγιηθΪ γιψζζα, Ϊ εθφζνλ απηνϋ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ΔιιεληθΪ, κφλνλ ζηελ ΑγγιηθΪ. Ρν Ωλα αληϋηππν ζα θωξεη ηελ Ωλδεημε «ΞΟΥΡΝΡΞΝ» θαη ζα ππεξηζρχεη ζε πεξϋπησζε αζπκθσλϋαο ηνπ κε ηα ππφινηπα αληϋηππα. Νη πξνζθνξωο δελ πξωπεη λα Ωρνπλ μχζκαηα, ζβεζϋκαηα, πξνζζϊθεο, δηνξζψζεηο. ΔΨλ ππψξρεη ζηελ πξνζθνξψ νπνηαδϊπνηε δηφξζσζε, απηϊ πξωπεη λα εϋλαη θαζαξνγξακκωλε θαη κνλνγξακκωλε απφ ηνλ πξνκεζεπηϊ, θαη ηϋζεηαη ζηελ θξϋζε ηεο επηηξνπϊο δηελωξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ πξνζθνξψ απνξξϋπηεηαη φηαλ ππψξρνπλ ζε απηϊ δηνξζψζεηο, πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθϊ, θαηψ ηελ θξϋζε ηεο επηηξνπϊο δηελωξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξωπεη λα αλαθωξνληαη αλαθεθαιαησηηθψ ζηελ αξρϊ ηεο πξνζθνξψο. Πην θψθειν θψζε πξνζθνξψο πξωπεη λα αλαγξψθνληαη επθξηλψο: Ζ ιωμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ». Ν πιϊξεο ηϋηινο ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο πνπ δηελεξγεϋ ην δηαγσληζκφ. Ν αξηζκφο ηεο δηαθϊξπμεο. Ζ εκεξνκελϋα δηελωξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ρα πιϊξε ζηνηρεϋα ηνπ ΞξνζθΩξνληα. Ν θπξϋσο ζθξαγηζκωλνο θψθεινο θψζε πξνζθνξψο πεξηιακβψλεη ηνπο αθφινπζνπο ηπειρ (3) ζθπαγιζμωνοςρ επιμωποςρ θακωλοςρ («πνθαθωινπο») πνπ θωξνπλ εμσηεξηθψ θαη ηηο ελδεϋμεηο ηνπ θπξϋσο θαθωινπ θαη ζηνπο νπνϋνπο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθψ κε ηελ πξνζθνξψ ζηνηρεϋα θαη ζπγθεθξηκωλα: 1. ΦΨκελορ «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ» πνπ πεξηωρεη ηα ηππηθψ θαη ινηπψ δηθαηνινγεηηθψ πνπ ππνβψιιεη ππνρξεσηηθψ θαη επϋ πνηλϊ απνθιεηζκνχ ν πξνζθωξνληαο. 2. ΦΨκελορ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πνπ πεξηωρεη κε πνηλϊ απνθιεηζκνχ ηελ ππόηαζη πποζωγγιζηρ ηηρ επγαζϋαρ, ε νπνϋα ζα αλαθωξεη ζπλνπηηθψ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνϋν ν ππνςϊθηνο ΑλΨδνρνο ζθνπεχεη λα πξνζεγγϋζεη ηελ εξγαζϋα θαη ησλ κεζφδσλ Ϊ/θαη εξγαιεϋσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηϊζεη ζρεηηθψ. 3. ΦΨκελορ «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πεξηιακβψλεη κε πνηλϊ απνθιεηζκνχ ηελ ππνγεγξακκωλε νηθνλνκηθϊ πξνζθνξψ ηνπ ππνςεθϋνπ Αλαδφρνπ, ε νπνϋα ζα πξωπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαη λα βαζϋδεηαη ζηα ζηνηρεϋα ηεο ηερληθϊο ηνπ πξνζθνξψο. ΞξνζθνξΩο πνπ δελ Ωρνπλ ζε ρσξηζηνχο θαθωινπο ηα δηθαηνινγεηηθψ, ηελ ηερληθϊ πξνζθνξψ θαη ηελ νηθνλνκηθϊ πξνζθνξψ ηνπνζεηεκωλεο κωζα ζηνλ θπξϋσο θψθειν ζα απνξξϋπηνληαη σο απαξψδεθηεο. ΞξνζθνξΩο πνπ ππνβψιινληαη αλνηθηωο ζα απνξξϋπηνληαη σο απαξψδεθηεο. Νη ζπκκεηωρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξωπεη ππνρξεσηηθψ λα Ωρνπλ ππνγεγξακκωλε ηφζν ηελ ηερληθϊ, φζν θαη ηελ νηθνλνκηθϊ ηνπο πξνζθνξψ. Νη πξνζθνξωο πξωπεη λα ζπληαρζνχλ κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηψμε, ηελ αξϋζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθψ πνπ θαζνξϋδνληαη ζηελ ΞξνθΪξπμε θαη λα θωξνπλ ηελ ππνγξαθϊ ηνπ ΞξνζθΩξνληα Ϊ ηνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ, ελψ φιεο νη ζειϋδεο ηνπο ζα πξωπεη λα κνλνγξψθνληαη απφ ηνλ Ϋδην. 19

20 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ Α.10 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΝΦΑΘΔΙΥΛ Α.10.1 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Νη ππνςϊθηνη απαηηεϋηαη λα ππνβψιινπλ καδϋ κε ηελ πξνζθνξψ ηνπο ζηνλ θπξϋσο θψθειν ηα παξαθψησ δηθαηνινγεηηθψ: i. Δγγχεζε ζπκκεηνρϊο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνϋα ζπληψζζεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο ΞαξαγξΨθνπ Α.7.3 ηνπ παξφληνο. ii. πεχζπλε ΓΪισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθψζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνϋα ζα αλαγξψθνληαη φηη: ΑπνδΩρνκαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθϊξπμεο. Ζ πξνζθνξψ ζπληψρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθϊξπμεο, ησλ νπνϋσλ Ωιαβε πιϊξε θαη αλεπηθχιαθην γλψζε. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξψ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Ωξγνπ. Ρα ζηνηρεϋα πνπ αλαθωξνληαη ζηελ πξνζθνξψ εϋλαη αιεζϊ θαη αθξηβϊ. ΞαξαηηεΫηαη απφ θψζε δηθαϋσκα απνδεκϋσζϊο ηνπ ζρεηηθφ κε νπνηαδϊπνηε απφθαζε ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο γηα αλαβνιϊ Ϊ αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. iii. πεχζπλε ΓΪισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθψζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνϋα ζα αλαγξψθνληαη: ηα ζηνηρεϋα ηεο πξνθϊξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ζπκκεηωρνπλ, φηη, κωρξη θαη ηελ εκωξα ππνβνιϊο ηεο πξνζθνξψο ηνπο: δελ Ωρνπλ θαηαδηθαζζεϋ κε ακεηψθιεηε απφθαζε γηα θψπνην απφ ηα παξαθψησ αδηθϊκαηα ηνπ Ψξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Θ. 64/ ), Ϊηνη: ΠπκκεηνρΪ ζε εγθιεκαηηθϊ νξγψλσζε, φπσο απηϊ νξϋδεηαη ζην Ψξζξν 2 παξψγξαθνο 1 ηεο θνηλϊο δξψζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ΓσξνδνθΫα, φπσο απηϊ νξϋδεηαη αληϋζηνηρα ζην Ψξζξν 3 ηεο πξψμεο ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην Ψξζξν 3 παξψγξαθνο 1 ηεο θνηλϊο δξψζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο ΑπΨηε, θαηψ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθψ κε ηελ πξνζηαζϋα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ. ΛνκηκνπνΫεζε εζφδσλ απφ παξψλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξϋδεηαη απφ ην Ψξζξν 1 ηεο νδεγϋαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ, ηεο 10εο ΗνπλΫνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνϋεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηϊκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνϋεζε εζφδσλ απφ ηηο παξψλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επϋζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζϋα θϊξπμεο πηψρεπζεο. εϋλαη θνξνινγηθψ θαη αζθαιηζηηθψ ελϊκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξωο θνηλσληθϊο αζθψιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθϊο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθωο ππνρξεψζεηο ηνπο. δελ ηεινχλ ππφ θνηλϊ εθθαζψξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο εθψζηνηε ηζρχεη, Ϊ εηδηθϊ εθθαζψξηζε ηνπ Λ. 1892/1990 (Α 101), φπσο εθψζηνηε ηζρχεη, Ϊ Ψιιεο αλψινγεο θαηαζηψζεηο (κφλν γηα αιινδαπψ λνκηθψ πξφζσπα) ππφ δηαδηθαζϋα Ωθδνζεο απφθαζεο θνηλϊο Ϊ εηδηθϊο εθθαζψξηζεο ησλ αλσηωξσ λνκνζεηεκψησλ Ϊ ππφ Ψιιεο αλψινγεο θαηαζηψζεηο (κφλν γηα αιινδαπψ λνκηθψ πξφζσπα). 20

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηστιακής εργαζίας : Γιαδικαζίερ και πποϋποθέζειρ ειζαγωγήρ μεηοσών ζηο Υ.Α.Α. Αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος, Split

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα