εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013»"

Transcript

1 + Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο ΞιεξνθνξΫεο FAX ΡειΩθσλν : : : : : Κεηξνπφιεσο ,ΑζΪλα ΚπηζκπΫθνο Ξαλ ΑζΪλα 8 /6 /201 Αξ. Ξξση. Φ/1/6163 Αξ.ΓηαθΪξπμεο:1/ΓΗΑΠΛΝΟΗΑ ΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ «ΔΙΙΑΓΑ- ΘΞΟΝΠ»/2012 ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ κε ηϋηιν «PARA MARE TOURISM: ΞΟΝΒΝΙΖ & ΤΖΦΗAΘΖ ΠΡΖΟΗΜΖ ΡΝ ΘΑΙΑΠΠΗΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖΟΗΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΠΔ ΘΞΟΝ, ΘΟΖΡΖ ΘΑΗ ΘΥ» εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ » Ζ ΓηαθΪξπμε αθνξψ ζην παξαδνηων ηνπ EηαΫξνπ 5 Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο / ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ: ΓΔΘΑ (10) ΚΖΛΔΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΓΟΑΦΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΛΑΓΝΣΝ: ΠΚΦΔΟΝΡΔΟΖ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: ,00 ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΡΝ ΑΛΑΙΝΓΝΛΡΝΠ ΦΞΑ 1

2 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑζΪλα 8 /6 /2012 Αξ. Ξξση. Φ/1/6163 Αξ. ΓηαθΪξπμεο:1/ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ «ΔΙΙΑΓΑ-ΘΞΟΝΠ»/2012 Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο ΞιεξνθνξΫεο FAX ΡειΩθσλν : : : : : Κεηξνπφιεσο ,ΑζΪλα ΚπηζκπΫθνο Ξαλαγ ΘΔΚΑ : ΞξνθΪξπμε Ανοικηού δημοζϋος διαγυνιζμού κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊ Ψπνςε πξνζθνξψ γηα ηελ αλψδεημε Αλαδφρνπ ηος Ωπγος με ηϋηλο «PARA MARE TOURISM: ΞΟΝΒΝΙΖ & ΤΖΦΗAΘΖ ΠΡΖΟΗΜΖ ΡΝ ΘΑΙΑΠΠΗΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖΟΗΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΠΔ ΘΞΟΝ, ΘΟΖΡΖ ΘΑΗ ΘΥ» εληαγκωλν ζην Ξξφγξακκα ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα Θχπξνο », κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΡακεΫνπ ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο (ΔΡΞΑ) θαηψ 80% θαη εζληθνχο πφξνπο ηεο ΔιιΨδαο θαη ηεο Θχπξνπ θαηψ 20%, γηα ην παξαδνηων ηνπ ΔηαΫξνπ 5 (Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο / ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο). Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Ν Ξπόεδπορ ηος Νικονομικού ΔπιμεληηηπΫος ΔλλΨδορ Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηψμεηο ηνπ Λ. 2522/1997 (ΦΔΘ 178/Α/ ) πεξϋ δηθαζηηθϊο πξνζηαζϋαο θαηψ ην ζηψδην πνπ πξνεγεϋηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβψζεσο δεκνζϋσλ Ωξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΝδεγΫα 89/665/ΔΝΘ. 2. Ρν Λ. 2362/1995 (ΦΔΘ 247/Α/ ) πεξϋ δεκνζϋνπ ινγηζηηθνχ ειωγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξψηνπο θαη Ψιιεο δηαηψμεηο. 3. Ρν Λ. 2286/1995 (ΦΔΘ/Α/19/ ) «ΞξνκΪζεηεο ηνπ δεκνζϋνπ ηνκωα θαη ξπζκϋζεηο ζρεηηθψλ ζεκψησλ». 4. Ρελ ΝδεγΫα 2004/18/ΔΘ πεξϋ ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ Ωξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηϊζεηο ησλ Νδεγηψλ2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ απφ ηνλ ΔΘ/1422/ Ρνλ κε αξηζκ. 1251/2011 Θαλνληζκφ ηεο Δ.Δ. γηα ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγϊο ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΘ,2004/18/ΔΘ ΘΑΗ 2009/81/ΔΘ θαηψ ηηο δηαδηθαζϋεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 6. Ρν Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/ ) πεξϋ πξνζαξκνγϊο ηεο ΔιιεληθΪο ΛνκνζεζΫαο ζηηο δηαηψμεηο ηεο ΝδεγΫαο 2004/18/ΔΘ "πεξϋ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ Ωξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ", φπσο ηξνπνπνηϊζεθε κε ηελ ΝδεγΫα 2005/51/ΔΘ ηεο ΔπηηξνπΪο θαη ηελ ΝδεγΫα 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 16εο ΛνεκβξΫνπ

3 7. Ρν Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ 150/Α/ ) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ ΓεκνζΫνπ», εθαξκνδφκελνπ αλαινγηθψ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηψ ξπζκϋδνληαη κε ην παξφλ. 8. Ρν Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α/ ) πεξϋ δηθαζηηθϊο πξνζηαζϋαο θαηψ ηε ζχλαςε δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ. 9. Ρνπ Ξ.Γ. 82/1996 (ΦΔΘ 66/Α/ ) «ΝλνκαζηηθνπνΫεζε ησλ κεηνρψλ ειιεληθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ κεηωρνπλ ζηηο δηαδηθαζϋεο αλψιεςεο Ωξγσλ Ϊ πξνκεζεηψλ ηνπ ΓεκνζΫνπ Ϊ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζϋνπ ηνκωα». 10. Ρν Λ. 3060/2002 (ΦΔΘ 242/Α/ ), Άξζξν 2 «Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ζπκβψζεσλ πξνκεζεηψλ, παξνρϊο ππεξεζηψλ θαη δεκνζϋσλ Ωξγσλ». 11. Ρν Λ. 3090/2002 (ΦΔΘ Α 329/ ), Άξζξν 9, παξψγξαθνο Ρν Λ. 3021/2002 (ΦΔΘ 143/Α/ ) «ΞεξηνξηζκνΫ ζηε ζχλαςε δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ κε πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη Ϊ ζπκκεηωρνπλ ζε επηρεηξϊζεηο κωζσλ ελεκωξσζεο θαη Ψιιεο δηαηψμεηο». 13. Ρν Λ. 2328/1995 (ΦΔΘ 159/A/ ), Άξζξν 15 «ΝλνκαζηηθνπνΫεζε κεηνρψλ», φπσο εθψζηνηε ηξνπνπνηεϋηαη θαη ηζρχεη. 14. Ρν Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ 267/Α/ ) πεξϋ δηαρεϋξηζεο, ειωγρνπ θαη εθαξκνγϊο αλαπηπμηαθψλ παξεκβψζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθϊ πεξϋνδν Ρελ κε αξηζκφ 14023/ΔΘ521/ (ΦΔΘ 415/Β/ ) απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ ΝηθνλνκΫαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ΛαπηηιΫαο πεξϋ ζπζηϊκαηνο δηαρεϋξηζεο θαη ειωγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ ηνπ ζηφρνπ «ΔπξσπατθΪ ΔδαθηθΪ ΠπλεξγαζΫα» θαη ηνλ ηζρχνληα Νδεγφ ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο (Νδεγφ ΔθηΩιεζεο Έξγσλ). 16. Ρελ κε αξηζ. C(2008)1131/ Απφθαζε ηεο ΔπξσπατθΪο ΔπηηξνπΪο γηα ηελ Ωγθξηζε ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα Θχπξνο » θαζψο θαη ηελ 1ε ηξνπνπνϋεζε ηεο κε αξηζκφ C(2009)1883 / Ρνλ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006 ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 5εο ΗνπιΫνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθφ ΡακεΫν ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη γηα ηελ θαηψξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1783/ Ρνλ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (EK) αξηζ. 1083/2006 ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 11εο ΗνπιΫνπ 2006 πεξϋ θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηψμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ ΡακεΫν ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ ΡακεΫν θαη ην ΡακεΫν ΠπλνρΪο θαη ηελ θαηψξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1260/ Ρνπο Θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ: ηηο δεκφζηεο ζπκβψζεηο θαη ηνλ αληαγσληζκφ ηελ πξνζηαζϋα ηνπ πεξηβψιινληνο ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ ηελ απνθπγϊ ησλ δηαθξϋζεσλ ηελ επηιεμηκφηεηα δαπαλψλ ηελ πιεξνθφξεζε θαη δεκνζηφηεηα 20. Ρν COCOF 09/0003/00-EL Δλεκεξσηηθφ ζεκεϋσκα ζρεηηθψ κε ηνπο δεϋθηεο απψηεο γηα ην ETΞA, ην ΔΘΡ θαη ην ΡακεΫν ΠπλνρΪο. 21. Ρελ απφθαζε ηεο ΔπηηξνπΪο ΔπηινγΪο ΞξΨμεσλ γηα ηελ Ωγθξηζε ησλ δχν Ωξγσλ, α) «ΞξνβνιΪ θαη ςεθηαθϊ ζηϊξημε ηνπ ζαιψζζηνπ ηνπξηζκνχ ηεο λνηηναλαηνιηθϊο κεζνγεϋνπ» κε αθξσλχκην MARE TOURISM θαη β) «ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν θαη ΘξΪηε» κε αθξσλχκην ΞΑΟΑ.ΡΝΟΗΠΚ θαζψο θαη ηηο εγθεθξηκωλεο ΑηηΪζεηο πνβνιϊο Ξξφηαζεο ησλ δχν Ωξγσλ 22. Ρε ΓξαπηΪ ΓηαδηθαζΫα ηεο 11 εο ΝθησβξΫνπ 2011 γηα ηελ Ωγθξηζε απφ ηελ ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο (ΞαξΨξηεκα 1) α) ηνπ Ωξγνπ κε αθξσλχκην «PARA - MARE TOURISM» πνπ πξνωθπςε απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ δχν παξαπψλσ Ωξγσλ αξρηθνχ εγθεθξηκωλνπ απφ ηελ ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο πξνυπνινγηζκνχ ,00 θαη ,00 αληϋζηνηρα (ζχλνιν πξνυπνινγηζκνχ ησλ δχν Ωξγσλ ,00 ) θαη β) ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ην επηπιωνλ πνζφ ησλ ,00. Ρν λων Ωξγν Ωρεη ηϋηιν «ΞξνβνιΪ & ΤεθηαθΪ ΠηΪξημε ηνπ ΘαιΨζζηνπ Ρνπξηζκνχ θαη ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν, ΘξΪηε θαη Θσ», ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ,00, ΔπηθεθαιΪ ΔηαΫξν ην ΓΪκν Θσ θαη πξνυπνινγηζκνχο αλψ εηαϋξν σο εμϊο: i) ΓΪκνο Θσ ,00 (ΔπηθεθαιΪο ΔηαΫξνο) ii) Θππξηαθφο Νξγαληζκφο Ρνπξηζκνχ (ΔηαΫξνο 2) ,00 iii) Ρερλνινγηθφ ΞαλεπηζηΪκην Θχπξνπ (ΔηαΫξνο 3) ,00 iv) ΓΪκνο ΠεηεΫαο (ΔηαΫξνο 4) ,00 v) Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο (ΔηαΫξνο 5) ,00. 3

4 23. Ρελ εγθεθξηκωλε ΑΫηεζε πνβνιϊο Ξξφηαζεο ηνπ λωνπ ζπγρσλεπκωλνπ Ωξγνπ. 24. Ρελ Απφθαζε ηεο Θ/23/ ζπλεδξϋαζεο ηνπ Oηθνλνκηθνχ EπηκειεηεξΫνπ ηεο ΔιιΨδαο κε ζωκα «Έγθξηζε ζπκκεηνρϊο ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο /Ξεξηθεξεηαθφ ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο σο εηαϋξνπ 5 ηνπ εγθεθξηκωλνπ Ωξγνπ PARA MARE TOPURISM: ΞξνβνιΪ & ΤεθηαθΪ ΠηΪξημε ηνπ ΘαιΨζζηνπ Ρνπξηζκνχ θαη ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν, ΘξΪηε θαη Θσ, ζην πιαϋζην ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο ΔιιΨδα Θχπξνο », θαζψο θαη ηελ απφ ΠπκθσλΫα ΔηαηξηθΪο ΠπλεξγαζΫαο. 25. Ρν κε αξ. πξση /Γ1941/ Ωγγξαθν ηεο ΘνηλΪο ΡερληθΪο ΓξακκαηεΫαο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα- Θχπξνο » θαζψο θαη ηελ απφ Πχκβαζε Σξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ωξγνπ PARA MARE TOURISM κεηαμχ ηεο ΓηαρεηξηζηηθΪο ΑξρΪο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο θαη ηνπ ΓΪκνπ Θσ σο επηθεθαιϊο εηαϋξνπ, κε θσδηθφ Θ1_1_12, ζχκθσλα κε ηελ νπνϋα ε δηψξθεηα ηνπ Ωξγνπ νξϋδεηαη ζηνπο 24 κϊλεο θαη o ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ωξγνπ εϋλαη ,00 επξψ εθ ησλ νπνϋσλ ηα ,00 αθνξνχλ ηηο ελωξγεηεο ηνπ ΔηαΫξνπ 5 (Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο / ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο). 26. Ρελ κε αξηζκφ 54352/ΓΔ-8627/ (ΑΓΑ: 456ΕΦ-7ΑΘ) Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ ΑλΨπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ΛαπηηιΫαο γηα ηελ Ωληαμε ηνπ ελ ιφγσ Ωξγνπ ζηελ ΠΑΔΞ 302/ Ρελ Απφθαζε ηεο Θ/55/ ζπλεδξϋαζεο ηεο ΘεληξηθΪο ΓηνΫθεζεο ηνπ Oηθνλνκηθνχ EπηκειεηεξΫνπ ηεο ΔιιΨδαο κε ζωκα: «Έγθξηζε ηεο δηελωξγεηαο Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊ Ψπνςε πξνζθνξψ γηα ηελ αλψδεημε Αλαδφρνπ ηνπ Ωξγνπ κε ηϋηιν «PARA MARE TOURISM : ΞξνβνιΪ & ΤεθηαθΪ ΠηΪξημε ηνπ ΘαιΨζζηνπ Ρνπξηζκνχ θαη ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν, ΘξΪηε θαη Θσ» εληαγκωλν ζην Ξξφγξακκα ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο ΔιιΨδα Θχπξνο , κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΡακεΫνπ ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη εζληθνχο πφξνπο, γηα ην παξαδνηων ηνπ εηαϋξνπ 5. ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ 1. Ρελ πξνθϊξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊ Ψπνςε πξνζθνξψ γηα ηελ αλψδεημε Αλαδφρνπ ηνπ Ωξγνπ κε ηϋηιν «PARA MARE TOURISM: ΞΟΝΒΝΙΖ & ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΡΖΟΗΜΖ ΡΝ ΘΑΙΑΠΠΗΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖΟΗΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΠΔ ΘΞΟΝ, ΘΟΖΡΖ ΘΑΗ ΘΥ» εληαγκωλν ζην Ξξφγξακκα ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα Θχπξνο », κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΡακεΫνπ ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη εζληθνχο πφξνπο ηεο ΔιιΨδαο θαη ηεο Θχπξνπ, γηα ην παξαδνηων ηνπ εηαϋξνπ 5 (Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο / ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο). 2. Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Ωξγνπ αλωξρεηαη ζε εθαηφλ δωθα ρηιηψδεο επξψ ( ,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ ΦΞΑ. 3. Νη γεληθνϋ θαη εηδηθνϋ φξνη ηεο παξνχζαο πξνθϊξπμεο πεξηγξψθνληαη ζην αλαιπηηθφ Ρεχρνο ΞξνθΪξπμεο (αξ. πξνθϊξπμεο 1/2012), ην νπνϋν απνηειεϋ αλαπφζπαζην κωξνο ηεο παξνχζαο θαη αθνξψ ζηα αθφινπζα: «ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ» ΚΔΟΝΠ Α : «ΓΔΛΗΘΝΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ» ΚΔΟΝΠ Β : «ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ» «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ Η, ΗΗ, ΗΗΗ, IV» 4. Ζ ΓαπΨλε ηνπ Ωξγνπ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓεκνζΫσλ Δπελδχζεσλ θαη εηδηθφηεξα ηεο ΠΑΔΞ 302/8, Έξγν 2011ΔΞ ΘαηαιεθηηθΪ εκεξνκελϋα ππνβνιϊο ησλ πξνζθνξψλ νξϋδεηαη ε 16η ΗοςλΫος 2012, ημωπα ΓεςηΩπα και ώπα 11:00 π.μ. ζηελ Ωδξα ηος Νικονομικού ΔπιμεληηηπΫος ΔλλΨδορ, Κηηποπόλευρ 12-14, ΑΘΖΛΑ, ΡΘ ΞξνζθνξΩο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηψ ηελ παξαπψλσ εκεξνκελϋα θαη ψξα ινγϋδνληαη σο εθπξφζεζκεο, απνξξϋπηνληαη σο απαξψδεθηεο θαη επηζηξωθνληαη. 6. Νη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβψινπλ ην θψθειν πξνζθνξψο ηνπο, ηδηνρεϋξσο Ϊ απνζηωιινληαο ηνλ ηαρπδξνκηθψ κε ζπζηεκωλε επηζηνιϊ Ϊ κωζσ Courier ζηελ σο Ψλσ δηεχζπλζε. Πηελ 4

5 πεξϋπησζε ηεο ηαρπδξνκηθϊο απνζηνιϊο ην ΔπηκειεηΪξην νπδεκϋα επζχλε θωξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθωισλ πξνζθνξψο πνπ ζα απνζηαινχλ. 7. ΖκεξνκελΫα Ωλαξμεο απνζθξψγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξϋδεηαη ε 16η ΗοςλΫος 2012, ημωπα ΓεςηΩπα και ώπα 11:30 π.μ. ζηελ Ωδξα ηος Νικονομικού ΔπιμεληηηπΫος ΔλλΨδορ, Κηηποπόλευρ 12-14, ΑθΪνα, ΡΘ (8 ορ όποθορ). 8. ΞεξΫιεςε ηεο πξνθϊξπμεο ζα δεκνζηεπζεϋ ζην Ρεχρνο ΓεκνζΫσλ Γηαθεξχμεσλ θαη ΠπκβΨζεσλ ηεο ΔθεκεξΫδαο ηεο ΘπβΩξλεζεο θαη ζηνλ Διιεληθφ ηχπν: ΔθεκεξΫδα ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΔθεκεξΫδα ΔΜΞΟΔΠ ΡνπηθΪ ΔθεκεξΫδα ΞΑΡΟΗΓΑ Ζ παξνχζα απφθαζε θαη ην ζπλεκκωλν αλαιπηηθφ ηεχρνο πξνθϊξπμεο ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειϋδα ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο. ΔπΫζεο, ην παξφλ αλαξηψηαη ζην ΓηαδΫθηπν, θαη εθαξκνγϊ ησλ δηαηψμεσλ ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓΗΑΓΔΗΑ. 9. ΘΨζε ζωκα πνπ δελ αλαθωξεηαη ζηελ πξνθϊξπμε απηϊ ξπζκϋδεηαη απφ ηηο δηαηψμεηο ηεο ππ αξ. 2004/18/ΔΘ ΝδεγΫαο ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ (Δ.Δ L 134/ ) «πεξϋ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ Ωξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 «ΞξνζαξκνγΪ ηεο ΔιιεληθΪο ΛνκνζεζΫαο ζηηο δηαηψμεηο ηεο νδεγϋαο 2004/18/ΔΘ»(ΦΔΘ64/Α/ ) θαη ηνπ Ξ.Γ. 118/

6 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊ Ψπνςε πξνζθνξψ γηα ηελ αλψδεημε Αλαδφρνπ γηα ην παξαδνηων «ΘαηαγξαθΪ, παξακεηξνπνϋεζε θαη θαηαρψξεζε δεδνκωλσλ ΞαξαηεξεηεξΫσλ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν θαη ΘξΪηε» ηνπ ΔηαΫξνπ 5 ζην πιαϋζην ηνπ Ωξγνπ κε ηϋηιν «PARA MARE TΝURISM εληαγκωλν ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα Θχπξνο », κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΡακεΫνπ ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη εζληθνχο πφξνπο ηεο ΔιιΨδαο θαη ηεο Θχπξνπ. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Ρύπορ Γιαγυνιζμού ΑναθΩηοςζα ΑπσΪ ΑνηικεΫμενο Ρόπορ εκηωλεζηρ Ωπγος ΞποϋπολογιζθεΫζα δαπψνη Σπημαηοδόηηζη Ωπγος ΞποθεζμΫα ςποβολϊρ διεςκπινϋζευν επϋ ηυν όπυν ηηρ διακϊπςξηρ ΘαηαληκηικΪ ημεπομηνϋα και ώπα ςποβολϊρ πποζθοπών Ρόπορ καηψθεζηρ πποζθοπών Γεκφζηνο αλνηθηφο δηαγσληζκφο ζε Δπξψ κε θξηηϊξην θαηαθχξσζεο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊο Ψπνςεο πξνζθνξψ Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο (ΔηαΫξνο 5 ηνπ Έξγνπ PARA MARE TOURISM) ΔπηινγΪ Αλαδφρνπ ηνπ Ωξγνπ κε ηϋηιν PARA -MARE TOURISM εληαγκωλν ζην Ξξφγξακκα ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα Θχπξνο », κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΡακεΫνπ ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη εζληθνχο πφξνπο ηεο ΔιιΨδαο θαη ηεο Θχπξνπ, γηα ηo παξαδνηωo ηνπ εηαϋξνπ 5 (Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο / ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο). ΔιιΨδα θαη Θχπξνο Δθαηφλ δωθα ρηιηψδεο επξψ ( ,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ ΦΞΑ Ρν Ωξγν ζπγρξεκαηνδνηεϋηαη θαηψ 80% απφ ην Δπξσπατθφ ΡακεΫν ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο (Δ.Ρ.Ξ.Α.) θαη θαηψ 20% απφ εζληθνχο πφξνπο ηεο ΔιιΨδαο θαη ηεο Θχπξνπ ζην πιαϋζην ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο ΔιιΨδα-Θχπξνο (ΠΑΔΞ 302/8). Ρν αξγφηεξν εληφο Ωμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελϋα ππνβνιϊο ησλ πξνζθνξψλ. 16 ΗΝΙΗΝ 2012, εκωξα ΓΔΡΔΟΑ θαη ψξα 11:00 π.κ. Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο, Κεηξνπφιεσο 12-14, ΑζΪλα, ΡΘ (8 νο φξνθνο). ΖμεπομηνΫα και ώπα αποζθπψγιζηρ πποζθοπών ΓιΨπκεια ιζσύορ πποζθοπών ΓιΨπκεια εκηωλεζηρ ηηρ Πύμβαζηρ 16 ΗΝΙΗΝ 2012, εκωξα ΓΔΡΔΟΑ θαη ψξα 11:30 π.κ. Δθαηφλ εϋθνζη (120) εκωξεο, απφ ηελ επφκελε ηεο δηελωξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, Ϊηνη Ωσο 16 ΛΝΔΚΒΟΗΝ κϊλεο απφ ηελ εκεξνκελϋα ππνγξαθϊο ηεο Πχκβαζεο. Δκηιμώμενη ημεπομηνϋα ςπογπαθϊρ ζύμβαζηρ 1 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 2012 ΖμεπομηνΫα διακϊπςξηρ ΡΟΗΡΖ 12 ΗΝΛΗΝ Θχπξνπ ζην πιαϋζην ηνπ Δπξσπατθνχ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο ΔιιΨδα-Θχπξνο

7 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΑΔΑ: Β4ΛΕ469ΗΞΚ-ΠΦ2 Α ΚΔΟΝΠ: ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ... 9 ΝΟΗΠΚΝΗ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ... 9 Α.1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 9 A.2 ΝΟΗΠΚΝΗ... 9 Α.3 ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ A.3.1 ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ A.3.2 ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ A.3.3 ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ Α.4 ΑΗΡΖΠΖ ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ Α.5 ΣΟΝΛΝΠ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ Α.6 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Α.7 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ A.7.1 ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ A.7.2 ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ A.7.3 ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΑ A.7.4 ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α.8 ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α.10 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΝΦΑΘΔΙΥΛ Α.10.1 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ A.10.2 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ A.10.3 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ Α.11 ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α.12 ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α.13 ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ Α.14 ΚΔΟΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Α.15 ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α.16 ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ Α.17 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ A.17.1 ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ A.17.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ A.17.3 ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ A.18 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Α.19 ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Α.19.1 ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ - ΑΛΑΘΔΠΖΠ Α.19.2 ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΒΑΠΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ Α.20 ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ Α.21 ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ A.21.1 ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ A.21.2 ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ A.21.3 ΚΔΡΑΘΔΠΖ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Α.22 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ A.22.1 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ Α.23 ΔΓΓΖΠΔΗΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ Α.24 ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ Α.26 ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ Α.27 ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ Α.28 ΙΠΖ ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΘΞΡΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΚΔΟΝΠ Β : ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΚΔΘΝΓΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ: ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΠΔΥΛ

8 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ: ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ

9 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ Α ΚΔΟΝΠ: ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΝΟΗΠΚΝΗ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ Α.1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ Ρν Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο (ζην εμϊο: ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ) πξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε θξηηϊξην θαηαθχξσζεο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊ Ψπνςε πξνζθνξψ γηα ηελ αλψδεημε Αλαδφρνπ ηνπ Ωξγνπ κε ηϋηιν PARA MARE TΝURISM : ΞξνβνιΪ & ΤεθηαθΪ ΠηΪξημε ηνπ ΘαιΨζζηνπ Ρνπξηζκνχ θαη ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν, ΘξΪηε θαη Θσ» εληαγκωλν ζην Ξξφγξακκα ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα Θχπξνο », Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 1 «Αληαγσληζηηθφηεηα», κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΡακεΫνπ ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη εζληθνχο πφξνπο ηεο ΔιιΨδαο θαη ηεο Θχπξνπ, γηα ην παξαδνηων ηνπ εηαϋξνπ 5 πποϋπολογιζμού ζςνολικϊρ δαπψνηρ εκατόν δέκα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ λφκηκνπ ΦΞΑ. ΑλαιπηηθΨ, ην αληηθεϋκελν ηνπ Ωξγνπ θαη ζπλνιηθψ νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηγξψθνληαη ζην κωξνο Β «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ηεο ΓηαθΪξπμεο απηϊο. A.2 ΝΟΗΠΚΝΗ Νη αθφινπζνη φξνη ζα Ωρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ δηαθνξεηηθψ, ηηο Ωλλνηεο πνπ ηνπο απνδϋδνληαη ζηε ζπλωρεηα: ΑναθΩηοςζα απσϊ Ρν Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο πνπ εδξεχεη ζηελ ΑζΪλα. ΑΔΑ: Β4ΛΕ469ΗΞΚ-ΠΦ2 Όπγανο Θαηακύπυζηρ Γιαγυνιζμού ΔΫλαη ε ΘεληξηθΪ ΓηνΫθεζε ηνπ ΝΔΔ, Ωξγν ηεο νπνϋαο εϋλαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκψησλ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ. Έγκπιζη ΞποκΪπςξηρ Ρν Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ηεο ΔιιΨδαο (OEE) κε ηελ απφθαζε ηεο Θ/55/ ζπλεδξϋαζεο ηεο ΘεληξηθΪο ΓηνΫθεζεο ηνπ OEE εγθξϋλεη θαη πξνθεξχζζεη ην δηαγσληζκφ απηφ. ΞποκΪπςξη Ζ παξνχζα πξνθϊξπμε πνπ απνηειεϋηαη απφ: ην ΚΩξνο Α: ΓεληθνΫ θαη ΔηδηθνΫ Όξνη ην ΚΩξνο Β: ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο ην ΞαξΨξηεκα Η: ΚΩζνδνο Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ ην ΞαξΨξηεκα ΗΗ: πφδεηγκα ΔγγπΪζεσλ ην ΞαξΨξηεκα ΗΗΗ: ΠρΩδην Πχκβαζεο ην ΞαξΨξηεκα IV: ΓηθαηνινγεηηθΨ Θαηαθχξσζεο. Έπγο Ρν Έξγν ζα Ωρεη σο αληηθεϋκελν ηελ παξνρϊ ππεξεζηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ, θαηαγξαθϊ, παξακεηξνπνϋεζε θαη θαηαρψξεζε δεδνκωλσλ γηα ηα ΞαξαηεξεηΪξηα Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν θαη ΘξΪηε, ζηα πιαϋζηα ηνπ Ωξγνπ: PARA MARE TOURISM, 9

10 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ Απμόδιορ για ηην ΞαποσΪ πληποθοπιών Αξκφδηνο ππψιιεινο γηα ηελ παξνρϊ ζρεηηθψλ κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξηψλ εϋλαη ν ΚπηζκπΫθνο Ξαλαγηψηεο, ηειωθσλα επηθνηλσλϋαο: , ΞιεξνθνξΫεο γηα ην δηαγσληζκφ παξωρνληαη θαηψ ηηο εξγψζηκεο εκωξεο θαη ψξεο. ΔπιηποπΪ Αξιολόγηζηρ Ξποζθοπών (3μελΪρ) Ζ αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ Ξξνζθνξψλ ΔπηηξνπΪ, ε νπνϋα ζα πξνβεϋ ζηνλ Ωιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζα γλσκνδνηϊζεη γηα ηελ ηερληθϊ επψξθεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ζα ηηο βαζκνινγϊζεη αλαιφγσο. ΠπγθξνηεΫηαη κε ηε δηαδηθαζϋα θιϊξσζεο φπσο πξνβιωπεηαη απφ ηνλ Λ.4024/2011(ΦΔΘ 226/Α/ ) απφ ππαιιϊινπο ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο. ΔπιηποπΪ ΔνζηΨζευν(3μελΪρ) Ζ ΔπηηξνπΪ ζπγθξνηεϋηαη κε ηε δηαδηθαζϋα θιϊξσζεο φπσο πξνβιωπεηαη απφ ηνλ Λ.4024/2011(ΦΔΘ 226/Α/ ) απφ ππαιιϊινπο ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο θαη ζα απνθαϋλεηαη επϋ ησλ ελζηψζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε θψζε ζηψδην ηεο δηαδηθαζϋαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΔπιηποπΪ ΞαπαλαβΪρ και Ξαπακολούθηζηρ ηος Έπγος (3μελΪρ) Ζ ΔπηηξνπΪ ζπγθξνηεϋηαη κε ηε δηαδηθαζϋα θιϊξσζεο φπσο πξνβιωπεηαη απφ ηνλ Λ.4024/2011(ΦΔΘ 226/Α/ ) απφ ππαιιϊινπο ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο ε νπνϋα εμνπζηνδνηεϋηαη λα εθπξνζσπεϋ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ζηελ εθηωιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ δηθαησκψησλ Ϊ θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο αλϊθνπλ δπλψκεη ηεο Πχκβαζεο θαη Ωρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξαιαβϊ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επϋβιεςε ηεο εθηωιεζεο ηνπ Ωξγνπ απφ ηνλ ΑλΨδνρν. ΞποζθΩπυν ΝπνηνδΪπνηε θπζηθφ Ϊ λνκηθφ πξφζσπν θαζψο θαη ΘνηλνπξαμΫεο, Ϊ ελψζεηο θπζηθψλ Ϊ/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ εϋλαη αλαγλσξηζκωλνη αλψδνρνη ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ Ωξγνπ θαη παξωρνπλ ερωγγπα Ψξηηαο εθηωιεζεο ηεο Πχκβαζεο. Δκππόζυπορ Ν ππνγξψθσλ ηελ πξνζθνξψ ζηελ πεξϋπησζε πνπ απηϊ δελ ππνγξψθεηαη απφ ηνλ Ϋδην ηνλ ΞξνζθΩξνληα- πνπ κπνξεϋ λα εϋλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ΞξνζθΩξνληα Ϊ πξφζσπν εμνπζηνδνηεκωλν απφ απηφλ, Ϊ ζε πεξϋπησζε Ωλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκωλν απφ φια ηα κωιε ηεο Ωλσζεο. ΑνηΫκληηορ Ρν πξφζσπν πνπ ν ΞξνζθΩξσλ κε δϊισζϊ ηνπ, ζηελ νπνϋα πεξηιακβψλνληαη ηα πιϊξε ζηνηρεϋα ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθϊ δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θ.ιπ.), νξϋδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλψγθεο επηθνηλσλϋαο ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο κε ηνλ ΞξνζθΩξνληα. 10

11 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ ΑνΨδοσορ Ν ΞξνζθΩξσλ πνπ ζα επηιεγεϋ θαη ζα ζπλψςεη Πχκβαζε κε ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζϋα πνπ πεξηγξψθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. Θαηακύπυζη Κε απφθαζε ηεο ΘεληξηθΪο ΓηνΫθεζεο θαηαθπξψλεηαη ην απνηωιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ ΑλΨδνρν. Πύμβαζη Ζ Ωγγξαθε ζπκθσλϋα κεηαμχ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνϋα θαηαξηϋδεηαη κεηψ ηελ αλαθνϋλσζε ηεο Θαηαθχξσζεο. Ξποϋπολογιζμόρ Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ σο πηζαλϊ δαπψλε γηα ηελ πινπνϋεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκωλν Ξξνυπνινγηζκφ. Πςμβαηικό ΡΫμημα Ζ ηηκϊ πξνζθνξψο ζηελ νπνϋα ζα θαηαθπξσζεϋ ην Ωξγν θαη ζα απνηειωζεη ην νηθνλνκηθφ αληηθεϋκελν ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Νη επηθεθαιϋδεο, νη ηϋηινη ησλ Ψξζξσλ, νη ππφηηηινη θαη ν πϋλαθαο πεξηερνκωλσλ ηϋζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλψγλσζεο θαη δελ ιακβψλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεϋα ηεο ΞξνθΪξπμεο. Α.3 ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ A.3.1 ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεϋ ζχκθσλα κε ηελ θεϋκελε λνκνζεζϋα θαη ηδηαϋηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηψμεηο : 1. Ρνπ Λ. 2522/1997 (ΦΔΘ 178/Α/ ) πεξϋ δηθαζηηθϊο πξνζηαζϋαο θαηψ ην ζηψδην πνπ πξνεγεϋηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβψζεσο δεκνζϋσλ Ωξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΝδεγΫα 89/665/ΔΝΘ. 2. Ρν Λ. 2362/1995 (ΦΔΘ 247/Α/ ) πεξϋ δεκνζϋνπ ινγηζηηθνχ ειωγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξψηνπο θαη Ψιιεο δηαηψμεηο. 3. Ρν Λ. 2286/1995 (ΦΔΘ/Α/19/ ) «ΞξνκΪζεηεο ηνπ δεκνζϋνπ ηνκωα θαη ξπζκϋζεηο ζρεηηθψλ ζεκψησλ». 4. Ρελ ΝδεγΫα 2004/18/ΔΘ πεξϋ ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ Ωξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηϊζεηο ησλ Νδεγηψλ2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ απφ ηνλ ΔΘ/1422/ Ρνλ κε αξηζκ. 1251/2011 Θαλνληζκφ ηεο Δ.Δ. γηα ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγϊο ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΘ,2004/18/ΔΘ ΘΑΗ 2009/81/ΔΘ θαηψ ηηο δηαδηθαζϋεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 6. Ρν Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/ ) πεξϋ πξνζαξκνγϊο ηεο ΔιιεληθΪο ΛνκνζεζΫαο ζηηο δηαηψμεηο ηεο ΝδεγΫαο 2004/18/ΔΘ "πεξϋ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ Ωξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ", φπσο ηξνπνπνηϊζεθε κε ηελ ΝδεγΫα 2005/51/ΔΘ ηεο 11

12 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ ΔπηηξνπΪο θαη ηελ ΝδεγΫα 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 16εο ΛνεκβξΫνπ Ρν Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ 150/Α/ ) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ ΓεκνζΫνπ», εθαξκνδφκελνπ αλαινγηθψ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηψ ξπζκϋδνληαη κε ην παξφλ. 8. Ρν Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α/ ) πεξϋ δηθαζηηθϊο πξνζηαζϋαο θαηψ ηε ζχλαςε δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ. 9. ηνπ Ξ.Γ. 82/1996 (ΦΔΘ 66/Α/ ) «ΝλνκαζηηθνπνΫεζε ησλ κεηνρψλ ειιεληθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ κεηωρνπλ ζηηο δηαδηθαζϋεο αλψιεςεο Ωξγσλ Ϊ πξνκεζεηψλ ηνπ ΓεκνζΫνπ Ϊ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζϋνπ ηνκωα». 10. Ρν Λ. 3060/2002 (ΦΔΘ 242/Α/ ), Άξζξν 2 «Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ζπκβψζεσλ πξνκεζεηψλ, παξνρϊο ππεξεζηψλ θαη δεκνζϋσλ Ωξγσλ». 11. Ρν Λ. 3090/2002 (ΦΔΘ Α 329/ ), Άξζξν 9, παξψγξαθνο Ρν Λ. 3021/2002 (ΦΔΘ 143/Α/ ) «ΞεξηνξηζκνΫ ζηε ζχλαςε δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ κε πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη Ϊ ζπκκεηωρνπλ ζε επηρεηξϊζεηο κωζσλ ελεκωξσζεο θαη Ψιιεο δηαηψμεηο». 13. Ρν Λ. 2328/1995 (ΦΔΘ 159/A/ ), Άξζξν 15 «ΝλνκαζηηθνπνΫεζε κεηνρψλ», φπσο εθψζηνηε ηξνπνπνηεϋηαη θαη ηζρχεη. 14. Ρν Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ 267/Α/ ) πεξϋ δηαρεϋξηζεο, ειωγρνπ θαη εθαξκνγϊο αλαπηπμηαθψλ παξεκβψζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθϊ πεξϋνδν Ρελ κε αξηζκφ 14023/ΔΘ521/ (ΦΔΘ 415/Β/ ) απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ ΝηθνλνκΫαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ΛαπηηιΫαο πεξϋ ζπζηϊκαηνο δηαρεϋξηζεο θαη ειωγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ ηνπ ζηφρνπ «ΔπξσπατθΪ ΔδαθηθΪ ΠπλεξγαζΫα» θαη ηνλ ηζρχνληα Νδεγφ ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο (Νδεγφ ΔθηΩιεζεο Έξγσλ). 16. Ρελ κε αξηζ. C(2008)1131/ Απφθαζε ηεο ΔπξσπατθΪο ΔπηηξνπΪο γηα ηελ Ωγθξηζε ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα Θχπξνο » θαζψο θαη ηελ 1ε ηξνπνπνϋεζε ηεο κε αξηζκφ C(2009)1883 / Ρνλ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006 ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 5εο ΗνπιΫνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθφ ΡακεΫν ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη γηα ηελ θαηψξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1783/ Ρνλ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (EK) αξηζ. 1083/2006 ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 11εο ΗνπιΫνπ 2006 πεξϋ θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηψμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ ΡακεΫν ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ ΡακεΫν θαη ην ΡακεΫν ΠπλνρΪο θαη ηελ θαηψξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1260/ Ρνπο Θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ: - ηηο δεκφζηεο ζπκβψζεηο θαη ηνλ αληαγσληζκφ -ηελ πξνζηαζϋα ηνπ πεξηβψιινληνο -ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ -ηελ απνθπγϊ ησλ δηαθξϋζεσλ -ηελ επηιεμηκφηεηα δαπαλψλ -ηελ πιεξνθφξεζε θαη δεκνζηφηεηα 20. Ρν COCOF 09/0003/00-EL Δλεκεξσηηθφ ζεκεϋσκα ζρεηηθψ κε ηνπο δεϋθηεο απψηεο γηα ην ETΞA, ην ΔΘΡ θαη ην ΡακεΫν ΠπλνρΪο. 21. Ρελ απφθαζε ηεο ΔπηηξνπΪο ΔπηινγΪο ΞξΨμεσλ γηα ηελ Ωγθξηζε ησλ δχν Ωξγσλ, α) «ΞξνβνιΪ θαη ςεθηαθϊ ζηϊξημε ηνπ ζαιψζζηνπ ηνπξηζκνχ ηεο λνηηναλαηνιηθϊο κεζνγεϋνπ» κε αθξσλχκην MARE TOURISM θαη β) 12

13 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ «ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν θαη ΘξΪηε» κε αθξσλχκην ΞΑΟΑ.ΡΝΟΗΠΚ θαζψο θαη ηηο εγθεθξηκωλεο ΑηηΪζεηο πνβνιϊο Ξξφηαζεο ησλ δχν Ωξγσλ. 22. Ρε ΓξαπηΪ ΓηαδηθαζΫα ηεο 11 εο ΝθησβξΫνπ 2011 γηα ηελ Ωγθξηζε απφ ηελ ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο (ΞαξΨξηεκα 1) α) ηνπ Ωξγνπ κε αθξσλχκην «PARA - MARE TOURISM» πνπ πξνωθπςε απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ δχν παξαπψλσ Ωξγσλ αξρηθνχ εγθεθξηκωλνπ απφ ηελ ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο πξνυπνινγηζκνχ ,00 θαη ,00 αληϋζηνηρα (ζχλνιν πξνυπνινγηζκνχ ησλ δχν Ωξγσλ ,00 ) θαη β) ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ην επηπιωνλ πνζφ ησλ ,00. Ρν λων Ωξγν Ωρεη ηϋηιν «ΞξνβνιΪ & ΤεθηαθΪ ΠηΪξημε ηνπ ΘαιΨζζηνπ Ρνπξηζκνχ θαη ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν, ΘξΪηε θαη Θσ», ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ,00, ΔπηθεθαιΪ ΔηαΫξν ην ΓΪκν Θσ θαη πξνυπνινγηζκνχο αλψ εηαϋξν σο εμϊο: i) ΓΪκνο Θσ ,00 (ΔπηθεθαιΪο ΔηαΫξνο) ii) Θππξηαθφο Νξγαληζκφο Ρνπξηζκνχ (ΔηαΫξνο 2) ,00 iii) Ρερλνινγηθφ ΞαλεπηζηΪκην Θχπξνπ (ΔηαΫξνο 3) ,00 iv) ΓΪκνο ΠεηεΫαο (ΔηαΫξνο 4) ,00 v) Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο (ΔηαΫξνο 5) , Ρελ εγθεθξηκωλε ΑΫηεζε πνβνιϊο Ξξφηαζεο ηνπ λωνπ ζπγρσλεπκωλνπ Ωξγνπ. 24. Ρελ Απφθαζε ηεο Θ/23/ ζπλεδξϋαζεο ηεο ΘεληξηθΪο ΓηνΫθεζεο ηνπ Oηθνλνκηθνχ EπηκειεηεξΫνπ κε ζωκα «Έγθξηζε ζπκκεηνρϊο ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο / ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο σο εηαϋξνπ 5 ηνπ εγθεθξηκωλνπ Ωξγνπ PARA MARE TOPURISM: ΞξνβνιΪ & ΤεθηαθΪ ΠηΪξημε ηνπ ΘαιΨζζηνπ Ρνπξηζκνχ θαη ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν, ΘξΪηε θαη Θσ, ζην πιαϋζην ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ », θαζψο θαη ηελ απφ 27 εο ΝθησβξΫνπ 2011 ΠπκθσλΫα ΔηαηξηθΪο ΠπλεξγαζΫαο. 25. Ρν κε αξ. πξση /Γ1941/ Ωγγξαθν ηεο ΘνηλΪο ΡερληθΪο ΓξακκαηεΫαο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα- Θχπξνο » θαζψο θαη ηελ απφ Πχκβαζε Σξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ωξγνπ PARA MARE TOURISM κεηαμχ ηεο ΓηαρεηξηζηηθΪο ΑξρΪο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο θαη ηνπ ΓΪκνπ Θσ σο επηθεθαιϊο εηαϋξνπ, κε θσδηθφ Θ1_1_12, ζχκθσλα κε ηελ νπνϋα ε δηψξθεηα ηνπ Ωξγνπ νξϋδεηαη ζηνπο 24 κϊλεο θαη o ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ωξγνπ εϋλαη ,00 επξψ εθ ησλ νπνϋσλ ηα ,00 αθνξνχλ ηηο ελωξγεηεο ηνπ ΔηαΫξνπ 5 (Νηθνλνκηθφ ΔπηκειεηΪξην ΔιιΨδνο / ΡκΪκα ΑλαηνιηθΪο ΘξΪηεο). 26. Ρελ κε αξηζκφ 54352/ΓΔ-8627/ (ΑΓΑ: 456ΕΦ-7ΑΘ) Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ ΑλΨπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ΛαπηηιΫαο γηα ηελ Ωληαμε ην ελ ιφγσ Ωξγνπ ζηελ ΠΑΔΞ 302/ Ρελ Απφθαζε ηεο Θ/55/ ζπλεδξϋαζεο ηεο ΘεληξηθΪο ΓηνΫθεζεο ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο κε ζωκα: «Έγθξηζε γηα ηε δηελωξγεηα Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊ Ψπνςε πξνζθνξψ γηα ηελ αλψδεημε Αλαδφρνπ ηνπ Ωξγνπ κε ηϋηιν «PARA MARE TOURISM : ΞξνβνιΪ & ΤεθηαθΪ ΠηΪξημε ηνπ ΘαιΨζζηνπ Ρνπξηζκνχ θαη ΓεκηνπξγΫα ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρνπξηζκνχ ζε Θχπξν, ΘξΪηε θαη Θσ» εληαγκωλν ζην Ξξφγξακκα ΓηαζπλνξηαθΪο ΠπλεξγαζΫαο ΔιιΨδα Θχπξνο , κε ηε 13

14 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΡακεΫνπ ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη εζληθνχο πφξνπο, γηα ην παξαδνηων ηνπ εηαϋξνπ 5. A.3.2 ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΑΔΑ: Β4ΛΕ469ΗΞΚ-ΠΦ2 Νη πξνζθπγωο ελψπηνλ δηθαζηηθψλ Ϊ δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαηψ απνθψζεσλ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο δηωπνληαη απφ ην Ψξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 118/Α/ ) θαη απφ ηνλ Λ.3886/2010 (ΦΔΘ Α 173), Ϊηνη: ΘαηΨ ηεο πξνθϊξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρϊο ππνςεθϋνπ ζε απηφλ θαη ηεο δηελωξγεηψο ηνπ, Ωσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθϊ απφθαζε, επηηξωπεηαη Ωλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζϋαο (ελδηθνθαλϊο πξνζθπγϊ). Κε ηελ Ωλζηαζε πνπ αζθεϋηαη θαηψ ηεο θαηαθπξσηηθϊο απφθαζεο επηηξωπεηαη θαη ε πξνβνιϊ ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ πξνζθνκϋδεη ν/νη ππνςϊθηνο πξνο ηνλ νπνϋν/νπο πξφθεηηαη λα γϋλεη ε θαηαθχξσζε. Νη αλσηωξσ ελζηψζεηο ππνβψιινληαη εγγξψθσο ζηελ ΔπηηξνπΪ ΓηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, σο εμϊο: Α) ΘαηΨ ηεο πξνθϊξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ: κωρξη ην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηϊκαηνο απφ ηε δεκνζϋεπζε ηεο πξνθϊξπμεο κωρξη ηελ εκεξνκελϋα ιϊμεσο ηεο πξνζεζκϋαο ππνβνιϊο ησλ πξνζθνξψλ, νη νπνϋεο θαη ζπλππνινγϋδνληαη. Ζ Ωλζηαζε εμεηψδεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπϊ ελζηψζεσλ, ε νπνϋα εθδϋδεη ζρεηηθϊ απφθαζε ην αξγφηεξν πωληε (5) εξγψζηκεο εκωξεο πξηλ ηελ δηελωξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Β) ΘαηΨ ησλ πξψμεσλ Ϊ παξαιεϋςεσλ ηεο αλαζωηνπζαο αξρϊο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρϊ νπνηνπδϊπνηε ππνςεθϋνπ ζηνλ δηαγσληζκφ Ϊ ηελ δηελωξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηελ δηαδηθαζϋα παξαιαβϊο θαη απνζθξψγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηψ ηελ δηψξθεηα δηεμαγσγϊο ηνπ Ϋδηνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγψζηκεο εκωξαο απφ απηϊλ θαηψ ηελ νπνϋα ν εληζηψκελνο Ωιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθωινπ. Ζ Ωλζηαζε απηϊ δελ επηθωξεη αλαβνιϊ Ϊ δηαθνπϊ ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιψ εμεηψδεηαη απφ ηελ ΔπηηξνπΪ ΓηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηψ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκψησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εθδϋδεηαη ζρεηηθϊ απφθαζε κεηψ απφ γλσκνδφηεζε ηεο ΔπηηξνπΪο ΔλζηΨζεσλ. Ζ Ωλζηαζε θαηψ ηεο ζπκκεηνρϊο ππνςεθϋνπ ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηεϋηαη ππνρξεσηηθψ ζε απηφλ θαηψ ηνπ νπνϋνπ ζηξωθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιϊο ηεο. Γ) ΘαηΨ ηεο δηελωξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Ωσο ηελ θαηαθπξσηηθϊ απφθαζε, κωζα ζε ρξνληθφ δηψζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζϋκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνςϊθηνο αλψδνρνο Ωιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθϊο πξψμεσο Ϊ παξαιεϋςεσο ηεο αλαζωηνπζαο αξρϊο. Ζ Ωλζηαζε απηϊ θνηλνπνηεϋηαη ππνρξεσηηθψ, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιϊ ηεο, ζε απηφλ θαηψ ηνπ νπνϋνπ ζηξωθεηαη. Ζ Ωλζηαζε εμεηψδεηαη απφ ηελ ΔπηηξνπΪ ΔλζηΨζεσλ θαη εθδϋδεηαη ζρεηηθϊ απφθαζε ηεο ην αξγφηεξν ζε δωθα (10) εξγψζηκεο εκωξεο απφ ηελ ιϊμε ηεο πξνζεζκϋαο ππνβνιϊο ελζηψζεσλ. Γ) Δθηφο ησλ αλσηωξσ πεξηπηψζεσλ, θαηψ ηεο θαηαθπξσηηθϊο απφθαζεο, φζνλ αθνξψ ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Ψξζξνπ 6 & 8 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 118/Α/ ), κωζα ζε ρξνληθφ δηψζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζϋκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνςϊθηνο Ωιαβε γλψζε ηεο αλσηωξσ θαηαθπξσηηθϊο απφθαζεο θαη ησλ σο Ψλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ Ωλζηαζε απηϊ θνηλνπνηεϋηαη ππνρξεσηηθψ, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιϊ ηεο, ζηνλ κεηνδφηε θαηψ ηνπ νπνϋνπ ζηξωθεηαη. Ζ Ωλζηαζε εμεηψδεηαη απφ ηελ απφ ηελ Αξκφδηα ΔπηηξνπΪ θαη εθδϋδεηαη ζρεηηθϊ απφθαζε ηεο ην αξγφηεξν ζε δωθα (10) εξγψζηκεο εκωξεο απφ ηελ ιϊμε ηεο αλσηωξσ ηξηεκωξνπ πξνζεζκϋαο. 14

15 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ ΔλζηΨζεηο πνπ ππνβψιινληαη γηα νπνηνπζδϊπνηε Ψιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπ πξναλαθεξφκελνπο, δελ γϋλνληαη δεθηωο. Ζ ζρεηηθϊ απφθαζε επϋ ηεο ελζηψζεσο θνηλνπνηεϋηαη ζηνπο εληζηψκελνπο ρσξϋο ππαϋηηα θαζπζηωξεζε ηεο αλαζωηνπζαο αξρϊο. Νη εληζηψκελνη ιακβψλνπλ πιϊξε γλψζε ηεο ζρεηηθϊο απφθαζεο, κεηψ ηελ θνηλνπνϋεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ αλαζωηνπζα αξρϊ, κε θξνληϋδα ηνπο. Ν ππνςϊθηνο κπνξεϋ θαηψ ησλ απνθψζεσλ πνπ επηβψιινπλ ζε βψξνπο ηνπ θπξψζεηο δπλψκεη ησλ Ψξζξσλ 18, 20, 26, 32, 34 θαη 39 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 118/Α/ ) λα ππνβψιιεη πξνζθπγϊ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζϋαο κωζα ζε αλαηξεπηηθϊ πξνζεζκϋα ηξηψληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελϋα πνπ Ωιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθϊο απφθαζεο ηεο ΔπηηξνπΪο δηελωξγεηαο. ΔπΫ ηεο πξνζθπγϊο, απνθαζϋδεη ε ΔπηηξνπΪ ΔλζηΨζεσλ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδωρεηαη πξνζβνιϊ κε Ψιιε νηαζδϊπνηε θχζεσο δηνηθεηηθϊ πξνζθπγϊ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ψζθεζεο Ωλζηαζεο ζχκθσλα κε ηα αλσηωξσ πξνζθνκϋδεηαη παξψβνιν ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 15, παξ. 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 118/Α/ ). A.3.3 ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΑΔΑ: Β4ΛΕ469ΗΞΚ-ΠΦ2 Ζ ζπκκεηνρϊ ζηνλ πξνθεξπζζφκελν, κε ηελ παξνχζα, δηαγσληζκφ εϋλαη αλνηθηϊ, επϋ Ϋζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθωο, νηθνλνκηθωο θαη ηερληθωο πξνυπνζωζεηο πνπ πξνβιωπνληαη ζηελ ΞξνθΪξπμε θαη δηαζωηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθϊ επψξθεηα θαη εκπεηξϋα. Πην δηαγσληζκφ γϋλνληαη δεθηωο νη πξνζθνξωο πνπ εϋλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζωζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθωο ηεο ΞξνθΪξπμεο. ΞξνζθνξΩο πνπ, θαηψ ηελ θξϋζε ηεο ΔπηηξνπΪο Γηαγσληζκνχ, εϋλαη αφξηζηεο Ϊ αλεπϋδεθηεο εθηϋκεζεο Ϊ πεξηωρνπλ φξνπο αληϋζεηνπο πξνο ηελ ΞξνθΪξπμε Ϊ / θαη αηξωζεηο, ραξαθηεξϋδνληαη σο κε απνδεθηωο θαη απνξξϋπηνληαη. Ρα Ωγγξαθα ηεο πξνζθνξψο θαη ηεο Πχκβαζεο θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθϊ αιιεινγξαθϋα πνπ εϋλαη δπλαηφ λα απαηηεζεϋ θαηψ ηε δηψξθεηα ηεο δηαδηθαζϋαο, ζπληψζζνληαη ζηελ ειιεληθϊ γιψζζα. Α.4 ΑΗΡΖΠΖ ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςεθϋνπο αλαδφρνπο δεηεζνχλ εγθαϋξσο ηα ζρεηηθψ κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ Ωγγξαθα, απηψ παξαδϋδνληαη Ϊ απνζηωιινληαη ζε απηνχο κωζα ζε Ωμη (6) εξγψζηκεο εκωξεο απφ ηε ιϊςε ηεο ζρεηηθϊο αϋηεζεο. Πε πεξϋπησζε πνπ νη παξαιϊπηεο ηεο ΞξνθΪξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζωλ αληϋγξαθν δελ εϋλαη πιϊξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πϋλαθα πεξηερνκωλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειϋδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηϊζνπλ απφ ηνλ Αξκφδην γηα ηελ ΞαξνρΪ Ξιεξνθνξηψλ, λων πιϊξεο αληϋγξαθν. Πε πεξϋπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθωο πιεξνθνξϋεο, ζρεηηθωο κε ηα Ωγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κωρξη θαη νθηψ (8) εκωξεο πξν ηεο εθπλνϊο ηεο πξνζεζκϋαο Ψζθεζεο ηεο Ωλζηαζεο ηνπ Ψξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Ξ.Γ. 118/07, απηωο παξωρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκωξεο πξν ηεο εθπλνϊο ηεο σο Ψλσ πξνζεζκϋαο. Πε θψζε Ψιιε πεξϋπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο Ψλσ ζπκπιεξσκαηηθωο πιεξνθνξϋεο, απηωο δϋλνληαη ην αξγφηεξν εληφο Ωμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελϋα ππνβνιϊο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξϋο ν πξνζθωξσλ λα Ωρεη δηθαϋσκα Ωλζηαζεο δπλψκεη ηνπ Ψξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α ηνπ Ξ.Γ. 118/07. 15

16 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ Α.5 ΣΟΝΛΝΠ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεϋ ζηελ Ωδξα ηνπ Νηθνλνκηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ ΔιιΨδνο θαη ζπγθεθξηκωλα ζηελ αϋζνπζα ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ πνπ βξϋζθεηαη ζηελ νδφ Κεηξνπφιεσο 12-14,ΑζΪλα. Ζ ιϊμε ππνβνιϊο ησλ πξνζθνξψλ εϋλαη ε 16 ε ΗνπιΫνπ 2012, εκωξα ΓεπηΩξα θαη ψξα 11:00 π.κ. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ Α.6 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ Ζ ΞξνθΪξπμε απηϊ απνηειεϋηαη απφ: α. ην παξφλ ΚΩξνο Α (ΓεληθνΫ θαη ΔηδηθνΫ Όξνη) β. ην ΚΩξνο Β (ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο) γ. ην ΞαξΨξηεκα Η. ΚΩζνδνο Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ δ. ην ΞαξΨξηεκα ΗΗ. ΔγγπΪζεηο ε. ην ΞαξΨξηεκα ΗΗΗ. ΠρΩδην Πχκβαζεο ζη. ην ΞαξΨξηεκα IV. ΓηθαηνινγεηηθΨ Θαηαθχξσζεο. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Α.7 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ A.7.1 ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρϊο ζην δηαγσληζκφ Ωρνπλ θπζηθψ Ϊ λνκηθψ πξφζσπα, θαζψο θαη ΘνηλνπξαμΫεο Ϊ Δλψζεηο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε απνδεδεηγκωλε ηθαλφηεηα εθηωιεζεο ηνπ Ωξγνπ, πνπ πξνυπνζωηεη ηελ δπλαηφηεηα παξνρϊο ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκεϋο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ηνπηθϊο θαη πεξηθεξεηαθϊο αλψπηπμεο. Ρα θπζηθψ πξφζσπα πξωπεη λα εϋλαη ππϊθννη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο (Δ.Δ) Ϊ ησλ ρσξψλ ηνπ Δ.Ν.Σ. θαη λα εϋλαη εγθαηεζηεκωλα ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. Ϊ ηνπ θξψηνπο κωινπο ηνπ Δ.Ν.Σ. Ρα λνκηθψ πξφζσπα πξωπεη λα Ωρνπλ ζπζηαζεϋ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζϋα θξψηνπο κωινπο ηεο Δ.Δ. Ϊ ηνπ Δ.Ν.Σ. θαη λα Ωρνπλ ηελ θαηαζηαηηθϊ ηνπο Ωδξα ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. Ϊ ηνπ θξψηνπο κωινπο ηνπ Δ.Ν.Σ. ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρϊο Ωρνπλ επϋζεο νη ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ ππνβψιινπλ θνηλϊ πξνζθνξψ, κε ηηο παξαθψησ πξνυπνζωζεηο: Όηη ζηελ πξνζθνξψ αλαγξψθεηαη απαξαϋηεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρϊο θψζε εηαϋξνπ θαη ην εηδηθφ κωξνο ηνπ κε ην νπνϋν ζα αζρνιεζεϋ ζηα πιαϋζηα ηεο πινπνϋεζεο ηνπ Ωξγνπ. Όηη φια ηα πξφζσπα ηεο Ωλσζεο θαιχπηνπλ ηελ απαϋηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγϋαο ηνπο ζηελ ΔιιΨδα Ϊ ζε Ψιιν θξψηνο κωινο ηεο ΔΔ. Ϊ ηνπ Δ.Ν.Σ. Νη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκωλε λνκηθϊ κνξθϊ γηα ηελ ππνβνιϊ ηεο πξνζθνξψο ηνπο. Υζηφζν, ζε πεξϋπησζε πνπ ην πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα Ωξγν θαηαθπξσζεϋ ζε Ωλσζε πξνζψπσλ, εϋλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεϋ απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ λα πεξηβιεζεϋ νξηζκωλε λνκηθϊ κνξθϊ, ζην βαζκφ πνπ απηφ εϋλαη αλαγθαϋν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθϊ εθηωιεζε ηεο Πχκβαζεο. A.7.2 ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑπνθιεΫνληαη απφ ηε δηαδηθαζϋα αλψζεζεο φζνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηϊξηα ηνπ Ψξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007 θαη ζπγθεθξηκωλα εψλ: 16

17 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ α) πψξρεη ζε βψξνο ηνπο ακεηψθιεηε θαηαδηθαζηηθϊ απφθαζε γηα ζπκκεηνρϊ ζε εγθιεκαηηθϊ νξγψλσζε, θαηψ ην Ψξζξν 2 παξψγξαθνο 1 ηεο θνηλϊο δξψζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο (ΔΔ L 351 ηεο , ζει.1). β) πψξρεη ζε βψξνο ηνπο ακεηψθιεηε θαηαδηθαζηηθϊ απφθαζε γηα δσξνδνθϋα, θαηψ ην Ψξζξν 3 ηεο πξψμεο ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο , ζει.1) θαη ζην Ψξζξν 3 παξψγξαθνο 1 ηεο θνηλϊο δξψζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ (ΔΔ L 358 ηεο , ζει.2). γ) πψξρεη ζε βψξνο ηνπο ακεηψθιεηε θαηαδηθαζηηθϊ απφθαζε γηα απψηε, θαηψ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζϋα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ (ΔΔ C 316 ηεο , ζει.48). δ) πψξρεη ζε βψξνο ηνπο ακεηψθιεηε θαηαδηθαζηηθϊ απφθαζε γηα λνκηκνπνϋεζε εζφδσλ απφ παξψλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηψ ην Ψξζξν 1 ηεο νδεγϋαο 91/308/EOK ηνπ ΠπκβνπιΫνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνϋεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηϊκαηνο γηα ηε λνκηκνπνϋεζε εζφδσλ απφ παξψλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (Ψξζξν 43 παξ.1δ ηνπ ΞΓ 60/ ΦΔΘ64Α). ε) βξϋζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζψξηζε, παχζε δξαζηεξηνηϊησλ, αλαγθαζηηθϊ δηαρεϋξηζε Ϊ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιϊ εξγαζηψλ Ϊ ζε νπνηαδϊπνηε αλψινγε θαηψζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζϋα πξνβιεπφκελε απφ ηηο θαηψ πεξϋπησζε εθαξκνδφκελεο λνκνζεηηθωο θαη θαλνληζηηθωο δηαηψμεηο. ζη) θηλϊζεθε ελαληϋνλ ηνπο δηαδηθαζϋα θϊξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζψξηζε, Ϊ Ωθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθϊο δηαρεϋξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, Ϊ νπνηαδϊπνηε Ψιιε αλψινγε δηαδηθαζϋα πξνβιεπφκελε απφ ηηο θαηψ πεξϋπησζε εθαξκνδφκελεο λνκνζεηηθωο θαη θαλνληζηηθωο δηαηψμεηο. δ) θαηαδηθψζζεθαλ κε δηθαζηηθϊ απφθαζε κε ηζρχ δεδηθαζκωλνπ γηα αδϋθεκα πνπ αθνξψ ηελ επαγγεικαηηθϊ δηαγσγϊ ηνπο. ε) δελ Ωρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξψ ηελ θαηαβνιϊ ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθϊο αζθψιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζϋα ηεο ρψξαο φπνπ εϋλαη εγθαηαζηεκωλνη Ϊ ζχκθσλα κε ηε ειιεληθϊ λνκνζεζϋα. ζ) δελ Ωρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηηο ζρεηηθωο κε ηελ πιεξσκϊ ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζϋα ηεο ρψξαο φπνπ εϋλαη εγθαηαζηεκωλνη Ϊ ζχκθσλα κε ηε ειιεληθϊ λνκνζεζϋα. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ζε πεξϋπησζε ππνβνιϊο θνηλϊο πξνζθνξψο, νη παξαπψλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζωλαλ απφ ηνπο ζπκκεηωρνληεο ζηελ θνηλϊ πξνζθνξψ. ΔΨλ ζπληξωρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα Ωλαλ κφλν ζπκκεηωρνληα ζε θνηλϊ πξνζθνξψ, ε ππνβιεζεϋζα θνηλϊ πξνζθνξψ απνθιεϋεηαη απφ ην δηαγσληζκφ. A.7.3 ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΑ Γηα ηε ζπκκεηνρϊ ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη πξωπεη λα πιεξνχλ ππνρξεσηηθψ ηηο ελψσιζηερ πποϋποθωζειρ πνπ αθνξνχλ ηηο ηερληθωο θαη επαγγεικαηηθωο ηνπο ηθαλφηεηεο. Δηδηθφηεξα, πξωπεη λα δηαζωηνπλ απνδεδεηγκωλε ηεσνογνυζϋα και εμπειπϋα ζηελ πινπνϋεζε ζπκβψζεσλ ζπλαθψλ κε ηελ πξνθεξπζζφκελε, ηελ νπνϋα λα κπνξνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ επαξθψο. Υο ζπλαθϊο ζεσξεϋηαη ε εκπεηξϋα ζηελ παξνρϊ ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκεϋο: ΡνπξηζηηθΪο αλψπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΡνπηθΪο θαη πεξηθεξεηαθϊο αλψπηπμεο ΠηαηηζηηθΪο αλψιπζεο 17

18 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ Πρεδηαζκνχ, πινπνϋεζεο θαη αμηνιφγεζεο επξσπατθψλ πξνγξακκψησλ θαη πξνγξακκψησλ εδαθηθϊο ζπλεξγαζϋαο Γηα ην ιφγν απηφ, ν πξνζθωξσλ πξωπεη λα πξνζθνκϋζεη πϋλαθα ηνπιψρηζηνλ 2 ζπλαθψλ Ωξγσλ (ηϋηινο Ωξγνπ, ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ, νηθνλνκηθφ αληηθεϋκελν, δηψξθεηα εθηωιεζεο ηνπ Ωξγνπ) πνπ Ωρνπλ εθηειεζηεϋ θαηψ ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηϋα, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθψ νξζϊο εθηωιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Ρα πηζηνπνηεηηθψ απηψ αλαθωξνπλ ην πνζφ, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν εθηωιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη πξνζδηνξϋδνπλ εψλ πξαγκαηνπνηϊζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκθσλεζωληεο θαλφλεο θαη εψλ πεξαηψζεθαλ θαλνληθψ. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνζθνκϋζνπλ θαη νηνδϊπνηε Ψιιν ζηνηρεϋν ζρεηηθφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη δεμηφηεηωο ηνπο ζεσξνχλ ζθφπηκν. ΛνεΫηαη φηη ζε πεξϋπησζε πνπ ν πξνζθωξσλ εϋλαη Ωλσζε Ϊ θνηλνπξαμϋα πξνζψπσλ, νη αλσηωξσ πξνυπνζωζεηο αξθεϋ λα πιεξνχληαη αζξνηζηηθψ απφ ηα κωιε ηεο θνηλνπξαμϋαο. Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ Ωρεη δηθαϋσκα λα ειωγμεη κε θψζε λφκηκν ηξφπν ηελ αιϊζεηα ησλ αλσηωξσ δεινπκωλσλ. A.7.4 ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 1. ΘΨζε πξνζθνξψ απηψλ πνπ ζπκκεηωρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξωπεη ππνρξεσηηθψ θαη κε πνηλϊ απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ ΔγγςηηικΪ ΔπιζηολΪ ΠςμμεηοσΪρ, ηεο νπνϋαο ην πνζφ ζα πξωπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηφ 5% επϋ ηεο πξνυπνινγηζζεϋζαο ζπλνιηθϊο δαπψλεο ηνπ Ωξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ, Ϊηνη 5.500, Νη εγγπϊζεηο ζπκκεηνρϊο εθδϋδνληαη απφ πηζησηηθψ ηδξχκαηα Ϊ Ψιια λνκηθψ πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξψηε - κωιε ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο θαη Ωρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα απηφ ην δηθαϋσκα. 3. ΔγγπΪζεηο πνπ εθδϋδνληαη ζε θξψηνο - κωινο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο εθηφο ηεο ΔιιΨδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθψ απφ επϋζεκε κεηψθξαζϊ ηνπο ζηελ ΔιιεληθΪ γιψζζα. 4. Νη εγγπϊζεηο ζα πξωπεη λα εϋλαη ζπκπιεξσκωλεο ζχκθσλα κε ην αληϋζηνηρν ππφδεηγκα ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΗΗ ηεο παξνχζαο. 5. Πε πεξϋπησζε πνπ ν αλψδνρνο, ζηνλ νπνϋν ζα θαηαθπξσζεϋ ν δηαγσληζκφο αξλεζεϋ λα ππνγξψςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε Ϊ λα θαηαζωζεη ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θαησηωξσ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IΗ ηνπ παξφληνο, Ϊ λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδϊπνηε Ψιιε ππνρξωσζϊ ηνπ, πνπ απνξξωεη απφ ηε ζπκκεηνρϊ ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη Ωθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρϊο θαηαπϋπηεη απηνδηθαϋσο ππωξ ηνπ ΔπηκειεηεξΫνπ. 6. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρϊο πξωπεη λα Ωρεη ρξνληθϊ ηζρχ Ωνα (1) ηοςλψσιζηον μϊνα κεηψ ηνλ ρξφλν ιϊμεο ηεο πξνζθνξψο. 7. Πηελ πεξϋπησζε θνηλνπξαμϋαο εηαηξηψλ Ϊ Ωλσζεο, νη εγγπϊζεηο πεξηιακβψλνπλ θαη φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμϋαο Ϊ ηεο Ωλσζεο. Πην ζψκα ηεο εγγπεηηθϊο ζα πξωπεη λα αλαγξψθνληαη ηα νλφκαηα φισλ ησλ εηαϋξσλ ηεο Ωλσζεο Ϊ λα πξνζθνκηζηνχλ εγγπεηηθωο απφ θψζε κωινο ηεο θνηλνπξαμϋαο Ϊ ηεο Ωλσζεο σο πξνο ην πνζνζηφ πνπ ζπκκεηωρνπλ. 8. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρϊο πνπ αθνξψ ηνλ αλψδνρν ζηνλ νπνϋν θαηαθπξψζεθε ην Ωξγν επηζηξωθεηαη κεηψ ηελ θαηψζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιϊο εθηωιεζεο, καδϋ κε ηελ ππνγξαθϊ ηεο ζχκβαζεο. Νη εγγπϊζεηο ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξωθνληαη κωζα ζε δεθαπωληε (15) εκωξεο απφ ηελ εκεξνκελϋα αλαθνϋλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. 18

19 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α.8 ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Νη πξνζθνξωο ηνπνζεηνχληαη κωζα ζε εληαϋν ζθξαγηζκωλν θψθειν, ζε δύο (2) ανηϋηςπα, δαθηπινγξαθεκωλεο θαη ππνρξεσηηθψ ζηελ ΔιιεληθΪ γιψζζα κε εμαϋξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ εϋλαη δπλαηφ λα αλαθωξνληαη θαη ζηελ ΑγγιηθΪ γιψζζα, Ϊ εθφζνλ απηνϋ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ΔιιεληθΪ, κφλνλ ζηελ ΑγγιηθΪ. Ρν Ωλα αληϋηππν ζα θωξεη ηελ Ωλδεημε «ΞΟΥΡΝΡΞΝ» θαη ζα ππεξηζρχεη ζε πεξϋπησζε αζπκθσλϋαο ηνπ κε ηα ππφινηπα αληϋηππα. Νη πξνζθνξωο δελ πξωπεη λα Ωρνπλ μχζκαηα, ζβεζϋκαηα, πξνζζϊθεο, δηνξζψζεηο. ΔΨλ ππψξρεη ζηελ πξνζθνξψ νπνηαδϊπνηε δηφξζσζε, απηϊ πξωπεη λα εϋλαη θαζαξνγξακκωλε θαη κνλνγξακκωλε απφ ηνλ πξνκεζεπηϊ, θαη ηϋζεηαη ζηελ θξϋζε ηεο επηηξνπϊο δηελωξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ πξνζθνξψ απνξξϋπηεηαη φηαλ ππψξρνπλ ζε απηϊ δηνξζψζεηο, πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθϊ, θαηψ ηελ θξϋζε ηεο επηηξνπϊο δηελωξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξωπεη λα αλαθωξνληαη αλαθεθαιαησηηθψ ζηελ αξρϊ ηεο πξνζθνξψο. Πην θψθειν θψζε πξνζθνξψο πξωπεη λα αλαγξψθνληαη επθξηλψο: Ζ ιωμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ». Ν πιϊξεο ηϋηινο ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο πνπ δηελεξγεϋ ην δηαγσληζκφ. Ν αξηζκφο ηεο δηαθϊξπμεο. Ζ εκεξνκελϋα δηελωξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ρα πιϊξε ζηνηρεϋα ηνπ ΞξνζθΩξνληα. Ν θπξϋσο ζθξαγηζκωλνο θψθεινο θψζε πξνζθνξψο πεξηιακβψλεη ηνπο αθφινπζνπο ηπειρ (3) ζθπαγιζμωνοςρ επιμωποςρ θακωλοςρ («πνθαθωινπο») πνπ θωξνπλ εμσηεξηθψ θαη ηηο ελδεϋμεηο ηνπ θπξϋσο θαθωινπ θαη ζηνπο νπνϋνπο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθψ κε ηελ πξνζθνξψ ζηνηρεϋα θαη ζπγθεθξηκωλα: 1. ΦΨκελορ «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ» πνπ πεξηωρεη ηα ηππηθψ θαη ινηπψ δηθαηνινγεηηθψ πνπ ππνβψιιεη ππνρξεσηηθψ θαη επϋ πνηλϊ απνθιεηζκνχ ν πξνζθωξνληαο. 2. ΦΨκελορ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πνπ πεξηωρεη κε πνηλϊ απνθιεηζκνχ ηελ ππόηαζη πποζωγγιζηρ ηηρ επγαζϋαρ, ε νπνϋα ζα αλαθωξεη ζπλνπηηθψ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνϋν ν ππνςϊθηνο ΑλΨδνρνο ζθνπεχεη λα πξνζεγγϋζεη ηελ εξγαζϋα θαη ησλ κεζφδσλ Ϊ/θαη εξγαιεϋσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηϊζεη ζρεηηθψ. 3. ΦΨκελορ «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πεξηιακβψλεη κε πνηλϊ απνθιεηζκνχ ηελ ππνγεγξακκωλε νηθνλνκηθϊ πξνζθνξψ ηνπ ππνςεθϋνπ Αλαδφρνπ, ε νπνϋα ζα πξωπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαη λα βαζϋδεηαη ζηα ζηνηρεϋα ηεο ηερληθϊο ηνπ πξνζθνξψο. ΞξνζθνξΩο πνπ δελ Ωρνπλ ζε ρσξηζηνχο θαθωινπο ηα δηθαηνινγεηηθψ, ηελ ηερληθϊ πξνζθνξψ θαη ηελ νηθνλνκηθϊ πξνζθνξψ ηνπνζεηεκωλεο κωζα ζηνλ θπξϋσο θψθειν ζα απνξξϋπηνληαη σο απαξψδεθηεο. ΞξνζθνξΩο πνπ ππνβψιινληαη αλνηθηωο ζα απνξξϋπηνληαη σο απαξψδεθηεο. Νη ζπκκεηωρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξωπεη ππνρξεσηηθψ λα Ωρνπλ ππνγεγξακκωλε ηφζν ηελ ηερληθϊ, φζν θαη ηελ νηθνλνκηθϊ ηνπο πξνζθνξψ. Νη πξνζθνξωο πξωπεη λα ζπληαρζνχλ κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηψμε, ηελ αξϋζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθψ πνπ θαζνξϋδνληαη ζηελ ΞξνθΪξπμε θαη λα θωξνπλ ηελ ππνγξαθϊ ηνπ ΞξνζθΩξνληα Ϊ ηνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ, ελψ φιεο νη ζειϋδεο ηνπο ζα πξωπεη λα κνλνγξψθνληαη απφ ηνλ Ϋδην. 19

20 ΞξνθΪξπμε Αλνηθηνχ δεκνζϋνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηϊξην επηινγϊο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ Α.10 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΝΦΑΘΔΙΥΛ Α.10.1 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Νη ππνςϊθηνη απαηηεϋηαη λα ππνβψιινπλ καδϋ κε ηελ πξνζθνξψ ηνπο ζηνλ θπξϋσο θψθειν ηα παξαθψησ δηθαηνινγεηηθψ: i. Δγγχεζε ζπκκεηνρϊο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνϋα ζπληψζζεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο ΞαξαγξΨθνπ Α.7.3 ηνπ παξφληνο. ii. πεχζπλε ΓΪισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθψζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνϋα ζα αλαγξψθνληαη φηη: ΑπνδΩρνκαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθϊξπμεο. Ζ πξνζθνξψ ζπληψρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθϊξπμεο, ησλ νπνϋσλ Ωιαβε πιϊξε θαη αλεπηθχιαθην γλψζε. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξψ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Ωξγνπ. Ρα ζηνηρεϋα πνπ αλαθωξνληαη ζηελ πξνζθνξψ εϋλαη αιεζϊ θαη αθξηβϊ. ΞαξαηηεΫηαη απφ θψζε δηθαϋσκα απνδεκϋσζϊο ηνπ ζρεηηθφ κε νπνηαδϊπνηε απφθαζε ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο γηα αλαβνιϊ Ϊ αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. iii. πεχζπλε ΓΪισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθψζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνϋα ζα αλαγξψθνληαη: ηα ζηνηρεϋα ηεο πξνθϊξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ζπκκεηωρνπλ, φηη, κωρξη θαη ηελ εκωξα ππνβνιϊο ηεο πξνζθνξψο ηνπο: δελ Ωρνπλ θαηαδηθαζζεϋ κε ακεηψθιεηε απφθαζε γηα θψπνην απφ ηα παξαθψησ αδηθϊκαηα ηνπ Ψξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Θ. 64/ ), Ϊηνη: ΠπκκεηνρΪ ζε εγθιεκαηηθϊ νξγψλσζε, φπσο απηϊ νξϋδεηαη ζην Ψξζξν 2 παξψγξαθνο 1 ηεο θνηλϊο δξψζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ΓσξνδνθΫα, φπσο απηϊ νξϋδεηαη αληϋζηνηρα ζην Ψξζξν 3 ηεο πξψμεο ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην Ψξζξν 3 παξψγξαθνο 1 ηεο θνηλϊο δξψζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο ΑπΨηε, θαηψ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθψ κε ηελ πξνζηαζϋα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ. ΛνκηκνπνΫεζε εζφδσλ απφ παξψλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξϋδεηαη απφ ην Ψξζξν 1 ηεο νδεγϋαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ, ηεο 10εο ΗνπλΫνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνϋεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηϊκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνϋεζε εζφδσλ απφ ηηο παξψλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επϋζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζϋα θϊξπμεο πηψρεπζεο. εϋλαη θνξνινγηθψ θαη αζθαιηζηηθψ ελϊκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξωο θνηλσληθϊο αζθψιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθϊο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθωο ππνρξεψζεηο ηνπο. δελ ηεινχλ ππφ θνηλϊ εθθαζψξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο εθψζηνηε ηζρχεη, Ϊ εηδηθϊ εθθαζψξηζε ηνπ Λ. 1892/1990 (Α 101), φπσο εθψζηνηε ηζρχεη, Ϊ Ψιιεο αλψινγεο θαηαζηψζεηο (κφλν γηα αιινδαπψ λνκηθψ πξφζσπα) ππφ δηαδηθαζϋα Ωθδνζεο απφθαζεο θνηλϊο Ϊ εηδηθϊο εθθαζψξηζεο ησλ αλσηωξσ λνκνζεηεκψησλ Ϊ ππφ Ψιιεο αλψινγεο θαηαζηψζεηο (κφλν γηα αιινδαπψ λνκηθψ πξφζσπα). 20

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 27-213» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 211 CCI: 27CB163PO58 ΗΝΛΗΝΠ 212 1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΔπΩθηαζε YθηζηΨκελνπ Ξιεξνθνξηαθνύ ΠπζηΪκαηνο ΦνηηεηνινγΫνπ ζην Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Δ.Ι.Θ.Δ. Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ Ξξνϋπνινγηζκόο: 55.121,96 (ρσξϋο

Διαβάστε περισσότερα

Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. γηα ην έξγν κε ηίηιν

Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. γηα ην έξγν κε ηίηιν ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΔΟΥΞΑΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝ ΔΘΛΗΘΝΠ ΞΝΟΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΔΘΛΝΠ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ με ηίηλο: «π η π ε ζ ί ε ρ ζ ς μ β ο ύ λ ο ς γ ι α η η ν ο π γ ά ν υ ζ η, η ο ν ζ ς ν η ο ν ι ζ μ ό, η η ν ς λ ο π ο ί η ζ η κ α ι δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ]

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑζΪλα, 2014 Ξξφινγνο Ρν παξφλ απνηειεϋ αλαλεσκωλε Ωθδνζε ηνπ εγρεηξηδϋνπ «ΓηνηθεηηθΩο ΓηαδηθαζΫεο».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ Ευρωπαϊκή Ένωςη Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΔΘΛΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ με ηίηλο: «ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΙΔΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ Ρασ. Γ/νζη: ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ 128 Ρ.Θ. 27 200 ΑΚΑΙΗΑΓΑ Ρηλ./Φαξ: 2622360167 E-Mail: grafiopromithion@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ &ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ: 20-06-2014 Σασ. Διεύθςνζη Σμήμα Πληποθοπίερ Σηλέθυνα FAX E-mail : : : : : : : Καξδίηζεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημερομηνία:20/09/2011 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν:

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν: ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: «Π ξ ν κ ά ζ ε η α Α λ α ι σ ζ έ κ σ λ Α λ η η δ ξ α ζ η ε ξ έ σ λ & Υ ε κ η θ ψ λ Β η ν ρ ε κ η θ ψ λ Κ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 20-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΡΖΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΘΟΖΠΘΔΡΗΘΝ ΡΝΟΗΠΚΝ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Ξξνϋπνινγηζκόο: ΞιΩνλ Γηθαηώκαηα ΞξναΫξεζεο: ΓηΨξθεηα: ΓηαδηθαζΫα

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, 29 Ννεκβξίνπ2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Aξηζκ. Πξση. 20459 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

Αγξίλην, 29 Ννεκβξίνπ2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Aξηζκ. Πξση. 20459 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Αγξίλην, 29 Ννεκβξίνπ2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Aξηζκ. Πξση. 20459 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΉ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Γξαθείν : Πξνκεζεηώλ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΔΛ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ «Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΔΛ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ «Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ Ησάλληλα, 30-10-2013 ΓΗΝΗΘΖΠΖ 6 εο ΓΔΗΛΝΚΗΘΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΔΛ. ΛΝΠ/ΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ Αξηζκ. πξση. 18944 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Ξιεξνθνξίεο: Αιεμίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 15.11.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ραρ. Γ/λζε : Κεηξνπφιεσο 12-14 Αζήλα15 Ιαλνπαξίνπ 2013 Ραρ. Θψδηθαο : 10563,Αζήλα ΑξπξσηΓηαθήξπμεο: θ/2/543 Ξιεξνθνξίεο : Ξαπαδέα Αθξνδίηε Διιάδα Κύπξνο 2007-2013 FAX : 210 5227300 Ρειέθσλν : 210 5229457

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ @ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηστιακής εργαζίας : Γιαδικαζίερ και πποϋποθέζειρ ειζαγωγήρ μεηοσών ζηο Υ.Α.Α. Αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος, Split

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017»

ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017» ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017» ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 185/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 185/2014 ΑΓΑ: ΥΚΗΚ469Ζ2Γ-ΥΥΥ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΑΓΑΚ: Κνλαδηθόο Θσδηθόο: 14PROC002132075 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΚΑΦΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΨξηζα, 27/06/2014 Σατ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΚΔΡΟΖΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ Δκπνξίνπ(ΔΠΔΓ ΔΚΞ)

Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ Δκπνξίνπ(ΔΠΔΓ ΔΚΞ) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ ΡακεΫν (ΔΘΡ) ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ ΔΚΞ) Κνλάδα Β1, Γξαθείν.. ΑΓΑ:. ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: «ΣΑΟΡΝΘΗΒΥΡΗΥΛ ΚΝΙΠΚΑΡΗΘΥΛ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ»

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: «ΣΑΟΡΝΘΗΒΥΡΗΥΛ ΚΝΙΠΚΑΡΗΘΥΛ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ» . ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 1.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 6/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10598 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 1/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10419 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η Α Π Ο Φ Α Η Αθήνα, 3 Αςγούζηος 2011 Απ. Ππυη.: 506.... ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ηυν ςπ απιθμ. 9/28-06-2011 Ππακηικού για ηην αξιολόγηζη ηυν Οικονομικών Πποζθοπών πος ςποβλήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος διαγυνιζμού για ηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 Νοέμβριος 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΓΗΟΛΤΟΤ & Ο ΡΟΙΟ ΣΧΛ ΟΣΑ... 4 1.2. ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΑ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 ΣΜ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σαρ Γ/λζε: Κ. Παιαηνιόγνπ 15-Πεηξαηάο-Σ.Κ 185 35 Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κξήηεο Νήζσλ Αηγαίνπ 2007-2013 ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΡΠΑΘΟΤ - ΑΡΙΑ Όιπκπνο Καξπάζνπ Σ.Κ. 85700 ηει: 2245051336 θαμ: 2245051396 Κάξπαζνο, 24/02/2012 Aξηζκ. Πξση. 58 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΞΔΟΗΝ ΠΗΑΠ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΥΛ (Τ..-ΓΖ.ΞΔ.Δ.Θ.)»,

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΞΔΟΗΝ ΠΗΑΠ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΥΛ (Τ..-ΓΖ.ΞΔ.Δ.Θ.)», ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝY γηα ην Έξγν «ΤΖΦΗΑΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΥΛ (Τ..-ΓΖ.ΞΔ.Δ.Θ.)», κε θσδηθφ MIS 296363 ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ Δ.Ξ. «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : Τηλ./Φαξ :

Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : Τηλ./Φαξ : ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : 46100 Τηλ./Φαξ : 26650.21319 e-mail : info@kalamasacherontas.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014 ΑΓΑ: ΑΓΑΚ:... ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΦΑΠΖ Ο Πεξηθεξεηάξρεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο

ΑΞΝΦΑΠΖ Ο Πεξηθεξεηάξρεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ Σαρ. Γ/λζε: Ηξνδφηνπ 28, Κνκνηελή Σαρ. Κψδηθαο: 69100 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Σελίδα 1 από 7 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει : 210 7288170 Φαμ : 210 7211223 Αζήλα, 24 Οθη 2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 26/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα