ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 Fevent-lin PIMCO Funds: Global Investors Series plc Ενημερωτικό Δελτίο 1 Μαρτίου 2011 PIMCO Funds: Global Investors Series plc είναι μια επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο και με διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της, η οποία έχει συσταθεί ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας, με αριθμό μητρώου Τα Μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας PIMCO Funds: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Global Investors Series plc, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στην ενότητα "Μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας και Διαχειριστής" είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζουν και να πιστεύουν τα Μέλη του Δ.Σ. (τα οποία έχουν λάβει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι αυτό ισχύει), οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο είναι πραγματικές και σε αυτές δεν υπάρχει καμία ουσιαστική παράλειψη. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

2 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟ, ΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΆΛΛΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στην ενότητα "Ορισμοί". Έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα Η Εταιρεία είναι επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο και με διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της, η οποία συστάθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1997 και έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία από την Κεντρική Τράπεζα ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) του 2003 (S.I. αριθ. 211 του 2003), όπως τροποποιήθηκαν. Η εν λόγω άδεια δεν αποτελεί υποστήριξη ή εγγύηση για την εταιρεία από πλευράς Κεντρικής Τράπεζας, ενώ η Κεντρική Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η χορήγηση άδειας στην Εταιρεία δεν συνεπάγεται ότι η Κεντρική Τράπεζα εγγυάται την απόδοση της Εταιρείας, ενώ η Κεντρική Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για την απόδοση ή την τυχόν αθέτηση υποχρεώσεων της Εταιρείας. Το Ενημερωτικό Δελτίο Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και οποιοδήποτε Συμπλήρωμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο προσφοράς ή προσέλκυσης σε οποιαδήποτε περιοχή δικαιοδοσίας ή σε συνθήκες στις οποίες η εν λόγω προσφορά ή προσέλκυση είναι παράνομη ή μη εγκεκριμένη. Οποιαδήποτε πληροφορία ή δήλωση παρέχεται ή πραγματοποιείται από διανομέα, πωλητή ή άλλο πρόσωπο το οποίο δεν αναφέρεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ή σε άλλη έκθεση και οικονομική κατάσταση της Εταιρείας που αποτελεί μέρος του παρόντος θα πρέπει να θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και αντίστοιχα να μην θεωρείται αξιόπιστη. Η παράδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ή η διάθεση, έκδοση ή πώληση Μεριδίων σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελέσει δήλωση ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ή οποιοδήποτε Συμπλήρωμα είναι ορθές οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δύναται κατά καιρούς να ενημερώνεται, και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να ζητούν από τον Διαχειριστή τις μετέπειτα ενημερωμένες εκδόσεις του Ενημερωτικού Δελτίου ή των Συμπληρωμάτων και των εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και Συμπληρώματα αυτού δύναται να μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες. Κάθε τέτοια μετάφραση θα περιέχει μόνο τις ίδιες πληροφορίες και θα έχει την ίδια σημασία με το Ενημερωτικό Δελτίο και τα Συμπληρώματα που έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Στο βαθμό κατά τον οποίο υφίστανται ασυνέπειες μεταξύ του Ενημερωτικού Δελτίου και των Συμπληρωμάτων που έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και του Ενημερωτικού Δελτίου/Συμπληρωμάτων που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, θα υπερισχύει το Ενημερωτικό Δελτίο/Συμπληρώματα που έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα, εκτός εάν (και μόνο εάν) υφίσταται απαίτηση, βάσει της νομοθεσίας οποιασδήποτε περιοχής δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ή απαιτήσεων της οικονομικής ρυθμιστικής αρχής της εν λόγω περιοχής δικαιοδοσίας όπου πωλούνται τα μερίδια, σε οποιαδήποτε δικαστική αγωγή βασίζεται σε γνωστοποίηση που περιέχεται στο Ενημερωτικό Δελτίο/Συμπλήρωμα το οποίο έχει συνταχθεί σε γλώσσα πέραν της Αγγλικής, να υπερισχύει η γλώσσα του Ενημερωτικού Δελτίου στο οποίο βασίζεται η δικαστική αγωγή. Στο Συμπλήρωμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρατίθεται πίνακας με στοιχεία για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο και τις αντίστοιχες Κατηγορίες Μεριδίων που διατίθενται, καθώς και για το νόμισμα στο οποίο θα συνομολογούνται οι Κατηγορίες Μεριδίων. Σε κάθε Κατηγορία, η Εταιρεία δύναται να εκδίδει Μερίδια Εισοδήματος (Μερίδια που διανέμουν εισόδημα) ή Μερίδια Κεφαλαιοποίησης (Μερίδια που κεφαλαιοποιούν εισόδημα), εκτός από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Government Money Market, το οποίο θα έχει μόνο Μερίδια Εισοδήματος. Η αξία των Μεριδίων της Εταιρείας και τα έσοδα από αυτά δύναται να αυξηθούν ή να μειωθούν, ενώ μπορεί να μην εισπράξετε το ποσό που έχετε επενδύσει στην Εταιρεία. Προν επενδύσετε στην Εταιρεία, θα πρέπει να εξετάσετε τους κινδύνους που συνεπάγεται η επένδυση αυτή. Η διαφορά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής επαναγοράς των Μεριδίων σημαίνει ότι η επένδυση σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πρέπει να θεωρείται μεσομακροπρόθεσμη. Ανατρέξετε στις ενότητες "Γενικοί Παράγοντες Κινδύνου", "Χαρακτηριστικά και Κίνδυνοι Χρεογράφων, Παράγωγων Τίτλων και Επενδυτικών Τεχνικών". 2

3 Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται για (α) τις πιθανές φορολογικές συνέπειες, (β) τις νομικές απαιτήσεις, (γ) τους τυχόν συναλλαγματικούς περιορισμούς ή απαιτήσεις συναλλαγματικού ελέγχου και (δ) τυχόν άλλες απαιτούμενες κρατικές ή άλλες εγκρίσεις ή διατυπώσεις που ισχύουν βάσει της νομοθεσίας της χώρας σύστασης, υπηκοότητας, διαμονής ή φορολογικής έδρας τους και μπορεί να αφορούν στην εγγραφή συμμετοχής, αγορά, κατοχή ή διάθεση Μεριδίων. Άτομα τα οποία είναι Κάτοικοι Ιρλανδίας ή Μόνιμοι Κάτοικοι Ιρλανδίας δύναται να αποκτούν Μερίδια, υπό την προϋπόθεση ότι η απόκτηση και κατοχή των Μεριδίων λαμβάνει χώρα μέσω Αναγνωρισμένου Συστήματος Συμψηφισμού. Οι Εξαιρούμενοι Κάτοικοι Ιρλανδίας δύναται να αποκτούν Μερίδια απευθείας από την Εταιρεία. Οι αιτούντες οι οποίοι είναι Κάτοικοι Ιρλανδίας, Μόνιμοι Κάτοικοι Ιρλανδίας ή Εξαιρούμενοι Κάτοικοι Ιρλανδίας θα πρέπει να πιστοποιούν την ιδιότητά τους αυτήν. Εισαγωγή στο Ιρλανδικό Χρηματιστήριο Ορισμένες Κατηγορίες Μεριδίων έχουν εισαχθεί στο Ιρλανδικό Χρηματιστήριο. Λεπτομέρειες για την εισαγωγή τους αναφέρονται στο σχετικό Συμπλήρωμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Δεν έχει υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε άλλο χρηματιστήριο. Το Δ.Σ. δεν αναμένει ότι θα προκύψει ενεργή δευτερογενής αγορά για τα Μερίδια. Η εισαγωγή των Μεριδίων της Εταιρείας στην Επίσημη Αγορά και η διαπραγμάτευσή τους στην Κύρια Αγορά Χρεογράφων, καθώς και η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις εισαγωγής που θέτει η εταιρεία λειτουργίας του Ιρλανδικού Χρηματιστηρίου (Irish Stock Exchange Limited) δεν αποτελεί δέσμευση ή δήλωση της εταιρείας Irish Stock Exchange Limited σχετικά με την ικανότητα των φορέων παροχής υπηρεσιών ή άλλου προσώπου συνδεδεμένου με την Εταιρεία, την επάρκεια των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ή την καταλληλότητα της Εταιρείας για επενδυτικούς σκοπούς. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Τα Μερίδια της Εταιρείας δεν έχουν λάβει και δεν θα λάβουν άδεια διάθεσης βάσει του Νόμου του 1933 και δεν πληρούν τα κριτήρια οποιουδήποτε διατάγματος, ενώ απαγορεύεται η μεταβίβαση, διάθεση ή πώλησή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (συμπεριλαμβανομένων των εδαφών και κτήσεών τους) ή σε Πρόσωπο των ΗΠΑ ή προς άμεσο ή έμμεσο όφελος Προσώπου των ΗΠΑ (όπως ορίζεται στο Άρθρο S του Νόμου του 1933), εάν προηγουμένως δεν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή εξαίρεση. Η Εταιρεία δεν έχει λάβει και δεν θα λάβει άδεια βάσει του Νόμου του 1940, ενώ οι επενδυτές δεν θα δικαιούνται το όφελος της χορήγησης άδειας βάσει του Νόμου του Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ιδιωτική τοποθέτηση των Μεριδίων της σε περιορισμένο αριθμό ή κατηγορίες Προσώπων των ΗΠΑ. Τα Μερίδια δεν είναι εγκεκριμένα και δεν έχουν απορριφθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, από αντίστοιχη επιτροπή οποιασδήποτε πολιτείας των ΗΠΑ ή από άλλη ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ, ενώ καμία από τις ως άνω αρχές δεν έχει εγκρίνει ή υιοθετήσει τα χαρακτηριστικά της παρούσας διάθεσης ή την ακρίβεια ή επάρκεια αυτής. Κάθε περί του αντιθέτου δήλωση είναι παράνομη. Το Καταστατικό παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) την εξουσία να επιβάλλει περιορισμούς στην κατοχή μεριδίων (και κατά συνέπεια να εξαγοράζει Μερίδια) από Πρόσωπα των ΗΠΑ, ή στη μεταβίβαση Μεριδίων σε Πρόσωπα των ΗΠΑ (εκτός εάν αυτό επιτρέπεται βάσει συγκεκριμένων εξαιρέσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ), ή από πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται να παραβιάζει τη νομοθεσία ή τις απαιτήσεις οποιασδήποτε χώρας ή κρατικής αρχής, ή από πρόσωπο ή πρόσωπα σε συνθήκες (που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το εν λόγω πρόσωπο ή πρόσωπα, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα πρόσωπα, συνδεδεμένα ή όχι, ή σε άλλες συνθήκες τις οποίες το Δ.Σ. κρίνει σχετικές) οι οποίες, κατά την άποψη της Δ.Σ., μπορεί να συνεπάγονται φορολογικές ή άλλες χρηματικές επιβαρύνσεις για την Εταιρεία, τις οποίες η Εταιρεία σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχε υποστεί. Βάσιμος για τους Επενδυτές Χαρακτήρας των Συμβουλών περί Ομοσπονδιακής Φορολόγησης στις ΗΠΑ που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο Δήλωση κατά την Εγκύκλιο 230 της Φορολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (IRS): Οι αναφορές του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου σε θέματα ομοσπονδιακής φορολόγησης των ΗΠΑ δεν έχουν ως σκοπό και δεν συντάσσονται για να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την αποφυγή κυρώσεων, ενώ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτόν. Οι εν λόγω αναφορές συντάσσονται για να υποστηρίξουν την εμπορική προώθηση των συναλλαγών ή των θεμάτων τα οποία θίγονται σε αυτές. Κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να ενημερωθεί από ανεξάρτητο φορολογικό σύμβουλο σχετικά με την ομοσπονδιακή φορολόγηση των ΗΠΑ που ισχύει για τη δική του, συγκεκριμένη περίπτωση. Όλοι οι Μεριδιούχοι δικαιούνται να απολαμβάνουν τα οφέλη και δεσμεύονται και θεωρούνται ότι έχουν ενημερωθεί για τις προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας, αντίγραφα του οποίου διατίθενται μετά από αίτηση από την έδρα της Εταιρείας και από τον Φορέα Διεκπεραίωσης. 3

4 Εάν χρειαστείτε βοήθεια ή έχετε απορίες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, απευθυνθείτε στο Φορέα Διεκπεραίωσης, στην διεύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό που αναγράφονται στο οπισθόφυλλο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΡΕΓΡΑΦΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ζ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

7 ΟΡΙΣΜΟΙ Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι παρακάτω λέξεις και εκφράσεις θα έχουν τη σημασία που αναφέρεται παρακάτω: "Νόμος του 1933" "Νόμος του 1940" "Μερίδιο Κεφαλαιοποίησης" "Κατηγορίες Administrative" "Φορέας Διεκπεραίωσης" "Τίτλοι ADR" AGI "Έντυπο Αίτησης" "Καταστατικό" AUD "Νόμισμα Βάσης" "Εργάσιμη Ημέρα" CAD "Κεντρική Τράπεζα" CHF "Κατηγορία" "Κατηγορία H Institutional" "Εταιρεία" "Συνδεδεμένο Πρόσωπο" είναι ο Νόμος των ΗΠΑ περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε είναι ο Νόμος των ΗΠΑ περί Επενδυτικών Εταιρειών του 1940, όπως τροποποιήθηκε είναι ένα Μερίδιο όπου τα έσοδα ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου κεφαλαιοποιούνται και δεν διανέμονται. είναι τα Μερίδια Κατηγορίας Administrative της Εταιρείας που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. είναι η εταιρεία Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited ή κάθε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία κατά καιρούς διορίζονται νομίμως Φορέας Διεκπεραίωσης μετά από αυτήν. είναι τα Αμερικανικά Αποθετήρια Τίτλων (American Depository Receipts). είναι η εταιρεία Global Investors of America L.P. (πρώην Allianz Dresdner Asset Management of America L.P. και PIMCO Advisors L.P.). σημαίνει κάθε έντυπο αίτησης το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται από ενδιαφερόμενους επενδυτές για Μερίδια, όπως κατά καιρούς ορίζεται από την Εταιρεία. είναι το Καταστατικό Σύστασης της Εταιρείας είναι το δολάριο Αυστραλίας, το νόμιμο νόμισμα της Αυστραλίας. είναι το νόμισμα των λογαριασμών ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο σχετικό Συμπλήρωμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αυτού. είναι κάθε ημέρα κατά την οποία λειτουργούν οι τράπεζες στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, ή άλλες ημέρες τις οποίες τυχόν θα καθορίζει η Εταιρεία με την έγκριση του Θεματοφύλακα. είναι το δολάριο Καναδά, το νόμιμο νόμισμα του Καναδά. είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας ή οποιαδήποτε διάδοχη αυτής ρυθμιστική αρχή. είναι το ελβετικό φράγκο, το νόμιμο νόμισμα της Ελβετίας. είναι κάθε κατηγορία Μεριδίων της Εταιρείας. Οι Κατηγορίες που αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και διατίθενται από την Εταιρία παρατίθενται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και τα τυχόν Συμπληρώματα, όπως αυτά δύναται κατά καιρούς να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται. είναι τα Μερίδια Κατηγορίας H Institutional της Εταιρείας που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. είναι η PIMCO Funds: Global Investors Series plc, επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο, η οποία έχει συσταθεί στην Ιρλανδία σύμφωνα με το Νόμο περί Εταιρειών του 1963 έως είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διαχειριστής, κάθε Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Φορέας Διεκπεραίωσης, ο Θεματοφύλακας, κάθε Διανομέας, οι Μεριδιούχοι και οι 7

8 αντίστοιχες θυγατρικές εταιρείες, στελέχη, συνεργάτες, αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι αυτών. "Δικαστική Υπηρεσία" "Θεματοφύλακας" CZK "Ημέρα Συναλλαγών" Η Δικαστική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση των χρηματικών ποσών που τελούν υπό τον έλεγχο ή την απόφαση των Δικαστηρίων. είναι η εταιρεία Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited ή κάθε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία κατά καιρούς διορίζονται νομίμως Θεματοφύλακας μετά από αυτήν. είναι η κορώνα Τσεχία, το νόμιμο νόμισμα της Δημοκρατίας της Τσεχίας. για τα Αμοιβαία Κεφάλαια για τα οποία ως Σύμβουλος Επενδύσεων ενεργεί η PIMCO, είναι οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες λειτουργούν στην Ιρλανδία, τις ΗΠΑ, ή άλλες ημέρες τις οποίες τυχόν θα καθορίζει το Δ.Σ. με την έγκριση του Θεματοφύλακα, ενώ, για τα Αμοιβαία Κεφάλαια για τα οποία ως Σύμβουλος Επενδύσεων ενεργεί η PIMCO Europe Ltd είναι οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες λειτουργούν στην Ιρλανδία, την Αγγλία και (στην περίπτωση όπου η PIMCO Europe Ltd χρησιμοποιεί το υποκατάστημά της στο Μόναχο για να υποστηρίξει τη διαχείριση επενδύσεων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου) το Μόναχο, ή άλλες ημέρες τις οποίες τυχόν θα καθορίζει το Δ.Σ. με την έγκριση του Θεματοφύλακα και όπως προβλέπονται στο σχετικό Συμπλήρωμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Παρά τα όσα αναφέρονται παραπάνω, δεν θα είναι Ημέρα Συναλλαγών για Αμοιβαία Κεφάλαια για τα οποία είναι επίσημη αργία (ή οι αγορές ή τα χρηματιστήρια παραμένουν κλειστά για άλλο λόγο), σε χώρες όπου το κλείσιμο των κατά τόπους χρηματιστηρίων και αγορών καθιστά δυσχερή τον υπολογισμό τιμών για ένα σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Το Δ.Σ. έχει εξουσιοδοτήσει την PIMCO να μεταβάλλει τη συχνότητα των Ημερών Συναλλαγών ανά Αμοιβαίο Κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει μία Ημέρα Συναλλαγών κάθε δεκαπενθήμερο. Πριν ισχύσει, κάθε μεταβολή της συχνότητας των Ημερών Συναλλαγών θα πρέπει προηγουμένως να εγκρίνεται εγγράφως από το Θεματοφύλακα και να κοινοποιείται εκ των προτέρων στους μεριδιούχους του επηρεαζόμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Κεφαλαίων, καθώς και στην Κεντρική Τράπεζα. Διευκρινίζεται ότι όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας θα είναι κλειστά για οποιαδήποτε έκδοση, εξαγορά ή ανταλλαγή Μεριδίων την 24η, 25η και 26η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Επίσης, όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας θα είναι κλειστά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους για οποιαδήποτε έκδοση, εξαγορά ή ανταλλαγή Μεριδίων, λόγω της Πρωτοχρονιάς. Για περισσότερες πληροφορίες, οι Μεριδιούχοι και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται το Πρόγραμμα Αργιών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή να απευθύνονται στο Φορέα Διεκπεραίωσης. "Προθεσμία Συναλλαγών" είναι η ώρα έως την οποία μια αίτηση αγοράς ή εξαγοράς μεριδίων σε Ημέρα Συναλλαγών θα πρέπει να παραληφθεί προκειμένου να εκτελεστεί την ίδια Ημέρα Συναλλαγών. Για όλες τις Κατηγορίες, η Προθεσμία Συναλλαγών είναι η 4.00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) της Ημέρας Συναλλαγών, όσον αφορά σε όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στο Φορέα Διεκπεραίωσης. Στην περίπτωση αιτήσεων εγγραφής για μερίδια που υποβάλλονται μέσω υποαντιπροσώπων του Διανομέα ή άλλων ενδιάμεσων φορέων, οι υποαντιπρόσωποι ή ενδιάμεσοι φορείς δύνανται να θέτουν συντομότερες προθεσμίες για την παραλαβή αιτήσεων. Το Δ.Σ. έχει εξουσιοδοτήσει την PIMCO να παρατείνει την Προθεσμία Συναλλαγών όταν οι βασικές αγορές ομολόγων κλείνουν νωρίς πριν από αργία η οποία γενικώς τηρείται από τους συμμετέχοντες των αγορών αυτών, ή σε περίπτωση συμβάντος 8

9 πέραν του ελέγχου της Εταιρείας, το οποίο επιταχύνει το πρόωρο κλείσιμο των βασικών αγορών ομολόγων. Αν και η PIMCO διαθέτει την ως άνω εξουσιοδότηση, δεν υποχρεούται να μεταθέτει την Προθεσμία Συναλλαγών όταν προκύπτουν οι παραπάνω συνθήκες. "Δ.Σ." "Διανομέας" "Κατηγορίες Ε" "Οικονομικά συνδεδεμένος" "Τίτλοι EDR" "EOX" "Μετοχικοί Tίτλοι" "EΕ" "ευρώ" ή "EUR" "Προμήθεια Ανταλλαγής" "Εξαιρούμενος Ιρλανδός Επενδυτής" είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. είναι η PIMCO Europe Ltd ή και η Allianz Global Investors Distributors LLC (πρώην PA Distributors LLC) >ή και η PIMCO Asia Pte Ltd ή και η PIMCO Australia Pty Ltd. είναι τα Μερίδια Κατηγορίας Ε της Εταιρείας που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθένα από αυτά αναφερόμενο ως "Κατηγορίας Ε". σημαίνει ότι ο Σύμβουλος Επενδύσεων γενικά θεωρεί πως ένας τίτλος είναι οικονομικά συνδεδεμένος με μια χώρα, εάν ο εκδότης είναι η κυβέρνηση της χώρας αυτής (ή οποιοσδήποτε φορέας ή υπηρεσία της κυβέρνησης), ή εάν ο εκδότης έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της εν λόγω χώρας. Στην περίπτωση συγκεκριμένων τίτλων χρηματαγοράς, οι εν λόγω τίτλοι θα θεωρούνται οικονομικά συνδεδεμένοι με μια χώρα εάν είτε ο εκδότης είτε ο εγγυητής τους έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής. Ο Σύμβουλος επενδύσεων γενικά θεωρεί ότι ένας παράγωγος τίτλος είναι οικονομικά συνδεδεμένος με μια χώρα, εάν τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού είναι νομίσματα της χώρας αυτής (ή καλάθια ή δείκτες των νομισμάτων αυτών), ή είναι τίτλοι ή χρεόγραφα που εκδίδονται από την κυβέρνηση ή εκδότες που έχουν συσταθεί βάσει της νομοθεσίας της χώρας αυτής. είναι τα Ευρωπαϊκά Αποθετήρια Τίτλων (European Depository Receipts). είναι ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΕ μαζί με τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν). είναι οι κοινές μετοχές, οι προνομιούχες μετοχές, τα μετατρέψιμα χρεόγραφα και οι τίτλοι ADR, GDR και EDR για τα χρεόγραφα αυτά. είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι το ευρώ, η μονάδα του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, το οποίο είναι το νόμιμο νόμισμα των Κρατών Μελών (εκτός της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου). είναι η προμήθεια που καταβάλλεται από μεριδιούχους της Κατηγορίας H Institutional και της Κατηγορίας E. Η Προμήθεια Ανταλλαγής συνήθως καταβάλλεται στο Διανομέα ή και ως αποζημίωση σε συμμετέχουσες χρηματιστηριακές εταιρείες, συγκεκριμένες τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς ενδιάμεσους φορείς για την ανταλλαγή μεριδίων των Κατηγοριών H Institutional και E. Λεπτομέρειες για την πληρωτέα Προμήθεια Ανταλλαγής περιέχονται στην ενότητα "Σημαντικές Πληροφορίες για τις Συναλλαγές Μεριδίων". σημαίνει τα παρακάτω: συνταξιοδοτικός φορέας ο οποίος είναι εξαιρούμενος εγκεκριμένος φορέας κατά την έννοια του Άρθρου 774 του Φορολογικού Νόμου ή συνταξιοδοτικό σύστημα εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη ή καταπίστευμα για το οποίο ισχύει το Άρθρο 784 ή το Άρθρο 785 του Φορολογικού Νόμου εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ασφαλειών ζωής κατά την έννοια του Άρθρου 706 του Φορολογικού Νόμου 9

10 επενδυτικός οργανισμός κατά την έννοια του Άρθρου 739Β(1) του Φορολογικού Νόμου ειδικό επενδυτικό σχήμα κατά την έννοια του Άρθρου 737 του Φορολογικού Νόμου φιλανθρωπικός οργανισμός ο οποίος είναι πρόσωπο που αναφέρεται στο Άρθρο 739D(6)(f)(i) του Φορολογικού Νόμου οργανισμός "unit trust" για τον οποίο ισχύει το Άρθρο 731(5)(α) του Φορολογικού Νόμου ειδικός διαχειριστής κεφαλαίων κατά την έννοια του Άρθρου 784(1)(α) του Φορολογικού Νόμου, όταν τα κατεχόμενα Μερίδια αποτελούν ενεργητικό εγκεκριμένου συνταξιοδοτικού ταμείου ή εγκεκριμένου συνταξιοδοτικού ταμείου με εγγυημένο ελάχιστο ποσό σύνταξης ειδική εταιρεία διαχείρισης κατά την έννοια του Άρθρου 739Β του Φορολογικού Νόμου διαχειριστής προσωπικού συνταξιοδοτικού αποταμιευτικού λογαριασμού ("PRSA") που ενεργεί για λογαριασμό προσώπου το οποίο δικαιούται απαλλαγής από φόρο εισοδήματος και υπεραξίας βάσει του Άρθρου 787Ι του Φορολογικού Νόμου και τα Μερίδια αποτελούν περιουσιακά στοιχεία λογαριασμού PRSA συνεταιριστικός πιστωτικός οργανισμός κατά την έννοια του Άρθρου 2 του Νόμου περί Συνεταιριστικών Πιστωτικών Οργανισμών του 1997 η Εθνική Επιτροπή Αποθεματικών Ταμείων Συντάξεων εταιρεία η οποία είναι υπόχρεη καταβολής εταιρικού φόρου σύμφωνα με το Άρθρο 110(2) του Φορολογικού Νόμου, για την καταβολή σε αυτήν πληρωμών από την Εταιρεία, ή κάθε άλλος Κάτοικος Ιρλανδίας ή Μόνιμος Κάτοικος Ιρλανδίας, ο οποίος τυχόν επιτρέπεται να κατέχει Μερίδια βάσει φορολογικής νομοθεσίας ή γραπτής έγκρισης ή συναίνεσης των αρμόδιων φορολογικών αρχών (Revenue Commissioners), χωρίς αυτό να συνεπάγεται την επιβολή φόρων στην Εταιρεία ή να θέτει σε κίνδυνο φορολογικές απαλλαγές της Εταιρείας με αποτέλεσμα να επιβληθεί φόρος στην Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τη Σχετική Δήλωση. "Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος" όπως χρησιμοποιείται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και οποιοδήποτε Συμπλήρωμα, ο όρος περιλαμβάνει Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος και παράγωγους τίτλους, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των (χρηματιστηριακών ή εξωχρηματιστηριακών) συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιωμάτων προαίρεσης και ανταλλαγών που εκδίδονται σε σχέση με τους εν λόγω Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος ή τους συνθέτουν ή συνδέονται ή αναφέρονται σε αυτούς. "Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος" όπως χρησιμοποιείται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και οποιοδήποτε Συμπλήρωμα, ο όρος περιλαμβάνει τους εξής τίτλους: α) χρεόγραφα που εκδίδονται ή καλύπτονται με εγγύηση από Κράτη Μέλη και μη Κράτη Μέλη, καθώς και από υποδιαιρέσεις, φορείς και οργανισμούς αυτών β) εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους και εταιρικά εμπορικά αξιόγραφα γ) χρεόγραφα εξασφαλισμένα με υποθήκη ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι κινητές αξίες εξασφαλισμένες με απαιτήσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία δ) ομόλογα συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό, τα οποία εκδίδονται από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις ε) ομόλογα συνδεδεμένα με γεγονότα, τα οποία εκδίδονται από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις 10

11 στ) χρεόγραφα διεθνών φορέων ή υπερεθνικών οργανισμών ζ) χρεωστικούς τίτλους των οποίων οι τόκοι, κατά την άποψη του συμβούλου έκδοσης ομολόγων του εκδότη κατά το χρόνο της έκδοσης, απαλλάσσονται από τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος των ΗΠΑ (δημοτικά ομόλογα) η) ελεύθερα μεταβιβάσιμα και μη μοχλευμένα δομημένα προϊόντα (structured notes), καθώς και τιτλοποιημένες συμμετοχές σε δάνεια θ) ελεύθερα μεταβιβάσιμα και μη μοχλευμένα υβριδικά χρεόγραφα, τα οποία είναι παράγωγοι τίτλοι που συνδυάζουν τις παραδοσιακές μετοχές ή ομόλογα με μια σύμβαση δικαιωμάτων προαίρεσης ή προθεσμιακής πράξης ι) συμμετοχές σε δάνεια και εκχωρήσεις δανείων που αποτελούν τίτλους χρηματαγοράς. Οι Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος μπορεί να έχουν σταθερό, μεταβλητό ή κυμαινόμενο επιτόκιο και να διαφέρουν αντίστροφα σε σχέση με ένα επιτόκιο αναφοράς. "Αμοιβαία Κεφάλαια" "Κατηγορίες G Institutional" "Κατηγορίες G Retail" "GBP" ή "Λίρα Αγγλίας" "Τίτλοι GDR" είναι τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρεία, καθένα από αυτά αναφερόμενο ως "Αμοιβαίο Κεφάλαιο". είναι τα Μερίδια Κατηγορίας G Institutional της Εταιρείας που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Συμπλήρωμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. είναι τα Μερίδια Κατηγορίας G Retail της Εταιρείας που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Συμπλήρωμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. είναι το νόμιμο νόμισμα του Ηνωμένου Βασιλείου ή οποιοδήποτε διάδοχο νόμισμα. είναι τα Διεθνή Αποθετήρια Τίτλων (Global Depository Receipts). "Αντισταθμισμένες Κατηγορίες" είναι τα Μερίδια των Κατηγοριών Institutional, Investor, Administrative, H Institutional και E Hedged της Εταιρείας που παρατίθενται στο Συμπλήρωμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και καθεμία από αυτές αναφέρεται ως "Αντισταθμισμένη Κατηγορία" (Hedged). "HKD" είναι το δολάριο Χονγκ Κονγκ, το νόμιμο νόμισμα του Χονγκ Κονγκ. ILS "Μερίδιο Εισοδήματος" "Αρχική Τιμή Έκδοσης" "Αρχική Περίοδος Διάθεσης" "Κατηγορίες Institutional" είναι το νέο σέκελ Ισραήλ, το νόμιμο νόμισμα του Ισραήλ. είναι ένα Μερίδιο όπου τα έσοδα ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου διανέμονται στους Μεριδιούχους. είναι η τιμή (εξαιρουμένης κάθε πληρωτέας Προμήθειας Εισόδου ή Προμήθειας Ανταλλαγής) ανά Μερίδιο στην οποία τα Μερίδια ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου/Κατηγορίας διατέθηκαν αρχικά κατά την Αρχική Περίοδο Διάθεσης που προβλέπεται για το εκάστοτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο/Κατηγορία στο σχετικό Συμπλήρωμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. είναι η περίοδος κατά την οποία διατίθενται αρχικά τα Μερίδια ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην Αρχική Τιμή Διάθεσης που προβλέπεται για τη σχετική Κατηγορία Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο σχετικό Συμπλήρωμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. είναι τα Μερίδια Κατηγορίας Institutional της Εταιρείας που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 11

12 "Ενδιάμεσος Φορέας" είναι ένα πρόσωπο, το οποίο: δραστηριοποιείται σε αντικείμενο το οποίο αποτελείται από ή περιλαμβάνει την είσπραξη πληρωμών από επενδυτικό οργανισμό για λογαριασμό άλλων προσώπων, ή κατέχει μερίδια σε επενδυτικό οργανισμό για λογαριασμό άλλων προσώπων "Σύμβουλος Επενδύσεων" "Κατηγορίες Investor" "Ιρλανδία" "Κάτοικος Ιρλανδίας" είναι η εταιρεία PIMCO ή η PIMCO Europe Limited ή οποιοσδήποτε σύμβουλος ή σύμβουλοι επενδύσεων ή διάδοχος(οι) αυτών που διορίζεται από το Διαχειριστή για να ενεργεί ως σύμβουλος επενδύσεων ενός ή περισσότερων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όπως αναφέρεται λεπτομερώς σε κάθε σχετικό Συμπλήρωμα. είναι τα Μερίδια Κατηγορίας Investor της Εταιρείας που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. είναι η Δημοκρατία της Ιρλανδίας. σημαίνει τα παρακάτω: στην περίπτωση ατόμου, ένα άτομο το οποίο είναι από φορολογική άποψη κάτοικος Ιρλανδίας. στην περίπτωση καταπιστεύματος, ένα καταπίστευμα το οποίο έχει τη φορολογική του έδρα στην Ιρλανδία στην περίπτωση εταιρείας, μια εταιρεία η οποία έχει τη φορολογική της έδρα στην Ιρλανδία. Ένα άτομο θα θεωρείται κάτοικος Ιρλανδίας για ένα φορολογικό έτος, εάν βρίσκεται στην Ιρλανδία: (1) για περίοδο τουλάχιστον 183 ημερών κατά το ως άνω φορολογικό έτος, ή (2) για περίοδο τουλάχιστον 280 ημερών σε οποιαδήποτε δύο διαδοχικά φορολογικά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο αυτό διαμένει στην Ιρλανδία για τουλάχιστον 31 ημέρες κάθε περίοδο. Για τον υπολογισμό των ημερών παρουσίας στην Ιρλανδία, ένα άτομο θεωρείται ότι βρίσκεται εκεί εάν βρίσκεται στην Ιρλανδία οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της ημέρας. Ο νέος αυτός έλεγχος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2009 (προηγουμένως, για τον υπολογισμό των ημερών παρουσίας στην Ιρλανδία, ένα άτομο εθεωρείτο ότι βρίσκεται εκεί εάν βρισκόταν στην Ιρλανδία στο τέλος της ημέρας (μεσάνυκτα). Ένα καταπίστευμα γενικά θα θεωρείται ιρλανδικό όταν έχει τη φορολογική του έδρα στην Ιρλανδία ή όταν η πλειοψηφία των διαχειριστών του (εάν είναι περισσότεροι του ενός) είναι κάτοικοι Ιρλανδίας. Μια εταιρεία της οποίας η κεντρική διοίκηση και έλεγχος βρίσκονται στην Ιρλανδία θεωρείται ότι έχει τη φορολογική της έδρα στην Ιρλανδία ανεξάρτητα από τη χώρα σύστασής της. Μια εταιρεία της οποίας η κεντρική διοίκηση και έλεγχος δεν βρίσκεται στην Ιρλανδία αλλά έχει συσταθεί στην Ιρλανδία, θεωρείται ότι έχει τη φορολογική της έδρα στην Ιρλανδία, εκτός από τις εξής περιπτώσεις: - η εταιρεία ή άλλη σχετιζόμενη εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ιρλανδία, και είτε ο τελικός της έλεγχος ασκείται από άτομα τα οποία είναι κάτοικοι της Κράτους Μέλους της ΕΕ ή χωρών με τις οποίες η Ιρλανδία έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης, είτε η εταιρεία ή η άλλη σχετιζόμενη εταιρεία είναι εταιρείες εισηγμένες σε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο της ΕΕ ή χώρας με την οποία η Ιρλανδία έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης ή - η εταιρεία δεν θεωρείται ότι έχει τη φορολογική της έδρα στην Ιρλανδία βάσει σύμβασης για την αποφυγή διπλής φορολόγησης μεταξύ της Ιρλανδίας και άλλης χώρας. 12

13 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προσδιορισμός της φορολογικής έδρας μιας εταιρείας μπορεί να είναι σύνθετος σε ορισμένες περιπτώσεις, και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να ανατρέξουν στις συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις του Άρθρου 23Α του Φορολογικού Νόμου. "Ιρλανδικό Χρηματιστήριο" "Ώρα Ιρλανδίας" "JPY" "KRW" είναι η εταιρεία Irish Stock Exchange Limited και κάθε διάδοχος αυτής. είναι η ώρα της ζώνης του Greenwich της Αγγλίας, η οποία χρησιμοποιείται στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. είναι το ιαπωνικό γεν, το νόμιμο νόμισμα της Ιαπωνίας. είναι το κορεατικό γουόν, το νόμιμο νόμισμα της Κορέας. M Retail είναι τα Μερίδια Κατηγορίας M Retail της Εταιρείας που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Συμπλήρωμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. "Προμήθεια Διαχείρισης" είναι η προμήθεια διαχείρισης που καταβάλλεται στο Διαχειριστή, όπως προβλέπεται στην ενότητα με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ". "Διαχειριστής" "Κράτος Μέλος" "Ελάχιστη Επένδυση" "Ελάχιστη Αρχική Εγγραφή" "Moody s" "Καθαρή Αξία Ενεργητικού" "Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο" NOK "κανονικά" "Ειδοποιήσεις" NZD είναι η εταιρεία PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited και κάθε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία κατά καιρούς διορίζονται νομίμως διαχειριστές της Εταιρείας μετά από αυτήν. ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για κάθε Κατηγορία, είναι η ελάχιστη αξία μεριδίων που πρέπει να κατέχουν οι Μεριδιούχοι σύμφωνα με τον πίνακα της ενότητας "Σημαντικές Πληροφορίες για τις Συναλλαγές Μεριδίων". για κάθε Κατηγορία, είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο μπορούν να εγγραφούν οι επενδυτές για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον πίνακα της ενότητας "Σημαντικές Πληροφορίες για τις Συναλλαγές Μεριδίων". είναι η εταιρεία Moody s Investors Service, Inc. είναι η καθαρή αξία ενεργητικού ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στην ενότητα "Υπολογισμός και Αναστολή Υπολογισμού Καθαρής Αξίας Ενεργητικού". για ένα Μερίδιο ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι το ποσό το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στην ενότητα "Υπολογισμός και Αναστολή Υπολογισμού Καθαρής Αξίας Ενεργητικού". είναι η νορβηγική κορώνα, το νόμιμο νόμισμα της Νορβηγίας. όταν χρησιμοποιείται σε σχέση με μια επενδυτική πολιτική ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σημαίνει ότι η πολιτική αυτή θα ακολουθείται πάντοτε, εκτός από συγκεκριμένες συνθήκες σε προσωρινή και εξαιρετική βάση όταν αυτό είναι προς το συμφέρον των μεριδιούχων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των εξής περιπτώσεων: (1) όταν ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει υψηλό επίπεδο διαθεσίμων λόγων εγγραφών συμμετοχής ή κερδών, (2) όταν σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο προκύπτει υψηλό επίπεδο εξαγορών, ή (3) όταν ο Σύμβουλος Επενδύσεων προβαίνει σε προσωρινές ενέργειες για να διατηρήσει την αξία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης στις αγορές ή σε περίπτωση μεταβολών των επιτοκίων. είναι οι ειδοποιήσεις που εκδίδει η Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τους Κανονισμούς. είναι το δολάριο Νέας Ζηλανδίας, το νόμιμο νόμισμα της Νέας Ζηλανδίας. 13

14 "ΟOΣΑ" "Μόνιμος Κάτοικος Ιρλανδίας" είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τα 33 μέλη του ΟOΣΑ είναι οι εξής χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Χιλή, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Νότιος Κορέα, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. σημαίνει τα παρακάτω: στην περίπτωση ατόμου, ένα άτομο το οποίο από φορολογική άποψη είναι μόνιμος κάτοικος Ιρλανδίας στην περίπτωση καταπιστεύματος, ένα καταπίστευμα το οποίο έχει τη μόνιμη φορολογική του έδρα στην Ιρλανδία Ένα άτομο θεωρείται μόνιμος κάτοικος για ένα συγκεκριμένο φορολογικό έτος, εάν υπήρξε Κάτοικος Ιρλανδίας κατά τα τρία προηγούμενα συναπτά φορολογικά έτη (δηλ. καθίσταται μόνιμος κάτοικος από την έναρξη του τέταρτου φορολογικού έτους). Ένα άτομο θα παραμένει μόνιμος κάτοικος Ιρλανδίας έως ότου έχει υπάρξει μη Κάτοικος Ιρλανδίας για τρία συναπτά φορολογικά έτη. Έτσι, ένα άτομο το οποίο είναι κάτοικος και μόνιμος κάτοικος Ιρλανδίας κατά το φορολογικό έτος από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 και αναχωρήσει από την Ιρλανδία στη διάρκεια αυτού του φορολογικού έτους, θα παραμείνει μόνιμος κάτοικος έως τη λήξη του φορολογικού έτους από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου Η έννοια της μόνιμης φορολογικής έδρας ενός καταπιστεύματος είναι σχετικά δυσνόητη και συνδέεται με τη φορολογική του έδρα. PIMCO "Προμήθεια Εισόδου" "Ενημερωτικό Δελτίο" "Αναγνωρισμένο Σύστημα Συμψηφισμού" "Προμήθεια Εξαγοράς" "Έντυπο Αίτησης Εξαγοράς" "Ελεγχόμενη Αγορά" "Κανονισμοί" είναι η εταιρεία Pacific Investment Management Company LLC. είναι η προμήθεια εισόδου που τυχόν καταβάλλεται με την αίτηση για απόκτηση Μεριδίων, όπως προβλέπεται για το σχετικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο και Κατηγορία. το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας και κάθε Συμπλήρωμα και προσθήκη αυτού που εκδίδεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών και της Κεντρικής Τράπεζας. είναι τα γραφεία συμψηφισμού Bank One NA, Depositary and Clearing Centre, Clearstream Banking AG, Clearstream Banking SA, CREST, Depositary Trust Company of New York, Euroclear, National Securities Clearing System, Sicovam SA, SIS Sega Intersettle AG ή κάθε άλλο σύστημα για τον συμψηφισμό μεριδίων που έχει προσδιοριστεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές της Ιρλανδίας (Irish Revenue Commissioners) ως αναγνωρισμένο σύστημα συμψηφισμού στο πλαίσιο του Άρθρου 1A, Τμήμα 27, του Φορολογικού Νόμου. είναι η προμήθεια εξαγοράς που τυχόν καταβάλλεται με την εξαγορά Μεριδίων, όπως προβλέπεται για το σχετικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο και Κατηγορία. είναι η το έντυπο αίτησης εξαγοράς για την εξαγορά Μεριδίων, το οποίο χορηγείται από το Φορέα Διεκπεραίωσης. είναι ένα χρηματιστήριο ή μια ελεγχόμενη, αναγνωρισμένη αγορά που λειτουργεί τακτικά και είναι ανοικτή στο κοινό, και σε κάθε περίπτωση βρίσκεται σε Κράτος Μέλος ή, εάν δεν βρίσκεται σε Κράτος Μέλος, προβλέπεται στο Κατασταστικό και αναφέρεται στο Παράρτημα 3. είναι οι Κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) 2003 (S.I. αριθ. 211 του 2003) (όπως 14

15 τροποποιήθηκαν από τους Κανονισμούς Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) 2003 (S.I. αριθ. 212 του 2003) και κάθε περαιτέρω τροποποιήσεις αυτών), καθώς και κάθε ισχύον κανονισμός ή ειδοποίηση που εκδίδεται σχετικά από την Κεντρική Τράπεζα. "Σχετική Δήλωση" "Σχετική Περίοδος" "Χρεόγραφα του Άρθρου 144A" "S&P" SEC SEK "Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών" "Προθεσμία Διακανονισμού" είναι η δήλωση του Μεριδιούχου που αναφέρεται στο Παράρτημα 2Β του Φορολογικού Νόμου. είναι μια περίοδος 8 ετών, η οποία αρχίζει με την απόκτηση Μεριδίου από έναν Μεριδιούχο, και κάθε επόμενη περίοδος αμέσως μετά την προηγούμενη σχετική περίοδο. είναι τα χρεόγραφα τα οποία δεν προβλέπονται από το Νόμο του 1933 αλλά μπορούν να πωληθούν σε συγκεκριμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με το Άρθρο 144Α του Νόμου του είναι η εταιρεία Standard & Poor s Ratings Service. είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission) των ΗΠΑ. είναι η σουηδική κορώνα, το νόμιμο νόμισμα της Ελβετίας. είναι η προμήθεια παροχής υπηρεσιών την οποία καταβάλλει ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο Διαχειριστή και χρησιμοποιείται για την αποζημίωση χρηματιστηριακών υπηρεσιών και άλλων ενδιάμεσων φορέων έναντι υπηρεσιών που παρέχονται σε Μεριδιούχους της Κατηγορίας Investor ενός σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου. όσον αφορά στις αγορές μεριδίων, είναι η ώρα έως την οποία ο Φορέας Διεκπεραίωσης πρέπει να έχει εισπράξει την πληρωμή, ενώ το Δ.Σ. ή ο εκπρόσωπός του μπορούν να μεταθέτουν την Προθεσμία Διακανονισμού έως και δέκα Εργάσιμες Ημέρες από την ημέρα παραλαβής της σχετικής αίτησης εγγραφής. Η Προθεσμία Διακανονισμού για αγορές όλων των Κατηγοριών είναι η 4.00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) της Ημέρας Συναλλαγών, όσον αφορά σε αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στο Φορέα Διεκπεραίωσης. Στην περίπτωση αιτήσεων εγγραφής για μερίδια που υποβάλλονται μέσω υποαντιπροσώπων του Διανομέα ή άλλων ενδιάμεσων φορέων, οι υποαντιπρόσωποι ή ενδιάμεσοι φορείς δύνανται να θέτουν συντομότερες προθεσμίες για την παραλαβή πληρωμών. Σημαίνει, όσον αφορά στις εξαγορές μεριδίων, την ώρα έως την οποία θα καταβάλλονται γενικά τα ποσά των εξαγορών. Για όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια εκτός του US Government Money Market και του Euro Liquidity, τα ποσά εξαγοράς από τις Κατηγορίες Institutional, Investor και Administrative κανονικά καταβάλλονται την Εργάσιμη Ημέρα μετά τη σχετική Ημέρα Συναλλαγών για την Κατηγορία H Institutional, κανονικά το αργότερο την τέταρτη Εργάσιμη Ημέρα μετά την σχετική Ημέρα Συναλλαγών, και για τις Κατηγορίες Ε κανονικά το αργότερο την τρίτη Εργάσιμη Ημέρα μετά τη σχετική Ημέρα Συναλλαγών. Σε όλες τις Κατηγορίες των Αμοιβαίων Κεφαλαίων US Government Money Market και Euro Liquidity, τα ποσά εξαγοράς κανονικά καταβάλλονται τη σχετική Ημέρα Συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος μεταξύ μιας αίτησης εξαγοράς και της καταβολής του αντίστοιχου ποσού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 14 ημερολογιακές ημέρες, εφόσον έχουν παραληφθεί όλα τα σχετικά δικαιολογητικά. SGD "Μεριδιούχοι" "Μερίδια" είναι το δολάριο Σιγκαπούρης, το νόμιμο νόμισμα της Σιγκαπούρης. είναι οι κάτοχοι Μεριδίων, καθένας από τους οποίους αναφέρεται ως "Μεριδιούχος". είναι μερίδια της Εταιρείας (και, εφόσον αυτό επιτρέπεται ή απαιτείται από τα συμφραζόμενα, τα μερίδια ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου). 15

16 "Σύμβουλος Κοινωνικής Ευθύνης" "Συμπλήρωμα" "Φορολογικός Νόμος" "Προμήθεια Ενδιάμεσου Φορέα" "ΟΣΕΚΑ" είναι, όσον αφορά στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Socially Responsible Emerging Markets Bond, η εταιρεία Storebrand Kapitalforvaltning AS ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα διορίζεται ή διορίζονται κατά καιρούς από την Εταιρεία διάδοχος Σύμβουλος ή Σύμβουλοι Κοινωνικής Ευθύνης. είναι ένα συμπλήρωμα στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, στο οποίο αναφέρονται συγκεκριμένες πληροφορίες για ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή και μία ή περισσότερες Κατηγορίες. είναι ο Νόμος περί Φορολογικής Ενοποίησης του 1997 (της Ιρλανδίας), όπως τροποποιήθηκε. είναι η προμήθεια που καταβάλλεται από τα Μερίδια Κατηγορίας Administrative ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Διανομέα και μπορεί να χρησιμοποιείται για την αποζημίωση χρηματοοικονομικών συμβούλων, χρηματιστηριακών εταιρειών και άλλων ενδιάμεσων φορέων έναντι υπηρεσιών που παρέχονται στους Μεριδιούχους. είναι ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες: (α) του οποίου αποκλειστικός σκοπός είναι η πραγματοποίηση συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή και σε άλλα ρευστοποιήσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία αναφέρονται στον Κανονισμό 45 των Κανονισμών, με κεφάλαια τα οποία αντλούνται από το κοινό, και ο οποίος λειτουργεί με βάση την αρχή της διασποράς κινδύνων (β) του οποίου τα μερίδια, με αίτημα των κατόχων τους, επαναγοράζονται ή εξαγοράζονται άμεσα ή έμμεσα από το ενεργητικό του οργανισμού. "Ανακοινώσεις ΟΣΕΚΑ" "Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ΗΒ" "Ηνωμένο Βασίλειο" "Ηνωμένες Πολιτείες" ή "ΗΠΑ" "Δολάριο ΗΠΑ" ή "USD" "Πρόσωπο των ΗΠΑ" είναι οι ειδοποιήσεις για ΟΣΕΚΑ οι οποίες κατά καιρούς εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς και σύμφωνα με αυτούς. είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Financial Services Authority) του Ηνωμένου Βασιλείου ή οποιαδήποτε διάδοχη αυτής ρυθμιστική αρχή. είναι το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας. είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και τα εδάφη, κτήσεις και όλες οι περιοχές δικαιοδοσίας τους. είναι το νόμιμο νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών. είναι ένα "Πρόσωπο των ΗΠΑ", όπως ορίζεται από το Άρθρο 902 του Κεφαλαίου S του Νόμου των ΗΠΑ περί Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο "Νόμος του 1933)". Ο όρος περιλαμβάνει: (i) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, κάτοικο των ΗΠΑ (ii) κάθε σύμπραξη ή επιχείρηση η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ (iii) κάθε κληροδότημα, του οποίου εκτελεστής ή διαχειριστής είναι Πρόσωπο των ΗΠΑ (iv) κάθε καταπίστευμα, του οποίου διαχειριστής είναι Πρόσωπο των ΗΠΑ (v) κάθε αντιπρόσωπος ή υποκατάστημα νομικού προσώπου άλλης χώρας το οποίο είναι εγκατεστημένο στις ΗΠΑ 16

17 (vi) κάθε λογαριασμό χωρίς εξουσιοδότηση τρίτου ή συναφή λογαριασμό (διαφορετικό από κληροδότημα ή καταπίστευμα) που τηρείται από αντιπρόσωπο ή άλλο διαμεσολαβητή προς όφελος ή για λογαριασμό Προσώπου των ΗΠΑ (vii) κάθε λογαριασμό με εξουσιοδότηση τρίτου ή παρόμοιο λογαριασμό (διαφορετικό από κληροδότημα ή καταπίστευμα) που τηρείται από αντιπρόσωπο ή άλλο διαμεσολαβητή, ο οποίος έχει συσταθεί στις ΗΠΑ ή (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) είναι κάτοικος των ΗΠΑ, και (viii) κάθε σύμπραξη ή επιχείρηση, εάν αυτή: (α) έχει συσταθεί βάσει της νομοθεσίας οποιασδήποτε περιοχής δικαιοδοσίας εκτός των ΗΠΑ, και (β) έχει συσταθεί από Πρόσωπο των ΗΠΑ κυρίως με σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεων σε χρεόγραφα τα οποία δεν είναι αναγνωρισμένα σύμφωνα με το Νόμο του 1933, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες έχει συσταθεί και κατέχεται από διαπιστευμένους επενδυτές (όπως ορίζονται στον Άρθρο 501(α) του Κεφαλαίου Δ του Νόμου του 1933), οι οποίοι δεν είναι φυσικά πρόσωπα, κληροδοτήματα ή καταπιστεύματα. Παρά τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο όρος "Πρόσωπο των ΗΠΑ" δεν θα περιλαμβάνει: (i) κάθε λογαριασμό με εξουσιοδότηση ή παρόμοιο λογαριασμό (διαφορετικό από κληροδότημα ή καταπίστευμα) που τηρείται προς όφελος ή για λογαριασμό Προσώπου εκτός των ΗΠΑ από αντιπρόσωπο ή άλλο επαγγελματία διαμεσολαβητή, ο οποίος έχει συσταθεί στις ΗΠΑ, ή (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) είναι κάτοικος ΗΠΑ (ii) κάθε κληροδότημα, του οποίου οποιοσδήποτε επαγγελματίας διαμεσολαβητής που ενεργεί ως εκτελεστής ή διαχειριστής είναι Πρόσωπο των ΗΠΑ, εάν: (α) εκτελεστής ή διαχειριστής του κληροδοτήματος ο οποίος δεν είναι Πρόσωπο των ΗΠΑ έχει αποκλειστική ή από κοινού επενδυτική διακριτική ευχέρεια όσον αφορά στα περιουσιακά στοιχεία του κληροδοτήματος, και (β) το κληροδότημα υπόκειται στη νομοθεσία χώρας εκτός των ΗΠΑ (iii) κάθε καταπίστευμα του οποίου επαγγελματίας διαμεσολαβητής που ενεργεί ως διαχειριστής είναι Πρόσωπο των ΗΠΑ, εάν ένας διαχειριστής ο οποίος δεν είναι Πρόσωπο των ΗΠΑ έχει αποκλειστική ή από κοινού επενδυτική ευχέρεια όσον αφορά στα περιουσιακά στοιχεία του κληροδοτήματος και κανείς από τους δικαιούχους του καταπιστεύματος (και κανείς διαθέτης, εάν το καταπίστευμα είναι ανακλητό) δεν είναι Πρόσωπο των ΗΠΑ (iv) ταμείο επιδομάτων εργαζομένων το οποίο έχει ιδρυθεί και διοικείται σύμφωνα με τη νομοθεσία χώρας εκτός των ΗΠΑ και τις συνήθεις πρακτικές και διατυπώσεις της χώρας αυτής (v) κάθε αντιπρόσωπος ή υποκατάστημα Προσώπου των ΗΠΑ το οποίο είναι εγκατεστημένο εκτός των ΗΠΑ, εάν (α) λειτουργεί για πραγματικούς επιχειρηματικούς λόγους, και (β) δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό ή τραπεζικό χώρο και λειτουργεί σύμφωνα με υπαρκτούς ασφαλιστικούς ή τραπεζικούς κανονισμούς αντίστοιχα στην περιοχή δικαιοδοσίας όπου είναι εγκατεστημένο (vi) συγκεκριμένοι διεθνείς οργανισμοί (και οι εκπρόσωποι, συνδεδεμένα 17

18 πρόσωπα και συνταξιοδοτικά ταμεία αυτών) όπως προβλέπεται στο Άρθρο 902(k)(2)(vi) του Κεφαλαίου S του Νόμου του 1933, ή (viii) οντότητα η οποία εξαιρείται από τον ορισμό του "Προσώπου των ΗΠΑ" με βάση ή σύμφωνα με ερμηνείες ή θέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ή του προσωπικού αυτής. "Χρονική Στιγμή Αποτίμησης" η χρονική στιγμή κατά την οποία οι επενδύσεις ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτιμώνται και προσδιορίζεται η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Η Χρονική Στιγμή Αποτίμησης κανονικά είναι η 9:00 μ.μ. Ώρα Ιρλανδίας ή, εάν η Προθεσμία Συναλλαγών οποιασδήποτε Ημέρας Συναλλαγών έχει μετατεθεί, η χρονική στιγμή την οποία θα καθορίζει το Δ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του Θεματοφύλακα, εφόσον η Χρονική Στιγμή Αποτίμησης είναι μετά την Προθεσμία Συναλλαγών. 18

19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας αποτελούν σύνοψη των κύριων χαρακτηριστικών της Εταιρείας και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ισχύουν σε συνδυασμό με το πλήρες κείμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η Εταιρεία Η Εταιρεία είναι μια επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο και διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της, λειτουργούσα με την έγκριση της 28ης Ιανουαρίου 1998 της Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με τους Κανονισμούς. Είναι εταιρεία τύπου ομπρέλας, δεδομένου ότι δύναται κατά καιρούς να εκδίδονται κατηγορίες Μεριδίων για τα διάφορα Αμοιβαία Κεφάλαιά της. Για ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να εκδίδονται περισσότερες της μίας κατηγορίες Μεριδίων, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ.. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και οποιαδήποτε Συμπληρώματα συνιστούν διάθεση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Κατηγοριών Μεριδίων που αναφέρονται στο παρόν και τα σχετικά Συμπληρώματα (όπως κατά καιρούς τροποποιούνται ή συμπληρώνονται). Στο Ενημερωτικό Δελτίο και τα Συμπληρώματα παρατίθενται λεπτομερή στοιχεία για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο και τις Αντίστοιχες Κατηγορίες Μεριδίων που διατίθενται, καθώς και το νόμισμα στο οποίο συνομολογούνται οι Κατηγορίες Μεριδίων. Σε κάθε Κατηγορία, η Εταιρεία δύναται να εκδίδει Μερίδια Εισοδήματος (Μερίδια που διανέμουν εισόδημα) και Μερίδια Κεφαλαιοποίησης (Μερίδια που κεφαλαιοποιούν εισόδημα), εκτός από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Government Money Market, το οποίο έχει μόνο Μερίδια Εισοδήματος. Για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο τηρείται ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού, το οποίο επενδύεται σύμφωνα με τους επενδυτικούς στόχους και τις πολιτικές που ισχύουν για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Συγκεκριμένες πληροφορίες (όπως επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές) για επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια παρατίθενται στο σχετικό Συμπλήρωμα, το οποίο αποτελεί μέρος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και θα πρέπει να το συνοδεύει. Το Δ.Σ. δύναται κατά καιρούς να προβαίνει στη δημιουργία περαιτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας. Το Δ.Σ. δύναται κατά καιρούς να προβαίνει στη δημιουργία περαιτέρω Κατηγοριών, οι οποίες θα κοινοποιούνται στην Κεντρική Τράπεζα και θα εγκρίνονται από αυτήν. Η Εταιρεία είναι αμοιβαίο κεφάλαιο τύπου ομπρέλας, με διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της. Αντίστοιχα, κάθε υποχρέωση που προκύπτει από ή αποδίδεται σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας θα καλύπτεται αποκλειστικά από το ενεργητικό του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ η Εταιρεία ή κάθε μέλος του Δ.Σ., σύνδικος πτώχευσης, εκκαθαριστής, προσωρινός εκκαθαριστής ή άλλο πρόσωπο δεν θα χρησιμοποιεί, και δεν θα υποχρεούται να χρησιμοποιεί το ενεργητικό οποιουδήποτε ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την κάλυψη υποχρέωσης που έχει προκύψει από ή αποδίδεται σε άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο προέκυψε η υποχρέωση. Διάρκεια Η διάρκεια είναι ένα μέτρο του αναμενόμενου χρόνου ζωής ενός χρεογράφου σταθερού εισοδήματος που χρησιμοποιείται για να προσδιορίζεται η ευαισθησία της τιμής το χρεογράφου στις μεταβολές των επιτοκίων. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του χρεογράφου, τόσο πιο ευαίσθητο θα είναι αυτό στις μεταβολές των επιτοκίων. Αντίστοιχα, ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο με μεγαλύτερη μέση διάρκεια χαρτοφυλακίου είναι πιο ευαίσθητο στις μεταβολές των επιτοκίων απ' ό,τι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο με μικρότερη μέση διάρκεια χαρτοφυλακίου. Για παράδειγμα, η τιμή ενός ομολογιακού αμοιβαίου κεφαλαίου με διάρκεια πέντε ετών λογικά θα μειωθεί κατά περίπου 5% σε περίπτωση αύξησης των επιτοκίων κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Η πραγματική διάρκεια υπολογίζεται λαμβάνοντας υπ' όψιν το ότι σε συγκεκριμένα ομόλογα οι αναμενόμενες ταμειακές ροές θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις καθώς μεταβάλλονται τα επιτόκια, ενώ ορίζεται με όρους ονομαστικής απόδοσης, πράγμα που αποτελεί συνθήκη της αγοράς για τους περισσότερους επενδυτές και διαχειριστές ομολόγων. Οι διάρκειες των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων πραγματικής απόδοσης (συμπεριλαμβανομένων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Euro Real Return, Global Real Return και UK Sterling Inflation-Linked), οι οποίες βασίζονται σε πραγματικές αποδόσεις, μετατρέπονται σε ονομαστικές με ένα συντελεστή μετατροπής, ο οποίος συνήθως είναι από 20% έως 90% της αντίστοιχης πραγματικής διάρκειας. Αντίστοιχα, η πραγματική διάρκεια των δεικτών, έναντι των οποίων αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια μετρούν τη διάρκειά τους, θα υπολογίζεται με τους ίδιους συντελεστές μετατροπής. 19

20 Πιστοληπτική Διαβάθμιση Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο γίνονται αναφορές στην πιστοληπτική διαβάθμιση χρεωστικών τίτλων, με τις οποίες εκτιμάται η ικανότητα ενός εκδότη να εξοφλήσει κεφάλαιο και τόκους με την πάροδο του χρόνου. Η πιστοληπτική διαβάθμιση καθορίζεται από οργανισμούς αξιολόγησης όπως η S&P ή η Moody s. Οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται συνήθως για να περιγράψουν την πιστοληπτική ποιότητα χρεωστικών τίτλων ανάλογα με την πιστοληπτική τους διαβάθμιση ή, εάν δεν έχουν διαβαθμιστεί, την πιστοληπτική τους ποιότητα που προσδιορίζεται από το Σύμβουλο Επενδύσεων: Υψηλής ποιότητας Ποιοτικής διαβάθμισης Χαμηλής ποιοτικής διαβάθμισης ("Χρεόγραφα Υψηλής Απόδοσης" ή "Επισφαλή Ομόλογα" (Junk Bonds)) Για μια περαιτέρω περιγραφή της πιστοληπτικής διαβάθμισης, ανατρέξτε στο "Παράρτημα 5 Περιγραφή Ειδών Διαβάθμισης Χρεογράφων". Όπως σημειώνεται στο Παράρτημα 5, η Moody's και η S&P συχνά τροποποιούν τις διαβαθμίσεις χρεογράφων για να δείξουν τη σχετική τους θέση σε μια κατηγορία διαβάθμισης, προσθέτοντας αριθμούς (1, 2 ή 3) στην περίπτωση της Moody's ή τα σύμβολα συν (+) και πλην (-) στην περίπτωση της S&P. Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να αγοράσει ένα χρεόγραφο ανεξάρτητα από τυχόν τροποποίηση της διαβάθμισής του, εφόσον το χρεόγραφο αυτό είναι διαβαθμισμένο τουλάχιστον στην κατηγορία ελάχιστης διαβάθμισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή πάνω από αυτήν. Για παράδειγμα, ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να αγοράσει ένα χρεόγραφο με διαβάθμιση Β1 από την Moody's ή Β- από την S&P, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται να αγοράζει χρεόγραφα με διαβάθμιση Β. 20

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Η παρούσα σύνοψη πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και κάθε απόφαση επένδυσης στο RAAM EUROPE πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund. Απλοποιημένο Ενημερωτικό ελτίο 27 Ιανουαρίου 2011. Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Allianz Global Investors Fund. Απλοποιημένο Ενημερωτικό ελτίο 27 Ιανουαρίου 2011. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Το παρόν Απλοποιημένο Ενημερωτικό ελτίο συμπληρώνεται, καθίσταται έγκυρο και πρέπει να διαβάζεται αποκλειστικά σε συνδυασμό και στο πλαίσιο των κάτωθι: ΠαράρτημαΑτουΑπλοποιημένουΕνημερωτικού ελτίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) Τίτλοι Εισοδήματος Οι Τίτλοι Εισοδήματος της Citibank προσφέρουν στους επενδυτές μια ελκυστική εγγυημένη απόδοση με 100% προστασία του κεφαλαίου. Η απόδοση είναι κλιμακούμενη κατά τη διάρκεια της επένδυσης.

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο. 14 Νοεμβρίου 2011

CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο. 14 Νοεμβρίου 2011 CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 14 Νοεμβρίου 2011 Το παρόν απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Calamos Global Funds plc (η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκατόχων εκφράζονται σε μερίδια όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αγορά παραγώγων Δήλωση Η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Sharelink Securities and Financial Services Ltd, (η «SLSFS», η «Εταιρεία») είναι θυγατρική της SFS Group Public Company Limited και συγκαταλέγεται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 105 62 Αθήνα Αθήνα,03.12.2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ).

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ). ΔΙΚΤΥΟ EMPORIKI BANK - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV» ΤΗΣ CREDIT AGRICOLE ASSET

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 13: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα