Ταχ. Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 150 Ταχ. Κώδικας : ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX : TELEFAX :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 150 Ταχ. Κώδικας : 185 18 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX : TELEFAX : 2104191563"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23/02/ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: /01/ 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: 2 ο ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Ταχ. Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 150 Ταχ. Κώδικας : ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX : TELEFAX : Πληροφορίες : ΧΑΛΑΡΗΣ Αντ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ευαγ. Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: «Πλήρωση, με Επιλογή, Οκτώ (08) Κενών Οργανικών θέσεων Καθηγητών με Σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στα Κέντρα Επιμορφώσεως Στελεχών Ε.Ν. (ΚΕΣΕΝ) Πλοιάρχων-Μηχανικών Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών (ΡΗ/ΡΕ)» Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α / ), σε συνδυασμό με αυτές της παρ.4 άρθρο 1 του Ν.2527/97 (ΦΕΚ 206 Α / ). β) Των άρθρων 2,6 και 23 του Ν. 1400/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων» (ΦΕΚ 156 Α / ). γ) Των άρθρων 9 και 10 του ΠΔ.410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 191Α /1988). δ) Του ΠΔ. 63/1974 «Περί καθορισμού θέσεων, σχέσεως και προσόντων του προσωπικού του εν Πειραιεί εδρεύοντος Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού»(ΦΕΚ 24Α / ). ε) Του Π.Δ. 50/1997 «Περί του εκπαιδευτικού προσωπικού του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 45 Α/ ) στ) Του άρθρου 1 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α / ) 2. Την αριθμ. ΔΟ 1/13450/ απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Περί καθορισμού διαδικασίας επιλογής του επί συμβάσει εργασίας Ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου και ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 789 Β / ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΔΟ 1/15657/ όμοια (ΦΕΚ 1032 Β / ).

2 2 3. Την αριθμ /7891/ Κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί κυρώσεως κανονισμού αποδοχών και αποζημιώσεων σε βάρος ΚΝΕ του πάσης φύσεως προσωπικού προσφέροντος τας υπηρεσίας του εις την Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 1482 Β /1975) όπως ισχύει σήμερα. 4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.18οικ.15261/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ. (ΦΕΚ 252 Α/ ). 5. Το αριθμ. 5100/2/03/ ΦΕΣ ΥΕΝ/ΔΕΚΝ Α Γ 6. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ (ΦΕΚ 527 Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΕΣΔΔΑ με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΕΣΔΔΑ». Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Την πλήρωση, με επιλογή, των κατωτέρω οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων Καθηγητών Εκπαιδευτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), για τις ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων, Μηχανικών και Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών (ΚΕΣΕΝ/Π ΚΕΣΕΝ/Μ ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ). (α) Τέσσερις (04) θέσεις Καθηγητών Εκπαιδευτών, ειδικότητας Πλοιάρχου Α Τάξης Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ/ Πλοιάρχων. (β) Δύο (02) θέσεις Καθηγητών Εκπαιδευτών, ειδικότητας Μηχανικού Α Τάξης Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ/ Μηχανικών. (γ) Μία (01) θέση Καθηγητή Εκπαιδευτή, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών. (δ) Μία (01) θέση Καθηγητή Ραδιοεπικοινωνιών Ραδιοηλεκτρονικών στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ. A. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: (α) Οι υποψήφιοι πρέπει : Να είναι Έλληνες Πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Υποψήφιοι δικαιούνται να είναι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ν.2431/96). Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων των θέσεων για τις οποίες συμμετέχουν, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν.2413/96) που χορηγείται από το Κέντρο ελληνικής γλώσσας και με αντίστοιχο πιστοποιητικό του σχολείου της Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσ/νίκη, τκ 54006, τηλ 2310/ ) το οποίο θα χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. (β) Η ηλικία να μην είναι κάτω του 21 ου έτους, δηλαδή να έχουν γεννηθεί έως και το έτος

3 3 (γ) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα. (δ) Να μη λαμβάνουν κυρία σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης και να μην έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης σε οποιονδήποτε φορέα. (ε) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8,9 και 10 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.2683/99), ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο πρόσληψης και συγκεκριμένα: - Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. - Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. - Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. - Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. - Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων. - Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή ΝΠΙΔ του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν.2527/1997, ή ΝΠΙΔ της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. (στ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. B. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα πιο κάτω απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις των Π.Δ. 63/74 και 50/1997, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής: 1. Για τις θέσεις των Καθηγητών Εκπαιδευτών ειδικότητας Πλοιάρχου Α Τάξης Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων απαιτείται: α. Κατάλληλο Πιστοποιητικό Ειδικότητας Πλοιάρχου Α τάξης Εμπορικού Ναυτικού. 3

4 4 β. Ειδικές γνώσεις που προσιδιάζουν με τα μαθήματα της ειδικότητάς τους, που διδάσκονται στο Κέντρο, προσηκόντως βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντιστοίχων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. γ. Συναφή προς το διδασκόμενο μάθημα, τριετή προϋπηρεσία του υποψηφίου ή ετήσια τουλάχιστον διδακτική πείρα, προσηκόντως βεβαιούμενη. 2. Για τις θέσεις των Καθηγητών Εκπαιδευτών ειδικότητας Μηχανικού Α Τάξης Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών απαιτείται: α. Κατάλληλο Πιστοποιητικό Ειδικότητας Μηχανικού Α τάξης Εμπορικού Ναυτικού. β. Ειδικές γνώσεις που προσιδιάζουν με τα μαθήματα της ειδικότητάς τους, που διδάσκονται στο Κέντρο, προσηκόντως βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντιστοίχων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. γ. Συναφή προς το διδασκόμενο μάθημα, τριετή προϋπηρεσία ή ετήσια τουλάχιστον διδακτική πείρα, προσηκόντως βεβαιούμενη. 3. Για τη θέση του Καθηγητή Εκπαιδευτή ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών απαιτείται: α. Ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. β. Ειδικές γνώσεις που προσιδιάζουν με τα μαθήματα της ειδικότητάς τους, που διδάσκονται στο Κέντρο, προσηκόντως βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντιστοίχων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. γ. Συναφή προς το διδασκόμενο μάθημα, τριετή προϋπηρεσία ή ετήσια τουλάχιστον διδακτική πείρα, προσηκόντως βεβαιούμενη. 4. Για τη θέση του Καθηγητή Ραδιοεπικοινωνιών Ραδιοηλεκτρονικών στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ απαιτείται: α. Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοτηλεγραφητών ή ισοτίμου σχολής. β. Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α τάξης Ε.Ν. γ. Πτυχίο Ραδιοηλεκτρονικού (REO) Β τάξης. δ. Πενταετή τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία με την ειδικότητα Αξιωματικού Ασυρμάτου. ε. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής και τεχνικής ορολογίας. στ. Τυχόν συγγραφική δραστηριότητα συνεκτιμάται. Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις προαναφερόμενες θέσεις οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στις εφημερίδες της περίληψης της προκήρυξης, να υποβάλλουν αποκλειστικά ταχυδρομικώς (με απόδειξη) στην ταχυδρομική διεύθυνση: 4

5 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γρηγορίου Λαμπράκη 150 Τ.Κ Πειραιάς Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Τμήμα Β (αίτηση για την προκήρυξη /01/07/ /ΔΠΠ/ΥΕΝ αίτηση-υπεύθυνη δήλωση την οποία θα υπογράψουν σύμφωνα με τον νόμο. Εντυπο της αίτησης διατίθεται από το Τμήμα Σχέσεων Διοίκησης Πολιτών του ΥΕΝ (Γρ. Λαμπράκη 150, ισόγειο). Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα προαναφερόμενα έντυπα από το διαδικτυακό τόπο (τοποθεσία ανακοινώσεις πληροφορίες). Συμπληρωματικά δικαιολογητικά γίνονται δεκτά μόνον μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μαζί με την αίτηση - ο τύπος της οποίας ορίζεται στο συνημμένο με την παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - απαιτείται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν όλα τα παρακάτω αναγραφόμενα δικαιολογητικά: (α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και ελλείψει αυτής επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων σε ισχύ διαβατηρίου, στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία της ταυτότητας του κατόχου. Εάν από αυτά δεν προκύπτει η πλήρης ημερομηνία γέννησης απαιτείται και πιστοποιητικό γέννησης. (β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Οσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του ΑΕΙ ή (ΕΑΠ) ΑΕΙ, ή (ΠΣΕ) ΑΕΙ στο οποίο ανήκει το τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον: Προκειμένου για πανεπιστημιακή εκπαίδευση πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών, με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ) εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση η απαιτούμενη βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «ΣΑΕΙ» σύμφωνα με το άρθρα 10 παρ.2 και έως 12 και 11 του ΠΔ 165/2000(άρθρο 8 Οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.) Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (ΣΑΕΙ) του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α) όπως ισχύει κάθε φορά και κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 13 του Π.Δ. 5

6 6 231/1998 (ΦΕΚ 178Α), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου. Τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που εκδίδονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι ισότιμα των αντιστοίχων ελληνικών (παρ. 2 του άρθρου 19 Ν.3450/06). Αναφορικά με τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα «Πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρηρης φυλακών των ναυτικών, 1978», όπως τροποποιήθηκε (S.T.C.W. 1978, as amended). (γ) Η κατά περίπτωση απαιτούμενη εμπειρία ή προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την προσκόμιση : i) Για μισθωτούς του δημοσίου τομέα: Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, ή σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. Προκειμένου για διδακτική εμπειρία να αναφέρονται και οι ώρες απασχόλησης. Για τον υπολογισμό διδακτικής προϋπηρεσίας στο Δημόσιο χρησιμοποιείται κατ αντιστοιχία μαθηματικός τύπος του Γ.Λ.Κ. που αφορά περιπτώσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας για λήψη μισθολογικών απολαβών (σύνολο διδακτικών ωρών : του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομαδιαίας απασχόλησης μόνιμου εκπαιδευτικού που δίδει εβδομάδες απασχόλησης Χ 6 που δίδει ημέρες απασχόλησης : 25 που δίδει μήνες απασχόλησης). ii) Για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα: α) Είτε Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και τη χρονική διάρκεια της παροχής της αν δε από τη βεβαίωση δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας απαιτείται: - Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης του υποψηφίου. - Βεβαίωση του εργοδότη για το είδος και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και χρονική διάρκεια της απασχόλησής του. Εάν δεν υφίσταται πλέον ο εργοδότης αρκεί η προαναφερόμενη Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου. β) Είτε δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. iii) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: - Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του. - Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και - Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας. 6

7 7 Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο και τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα αντίστοιχα παραπάνω δικαιολογητικά να προκύπτει η ζητούμενη εξειδικευμένη εμπειρία. iv) Προκειμένου για θαλάσσια προϋπηρεσία όπου αυτή απαιτείται, αποδεικνύεται από μηχανογραφικό δελτίο θαλάσσιας υπηρεσίας για την έκδοση του οποίου μεριμνά. Στις περιπτώσεις υπηρεσίας σε υπό ξένη σημαία πλοία εν ενεργεία αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικά θαλάσσιας υπηρεσίας δεόντως θεωρημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Λιμενική Αρχή τα οποία υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος. Ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλλει επίσης επικυρωμένες φωτοτυπίες των σελίδων του ναυτικού του φυλλαδίου που περιέχουν τα στοιχεία του. Σελίδες του Ναυτικού Φυλλαδίου που αποδεικνύουν θαλάσσια υπηρεσία των τελευταίων τριών ετών απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος επικαλείται θαλάσσια υπηρεσία που αποκτήθηκε κατά το διάστημα αυτό και δεν καταγράφεται στο μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας. (δ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνονται τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις (γ), (δ) και (ε) της παρ. A της παρούσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακολουθία σε σχέση με τα αναφερόμενα στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση ή ανακρίβεια των δηλωθέντων σ αυτήν δεν πραγματοποιείται η πρόσληψη του υποψηφίου και προωθείται η διαδικασία πρόσληψης του επόμενου στον οικείο αξιολογικό πίνακα, ενώ σε περίπτωση που η πρόσληψη έχει ήδη πραγματοποιηθεί η σχετική πράξη θα ανακαλείται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, καθώς και δικαιολογητικά υποψηφίου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, πρέπει να είναι επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά Νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των τίτλων για τους οποίους έχει προσκομισθεί πιστοποιητικό αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή πράξη ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ. E. To Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, το αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και το πιστοποιητικό υγείας προσκομίζονται κατά τον χρόνο πρόσληψης. ΣΤ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ή ανακριβή δικαιολογητικά ο υποψήφιος θα αποκλείεται από την διαδικασία και σε περίπτωση που έχει ήδη προσληφθεί θα ανακαλείται η πράξη πρόσληψης. Ζ. Η επιλογή θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί κατά τα οριζόμενα στην ΔΟ 1/13450/ (ΦΕΚ 789 Β / ) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΔΟ 1/15657/1980 (ΦΕΚ 1032 Β / ) όμοια. Οι υποψήφιοι οφείλουν να παραστούν ενώπιον της επιτροπής εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και κληθούν από την εν λόγω Επιτροπή. 7

8 8 Η γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας, όπου απαιτείται (παρ. Β περ. 4 (ε) της προκήρυξης) διαπιστώνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Η. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ Ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής προς αξιολόγηση των υποψηφίων ορίζεται η Η κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων κατ αξιολογική σειρά από την εν λόγω επιτροπή επιλογής γίνεται με βάση το άθροισμα της θαλάσσιας και διδακτικής προϋπηρεσίας ή επαγγελματικής και διδακτικής προϋπηρεσίας, συναφούς με το αντικείμενο και την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται. Θ. Για κάθε σχετική πληροφορία καθώς και για την παραλαβή σχετικής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού- Τμήμα 2 ο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας- Γρ. Λαμπράκη 150 Πειραιάς, τηλ ή όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα έως Ι. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία, δύο (2) φορές στην κάθε μία, με την οικονομική επιβάρυνση του ΚΝΕ. Ολόκληρη η προκήρυξη θα τοιχοκολληθεί στο Κεντρικό Κτίριο του ΥΕΝ και στα ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων Μηχανικών-ΡΗ/ΡΕ. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας θα εκδώσει δελτίο Τύπου, με το οποίο θα ανακοινώνει την προκήρυξη των θέσεων, ταυτόχρονα με την δημοσίευση της περίληψης στον ημερήσιο τύπο και θα μεριμνήσει για την καταχώρηση ολόκληρης της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο (τοποθεσία ανακοινώσεις πληροφορίες). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Απόστολος Ανδρεουλάκος Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 8

9 9 1.Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης α. Γραφείο κ. Υπουργού β. Γραφείο κ. Υφυπουργού Ανδρεουλάκου Αποστ. γ. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα δ. Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού ε. Δ/νση Σχέσεων Κράτους Πολίτη Τμήμα προστασίας του Πολίτη στ. Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών 2.Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου (Κτίριο Βουλής των Ελλήνων). 3.Υπουργείο Εργασίας Δ/νση Απασχόλησης Πειραιώς 40 τ.κ ΑΘΗΝΑ 4.Νομαρχία Αθηνών Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας Πειραιώς και Βούλγαρη 2 τ.κ10437 ΑΘΗΝΑ (παρακαλούμενη για την ανάρτηση της προκήρυξης) 5.Νομαρχία Πειραιά Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας Καθολικής Εκκλησίας 1 τ.κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (παρακαλούμενη για την ανάρτηση της προκήρυξης) 6. ΓΕΝΕ Νοταρά 141 τ.κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (παρακαλούμενο για την ανάρτηση της προκήρυξης) 7.ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων-Μηχανικών-ΡΗ/ΡΕ (για την ανάρτηση της προκήρυξης) 8.ΤΣΜΕΔΕ Κολοκοτρώνη 4 τ.κ ΑΘΗΝΑ 9. Π.Ν.Ο (για την ανάρτηση και την ενημέρωση των σωματείων στα οποία αφορά η προκήρυξη) Ακτή Μιαούλη τ.κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10. ΤΕΕ Καρ. Σερβίας 4, ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1.ΥΕΝ/Γραφείο κ.υεν 2.ΥΕΝ/Γραφείο κ.γ.γ/υεν 3.ΥΕΝ/Γραφείο κ. Α/Λ.Σ 4.ΥΕΝ/Γραφείο κ.κ. Α και Β Υ /Λ.Σ 5. ΥΕΝ/Γραφείο κ. ΓΔΔΥ 6. ΥΕΝ/Γραφ. κ. Ε/ΚΝΠ 7.ΥΕΝ/ΔΠΠ 2 ο (σε 50 αντίγραφα) 8.ΥΕΝ/ΔΕΚΝ 1 ο 2 ο 9.ΥΕΝ/ΔΟ γ (σε 20 αντίγραφα) 10. ΥΕΝ/ΔΠΝΤ γ (με συνημμένη δισκέτα προκήρυξης για την καταχώρησή της στην οικεία ιστοσελίδα κατά την παρ. I της παρούσης) 11.ΥΕΝ/Γραφείο Επικοινωνίας και ΜΜΕ (για την έκδοση δελτίου τύπου κατά την παρ. Ι της παρούσης) 9

ΑΔΑ: Β4Θ1ΟΠ-Α1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ1ΟΠ-Α1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 18/09/ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/ 39/12 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 06 / 13 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Τρία (03) άτομα με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη, εκ των οποίων :

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Τρία (03) άτομα με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη, εκ των οποίων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 28/07/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/06/14 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 28/07/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/06/14 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 28/07/ 204 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 52/06/4 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΔΑ: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιστημονικοί συνεργάτες ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

1. Επιστημονικοί συνεργάτες ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Χίος 27 /05/ 08 ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 5121.12 /03/ 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 22 /6 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121 /11 /15 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άτομα Ειδικότητα Για τη διδασκαλία του μαθήματος α) Μέχρι Τρείς (03)

Άτομα Ειδικότητα Για τη διδασκαλία του μαθήματος α) Μέχρι Τρείς (03) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ν.Μηχανιώνα 12 / 05 /2008 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Αρ. Πρωτ: 5126.1/ 30 / 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 21 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 14 / 14 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(i) Σχολή Πλοιάρχων για το χειμερινό εξάμηνο διδακτικού έτους 2009-2010:

(i) Σχολή Πλοιάρχων για το χειμερινό εξάμηνο διδακτικού έτους 2009-2010: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 12/06/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5121.1/68/09 ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 132 27 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/101Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέχρι έντεκα (11) άτομα με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη εκ των οποίων:

1. Μέχρι έντεκα (11) άτομα με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη εκ των οποίων: 1 ΑΔΑ:4 Α5ΝΦ-ΘΒΧ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 02/ 08 / 11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες, 17/09/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Α.Π.: 5121/06/12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 450 8 Σεπτεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/11Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 117 17 Απριλίου 2006 Προκήρυξη (Αριθμός 1/2Μ/2006) Πλήρωσης μίας (1) θέσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 428 28 Αυγούστου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/293Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16945 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 604 14 Νοεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/577Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 257 16 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/252Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χαϊδάρι, 17-4-2008 Αριθμ. Πρωτ:6779/9-4-08 Πλήρωσης δεκατριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13149 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 1/244Μ/2006) Πλήρωσης θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος, 31/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 5121.1/ 62 /2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛ. 210-9731874 FAX. 210-9766485 Άγιος Δημήτριος 02-10-2009 Αριθμ. Πρωτοκ. : 1220 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δέκα έξι (16 ) θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα 29 Ιουν 2012 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα