Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: FAX: Ιστοσελίδα: Από το πρακτικό της αριθμό 12/2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 15/10/2013 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 09:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 09/10/2013 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος 2) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 3) Σισμανίδης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 4) Χριστόφορος Πιπερίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 1) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος, μέλος 2) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 3) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος ΘΕΜΑ 1 Απόφαση για το πρακτικό 1/2013 της Επιτροπής Διαγωνισμού και τυχόν ενστάσεων του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μικροκάμπου». (Απόφαση 91/2013). Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε το θέμα Απόφαση για το πρακτικό 1/2013 της Επιτροπής Διαγωνισμού και τυχόν ενστάσεων του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μικροκάμπου»

2 Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου που έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, σήμερα την Τρίτη 17 η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 λήξης επίδοσης προσφορών. Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από: 1) Γιοβανούδη Χρήστο Πολιτικός Μηχανικός ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως πρόεδρος της επιτροπής, µε αναπληρωματικό µέλος τον Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας 2) Αποστολίδη Νικόλαο Χημικός Μηχανικός ΔΕΥΑ Κιλκίς ως μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Κορκοτίδη Κωνσταντίνο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΔΕΥΑ Κιλκίς. 3) Ασλανίδη Χρήστο Τοπογράφος Μηχανικός ΔΕΥΑ Κιλκίς ως μέλος με αναπληρωματικό τον Ηλία Αβραμίδη Χημικό Μηχανικό Γ.Δ. ΔΕΥΑ Κιλκίς 4) Καπασακαλίδη Παναγιώτη Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωματικό τον Μιχάλη Κυριαζίδη Προϊστάμενο ΔΟΥ ΔΕΥΑ Κιλκίς. 5) Φούρα Πέτρο Χημικό Μηχανικό εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. με αναπληρωματικό τον Πογέλη Ανέστη Μηχανολόγο Μηχανικό 6) Παυλίδη Γεράσιμο Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο τον εργοληπτικών επιχειρήσεων με αναπληρωματικό τον Τσουρέκα Δημήτριο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. 7) Αθανασία Λιάρτση Δημοτικό Σύμβουλο Παιονίας εκπρόσωπο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας με αναπληρωματικό Κουλίνα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο Παιονίας. παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ Προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Παραλήφτηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Επιτροπή, και καταγράφθηκαν στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους), μονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά και ελέγχθηκε η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής. 1 η TE.E.MAK. A.T.E. Αριθμός πτυχίου: Υδραυλικά Τάξη: 3

3 Εγγυητική επιστολή ΕΤΑΑ Αρ Ποσό: ,00 Μηχανόσημα (91) Πρακτικό Δ.Σ για συμμετοχή στον διαγωνισμό, σύναψη υπεργολαβίας, ορισμό εκπροσώπου Υπεύθυνη δήλωση γνήσιων αντιγράφων Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π Ενημερότητα πτυχίου για συμμετοχή σε δημοπρασίες Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας Υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία δεν απασχολεί μισθωτούς Μηχανικούς Βεβαίωσεις ΤΣΜΕΔΕ εταιρείας και στελεχών Ασφαλιστική ενημερότητα Αναλυτική κατάσταση μετοχών ΦΕΚ καταχώρησης στο Μ.Α.Ε FAX: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Υπεύθυνη δήλωση υπεργολάβου αποδοχής σύναψης υπεργολαβίας Εργοληπτικό πτυχίο 2 η ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Αριθμός πτυχίου: Υδραυλικά Τάξη: 3 Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη (δεν ήταν σφραγισμένος ο φάκελος): Εγγυητική συμμετοχής Ε.Τ.Α.Α. Αρ Ποσό:51.746,00 Μηχανόσημα (93) Εργοληπτικό πτυχίο Ενημερότητα πτυχίου για συμμετοχή σε δημοπρασίες ΦΕΚ καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. Κατάσταση μετόχων Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ.Νο256/ ορισμού εκπροσώπου, ορισμού υπεργολάβου Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ για μη απασχόληση μισθωτών μηχανικών

4 Υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη Υπεύθυνη δήλωση στελέχωσης μηχανικών FAX: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Υπεύθυνη δήλωση υπεργολάβου αποδοχής της σύναψης υπεργολαβίας Υπεύθυνη δήλωση υπεργολάβου ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση Υπεύθυνη δήλωση υπεργολάβου ότι δεν απασχολεί πρόσωπα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και επίσης ότι η ατομική επιχείρηση στελεχώνεται από τον ίδιο ο οποίος υποχρεούται ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ Υπεύθυνη δήλωση γνήσιων δικαιολογητικών Εργοληπτικό πτυχίο Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (2) Βεβαίωση ΠΕΔΜΕΔΕ Βεβαίωση ΕΤΑΑ Βεβαίωση ΤΕΕ Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΤΑΑ Ασφαλιστική ενημερότητα για έργο του υπεργολάβου 3 η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Αριθμός πτυχίου: Υδραυλικά Τάξη: 4 Υπεύθυνη δήλωση γνησίων αντιγράφων Βεβαίωση ΜΕΕΠ (ακριβές φωτοαντίγραφο) Ακριβές αντίγραφο ενημερότητας πτυχίου Υπεύθυνη δήλωση περί βεβαίωσης πρωτότυπου ΜΕΕΠ Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη Βεβαίωση Ε.Τ.Α.Α. (ΤΠΕΔΕ) βασικής στελέχωσης εταιρείας Πρακτικό Δ.Σ. έγκρισης συμμετοχής, ορισμού εκπροσώπων Υπεύθυνη δήλωση δικαιώματος υπογραφής προσφοράς ΦΕΚ Δ.Σ. εταιρείας ΦΕΚ σύστασης

5 Βεβαίωση Επιμελητηρίου σχετικά με τροποποιήσεις καταστατικού, μη λύση και το είδος των μετοχών Αναλυτική κατάσταση μετοχών και μετόχων Εγγυητική συμμετοχής Ε.Τ.Α.Α. Αρ Ποσό:51.750,00 Μηχανόσημα (100) FAX: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης υπεργολαβίας Υπεύθυνη δήλωση υπεργολάβου για σύναψη εργολαβίας Πρακτικό Δ.Σ αποδοχής σύναψης υπεργολαβίας Εργοληπτικό πτυχίο Ενημερότητα πτυχίου για συμμετοχή σε δημοπρασίες Αναλυτική κατάσταση μετόχων ΦΕΚ καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. Μετοχολόγιο 4 η ΑΤΛΑΝΤΑΣ Α.Τ.Ε. Αριθμός πτυχίου: Υδραυλικά Τάξη: 3 Εγγυητική Συμμετοχής ΕΤΑΑ Αρ Ποσό:51.745,50 Μηχανόσημα (92) Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπρόσωπου Πρακτικό Νο 486/2013 Αντίγραφο βεβαίωσης Μ.Ε.Ε.Π Υπεύθυνη δήλωση για την βεβαίωση του Μ.Ε.Ε.Π Αντίγραφο ενημερότητας πτυχίο Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι φορολογικά ενήμερη Υπεύθυνη δήλωση για πειθαρχικό παράπτωμα Μετοχολόγιο FAX:

6 5 η ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε. Αριθμός πτυχίου: Υδραυλικά Τάξη: 3 Εγγυητική επιστολή ΕΤΑΑ Αρ Ποσό:51.745,20 Αντίγραφο βεβαίωσης ΜΕΕΠ & υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ακριβές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης Αντίγραφο Ενημερότητας πτυχίου Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας Υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης μηχανικών & βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας Αποδεικτικό ενημερότητας Βεβαίωση ΣΑΤΕ για τη συμμετοχή σε δημοπρασίες Βεβαίωση ΤΠΕΔΕ Βεβαίωση ΤΕΕ (εταιρείας στελεχών) Υπεύθυνη δήλωση για μέλη Δ.Σ., μέτοχοι, στελέχη σε ασφάλιση ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλιστική Ενημερότητα εταιρείας (ΤΣΜΕΔΕ) Ασφαλιστική Ενημερότητα στελεχών (ΤΣΜΕΔΕ) Ασφαλιστική Ενημερότητα μέλους Δ.Σ Βεβαίωση ΤΕΕ μέλους Δ.Σ Καταστατικό εταιρείας ΦΕΚ σύστασης, Δ.Σ., εκπροσώπησης, αντικατάστασης μέλους Δ.Σ., τελευταίου Δ.Σ., τροποποίηση καταστατικού Πρακτικό συμμετοχής, εκπροσώπησης, σύναψης υπεργολαβίας Νο568/ Υπεύθυνη δήλωση ορισμού υπεργολάβου Υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπησης της εταιρείας Υπεύθυνη δήλωση για το Ποινικό Μητρώο του Προέδρου & Δ/νων Συμβούλου Μετοχολόγιο - Αναλυτική κατάσταση μετοχών Πιστοποιητικό σχετικά με τροποποιήσεις καταστατικού, μη λύσης και είδους μετοχών εταιρείας Υπεύθυνη δήλωση γνώσης συνθηκών Υπεύθυνη δήλωση διάθεσης τεχνικού και μηχανικού εξοπλισμού

7 Υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτη, δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα και δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκ.διαχείριση Υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία δεν έχει διαπράξει παράπτωμα, δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, δεν εμπίπτει σε περίπτωση αποκλεισμού, δεν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία στο ΜΕΕΠ και δεν είναι ένοχη σοβαρών ψευδών δηλώσεων Υπεύθυνη δήλωση πιστότητας φωτοαντιγράφων Πίνακας πιστότητας φωτοαντιγράφων Μηχανόσημα (91) FAX: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Υπεύθυνη δήλωση υπεργολάβου αποδοχής της σύναψης υπεργολαβίας Ακριβές φωτοαντίγραφο Μ.Ε.Ε.Π. Ενημερότητα πτυχίου για συμμετοχή σε δημοπρασίες Αποδεικτικό ενημερότητας Πρακτικό Νο184/ για την αποδοχή σύναψης υπεργολαβίας Υπεύθυνη δήλωση γνήσιων αντιγράφων Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ (3) Υπεύθυνες δηλώσεις ανεκτέλεστων υπολοίπων Μετοχολόγιο ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού ΦΕΚ καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. 6 η ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. Αριθμός πτυχίου: Υδραυλικά Τάξη: 4 Μηχανόσημα (92) Βεβαίωση ΜΕΕΠ Ενημερότητα Πτυχίου Εγγυητική Συμμετοχής Attica Bank Αρ Ποσό ,00 ΕΥΡΩ Πρακτικό Δ.Σ. έγκρισης συμμετοχής, ορισμού εκπροσώπων, υπεργολάβου κλπ Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου Υπεύθυνες δηλώσεις ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες η εταιρεία και η Κ/ξια. Αποδεικτικά ενημερότητας Υπεύθυνη δήλωση ορισμού υπεργολάβου

8 Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον υπεργολάβο Ακριβές φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ΜΕΕΠ Υπεργολάβου Υπεύθυνη δήλωση περί ακριβών φωτοαντιγράφων από τα πρωτότυπα, περί γνώσης των συνθηκών κτλ. Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου εταιρειών που να βεβαιώνει ότι: ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση κ.τ.λ. ιι) οι διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα της περίπτωσης αυτής ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα ιv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων κ.τ.λ. Υπεύθυνη δήλωση πιστότητας δικαιολογητικών Ονομαστικοποίηση μετοχών Βεβαίωση για τροποποίηση καταστατικού, μη λύση, το είδος των μετοχών και την εκπροσώπηση Ανωνύμου Εταιρείας Ασφαλιστικές ενημερότητες. Υπεύθυνη δήλωση περί μη απασχόλησης μηχανικών Βεβαίωση (ΤΣΜΕΔΕ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη απασχόλησης μηχανικών Κ/ξίας Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ Υπεύθυνη δήλωση στελέχωσης για ΤΣΜΕΔΕ ονομαστική κατάσταση προσώπων που στελεχώνουν την εταιρεία Ασφαλιστικές ενημερότητες ΣΑΤΕ βεβαίωση για συμμετοχή σε δημοπρασίες ΣΑΤΕ βεβαίωση μη πειθαρχικού παραπτώματος Βεβαιώσεις ΤΕΕ περί μη καταδίκης, παραπτώματος κτλ ΕΕΤΕΜ βεβαίωση πειθαρχικού παραπτώματος ΦΕΚ Σύστασης, ΦΕΚ ορισμού νέου Δ.Σ., εκπροσώπησης κτλ FAX: η ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Αριθμός πτυχίου Υδραυλικά Τάξη: 3 Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη Πρακτικό Δ.Σ. εκπροσώπησης εταιρείας, ορισμού υπεργολάβου κτλ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΕΤΑΑ Αρ Ποσό:51.746,00 Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου Μηχανόσημα (91) Ακριβές αντίγραφο βεβαίωσης ΜΕΕΠ Ακριβές αντίγραφο ενημερότητας πτυχίου Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ & Υπεύθυνη δήλωση Ασφαλιστικές ενημερότητες ΤΣΜΕΔΕ στελεχών ΦΕΚ ίδρυσης εταιρείας & τροποποιήσεις του Πιστοποιητικό για το είδος των μετοχών Μετοχολόγιο

9 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου νόμιμου εκπροσώπου Ακριβές αντίγραφο βεβαίωσης ΜΕΕΠ υπεργολάβου Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής υπεργολαβίας Αντίγραφα συμφωνητικών σύστασης της υπεργολάβου εταιρείας FAX: η ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Αριθμός πτυχίου: Υδραυλικά Τάξη: 3 Βεβαίωση ΜΕΕΠ(επικυρωμένο αντίγραφο) Υπεύθυνη δήλωση πρωτότυπης βεβαίωσης ΜΕΕΠ Ενημερότητα Πτυχίου(επικυρωμένο αντίγραφο) Υπεύθυνη δήλωση πρωτότυπης Ενημερότητας Πτυχίου Ασφαλιστικές & Φορολογικές Ενημερότητες εταιρείας και κοινοπραξιών αυτής Ονομαστική κατάσταση προσώπων που ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕΔΕ Υπεύθυνη δήλωση πρωτότυπων βεβαιώσεων ταμείων εταιρείαςστελεχών Οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας-στελεχών Υπεύθυνη δήλωση ψευδών δηλώσεων Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων της διακήρυξης Υπεύθυνη δήλωση περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης Υπεύθυνη δήλωση μη επιβολής πειθαρχικού παραπτώματος Υπεύθυνη δήλωση ισχύς προσφοράς ΦΕΚ αλλαγής ταυτοτήτων των μελών του Δ.Σ. Πρακτικό Δ.Σ. συμμετοχής & ορισμού εκπροσώπου ΦΕΚ ίδρυσης, εκπροσώπησης Υπεύθυνη δήλωση νομιμοποίησης εκπροσώπων Μετοχολόγιο Υπεύθυνη δήλωση περί είδους μετοχών Υπεύθυνη δήλωση ότι η αναλυτική κατάσταση μετοχών είναι ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο «ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΟΧΩΝ» Βεβαίωση περί κωδικοποίησης καταστατικού, είδους μετοχών κτλ Εγγυητική επιστολή ETAA Aρ Ποσό:51.746,00 Μηχανόσημα(91)

10 FAX: η CANDIA ERGA ATE Αριθμός πτυχίου: Υδραυλικά Τάξη: 3 Εγγυητική Επιστολή ΕΤΑΑ Αρ Ποσό:51.745,20 Μηχανόσημα(91) Υπεύθυνη δήλωση υποβολής αντιγράφου της Βεβαίωσης ΜΕΕΠ Υπεύθυνη δήλωση υποβολής αντιγράφου της Ενημερότητας Πτυχίου Υπεύθυνη δήλωση ορισμού υπεργολάβου Υπεύθυνη δήλωση υπεργολάβου με την οποία αποδέχεται τη σύναψη υπεργολαβίας Υπεύθυνη δήλωση υποβολής γνήσιων φωτοαντιγράφων Υπεύθυνη δήλωση αντικατάστασης στελέχους της εταιρείας Πρακτικό Νο 11/ Δ.Σ. Ενημερότητα Πτυχίου για συμμετοχή σε δημοπρασίες Πρακτικό Νο18/ με θέμα την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. για την εκπροσώπηση και συμμετοχή της εταιρείας στη δημοπρασία Πίνακας Μετοχών Ασφαλιστική Ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ Βεβαίωση ΤΕΕ για επαγγελματικό παράπτωμα ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας FAX: η ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε. Αριθμός πτυχίου: Υδραυλικά Τάξη: 4 Εγγυητική Συμμετοχής ΕΤΑΑ Αρ Ποσό ,00 ΕΥΡΩ Πρακτικό Δ.Σ. έγκρισης συμμετοχής, ορισμού εκπροσώπων κλπ. Μηχανόσημα (100) Υπεύθυνη δήλωση γνήσιων αντιγράφων Ενημερότητα Πτυχίου Υπεύθυνη δήλωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου μη πτώχευσης Υπεύθυνη δήλωση ΤΣΜΕΔΕ Βεβαιώσεις ΤΣΜΕΔΕ μελών, Μέλος Δ.Σ, Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ για μισθωτούς Βεβαίωση ΤΕΕ Βεβαίωση ΣΑΤΕ

11 Καταστατικό ΦΕΚ Καταχώρησης στο Μ.Α.Ε Μετοχολόγιο & Ονομαστικοποίηση μετοχών Έγγραφο Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για τροποποιήσεις, μη λύση, εκκαθάριση και ονομαστικοποίηση μετοχών Υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπησης Υπεύθυνη δήλωση πειθαρχικού παραπτώματος Εργοληπτικό Πτυχίο Υπεργολάβου Υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου με την οποία αποδέχεται τη σύναψη της υπεργολαβίας Πρακτικό Δ.Σ έγκρισης υπεργολαβίας FAX: η ΑΙΟΛΟΣ Α.Τ.Ε. Αριθμός πτυχίου: Υδραυλικά Τάξη: 4 Πρακτικό Δ.Σ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΕΤΑΑ Αρ Ποσό: ,00 Μηχανόσημα ΤΣΜΕΔΕ (91) Βεβαίωση Μ.Ε.ΕΠ ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕ Ενημερότητα πτυχίου Υπεύθυνη δήλωση Φορολογικής Ενημερότητας Υπεύθυνη δήλωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας Υπεύθυνη δήλωση περί μη οφειλής στο ΤΣΜΕΔΕ κτλ. Βεβαίωση ΕΤΑΑ Ασφαλιστική Ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ Στοιχεία Εκπροσώπου Υπεύθυνη δήλωση Φωτοαντίγραφα Μετοχολόγιο ΦΕΚ Δ.Σ. & Εκπροσώπησης Υπεύθυνη δήλωση Ανάθεσης Υπεργολαβίας Υπεύθυνη δήλωση Αποδοχής Υπεργολαβίας Βεβαίωση ΜΕΕΠ Υπεργολάβου FAX: η ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Αριθμός πτυχίου: Υδραυλικά Τάξη: 4 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΕΤΑΑ Αρ Ποσό: ,00

12 Υπεύθυνη δήλωση πιστότητας αντιγράφων & συνημμένος Πίνακας Δικαιολογητικών Βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης στο ΜΕΕΠ Υπεύθυνη δήλωση ακριβές αντίγραφο Ενημερότητα πτυχίου Υπεύθυνη δήλωση ακριβές αντίγραφο Υπεύθυνη δήλωση περί Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας Υπεύθυνη δήλωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας στελέχωσης ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλιστικές Ενημερότητες στελέχωσης Βεβαίωση μη απασχόλησης μισθωτών ΤΣΜΕΔΕ Υπεύθυνη δήλωση ασφάλιση ατόμων με σχέση εξαρτημένης εργασίας Βεβαίωση Οικονομικής Ενημερότητας & Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος του στελέχους Α.Μπανιά Πρακτικό Δ.Σ. περί συμμετοχής στη δημοπρασία Ποινικά μητρώα Ονομαστικοποίηση Μετοχών Υπεύθυνη δήλωση Βεβαίωση Επιμελητηρίου Μηχανόσημα ΤΣΜΕΔΕ (93) Υπεύθυνη δήλωση για υπεργολάβο Δικαιολογητικά υπεργολάβου FAX: η ΘΕΜΕΘΛΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. Αριθμός πτυχίου: Υδραυλικά Τάξη: 3 Μηχανόσημα (91) Εγγυητική Συμμετοχής ΕΤΑΑ Αρ Ποσό: ,00 ΕΥΡΩ Υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπησης Πρακτικό Δ.Σ. έγκρισης συμμετοχής, ορισμού εκπροσώπων, ορισμού υπεργολάβου κλπ. ΦΕΚ Σύστασης, ΦΕΚ τελευταίου Δ.Σ., Καταστατικό Εργοληπτικό πτυχίο Ενημερότητα Πτυχίου Υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία είναι φορολογικά ενήμερη Υ.Δ. περί φωτοαντιγράφων από πρωτότυπα Δικαιολογητικά Ε.Τ.Α.Α. (ασφαλιστικές ενημερότητες ΤΣΜΕΔΕ) ΣΑΤΕ βεβαίωση για συμμετοχή σε δημοπρασίες Ονομαστικοποίηση μετοχών Υπεύθυνη δήλωση ορισμού υπεργολάβου Υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου με την οποία αποδέχεται τη σύναψη της υπεργολαβίας

13 Υπεύθυνη δήλωση γνήσιων αντιγράφων Εργοληπτικό πτυχίο υπεργολάβου FAX: Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρηθήκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), όπως αποτυπώνεται στην συνέχεια: Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εμ (%) 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε 48,68 2 ΤΕ.Ε.ΜΑΚ Α.Τ.Ε 47,60 3 ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε 46,82 4 CANDIA ERGA A.T.E 46,63 5 ΘΕΜΕΘΛΟΝ Α.Τ.Ε.Ε 46,60 6 ΑΤΛΑΝΤΑΣ Α.Τ.Ε 46,00 7 ΑΙΟΛΟΣ Α.Τ.Ε 45,82 8 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ 43,00 9 ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε 42,74 10 ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε 42,53 11 ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 37,00 12 ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε 36,53 13 ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 33,08 Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης του διαγωνισμού, την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης του διαγωνισμού, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης του διαγωνισμού. Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/08 και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή έλεγξε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4.1 της διακήρυξης και έκανε επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών. Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε:

14 1) Η εταιρεία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με υπεύθυνη δήλωση μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, ορίζει ως υπεργολάβο σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχη, την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.». Βάσει της αναλυτικής κατάστασης μετόχων της εταιρείας «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» και «ΕΡΓΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» η πλειοψηφία των μετοχών ανήκουν στα ίδια φυσικά πρόσωπα. Επομένως ο υποδεικνυόμενος υπεργολάβος δεν φαίνεται να αποτελεί ξεκάθαρη ανεξάρτητη επιχείρηση, όπως ορίζει η υπ αριθμ. 1434/2012 Απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2) Η εταιρεία «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» δεν έχει υποδείξει υπεργολάβο σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχη. Βάσει του άρθρου 25 της διακήρυξης για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η υπόδειξη υπεργολάβου. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτει αποκλεισμός των δύο εταιριών. Όλοι οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι γίνονται δεκτοί. Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρεία: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,68% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού εντός πέντε ημερών (η προθεσμία λήγει την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 15:00). Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2013 Μετά τα παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, με το οποίο ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της δημοπρασίας και υπογράφεται όπως ακολουθεί: Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Γιοβανούδης Χρήστος Κορκοτίδης Κωνσταντίνος ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ασλανίδης Χρήστος Καπασακαλίδης Παναγιώτης Πογέλης Ανέστης Παυλίδης Γεράσιμος ΑΠΟΥΣΑ: Αθανασία Λιάρτση Το πρακτικό κοινοποιήθηκε μέσω τηλεομοιότυπου σε όλους τους διαγωνιζόμενους και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/ ),

15 αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 1. Το πρακτικό της δημοπρασίας. 2. Κατοχυρώνει το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ Προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) στην εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε με μέσο ποσοστό έκπτωσης 48,68%. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 91/2013 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: Ακριβές απόσπασμα Ο Aναπληρωτής Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς Δημήτριος Β. Τσαντάκης

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθμ. 2427/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 72/2011 Αρ.Πρωτ.: 6.122 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για έργα στα οποία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα πτυχίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για έργα στα οποία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα πτυχίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2011 Αρ. Πρωτ.: 17558 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 25.016.92 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 76-03/10-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ

Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση : Πλ. Αγγελή Γάτσου Ταχ. Κώδ. : 58400 Αριδαία Πληφορίες: Μονογενίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ Προυπ 64.112 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΣΑΤΑ ΟΤΑ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 Α.Π.: 4552 Ελάτεια: 21/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Κάτω Τιθορέα Ταχ. Κώδικας: 35015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Περαία Θεσσαλονίκης ΤΚ 57019 Τηλ: 2392330000 FAX: 2392022368 e-mail: info@thermaikos.gr Τίτλος έργου: Αρ.µελέτης 37/2013 «Πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

( Απόφαση Δ.Σ. 786 της συνεδρίασης της 139/25.4.2013) Προϋπολογισμός συνολικής δαπάνης: 60.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

( Απόφαση Δ.Σ. 786 της συνεδρίασης της 139/25.4.2013) Προϋπολογισμός συνολικής δαπάνης: 60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Koλοβού Χριστίνα Αθήνα, 30/4/2013 Τηλέφωνο: 210-9282153

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα