Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής"

Transcript

1 Κατασκευές - Πράσινη δηµόσια σύµβαση (Π Σ) ελτίο προϊόντος 1. Πεδίο εφαρµογής Το παρόν δελτίο προϊόντος περιλαµβάνει συστάσεις για τη δηµοπράτηση κατασκευαστικών εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής συναφών υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες ψύξης, θέρµανσης και εξαερισµού και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Εξετάζει τη φάση του σχεδιασµού, της κατασκευής, της χρήσης και της διάθεσης κτιρίων, όπως τα κτίρια δηµόσιων υπηρεσιών και τα κτίρια γραφείων. Για κάθε µια από αυτές τις φάσεις προτείνονται περιβαλλοντικά κριτήρια. Τα κριτήρια αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), τα δοµικά υλικά και προϊόντα, τη διαχείριση των αποβλήτων και του νερού, καθώς και άλλες πτυχές που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατασκευής: εµπειρία του αρχιτέκτονα, παρακολούθηση και χρηστικά θέµατα. Η προτεινόµενη προσέγγιση αντιµετωπίζει τα κτίρια ως σύστηµα αντί ως απλό άθροισµα των επιµέρους στοιχείων. Τα κριτήρια µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις διαδικασίες υποβολής προσφορών για την κατασκευή νέων κτιρίων, καθώς επίσης και για συµβάσεις ανακαίνισης και συντήρησης. Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής Ενεργειακή απόδοση Κατανάλωση ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένων της θέρµανσης, της ψύξης, του ζεστού νερού, του εξαερισµού και της ηλεκτρικής ενέργειας) Παθητικό σπίτι και σπίτι χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) Έλεγχος της ενεργειακής απόδοσης Οικοδοµικά υλικά Αποκλεισµός ορισµένων οικοδοµικών υλικών και απαίτηση για βιώσιµα οικοδοµικά υλικά Εκτίµηση του κύκλου ζωής (ΕΚΖ): µακροχρόνιος κύκλος ζωής και αποδοτικότητα του υλικού Υλικά µόνωσης Συγκεκριµένα οικοδοµικά υλικά φιαγµένα από ξύλο, σίδηρο, σκυρόδεµα, κονιάµατα τοιχοποιίας κλπ. ιαχείριση αποβλήτων Μείωση και ανακύκλωση των αποβλήτων ή/και επαναχρησιµοποίηση των υλικών ιαχείριση του νερού 1

2 Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού και χρήση των όµβριων υδάτων και του γκρίζου νερού Λοιπά Μεταφορά και έλεγχος του θορύβου ιαδικασία κατασκευής 1. Ανάπτυξη του έργου 2. Προκαταρκτικός σχεδιασµός/αρχιτεκτονικός διαγωνισµός 3. Σχεδιασµός υποβολής 4. Σχεδιασµός υλοποίησης 5. Εργασίες κατασκευής και υλοποίηση κτιριακών υπηρεσιών 2. Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση Κατανάλωση ενέργειας για τη θέρµανση, την ψύξη, τον εξαερισµό, το ζεστό νερό, και την ηλεκτρική ενέργεια, και οι προκύπτουσες εκποµπές CO 2 Κατανάλωση φυσικών πόρων Κατανάλωση πόρων γλυκού νερού κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και κατά τη διάρκεια της χρήσης Προσέγγιση Π Σ Μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων Εξασφάλιση υψηλών προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τα συστήµατα θέρµανσης, ψύξης, εξαερισµού και ζεστού νερού και τις ηλεκτρονικές συσκευές Χρησιµοποίηση εγγυηµένων συµβάσεων εκτέλεσης έργου µε εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών Ενθάρρυνση της χρήσης τοπικών 1 ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (τ-απε) και υψηλής απόδοσης συµπαραγωγή ενέργειας Συµπερίληψη µιας συστηµατικής προσέγγισης κύκλου ζωής (ΕΚΖ) για τα οικοδοµικά υλικά Ενθάρρυνση της χρήσης πόρων και κατασκευαστικών/µονωτικών υλικών που έχουν αποκτηθεί και παραχθεί µε βιώσιµο τρόπο Ενθάρρυνση της εγκατάστασης προηγµένων τεχνολογιών εξοικονόµησης νερού και της µείωσης της χρήσης γλυκού νερού κατά τη διαδικασία 1 «Τοπικές ΑΠΕ» είναι οι ΑΠΕ που διαθέτουν δυναµικό παραγωγής ενέργειας εντός του ίδιου του κτιρίου (π.χ. ηλιακοί συλλέκτες, λέβητες βιοµαζών, ΣΠΗΘ, ανεµογεννήτριες κλπ.). 2

3 κατασκευής. Εκποµπή ουσιών επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της παραγωγής ή διάθεση των οικοδοµικών υλικών κατά τρόπο που οδηγεί στη ρύπανση του αέρα και των υδάτων Αρνητικές επιδράσεις στην υγεία των χρηστών του κτιρίου λόγω οικοδοµικών υλικών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 2 Εκποµπές CO2 ως αποτέλεσµα της µεταφοράς των δοµικών υλικών και προϊόντων Ενθάρρυνση της χρήσης µη τοξικών οικοδοµικών υλικών και αξιοποίηση της διαθεσιµότητας οικοδοµικών υλικών που βασίζονται σε ανανεώσιµες πρώτες ύλες Ενθάρρυνση της χρήσης υποκατάστατων ουσιών/υλικών για οικοδοµικά υλικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 3 και αξιοποίηση της διαθεσιµότητας δοµικών υλικών που βασίζονται σε ανανεώσιµες πρώτες ύλες Χρήση ενεργειακά αποδοτικών οχηµάτων για τη µεταφορά αλλά και στο εργοτάξιο Εφαρµογή αποτελεσµατικών συστηµάτων διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού Παραγωγή αποβλήτων Ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων και εξασφάλιση ορθής διαχείρισης των αποβλήτων από εργασίες κατεδάφισης και κατασκευής 3. Κατασκευαστικά κριτήρια Π Σ 3.1 Αντικείµενο και κριτήρια επιλογής Στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια Π Σ Αντικείµενο & κριτήρια επιλογής - Στοιχειώδη κριτήρια Αντικείµενο Κατασκευή νέου, ενεργειακά αποδοτικού και φιλικού ως προς τις ΑΠΕ [εισάγετε τύπο κτιρίου], µε τη χρήση δοµικών υλικών και προϊόντων που σέβονται το περιβάλλον ή Ανακαίνιση κτιρίων ή κτιριακού συγκροτήµατος [εισάγετε τύπο κτιρίου] σε υψηλά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και φιλικών ως προς τις ΑΠΕ, µε τη χρήση δοµικών υλικών και προϊόντων που σέβονται το περιβάλλον. 2 Ορίζονται και απαριθµούνται στην οδηγία 76/796/EOK. 3 Οι συµβαλλόµενες αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η ασφάλεια και η λειτουργία των οικοδοµικών υλικών δεν επηρεάζονται (π.χ. από πλευράς αντίστασης στην ανάπτυξη µυκήτων) από τη χρησιµοποίηση υποκατάστατων ουσιών/υλικών. 3

4 Κριτήρια επιλογής 4

5 Αποκλεισµός ορισµένων αναδόχων 1. Κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ενεργήσει επανειληµµένα κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας ή των κανονισµών ή έχουν κριθεί ένοχες για σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, σύµφωνα µε τα άρθρα 53 και 54 της οδηγίας 2004/17/EK και το άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/EK, αποκλείονται από τη διαδικασία υποβολής προσφορών. Εµπειρία του αρχιτέκτονα σε οικολογικές κατασκευές 2. Ο αρχιτέκτονας πρέπει να επιδείξει ικανοποιητική εµπειρία στο σχεδιασµό οικολογικών κτιρίων. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει αναφορές σε συνδεόµενους ειδικούς, π.χ. συµβούλους εφαρµοσµένης µηχανικής για συστήµατα θέρµανσης/ψύξης. Κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλει ένα έγγραφο 2 σελίδων περιγράφοντας την (προηγούµενη και τρέχουσα) εµπειρία του στους ακόλουθους τοµείς (ενδεικτικός κατάλογος): Ενεργειακά αποδοτικός και φιλικός ως προς τις ΑΠΕ κατασκευαστικός σχεδιασµός. Συµπεριλαµβανοµένης, εάν είναι διαθέσιµη, της συγκεκριµένης ενεργειακής ανάγκης ανά m² συµπεριλαµβανοµένης της θέρµανσης, της ψύξης, του φωτισµού και του εξαερισµού για προηγούµενη κατασκευή. Χρήση υψηλής απόδοσης συµπαραγωγής ενέργειας Χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Χρήση συµβάσεων εγγυηµένης απόδοσης µε εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών Σχεδιασµός αεροστεγών συστηµάτων και συστηµάτων ανταλλαγής αέρα µε ανάκτηση θερµότητας. Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική, για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης, θερµικής και οπτικής άνεσης, και καλών επιπέδων ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων, αποφυγή µηχανικών συστηµάτων, π.χ. φωτισµός µε συστήµατα αξιοποίησης του ηµερήσιου φωτός. Χρήση δοµικών υλικών και προϊόντων που συµµορφώνονται µε τα περιβαλλοντικά κριτήρια Εξοικονόµηση ύδατος Μείωση των αποβλήτων Τεχνική ικανότητα για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εργασίες κατασκευής εκτελούνται µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταδείξουν την τεχνική ικανότητά τους (είτε µε την εµπειρογνωµοσύνη εντός της εταιρείας τους είτε µε τη συνεργασία τους µε εµπειρογνώµονες) για την εφαρµογή ορισµένων µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: Εξασφάλιση της αποτελεσµατικής προστασίας της πανίδας και της χλωρίδας στην περιοχή δόµησης και τα περίχωρά της (όταν η κατασκευή πραγµατοποιείται σε µια περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή). Μέτρα για την πρόληψη της δηµιουργίας επιβλαβών αποβλήτων και επικίνδυνων ουσιών που µπορούν να έχουν αρνητική επίδραση στην περιοχή. Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων στο εργοτάξιο, στο σεβασµό των κανονισµών για το θόρυβο και στην αποφυγή κυκλοφοριακής συµφόρησης. Μέτρα για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας όσον αφορά την ενέργεια και το νερό Έλεγχος: Στα πιθανά µέσα ελέγχου περιλαµβάνονται τα πιστοποιητικά EMAS και ISO 5

6 3.1.2 Αντικείµενο και κριτήρια επιλογής - Αναλυτικά κριτήρια Π Σ Αντικείµενο Κατασκευή νέου/ανακαίνιση [εισάγετε τύπο κτιρίου], που επιτυγχάνει µια ενεργειακή απόδοση παρόµοια µε αυτήν των προτύπων παθητικών σπιτιών ή σπιτιών χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας, µε τη χρήση βιώσιµων δοµικών υλικών, την εξεύρεση έξυπνων λύσεων ενεργειακών υπηρεσιών, τη βιώσιµη διαχείριση του νερού και των λυµάτων και τη δηµιουργία υγιεινών συνθηκών. Κριτήρια επιλογής Οι υποψήφιοι πρέπει να συµµορφώνονται µε τα κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής που απαριθµούνται στο πλαίσιο των στοιχειωδών κριτηρίων Εκτός από την εµπειρία που απαιτείται στο πλαίσιο των στοιχειωδών κριτηρίων, ο αρχιτέκτονας πρέπει επίσης να αποδείξει την εµπειρία που διαθέτει ο ίδιος ή οι συνδεόµενοι µε αυτόν ειδικοί όσον αφορά τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό κτιρίων. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει αναφορές σε συνδεόµενους ειδικούς, π.χ. συµβούλους εφαρµοσµένης µηχανικής για συστήµατα θέρµανσης/ψύξης. Κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλει ένα έγγραφο 2 σελίδων περιγράφοντας την (προηγούµενη και τρέχουσα) εµπειρία του στους ακόλουθους τοµείς (ενδεικτικός κατάλογος): Χρήση των εργαλείων συνεκτίµησης του κύκλου ζωής (ΣΚΖ) και εκτίµησης του κύκλου ζωής (ΕΚΖ) κατά το σχεδιασµό. Επίτευξη καλής ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων Επεξηγηµατικές σηµειώσεις Εµπειρία του αρχιτέκτονα σε οικολογικές κατασκευές: Η εκτίµηση της εµπειρίας του αρχιτέκτονα απαιτεί σχετική εµπειρία από τη συµβαλλόµενη αρχή. Ενδεχοµένως να ενδείκνυται η προσφυγή σε εξωτερική εµπειρογνωµοσύνη και η σύσταση κριτικής επιτροπής που να συνδυάζει την κοινή γνώση για την εκτίµηση των δηλώσεων εµπειρίας των διαγωνιζόµενων αρχιτεκτόνων. Αυτός ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και µπορεί να διευρυνθεί ή να περιοριστεί ανάλογα µε την κατάσταση. Είναι απαραίτητο για την αρχή να προσδιορίσει τη ζητούµενη κατάλληλη προηγούµενη εµπειρία 1. Αποκλεισµός λόγω σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος: Οι συµβαλλόµενες εταιρείες µπορούν να αποκλειστούν µόνον εάν το εθνικό δίκαιο ενός κράτους µέλους περιλαµβάνει διατάξεις για την περιβαλλοντική νοµοθεσία και όταν η παραβίαση αυτής της νοµοθεσίας (µε τελική απόφαση, κατά την έννοια αυτή, ενός δικαστηρίου) θα αποτελούσε σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα οι υποψήφιοι που έχουν καταδικαστεί κατά την έννοια αυτή αποκλείονται (άρθρα 53 και 54 της οδηγίας 2004/17/EK και άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/EK). 6

7 3.2 Προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης Στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια Π Σ Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης α) Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης - Στοιχειώδη κριτήρια Π Σ Ενεργειακή απόδοση Προδιαγραφές Πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας 1. Η γενική [καθαρή/τελική/πρωτογενής] 4 ενεργειακή ανάγκη του κτιρίου (συµπεριλαµβανοµένης της θέρµανσης, της ψύξης, του ζεστού νερού, του εξαερισµού και της ηλεκτρικής ενέργειας) είναι [Χ]% χαµηλότερη από τη µέγιστη που ορίζεται στο [εισάγεται η σχετική εθνική νοµοθεσία]. 2. Κατάρτιση για την ενεργειακή απόδοση 3. Πρέπει να παρέχεται στο διαχειριστή του κτιρίου ένας κύκλος κατάρτισης σχετικά µε την ενεργειακά αποδοτική χρήση του κτιρίου, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών οικοδόµησης/ανακαίνισης. Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να περιγράψει το περιεχόµενο της κατάρτισης. Κριτήρια ανάθεσης Θα απονεµηθούν επιπλέον µόρια για: 1. Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας και αξιοποίηση τοπικών ΑΠΕ ή/και υψηλής απόδοσης συµπαραγωγή ενέργειας: Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας από αυτήν που απαιτείται στις προδιαγραφές, µε βάση τη γενική [καθαρή/τελική/πρωτογενής] ενεργειακή ανάγκη του κτιρίου (συµπεριλαµβανοµένης της θέρµανσης, της ψύξης, του ζεστού νερού, του εξαερισµού και της ηλεκτρικής ενέργειας). Θα απονεµηθούν µόρια βάσει µιας αναλογικής κλίµακας µεταξύ των καλύτερων και των χειρότερων προσφορών. 4 Υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι να καθοριστεί η κατανάλωση ενέργειας, ανάλογα µε τον ορισµό των ορίων του συστήµατος: Καθαρή ενέργεια: Ενέργεια που είναι διαθέσιµη στους καταναλωτές για χρήση σε συσκευές και συστήµατα. Ο υπολογισµός εξετάζει µόνο τις ιδιότητες του κτιρίου και όχι εκείνες του συστήµατος θέρµανσης/ψύξης και ορίζει τη χρήση της καθαρής ενέργειας. Για την εκτέλεση του υπολογισµού της καθαρής ενέργειας χρειάζονται στοιχεία για τις απαιτήσεις όσον αφορά τις κλιµατικές συνθήκες των εσωτερικών χώρων, τις εξοικονοµήσεις εσωτερικής θερµότητας, τις ιδιότητες του κτιρίου και τις εξωτερικές κλιµατικές συνθήκες. Τελική ενέργεια: Κατανάλωση ενέργειας που µετριέται στο τελικό επίπεδο χρήσης. Για ένα κτίριο, η εισροή ενέργειας που µετριέται στην είσοδο του κτιρίου. Πρωτογενής ενέργεια: Κατανάλωση ενέργειας που µετριέται σε επίπεδο φυσικού πόρου/πρωτογενούς ενεργειακού περιεχοµένου. 7

8 β) Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης - Αναλυτικά κριτήρια Π Σ Σηµείωση: Προτείνονται δύο διαφορετικές επιλογές για την ενεργειακή απόδοση. Εκτός από την επιλογή µιας από αυτές, η συµβαλλόµενη αρχή πρέπει επίσης να συµπεριλάβει τα γενικά κριτήρια για την ενεργειακή απόδοση, που περιλαµβάνονται στο τρίτο πλαίσιο. Προδιαγραφές Ενεργειακή απόδοση - Επιλογή 1 Πρότυπα ενεργειακής απόδοσης 1. Η ενεργειακή απόδοση πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν ένα σπίτι χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας ή ένα παθητικό σπίτι [συµπεριλάβετε την ονοµασία και τη διεύθυνση στο διαδίκτυο της σχετικής προδιαγραφής για ένα σπίτι χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας ή ένα παθητικό σπίτι] 5 2. Κατάρτιση για την ενεργειακή απόδοση 2. Πρέπει να παρέχεται στο διαχειριστή του κτιρίου ένας κύκλος κατάρτισης σχετικά µε την ενεργειακά αποδοτική χρήση του κτιρίου, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών οικοδόµησης/ανακαίνισης. Οι υποψήφιοι πρέπει να περιγράψουν το περιεχόµενο της κατάρτισης. Προδιαγραφές Ενεργειακή απόδοση - Επιλογή 2 Τοπικές ΑΠΕ (τ-απε) 1. Κατ ελάχιστο [Χ]% της [καθαρής, τελικής ή πρωτογενούς] ενεργειακής ανάγκης πρέπει να παρέχεται από τοπικές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (τ-απε). Ως τ-απε νοείται µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας που παράγει ικανότητα εντός του ίδιου του κτιρίου (π.χ. ηλιακοί συλλέκτες, λέβητες βιοµάζας, ανεµογεννήτριες κλπ.). Πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας 2. Η γενική [καθαρή/τελική/πρωτογενής] ενεργειακή ανάγκη του κτιρίου (συµπεριλαµβανοµένης της θέρµανσης, της ψύξης, του ζεστού νερού, του εξαερισµού και της ηλεκτρικής ενέργειας) είναι [Χ]% χαµηλότερη από τη µέγιστη που ορίζεται στο [εισάγεται η σχετική εθνική νοµοθεσία]. Κατάρτιση για την ενεργειακή απόδοση 3. Πρέπει να παρέχεται στο διαχειριστή του κτιρίου ένας κύκλος κατάρτισης σχετικά µε την ενεργειακά αποδοτική χρήση του κτιρίου, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών οικοδόµησης/ανακαίνισης. Οι υποψήφιοι πρέπει να περιγράψουν το περιεχόµενο της κατάρτισης. Κριτήρια ανάθεσης 5 Κατά γενική χρήση, η έννοια του όρου «σπίτι χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας» έχει αλλάξει µε την πάροδο του χρόνου και, σίγουρα, θα αλλάξει ακόµη στο µέλλον. Αυτή τη στιγµή, νοείται γενικά ως ένα σπίτι που χρησιµοποιεί περίπου το ήµισυ των γερµανικών και ελβετικών προτύπων που αναφέρονται παρακάτω για τη θέρµανση χώρου, συνήθως από 30kWh/m²a έως 20 kwh/m²a (9.500 Btu/ft²/yr έως Btu/ft²/yr). 8

9 Θα απονεµηθούν επιπλέον µόρια για: 1. Καινοτόµες, ενεργειακά αποδοτικές, κτιριακές υπηρεσίες: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν συγκεκριµένες προτάσεις για την επίτευξη ενεργειακά αποδοτικού φωτισµού, θέρµανσης, ψύξης, υψηλής απόδοσης συµπαραγωγής ενέργειας και εξαερισµού του κτιρίου. Θα απονεµηθούν πρόσθετα µόρια για την προτεινόµενη προσέγγιση, µε την αξιολόγηση της εκτιµώµενης εξοικονόµησης ενέργειας (σε σύγκριση µε τα τυποποιηµένα συστήµατα και λαµβάνοντας υπόψη τις αποτρεπόµενες απώλειες δικτύου στην περίπτωση της υψηλής απόδοσης συµπαραγωγής ενέργειας) και της χρήσης παθητικών συστατικών (π.χ. µόνωση, αξιοποίηση του ηµερήσιου φωτός). 2. Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας: Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας από αυτήν που απαιτείται στις προδιαγραφές, µε βάση τη γενική [καθαρή/τελική/πρωτογενής] ενεργειακή ανάγκη του κτιρίου (συµπεριλαµβανοµένης της θέρµανσης, της ψύξης, του ζεστού νερού, του εξαερισµού και της ηλεκτρικής ενέργειας). Θα απονεµηθούν µόρια βάσει µιας αναλογικής κλίµακας µεταξύ των καλύτερων και των χειρότερων προσφορών γ) Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης - Επεξηγηµατικές σηµειώσεις Γενική σηµείωση: Συνιστάται να εκτιµηθεί ποια είναι η καταλληλότερη φάση για τη συµπερίληψη κάθε ενός από τα προτεινόµενα περιβαλλοντικά κριτήρια (διαγωνισµός αρχιτεκτονικού σχεδίου, διαδικασία υποβολής προσφορών για τις εργασίες κατασκευής). Ποσοστό τοπικών ΑΠΕ (τ-απε): Η συµβαλλόµενη αρχή πρέπει να καθορίσει το κατάλληλο ελάχιστο ποσοστό τ-απε. Αυτό θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τις κλιµατολογικές συνθήκες και την εµπειρία από εγκαταστάσεις τ-απε. Συνήθως, το ποσοστό αυτό κυµαίνεται από 5% έως 20%. Πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας: Η επιλογή της ανάγκης σε καθαρή, τελική ή πρωτογενή ενέργεια εξαρτάται από τους δείκτες που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της ενεργειακής απόδοσης που προβλέπεται στην εθνική νοµοθεσία. Η συµβαλλόµενη αρχή πρέπει σαφώς να δηλώσει την εφαρµοζόµενη νοµοθεσία (βλέπε παράρτηµα 1 πίνακα 13 του εγγράφου Construction Background Report). Κατά την αξιολόγηση των εισερχόµενων προσφορών οι συµβαλλόµενες αρχές πρέπει να ελέγξουν τη σωστή χρήση της εφαρµοζόµενης µεθόδου υπολογισµού. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να χρειαστεί η συµβολή εξωτερικού ή εσωτερικού εµπειρογνώµονα. Πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας - Καθορισµός ποσοστιαίων επιπέδων: Το ποσοστιαίο επίπεδο (επίπεδο φιλοδοξίας) που ορίζεται εξαρτάται ιδιαίτερα από το επίπεδο φιλοδοξίας της µέγιστης ενεργειακής απόδοσης που καθορίζεται στην εθνική νοµοθεσία. Συνιστάται να επιδιώκεται επίπεδο τουλάχιστον 20% χαµηλότερο από τις υπάρχουσες εθνικές τυποποιηµένες απαιτήσεις. Πρότυπα σπιτιού χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας και παθητικού σπιτιού: Κατά γενική χρήση, η έννοια του όρου «σπίτι χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας» έχει αλλάξει µε την πάροδο του χρόνου και, σίγουρα, θα αλλάξει ακόµη στο µέλλον. Αυτή τη στιγµή, νοείται γενικά ως ένα σπίτι που η κατανάλωσή του σε ενέργεια κυµαίνεται από 30 kwh/m²a έως 20 kwh/m²a (9.500 Btu/ft²/yr έως Btu/ft²/yr). Συγκριτικά, το γερµανικό πρότυπο για το παθητικό σπίτι (Passivhaus), το οποίο βρίσκεται σε εφαρµογή σε ορισµένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προβλέπει µέγιστη κατανάλωση για τη θέρµανση χώρου 15 kwh/m²a ή Btu/ft²/yr (http://en.wikipedia.org/wiki/low-energy_building) Κτιριακές υπηρεσίες: Οι κατασκευαστικές εργασίες περιλαµβάνουν επίσης την εγκατάσταση υψηλής απόδοσης συµπαραγωγής ενέργειας, θέρµανσης, εξαερισµού, 9

10 κλιµατισµού και ψύξης (ΘΕΚΨ) καθώς επίσης και συστηµάτων παροχής ενέργειας, φωτισµού και ύδρευσης. Ο σχεδιασµός και η εγκατάσταση (ορισµένες φορές και η συντήρηση) αυτών των κτιριακών υπηρεσιών µπορεί να ανατεθεί µε σύµβαση σε ειδική εταιρεία (µια τέτοια εταιρεία χαρακτηρίζεται συνήθως ως «εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών»). Κριτήρια ανάθεσης: Οι συµβαλλόµενες αρχές πρέπει να αναφέρουν στην προκήρυξη του διαγωνισµού τον αριθµό των πρόσθετων µορίων που θα απονεµηθούν για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να αποτελούν τουλάχιστον το 10% έως 15% των συνολικών διαθέσιµων µορίων. Όταν το κριτήριο ανάθεσης έχει τη διατύπωση «καλύτερη απόδοση σε σύγκριση µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές», τα µόρια απονέµονται αναλογικά προς τη βελτιωµένη απόδοση. Πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας - Συνιστώµενο στάδιο της διαδικασίας κατασκευής: Τα κατώτατα όρια ενεργειακής ανάγκης πρέπει να περιλαµβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης των συµβάσεων. Γενική σηµείωση: Συνιστάται να εκτιµηθεί ποια είναι η καταλληλότερη φάση για τη συµπερίληψη κάθε ενός από τα προτεινόµενα περιβαλλοντικά κριτήρια (διαγωνισµός αρχιτεκτονικού σχεδίου, διαδικασία υποβολής προσφορών για τις εργασίες κατασκευής) Οικοδοµικά υλικά Στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια Π Σ α) Οικοδοµικά υλικά Στοιχειώδη κριτήρια Π Σ Οικοδοµικά υλικά οµικά προϊόντα 10

11 Προδιαγραφές Αποκλεισµός ορισµένων υλικών 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν ότι τα ακόλουθα υλικά και οι ουσίες δεν θα χρησιµοποιηθούν στο κτίριο: Προϊόντα που περιέχουν εξαφθοριούχο θείο (SF 6 ). Εσωτερικά χρώµατα και βερνίκια 6 µε περιεκτικότητα σε διαλύτες [πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) µε µέγιστο σηµείο βρασµού 250 C] υψηλότερη από: για χρώµατα τοίχων (σύµφωνα µε το ΕΝ 13300): 30 g/l (αφαιρουµένου του νερού). για τα λοιπά χρώµατα µε απόδοση τουλάχιστον 15 m²/l, µε καλυπτική ικανότητα 98% αδιαφάνειας: 250 g/l (αφαιρουµένου του νερού). για όλα τα άλλα προϊόντα (στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα χρώµατα που δεν είναι βαφές τοίχου και που έχουν απόδοση µικρότερη των 15m 2 /l, τα βερνίκια, οι βαφές ξύλου, τα επιχρίσµατα δαπέδων και τα χρώµατα δαπέδων, και τα σχετικά προϊόντα): 180g/l (αφαιρουµένου του νερού). Έλεγχος: Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν ότι αυτά τα προϊόντα και οι ουσίες δεν θα χρησιµοποιηθούν στο κτίριο. Ξυλεία 2. Η ξυλεία που χρησιµοποιείται στο κτίριο πρέπει να προέρχεται από νόµιµες πηγές. Έλεγχος: Τα πιστοποιητικά της αλυσίδας ελέγχου για ξυλεία που πιστοποιείται από τα συστήµατα FSC 7, PEFC 8 ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναµο σύστηµα απόδειξης, γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη της συµµόρφωσης. Η νόµιµη προέλευση της ξυλείας µπορεί επίσης να αποδειχθεί µε την εφαρµογή ενός συστήµατος προσδιορισµού της προέλευσης. Αυτά τα εθελοντικά συστήµατα µπορούν να είναι πιστοποιηµένα από ένα τρίτο µέρος, συχνά στο πλαίσιο του ISO 9000 ή/και του ISO ή του συστήµατος διαχείρισης EMAS. Εάν η ξυλεία προέρχεται από χώρα που έχει υπογράψει εθελοντική συµφωνία συνεργασίας (ΕΣΣ) µε την ΕΕ, η άδεια FLEGT µπορεί να χρησιµεύσει ως απόδειξη της νοµιµότητας 9. Για τη µη πιστοποιούµενη ξυλεία, οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν τους τύπους (είδη), τις ποσότητες και την προέλευση της ξυλείας και να υποβάλουν δήλωση της νοµιµότητάς της. Έτσι, θα µπορεί να προσδιοριστεί η προέλευση της ξυλείας καθόλη την αλυσίδα παραγωγής, από το δάσος έως το τελικό προϊόν. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπου τα παρεχόµενα στοιχεία δεν θεωρούνται επαρκή για να αποδείξουν τη συµµόρφωση µε τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές, οι συµβαλλόµενες αρχές µπορούν να ζητήσουν από τους προµηθευτές περαιτέρω διευκρινίσεις ή αποδείξεις Οριακές τιµές που εξάγονται από το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα και συναφή πρότυπα όπως το EN Συµβούλιο ιαχείρισης των ασών (FSC - Forest Stewardship Council): 8 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): 9 Το σχέδιο δράσης FLEGT (επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, διακυβέρνηση και εµπόριο) εγκρίθηκε από την ΕΕ το Το σχέδιο δράσης περιγράφει µια σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης υλοτόµησης στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το σχέδιο καθορίζει ένα σύστηµα χορήγησης αδειών ξυλείας ως εγγύηση της νοµιµότητας των εισαγόµενων προϊόντων ξύλου. Για τη λήψη της άδειας απαιτείται η σύναψη 11

12 Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) 3. Οικοδοµικά προϊόντα. Οι εκποµπές ΠΟΕ από τα χρησιµοποιούµενα οικοδοµικά προϊόντα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιµές που περιγράφονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για τον προσδιορισµό των εκποµπών, EN ISO έως -11 (βλ. ή τις ισοδύναµες αυτών (π.χ. τα οικοδοµικά προϊόντα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τιµές δοκιµής που ορίζονται στο γερµανικό σύστηµα AgBB προκειµένου να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις των οικοδοµικών κανονισµών για την προστασία της υγείας όσον αφορά τις εκποµπές ΠΟΕ). Έλεγχος: Έκθεση δοκιµής βασισµένη στη µέθοδο που περιγράφεται στα EN ISO έως -11 ή ισοδύναµη αυτής (βλ. π.χ. το γερµανικό σύστηµα AgBB Scheme2008.pdf). εθελοντικών συµφωνιών συνεργασίας (ΕΣΣ) µεταξύ των παραγωγών χωρών και της ΕΕ. Στα προϊόντα ξυλείας που έχουν παραχθεί νόµιµα στις χώρες εταίρους των ΕΣΣ, χορηγείται πιστοποιητικό για τη νοµιµότητα της παραγωγής για περισσότερες πληροφορίες: 12

13 Κριτήρια ανάθεσης Θα απονεµηθούν επιπλέον µόρια για: 1. Τη χρήση δοµικών υλικών και προϊόντων που συµµορφώνονται µε ορισµένα περιβαλλοντικά κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό [εισάγετε σχετικό είδος προϊόντος, π.χ. παράθυρα, χρώµατα, µονωτικά υλικά] που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή (ανά τιµή), τα οποία παράγονται σύµφωνα µε τα πρότυπα που διέπουν το οικολογικό σήµα τύπου Ι, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14024, ή που παρέχουν σαφείς και διαφανείς πληροφορίες για την απόδοση του προϊόντος µε βάση τις δηλώσεις προϊόντων τύπου ΙΙΙ. Θα απονεµηθούν πρόσθετα µόρια αναλογικά προς τα προτεινόµενα ποσοστά. Έλεγχος: Τα προϊόντα που φέρουν οικολογικό σήµα τύπου Ι θεωρείται ότι συµµορφώνονται µε αυτά τα κριτήρια. Εναλλακτικά, µπορεί επίσης να γίνει αποδεκτή αξιόπιστη τεκµηρίωση που να δείχνει ότι ικανοποιούνται τα πρότυπα ενός δεδοµένου οικολογικού σήµατος τύπου Ι. 2. Χρήση δοµικών υλικών βασισµένων σε ανανεώσιµες πρώτες ύλες: Οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό [εισάγετε σχετικό είδος προϊόντος, π.χ. παράθυρα, χρώµατα, µονωτικά υλικά] που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή (ανά τιµή), τα οποία βασίζονται σε ανανεώσιµες πρώτες ύλες. 3. Βιώσιµες δασοκοµικές πηγές: Ξυλεία που προέρχεται από δάση που έχουν πιστοποιηθεί ότι υπόκεινται σε διαχείριση που εφαρµόζει τις αρχές και τα µέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της βιώσιµης δασοκοµικής διαχείρισης, υπό τον όρο ότι τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζουν το προϊόν και είναι συναφή µε αυτό. Στην Ευρώπη, αυτές οι αρχές και τα µέτρα αντιστοιχούν, τουλάχιστον, σε εκείνα που προβλέπονται στα «Πανευρωπαϊκά κριτήρια, δείκτες και κατευθυντήριες γραµµές επιχειρησιακού επιπέδου για την αειφόρο διαχείριση των δασών» (Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management), όπως διακηρύχθηκαν στην υπουργική διάσκεψη της Λισαβόνας για την προστασία των δασών της Ευρώπης (2 έως 4 Ιουνίου 1998). Εκτός Ευρώπης, αντιστοιχούν, τουλάχιστον, στις ασικές Αρχές UNCED (Forest Principles UNCED) (Ρίο ντε Τζανέϊρο, Ιούνιος 1992) και, κατά περίπτωση, στα κριτήρια ή τις κατευθυντήριες γραµµές για την αειφόρο δασική διαχείριση που θεσπίστηκαν µε αντίστοιχες διεθνείς και περιφερειακές πρωτοβουλίες (ITTO, ιαδικασία Μόντρεαλ, ιαδικασία Tarapoto, UNEP/FAO πρωτοβουλία Dry-Zone, Αφρικής). Έλεγχος: Τα πιστοποιητικά της αλυσίδας ελέγχου για ξυλεία που πιστοποιείται από τα συστήµατα FSC 10, PEFC 11 ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναµο σύστηµα απόδειξης, γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη της συµµόρφωσης. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό µέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή µια έκθεση δοκιµής από αναγνωρισµένο φορέα β) - Οικοδοµικά υλικά - Αναλυτικά κριτήρια Π Σ Οικοδοµικά υλικά οµικά προϊόντα 10 Συµβούλιο ιαχείρισης των ασών (FSC - Forest Stewardship Council): 11 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): 13

14 Προδιαγραφές Τα προϊόντα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 3 προδιαγραφές που απαριθµούνται στο πλαίσιο των στοιχειωδών κριτηρίων Επιπλέον, τα προϊόντα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες προδιαγραφές: Χάλυβας 4. [Εφαρµόσιµη για εργασίες ανακαίνισης] Για τον καθαρισµό, την αποσκωρίωση και την αφαίρεση χρώµατος από προϊόντα χάλυβα δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται µέσα καθαρισµού που περιέχουν πυρίτιο. Η διάθεση των υπολειµµατικών υλικών πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τη σχετική εθνική νοµοθεσία. Έλεγχος: Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώνουν ότι αυτό το κριτήριο θα ικανοποιηθεί. Κριτήρια ανάθεσης Θα απονεµηθούν επιπλέον µόρια για τη χρήση δοµικών προϊόντων που συµµορφώνονται µε τα 3 κριτήρια ανάθεσης που απαριθµούνται στο πλαίσιο των στοιχειωδών κριτηρίων Θα απονεµηθούν επιπλέον µόρια για: 4. τη χρήση δοµικών υλικών και προϊόντων που συµµορφώνονται µε ορισµένα περιβαλλοντικά κριτήρια [Για χώρες µε επαρκή στοιχεία ΕΚΖ για τα οικοδοµικά υλικά] µπορεί να ζητηθεί από τους διαγωνιζόµενους να παρουσιάσουν την ηµεροµηνία της ΕΚΖ [ονοµασία του µέσου ΕΚΖ] ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση της ΕΚΖ δοµικών υλικών 5. Συναγωνισµός για τις τιµές R 12 (συνδυασµός της τιµής λάµδα 13 και του πάχους των προϊόντων µόνωσης) της προτεινόµενης µόνωσης Οι υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν τις τιµές R των προτεινόµενων υλικών µόνωσης. Θα απονεµηθούν µόρια βάσει µιας αναλογικής κλίµακας µεταξύ των καλύτερων και των χειρότερων προσφορών. Έλεγχος: Πρέπει να υποβληθεί τεκµηρίωση της δοκιµής του(της) προτεινόµενου(ης) µονωτικού(ής) υλικού/ουσίας που χρησιµοποιεί αναγνωρισµένα πρότυπα υπολογισµού της τιµής R για τη µόνωση γ) Οικοδοµικά υλικά - Επεξηγηµατικές σηµειώσεις Γενική σηµείωση: Συνιστάται να εκτιµηθεί ποια είναι η καταλληλότερη φάση για τη συµπερίληψη κάθε ενός από τα προτεινόµενα περιβαλλοντικά κριτήρια (διαγωνισµός αρχιτεκτονικού σχεδίου, διαδικασία υποβολής προσφορών για τις εργασίες κατασκευής). Περιεκτικότητα σε ανακυκλώσιµα/επαναχρησιµοποιούµενα υλικά - Προδιαγραφή ή κριτήρια ανάθεσης: Όπου η συµβαλλόµενη αρχή δεν µπορεί να καθορίσει τη διαθεσιµότητα της περιεκτικότητας σε ανακυκλώσιµα ή επαναχρησιµοποιούµενα υλικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη φάση ανάθεσης το παρόν κριτήριο. Χρήση περιβαλλοντικών δοµικών υλικών και προϊόντων - Προδιαγραφές ή ανάθεση: Προτείνεται να χρησιµοποιηθεί αυτό το κριτήριο στη φάση ανάθεσης, δεδοµένου ότι η συµβαλλόµενη αρχή πιθανώς να µη διαθέτει ικανοποιητική γνώση της διαθεσιµότητας στην αγορά και της τιµής τέτοιων προϊόντων. Εάν η συµβαλλόµενη αρχή γνωρίζει καλά την αγορά, τα ελάχιστα ποσοστά για ορισµένους τύπους προϊόντων θα µπορούσαν να 12 Η αξία R περιγράφει τις µονωτικές ιδιότητες ορισµένων µονωτικών οικοδοµικών υλικών. 13 Το λάµδα είναι η τιµή µέτρησης της θερµικής αγωγιµότητας ενός υλικού. 14

15 συµπεριληφθούν στις προδιαγραφές. Στην Ευρώπη υπάρχουν διάφορες πηγές πληροφοριών, που παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για βιώσιµα οικοδοµικά υλικά, όπως οι καθιερωµένοι ιστότοποι ενηµέρωσης των αντίστοιχων οικολογικών σηµάτων. Συµβουλευτείτε το τµήµα που αναφέρεται στο οικολογικό σήµα, του εγγράφου Construction Background Report. Κριτήρια ανάθεσης: Οι συµβαλλόµενες αρχές πρέπει να αναφέρουν στην προκήρυξη του διαγωνισµού τον αριθµό των πρόσθετων µορίων που θα απονεµηθούν για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να αποτελούν τουλάχιστον το 10% έως 15% των συνολικών διαθέσιµων µορίων. Όταν το κριτήριο ανάθεσης έχει τη διατύπωση «καλύτερη απόδοση σε σύγκριση µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές», τα µόρια απονέµονται αναλογικά προς τη βελτιωµένη απόδοση. Είναι ουσιαστικής σηµασίας να αξιολογείται στη φάση υποβολής προσφορών και να παρακολουθείται κατά τη φάση εκτέλεσης η εφαρµοσιµότητα των προτεινόµενων λύσεων. Σύγκριση της ΕΚΖ των δοµικών υλικών: Η διαθεσιµότητα στοιχείων της ΕΚΖ όσον αφορά τα οικοδοµικά υλικά διαφέρει αρκετά από χώρα σε χώρα. Η συµβαλλόµενη αρχή πρέπει να εξετάσει εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να εφαρµόσει αυτό το κριτήριο ανάθεσης. Η συµβαλλόµενη αρχή πρέπει επίσης να καθορίσει ποια εργαλεία ΕΚΖ προσφέρονται περισσότερο για την περιοχή/τον τύπο του κατασκευαστικού έργου. Κατάλογος των κατάλληλων εργαλείων ΕΚΖ είναι διαθέσιµος στο τµήµα 6 του εγγράφου Construction Background Report. Όπου υπάρχουν διαθέσιµα εργαλεία ΕΚΖ, µπορούν να αντικαταστήσουν τις περισσότερες από τις ειδικές απαιτήσεις για τα οικοδοµικά υλικά (αφού καλύπτονται από το εργαλείο ΕΚΖ). Σηµείωση: Συνιστάται επίσης να συµπεριληφθεί στη σύµβαση ρήτρα για την υποχρεωτική χρήση ενός εργαλείου ΕΚΖ κατά τη φάση του σχεδιασµού βλ. παρακάτω Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού Στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια Π Σ α) Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού - Στοιχειώδη κριτήρια Π Σ Προδιαγραφές Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού 15

16 Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού 1. Όλες οι εγκαταστάσεις υγιεινής και ύδρευσης κουζινών πρέπει να εξοπλιστούν µε τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες εξοικονόµησης νερού που είναι διαθέσιµες στην αγορά. Τα καζανάκια WC διπλής έκπλυσης πρέπει να χρησιµοποιούν 6 λίτρα νερού στη µεγάλη ροή και 3 λίτρα νερού στη µικρή ροή. Τα άνυδρα ουρητήρια πρέπει είτε να χρησιµοποιούν ένα βιοδιασπώµενο υγρό είτε να λειτουργούν εντελώς χωρίς υγρό. Οι συσκευές εξοικονόµησης νερού που προσαρµόζονται σε δεξαµενές πρέπει να επιτυγχάνουν εξοικονόµηση νερού για την έκπλυση της τουαλέτας της τάξης του 30% τουλάχιστον. Τα ακροφύσια βρυσών πρέπει να εξοικονοµούν τουλάχιστον 50% νερού, σε σύγκριση µε τη χρήση µιας κοινής βρύσης. Έλεγχος: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν δελτία τεχνικών στοιχείων για τα προϊόντα που πρόκειται να εγκατασταθούν, µε τα οποία θα εξακριβώνεται η συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές β) Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού - Αναλυτικά κριτήρια Π Σ Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού Προδιαγραφές Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού 1. Όλες οι εγκαταστάσεις υγιεινής και ύδρευσης κουζινών πρέπει να εξοπλιστούν µε τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες εξοικονόµησης νερού που είναι διαθέσιµες στην αγορά. Τα καζανάκια WC διπλής έκπλυσης πρέπει να χρησιµοποιούν 6 λίτρα νερού στη µεγάλη ροή και 3 λίτρα νερού στη µικρή ροή. Τα άνυδρα ουρητήρια πρέπει είτε να χρησιµοποιούν ένα βιοδιασπώµενο υγρό είτε να λειτουργούν εντελώς χωρίς υγρό. Οι συσκευές εξοικονόµησης νερού που προσαρµόζονται σε δεξαµενές πρέπει να επιτυγχάνουν εξοικονόµηση νερού για την έκπλυση της τουαλέτας της τάξης του 30% τουλάχιστον. Τα ακροφύσια βρυσών πρέπει να εξοικονοµούν τουλάχιστον 50% νερού, σε σύγκριση µε τη χρήση µιας κοινής βρύσης. Έλεγχος: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν δελτία τεχνικών στοιχείων για τα προϊόντα που πρόκειται να εγκατασταθούν, µε τα οποία θα εξακριβώνεται η συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές. 2. Τουλάχιστον [Χ]% του αριθµού των ουρητηρίων και των τουαλετών πρέπει να χρησιµοποιεί άνυδρες τεχνολογίες. Έλεγχος: Οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν τον αριθµό και το ποσοστό των προβλεποµένων άνυδρων εγκαταστάσεων. Κριτήρια ανάθεσης 16

17 Θα απονεµηθούν επιπλέον µόρια για: 1. Χρήση όµβριων υδάτων και γκρίζου νερού Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν πρόταση σχετικά µε τον τρόπο µεγιστοποίησης της χρήσης των όµβριων υδάτων και του γκρίζου νερού στο σύστηµα παροχής νερού και στο σύστηµα επιστροφής του κτιρίου. Θα απονεµηθούν επιπλέον µόρια βάσει των προτάσεων που θα υποβληθούν Οι προτάσεις θα εκτιµηθούν σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια: Σχέδιο και ποιότητα της τεχνολογίας συµπεριλαµβανοµένης της προσαρµοστικότητας στον κτιριακό σχεδιασµό. Κατ εκτίµηση ποσοστό της γενικής παροχής νερού από πηγές όµβριων υδάτων και γκρίζου νερού. απάνες συντήρησης και αντοχή των προϊόντων (δαπάνες εγκατάστασης και συντήρησης) γ) Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού Επεξηγηµατικές σηµειώσεις Γενική σηµείωση: Συνιστάται να εκτιµηθεί ποια είναι η καταλληλότερη φάση για τη συµπερίληψη κάθε ενός από τα προτεινόµενα περιβαλλοντικά κριτήρια (διαγωνισµός αρχιτεκτονικού σχεδίου, διαδικασία υποβολής προσφορών για τις εργασίες κατασκευής). Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού - Έλεγχος: Για τον καθορισµό προδιαγραφών και τον έλεγχο της συµµόρφωσης, η συµβαλλόµενη αρχή πρέπει να διαθέτει µια γενική εικόνα των διαθέσιµων στην αγορά τεχνολογιών, όπως τα εξαρτήµατα που προσαρµόζονται σε βρύσες και οι µειωτές ροής του νερού. Τα κριτήρια µπορούν να προσαρµοστούν ανάλογα, ώστε να να ανταποκρίνονται στη διαθεσιµότητα που υπάρχει στην αγορά. Οι απαιτήσεις που περιέχονται στα παραπάνω κριτήρια έχουν προσαρµοστεί από τους κανονισµούς παροχής νερού του ΗΒ (UK National Water Supply Regulations) σχετικά µε την εφαρµογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2000/60/EK για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων. Βλ. επίσης: «Sustainable Products Catalogue» Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού - Καθορισµός ποσοστών: Το επίπεδο φιλοδοξίας (X%) εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη διαθεσιµότητα των απαιτούµενων τεχνολογιών στην αγορά [π.χ. συστήµατα λεκάνης διαχωρισµού (NoMix-toilet systems)] στη συγκεκριµένη ευρωπαϊκή περιφέρεια. Όταν η συµβαλλόµενη αρχή δεν είναι εξοικειωµένη µε την κατάσταση στην αγορά, συνιστάται να χρησιµοποιείται αυτό το κριτήριο στη φάση της ανάθεσης, έτσι ώστε η απαίτηση να είναι ρεαλιστική. Χρήση όµβριων υδάτων και γκρίζου νερού - Προδιαγραφές ή φάση ανάθεσης: Είναι επίσης δυνατό να τεθούν ελάχιστα ποσοστά γιας τη γενική παροχή νερού από πηγές όµβριων υδάτων και γκρίζου νερού, ωστόσο, η δυνατότητα θα διαφέρει σηµαντικά, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες. Εποµένως, απαιτείται η γνώση της περιοχής για τη θέσπιση κατάλληλων επιπέδων. Κριτήρια ανάθεσης: Οι συµβαλλόµενες αρχές πρέπει να αναφέρουν στην προκήρυξη του διαγωνισµού τον αριθµό των πρόσθετων µορίων που θα απονεµηθούν για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να αποτελούν τουλάχιστον το 10% έως 15% των συνολικών διαθέσιµων µορίων Ρήτρες για την εκτέλεση συµβάσεων Στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια Π Σ 17

18 Ρήτρες για την εκτέλεση συµβάσεων Στοιχειώδη κριτήρια Π Σ Ρήτρες για την εκτέλεση συµβάσεων Υποχρεωτική δοκιµή αεροστεγανότητας (δοκιµή blower door) Όταν στο κτίριο περιλαµβάνεται µηχανικός εξαερισµός, ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη διενέργεια δοκιµής αεροστεγανότητας (Blower Door Test) κατά την [εισάγετε την κατάλληλη κατασκευαστική φάση]. Η δοκιµή αυτή πρέπει να επαναληφθεί έως ότου επιτευχθεί το κατάλληλο πρότυπο. Λογιστική Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει µια τακτική υπηρεσία λογιστικής για τα πρώτα τρία έτη, η οποία θα παρέχει στο διαχειριστή του κτιρίου µηνιαία αριθµητικά στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας για τη θέρµανση, την ψύξη, τον εξαερισµό και το ζεστό νερό, καθώς επίσης και για την ηλεκτρική ενέργεια. Μεταφορά και ανακύκλωση των οικοδοµικών υλικών Ο ανάδοχος πρέπει να θέσει ένα ελάχιστο επίπεδο και ένα επίπεδο στόχο όσον αφορά τη χρήση επαναχρησιµοποιήσιµων περιεκτών για τη µεταφορά των απαραίτητων οικοδοµικών υλικών προς και από το εργοτάξιο. Οι προµηθευτές οικοδοµικών υλικών πρέπει να θέσουν ένα ελάχιστο επίπεδο και ένα επίπεδο στόχο για τα απορρίµατα συσκευασίας (που θα επιτευχθούν π.χ. µε το να πάρουν πίσω, να ανακυκλώσουν και να επαναχρησιµοποιήσουν τη συσκευασία των οικοδοµικών υλικών). ιαχείριση απορριµάτων Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει κατάλληλα µέτρα για τη µείωση και την ανάκτηση (επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση) των απορριµάτων που παράγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατεδάφισης και κατασκευής. Απαιτείται να υπάρχει ανάκτηση (επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση) της τάξης του 60%, τουλάχιστον, αναφορικά µε το διαχωρισµό ανά ποσοστό βάρους 14. Έλεγχος: Απόδειξη της συµµόρφωσης µπορεί να χορηγηθεί από ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠ ), όπως το EMAS, ή µε άλλα αποδεικτικά στοιχεία ισοδύναµων µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης Ρήτρες για την εκτέλεση συµβάσεων - Αναλυτικά κριτήρια Ρήτρες για την εκτέλεση συµβάσεων Ο ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τις ρήτρες για την εκτέλεση της σύµβασης που απαριθµούνται στο πλαίσιο των στοιχειωδών κριτηρίων. Επιπλέον, ο ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε την ακόλουθη ρήτρα για την εκτέλεση της σύµβασης:

19 Χρήση εργαλείου ΕΚΖ στο σχεδιασµό Κατά το σχεδιασµό πρέπει να χρησιµοποιείται [ονοµασία του(των) εργαλείου(ων) ΕΚΖ] Ρήτρες για την εκτέλεση συµβάσεων: Επεξηγηµατικές σηµειώσεις Χρήση εργαλείου ΕΚΖ στο σχεδιασµό: Η συµβαλλόµενη αρχή πρέπει να καθορίσει ποιο εργαλείο (ή εργαλεία) ΕΚΖ είναι το(τα) καταλληλότερο(α) για την περιφέρεια/τον τύπο της κατασκευής, και ποιες πτυχές του σχεδιασµού και της επιλογής υλικών µπορεί να καλύψει(ουν) το(τα) εν λόγω εργαλείο(α). ιαφορετικά, αυτό µπορεί να καθοριστεί στο στάδιο διαπραγµάτευσης της σύµβασης, από κοινού µε τον επιλεγέντα αρχιτέκτονα. Κατάλογος εργαλείων ΕΚΖ που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι διαθέσιµος στο έγγραφο Background Report. Αυτός ο όρος της σύµβασης πρέπει να αναφέρεται σαφώς στα έγγραφα για την υποβολή προσφορών, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να γνωρίζουν τι θα συµπεριλαµβάνει η σύµβαση. οκιµή αεροστεγανότητας - Κατάλληλο κατασκευαστικό στάδιο: Ο κατάλληλος χρόνος για τη δοκιµή αεροστεγανότητας εξαρτάται από τον τύπο του κτιρίου (π.χ. για µια ξύλινη κατασκευή µετά την τοποθέτηση των παραθύρων, των πορτών και των φρένων ατµού). Μεταφορά και ανακύκλωση των οικοδοµικών υλικών Μια ενδεδειγµένη επίσης απαίτηση είναι να µεταφερθούν τα υλικά σε έναν προκαθορισµένο τόπο, µε το σιδηρόδροµο ή από εσωτερικές πλωτές οδούς. Αυτό ισχύει µόνο εάν περισσότεροι από ένας πιθανοί ανάδοχοι έχουν όντως τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τα σιδηροδροµικά δίκτυα ή τα δίκτυα πλωτών οδών. Μείωση και διαχείριση των αποβλήτων: Η συµβαλλόµενη αρχή πρέπει να οργανώσει ένα κατάλληλο σύστηµα ελέγχου και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής που, εκτός από τα γενικά ζητήµατα ποιοτικού ελέγχου, θα εστιάζει επίσης στον έλεγχο του συστήµατος διαχείρισης των αποβλήτων. 19

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ)

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1 Πεδίο εφαρµογής Τα έπιπλα είναι µια ευρεία οµάδα προϊόντων που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά είδη επίπλων (καρέκλες, τραπέζια, ιµατιοθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία

Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ΥΠΕΧΩ Ε ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνέστησε

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη Δομικά Υλικά Περιεχόμενα Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη Κόστος Κύκλου Ζωής Το έργο Buy Smart+ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων

Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Γεωργίου- Τσιάκαλου Ναταλία ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Πράσινες Συμβάσεις- Εισαγωγή - 1. Ποιο θα πρέπεινα είναι το πρώτο στάδιο των διαδικασιών σύναψης πράσινων συμβάσεων; - α) Καθορισμός των κριτηρίων ανάθεσης - β) Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα II.

Εκπαιδευτική Ενότητα II. Εκπαιδευτική Ενότητα II. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Διαδικασία από τη Σύμβαση μέχρι τη Διασφαλισμένη Εξοικονόμηση Έργο Transparense Intelligent Energy Europe ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004 ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ 14-15 Οκτωβρίου 2004 Η πολιτική της Ε. Ένωσης για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόµηση Ενέργειας στον κτιριακό τοµέα Η Κοινοτική Οδηγία 2002/91/EK γιατηβελτίωσητης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Επιτροπή Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης,

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, «Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Α) H Ξυλεία πρέπει να προέρχεται από αειφορικά διαχειριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα III.

Εκπαιδευτική Ενότητα III. Εκπαιδευτική Ενότητα III. Διαδικασία για τις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) από τη Σύμβαση μέχρι την Εγγυημένη Εξοικονόμηση Έργο Transparense Intelligent Energy Europe ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Λευτέρης Γιακουμέλος Τμήμα Εκπαίδευσης ΚΑΠΕ email: egiakou@cres.gr Εισαγωγή Τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (υπολογιστές, τηλεοράσεις, πλυντήρια) κάνουν τη ζωή των

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" 6 η διάλεξη: «Αλλάζοντας μια υφιστάμενη επιχείρηση σε πράσινη επιχείρηση (συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD) [ΕΕΕΚ L 40 11/2/1989]

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις ΟΙ πράσινες δηµόσιες συµβάσεις (GPP/Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν ελτίο προϊόντων περιλαµβάνεται σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π.) CYPRUS AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION (C.A.P.O.)

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π.) CYPRUS AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION (C.A.P.O.) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π.) CYPRUS AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION (C.A.P.O.) ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Αλέξης Χατζημπίρος Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Έργων Εθνικός εταίρος Τι είναι οι πράσινες ή οικολογικές συμβάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα I.

Εκπαιδευτική Ενότητα I. Εκπαιδευτική Ενότητα I. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕΑ Εισαγωγικά Έργο Transparense Intelligent Energy Europe ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ I. ΣΕΑ Εισαγωγικά II. ΣΕΑ Διαδικασία από τον Προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Εξοικονόµηση Ενέργειας & Ελευθερία στην αρχιτεκτονική έκφραση Εφαρµογές σε Νέα κτίρια / Ανακατασκευές / Αναπαλαιώσεις Σχολείων, Νοσοκοµείων, ηµόσιων κτιρίων, Ξενοδοχείων,

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ.

ΕΞΥΠΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ. ΕΞΥΠΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ 1.1. Γενικά 1.2. Πλεονεκτήματα - Λειτουργίες 2. ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ 2.1. Τι είναι το έξυπνο σπίτι; 2.2. Πλεονεκτήματα Λειτουργίες 2.3. Κόστος 3. ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης GREEN45 Θύμιος Αλεξόπουλος, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ποιοτικότερη καθημερινότητα όχι απλά μαθηματική αειφορία η τέχνη του κατοικείν πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων «SERPENTE Ειδικό εργαστήριο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κοφίνου 3 Δεκεμβρίου 2014 Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 1 H ΑνΑΔ Ημικρατικός Οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στην κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση

Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση Ημερίδα για τα καινοτόμα δομικά υλικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης Θεσσαλονίκη 21.01.2014 Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 2 η Εκδοση 1 Εισαγωγή Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για (ΣΕΑ) καθορίζει τις βασικές αξίες και αρχές που θεωρούνται θεμελιώδεις για την επιτυχή προετοιμασία και την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Μελετών & Κατασκευών έργων Καρπενήσι 26-08-2016 Αρ. πρωτ.: 11232 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax Υδρας

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια έλλειψη φυσικών πόρων, η κύρια πρόκληση για

Διαβάστε περισσότερα

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»]

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»] 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δέσποινα Παπαδοπούλου dpsd07038 [Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων του ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα