Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής"

Transcript

1 Κατασκευές - Πράσινη δηµόσια σύµβαση (Π Σ) ελτίο προϊόντος 1. Πεδίο εφαρµογής Το παρόν δελτίο προϊόντος περιλαµβάνει συστάσεις για τη δηµοπράτηση κατασκευαστικών εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής συναφών υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες ψύξης, θέρµανσης και εξαερισµού και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Εξετάζει τη φάση του σχεδιασµού, της κατασκευής, της χρήσης και της διάθεσης κτιρίων, όπως τα κτίρια δηµόσιων υπηρεσιών και τα κτίρια γραφείων. Για κάθε µια από αυτές τις φάσεις προτείνονται περιβαλλοντικά κριτήρια. Τα κριτήρια αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), τα δοµικά υλικά και προϊόντα, τη διαχείριση των αποβλήτων και του νερού, καθώς και άλλες πτυχές που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατασκευής: εµπειρία του αρχιτέκτονα, παρακολούθηση και χρηστικά θέµατα. Η προτεινόµενη προσέγγιση αντιµετωπίζει τα κτίρια ως σύστηµα αντί ως απλό άθροισµα των επιµέρους στοιχείων. Τα κριτήρια µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις διαδικασίες υποβολής προσφορών για την κατασκευή νέων κτιρίων, καθώς επίσης και για συµβάσεις ανακαίνισης και συντήρησης. Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής Ενεργειακή απόδοση Κατανάλωση ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένων της θέρµανσης, της ψύξης, του ζεστού νερού, του εξαερισµού και της ηλεκτρικής ενέργειας) Παθητικό σπίτι και σπίτι χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) Έλεγχος της ενεργειακής απόδοσης Οικοδοµικά υλικά Αποκλεισµός ορισµένων οικοδοµικών υλικών και απαίτηση για βιώσιµα οικοδοµικά υλικά Εκτίµηση του κύκλου ζωής (ΕΚΖ): µακροχρόνιος κύκλος ζωής και αποδοτικότητα του υλικού Υλικά µόνωσης Συγκεκριµένα οικοδοµικά υλικά φιαγµένα από ξύλο, σίδηρο, σκυρόδεµα, κονιάµατα τοιχοποιίας κλπ. ιαχείριση αποβλήτων Μείωση και ανακύκλωση των αποβλήτων ή/και επαναχρησιµοποίηση των υλικών ιαχείριση του νερού 1

2 Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού και χρήση των όµβριων υδάτων και του γκρίζου νερού Λοιπά Μεταφορά και έλεγχος του θορύβου ιαδικασία κατασκευής 1. Ανάπτυξη του έργου 2. Προκαταρκτικός σχεδιασµός/αρχιτεκτονικός διαγωνισµός 3. Σχεδιασµός υποβολής 4. Σχεδιασµός υλοποίησης 5. Εργασίες κατασκευής και υλοποίηση κτιριακών υπηρεσιών 2. Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση Κατανάλωση ενέργειας για τη θέρµανση, την ψύξη, τον εξαερισµό, το ζεστό νερό, και την ηλεκτρική ενέργεια, και οι προκύπτουσες εκποµπές CO 2 Κατανάλωση φυσικών πόρων Κατανάλωση πόρων γλυκού νερού κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και κατά τη διάρκεια της χρήσης Προσέγγιση Π Σ Μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων Εξασφάλιση υψηλών προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τα συστήµατα θέρµανσης, ψύξης, εξαερισµού και ζεστού νερού και τις ηλεκτρονικές συσκευές Χρησιµοποίηση εγγυηµένων συµβάσεων εκτέλεσης έργου µε εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών Ενθάρρυνση της χρήσης τοπικών 1 ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (τ-απε) και υψηλής απόδοσης συµπαραγωγή ενέργειας Συµπερίληψη µιας συστηµατικής προσέγγισης κύκλου ζωής (ΕΚΖ) για τα οικοδοµικά υλικά Ενθάρρυνση της χρήσης πόρων και κατασκευαστικών/µονωτικών υλικών που έχουν αποκτηθεί και παραχθεί µε βιώσιµο τρόπο Ενθάρρυνση της εγκατάστασης προηγµένων τεχνολογιών εξοικονόµησης νερού και της µείωσης της χρήσης γλυκού νερού κατά τη διαδικασία 1 «Τοπικές ΑΠΕ» είναι οι ΑΠΕ που διαθέτουν δυναµικό παραγωγής ενέργειας εντός του ίδιου του κτιρίου (π.χ. ηλιακοί συλλέκτες, λέβητες βιοµαζών, ΣΠΗΘ, ανεµογεννήτριες κλπ.). 2

3 κατασκευής. Εκποµπή ουσιών επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της παραγωγής ή διάθεση των οικοδοµικών υλικών κατά τρόπο που οδηγεί στη ρύπανση του αέρα και των υδάτων Αρνητικές επιδράσεις στην υγεία των χρηστών του κτιρίου λόγω οικοδοµικών υλικών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 2 Εκποµπές CO2 ως αποτέλεσµα της µεταφοράς των δοµικών υλικών και προϊόντων Ενθάρρυνση της χρήσης µη τοξικών οικοδοµικών υλικών και αξιοποίηση της διαθεσιµότητας οικοδοµικών υλικών που βασίζονται σε ανανεώσιµες πρώτες ύλες Ενθάρρυνση της χρήσης υποκατάστατων ουσιών/υλικών για οικοδοµικά υλικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 3 και αξιοποίηση της διαθεσιµότητας δοµικών υλικών που βασίζονται σε ανανεώσιµες πρώτες ύλες Χρήση ενεργειακά αποδοτικών οχηµάτων για τη µεταφορά αλλά και στο εργοτάξιο Εφαρµογή αποτελεσµατικών συστηµάτων διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού Παραγωγή αποβλήτων Ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων και εξασφάλιση ορθής διαχείρισης των αποβλήτων από εργασίες κατεδάφισης και κατασκευής 3. Κατασκευαστικά κριτήρια Π Σ 3.1 Αντικείµενο και κριτήρια επιλογής Στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια Π Σ Αντικείµενο & κριτήρια επιλογής - Στοιχειώδη κριτήρια Αντικείµενο Κατασκευή νέου, ενεργειακά αποδοτικού και φιλικού ως προς τις ΑΠΕ [εισάγετε τύπο κτιρίου], µε τη χρήση δοµικών υλικών και προϊόντων που σέβονται το περιβάλλον ή Ανακαίνιση κτιρίων ή κτιριακού συγκροτήµατος [εισάγετε τύπο κτιρίου] σε υψηλά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και φιλικών ως προς τις ΑΠΕ, µε τη χρήση δοµικών υλικών και προϊόντων που σέβονται το περιβάλλον. 2 Ορίζονται και απαριθµούνται στην οδηγία 76/796/EOK. 3 Οι συµβαλλόµενες αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η ασφάλεια και η λειτουργία των οικοδοµικών υλικών δεν επηρεάζονται (π.χ. από πλευράς αντίστασης στην ανάπτυξη µυκήτων) από τη χρησιµοποίηση υποκατάστατων ουσιών/υλικών. 3

4 Κριτήρια επιλογής 4

5 Αποκλεισµός ορισµένων αναδόχων 1. Κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ενεργήσει επανειληµµένα κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας ή των κανονισµών ή έχουν κριθεί ένοχες για σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, σύµφωνα µε τα άρθρα 53 και 54 της οδηγίας 2004/17/EK και το άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/EK, αποκλείονται από τη διαδικασία υποβολής προσφορών. Εµπειρία του αρχιτέκτονα σε οικολογικές κατασκευές 2. Ο αρχιτέκτονας πρέπει να επιδείξει ικανοποιητική εµπειρία στο σχεδιασµό οικολογικών κτιρίων. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει αναφορές σε συνδεόµενους ειδικούς, π.χ. συµβούλους εφαρµοσµένης µηχανικής για συστήµατα θέρµανσης/ψύξης. Κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλει ένα έγγραφο 2 σελίδων περιγράφοντας την (προηγούµενη και τρέχουσα) εµπειρία του στους ακόλουθους τοµείς (ενδεικτικός κατάλογος): Ενεργειακά αποδοτικός και φιλικός ως προς τις ΑΠΕ κατασκευαστικός σχεδιασµός. Συµπεριλαµβανοµένης, εάν είναι διαθέσιµη, της συγκεκριµένης ενεργειακής ανάγκης ανά m² συµπεριλαµβανοµένης της θέρµανσης, της ψύξης, του φωτισµού και του εξαερισµού για προηγούµενη κατασκευή. Χρήση υψηλής απόδοσης συµπαραγωγής ενέργειας Χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Χρήση συµβάσεων εγγυηµένης απόδοσης µε εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών Σχεδιασµός αεροστεγών συστηµάτων και συστηµάτων ανταλλαγής αέρα µε ανάκτηση θερµότητας. Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική, για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης, θερµικής και οπτικής άνεσης, και καλών επιπέδων ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων, αποφυγή µηχανικών συστηµάτων, π.χ. φωτισµός µε συστήµατα αξιοποίησης του ηµερήσιου φωτός. Χρήση δοµικών υλικών και προϊόντων που συµµορφώνονται µε τα περιβαλλοντικά κριτήρια Εξοικονόµηση ύδατος Μείωση των αποβλήτων Τεχνική ικανότητα για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εργασίες κατασκευής εκτελούνται µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταδείξουν την τεχνική ικανότητά τους (είτε µε την εµπειρογνωµοσύνη εντός της εταιρείας τους είτε µε τη συνεργασία τους µε εµπειρογνώµονες) για την εφαρµογή ορισµένων µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: Εξασφάλιση της αποτελεσµατικής προστασίας της πανίδας και της χλωρίδας στην περιοχή δόµησης και τα περίχωρά της (όταν η κατασκευή πραγµατοποιείται σε µια περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή). Μέτρα για την πρόληψη της δηµιουργίας επιβλαβών αποβλήτων και επικίνδυνων ουσιών που µπορούν να έχουν αρνητική επίδραση στην περιοχή. Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων στο εργοτάξιο, στο σεβασµό των κανονισµών για το θόρυβο και στην αποφυγή κυκλοφοριακής συµφόρησης. Μέτρα για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας όσον αφορά την ενέργεια και το νερό Έλεγχος: Στα πιθανά µέσα ελέγχου περιλαµβάνονται τα πιστοποιητικά EMAS και ISO 5

6 3.1.2 Αντικείµενο και κριτήρια επιλογής - Αναλυτικά κριτήρια Π Σ Αντικείµενο Κατασκευή νέου/ανακαίνιση [εισάγετε τύπο κτιρίου], που επιτυγχάνει µια ενεργειακή απόδοση παρόµοια µε αυτήν των προτύπων παθητικών σπιτιών ή σπιτιών χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας, µε τη χρήση βιώσιµων δοµικών υλικών, την εξεύρεση έξυπνων λύσεων ενεργειακών υπηρεσιών, τη βιώσιµη διαχείριση του νερού και των λυµάτων και τη δηµιουργία υγιεινών συνθηκών. Κριτήρια επιλογής Οι υποψήφιοι πρέπει να συµµορφώνονται µε τα κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής που απαριθµούνται στο πλαίσιο των στοιχειωδών κριτηρίων Εκτός από την εµπειρία που απαιτείται στο πλαίσιο των στοιχειωδών κριτηρίων, ο αρχιτέκτονας πρέπει επίσης να αποδείξει την εµπειρία που διαθέτει ο ίδιος ή οι συνδεόµενοι µε αυτόν ειδικοί όσον αφορά τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό κτιρίων. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει αναφορές σε συνδεόµενους ειδικούς, π.χ. συµβούλους εφαρµοσµένης µηχανικής για συστήµατα θέρµανσης/ψύξης. Κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλει ένα έγγραφο 2 σελίδων περιγράφοντας την (προηγούµενη και τρέχουσα) εµπειρία του στους ακόλουθους τοµείς (ενδεικτικός κατάλογος): Χρήση των εργαλείων συνεκτίµησης του κύκλου ζωής (ΣΚΖ) και εκτίµησης του κύκλου ζωής (ΕΚΖ) κατά το σχεδιασµό. Επίτευξη καλής ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων Επεξηγηµατικές σηµειώσεις Εµπειρία του αρχιτέκτονα σε οικολογικές κατασκευές: Η εκτίµηση της εµπειρίας του αρχιτέκτονα απαιτεί σχετική εµπειρία από τη συµβαλλόµενη αρχή. Ενδεχοµένως να ενδείκνυται η προσφυγή σε εξωτερική εµπειρογνωµοσύνη και η σύσταση κριτικής επιτροπής που να συνδυάζει την κοινή γνώση για την εκτίµηση των δηλώσεων εµπειρίας των διαγωνιζόµενων αρχιτεκτόνων. Αυτός ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και µπορεί να διευρυνθεί ή να περιοριστεί ανάλογα µε την κατάσταση. Είναι απαραίτητο για την αρχή να προσδιορίσει τη ζητούµενη κατάλληλη προηγούµενη εµπειρία 1. Αποκλεισµός λόγω σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος: Οι συµβαλλόµενες εταιρείες µπορούν να αποκλειστούν µόνον εάν το εθνικό δίκαιο ενός κράτους µέλους περιλαµβάνει διατάξεις για την περιβαλλοντική νοµοθεσία και όταν η παραβίαση αυτής της νοµοθεσίας (µε τελική απόφαση, κατά την έννοια αυτή, ενός δικαστηρίου) θα αποτελούσε σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα οι υποψήφιοι που έχουν καταδικαστεί κατά την έννοια αυτή αποκλείονται (άρθρα 53 και 54 της οδηγίας 2004/17/EK και άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/EK). 6

7 3.2 Προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης Στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια Π Σ Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης α) Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης - Στοιχειώδη κριτήρια Π Σ Ενεργειακή απόδοση Προδιαγραφές Πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας 1. Η γενική [καθαρή/τελική/πρωτογενής] 4 ενεργειακή ανάγκη του κτιρίου (συµπεριλαµβανοµένης της θέρµανσης, της ψύξης, του ζεστού νερού, του εξαερισµού και της ηλεκτρικής ενέργειας) είναι [Χ]% χαµηλότερη από τη µέγιστη που ορίζεται στο [εισάγεται η σχετική εθνική νοµοθεσία]. 2. Κατάρτιση για την ενεργειακή απόδοση 3. Πρέπει να παρέχεται στο διαχειριστή του κτιρίου ένας κύκλος κατάρτισης σχετικά µε την ενεργειακά αποδοτική χρήση του κτιρίου, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών οικοδόµησης/ανακαίνισης. Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να περιγράψει το περιεχόµενο της κατάρτισης. Κριτήρια ανάθεσης Θα απονεµηθούν επιπλέον µόρια για: 1. Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας και αξιοποίηση τοπικών ΑΠΕ ή/και υψηλής απόδοσης συµπαραγωγή ενέργειας: Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας από αυτήν που απαιτείται στις προδιαγραφές, µε βάση τη γενική [καθαρή/τελική/πρωτογενής] ενεργειακή ανάγκη του κτιρίου (συµπεριλαµβανοµένης της θέρµανσης, της ψύξης, του ζεστού νερού, του εξαερισµού και της ηλεκτρικής ενέργειας). Θα απονεµηθούν µόρια βάσει µιας αναλογικής κλίµακας µεταξύ των καλύτερων και των χειρότερων προσφορών. 4 Υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι να καθοριστεί η κατανάλωση ενέργειας, ανάλογα µε τον ορισµό των ορίων του συστήµατος: Καθαρή ενέργεια: Ενέργεια που είναι διαθέσιµη στους καταναλωτές για χρήση σε συσκευές και συστήµατα. Ο υπολογισµός εξετάζει µόνο τις ιδιότητες του κτιρίου και όχι εκείνες του συστήµατος θέρµανσης/ψύξης και ορίζει τη χρήση της καθαρής ενέργειας. Για την εκτέλεση του υπολογισµού της καθαρής ενέργειας χρειάζονται στοιχεία για τις απαιτήσεις όσον αφορά τις κλιµατικές συνθήκες των εσωτερικών χώρων, τις εξοικονοµήσεις εσωτερικής θερµότητας, τις ιδιότητες του κτιρίου και τις εξωτερικές κλιµατικές συνθήκες. Τελική ενέργεια: Κατανάλωση ενέργειας που µετριέται στο τελικό επίπεδο χρήσης. Για ένα κτίριο, η εισροή ενέργειας που µετριέται στην είσοδο του κτιρίου. Πρωτογενής ενέργεια: Κατανάλωση ενέργειας που µετριέται σε επίπεδο φυσικού πόρου/πρωτογενούς ενεργειακού περιεχοµένου. 7

8 β) Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης - Αναλυτικά κριτήρια Π Σ Σηµείωση: Προτείνονται δύο διαφορετικές επιλογές για την ενεργειακή απόδοση. Εκτός από την επιλογή µιας από αυτές, η συµβαλλόµενη αρχή πρέπει επίσης να συµπεριλάβει τα γενικά κριτήρια για την ενεργειακή απόδοση, που περιλαµβάνονται στο τρίτο πλαίσιο. Προδιαγραφές Ενεργειακή απόδοση - Επιλογή 1 Πρότυπα ενεργειακής απόδοσης 1. Η ενεργειακή απόδοση πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν ένα σπίτι χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας ή ένα παθητικό σπίτι [συµπεριλάβετε την ονοµασία και τη διεύθυνση στο διαδίκτυο της σχετικής προδιαγραφής για ένα σπίτι χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας ή ένα παθητικό σπίτι] 5 2. Κατάρτιση για την ενεργειακή απόδοση 2. Πρέπει να παρέχεται στο διαχειριστή του κτιρίου ένας κύκλος κατάρτισης σχετικά µε την ενεργειακά αποδοτική χρήση του κτιρίου, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών οικοδόµησης/ανακαίνισης. Οι υποψήφιοι πρέπει να περιγράψουν το περιεχόµενο της κατάρτισης. Προδιαγραφές Ενεργειακή απόδοση - Επιλογή 2 Τοπικές ΑΠΕ (τ-απε) 1. Κατ ελάχιστο [Χ]% της [καθαρής, τελικής ή πρωτογενούς] ενεργειακής ανάγκης πρέπει να παρέχεται από τοπικές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (τ-απε). Ως τ-απε νοείται µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας που παράγει ικανότητα εντός του ίδιου του κτιρίου (π.χ. ηλιακοί συλλέκτες, λέβητες βιοµάζας, ανεµογεννήτριες κλπ.). Πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας 2. Η γενική [καθαρή/τελική/πρωτογενής] ενεργειακή ανάγκη του κτιρίου (συµπεριλαµβανοµένης της θέρµανσης, της ψύξης, του ζεστού νερού, του εξαερισµού και της ηλεκτρικής ενέργειας) είναι [Χ]% χαµηλότερη από τη µέγιστη που ορίζεται στο [εισάγεται η σχετική εθνική νοµοθεσία]. Κατάρτιση για την ενεργειακή απόδοση 3. Πρέπει να παρέχεται στο διαχειριστή του κτιρίου ένας κύκλος κατάρτισης σχετικά µε την ενεργειακά αποδοτική χρήση του κτιρίου, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών οικοδόµησης/ανακαίνισης. Οι υποψήφιοι πρέπει να περιγράψουν το περιεχόµενο της κατάρτισης. Κριτήρια ανάθεσης 5 Κατά γενική χρήση, η έννοια του όρου «σπίτι χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας» έχει αλλάξει µε την πάροδο του χρόνου και, σίγουρα, θα αλλάξει ακόµη στο µέλλον. Αυτή τη στιγµή, νοείται γενικά ως ένα σπίτι που χρησιµοποιεί περίπου το ήµισυ των γερµανικών και ελβετικών προτύπων που αναφέρονται παρακάτω για τη θέρµανση χώρου, συνήθως από 30kWh/m²a έως 20 kwh/m²a (9.500 Btu/ft²/yr έως Btu/ft²/yr). 8

9 Θα απονεµηθούν επιπλέον µόρια για: 1. Καινοτόµες, ενεργειακά αποδοτικές, κτιριακές υπηρεσίες: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν συγκεκριµένες προτάσεις για την επίτευξη ενεργειακά αποδοτικού φωτισµού, θέρµανσης, ψύξης, υψηλής απόδοσης συµπαραγωγής ενέργειας και εξαερισµού του κτιρίου. Θα απονεµηθούν πρόσθετα µόρια για την προτεινόµενη προσέγγιση, µε την αξιολόγηση της εκτιµώµενης εξοικονόµησης ενέργειας (σε σύγκριση µε τα τυποποιηµένα συστήµατα και λαµβάνοντας υπόψη τις αποτρεπόµενες απώλειες δικτύου στην περίπτωση της υψηλής απόδοσης συµπαραγωγής ενέργειας) και της χρήσης παθητικών συστατικών (π.χ. µόνωση, αξιοποίηση του ηµερήσιου φωτός). 2. Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας: Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας από αυτήν που απαιτείται στις προδιαγραφές, µε βάση τη γενική [καθαρή/τελική/πρωτογενής] ενεργειακή ανάγκη του κτιρίου (συµπεριλαµβανοµένης της θέρµανσης, της ψύξης, του ζεστού νερού, του εξαερισµού και της ηλεκτρικής ενέργειας). Θα απονεµηθούν µόρια βάσει µιας αναλογικής κλίµακας µεταξύ των καλύτερων και των χειρότερων προσφορών γ) Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης - Επεξηγηµατικές σηµειώσεις Γενική σηµείωση: Συνιστάται να εκτιµηθεί ποια είναι η καταλληλότερη φάση για τη συµπερίληψη κάθε ενός από τα προτεινόµενα περιβαλλοντικά κριτήρια (διαγωνισµός αρχιτεκτονικού σχεδίου, διαδικασία υποβολής προσφορών για τις εργασίες κατασκευής). Ποσοστό τοπικών ΑΠΕ (τ-απε): Η συµβαλλόµενη αρχή πρέπει να καθορίσει το κατάλληλο ελάχιστο ποσοστό τ-απε. Αυτό θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τις κλιµατολογικές συνθήκες και την εµπειρία από εγκαταστάσεις τ-απε. Συνήθως, το ποσοστό αυτό κυµαίνεται από 5% έως 20%. Πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας: Η επιλογή της ανάγκης σε καθαρή, τελική ή πρωτογενή ενέργεια εξαρτάται από τους δείκτες που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της ενεργειακής απόδοσης που προβλέπεται στην εθνική νοµοθεσία. Η συµβαλλόµενη αρχή πρέπει σαφώς να δηλώσει την εφαρµοζόµενη νοµοθεσία (βλέπε παράρτηµα 1 πίνακα 13 του εγγράφου Construction Background Report). Κατά την αξιολόγηση των εισερχόµενων προσφορών οι συµβαλλόµενες αρχές πρέπει να ελέγξουν τη σωστή χρήση της εφαρµοζόµενης µεθόδου υπολογισµού. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να χρειαστεί η συµβολή εξωτερικού ή εσωτερικού εµπειρογνώµονα. Πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας - Καθορισµός ποσοστιαίων επιπέδων: Το ποσοστιαίο επίπεδο (επίπεδο φιλοδοξίας) που ορίζεται εξαρτάται ιδιαίτερα από το επίπεδο φιλοδοξίας της µέγιστης ενεργειακής απόδοσης που καθορίζεται στην εθνική νοµοθεσία. Συνιστάται να επιδιώκεται επίπεδο τουλάχιστον 20% χαµηλότερο από τις υπάρχουσες εθνικές τυποποιηµένες απαιτήσεις. Πρότυπα σπιτιού χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας και παθητικού σπιτιού: Κατά γενική χρήση, η έννοια του όρου «σπίτι χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας» έχει αλλάξει µε την πάροδο του χρόνου και, σίγουρα, θα αλλάξει ακόµη στο µέλλον. Αυτή τη στιγµή, νοείται γενικά ως ένα σπίτι που η κατανάλωσή του σε ενέργεια κυµαίνεται από 30 kwh/m²a έως 20 kwh/m²a (9.500 Btu/ft²/yr έως Btu/ft²/yr). Συγκριτικά, το γερµανικό πρότυπο για το παθητικό σπίτι (Passivhaus), το οποίο βρίσκεται σε εφαρµογή σε ορισµένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προβλέπει µέγιστη κατανάλωση για τη θέρµανση χώρου 15 kwh/m²a ή Btu/ft²/yr (http://en.wikipedia.org/wiki/low-energy_building) Κτιριακές υπηρεσίες: Οι κατασκευαστικές εργασίες περιλαµβάνουν επίσης την εγκατάσταση υψηλής απόδοσης συµπαραγωγής ενέργειας, θέρµανσης, εξαερισµού, 9

10 κλιµατισµού και ψύξης (ΘΕΚΨ) καθώς επίσης και συστηµάτων παροχής ενέργειας, φωτισµού και ύδρευσης. Ο σχεδιασµός και η εγκατάσταση (ορισµένες φορές και η συντήρηση) αυτών των κτιριακών υπηρεσιών µπορεί να ανατεθεί µε σύµβαση σε ειδική εταιρεία (µια τέτοια εταιρεία χαρακτηρίζεται συνήθως ως «εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών»). Κριτήρια ανάθεσης: Οι συµβαλλόµενες αρχές πρέπει να αναφέρουν στην προκήρυξη του διαγωνισµού τον αριθµό των πρόσθετων µορίων που θα απονεµηθούν για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να αποτελούν τουλάχιστον το 10% έως 15% των συνολικών διαθέσιµων µορίων. Όταν το κριτήριο ανάθεσης έχει τη διατύπωση «καλύτερη απόδοση σε σύγκριση µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές», τα µόρια απονέµονται αναλογικά προς τη βελτιωµένη απόδοση. Πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας - Συνιστώµενο στάδιο της διαδικασίας κατασκευής: Τα κατώτατα όρια ενεργειακής ανάγκης πρέπει να περιλαµβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης των συµβάσεων. Γενική σηµείωση: Συνιστάται να εκτιµηθεί ποια είναι η καταλληλότερη φάση για τη συµπερίληψη κάθε ενός από τα προτεινόµενα περιβαλλοντικά κριτήρια (διαγωνισµός αρχιτεκτονικού σχεδίου, διαδικασία υποβολής προσφορών για τις εργασίες κατασκευής) Οικοδοµικά υλικά Στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια Π Σ α) Οικοδοµικά υλικά Στοιχειώδη κριτήρια Π Σ Οικοδοµικά υλικά οµικά προϊόντα 10

11 Προδιαγραφές Αποκλεισµός ορισµένων υλικών 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν ότι τα ακόλουθα υλικά και οι ουσίες δεν θα χρησιµοποιηθούν στο κτίριο: Προϊόντα που περιέχουν εξαφθοριούχο θείο (SF 6 ). Εσωτερικά χρώµατα και βερνίκια 6 µε περιεκτικότητα σε διαλύτες [πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) µε µέγιστο σηµείο βρασµού 250 C] υψηλότερη από: για χρώµατα τοίχων (σύµφωνα µε το ΕΝ 13300): 30 g/l (αφαιρουµένου του νερού). για τα λοιπά χρώµατα µε απόδοση τουλάχιστον 15 m²/l, µε καλυπτική ικανότητα 98% αδιαφάνειας: 250 g/l (αφαιρουµένου του νερού). για όλα τα άλλα προϊόντα (στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα χρώµατα που δεν είναι βαφές τοίχου και που έχουν απόδοση µικρότερη των 15m 2 /l, τα βερνίκια, οι βαφές ξύλου, τα επιχρίσµατα δαπέδων και τα χρώµατα δαπέδων, και τα σχετικά προϊόντα): 180g/l (αφαιρουµένου του νερού). Έλεγχος: Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν ότι αυτά τα προϊόντα και οι ουσίες δεν θα χρησιµοποιηθούν στο κτίριο. Ξυλεία 2. Η ξυλεία που χρησιµοποιείται στο κτίριο πρέπει να προέρχεται από νόµιµες πηγές. Έλεγχος: Τα πιστοποιητικά της αλυσίδας ελέγχου για ξυλεία που πιστοποιείται από τα συστήµατα FSC 7, PEFC 8 ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναµο σύστηµα απόδειξης, γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη της συµµόρφωσης. Η νόµιµη προέλευση της ξυλείας µπορεί επίσης να αποδειχθεί µε την εφαρµογή ενός συστήµατος προσδιορισµού της προέλευσης. Αυτά τα εθελοντικά συστήµατα µπορούν να είναι πιστοποιηµένα από ένα τρίτο µέρος, συχνά στο πλαίσιο του ISO 9000 ή/και του ISO ή του συστήµατος διαχείρισης EMAS. Εάν η ξυλεία προέρχεται από χώρα που έχει υπογράψει εθελοντική συµφωνία συνεργασίας (ΕΣΣ) µε την ΕΕ, η άδεια FLEGT µπορεί να χρησιµεύσει ως απόδειξη της νοµιµότητας 9. Για τη µη πιστοποιούµενη ξυλεία, οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν τους τύπους (είδη), τις ποσότητες και την προέλευση της ξυλείας και να υποβάλουν δήλωση της νοµιµότητάς της. Έτσι, θα µπορεί να προσδιοριστεί η προέλευση της ξυλείας καθόλη την αλυσίδα παραγωγής, από το δάσος έως το τελικό προϊόν. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπου τα παρεχόµενα στοιχεία δεν θεωρούνται επαρκή για να αποδείξουν τη συµµόρφωση µε τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές, οι συµβαλλόµενες αρχές µπορούν να ζητήσουν από τους προµηθευτές περαιτέρω διευκρινίσεις ή αποδείξεις Οριακές τιµές που εξάγονται από το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα και συναφή πρότυπα όπως το EN Συµβούλιο ιαχείρισης των ασών (FSC - Forest Stewardship Council): 8 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): 9 Το σχέδιο δράσης FLEGT (επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, διακυβέρνηση και εµπόριο) εγκρίθηκε από την ΕΕ το Το σχέδιο δράσης περιγράφει µια σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης υλοτόµησης στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το σχέδιο καθορίζει ένα σύστηµα χορήγησης αδειών ξυλείας ως εγγύηση της νοµιµότητας των εισαγόµενων προϊόντων ξύλου. Για τη λήψη της άδειας απαιτείται η σύναψη 11

12 Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) 3. Οικοδοµικά προϊόντα. Οι εκποµπές ΠΟΕ από τα χρησιµοποιούµενα οικοδοµικά προϊόντα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιµές που περιγράφονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για τον προσδιορισµό των εκποµπών, EN ISO έως -11 (βλ. ή τις ισοδύναµες αυτών (π.χ. τα οικοδοµικά προϊόντα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τιµές δοκιµής που ορίζονται στο γερµανικό σύστηµα AgBB προκειµένου να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις των οικοδοµικών κανονισµών για την προστασία της υγείας όσον αφορά τις εκποµπές ΠΟΕ). Έλεγχος: Έκθεση δοκιµής βασισµένη στη µέθοδο που περιγράφεται στα EN ISO έως -11 ή ισοδύναµη αυτής (βλ. π.χ. το γερµανικό σύστηµα AgBB Scheme2008.pdf). εθελοντικών συµφωνιών συνεργασίας (ΕΣΣ) µεταξύ των παραγωγών χωρών και της ΕΕ. Στα προϊόντα ξυλείας που έχουν παραχθεί νόµιµα στις χώρες εταίρους των ΕΣΣ, χορηγείται πιστοποιητικό για τη νοµιµότητα της παραγωγής για περισσότερες πληροφορίες: 12

13 Κριτήρια ανάθεσης Θα απονεµηθούν επιπλέον µόρια για: 1. Τη χρήση δοµικών υλικών και προϊόντων που συµµορφώνονται µε ορισµένα περιβαλλοντικά κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό [εισάγετε σχετικό είδος προϊόντος, π.χ. παράθυρα, χρώµατα, µονωτικά υλικά] που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή (ανά τιµή), τα οποία παράγονται σύµφωνα µε τα πρότυπα που διέπουν το οικολογικό σήµα τύπου Ι, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14024, ή που παρέχουν σαφείς και διαφανείς πληροφορίες για την απόδοση του προϊόντος µε βάση τις δηλώσεις προϊόντων τύπου ΙΙΙ. Θα απονεµηθούν πρόσθετα µόρια αναλογικά προς τα προτεινόµενα ποσοστά. Έλεγχος: Τα προϊόντα που φέρουν οικολογικό σήµα τύπου Ι θεωρείται ότι συµµορφώνονται µε αυτά τα κριτήρια. Εναλλακτικά, µπορεί επίσης να γίνει αποδεκτή αξιόπιστη τεκµηρίωση που να δείχνει ότι ικανοποιούνται τα πρότυπα ενός δεδοµένου οικολογικού σήµατος τύπου Ι. 2. Χρήση δοµικών υλικών βασισµένων σε ανανεώσιµες πρώτες ύλες: Οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό [εισάγετε σχετικό είδος προϊόντος, π.χ. παράθυρα, χρώµατα, µονωτικά υλικά] που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή (ανά τιµή), τα οποία βασίζονται σε ανανεώσιµες πρώτες ύλες. 3. Βιώσιµες δασοκοµικές πηγές: Ξυλεία που προέρχεται από δάση που έχουν πιστοποιηθεί ότι υπόκεινται σε διαχείριση που εφαρµόζει τις αρχές και τα µέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της βιώσιµης δασοκοµικής διαχείρισης, υπό τον όρο ότι τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζουν το προϊόν και είναι συναφή µε αυτό. Στην Ευρώπη, αυτές οι αρχές και τα µέτρα αντιστοιχούν, τουλάχιστον, σε εκείνα που προβλέπονται στα «Πανευρωπαϊκά κριτήρια, δείκτες και κατευθυντήριες γραµµές επιχειρησιακού επιπέδου για την αειφόρο διαχείριση των δασών» (Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management), όπως διακηρύχθηκαν στην υπουργική διάσκεψη της Λισαβόνας για την προστασία των δασών της Ευρώπης (2 έως 4 Ιουνίου 1998). Εκτός Ευρώπης, αντιστοιχούν, τουλάχιστον, στις ασικές Αρχές UNCED (Forest Principles UNCED) (Ρίο ντε Τζανέϊρο, Ιούνιος 1992) και, κατά περίπτωση, στα κριτήρια ή τις κατευθυντήριες γραµµές για την αειφόρο δασική διαχείριση που θεσπίστηκαν µε αντίστοιχες διεθνείς και περιφερειακές πρωτοβουλίες (ITTO, ιαδικασία Μόντρεαλ, ιαδικασία Tarapoto, UNEP/FAO πρωτοβουλία Dry-Zone, Αφρικής). Έλεγχος: Τα πιστοποιητικά της αλυσίδας ελέγχου για ξυλεία που πιστοποιείται από τα συστήµατα FSC 10, PEFC 11 ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναµο σύστηµα απόδειξης, γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη της συµµόρφωσης. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό µέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή µια έκθεση δοκιµής από αναγνωρισµένο φορέα β) - Οικοδοµικά υλικά - Αναλυτικά κριτήρια Π Σ Οικοδοµικά υλικά οµικά προϊόντα 10 Συµβούλιο ιαχείρισης των ασών (FSC - Forest Stewardship Council): 11 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): 13

14 Προδιαγραφές Τα προϊόντα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 3 προδιαγραφές που απαριθµούνται στο πλαίσιο των στοιχειωδών κριτηρίων Επιπλέον, τα προϊόντα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες προδιαγραφές: Χάλυβας 4. [Εφαρµόσιµη για εργασίες ανακαίνισης] Για τον καθαρισµό, την αποσκωρίωση και την αφαίρεση χρώµατος από προϊόντα χάλυβα δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται µέσα καθαρισµού που περιέχουν πυρίτιο. Η διάθεση των υπολειµµατικών υλικών πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τη σχετική εθνική νοµοθεσία. Έλεγχος: Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώνουν ότι αυτό το κριτήριο θα ικανοποιηθεί. Κριτήρια ανάθεσης Θα απονεµηθούν επιπλέον µόρια για τη χρήση δοµικών προϊόντων που συµµορφώνονται µε τα 3 κριτήρια ανάθεσης που απαριθµούνται στο πλαίσιο των στοιχειωδών κριτηρίων Θα απονεµηθούν επιπλέον µόρια για: 4. τη χρήση δοµικών υλικών και προϊόντων που συµµορφώνονται µε ορισµένα περιβαλλοντικά κριτήρια [Για χώρες µε επαρκή στοιχεία ΕΚΖ για τα οικοδοµικά υλικά] µπορεί να ζητηθεί από τους διαγωνιζόµενους να παρουσιάσουν την ηµεροµηνία της ΕΚΖ [ονοµασία του µέσου ΕΚΖ] ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση της ΕΚΖ δοµικών υλικών 5. Συναγωνισµός για τις τιµές R 12 (συνδυασµός της τιµής λάµδα 13 και του πάχους των προϊόντων µόνωσης) της προτεινόµενης µόνωσης Οι υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν τις τιµές R των προτεινόµενων υλικών µόνωσης. Θα απονεµηθούν µόρια βάσει µιας αναλογικής κλίµακας µεταξύ των καλύτερων και των χειρότερων προσφορών. Έλεγχος: Πρέπει να υποβληθεί τεκµηρίωση της δοκιµής του(της) προτεινόµενου(ης) µονωτικού(ής) υλικού/ουσίας που χρησιµοποιεί αναγνωρισµένα πρότυπα υπολογισµού της τιµής R για τη µόνωση γ) Οικοδοµικά υλικά - Επεξηγηµατικές σηµειώσεις Γενική σηµείωση: Συνιστάται να εκτιµηθεί ποια είναι η καταλληλότερη φάση για τη συµπερίληψη κάθε ενός από τα προτεινόµενα περιβαλλοντικά κριτήρια (διαγωνισµός αρχιτεκτονικού σχεδίου, διαδικασία υποβολής προσφορών για τις εργασίες κατασκευής). Περιεκτικότητα σε ανακυκλώσιµα/επαναχρησιµοποιούµενα υλικά - Προδιαγραφή ή κριτήρια ανάθεσης: Όπου η συµβαλλόµενη αρχή δεν µπορεί να καθορίσει τη διαθεσιµότητα της περιεκτικότητας σε ανακυκλώσιµα ή επαναχρησιµοποιούµενα υλικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη φάση ανάθεσης το παρόν κριτήριο. Χρήση περιβαλλοντικών δοµικών υλικών και προϊόντων - Προδιαγραφές ή ανάθεση: Προτείνεται να χρησιµοποιηθεί αυτό το κριτήριο στη φάση ανάθεσης, δεδοµένου ότι η συµβαλλόµενη αρχή πιθανώς να µη διαθέτει ικανοποιητική γνώση της διαθεσιµότητας στην αγορά και της τιµής τέτοιων προϊόντων. Εάν η συµβαλλόµενη αρχή γνωρίζει καλά την αγορά, τα ελάχιστα ποσοστά για ορισµένους τύπους προϊόντων θα µπορούσαν να 12 Η αξία R περιγράφει τις µονωτικές ιδιότητες ορισµένων µονωτικών οικοδοµικών υλικών. 13 Το λάµδα είναι η τιµή µέτρησης της θερµικής αγωγιµότητας ενός υλικού. 14

15 συµπεριληφθούν στις προδιαγραφές. Στην Ευρώπη υπάρχουν διάφορες πηγές πληροφοριών, που παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για βιώσιµα οικοδοµικά υλικά, όπως οι καθιερωµένοι ιστότοποι ενηµέρωσης των αντίστοιχων οικολογικών σηµάτων. Συµβουλευτείτε το τµήµα που αναφέρεται στο οικολογικό σήµα, του εγγράφου Construction Background Report. Κριτήρια ανάθεσης: Οι συµβαλλόµενες αρχές πρέπει να αναφέρουν στην προκήρυξη του διαγωνισµού τον αριθµό των πρόσθετων µορίων που θα απονεµηθούν για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να αποτελούν τουλάχιστον το 10% έως 15% των συνολικών διαθέσιµων µορίων. Όταν το κριτήριο ανάθεσης έχει τη διατύπωση «καλύτερη απόδοση σε σύγκριση µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές», τα µόρια απονέµονται αναλογικά προς τη βελτιωµένη απόδοση. Είναι ουσιαστικής σηµασίας να αξιολογείται στη φάση υποβολής προσφορών και να παρακολουθείται κατά τη φάση εκτέλεσης η εφαρµοσιµότητα των προτεινόµενων λύσεων. Σύγκριση της ΕΚΖ των δοµικών υλικών: Η διαθεσιµότητα στοιχείων της ΕΚΖ όσον αφορά τα οικοδοµικά υλικά διαφέρει αρκετά από χώρα σε χώρα. Η συµβαλλόµενη αρχή πρέπει να εξετάσει εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να εφαρµόσει αυτό το κριτήριο ανάθεσης. Η συµβαλλόµενη αρχή πρέπει επίσης να καθορίσει ποια εργαλεία ΕΚΖ προσφέρονται περισσότερο για την περιοχή/τον τύπο του κατασκευαστικού έργου. Κατάλογος των κατάλληλων εργαλείων ΕΚΖ είναι διαθέσιµος στο τµήµα 6 του εγγράφου Construction Background Report. Όπου υπάρχουν διαθέσιµα εργαλεία ΕΚΖ, µπορούν να αντικαταστήσουν τις περισσότερες από τις ειδικές απαιτήσεις για τα οικοδοµικά υλικά (αφού καλύπτονται από το εργαλείο ΕΚΖ). Σηµείωση: Συνιστάται επίσης να συµπεριληφθεί στη σύµβαση ρήτρα για την υποχρεωτική χρήση ενός εργαλείου ΕΚΖ κατά τη φάση του σχεδιασµού βλ. παρακάτω Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού Στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια Π Σ α) Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού - Στοιχειώδη κριτήρια Π Σ Προδιαγραφές Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού 15

Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις (Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν δελτίο προϊόντων συνοψίζονται τα κριτήρια Π Σ που εκπονήθηκαν για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ίσπρα, 30 Αυγούστου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πλαίσιο του προγράμματος GreenBuilding...1 2. Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά το φωτισμό εσωτερικών χώρων

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά το φωτισμό εσωτερικών χώρων Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά το φωτισμό εσωτερικών χώρων Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείµενο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείµενο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα