ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣOY ΔΡΓOY : «Καηαζθεπή λέαο ράξαμεο ζην ηκήκα Πνιχθαζηξν Δηδνκέλε απφ Υ.Θ έσο Υ.Θ , Υ.Θ έσο Υ.Θ θαη Υ.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣOY ΔΡΓOY : «Καηαζθεπή λέαο ράξαμεο ζην ηκήκα Πνιχθαζηξν Δηδνκέλε απφ Υ.Θ. 58+490 έσο Υ.Θ. 63+060, Υ.Θ. 67+073 έσο Υ.Θ. 70+798 θαη Υ.Θ."

Transcript

1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣOY ΔΡΓOY : «Καηαζθεπή λέαο ράξαμεο ζην ηκήκα Πνιχθαζηξν Δηδνκέλε απφ Υ.Θ έσο Υ.Θ , Υ.Θ έσο Υ.Θ θαη Υ.Θ έσο Υ.Θ (Α Φάζε)» Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΔΡΓΑ ΙΙΙ (Επγοτάξιο Πολυκάστπου) ΑΠΡΙΛΙΟ

2 ΓΔΝΙΚΑ ην ηκήκα Πνιχθαζηξν Δηδνκέλε πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζηα πιαίζηα ηεζζάξσλ θάζεσλ θαηαζθεπήο : ηδ/θή ππνδνκή δηπιήο γξακκήο, επί λέαο ράξαμεο κε αξρή ηνλ.. Πνιπθάζηξνπ θαη ζπλνιηθφ κήθνο 21 ρικ. πεξίπνπ κέρξη ηελ είζνδν ηνπ.. Δηδνκέλεο. (Φάζειρ Α & Β ). ηδεξνδξνκηθή επηδνκή γηα κνλή γξακκή (ηαρχηεηα κειέηεο 160ρικ/ψξα) θαζψο θαη ζεκαηνδφηεζε θαη ειεθηξνθίλεζε ηεο λέαο γξακκήο ελψ ε λέα παξαιιαγή ζα ζεκαηνδνηεζεί θαη ζα ειεθηξνθηλεζεί. (Φάζη Γ ). Καηαζθεπή λένπ.. ζην Πνιχθαζηξν Κηιθίο θαζψο επίζεο θαη ζηάζεο ζην Μηθξφ Γάζνο. (Φάζη Γ ). Η Α Φάζη ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Π.Δ.Π. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηνπ Γ Κ.Π /08 Οη Β, Γ, και Γ Φάζειρ ρξεκαηνδνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ πφξνπο ηνπ Π.Δ.Π. Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζην πιαίζην ηνπ Δ..Π.Α

3 Αναμενόμενα βπασςππόθεζμα οθέλη : Οινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ ησλ Β θαη Γ ΚΠ Πξνζαξκνγή ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο Πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο Μείσζε ησλ ρξφλσλ δηαδξνκήο Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο Αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δξνκνινγίσλ Απνδνηηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή Αναμενόμενα μακποππόθεζμα οθέλη : Αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ ιηκαληνχ ηεο ζε Γηαβαιθαληθφ πφιν ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, Πξναζηηαθή ρξήζε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ γηα ην θνηλφ πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κίαο έσο κηάκηζπ ψξαο απφ ην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. Αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ εκπνξηθψλ θαη επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ αθνχ ν ζηδεξνδξνκηθφο άμνλαο Παηξψλ - Αζελψλ - Θεζζαινλίθεο (ΠΑΘΔ) κε ηηο επεθηάζεηο ηνπ πξνο ηνπο ζπλνξηαθνχο ζηαζκνχο ηεο Δηδνκέλεο (πξνο FYROM) θαη ηνπ Πξνκαρψλα (πξνο Βνπιγαξία) απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν ζηδεξνδξνκηθφ ειιεληθφ άμνλα, κε δηεζλή ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη νη βφξεηνη θιάδνη ηνπ απνηεινχλ ηκήκα ησλ Παλεπξσπατθψλ Γηαδξφκσλ Πξνηεξαηφηεηαο IV ζην ηκήκα Θεζζαινλίθε - Πξνκαρψλα θαη Υ ζην ηκήκα Θεζζαινλίθε - Δηδνκέλε.

4 Σύμβαση 477/06

5 ΕΡΓΟ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΑ ΥΑΡΑΞΗ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΚΑΣΡΟ ΕΙΔΟΜΕΝΗ ΑΠΟ Υ.Θ ΕΩ Υ.Θ , Υ.Θ ΕΩ ΚΑΙ Υ.Θ ΕΩ Υ.Θ » (Α Φάση) Α πκβαηηθά ζηνηρεία Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ : MHXANIKH A.E. Τπνγξαθή χκβαζεο : 1 / 12 / 2006 Πξνυπνινγηζκφο : ,00 Πξνυπ. χκβαζεο : ,98 Μέζε έθπησζε πξνζθνξάο : 38,88% Αξρηθφο πκβαηηθφο Υξφλνο Πεξαίσζεο : 18 κήλεο Πέξαο εξγαζηψλ κε παξάηαζε : 31/03/2009 Απνξξφθεζε : ,00 κε αλαζεψξεζε.

6 Φυσικό αντικείμενο του έπγου πλνιηθφ κήθνο έξγνπ : 9.792κ. Σν ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηα πιαίζηα ηεο θάζεο απηήο (Α θάζε) εθηείλεηαη ζηηο πεξηνρέο κε ηηο αθφινπζεο Υ.Θ. ηεο λέαο ράξαμεο : απφ Υ.Θ έσο Υ.Θ , κήθνπο κ. απφ Υ.Θ έσο Υ.Θ , κήθνπο κ. θαη απφ Υ.Θ έσο Υ.Θ , κήθνπο κ. Αλαιπηηθφηεξα, ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο Α θάζεο ηνπ Έξγνπ, πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο ππνδνκήο : Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ππνδνκήο (θαηαζθεπή επηρσκάησλ νξπγκάησλ) έσο θαη ην ππφζηξσκα ηεο επηδνκήο γηα ηελ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ελψ γηα ην νδηθά έξγα απνθαηάζηαζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ έσο ηελ επηθάλεηα θχιηζεο ησλ νρεκάησλ (άζθαιηνο ζηηο θάζεηεο νδνχο θαη βάζε νδνζηξσζίαο ζηνπο παξάπιεπξνπο) Σερληθά έξγα κε ηελ θαηαζθεπή σο αθνινχζσο : Cut & Cover, κε Υ.Θ. αξρήο κήθνπο 300 κ. (Σερληθφ 6) Cut & Cover, κε Υ.Θ. αξρήο κήθνπο 95 κ. (Σερληθφ 13) ηδεξνδξνκηθή γέθπξα ηνπ πνηακνχ Αμηνχ ζηε Υ.Θ , 64 κήθνπο 800 κ. (Σερληθφ 12) ηδεξνδξνκηθή γέθπξα άλσζελ κηζγάγγεηαο ζηε Υ.Θ ,91 κήθνπο 168 κ. (Σερληθφ 4)

7 Άλσ Γηάβαζε αγξνηηθήο νδνχ ζηε Υ.Θ ,69 κήθνπο 40 κ. (Σερληθφ 5). Άλσ Γηάβαζε αγξνηηθήο νδνχ ζηε Υ.Θ κήθνπο 36 κ. (Σερληθφ 10) Κάησ Γηάβαζε αγξνηηθήο νδνχ ζηε Υ.Θ ,20 κήθνπο 8 κ. (Σερληθφ 11) Κάησ Γηάβαζε αγξνηηθήο νδνχ ζηε Υ.Θ ,47 κήθνπο 8 κ. (Σερληθφ 14) Κάησ Γηάβαζε αγξνηηθήο νδνχ ζηε Υ.Θ ,30 κήθνπο 8 κ. (Σερληθφ Σ15) Πεξίθξαμε ηδεξνδξνκηθήο Γξακκήο Η/Μ εξγαζίεο ήηνη, θσηηζκφο νδψλ θαη Άλσ θαη Κάησ Γηαβάζεσλ, γεηψζεηο ηερληθψλ έξγσλ θαη εξγαζίεο πξνζηαζίαο έλαληη Ηιεθηξνθίλεζεο. Αξραηνινγηθέο θαη άιιεο ινηπέο εξγαζίεο, (κεηαθίλεζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ θαη δηθηχσλ ΟΚΩ), φπνπ απαηηεζνχλ κεηά ηελ απνθάιπςή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ππνδνκήο κέζσ ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, (Δ..Τ. άξζξν 21, Σ.Μ. Κεθ. Γ Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ) Φπηνηερληθέο εξγαζίεο (επελδχζεηο πξαλψλ κε θπηηθή πξνζηαζία ησλ πξαλψλ ησλ νξπγκάησλ θαη επηρσκάησλ. γή,θιπ.) γηα ηελ Τδξαπιηθά έξγα (νρεηνί, ηάθξνη, θιπ.) γηα ηελ πιήξε απνρέηεπζε ησλ πδάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπαδφκελεο.γ. θαη ησλ αληηζηνίρσλ έξγσλ.

8 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ ηερληθνχ έξγνπ ηεο ηδ/θήο Γέθπξαο ηνπ πνηακνχ Αμηνχ Σ12 Η ράξαμε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ δηαζρίδεη ηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Αμηνχ, ζπλαληά δε ηελ βαζηά θνίηε ηνπ πνηακνχ κεηαμχ ησλ Υ.Θ έσο πεξίπνπ. Η ζηδεξνδξνκηθή γξακκή δηαζηαπξψλεηαη ζε αληζνζηαζκία ππφ γσλία 32 ν κε ηελ πθηζηάκελε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη ηελ παξάπιεπξε θάζεηε νδφ 10Α πεξί ηε Υ.Θ ε απφζηαζε 50 κ. πεξίπνπ απφ ην αθξφβαζξν Α2 βξίζθεηαη ην ζηφκην εηζφδνπ ηεο ζήξαγγαο (C+C) T13.

9 Η πξνεληεηακέλε γέθπξα θαηαζθεπάζηεθε απφ ζπλερή θνξέα θηβσηνεηδνχο δηαηνκήο χςνπο 3,60 κ., δεθανθηψ (18) αλνηγκάησλ 40,0+16x45,0+40,0=800,0 κ. κε αξκνχο κφλν ζηα αθξφβαζξα. Απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε ζε κήθνο ζηδ/θή γέθπξα ηεο ρψξαο καο. Σν πιάηνο ηνπ θηβσηίνπ είλαη 7,0 κ. άλσ θαη 5,50 κ. θάησ, κε ζπλέπεηα νη θνξκνί λα είλαη θεθιηκέλνη. Σν πάρνο ηεο άλσ πιάθαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηεο θάησ πιάθαο είλαη 0,30 κ., ελψ ην πάρνο ησλ θνξκψλ είλαη 0,60 κ. ηηο πεξηνρέο ησλ ζηεξίμεσλ ηνπ θνξέα ην πάρνο ηεο πάλσ θαη θάησ πιάθαο απμάλεηαη ζε 0,50 κ. θαη ησλ θνξκψλ ηνπ θηβσηίνπ ζε 1,0 κ. Γηα ηελ άλσ πιάθα ηνπ θηβσηίνπ πξνβιέπεηαη εγθάξζηα πξνέληαζε. Η κειέηε ηεο γέθπξαο πξνέβιεςε ηε ζεηζκηθή κφλσζε ηνπ θνξέα ηεο αλσδνκήο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο απφθξηζεο ηεο γέθπξαο (δπλάκεηο, κεηαθηλήζεηο) ππφ νξηδφληηα ζεηζκηθά θνξηία. Φνξέαο επηζθέςηκνο πιήξσο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζπληήξεζε ηεο γέθπξαο.

10 ε θάζε κεζφβαζξν πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 2 ειαζηνκεηαιιηθψλ εθεδξάλσλ κε ππξήλα κνιχβδνπ (LRB) θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ζε θαηαθφξπθν θνξηίν kn. Η δηάζηαζε ησλ εθεδξάλσλ LRB είλαη γεληθά 1200x1200 / ρηι. (ζπλνιηθφ πάρνο ειαζηνκεξνχο 231 ρηι. - δηάκεηξνο ππξήλα κνιχβδνπ 200 ρηι.) κε εμαίξεζε ηα κεζφβαζξα Μ3 θαη Μ16 φπνπ ηνπνζεηνχληαη εθέδξαλα 1200Υ1200/ (ζπλνιηθφ πάρνο ειαζηνκεξνχο 286 ρηι. - δηάκεηξνο ππξήλα κνιχβδνπ 250 ρηι.). Σα κεζφβαζξα ηνπ θνξέα είλαη κνλφζηεια θνίιεο θπθιηθήο δηαηνκήο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 4,50 κ. κε πάρνο ηνηρσκάησλ 50 εθ. Η θεθαιή ησλ βάζξσλ δηακνξθψλεηαη θνινπξνθσληθή ζπκπαγήο ζε χςνο 2,0 κ., κε αχμεζε ηεο δηακέηξνπ ζε 5,50 κ. ζηελ πςειφηεξε ζηάζκε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ν απαηηνχκελνο ρψξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εθεδξάλσλ θαη ησλ αληηζεηζκηθψλ stoppers. Όια ηα βάζξα ηεο γέθπξαο είλαη επηζθέςηκα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπο.

11 Γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο γέθπξαο θαηαζθεπάζηεθε βαζεηά ζεκειίσζε ησλ βάζξσλ κε θξεαηνπαζζάινπο. Σα αθξαία κεζφβαζξα Μ1 έσο Μ3, Μ16 θαη Μ17 ζεκειηψζεθαλ ζε θεθαιφδεζκν δηαζηάζεσλ ζε θάηνςε 11,0 ρ 11,0 κ. θαη πάρνπο 2,50 κ. κε 9 παζζάινπο δηακέηξνπ Φ120 εθ., νη νπνίνη δηαηάζζνληαη ζε ηεηξαγσληθφ θάλλαβν 3x3 πιεπξάο 4,50 κ. Σα θεληξηθά κεζφβαζξα Μ4 έσο Μ15 ζεκειηψζεθαλ ζε επηκήθε νθηαγσληθφ θεθαιφδεζκν δηαζηάζεσλ 9,20x15,44x2,50 κ. κε 13 παζζάινπο Φ120 εθ. Σα κήθε ησλ παζζάισλ θπκαίλνληαη αλάινγα κε ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο απφ 11,0 έσο 25,0 κ.

12 Καηαμήκορ ηομή και Άποτη Ολοκληπυμένηρ Γέθςπαρ

13 Δγθάξζηα Γηαηνκή γέθπξαο

14 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΣΗΚΑΝ Απαιινηξηψζεηο εθηάζεσλ (αληηκεησπίζηεθε κέζσ ελνηθηάζεσλ ησλ απαηηνχκελσλ εθηάζεσλ) Αξραηνινγηθά επξήκαηα (αληηκεησπίζηεθε κέζσ δηάζεζεο θνλδπιίνπ πνπ είρε πξνβιεθζεί) Υξνλνδηάγξακκα έξγνπ πνπ θαηαιάκβαλε δηάζηεκα κε δχν ρεηκεξηλέο πεξηφδνπο (αληηκεησπίζηεθε κε επίζπεπζε εξγαζηψλ ζηηο πεξηφδνπο πνπ ήηαλ εθηθηφ θαη κε ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο)

15 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΔΡΓΑ ΙΙΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ Γεκ. Σδηαζηνχδεο Γιεςθύνοςζα Τπηπεζία ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΠΙΒΛΔΦΗ Κνπηζνχιαο Θαλάζεο (Πξ/λνοΚιηκαθίνπ) Μαξίλεο Αγγεινο Μεγξέκεο Γηάλλεο Αζαλαζηάδεο Θεφδσξνο Νηθνιάνπ Γηψξγνο Καξαγθηνπιέο Βαζίιεο (Δξγνηαμηάξρεο) Μησανικοί Καηαζκεςήρ Κεθέ Ρνπκπίλα ακπάλεο Θαλαζεο Καδάθεο Κψζηαο Κσζηαληάο Ινξδάλεο

16 Φσηνγξαθηθφ Αξρείν θάζεσλ θαηαζθεπήο ηδεξνδξνκηθήο γέθπξαο Αμηνχ Σερληθφ Σ12

17 ΘΔΜΔΛΙΧΔΙ ΜΔΟΒΑΘΡΧΝ

18 ΘΔΜΔΛΙΧΔΙ ΜΔΟΒΑΘΡΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΣΗ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΞΙΟΤ

19 ΦΡΔΑΣΟΠΑΑΛΟΙ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΜΔΟΒΑΘΡΟΤ

20 ΦΡΔΑΣΟΠΑΑΛΟΙ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟΤ Α1

21 ΜΔΟΒΑΘΡΟ ΓΔΦΤΡΑ (ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΡΟΓΔΣΗΗ)

22 ΜΔΟΒΑΘΡΟ ΓΔΦΤΡΑ (ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΡΟΓΔΣΗΗ) ΑΝΑΡΙΥΟΜΔΝΟ ΞΤΛΟΣΤΠΟ

23 ΜΔΟΒΑΘΡΟ ΓΔΦΤΡΑ (ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΡΟΓΔΣΗΗ) ΑΝΑΡΙΥΟΜΔΝΟ ΞΤΛΟΣΤΠΟ

24 ΚΟΛΟΤΡΟΚΧΝΙΚΗ ΚΔΦΑΛΗ ΒΑΘΡΟΤ

25 Δθέδξαλν LRB Πξνο Σνπνζέηεζε Σνπνζεηεκέλν Δθέδξαλν LRB

26 Απνζβεζηήξεο Γηακήθνπο Κίλεζεο

27 ΒΑΘΡΑ ΓΔΦΤΡΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ

28 ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΞΤΛΟΣΤΠΟΤ 1 ΟΤ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΓΔΦΤΡΑ

29 ΑΤΣΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟ ΞΤΛΟΣΤΠΟ (ΟΡΑΣΟΙ ΣΔΝΟΝΣΔ ΠΡΟΔΝΣΑΗ)

30 ΑΤΣΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟ ΞΤΛΟΣΤΠΟ (ΣΠΟΘΔΣΗΗ ΟΠΛΙΜΟΤ ΑΝΧΓΟΜΗ)

31 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΠΛΙΜΟΤ ΦΟΡΔΑ (ΔΧΣΔΡΙΚΟ )

32 ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 1 ηρ ΚΤΡΟΓΔΣΗΗρ

33 ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 1 ηρ ΚΤΡΟΓΔΣΗΗρ

34 ΚΤΡΟΓΔΣΗΗ ΦΟΡΔΑ (ΑΝΧΓΟΜΗ)

35 ΚΤΡΟΓΔΣΗΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ (Σο καλούπι (MSS) έσει ανοίξει για να ξεκινήζει η διαδικαζία πποώθηζηρ)

36 ΠΡΟΧΘΗΗ ΚΑΙ ΑΓΚΙΣΡΧΗ MSS ΣΙ ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΓΟΥΔ ΑΝΑΡΣΗΗ

37 ΑΤΣΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟ ΞΤΛΟΣΤΠΟ «MSS»

38 ΑΤΣΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟ ΞΤΛΟΣΤΠΟ «MSS» ΚΑΣΧ ΜΔΡΟ

39 ΑΤΣΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟ ΞΤΛΟΣΤΠΟ «MSS» ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΞΤΛΟΣΤΠΟΤ ΑΝΧΓΟΜΗ

40 ΑΤΣΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟ ΞΤΛΟΣΤΠΟ «MSS» ΓΙΑΚΡΙΝΔΣΑΙ ΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΟΤ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΔΝΟΝΣΔ ΠΡΟΔΝΣΑΗ

41 ΑΤΣΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟ ΞΤΛΟΣΤΠΟ «MSS» ΑΝΧΘΔΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

42 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΛΗΦΗ ΦΟΡΔΑ ΓΔΦΤΡΑ ηο βάθορ διακπίνεηαι ηο cut & cover Σεσνικό Σ13 και ηο πποζυπινό δάπεδο επγαζία

43 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΛΗΦΗ ΦΟΡΔΑ ΓΔΦΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΟΛΗ ΠΡΟ ΓΤΗ

44 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΛΗΦΗ ΦΟΡΔΑ ΓΔΦΤΡΑ ΑΠΟ ΓΤΗ ΠΡΟ ΑΝΑΣΟΛΗ

45 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΛΗΦΗ ΦΟΡΔΑ ΓΔΦΤΡΑ ΑΠΟ ΓΤΣΙΚΑ

46 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΛΗΦΗ ΦΟΡΔΑ ΓΔΦΤΡΑ ΑΠΟ ΝΟΣΟ

47 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΛΗΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΔΦΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΟΛΗ ΠΡΟ ΓΤΗ

48 ΠΔΡΑΙΧΜΔΝΗ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΗ ΓΔΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΞΙΟΤ ΜΗΚΟΤ 800 m

49 ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ ΔΙΓΧΛΙΑ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟΤ Α1

50 ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΤΡΗΜΑ ΥΡΤΟ ΔΝΧΣΙΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟΤ Α11

51 ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΤΡΗΜΑ ΚΔΡΑΜΙΚΟ ΣΑΦΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟΤ

52 T 12.mpg Βίληεν θνξέα Σ12

53 Βίληεν Cut & Cover T6 T6_C&C.mpg

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Α/Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 1.1 ΓΔΝΗΚΑ 1.2 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 1.3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ : ΥΔΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ. ΔΓΚΤΚΛΗΟ 7 Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ. ΔΓΚΤΚΛΗΟ 7 Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ (Γ11)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Μάιοσ 2013 Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 3 2. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΑΑ-ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ-ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ. Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 2009. Κσλζηαληία Μπξνπδηψηε

ΠΡΟΛΟΓΟ. Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 2009. Κσλζηαληία Μπξνπδηψηε ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν «Ζ ζπκβνιή ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο νδνχ ζηελ νδηθή αζθάιεηα.», εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Αγξνλφκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ.

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Μάρτιος 2011 Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ : ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΜΔΑ: ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Δλφηεηα Μεηαθνξψλ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 1 / 36 ΔΡΓΟ: «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΙΟΝΙΑ ΟΓΟ ΑΠΟ ΑΝΣΙΡΡΙΟ ΜΔΥΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ APOKA ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΟΤ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» Θεζζαλονίκη 4/11/2013 Απ. Ππωη. 171 «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Σν Κέληξν UNESCO αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ελφο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ θαη ελ ζπλερεία ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΥΡΖΖ ΑΡΧΣΖ LASER ΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ. Γεκήηξηνο Παπαδφπνπινο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΥΡΖΖ ΑΡΧΣΖ LASER ΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ. Γεκήηξηνο Παπαδφπνπινο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΥΡΖΖ ΑΡΧΣΖ LASER ΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Γεκήηξηνο Παπαδφπνπινο Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: LOGISTICS (ΕΥΟΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) ΘΕΜΑ ABC ΑΝΑΛΤΗ ΣΙ ΔΙΕΘΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα