Προετοιµασία, κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης instabus EIB, τοποθέτηση και σύνδεση των χωνευτών bus -συσκευών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προετοιµασία, κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης instabus EIB, τοποθέτηση και σύνδεση των χωνευτών bus -συσκευών"

Transcript

1 Προετοιµασία, κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης, τοποθέτηση και σύνδεση των χωνευτών bus -συσκευών Αθήνα

2 1. Εισαγωγή Το σύστηµα ΕΙΒ= European Installation Bus είναι το νέο ευρωπαϊκό σύστηµα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων το οποίο έχουν καθιερώσει και χρησιµοποιούν η Siemens και πολλές µεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού. Πρόκειται για το σύστηµα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του µέλλοντος. H Siemens έχει ονοµάσει το σύστηµα αυτό instabus. Πρόκειται για ένα ανοικτό σύστηµα βασισµένο σε δίαυλο (bus) σειριακής ανταλλαγής πληροφοριών. Tα εξαρτήµατα και οι συσκευές του γραµµή bus χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Σε βασικά η συστήµατος, σε γραµµή 230/400V αισθητήρες και σε δέκτες. Όσες από τις συσκευές αυτές προγραµµατίζονται ονοµάζονται συνδροµητές. Κάθε συνδροµητής προγραµµατίζεται για τις λειτουργίες που πρέπει να εκτελεί. To είναι ένα αποκεντρωµένο σύστηµα. Μετά τον προγραµµατισµό του µπορεί να λειτουργεί χωρίς την λειτουργία κεντρικής µονάδος. Η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εξαρτηµάτων γίνεται µέσω ενός διπολικού καλωδίου σειριακά το οποίο δηµιουργεί το bus. Πιθανές αλλαγές στον τρόπο και τις παραµέτρους λειτουργίας - χρήσης γίνονται γρήγορα µε αλλαγή του προγραµµατισµού χωρίς επέµβαση µε εργαλεία στην εγκατάσταση. Στόχος του σηµειώµατος αυτού είναι η περιγραφή των βασικών κανόνων που πρέπει να τηρούνται στην κατασκευή µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης µε, των διαφορών σε σχέση µε τις συµβατικές εγκαταστάσεις και την επισήµανση σηµείων για πρόβλεψη µελλοντικών χρήσεων και προοπτικών. Στο σηµείωµα αυτό δεν αναπτύσονται τα θέµατα που αφορούν τους πίνακες διανοµής και τις αντίστοιχες συσκευές του. Για τα θέµατα αυτά υπάρχουν ξεχωριστές σηµειώσεις. 2. Υλοποίηση της µελέτης στην πράξη Πριν από κάθε τεχνική εργασία είναι απαραίτητη µια µελέτη για να µειωθούν οι πιθανότητες λαθών και για να υπάρχει µια βάση αναφοράς και ελέγχου για το τι και πως πρέπει να γίνει. Έτσι πριν από το ξεκίνηµα της κατασκευής µιας εγκατάστασης instabus EIB µια µελέτη είναι απαραίτητη. Με βάση αυτήν πρέπει να έχουν επιλεγεί: -Οι λειτουργίες που θα γίνονται σε κάθε χώρο και οι συσκευές οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν. Με την έννοια λειτουργίες θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί π.χ. πόσα φωτιστικά (σηµεία) και που θα τοποθετηθούν µε ποιους τρόπους θα ελέγχονται, ποιες πρίζες θα είναι ελεγχόµενες, αν θα υπάρχουν ηλεκτρικά ρολά, αν θα υπάρχουν επαφές ελέγχου ανοιγµάτων, πως θα ελέγχεται η θέρµανση, αν θα υπάρχουν ενδείξεις και τέλος που θα υπάρχουν σηµεία χειρισµού κλπ. -Οι θέσεις και ο τύπος (εξωτερικοί, χωνευτοί) των πινάκων η του πίνακα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να προβλεφθούν και να ληφθούν υπόψη οι πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις και προσθήκες του κτιρίου. -Το είδος της καλωδίωσης: χωνευτή, εξωτερική, στο δάπεδο, σε ψευδοροφές, σε κανάλια η συνδυασµοί. προετοιµασία και κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης 2

3 3. Οι θέσεις των συσκευών στον χώρο Από πλευράς τρόπου τοποθέτησης υπάρχουν τεσσάρων ειδών συσκευές στο σύστηµα, οι οποίες πρέπει να τοποθετούνται ανάλογα: 3.1 Οι τύπου Ν για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Τοποθετούνται σε χωνευτούς η εξωτερικούς πίνακες µαζί µε τις γνωστές συσκευές τύπου Ν της SIEMENS (µικροαυτόµατους, διακόπτες πλήκτρου αντιηλεκτροπληξιακά ρελλαί κλπ. Αν διαθέτουν ανεξάρτητους αισθητήρες π.χ. υπερύθρων, φωτεινότητας κλπ αυτοί τοποθετούνται χωριστά στα σηµεία της εγκατάστασης που έχουν προβλεφθεί. 3.2 Οι συσκευές για χωνευτή τοποθέτηση. Τοποθετούνται πάντα σε χωνευτά κουτιά εγκατάστασης διαµέτρου 60mm µε βίδες. Αν αφορούν µπουτόν ακολουθούν τα ύψη και τις θέσεις των συνηθισµένων διακοπτών. Αν αφορούν οθόνες υγρών κρυστάλλων για ενδείξεις, αυτές µπορούν να τοποθετούνται υψηλότερα (σε ύψος 1,5 m περίπου από το δάπεδο) ώστε να είναι καλύτερα ορατές. Αν αφορούν ανιχνευτές κίνησης θα πρέπει να τοποθετούνται στα σηµεία τα οποία προβλέπονται από την µελέτη για να κάνουν σωστά την προβλεπόµενη κάλυψη του χώρου. Αν πρόκειται για εξόδους ελέγχου ηλετροθερµικών βανών θερµαντικών σωµάτων, αυτές θα πρέπει να τοποθετούνται χαµηλά (διπλά κουτιά) κοντά στα σηµεία τοποθέτησης των βανών. Αν πρόκειται για θερµοστάτες χώρου, και δεν ορίζεται η θέση τους από την µελέτη θα πρέπει να ακολουθούνται ορισµένοι βασικοί κανόνες: εν πρέπει να τοποθετούνται σε εξωτερικούς τοίχους, κοντά σε ανοίγµατα και κοντά σε θερµαντικά σώµατα η κλιµατιστικές συσκευές. Πιθανές αναµονές για τοποθέτηση µελλοντικών χωνευτών συσκευών µπορούν να καλύπτονται µε ειδικά καλύµµατα 3.3 Οι συσκευές για εξωτερική τοποθέτηση. Για τοποθέτηση σε επισκέψιµους χώρους όπως ψευδοροφές και ψευδοδάπεδα. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης είναι η εύκολη πρόσβαση και οι µικρότερες διαδροµές καλωδίων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να µη τοποθετούνται κοντά σε σωλήνες ζεστού νερού χρήσης ή θέρµανσης. 3.4 Οι συσκευές για τοποθέτηση στο εσωτερικών άλλων συσκευών. Όπως π.χ. σε φωτιστικά, εδώ η τοποθέτηση είναι απλή γιατί ορίζεται πλέον από τον συγκεκριµένο χώρο και την εφαρµογή. 4. Όδευση σωληνώσεων, καλωδιώσεων, κουτιά διακλαδώσεων και συσκευών Οι ελληνικοί κανονισµοί µε τα παραρτήµατά πρέπει να εφαρµόζονται κατά κανόνα. Όπου δεν καλύπτουν οι ελληνικοί µπορούν να εφαρµόζονται οι γερµανικοί DIN VDE 100 ανάλογα µε τον τύπο της εγκατάστασης. H γραµµή bus βρίσκεται υπό τάση 24V DC και συνιστάται να οδεύει ανεξάρτητα αλλά παράλληλα µε τα καλώδια ισχύος απλής µόνωσης π.χ. ΝΥΑ τα οποία βρίσκονται υπό τάση 230/400V. Η όδευση της γραµµής bus ακολουθεί τους κανόνες και τους κανονισµούς των γραµµών ασθενών ρευµάτων π.χ. κουδουνιών, τηλεφώνων κλπ. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι, µε βάση τους ελληνικούς κανονισµούς δεν επιτρέπεται η χρήση του ίδιου σωλήνα για τηλεφωνικές γραµµές και για την γραµµή bus. Για τις διακλαδώσεις της γραµµής bus χρησιµοποιούνται τα κοινά κουτιά διακλάδωσης. εν επιτρέπεται η κοινή χρήση κουτιών διακλάδωσης για 230/400V και για την γραµµή bus. Για την τοποθέτηση χωνευτών bus-συσκευών υπάρχουν δύο δυνατότητες: 4.1 Αν πρέπει να χρησιµοποιηθούν απλά πλαίσια για µπουτόν και πρίζες, τότε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κοινά χωνευτά κουτιά προετοιµασία και κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης 3

4 4.2 Αν πρέπει να χρησιµοποιηθούν διπλά, τριπλά η τετραπλά πλαίσια για µπουτόν και πρίζες, τότε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τυποποιηµένα κουτιά προδιαγραφών, διαµέτρου 60mm µε υποδοχές για την στερέωση των συσκευών µε βίδες. Η απόσταση µεταξύ των κέντρων των κουτιών πρέπει να είναι 71 mm. Όπου χρειάζεται να τοποθετηθούν συµβατικά µπουτόν η διακόπτες αντί των bus-µπουτόν τότε εκεί θα πρέπει να τοποθετείται ένα βαθύτερο κουτί (διαµέτρου 60mm και βάθους 60mm) όπου προβλέπεται bus-είσοδος για µπουτόν. Βαθύτερο κουτί (διαµέτρου 60mm και βάθους 60mm) πρέπει επίσης να προβλεφθεί στην θέση που θα έχει επιλεγεί να τοποθετηθεί δέκτης υπερύθρων. 5. Καλωδιώσεις, συνδεσµολογίες Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΙΒΑ, συνιστάται για την γραµµή bus να χρησιµοποιείται καλώδιο YCY M 2x2x0,8mm. Ακόµη µπορεί να χρησιµοποιηθεί καλώδιο τύπου J-Y(St) Y 2x2x0,8mm (όπου πάντα το ένα ζεύγος παραµένει εφεδρικό). Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ καλωδίου ΝΥΑ η ΝΥΜ και γραµµής bus πρέπει να είναι 4 mm. Oι συνδέσεις και οι διακλαδώσεις της γραµµής bus πρέπει να ελέγχονται για την σωστή συνέχεια της πολικότητας + -. Όλες οι µορφές συνδεσµολογίας είναι αποδεκτές (δένδρου, αστέρα, παράλληλη, µικτή) εκτός από κλειστού βρόγχου. εν πρέπει να υπερβαίνονται οι µέγιστες αποστάσεις: Η µέγιστη απόσταση µεταξύ του τροφοδοτικού και του πλέον αποµακρυσµένου συνδροµητή δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 350 µέτρα. Μέγιστο µήκος γραµµής 1000 µέτρα. Μέγιστη απόσταση µεταξύ δύο συνδροµητών στην ίδια γραµµή 700 µέτρα. Ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο τροφοδοτικών τα οποία τροφοδοτούν την ίδια γραµµή 200 µέτρα. 6. Πίνακες διανοµής και τροφοδοσίας Αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται σε ξεχωριστές σηµειώσεις. Μια περίληψη τους αναφέρεται εδώ. Όπως έχει αναφερθεί η τροφοδοσία των συνδροµητών για την λειτουργία τους γίνεται µέσα από την γραµµή του bus. Η τροφοδοσία ισχύος 230/400V γίνεται από τους τοπικούς πίνακες. Οι γραµµές ισχύος ασφαλίζονται κανονικά µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο µέγεθος των πινάκων. Με βάση την επιλογή των συσκευών που έχουν προκύψει από την µελέτη πρέπει να προβλεφθεί το ανάλογο µήκος ράγας πίνακα και µάλιστα µε προσαύξηση 10% για µελλοντικές επεκτάσεις. Eκτός από τον απαιτούµενο χώρο για τα υλικά και τα εξαρτήµατα του θα πρέπει να υπολογιστεί ο απαιτούµενος χώρος για τα συµβατικά υλικά και εξαρτήµατα του πίνακα. Ακόµη πρέπει να τονιστεί ότι οι πίνακες θα πρέπει να έχουν τις ανάλογες διαστάσεις για υλικό ράγας τύπου Ν. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι για την σωστή τοποθέτηση και σύνδεση των υλικών οι ράγες πίνακα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες µε βάση τις προδιαγραφές ΕΝ χ7,5. Απαραίτητη επίσης η διασύνδεση των πινάκων (εφόσον είναι περισσότεροι του ενός) µε γραµµή bus. Για την σύνδεση της bus-γραµµής µε τους πίνακες χρησιµοποιούνται ειδικοί συνδετήρες. 7. Προβλέψεις για µελλοντικές χρήσεις και επεκτάσεις ιαβλέποντας τις µελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις προτείνεται η πρόβλεψη αναµονών. Αναµονές σύνδεσης µε την bus-γραµµή: Στην κουζίνα: Για το ψυγείο, τον καταψύκτη, την ηλεκτρική κουζίνα, τον φούρνο µικροκυµάτων. Στο λεβητοστάσιο: Για τον λέβητα και για την δεξαµενή πετρελαίου Στο γραφείο η στο καθιστικό: Αναµονή για τον Ηome Assistant(*) µε αναµονή σύνδεσης για τηλεόραση, εξώθυρα, τηλέφωνο, γραµµή τηλεφώνου και γραµµή bus. Γραµµή για φωτοκύτταρο (2χ0,8mm) σε περιοχή που να µην επηρεάζεται από φωτιστικά. Γραµµή για εξωτερικό αισθητήρα θερµοκρασίας (2χ0,8mm) κατά προτίµηση στην βορινή πλευρά του κτιρίου. προετοιµασία και κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης 4

5 8. Στερέωση, σύνδεση των χωνευτών bus-συσκευών Οι χωνευτές bus- συσκευές θα πρέπει να τοποθετούνται µετά το βάψιµο των τοίχων για να αποφεύγονται σκόνη και χρώµατα τα οποία µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στα ηλεκτρονικά στοιχεία. Συνιστάται η αναγραφή των φυσικών διευθύνσεων στους bus- προσαρµοστές και στις αντίστοιχες συσκευές (µπουτόν οθόνες, θερµοστάτες κλπ) ώστε σε µελλοντική αφαίρεση τους για βάψιµο των τοίχων να είναι εύκολη η επανατοποθέτηση τους. Η στερέωση των χωνευτών συσκευών (µπουτόν, οθονών θερµοστατών κλπ) στους busπροσαρµοστές πρέπει να γίνεται απαραίτητα µε τις βίδες που υπάρχουν στις συσκευές. Έτσι εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους. Για τον τρόπο στερέωσης, σύνδεσης και αποσύνδεσης, για τα βασικά σηµεία τα οποία πρέπει να προσεχθούν στο µοντάζ των κυριότερων χωνευτών συσκευών του συστήµατος instabus είναι γραµµένες οι οδηγίες οι οποίες ακολουθούν. 8.1 Οθόνη ενδείξεων LCD UP 580 LC-Display (LCD) zum Anzeigen der Meldungen = οθόνη LCD για την ένδειξη µηνυµάτων και αναγγελιών Taster zur Auswahl der M eldungen und zur Quittierung von Alarmen = µπουτόν για την επιλογή των αναγγελιών και για την ακύρωση των ακουστικών µηνυµάτων Εικόνα 1. Γενικές οδηγίες εγκατάστασης εν επιτρέπεται η τοποθέτηση της συσκευής στο ίδιο κουτί εγκατάστασης µε συσκευές οι οποίες λειτουργούν µε τάση 230 V. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία µόνο από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς και τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. εν επιτρέπεται η επέµβαση στο εσωτερικό της συσκευής. Τυχόν κατεστραµµένη συσκευή πρέπει να επιστρέφεται µέσω του σηµείου αγοράς της στην SIEMENS A.E. Στερέωση και σύνδεση Η οθόνη ενδείξεων UP 580 συνδυάζεται πάντα µε τα αντίστοιχα πλαίσια DELTA studio και τον bus-προσαρµοστή UP 110. Η ηλεκτρική σύνδεση µεταξύ της οθόνης UP 580 και του busπροσαρµοστή UP 110 επιτυγχάνεται µέσω της συνδετικής δεκαπολικής θύρας χρήσης (AST) η οποία υπάρχει και στα δύο µέρη. προετοιµασία και κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης 5

6 Ο bus-προσαρµοστής UP 110, (5WG AB01) και το αντίστοιχο πλαίσιο DELTA studio δεν περιλαµβάνονται στην συσκευασία και στην παράδοση της οθόνης. Πρέπει να παραγγέλνονται χωριστά. Ο bus-προσαρµοστής UP 110 τοποθετείται και συνδέεται σε χωνευτό κουτί εγκατάστασης (βλ. οδηγίες για µοντάζ και σύνδεση του bus-προσαρµοστή UP Busankoppler 110, 5WG AB01). Η οθόνη κουµπώνει στον bus-προσαρµοστή Rahmen συγκρατώντας και το πλαίσιο όπως φαίνεται στην εικόνα 2. SIEMENS Anzeigeeinheit Εικόνα Σειριακή θύρα UP 148 A3 A1 A2 A4 Εικόνα 1 Βασικός µηχανισµός Εικόνα 2 Φορέας A1 A2 A3 A4 8-πολική υποδοχή βίδες στερέωσης 8-πολικό φις 9-πολικό βύσµα για την σύνδεση του PC (SUB D- Buchse) Γενικές οδηγίες εγκατάστασης εν επιτρέπεται η τοποθέτηση της συσκευής στο ίδιο κουτί εγκατάστασης µε συσκευές οι οποίες λειτουργούν µε τάση 230 V. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία µόνο από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς και τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. εν επιτρέπεται η επέµβαση στο εσωτερικό της συσκευής. Τυχόν κατεστραµµένη συσκευή πρέπει να επιστρέφεται µέσω του σηµείου αγοράς της στην SIEMENS A.E. Στερέωση και σύνδεση προετοιµασία και κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης 6

7 Η σειριακή θύρα UP 148 συνδυάζεται πάντα µε τα αντίστοιχα πλαίσια DELTA studio και τον bus-προσαρµοστή UP 110. Η ηλεκτρική σύνδεση µεταξύ της οθόνης UP 580 και του busπροσαρµοστή UP 110 επιτυγχάνεται µέσω της συνδετικής θύρας χρήσης (AST) η οποία υπάρχει και στα δύο µέρη. Ο bus-προσαρµοστής UP 110, (5WG AB01) και το Buchsenleiste Busankoppler UP 110 SIEMENS αντίστοιχο πλαίσιο DELTA studio δεν περιλαµβάνονται στην συσκευασία και στην παράδοση της οθόνης. Πρέπει να παραγγέλνονται χωριστά. Befestigungsschrauben Rahmen 8-poliger Stiftstecker Grundmodul Εικόνα 3 συναρµολόγηση της UP 148, Abdeckung Trägerplatte Beschriftungsfeld 8.3 Bus-προσαρµοστής UP 110 A6 A5 A1 A6 A2 A5 A6 Εικόνα 1 A7 A3 B1 A1 LED για την ένδειξη κανονικής λειτουργίας (LED σβηστό) η για την ένδειξη της κατάστασης διευθυνσιολόγησης (LED αναµένο). Η κατάσταση αυτή τελειώνει αυτόµατα µόλις ο bus-προσαρµοστής λάβει την φυσική του διεύθυνση. A2 Μπουτόν εκπαίδευσης για την µεταγωγή από την κατάσταση κανονικής λειτουργίας στην κατάσταση διευθυνσιολόγησης για την λήψη της φυσικής διεύθυνσης A3 Συνδετική θύρα χρήσης (AST) για την σύνδεση bus-συσκευών A5 Σχισµές για την στερέωση των bus-συσκευών µέσω ελασµάτων οδήγησης και στερέωσης A6 Σπειρώµατα για τις βίδες στερεώσεως για την πρόσθετη στερέωση bus-συσκευών A7 Ετικέτα τύπου B1 Bus-κλέµµα για την σύνδεση µονόκλωνων αγωγών διατοµής 0,6... 0, 8 mm 2 Γενικές οδηγίες εγκατάστασης εν επιτρέπεται η τοποθέτηση της συσκευής στο ίδιο κουτί εγκατάστασης µε συσκευές η καλώδια τα οποία λειτουργούν µε τάση 230 V. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία µόνο από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. Η συσκευή µπορεί να τοποθετείται µαζί µε συνδυασµούς διακοπτών και πριζών αν αυτά έχουν VDE έγκριση. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς και τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. εν επιτρέπεται η επέµβαση στο εσωτερικό της συσκευής. Τυχόν κατεστραµµένη συσκευή πρέπει να επιστρέφεται µέσω του σηµείου αγοράς της στην SIEMENS A.E. προετοιµασία και κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης 7

8 εν επιτρέπεται η σύνδεση της συσκευής σε τάση 230 V. Για την τοποθέτηση του UP 110 σε χωνευτή εγκατάσταση είναι απαραίτητο κουτί Φ 60mm µε βίδες (Εικόνα 2). Σύνδεση και στερέωση Installationsdose (60 mm Ø nach DIN 49073) Langlöcher zur Befestigung Anwenderschnittstelle (AST) Busankoppler UP 110 Befestigungsschrauben Η σύνδεση στην bus-γραµµή επιτυγχάνεται µε την bus-κλέµµα 193 (κλέµµα χωρίς βίδες για την σύνδεση µονόκλωνων αγωγών). Οι busσυσκευές στερεώνονται µέσω ελασµάτων οδήγησης και στερέωσης και ανάλογα µε την συσκευή µε βίδες. Ο UP 110 πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η συνδετική θύρα χρήσης (AST) να βρίσκεται στο κάτω µέρος (Α3 στην εικόνα 1) ώστε οι busσυσκευές οι οποίες θα τοποθετηθούν στην συνέχεια να έχουν την σωστή θέση. Εικόνα 2: Μοντάζ του bus-προσαρµοστή UP 110 Εξαγωγή και επανατοποθέτηση της bus-κλέµµας στον UP 110. Η bus-κλέµµα (C2) βρίσκεται τοποθετηµένη στην πίσω πλευρά του bus-προσαρµοστή (Εικόνα 3). Αποτελείται από δύο µέρη (C2.1, C2.2) τα οποία είναι µεταξύ τους µηχανικά συνδεδεµένα και το καθένα έχει τέσσερις θέσεις για την σύνδεση αγωγών. Πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι κάθε µέρος της κλέµµας έχει υποδοχή για µετρήσεις και ελέγχους (C2.3) η οποία πρέπει να προσεχθεί κατά την εξαγωγή της κλέµµας µε κατσαβίδι ώστε να µην τραυµατίζεται. Εξαγωγή της της bus-κλέµµας: - Τοποθετήστε την µύτη ενός κατσαβιδιού στην σχισµή εισαγωγής αγωγών στην γκρι κλέµµα (C2.2) και πιέστε ολόκληρη την bus-κλέµµα (C2) προς τα πίσω µέχρι να βγει από τον UP 110 (C1) όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. Μην επιχειρείτε την εξαγωγή της κλέµµας τραβώντας την από κάτω. Κίνδυνος βραχυκυκλώµατος. Επανατοποθέτηση της bus-κλέµµας - Οδηγήστε την bus-κλέµµα (C2) στην υποδοχή της στον bus-προσαρµοστή UP 110 (C1) και πιέστε την µέχρι να κουµπώσει στην θέση της. Σύνδεση και αποσύνδεση της bus-γραµµής Σύνδεση: - Η bus-κλέµµα (C2) είναι κατάλληλη για την σύνδεση µονόκλωνων αγωγών διατοµής 0,6... 0,8 mm 2 - Αφαιρέστε την µόνωση του κάθε αγωγού (C2.4) και πιέστε τον στην αντίστοιχη υποδοχή της κλέµµας (C2) προσέχοντας για σωστή πολικότητα (κόκκινο = +, µαύρο = -) Αποσύνδεση: - Αφαιρέστε την bus-κλέµµα (C2) από τον bus-προσαρµοστή. Αποσυνδέστε τον αγωγό (C2.4) τραβώντας τον και περιστρέφοντάς τον ταυτόχρονα. προετοιµασία και κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης 8

9 C1 C2 C2 C2.4 C2.1 C2.3 C2.2 C2 C2.4 C2 Εικόνα 3: Σύνδεση, αποσύνδεση της γραµµής-bus 8.4 Μπουτόν UP 210, 211, 212 UP 210 (1-µονό) UP 211 (2-διπλό) Beschriftungsfeld mit Piktogramm LED LED LED LED Schaltkontakt Wippe oben Anzeigefeld mit LEDs Bedienfeld LED LED LED LED LED Schaltkontakt Schaltkontakt Schaltkontakt oben Wippe oben links Wippe oben rechts Beschriftungsfeld mit Piktogramm Anzeigefeld mit LEDs Bedienfeld Schaltkontakt Wippe unten Schaltkontakt Schaltkontakt Wippe unten links Wippe unten rechts Schaltkontakt unten UP 212 (4-πλό) Beschriftungsfeld mit Piktogramm LED LED LED LED Vorwahltasten (Kanal A, B, C, D) Schaltkontakt Wippe oben Anzeigefeld mit LEDs Bedienfeld Schaltkontakt Wippe unten προετοιµασία και κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης 9

10 : Licht schalten : Licht dimmen Σύµβολα τα οποία περιλαµβάνονται στην συσκευασία και τα οποία µπορούν να συνδυάζονται : Jalousie aufw ärts/abw ärts Γενικές οδηγίες εγκατάστασης : Klima/Ventilator εν επιτρέπεται η τοποθέτηση της συσκευής στο ίδιο κουτί εγκατάστασης µε συσκευές η καλώδια τα οποία λειτουργούν : Tür öffnen µε τάση 230 V. : Klingeln Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία µόνο από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. : Funktion Zeit Η συσκευή µπορεί να τοποθετείται µαζί µε συνδυασµούς διακοπτών και πριζών αν αυτά έχουν VDE έγκριση. : Funktion Nachlauf Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς και τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. εν επιτρέπεται η επέµβαση στο εσωτερικό της συσκευής. Τυχόν κατεστραµµένη συσκευή πρέπει να επιστρέφεται µέσω του σηµείου αγοράς της στην SIEMENS A.E. Σύνδεση και στερέωση Τα µπουτόν UP 210,211,212 συνδυάζονται πάντα µε τα αντίστοιχα πλαίσια DELTA studio και τον bus-προσαρµοστή UP 110. Η ηλεκτρική σύνδεση µεταξύ των µπουτόν και του busπροσαρµοστή UP 110 επιτυγχάνεται µέσω της συνδετικής θύρας χρήσης (AST) η οποία υπάρχει και στα δύο µέρη. Ο bus-προσαρµοστής UP 110, (5WG AB01) και το αντίστοιχο πλαίσιο DELTA studio δεν περιλαµβάνονται στην συσκευασία και στην παράδοση των µπουτόν. Πρέπει να παραγγέλνονται χωριστά. SIEMENS Busankoppler UP 110 Rahmen Tastergrundmodul Befestigungsschrauben Tasterwippe Ο bus-προσαρµοστής UP 110 στερεώνεται στο κουτί της εγκατάστασης (βλ. οδηγίες για τον UP 110). Για να τοποθετηθεί το µπουτόν: - Αφαιρέστε το πλήκτρο από το µπουτόν. - Τοποθετείστε µεταξύ µπουτόν και busπροσαρµοστή το πλαίσιο DELTA - Πιέστε το µπουτόν µαζί µε το πλαίσιο να κουµπώσει επάνω στον busπροσαρµοστή. - Στερεώστε το µπουτόν µε τις δύο βίδες οι οποίες υπάρχουν στην συσκευασία. - Τοποθετείστε το πλήκτρο στην θέση του. Μοντάζ των µπουτόν UP 210, 211, 212 προετοιµασία και κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης 10

11 8.5 υαδική είσοδος για µπουτόν UP 220 A1 A2 A3 A4 A5 A1 bus-κλέµµα για µονόκλωνους αγωγούς διατοµής 0,6... 0,8 mm 2 A2 Βύσµα για την σύνδεση των µπουτόν η των διακοπτών + - A3 Μπουτόν εκπαίδευσης για την µεταγωγή από την κατάσταση κανονικής λειτουργίας στην κατάσταση VT PK OG WH διευθηνσιολόγησης για την λήψη της φυσικής διεύθυνσης D C B A A4 LED για την ένδειξη κανονικής λειτουργίας (LED σβηστό) η για την ένδειξη της κατάστασης διευθηνσιολόγησης (LED αναµένο). Η κατάσταση αυτή τελειώνει αυτόµατα µόλις η δυαδική είσοδος λάβει την φυσική της διεύθυνση A5 Σχέδιο συνδεσµολογίας Χρωµατισµοί του οκταπολικού καλωδίου: VT = βιολετί, PK = ροζ, OG = πορτοκαλί, WH = λευκό Γενικές οδηγίες εγκατάστασης εν επιτρέπεται η τοποθέτηση της συσκευής στο ίδιο κουτί εγκατάστασης µε συσκευές η καλώδια τα οποία λειτουργούν µε τάση 230 V. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία µόνο από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. Η συσκευή µπορεί να τοποθετείται µαζί µε συνδυασµούς διακοπτών και πριζών αν αυτά έχουν VDE έγκριση. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς και τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. εν επιτρέπεται η επέµβαση στο εσωτερικό της συσκευής. Τυχόν κατεστραµµένη συσκευή πρέπει να επιστρέφεται µέσω του σηµείου αγοράς της στην SIEMENS A.E. εν επιτρέπεται η σύνδεση της συσκευής σε τάση 230 V. Τοποθέτηση και σύνδεση Η θύρα για µπουτόν UP 220 πρέπει να B3 B3.1 τοποθετείται σε κουτιά εγκαταστάσεων 60 mm, και βάθους 60 mm αν στο ίδιο κουτί προβλέπεται να τοποθετηθεί ακόµη ένα συµβατικό µονό η διπλό µπουτόν η B3.2 B1 B2.5 B2 διακόπτης. Αν χρειάζεται να συνδεθούν περισσότερα µπουτόν η διακόπτες στην B 3.2 ίδια δυαδική είσοδο, αυτά µπορούν να + - τοποθετηθούν σε συµβατικά κουτιά. Συνδυασµοί των µπουτόν αυτών µε VT PK OG WH συσκευές σε τάση 230V (π.χ. πρίζες) στην C B A ίδια διάταξη δεν επιτρέπεται. D B2 B2 B2.3 B 2.4 B2.4 Οι συνδέσεις των µπουτόν η των διακοπτών γίνονται µε οκτώ αγωγούς οι οποίοι είναι κωδικοποιηµένοι µε διαφορετικά χρώµατα. Οι αγωγοί είναι εφοδιασµένοι µε ακροδέκτες για εύκολη σύνδεση σε κλέµµες µε βίδες και χωρίς B2 βίδες. Οι αγωγοί αυτοί δίνουν την B2.1 B2.2 5 mm δυνατότητα σύνδεσης σε µπουτόν και διακόπτες τα οποία θα πρέπει να συνδεθούν στην είσοδο αυτή να απέχουν µέχρι 30 cm από την θύρα. Επέκταση των αγωγών αυτών επετρέπεται µέχρι 5m. Ακροδέκτες οι οποίοι δεν χρησιµοποιούνται πρέπει να µονώνονται. προετοιµασία και κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης 11

12 Εξαγωγή και επανατοποθέτηση της bus-κλέµµας. Η bus-κλέµµα (Β2) βρίσκεται τοποθετηµένη στην είσοδο (Β1). Αποτελείται από δύο µέρη (Β2.1, Β2.2) τα οποία είναι µεταξύ τους µηχανικά συνδεδεµένα και το καθένα έχει τέσσερις θέσεις για την σύνδεση αγωγών. Πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι κάθε µέρος της κλέµµας έχει υποδοχή για µετρήσεις και ελέγχους (Β2.3) η οποία πρέπει να προσεχθεί κατά την εξαγωγή της κλέµµας µε κατσαβίδι ώστε να µην τραυµατίζεται. Εξαγωγή της της bus-κλέµµας: - Τοποθετήστε την µύτη ενός κατσαβιδιού στην σχισµή εισαγωγής αγωγών στην γκρι κλέµµα (Β2.2) και πιέστε ολόκληρη την bus-κλέµµα (Β2) προς τα πίσω µέχρι να βγει από την UP 220. Μην επιχειρείτε την εξαγωγή της κλέµµας τραβώντας την από κάτω. Κίνδυνος βραχυκυκλώµατος. Επανατοποθέτηση της bus-κλέµµας - Οδηγήστε την bus-κλέµµα (Β2) στην υποδοχή της στην UP 220 και πιέστε την µέχρι να κουµπώσει στην θέση της. Σύνδεση και αποσύνδεση της bus-γραµµής Σύνδεση: - Η bus-κλέµµα (Β2) είναι κατάλληλη για την σύνδεση µονόκλωνων αγωγών διατοµής 0,6... 0,8 mm 2 - Αφαιρέστε την µόνωση του κάθε αγωγού (Β2.4) και πιέστε τον στην αντίστοιχη υποδοχή της κλέµµας (Β2) προσέχοντας για σωστή πολικότητα (κόκκινο = +, µαύρο = -) Αποσύνδεση: - Αφαιρέστε την bus-κλέµµα (Β2) από τον bus-προσαρµοστή. Αποσυνδέστε τον αγωγό (Β2.4) τραβώντας τον και περιστρέφοντάς τον ταυτόχρονα. Σύνδεση και αποσύνδεση των αγωγών σύνδεσης Σύνδεση: - Τοποθετήστε το φις (Β3) µε βάση την οδήγηση (Β3.1) στην υποδοχή (Β3.2) και - πιέστε το µέχρι να κουµπώσει. Αποσύνδεση: - Κρατήστε και τους οκτώ αγωγούς µαζί και τραβήξτε τους µαζί µε το φις (B3) από την υποδοχή (Β3.2) προετοιµασία και κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης 12

13 9. Αντί για επίλογο Οπως αναφέρθηκε, η τεχνική bus και το σύστηµα της Siemens ανοίγουν νέους δρόµους στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων. Οµως, όπως κάθε τι καινούργιο έτσι και η νέα αυτή τεχνική χρειάζεται χρόνο για να αφοµοιωθεί από τους τεχνικούς όλων των βαθµίδων ώστε να µπορέσουν να την εφαρµόσουν και να την αξιοποιήσουν σε µικρά και µεγάλα έργα. Οι σηµειώσεις αυτές στοχεύουν, στο να µειώσουν τον χρόνο αυτό, κάνοντας τα τεχνικά σηµεία ευκολότερα αντιληπτά και απαντώντας σε ερωτήµατα που προκύπτουν στην πράξη. Σίγουρα, το θέµα δεν εξαντλείται εδώ. Για ερωτήσεις και τυχόν απορίες ο υπογράφων και οι ειδικοί µηχανικοί της Siemens είναι πάντα διαθέσιµοι. Για συµπληρωµατικές τεχνικές πληροφορίες τηλ , Fax και για επικοινωνία µε το Internet, Σηµείωση: Λόγω της γρήγορης εξέλιξης της τεχνικής ΕΙΒ και των υλικών της, δεν µπορούν να αποκλείονται αλλαγές στα παραπάνω. προετοιµασία και κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης 13

A & D ET PM SAE. Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66

A & D ET PM SAE. Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66 Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66 H νέα τεχνική στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων µε το σύστηµα της Siemens Συνοπτική τεχνική περιγραφή του συστήµατος H κατασκευή έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα EIB instabus της Berker ή αλλιώς το έξυπνο σπίτι της Berker

Σύστηµα EIB instabus της Berker ή αλλιώς το έξυπνο σπίτι της Berker Σύστηµα EIB instabus της Berker ή αλλιώς το έξυπνο σπίτι της Berker Στο άρθρο αυτό θα γίνει µια προσπάθεια παρουσίασης και προσέγγισης της τεχνικής ΕΙΒ µέσα από το πρίσµα του τεχνικού ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KNX INSTABUS

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KNX INSTABUS Ερωτηµατολόγιο KNX - Instabus 1. Φωτισµός εσωτερικών χώρων ΝΑΙ ΌΧΙ 1.01 Θα ελέγχονται όλα τα φωτιστικά µε το KNX; αν όχι, ποια θα ελέγχονται; 1.02 Σε ποιά φωτιστικά θα γίνεται ρύθµιση φωτισµού (dimming);

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτυχία δεν είναι στιγμή, είναι πορεία

Η επιτυχία δεν είναι στιγμή, είναι πορεία Έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τεχνική ΚΝΧ/ΕΙΒ: Παρελθόν, παρόν και μέλλον Η επιτυχία δεν είναι στιγμή, είναι πορεία Γιώργος Σαρρής Διαπιστευμένος εκπαιδευτής για την τεχνική ΚΝΧ/ΕΙΒ στην Siemens

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό /1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό Οθόνες αφής και θυροτηλέφωνα Περιεχόμενα Γενικά /3 Παραδείγματα εφαρμογών /7 Εξωτερικές μονάδες /8 Οθόνες αφής /9 Θυροτηλέφωνα /10 Εξαρτήματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης Σύστημα momit Home Παρουσίαση προιόντων Χαρακτηριστικά Πιθανοί συνδυασμοί Εγκατάσταση Παρελκόμενα Μονάδα επικοινωνίας Θερμοστάτης Μονάδα ασύρματης λειτουργίας Εξατομίκευση θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Τοπολογίες BUS - DUPLINE

Τοπολογίες BUS - DUPLINE Τοπολογίες BUS - DUPLINE Η φιλοσοφία στην καλωδίωση ισχυρών ρευµάτων περιγράφεται από τα παρακάτω: Τι σηµαίνει τοπολογία bus Η τοπολογία bus προσδιορίζεται από τα δύο παρακάτω χαρακτηριστικά: ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122 Θερµιδοµετρητές διαιρούµενοι Υπολογιστική µονάδα WR classic S Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Dach Equipment Μον. Ε.Π.Ε Καραολή & ηµητρίου 1 17562 Π.Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

H τεχνική πρόταση δίνεται από την Ελβετική εταιρεία WOERTZ. Το σύστημα, που θα αναπτυχθεί παρακάτω αναφέρεται με την ονομασία FLAT CABLE.

H τεχνική πρόταση δίνεται από την Ελβετική εταιρεία WOERTZ. Το σύστημα, που θα αναπτυχθεί παρακάτω αναφέρεται με την ονομασία FLAT CABLE. Παρουσίαση υλικού 22 Σεπτεμβρίου 2014 Ενημερωτικό Νο2 Σύστημα διανομής ενέργειας flat cable Σύνταξη : Σταμάτης Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. Στην σημερινή ενημέρωση θα παρουσιάσουμε την τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλωδίωσης για Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Wiring Guide for Broadband Services

Οδηγός Καλωδίωσης για Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Wiring Guide for Broadband Services Οδηγός Καλωδίωσης για Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Wiring Guide for Broadband Services Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Παράλληλα συνδεδεμένες τηλεφωνικές πρίζες και η επίδρασή τους στην τεχνολογία VDSL2 3. Καλωδίωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 104 1. Πρόλογος Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο χρήσης (V01_V-CBV_2014) Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 & 4 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. 5,6 &

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 1 Παρουσίαση του Tornado 251 Με το Tornado 251 µπορείτε να αποκτήσετε ένα µη διεισδυτικό, ευρυζωνικό, ασύρµατο, οικιακό δίκτυο και να ξεχάσετε τα καλώδια. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης 24850401-04_09

Οδηγίες εγκατάστασης 24850401-04_09 Οδηγίες εγκατάστασης GR 24850401-04_09 Εγχειρίδιο Χρήστη 203 31 108 1 A 2 2 Εγχειρίδιο Χρήστη 3 4 3 Εγχειρίδιο Χρήστη 2 1 5 6 4 Εγχειρίδιο Χρήστη 1 2 MICRO SD 7 8 RESET 9 5 6 Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ. Παρακάτω θα γνωρίσουμε μερικά από τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την συναρμολόγηση και σύνδεση της θυροτηλεόρασης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ. Παρακάτω θα γνωρίσουμε μερικά από τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την συναρμολόγηση και σύνδεση της θυροτηλεόρασης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλώς ήλθατε στον υπέροχο κόσμο της ψηφιακής εικόνας. Αυτό το μοντέλο είναι ένα από τα πιο πλήρη και προηγμένα συστήματα ήχου και εικόνας. Μερικά από τα εξαρτήματα και χαρακτηριστικά του μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα με Μονό Μπουτόν Κλήσης 1260 65/66/67 1271 65/66/67

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα με Μονό Μπουτόν Κλήσης 1260 65/66/67 1271 65/66/67 Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα με Μονό Μπουτόν Κλήσης 1260 65/66/67 1271 65/66/67 Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα με 3πλό Μπουτόν Κλήσης 1261 65/66/67 1272 65/66/67 Περιγραφή συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 1.1. Φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε λειτουργία autotest 2 1.2. ιευθυνσιοδοτούµενα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας 3 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύστηµα Duo Color είναι το ψηφιακό σύστηµα της Farfisa για γρήγορο, πρακτικό και χαµηλού κόστους σύστηµα θυροτηλεόρασης

Το Σύστηµα Duo Color είναι το ψηφιακό σύστηµα της Farfisa για γρήγορο, πρακτικό και χαµηλού κόστους σύστηµα θυροτηλεόρασης Θέτει νέα δεδοµένα Το Σύστηµα Duo Color είναι το ψηφιακό σύστηµα της Farfisa για γρήγορο, πρακτικό και χαµηλού κόστους σύστηµα θυροτηλεόρασης ή θυροτηλεφώνου, χρησιµοποιώντας µόλις 2 καλώδια. Η ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακός αυτοματισμός

Κτιριακός αυτοματισμός Κτιριακός αυτοματισμός Οι λύσεις Hager για το έξυπνο κτίριο βασίζονται σε αξιόπιστη τεχνολογία και προσφέρουν αυξημένο επίπεδο άνεσης με την καλύτερη δυνατή διαχείριση ενέργειας. νέο tebis.quicklink σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2010 > Ρολά / Περσίδες Περιεχόμενα Έλεγχος ρολών - πλεονεκτήματα Τρόποι Ελέγχου Ρολών Ρολά στο σπίτι Ρολά στο γραφείο Ανασκόπηση προσφοράς της Schneider Electric 2 > Ρολά /

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. ABB-Welcome Οθόνες αφής και θυροτηλέφωνα για έλεγχο εισόδου

Εγχειρίδιο χρήστη. ABB-Welcome Οθόνες αφής και θυροτηλέφωνα για έλεγχο εισόδου Εγχειρίδιο χρήστη BB-Welcome Οθόνες αφής και θυροτηλέφωνα για έλεγχο εισόδου Περιεχόμενα Το σύστημα ΑΒΒ-Welcome 4 Παραδείγματα εγκαταστάσεων ΑΒΒ-Welcome 6 Σχεδιασμός συστήματος ΑΒΒ-Welcome 10 Διευθυνσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ BUS 2K VGM 723

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ BUS 2K VGM 723 ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ BUS 2K Περιγραφή: Το σύστημα αυτο εξασφαλίζει την οπτική και ακουστική επαφή μεταξύ μιας μόνο εισόδου και απεριορίστων αριθμού εσωτερικών συσκευών. Ταυτόχρονη ενεργοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -02 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ... -02 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ... -0 ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ... -04 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ... -05 FAN COILS / ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -10 ΜΟΝΟΥ/ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ... -10 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2011. Basic55 ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού

Τιμοκατάλογος 2011. Basic55 ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού Τιμοκατάλογος 2011 Basic55 ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού Συχνά, είναι οι μικρές λεπτομέρειες που προσδίδουν κάτι το διαφορετικό στη ζωή μας. Αντικείμενα προσεκτικά επιλεγμένα, που όμως συνιστούν ένα εναρμονισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ BUS 2K ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ VGI 722

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ BUS 2K ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ VGI 722 ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ BUS 2K ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ VGI 722 Περιγραφή: Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει την ακουστική επαφή μεταξύ μιας μόνο εισόδου και απεριορίστου αριθμού εσωτερικών συσκευών. Ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες.

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Το Orpheus συνδυάζει την κοµψότητα µε την ασφάλεια. Οι λιτές γραµµές, ο επίπεδος σχεδιασµός και η πρόσοψη από γυαλί καθιστούν το πληκτρολόγιο του µοναδικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Πληροφορίες : Π. Κλώνταρης, Σ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2011. Impuls ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού

Τιμοκατάλογος 2011. Impuls ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού Τιμοκατάλογος 2011 Impuls ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού ΝΕO Νέα αίσθηση επαφής Ξεχωριστή αίσθηση σε κάθε άγγιγμα Τα ξεχωριστά υλικά και τα νέα χρώματα μαύρο και λευκό Soft Touch της σειράς Impuls ήρθαν για να

Διαβάστε περισσότερα

VDP 112 VDP 113 VDP 123

VDP 112 VDP 113 VDP 123 VDP 112 VDP 113 VDP 123 Οδηγίες Χρήσης και εγκατάστασης Βασικά χαρακτηριστικά συστήµατος ιαγώνιος οθόνης : 7 (16:9) Ανάλυση: 480 x 234 RGB ιαστάσεις : 154.08mm x 86.58mm Τροφοδοτικό: Είσοδος 230VAC / Έξοδος:

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού. Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση

ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού. Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση Ηπροσφοράµας 4 Τεχνολογία Bus (KNX ή C-bus) Ολοκληρωµένη λύση Κεντρικός Έλεγχος & οπτικοποίηση Κατανοµή Λογικής µονάδων Bus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά neo φωτισμοσ ασφαλειασ σ. 339 KickspotTM Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs Φωτιστικά ασφαλείας αυτόνομα neo σ. 344 U21NEW Aυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας 6 W Σύστημα LVS2 σ. 347 Φωτιστικά ασφαλείας Autotest / Διευθυνσιοδοτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πως δημιουργούμε μια εγκατάσταση instabus

Πως δημιουργούμε μια εγκατάσταση instabus Πως δημιουργούμε μια εγκατάσταση instabus 1. Ανίχνευση, καταγραφή των αναγκών του πελάτη 2. Επιλογή υλικών και συσκευών instabus 3. Κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης: Σωληνώσεις, καλωδιώσεις, συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 99993537 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 246068282, 246068286 Fax. 246039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr Κοζάνη 3--205

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα