Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)"

Transcript

1 E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ εληόο πόιεωλ θαη εγθαηάζηαζε δνκεκέλεο νξηδόληηαο θαη θάζεηεο θαιωδίωζεο νπηηθώλ ηλώλ εληόο θηηξίωλ ΣΔΥΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΚΣΤΩΝ FTTX Γεληθέο αξρέο, δηεζλείο πξαθηηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ: θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ ηάθξνπο εληόο πόιεωλ εγθαηάζηαζε δνκεκέλεο νξηδόληηαο θαη θάζεηεο θαιωδίωζεο εληόο θηηξίωλ (γξαθείωλ ή δηακεξηζκάηωλ). επηέκβξηνο 2008 ΣΠ_ΙΓ3_FTTX072008_V4 1/62

2 E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX 1 Γεληθέο Αξρέο θαη Πξαθηηθέο γηα ηελ Αλάπηπμε Τπνδνκώλ Γηθηύνπ Οπηηθώλ Ηλώλ ζε πόιεηο θαη θηήξηα Βαςικζσ Υποδομζσ με Σωλήνεσ Συμβατική Υποδομή με Σωλήνεσ (Σ) Συςτοιχίεσ μικρο-ςωληνώςεων Μ1 & Μ2 (Microduct bundles) Συνδετήρεσ Διακλαδωτήρεσ μικρο-ςωληνώςεων Φρεάτια ςε δρόμουσ (Φ) Φρεάτιο Φ1 μεγάλο Φρεάτιο Φ2 μεςαίο Φρεάτιο Φ3 μικρό Καλφμματα Τάφροι (trenches) Μζθοδοι καταςκευήσ Τάφρου Μζθοδοσ mini-trencher (Μικροτάφρου) Μζθοδοσ Micro Trencher Τφποι Ταφρών Τάφροσ (Χ1) Τάφροσ (Χ2) Τάφροσ (Χ3) Δίκτυο Οπτικών Ινών Βαςικοί Τφποι Οπτικών ίνων Τφποι καλωδίων Σωλήνων Τφποι καλωδίων για υποδομή με Σωλήνεσ Τφποι καλωδίων για υποδομή se Μικροςωλήνεσ Μζθοδοι Εγκατάςταςησ Καλωδίων Σωλήνων Εγκατάςταςη καλωδίου με Ζλξη Εγκατάςταςη καλωδίου με Εμφφςηςη Εγκατάςταςη καλωδίου με Επίπλευςη Διατάξεισ Συγκόλληςησ Οπτικών Ινών ΣΠ_ΙΓ3_FTTX072008_V4 2/62

3 1.6 Εξωτερικοί Οικίςκοι Οπτικόσ Κατανεμητήσ (ODF) Είςοδοσ Οπτικήσ ίνασ ςτο Σπίτι Σημείο Ειςόδου ςτο κτήριο Σημείο Ειςόδου ςε πολυκατοικία Σημείο Ειςόδου ςε κτήριο / μονοκατοικία Εςωτερική Καλωδίωςη Σήμανςη Πίλαθεο Τιηθώλ Δπξπδωληθνύ Γηθηύνπ Οπηηθώλ Ηλώλ Υποδομή Δικτφου Δίκτυο Εγκατάςταςησ οπτικών Ινών από τουσ κόμβουσ διανομήσ ή πρόςβαςησ μζχρι το ςημείο ειςόδου ςτο κτήριο ΠΤΧ 1.1: Σωληνώςεισ (Σ) ΠΤΧ 1.2: Συςτοιχίεσ Μικροςωληνώςεων Μ ΠΤΧ 1.3: Συςτοιχίεσ Μικροςωληνώςεων Μ ΠΤΧ 1.4: Συςτοιχίεσ Μικροςωληνώςεων Μ ΠΤΧ 1.5: Συςτοιχία Μικροςωληνώςεων Μ ΠΤΧ 1.6: Συςτοιχίεσ Μικροςωληνώςεων Ν2 για εγκατάςταςη ςε κενζσ ςωλήνεσ Φ50/ ΠΤΧ 1.7: Διακλαδωτήρεσ Μικροςωληνώςεων ΠΤΧ 1.8: Φρεάτια Φn ΠΤΧ 1.9: Τάφροι (Χ1) ΠΤΧ 1.10: Τάφροσ (Χ2) ΠΤΧ 1.11: Τάφροσ (Χ3) ΠΤΧ 1.12: Οπτικό Καλώδιο Δικτφου ΠΤΧ 1.13: Διατάξεισ Συγκόλληςησ ινών ςε εξωτερικοφσ χώρουσ (μοφφεσ) ΠΤΧ 1.14: Οπτικοί Κατανεμητζσ Δικτφου ΠΤΧ 1.15: Οικίςκοι εξωτερικοφ χώρου Υποδομή Χρηςτών Δίκτυο Εγκατάςταςησ οπτικών Ινών ςε Χρήςτεσ από το ςημείο ειςόδου ςτο κτήριο μζχρι το τερματικό ςημείο ΠΤΧ 2.1: Μικροςωλήνασ ςφνδεςησ Χρηςτών ΠΤΧ 2.2: Διακλαδωτήρεσ Μικροςωληνώςεων ΠΤΧ 2.3: Οπτικοί κατανεμητζσ (IFDH) Χρηςτών... 50

4 2.2.4 ΠΤΧ 2.4: Επίτοιχο εςωτερικό κιβώτιο τερματιςμοφ οπτικών ινών ΠΤΧ 2.5: Επίτοιχο εξωτερικό κιβώτιο τερματιςμοφ οπτικών ινών ΠΤΧ 2.6: Οπτικό Καλώδιο ςε εςωτερικό κτηρίου ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α: Πιαίζην ρεδηαζκνύ Ιεηηνπξγίαο & πληήξεζεο Τπνδνκήο Γηθηύνπ FTTH Πλαίςιο Σχεδιαςμοφ Καταςκευήσ Δικτφου Σχεδιαςμόσ Ελζγχου Εργοταξίου και λειτουργίασ εγκατάςταςησ Θζματα Καλωδίωςησ Πλαίςιο Λειτουργίασ και Συντήρηςησ υποδομήσ Δικτφου Μετρήςεισ Οπτικών Ινών Μζθοδοσ LSPM Μζθοδοσ OTDR ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β: Τπόδεηγκα Δπηινγήο Δμνπιηζκνύ γηα Τπνδνκή Γηθηύνπ FTTH ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Γ: ΓΙΩΑΡΗΟ... 66

5 1 Γενικέρ Απσέρ και Ππακηικέρ για ηεν Ανάπηςξε Τποδομών Γικηύος Οπηικών Ινών ζε πόλειρ και κηήπια ην θεθάιαην απηφ πεξηέρεηαη κηα γεληθή αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ Δπηινγψλ Αλάπηπμεο Τπνδνκψλ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ζε πφιεηο. Κάζε επηινγή πξνζθέξεη ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα θαζψο θαη πεξηνξηζκνχο. Οη επηινγέο αλάπηπμεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά. 1.1 Βαζηθέο Τπνδνκέο κε ωιήλεο πκβαηηθή Τπνδνκή κε ωιήλεο () Απηή είλαη ε πην ζπκβαηηθή κέζνδνο ππφγεηαο εγθαηάζηαζεο θαισδίνπ θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ ζσιήλσλ πνπ επηηξέπεη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ εγθαηάζηαζε θαισδίσλ κε ηερληθέο έιμεο, εκθχζεζεο ή επίπιεπζεο. Απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν θχξην ζσιήλα πνπ πεξηέρεη κηθξφηεξνπο ππνζσιήλεο (γηα αλεμάξηεηε εγθαηάζηαζε θαισδίνπ), έλα κεγάιν θχξην ζσιήλα εληφο ηνπ νπνίνπ έιθνληαη πξννδεπηηθά θαιψδηα ην έλα πάλσ απφ ην άιιν θαζψο αλαπηχζζεηαη ην δίθηπν ή έλα κηθξφ ππνζσιήλα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο κφλνπ θαισδίνπ. Η εγθαηάζηαζε ζσιήλα απνηειεί ηελ επθνιφηεξε θαη αζθαιέζηεξε κέζνδν θαη επηηξέπεη επίζεο ηελ πεξαηηέξσ πξφζβαζε θαη αλαδηακφξθσζε. πσο θαη ζηε κέζνδν άκεζνπ εληαθηαζκνχ (παξαθάησ) πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ππφινηπα εληαθηαζκέλα δίθηπα θνηλήο σθειείαο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαισδίνπ ζε ζσιήλεο εμαξηάηαη έληνλα απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζσιήλα, αλεμάξηεηα απφ ηελ κέζνδν εγθαηάζηαζεο.

6 ρ.1.: πκβαηηθή Τπνδνκή κε σιήλεο Η ρξήζε ελφο κφλνπ ζσιήλα κεγηζηνπνηεί ηνλ αξηζκφ ησλ θαισδίσλ πνπ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ αιιά νη γεκάηνη ζσιήλεο δπζθνιεχνπλ ηελ αθαίξεζε ησλ παιαηφηεξσλ θαισδίσλ (ηππηθά ζην θάησ ηκήκα ηνπ ζσιήλα) γηα λα δεκηνπξγεζεί ρψξνο γηα λέα θαιψδηα. Η ρξήζε ππνζσιήλσλ κπνξεί λα κεηψλεη ηνλ νιηθφ αξηζκφ θαισδίσλ πνπ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ, αιιά ηνπιάρηζηνλ ηα παιαηφηεξα θαιψδηα κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ θαη λα εγθαηαζηαζνχλ λέα. Δπηηξέπεη επίζεο ην ίδην θαιά κε ηελ έιμε θαισδίνπ ηελ εκθχζεζε θαισδίνπ, εθφζνλ είλαη επθνιφηεξε ε δεκηνπξγία αεξνζηεγνχο ζχλδεζεο ζηνλ ππνζσιήλα. Σα θαιψδηα εγθαζίζηαληαη ζηνπο ζσιήλεο κε έιμε, εκθχζεζε ή επίπιεπζε. Δάλ πξφθεηηαη λα ηξαβερηνχλ, ηφηε ν ζσιήλαο είηε πξέπεη λα έρεη πξν-εγθαηεζηεκέλν νδεγφ έιμεο ή λα εγθαηαζηαζεί έλαο κε ξάβδν νδεγφ. Δάλ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ κε εκθχζεζε ή επίπιεπζε, ηφηε ν ζσιήλαο θαη νη ηπρφλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζσιήλα πξέπεη λα είλαη αεξνζηεγή θαη λα αληέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ πίεζε πνπ ζα εθαξκνζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Οη ζσιήλεο HDPE ζα έρνπλ εμσηεξηθή δηάκεηξν 40mm ή 50mm θαη εζσηεξηθή δηάκεηξν 32mm ή 44mm αληίζηνηρα ζε δηάηαμε κνλψλ ζσιελψζεσλ ή ζπζηνηρηψλ πεξηζζνηέξσλ ηεο κηάο ζπλδεδεκέλσλ θαηά κήθνο ζσιελψζεσλ. Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηκεκάησλ ηνπο, ρσξίο αιιαγή ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο νιίζζεζεο ππνζσιελψζεσλ εληφο ηνπ ζσιήλα. Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ HDPE κε πςειέο πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ηελ αληνρή ζε ζιίςε, παξακφξθσζε θαη θξνχζε Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ εζσηεξηθά ηδηαίηεξα ιεία επηθάλεηα θαη δηακήθεηο εζνρέο γηα κείσζε ηεο επηθάλεηαο επαθήο κε ππνζσιελψζεηο ή θαιψδηα, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη ηξηβέο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ην πέξαζκα ησλ ηειεπηαίσλ. Οη θελέο ζσιελψζεηο ζα θέξνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο δηειεθηξηθφ νδεγφ γηα έιμε ππνζσιελψζεσλ ή θαισδίσλ. Οη ζσιήλεο ζα είλαη εληαίνπ ρξψκαηνο (καχξνπ ή γθξη ή πνξηνθαιί) θαη ζα δηαθέξνπλ απφ ηνπο ζσιήλεο χδξεπζεο, θπζηθνχ αεξίνπ, θαη ειεθηξνδφηεζεο (ηππηθά κπιε θαη θίηξηλνπ ρξψκαηνο αληίζηνηρα). ρ.2.: Σππηθφ δείγκα σιήλα HDPE Οη ζσιήλεο δελ ζα δηαθφπηνληαη εθηφο φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε θαη ζπληξέρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο (ζπγθφιιεζε ηλψλ, έιμε θαισδίσλ, εηζαγσγή ππνζσιήλσλ θαη ζπζηεκάησλ κηθξν-ζσιελψζεσλ).

7 Οη ζσιήλεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο νδεγίεο γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ISO GUIDE 64.2 (Guide for the inclusion of environmental aspects in product standard, draft 9/96) θαη IEC Guide 109, Environmental aspects inclusion in electrotechnical product standard, 1995/08. Καη ειάρηζην ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνδηαγξαθέο ηζνδχλακεο ηνπ EN /1994 φζνλ αθνξά ηελ αληνρή ζε πίεζε, θάκςε (έσο ηελ αλαθεξφκελε ειάρηζηε αθηίλα) θαη θξνχζε. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ρξσκαηηθφο θψδηθαο ή άιινο εκθαλήο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ηεο θάζε ζσιήλσζεο πζηνηρίεο κηθξν-ζωιελώζεωλ Κ1 & Κ2 (Microduct bundles) πζηνηρίεο κηθξν-ζσιελψζεσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπζηεκαηηθά, ηδηαίηεξα ζην κέξνο ηνπ δηθηχνπ πνπ πξνζδηνξίδεηαη λα ηθαλνπνηήζεη άκεζα ή κειινληηθά απμεκέλε ππθλφηεηα ζπλδέζεσλ κεηαμχ θχξησλ θφκβσλ, θφκβσλ δηαλνκήο θαη πξφζβαζεο αιιά θαη ζηηο ηειηθέο ζπλδέζεηο πξνο κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο. Η επηινγή απηή ρξεζηκνπνηεί πεπηεζκέλν αέξα γηα ηε γξήγνξε εκθχζεζε κνλάδσλ νπηηθψλ ηλψλ θαη θαισδίσλ κηθξήο δηακέηξνπ κέζσ δηθηχνπ ζσιήλσλ πξνο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο / θηίξηα. ρ.3.: πκβαηηθή Τπνδνκή κε πζηνηρίεο Μηθξνζσιελψζεσλ Δπίζεο, κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζκσλ θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ (Κ.Ο.Ι.) θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπγθνιιήζεσλ κε ηελ εκθχζεζε ηκεκάησλ νπηηθήο ίλαο κεγάινπ κήθνπο ζην δίθηπν ζσιήλσλ (νη νπνίνη ζσιήλεο ζπλδένληαη εχθνια κέζσ πξεζαξηζηψλ ζπλδέζκσλ). Η επηινγή απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ππνδνκή ζσιήλα, άκεζνπ εληαθηαζκνχ ή ελαέξηα θαη νη ζσιήλεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηαζθεπέο ζρεδηαζκέλεο γηα νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο κεζφδνπο Οη κηθξνζσιήλεο δηαζηαζηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ θχξην ζσιήλα ππνδνρήο θαη ηα θαιψδηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ. ε αληίζεζε κε ηε ζπκβαηηθή ζσιήλσζε, ε κηθξνζσιήλσζε πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκβαηφηεηα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. Οη κηθξνζσιήλεο κπνξεί λα πξνζθέξνληαη σο αλεμάξηεηνη ειεχζεξεο ηνπνζέηεζεο ζε ζσιήλα, ζε ζπζηνηρίεο ή γηα άκεζν εληαθηαζκφ. Τπάξρνπλ θαη άιιεο παξαιιαγέο γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε (ζήξαγγεο) ή δνκέο ζηχισλ γηα ελαέξηνπο θιάδνπο.

8 ρ.4.: Σππηθά δείγκαηα Μηθξνζσιήλσλ Οη ζπζηνηρίεο κηθξν-ζσιελψζεσλ ζα έρνπλ απαξαίηεηα πξνδηαγξαθέο γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο εληφο πξνζηαηεπηηθψλ ζσιήλσλ εμσηεξηθήο δηακέηξνπ πεξίπνπ 40mm θαη πξνδηαγξαθψλ γηα άκεζν εληαθηαζκφ (Direct Bury into Ground DB). Σν εμσηεξηθφ ηνπο πεξίβιεκα λα επηηξέπεη ηελ νιίζζεζή ηνπο εληφο ζσιελψζεσλ ή ππν-ζσιελψζεσλ ή παξάιιεια κε ππνζσιελψζεηο θαη άιιεο ζπζηνηρίεο κηθξν-ζσιελψζεσλ εληφο ηεο απηήο ζσιήλσζεο. Πξνδηαγξάθνληαη νη πην θάησ ηχπνη ζπζηεκάησλ: (Μ1) πζηνηρία κηθξνζσιελψζεσλ (microduct bundles) κε 7 ή πεξηζζφηεξνπο ζσιελίζθνπο (microtubes), ζηελ θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ ζα κπνξεί λα εκθπζεζεί, κε ηελ θαηάιιειε δηάηαμε εκθχζεζεο, κηθξνθαιψδην (micro-cable) κε αξηζκφ ηλψλ έσο θαη 72 ην θαζέλα. Η ζπζηνηρία κπνξεί λα απαξηίδεηαη απφ δηαθξηηέο δέζκεο κηθξφηεξνπ αξηζκνχ ζσιελίζθσλ εάλ απηέο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ηκεκαηηθά εληφο ππν-ζσιήλα ψζηε λα ζπλζέζνπλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ κηθξνζσιελίζθσλ ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη (7 ή παξαπάλσ). Οη ζσιελίζθνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθφ ή άιιν θψδηθα γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο. Σππηθέο δηαζηάζεηο ησλ ζσιελίζθσλ είλαη: D 10mm, d 8mm. H ηππηθή εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο έηνηκεο πξνο εληαθηαζκφ δέζκεο είλαη 40mm γηα 7 κηθξνζσιήλεο. (Μ2) πζηνηρία κηθξνζσιελψζεσλ (microduct) κε ζσιελίζθνπο (microtubes) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Γηθηχνπ πγθέληξσζεο. ε θάζε ζσιελίζθν ζα κπνξεί λα εκθπζεζεί, κε ηελ θαηάιιειε δηάηαμε εκθχζεζεο, κηθξνθαιψδην (micro-cable) κε αξηζκφ ηλψλ ηνπιάρηζηνλ 8 ην θαζέλα. Οη ζσιελίζθνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθφ ή άιιν θψδηθα γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο. Σππηθέο δηαζηάζεηο ησλ κηθξνζσιελίζθσλ είλαη D/d = 5mm/3,5mm ή D/d = 3mm/2,1mm. Δπίζεο ηππηθέο θαηεγνξίεο ζπζηνηρηψλ Μ2 αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζσιελίζθσλ πνπ ππάξρνπλ είλαη νη Μ2/12, Μ2/19, Μ2/24. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζσιελίζθσλ ζα πξέπεη λα είλαη ίδηεο θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ίδηνπο ζπλδέζκνπο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη πην θάησ: o Μ2/24: ε ζπζηνηρία ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζην 24 ζσιελίζθνπο. o Μ2/19: ε ζπζηνηρία ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζην 19 ζσιελίζθνπο. o Μ2/12: ε ζπζηνηρία ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζην 12 ζσιελίζθνπο ρ.5.: Σππηθφ δείγκα σιήλα Άκεζνπ Δληαθηαζκνχ (DB)

9 (Μ3) Σα πνιπζσιήληα ηχπνπ Μ3 απνηεινχληαη απφ 4 ζσιελίζθνπο δηαζηάζεσλ 5/3,5. Κάζε έλα απφ ηα Μ3 θαηαιήγεη ζην εζσηεξηθφ θάζε δηαζπλδεφκελνπ θηηξίνπ θαη απφ ηε κεξηά ηνπ δηθηχνπ δηαζπλδέεηαη κε ηνπο ζσιελίζθνπο ηνπ πνιπζσιελίνπ Μ2 ζην ζεκείν φπνπ ην X2 ηέκλεηαη κε ην Υ1 κέζσ ζπλδέζκνπ ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζην ζεκείν απηφ. (Μ4) Ο ηχπνο ηνπ αγσγνχ έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε ηα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ λα πξνζηαηεχνληαη κέζα ζηνλ ηξαρχ θάζεην αγσγφ, ν νπνίνο είλαη αλζεθηηθφο ζηηο ζπληξηβέο θαη ηθαλφο λα αληηζηαζεί ζηηο άζηαηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηε ζεξκνθξαζία. Ο αγσγφο είλαη έλα δηκεξέο, ιεπηνχ πξνθίι ζχζηεκα αγσγψλ απφ PVC πνπ "θνπκπψλεη" γχξσ απφ ην θαιψδην ηλψλ θαη έπεηηα ηνπνζεηεκέλνο ζε κηα ιεπηή ηνκή ζηελ ππνδνκή. Ο αγσγφο ηχπνπ Μ4 απνηειείηαη απφ 1-4 απιαθψζεηο δηαζηάζεσλ απφ 25mm 55mm. Ο Μ4 θαηαιήγεη ζην εζσηεξηθφ θάζε δηαζπλδεφκελνπ θηηξίνπ θαη απφ ηε κεξηά ηνπ δηθηχνπ δηαζπλδέεηαη κε ηνπο ζσιελίζθνπο ηνπ πνιπζσιελίνπ Μ2 ζην ζεκείν φπνπ ην X3 ηέκλεηαη κε ην Υ1 κέζσ ζπλδέζκνπ ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζην ζεκείν απηφ. ρ.6.: Σππηθφ δείγκα σιήλα Άκεζνπ Δληαθηαζκνχ (Μ4) πλδεηήξεο Γηαθιαδωηήξεο κηθξν-ζωιελώζεωλ Οη ζσιήλεο πνπ πεξηβάιινπλ ηηο ζπζηνηρίεο κηθξν-ζσιελψζεσλ ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ή/θαη δηαθιάδσζεο ψζηε λα δηαηεξείηαη αθ ελφο ε ζπλέρεηα ηεο πξνζηαζίαο θαη ζηεγάλσζεο ζσιελίζθσλ θαη θαισδίσλ θαη αθ εηέξνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε έμνδνο παξφκνησλ ή κηθξφηεξσλ ζσιελψζεσλ γηα εμππεξέηεζε θφκβσλ, θαη ρξεζηψλ αληίζηνηρα. Θα απαηηεζνχλ δηαθιαδσηήξεο νη νπνίνη ζα επηηξέπνπλ α) ηελ είζνδν θαη απαξαίηεηα ηελ ηαπηφρξνλε έμνδν ηκεκάησλ ζσιήλα ηνπ βξφρνπ ηδίαο δηακέηξνπ θαη β) ηελ έμνδν ηνπιάρηζηνλ 2 ζσιελίζθσλ κε ηε δπλαηφηεηα εζσηεξηθήο ζχλδεζεο ησλ ζσιελίζθσλ ησλ εμεξρφκελσλ ζσιήλσλ πξφζβαζεο πξνο αληίζηνηρνπο ζσιελίζθνπο νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ζσιήλσλ ηνπ βξφρνπ.

10 ρ.7.: Σππηθφ δείγκα ζπλδεηήξσλ κηθξνζσιελψζεσλ Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ρψξνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθιαδσηήξεο ηχπνπ «Η», «Y». Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ζηήξημήο ηνπο εληφο ησλ θξεαηίσλ. ρ.8.: Σππηθφ δείγκα δηαθιαδσηήξσλ κηθξνζσιελψζεσλ 1.2 Φξεάηηα ζε δξόκνπο (Φ) Απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε θξεαηίσλ πξφζβαζεο θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ ζσιήλα. Η επηινγή ηεο ζέζεο ηνπο πξέπεη λα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηε βέιηηζηε ζέζε γηα ηε ζχλδεζε κε ηνπο αθξαίνπο θιάδνπο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Σα θξεάηηα ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάια ψζηε λα επηηξέπνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ ζηνπο ζσιήλεο, ηελ απνζήθεπζε ησλ πεξηζζηψλ κήθνπο (ζε «θνπινχξεο») θαισδίνπ γηα ζχλδεζε θαη ζπληήξεζε, ησλ αλαξηήξσλ θαη θνξέσλ θαισδίνπ, θαζψο θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ ζπλδέζκσλ Κ.Ο.Ι. δειαδή ησλ θηβσηίσλ ζπγθφιιεζεο θαισδίνπ. Σα θξεάηηα κπνξεί λα θαηαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ ή λα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θφζηνπο θαη ηεο αλαζηάησζεο ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο. Γηαηίζεληαη επίζεο δνκηθά ζηνηρεία θξεαηίνπ θαηαζθεπαζκέλα επί ηφπνπ. πνπ ηα πθηζηάκελα θξεάηηα πξφζβαζεο είλαη αλεπαξθή ιφγσ κεγέζνπο ή ππεξζπγθέληξσζεο θαισδίσλ / θηβσηίσλ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε θαηαζθεπή πιατλνχ εθηφο ηξνρηάο θξεαηίνπ. Καηά πεξίπησζε κπνξεί λα απαηηείηαη πξφλνηα απνθπγήο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο θαη αζθάιηζεο ηνπ θξεαηίνπ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο εηδηθά ζσξαθηζκέλσλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ θαη θιεηδαξηψλ αζθαιείαο θαηά ηεο παξαβίαζεο. Τπάξρνπλ δηαζέζηκνη ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη Φξεαηίσλ:Θπξίδεο ρεηξφο απφ ζθπξφδεκαθπξίδεο ρεηξφο απφ HDPEΠνιπεζηεξηθέο ζπξίδεο ρεηξφο Πνιπθαξβνληθέο ζπξίδεο ρεηξφο Τπάξρνπλ δηάθνξα κεγέζε θαη ζρήκαηα γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θαη νη πεξηζζφηεξνη ηχπνη απφ πιαζηηθφ δηαηίζεληαη ζε ζηαζεξά κεγέζε θαη αξζξσηή επέθηαζε. Παξαθάησ θαίλνληαη ελδεηθηηθά δηάθνξεο κνξθέο θξεαηίσλ

11 (α): Απφ θπξφδεκα (β): HDPE (γ) : Πνιπθαξβνληθά ρ.9.: Σππηθφ δείγκα Φξεαηίσλ Η επηινγή ηνπ ηχπνπ ηνπ θξεαηίνπ βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα θξηηήξηα: Πνπ ζα εγθαηαζηαζεί; (θπξίσο ιφγνη αζθαιείαο)πνην είλαη ην κέγηζην θνξηίν πνπ πξέπεη λα αληέρεη;πφζνο ρψξνο απαηηείηαη;πνηνη είλαη νη ηνπηθνί θαλνληζκνί;θα ηνπνζεηεζεί ππνγείσο ή ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο; ε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο θαηαζηξνθήο νξηζκέλεο θνξέο είλαη πξνηηκφηεξν λα ηνπνζεηεζεί ην θξεάηην πιήξσο ππνγείσο. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θξεάηην κε θάιπκκα κε κεραληζκφο αζθαιείαο. Τπάξρνπλ δηαζέζηκνη αξθεηνί ηχπνη γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ζπξίδσλ ρεηξφο. Σα θξεάηηα κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ σο επζείο γηα ηε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε δηαδνρηθψλ ηκεκάησλ θαισδίνπ θαη ίλαο, ή λα ιεηηνπξγνχλ σο δηαθιαδσηηθνί ζχλδεζκνη πξνο κηθξφηεξνπο αθξαίνπο θιάδνπο. ηα θξεάηηα ζα ηνπνζεηνχληαη νη ζχλδεζκνη Κ.Ο.Ι. Σα θχξηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηα θξεάηηα θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ είλαη ε αληίζηαζε ζην καθξνρξφλην πιεκκχξηζκα θαη ε πξφβιεςε γηα κειινληηθή πξφζβαζε γηα πξφζζεζε ή αλαδηακφξθσζε ησλ θπθισκάησλ νπηηθψλ ηλψλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Σππηθά, ε ηνπνζέηεζε θξεαηίσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη αλά 500m γηα κεζαίαο ππθλφηεηαο πεξηνρέο θαη αλά 250m ζε πςειήο ππθλφηεηαο πεξηνρέο. Δλδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα: Φξεάηην Φ1 κεγάιν Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θξεαηίνπ Φ1 ζα είλαη: Μέζν κήθνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά): 900mm Μέζν πιάηνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά) 700mm Μέζν βάζνο θξεαηίνπ 650mm κε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 200mm

12 κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ αγσγψλ) Πξνβιεπφκελε κέζε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θξεαηίσλ: m Πεξηκεηξηθή θάιπςε κε ζθπξφδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150mm κε νπιηζκφ 2#Σ Φξεάηην Φ2 κεζαίν Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θξεαηίνπ Φ2 ζα είλαη: Μέζν κήθνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά): 600mm Μέζν πιάηνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά) 600mm Μέζν βάζνο θξεαηίνπ 650mm κε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 200mm κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ αγσγψλ) Πξνβιεπφκελε κέζε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θξεαηίσλ: m Πεξηκεηξηθή θάιπςε κε ζθπξφδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150mm κε νπιηζκφ 2#Σ Φξεάηην Φ3 κηθξό Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θξεαηίνπ Φ3 ζα είλαη: Μέζν κήθνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά): 300mm Μέζν πιάηνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά) 300mm Μέζν βάζνο θξεαηίνπ 450mm κε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 200mm κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ αγσγψλ) Πεξηκεηξηθή θάιπςε κε ζθπξφδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150mm κε νπιηζκφ 2#Σ Θαιύκκαηα Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα ππεξθαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο D 400 γηα αληνρή πάλσ απφ 40 ηφλνπο θαη πξέπεη λα έρνπλ ηηο αλαγθαίεο βεβαηψζεηο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα θξεάηηα ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηαηάμεηο ζπγθφιιεζεο ηλψλ, δηαθιάδσζεο κηθξν-ζσιελψζεσλ, ζχλδεζεο θαη ζθξάγηζεο ππν-ζσιήλσλ θιπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ πιενλαζκαηηθφ θαιψδην ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ειάρηζηε αθηίλα θάκςεο θιπ. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζπγθεθξηκέλα ην ινγφηππν πνπ αθνξά ην δίθηπν. Σν θνξηίν πνπ πξέπεη λα αληέρεη ε ζπξίδα ρεηξφο ηαμηλνκείηαη ζην Δπξσπατθφ Πξφηππν: EN 124. ην πξφηππν απηφ πεξηγξάθνληαη επίζεο φιεο νη απαηηνχκελεο δνθηκέο. ΦΟΡΣΗΟ ΘΑΙΤΚΚΑΣΟ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΚΟΓΖ A 1515 kn θνξηίν δνθηκήο Πεξηνρέο θπθινθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ πεδνχο θαη πνδήιαηα θαη παξφκνηεο πεξηνρέο (π.ρ. ρψξνη πάξθσλ) - κπνξνχλ λα δηαζρηζηνχλ απφ απηνθίλεηα ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε B kn θνξηίν δνθηκήο Πεδνδξφκηα, ρψξνη πεδψλ, ρψξνη ζηάζκεπζεο - κπνξνχλ λα δηαζρηζηνχλ απφ απηνθίλεηα ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε D kn θνξηίν δνθηκήο ινη νη νδνί θπθινθνξίαο (εθηφο απφ δηαδξφκνπο πξνζγείσζεο)

13 1.3 Σάθξνη (trenches) ηνηρεία Πξσηχπνπ ΔΝ 124 Ο αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηεο ηάθξνπ ζα πξέπεη λα πξνθχςεη κεηά απφ ιεπηνκεξή έξεπλα ηεο ηνπνγξαθίαο αξρηθά θαη ησλ ππνγείσλ εκπνδίσλ κε ηηο θαηάιιειεο ή πξνζθνξφηεξεο κεζφδνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δήκνπο θαη ηνπο νξγαληζκνχο (ΟΣΔ, ΓΔΗ, Τδξεπζε θιπ) ψζηε λα εμαζθαιηζζνχλ παξάιιεια ε απνθπγή θαηαζθεπήο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ άλσζελ πθηζηακέλσλ ππνγείσλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο (γεγνλφο πνπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ πξνζπέιαζε ησλ πθηζηακέλσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ή επέθηαζεο αιιά θαη εθζέηεη ηηο λέεο ηάθξνπο ζε θηλδχλνπο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ πνπ νπσζδήπνηε θάπνηε ζα απαηηεζνχλ) θαη νη ειάρηζηεο νξηδφληηεο απνζηάζεηο γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο θαη γηα απνθπγή βιαβψλ απφ επεκβάζεηο ζε παξαθείκελα δίθηπα Κέζνδνη θαηαζθεπήο Σάθξνπ Κέζνδνο mini-trencher (Κηθξνηάθξνπ) Η κηθξνηάθξνο είλαη ηνκή αλνηθηνχ ηχπνπ ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ (αζθαιηηθφ νδφζηξσκα) ή ζε πεδνδξφκηα, δηαηνκήο βάζνπο κέρξη 400 mm θαη πιάηνπο 150 mm ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη κε ηηο ζπζηάζεηο ITU-T L.48 θαη L.35 (CCITT outside plant technologies for public networks). Η ηνκή θαηαζθεπάδεηαη κε ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ ηχπνπ trencher. Σν, ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, κεράλεκα δηάλνημεο κηθξνηάθξνπ θηλείηαη ζε ζπλήζνπο ηχπνπ ειαζηηθά θαη κε εηδηθφ ηξνρφ δηάλνημεο (ν νπνίνο πεξηέρεη ηα θαηάιιεια θνπηηθά εμαξηήκαηα), θαηαζθεπάδεη ράλδαθα ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ, ζε κηα επζεία γξακκή ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν. ρ.10.: Σππηθφ κεράλεκα γηα θαηαζθεπή κηθξνηάθξνπ (mini Trencher) Μεηά ηε δηάλνημε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ηάθξνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ νη θαηάιιειεο ζσιελψζεηο κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζρεδηαζκφ, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε ηνπο θαζ φιν ην κήθνο ηεο. Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή κεηαθηλήζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ ησλ ζσιελψζεσλ ψζηε λα δηαηεξείηαη πάληνηε ε θαζ χςνο θαη πιάηνο ρσξνζέηεζεο ησλ (δειαδή ε ηήξεζε θαη ζηαζεξφηεηα ηεο πξνβιεπφκελεο

14 δηαηνκήο ηεο Μηθξνηάθξνπ) θαζ φιν ην κήθνο ηεο ηάθξνπ. Γπλαηή πξνο ην ζθνπφ απηφ είλαη ε ρξήζε, αλά κηθξέο απνζηάζεηο (ην πνιχ 2 κ.) πιαζηηθψλ πιαηζίσλ ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ζσιήλσλ ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε. Η ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο: Σαπηφρξνλνπ εληαθηαζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαηά ηελ θάζε ηεο δηάλνημεο ηνπ ράλδαθα (απαηηείηαη εηδηθφο κεραληζκφο) Με ηαπηφρξνλνπ εληαθηαζκνχ ησλ ζσιήλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ε δηάλνημε ηνπ ράλδαθα γηα Υ κέηξα θαη θαηφπηλ εληαθηάδνληαη νη ζσιήλεο. ρ.11.: Σππηθή εγθαηάζηαζε ζσιήλα γηα ηάθξν ηχπνπ mini Trencher ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ηα απαξαίηεηα δηαρσξηζηηθά ζηνλ δξφκν θαζψο θαη νη θαηάιιειεο ζεκάλζεηο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. Ή θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ ζα γίλεηαη ζε κηθξά επί κέξνπο ηκήκαηα, κήθνπο ην πνιχ 500κ. Θα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηελ ίδηα εκέξα θαη ζα παξαδίδεηαη ζηελ θπθινθνξία κεηά ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αληνρή, ψζηε λα θξαηεζεί ε φριεζε ζε ρακειά επίπεδα Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ γίλεηαη ε πιήξσζε ηνπ ραληαθηνχ σο εμήο ζχκθσλα κε ηε νδεγία ITU-T ε νπνία αλαθέξεη: Η πξψηε ζηξψζε ζα είλαη απφ ζθπξφδεκα ησλ 200Kg/m3 ηελ ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζεί ηαηλία ζήκαλζεο ε ελδεηθηηθφ πιέγκα θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην ΔΝ Η ηειεπηαία ζηξψζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνχ ηεο επηθαλείαο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάγθε κεραληθήο πξνζηαζίαο απφ ηνπο θηλδχλνπο ιφγσ εθηειέζεσο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ζε παξαθείκελεο ζέζεηο ή δίθηπα ελδερνκέλσο επηβάιιεη λα εμαζθαιηζζεί απμεκέλε (σο πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηεο αλσηέξσ νδεγίαο) κεραληθή πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ κε θαηαζθεπή ππνζηξψκαηνο θαη πιεπξηθψλ επηθαιχςεσλ απφ ζθπξφδεκα. ε άιιεο πάιη πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφ λα «πξνηαρζεί» ε εμαζθάιηζε κειινληηθψο δπλαηφηεηαο επέκβαζεο ζηελ ππνδνκή (ζσιήλσζε) π.ρ. γηα «παξεκβνιή» λένπ θξεαηίνπ ζε ζέζε πνπ αξρηθά δελ πξνβιεπφηαλ ή δελ θξίζεθε ζθφπηκε ε θαηαζθεπή ηνπ. ηηο ηειεπηαίεο απηέο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή ε ρξήζε «ηζρλνχ» ζθπξνδέκαηνο εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ ζε ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηειηθή επηθάλεηα παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο (θπβφιηζνη, πιάθεο πεδνδξνκίνπ, θ.ι.π.) ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηάθξνπ ζα

15 πξνζαξκφδνληαη αλάινγα γηα ηελ νξζή θαη έληερλε απνθαηάζηαζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο Κέζνδνο Micro Trencher Σν ζχζηεκα θάζεηεο έλζεηεο νπηηθήο θαισδίσζεο (micro trencher) αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ηνπνζεηνχληαη ηα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ. πλδπάδνληαο ηελ επθνιία ζηε ρξήζε θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο ηνπνζέηεζεο, φπσο επίζεο θαη ηα ζεηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηηο πφιεηο θαη ηνπο εγθαηαζηάηεο, ε κεζνδνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη κηα ειθπζηηθή ιχζε γηα ηελ νπηηθή θαισδίσζε last mile. Δθηφο απφ ην ρακειφ αληίθηππν ζηνπο πεδνχο, ηελ θπθινθνξία, θαη ηηο εκπνξηθέο δψλεο, ην άιιν πιενλέθηεκα γηα ηηο πφιεηο αθνξά ηνλ αληίθηππν ζηελ ππνδνκή απηψλ. Η κέζνδνο δελ ρξεζηκνπνηεί απιάθσκα κέζσ ησλ νδνζηξσκάησλ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ θαη δελ επεξεάδεη ην νδφζηξσκα. Σν ζχζηεκα έλζεηεο νπηηθήο θαισδίσζεο απαηηεί κφλν κηα ιεπηή πεξηθνπή κε «ηξνρφ» (αξκνθνπή κε δίζθν). Οη ηνκέο ζηηο ζθιεξέο επηθάλεηεο, φπσο ε άζθαιηνο ή ην ζθπξφδεκα, εθαξκφδνληαη κε έλα απιφ θφθηε πιαθψλ θαη είλαη 1,5 cm θάξδνο θαη 10 ή 12 cm βάζνο. ηηο καιαθέο επηθάλεηεο, νη ηνκέο εθαξκφδνληαη κε κηα κηθξή κεραλή. Ιδαληθά, νη ηνκέο ζην ζθπξφδεκα αθνινπζνχλ ηηο ππάξρνπζεο γξακκέο ξεπζηνθνληάκαηνο γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο. Μφιηο ηνπνζεηεζεί ν αγσγφο, ε ηνκή απνθαζίζηαηαη ακέζσο θαιππηφκελε κε ηα θαηάιιεια πιηθά απνθαηάζηαζεο, ελψ ζηα πεδνδξφκηα εκπνηίδεηαη γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ εκθάληζε ηεο αξρηθήο ππνδνκήο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ζηα νδνζηξψκαηα είλαη δηαθξηηηθέο, ελψ νη νινθιεξσκέλεο εγθαηαζηάζεηο ζηα πεδνδξφκηα θαη ζηηο ιεσθφξνπο είλαη νπζηαζηηθά αφξαηεο. ρ.12.: Σππηθφ κεράλεκα γηα ηάθξν ηχπνπ micro Trencher Σν ζχζηεκα θάζεηεο έλζεηεο νπηηθήο θαισδίσζεο ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε ηα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ λα πξνζηαηεχνληαη κέζα ζηνλ ηξαρχ θάζεην αγσγφ, ν νπνίνο είλαη αλζεθηηθφο ζηηο ζπληξηβέο θαη ηθαλφο λα αληηζηαζεί ζηηο άζηαηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηε ζεξκνθξαζία. Ο αγσγφο είλαη " zippered" θιεηζηφο πάλσ απφ ην θαιψδην θαη έπεηηα ηνπνζεηεκέλνο ζε κηα ιεπηή ηνκή ζηελ ππνδνκή.

16 ρ.13.: Σππηθή εγθαηάζηαζε ζσιήλα γηα ηάθξν ηχπνπ micro Trencher Σύπνη Σαθξώλ Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή θαη ε δηαηνκή ησλ ηάθξσλ εμαξηάηαη απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε κειέηε. Οη θαησηέξσ ηχπνη αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά Σάθξνο (Υ1) Η ηάθξνο Υ1 απνηειεί ην κέξνο ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ ππνδνκήο. Δίλαη αλνηθηνχ ηχπνπ ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ (αζθαιηηθφ νδφζηξσκα) δηαηνκήο βάζνπο 400 mm θαη πιάηνπο 150 mm ζχκθσλα ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.48 θαη L.35 (CCITT outside plant technologies for public networks). Μεηά ηε δηάλνημε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ηάθξνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ 6 ζσιήλεο νη νπνίνη ζα είλαη δπν θελνί Φ50 γηα εθεδξεία, 3 κηθξν ζσιήλεο ηχπνπ Μ1/7 θαη 1 κηθξνζσιήλα ηχπνπ Μ2/24 εμαζθαιίδνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε ηνπο θαζ φιν ην κήθνο ηεο ηάθξνπ. ην ζρήκα 4 θαίλεηαη ε ηππηθή κνξθή ζε ηνκή. Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή κεηαθηλήζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ ησλ ζσιελψζεσλ ψζηε λα δηαηεξείηαη πάληνηε ε θαζ χςνο θαη πιάηνο ρσξνζέηεζεο ησλ θαζ φιν ην κήθνο ηνπ.

17 ρ.14.: Σππηθή ηνκή Σάθξνπ Υ1 Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ γίλεηαη ε πιήξσζε ηνπ ραληαθηνχ σο εμήο: Η πξψηε ζηξψζε ζα είλαη απφ ζθπξφδεκα ησλ 200Kg/m3 ζε χςνο πεξίπνπ 350 mm. ηελ ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζεί ηαηλία ζήκαλζεο ή ελδεηθηηθφ πιέγκα θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην ΔΝ Η ηειεπηαία ζηξψζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνχ ηεο επηθαλείαο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή ζε χςνο ηνπιάρηζην 50mm. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη παξάιιειε εθζθαθή, αιιά θαη ζε πεξίπησζε εθζθαθήο θάζεηεο ζηελ πνξεία ηεο ηάθξνπ ζε κεγαιχηεξν βάζνο πνπ ζα πξνθαιέζεη θξέκαζκα ησλ ζσιήλσλλα κπνξεί λα πξνβιεθζεί πιήξεο εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε ππφζηξσκα ζθπξνδέκαηνο θάησ απφ ηνπο ζσιήλεο, αιιά θαη πιεπξηθφο εγθηβσηηζκφο. θπξφδεκα αξθεηά πδαξφ θαη κε ιεπηφθνθθα πιηθά ζα ήηαλ ελδεδεηγκέλν γηα ηνλ πιήξε εγθηβσηηζκφ ηεο δηαηνκήο. Αθφκε ε ρξήζε πιαηζίσλ ζηήξημεο ησλ ζσιήλσλ αλά 2 κ. πεξίπνπ, ζα εμαζθάιηδε ηελ ρσξνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζε θάζε δηαηνκή θαη ηνλ πιήξε εγθηβσηηζκφ ηνπο Σάθξνο (Υ2) Η ηάθξνο Υ2 ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ρξεζηψλ. Καηαζθεπάδεηαη ζε δξφκνπο, πεδνδξφκηα, ξείζξα, πξναχιηνπο ρψξνπο, δηαηνκήο βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 200 mm θαη πιάηνπο 50 mm ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.48, ITU-T L.49 θαη L.35 (CCITT outside plant technologies for public networks). Θα γίλεη ή ρξήζε ησλ αληηζηνίρσλ θνπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο ITU-T.

18 ρ.15.: Σππηθή ηνκή Σάθξνπ Υ2 ηελ πην πάλσ εηθφλα εκθαλίδεηαη κία ηππηθή ηνκή ηνπ κηθξνράλδαθα Υ2. Μεηά ηε δηάλνημε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ε θαηάιιειε ζσιήλσζε. Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή κεηαθηλήζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ ηεο ζσιήλσζεο ψζηε λα δηαηεξείηαη πάληνηε ε θαζ χςνο θαη πιάηνο ρσξνζέηεζε ηεο θαζ φιν ην κήθνο ηνπ. Καηφπηλ ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο ζσιήλσζεο, ζα γίλεη ε ηκεκαηηθή πιήξσζε ηνπ σο εμήο: Η πξψηε ζηξψζε ζα είλαη απφ ζθπξφδεκα ησλ 200Kg/m3 ζε χςνο πεξίπνπ 150 mm. ηελ ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζεί ηαηλία ζήκαλζεο ή ελδεηθηηθφ πιέγκα θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην ΔΝ Η ηειεπηαία ζηξψζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή αζπλερεηψλ ηεο επηθάλεηαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη παξάιιειε εθζθαθή, αιιά θαη ζε πεξίπησζε εθζθαθήο θάζεηεο ζηελ πνξεία ηεο ηάθξνπ ζε κεγαιχηεξν βάζνο πνπ ζα πξνθαιέζεη θξέκαζκα ησλ ζσιήλσλλα κπνξεί λα πξνβιεθζεί πιήξεο εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε ππφζηξσκα ζθπξνδέκαηνο θάησ απφ ηνπο ζσιήλεο, αιιά θαη πιεπξηθφο εγθηβσηηζκφο. θπξφδεκα αξθεηά πδαξφ θαη κε ιεπηφθνθθα πιηθά ζα ήηαλ ελδεδεηγκέλν γηα ηνλ πιήξε εγθηβσηηζκφ ηεο δηαηνκήο. Αθφκε ε ρξήζε πιαηζίσλ ζηήξημεο ησλ ζσιήλσλ αλά 2 κ. πεξίπνπ, ζα εμαζθάιηδε ηελ ρσξνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζε θάζε δηαηνκή θαη ηνλ πιήξε εγθηβσηηζκφ ηνπο Σάθξνο (Υ3) Η ηάθξνο Υ3 ή κηθξνηάθξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ρξεζηψλ. Καηαζθεπάδεηαη ζε δξφκνπο, πεδνδξφκηα, ξείζξα, πξναχιηνπο ρψξνπο, δηαηνκήο

19 βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 150 mm θαη πιάηνπο mm. Οη πξνδηαγξαθέο βάζε πξνηχπνπ είλαη ππφ εμέιημε. Θα γίλεη ή ρξήζε ησλ αληηζηνίρσλ θνπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο ITU-T. 2 cm ΤΠΑΡΥΩΝ ΟΔΟΣΡΩΜΑ 5 cm ΣΡΩΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 10 cm Μ4 ρ.16.: Σππηθή ηνκή ηάθξνπ Υ3 ηελ πην πάλσ εηθφλα εκθαλίδεηαη κία ηππηθή ηνκή ηεο ηάθξνπ Υ3. Μεηά ηε δηάλνημε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ράλδαθα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ε θαηάιιειε ζσιήλσζε. Καηφπηλ ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο ζσιήλσζεο, ζα γίλεη ε πιήξσζε ηνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή αζπλερεηψλ ηεο επηθάλεηαο. 1.4 Γίθηπν Οπηηθώλ Ηλώλ Βαζηθνί Σύπνη Οπηηθώλ ίλωλ Ο Σχπνο ηνπ Τθηζηακέλνπ Γηθηχνπ Ιλψλ απνηειείηαη απφ κνλφηξνπεο ίλεο θαη απηφ καο ζπλδέεη πίζσ ζηνλ Κφκβν Πξφζβαζεο (ή POP [Point Of Presence - εκείν Παξνπζίαο]) ζηνλ εμνπιηζκφ εμππεξέηεζεο. Θα απαηηεζεί κηα δεχμε ζχλδεζεο ίλαο ζηελ πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ FTTH απφ έλα ζηξαηεγηθφ ζεκείν ζην δίθηπν (ζεκείν ζπγθέληξσζεο ίλαο). Κνλόηξνπε ίλα Η κνλφηξνπε ίλα πξνζθέξεη ηε κηθξφηεξε νπηηθή απψιεηα (θαιχηεξε απφζηαζε) θαη ηε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ξπζκνχ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Δθφζνλ είλαη ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ίλα, εηδηθά ζηα πην παιηά δίθηπα, είλαη πηζαλφ λα είλαη ε ίδηα θαη ζπλεπψο ζπκβαηή κε ηελ πθηζηάκελε βάζε ίλαο. πλεπψο νπνηαδήπνηε ζχλδεζε ζε έλα λέν δίθηπν FTTH ζα είλαη δηάθαλε (ρσξίο πξφζζεην ελεξγφ εμνπιηζκφ) θαη νκνηφκνξθε (θνηλέο πξαθηηθέο, εξγαιεία θαη ζπληήξεζε). Πξνζθέξεη επίζεο ηε κεγαιχηεξε πξννπηηθή πεξαηηέξσ αλαβάζκηζεο, κε ηε ρξήζε

1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts)

1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts) 1 Προδιαγραφές Υλικών Εσρσζωνικού Δικτύοσ Οπτικών Ινών 1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts) Θα εγθαηαζηαζνύλ θελέο ζσιήλεο HDPE κε ζθνπό ηελ κειινληηθή εκθύζεζε ζπζηνηρηώλ κηθξνζσιελίσλ (Αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ). Οη ζσιήλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ :

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΣΡΗΩΡΟΦΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ & ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔ ΤΠΟΓΔΗΟ ΣΔΓΖ & ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ Οδόο Αζθιεπηνύ, εληόο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Πνιπγύξνπ (Εώλε Β, Σνκέαο ΗΗΗ) ΣΗΓΚΑ ΦΗΛΛΗΠΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα