MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν."

Transcript

1 MHN A PI IO EXøN HMEPA ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ η σπέρας: Μετά τ πέρας το Αποδείπνου ε ς τινα µέρη τελε ται τ Αγιον Ε χέλαιον καί κολο θως πισυνάπτεται Ορθρος τ ς Μ. Πέµπτης. Αλλαχο προηγε ται Ορθρος τ ς Μ. Πέµπτης καί κολουθε τ µυστήριον το Ε χελαίου. Ο Ορθρος τ ς Μ. Πέµπτης τελε ται κατά τήν κ λουθον τυπικήν διάταξιν: (Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τρι ωδίου 78). Ο Ιερε ς «Ε λογητ ς Θε ς», «ξα σοι Θε ς µ ν...» «Βασιλε ο ράνιε...», τ Τρισάγιον, «Κ ριε λέησον» (ι ), «ε τε προσκυνήσω- µεν» καί Βασιλική κολουθία «Επακο σαι σου» ργ ς, καθ ν Ιερε ς θυµι τ ν να ν διά κατσίου. Τρισάγιον. Τά Τροπάρια «Σ σον, Κ ριε τ ν λα ν σου» καί Εξάψαλµος. Μετά τά Ε ρηνικά, ψάλλεται τ «Αλληλο ϊα» (ι ) µετά τ ν στίχων «Εκ νυκτ ς ρθρίζει τ πνε µά µου» καί τ Τροπάριον «Οτε ο νδοξοι µαθηταί» (τρίς). Ε τα ναγινώσκεται τ Ε αγγέλιον το Ορθρου (Λουκ. κ 1-39). Ο Ν χ µα. Εν συνεχεί α ψάλλεται Κανών το Τρι ωδίου ε ς 4 Τροπάρια ν κάστ η Ωδ νευ στίχων. Ε ς τ τέλος κάστης Ωδ ς παναλαµ άνεται Ε ρµ ς α τ ς. Απ Γ Ωδ ς ψάλλονται τά 3 Καθίσµατα. Αφ Στ Ωδ ς ναγινώσκονται τ Κοντάκιον, Ο κος, τ Μηνολ γιον τ ς µέρας καί τ Υπ µνηµα το Τρι ωδίου. Ακολο -

2 217 θως ψάλλονται α Ζ καί Η Ωδαί. Μετά τ ν ν τέλει τ ς Η Ωδ ς Ε ρµ ν, το ποίου προηγε ται τ «Α νο µεν, ε λογο µεν καί προσκυνο µεν τ ν Κ ριον» Ιερε ς κφωνε «Τήν Θεοτ κον καί Μητέρα το φωτ ς» καί ψάλλεται Θ Ωδή. Μετά τήν α τησιν τ Εξαποστειλάριον «Τ ν νυµφ νά σου λέπω» (τρίς). Ε ς το ς Α νους τά 4 Ιδι µελα «Συντρέχει λοιπ ν». ξα, Καί ν ν «Ον κήρυξεν Αµν ν». «Σοί δ ξα πρέπει» καί οξολογία χ µα. Τά Πληρωτικά. Απ στιχα τά 4 Ιδι µελα «Σήµερον τ κατά το Χριστο». ξα «Ο τρ πος σου δολι τητος», Καί ν ν «Μυσταγωγ ν σου, Κ ριε». Αγαθ ν τ ξοµολογε σθαι». Τρισάγιον καί τ Τροπάριον τ ς Προφητείας «Ο απισθείς πέρ γένους νθρώπων...» (χ µα), Προφητεία, Εκτενής π το Ιερέως καί π λυσις: «Σοφία. Ο ν ε λογητ ς Χριστ ς Θε ς µ ν, πάντοτε ν ν καί εί καί ε ς το ς α νας τ ν α ώνων. ξα σοι, Θε ς, λπίς µ ν, δ ξα σοι. Ο δι περ άλλουσαν γαθ τητα δ ν ρίστην τήν ταπείνωσιν ποδείξας ν τ ν ψαι το ς π δας τ ν Μαθητ ν καί µέχρι Σταυρο καί Ταφ ς συγκατα άς µ ν Χριστ ς ληθιν ς...». Τ Αγί α καί Μεγάλ η Πέµπτ η πρω. Τελε ται Εσπεριν ς µετά τ ς Θείας Λειτουργίας το Μ. Βασιλείου. (Κατά τήν προσκοµιδήν ξάγεται σήµερον καί δε τερος Αµν ς, πο ος µετά τ ν καθαγιασµ ν φυλάσσεται διά τάς κτάκτους νάγκας τ ν πιστ ν καθ λον τ τος). Προοιµιακ ς Εσπέρια: Τά 5 Στιχηρά Ιδι µελα τ ν Α νων ε ς 6: «Συντρέχει λοιπ ν...» (δίς), «Ιο δας παράνοµος...», «Ιο δας προδ της...», «Ιο δας δο λος...», «Ον κήρυξεν Αµν ν...». ξα, Καί ν ν: Τ Ιδι µελον «Γέννηµα χιδν ν...». Ε σοδος: Μετ Ε αγγελίου. «Φ ς λαρ ν...» καί τά Αναγνώσµατα. Ε ς τ τέλος το τρίτου Αναγνώσµατος: «Το Κυρίου δεηθ µεν. Οτι Αγιος ε Θε ς µ ν...» καί ψάλλεται Τρισάγιος Υµνος. Απ στολος: Μεγάλης Πέµπτης. «Εγώ παρέλα ον π το Κυρίου...» (Α Κορ. ια 23-32). Ε αγγέλιον: Μ. Πέµπτης. «Ο δατε τι µετά δ ο µέρας τ Πάσχα γίνεται...» (Ματθ. κς 2-20, Ιω. ιγ 3 -

3 218 17, Ματθ κς 21-39, Λουκ. κ καί Ματθ. κς 40 - κζ 2). Ακολουθε Θεία Λετουργία το Μεγάλου Βασιλείου, ε ς ν ντί το Χερου ικο µνου ψάλλεται τ Τροπάριον «Το δείπνου Σου το µυστικο...». Ε ς τ σηµε ον «ο φίληµα Σοι δώσω καθάπερ Ιο δας...» γίνεται Μεγάλη Ε σοδος καί ε θ ς µέσως µετά τήν Ε σοδον Χορ ς συνεχίζει π το σηµείου «λλ ς λ ηστής...». Ε ς τ Εξαιρέτως: «Επί σοί χαίρει...». Κοινωνικ ν: «Το δείπνου Σου το µυστικο...». Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς...»: «Το δείπνου Σου το µυστικο...». Απ λυσις: «Ο δι περ άλλουσαν γαθ τητα...». Σηµείωσις: Σήµερον ψάλλεται πανηγυρική οξολογία πί τ πετεί ω τ ς νάρξεως το Απελευθερωτικο Αγ νος το 1955, κατά τήν κ λουθον τυπικήν διάταξιν: Τυπική διάταξις οξολογίας πί τ 1 η Απριλίου Ο ιάκονος: Ο Αρχιερε ς: Ο Α Χορ ς: Ο Β Χορ ς: Ο Χοροί: Ο ιάκονος: Ο Α Χορ ς: Ο ιάκονος: Ο Β Χορ ς: Ο ιάκονος: Ο Α Χορ ς: «Ε λ γησον, έσποτα». «Ε λογητ ς Θε ς µ ν...» «Σ σον, Κ ριε, τ ν λα ν σου». «Τ περµάχ ω στρατηγ». Τήν οξολογίαν. «Ελέησον, µ ς Θε ς, κατά τ µέγα λε ς σου, δε µεθά σου, πάκουσον καί λέησον». «Κ ριε λέησον» (τρίς). «Ετι δε µεθα πέρ τ ν ε σε ν καί ρθοδ ξων χριστιαν ν». «Κ ριε λέησον» (τρίς). «Ετι δε µεθα πέρ το Πατρ ς καί Αρχιεπισκ που µ ν (δε νος) καί πάσης τ ς ν Χριστ µ ν δελφ τητος». «Κ ριε λέησον» (τρίς).

4 Ο ιάκονος: Ο Β Χορ ς: Ο ιάκονος: Ο Α Χορ ς: Ο ιάκονος: Ο Β Χορ ς: Ο ιάκονος: Ο Αρχιερε ς: Ο ιάκονος: Ο Α Χορ ς: Ο Αρχιερε ς: «Ετι δε µεθα πέρ πάσης Αρχ ς καί Εξουσίας ν τ Νήσ ω µ ν καί πέρ νισχ σεως το ργου α τ ν». «Κ ριε λέησον» (τρίς). «Ετι δε µεθα πέρ το κατά ξηράν, θάλασσαν καί έρα θνικο µ ν Στρατο καί σ µπαντος το ε λογηµένου Ελληνικο - µ ν Γένους». «Κ ριε λέησον» (τρίς). «Ετι δε µεθα πέρ µακαρίας µνήµης καί α ωνίου ναπα σεως τ ν ψυχ ν τ ν κατά τ ν πελευθερωτικ ν γ να το γωνισαµένων καί πεσ ντων πατέρων καί δελφ ν µ ν». «Α ωνία µνήµη α τ ν». «Ετι δε µεθα πέρ το ε σακο σαι Κ ριον τ ν Θε ν φων ς τ ς δεήσεως µ ν τ ν µαρτωλ ν καί λε σαι µ ς». «Επάκουσον µ ν Θε ς...» «Το Κυρίου δεηθ µεν». «Κ ριε λέησον». Τήν ε χήν, 219 ΕΥΧΗ ΤΗΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ έσποτα Κ ριε, Θε ς τ ν πατέρων µ ν, παντοκράτωρ καί παντοδ ναµος, µ ν ω τ ο λεσθαι ποι ν πάντα καί µετασκευάζων, τ ρρήτ ω καί καταλήπτ ω σοφί α Σου καθαιρ ν δυνάστας καί νυψ ν πένητας, ταπειν ν σχυρο ς καί νορθ ν κατε αγµένους κλ νον πρ ς µ ς τ ο ς Σου καί πρ σδεξαι τάς ντε ξεις µ ν. Εν τ ερ το τ ω να, νθα ο Πατέρες µ ν καί µε ς, ν δουλεί- α διατελο ντες, πλεονάκις πικεκλήµεθα τ µετρ ν Σου λεος καί τήν κραταιάν προστασίαν Σου, ν το ς πέρ λευθερίας γ σιν µ ν, συνήλθοµεν σήµερον καί α θις να ε χαριστηρίους ναπέµψωµέν Σοι δεήσεις. Ε χαριστο µέν Σοι, έσποτα φιλάνθρωπε, τι τ ν λα ν Σου το τον πήλλαξας το ποικιακο ζυγο, ε λογήσας τ ν πέρ λευθερίας ερ ν α το γ να. Αλλά καί ν ν, τ ς παρά Σο οηθείας δε µεθα, τι π δο-

5 220 κιµασίαν νέαν λα ς Σου περι λθεν. Ολ η καρδί α κετε οµέν Σου τήν - γαθ τητα. Ιλέ ω µµατι πιδε καί πί τήν σηµερινήν κάκωσιν τ ς µαρτυρικ ς µ ν Πατρίδος. Μνήσθητι τ ν ν α χµαλωσί α καί µηρεί α ντων - δελφ ν µ ν, τ ν ν διωγµο ς καί κινδ νοις, τ ν ν νάγκαις καί θλίψεσι καί παντ ς το δοκιµαζοµένου λαο Σου. Αποδίωξον πάντα χθρ ν καί πολέµιον π τ ς γ ς τ ν πατέρων µ ν, δ ς λ τρωσιν τ λα Σου, κ τ ς τυραννίας το λλοθρήσκου λευθερίαν καί ε ρήνην π σιν µ ν χάρισαι. Οτι Σ ε δοτήρ τ ς ε ρήνης καί Σοί τήν δ ξαν καί ε χαριστίαν καί προσκ νησιν ναπέµποµεν τ Πατρί καί τ Υ καί τ Αγί ω Πνε µατι, ν ν καί εί καί ε ς το ς α νας τ ν α ώνων, Αµήν. Ο ντεταλµένος: Ο Αρχιερε ς: Ο Χορ ς: Ο Χορ ς: Ο Ιερε ς: Τ ν Πανηγυρικ ν τ ς µέρας. Τήν Απ λυσιν. Τ ν Εθνικ ν Υµνον. «Τ ν εσπ την καί Αρχιερέα...» «ι ε χ ν το Αγίου εσπ του...» 2. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τά Αγια καί Σωτήρια καί Φρικτά Πάθη το Κυρίου καί Θεο καί Σωτ ρος µ ν Ιησο Χριστο. Τίτου Οσίου το θαυµατουργο, Θεοδώρας τ ς παρθενοµάρτυρος. Τ Μ. Πέµπτ η σπέρας: Ψάλλεται Ορθρος τ ς Μ. Παρασκευ ς, τοι κολουθία τ ν γίων Παθ ν, ς χει ν τ Τρι ωδί ω, κατά τήν κ λουθον τυπικήν διάταξιν: (Τ.Μ.Ε. Τυπικ ν Τρι ωδίου 80) Ο Ιερε ς «Ε λογητ ς Θε ς», «ξα σοι Θε ς µ ν...» «Βασιλε ο ράνιε...», τ Τρισάγιον, «Κ ριε λέησον» (ι ), «ε τε προσκυνήσω- µεν» καί Βασιλική κολουθία «Επακο σαι σου» ργ ς, καθ ν Ιερε ς θυµι τ ν να ν διά κατσίου. Τρισάγιον. Τά Τροπάρια «Σ σον, Κ ριε τ ν λα ν σου» καί Εξάψαλµος. Μετά τά Ε ρηνικά, ψάλλεται τ «Αλληλο ϊα» (ι ) µετά τ ν στίχων «Εκ νυκτ ς ρθρίζει τ πνε µά µου» καί τ Τροπάριον «Οτε ο νδοξοι µαθηταί» (τρίς). Μετά το το ναγινώσκεται τ Ε αγγέλιον τ ς ιαθήκης (Α ) ( Ιωάν. ιγ 31-38, ιδ, ιε, ιστ, ιζ - ιη 1). Ε ς τ τέλος το Ε αγγελίου Χορ ς ψάλλει τ «ξα τ µακροθυµί α σου

6 221 Κ ριε, δ ξα σοι». Τ α τ παναλαµ άνουσιν ναλλάξ ο Χοροί ε ς τήν λ ξιν κάστου Ε αγγελίου πλήν το τελευταίου, ε ς τ πο ον ψάλλουσι «ξα σοι, Κ ριε, δ ξα σοι». Εν συνεχεί α ψάλλεται ( ρχεται α Χορ ς) τ α,, καί τ γ Αντίφωνον µετά το Καθίσµατος «Εν τ δείπν ω» καί ναγινώσκεται τ Β Ε αγγέλιον ( Ιωάν. ιη 1-28). Ακολο θως ψάλλεται τ δ, ε, καί στ Αντίφωνον ( ρχεται Χορ ς) µετά το Καθίσµατος «Πο ος σέ τρ πος» καί ναγινώσκεται τ Γ Ε αγγέλιον (Ματθ. κστ 57-75). Ε τα ψάλλεται τ ζ, η, καί θ Αντίφωνον µετά το Καθίσµατος «Ω π ς Ιο δας» καί ναγινώσκεται τ Ε αγγέλιον ( Ιωάν. ιη 28 - ιθ 6). Ακολο θως ψάλλεται τ ι, ια καί ι Αντίφωνον µετά το Καθίσµατος «Οτε παρέστης» καί ναγινώσκεται τ Ε Ε αγγέλιον (Ματθ. κζ 3-32). Εν συνεχεί α ψάλλεται τ ιγ καί ιδ Αντίφωνον. Μετά τα τα γίνεται ξοδος το Σταυρο µετά το Εσταυρωµένου π το Ιερέως, το Ιερέως το Κανονάρχου κφωνο ντος ε ς φος ναγνώσεως Αποστ λου τ α Τροπάριον το ιε Αντιφώνου «Σήµερον κρεµ ται πί ξ λου». (Τ ν α καί τ ν προτελευτα ον στίχον «Προσκυνο µεν σου τά πάθη Χριστέ» λέγει τρίς). Τ α τ Τροπάριον ψάλλεται κολο θως π το εξιο Χορο νευ τ ν παναλήψεων. (Ε ς πλείστους ναο ς γίνεται π µφοτέρων τ ν Χορ ν κατά στίχους ψαλ- µωδία το του) καί ε θ ς τά π λοιπα Τροπάρια το ιε Αντιφώνου. Μετά τ Κάθισµα «Εξηγ ρασας µ ς», ναγινώσκεται τ Στ Ε αγγέλιον (Μάρκ. ιε 16-32). Ε τα ψάλλονται ο Μακαρισµοί µετά το Προκειµένου «ιεµερίσαντο τά µάτιά µου» καί ναγινώσκεται τ Ζ Ε αγγέλιον (Ματθ. κζ 33-54). Ο Ν χ µα καί ε θ ς τ Η Ε αγγέλιον (Λουκ. κγ 32-49). Ακολο θως ψάλλεται Τρι ώδιος Κανών ε ς 4 Τροπάρια ν κάστ η Ωδ νευ στίχου. Ε ς τ τέλος κάστης Ωδ ς παναλαµ άνεται καί πάλιν Ε ρµ ς. Μετά τήν Ε Ωδήν, γίνεται α τησις καί ναγινώσκονται τ Κοντάκιον, Ο κος, τ Μηνολ γιον τ ς µέρας καί τ Υπ µνηµα το Τρι ωδίου. Εν συνεχεί α ψάλλεται Η Ωδή. Μετά τ ν ν τέλει τ ς Η Ωδ ς Ε ρµ ν, Ιερε ς κφωνε «Τήν Θεοτ κον καί µητέρα το φωτ ς» καί ψάλλεται Θ Ωδή. Τ Εξαποστειλάριον «Τ ν λ ηστήν α θηµερ ν...» (τρίς) καί ναγινώσκεται τ Θ Ε αγγέλιον ( Ιωάν. ιθ 25-37) καί ε θ ς ο Α νοι, ν ο ς ψάλλοµεν τά 3 Ιδι µελα «ο καί πονηρά» ε ς 4. ξα, «Εξέδυσάν µε», Καί ν ν «Τ ν ν τ ν µου». Ε τα ναγινώσκεται τ Ι Ε αγγέλιον (Μάρκ. ι- ε 43-47). «Σοί δ ξα πρέπει» καί οξολογία χ µα. Τά Πληρωτικά καί µετά τήν κφώνησιν «Σ ν γάρ στι τ λεε ν» ναγινώσκεται τ ΙΑ Ε αγγέλιον ( Ιωάν. ιθ 38-42). Μετά το το ψάλλονται τά Απ στιχα «Π σα κτίσις». ξα «Κ ριε, να αίνοντ ς σου», Καί ν ν «Ηδη άπτεται κάλα- µος», καί ναγινώσκεται τ ΙΒ Ε αγγέλιον (Ματθ. κζ 62-66) π το ιακ νου π µ ωνος ( άν δέν πάρχ η ιάκονος, ναγινώσκεται π

7 222 τ ς Ωραίας Π λης). Ε ς τ τέλος το Ε αγγελίου Χορ ς «ξα σοι, Κ ριε, δ ξα σοι». «Αγαθ ν τ ξοµολογε σθαι». Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Εξηγ ρασας µ ς...» (τρίς), Εκτενής «Ελέησον µ ς, Θε ς», µεθ ν «Σοφία. Ο ν ε λογητ ς» καί Απ λυσις: «Ο µπτυσµο ς καί µάστιγας καί κολαφισµο ς καί Σταυρ ν καί θάνατον ποµείνας διά τήν το κ σµου σωτηρίαν, Χριστ ς...». Τ Μεγάλ η Παρασκευ πρω. Αναγινώσκονται α Μεγάλαι Ωραι ς χουσιν ν τ Τρι ωδί ω, κατά τήν κατωτέρω διάταξιν. Ε ς τάς Γ, Στ καί Θ Ωρας, ταν ψάλλωνται τά Ιδι µελα, ιάκονος, πουσί α το του Ιερε ς, θυµιάζει διά κατσίου. Ωρα Α. Ο Ιερε ς «Ε λογητ ς Θε ς... ξα Σοι, Θε ς µ ν, δ ξα Σοι. Βασιλε Ο ράνιε...». Ο Αναγνώστης Τρισάγιον. «Κ ριε λέησον» (ι ). «ε τε προσκυνήσωµεν...», καί ο Ψαλµοί τ ς Α Ωρας. ξα «Σταυρωθέντος σου Χριστέ...». Καί ν ν «Τί σε καλέσωµεν...» καί ρχεται εξι ς Χορ ς ψάλλειν τ α Ιδι µελον «Σήµερον το ναο τ καταπέτασµα...», Ο Χορ ς: «Ινα τί φρ αξαν θνη καί λαοί µελέτησαν κενά;» καί τ Ιδι - µελον «Ως πρ ατον πί σφαγήν, χθης...». ξα, Καί ν ν «Το ς συλλα- ο σί σε παραν µοις...». Προκείµενον χος δ. «Εξεπορε ετο ξω καί λάλει πί τ α τ... Μακάριος συνιών...». «Προφητείας Ζαχαρίου τ Ανάγνωσµα». Ο διάκονος «Σοφία Πρ σχωµεν». Ο Αναγνώστης «Τάδε λέγει Κ ριος...». Απ στολος τ ς Α Ωρας «Πρ ς Γαλάτας πιστολ ς Πα λου τ Ανάγνωσµα», διάκονος «Πρ σχωµεν Σοφία, Πρ σχωµεν», Αναγνώστης «Εµοί µή γένοιτο...» (Γαλ. ς 14-18), Χορ ς «Αλληλο ϊα». Ο διάκονος «Σοφία ρθοί κο σωµεν το Αγίου Ε αγγελίου», Ιερε ς «Ε ρήνη π σι», καί ναγινώσκει τ Ε αγγέλιον τ ς Α Ωρας. «Πρω ας γενο- µένης...» (Ματθ. κζ, 1-56). Ο Χοροί «ξα τ µακροθυµί α σου...» Ο Αναγνώστης «Τά δια ήµατά µου...». Τρισάγιον. Κοντάκιον «Τ ν δι µ ς Σταυρωθέντα...» «Κ ριε Ελέησον...» (µ ), «Ο ν παντί καιρ...». «Κ ριε - λέησον (γ ). ξα, Καί ν ν «Τήν Τιµιωτέραν... ν ν µατι Κυρίου ε λ γησον Πάτερ». Ο Ιερε ς «Ο Θε ς ο κτειρήσαι µ ς...» καί Προεστώς τήν Ε χήν «Χριστέ τ φ ς τ ληθιν ν...». Ωρα Γ. «ε τε προσκυνήσωµεν...», καί ο Ψαλµοί τ ς Τρίτης Ωρας. ξα «Κ ριε κατέκρινάν σε...». Καί ν ν «Θεοτ κε, σ ε µπελος ληθινή...» καί ψάλλοµεν τά Ιδι µελα ( ρχεται Αριστερ ς Χορ ς) «ιά τ ν

8 223 φ ον τ ν Ιουδαίων...», εξι ς Χορ ς: «Τά ήµατά µου νώτισαι, Κ ριε, σ νες τ ς κραυγ ς µου» «Πρ το Τιµίου σου Σταυρο...». ξα, Καί ν ν «Ελκ µενος πί Σταυρο...». Πληρωθέντος το οξαστικο Αναγνώστης ναγινώσκει τήν Προφητείαν Προκείµενον χος δ. «Οτι γώ ε ς µάστιγας τοιµος... Κ ριε, µή τ θυµ σου λέγξ ης µε... Προφητείας Ησα ου τ Ανάγνωσµα». Ο διάκονος «Σοφία. Πρ σχωµεν». Ο Αναγνώστης «Κ ριος δίδωσί µοι γλ σσαν...». Ο Απ στολος τ ς Γ Ωρας «Πρ ς Ρωµαίους...», ιάκονος «Πρ σχωµεν, Σοφία, Πρ σχωµεν», Αναγνώστης «Ετι Χριστ ς...» ( Ρωµ ε, 6-10), διάκονος «Σοφία ρθοί κο σωµεν το Αγίου Ε αγγελίου», Ιερε ς «Ε ρήνη π σι», καί ναγινώσκει τ Ε αγγέλιον τ ς Γ Ωρας «Ο στρατι ται πήγαγον τ ν Ιησο ν...» (Μάρκ. ιε, 16-41). «ξα τ µακροθυµί α σου...» Καί ε θ ς «Κ ριος Θε ς ε λογητ ς...» Τρισάγιον, Κοντάκιον «Τ ν δι µ ς Σταυρωθέντα δε τε πάντες µνήσωµεν...». «Κ ριε λέησον...» (µ ). «Ο ν παντί καιρ...». «Κ ριε λέησον (γ ). ξα, Καί ν ν «Τήν Τιµιωτέραν... ν ν µατι Κυρίου ε λ γησον Πάτερ». Ο Ιερε ς «Ο Θε ς ο κτειρήσαι µ ς...», καί Προεστώς τήν Ε χήν «έσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κ ριε Υ έ µονογενές...». Ωρα ΣΤ. «ε τε προσκυνήσωµεν...», καί ο Ψαλµοί τ ς Εκτης Ωρας. ξα «Σωτηρίαν ε ργάσω ν µέσ ω τ ς γ ς...». Καί ν ν «Οτι ο κ χοµεν παρρησίαν...» καί ρχεται εξι ς Χορ ς ψάλλειν τά Ιδι µελα «Τάδε λέγει Κ ριος το ς Ιουδαίοις...», Αριστερ ς Χορ ς: «Εδωκαν ε ς τ ρ µα µου χολήν...» «Ο νοµοθέται το Ισραήλ...». ξα, Καί ν ν «ε τε χριστοφ ροι λαοί...». Πληρωθέντος το οξαστικο Αναγνώστης ναγινώσκει τήν Προφητείαν. Προκείµενον χος δ. «Κ ριε Κ ριος µ ν... Οτι π ήρθη µεγαλοπρέπειά σου..., Προφητείας Ησα ου τ Ανάγνωσµα», διάκονος «Σοφία. Πρ σχωµεν». Ο Αναγνώστης «Τάδε λέγει Κ ριος. Ιδο συνήσει...», Απ στολος τ ς Στ Ωρας «Πρ ς Ε ραίους πιστολ ς...», διάκονος «Πρ σχωµεν, Σοφία, Πρ σχωµεν», Αναγνώστης «Ο γιάζων καί ο γιαζ µενοι...» ( Ε ρ., 11-18), διάκονος «Σοφία ρθοί κο σω- µεν...», Ιερε ς «Ε ρήνη π σι», καί ναγινώσκει τ Ε αγγέλιον τ ς Στ Ωρας «Ηγοντο σ ν τ Ιησο καί τεροι δ ο, κακο ργοι...» (Λουκ. κγ, 32-49), «ξα τ µακροθυµί α σου...» καί ε θ ς «Ταχ προκαταλα έτωσαν - µ ς...» Τρισάγιον, Κοντάκιον «Τ ν δι µ ς Σταυρωθέντα...». «Κ ριε Ελέησον» (µ ). «Ο ν παντί καιρ...». «Κ ριε λέησον» (γ ). ξα, Καί ν ν «Τήν Τιµιωτέραν... ν ν µατι Κυρίου ε λ γησον Πάτερ». Ο Ιερε ς «Ο

9 224 Θε ς ο κτειρήσαι µ ς...» καί Προεστώς τήν Ε χήν «Θεέ καί Κ ριε τ ν δυνάµεων...». Ωρα Θ. «ε τε προσκυνήσωµεν...», καί ο Ψαλµοί τ ς Ενάτης Ωρας. ξα «Βλέπων λ ηστής...». Καί ν ν «Ο δι µ ς γεννηθείς...», καί ρχεται Αριστερ ς Χορ ς ψάλλειν τ Ιδι µελον «Θάµ ος ν κατιδε ν...», εξι ς Χορ ς: «ιεµερίσαντο τά µάτιά µου αυτο ς...» «Οτε σε Σταυρ προσήλωσαν...». Τ τέλος «...σ ν Πατρί καί Αγί ω Πνε µατι» λαµ άνει Αριστερ ς Χορ ς. Ε τα εξι ς ξα Αριστερ ς Καί ν ν καί ναγινώσκεται µπροσθεν το Εσταυρωµένου ε ς φος ναγνώσεως ποστ λου τ «Σή- µερον κρεµ ται πί ξ λου». ( Ο α καί προτελευτα ος στίχος τρίς) Ακολο θως ο Χοροί ψάλλουσιν α τ δίχορον. Πληρωθέντος το οξαστικο Αναγνώστης ναγινώσκει τήν Προφητείαν Προκείµενον χος πλ.. «Ε πεν φρων ν καρδί α α το... ο κ στι ποι ν... Προφητείας Ιερεµίου τ Ανάγνωσµα». Ο διάκονος «Σοφία. Πρ σχωµεν». Ο Αναγνώστης «Κ ριε, γνώρισ ν µοι...». Ο Απ στολος τ ς Θ Ωρας «Πρ ς Ε ραίους Επιστολ ς...», ιάκονος «Πρ σχωµεν, Σοφία, Πρ σχωµεν», Αναγνώστης «Εχοντες παρρησίαν...» ( Ε ρ. ι 19-31). Ο διάκονος «Σοφία ρθοί κο σωµεν...», Ιερε ς «Ε ρήνη π σι», καί ναγινώσκει τ Ε αγγέλιον τ ς Θ Ωρας «Οτε στα ρωσαν τ ν Ιησο ν...» ( Ιωάν. ιθ, 23-37). «ξα τ µακροθυµί α σου...». Καί ε θ ς Αναγνώστης «Μή δή παραδ ώης µ ς...» Τρισάγιον, Κοντάκιον «Τ ν δι µ ς Σταυρωθέντα...». «Κ ριε λέησον...» (µ ). «Ο ν παντί καιρ...». «Κ ριε λέησον» (γ ). ξα, Καί ν ν «Τήν Τιµιωτέραν... ν ν µατι Κυρίου ε λ γησον Πάτερ». Ο Ιερε ς «Ο Θε ς ο κτειρήσαι µ ς...» καί Προεστώς τήν Ε χήν «έσποτα Κ ριε Ιησο Χριστέ...». Απ λυσις «Ο µπτυσµο ς καί µάστιγας καί κολαφισµο ς καί Σταυρ ν καί θάνατον ποµείνας, διά τήν το κ σµου σωτηρίαν, Χριστ ς ληθιν ς Θε ς µ ν...». «ι ε χ ν...». Ακολουθε : Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (Τ.Μ.Ε. Τυπικ ν Τρι ωδίου 84) Η Ακολουθία το Μ. Εσπερινο τελε ται κατά τήν ν τ Τρι ωδί ω τάξιν καί τήν ν τ ΤΜΕ 84 διατ πωσιν. Εσπέρια: Προοιµιακ ς Τά 5 Ιδι µελα «Π σα κτίσις λλοιο το...» ε ς 6.

10 ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: «Ω π ς παράνοµος συναγωγή...». «Φο ερ ν καί παράδοξον...». 225 Μετά Ε αγγελίου. «Φ ς λαρ ν...» Ο ιάκονος «Εσπέρας» καί ε θ ς µέσως «Προκεί- µενον... διεµερίσαντο τά µάτιά µου...», καί τά Αναγνώσµατα. Μετά τ γ Ανάγνωσµα τ Προκείµενον το Αποστ λου. Απ στολος: «Ο λ γος το Σταυρο...» (Α Κορ. α 18-2). Ε αγγέλιον: «Συµ ο λιον λα ον πάντες ο ρχιερε ς...» (Ματθ. κζ 1-38, Λουκ. κγ 39-43, Ματθ. κζ 39-54, Ιω. ιθ 31-37, Ματθ. κζ 55-61). Υπάρχοντος ιακ νου τ Ε αγγέλιον ναγινώσκεται π µ ωνος. Αναγινωσκοµένου το Ε αγγελίου, ε ς τ σηµε ον «Οψίας δέ γενοµένης λθεν νθρωπος πλο σιος...» ε ς τ ν Ιερέων φέρων πιτραχήλιον καί φελ νιον καί χων ε ς χε ρας λευκήν σινδ να προσέρχεται ε ς τ µέσον το ναο που ε ρίσκεται Εσταυρωµένος καί ποιε τήν ποκαθήλωσιν. Ε ς τ «Λα ών τ σ µα...», καλ πτει διά τ ς σινδ νος τ Σ µα το Εσταυρω- µένου, τ µεταφέρει ν ε λα εί α ε ς τ Αγιον Β µα καί τ τοποθετε πί τ ς Αγίας Τραπέζης. Ο Χορ ς µετά τ πέρας το Ε αγγελίου «ξα σοι, Κ ριε, δ ξα σοι». Ακολουθε Εκτενής «Ε πωµεν πάντες...», Καταξίωσον καί τά Πληρωτικά. Μετά τά Πληρωτικά, ο Χοροί κ τ ς Βορείου Π λης το Ιερο Βή- µατος, ρχονται ψάλλειν τά Απ στιχα «Οτε κ το ξ λου...» µετά τ ν στίχων α τ ν καί κρουοµένων πενθίµως τ ν κωδώνων γίνεται περιφορά το Επιταφίου ντ ς το Ναο καί τοποθέτησίς του ε ς τ πρ ς το το - τοιµασθέν κου ο κλιον. Η ποµπή ξέρχεται το Ιερο Βήµατος προπορευοµένων λαµπαδο χων, τ ν ξαπτερ γων, τ ν ψαλτ ν, καί το διακ νου θυµι ντος. Ο - ερε ς νδεδυµένοι πιτραχήλιον καί φελ νιον, το πρώτου α τ ν φέροντος ν τ δεξι τ Ιερ ν Ε αγγέλιον, α ροντες πί κεφαλ ς α τ ν τ ν Επιτάφιον, ποιο σι τρε ς κ κλους περί τ Κου ο κλιον. Ε τα τιθέασιν α τ ν ε ς τ Κου ο κλιον, αίνουσι µέ νθη καί τοποθετο σιν π α το καί τ Ιερ ν Ε αγγέλιον. Ασπάζονται κολο θως τ Ιερ ν Ε αγγέλιον καί τ ν Επιτάφιον, τ ν Χορ ν ψαλλ ντων, πρ το Κου ουκλίου, τ ξα, Καί ν ν «Σέ τ ν να αλλ µενον...». «Ν ν πολ εις...», τ Τρισάγιον καί τά Απολυτίκια «Ο ε σχήµων

11 226 Ιωσήφ...» µέχρι το «κηδε σας πέθετο». ξα, Καί ν ν «Τα ς Μυροφ ροις γυναιξί...» µέχρι το «δείχθη λλ τριος». Ο διάκονος «Σοφία». Ο Ιερε ς «Ο ν ε λογητ ς...» καί ποιε τήν Απ λυσιν «Ο δι µ ς το ς νθρώπους καί διά τήν µετέραν σωτηρίαν τά φρικτά πάθη καί τ ν ζωοποι- ν Σταυρ ν καί τήν κο σιον ταφήν σαρκί καταδεξάµενος, Χριστ ς ληθιν ς...». 3. ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Η Θε σωµος Ταφή καί ε ς Αδου κάθοδος το Κυρίου καί Θεο καί Σωτ ρος µ ν Ιησο Χριστο. Νικήτα µολογητο, Ιωσήφ το Υµνογράφου. Τ Μεγάλ η Παρασκευ σπέρας: Ψάλλεται Ορθρος το Μ. Σα άτου, τοι κολουθία το Επιταφίου Θρήνου κατά τήν ν τ Τ.Μ.Ε 85 διατ πωσιν. Ο Ιερε ς «Ε λογητ ς Θε ς», τ Τρισάγιον, τά Τροπάρια «Σ σον, Κ ριε, τ ν λα ν σου» καί Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος» τά Απολυτίκια «Ο ε σχήµων Ιωσήφ» µέχρι το «κηδε σας πέθετο», ξα «Οτε κατ λθες» λ κληρον, Καί ν ν «Τα ς Μυροφ ροις» µέχρι το «δείχθη λλ τριος». Ε τα µικρά Συναπτή π το Ιερέως µετ κφωνήσεως «Οτι σ ν τ κράτος», καί ψάλλονται τά Καθίσµατα «Σινδ νι καθαρ», ξα, Καί ν ν «Εξέστησαν χοροί». Ο Ν χ µα καί κολο θως ψάλλεται Κανών «Κ µατι θαλάσσης» ε ς 6 Τροπάρια ν κάστ η Ωδ καί πάλιν Ε ρµ ς. Απ Γ Ωδ ς ψάλλεται τ Κάθισµα «Τ ν Τάφον σου, Σωτήρ». Αφ Στ Ωδ ς ναγινώσκονται τ Κοντάκιον, Ο κος, τ Μηνολ γιον τ ς µέρας καί τ Υπ µνηµα το Τρι ωδίου. Μετά τ ν ν τέλει τ ς Η Ωδ ς Ε ρ- µ ν, ιάκονος κφωνε «Τήν Θεοτ κον καί µητέρα» καί ψάλλεται Θ Ωδή ε ς τ τέλος τ ς ποίας ο Ιερε ς ξέρχονται το Ιερο Βήµατος θυµι ντες τ ν Επιτάφιον καί τ ν λα ν. Ακολο θως στανται πρ το Επιταφίου, που ψάλλουσι µετά τ ν Χορ ν τά Εγκώµια ε ς Στάσεις τρε ς. Ε ς τ τέλος τ ς Α Στάσεως γίνεται µικρά Συναπτή µέ κφώνησιν «Οτι η λ γηταί σου τ νοµα» καί ε ς τ τ ς πίσης µικρά Συναπτή µέ κφώνησιν «Οτι Αγιος ε Θε ς µ ν, πί θρ νου δ ξης τ ν Χερου είµ - παναπαυ µενος». Ε ς τ Εγκώµιον «Ερραναν τ ν τάφον» τ ς γ Στάσεως, Επιτάφιος αίνεται διά οδοστάγµατος καί οδοπετάλων. Πληρωθέντων τ ν Εγκωµίων, γίνεται µικρά Συναπτή µέ κφώνησιν «Σ γάρ ε Βασιλε ς τ ς ε ρήνης» καί ψάλλονται τά Αναστάσιµα Ε λογητάρια ργ ς. Ακολο θως γίνεται καί πάλιν µικρά Συναπτή µετ κφωνήσεως «Οτι σέ α νο σι» καί ψάλλεται ς Εξαποστειλάριον στίχος «Αγιος Κ ριος

12 227 Θε ς µ ν» τρίς, µ νον. Ε ς το ς Α νους τά 4 Ιδι µελα «Σήµερον συνέχει τάφος». ξα «Τήν σήµερον µυστικ ς», Καί ν ν «Υπερευλογηµένη». οξολογία Μεγάλη. Ε ς τ σµατικ ν «Αγιος Θε ς» γίνεται ξοδος καί περιφορά το Επιταφίου πέριξ το ναο µετά το ερο Ε αγγελίου, τ πο ον κρατε Ιερε ς. Επανελθο σης τ ς ποµπ ς ε ς τ ν να ν, Ιερε ς κφωνε κ τ ς Ωραίας Π λης «Πρ σχωµεν. Ε ρήνη π σι. Σοφία» καί ε σάγεται πιτάφιος ε ς τ Ιερ ν, που λιτανε εται πέριξ τ ς Αγίας Τραπέζης, ψαλλοµένων τ ν πολυτικίων «Οτε κατ λθες», «Τα ς Μυροφ ροις» καί «Ο ε σχήµων». Ε ς τ τέλος το Τροπαρίου το του, καί συγκεκριµένως ε ς τ ν στίχον «κηδε σας πέθετο», Επιτάφιος ναποτίθεται πί τ ς Αγίας Τραπέζης. Ε θ ς Αναγνώστης ναγινώσκει τ Τροπάριον τ ς Προφητείας, τήν Προφητείαν ( Ιεζ. λζ 1-14) καί τ ν Απ στολον (Α Κορ. ε 6-8, Γαλ. γ 13-14) ε ς τ τέλος το ποίου πισυνάπτονται ο στίχοι «Αναστήτω Θε ς» καί ε θ ς τ Ε αγγέλιον (Ματθ. κζ 62-66), π το Ιερέως - π τ ς Ωραίας Π λης. Η Εκτενής «Ε πωµεν πάντες», τά Πληρωτικά µε κφώνησιν «Οτι Θε ς λέους», «Ε ρήνη π σι...» ε χή τ ς κεφαλοκλισίας «Κ ριε, γιε, ν ψηλο ς», κφώνησις «Σ ν γάρ στι» «Σοφία. Ο ν ε λογητ ς» καί Απ λυσις «Ο δι µ ς το ς νθρώπους καί διά τήν µετέραν σωτηρίαν», ς τ πρω. Εσπέρια: ξα: Κα ν ν: Ε σοδος: Τ Μ. Σα άτ ω πρω : ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Προοιµιακ ς. Τά 4 Αναστάσιµα Στιχηρά το α χου. «Τάς σπερινάς µ ν ε χάς...» κτλ καί τά 3 Ιδι µελα τ ς µέρας. «Σήµερον Αδης στένων ο-...», ε ς 4. Τ Ιδι µελον «Τήν σήµερον µυστικ ς...». «Τήν παγκ σµιον δ ξαν...». Μετ Ε αγγελίου - «Φ ς λαρ ν...» καί ε θ ς τά Αναγνώσµατα. α. - Γενέσεως τ νάγνωσµα «Εν ρχ ποίησεν Θε ς...».

13 Προφητείας Ιων τ νάγνωσµα «Εγένετο λ γος Κυρίου...». γ. - Προφητείας ανιήλ τ Ανάγνωσµα «Ετους κτωκαιδεκάτου...». (Τά νωτέρω Αναγνώσµατα ε ς τ Τρι ώδιον χουσιν ντιστοίχως ρίθµησιν α, δ, καί ιε ). Ε ς τ τέλος το τρίτου Αναγνώσµατος ψάλλοµεν ε ς χον α. «Τ ν Κ ριον µνε τε καί περυψο τε ε ς πάντας το ς α νας», τ πο ον καί - παναλαµ άνεται ε ς τ τέλος κάστου στίχου τ ς η Ωδ ς µέχρι τέλους, ς ν τ Τρι ωδί ω. Ε τα: «Το Κυρίου δεηθ µεν» καί κφώνησις «Οτι Αγιος ε...». Αντί Τρισαγίου: «Οσοι ε ς Χριστ ν...». Απ στολος: Ε αγγέλιον: Μεγάλου Σα άτου. «Οσοι ε ς Χριστ ν απτίσθηµεν...» ( Ρωµ. ς, 3-11). Μετά τ πέρας το Αποστ λου δέν ψάλλεται τ «Αλληλο ϊα» λλ ντ α το λειτουργ ν Ιερε ς ξερχ µενος ε ς τά ηµ θυρα καί σκορπίζων φ λλα δάφνης ψάλλει ε ς χον Βαρ ν τ «Ανάστα Θε ς...», τ πο ον παναλαµ άνουσιν ο Χοροί ναλλάξ µετά τ ν ψαλµικ ν στίχων, ς ν τ Τρι ωδί ω, µέχρις του Ιερε ς περιέλθ η λον τ ν Να ν. Μεγάλου Σα άτου «Οψέ Σα άτων...» (Ματθ. κη, 1-20). Η Θ. Λειτουργία το Μεγάλου Βασιλείου. Αντί το Χερου ικο, µνος «Σιγησάτω π σα σάρξ ροτεία...». Η Ε σοδος τ ν Τιµίων ώρων γίνεται µετά τήν φράσιν «πάσης ρχ ς καί ξουσίας», καί ε θ ς Χορ ς συµπληρώνει τ ν µνον π το σηµείου «Τά πολυ µµατα Χερου είµ...», καί ξ ς. Ε ς τ Εξαιρέτως: «Επί σοί χαίρει...». Κοινωνικ ν: «Εξηγέρθη, ς πν ν Κ ριος, καί νέστη σ ώζων µ ς. Αλληλο ϊα». Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς», ε ς χον, ε ρµολογικ ς, τ «Μνήσθητι, ε σπλαχνε, καί µ ν, καθώς µνηµ νευσας το λ ηστο ν τ ασιλεί α τ ν ο ραν ν».

14 Απ λυσις: «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...» Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Η Ζωηφ ρος Ανάστασις το Κυρίου καί Θεο καί Σωτ ρος µ ν Ιησο Χριστο. Γεωργίου το ν Μαλε σίου, Θεων Θεσσαλονίκης. (Τ.Μ.Ε. Τυπικ ν Πεντηκοσταρίου 1, 2). Τ Σα άτ ω σπέρας: Περί τήν 11ην µ.µ. ρχεται τ Μεσονυκτικ ν. Ο Ιερε ς: «Ε λογητ ς Θε ς µ ν...», «ξα σοι Θε ς µ ν...» «Βασιλε Ο ράνιε...», Τρισάγιον, «Κ ριε λέησον» (ι ). ξα, Καί ν ν «ε τε προσκυνήσωµεν...», Ν (χ µα) καί µέσως ψάλλεται Κανών «Κ µατι θαλάσσης» ε ς 6 Τροπάρια ν κάστ η Ωδ µετά στίχου «ξα σοι, Θε ς - µ ν, δ ξα σοι». Ε ς τ τέλος κάστης Ωδ ς παναλαµ άνεται Ε ρµ ς α τ ς. Τ µετά την Γ Ωδήν κάθισµα καθώς καί τ µετά τήν ΣΤ Ωδήν Κοντάκιον καί Ο κος καί Συναξάριον ο λέγονται. Μετά τήν Θ Ωδήν λέγεται - π το Ιερο Βήµατος τ Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Οτε κατ λθες...». Η Εκτενής «Ελέησον µ ς Θε ς...» καί µετά τήν κφώνησιν «Οτι λεήµων...» Απ λυσις «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Μετά τα τα Ιερε ς στάµενος πρ τ ς Ωραίας Π λης καί λέπων πρ ς δυσµάς, κρατ ν τρίκηρον νηµµένον κ τ ς κοιµήτου κανδήλας, προσκαλε το ς πιστο ς να νάψωσι τάς λαµπάδας α τ ν, ψάλλων ε ς - χον πλ. α τ : «ε τε λά ετε φ ς κ το νεσπέρου φωτ ς καί δοξάσατε Χριστ ν τ ν ναστάντα κ νεκρ ν». Τ α τ παναλαµ άνεται πολλάκις π τ ν χορ ν. Εν συνεχεί α Ιερε ς κρατ ν τ Ε αγγέλιον καί τ τρίκηρον, ξέρχεται µετά τ ν Χορ ν καί το λαο, το ναο, προπορευοµένων λαµπάδων καί ξαπτερ γων, ψάλλων τ γνωστ ν ς «Καλ ς Λ γος» τροπάριον «Τήν νάστασίν σου, Χριστέ Σωτήρ, γγελοι µνο σιν ν ο ρανο ς. Καί µ ς το ς πί γ ς καταξίωσον, ν καθαρ καρδί α σέ δοξάζειν». Τ α τ παναλαµ άνεται µέχρις του φθάσωσιν ε ς τήν ξέδραν που θά γίν η τελετή τ ς Αναστάσεως. Φθάσαντες ε ς τήν ξέδραν διάκονος κφωνε : «Καί - πέρ το καταξιωθ ναι µ ς...» καί Ιερε ς ναγινώσκει τ Β Εωθιν ν Ε αγγέλιον. Μετά τήν νάγνωσιν το Ε αγγελίου, λα ών θυµιατ ν καί θυµι ν τ Ιερ ν Ε αγγέλιον καί τήν Ε κ να τ ς Αναστάσεως, Ιερε ς κφωνε : «ξα τ Αγί α καί Οµοουσί ω καί Ζ ωοποι καί Αδιαιρέτ ω Τριάδι, πάντοτε ν ν καί εί καί ε ς το ς α νας τ ν α ώνων». Καί ψάλλεται τ

15 230 «Χριστ ς Ανέστη...» τρίς. Το το ψάλλεται καί ξάκις π τ ν Χορ ν, το Ιερέως παγγέλλοντος το ς στίχους «Αναστήτω Θε ς...» ( δε το ς στίχους ε ς τ Γ Αντίφωνον, κατωτέρω), καθώς καί τ ξα, Καί ν ν. Ακολο θως ψάλλεται καί πάλιν ργ ς τ «Χριστ ς Ανέστη...» ( παξ) π το Ιερέως καί λέγονται π το διακ νου τά Ε ρηνικά. Μετά τήν κφώνησιν «Οτι πρέπει σοι...» πανερχ µεθα ε ς τ ν να ν, ψαλλοµένου το Καν νος το Πάσχα «Αναστάσεως µέρα...» ε ς 6 Τροπάρια ν κάστ η Ωδ µετά στίχου «ξα τ Αγί α Αναστάσει σου Κ ριε», ε ς δέ τά δ ο τελευτα α ξα, Καί ν ν. Ε ς τ τέλος κάστης Ωδ ς παναλαµ άνεται Ε ρµ ς ς Κατα ασία, τ «Χριστ ς νέστη...» (τρίς) καί τ «Αναστάς Ιησο ς...» ( παξ). Γίνεται καί µικρά Συναπτή ε ς κάστην Ωδήν µέ τάς κολο θους κφωνήσεις: Μετά τήν α Ωδήν: Οτι Σ ν τ κράτος... Μετά τήν γ Ωδήν: Οτι Σ ε Θε ς µ ν... Μετά τήν δ Ωδήν: Οτι γαθ ς καί φιλάνθρωπος... Μετά τήν ε Ωδήν: Οτι γίασται καί δεδ ξασται... Μετά τήν στ Ωδήν: Σ γάρ ε Βασιλε ς... Μετά τήν ζ Ωδήν: Ε η τ κράτος τ ς Βασιλείας σου... Μετά τήν η Ωδήν: Οτι η λ γηταί Σου τ νοµα... Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Αντί Τιµιωτέρας: Η Υπακοή «Προλα ο σαι τ ν Ορθρον...» καί µέσως δ Ωδή: «Επί τ ς Θείας φυλακ ς...». Κοντάκιον «Ε καί ν τάφ ω...» καί Ο κος «Τ ν πρ λίου Ηλιον...». Συναξάριον τ ς - µέρας καί τ Υπ µνηµα το Πεντηκοσταρίου. Αµέσως τ «Ανάστασιν Χριστο» (τρίς) ρχοµένου το Ιερέως, καί τ «Αναστάς Ιησο ς...». Η Θ Ωδή το Καν νος µετά τ ν Μεγαλυναρίων ς κολο θως: 1. Μεγάλυνον, ψυχή µου, τ ν θελουσίως παθ ντα καί ταφέντα καί ξαναστάντα τριήµερον κ τάφου. «Φωτίζου, φωτίζου...»

16 Μεγάλυνον, ψυχή µου, τ ν ξαναστάντα, τριήµερον κ τάφου, Χριστ ν τ ν ζωοδ την. «Φωτίζου, φωτίζου...» 3. Χριστ ς τ Καιν ν Πάσχα, τ ζω θυτον θ µα, µν ς Θεο α ρων τήν µαρτίαν κ σµου. «Ω θείας! φίλης!...» 4. Σήµερον π σα κτίσις, γάλλεται καί χαίρει, τι Χριστ ς νέστη, καί Αδης σκυλε θη. «Ω θείας! φίλης!...» 5. ξα... Μεγάλυνον ψυχή µου, τ ς τρισυποστάτου καί διαιρέτου Θε τητος τ κράτος. «Ω Πάσχα τ µέγα...» 6. Καί ν ν... Χα ρε, Παρθένε, χα ρε, χα ρε ε λογηµένη, χα ρε δεδοξασµένη, σ ς γάρ Υ ς νέστη τριήµερος κ τάφου. «Ω Πάσχα τ µέγα...» Κατα ασία. «Ο Αγγελος α τ Κεχαριτωµέν η, Αγνή, Παρθένε χα ρε, καί πάλιν ρ χα ρε, σ ς Υ ς νέστη, τριήµερος κ τάφου». «Φωτίζου, Φωτίζου...» «Χριστ ς Ανέστη...» (τρίς) καί «Αναστάς Ιησο ς...» ( παξ). Συναπτή µικρά. Εκφώνησις «Οτι σέ α νο σι...». Εξαποστειλάριον: «Σαρκί πνώσας...» (τρίς). Α νοι: ξα, Καί ν ν: Τά 4 Στιχηρά Αναστάσιµα το α χου «Υµνο - µεν σου Χριστέ...» καί τά 4 Στιχηρά το Πάσχα «Πάσχα ερ ν...» µετά τ ν στίχων α τ ν. «Αναστάσεως µέρα...» µέχρι το «Καί ο τω οήσωµεν», π τε Χορ ς ψάλλει τ «Χριστ ς Ανέστη...» τ πο ον παναλαµ άνει α καί πάλιν Χορ ς καί ο τως ρχεται Θ. Λειτουργία διά τ ς κφωνήσεως π το Ιερέως το «Ε λογηµένη Βασιλεία...». ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τελε ται Θεία Λειτουργία Ιωάννου το Χρυσοστ µου. Μετά τ «Ε λογηµένη Βασιλεία...» ψάλλεται δεκάκις τ «Χρι-

17 232 στ ς Ανέστη...», τρίς π το Βήµατος καί ξάκις π τ ν Χορ ν, το ιακ νου ( το Ιερέως) παγγέλλοντος π τ ς Ωραίας Π λης το ς στίχους «Αναστήτω Θε ς...» καθώς καί το ξα καί Καί ν ν, καί πάλιν - παξ π το Βήµατος. Τά Ε ρηνικά καί κολο θως τά Αντίφωνα το Πάσχα ς ξ ς: Αντίφωνον Α. ñ Αλαλάξατε τ Κυρί ω π σα γ. ñ Ψάλατε δή τ ν µατι α το. ñ Ε πατε τ Θε ς φο ερά τά ργα σου. ñ Π σα γ προσκυνησάτωσάν σοι καί ψαλάτωσάν σοι. ñ ξα, Καί ν ν. «Τα ς πρεσ είαις τ ς Θεοτ κου...» Αντίφωνον Β. ñ Ο Θε ς ο κτειρήσαι µ ς καί ε λογήσαι µ ς. ñ Επιφάναι τ πρ σωπον α το φ µ ς καί λεήσαι µ ς. ñ Το γν ναι ν τ γ τήν δ ν σου, ν π σιν θνεσι τ σωτήρι ν σου. ñ Εξοµολογησάσθωσάν σοι λαοί Θε ς, ξοµολογησάσθωσάν σοι λαοί πάντες. «Σ σον µ ς, Y έ Θεο, ναστάς κ νεκρ ν, ψάλλοντάς Σοι Aλληλο ϊα» ξα, Καί ν ν «Ο Μονογενής...».

18 Αντίφωνον Γ. 233 ñ Αναστήτω Θε ς καί διασκορπισθήτωσαν ο χθροί α το καί φυγέτωσαν π προσώπου α το ο µισο ντες α τ ν. ñ Ως κλείπει καπν ς κλιπέτωσαν, ς τήκεται κηρ ς π προσώπου πυρ ς. ñ Ο τως πολο νται ο µαρτωλοί π προσώπου το Θεο καί ο δίκαιοι ε φρανθήτωσαν. ñ Α τη µέρα ν ποίησεν Κ ριος, γαλλιασώµεθα καί ε φρανθ µεν ν α τ. «Χριστ ς νέστη κ νεκρ ν...». Ε σοδικ ν: «Εν Εκκλησίαις ε λογε τε τ ν Θε ν, Κ ριον κ πηγ ν Ισραήλ, Σ σον µ ς, Υ έ Θεο, ναστάς κ νεκρ ν, ψάλλοντάς Σοι Αλληλο ϊα». (Tά Aντίφωνα το Πάσχα καί τ Ε σοδικ ν το το ψάλλονται καθ κάστην µέχρι τ ς Αποδ σεως το Πάσχα). Ε θ ς τ «Χριστ ς νέστη...» καί Υπακοή «Προλα ο σαι τ ν ρθρον...». Κοντάκιον: «Ε καί ν τάφ ω...». Αντί Τρισαγίου: «Οσοι ε ς Χριστ ν...». (Τ «Οσοι ε ς Χριστ ν...» ψάλλεται µέχρι καί το Σα άτου τ ς ιακαινησίµου καθώς καί τήν µέραν τ ς Αποδ σεως το Πάσχα). Απ στολος: Το Πάσχα «Τ ν µέν πρ τον λ γον...» (Πράξ. α, 1-8). Ε αγγέλιον: Το Πάσχα «Εν ρχ ν Λ γος...» ( Ιω, α 1-17). Ε ς τ Εξαιρέτως: «Ο Αγγελος α... Φωτίζου, φωτίζου...». Κοινωνικ ν: «Σ µα Χριστο µεταλά ετε, πηγ ς θανάτου γε σασθε. Αλληλο ϊα». Αντ το «Ε δοµεν τ φ ς»:«χριστ ς νέστη...». Αντί το «Ε η τ νοµα Κυρίου»: «Χριστ ς Ανέστη...» τρίς. (Χ µα).

19 234 Εν συνεχεί α ναγινώσκεται Κατηχητικ ς λ γος το Ιερο Χρυσοστ µου «Ε τις ε σε ής καί φιλ θεος...». Ε ς τ τέλος το λ γου, τ πολυτίκιον το γίου Ιωάννου το Χρυσοστ µου «Η το στ µατ ς σου...». Απ λυσις: Γίνεται διαλογική ς κολο θως: «Το Κυρίου δεηθ - µεν», «Ε λογία Κυρίου...», «ξα σοι Θε ς µ ν, δ ξα σοι. Ο ναστάς κ νεκρ ν... λεήσαι καί σώσαι µ ς ς γαθ ς καί φιλάνθρωπος». Ο Ιερε ς πρ ς τ ν λα ν: «Χριστ ς νέστη». Ο λα ς «Αληθ ς νέστη». Τ α τ παναλαµ άνεται κ τρίτου. Ακολο θως Ιερε ς: «ξα τ Α το τριηµέρ ω γέρσει». Καί λα ς: «Προσκυνο µεν Α το τήν τριήµερον γερσιν». Καί Ιερε ς κατακλείει διά το «Χριστ ς νέστη...» ( λον). Σηµείωσις: Τ «Χριστ ς Ανέστη...» (χ µα) ντί το «Ε η τ νοµα Κυρίου...» καθώς καί διαλογική π λυσις γίνονται µέχρι καί το Σα άτου τ ς ιακαινησί- µου. Η Θ το Πάσχα. Απ τ ς σήµερον Κυριακ ς µέχρι καί το Σα άτου τ ς ιακαινησίµου, καθώς καί τήν µέραν τ ς Αποδ σεως το Πάσχα, ντί τ ς πρ το Εσπερινο Θ Ωρας, το Μεσονυκτικο καί το Αποδείπνου, τελε ται - κ λουθος ναρκτήριος κολουθία, γνωστή ς Θ το Πάσχα: ( Ολα χ µα). «Ε λογητ ς Θε ς...», «Χριστ ς νέστη...» (γ ), «Ανάστασιν Χριστο θεασάµενοι...» (γ ), «Προλα ο σαι τ ν ρθρον...», «Ε καί ν τάφ ω κατ λθες...», «Εν τάφ ω σωµατικ ς...», ξα «Ως ζωηφ ρος ς παραδείσου ραι τερος...», Καί ν ν «Τ το Υψίστου γιασµένον...» «Κ ριε λέησον» (µ ), ξα, Καί ν ν «Τήν Τιµιωτέραν...», «Εν ν µατι Κυρίου...», «ι ε χ ν...». Η ς νω κολουθία παναλαµ άνεται τρίς καί ε τα γίνεται π λυσις πισφραγιζοµένη διά το «ι ε χ ν τ ν Aγίων...». Ε ς τ Απ δειπνον πρ τ ς Απολ σεως λέγεται καί ε χή «Κ ριε, Κ ριε, υσάµενος µ ς π παντ ς έλους...». Τ Κυριακ το Πάσχα σπέρας. Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ( Εσπεριν ς τ ς Αγάπης). Μετά τήν Θ το Πάσχα, Ιερε ς νδ εται πασαν τήν Ιερατικήν α το στολήν καί λα ών θυµιατ ν θυµι πρ τ ς Αγίας Τραπέζης κφων ν: «ξα τ Αγί α καί Οµοουσί ω καί Ζωοποι καί Αδιαιρέτ ω Τριάδι, πάντοτε, ν ν καί εί καί ε ς το ς α νας τ ν α ώνων». Ε τα ψάλ-

20 235 λεται τ «Χριστ ς νέστη» τρίς κ το Βήµατος καί ξάκις π τ ν Χορ ν, το διακ νου παγγέλλοντος π τ ς Ωραίας Π λης το ς στίχους «Αναστήτω Θε ς...», καί ε τα πάλιν π το Βήµατος παξ. Εν συνεχεί α λέγονται τά Ε ρηνικά καί ρχονται ο χοροί το «Κ ριε κέκραξα...» ( Ηχος ). Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: Τά Στιχηρά Αναστάσιµα το χου «Τ ν πρ α ώνων κ Πατρ ς γεννηθέντα...» ε ς 6. «Τ ν σωτήριον µνον...». Τ α Θεοτοκίον το χου «Παρ λθεν σκιά το ν µου...». Μετά Ε αγγελίου. «Φ ς λαρ ν...» καί τ Μέγα Προκείµενον «Τίς Θε ς µέγας...» µετά τ ν στίχων α το ς ν τ Πεντηκοσταρί ω. Αµέσως: «Καί πέρ το καταξιωθ ναι - µ ς...» καί ναγινώσκεται τ Ε αγγέλιον το Εσπερινο τ ς Αναστάσεως. Ακολουθε Εκτενής «Ε πωµεν πάντες...», «Καταξίωσον...», καί τά Πληρωτικά. Μετά τήν κφώνησιν «Ε η τ κράτος...», Τ Αναστάσιµον Στιχηρ ν «Η νάστασίς σου Χριστέ Σωτήρ...» καί τά στιχηρά το Πάσχα «Πάσχα ερ ν...» µετά τ ν στίχων α τ ν. Ψαλλοµένων τ ν Πασχαλίων στιχηρ ν γίνεται λιτανεία πέριξ το ναο. «Αναστάσεως µέρα...» τ «Χριστ ς νέστη...» (τρίς). Απ λυσις: «Ο ναστάς...» (διαλογική ς ν τ Λειτουργί α το Πάσχα). ( Η Αρτοκλασία καθ λην τήν ιακαινήσιµον δοµάδα γίνεται α τήν τήν στιγµήν ψαλλοµένου το «Χριστ ς Ανέστη...»). Μετά τήν Αρτοκλασίαν τ «Χριστ ς νέστη...» (τρίς) χ µα, καί π λυσις «Ο ναστάς...» διαλογική, ς ν τ Λειτουργί α το Πάσχα. Σηµειώσεις: 1. Τ «Ν ν πολ εις...» µετά το Τρισαγίου δέν λέγεται καθ λην τήν ιακαινήσιµον δοµάδα καθώς καί κατά τ ν Εσπεριν ν τ ς Αποδ σεως το Πάσχα. 2. Ε ς το ς Εσπερινο ς τ ς ιακαινησίµου Ε δοµάδος ψάλλονται τά µεγάλα

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0 MHN IOYNIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΤΡΙΤΗ. Ιουστίνου φιλοσ φου καί µάρτυρος, Ιο στου, Χαρίτωνος καί Χαριτο ς µαρτ ρων. 2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Νικηφ ρου Αρχιεπισκ που Κωνσταντινουπ λεως το Ο- µολογητο. Σήµερον γει τά νοµαστήριά

Διαβάστε περισσότερα

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6).

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6). MHN MA O EXøN HMEPA 3 1 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ιερεµίου το Προφήτου, Ισιδώρας Οσίας. Παναρέτου - πισκ που Πάφου (1791). Η κολουθία το Αγίου Παναρέτου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

MHN OKTøBPIO. EXøN HMEPA 3 1. 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου

MHN OKTøBPIO. EXøN HMEPA 3 1. 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου MHN OKTøBPIO EXøN HMEPA 3 1 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου Κουκουζέλους σίου. Μνήµην πιτελο µεν τ ς γίας Σκέπης τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου. 2. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Κυπριανο Ιεροµάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

MHN IOY IO. EXøN HMEPA 3 1. 1.ΠΕΜΠΤΗ. Κοσµ καί αµιανο τ ν Αναργ ρων, Κωνσταντίνου το Αλαµάνου.

MHN IOY IO. EXøN HMEPA 3 1. 1.ΠΕΜΠΤΗ. Κοσµ καί αµιανο τ ν Αναργ ρων, Κωνσταντίνου το Αλαµάνου. MHN IOY IO EXøN HMEPA 3 1 1.ΠΕΜΠΤΗ. Κοσµ καί αµιανο τ ν Αναργ ρων, Κωνσταντίνου το Αλαµάνου. Η Ακολουθία το Αγίου Κωνσταντίνου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Η κολουθία ψάλλεται ς χει ν τ Μηναί ω. Καί

Διαβάστε περισσότερα

MHN AY OY TO. Απ σήµερον ρχεται νηστεία το εκαπενταυγο στου.

MHN AY OY TO. Απ σήµερον ρχεται νηστεία το εκαπενταυγο στου. MER_B_DIATAX_MHNES 17-12-10 09:30 ΠM Σελίδα316 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΕΥΤΕΡΑ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3).

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3). MER_B_DIATAX_MHNES 17-12-10 09:30 ΠM Σελίδα339 MHN E TEMBPIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΠΕΜΠΤΗ. Αρχή τ ς Ινδίκτου, τοι το νέου τους. Συµεών το Στυλίτου. Ιησο το Ναυ. Σ ναξις τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου τ ν Μιασην ν.

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη Κανόνας της Ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως Ωδή α. Ήχος β. Δευτε λαοι GBa Α h ρτος A ζω A a ης > αι > ω > νι >B ζου b σης b γε F a νε b σθω b ω b a μοι > το H Σω b μα > σου b το AB Αγ b ι b ον > ε A ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. EΠIΣKEΨEΩΣ EIΣ KYΠPON THΣ A.M. TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΠPAΓAΣ KAI ΠAΣHΣ TΣEXIAΣ KAI ΣΛOBAKIAΣ κ.κ. XPIΣTOΦOPOY

ΠPOΓPAMMA. EΠIΣKEΨEΩΣ EIΣ KYΠPON THΣ A.M. TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΠPAΓAΣ KAI ΠAΣHΣ TΣEXIAΣ KAI ΣΛOBAKIAΣ κ.κ. XPIΣTOΦOPOY ΠPOΓPAMMA EΠIΣKEΨEΩΣ EIΣ KYΠPON THΣ A.M. TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΠPAΓAΣ KAI ΠAΣHΣ TΣEXIAΣ KAI ΣΛOBAKIAΣ κ.κ. XPIΣTOΦOPOY (22) 25-31 IANOYAPIOY 2011 H A.M. Aρχιεπίσκοπος Πράγας καί πάσης Tσεχίας καί Σλο ακίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου Λαμπρή, αλλά και συνάμα λιτή ήταν η Ακολουθία στην γυναικεία Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας, που τελέστηκε το Σάββατο της Διακαινησιμού προεξάρχοντος του Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι ΧΕΡΟΥΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΑ ΚΟΙΩΙΚΟ ΗΧΟΣ Λ. ΧΕΡΟΥΙΚΟ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ) ΗΧΟΣ Λ. Ἦχος η N Οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τ Χ ρο ο ο ο χ ρο βι ι ι ι ι ι ιµ µ µ στι ι κω ως ι κο νι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι 22 ΜΑΪΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ἦχος γʹ. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα