MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν."

Transcript

1 MHN A PI IO EXøN HMEPA ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ η σπέρας: Μετά τ πέρας το Αποδείπνου ε ς τινα µέρη τελε ται τ Αγιον Ε χέλαιον καί κολο θως πισυνάπτεται Ορθρος τ ς Μ. Πέµπτης. Αλλαχο προηγε ται Ορθρος τ ς Μ. Πέµπτης καί κολουθε τ µυστήριον το Ε χελαίου. Ο Ορθρος τ ς Μ. Πέµπτης τελε ται κατά τήν κ λουθον τυπικήν διάταξιν: (Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τρι ωδίου 78). Ο Ιερε ς «Ε λογητ ς Θε ς», «ξα σοι Θε ς µ ν...» «Βασιλε ο ράνιε...», τ Τρισάγιον, «Κ ριε λέησον» (ι ), «ε τε προσκυνήσω- µεν» καί Βασιλική κολουθία «Επακο σαι σου» ργ ς, καθ ν Ιερε ς θυµι τ ν να ν διά κατσίου. Τρισάγιον. Τά Τροπάρια «Σ σον, Κ ριε τ ν λα ν σου» καί Εξάψαλµος. Μετά τά Ε ρηνικά, ψάλλεται τ «Αλληλο ϊα» (ι ) µετά τ ν στίχων «Εκ νυκτ ς ρθρίζει τ πνε µά µου» καί τ Τροπάριον «Οτε ο νδοξοι µαθηταί» (τρίς). Ε τα ναγινώσκεται τ Ε αγγέλιον το Ορθρου (Λουκ. κ 1-39). Ο Ν χ µα. Εν συνεχεί α ψάλλεται Κανών το Τρι ωδίου ε ς 4 Τροπάρια ν κάστ η Ωδ νευ στίχων. Ε ς τ τέλος κάστης Ωδ ς παναλαµ άνεται Ε ρµ ς α τ ς. Απ Γ Ωδ ς ψάλλονται τά 3 Καθίσµατα. Αφ Στ Ωδ ς ναγινώσκονται τ Κοντάκιον, Ο κος, τ Μηνολ γιον τ ς µέρας καί τ Υπ µνηµα το Τρι ωδίου. Ακολο -

2 217 θως ψάλλονται α Ζ καί Η Ωδαί. Μετά τ ν ν τέλει τ ς Η Ωδ ς Ε ρµ ν, το ποίου προηγε ται τ «Α νο µεν, ε λογο µεν καί προσκυνο µεν τ ν Κ ριον» Ιερε ς κφωνε «Τήν Θεοτ κον καί Μητέρα το φωτ ς» καί ψάλλεται Θ Ωδή. Μετά τήν α τησιν τ Εξαποστειλάριον «Τ ν νυµφ νά σου λέπω» (τρίς). Ε ς το ς Α νους τά 4 Ιδι µελα «Συντρέχει λοιπ ν». ξα, Καί ν ν «Ον κήρυξεν Αµν ν». «Σοί δ ξα πρέπει» καί οξολογία χ µα. Τά Πληρωτικά. Απ στιχα τά 4 Ιδι µελα «Σήµερον τ κατά το Χριστο». ξα «Ο τρ πος σου δολι τητος», Καί ν ν «Μυσταγωγ ν σου, Κ ριε». Αγαθ ν τ ξοµολογε σθαι». Τρισάγιον καί τ Τροπάριον τ ς Προφητείας «Ο απισθείς πέρ γένους νθρώπων...» (χ µα), Προφητεία, Εκτενής π το Ιερέως καί π λυσις: «Σοφία. Ο ν ε λογητ ς Χριστ ς Θε ς µ ν, πάντοτε ν ν καί εί καί ε ς το ς α νας τ ν α ώνων. ξα σοι, Θε ς, λπίς µ ν, δ ξα σοι. Ο δι περ άλλουσαν γαθ τητα δ ν ρίστην τήν ταπείνωσιν ποδείξας ν τ ν ψαι το ς π δας τ ν Μαθητ ν καί µέχρι Σταυρο καί Ταφ ς συγκατα άς µ ν Χριστ ς ληθιν ς...». Τ Αγί α καί Μεγάλ η Πέµπτ η πρω. Τελε ται Εσπεριν ς µετά τ ς Θείας Λειτουργίας το Μ. Βασιλείου. (Κατά τήν προσκοµιδήν ξάγεται σήµερον καί δε τερος Αµν ς, πο ος µετά τ ν καθαγιασµ ν φυλάσσεται διά τάς κτάκτους νάγκας τ ν πιστ ν καθ λον τ τος). Προοιµιακ ς Εσπέρια: Τά 5 Στιχηρά Ιδι µελα τ ν Α νων ε ς 6: «Συντρέχει λοιπ ν...» (δίς), «Ιο δας παράνοµος...», «Ιο δας προδ της...», «Ιο δας δο λος...», «Ον κήρυξεν Αµν ν...». ξα, Καί ν ν: Τ Ιδι µελον «Γέννηµα χιδν ν...». Ε σοδος: Μετ Ε αγγελίου. «Φ ς λαρ ν...» καί τά Αναγνώσµατα. Ε ς τ τέλος το τρίτου Αναγνώσµατος: «Το Κυρίου δεηθ µεν. Οτι Αγιος ε Θε ς µ ν...» καί ψάλλεται Τρισάγιος Υµνος. Απ στολος: Μεγάλης Πέµπτης. «Εγώ παρέλα ον π το Κυρίου...» (Α Κορ. ια 23-32). Ε αγγέλιον: Μ. Πέµπτης. «Ο δατε τι µετά δ ο µέρας τ Πάσχα γίνεται...» (Ματθ. κς 2-20, Ιω. ιγ 3 -

3 218 17, Ματθ κς 21-39, Λουκ. κ καί Ματθ. κς 40 - κζ 2). Ακολουθε Θεία Λετουργία το Μεγάλου Βασιλείου, ε ς ν ντί το Χερου ικο µνου ψάλλεται τ Τροπάριον «Το δείπνου Σου το µυστικο...». Ε ς τ σηµε ον «ο φίληµα Σοι δώσω καθάπερ Ιο δας...» γίνεται Μεγάλη Ε σοδος καί ε θ ς µέσως µετά τήν Ε σοδον Χορ ς συνεχίζει π το σηµείου «λλ ς λ ηστής...». Ε ς τ Εξαιρέτως: «Επί σοί χαίρει...». Κοινωνικ ν: «Το δείπνου Σου το µυστικο...». Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς...»: «Το δείπνου Σου το µυστικο...». Απ λυσις: «Ο δι περ άλλουσαν γαθ τητα...». Σηµείωσις: Σήµερον ψάλλεται πανηγυρική οξολογία πί τ πετεί ω τ ς νάρξεως το Απελευθερωτικο Αγ νος το 1955, κατά τήν κ λουθον τυπικήν διάταξιν: Τυπική διάταξις οξολογίας πί τ 1 η Απριλίου Ο ιάκονος: Ο Αρχιερε ς: Ο Α Χορ ς: Ο Β Χορ ς: Ο Χοροί: Ο ιάκονος: Ο Α Χορ ς: Ο ιάκονος: Ο Β Χορ ς: Ο ιάκονος: Ο Α Χορ ς: «Ε λ γησον, έσποτα». «Ε λογητ ς Θε ς µ ν...» «Σ σον, Κ ριε, τ ν λα ν σου». «Τ περµάχ ω στρατηγ». Τήν οξολογίαν. «Ελέησον, µ ς Θε ς, κατά τ µέγα λε ς σου, δε µεθά σου, πάκουσον καί λέησον». «Κ ριε λέησον» (τρίς). «Ετι δε µεθα πέρ τ ν ε σε ν καί ρθοδ ξων χριστιαν ν». «Κ ριε λέησον» (τρίς). «Ετι δε µεθα πέρ το Πατρ ς καί Αρχιεπισκ που µ ν (δε νος) καί πάσης τ ς ν Χριστ µ ν δελφ τητος». «Κ ριε λέησον» (τρίς).

4 Ο ιάκονος: Ο Β Χορ ς: Ο ιάκονος: Ο Α Χορ ς: Ο ιάκονος: Ο Β Χορ ς: Ο ιάκονος: Ο Αρχιερε ς: Ο ιάκονος: Ο Α Χορ ς: Ο Αρχιερε ς: «Ετι δε µεθα πέρ πάσης Αρχ ς καί Εξουσίας ν τ Νήσ ω µ ν καί πέρ νισχ σεως το ργου α τ ν». «Κ ριε λέησον» (τρίς). «Ετι δε µεθα πέρ το κατά ξηράν, θάλασσαν καί έρα θνικο µ ν Στρατο καί σ µπαντος το ε λογηµένου Ελληνικο - µ ν Γένους». «Κ ριε λέησον» (τρίς). «Ετι δε µεθα πέρ µακαρίας µνήµης καί α ωνίου ναπα σεως τ ν ψυχ ν τ ν κατά τ ν πελευθερωτικ ν γ να το γωνισαµένων καί πεσ ντων πατέρων καί δελφ ν µ ν». «Α ωνία µνήµη α τ ν». «Ετι δε µεθα πέρ το ε σακο σαι Κ ριον τ ν Θε ν φων ς τ ς δεήσεως µ ν τ ν µαρτωλ ν καί λε σαι µ ς». «Επάκουσον µ ν Θε ς...» «Το Κυρίου δεηθ µεν». «Κ ριε λέησον». Τήν ε χήν, 219 ΕΥΧΗ ΤΗΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ έσποτα Κ ριε, Θε ς τ ν πατέρων µ ν, παντοκράτωρ καί παντοδ ναµος, µ ν ω τ ο λεσθαι ποι ν πάντα καί µετασκευάζων, τ ρρήτ ω καί καταλήπτ ω σοφί α Σου καθαιρ ν δυνάστας καί νυψ ν πένητας, ταπειν ν σχυρο ς καί νορθ ν κατε αγµένους κλ νον πρ ς µ ς τ ο ς Σου καί πρ σδεξαι τάς ντε ξεις µ ν. Εν τ ερ το τ ω να, νθα ο Πατέρες µ ν καί µε ς, ν δουλεί- α διατελο ντες, πλεονάκις πικεκλήµεθα τ µετρ ν Σου λεος καί τήν κραταιάν προστασίαν Σου, ν το ς πέρ λευθερίας γ σιν µ ν, συνήλθοµεν σήµερον καί α θις να ε χαριστηρίους ναπέµψωµέν Σοι δεήσεις. Ε χαριστο µέν Σοι, έσποτα φιλάνθρωπε, τι τ ν λα ν Σου το τον πήλλαξας το ποικιακο ζυγο, ε λογήσας τ ν πέρ λευθερίας ερ ν α το γ να. Αλλά καί ν ν, τ ς παρά Σο οηθείας δε µεθα, τι π δο-

5 220 κιµασίαν νέαν λα ς Σου περι λθεν. Ολ η καρδί α κετε οµέν Σου τήν - γαθ τητα. Ιλέ ω µµατι πιδε καί πί τήν σηµερινήν κάκωσιν τ ς µαρτυρικ ς µ ν Πατρίδος. Μνήσθητι τ ν ν α χµαλωσί α καί µηρεί α ντων - δελφ ν µ ν, τ ν ν διωγµο ς καί κινδ νοις, τ ν ν νάγκαις καί θλίψεσι καί παντ ς το δοκιµαζοµένου λαο Σου. Αποδίωξον πάντα χθρ ν καί πολέµιον π τ ς γ ς τ ν πατέρων µ ν, δ ς λ τρωσιν τ λα Σου, κ τ ς τυραννίας το λλοθρήσκου λευθερίαν καί ε ρήνην π σιν µ ν χάρισαι. Οτι Σ ε δοτήρ τ ς ε ρήνης καί Σοί τήν δ ξαν καί ε χαριστίαν καί προσκ νησιν ναπέµποµεν τ Πατρί καί τ Υ καί τ Αγί ω Πνε µατι, ν ν καί εί καί ε ς το ς α νας τ ν α ώνων, Αµήν. Ο ντεταλµένος: Ο Αρχιερε ς: Ο Χορ ς: Ο Χορ ς: Ο Ιερε ς: Τ ν Πανηγυρικ ν τ ς µέρας. Τήν Απ λυσιν. Τ ν Εθνικ ν Υµνον. «Τ ν εσπ την καί Αρχιερέα...» «ι ε χ ν το Αγίου εσπ του...» 2. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τά Αγια καί Σωτήρια καί Φρικτά Πάθη το Κυρίου καί Θεο καί Σωτ ρος µ ν Ιησο Χριστο. Τίτου Οσίου το θαυµατουργο, Θεοδώρας τ ς παρθενοµάρτυρος. Τ Μ. Πέµπτ η σπέρας: Ψάλλεται Ορθρος τ ς Μ. Παρασκευ ς, τοι κολουθία τ ν γίων Παθ ν, ς χει ν τ Τρι ωδί ω, κατά τήν κ λουθον τυπικήν διάταξιν: (Τ.Μ.Ε. Τυπικ ν Τρι ωδίου 80) Ο Ιερε ς «Ε λογητ ς Θε ς», «ξα σοι Θε ς µ ν...» «Βασιλε ο ράνιε...», τ Τρισάγιον, «Κ ριε λέησον» (ι ), «ε τε προσκυνήσω- µεν» καί Βασιλική κολουθία «Επακο σαι σου» ργ ς, καθ ν Ιερε ς θυµι τ ν να ν διά κατσίου. Τρισάγιον. Τά Τροπάρια «Σ σον, Κ ριε τ ν λα ν σου» καί Εξάψαλµος. Μετά τά Ε ρηνικά, ψάλλεται τ «Αλληλο ϊα» (ι ) µετά τ ν στίχων «Εκ νυκτ ς ρθρίζει τ πνε µά µου» καί τ Τροπάριον «Οτε ο νδοξοι µαθηταί» (τρίς). Μετά το το ναγινώσκεται τ Ε αγγέλιον τ ς ιαθήκης (Α ) ( Ιωάν. ιγ 31-38, ιδ, ιε, ιστ, ιζ - ιη 1). Ε ς τ τέλος το Ε αγγελίου Χορ ς ψάλλει τ «ξα τ µακροθυµί α σου

6 221 Κ ριε, δ ξα σοι». Τ α τ παναλαµ άνουσιν ναλλάξ ο Χοροί ε ς τήν λ ξιν κάστου Ε αγγελίου πλήν το τελευταίου, ε ς τ πο ον ψάλλουσι «ξα σοι, Κ ριε, δ ξα σοι». Εν συνεχεί α ψάλλεται ( ρχεται α Χορ ς) τ α,, καί τ γ Αντίφωνον µετά το Καθίσµατος «Εν τ δείπν ω» καί ναγινώσκεται τ Β Ε αγγέλιον ( Ιωάν. ιη 1-28). Ακολο θως ψάλλεται τ δ, ε, καί στ Αντίφωνον ( ρχεται Χορ ς) µετά το Καθίσµατος «Πο ος σέ τρ πος» καί ναγινώσκεται τ Γ Ε αγγέλιον (Ματθ. κστ 57-75). Ε τα ψάλλεται τ ζ, η, καί θ Αντίφωνον µετά το Καθίσµατος «Ω π ς Ιο δας» καί ναγινώσκεται τ Ε αγγέλιον ( Ιωάν. ιη 28 - ιθ 6). Ακολο θως ψάλλεται τ ι, ια καί ι Αντίφωνον µετά το Καθίσµατος «Οτε παρέστης» καί ναγινώσκεται τ Ε Ε αγγέλιον (Ματθ. κζ 3-32). Εν συνεχεί α ψάλλεται τ ιγ καί ιδ Αντίφωνον. Μετά τα τα γίνεται ξοδος το Σταυρο µετά το Εσταυρωµένου π το Ιερέως, το Ιερέως το Κανονάρχου κφωνο ντος ε ς φος ναγνώσεως Αποστ λου τ α Τροπάριον το ιε Αντιφώνου «Σήµερον κρεµ ται πί ξ λου». (Τ ν α καί τ ν προτελευτα ον στίχον «Προσκυνο µεν σου τά πάθη Χριστέ» λέγει τρίς). Τ α τ Τροπάριον ψάλλεται κολο θως π το εξιο Χορο νευ τ ν παναλήψεων. (Ε ς πλείστους ναο ς γίνεται π µφοτέρων τ ν Χορ ν κατά στίχους ψαλ- µωδία το του) καί ε θ ς τά π λοιπα Τροπάρια το ιε Αντιφώνου. Μετά τ Κάθισµα «Εξηγ ρασας µ ς», ναγινώσκεται τ Στ Ε αγγέλιον (Μάρκ. ιε 16-32). Ε τα ψάλλονται ο Μακαρισµοί µετά το Προκειµένου «ιεµερίσαντο τά µάτιά µου» καί ναγινώσκεται τ Ζ Ε αγγέλιον (Ματθ. κζ 33-54). Ο Ν χ µα καί ε θ ς τ Η Ε αγγέλιον (Λουκ. κγ 32-49). Ακολο θως ψάλλεται Τρι ώδιος Κανών ε ς 4 Τροπάρια ν κάστ η Ωδ νευ στίχου. Ε ς τ τέλος κάστης Ωδ ς παναλαµ άνεται καί πάλιν Ε ρµ ς. Μετά τήν Ε Ωδήν, γίνεται α τησις καί ναγινώσκονται τ Κοντάκιον, Ο κος, τ Μηνολ γιον τ ς µέρας καί τ Υπ µνηµα το Τρι ωδίου. Εν συνεχεί α ψάλλεται Η Ωδή. Μετά τ ν ν τέλει τ ς Η Ωδ ς Ε ρµ ν, Ιερε ς κφωνε «Τήν Θεοτ κον καί µητέρα το φωτ ς» καί ψάλλεται Θ Ωδή. Τ Εξαποστειλάριον «Τ ν λ ηστήν α θηµερ ν...» (τρίς) καί ναγινώσκεται τ Θ Ε αγγέλιον ( Ιωάν. ιθ 25-37) καί ε θ ς ο Α νοι, ν ο ς ψάλλοµεν τά 3 Ιδι µελα «ο καί πονηρά» ε ς 4. ξα, «Εξέδυσάν µε», Καί ν ν «Τ ν ν τ ν µου». Ε τα ναγινώσκεται τ Ι Ε αγγέλιον (Μάρκ. ι- ε 43-47). «Σοί δ ξα πρέπει» καί οξολογία χ µα. Τά Πληρωτικά καί µετά τήν κφώνησιν «Σ ν γάρ στι τ λεε ν» ναγινώσκεται τ ΙΑ Ε αγγέλιον ( Ιωάν. ιθ 38-42). Μετά το το ψάλλονται τά Απ στιχα «Π σα κτίσις». ξα «Κ ριε, να αίνοντ ς σου», Καί ν ν «Ηδη άπτεται κάλα- µος», καί ναγινώσκεται τ ΙΒ Ε αγγέλιον (Ματθ. κζ 62-66) π το ιακ νου π µ ωνος ( άν δέν πάρχ η ιάκονος, ναγινώσκεται π

7 222 τ ς Ωραίας Π λης). Ε ς τ τέλος το Ε αγγελίου Χορ ς «ξα σοι, Κ ριε, δ ξα σοι». «Αγαθ ν τ ξοµολογε σθαι». Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Εξηγ ρασας µ ς...» (τρίς), Εκτενής «Ελέησον µ ς, Θε ς», µεθ ν «Σοφία. Ο ν ε λογητ ς» καί Απ λυσις: «Ο µπτυσµο ς καί µάστιγας καί κολαφισµο ς καί Σταυρ ν καί θάνατον ποµείνας διά τήν το κ σµου σωτηρίαν, Χριστ ς...». Τ Μεγάλ η Παρασκευ πρω. Αναγινώσκονται α Μεγάλαι Ωραι ς χουσιν ν τ Τρι ωδί ω, κατά τήν κατωτέρω διάταξιν. Ε ς τάς Γ, Στ καί Θ Ωρας, ταν ψάλλωνται τά Ιδι µελα, ιάκονος, πουσί α το του Ιερε ς, θυµιάζει διά κατσίου. Ωρα Α. Ο Ιερε ς «Ε λογητ ς Θε ς... ξα Σοι, Θε ς µ ν, δ ξα Σοι. Βασιλε Ο ράνιε...». Ο Αναγνώστης Τρισάγιον. «Κ ριε λέησον» (ι ). «ε τε προσκυνήσωµεν...», καί ο Ψαλµοί τ ς Α Ωρας. ξα «Σταυρωθέντος σου Χριστέ...». Καί ν ν «Τί σε καλέσωµεν...» καί ρχεται εξι ς Χορ ς ψάλλειν τ α Ιδι µελον «Σήµερον το ναο τ καταπέτασµα...», Ο Χορ ς: «Ινα τί φρ αξαν θνη καί λαοί µελέτησαν κενά;» καί τ Ιδι - µελον «Ως πρ ατον πί σφαγήν, χθης...». ξα, Καί ν ν «Το ς συλλα- ο σί σε παραν µοις...». Προκείµενον χος δ. «Εξεπορε ετο ξω καί λάλει πί τ α τ... Μακάριος συνιών...». «Προφητείας Ζαχαρίου τ Ανάγνωσµα». Ο διάκονος «Σοφία Πρ σχωµεν». Ο Αναγνώστης «Τάδε λέγει Κ ριος...». Απ στολος τ ς Α Ωρας «Πρ ς Γαλάτας πιστολ ς Πα λου τ Ανάγνωσµα», διάκονος «Πρ σχωµεν Σοφία, Πρ σχωµεν», Αναγνώστης «Εµοί µή γένοιτο...» (Γαλ. ς 14-18), Χορ ς «Αλληλο ϊα». Ο διάκονος «Σοφία ρθοί κο σωµεν το Αγίου Ε αγγελίου», Ιερε ς «Ε ρήνη π σι», καί ναγινώσκει τ Ε αγγέλιον τ ς Α Ωρας. «Πρω ας γενο- µένης...» (Ματθ. κζ, 1-56). Ο Χοροί «ξα τ µακροθυµί α σου...» Ο Αναγνώστης «Τά δια ήµατά µου...». Τρισάγιον. Κοντάκιον «Τ ν δι µ ς Σταυρωθέντα...» «Κ ριε Ελέησον...» (µ ), «Ο ν παντί καιρ...». «Κ ριε - λέησον (γ ). ξα, Καί ν ν «Τήν Τιµιωτέραν... ν ν µατι Κυρίου ε λ γησον Πάτερ». Ο Ιερε ς «Ο Θε ς ο κτειρήσαι µ ς...» καί Προεστώς τήν Ε χήν «Χριστέ τ φ ς τ ληθιν ν...». Ωρα Γ. «ε τε προσκυνήσωµεν...», καί ο Ψαλµοί τ ς Τρίτης Ωρας. ξα «Κ ριε κατέκρινάν σε...». Καί ν ν «Θεοτ κε, σ ε µπελος ληθινή...» καί ψάλλοµεν τά Ιδι µελα ( ρχεται Αριστερ ς Χορ ς) «ιά τ ν

8 223 φ ον τ ν Ιουδαίων...», εξι ς Χορ ς: «Τά ήµατά µου νώτισαι, Κ ριε, σ νες τ ς κραυγ ς µου» «Πρ το Τιµίου σου Σταυρο...». ξα, Καί ν ν «Ελκ µενος πί Σταυρο...». Πληρωθέντος το οξαστικο Αναγνώστης ναγινώσκει τήν Προφητείαν Προκείµενον χος δ. «Οτι γώ ε ς µάστιγας τοιµος... Κ ριε, µή τ θυµ σου λέγξ ης µε... Προφητείας Ησα ου τ Ανάγνωσµα». Ο διάκονος «Σοφία. Πρ σχωµεν». Ο Αναγνώστης «Κ ριος δίδωσί µοι γλ σσαν...». Ο Απ στολος τ ς Γ Ωρας «Πρ ς Ρωµαίους...», ιάκονος «Πρ σχωµεν, Σοφία, Πρ σχωµεν», Αναγνώστης «Ετι Χριστ ς...» ( Ρωµ ε, 6-10), διάκονος «Σοφία ρθοί κο σωµεν το Αγίου Ε αγγελίου», Ιερε ς «Ε ρήνη π σι», καί ναγινώσκει τ Ε αγγέλιον τ ς Γ Ωρας «Ο στρατι ται πήγαγον τ ν Ιησο ν...» (Μάρκ. ιε, 16-41). «ξα τ µακροθυµί α σου...» Καί ε θ ς «Κ ριος Θε ς ε λογητ ς...» Τρισάγιον, Κοντάκιον «Τ ν δι µ ς Σταυρωθέντα δε τε πάντες µνήσωµεν...». «Κ ριε λέησον...» (µ ). «Ο ν παντί καιρ...». «Κ ριε λέησον (γ ). ξα, Καί ν ν «Τήν Τιµιωτέραν... ν ν µατι Κυρίου ε λ γησον Πάτερ». Ο Ιερε ς «Ο Θε ς ο κτειρήσαι µ ς...», καί Προεστώς τήν Ε χήν «έσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κ ριε Υ έ µονογενές...». Ωρα ΣΤ. «ε τε προσκυνήσωµεν...», καί ο Ψαλµοί τ ς Εκτης Ωρας. ξα «Σωτηρίαν ε ργάσω ν µέσ ω τ ς γ ς...». Καί ν ν «Οτι ο κ χοµεν παρρησίαν...» καί ρχεται εξι ς Χορ ς ψάλλειν τά Ιδι µελα «Τάδε λέγει Κ ριος το ς Ιουδαίοις...», Αριστερ ς Χορ ς: «Εδωκαν ε ς τ ρ µα µου χολήν...» «Ο νοµοθέται το Ισραήλ...». ξα, Καί ν ν «ε τε χριστοφ ροι λαοί...». Πληρωθέντος το οξαστικο Αναγνώστης ναγινώσκει τήν Προφητείαν. Προκείµενον χος δ. «Κ ριε Κ ριος µ ν... Οτι π ήρθη µεγαλοπρέπειά σου..., Προφητείας Ησα ου τ Ανάγνωσµα», διάκονος «Σοφία. Πρ σχωµεν». Ο Αναγνώστης «Τάδε λέγει Κ ριος. Ιδο συνήσει...», Απ στολος τ ς Στ Ωρας «Πρ ς Ε ραίους πιστολ ς...», διάκονος «Πρ σχωµεν, Σοφία, Πρ σχωµεν», Αναγνώστης «Ο γιάζων καί ο γιαζ µενοι...» ( Ε ρ., 11-18), διάκονος «Σοφία ρθοί κο σω- µεν...», Ιερε ς «Ε ρήνη π σι», καί ναγινώσκει τ Ε αγγέλιον τ ς Στ Ωρας «Ηγοντο σ ν τ Ιησο καί τεροι δ ο, κακο ργοι...» (Λουκ. κγ, 32-49), «ξα τ µακροθυµί α σου...» καί ε θ ς «Ταχ προκαταλα έτωσαν - µ ς...» Τρισάγιον, Κοντάκιον «Τ ν δι µ ς Σταυρωθέντα...». «Κ ριε Ελέησον» (µ ). «Ο ν παντί καιρ...». «Κ ριε λέησον» (γ ). ξα, Καί ν ν «Τήν Τιµιωτέραν... ν ν µατι Κυρίου ε λ γησον Πάτερ». Ο Ιερε ς «Ο

9 224 Θε ς ο κτειρήσαι µ ς...» καί Προεστώς τήν Ε χήν «Θεέ καί Κ ριε τ ν δυνάµεων...». Ωρα Θ. «ε τε προσκυνήσωµεν...», καί ο Ψαλµοί τ ς Ενάτης Ωρας. ξα «Βλέπων λ ηστής...». Καί ν ν «Ο δι µ ς γεννηθείς...», καί ρχεται Αριστερ ς Χορ ς ψάλλειν τ Ιδι µελον «Θάµ ος ν κατιδε ν...», εξι ς Χορ ς: «ιεµερίσαντο τά µάτιά µου αυτο ς...» «Οτε σε Σταυρ προσήλωσαν...». Τ τέλος «...σ ν Πατρί καί Αγί ω Πνε µατι» λαµ άνει Αριστερ ς Χορ ς. Ε τα εξι ς ξα Αριστερ ς Καί ν ν καί ναγινώσκεται µπροσθεν το Εσταυρωµένου ε ς φος ναγνώσεως ποστ λου τ «Σή- µερον κρεµ ται πί ξ λου». ( Ο α καί προτελευτα ος στίχος τρίς) Ακολο θως ο Χοροί ψάλλουσιν α τ δίχορον. Πληρωθέντος το οξαστικο Αναγνώστης ναγινώσκει τήν Προφητείαν Προκείµενον χος πλ.. «Ε πεν φρων ν καρδί α α το... ο κ στι ποι ν... Προφητείας Ιερεµίου τ Ανάγνωσµα». Ο διάκονος «Σοφία. Πρ σχωµεν». Ο Αναγνώστης «Κ ριε, γνώρισ ν µοι...». Ο Απ στολος τ ς Θ Ωρας «Πρ ς Ε ραίους Επιστολ ς...», ιάκονος «Πρ σχωµεν, Σοφία, Πρ σχωµεν», Αναγνώστης «Εχοντες παρρησίαν...» ( Ε ρ. ι 19-31). Ο διάκονος «Σοφία ρθοί κο σωµεν...», Ιερε ς «Ε ρήνη π σι», καί ναγινώσκει τ Ε αγγέλιον τ ς Θ Ωρας «Οτε στα ρωσαν τ ν Ιησο ν...» ( Ιωάν. ιθ, 23-37). «ξα τ µακροθυµί α σου...». Καί ε θ ς Αναγνώστης «Μή δή παραδ ώης µ ς...» Τρισάγιον, Κοντάκιον «Τ ν δι µ ς Σταυρωθέντα...». «Κ ριε λέησον...» (µ ). «Ο ν παντί καιρ...». «Κ ριε λέησον» (γ ). ξα, Καί ν ν «Τήν Τιµιωτέραν... ν ν µατι Κυρίου ε λ γησον Πάτερ». Ο Ιερε ς «Ο Θε ς ο κτειρήσαι µ ς...» καί Προεστώς τήν Ε χήν «έσποτα Κ ριε Ιησο Χριστέ...». Απ λυσις «Ο µπτυσµο ς καί µάστιγας καί κολαφισµο ς καί Σταυρ ν καί θάνατον ποµείνας, διά τήν το κ σµου σωτηρίαν, Χριστ ς ληθιν ς Θε ς µ ν...». «ι ε χ ν...». Ακολουθε : Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (Τ.Μ.Ε. Τυπικ ν Τρι ωδίου 84) Η Ακολουθία το Μ. Εσπερινο τελε ται κατά τήν ν τ Τρι ωδί ω τάξιν καί τήν ν τ ΤΜΕ 84 διατ πωσιν. Εσπέρια: Προοιµιακ ς Τά 5 Ιδι µελα «Π σα κτίσις λλοιο το...» ε ς 6.

10 ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: «Ω π ς παράνοµος συναγωγή...». «Φο ερ ν καί παράδοξον...». 225 Μετά Ε αγγελίου. «Φ ς λαρ ν...» Ο ιάκονος «Εσπέρας» καί ε θ ς µέσως «Προκεί- µενον... διεµερίσαντο τά µάτιά µου...», καί τά Αναγνώσµατα. Μετά τ γ Ανάγνωσµα τ Προκείµενον το Αποστ λου. Απ στολος: «Ο λ γος το Σταυρο...» (Α Κορ. α 18-2). Ε αγγέλιον: «Συµ ο λιον λα ον πάντες ο ρχιερε ς...» (Ματθ. κζ 1-38, Λουκ. κγ 39-43, Ματθ. κζ 39-54, Ιω. ιθ 31-37, Ματθ. κζ 55-61). Υπάρχοντος ιακ νου τ Ε αγγέλιον ναγινώσκεται π µ ωνος. Αναγινωσκοµένου το Ε αγγελίου, ε ς τ σηµε ον «Οψίας δέ γενοµένης λθεν νθρωπος πλο σιος...» ε ς τ ν Ιερέων φέρων πιτραχήλιον καί φελ νιον καί χων ε ς χε ρας λευκήν σινδ να προσέρχεται ε ς τ µέσον το ναο που ε ρίσκεται Εσταυρωµένος καί ποιε τήν ποκαθήλωσιν. Ε ς τ «Λα ών τ σ µα...», καλ πτει διά τ ς σινδ νος τ Σ µα το Εσταυρω- µένου, τ µεταφέρει ν ε λα εί α ε ς τ Αγιον Β µα καί τ τοποθετε πί τ ς Αγίας Τραπέζης. Ο Χορ ς µετά τ πέρας το Ε αγγελίου «ξα σοι, Κ ριε, δ ξα σοι». Ακολουθε Εκτενής «Ε πωµεν πάντες...», Καταξίωσον καί τά Πληρωτικά. Μετά τά Πληρωτικά, ο Χοροί κ τ ς Βορείου Π λης το Ιερο Βή- µατος, ρχονται ψάλλειν τά Απ στιχα «Οτε κ το ξ λου...» µετά τ ν στίχων α τ ν καί κρουοµένων πενθίµως τ ν κωδώνων γίνεται περιφορά το Επιταφίου ντ ς το Ναο καί τοποθέτησίς του ε ς τ πρ ς το το - τοιµασθέν κου ο κλιον. Η ποµπή ξέρχεται το Ιερο Βήµατος προπορευοµένων λαµπαδο χων, τ ν ξαπτερ γων, τ ν ψαλτ ν, καί το διακ νου θυµι ντος. Ο - ερε ς νδεδυµένοι πιτραχήλιον καί φελ νιον, το πρώτου α τ ν φέροντος ν τ δεξι τ Ιερ ν Ε αγγέλιον, α ροντες πί κεφαλ ς α τ ν τ ν Επιτάφιον, ποιο σι τρε ς κ κλους περί τ Κου ο κλιον. Ε τα τιθέασιν α τ ν ε ς τ Κου ο κλιον, αίνουσι µέ νθη καί τοποθετο σιν π α το καί τ Ιερ ν Ε αγγέλιον. Ασπάζονται κολο θως τ Ιερ ν Ε αγγέλιον καί τ ν Επιτάφιον, τ ν Χορ ν ψαλλ ντων, πρ το Κου ουκλίου, τ ξα, Καί ν ν «Σέ τ ν να αλλ µενον...». «Ν ν πολ εις...», τ Τρισάγιον καί τά Απολυτίκια «Ο ε σχήµων

11 226 Ιωσήφ...» µέχρι το «κηδε σας πέθετο». ξα, Καί ν ν «Τα ς Μυροφ ροις γυναιξί...» µέχρι το «δείχθη λλ τριος». Ο διάκονος «Σοφία». Ο Ιερε ς «Ο ν ε λογητ ς...» καί ποιε τήν Απ λυσιν «Ο δι µ ς το ς νθρώπους καί διά τήν µετέραν σωτηρίαν τά φρικτά πάθη καί τ ν ζωοποι- ν Σταυρ ν καί τήν κο σιον ταφήν σαρκί καταδεξάµενος, Χριστ ς ληθιν ς...». 3. ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Η Θε σωµος Ταφή καί ε ς Αδου κάθοδος το Κυρίου καί Θεο καί Σωτ ρος µ ν Ιησο Χριστο. Νικήτα µολογητο, Ιωσήφ το Υµνογράφου. Τ Μεγάλ η Παρασκευ σπέρας: Ψάλλεται Ορθρος το Μ. Σα άτου, τοι κολουθία το Επιταφίου Θρήνου κατά τήν ν τ Τ.Μ.Ε 85 διατ πωσιν. Ο Ιερε ς «Ε λογητ ς Θε ς», τ Τρισάγιον, τά Τροπάρια «Σ σον, Κ ριε, τ ν λα ν σου» καί Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος» τά Απολυτίκια «Ο ε σχήµων Ιωσήφ» µέχρι το «κηδε σας πέθετο», ξα «Οτε κατ λθες» λ κληρον, Καί ν ν «Τα ς Μυροφ ροις» µέχρι το «δείχθη λλ τριος». Ε τα µικρά Συναπτή π το Ιερέως µετ κφωνήσεως «Οτι σ ν τ κράτος», καί ψάλλονται τά Καθίσµατα «Σινδ νι καθαρ», ξα, Καί ν ν «Εξέστησαν χοροί». Ο Ν χ µα καί κολο θως ψάλλεται Κανών «Κ µατι θαλάσσης» ε ς 6 Τροπάρια ν κάστ η Ωδ καί πάλιν Ε ρµ ς. Απ Γ Ωδ ς ψάλλεται τ Κάθισµα «Τ ν Τάφον σου, Σωτήρ». Αφ Στ Ωδ ς ναγινώσκονται τ Κοντάκιον, Ο κος, τ Μηνολ γιον τ ς µέρας καί τ Υπ µνηµα το Τρι ωδίου. Μετά τ ν ν τέλει τ ς Η Ωδ ς Ε ρ- µ ν, ιάκονος κφωνε «Τήν Θεοτ κον καί µητέρα» καί ψάλλεται Θ Ωδή ε ς τ τέλος τ ς ποίας ο Ιερε ς ξέρχονται το Ιερο Βήµατος θυµι ντες τ ν Επιτάφιον καί τ ν λα ν. Ακολο θως στανται πρ το Επιταφίου, που ψάλλουσι µετά τ ν Χορ ν τά Εγκώµια ε ς Στάσεις τρε ς. Ε ς τ τέλος τ ς Α Στάσεως γίνεται µικρά Συναπτή µέ κφώνησιν «Οτι η λ γηταί σου τ νοµα» καί ε ς τ τ ς πίσης µικρά Συναπτή µέ κφώνησιν «Οτι Αγιος ε Θε ς µ ν, πί θρ νου δ ξης τ ν Χερου είµ - παναπαυ µενος». Ε ς τ Εγκώµιον «Ερραναν τ ν τάφον» τ ς γ Στάσεως, Επιτάφιος αίνεται διά οδοστάγµατος καί οδοπετάλων. Πληρωθέντων τ ν Εγκωµίων, γίνεται µικρά Συναπτή µέ κφώνησιν «Σ γάρ ε Βασιλε ς τ ς ε ρήνης» καί ψάλλονται τά Αναστάσιµα Ε λογητάρια ργ ς. Ακολο θως γίνεται καί πάλιν µικρά Συναπτή µετ κφωνήσεως «Οτι σέ α νο σι» καί ψάλλεται ς Εξαποστειλάριον στίχος «Αγιος Κ ριος

12 227 Θε ς µ ν» τρίς, µ νον. Ε ς το ς Α νους τά 4 Ιδι µελα «Σήµερον συνέχει τάφος». ξα «Τήν σήµερον µυστικ ς», Καί ν ν «Υπερευλογηµένη». οξολογία Μεγάλη. Ε ς τ σµατικ ν «Αγιος Θε ς» γίνεται ξοδος καί περιφορά το Επιταφίου πέριξ το ναο µετά το ερο Ε αγγελίου, τ πο ον κρατε Ιερε ς. Επανελθο σης τ ς ποµπ ς ε ς τ ν να ν, Ιερε ς κφωνε κ τ ς Ωραίας Π λης «Πρ σχωµεν. Ε ρήνη π σι. Σοφία» καί ε σάγεται πιτάφιος ε ς τ Ιερ ν, που λιτανε εται πέριξ τ ς Αγίας Τραπέζης, ψαλλοµένων τ ν πολυτικίων «Οτε κατ λθες», «Τα ς Μυροφ ροις» καί «Ο ε σχήµων». Ε ς τ τέλος το Τροπαρίου το του, καί συγκεκριµένως ε ς τ ν στίχον «κηδε σας πέθετο», Επιτάφιος ναποτίθεται πί τ ς Αγίας Τραπέζης. Ε θ ς Αναγνώστης ναγινώσκει τ Τροπάριον τ ς Προφητείας, τήν Προφητείαν ( Ιεζ. λζ 1-14) καί τ ν Απ στολον (Α Κορ. ε 6-8, Γαλ. γ 13-14) ε ς τ τέλος το ποίου πισυνάπτονται ο στίχοι «Αναστήτω Θε ς» καί ε θ ς τ Ε αγγέλιον (Ματθ. κζ 62-66), π το Ιερέως - π τ ς Ωραίας Π λης. Η Εκτενής «Ε πωµεν πάντες», τά Πληρωτικά µε κφώνησιν «Οτι Θε ς λέους», «Ε ρήνη π σι...» ε χή τ ς κεφαλοκλισίας «Κ ριε, γιε, ν ψηλο ς», κφώνησις «Σ ν γάρ στι» «Σοφία. Ο ν ε λογητ ς» καί Απ λυσις «Ο δι µ ς το ς νθρώπους καί διά τήν µετέραν σωτηρίαν», ς τ πρω. Εσπέρια: ξα: Κα ν ν: Ε σοδος: Τ Μ. Σα άτ ω πρω : ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Προοιµιακ ς. Τά 4 Αναστάσιµα Στιχηρά το α χου. «Τάς σπερινάς µ ν ε χάς...» κτλ καί τά 3 Ιδι µελα τ ς µέρας. «Σήµερον Αδης στένων ο-...», ε ς 4. Τ Ιδι µελον «Τήν σήµερον µυστικ ς...». «Τήν παγκ σµιον δ ξαν...». Μετ Ε αγγελίου - «Φ ς λαρ ν...» καί ε θ ς τά Αναγνώσµατα. α. - Γενέσεως τ νάγνωσµα «Εν ρχ ποίησεν Θε ς...».

13 Προφητείας Ιων τ νάγνωσµα «Εγένετο λ γος Κυρίου...». γ. - Προφητείας ανιήλ τ Ανάγνωσµα «Ετους κτωκαιδεκάτου...». (Τά νωτέρω Αναγνώσµατα ε ς τ Τρι ώδιον χουσιν ντιστοίχως ρίθµησιν α, δ, καί ιε ). Ε ς τ τέλος το τρίτου Αναγνώσµατος ψάλλοµεν ε ς χον α. «Τ ν Κ ριον µνε τε καί περυψο τε ε ς πάντας το ς α νας», τ πο ον καί - παναλαµ άνεται ε ς τ τέλος κάστου στίχου τ ς η Ωδ ς µέχρι τέλους, ς ν τ Τρι ωδί ω. Ε τα: «Το Κυρίου δεηθ µεν» καί κφώνησις «Οτι Αγιος ε...». Αντί Τρισαγίου: «Οσοι ε ς Χριστ ν...». Απ στολος: Ε αγγέλιον: Μεγάλου Σα άτου. «Οσοι ε ς Χριστ ν απτίσθηµεν...» ( Ρωµ. ς, 3-11). Μετά τ πέρας το Αποστ λου δέν ψάλλεται τ «Αλληλο ϊα» λλ ντ α το λειτουργ ν Ιερε ς ξερχ µενος ε ς τά ηµ θυρα καί σκορπίζων φ λλα δάφνης ψάλλει ε ς χον Βαρ ν τ «Ανάστα Θε ς...», τ πο ον παναλαµ άνουσιν ο Χοροί ναλλάξ µετά τ ν ψαλµικ ν στίχων, ς ν τ Τρι ωδί ω, µέχρις του Ιερε ς περιέλθ η λον τ ν Να ν. Μεγάλου Σα άτου «Οψέ Σα άτων...» (Ματθ. κη, 1-20). Η Θ. Λειτουργία το Μεγάλου Βασιλείου. Αντί το Χερου ικο, µνος «Σιγησάτω π σα σάρξ ροτεία...». Η Ε σοδος τ ν Τιµίων ώρων γίνεται µετά τήν φράσιν «πάσης ρχ ς καί ξουσίας», καί ε θ ς Χορ ς συµπληρώνει τ ν µνον π το σηµείου «Τά πολυ µµατα Χερου είµ...», καί ξ ς. Ε ς τ Εξαιρέτως: «Επί σοί χαίρει...». Κοινωνικ ν: «Εξηγέρθη, ς πν ν Κ ριος, καί νέστη σ ώζων µ ς. Αλληλο ϊα». Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς», ε ς χον, ε ρµολογικ ς, τ «Μνήσθητι, ε σπλαχνε, καί µ ν, καθώς µνηµ νευσας το λ ηστο ν τ ασιλεί α τ ν ο ραν ν».

14 Απ λυσις: «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...» Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Η Ζωηφ ρος Ανάστασις το Κυρίου καί Θεο καί Σωτ ρος µ ν Ιησο Χριστο. Γεωργίου το ν Μαλε σίου, Θεων Θεσσαλονίκης. (Τ.Μ.Ε. Τυπικ ν Πεντηκοσταρίου 1, 2). Τ Σα άτ ω σπέρας: Περί τήν 11ην µ.µ. ρχεται τ Μεσονυκτικ ν. Ο Ιερε ς: «Ε λογητ ς Θε ς µ ν...», «ξα σοι Θε ς µ ν...» «Βασιλε Ο ράνιε...», Τρισάγιον, «Κ ριε λέησον» (ι ). ξα, Καί ν ν «ε τε προσκυνήσωµεν...», Ν (χ µα) καί µέσως ψάλλεται Κανών «Κ µατι θαλάσσης» ε ς 6 Τροπάρια ν κάστ η Ωδ µετά στίχου «ξα σοι, Θε ς - µ ν, δ ξα σοι». Ε ς τ τέλος κάστης Ωδ ς παναλαµ άνεται Ε ρµ ς α τ ς. Τ µετά την Γ Ωδήν κάθισµα καθώς καί τ µετά τήν ΣΤ Ωδήν Κοντάκιον καί Ο κος καί Συναξάριον ο λέγονται. Μετά τήν Θ Ωδήν λέγεται - π το Ιερο Βήµατος τ Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Οτε κατ λθες...». Η Εκτενής «Ελέησον µ ς Θε ς...» καί µετά τήν κφώνησιν «Οτι λεήµων...» Απ λυσις «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Μετά τα τα Ιερε ς στάµενος πρ τ ς Ωραίας Π λης καί λέπων πρ ς δυσµάς, κρατ ν τρίκηρον νηµµένον κ τ ς κοιµήτου κανδήλας, προσκαλε το ς πιστο ς να νάψωσι τάς λαµπάδας α τ ν, ψάλλων ε ς - χον πλ. α τ : «ε τε λά ετε φ ς κ το νεσπέρου φωτ ς καί δοξάσατε Χριστ ν τ ν ναστάντα κ νεκρ ν». Τ α τ παναλαµ άνεται πολλάκις π τ ν χορ ν. Εν συνεχεί α Ιερε ς κρατ ν τ Ε αγγέλιον καί τ τρίκηρον, ξέρχεται µετά τ ν Χορ ν καί το λαο, το ναο, προπορευοµένων λαµπάδων καί ξαπτερ γων, ψάλλων τ γνωστ ν ς «Καλ ς Λ γος» τροπάριον «Τήν νάστασίν σου, Χριστέ Σωτήρ, γγελοι µνο σιν ν ο ρανο ς. Καί µ ς το ς πί γ ς καταξίωσον, ν καθαρ καρδί α σέ δοξάζειν». Τ α τ παναλαµ άνεται µέχρις του φθάσωσιν ε ς τήν ξέδραν που θά γίν η τελετή τ ς Αναστάσεως. Φθάσαντες ε ς τήν ξέδραν διάκονος κφωνε : «Καί - πέρ το καταξιωθ ναι µ ς...» καί Ιερε ς ναγινώσκει τ Β Εωθιν ν Ε αγγέλιον. Μετά τήν νάγνωσιν το Ε αγγελίου, λα ών θυµιατ ν καί θυµι ν τ Ιερ ν Ε αγγέλιον καί τήν Ε κ να τ ς Αναστάσεως, Ιερε ς κφωνε : «ξα τ Αγί α καί Οµοουσί ω καί Ζ ωοποι καί Αδιαιρέτ ω Τριάδι, πάντοτε ν ν καί εί καί ε ς το ς α νας τ ν α ώνων». Καί ψάλλεται τ

15 230 «Χριστ ς Ανέστη...» τρίς. Το το ψάλλεται καί ξάκις π τ ν Χορ ν, το Ιερέως παγγέλλοντος το ς στίχους «Αναστήτω Θε ς...» ( δε το ς στίχους ε ς τ Γ Αντίφωνον, κατωτέρω), καθώς καί τ ξα, Καί ν ν. Ακολο θως ψάλλεται καί πάλιν ργ ς τ «Χριστ ς Ανέστη...» ( παξ) π το Ιερέως καί λέγονται π το διακ νου τά Ε ρηνικά. Μετά τήν κφώνησιν «Οτι πρέπει σοι...» πανερχ µεθα ε ς τ ν να ν, ψαλλοµένου το Καν νος το Πάσχα «Αναστάσεως µέρα...» ε ς 6 Τροπάρια ν κάστ η Ωδ µετά στίχου «ξα τ Αγί α Αναστάσει σου Κ ριε», ε ς δέ τά δ ο τελευτα α ξα, Καί ν ν. Ε ς τ τέλος κάστης Ωδ ς παναλαµ άνεται Ε ρµ ς ς Κατα ασία, τ «Χριστ ς νέστη...» (τρίς) καί τ «Αναστάς Ιησο ς...» ( παξ). Γίνεται καί µικρά Συναπτή ε ς κάστην Ωδήν µέ τάς κολο θους κφωνήσεις: Μετά τήν α Ωδήν: Οτι Σ ν τ κράτος... Μετά τήν γ Ωδήν: Οτι Σ ε Θε ς µ ν... Μετά τήν δ Ωδήν: Οτι γαθ ς καί φιλάνθρωπος... Μετά τήν ε Ωδήν: Οτι γίασται καί δεδ ξασται... Μετά τήν στ Ωδήν: Σ γάρ ε Βασιλε ς... Μετά τήν ζ Ωδήν: Ε η τ κράτος τ ς Βασιλείας σου... Μετά τήν η Ωδήν: Οτι η λ γηταί Σου τ νοµα... Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Αντί Τιµιωτέρας: Η Υπακοή «Προλα ο σαι τ ν Ορθρον...» καί µέσως δ Ωδή: «Επί τ ς Θείας φυλακ ς...». Κοντάκιον «Ε καί ν τάφ ω...» καί Ο κος «Τ ν πρ λίου Ηλιον...». Συναξάριον τ ς - µέρας καί τ Υπ µνηµα το Πεντηκοσταρίου. Αµέσως τ «Ανάστασιν Χριστο» (τρίς) ρχοµένου το Ιερέως, καί τ «Αναστάς Ιησο ς...». Η Θ Ωδή το Καν νος µετά τ ν Μεγαλυναρίων ς κολο θως: 1. Μεγάλυνον, ψυχή µου, τ ν θελουσίως παθ ντα καί ταφέντα καί ξαναστάντα τριήµερον κ τάφου. «Φωτίζου, φωτίζου...»

16 Μεγάλυνον, ψυχή µου, τ ν ξαναστάντα, τριήµερον κ τάφου, Χριστ ν τ ν ζωοδ την. «Φωτίζου, φωτίζου...» 3. Χριστ ς τ Καιν ν Πάσχα, τ ζω θυτον θ µα, µν ς Θεο α ρων τήν µαρτίαν κ σµου. «Ω θείας! φίλης!...» 4. Σήµερον π σα κτίσις, γάλλεται καί χαίρει, τι Χριστ ς νέστη, καί Αδης σκυλε θη. «Ω θείας! φίλης!...» 5. ξα... Μεγάλυνον ψυχή µου, τ ς τρισυποστάτου καί διαιρέτου Θε τητος τ κράτος. «Ω Πάσχα τ µέγα...» 6. Καί ν ν... Χα ρε, Παρθένε, χα ρε, χα ρε ε λογηµένη, χα ρε δεδοξασµένη, σ ς γάρ Υ ς νέστη τριήµερος κ τάφου. «Ω Πάσχα τ µέγα...» Κατα ασία. «Ο Αγγελος α τ Κεχαριτωµέν η, Αγνή, Παρθένε χα ρε, καί πάλιν ρ χα ρε, σ ς Υ ς νέστη, τριήµερος κ τάφου». «Φωτίζου, Φωτίζου...» «Χριστ ς Ανέστη...» (τρίς) καί «Αναστάς Ιησο ς...» ( παξ). Συναπτή µικρά. Εκφώνησις «Οτι σέ α νο σι...». Εξαποστειλάριον: «Σαρκί πνώσας...» (τρίς). Α νοι: ξα, Καί ν ν: Τά 4 Στιχηρά Αναστάσιµα το α χου «Υµνο - µεν σου Χριστέ...» καί τά 4 Στιχηρά το Πάσχα «Πάσχα ερ ν...» µετά τ ν στίχων α τ ν. «Αναστάσεως µέρα...» µέχρι το «Καί ο τω οήσωµεν», π τε Χορ ς ψάλλει τ «Χριστ ς Ανέστη...» τ πο ον παναλαµ άνει α καί πάλιν Χορ ς καί ο τως ρχεται Θ. Λειτουργία διά τ ς κφωνήσεως π το Ιερέως το «Ε λογηµένη Βασιλεία...». ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τελε ται Θεία Λειτουργία Ιωάννου το Χρυσοστ µου. Μετά τ «Ε λογηµένη Βασιλεία...» ψάλλεται δεκάκις τ «Χρι-

17 232 στ ς Ανέστη...», τρίς π το Βήµατος καί ξάκις π τ ν Χορ ν, το ιακ νου ( το Ιερέως) παγγέλλοντος π τ ς Ωραίας Π λης το ς στίχους «Αναστήτω Θε ς...» καθώς καί το ξα καί Καί ν ν, καί πάλιν - παξ π το Βήµατος. Τά Ε ρηνικά καί κολο θως τά Αντίφωνα το Πάσχα ς ξ ς: Αντίφωνον Α. ñ Αλαλάξατε τ Κυρί ω π σα γ. ñ Ψάλατε δή τ ν µατι α το. ñ Ε πατε τ Θε ς φο ερά τά ργα σου. ñ Π σα γ προσκυνησάτωσάν σοι καί ψαλάτωσάν σοι. ñ ξα, Καί ν ν. «Τα ς πρεσ είαις τ ς Θεοτ κου...» Αντίφωνον Β. ñ Ο Θε ς ο κτειρήσαι µ ς καί ε λογήσαι µ ς. ñ Επιφάναι τ πρ σωπον α το φ µ ς καί λεήσαι µ ς. ñ Το γν ναι ν τ γ τήν δ ν σου, ν π σιν θνεσι τ σωτήρι ν σου. ñ Εξοµολογησάσθωσάν σοι λαοί Θε ς, ξοµολογησάσθωσάν σοι λαοί πάντες. «Σ σον µ ς, Y έ Θεο, ναστάς κ νεκρ ν, ψάλλοντάς Σοι Aλληλο ϊα» ξα, Καί ν ν «Ο Μονογενής...».

18 Αντίφωνον Γ. 233 ñ Αναστήτω Θε ς καί διασκορπισθήτωσαν ο χθροί α το καί φυγέτωσαν π προσώπου α το ο µισο ντες α τ ν. ñ Ως κλείπει καπν ς κλιπέτωσαν, ς τήκεται κηρ ς π προσώπου πυρ ς. ñ Ο τως πολο νται ο µαρτωλοί π προσώπου το Θεο καί ο δίκαιοι ε φρανθήτωσαν. ñ Α τη µέρα ν ποίησεν Κ ριος, γαλλιασώµεθα καί ε φρανθ µεν ν α τ. «Χριστ ς νέστη κ νεκρ ν...». Ε σοδικ ν: «Εν Εκκλησίαις ε λογε τε τ ν Θε ν, Κ ριον κ πηγ ν Ισραήλ, Σ σον µ ς, Υ έ Θεο, ναστάς κ νεκρ ν, ψάλλοντάς Σοι Αλληλο ϊα». (Tά Aντίφωνα το Πάσχα καί τ Ε σοδικ ν το το ψάλλονται καθ κάστην µέχρι τ ς Αποδ σεως το Πάσχα). Ε θ ς τ «Χριστ ς νέστη...» καί Υπακοή «Προλα ο σαι τ ν ρθρον...». Κοντάκιον: «Ε καί ν τάφ ω...». Αντί Τρισαγίου: «Οσοι ε ς Χριστ ν...». (Τ «Οσοι ε ς Χριστ ν...» ψάλλεται µέχρι καί το Σα άτου τ ς ιακαινησίµου καθώς καί τήν µέραν τ ς Αποδ σεως το Πάσχα). Απ στολος: Το Πάσχα «Τ ν µέν πρ τον λ γον...» (Πράξ. α, 1-8). Ε αγγέλιον: Το Πάσχα «Εν ρχ ν Λ γος...» ( Ιω, α 1-17). Ε ς τ Εξαιρέτως: «Ο Αγγελος α... Φωτίζου, φωτίζου...». Κοινωνικ ν: «Σ µα Χριστο µεταλά ετε, πηγ ς θανάτου γε σασθε. Αλληλο ϊα». Αντ το «Ε δοµεν τ φ ς»:«χριστ ς νέστη...». Αντί το «Ε η τ νοµα Κυρίου»: «Χριστ ς Ανέστη...» τρίς. (Χ µα).

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3).

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3). MER_B_DIATAX_MHNES 17-12-10 09:30 ΠM Σελίδα339 MHN E TEMBPIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΠΕΜΠΤΗ. Αρχή τ ς Ινδίκτου, τοι το νέου τους. Συµεών το Στυλίτου. Ιησο το Ναυ. Σ ναξις τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου τ ν Μιασην ν.

Διαβάστε περισσότερα

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρισµός. µνολογία εναι τό µάθηµα, τό ποο σχολεται µέ τήν ν γένει µνογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Του Γιάννη Ζαμπέλη Πρώτη δημοσίευση: εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» (Πάσχα 2005) Εισαγωγικό σημείωμα α μέρους Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν Σαββάτου Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά Κυριακή Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου Βασιλείου Προηγιασμένη ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922)

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Oι καλλιτεχνικές αντιλήψεις και τάσεις που κυριαρχο ν στην ελληνική λογοτεχνία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ο αι. είναι έντονα επηρεασµένες απ τα ισχυρά ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr)

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr) The Essential Canon of the New Method of Ecclesiastical Music: A Short Checklist of the most important music publications containing authoritative exêgêsis, or, the classic music texts for the study and

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙ ΟΣ*

ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙ ΟΣ* 97 1. Εισαγωγικά ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙ ΟΣ* Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος υπήρξε µια απ τις µητροπ λεις του Οικου- µενικο Πατριαρχείου, που προσέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN 8 H O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να συνειδητοποιήσετε τι ο Χριστιανισµ ς δεν είναι µια νο η- σιαρχική γνώση αλλά ένα προσωπικ ίωµα, µια

Διαβάστε περισσότερα