Η παρούσα εργασία είναι εμπιστευτική κι έχει καταρτισθεί αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. Disclaimers.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η παρούσα εργασία είναι εμπιστευτική κι έχει καταρτισθεί αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. Disclaimers."

Transcript

1 Μελέτη, Κατασκευή, Συγχρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής Κατάρτιση Χρηματοοικονομικού Μοντέλου: Παράθεση Αποτελεσμάτων του Βασικού και Εναλλακτικών Σεναρίων Εντοπισμός & Καταγραφή των Κινδύνων & των Κρίσιμων Παραμέτρων του Έργου Απρίλιος

2 Disclaimers Σκοπός του Έργου Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής (Αναθέτουσα Αρχή) στην εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας αναφορικά με το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Συγχρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής». Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης η Grant Thornton (Σύμβουλος) ανέλαβε την κατάρτιση του σχετικού με το παραπάνω έργο χρηματοοικονομικού μοντέλου τόσο του βασικού όσο και των δύο εναλλακτικών σεναρίων υλοποίησής του. Επιπρόσθετα, η ο Σύμβουλος ανέλαβε να προσδιορίσει και να αναδείξει τους κυριότερους κινδύνους και κρίσιμες παραμέτρους του έργου (Risk Identification) χωρίς να προβεί στην ανάλυση, εκτίμηση και αντιμετώπιση αυτών. Οικονομικός έλεγχος Φορολογία Η εργασία δεν επικεντρώνεται και δε συνιστά οικονομικό και φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα και συνεπώς δεν δυνάμεθα να εκφράσουμε οποιαδήποτε κρίση για τα μεγέθη τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτή. Προβλέψεις Όλα τα τεχνοοικονομικά δεδομένα που συνιστούν τις παραδοχές βάση των οποίων θα καταρτιστεί το χρηματοοικονομικό μοντέλο έχουν παρασχεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και ο Σύμβουλος δε φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα αυτών. Εμπιστευτικότητα Η παρούσα εργασία είναι εμπιστευτική κι έχει καταρτισθεί αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. 2

3 Περιεχόμενα Disclaimers Γενικά Χαρακτηριστικά Έργου Παραδοχές Βασικού Σεναρίου Τελικό Χρηματοδοτικό Σχήμα & Όροι Χρηματοδότησης (Funding Terms) Βασικά Αποτελέσματα Βασικού Σεναρίου Ανάλυση Ευαισθησίας Βασικού Σεναρίου Παραδοχές και Αποτελέσματα Εναλλακτικών Σεναρίων Προσδιορισμός Κινδύνων & Κρίσιμων Παραμέτρων του Έργου Appendix

4 Η κατάρτιση του χρηματοοικονομικού μοντέλου στηρίχτηκε στα στοιχεία της «Μελέτης Κόστους Οφέλους (ΜΚΟ)» που εκπονήθηκε τον Ιανουάριο του 2011 από την εταιρεία «Ι. Φραντζής και Συνεργάτες ΕΠΕ». Με βάση τα στοιχεία αυτά και σε συνδυασμό με τα απαιτούμενα ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου εξειδικευμένου στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων καταρτίστηκε η κατάσταση των παραδοχών (Input Proform) με αναλυτική αναφορά ανά μονάδα επεξεργασίας σε: Γενικά χαρακτηριστικά της κάθε επένδυσης Κατασκευαστική Περίοδος (κόστος και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης, λοιπά έξοδα Bidding Costs, SPV costs κ.ά.) Περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας (Commissioning Period, προσδιορισμός εσόδων και εξόδων εξαρτώμενων ή μη των τόνων) Περίοδος Πλήρους Λειτουργίας (Προσδιορισμός εσόδων και εξόδων εξαρτώμενων ή μη των τόνων) Ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των παραδοχών του έργου έτσι ώστε να παραχθεί ένα σχέδιο του χρηματοοικονομικού μοντέλου του βασικού σεναρίου για την αρχική επεξεργασία. Τα εν λόγω αποτελέσματα αποτέλεσαν βάση συζήτησης και πραγματοποιήθηκαν ορισμένες τροποποιήσεις καθώς επίσης και προσδιορίστηκαν οι μεταβλητές στις οποίες στηρίχτηκε η ανάλυση ευαισθησίας. Με βάση τα παραπάνω, ακολουθεί η παράθεση των γενικών χαρακτηριστικών του έργου, οι τεχνικές και χρηματοοικονομικές παραδοχές του βασικού σεναρίου, οι όροι χρηματοδότησης και το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα, τα αποτελέσματα επεξεργασίας των βασικών σεναρίων και των αναλύσεων ευαισθησίας, και τέλος η περιγραφή των κυριότερων κινδύνων του έργου, καθώς και των κρίσιμων παραμέτρων αυτού. 4

5 1. Γενικά Χαρακτηριστικά Έργου Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η επίτευξη μίας μακροχρόνιας και συμβατής προς την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία λύσης αναφορικά με τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) στην Αττική. Λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες υφιστάμενες υποδομές υποδοχής και επεξεργασίας των απορριμμάτων, κρίθηκε σκόπιμη η δημιουργία νέων χώρων επεξεργασίας απορριμμάτων, έτσι ώστε η περιφέρεια της Αττικής να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ως προς την μείωση της ταφής των βιοαποδομήσιμων στοιχείων των απορριμμάτων. Βάσει των ανωτέρω, η εν λόγω ποσότητα για την περιοχή της Αττικής προσδιορίστηκε σε τόνους ΑΣΑ ετησίως. Για την επίτευξη των ανωτέρω σχεδιάστηκε η ανάπτυξη της επένδυσης, η οποία περιλαμβάνει συνολικά τέσσερεις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, ήτοι δύο μονάδες στη Δυτική Αττική (Φυλή και Άνω Λιόσια) και δύο στην Ανατολική Αττική (Γραμματικό και Κερατέα). Το βασικό σενάριο ανάπτυξης της επένδυσης έλαβε υπόψη του τη χρήση της τεχνολογίας της Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας απορριμμάτων καθώς και της Αναερόβιας Χώνευσης. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια όσον αφορά τον τύπο της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε σενάριο καθώς και η δυναμικότητα των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων. Βασικό Σενάριο Δυτική Αττική: MBT/400 με Αναερόβια Χώνευση & MBT/700 με παραγωγή SRF Ανατολική Αττική: 2*MBTs/127,5 με Ανάκτηση Υλικών & Αναερόβια Χώνευση 1 ο Εναλλακτικό Σενάριο Δυτική Αττική: MBT/400 Composting & MBT/700 με παραγωγή SRF Ανατολική Αττική: 2*MBTs/127,5 με Ανάκτηση Υλικών & Composting 2ο Εναλλακτικό Σενάριο Δυτική Αττική: MBT/400 Composting & MBT/700 με παραγωγή SRF Ανατολική Αττική: 2*MBTs/127,5 με παραγωγή SRF 5

6 Η λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων θα πρέπει να επιτυγχάνει: Άμεση λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής ενόψει του επικείμενου κορεσμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Τη συμμόρφωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποφυγή ταφής των βιοαποδομήσιμων υλικών, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί. Την αξιοποίηση χρήσιμων πρώτων υλών που προέρχονται από τα απορρίμματα μέσω ανακύκλωσης αυτών και αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου κατά τη διαδικασία αποδόμησης των απορριμμάτων. Την παραγωγή δευτερογενών καυσίμων υλικών με υψηλή θερμογόνο δύναμη για ενεργειακή αξιοποίησή τους. Την παραγωγή κατάλληλου εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost). Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό της αναθέτουσας αρχής της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη του αναδόχου, αναμένεται να έχει ξεκινήσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου Η ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής συμφωνίας του έργου (financial close) προβλέπεται να επιτευχθεί να την 1 η Ιουλίου 2012 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 πρόκειται να εκπονηθούν όλες οι σχετικές μελέτες. Η κατασκευαστική περίοδος εκτιμάται να ξεκινήσει την 1 η Ιανουαρίου 2013 και να διαρκέσει έως την 31 η Δεκεμβρίου 2014, δηλαδή δύο έτη, η οποία και θα είναι κοινή για όλες της μονάδες. Εν συνεχεία, η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου αναμένεται να ξεκινήσει την 1 η Ιανουαρίου 2015 και να ολοκληρωθεί την 30 η Ιουνίου Στην περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, τους τέσσερις πρώτους μήνες θα υλοποιούνται δοκιμές (tests) που θα σχετίζονται με την λειτουργία του έργου, ενώ τους τελευταίους δύο μήνες οι μονάδες θα λειτουργούν πλήρως. Τέλος, η περίοδος πλήρους λειτουργίας εκτιμάται πως θα ξεκινήσει την 1 η Ιουλίου 2015 και θα διαρκέσει έως την 30 η Ιουνίου 2035, ήτοι εικοσαετής περίοδος λειτουργίας. Οι παραπάνω προβλεπόμενες ενέργειες παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 6

7 Προβλεπόμενες ενέργειες Ημερομηνίες Έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας 30 η Ιουνίου 2011 Ολοκλήρωση Χρηματοοικονομικής Συμφωνίας 1 η Ιουλίου 2012 Έναρξη εκπόνησης μελετών 1 η Ιουλίου 2012 Έναρξη κατασκευαστικής περιόδου 1 η Ιανουαρίου 2013 Έναρξη περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας 1 η Ιανουαρίου 2015 Έναρξη περιόδου πλήρους λειτουργίας 1 η Ιουλίου 2015 Ολοκλήρωση πλήρους λειτουργίας 30 η Ιουνίου 2035 Λογιστικά και Φορολογικά Θέματα Όσον αφορά τον Λογιστικό Χειρισμό των οικονομικών μεγεθών του έργου, υιοθετήθηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) και συγκεκριμένα το πρότυπο ΕΔΔΠΧΠ 12, το οποίο αφορά συμφωνίες παραχώρησης του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, έχει υιοθετηθεί η παραδοχή πως το ποσοστό φορολογίας εισοδήματος καθ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης θα παραμένει σταθερό, ήτοι 20%. Όσον αφορά το χειρισμό της δημόσιας συμμετοχής, δεν έχουν υπολογιστεί τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις από το εν λόγω έσοδο ούτε οποιεσδήποτε επιπλέον φορολογικές ελαφρύνσεις. Δημοπράτηση Έργου Πρόθεση της αναθέτουσας αρχής μέχρι σήμερα είναι η διεξαγωγή ενός διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτού τύπου μίας φάσης έπειτα από τον οποίο θα ανατεθεί το σύνολο του ανωτέρω έργου σε έναν ανάδοχο χρησιμοποιώντας το μοντέλο της μακροχρόνιας παραχώρησης, εν προκειμένω εικοσαετούς, όπως αναφέρεται και στη σελίδα 6 της ΜΚΟ. Επισημαίνεται, ότι η τελική σύμβαση παραχώρησης σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, θα πρέπει να κυρωθεί με νόμο, από τη Βουλή των Ελλήνων. Η μελέτη και κατασκευή των μονάδων θα υλοποιηθεί από τον ανάδοχο (μέσω Εταιρείας Ειδικού Σκοπού ΕΕΣ Α.Ε.), της οποίας το χρηματοδοτικό σχήμα, όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 3 συνίσταται σε ίδια κεφάλαια, δανειακά κεφάλαια, καθώς και κοινοτική/εθνική χρηματοδότηση. 7

8 2. Παραδοχές Βασικού Σεναρίου Γενικά Χαρακτηριστικά Το σύνολο του έργου θα περιλαμβάνει τέσσερις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Τα στοιχεία των μονάδων που πρόκειται να δημιουργηθούν, καθώς και η ετήσια δυναμικότητά τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Μονάδες Ετήσια Δυναμικότητα (σε τόνους) Δυτικής Αττικής (Φυλή) Δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια) Βορειοανατολικής Αττικής (Γραμματικό) Νοτιοανατολικής Αττικής (Κερατέα) Σύνολο Η εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εισερχόμενων υπό επεξεργασία απορριμμάτων σε όλες τις μονάδες προβλέπεται να έχει την ακόλουθη σύνθεση: Είδος Συστατικού % κ.β. (υ.β.) Ζυμώσιμα 41,0% Χαρτί, χαρτόνι 29,0% Σιδηρούχα μέταλλα (Fe) 2,6% Μη σιδηρούχα μέταλλα (Al) 0,9% Πλαστικά 14,0% Φύλλα πλαστικού 5,5% ΡΕ ΡΡ 2,4% PVC 1,8% ΡΕΤ 2,15% Λοιπά πλαστικά 2,15% Γυαλί 3,5% Διάφορα* 7,5% Αδρανή 1,5% ΣΥΝΟΛΟ 100,0% *Στην κατηγορία Διάφορα περιλαμβάνονται δέρματα, λάστιχα, ξύλα, υφάσματα, πάνες κλπ. Αναφορικά με την παραγωγή των μονάδων της Δυτικής Αττικής (Φυλή και Άνω Λιόσια), στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το αντίστοιχο ισοζύγιο μάζας. 8

9 Από το ΕΜΑ ΙΙ: Ποσότητα (τόνοι ανά έτος) Fe Al RDF Πλαστικές συσκευασίες Χαρτί Οργανικό κλάσμα Υπόλειμμα Από την Εγκατάσταση Αναερόβιας Χώνευσης: Ποσότητα (τόνοι ανά έτος) Υλικό τύπου Κόμποστ Υπόλειμμα Βιοαέριο (m 3 /έτος) Ενέργεια προς εκμετάλλευση 1,5 MW Από την βιολογική ξήρανση: Ποσότητα (τόνοι ανά έτος) Fe Al SRF Υπόλειμμα Όσον αφορά τις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Ανατολικής Αττικής (Γραμματικό και Κερατέα) προβλέπεται για κάθε μία πως το ισοζύγιο μάζας θα έχει ως ακολούθως: Ποσότητα (τόνοι ανά έτος) Ανακυκλώσιμα Κόμποστ RDF Υπόλειμμα Βιοαέριο m 3 /y Ενέργεια προς εκμετάλλευση 1,3 ΜW 9

10 Τονίζεται πως όλα τα ποσά της παρούσας αναφοράς δίνονται σε τρέχουσες τιμές, εκτός αν επισημαίνεται διαφορετικά, ενώ έχει υπολογιστεί ετήσιος πληθωρισμός της τάξης του 2,5% στα έσοδα και στα έξοδα των μονάδων καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Κατασκευαστική Περίοδος Η κατασκευαστική περίοδος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω θα διαρκέσει δύο έτη (1/01/ /12/2014), κατά την οποία δεν θα υπάρχουν έσοδα, παρά μόνο δαπάνες όπως παρατίθενται παρακάτω: Δαπάνες κατασκευαστικής περιόδου Οι δαπάνες κατασκευής κάθε μονάδας όπως παρατίθενται στις σελίδες της ΜΚΟ έχουν ως ακολούθως: Είδος Δαπανών (Φυλή Α1) Κόστος (σε ) Χωματουργικά Έργα Π.Μ Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βιολογική Επεξεργασία Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας Λοιπά έργα Μελέτες ΣΥΝΟΛΟ Είδος Δαπανών (Άνω Λιόσια Α2) Κόστος (σε ) Χωματουργικά Έργα Π.Μ Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας Λοιπά έργα Μελέτες ΣΥΝΟΛΟ Είδος Δαπανών (Άνω Λιόσια Α3) Κόστος (σε ) Χωματουργικά Έργα Π.Μ Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας Λοιπά έργα Μελέτες ΣΥΝΟΛΟ

11 Είδος Δαπανών (Γραμματικό Α4) Κόστος (σε ) Χωματουργικά Έργα Π.Μ Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας Λοιπά έργα Μελέτες ΣΥΝΟΛΟ Είδος Δαπανών (Κερατέα Α5) Κόστος (σε ) Χωματουργικά Έργα Π.Μ Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας Λοιπά έργα Μελέτες ΣΥΝΟΛΟ Επομένως, το σύνολο του κατασκευαστικού κόστους ανά μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων ανέρχεται σε , όπως παρουσιάζεται και στον ακόλουθο πίνακα: Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ποσά (σε ) Φυλή Α Άνω Λιόσια Α2, Α Γραμματικό Α Κερατέα Α ΣΥΝΟΛΟ Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν πληθωριστικές αυξήσεις για την περίοδο Η δημόσια και κοινοτική συμμετοχή στο έργο θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Συνοχής (ΕΤΠΑ) και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής /Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η δημόσια και κοινοτική συμμετοχή θα ανέλθει σε 120 εκ. και θεωρείται δεδομένη, χωρίς να συνδέεται με το ύψος του ανταποδοτικού τέλους (Gate Fee). Λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια συμμετοχή το χρηματοδοτικό σχήμα κατασκευής του έργου έχει ως εξής: Πηγή Χρηματοδότησης Ποσά (σε ) Ποσοστό (%) Χρηματοδότησης Ίδια Κεφάλαια ,0% Τραπεζικός Δανεισμός ,1% Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή ,9% ΣΥΝΟΛΟ ,0% 11

12 Έχει υιοθετηθεί η παραδοχή ότι η εισροή της συμμετοχής του δημοσίου θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου ( ) ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης. Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνονται και στον ακόλουθο πίνακα, το πρώτο εξάμηνο της κατασκευαστικής περιόδου θα υλοποιηθεί το 14,02% της επένδυσης, το δεύτερο το 36,78%, το τρίτο το 33,55% και το τέταρτο εξάμηνο το 15,65%. Ποσοστό υλοποίησης επένδυσης Α εξάμηνο 2013 Β εξάμηνο 2013 Α εξάμηνο 2014 Β εξάμηνο ,02% 36,78% 33,55% 15,65% Αναφορικά με το Φ.Π.Α. της κατασκευαστικής περιόδου προβλέπεται πως θα επιστραφεί στον ανάδοχο σε 12 μήνες από το τέλος της εν λόγω περιόδου. Επισημαίνεται πως το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει την επιστροφή Φ.Π.Α. σε αντίστοιχου χαρακτήρα έργα ούτε και την τιμολόγηση του έργου με το χαρακτήρα των αμοιβών διαθεσιμότητας παρά μόνον εφόσον προβλεφθεί με ειδικό νόμο. Όσον αφορά την ίδια συμμετοχή, έχει γίνει η παραδοχή ότι το 66,67% της συνολικής συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί με χορήγηση δανείου (Shareholder Loan), ενώ το υπόλοιπο 33,33% θα αφορά εισφορά σε χρήμα στο μετοχικό κεφάλαιο. Στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού στο ποσό του δανείου (Shareholder Loan) θα επιβληθεί φόρος (χαρτόσημο) 2,4%, ενώ στο μετοχικό κεφάλαιο, που αφορά εισφορά σε χρήμα, θα επιβληθεί Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) 1%. Τα έξοδα της διαγωνιστικής διαδικασίας (Bidding Costs) εκτιμάται πως θα ανέλθουν στα 1,5 εκ. συνολικά, και περιλαμβάνουν τα έξοδα των απαιτούμενων μελετών (Planning Costs). Το κόστος λειτουργίας της ΕΕΣ Α.Ε. κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου εκτιμάται σε 0,5 εκ. ετησίως, ενώ προβλέπεται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ύψους 0,5% του κατασκευαστικού κόστους για τη συμμετοχή του Αναδόχου στη διαγωνιστική διαδικασία με ετήσιο κόστος 1% επί του ύψους της εγγυητικής επιστολής. Τέλος, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ύψους 1% επί του κατασκευαστικού κόστους για την οποία εκτιμάται πως το ετήσιο κόστος θα ανέρχεται σε 1,5% ετησίως. Τα εν λόγω έξοδα θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης της περιόδου που διενεργούνται. 12

13 Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας (Commissioning) Δαπάνες Περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας Κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμής, το σταθερό λειτουργικό κόστος, ορίζεται ως εξής: Έξοδα Ποσά (σε ) Ηλεκτρικό Ρεύμα Καύσιμα Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες (Αμοιβές Προσωπικού κλπ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Τα ανωτέρω ποσά αφορούν μόνο την εξάμηνη λειτουργία των μονάδων κατά τη περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας. Έσοδα Περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας Κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, έχει γίνει η παραδοχή πως ο Ανάδοχος θα λάβει τους δυο τελευταίους μήνες της εν λόγω περιόδου (Μάιος και Ιούνιος 2015) από την Αναθέτουσα Αρχή ανταποδοτικό τέλος (Gate Fee), το οποίο θα ανέρχεται σε 15 ευρώ ανά τόνο, ενώ εκτιμάται πως το σύνολο των εισερχόμενων τόνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας θα ανέλθει στις Κατά τη περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, η απόκλιση ανάμεσα στα έσοδα και τα έξοδα θα δημιουργήσει ταμειακό έλλειμμα 8,231 εκ., το οποίο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί με ίδια και δανειακά κεφάλαια. Περίοδος Πλήρους Λειτουργίας Όπως προαναφέρθηκε, η περίοδος της πλήρους λειτουργίας διαρκεί 20 έτη, στη διάρκεια των οποίων έχει υιοθετηθεί η παραδοχή πως οι μονάδες θα επεξεργάζονται ετησίως τόνοι ΑΣΑ. Επισημαίνεται, έχει γίνει η παραδοχή πως οι μονάδες επεξεργασίας των απορριμμάτων λειτουργούν στο μέγιστο της παραγωγικής τους δυναμικότητας από την αρχή της περιόδου πλήρους λειτουργίας και καθ όλη τη διάρκεια της εικοσαετούς παραχώρησης. 13

14 Δαπάνες Περιόδου Πλήρους Λειτουργίας Τα έξοδα της εν λόγω περιόδου χωρίζονται σε σταθερά, μεταβλητά και στις δαπάνες επανεπένδυσης. Επομένως, τα μεταβλητά κόστη υπολογίζονται ανά εισερχόμενο τόνο απορριμμάτων και αναλύονται ως εξής: Μεταβλητά Έξοδα Ποσά (σε ανά εισερχόμενο τόνο) Ηλεκτρικό Ρεύμα 9,60 Καύσιμα 1,50 Περιβαλλοντικά Κόστη 0,90 Διάθεση Καυσίμου 9,92 Υπολείμματα σε ΧΥΤΥ 4,50 Διάθεση CLO 1,10 Στην περίοδο πλήρους λειτουργίας τα σταθερά κόστη που δε σχετίζονται με τους εισερχόμενους τόνους των απορριμμάτων ορίζονται ετήσια και έχουν ως εξής: Σταθερά Έξοδα Ποσά (σε ανά έτος) Ποσοστό (%) της επένδυσης Συντήρηση* ,50% Ασφάλιση* ,20% Αμοιβές Προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ *Οι τιμές περιλαμβάνουν πληθωριστικές αυξήσεις για την περίοδο Επιπλέον, ο Ανάδοχος κατά την εικοσαετή περίοδο της πλήρους λειτουργίας των μονάδων οφείλει να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 2% των ετήσιων προϋπολογισθέντων εξόδων της επόμενης περιόδου και στην οποία προβλέπεται να χρεώνεται προμήθεια 1,5% ετησίως. Το κόστος της επανεπένδυσης (Life Cycle Costs-LLC) περιλαμβάνει κυρίως ηλεκτρομηχανολογικά έργα και έχει υιοθετηθεί η παραδοχή πως κατανέμεται ισόποσα κατά τη διάρκεια της πλήρους εικοσαετούς λειτουργίας των μονάδων. Έργα Επανεπένδυσης Φυλή (σε ) Άνω Λιόσια (σε ) Γραμματικό (σε ) Κερατέα (σε ) Σύνολο Μονάδων (σε ) ΣΥΝΟΛΟ Οι τιμές περιλαμβάνουν πληθωριστικές αυξήσεις για την περίοδο , καθώς βασίζονται στο κόστος κατασκευής. Έσοδα Λειτουργικής Περιόδου Τα έσοδα της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (SPV) αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 14

15 Κατηγορία εσόδων Ποσό Ετήσια ποσότητα σε / τόνο (σε τόνους) Σιδηρούχα Υλικά 100, Μη Σιδηρούχα Υλικά 700, Πλαστικά PET 80, Λοιπά Πλαστικά 45, Χαρτί 0, Όσον αφορά στο χαρτί, έχουν υπολογιστεί τα αντίστοιχα έξοδα που εμπεριέχονται στην παραγωγή του αλλά δεν έχουν υπολογιστεί πιθανά έσοδα που μπορεί να προκύψουν από την εκμετάλλευσή του. Επίσης, από τη χρήση της αναερόβιας χώνευσης αναμένεται να προκύψουν έσοδα από την εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε MWhr. Το έσοδο ανά παραγόμενη MWhr θα ανέρχεται σε 99,45 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3851/2010) σε τρέχουσες τιμές. 15

16 3. Τελικό Χρηματοδοτικό Σχήμα & Όροι Χρηματοδότησης (Funding Terms) Τελικό Χρηματοδοτικό Σχήμα Στο τελικό χρηματοδοτικό σχήμα όπως αποτυπώνεται ακολούθως συμπεριλαμβάνεται εκτός από το κόστος της κατασκευαστικής περιόδου, η κεφαλαιοποίηση των τόκων των δανείων της κατασκευαστικής περιόδου, οι απατήσεις σε ειδικά αποθεματικά, οι φόροι συγκέντρωσης κεφαλαίου, καθώς και το χαρτόσημο δανειακών συμβάσεων των μετόχων και λοιπά έξοδα (έξοδα διαγωνιστικής διαδικασίας, έξοδα λειτουργίας δοκιμαστικής περιόδου, κόστη εγγυητικών επιστολών). Πηγή Χρηματοδότησης Ποσά (σε ) Ποσοστό (%) χρηματοδότησης Κύρια Χρηματοδότηση ,10% Δημόσια Συμμετοχή ,93% Ίδια Κεφάλαια ,21% Δάνειο Μετόχων ,76% Πιστωτικοί Τόκοι ,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Κύρια Χρηματοδότηση (Senior Debt) Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το ποσοστό συμμετοχής του τραπεζικού δανεισμού στο κόστος κατασκευής θα ανέλθει σε 42,1%, ενώ η εκταμίευση του δανείου θα υλοποιείται βάσει του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της επένδυσης. Το συνολικό επιτόκιο δανεισμού θα ανέρχεται στο 9%, ενώ τα ποσοστά των αμοιβών arrangement και commitment fee θα ανέρχονται σε 2,5% και 1,2% αντίστοιχα. Ο Ανάδοχος προβλέπεται πως θα συνάψει σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίου (Interest Rate Swaps) για την αντιστάθμιση του κινδύνου από πιθανές μεταβολές. Τέλος, η αποπληρωμή του δανείου θα ολοκληρωθεί τέσσερα έτη πριν το τέλος της πλήρους λειτουργίας της επένδυσης (30 Ιούνιου 2031). Κρίσιμοι Δανειακοί Δείκτες Για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων και του δανείου, χρησιμοποιείται ο δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων και ο δείκτης κάλυψης δανείου κατά τη διάρκειά του, οι οποίοι και θεωρούνται οι πλέον κρίσιμοι. Παρακάτω, αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών και παρατίθενται και οι ελάχιστες τιμές αυτών. 16

17 Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων (ΔΚΔΥ): Υπολογίζεται για ένα Συμβατικό Έτος ως ο λόγος των χρηματορροών που είναι διαθέσιμες για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων που αφορούν σε ένα δάνειο κατά τη διάρκεια του Συμβατικού Έτους (μ) προς τις υποχρεώσεις αυτές. Έχει γίνει η παραδοχή ότι η τιμή του εν λόγω δείκτη δε θα είναι χαμηλότερη του 1,2. Κατά τον υπολογισμό των χρηματορροών που είναι διαθέσιμες για τη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων θα λαμβάνονται υπόψη οι Ετήσιες Ενιαίες Χρεώσεις και οι πιστωτικοί τόκοι από λογαριασμούς της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ), αφαιρούμενων: - του κόστους υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης - των γενικών δαπανών λειτουργίας - των φόρων της ΕΕΣ - του Κόστους επανεπένδυσης (LLC), αλλά λαμβάνοντας υπόψη τυχόν κινήσεις από και προς το Λογαριασμό Συντήρησης, εφ όσον υφίσταται τέτοιος λογαριασμός. Κατά τον υπολογισμό των δανειακών υποχρεώσεων της ΕΕΣ θα λαμβάνονται υπόψη: (α) τοκοχρεολυτικές υποχρεώσεις δανείου (εξαιρουμένων αποπληρωμών κεφαλαίου δανείου ΦΠΑ που γίνονται με βάση επιστροφές ΦΠΑ για επενδυτικές δαπάνες) (β) ετήσιες προμήθειες που αφορούν στο δάνειο (γ) κόστος συμβάσεων αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου σχετικών με το δάνειο. Δείκτης Κάλυψης Δανείου κατά τη Διάρκειά του (ΔΚΔΔ): Η ελάχιστη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη θα πρέπει να ισούται με 1,3 και υπολογίζεται για ένα Συμβατικό Έτος ως ο λόγος: (α) της παρούσας αξίας των μελλοντικών χρηματορροών που είναι διαθέσιμες για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων που αφορούν σε ένα δάνειο της ΕΕΣ κατά την υπολειπόμενη χρονική περίοδο για την οποία το δάνειο υφίσταται, προς (β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου (εξαιρουμένου του ανεξόφλητου δανείου ΦΠΑ για την κάλυψη μέρους του Κόστους Κατασκευής) μείον οποιουδήποτε αποθεματικού λογαριασμού κάλυψης υποχρεώσεων του εν λόγω δανείου και, τυχόν, διαθέσιμα, εφ όσον αυτό προβλέπεται από τις δανειακές συμβάσεις. 17

18 Ο υπολογισμός της παρούσας αξίας γίνεται βάσει προεξοφλητικού επιτοκίου ίσου με το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο που εφαρμόζεται κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο δάνειο. Εκτός και αν άλλως καθορίζεται στο κείμενο, ο ΔΚΔΔ θα υπολογίζεται στο σύνολο του Κύριου Χρέους της ΕΕΣ. Κατά τον υπολογισμό των χρηματορροών που είναι διαθέσιμες για τη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων θα λαμβάνονται υπόψη οι Ετήσιες Ενιαίες Χρεώσεις και οι πιστωτικοί τόκοι από λογαριασμούς της ΕΕΣ, αφαιρούμενων: - του κόστους υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης - των γενικών δαπανών λειτουργίας - των φόρων της ΕΕΣ - του Κόστους Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τυχόν κινήσεις από και προς το Λογαριασμό Αποθεματικού Συντήρησης, εφ όσον υφίσταται τέτοιος λογαριασμός. Δημόσια Συμμετοχή Όπως αναφέρθηκε στις παραδοχές του βασικού σεναρίου, η δημόσια συμμετοχή στο έργο θα ανέλθει σε 120 εκ.. Ίδια Κεφάλαια Η ίδια συμμετοχή θα προέλθει κατά 66,67% από δάνειο μετόχων (Shareholder Loan) με ετήσιο επιτόκιο της τάξης του 6,75%, του οποίου η εκταμίευση θα ακολουθεί το βασικό δάνειο της επένδυσης, ενώ η αποπληρωμή του θα πραγματοποιείται ανάλογα με τη ρευστότητα της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. Τα ποσά των τόκων του εν λόγω δανείου θα εκπίπτουν από τα φορολογητέα κέρδη της εταιρίας ειδικού σκοπού στο σύνολό τους (Thin Capitalization Rule). Το υπόλοιπο 33,33% της ιδιωτικής συνεισφοράς θα προέλθει από την εισφορά μετρητών. Δάνειο Κατασκευαστικού Φ.Π.Α. Κατά την κατασκευαστική περίοδο θα υπάρξουν ανάγκες χρηματοδότησης του κατασκευαστικού Φ.Π.Α καθώς η επιστροφή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε 12 μήνες μετά το πέρας της κατασκευαστικής περιόδου. Η αποπληρωμή του εν λόγω δανείου θα πραγματοποιηθεί με την επιστροφή του κατασκευαστικού Φ.Π.Α., ενώ οι λοιποί όροι χρηματοδότησης εκτιμάται ότι θα είναι ίδιοι με αυτοί της κύριας χρηματοδότησης. 18

19 Αποθεματικά (Reserves) Για την ομαλή αποπληρωμή του δανείου και την αντιμετώπιση πιθανής έλλειψης ρευστότητας, έχει γίνει η παραδοχή ότι θα διατηρείται αποθεματικό ικανό να αποπληρώσει τις μελλοντικές δανειακές ανάγκες χρονικού ορίζοντα ενός εξαμήνου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα ποσοστά των αμοιβών arrangement και commitment fee πρόκειται να ισούνται με 2,5% και 1,2% αντίστοιχα. Προβλέπεται επιπλέον, η δημιουργία ενός λογαριασμού αποθεματικού συντήρησης, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή των μελλοντικών εξόδων συντήρησης. Συγκεκριμένα, για τα μελλοντικά έξοδα συντήρησης (soft maintenance) θα διατηρείται ως αποθεματικό το 100% των εξόδων συντήρησης με χρονικό ορίζοντα ενός έτους, το 66% για χρονικό ορίζοντα δύο ετών και το 33% για χρονικό ορίζοντα τριών ετών. Τέλος, για την αντιστάθμιση ενδεχόμενης μεταβολής σε θέματα νομοθεσίας θα διατηρείται αποθεματικό 3,5% του κατασκευαστικού κόστους, ενώ το arrangement και το commitment fee θα είναι 2,5% και 1,2% αντίστοιχα. Καταθέσεις Το πιστωτικό επιτόκιο εκτιμάται πως θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% ετησίως, ενώ από την έναρξη της χρηματοοικονομικής συμφωνίας του έργου (financial close) έως την έναρξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας των μονάδων προβλέπονται πιστωτικοί τόκοι 21 χιλ.. 19

20 4. Βασικά Αποτελέσματα Βασικού Σεναρίου Ανταποδοτικό Τέλος (Gate Fee) Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω παραδοχές και με την απόδοση για τον μέτοχο (Internal Rate of Return - IRR) να ανέρχεται σε 13%, το ανταποδοτικό τέλος που προκύπτει ανά εισερχόμενο τόνο ανέρχεται σε 70,55. Εν συνεχεία, παρατίθενται τα προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία της ΕΕΣ (Balance Sheet, Profit and Loss Account, Cash Flow Statement), από το έτος ολοκλήρωσης της χρηματοοικονομικής συμφωνίας του έργου (2012) έως το πέρας της πλήρους λειτουργίας των μονάδων (2035), όπως προκύπτουν από το χρηματοοικονομικό μοντέλο που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις παραδοχές του βασικού σεναρίου και το ύψος του ανταποδοτικού τέλους που εκτιμάται. 20

21 Balance Sheet 31-Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec-35 Current assets Contract debtor - development expenditure Contract debtor - life cycle expenditure Contract debtor - development interest Trade debtors DSRA balance MRA balance Tax reserve Cash at bank/(overdraft) (0) Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec-35 Current Liabilities Overdraft Trade creditors Deferred income (capital receipts) Other taxes & social security Corporation tax creditor - (0) (0) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (0) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Long term liabilities Deferred tax provision Senior loan - development tranche Senior loan annuity tranche Senior loan - VAT Operational Facility tranche Less: prepaid development fees VAT Development Facility Subordinated debt (40.528) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (0) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 Shareholders Funds Share capital Equity reserve Profit & loss account ( ) ( ) ( )

Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Mελέτη Κόστους-Οφέλους Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 2005 Ποσα κλειομεν. Ποσα προηγ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσα κλειομενης χρησεως 2014 Ποσα προηγούμενης χρησεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρησεως 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 KASTRO LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 Operating Expenses 28,202 34,189 Extra Solidarity Tax 33,338 87,156 Interests 27,400 39,777

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St. 15 33428 Marienfeld, Germany T.: +49 (0)5247 9808 0, F: +49 (0)5247 9808 40,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενεργειακή αξιοποίηση αστικών στερεών αποβλήτων και προοπτικές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ιωσήφ (Χημικός Μηχανικός)

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Αθήνα, Δεκέμβριος 2010 Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Κωστής Μαγουλάς (1), Επαμεινώντας Βουτσάς (2), Δημήτρης Τασιός (3) (1) Καθηγητής ΕΜΠ, (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» Σεπτέμβριος 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ακρωνύμια... 3 1 Εισαγωγή... 4 2 Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ 66 ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014 12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess Νοέμβριος 2014 Κεφαλαιακή επάρκεια Η σημασία των «κόκκινων» δανείων Μια ένδειξη του μέτρου της σημασίας στην επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων.. Πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας Chemical Process and Energy Resources Institute Centre for Research and Technology Hellas ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Answer 1 (a) Profit and Loss and Appropriation of Y. Yiannakou and G. Georgiou for the year ended 31 Dec 2008 Selling & Distribution exps

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κατά την χρήση του 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2013, κινήθηκαν ως εξής :

Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κατά την χρήση του 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2013, κινήθηκαν ως εξής : Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd rom)

Η πρόταση κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd rom) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Προς: Την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Καραγιώργη Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα ΤΙΤΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ Σηµειώσεις στο Μάθηµα Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδοτικής Διοίκησης. Π. Φ. Διαµάντης Α.Α.Δράκος 2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Η Ανάλυση της Μόχλευσης εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο µεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας» «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας» Εισηγητής: Βασίλης Παύλου Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011 Θέμα 5 ο : Μείωση του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920), διά μειώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

( million) ( million)

( million) ( million) Πορτογαλία, Αύγουστος 2015 Η Sonae Sierra κατέγραψε Συνολικά Καθαρά Κέρδη 79,3 εκατ. για το πρώτο εξάµηνο του 2015 Τα Άµεσα Κέρδη ανέρχονται στα 26,8 εκατ. Τα EBIT ανήλθαν στα 50,1 εκατ. Η Καθαρή Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα