Η παρούσα εργασία είναι εμπιστευτική κι έχει καταρτισθεί αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. Disclaimers.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η παρούσα εργασία είναι εμπιστευτική κι έχει καταρτισθεί αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. Disclaimers."

Transcript

1 Μελέτη, Κατασκευή, Συγχρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής Κατάρτιση Χρηματοοικονομικού Μοντέλου: Παράθεση Αποτελεσμάτων του Βασικού και Εναλλακτικών Σεναρίων Εντοπισμός & Καταγραφή των Κινδύνων & των Κρίσιμων Παραμέτρων του Έργου Απρίλιος

2 Disclaimers Σκοπός του Έργου Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής (Αναθέτουσα Αρχή) στην εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας αναφορικά με το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Συγχρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής». Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης η Grant Thornton (Σύμβουλος) ανέλαβε την κατάρτιση του σχετικού με το παραπάνω έργο χρηματοοικονομικού μοντέλου τόσο του βασικού όσο και των δύο εναλλακτικών σεναρίων υλοποίησής του. Επιπρόσθετα, η ο Σύμβουλος ανέλαβε να προσδιορίσει και να αναδείξει τους κυριότερους κινδύνους και κρίσιμες παραμέτρους του έργου (Risk Identification) χωρίς να προβεί στην ανάλυση, εκτίμηση και αντιμετώπιση αυτών. Οικονομικός έλεγχος Φορολογία Η εργασία δεν επικεντρώνεται και δε συνιστά οικονομικό και φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα και συνεπώς δεν δυνάμεθα να εκφράσουμε οποιαδήποτε κρίση για τα μεγέθη τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτή. Προβλέψεις Όλα τα τεχνοοικονομικά δεδομένα που συνιστούν τις παραδοχές βάση των οποίων θα καταρτιστεί το χρηματοοικονομικό μοντέλο έχουν παρασχεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και ο Σύμβουλος δε φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα αυτών. Εμπιστευτικότητα Η παρούσα εργασία είναι εμπιστευτική κι έχει καταρτισθεί αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. 2

3 Περιεχόμενα Disclaimers Γενικά Χαρακτηριστικά Έργου Παραδοχές Βασικού Σεναρίου Τελικό Χρηματοδοτικό Σχήμα & Όροι Χρηματοδότησης (Funding Terms) Βασικά Αποτελέσματα Βασικού Σεναρίου Ανάλυση Ευαισθησίας Βασικού Σεναρίου Παραδοχές και Αποτελέσματα Εναλλακτικών Σεναρίων Προσδιορισμός Κινδύνων & Κρίσιμων Παραμέτρων του Έργου Appendix

4 Η κατάρτιση του χρηματοοικονομικού μοντέλου στηρίχτηκε στα στοιχεία της «Μελέτης Κόστους Οφέλους (ΜΚΟ)» που εκπονήθηκε τον Ιανουάριο του 2011 από την εταιρεία «Ι. Φραντζής και Συνεργάτες ΕΠΕ». Με βάση τα στοιχεία αυτά και σε συνδυασμό με τα απαιτούμενα ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου εξειδικευμένου στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων καταρτίστηκε η κατάσταση των παραδοχών (Input Proform) με αναλυτική αναφορά ανά μονάδα επεξεργασίας σε: Γενικά χαρακτηριστικά της κάθε επένδυσης Κατασκευαστική Περίοδος (κόστος και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης, λοιπά έξοδα Bidding Costs, SPV costs κ.ά.) Περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας (Commissioning Period, προσδιορισμός εσόδων και εξόδων εξαρτώμενων ή μη των τόνων) Περίοδος Πλήρους Λειτουργίας (Προσδιορισμός εσόδων και εξόδων εξαρτώμενων ή μη των τόνων) Ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των παραδοχών του έργου έτσι ώστε να παραχθεί ένα σχέδιο του χρηματοοικονομικού μοντέλου του βασικού σεναρίου για την αρχική επεξεργασία. Τα εν λόγω αποτελέσματα αποτέλεσαν βάση συζήτησης και πραγματοποιήθηκαν ορισμένες τροποποιήσεις καθώς επίσης και προσδιορίστηκαν οι μεταβλητές στις οποίες στηρίχτηκε η ανάλυση ευαισθησίας. Με βάση τα παραπάνω, ακολουθεί η παράθεση των γενικών χαρακτηριστικών του έργου, οι τεχνικές και χρηματοοικονομικές παραδοχές του βασικού σεναρίου, οι όροι χρηματοδότησης και το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα, τα αποτελέσματα επεξεργασίας των βασικών σεναρίων και των αναλύσεων ευαισθησίας, και τέλος η περιγραφή των κυριότερων κινδύνων του έργου, καθώς και των κρίσιμων παραμέτρων αυτού. 4

5 1. Γενικά Χαρακτηριστικά Έργου Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η επίτευξη μίας μακροχρόνιας και συμβατής προς την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία λύσης αναφορικά με τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) στην Αττική. Λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες υφιστάμενες υποδομές υποδοχής και επεξεργασίας των απορριμμάτων, κρίθηκε σκόπιμη η δημιουργία νέων χώρων επεξεργασίας απορριμμάτων, έτσι ώστε η περιφέρεια της Αττικής να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ως προς την μείωση της ταφής των βιοαποδομήσιμων στοιχείων των απορριμμάτων. Βάσει των ανωτέρω, η εν λόγω ποσότητα για την περιοχή της Αττικής προσδιορίστηκε σε τόνους ΑΣΑ ετησίως. Για την επίτευξη των ανωτέρω σχεδιάστηκε η ανάπτυξη της επένδυσης, η οποία περιλαμβάνει συνολικά τέσσερεις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, ήτοι δύο μονάδες στη Δυτική Αττική (Φυλή και Άνω Λιόσια) και δύο στην Ανατολική Αττική (Γραμματικό και Κερατέα). Το βασικό σενάριο ανάπτυξης της επένδυσης έλαβε υπόψη του τη χρήση της τεχνολογίας της Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας απορριμμάτων καθώς και της Αναερόβιας Χώνευσης. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια όσον αφορά τον τύπο της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε σενάριο καθώς και η δυναμικότητα των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων. Βασικό Σενάριο Δυτική Αττική: MBT/400 με Αναερόβια Χώνευση & MBT/700 με παραγωγή SRF Ανατολική Αττική: 2*MBTs/127,5 με Ανάκτηση Υλικών & Αναερόβια Χώνευση 1 ο Εναλλακτικό Σενάριο Δυτική Αττική: MBT/400 Composting & MBT/700 με παραγωγή SRF Ανατολική Αττική: 2*MBTs/127,5 με Ανάκτηση Υλικών & Composting 2ο Εναλλακτικό Σενάριο Δυτική Αττική: MBT/400 Composting & MBT/700 με παραγωγή SRF Ανατολική Αττική: 2*MBTs/127,5 με παραγωγή SRF 5

6 Η λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων θα πρέπει να επιτυγχάνει: Άμεση λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής ενόψει του επικείμενου κορεσμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Τη συμμόρφωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποφυγή ταφής των βιοαποδομήσιμων υλικών, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί. Την αξιοποίηση χρήσιμων πρώτων υλών που προέρχονται από τα απορρίμματα μέσω ανακύκλωσης αυτών και αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου κατά τη διαδικασία αποδόμησης των απορριμμάτων. Την παραγωγή δευτερογενών καυσίμων υλικών με υψηλή θερμογόνο δύναμη για ενεργειακή αξιοποίησή τους. Την παραγωγή κατάλληλου εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost). Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό της αναθέτουσας αρχής της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη του αναδόχου, αναμένεται να έχει ξεκινήσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου Η ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής συμφωνίας του έργου (financial close) προβλέπεται να επιτευχθεί να την 1 η Ιουλίου 2012 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 πρόκειται να εκπονηθούν όλες οι σχετικές μελέτες. Η κατασκευαστική περίοδος εκτιμάται να ξεκινήσει την 1 η Ιανουαρίου 2013 και να διαρκέσει έως την 31 η Δεκεμβρίου 2014, δηλαδή δύο έτη, η οποία και θα είναι κοινή για όλες της μονάδες. Εν συνεχεία, η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου αναμένεται να ξεκινήσει την 1 η Ιανουαρίου 2015 και να ολοκληρωθεί την 30 η Ιουνίου Στην περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, τους τέσσερις πρώτους μήνες θα υλοποιούνται δοκιμές (tests) που θα σχετίζονται με την λειτουργία του έργου, ενώ τους τελευταίους δύο μήνες οι μονάδες θα λειτουργούν πλήρως. Τέλος, η περίοδος πλήρους λειτουργίας εκτιμάται πως θα ξεκινήσει την 1 η Ιουλίου 2015 και θα διαρκέσει έως την 30 η Ιουνίου 2035, ήτοι εικοσαετής περίοδος λειτουργίας. Οι παραπάνω προβλεπόμενες ενέργειες παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 6

7 Προβλεπόμενες ενέργειες Ημερομηνίες Έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας 30 η Ιουνίου 2011 Ολοκλήρωση Χρηματοοικονομικής Συμφωνίας 1 η Ιουλίου 2012 Έναρξη εκπόνησης μελετών 1 η Ιουλίου 2012 Έναρξη κατασκευαστικής περιόδου 1 η Ιανουαρίου 2013 Έναρξη περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας 1 η Ιανουαρίου 2015 Έναρξη περιόδου πλήρους λειτουργίας 1 η Ιουλίου 2015 Ολοκλήρωση πλήρους λειτουργίας 30 η Ιουνίου 2035 Λογιστικά και Φορολογικά Θέματα Όσον αφορά τον Λογιστικό Χειρισμό των οικονομικών μεγεθών του έργου, υιοθετήθηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) και συγκεκριμένα το πρότυπο ΕΔΔΠΧΠ 12, το οποίο αφορά συμφωνίες παραχώρησης του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, έχει υιοθετηθεί η παραδοχή πως το ποσοστό φορολογίας εισοδήματος καθ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης θα παραμένει σταθερό, ήτοι 20%. Όσον αφορά το χειρισμό της δημόσιας συμμετοχής, δεν έχουν υπολογιστεί τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις από το εν λόγω έσοδο ούτε οποιεσδήποτε επιπλέον φορολογικές ελαφρύνσεις. Δημοπράτηση Έργου Πρόθεση της αναθέτουσας αρχής μέχρι σήμερα είναι η διεξαγωγή ενός διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτού τύπου μίας φάσης έπειτα από τον οποίο θα ανατεθεί το σύνολο του ανωτέρω έργου σε έναν ανάδοχο χρησιμοποιώντας το μοντέλο της μακροχρόνιας παραχώρησης, εν προκειμένω εικοσαετούς, όπως αναφέρεται και στη σελίδα 6 της ΜΚΟ. Επισημαίνεται, ότι η τελική σύμβαση παραχώρησης σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, θα πρέπει να κυρωθεί με νόμο, από τη Βουλή των Ελλήνων. Η μελέτη και κατασκευή των μονάδων θα υλοποιηθεί από τον ανάδοχο (μέσω Εταιρείας Ειδικού Σκοπού ΕΕΣ Α.Ε.), της οποίας το χρηματοδοτικό σχήμα, όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 3 συνίσταται σε ίδια κεφάλαια, δανειακά κεφάλαια, καθώς και κοινοτική/εθνική χρηματοδότηση. 7

8 2. Παραδοχές Βασικού Σεναρίου Γενικά Χαρακτηριστικά Το σύνολο του έργου θα περιλαμβάνει τέσσερις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Τα στοιχεία των μονάδων που πρόκειται να δημιουργηθούν, καθώς και η ετήσια δυναμικότητά τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Μονάδες Ετήσια Δυναμικότητα (σε τόνους) Δυτικής Αττικής (Φυλή) Δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια) Βορειοανατολικής Αττικής (Γραμματικό) Νοτιοανατολικής Αττικής (Κερατέα) Σύνολο Η εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εισερχόμενων υπό επεξεργασία απορριμμάτων σε όλες τις μονάδες προβλέπεται να έχει την ακόλουθη σύνθεση: Είδος Συστατικού % κ.β. (υ.β.) Ζυμώσιμα 41,0% Χαρτί, χαρτόνι 29,0% Σιδηρούχα μέταλλα (Fe) 2,6% Μη σιδηρούχα μέταλλα (Al) 0,9% Πλαστικά 14,0% Φύλλα πλαστικού 5,5% ΡΕ ΡΡ 2,4% PVC 1,8% ΡΕΤ 2,15% Λοιπά πλαστικά 2,15% Γυαλί 3,5% Διάφορα* 7,5% Αδρανή 1,5% ΣΥΝΟΛΟ 100,0% *Στην κατηγορία Διάφορα περιλαμβάνονται δέρματα, λάστιχα, ξύλα, υφάσματα, πάνες κλπ. Αναφορικά με την παραγωγή των μονάδων της Δυτικής Αττικής (Φυλή και Άνω Λιόσια), στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το αντίστοιχο ισοζύγιο μάζας. 8

9 Από το ΕΜΑ ΙΙ: Ποσότητα (τόνοι ανά έτος) Fe Al RDF Πλαστικές συσκευασίες Χαρτί Οργανικό κλάσμα Υπόλειμμα Από την Εγκατάσταση Αναερόβιας Χώνευσης: Ποσότητα (τόνοι ανά έτος) Υλικό τύπου Κόμποστ Υπόλειμμα Βιοαέριο (m 3 /έτος) Ενέργεια προς εκμετάλλευση 1,5 MW Από την βιολογική ξήρανση: Ποσότητα (τόνοι ανά έτος) Fe Al SRF Υπόλειμμα Όσον αφορά τις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Ανατολικής Αττικής (Γραμματικό και Κερατέα) προβλέπεται για κάθε μία πως το ισοζύγιο μάζας θα έχει ως ακολούθως: Ποσότητα (τόνοι ανά έτος) Ανακυκλώσιμα Κόμποστ RDF Υπόλειμμα Βιοαέριο m 3 /y Ενέργεια προς εκμετάλλευση 1,3 ΜW 9

10 Τονίζεται πως όλα τα ποσά της παρούσας αναφοράς δίνονται σε τρέχουσες τιμές, εκτός αν επισημαίνεται διαφορετικά, ενώ έχει υπολογιστεί ετήσιος πληθωρισμός της τάξης του 2,5% στα έσοδα και στα έξοδα των μονάδων καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Κατασκευαστική Περίοδος Η κατασκευαστική περίοδος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω θα διαρκέσει δύο έτη (1/01/ /12/2014), κατά την οποία δεν θα υπάρχουν έσοδα, παρά μόνο δαπάνες όπως παρατίθενται παρακάτω: Δαπάνες κατασκευαστικής περιόδου Οι δαπάνες κατασκευής κάθε μονάδας όπως παρατίθενται στις σελίδες της ΜΚΟ έχουν ως ακολούθως: Είδος Δαπανών (Φυλή Α1) Κόστος (σε ) Χωματουργικά Έργα Π.Μ Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βιολογική Επεξεργασία Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας Λοιπά έργα Μελέτες ΣΥΝΟΛΟ Είδος Δαπανών (Άνω Λιόσια Α2) Κόστος (σε ) Χωματουργικά Έργα Π.Μ Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας Λοιπά έργα Μελέτες ΣΥΝΟΛΟ Είδος Δαπανών (Άνω Λιόσια Α3) Κόστος (σε ) Χωματουργικά Έργα Π.Μ Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας Λοιπά έργα Μελέτες ΣΥΝΟΛΟ

11 Είδος Δαπανών (Γραμματικό Α4) Κόστος (σε ) Χωματουργικά Έργα Π.Μ Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας Λοιπά έργα Μελέτες ΣΥΝΟΛΟ Είδος Δαπανών (Κερατέα Α5) Κόστος (σε ) Χωματουργικά Έργα Π.Μ Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας Λοιπά έργα Μελέτες ΣΥΝΟΛΟ Επομένως, το σύνολο του κατασκευαστικού κόστους ανά μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων ανέρχεται σε , όπως παρουσιάζεται και στον ακόλουθο πίνακα: Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ποσά (σε ) Φυλή Α Άνω Λιόσια Α2, Α Γραμματικό Α Κερατέα Α ΣΥΝΟΛΟ Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν πληθωριστικές αυξήσεις για την περίοδο Η δημόσια και κοινοτική συμμετοχή στο έργο θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Συνοχής (ΕΤΠΑ) και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής /Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η δημόσια και κοινοτική συμμετοχή θα ανέλθει σε 120 εκ. και θεωρείται δεδομένη, χωρίς να συνδέεται με το ύψος του ανταποδοτικού τέλους (Gate Fee). Λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια συμμετοχή το χρηματοδοτικό σχήμα κατασκευής του έργου έχει ως εξής: Πηγή Χρηματοδότησης Ποσά (σε ) Ποσοστό (%) Χρηματοδότησης Ίδια Κεφάλαια ,0% Τραπεζικός Δανεισμός ,1% Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή ,9% ΣΥΝΟΛΟ ,0% 11

12 Έχει υιοθετηθεί η παραδοχή ότι η εισροή της συμμετοχής του δημοσίου θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου ( ) ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης. Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνονται και στον ακόλουθο πίνακα, το πρώτο εξάμηνο της κατασκευαστικής περιόδου θα υλοποιηθεί το 14,02% της επένδυσης, το δεύτερο το 36,78%, το τρίτο το 33,55% και το τέταρτο εξάμηνο το 15,65%. Ποσοστό υλοποίησης επένδυσης Α εξάμηνο 2013 Β εξάμηνο 2013 Α εξάμηνο 2014 Β εξάμηνο ,02% 36,78% 33,55% 15,65% Αναφορικά με το Φ.Π.Α. της κατασκευαστικής περιόδου προβλέπεται πως θα επιστραφεί στον ανάδοχο σε 12 μήνες από το τέλος της εν λόγω περιόδου. Επισημαίνεται πως το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει την επιστροφή Φ.Π.Α. σε αντίστοιχου χαρακτήρα έργα ούτε και την τιμολόγηση του έργου με το χαρακτήρα των αμοιβών διαθεσιμότητας παρά μόνον εφόσον προβλεφθεί με ειδικό νόμο. Όσον αφορά την ίδια συμμετοχή, έχει γίνει η παραδοχή ότι το 66,67% της συνολικής συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί με χορήγηση δανείου (Shareholder Loan), ενώ το υπόλοιπο 33,33% θα αφορά εισφορά σε χρήμα στο μετοχικό κεφάλαιο. Στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού στο ποσό του δανείου (Shareholder Loan) θα επιβληθεί φόρος (χαρτόσημο) 2,4%, ενώ στο μετοχικό κεφάλαιο, που αφορά εισφορά σε χρήμα, θα επιβληθεί Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) 1%. Τα έξοδα της διαγωνιστικής διαδικασίας (Bidding Costs) εκτιμάται πως θα ανέλθουν στα 1,5 εκ. συνολικά, και περιλαμβάνουν τα έξοδα των απαιτούμενων μελετών (Planning Costs). Το κόστος λειτουργίας της ΕΕΣ Α.Ε. κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου εκτιμάται σε 0,5 εκ. ετησίως, ενώ προβλέπεται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ύψους 0,5% του κατασκευαστικού κόστους για τη συμμετοχή του Αναδόχου στη διαγωνιστική διαδικασία με ετήσιο κόστος 1% επί του ύψους της εγγυητικής επιστολής. Τέλος, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ύψους 1% επί του κατασκευαστικού κόστους για την οποία εκτιμάται πως το ετήσιο κόστος θα ανέρχεται σε 1,5% ετησίως. Τα εν λόγω έξοδα θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης της περιόδου που διενεργούνται. 12

13 Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας (Commissioning) Δαπάνες Περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας Κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμής, το σταθερό λειτουργικό κόστος, ορίζεται ως εξής: Έξοδα Ποσά (σε ) Ηλεκτρικό Ρεύμα Καύσιμα Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες (Αμοιβές Προσωπικού κλπ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Τα ανωτέρω ποσά αφορούν μόνο την εξάμηνη λειτουργία των μονάδων κατά τη περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας. Έσοδα Περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας Κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, έχει γίνει η παραδοχή πως ο Ανάδοχος θα λάβει τους δυο τελευταίους μήνες της εν λόγω περιόδου (Μάιος και Ιούνιος 2015) από την Αναθέτουσα Αρχή ανταποδοτικό τέλος (Gate Fee), το οποίο θα ανέρχεται σε 15 ευρώ ανά τόνο, ενώ εκτιμάται πως το σύνολο των εισερχόμενων τόνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας θα ανέλθει στις Κατά τη περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, η απόκλιση ανάμεσα στα έσοδα και τα έξοδα θα δημιουργήσει ταμειακό έλλειμμα 8,231 εκ., το οποίο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί με ίδια και δανειακά κεφάλαια. Περίοδος Πλήρους Λειτουργίας Όπως προαναφέρθηκε, η περίοδος της πλήρους λειτουργίας διαρκεί 20 έτη, στη διάρκεια των οποίων έχει υιοθετηθεί η παραδοχή πως οι μονάδες θα επεξεργάζονται ετησίως τόνοι ΑΣΑ. Επισημαίνεται, έχει γίνει η παραδοχή πως οι μονάδες επεξεργασίας των απορριμμάτων λειτουργούν στο μέγιστο της παραγωγικής τους δυναμικότητας από την αρχή της περιόδου πλήρους λειτουργίας και καθ όλη τη διάρκεια της εικοσαετούς παραχώρησης. 13

14 Δαπάνες Περιόδου Πλήρους Λειτουργίας Τα έξοδα της εν λόγω περιόδου χωρίζονται σε σταθερά, μεταβλητά και στις δαπάνες επανεπένδυσης. Επομένως, τα μεταβλητά κόστη υπολογίζονται ανά εισερχόμενο τόνο απορριμμάτων και αναλύονται ως εξής: Μεταβλητά Έξοδα Ποσά (σε ανά εισερχόμενο τόνο) Ηλεκτρικό Ρεύμα 9,60 Καύσιμα 1,50 Περιβαλλοντικά Κόστη 0,90 Διάθεση Καυσίμου 9,92 Υπολείμματα σε ΧΥΤΥ 4,50 Διάθεση CLO 1,10 Στην περίοδο πλήρους λειτουργίας τα σταθερά κόστη που δε σχετίζονται με τους εισερχόμενους τόνους των απορριμμάτων ορίζονται ετήσια και έχουν ως εξής: Σταθερά Έξοδα Ποσά (σε ανά έτος) Ποσοστό (%) της επένδυσης Συντήρηση* ,50% Ασφάλιση* ,20% Αμοιβές Προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ *Οι τιμές περιλαμβάνουν πληθωριστικές αυξήσεις για την περίοδο Επιπλέον, ο Ανάδοχος κατά την εικοσαετή περίοδο της πλήρους λειτουργίας των μονάδων οφείλει να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 2% των ετήσιων προϋπολογισθέντων εξόδων της επόμενης περιόδου και στην οποία προβλέπεται να χρεώνεται προμήθεια 1,5% ετησίως. Το κόστος της επανεπένδυσης (Life Cycle Costs-LLC) περιλαμβάνει κυρίως ηλεκτρομηχανολογικά έργα και έχει υιοθετηθεί η παραδοχή πως κατανέμεται ισόποσα κατά τη διάρκεια της πλήρους εικοσαετούς λειτουργίας των μονάδων. Έργα Επανεπένδυσης Φυλή (σε ) Άνω Λιόσια (σε ) Γραμματικό (σε ) Κερατέα (σε ) Σύνολο Μονάδων (σε ) ΣΥΝΟΛΟ Οι τιμές περιλαμβάνουν πληθωριστικές αυξήσεις για την περίοδο , καθώς βασίζονται στο κόστος κατασκευής. Έσοδα Λειτουργικής Περιόδου Τα έσοδα της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (SPV) αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 14

15 Κατηγορία εσόδων Ποσό Ετήσια ποσότητα σε / τόνο (σε τόνους) Σιδηρούχα Υλικά 100, Μη Σιδηρούχα Υλικά 700, Πλαστικά PET 80, Λοιπά Πλαστικά 45, Χαρτί 0, Όσον αφορά στο χαρτί, έχουν υπολογιστεί τα αντίστοιχα έξοδα που εμπεριέχονται στην παραγωγή του αλλά δεν έχουν υπολογιστεί πιθανά έσοδα που μπορεί να προκύψουν από την εκμετάλλευσή του. Επίσης, από τη χρήση της αναερόβιας χώνευσης αναμένεται να προκύψουν έσοδα από την εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε MWhr. Το έσοδο ανά παραγόμενη MWhr θα ανέρχεται σε 99,45 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3851/2010) σε τρέχουσες τιμές. 15

16 3. Τελικό Χρηματοδοτικό Σχήμα & Όροι Χρηματοδότησης (Funding Terms) Τελικό Χρηματοδοτικό Σχήμα Στο τελικό χρηματοδοτικό σχήμα όπως αποτυπώνεται ακολούθως συμπεριλαμβάνεται εκτός από το κόστος της κατασκευαστικής περιόδου, η κεφαλαιοποίηση των τόκων των δανείων της κατασκευαστικής περιόδου, οι απατήσεις σε ειδικά αποθεματικά, οι φόροι συγκέντρωσης κεφαλαίου, καθώς και το χαρτόσημο δανειακών συμβάσεων των μετόχων και λοιπά έξοδα (έξοδα διαγωνιστικής διαδικασίας, έξοδα λειτουργίας δοκιμαστικής περιόδου, κόστη εγγυητικών επιστολών). Πηγή Χρηματοδότησης Ποσά (σε ) Ποσοστό (%) χρηματοδότησης Κύρια Χρηματοδότηση ,10% Δημόσια Συμμετοχή ,93% Ίδια Κεφάλαια ,21% Δάνειο Μετόχων ,76% Πιστωτικοί Τόκοι ,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Κύρια Χρηματοδότηση (Senior Debt) Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το ποσοστό συμμετοχής του τραπεζικού δανεισμού στο κόστος κατασκευής θα ανέλθει σε 42,1%, ενώ η εκταμίευση του δανείου θα υλοποιείται βάσει του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της επένδυσης. Το συνολικό επιτόκιο δανεισμού θα ανέρχεται στο 9%, ενώ τα ποσοστά των αμοιβών arrangement και commitment fee θα ανέρχονται σε 2,5% και 1,2% αντίστοιχα. Ο Ανάδοχος προβλέπεται πως θα συνάψει σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίου (Interest Rate Swaps) για την αντιστάθμιση του κινδύνου από πιθανές μεταβολές. Τέλος, η αποπληρωμή του δανείου θα ολοκληρωθεί τέσσερα έτη πριν το τέλος της πλήρους λειτουργίας της επένδυσης (30 Ιούνιου 2031). Κρίσιμοι Δανειακοί Δείκτες Για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων και του δανείου, χρησιμοποιείται ο δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων και ο δείκτης κάλυψης δανείου κατά τη διάρκειά του, οι οποίοι και θεωρούνται οι πλέον κρίσιμοι. Παρακάτω, αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών και παρατίθενται και οι ελάχιστες τιμές αυτών. 16

17 Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων (ΔΚΔΥ): Υπολογίζεται για ένα Συμβατικό Έτος ως ο λόγος των χρηματορροών που είναι διαθέσιμες για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων που αφορούν σε ένα δάνειο κατά τη διάρκεια του Συμβατικού Έτους (μ) προς τις υποχρεώσεις αυτές. Έχει γίνει η παραδοχή ότι η τιμή του εν λόγω δείκτη δε θα είναι χαμηλότερη του 1,2. Κατά τον υπολογισμό των χρηματορροών που είναι διαθέσιμες για τη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων θα λαμβάνονται υπόψη οι Ετήσιες Ενιαίες Χρεώσεις και οι πιστωτικοί τόκοι από λογαριασμούς της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ), αφαιρούμενων: - του κόστους υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης - των γενικών δαπανών λειτουργίας - των φόρων της ΕΕΣ - του Κόστους επανεπένδυσης (LLC), αλλά λαμβάνοντας υπόψη τυχόν κινήσεις από και προς το Λογαριασμό Συντήρησης, εφ όσον υφίσταται τέτοιος λογαριασμός. Κατά τον υπολογισμό των δανειακών υποχρεώσεων της ΕΕΣ θα λαμβάνονται υπόψη: (α) τοκοχρεολυτικές υποχρεώσεις δανείου (εξαιρουμένων αποπληρωμών κεφαλαίου δανείου ΦΠΑ που γίνονται με βάση επιστροφές ΦΠΑ για επενδυτικές δαπάνες) (β) ετήσιες προμήθειες που αφορούν στο δάνειο (γ) κόστος συμβάσεων αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου σχετικών με το δάνειο. Δείκτης Κάλυψης Δανείου κατά τη Διάρκειά του (ΔΚΔΔ): Η ελάχιστη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη θα πρέπει να ισούται με 1,3 και υπολογίζεται για ένα Συμβατικό Έτος ως ο λόγος: (α) της παρούσας αξίας των μελλοντικών χρηματορροών που είναι διαθέσιμες για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων που αφορούν σε ένα δάνειο της ΕΕΣ κατά την υπολειπόμενη χρονική περίοδο για την οποία το δάνειο υφίσταται, προς (β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου (εξαιρουμένου του ανεξόφλητου δανείου ΦΠΑ για την κάλυψη μέρους του Κόστους Κατασκευής) μείον οποιουδήποτε αποθεματικού λογαριασμού κάλυψης υποχρεώσεων του εν λόγω δανείου και, τυχόν, διαθέσιμα, εφ όσον αυτό προβλέπεται από τις δανειακές συμβάσεις. 17

18 Ο υπολογισμός της παρούσας αξίας γίνεται βάσει προεξοφλητικού επιτοκίου ίσου με το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο που εφαρμόζεται κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο δάνειο. Εκτός και αν άλλως καθορίζεται στο κείμενο, ο ΔΚΔΔ θα υπολογίζεται στο σύνολο του Κύριου Χρέους της ΕΕΣ. Κατά τον υπολογισμό των χρηματορροών που είναι διαθέσιμες για τη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων θα λαμβάνονται υπόψη οι Ετήσιες Ενιαίες Χρεώσεις και οι πιστωτικοί τόκοι από λογαριασμούς της ΕΕΣ, αφαιρούμενων: - του κόστους υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης - των γενικών δαπανών λειτουργίας - των φόρων της ΕΕΣ - του Κόστους Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τυχόν κινήσεις από και προς το Λογαριασμό Αποθεματικού Συντήρησης, εφ όσον υφίσταται τέτοιος λογαριασμός. Δημόσια Συμμετοχή Όπως αναφέρθηκε στις παραδοχές του βασικού σεναρίου, η δημόσια συμμετοχή στο έργο θα ανέλθει σε 120 εκ.. Ίδια Κεφάλαια Η ίδια συμμετοχή θα προέλθει κατά 66,67% από δάνειο μετόχων (Shareholder Loan) με ετήσιο επιτόκιο της τάξης του 6,75%, του οποίου η εκταμίευση θα ακολουθεί το βασικό δάνειο της επένδυσης, ενώ η αποπληρωμή του θα πραγματοποιείται ανάλογα με τη ρευστότητα της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. Τα ποσά των τόκων του εν λόγω δανείου θα εκπίπτουν από τα φορολογητέα κέρδη της εταιρίας ειδικού σκοπού στο σύνολό τους (Thin Capitalization Rule). Το υπόλοιπο 33,33% της ιδιωτικής συνεισφοράς θα προέλθει από την εισφορά μετρητών. Δάνειο Κατασκευαστικού Φ.Π.Α. Κατά την κατασκευαστική περίοδο θα υπάρξουν ανάγκες χρηματοδότησης του κατασκευαστικού Φ.Π.Α καθώς η επιστροφή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε 12 μήνες μετά το πέρας της κατασκευαστικής περιόδου. Η αποπληρωμή του εν λόγω δανείου θα πραγματοποιηθεί με την επιστροφή του κατασκευαστικού Φ.Π.Α., ενώ οι λοιποί όροι χρηματοδότησης εκτιμάται ότι θα είναι ίδιοι με αυτοί της κύριας χρηματοδότησης. 18

19 Αποθεματικά (Reserves) Για την ομαλή αποπληρωμή του δανείου και την αντιμετώπιση πιθανής έλλειψης ρευστότητας, έχει γίνει η παραδοχή ότι θα διατηρείται αποθεματικό ικανό να αποπληρώσει τις μελλοντικές δανειακές ανάγκες χρονικού ορίζοντα ενός εξαμήνου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα ποσοστά των αμοιβών arrangement και commitment fee πρόκειται να ισούνται με 2,5% και 1,2% αντίστοιχα. Προβλέπεται επιπλέον, η δημιουργία ενός λογαριασμού αποθεματικού συντήρησης, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή των μελλοντικών εξόδων συντήρησης. Συγκεκριμένα, για τα μελλοντικά έξοδα συντήρησης (soft maintenance) θα διατηρείται ως αποθεματικό το 100% των εξόδων συντήρησης με χρονικό ορίζοντα ενός έτους, το 66% για χρονικό ορίζοντα δύο ετών και το 33% για χρονικό ορίζοντα τριών ετών. Τέλος, για την αντιστάθμιση ενδεχόμενης μεταβολής σε θέματα νομοθεσίας θα διατηρείται αποθεματικό 3,5% του κατασκευαστικού κόστους, ενώ το arrangement και το commitment fee θα είναι 2,5% και 1,2% αντίστοιχα. Καταθέσεις Το πιστωτικό επιτόκιο εκτιμάται πως θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% ετησίως, ενώ από την έναρξη της χρηματοοικονομικής συμφωνίας του έργου (financial close) έως την έναρξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας των μονάδων προβλέπονται πιστωτικοί τόκοι 21 χιλ.. 19

20 4. Βασικά Αποτελέσματα Βασικού Σεναρίου Ανταποδοτικό Τέλος (Gate Fee) Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω παραδοχές και με την απόδοση για τον μέτοχο (Internal Rate of Return - IRR) να ανέρχεται σε 13%, το ανταποδοτικό τέλος που προκύπτει ανά εισερχόμενο τόνο ανέρχεται σε 70,55. Εν συνεχεία, παρατίθενται τα προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία της ΕΕΣ (Balance Sheet, Profit and Loss Account, Cash Flow Statement), από το έτος ολοκλήρωσης της χρηματοοικονομικής συμφωνίας του έργου (2012) έως το πέρας της πλήρους λειτουργίας των μονάδων (2035), όπως προκύπτουν από το χρηματοοικονομικό μοντέλο που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις παραδοχές του βασικού σεναρίου και το ύψος του ανταποδοτικού τέλους που εκτιμάται. 20

21 Balance Sheet 31-Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec-35 Current assets Contract debtor - development expenditure Contract debtor - life cycle expenditure Contract debtor - development interest Trade debtors DSRA balance MRA balance Tax reserve Cash at bank/(overdraft) (0) Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec-35 Current Liabilities Overdraft Trade creditors Deferred income (capital receipts) Other taxes & social security Corporation tax creditor - (0) (0) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (0) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Long term liabilities Deferred tax provision Senior loan - development tranche Senior loan annuity tranche Senior loan - VAT Operational Facility tranche Less: prepaid development fees VAT Development Facility Subordinated debt (40.528) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (0) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 Shareholders Funds Share capital Equity reserve Profit & loss account ( ) ( ) ( )

Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Mελέτη Κόστους-Οφέλους Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 04 Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094003954 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις ΤΕΜΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10332/31/B/86/100 Έδρα: 14ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ www.temka.gr Οικονομικές Καταστάσεις Της Εταιρείας ΤΕΜΚΑ Α.Ε για την περίοδο 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (περίοδος: 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς Κακογιάννης Ευστάθιος : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙΔΑ o Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 3 o Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα