ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ"

Transcript

1 Àªºø π À :25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας ήταν επόµενο να επιφέρει κάποιες αναπόφευκτες διαφοροποιήσεις σε κάποια τµήµατα και εταιρείες των Τραπεζών του χώρου µας. Εκ των πραγµάτων λόγω της επέκτασης των λειτουργιών της νέας πλατφόρµας µέχρι τις 17:00, άµεση θα ήταν η επίπτωση στη µορφή και στο ωράριο λειτουργίας των συναδέλφων που εργάζονταν στα επηρεαζόµενα τµήµατα που ασχολούνταν µε την προσφορά επενδυτικών υπηρεσιών. Έγκαιρα, το θέµα αυτό συζητήθηκε µεταξύ της Οργάνωσής µας και του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσµου Τραπεζών, όπου τέθηκαν οι αντικειµενικές δυσκολίες που θα αντιµετώπιζαν οι Τράπεζες στη λειτουργία των συγκεκριµένων τµηµάτων τους µε τις παρούσες συνθήκες και όρους. Η Οργάνωσή µας, µελετώντας και αξιολογώντας τα δεδοµένα έκρινε πως όντως υπήρχε η ανάγκη, για να γίνει µια ρύθµιση ούτως ώστε να επιτραπεί στις Τράπεζες και στα τµήµατα/εταιρείες Χρηµατιστηριακών Υπηρεσιών τους να αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες. Έτσι σε πρώτο στάδιο, για να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη, εύρυθµη λειτουργία στους συγκεκριµένους τοµείς των Τραπεζών, δόθηκε η έγκριση από την Οργάνωσή µας για λειτουργία των πιο πάνω Εταιρειών / τµηµάτων πάνω στη βάση των όρων που ισχύουν στα I.B.U. και στα Dealing Room των Τραπεζών. Σε µεταγενέστερο στάδιο επιτεύχθηκε και η γραπτή συµφωνία µεταξύ της ΕΤΥΚ και του Εργοδοτικού Συνδέσµου Τραπεζών για τη λειτουργία των συγκεκριµένων υπηρεσιών. Παραθέτουµε πιο κάτω το ακριβές κείµενο της συµφωνίας: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΚΕΣΤ) ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ Ú Â ÈÎfi ª ƒ- ƒ 07 38

2 Àªºø π À :25 Page 2 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΠΕΫ)/ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ε ΑΚ)/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ Οι Τράπεζες µπορούν, αν το επιθυµούν, να λειτουργούν τα πιο πάνω Τµήµατα/ Υπηρεσίες τους ως ακολούθως: 1. Οι υπάλληλοι των πιο πάνω Τµηµάτων/Υπηρεσιών να εργάζονται σύµφωνα µε το ακόλουθο ωράριο: 1. 07:30-14:30 15:00-18:00 τη ευτέρα Οκτώβριος - Απρίλιος 2. 10:00-18:00 (οι κανονικές ώρες εργασίας του κάθε υπαλλήλου θα είναι 7 εντός του πλαισίου 10:00-18:00 και η κάθε Τράπεζα θα ενηµερώσει την ΕΤΥΚ για το ακριβές ωράριο που θα εργάζεται ο κάθε υπάλληλος). 2. Ο κανονικός εβδοµαδιαίος αριθµός ωρών εργασίας του προσωπικού των Υπηρεσιών που θα λειτουργούν µε το ανωτέρω ωράριο θα είναι ο ίδιος µε του υπόλοιπου προσωπικού όπως καθορίζεται στη Γενική Συµφωνία. 3. Ο ανώτατος αριθµός εργασίµων ηµερών που θα εργάζεται το προσωπικό 10:00 18:00 να είναι δύο την εβδοµάδα τους µήνες Μάιο Σεπτέµβριο και µία την εβδο- µάδα τους µήνες Οκτώβριο Απρίλιο. Το απόγευµα της ευτέρας τους µήνες Οκτώβριο Απρίλιο µπορεί να µεταφέρεται σε οποιαδήποτε άλλη εργάσιµη µέρα της εβδοµάδας. 4. Το προσωπικό που εργάζεται µε ωράριο όπως καθορίζεται στο (1) ανωτέρω, να λαµβάνει τα ακόλουθα: Μηνιαίο επίδοµα Όταν συµπληρώνει 4 χρόνια υπηρεσίας µε το ανωτέρω ωράριο να παίρνει µια επιπρόσθετη προσαύξηση. Να του παρέχεται διάλειµµα διάρκειας 25 λεπτών. 5. Την τελευταία µέρα κάθε µήνα να καταρτίζεται το πρόγραµµα εργασίας του επόµενου µήνα, στο οποίο να καθορίζεται το κανονικό ηµερήσιο ωράριο εργασίας κάθε υπαλλήλου. 6. Κατά την εφαρµογή του ανωτέρω ωραρίου όσοι από το υφιστάµενο προσωπικό επιθυµούν µετάθεση από τα πιο πάνω Τµήµατα/Υπηρεσίες, να µετατεθούν, σε διάστη- µα που να µην υπερβαίνει τους 6 µήνες, σε άλλο Τµήµα/Υπηρεσία της Τράπεζας. Αν ο αριθµός όσων δεν επιθυµούν µετάθεση δεν είναι επαρκής για την εφαρµογή του εν λόγω ωραρίου, η Τράπεζα θα µεταθέσει στις Υπηρεσίες που λειτουργούν µε τέτοιο ωράριο προσωπικό που επιθυµεί να µετατεθεί σε αυτές ή θα προσλάβει νέο προσωπικό. 7. Όποιος συµπληρώσει 5ετή υπηρεσία δικαιούται µετάθεσης αν το επιθυµεί. 8. Οι πόρτες θα παραµένουν ανοικτές για το κοινό από τις 08:15 µέχρι τις 13:00 και από τις 15:00 µέχρι τις 17: Ú appleâ ÈÎfi ª ƒ- ƒ 07

3 Àªºø π À :25 Page 3 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΟ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ Παράλληλα µε την διαπραγµάτευση της πιο πάνω συµφωνίας έχουνε επιτευχθεί ακόµη δύο συµφωνίες που αφορούν τους υπαλλήλους µερικής απασχόλησης καθώς επίσης και την εξυπηρέτηση των ΑΤΜ σε µη εργάσιµες ώρες. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΚΕΣΤ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΣΤ 1. ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Όπως για το προσωπικό πλήρους απασχόλησης. 2. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι ελάχιστες ώρες απασχόλησης των Μερικώς Απασχολουµένων θα είναι 20 εβδοµαδιαίως και θα κατανέµονται ισοµερώς από ευτέρα µέχρι Παρασκευή και πάντοτε µέσα στο συµφωνηµένο ωράριο των απασχολουµένων µε πλήρη απασχόληση. 3. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Για σκοπούς υπερωριακής αµοιβής, υπερωριακή απασχόληση θα θεωρείται η εργασία µετά τη συµπλήρωση του συγκεκριµένου για κάθε υπάλληλο µερικής απασχόλησης συµφωνηµένου ωραρίου εργασίας. Η πρόσθετη εργασία µετά τη συµπλήρωση του συµφωνηµένου ηµερησίου ωραρίου εργασίας θα αµείβεται υπερωριακά σύµφωνα µε τους όρους της Γενικής Συµφωνίας. 4. ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ Η µισθοδοσία των εργοδοτουµένων πάνω σε µερική βάση θα υπολογίζεται µε βάση την αναλογία του ωραρίου εργασίας τους σε σχέση µε το κανονικό ωράριο εργασίας του προσωπικού µε πλήρη απασχόληση. 5. ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ Στο προσωπικό που θα απασχολείται πάνω σε µερική βάση θα παρέχονται ΟΛΑ τα ωφελήµατα που απορρέουν ή που θα απορρέουν από τις Συλλογικές Συµβάσεις µεταξύ ΕΤΥΚ και ΚΕΣΤ, είτε αυτά περιλαµβάνονται είτε όχι στην παρούσα συµφωνία και που απολαµβάνει το προσωπικό που εργοδοτείται πάνω σε πλήρη βάση, µε τις ίδιες προϋποθέσεις και σε ύψος το οποίο θα υπολογίζεται κατ αναλογία του εβδοµαδιαίου ωραρίου τους προς το αντίστοιχο των απασχολουµένων πάνω σε πλήρη βάση. Κατ επέκταση για τα ωφελήµατα: Ετήσια Άδεια Άδεια Μητρότητας/Τοκετού Ú appleâ ÈÎfi ª ƒ- ƒ 07 40

4 Àªºø π À :25 Page 4 Ασφάλεια Ζωής και Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας 13ος µισθός (ίσος µε το µηνιαίο µισθό του Μ.Α.) Τραπεζικές Αργίες Εκπαιδευτική Άδεια Άδεια Ασθενείας Συνδικαλιστική Άδεια Συντελεστές Ταµείου Προνοίας-Φιλοδώρηµα Αφυπηρετήσης Ωφελήµατα ΑΙΒ/ACIB Οδοιπορικά/Επίδοµα Φαγητού Χρηµατοδοτήσεις Παρατράβηγµα Άλλα παρόµοια Ισχύουν οι πρόνοιες των Συλλογικών Συµβάσεων ΕΤΥΚ-ΚΕΣΤ, αφού ο κατ αναλογία υπολογισµός τους µε βάση το ωράριο οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσµα. Για παράδειγµα, η ετήσια άδεια που δικαιούται ένας εργοδοτούµενος πλήρους απασχόλησης µε 3 χρόνια υπηρεσία είναι 23 ηµέρες. Το ίδιο να ισχύει και για ένα εργοδοτούµενο µερικής απασχόλησης. Τα υπόλοιπα ωφελήµατα και πάλι θα υπολογίζονται κατ αναλογία του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας αλλά οδηγούν σε διαφορετικό αποτέλεσµα ανάλογα µε τις ώρες που εργάζεται ο κάθε ένας µερικώς απασχολούµενος. Επιδόµατα Αυξήσεις Προσαυξήσεις Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης: Οι εκατέρωθεν εισφορές (εργοδότη-εργοδοτούµενου) θα υπολογίζονται επί του αντίστοιχου συγκρίσιµου µισθού εργοδοτούµενου µε πλήρη απασχόληση. άνεια: Αυτοκινήτου, εκπαιδευτικά, φοιτητικά, γάµου και στεγαστικά. Σηµειώνεται ότι η αναλογία αφορά το ύψος του δανείου και όχι τα επιτόκια ή την αποπληρωµή που θα είναι τα ίδια µε αυτά του προσωπικού πλήρους απασχόλησης. 6. ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο εργοδότης διασφαλίζει ότι η µετάβαση εργοδοτούµενου από την πλήρη στη µερική απασχόληση ή αντίστροφα γίνεται εθελοντικά και ότι η άρνηση του εργοδοτούµενου για µετάβαση από τη µία στην άλλη µορφή δεν αποτελεί από µόνη της λόγο απόλυσης. Σε περίπτωση κενών θέσεων πλήρους απασχόλησης τα εργοδοτούµενα άτοµα µε µερική απασχόληση θα έχουν προτεραιότητα. 41 Ú appleâ ÈÎfi ª ƒ- ƒ 07

5 Àªºø π À :25 Page 5 Άλλες διευκρινίσεις 1. Υπολογισµός ετήσιας άδειας σε περίπτωση υπαλλήλου που η αλλαγή της µορφής της απασχόλησης του δεν έγινε από την αρχή του ηµερολογιακού έτους: Η ετήσια άδεια του υπαλλήλου αυτού θα υπολογίζεται µε βάση την αναλογία του χρόνου που ο υπάλληλος θα εργαστεί ως πλήρως εργοδοτούµενος και ως υπάλληλος µε µερική απασχόληση, εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους. 2. Καθορισµός της επόµενης ετήσιας προσαύξησης του υπαλλήλου σε περίπτωση που η ηµεροµηνία (µήνας) αλλαγής της µορφής απασχόλησης του δεν συµπίπτει µε την ηµεροµηνία (µήνα) της προσαύξησης του: Και σε αυτήν την περίπτωση θα εφαρµοστεί η αρχή της αναλογικότητας. ηλαδή, θα ληφθούν υπόψη οι ώρες που εργάστηκε ως µερικώς απασχολούµενος σε σύγκριση µε τις ώρες του αντιστοίχως πλήρως απασχολούµενου. 7. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Να µην είναι όρος η αποκλειστική απασχόληση και η κάθε περίπτωση να εξετάζεται µε βάση τα δικά της δεδοµένα. 8. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΙΛΟ ΩΡΗΜΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ο τρόπος υπολογισµού του Φιλοδωρήµατος Αφυπηρέτησης θα βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΜ ΣΕ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1. Κλήση για παρουσίαση µέχρι τις 11:00 µ.µ. (α) Πάγια αποζηµίωση 32,00 για πραγµατική προσφορά εργασίας µέχρι 40. (β) Η αποζηµίωση για πραγµατική προσφορά εργασίας που υπερβαίνει τα 40 θα υπολογίζεται µε βάση τις γενικές συµφωνίες µεταξύ ΚΕΣΤ και ΕΤΥΚ αναφορικά µε τις υπερωρίες. 2. Κλήση για παρουσίαση µετά τις 11:00 µ.µ. (α) Πάγια αποζηµίωση 42,00 για πραγµατική προσφορά εργασίας µέχρι 40. (β) Η αποζηµίωση για πραγµατική προσφορά εργασίας που υπερβαίνει τα 40 θα υπολογίζεται µε βάση τις γενικές συµφωνίες µεταξύ ΚΕΣΤ και ΕΤΥΚ αναφορικά µε τις υπερωρίες. 3. Η ανταπόκριση των µελών του προσωπικού δεν είναι υποχρεωτική. Ú appleâ ÈÎfi ª ƒ- ƒ 07 42

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL 1. ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ολοι οι νεοπροσλαµβανόµενοι υπάλληλοι υπηρετούν επί δοκιµασία για περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ CYTA ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Χ46501/ 1.4 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ... 5 1.1 Προσλήψεις Ωρομίσθιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

εταιρειών εντάχθηκαν στην «οικογένεια» της ΕΤΥΚ ήταν η εξοµοίωση των όρων εργοδότησής τους µε αυτούς των µελών µας στις τράπεζες.

εταιρειών εντάχθηκαν στην «οικογένεια» της ΕΤΥΚ ήταν η εξοµοίωση των όρων εργοδότησής τους µε αυτούς των µελών µας στις τράπεζες. ø À π Àªµ  ıâùèîfi Î È ÂappleÔÈÎÔ ÔÌËÙÈÎfi ÎÏ Ì ÂappleÂÙ ıë Ë Û ÌÊˆÓ Œ ÂÈ ÂappleÈÙ ıâ Ë ÂÍÔÌÔ ˆÛË Η Συµφωνία υπογράφθηκε από την Γενική ιευθύντρια EUROLIFE κα Άρτεµις Παντελίδου και τον Πρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσανατολισμού

Προγράμματα Προσανατολισμού Προγράμματα Προσανατολισμού για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας Οδηγός για: - Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες - Άτομα με Επικουρική Προστασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 Δέσμευση ισχύος ΣΣΕ Κανόνας της αμφιμερούς δέσμευσης των μελών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 157/5-12-08) Σήµερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 1..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1. Ι ΡΥΣΗ α. Ιδρύεται Ταμείο Προνοίας του Τακτικού προσωπικού που απασχολείται στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας - Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με υπευθυνότητα, σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα υποβλήθηκαν τα αιτήματά μας στον ΚΕΣΤ Υποβλήθηκε και ο «Μακρύς» Κατάλογος των ανταιτημάτων Ο Πρόεδρος της Οργάνωσής μας συν.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κατηγορία ημοτικού Σχολείου Τύπος Σχολείου Αριθμός Μαθητών Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας Α1 Υποχρεωτικό Ολοήμερο Α2 Ενιαίο/ Κύκλος Α + Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γραφείο Γενικού ιευθυντή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γραφείο Γενικού ιευθυντή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γραφείο Γενικού ιευθυντή Αρ. Φακ.: Υ.O. 10.04.001 17 Ιανουαρίου, 2014. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γενική Ελέγκτρια Γενικούς ιευθυντές Υπουργείων, Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2.

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 Σημείωση: Κατά την ψήφιση του σχετικού Προϋπολογισμού ΠΚ για το 2013 απαλείφθηκε ο διαχωρισμός της πρόνοιας των άρθρων σε «Κρατική Χορηγία» και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 12/2007 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 1. Ομάδα ογδόντα γυναικών, με επιστολή ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα