ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.. 164/04 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ Την εγκύκλιο εφαρµογής του προεδρικού διατάγµατος υπ'αριθµ. 164/2004, απέστειλε την 2οή Ιουλίου 2004 το Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή του Προεδρικού ιατάγµατος 164/2004 «Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα» Σας γνωστοποιούµε ότι στο ΦΕΚ 134/Α'/ δηµοσιεύθηκε το Π.. 164/2004 «Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα». Με το ανωτέρω Προεδρικό ιάταγµα προσαρµόζεται η ελληνική νοµοθεσία, όσον αφορά στο προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στις διατάξεις της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου Με την Οδηγία αυτή επιδιώκεται αφενός η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ορισµένου χρόνου µε την εφαρµογή της αρχής της µη διάκρισης σε σχέση µε την εργασία αορίστου χρόνου και αφετέρου, η καθιέρωση ενός πλαισίου κανόνων για ν αποτραπεί τυχόν κατάχρηση που προκαλείται από τη χρησιµοποίηση διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, αντί αορίστου χρόνου. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Στις ρυθµίσεις του Π.. 164/2004 υπάγεται το προσωπικό που συνδέεται µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου ή σύµβαση έργου ή άλλη σύµβαση ή σχέση, η οποία υποκρύπτει σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε φορείς του δηµόσιου τοµέα όπως αυτός περιγράφεται κατωτέρω :α) ηµόσιες υπηρεσίεςβ) Ν.Π..., µε εξαίρεση την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Επιτροπή Eποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης,γ) Κρατικές ή δηµόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις και οργανισµοί,δ) Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δηµόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δηµόσιους σκοπούς.ε) Τράπεζες, εφόσον ανήκουν στο νοµικό πρόσωπο του ηµοσίου, είτε στο σύνολό τους είτε κατά πλειοψηφία,στ) Θυγατρικές εταιρείες των Ν.Π... και Ν.Π.Ι.. των περιπτώσεων β' και δ' αντιστοίχως,καθώς καιζ) ηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις. εν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του εν λόγω Π. οι ανώνυµες εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών, καθώς και οι φορείς που βάσει ειδικών διατάξεων έχουν εξέλθει του δηµόσιου τοµέα, µε εξαίρεση την περίπτωση ζ. Επίσης, το ιάταγµα αυτό δεν εφαρµόζεται:i) Στις σχέσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και στις συµβάσεις ή σχέσεις µαθητείας.ii) Στις συµβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο ειδικού προγράµµατος κατάρτισης, ένταξης και επαγγελµατικής επανεκπαίδευσης που υποστηρίζεται από τον ΟΑΕ, µε

2 εξαίρεση τα άτοµα µε αναπηρίες για τα οποία γίνεται λόγος κατωτέρω.iii) Στις συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης του Ν.2956/2001. Πρόκειται για συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που συνάπτονται µεταξύ µισθωτών και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης µε σκοπό την παροχή εργασίας σε άλλον (τρίτο) εργοδότη. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Το Π. διακρίνεται σε δύο (2) Κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο Α' θεσπίζονται οι πάγιοι κανόνες, οι οποίοι θα διέπουν στο µέλλον τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου που συνάπτονται στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Σκοπός των κανόνων αυτών είναι να οριοθετήσουν κατά το δυνατόν σαφέστερα τις σχέσεις ή συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, µε ταυτόχρονη πρόβλεψη κυρώσεων για την παραβίαση των κανόνων αυτών, ώστε το διαµορφούµενο νέο θεσµικό πλαίσιο ν αποτελεί εγγύηση για την αποτροπή επανάληψης στο µέλλον του φαινοµένου των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου που εξυπηρετούν πάγιες ανάγκες των υπηρεσιών. Στο Κεφάλαιο Β' αντιµετωπίζεται η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε από σχέσεις ή συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή έργου κατά το διάστηµα το οποίο µεσολάβησε από την τελική ηµεροµηνία ( ) ενσωµάτωσης στο εσωτερικό µας δίκαιο της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ έως την έναρξη ισχύος ( ) του Π.. Ρυθµίζεται δηλαδή η υπηρεσιακή κατάσταση των ήδη απασχολουµένων µε διαδοχικές συµβάσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλύονται στο σχετικό κεφάλαιο της εγκυκλίου αυτής. ΜΕΡΟΣ Α' ΠΑΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (άρθρα 1-10) 1. ΓΕΝΙΚΑ Με το Κεφάλαιο Α' του Π εισάγονται µέτρα για την αποτροπή της καταχρηστικής σύναψης διαδοχικών συµβάσεων ορισµένου χρόνου. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ιατάγµατος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την Έννοια όρων του ιατάγµατος:ως σύµβαση νοείται η σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου ή σύµβαση έργου ή άλλη σύµβαση ή σχέση που υποκρύπτει σχέση εξαρτηµένης εργασίας.ως διαδοχική σύµβαση νοείται η σύµβαση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, που καταρτίζεται και εκτελείται µεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόµενου µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους εργασίας, εφόσον µεταξύ των συµβάσεων αυτών µεσολαβεί χρονικό διάστηµα διακοπής µικρότερο των τριών µηνών. 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρα 5 & 6) Γενική απαγόρευση: ιαδοχικές συµβάσεις κατά την ανωτέρω έννοια δεν επιτρέπεται να καταρτίζονται από τους φορείς που υπάγονται στο ιάταγµα αυτό.κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η σύναψη διαδοχικών συµβάσεων όταν οι επόµενες της αρχικής συµβάσεις συνάπτονται για την εξυπηρέτηση ειδικών οµοειδών αναγκών που

3 σχετίζονται ευθέως και αµέσως µε τη µορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα του φορέα (αντικειµενικός λόγος). Με την παρ. 3 του άρθρου 5 περιγράφεται ο έγγραφος τύπος και τα χαρακτηριστικά της διαδοχικής σύµβασης. Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται απαγόρευση για κατάρτιση διαδοχικών συµβάσεων, πέραν των τριών, προσµετρουµένης και της αρχικής σύµβασης. Με το άρθρο 6 του ιατάγµατος εισάγεται µία επιπλέον ασφαλιστική δικλείδα για την αποφυγή της κατάχρησης των συµβάσεων ορισµένου χρόνου, οι οποίες συνάπτονται µεν διαδοχικώς (και µεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόµενου, µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους εργασίας), χωρίς όµως να αποτελούν «διαδοχικές συµβάσεις» κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 (η επόµενη δηλ. σύµβαση συνάπτεται µεν µε τον ίδιο εργοδότη και µε τους ίδιους όρους εργασίας, αλλά µε διάστηµα διακοπής µεγαλύτερο των τριών µηνών από την προηγούµενη σύµβαση).συγκεκριµένα, περιορίζεται ο συνολικός χρόνος διάρκειας των συµβάσεων ορισµένου χρόνου, στους είκοσι τέσσερις (24) µήνες, ανεξάρτητα αν πρόκειται για «διαδοχικές» ή µη συµβάσεις, εφόσον καταρτίζονται µεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόµενου µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους εργασίας.οι υπηρεσίες και οι φορείς του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει, εποµένως, στο µέλλον, προκειµένου να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας ή του φορέα, να φροντίσουν για τη σύσταση και την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων µονίµου προσωπικού ή την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Από τις απαγορεύσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και της παρ. 1 του άρθρου 6 του ιατάγµατος εξαιρούνται οι περιπτώσεις ειδικών κατηγοριών εργαζοµένων, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 6. Έτσι, επιτρέπεται κατ εξαίρεση, η σύναψη συµβάσεων ορισµένου χρόνου και πέραν του συνολικού χρόνου διάρκειας των 24 µηνών, εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις ειδικών, από τη φύση και το είδος της εργασίας τους, κατηγοριών εργαζοµένων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, όπως, ιδίως, διευθυντικά στελέχη, εργαζόµενοι που προσλαµβάνονται στο πλαίσιο συγκεκριµένου ερευνητικού ή οιουδήποτε επιδοτούµενου ή χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος, εργαζόµενοι που προσλαµβάνονται για την πραγµατοποίηση έργου σχετικού µε την εκπλήρωση υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από συµβάσεις µε διεθνείς οργανισµούς, καθώς και άλλες κατηγορίες εργαζοµένων που προβλέπονται ρητώς από την κείµενη νοµοθεσία. Στον περιορισµό των 24 µηνών υπάγονται και οι απασχολούµενοι µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για κάλυψη εποχιακών, πρόσκαιρων, απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εκτός εάν κατ εξαίρεση και για συγκεκριµένους λόγους επιτρέπεται, από ειδική διάταξη νόµου, ο συνολικός χρόνος διάρκειας να υπερβαίνει τους 24 µήνες. Οι περιορισµοί των άρθρων 5 και 6 αρχίζουν από τις , ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Π.. 164/2004 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.Η συνολική διάρκεια συµβάσεων 24 µηνών υπολογίζεται από την πρώτη (αρχική) σύµβαση που καταρτίζεται µετά την ισχύ του ιατάγµατος αυτού, δηλαδή χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος των συµβάσεων που καταρτίσθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του ιατάγµατος, έστω και αν είναι ενεργές κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του.

4 3. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΚΥΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Άρθρο 7) Με το άρθρο 7 περιγράφονται οι συνέπειες που προκύπτουν από τη σύναψη συµβάσεων,οι οποίες καταρτίζονται κατά παράβαση των άρθρων 5 και 6 του Π.. 164/2004. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ιατάγµατος θεσπίσθηκαν µε σκοπό ν αποτρέψουν στο µέλλον τα όργανα της ιοίκησης από την κατάρτιση καταχρηστικών συµβάσεων κατά την έννοια των άρθρων 5 και 6, µε ταυτόχρονη όµως πρόβλεψη πλήρους αποζηµίωσης για τους εργαζόµενους µε άκυρη σύµβαση (λόγω παράβασης των διατάξεων του ιατάγµατος). Ειδικότερα:Ο εργαζόµενος δικαιούται τις αποδοχές για την άκυρη σύµβαση που εκτελέσθηκε. Τυχόν δε καταβληθέντα χρηµατικά ποσά δεν αναζητούνται.επίσης ο εργαζόµενος δικαιούται αποζηµίωση, που ισούται µε το ποσό το οποίο δικαιούται ο αντίστοιχος συµβασιούχος αορίστου χρόνου σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασής του. Στα όργανα της ιοίκησης:α) Καταλογίζονται τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στον εργαζόµενο, µε τον οποίο έχει καταρτισθεί άκυρη σύµβαση.β) Επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 7 του Π, ήτοι φυλάκιση µέχρις ενός έτους αν το αδίκηµα διαπράχθηκε από αµέλεια και µέχρι 5 ετών αν το αδίκηµα διαπράχθηκε από δόλο.γ) Πειθαρχικές κυρώσεις : Οι ίδιες παραβάσεις στοιχειοθετούν παράλληλα σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, που διώκεται σύµφωνα µε το πειθαρχικό δίκαιο το οποίο διέπει το φορέα. 4. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Άρθρα 8-10) Με τα άρθρα 8, 9 και 10 προβλέπεται υποχρέωση του εργοδότη να ενηµερώνει τους εργαζόµενους για κενές θέσεις µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ευκαιρίες κατάρτισης και επιµόρφωσης και για συµµετοχή των εργαζοµένων ορισµένου χρόνου στα αντιπροσωπευτικά όργανα του φορέα. ΜΕΡΟΣ Β'1. ΓΕΝΙΚΑ Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' ρυθµίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση των απασχολούµενων µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου ή σύµβαση έργου ή άλλη σχέση που υποκρύπτει σχέση εξαρτηµένης εργασίας στο ηµόσιο, τα Ν.Π..., τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού καθώς και στους φορείς του δηµόσιου τοµέα όπως περιγράφονται στην «Έκταση Εφαρµογής» της εγκυκλίου αυτής. 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' ΤΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (Άρθρο 11) Για την υπαγωγή στις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Β' του Π.. 164/2004 θα πρέπει οι συµβασιούχοι να πληρούν, αθροιστικά, τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Ενεργό σύµβαση κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Π.. στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ( ). Επίσης περιλαµβάνονται και εκείνοι των οποίων η

5 σύµβαση ή η σχέση έχει λήξει ή διακοπεί στο τελευταίο τρίµηνο πριν τη δηµοσίευση του Π.. ήτοι από µέχρι β. Είκοσι τέσσερις (24) µήνες συνολική διάρκεια πραγµατικής απασχόλησης, µε µια τουλάχιστον ανανέωση, ή δέκα οκτώ (18) µήνες µε τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις (πέραν από την αρχική σύµβαση) µέσα σε συνολικό χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την αρχική σύµβαση. Ως αρχική σύµβαση νοείται η πρώτη µεταξύ των διαδοχικών συµβάσεων κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του ιατάγµατος, δηλαδή η σύµβαση, µεταξύ της οποίας και της αµέσως επόµενης µεσολαβεί διάστηµα διακοπής µικρότερο των τριών (3) µηνών.για τη συµπλήρωση των 24 ή 18 µηνών αντίστοιχα, συνυπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε σ εκτέλεση προσωρινής διαταγής δικαστηρίου ή απόφασης που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων ή οριστικής ή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.είναι αυτονόητο ότι, όταν το 24µηνο ή 18µηνο χρονικό διάστηµα καλύπτεται από µία (1) µόνο σύµβαση, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 11 του ιατάγµατος. γ. Ο χρόνος διακοπής ανάµεσα σε δυο (2) συµβάσεις να είναι µικρότερος των τριών (3) µηνών. δ. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των είκοσι τεσσάρων (24) ή των δέκα οκτώ (18) µηνών, κατά περίπτωση, να έχει πράγµατι διανυθεί στον ίδιο φορέα, µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους εργασίας, όπως περιγράφονται στην αρχική σύµβαση.κατ' εξαίρεση, προκειµένου για συµβάσεις που έχουν συναφθεί µε την ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο συγκεκριµένου προγράµµατος, ως φορέας νοείται ο οικείος ΟΤΑ στον οποίο ο εργαζόµενος προσέφερε πραγµατικά τις υπηρεσίες του. ε. Το αντικείµενο της σύµβασης ν αφορά δραστηριότητες που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα.στ. Ο συνολικός χρόνος της ανωτέρω περ. β' της εγκυκλίου αυτής (24 ή 18 µήνες κατά περίπτωση) µπορεί να έχει παρασχεθεί κατά πλήρες ή και µειωµένο ωράριο εργασίας, αλλά σε κάθε περίπτωση σε καθήκοντα ίδια ή παρεµφερή µε αυτά που περιγράφονται στην αρχική σύµβαση.οι απασχοληθέντες µε µειωµένο ωράριο εργασίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, θα καταλάβουν θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, αντίστοιχης του ωραρίου που αναγράφεται στην αρχική σύµβαση. ζ. Ειδικότερα, για τις συµβάσεις έργου, ή άλλες συµβάσεις ή σχέσεις, θα πρέπει να κριθεί από τα αρµόδια όργανα των υπηρεσιών και των φορέων εάν µε αυτές υποκρύπτεται σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ Οι εργαζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών, από τη δηµοσίευση του Π.., ήτοι ως και τις 19 Σεπτεµβρίου 2004, στην οικεία υπηρεσία ή στο φορέα.στην αίτησή τους οι εργαζόµενοι θα πρέπει ν αναφέρουν όλα τα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι έχουν τις ως άνω προϋποθέσεις (προς διευκόλυνση των υπηρεσιών και φορέων επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγµα).

6 4. ΠΟΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ Όργανα τα οποία θα διαπιστώσουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του Μέρους Β' της εγκυκλίου είναι: α. Το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή το όργανο που εξοµοιώνεται µε αυτό. Όπου δεν υπάρχει Υπηρεσιακό Συµβούλιο, αρµόδιο να κρίνει είναι το ιοικητικό Συµβούλιο ή το συλλογικό όργανο διοίκησης του οικείου νοµικού προσώπου ή το όργανο που εξοµοιώνεται µε αυτό, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία η οποία διέπει το νοµικό πρόσωπο. β. Για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, αρµόδιο όργανο είναι, σε κάθε περίπτωση, το ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο αντίστοιχα, του οικείου ΟΤΑ, που αποφαίνεται ύστερα από εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου ή του διοικούντος τον φορέα συλλογικού οργάνου.η κρίση του αρµοδίου οργάνου θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε προθεσµία το πολύ πέντε (5) µηνών από την έναρξη ισχύος του Π.. γ. Το ΑΣΕΠ, στο οποίο υποβάλλονται οι ανωτέρω κρίσεις των αρµοδίων οργάνων, θετικές ή αρνητικές. Το ΑΣΕΠ αποφαίνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη διαβίβαση σε αυτό των σχετικών κρίσεων των οικείων οργάνων και οι αποφάσεις του δεσµεύουν, σε κάθε περίπτωση, τους φορείς.οι υπηρεσίες οφείλουν, µαζί µε τις σχετικές κρίσεις των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων, να υποβάλουν στο ΑΣΕΠ συνοπτικό σηµείωµα (σχετικό έντυπο θα αποσταλεί από το ΑΣΕΠ) ανά κατατασσόµενο, το οποίο να περιέχει όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από την παρ. 1 του άρθρου 11 του Π. και τεκµηριώνουν τη µετατροπή ή µη της σύµβασής του (αριθµό συµβάσεων, ηµεροµηνία έναρξης και λήξης αυτών, ειδικότητα, ωράριο απασχόλησης και λοιπούς όρους όπως περιγράφονται στη σύµβαση κλπ).σηµειώνεται ότι το έντυπο αυτό θα πρέπει να συνταχθεί µε ιδιαίτερη προσοχή, δεδοµένου ότι θα έχει ισχύ πιστοποιητικού της υπηρεσίας και ο υπάλληλος ευθύνεται για την ορθή αναγραφή των στοιχείων των συµβασιούχων.το ΑΣΕΠ δύναται, σε κάθε περίπτωση, να ζητήσει από τις υπηρεσίες την υποβολή αριθµού φακέλων εργαζοµένων προκειµένου να ελέγξει την ακριβή µεταφορά των στοιχείων των εργαζοµένων. 5. ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΤΟΥ Π.. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του ιατάγµατος (άρθρο 11) υπάγονται οι εργαζόµενοι στους φορείς που αναφέρονται στην «Έκταση Εφαρµογής» της εγκυκλίου αυτής. 6. ΠΟΙΟΙ ΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 11) Οι διατάξεις του άρθρου 11 του Π. 164/2004, σύµφωνα και µε τη Ρήτρα 2 της Κοινοτική Οδηγίας, δεν εφαρµόζονται: α) Στις σχέσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και στις συµβάσεις ή σχέσεις µαθητείας. β) Στις συµβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο ειδικού προγράµµατος κατάρτισης, ένταξης και επαγγελµατικής επανεκπαίδευσης το οποίο

7 υποστηρίζεται από τον ΟΑΕ, µε εξαίρεση τα άτοµα µε αναπηρίες για τα οποία γίνεται λόγος κατωτέρω. γ) Στις συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης του Ν.2956/2001. Πρόκειται για συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που συνάπτονται µεταξύ µισθωτών και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης, µε σκοπό την παροχή εργασίας σε άλλον (τρίτο) εργοδότη. δ) Σε ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων, και συγκεκριµένα στα διευθυντικά στελέχη που διορίζονται απευθείας στις θέσεις τις οποίες κατέχουν, στο προσωπικό των εκτός Ελλάδος υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και στο προσωπικό των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης που προσλαµβάνεται επιτοπίως. 7. ΕΙ ΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Για τα άτοµα µε αναπηρίες, εφόσον το ποσοστό αναπηρίας είναι τουλάχιστον 50%, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης για την υπαγωγή τους στις ρυθµίσεις του άρθρου 11 αρκεί να είναι τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) µήνες, ανεξάρτητα από το διάστηµα διακοπής ανάµεσα στις συµβάσεις, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στις περιπτώσεις (δ) έως (ζ) της παραγράφου 2 του Μέρους Β' της εγκυκλίου. Επίσης, τα άτοµα αυτά υπάγονται στις ρυθµίσεις του άρθρου 11 του ιατάγµατος ακόµη και αν εργάζονται στο πλαίσιο προγράµµατος ένταξης του ΟΑΕ. Το ποσοστό αναπηρίας θα πρέπει να προκύπτει από βεβαίωση, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 7 του Ν.2643/1998, την οποία οφείλουν οι εργαζόµενοι να υποβάλουν µε την αίτησή τους.το Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης εγκαίρως θα προωθήσει ρύθµιση για τη σύσταση των θέσεων για την κάλυψη των διαπιστωθεισών παγίων και διαρκών αναγκών, τις οποίες (θέσεις) και θα καταλάβουν όσοι κριθoύν από τα αρµόδια όργανα και το ΑΣΕΠ ότι έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Π..Εξυπακούεται ότι για την κατάληψη οργανικής θέσης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατατασσόµενου τα γενικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, προκειµένου για το δηµόσιο και Ν.Π... ή από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν κάθε φορέα (ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους µέλους της Ε.Ε, να µην υπάρχει ποινική καταδίκη κατά την κείµενη νοµοθεσία κλπ).τυχόν ερωτήµατα που θα ανακύψουν από την εφαρµογή των διατάξεων του ιατάγµατος αυτού θα πρέπει να υποβάλλονται στην οικεία Νοµική Υπηρεσία ή στη Νοµική Υπηρεσία του εποπτεύοντος Υπουργείου.Θα πρέπει οι υπηρεσίες των Υπουργείων να λάβουν υπόψη τους ότι η Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ...Α. δεν ασκεί ρόλο ιεύθυνσης ιοικητικού για όλους τους φορείς του ηµόσιου Τοµέα, αλλά δίνει γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις για ενιαία αντιµετώπιση των θεµάτων που ανακύπτουν από τις διατάξεις που προωθεί.σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για γενικότερα θέµατα οι υπηρεσίες των Υπουργείων ή άλλων φορέων, και αφού προηγουµένως εξαντλήσουν τις προηγούµενες ενέργειες, θα µπορούν ν απευθύνονται µε συγκεκριµένο έγγραφο ερώτηµα στο ΥΠΕΣ Α ( ιεύθυνση Προσωπικού Ιδιωτικού ικαίου, Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα).

8 Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άµεσα την εγκύκλιο αυτή στα Ν.Π... και Ν.Π.Ι.. που εποπτεύουν. Η ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ...Α. παρακαλείται να γνωστοποιήσει το περιεχόµενο την εγκυκλίου αυτής στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2004

Αθήνα 8 9-2004. Αριθ. Πρωτ. 4439

Αθήνα 8 9-2004. Αριθ. Πρωτ. 4439 Αθήνα 8 9-2004 Αριθ. Πρωτ. 4439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ταχ. /νση :Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέος ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας

ΘΕΜΑ: Νέος ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Ι Α /Φ.53α/1667/οικ/22-12-2009 Υπ.Εσ. Άδεια Μητρότητας Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε τη χορήγηση των διευκολύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

2 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 180825/34638/2014

2 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 180825/34638/2014 2 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 180825/34638/2014 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Προς : 1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών, κ. Αργύρη Ντινόπουλου, Σταδίου 27, 10183, Αθήνα 2. Γραφείο Υπουργού Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΘΗΝΑ, 03/10/2006 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 016.2/78/14609 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης πενήντα ενός (51) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ζάκυνθος, 19-06-2015 Αριθ. πρωτ.: 1019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνα: Α. Για θέματα αδειών θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Κρανίδι, 04.03.2015 Αρ. Πρωτ. : 2314 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002)

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) Eθνική Nοµοθεσία 12. Νόµος 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνα: Α. Για θέματα αδειών θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Ι Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Ι Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Λαµία 14 Ιουνίου 2012 Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 3839 ΛΑΜΙΑ Ταχ. /νση : Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.04 14:45:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω48Μ465ΦΘ3-ΡΔΟ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ηγουµενίτσα 8-12 - 2014 Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 3513 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ελευθερίας 7 46100 Ηγουµενίτσα Τηλ.: 2665 0 23223 Fax: 2665 0 28910 E mail: deyahg@otenet.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Εμπορία Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών Ημερομηνία : 11.5.2010 Αριθμ. Πρωτ.: 1704 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής Ν 2076/1992/Α-130 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2076/1992 (ΦΕΚ Α 130) Ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

23-01-2015 1) : .3 . . 18 65

23-01-2015  1)         : .3 . .       18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 23-01-2015 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστη 3/4/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστη 3/4/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστη 3/4/15 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:4585 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ 23-01-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο κληροδότημα Αποστολίδη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος; 7

1. Ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος; 7 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1. Σε τι χρησιμεύει ο παρών οδηγός; 5 2. Οι κανόνες εν συντομία 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7 1. Ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται

Διαβάστε περισσότερα

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Aθήνα: 19-02-2014 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αρ. πρωτ.: 630 Tαχ. /νση : Βας. Σοφίας 22 Τ.Κ. : 10675 - Aθήνα

Διαβάστε περισσότερα