ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργει ας του υπ αριθμ Δ /Φ.5201/03/ Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο «Εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης και υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πλη ροφορίας» Έγκριση Υπερωριών Μονίμων Υπαλλήλων κρισίμων ειδικοτήτων Μονάδων και Υπηρεσιών του ΓΕΕ ΘΑ, Γενικού Επιτελείου Στρατού, Γραφείου Ειδι κού Γραμματέα ΥΕΘΑ Διορισμός μελών Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτι κών Επιτάξεων Ν. Πρέβεζας Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς Τσατσάλοβα Γκαλίνας (TSATSALOVA GALINA) του Αλεξάντρ (ALEXANDR) Έγκριση χώρου για την εγκατάσταση του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων των Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας στους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ροδόπης Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/363/ από φασης για την παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθμίσεις ως προς την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστη ριακών συναλλαγών Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε Επι χειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα επί εμπορευμάτων Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. στον Μπό γρη Θεμιστοκλή Κατανομή Υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού της ΕΕΤΤ, για το Α Εξάμηνο του έτους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 716 Δ (1) Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του υπ αριθμ Δ /Φ.5201/03/ Ανοικτού Δι εθνούς Διαγωνισμού για το έργο «Εξειδίκευση επι κοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδί ου δράσης και υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία» όπως ισχύει. 2. Το ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251Α/ ) «Διαχείριση, Παρακολούθηση, Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στή ριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266Α/ ) «Κανόνες τιμο λόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 3. Το π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπη ρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. αριθμ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/ ). 4. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/ ) «Εκτέλεση ενερ γειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων». 5. Το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως εν προκειμένω εφαρμό ζονται συμπληρωματικά για τα θέματα που δεν ρυθμί ζονται ρητά με το π.δ. 4/2002 και το π.δ. 346/ Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προ μήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις των συνα φών θεμάτων». 7. Το ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/ ) «Κύρωση Κώδι κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1466/ΕΥΣ 105/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (αριθμ. ΦΕΚ 78B/ ) για τον καθορισμό ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας. 9. Τον υπ αριθμ. 953/ Οδηγό Διαδικασιών

2 2296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης ΚΠΣ , του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όπως ισχύει, και την υπ αριθμ /ΕΥΣ 5671/ εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών για την εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 4/ Το π.δ. 81/ (ΦΕΚ 57Α/ ) περί συγχώ νευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο μικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 11. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 769 (ΦΕΚ 1502/Β/ ), κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικο νομίας και Οικονομικών (ΚΥΑ) «Σύσταση Ειδικής Γραμ ματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «ΚτΠ», όπως ισχύει. 12. Την υπ αριθμ /340/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι κονομικών για το διορισμό του Ειδικού Γραμματέα (ΦΕΚ 101Γ/ ). 13. Την υπ αριθμ. ΥΑ 3769/ (ΦΕΚ 1264/Β) από φαση του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πλη ροφορίας «Συγκρότηση Επιτροπών για θέματα αρμοδι ότητας της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. 14. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ922/ (ΦΕΚ 1496Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την «Κατάργηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας». 15. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη. 16. Την υπ αριθμ Δ /Φ.5201/03/ προκή ρυξη του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την επι λογή αναδόχου για την «Εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης και υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότη τας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας», αποφασίζουμε: Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που προκηρύχτηκε με την υπ αριθμ Δ /Φ.5201/03/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφο ρίας, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Εξειδί κευση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης και υλοποίηση ενεργειών πληροφόρη σης και δημοσιότητας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας». Μέλη της ως Επιτροπής ορίζονται: 1. Εμμανουήλ Γιαμπουράς, Προϊστάμενος Μονάδας Α ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή Δημήτριο Δεσύπρη, Προϊστάμενο Μονάδας Β ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ. 2. Εμμανουήλ Χαιρετάκης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθη νών, με αναπληρώτρια την Ευγενία Μιχαηλίδου Στέλε χος ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ. 3. Γεωργία Παναγιωτοπούλου, Στέλεχος ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ, με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Βανδώρο, Στέλεχος ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ. 4. Ιωάννη Λάριο, Σύμβουλο του Ειδικού Γραμματέα για την ΚτΠ, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Μεταξιώτη, Σύμβουλο του Ειδικού Γραμματέα για την ΚτΠ. 5. Ιωάννη Γούλιο, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας McCann Erickson ως εκπρόσωπο της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ), με αναπληρώτρια την Αθηνά Μικροπούλου, Διευθύντρια Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της εταιρείας McCann Erickson, όπως προ τάθηκαν με το υπ αριθμ. Φ.ypourgio/ Υπουρ γείο Οικ&Οικονομικών/15α/6087/ έγγραφο της ΕΔΕΕ. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η Ανδριάννα Μαρίνου Ξύδου, Στέλεχος ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ, με αναπληρώ τρια την Ευτυχία Ασπρομάτη. Το έργο της Επιτροπής Διενέργειας συνίσταται σε: α) συγκέντρωση, παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, β) διενέργεια σχετικών διαδικασιών, γ) αξιολόγηση των προσφορών, δ) σύνταξη εισήγησης προς την ΕΥΔ ΕΠ «ΚτΠ» για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού για την «Εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης και υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληρο φορίας». ε) επίλυση παντός εν γένει θέματος που προκύπτει από και κατά τη διενέργεια των σχετικών διαδικασι ών, και ιδία την εισήγηση προς τον Ειδικό Γραμμα τέα επί των προσφυγών που τυχόν ασκηθούν κατά το ν. 2522/1997, και στ) παροχή γνωμοδότησης για κάθε ζήτημα που ανα κύπτει από και κατά την εκτέλεση της συμβάσεως που θα υπογραφεί. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας έως την οριστική παραλαβή του έργου. Κατά τα λοιπά, η Επιτροπή Διενέργειας λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Η αμοιβή της Επιτροπής θα ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ ). Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. Φ.847.1/3/744059/Σ.361 (2) Έγκριση Υπερωριών Μονίμων Υπαλλήλων κρισίμων ει δικοτήτων Μονάδων και Υπηρεσιών του ΓΕΕΘΑ, Γε νικού Επιτελείου Στρατού, Γραφείου Ειδικού Γραμ ματέα ΥΕΘΑ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ τ.α ). β) Αριθμ. 2/72757/0022/ / Εγκύκλιος του Γ.Λ. του Κράτους/22 η Μισθολογίου. γ) Την υπ αριθμ. Φ.451/41/10623/Σ144/ απόφα ση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, που καθορίζει τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που λει τουργούν σε 24ωρη και 12ωρη βάση. δ) Την ανάγκη αντιμετώπισης από το Γενικό Επιτελείο Στρατού των ωρών απασχόλησης των Μονίμων Υπαλ λήλων του, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας για κάλυψη εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2297 αναγκών Στρατ. Νοσοκομείων, Κέντρου Επιχειρήσεων ΓΕΕΘΑ, Τάγματος Επικοινωνιών Πληροφορικής ΓΕΕΘΑ, Πολεμικού Μουσείου, Εργοστασίου Παραγωγής Οξυγό νου του 691 Βιομηχανικού Εργοστασίου Βάσεως, Ταγμά των ΓΕΕΘΑ ΓΕΣ (Συνεργεία Κλιματισμού), ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, που λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου και δωδεκαώρου βάσεως, Στρατιωτικών Εργοστασίων, Μεταφορικών Μο νάδων, ΓΕΕΘΑ κ.λπ. καθώς και του προσωπικού που εργάζεται στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα ΥΕΘΑ. ε. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά θεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 517/ , τ.β ), αποφασίζουμε: 2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία, πέρα από το κανονικό ωράριο, πέντε χιλιάδων (5.000) Μονίμων Υπαλλήλων, κρι σίμων ειδικοτήτων Μονάδων και Υπηρεσιών του ΓΕΕΘΑ, Γενικού Επιτελείου Στρατού, Γραφείου Ειδικού Γραμμα τέα ΥΕΘΑ, έναντι επτά χιλιάδων (7.000) υπηρετούντων, που κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση επο χικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών έτους 2006 (από έως ). α) Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι τρια κόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ( ) ώρες. β) Για νυχτερινή εργασία και για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι εκατόν ογδόντα χιλιάδες ( ) ώρες. 3. Παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους οδηγούς κατά το διάστημα της μετακίνησης τους εκτός έδρας, για εκτέλεση δρο μολογίων σε όλη την επικράτεια και τη λήψη υπερωρι ακής αποζημίωσης με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ , τ.α ). 4. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, στην καθ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα. 5. Στην παραπάνω εργασία θα μπορούν να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι, εντός όμως του ιδίου συ νολικού αριθμού των εγκρινομένων ωρών, με πράξη των οικείων Δ/ντών Διοικητών Δ/νσεων, Υπηρεσιών και Μονάδων του ΓΕΣ. 6. Ορίζουμε για υπερωριακή απασχόληση όλες τις ημέρες της εβδομάδας και από της 15ης μέχρι της 22ας ώρας για υπερωριακή απογευματινή εργασία και από της 22ας μέχρι της 6ης πρωινής, αντίστοιχα, για νυχτε ρινή εργασία, επειδή οι υπηρεσιακές ανάγκες που επι βάλλουν την υπερωριακή απασχόληση των Υπαλλήλων του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ προκύπτουν όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας (Γραφείο Ειδικού Γραμματέα, Τηλεπικοι νωνιακές και Μεταφορικές Μονάδες, Παραγωγικά Εργο στάσια, Στρατιωτικά Νοσοκομεία και λοιπές Μονάδες που λειτουργούν επί 24ώρου και 12ώρου βάσεως). Υπεύθυνοι για τη διαπίστωση των πραγματικών ανα γκών και τον έλεγχο πραγματικής παροχής της υπε ρωριακής απασχόλησης θα είναι οι Δ/ντές Δ/κτές των Δ/νσεων Υπηρεσιών και Μονάδων του ΓΕΣ που εδρεύουν σε όλη την Επικράτεια και στις οποίες υπη ρετεί πολιτικό προσωπικό. 7. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των εγκριθεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης έτους 2006, ύψους τριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλι άδων ( ,00) περίπου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς προϋπολογισμού ΓΕΣ έτους 2006, όπως αυτές θα διαμορφωθούν με το ποσοστό αποδέσμευσης, που θα εγκριθεί. Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ Αριθμ. 257 (3) Διορισμός μελών Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτι κών Επιτάξεων Ν. Πρέβεζας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρου 32 και 33 του ν. 4442/1929 «Περί Στρατιωτικών και Ναυτικών εισφορών και Ναυλώ σεων» οι οποίες τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα. 3. Του άρθρου μόνο του π.δ. 115/1984 «Περί διορισμού μελών των Διοικητικών Δικαστηρίων περί Στρατιωτικών Επιτάξεων». 4. Του άρθρου 9 παρ.1 του ν. 1649/1996 με τις οποίες το ανωτέρω Δικαστήριο μετονομάσθηκε σε Διοικητική Επιτροπή Στρατιωτικών Επιτάξεων. 5. Του άρθρου 4 του ν. 2240/1994 και ειδικότερα αφε νός της παρ.1 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1α του άρθρου 12 του ν. 2307/1994 και αφετέρου της παρ.2 εδ. δεύτερο και της παρ.6 εδ.α. 6. Τις διατάξεις παρ.6 του άρθρου 52 του ν. 2218/1994, όπως αρχικά αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρ θρου 4 του ν. 2240/1994 και στη συνέχεια με την παρ.5α και 5β του άρθρου 19 του ν. 2344/ Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του ν. 2240/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 2399/ Τα υπ αριθμ. Φ.851.1/10/46778/ και 2391/ έγγραφα της VIII Μεραρχίας και του Πρωτοδικείου Πρέβεζας αντίστοιχα, με τα οποία προ τείνονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που θα συμμετέχουν στην ανωτέρω επιτροπή. 9. Η εν λόγω επιτροπή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 10. Το γεγονός ότι η θητεία των μελών της επιτροπής έχει λήξει, αποφασίζουμε: Διορίζουμε ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Στρα τιωτικών Επιτάξεων του Νομού Πρέβεζας για το έτος 2006 τους κατωτέρω: 1. Μάρκου Πολυξένη, Πρωτοδίκη Πρέβεζας, ως Πρόε δρο, αναπληρούμενη από τον Γούλα Ιωάννη Πρωτοδίκη Πρέβεζας. 2. Τσάκα Χρήστο, Πρωτοδίκη Πρέβεζας, αναπληρού

4 2298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μενο από την Μπάρμπα Σπυριδούλα Ειρηνοδίκη Πρέ βεζας. 3. Χρηστίδη Γεώργιο, Τχη (Σ) του Σ.Γ Πρέβεζας, ανα πληρούμενος από την Φούσκα Κων/να Ανθλγο (ΠΖ) του 817 ΤΕΜ. 4. Τσάμπα Αναστάσιο, Λγο (ΕΜ) του 817 ΤΕΜ, ανα πληρούμενος από τον Γιοβανούλη Βασίλειο Ανθλγο (Σ) του ΣΓ Πρέβεζας. 5. Μαργέλη Γαβριήλ, Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Ν. Πρέβεζας, αναπληρούμενος από την Κανάγια Χαρίκλεια, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. Γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ορίζουμε την υπάλληλο της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Πρέβεζας Κολέτσου Ζαχαρένιας, αναπληρούμενη από την Ρετσίνα Ζώτου Κων/να υπάλληλο της ίδιας υπη ρεσίας. Πρέβεζα, 24 Ιανουαρίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ (4) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς Τσατσάλοβα Γκαλίνας (TSATSALOVA GALINA) του Αλεξάντρ (ALEXANDR). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 1142/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Αποκατάσταση των παλιννοστού ντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλ λες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 76 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Είσοδος και πα ραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» γίνεται δεκτή η από αίτηση για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς Τσα τσάλοβα Γκαλίνας (TSATSALOVA GALINA) του Αλεξάντρ (ALEXANDR). Με την ίδια ανωτέρω απόφαση αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια και το ανήλικο τέκνο της Τσα τσάλοβα Κριστίνα. Ο Γενικός Γραμματέας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Αριθμ (5) Έγκριση χώρου για την εγκατάσταση του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων των Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ α) Το ν. 2520/1940 περί Υγ. Διατάξεων. β) Τους ν. 2218/1994 και 2240/1994 «περί Ν.Α.». γ) Την Υγ. Διατ. Ε1β/221/65 ΦΕΚ 138 τ.β. όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων». δ) Το ν. 2307/1995 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτή των». ε) Την υπ αριθμ /1352/86 ΦΕΚ 438 τ.β υπουρ γική απόφαση «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών». ζ) Την υπ αριθμ. 1900/ κοινή απόφαση Νο μαρχών. η) Την από αίτηση του Δήμου ΒΕΡΜΙΟΥ. θ) Το από πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίζουμε: ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ τον προτεινόμενο χώρο για την εγκα τάσταση του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων των Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ που είναι τα αγροτεμάχια 831 κτηματολογίου Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ από τον οποίον τα επεξεργασμένα λύματα με κλειστό αγωγό θα οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη τον ποταμό Σουλού. ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου ως εξής: BOD5 < 40 mg/l TSS < 100 mg/l SOD < 120 mg/l NH3 N < 2 mg/l NO3 N < 8 mg/l Ρ(ολικός) < 4 mg/l Διαλ.Ο2 > 5 mg/l PH 6,5 8,5 Θερμοκρασία ο C Κολοβακτηριοειδή < 500 ανά 100ml Εντερόκοκκοι < 500 ανά 100 ml Σαλμονέλες χωρίς παρουσία σε 1000 ml Απουσία τοξικών και επικινδύνων ουσιών. Ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία να πληρούνται όσα αναφέρουν οι σχετικές διατάξεις για αποδέκτες, ώστε ο τελικός αποδέκτης μετά την είσοδο σ αυτόν των επεξεργασμένων αποβλήτων να έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην κοινή απόφαση Νομαρχών με αριθμ. 1900/ Κοζάνη, 24 Ιανουαρίου 2006 Ο Νομάρχης ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Αριθμ. 971 (6) Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας στους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ρο δόπης. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α ) σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση υπαλ λήλων. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 35 της παρ. 7 του ν. 2738/ (ΦΕΚ 180 Α ) από το οποίο προκύπτει ότι τις αρμοδιότητες για την καθιέρωση της υπερωριακής

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2299 εργασίας για προσωπικό που υπηρετεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ασκεί ο οικείος Νομάρχης. 5. Το γεγονός ότι μετά τη διάλυση του Εθνικού Οργα νισμού Καπνού μεταβιβάσθηκαν οι σχετικές αρμοδιότη τες για τον καπνό στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 6. Ότι υπάρχει άμεση και πραγματική ανάγκη καθιέρω σης υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ροδόπης κατά την παρά δοση των καπνών από τους παραγωγούς στις επιχει ρήσεις πρώτης μεταποίησης καθόσον η παρουσία των υπευθύνων ελεγκτών σημαίνει έλεγχος και κατοχύρωση της Κοινοτικής πριμοδότησης. 7. Την υπάρχουσα πίστωση ποσού ευρώ στον προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2006, αποφασί ζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ροδόπης για την παράδοση των καπνών για το χρονικό διάστημα από έως ως εξής: 1. Δικαιούχοι 20 υπάλληλοι της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. 2. Σύνολο ωρών υπερωριακής εργασίας Ύψος συνολικής δαπάνης Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφη μερίδα της Κομοτηνή, 30 Ιανουαρίου 2006 Ο Νομάρχης ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ (7) ΑΠΟΦΑΣΗ 8/370/ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/363/ απόφασης για την παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρηματι στηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθμίσεις ως προς την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακών συναλ λαγών. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 6 και την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α/219/ ) «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυ τιλία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 6 8 του άρθρου 7 του ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46 Α). 2. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/363/ (ΦΕΚ Β/1755/ ). 3. Τις περιπτώσεις α και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) «Εταιρείες επεν δύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α). 4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α /98/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζει ομόφωνα: Τροποποιείται η απόφαση 2/363/ του Δι οικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «η Απόφαση») (ΦΕΚ Β/1755/ ) ως ακο λούθως: Άρθρο 1 Στο άρθρο 2 της Απόφασης προστίθεται νέα παρά γραφος 2 ως εξής: «2. Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί πίστωση βάσει των άρθρων 2 έως 6 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α/219/ ) και των άρθρων 3 έως 11 της παρούσας Απόφασης, δεν συνιστά εμπρόθεσμη εξόφληση του τιμήματος αγοράς κινητών αξιών η πληρωμή του τιμήματος με το προϊόν της πώλησης των κινητών αξιών που αγοράστηκαν ή με το προϊόν της πώλησης άλλων εν γένει κινητών αξιών, εάν η εκκαθάριση της χρηματιστηριακής συναλλαγής πώλησης γίνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας εκκαθάρισης της χρηματιστηριακής συ ναλλαγής αγοράς, η οποία προβλέπεται στην παράγρα φο 1 του άρθρου 20 του ν. 3632/1928. Εάν η εξόφληση γίνεται με επιταγή, αυτή πρέπει να έχει κατατεθεί προς είσπραξη σε τραπεζικό λογαριασμό πελατών εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης της χρηματιστηριακής συναλ λαγής αγοράς.» Άρθρο 2 Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «α. Τη διάρκεια της σύμβασης και τον τρόπο λύσης της καθώς και εάν η πίστωση παρέχεται μόνο για το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης χρηματιστηριακής συναλλαγής, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3632/1928.» Άρθρο 3 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 της Απόφασης αντι καθίσταται ως εξής: «3. Η κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου πρέπει να πραγ ματοποιηθεί το αργότερο μέσα στην προθεσμία εκκα θάρισης των συναλλαγών που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3632/1928. Εφόσον στην σύμβαση πίστωσης έχει συνομολογηθεί μεταξύ Μέ λους και Πελάτη ότι η εξόφληση της πίστωσης γίνεται εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης των συναλλαγών, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3632/1928, η κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν την εκτέλεση της εντολής αγοράς.» 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 της Απόφασης κα ταργείται. Άρθρο 4 Η υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης (γ) της παρα γράφου 3 του άρθρου 11 της Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «(i) Το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας πρέπει να απαρτίζε ται από κινητές αξίες τουλάχιστον τριών εκδοτών και η αξία οποιουδήποτε Στοιχείου του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας πρέπει να μην υπερβαίνει ποσοστό 40% της τρέχουσας αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. Η παρούσα υποχρέωση δεν ισχύει στις ακόλουθες πε ριπτώσεις:

6 2300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η τρέχουσα αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας αποτελείται σε ποσοστό 100% από τίτλους του στοιχεί ου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 8, ή από μετοχές που περιλαμβάνονται στο δείκτη TSE/ATHEX 20 ή και από τα δύο, ή η τρέχουσα αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας αποτελείται σε ποσοστό τουλάχιστον 40% από τίτλους του στοιχείου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 8, ή από μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη TSE/ ATHEX 20 και το υπόλοιπο μέρος του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας αποτελείται από μετοχές που περιλαμβά νονται στο δείκτη TSE/ATHEX MID 40, ή η τρέχουσα αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας αποτελείται τουλάχιστον κατά 60% από τίτλους του στοιχείου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 8, ή από μετοχές που περιλαμβάνονται στο δείκτη TSE/ATHEX 20, ή στη σύμβαση πίστωσης έχει συνομολογηθεί μεταξύ Μέλους και Πελάτη του ότι η εξόφληση της πίστωσης γίνεται εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης των συναλ λαγών, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3632/1928.» Άρθρο 5 Έναρξη Ισχύος 1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ 2 μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ο Πρόεδρος ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ (8) (ΑΠΟΦΑΣΗ 9/370/ ) Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε Επιχειρή σεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα επί εμπορευ μάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 54 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α/178/2005) «Θέ ματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». 2. Το άρθρο 64 παράγραφος 1 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α/228/1997) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 12263/ Β.500/ (ΦΕΚ Β/340/ ) «Κώδικας δεοντολο γίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». 4. Την απόφαση 3/363/ του Δ.Σ. της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς «Υποχρεώσεις ενημέρωσης εταιρειών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες» (ΦΕΚ Β/1755/ ), αποφασίζει ομόφωνα: Άρθρο 1 1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής, ΕΠΕΥ), οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή της επεν δυτικής υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών δύ νανται να δραστηριοποιούνται στη λήψη και διαβίβα ση εντολών σε παράγωγα επί εμπορευμάτων εφόσον λάβουν την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 54 του ν. 3371/ Για τη χορήγηση της ως άνω άδειας οι ΕΠΕΥ υπο βάλουν αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία περιλαμβάνει τα εξής: α) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΥ ότι η εταιρεία θα δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό και καταγραφή των αγορών στις οποίες προτίθεται να δραστηριοποιηθεί η ΕΠΕΥ. β) Γνωστοποίηση τουλάχιστον ενός στελέχους της ΕΠΕΥ που διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρ κειας Ειδικού Διαπραγματευτή σε παράγωγα μέσα από την Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα επί εμπορευμάτων. γ) Γνωστοποίηση της θέσης του πιστοποιημένου στε λέχους στο οργανόγραμμα της ΕΠΕΥ. 3. Οι ΕΠΕΥ οφείλουν κάθε φορά να γνωστοποιούν χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Επιτροπή Κεφαλαια γοράς τυχόν τροποποιήσεις στα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Άρθρο 2 1. Οι ΕΠΕΥ που παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών σε παράγωγα επί εμπο ρευμάτων, οφείλουν να καταρτίζουν εκ των προτέρων ειδική έγγραφη σύμβαση με τους πελάτες τους. 2. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ορι ζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας ΕΠΕΥ (απόφαση ΥΠΕΘΟ 12263/Β.500/ ) και σε κάθε περίπτωση θα περιλαμβάνει τα εξής: (α) Ρητή προειδοποίηση ότι η λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα επί εμπορευμάτων δεν καλύ πτεται από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. (β) Ειδική αναφορά στους κινδύνους που είναι συνυφα σμένοι με τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγω γα επί εμπορευμάτων, όπως ενδεικτικά, το ενδεχόμενο φυσικής παράδοσης των υποκείμενων εμπορευμάτων, τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των συμβολαίων και των αγορών στις οποίες διαπραγματεύονται, τη διαθέσιμη πληροφόρηση σε σχέση με αυτά και τα χαρακτηριστικά των αγορών στις οποίες τα υποκείμενα εμπορεύματα διαπραγματεύονται, όπως το αν οι αγορές αυτές υπό κεινται σε συγκεκριμένες εποπτικές ρυθμίσεις. (γ) Αναλυτικά το χρόνο και τον τρόπο ενημέρωσης του πελάτη σχετικά με την κατάρτιση συναλλαγών του σε παράγωγα επί εμπορευμάτων. 3. Οι ΕΠΕΥ πρέπει να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για να διασφαλίζουν ότι η λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα επί εμπορευμάτων θα παρέχεται μόνο σε επενδυτές που έχουν προηγουμένως ενημερωθεί για τους κινδύνους που ενέχουν οι εν λόγω συναλλαγές. Ενδεικτικά, οι ΕΠΕΥ οφείλουν να λαμβάνουν ρητή δή λωση από τους πελάτες τους ότι είναι ενημερωμένοι και αποδέχονται τον κίνδυνο που ενέχει η διενέργεια συναλλαγών σε παράγωγα επί εμπορευμάτων. 4. Οι ΕΠΕΥ υποχρεούνται να καταγράφουν τις εντολές που λαμβάνουν από τους πελάτες τους και να εκδίδουν στοιχεία για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης των εντο λών αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2301 και 3 της υπ αριθμ. 3/356/ απόφασης του Διοι κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 3 Έναρξη Ισχύος 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ο Πρόεδρος ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΠΡΑΞΗ ΣΤ /2501 (9) Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. στον Μπόγρη Θεμιστοκλή. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ OΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρ θρου 5 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ.α ) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της υπ αριθμ. Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 356 τ.β ), απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώ τες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 722 τ.β / ). 3. Την υπ αριθμ. ΣΤ/624/ αίτηση χορήγησης Άδειας Ίδρυσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 4. Την απόφαση επί του θέματος 9α της συνεδρίασης 03/ του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφασίζει: Α. Την έγκριση του αιτήματος του φυσικού προσώπου Μπόγρη Θεμιστοκλή του Νικολάου για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΠΟΓΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟ ΚΛΗΣ» και χορήγηση του δικαιώματος χρήσης της προ σωνυμίας Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. «ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ». Δεν προκαλείται δαπάνη. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2006 Ο Πρόεδος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Aριθμ. 371/27 (10) Κατανομή Υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού της ΕΕΤΤ, για το Α Εξάμηνο του έτους Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) α) το ν. 2867/2000 «Οργάνωση και Λειτουργία των Τη λεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 273/Α/2000), β) το άρθρο 16 του νόμου 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/2003), γ) το π.δ. 387/2002 «Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταμένων και συ ναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α/2002), δ) την υπ αριθμ. 2/2981/0022 (ΦΕΚ 490/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποδοχών και πρό σθετων απολαβών Προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)» και ιδίως τις παραγρ. 6 και 7, ε) Την υπ αριθμ. 280/127/ απόφαση της Ολο μέλειας της ΕΕΤΤ «Παροχή Εξουσιοδοτήσεων στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 460/Β ). στ) Την υπ αριθμ. 355/27/ απόφαση της Ολο μέλειας της ΕΕΤΤ «Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Προ ϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονρμικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της», ζ) τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΕΤΤ, για το Α εξάμηνο του έτους 2006, η) το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Προ ϋπολογισμό της ΕΕΤΤ χρήσεως 2006, στον οποίο έχει γίνει ανάλογη πρόβλεψη και όχι τον Κρατικό Προϋπο λογισμό, αποφασίζει: 1. Κατανέμει την υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρέσι μων ημερών εργασία στο Προσωπικό της ΕΕΤΤ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2004, ως εξής: α) Για είκοσι επτά (27) μέλη του Προσωπικού της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, κατ ανώτατο όριο δύο χιλιάδες (2.000) ώρες. Για εννέα (9) μέλη του Προσωπικού της Διεύθυνσης Ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ, κατ ανώτατο όριο χίλιες δι ακόσιες (1200) ώρες. Για πενήντα πέντε (55) μέλη του Προσωπικού της Διεύθυνσης Φάσματος της ΕΕΤΤ, κατ ανώτατο όριο εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) ώρες. Για δώδεκα (12) μέλη του Προσωπικού της Διεύ θυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κατ ανώτατο όριο χίλιες πεντακόσιες (1.500) ώρες Για τέσσερα (4) μέλη του Προσωπικού του Τμήμα τος Δημοσίων Σχέσεων της ΕΕΤΤ, κατ ανώτατο όριο εξακόσιες (600) ώρες. Για τέσσερα (4) μέλη του Προσωπικού του Τμήμα τος Νομικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ, κατ ανώτατο όριο τετρακόσιες (400) ώρες. Για πέντε (5) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής της ΕΕΤΤ, κατ ανώτατο όριο εξακόσιες (600) ώρες. Για δύο (2) μέλη του Προσωπικού του Γραφείου Προέδρου της EETT, κατ ανώτατο όριο τετρακόσιες (400) ώρες. Για δύο (2) μέλη του Προσωπικού της Γραμματείας της Επιτροπής, κατ ανώτατο όριο τετρακόσιες (400) ώρες. 2. Ορίζει ότι: α) Οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων Διευθύνσεων και ανεξαρτήτων Τμημάτων θα βεβαιώνουν τις πραγματο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 31 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πε τρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 155 1 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 96 22 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ. 79174/23304/ 23.12.2004 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον ορισμό μελών των Ειδικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1529 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νό μων 2229/1994 και 2300/1995.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ν. 3316/2005 στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβά σεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 98 9 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1220 14 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων για το έτος 2007.... 1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

: Αναστάσεως & Τσιγάντε : 10191 Παπάγου : Α. Βλάχου : 210 6508510 : 210 6508491

: Αναστάσεως & Τσιγάντε : 10191 Παπάγου : Α. Βλάχου : 210 6508510 : 210 6508491 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 4 Φεβρουάριου 2009 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΠΕΙΓΟΝ Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 15 Mαρτίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3448 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου το μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα