ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 37929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»... 1 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Προπαρασκευαστικό και Επαγ γελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τή νου), έτους Κατανομή Προσωπικού έτους 2014 στη «ΝΕΑ ΕΛ ΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ INTERNET ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε.)», εποπτευόμενη από τη Γ.Γ.Μ.Ε. Γ.Γ.Ε.Ε Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικής Διοίκησης της ΕΛΛΗΝΙ ΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ για το μήνα Δεκέμβριο Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματε ρού Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής... 6 Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στο Διακα τεχόμενο δάσος «Μανδραβελίου», στο Μοναστη ριακό δάσος «Κάτω Μπούρσιανης», στο διακατε χόμενο δάσος «Πάδης Ανω Μπούρσιανης» Δήμου Καλαμπάκας της ΠΕ Τρικάλων... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ ΕΞ 2014 (1) Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 827/1978 «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 194/Α/ ). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του Ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 228/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ. 86/1979 «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογή των και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Φ.Ε.Κ. 17/Α/ ). 4. Τη διάταξη του άρθ.2, II, παρ.5, περ.(κα) της αρίθμ. Δ6Α ΕΞ2011/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής με "Με εντολή Υφυπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γρα φείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Απο κεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 46/Β/ και Φ.Ε.Κ. 134/Β/9 2 11). 5. Την αρίθμ. Δ6Α ΕΞ 2012/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμ ματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 465/Β/ ). 6. Τα αρίθμ. 21/ και 33/ αιτήματα της εται ρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με τα οποία ζητά την τοποθέτηση κινητών μονάδων πώλησης του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών σε θύρες επιβίβασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». 7. Το αρίθμ / έγγραφο του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» που περιλαμβάνει τη γνω μοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, παρ. 2 του Π.Δ. 86/1979 μετά του σχετικού τοπογραφικού διαγράμ ματος, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την επέκταση του Καταστήματος Αφο ρολογήτων Ειδών, για την τοποθέτηση τριών (3) κινητών μονάδων πώλησης αδασμολογήτων, αφορολογήτων και φορολογημένων ειδών, εντός του τελωνειακά ελεγχό μενου χώρου, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βε νιζέλος», στις θέσεις και εκτάσεις που προσδιορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το αρίθμ / έγγραφο του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» (θύρες επιβίβασης Β4 Β5, Β14 Β15 και Α11), το οποίο περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, παραγράφου 2 του Π.Δ. 86/ Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνο λική επιφάνεια 27,5 τ.μ. και θα βρίσκεται πάντοτε υπό τελωνειακή παρακολούθηση.

2 37930 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή κει αποκλειστικά στην εταιρεία «Καταστήματα Αφορο λογήτων Ειδών Α.Ε.». 4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 86/1979, όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 2533/1997, από τις διατάξεις των Υπουργι κών Αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου κλπ των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.». 5. Για ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή της θέσης των ανωτέρω κινητών μονάδων πώλησης, θα πρέπει να προ ηγηθεί σχετική απόφαση της Υπηρεσίας μας. 6. Η απόφαση αυτή, που δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με καταληκτική ημερομηνία την 31 η Οκτωβρίου 2015, με δυνατότητα ανανέωσης από την Υπηρεσία μας. Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014 Με εντολή Υφυπουργού Η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/489/27080 (2) Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου), έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επεί γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α / ), όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ιδίου νό μου, όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ.4 περ. γ του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/ ). 2. Την υπ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/ (ΦΕΚ 323/Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού. 3. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/9/32284π.έ./ απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/06, όπως ισχύει, για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου. 4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/ Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: Την κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2014, ως εξής: Χαλεπάς Λεωνίδας του Νικολάου, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Διευθυντή του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Π.Τ.). Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/488/27545 (3) Κατανομή Προσωπικού έτους 2014 στη «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ INTERNET ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε.)», εποπτευόμενη από τη Γ.Γ.Μ.Ε. Γ.Γ.Ε.Ε. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονο μίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικήs κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/ ), όπως ισχύουν. 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/ (ΦΕΚ 323/Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού. 3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/ Την υπ αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.19/173/34380/ Απόφαση Έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/06, όπως ισχύει. 5. Το υπ αρ. πρωτ. 1221/804/ έγγραφο της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε. 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: Την κατανομή ογδόντα πέντε (85) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στη «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ INTERNET ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.)», σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: Α. Διορισμοί με την Προκήρυξη 1Κ/2014 του Α.Σ.Ε.Π. Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Φ.Ε.Κ. Οριστικών Αποτελεσμάτων 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΖΕΥΞΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΛΗΨΗΣ) /Γ / ΣΥΝΟΛΟ 3

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. Διορισμοί με την Προκήρυξη ΣΑΧ Α1/2014 για την πλήρωση θέσεων δημοσιογράφων Α/Α Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Αριθμός απόφασης Δ.Σ. ΑΔΑ 1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ / ΚΦ0ΟΞΝΛ 4ΛΤ 2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) / Γ2ΧΟΞΝΛ ΟΕΟ 3 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) / ΩΡΡΟΞΝΛ Χ5Ε ΣΥΝΟΛΟ 69 Γ. Διορισμοί με την Προκήρυξη ΣΑΧ Α2/2014 για την πλήρωση θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων A/A Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Αριθμός Απόφασης Δ.Σ. ΑΔΑ 1 ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) / Ψ3ΜΟΞΝΛ ΔΔΘ 2 ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) / ΩΚΑ7ΟΞΝΛ Μ0Ω ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / Ψ8ΞΑΟΞΝΛ ΝΘΙ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ) (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 4 ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) / ΨΖ16ΟΞΝΛ ΜΕΓ ΣΥΝΟΛΟ 13 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 85 Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 14056/Α (4) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικής Διοίκησης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ για το μήνα Δεκέμβριο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ 38/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3899/2010 με θέμα «Επεί γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», (ΦΕΚ 212/τ.Α / ), β. του άρθρου 323 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επι χειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σή ματα Μεσίτες Ακινήτων Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλί ας, λιμένωον και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/τ.Α/ ), γ. του Π.Δ. 226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», δ. του με αριθ. ΓΠ 400/ (ΦΕΚ 2390/τ.Β/ ) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 2. του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολό γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμο γής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής », όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 485/Α/2012) και το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/ ). 3. Την αριθ. πρωτ. 2/8400/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα:«παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/201 1 (ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθ μολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμο γής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα τηγικής » και την αριθ.πρωτ. 2/41768/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία». 4. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του κανονικού ωραρίου ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Οι κονομικής Διοίκησης, λόγω εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα: Εργασίες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ Μελέτη και διευκρινίσεις των όρων του συμβολαίου πώλη σης του κτιρίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σχετικά με τις εργασίες συντήρησης του κτιρίου Πυρασφάλεια. Εργασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4281/2014 «Περί προμηθειών». 5. Την με αριθ. πρωτ /Α2 5515/ και αριθμό καταχώρησης 738 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστω σης για την πληρωμή της δαπάνης και το γεγονός ότι για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών προκαλείται δαπάνη ποσού εκατό ευρώ (100,00 ) σε βάρος του τακτι κού προϋπολογισμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής του ΚΑΕ οικονομικού έτους 2014, αποφασίζουμε: Ι. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για το μήνα Δεκέμβριο 2014 με την προβλεπόμενη από το Νόμο αμοιβή, για έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονο μικής Διοίκησης. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται μέχρι είκοσι (20) το μήνα, για τον υπάλληλο της παρα πάνω Διεύθυνσης.

4 37932 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αριθμ /29349 (5) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/ ). 4. Την υπ αριθ /51989/ απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η υπ αριθμ. 425/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύ ρων Καματερού. 5. Την υπ αριθ. 230/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού περί συμπλήρωσης της υπ αριθ. 425/2013 απόφασης του ιδίου, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την υπ αριθ /51989/ απόφασή μας και καθιερώνουμε: Την απασχόληση όλο το 24ωρο, τις Κυριακές και Αργίες για 15 Σχολικούς Φύλακες της Διεύθυνσης Πε ριβάλλοντος για την φύλαξη των κτιρίων του Δήμου λόγω πολλών και συνεχών κρουσμάτων κλοπών και καταστροφών τους. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 3.500,00 σε βάρος του προ ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 που θα βαρύνει τους ΚΑ: και , ανάλογη δε δα πάνη θα προκληθεί για τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς. Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ Αριθμ /34568 (6) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/ ). 4. Την υπ αριθ. 174/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δή μου, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε: Α) Τη λειτουργία από 07:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίας Πα ρασκευής για την άμεση παρέμβαση σε περιστατικά του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και ΚΑΠΗ και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Β) Τη δωδεκαώρη λειτουργία, όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και τις Αργίες του Δημοτικού Κοιμη τηρίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής γιατί πρέπει να είναι ανοικτό από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους ,00 σε βάρος του προϋ πολογισμού οικονομικού έτους 2014 που θα βαρύνει τους ΚΑ: , , , , , και , ανάλογη δε δαπάνη θα προκληθεί για τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς. Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ Αριθμ. 3966/ (7) Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στο Διακα τεχόμενο δάσος «Μανδραβελίου», στο Μοναστηρια κό δάσος «Κάτω Μπούρσιανης», στο διακατεχόμενο δάσος «Πάδης Ανω Μπσΰρσιανης» Δήμου Καλαμπά κας της ΠΕ Τρικάλων Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 "περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα". 2. Τις Δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβί βαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδι οίκηση και άλλες Δ/ξεις.» (Α 237). 3. Τις διατάξεις της παρ. Ι του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α / «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.» 5. Τις διατάξεις της αριθ / (ΦΕΚ 757/ Β / ) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας", όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις / (ΦΕΚ 1188/Β / ), / (ΦΕΚ 68/Β /4 2 98) και 87578/703/ (ΦΕΚ 581/Β / ) κοινές

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 6. Την με αριθμό 99778/3949/ Δ/γή Υπ. Γεωρ γίας, και την αριθμ /4865/ Εντολή του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απαγόρευση θήρας και έκδοση ΔΑΔ στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της Χώρας. 7. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π /107/Ε.103/ (ΦΕΚ 1495/Β / ) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 8. Την αριθμ /2168/ απόφαση Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο , όπως διορθώθηκε και ισχύει. 9. Την αριθ. 1669/33104/ (ΦΕΚ 648/Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβα σης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δα σών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Δι ευθύνσεως, καθώς και την με αριθμό 22165/229727/ τροποποιητική αυτής. 10. Την με αριθμό 3787/209577/ (ΦΕΚ 504/Δ/2014), (ΑΔΑ: 7ΥΤΛ0Ρ10 6ΨΞ), απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού ,09 στρεμμάτων στο διακατεχόμενο δά σος «Μανδραβελίου», του οικισμού Καλοχωρίου, στο Μοναστηριακό δάσος «Κάτω Μπούρσιανης», στο Δια κατεχόμενο δάσος Πάδης Ανω Μπούρσιανης Δήμου Καλαμπάκας της Π.Ε. Τρικάλων. 11. Το αριθμ. 6642/214351/ έγγραφο του Δα σαρχείου Καλαμπάκας με το οποίο προτείνει την απα γόρευση θήρας στην παραπάνω περιοχή που επλήγη από πυρκαγιά για την αποκατάσταση του οικοσυστή ματος, την προστασία και τον επανεποικισμό των ειδών της άγριας πανίδας που υπέστησαν σοβαρό πλήγμα μετά την πυρκαγιά. 12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο φασίζουμε: Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, από μέχρι , σε έκταση ,00 στρεμμάτων στο Διακατεχόμενο δάσος «Μαν δραβελίου» οικισμού Καλοχωρίου, στο Μοναστηριακό Δάσος «Κάτω Μπούρσιανης», στο Διακατεχόμενο δάσος Πάδης Άνω Μπούρσιανης Δήμου Καλαμπάκας ΠΕ Τρι κάλων, όπως φαίνεται στο από τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: που αποτελεί αναπόσπα στο τμήμα της παρούσας απόφασης και ορίζεται με συντεταγμένες που συνοδεύουν το διάγραμμα και τα όρια που τοποθετήθηκαν σε χαρακτηριστικά σημεία κυ ρίως δρόμοι, ράχες, ρέματα, μαντριά, εικονίσματα κ.λπ. ώστε να είναι σαφής και προσδιορισμένη η περίμετρός της για τον καλύτερο έλεγχο και φύλαξή της. Το εξωτερικό όριο της έκτασης ορίζεται ως ακολούθως: Με αφετηρία την διασταύρωση της επαρχιακής οδού Θεόπετρας Μαυρελίου και δασικού δρόμου στη θέση Νταϊλιάνα, με κατεύθυνση ανατολική συναντάει το μα ντρί Νιανιά Γιάννη. Από εκεί συνεχίζει και αφού περνά τη θέση Νησί ακολουθεί το δρόμο και φτάνει στη θέση Εικόνισμα και κατόπιν στο μαντρί Νούσια Βασίλη. Στη συνέχεια παίρνει το δρόμο προς Πριτσάλωμα και μετά το τέλος του δρόμου με κατεύθυνση βορειοανατολική συναντά το δρόμο προς Βλαχούλια. Από εκεί με κατεύ θυνση βόρεια ακολουθεί το δρόμο προς τη θέση Αράπη και παίρνει το δρόμο προς Πάδη. Κατόπιν με κατεύθυν ση δυτική παίρνει το δρόμο προς Αγία Παρασκευή και στη συνέχεια με κατεύθυνση νοτιοδυτική φτάνει στο μαντρί Ρώσιου Γιώργου. Στη συνέχεια με κατεύθυνση βορειοδυτική φτάνει στο Εικόνισμα Αγίου Γεωργίου και από εκεί με κατεύθυνση νότια φθάνει στη θέση Γκούμα. Στη συνέχεια με κατεύθυνση βορειοανατολική συναντά την επαρχιακή οδό Θεόπετρας Μαυρελίου την οποία ακολουθεί μέχρι τη θέση Νταϊλιάνα που είναι η αφετηρία. Η απόφαση αυτή που θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Τρίκαλα, 18 Νοεμβρίου 2014 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Διευθυντής Δασών Ν. Τρικάλων ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ

6 37934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37935

8 37936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2019 24 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου σε βάρος του: (επ.) ΙBRAHIM (ον.) ΜOHAMMED ALI ABDULQADER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2419 27 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας έως 31.07.2014, σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 1 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΔΕΔΕΚΟ 50051/ ΔΕΚ02348/21.11.2012... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2274 25 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή του Υφυπουργού... 1 Κατανομή Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1343 27 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2231 1 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγ χου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1529 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα σίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα