ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/ (ΦΕΚ 276/Β ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό δων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρω μών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέρ γειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/ Α / ) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Ανεξάρτητου Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας και λει τουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δή μου Χαλανδρίου Λύση της δημοτικής κοινωφελούς εταιρείας του Δήμου Οινουσσών Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Νοτίου Πηλίου... 5 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενό τητα Ναρθακίου του Δήμου Φαρσάλων Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στον Αστακό μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υπο καταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αγρινίου Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προσω πικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Ερέ τριας Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ (1) Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/ (ΦΕΚ 276/Β ) από φασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρημα τοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνι κών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδι ωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εται ριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/ Α / ). H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α / ), περί παροχής πληροφοριών από τρίτους. 2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρα γράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Εσόδων (ΦΕΚ 222/ Α /12/11/2012), όπως ισχύει. 3. Την αριθμ. 20/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων». 4. Την ανάγκη συμπλήρωσης και τροποποίησης των ειδικότερων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α ), που ορίστηκαν

2 6002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με την ΠΟΛ. 1033/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 276/Β ). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. ΠΟΛ. 1033/ (ΦΕΚ 276/ Β ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ως ακολούθως: 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/ από φασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντι καθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύ ματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Τα χυδρομεία, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». 2. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1.1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/ απόφασης του Γενικού Γραμ ματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής: «1.1 Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμά των, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρι σης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η Ελληνικά Χρηματιστή ρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ), καθώς και οι Εταιρίες Παροχής Επεν δυτικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που αφορούν:» 3. Η παράγραφος 1.1.β του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δη μοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής: «1.1.β Στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ. Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.β, διαβι βάζονται τα εξής: α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών ή ΕΛΤΑ, β) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού, γ) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου, δ) Αριθμός λογαριασμού, ε) Ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ, στ) Ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ, ζ) Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό, η) Υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο, θ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217, ι) Ημερολογιακό έτος αναφοράς» 4. Η παράγραφος 1.1.γ του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής: «1.1.γ Χαρτοφυλάκιο φυσικών προσώπων που αφορά σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο εκάστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από δια κόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ. Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.γ, διαβι βάζονται τα εξής: α) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων, β) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου, γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου, δ) Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε ευρώ την 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο, ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς». 5. Στο άρθρο 1 της ΠΟΛ. 1033/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται νέα παράγραφος 1.1.δ, ως εξής: «1.1.δ Στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανε μήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προη γούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.δ, διαβι βάζονται τα εξής: α) Ονοματεπώνυμο επωνυμία δικαιούχων, β) Α.Φ.Μ των δικαιούχων, γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου, δ) Την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι, ε) Επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα, στ) Α.Φ.Μ της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα, ζ) Το ποσό του μερίσματος, η) Το ποσό του φόρου που αναλογεί στο μέρισμα, θ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς». 6. Στο άρθρο 1 της ΠΟΛ. 1033/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προστίθεται νέα παράγραφος 1.1.ε, ως εξής: «1.1.ε Στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική από σβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευ μένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας. Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.ε, διαβι βάζονται τα εξής: α) Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος β) Είδος δανείου (1: Στεγαστικό, 2: Καταναλωτικό, 3: Άλλο) γ) Συνολικό ύψος εκταμιευμένου δανείου σε ευρώ δ) Ημερομηνία χορήγησης δανείου ε) Συνολικό καταβληθέν ποσό για απόσβεση δανείου (τόκοι και κεφάλαιο) στ) Πλήθος οφειλετών/ συνοφειλετών ζ) ΑΦΜ πρώτου οφειλέτη ή ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου η) Ποσοστό συμμετοχής πρώτου οφειλέτη θ) Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία ζ, η και θ επαναλαμβάνονται για κάθε οφειλέτη, όταν υπάρχουν συνοφειλέτες». 7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1.3 του άρ θρου 1 της ΠΟΛ. 1033/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά τα στοιχεία των περιπτώσεων 1.1.β, 1.1.γ και 1.1.δ, για την πρώτη εφαρμογή και μόνο, μπορούν να

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6003 αποσταλούν έως 31 Μαΐου 2015, περιλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν τα ημερολογιακά έτη αναφο ράς 2013 και 2014, χωριστά για κάθε έτος. Εξαιρετικά τα στοιχεία της περίπτωσης 1.1.ε, που θα αφορούν το ημερολογιακό έτος αναφοράς 2014 και μόνο τη φορά αυτή, να αποσταλούν έως 31 Μαρτίου 2015». 8. Στην παράγραφο 1.6 του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο σίων Εσόδων, διαγράφεται το υπ αριθμ. 7 στοιχείο των νομικών προσώπων «7) Εν ενεργεία Νόμιμοι εκπρόσωποι (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.)» και τα υπ αριθμ. 8, 9, 10, 11, 12 και 13 στοιχεία αναριθμούνται αντίστοιχα σε 7, 8, 9, 10, 11 και Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1033/ απόφασης του Γενικού Γραμ ματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής: «2.1 Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ γείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης Γ.Γ.Δ.Ε., σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν». 10. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 της ΠΟΛ. 1033/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δη μοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής: «Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2013 και εφεξής, εκτός των στοιχείων της περ. 1.1.ε και της παραγράφου 1.4 του άρθρου 1, η οποία ισχύει για τα στοιχεία από 01/01/2014 και εφεξής». 11. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ. 1033/ (ΦΕΚ 276/ Β ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 12. Τα δεδομένα της ΠΟΛ. 1033/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δύναται να χρησιμοποιηθούν για έλεγχο ή προσυμπλήρωση δηλώ σεων φορολογίας εισοδήματος. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ Aριθμ /10127 (2) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Ανε ξάρτητου Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δή μου Αγίου Δημητρίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α /2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών». 5. Την υπ αρ. 4/ πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α / ) περί αποδοχής πα ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 6. Την υπ αριθ. 408/2014 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου Αττικής περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη ρεσιών, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γραμματείας Δημάρχου και του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου. 7. Την υπ αρ. πρωτ /54456/ απόφασή μας (ΦΕΚ Β /2015), με θέμα την καθιέρωση διαφορετι κού ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου. 8. Την υπ αριθ. 500/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου περί καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας του Ανεξάρτητου Γραφείου Πολιτικής Προ στασίας, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την υπ αριθ. πρωτ /54456/ προηγούμενη απόφασή μας, με θέμα την κα θιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσι ών του Δήμου Αγίου Δημητρίου και καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, χωρίς την καταστρατήγηση του πενθη μέρου, στο Ανεξάρτητο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του, προκειμένου να καλυφθούν ειδικές και έκτακτες υπηρε σιακές ανάγκες που δύνανται να παρουσιαστούν, όπως πλημμύρες, σεισμοί κτλ κα. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 2.000,00 περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Δημητρίου, για το έτος 2015, και για κάθε επόμενο, που θα βαρύνει τον ΚΑ , το οποίο έχει ήδη συμπεριληφθεί στο συνολικό ποσό δαπάνης της υπ πρωτ /54456/ προηγούμενη απόφασή μας. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2015 Η Ασκούσα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ Αριθμ /10083 (3) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας και λει τουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δή μου Χαλανδρίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ).

4 6004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α /2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών». 5. Την υπ αρ. 4/ πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α / ) περί αποδοχής πα ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 6. Την υπ αρ. πρωτ /55227/ απόφασή μας, περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου (ΦΕΚ 122/B /2015) 7. Την υπ αριθ. 24/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Χαλανδρίου, περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου εργασίας και λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την υπ αριθ /55227/ προηγούμενη απόφασή μας (ΦΕΚ 122/B/2015), με θέμα την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και λει τουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπη ρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου και καθιερώνουμε στη Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού & Νέας Γενιάς ωράριο λειτουργίας και το Σάββατο από 07:00 έως 23:00 (ημέρα ανάπαυσης η Δευτέρα), για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου για το οικονομικό έτος 2015 καθώς και για τα επόμενα έτη. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 13 Μαρτίου 2015 Η Ασκούσα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ Αριθμ (4) Λύση της δημοτικής κοινωφελούς εταιρείας του Δήμου Οινουσσών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 214, 238 παρ. 1 και 280 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/ /τ.Α «Νέα αρχιτε κτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236/ /τ.Α «Οργανι σμός Αιγαίου. 3. Την με αριθ. 4/ πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α / Το άρθρο 262 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/ / τ.α «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφ. Γ του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/ /τ.Α «Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουρ γείου Εσωτερικών»). 6. Τη με αριθ. 90/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Οινουσσών. 7. Την με αριθ. 74/ βεβαίωση του Δήμου Οινουσσών περί μη πρόκλησης δαπάνης σε βάρος του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015, διαπιστώνουμε: Τη λύση της δημοτικής κοινωφελούς εταιρείας του Δήμου Οινουσσών με την επωνυμία «Δημοτική Κοινω φελής Εταιρεία Δήμου Οινουσσών», διότι έχει καταστεί ανενεργή για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών από τη σύστασή της. Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους Xίος, 16 Μαρτίου 2015 Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Αριθμ. 1955/21036 (5) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις: Α) των άρθρων 1 παρ. 2 περ. 35Α (5), 6, 58 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α/87/2010), Β) του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «Περί ληξι αρχικών πράξεων» (ΦΕΚ Α /143), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 και 16) του Ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχι ακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113/Α /1995). 2. Την αριθμ. Φ /57460/ (ΦΕΚ 1984/ B /2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδι αίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώ νται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/ Την εγκύκλιο 65 (Α.Π.Φ /57510/ ) του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 4. Το αριθμ. πρωτ. Φ /13554/14/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί θητείας Ληξιάρχου. 5. Το άρθρο 1 παρ. 4 της αριθμ. πρωτ. οικ. 2990/18604/ απόφασης της Γεν. Γραμματέως Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε), περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης (ΦΕΚ 385/ Β / ). 6. Την με αριθμ. πρωτ. 1196/ πρόταση του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νοτίου Πηλίου λόγω (α) έναρξης της νέας δημοτικής περιόδου και (β) αδυναμίας άσκησης ληξιαρχικών καθηκόντων από το Δήμαρχο, στους κάτωθι υπαλλήλους: Ληξιαρχική Ονοματεπώνυμο Κλάδος/ Δ.Ε. Βαθμός Περιφέρεια υπαλλήλου Ειδικότητα ΔΕ Βαρδάρη Αργαλαστής ΔΕ Διοικητικού Γ Αργαλαστής Αργυρώ Μηλεών Δ.Ε. Μηλεών Τσιμούρα Ιωάννα ΔΕ Διοικητικού Δ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6005 Λάμνιας Αφετών Δ.Ε. Αφετών ΔΕ Διοικητικού Γ Δημήτριος Κουτσερής TE Διοικητικού Σηπιάδος Δ.Ε. Σηπιάδος Γ Απόστολος Λογιστικού Τρικερίου Δ.Ε. Τρικερίου Νιζάμη Ιωάννα ΔΕ Διοικητικού Γ Λάρισα, 2 Μαρτίου 2015 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Γενικός Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Αριθμ. 3258/34602 (6) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Ναρθακίου του Δήμου Φαρσάλων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις: Α) των άρθρων 1 παρ. 2 περ. 31Α (2), 6, 58 παρ. 1 περ. δ και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α /87/2010), Β) του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ Α /143), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 και 16) του Ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιό τητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113/Α /1995) και Γ) του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 2. Την αριθμ. Φ /57460/ (ΦΕΚ 1984/ Β /2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδι αίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώ νται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/ Την εγκύκλιο 65 (Α.Π.Φ /57510/ ) του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 4. Το άρθρο 1 παρ. 4 της αριθμ. πρωτ. οικ. 2990/18604/ απόφασης της Γεν. Γραμματέως Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε), περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης (ΦΕΚ 385/ Β / ). 5. Τη με αριθμό 1917/12752/2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Θεσσαλί ας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 217/Γ / ) σχετικά με «Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Φαρσάλων». 6. Τη με αριθμό 338/ απόφαση του Δημάρχου Φαρσάλων, με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του τακτικού υπαλλήλου Κράβαρη Κωνσταντίνου του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ1 Δι οικητικού, ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Ναρθακίου, λόγω συνταξιοδότησης του από (ΦΕΚ 1340/ Γ / ). 7. Τη με α.π / πρόταση του Δημάρχου Φαρσάλων περί ορισμού ληξιάρχου στη Δημοτική Ενό τητα Ναρθακίου Δήμου Φαρσάλων. 8. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η άσκηση ληξιαρ χικών καθηκόντων από το Δήμαρχο λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Ναρθακίου του Δήμου Φαρσάλων, λόγω (α) συνταξιοδότησης του Κράβαρη Κωνσταντίνου του Αθανασίου, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Ναρθακίου και (β) αδυναμίας άσκησης ληξιαρχικών καθηκόντων από το Δήμαρχο, στην υπάλληλο του Δήμου Φαρσάλων Κυρίτση Δήμητρα του Γεωργίου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Ε, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. Λάρισα, 16 Μαρτίου 2015 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Γενικός Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Αριθμ. Υ10/20 (7) Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στον Αστα κό μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκαταστή ματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αγρινίου. O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127/τ.Α / ) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), με τι οποίες ορίζεται, ότι με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος μπορούν να συνιστώνται Γραφεία μη αυτοτελή, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της λει τουργίας τους. 2. Την υπ αριθμ. Υ20/028/ απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Υ20/028/ απόφασή του, με την οποία αποφασί στηκε η αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αστακού και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της ασφαλιστικής του περιοχής στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αγρινίου. 3. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων του Δήμου Ξηρομέρου με το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στον Αστακό, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκατα στήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αγρινίου. 2. Οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζονται με την 090/11/ απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος (ΦΕΚ 780/

6 6006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τ.β / , ΑΔΑ:ΒΕΑΗ4691ΩΓ ΦΟΒ, Εγκύκλιος ΙΚΑ ΕΤΑΜ 20/2013). Επίσης, στην υπ αριθμ. 2/2014 εγκύκλιο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (αρ. πρωτ. Υ40/1/ , ΑΔΑ.ΒΙ6Μ4691 ΩΓ ΡΞΕ) και στην υπ αριθμ. 4/2015 εγκύκλιο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (αρ. πρωτ. Υ40/1/ ), ορίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω Γραφείου καθορίζουμε την 20 Απριλίου Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 Ο Διοικητής ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 26/2015 (8) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπι κού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Ερέτριας Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για το έτος ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ /τ.Α ), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί. 2) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγρά φου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α ), 3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/ ) Τον Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας και συγκεκριμένα τις άρθρα 17, 18, 22, 66 (ΦΕΚ 1129/ Β/2013). 5) Τον Ν. 1069/1980, ΦΕΚ Α 191, περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως. 6) Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί δαπάνη ύψους ,00 στον προϋπολογισμό έτους 2015 της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και συγκεκριμένα θα βαρύνει τον Κ.Α με αιτιολογία «Υπερωρίες προσωπικού». 7) Το γεγονός ότι για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 8) Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει επεκτείνει την αρ μοδιότητά της σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο και αυτό συνεπάγεται διαρκή ένταση εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού και επιπλέον ώρες εργασίας προκειμένου να ανταποκρίνεται στα αυξημένα προβλήματα σε όλο το Δήμο Ερέτριας. 9) Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. καλείται να αντιμετωπί ζει θέματα στα αντικείμενα αρμοδιότητάς της, καθ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και του έτους. 10) Την αναγκαιότητα α) υπερωριακής απασχόλησης πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22α ώρα, των υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. β) υπερωριακής απασχόλησης πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες (μετά την 22α ώρα), Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες των υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτες, εποχικές ή επείγουσες, απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανά γκες και να εξυπηρετούνται άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περιστατικά αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα και στις εγκαταστάσεις της. α) Την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., του τεχνικού προσωπικού (17 υπάλληλοι) και του διοικητικού (17 υπάλληλοι), πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22:00 ώρα για το έτος 2015 έως και την Το σύνολο των ωρών της απογευματινής υπερωριακής εργασίας (μέχρι την 22α ώρα), δεν θα υπερβαίνει τις 120 ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο. β) Την υπερωριακή απασχόληση του τεχνικού προσω πικού της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. (17 υπάλληλοι), κατά τις νυχτερι νές ώρες (μετά την 22:00), Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες για το έτος 2015 μέχρι και την Το σύνολο των ωρών της εργασίας κατά τις νυχτε ρινές ώρες (μετά την 22α ώρα), Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες δεν θα υπερβαίνει τις 96 ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο. Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια ωρών, δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανά γκες της ΔΕΥΑ Ερέτριας και με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτα του αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο. Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων θα πιστοποιούνται με κατάσταση του Προϊσταμένου του Τεχνικού Προσωπικού και του Αντιπροέδρου οι οποίοι θα έχουν και την αρμοδιότητα κατανομής των ανωτέρω ωρών και θα εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Οι κονομικής υπηρεσίας και την Πρόεδρο της επιχείρησης. Οι δαπάνες που θα προκύψουν για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μέχρι την 22α ώρα, καθώς και για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. κατά τις νυχτερινές ώρες (μετά την 22:00), Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσι μες έτους 2015, ύψους ,00 έχουν προϋπολογι σθεί και προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2015 της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και συγκεκριμένα θα βαρύνουν τον Κ.Α με αιτιολογία «Υπερωρίες προσωπικού». Ερέτρια, 20 Φεβρουαρίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ

7

8 6008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και ΠΟΛ.1054/2.3.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Α ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 276 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυ μάτων, ιδρυμάτων πληρωμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα σίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 581 10 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως καθορισμού αριθμού φοι τητών και μεταπτυχιακών φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 965 19 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1529 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων για την Ανα γνώριση Συντάξιμης Υπηρεσίας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΔΕΔΕΚΟ 50051/ ΔΕΚ02348/21.11.2012... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα