ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/ της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς,"

Transcript

1 ALPHA BANK Α.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 1/319/ ) Αθήναι, Απρίλιος 2005

2 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 1.1 Ετήσιο ελτίο 1.2 Τακτικοί Ελεγκτές 1.3 Φορολογικοί έλεγχοι 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2.1 ηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Σελ Γενικές Πληροφορίες 3.2 Ιστορικό 3.3. Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου 3.4 Καταστατικοί όροι µεταβολής του κεφαλαίου 3.5 Πρόγραµµα διάθεσης δικαιωµάτων προαίρεσης 3.6 Μέτοχοι 3.7 Όµιλος 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Κύριες δραστηριότητες του Οµίλου της Τραπέζης και κατηγορίες προϊόντων υπηρεσιών ραστηριότητες κατά τοµείς: Retail Banking Wholesale Banking Λοιπές δραστηριότητες του Οµίλου 4.2 Κύριες εγκαταστάσεις - Ακίνητη περιουσία 4.3 Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητος και γεωγραφικές περιοχές 4.4 Επίδικες υποθέσεις 4.5 Μέσος όρος προσωπικού 4.6 Επενδύσεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ,ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 5.1 Ανασκόπηση 5.2 Εξέλιξη ισολογισµού και αποτελεσµάτων Τραπέζης - Ισολογισµοί Χρήσεων Εξέλιξη ισολογισµού και αποτελεσµάτων Οµίλου 5.4 Αποτελέσµατα Τραπέζης και Οµίλου ανά µετοχή 5.5 Μερίσµατα Τραπέζης ανά µετοχή 5.6 Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων Τραπέζης 5.7 Αναµόρφωση αποτελεσµάτων και Ιδίων κεφαλαίων χρήσεων Ατοµικές πληροφορίες εταιριών συµµετοχής άνω του 10% 5.9 Αρχές ενοποιήσεως 5.10Στοιχεία εταιριών που περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό 5.11 Πίνακας συναλλαγών της Τραπέζης µε συνδεδεµένες εταιρίες 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Όργανα ιοίκησης και ιεύθυνσης 6.2 Αµοιβές µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 6.3 Μέλη οργάνων διευθύνσεως 6.4 άνεια, εγγυήσεις προς τα µέλη των οργάνων διοικήσεως, διευθύνσεως ή εποπτείας 6.5 Συµµετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Τραπέζης 6.6 Κατάλογος προσώπων που, κατά το άρθρο 8 της αποφάσεως 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συναλλάσσονται υπό προϋποθέσεις µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρίας ή παράγωγα προϊόντα επί µετοχών της Εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 2

3 7.1 Πολιτική της Τραπέζης Στόχοι - Προοπτικές 7.2 Εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 8. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 9. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 10. ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 11. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 13. ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 73 3

4 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 1.1 Ετήσιο ελτίο Το παρόν Ετήσιο ελτίο εκδίδεται µε σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των Μετόχων, των επενδυτών και των συµβούλων επί των επενδύσεων, περιέχει δε όλες τις πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Τραπέζης. Η σύνταξη του παρόντος Ετησίου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της αποφάσεως αριθ. 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: - κ. Γεώργιος Κόντος, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών - κ. Αθανάσιος Μπούρης, ιευθυντής της ιευθύνσεως Λογιστικού, οι οποίοι και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Υπεύθυνος για το Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων είναι ο κ. Έκτωρ Βερύκιος, ιευθυντής της ιευθύνσεως Γραµµατείας. Το ελτίο δύνανται να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι από την έδρα της Τραπέζης (Σταδίου 40, 6ος όροφος). 1.2 Τακτικοί Ελεγκτές Η Τράπεζα ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2002 διενήργησαν οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αναστάσιος Γ. Ρουσόπουλος και Βασίλειος Ι.Λουµιώτης της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών και ο ορκωτός ελεγκτής κ. Μάριος Τ. Κυριάκου της ελεγκτικής εταιρίας KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α. Ε. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2003 διενήργησαν οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Νικόλαος Ε. Βουνισέας και Γιάγκος Χ. Χαραλάµπους της ελεγκτικής εταιρίας KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α. Ε. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2004 διενήργησαν οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Μάριος Τ. Κυριάκου και Νικόλαος Ε. Βουνισέας της ελεγκτικής εταιρίας KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α. Ε. Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς και τις καταστάσεις ταµιακών ροών. 1.3 Φορολογικοί έλεγχοι Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002 και οι υπόλοιπες εταιρίες του Οµίλου έχουν ελεγχθεί, σχεδόν στο σύνολό τους, έως τη χρήση

5 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2.1 ηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών Στις 27 Φεβρουαρίου 2004 η Alpha Bank υπέβαλε (προαιρετική) ηµόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών της θυγατρικής της εταιρίας Alpha Leasing, η οποία δηµοσιεύθηκε στον Τύπο σύµφωνα µε το νόµο. Ειδικότερα, η Alpha Bank, η οποία κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία κατείχε, άµεσα και έµµεσα, το 77,41% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της Alpha Leasing, επεδίωξε µέσω της διαδικασίας δηµοσίας προτάσεως που προβλέπεται στην υπ αριθµ. 2/258/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να αποκτήσει τις υπολειπόµενες µετοχές της Alpha Leasing, ήτοι ποσοστό 22,59% του µετοχικού της κεφαλαίου. Η εν λόγω απόφαση της Αlpha Bank βασίσθηκε στη δεδηλωµένη πρόθεσή της για συγκέντρωση των βασικών χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων (core business) υπό τον πλήρη έλεγχο της Τραπέζης. Οι εν λόγω δραστηριότητες, κατά τα διεθνώς κρατούντα σε µεγάλους τραπεζικούς οργανισµούς, ασκούνται, κατά κανόνα, είτε από εσωτερικές διευθύνσεις, είτε από ανεξάρτητες εταιρίες οι οποίες ελέγχονται όµως εξ ολοκλήρου από τη µητρική Τράπεζα. Οι εργασίες financial leasing εντάσσονται στον Τοµέα Εργασιών ικτύου του Οµίλου που διαχειρίζεται παντός είδους χρηµατοδοτήσεις, υπό ενιαίους πιστωτικούς κανόνες και ολοκληρωµένα πελατοκεντρικά συστήµατα. Κατά συνέπεια η απόκτηση του 100% των µετοχών της Alpha Leasing υπαγορεύθηκε από την ανωτέρω στρατηγική. H Alpha Bank προσφέρθηκε να καταβάλλει Ευρώ 6,50 για κάθε µία µετοχή, που αποτελεί αντικείµενο της ηµοσίας Προτάσεως, τιµή που αντιστοιχούσε σε premium 26,88% και 20,32% επί της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής των µετοχών της Alpha Leasing κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) και έξι (6) µήνες αντιστοίχως, και 17,43% και 19,85% κατά τις τελευταίες τριάντα (30) και επτά (7) ηµέρες αντιστοίχως. Η Alpha Bank υπέβαλε, προς έγκριση, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχέδιο πληροφοριακού δελτίου για τη ηµόσια Πρόταση. Το Πληροφοριακό ελτίο, εγκρίθηκε την από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δηµοσιεύθηκε εµπροθέσµως κατά τα προβλεπόµενα στην απόφαση 2/258/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η περίοδος αποδοχής της ηµόσιας Πρότασης άρχισε την και διήρκεσε µέχρι την Την 19 Απριλίου 2004 η Alpha Bank ανακοίνωσε την επιτυχή κατάληξη της ηµοσίας Προτάσεως, καθότι Μέτοχοι της Alpha Leasing, που κατείχαν συνολικό αριθµό µετοχών, ήτοι ποσοστό 8,52% του συνολικού αριθµού µετοχών της Εταιρίας, απεδέχθησαν τη ηµόσια Πρόταση της Alpha Bank για την αγορά µετοχών Alpha Leasing στην τιµή των Ευρώ 6,50 ανά µετοχή. Περαιτέρω, στο διάστηµα από 2 Μαρτίου 2004 έως και 19 Απριλίου 2004, η Alpha Bank αγόρασε, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µετοχές, ήτοι ποσοστό 12,26% του συνολικού αριθµού µετοχών της Εταιρίας, έναντι τιµής µη υπερβαίνουσας τα Ευρώ 6,50 ανά µετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της µεταβιβάσεως των µετοχών της Alpha Leasing, για τις οποίες υποβλήθηκαν ηλώσεις Αποδοχής, η Alpha Bank απέκτησε µετοχές, ήτοι ποσοστό άνω του 98,19% του µετοχικού κεφαλαίου της Alpha Leasing. Το ποσοστό της Τραπέζης και του Οµίλου στην Alpha Leasing την ανήρχετο συνολικά σε 99,52%, καθώς η Τράπεζα συνέχιζε τις αγορές µετοχών της τελευταίας, στην τιµή των Ευρώ 6,50 ανά µετοχή. 5

6 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.1 Γενικές Πληροφορίες Η Τράπεζα λειτουργεί σήµερα µε την επωνυµία ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, και είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 6066/06/Β/86/05. Η διάρκειά της, που είχε αρχίσει στις 10 Μαρτίου 1918, έχει οριστεί έως το 2100, δύναται δε να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Σκοπός της Τραπέζης είναι η διενέργεια όλων των τραπεζικών εργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και περιγράφεται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της. 3.2 Ιστορικό Η Τράπεζα ιδρύθηκε, αρχικώς, το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν δηµιούργησε µία µικρή εµπορική επιχείρηση στην Καλαµάτα. Το 1918 ιδρύθηκε η «Τράπεζα Καλαµών» και το 1924 συγχωνεύθηκε µε το τραπεζικό τµήµα του οίκου «Ι.Φ. Κωστόπουλος», ονοµάσθηκε «Τράπεζα Ελληνικής Εµπορικής Πίστεως» και µεταφέρθηκε στην Αθήνα. Το 1947 η επωνυµία άλλαξε σε «Τράπεζα Εµπορικής Πίστεως», το 1972 σε «Τράπεζα Πίστεως» και το Μάρτιο του 1994 σε «Alpha Τράπεζα Πίστεως». Τέλος, από τον Απρίλιο του 2000 παράλληλα µε τη συγχώνευση µε την Ιονική Τράπεζα, η Τράπεζα µετονοµάσθηκε σε ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ή ALPHA BANK A.E. Με την αδιάλειπτη προσπάθεια τριών γενεών τραπεζιτών καθιερώθηκαν αξίες, αρχές και κανόνες, που ακολουθώντας σύγχρονα πρότυπα διοικήσεως, διέπουν την εσωτερική λειτουργία της και αποτελούν τη βάση για την όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία µε τους πελάτες. Έτσι, ο µικρός τραπεζικός οίκος της Καλαµάτας, µε την επιτυχηµένη πορεία των 125 ετών λειτουργίας του, εξελίχθηκε σε ολοκληρωµένο Όµιλο, που αριθµεί πλέον, εκτός της µητρικής, 40 εταιρίες, εκ των οποίων οι 4 είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, ικανό να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αντιµετωπίσει µε αξιώσεις τον ανταγωνισµό στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Το µετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης την ανήρχετο σε ,14 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 5,42. Συγκεκριµένα, το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο ρ που ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις ανήρχετο την σε ρ και διαιρείτο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας ρ εκάστη, διαµορφώθηκε περαιτέρω ως εξής: 1. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30 Μαρτίου 1999, αυξήθηκε κατά ρ µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού εξ εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο, ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας των υφισταµένων µετοχών από ρ σε ρ εκάστης και δωρεάν διάθεση µετοχών ονοµαστικής αξίας ρ εκάστης. 3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 30 Απριλίου 1999, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ρ µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ρ και τιµή διαθέσεως ρ εκάστης. 4. Με απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως της 11 Απριλίου 2000, αυξήθηκε κατά ρ που προήλθε ως εξής : α. κατά ποσό ρ από εισφερθέν, µετά την ακύρωση λόγω συγχύσεως των µετοχών της Ιονικής Τραπέζης που κατείχε η Τράπεζα ονοµαστικής αξίας ρ εκάστης και την ισόποσο µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, λόγω 6

7 απορροφήσεως και έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ρ εκάστη. β. κατά ποσό ρ από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών της Τραπέζης, για τη στρογγυλοποίηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από ρ σε ρ εκάστης. 5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 22 Μαΐου 2000, αυξήθηκε κατά ρ που προήλθε από κεφαλαιοποίηση µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και τη δωρεάν διάθεση µετοχών ονοµαστικής αξίας ρ εκάστη. 6. Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως της 9 Απριλίου 2001, αυξήθηκε κατά ρ που προήλθε ως εξής: α. κατά ποσό ρ από εισφερθέν µετοχικό κεφάλαιο της «Αλφα Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Οικονοµικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Alpha Finance), λόγω απορροφήσεώς της και έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ρ εκάστη. β. κατά ποσό ρ από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών της Τραπέζης, για τη στρογγυλοποίηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από ρ σε ρ εκάστη. 7. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 2 Απριλίου 2002, το µετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης µετατράπηκε σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 2842/2000, από ρχ σε ,76 και αυξήθηκε κατά ,24 ως εξής: α. κατά ποσό ,07 µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρµογή των ακινήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992. β. κατά ποσό ,17 από κεφαλαιοποίηση µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. 8. Με απόφαση της ευτέρας Εκτάκτου Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30 Οκτωβρίου 2003, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,68 ως εξής: α. αύξηση κατά το ποσό των από το εισφερθέν µετοχικό κεφάλαιο της «Άλφα Επενδύσεων Ανώνυµος Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», λόγω απορροφήσεώς της από την Τράπεζα. β. µείωση κατά το ποσό των , που προήλθε λόγω της ανωτέρω συγχωνεύσεως και συνεπεία της εξ αυτής συγχύσεως και ακυρώσεως µετοχών της Alpha Επενδύσεων που κατείχε η Τράπεζα, συνολικής ονοµαστικής αξίας ποσού , µετοχών της Τραπέζης που κατείχε η Alpha Επενδύσεων, συνολικής ονοµαστικής αξίας ποσού και µετοχών της Alpha Επενδύσεων που κατείχε η ιδία, συνολικής ονοµαστικής αξίας ποσού γ. αύξηση κατά το ποσό των ,68 που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεµατικού για την στρογγυλοποίηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής σε 4, υνάµει των από 11 Απριλίου 2000 και 9 Απριλίου 2001 αποφάσεων των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων της Τραπέζης, περί εγκρίσεως προγράµµατος διαθέσεως δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών της Τραπέζης σε ιευθυντικά της στελέχη και στελέχη συνδεδεµένων µετ αυτής εταιριών, για το έτος 2000, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ,77 που αντιπροσωπεύει µετοχές της Τραπέζης, ονοµαστικής αξίας 4,87 εκάστης. 10. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30 Μαρτίου 2004, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,79 που προήλθε: α. από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας συνεπεία της κατά νόµο αναπροσαρµογής της αξίας ακινήτων, κατά το ποσό των ,05 και 7

8 β. από κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντος αποθεµατικού ύψους ,74, µε την έκδοση νέων µετοχών και την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής στο ποσό των 5, υνάµει της από 2 εκεµβρίου 2004 αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου σε εκτέλεση των από 11 Απριλίου 2000 και 9 Απριλίου 2001 αποφάσεων των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων της Τραπέζης, περί εγκρίσεως προγράµµατος διαθέσεως δικαιωµάτων προαιρέσεως για την απόκτηση µετοχών της Τραπέζης, για το έτος 2001, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ,90 που αντιπροσωπεύει µετοχές της Τραπέζης, ονοµαστικής αξίας 5,42 εκάστης. Παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας µε την εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου: 8

9 Ηµεροµηνία Γ.Σ. ή.σ. Αριθµός νέων µετοχών Α. Ποσά σε δραχµές ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK Μετοχικό Κεφάλαιο ρ Αριθµός µετοχών (Ο.Α. ρ ) Αριθµός Ονοµα- µετοχών στική µετά την Ποσό αυξήσεως Αιτιολογία αξία αύξηση µετοχής Μετοχικό κεφάλαιο µετά την αύξηση Κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Μετρητοίς Τιµή διαθέσεως ρ α) α) Συγχώνευση µε Ιονική Τράπεζα β) β) Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών Κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο α) α) Εισφερθέν µετοχικό κεφάλαιο Alpha Finance λόγω απορροφήσεώς της από την Τράπεζα β) κεφαλαιοποίηση β) αποθεµατικών Β. Ποσά σε Ευρώ ,15 - α) ,07 β) , ,87 α) ,00 β) ,68 - Μετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ α) Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων β) Κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο α) Απορρόφηση Alpha Επενδύσεων από την Τράπεζα β) Κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεµατικού , , , ,77 Εξάσκηση δικαιωµάτων προαιρέσεως ,42 α) ,05 α) Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων β) ,74 β) Κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντος αποθεµατικού , ,90 Εξάσκηση δικαιωµάτων προαιρέσεως , , ,14 9

10 3.4 Καταστατικοί όροι µεταβολής του κεφαλαίου Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 3.5 Πρόγραµµα διάθεσης δικαιωµάτων προαίρεσης Με τις από και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αποφασίστηκε η έγκριση προγράµµατος διαθέσεως δικαιωµάτων προαιρέσεως επί µετοχών στα εκάστοτε µέλη της Γενικής ιευθύνσεως, στους ιευθυντές ιευθύνσεων της Τραπέζης και συνδεδεµένων µετ αυτής εταιριών και εγκρίθηκε το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ της Τραπέζης και των δικαιούχων. Το πρόγραµµα, περιορίζεται στο 0,5% του εκάστοτε µετοχικού κεφαλαίου κατά την ηµέρα ενασκήσεως του δικαιώµατος προαιρέσεως και δη µέχρι ποσοστού 0,3 % ανά κατηγορία δικαιούχων, αλλά συνολικά µέχρι ποσοστού 0,5%. Η ενάσκηση των δικαιωµάτων γίνεται µετά την παρέλευση τριετίας από της χορηγήσεώς τους. Μέχρι τώρα, συνεπεία ενασκήσεως δικαιωµάτων προαιρέσεως (stock options) στα πλαίσια του ως άνω προγράµµατος διαθέσεως µετοχών σε διευθυντικά της στελέχη και στελέχη συνδεδεµένων µετ αυτής εταιριών, το µετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης έχει αυξηθεί ως κατωτέρω: α) Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της , το µετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης αυξήθηκε κατά το ποσό των ,77, δια της εκδόσεως και διανοµής στους δικαιούχους κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 4,87 εκάστης και β) Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της , το µετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης αυξήθηκε κατά το ποσό των ,90, δια της εκδόσεως και διανοµής στους δικαιούχους κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 5,42 εκάστης. Οι ανωτέρω εκδοθείσες µετοχές διαπραγµατεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών από την Τετάρτη, 22 εκεµβρίου Μέτοχοι Σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της Τραπέζης, κατά την , ουδείς µέτοχος συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 3%. 3.7 Οµιλος Η Τράπεζα ηγείται ενός οµίλου εταιριών, κυρίως του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και ως µητρική εταιρία του Οµίλου των εταιριών της συντάσσει και δηµοσιεύει Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, προαιρετικά από τη χρήση 1991 και υποχρεωτικά από τη χρήση 1994, σύµφωνα µε το άρθρο 130 του κωδ. Ν.2190/1920. Κατωτέρω παρατίθεται κατάσταση µε τις εταιρίες του οµίλου που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποιήσεως και µε τη µέθοδο της καθαρής θέσεως. 10

11 Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ (εκτός της µητρικής ALPHA BANK) Ε π ω ν υ µ ί α Συµµετοχή προερχόµενη από το χαρτοφυλάκιο των: Έδρα Ποσοστό Συµµετοχής της Τραπέζης στο κεφάλαιο της θυγατρικής % Ποσοστό συµµετοχής των λοιπών ενοποιούµενων εταιριών στο κεφάλαιο της θυγατρικής % 1 ALPHA BANK LONDON LTD ALPHA BANK Λονδίνο 100,00-2 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΙΜΙΤΕ ALPHA BANK Λευκωσία 100,00-3 ALPHA BANK AD SKOPJE ALPHA BANK Σκόπια 100,00-4 ALPHA BANK JERSEY LTD ALPHA BANK LONDON Υερσέυ - 100,00 5 ALPHA BANK ROMANIA S.A. ALPHA BANK, ALPHA FINANCE Βουκουρέστι 95,45 0,95 6 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ALPHA BANK Αθήναι 52,86-7 ALPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA BANK, Αθήναι 80,00 20,00 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 8 ALPHA ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ALPHA BANK, Αθήναι 99,00 1,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 9 ALPHA Α.Ε. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ALPHA BANK Αθήναι 100,00 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 10 ALPHA ASSET ALPHA BANK, Αθήναι 99,00 1,00 MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 11 ALPHA CREDIT GROUP PLC ALPHA BANK Λονδίνο 100,00-12 ALPHA EQUITY FUND ALPHA BANK, Αθήναι 99,00 1,00 ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 13 ALPHA EF EUROPEAN ALPHA EQUITY FUND Ρότερνταµ - 100,00 CAPITAL INVESTMENT 14 ALPHA FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ALPHA BANK, Αθήναι 99,62 0,38 ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, MESSANA HOLDINGS 15 ALPHA FINANCE ROMANIA ALPHA BANK, Βουκουρέστι 45,68 54,32 S.A. ALPHA FINANCE, ALPHA BANK ROMANIA 16 ALPHA FINANCE US ALPHA BANK Νέα Υόρκη 100,00 - CORPORATION 17 ALPHA GROUP JERSEY ALPHA BANK Υερσέυ 100,00 - LIMITED 18 ALPHA LEASING Α.Ε. ALPHA BANK, Αθήναι 99,11 0,41 19 ALPHA LEASING ROMANIA S.A. ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ALPHA BANK, ALPHA LEASING, ALPHA BANK ROMANIA Βουκουρέστι 62,94 37,06 20 ABC FACTORS A.E. ALPHA BANK Αθήναι 100,00-21 MESSANA HOLDINGS S.A. ALPHA BANK, Λουξεµβούργο 99,00 1,00 ALPHA BANK LONDON 22 ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ALPHA BANK Αθήναι 100,00-23 ALPHA ASSET FINANCE LTD ALPHA BANK LTD ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσία - 100,00 24 ALPHA FINANCE LTD ALPHA BANK LTD ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσία - 100,00 25 ALPHA TRUSTEES LTD ALPHA BANK LTD ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσία - 100,00 11

12 Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ Επωνυµία Συµµετοχή προερχόµενη από το χαρτοφυλάκιο των: Έδρα Ποσοστό συµµετοχής της Τραπέζης στο κεφάλαιο της εταιρίας % Ποσοστό συµµετοχής των λοιπών ενοποιούµενων εταιριών στο κεφάλαιο της εταιρίας % 1 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ALPHA BANK Αθήναι 99,56 - Α.Ε. 2 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ALPHA BANK Αθήναι 100,00 - ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. 3 ALPHA INSURANCE ALPHA BANK, Βουκουρέστι 65,00 20,00 ROMANIA ALPHA BANK ROMANIA 4 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ ALPHA BANK Αθήναι 88,04 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 5 ΚΑΦΕ ΜΑΖΙ Α.Ε. ALPHA BANK Αθήναι 100,00-6 ΩΚΕΑΝΟΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε. ALPHA BANK Αθήναι 100,00-7 CARDLINK A.E. ALPHA BANK Αθήναι 50,00-8 ΕΛΤΑ - SINGULAR Α.Ε. ALPHA BANK Αθήναι 38,76-9 ICAP Α.Ε. ALPHA BANK Αθήναι 26,96-10 ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ALPHA BANK Αθήναι 20,00-11 ΕΒΙΣΑΚ Α.Ε. ALPHA BANK Καβάλα 27,00-12 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALPHA BANK Μυτιλήνη 24,99 - ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. 13 NOVELLE INVESTMENTS ALPHA BANK Λεµεσσός 33,33 - LTD 14 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ALPHA BANK LTD Λευκωσία - 82,05 LTD ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 15 PRISMATECH HELLAS A.E. ALPHA ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αθήναι - 53,40 12

13 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 4.1 Κύριες δραστηριότητες του Οµίλου της Τραπέζης και κατηγορίες προϊόντων υπηρεσιών ραστηριότητες της Τραπέζης και του Οµίλου Το 2004 ήταν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό και δηµιουργικό έτος για τον Όµιλο της Alpha Bank. Στη διάρκειά του η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκοσµίου ενδιαφέροντος µε την τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων. Η Τράπεζα, ως Μέγας Χορηγός και Επίσηµη Τράπεζα των αγώνων, είχε το προνόµιο να συµµετέχει στην προετοιµασία και διεξαγωγή των Αγώνων και να συνδεθεί, από την αρχή, µε την πορεία και την εικόνα τους. Εξ άλλου, η ανάληψη της χορηγίας υπήρξε µία εξαιρετικά επιτυχής πρωτοβουλία, που ενίσχυσε την εικόνα του Οµίλου διεθνώς. Η αναπτυξιακή και κερδοφόρος πορεία του Οµίλου διατηρήθηκε µε την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών δυνατοτήτων του για πραγµατοποίηση υψηλών και επαναλαµβανοµένων εσόδων µε παράλληλη περιστολή του λειτουργικού κόστους, ενώ ταυτοχρόνως βελτιώθηκε περαιτέρω η αποτελεσµατικότητά του µέσω του λειτουργικού ανασχεδιασµού, καθώς οι εργασίες επεκτείνονται δυναµικά εντός και εκτός Ελλάδος. Οι εργασίες του Οµίλου διακρίνονται σε retail και wholesale όπου κατατάσσονται, αναλόγως του αντικειµένου τους, οι ιευθύνσεις της Τραπέζης και οι Εταιρίες. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται: Στο retail και commercial banking, στο leasing, στο factoring και στην προσφορά ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στην προσφορά τραπεζικών και άλλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στο εξωτερικό. Στη διαχείριση κεφαλαίων και στο private banking. Στις αγορές χρήµατος, συναλλάγµατος, κεφαλαίων και παραγώγων. Στο corporate banking, στην επενδυτική τραπεζική και στην προσφορά συµβουλευτικών και διαµεσολαβητικών υπηρεσιών (investment banking και brokerage), καθώς και στο venture capital/equity financing. Στην προσφορά χρηµατοδοτικών υπηρεσιών στη Ναυτιλία. Στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και επιχειρηµατικών πληροφοριών. Στην προσφορά υπηρεσιών διαχειρίσεως ακινήτων. Τέλος, στον Όµιλο ανήκουν δύο από τα µεγαλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, το Hilton Αθηνών και το Hilton Rhodes Resort. Η δυνατότητα πραγµατοποιήσεως συνδυασµένων πωλήσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών, που προσφέρονται στους πελάτες των εταιριών του Οµίλου, έχει αυξηθεί σηµαντικά. Η εδραίωση της παρουσίας του Οµίλου στην εγχώρια, αλλά και στη διεθνή αγορά, οδηγεί σε περαιτέρω ενίσχυση του συντονισµού για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών όλων των εταιριών σε όλα τα επίπεδα Retail Banking Στις εργασίες του retail banking εντάσσονται οι καταθέσεις, τα επενδυτικά προϊόντα, τα τραπεζοασφαλιστικά και τα βασικά ασφαλιστικά προϊόντα, οι τραπεζικές εργασίες έναντι προµήθειας, η διάθεση των αµοιβαίων κεφαλαίων, οι πιστωτικές κάρτες, οι κινήσεις 13

14 κεφαλαίων, οι πληρωµές, οι χορηγήσεις σε ιδιώτες (καταναλωτική και στεγαστική πίστη), οι χορηγήσεις σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, οι εγγυητικές επιστολές, το leasing και το factoring. Όλες οι παραδοσιακές αλλά και πολλές νέες τραπεζικές εργασίες, καθώς και υπηρεσίες και προϊόντα των εταιριών προσφέρονται µε βασικό σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών. ίκτυο Καταστηµάτων Το 2004 το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη συστηµατική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ικτύου, κυρίως στον τοµέα της Λιανικής Τραπεζικής. Η υπερκάλυψη των στόχων από ένα σηµαντικό αριθµό Καταστηµάτων και η επιδειχθείσα επιµέλεια στη διαχείριση των εξόδων είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των εσόδων και τη βελτίωση της κερδοφορίας των Καταστηµάτων. Στο πλαίσιο περιορισµού των λειτουργικών δαπανών, συνεχίσθηκε το πρόγραµµα συγχωνεύσεως Καταστηµάτων που ευρίσκοντο στην ίδια περιοχή και η ίδρυση νέων σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη ενισχύσεως της παρουσίας του Οµίλου. Για τον λόγο αυτό, πραγµατοποιήθηκαν τρεις συγχωνεύσεις Καταστηµάτων και λειτούργησαν τρία νέα Καταστήµατα, ένα στην Ελλάδα και δύο στη Βουλγαρία, ώστε την 31 εκεµβρίου 2004 το ίκτυο της Τραπέζης να αριθµεί 367 Καταστήµατα στην Ελλάδα και 14 στο Εξωτερικό. Εναλλακτικά ίκτυα Εκτός των υφισταµένων δικτύων, η Τράπεζα αξιοποιεί τις τεχνολογικές δυνατότητες και προσφέρει τραπεζική εξυπηρέτηση µέσω των εναλλακτικών ηλεκτρονικών δικτύων ως εξής: Συσκευές Αυτόµατης Εξυπηρετήσεως, στις οποίες περιλαµβάνονται τα ΑΤΜ και τα Αυτόµατα Κέντρα Πληρωµών, για διενέργεια συναλλαγών µε κατάθεση µετρητών. Alphaline, για παροχή τραπεζικών υπηρεσιών προς εταιρίες µέσω προσωπικού υπολογιστή. Alpha Web Banking, για παροχή τραπεζικών υπηρεσιών µέσω Internet. Alpha Bank m-banking, για παροχή τραπεζικών υπηρεσιών µέσω κινητού τηλεφώνου. Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως. ικτυακή τοποθεσία της Τραπέζης (www.alpha.gr) Το 2004 οι δραστηριότητες της Τραπέζης, όσον αφορά τα εναλλακτικά δίκτυα, επικεντρώθηκαν στις εργασίες υποδοµής για την περαιτέρω ανάπτυξη, για την εισαγωγή νέων και τις βελτιώσεις των υπηρεσιών που ήδη παρέχονται και στην αξιολόγηση, προώθηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της λειτουργίας τους. Σηµαντική ένδειξη της χρήσεως των εναλλακτικών δικτύων (Alphaline, Alpha Web Banking, Alphaphone Banking) αποτελεί το γεγονός ότι η Τράπεζα κατέχει µερίδιο αγοράς της τάξεως του 50% σε πλήθος συναλλαγών και του 65% σε ποσά των ηλεκτρονικών πληρωµών ΦΠΑ, ΙΚΑ ΤΕΒΕ και ΟΤΕ που διενεργούνται µέσω της ΙΑΣ. ίκτυο ΑΤΜ Είναι το δεύτερο µεγαλύτερο στο σύνολο των ελληνικών τραπεζών. Την αριθµούσε 744 µηχανήµατα, εκ των οποίων 461 εγκατεστηµένα σε χώρους εντός των Καταστηµάτων και 283 εκτός. Επίσης, ΑΤΜ είναι εγκατεστηµένα σε Καταστήµατα των Τραπεζών του Οµίλου στην Κύπρο, στη Ρουµανία, καθώς και στο Κατάστηµα Τιράνων στην Αλβανία. Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα ATM της Τραπέζης, επί 24ώρου βάσεως, είναι αναλήψεις, καταθέσεις µετρητών και επιταγών, µεταφορές µεταξύ λογαριασµών, πληρωµή καρτών εκδόσεως Alpha Bank, πληρωµή λογαριασµών συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας, ανανέωση του χρόνου οµιλίας κινητού καρτοτηλεφώνου και ενηµέρωση για το χαρτοφυλάκιο πελάτη που τηρείται στην Alpha Finance, καθώς και πληρωµή οφειλών πελατών τόσο προς την Τράπεζα όσο και προς τρίτους. 14

15 Αυτόµατα Κέντρα Πληρωµών Σε εσωτερικούς χώρους Καταστηµάτων λειτουργούν µηχανήµατα για συναλλαγές µε κατάθεση µετρητών. Εκτελούνται πληρωµές όλων των καρτών εκδόσεως της Τραπέζης καθώς και πληρωµή δόσεων του δανείου Alpha 700. Λειτουργούν µε οθόνη αφής και δέχονται χαρτονοµίσµατα των 5, 10, 20, 50, 100 και 500 Ευρώ. Οι συναλλαγές µέσω των Αυτοµάτων Κέντρων Πληρωµών, το 2004, παρουσίασαν συνολική αύξηση κατά 31,1% επιδεικνύοντας σταθερότητα στα ποσοστά µεταφοράς των εξυπηρετούµενων συναλλαγών από τα ταµεία των Καταστηµάτων. Alphaline Με τον εµπλουτισµό του µε νέες δυνατότητες και την εφαρµογή της νέας εκδόσεως του συστήµατος, που απευθύνεται σε µεγάλες εταιρίες, παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον δικτύου από πολλούς χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζονται οι εγκριτικοί κανόνες και τα όρια των εξουσιοδοτηµένων, από τις εταιρίες, χρηστών, ώστε να διασφαλίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας τους. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα στις εταιρίες-συνδροµητές να επιλέγουν ανταλλαγή δεδοµένων του Alphaline µε την Τράπεζα και µέσω internet, πλέον της απευθείας τηλεφωνικής συνδέσεως. Οι εταιρίες-συνδροµητές του Alphaline σηµείωσαν µικρή µείωση το 2004, κυρίως λόγω της στροφής υφισταµένων συνδροµητών στο Alpha Web Banking. Alpha Web Banking Απευθύνεται σε ιδιώτες και σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες µέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση Μετά την ενοποίηση των ηλεκτρονικών χαρακτηριστικών των συνδροµητών Alpha Web Banking και Alphaphone, όλοι οι ιδιώτες-συνδροµητές εναλλακτικών δικτύων έχουν τη δυνατότητα χρήσεως και των δύο υπηρεσιών µε κοινούς κωδικούς προσβάσεως. Το 2004 συνεχίσθηκε ο εµπλουτισµός και η αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών µε τη δηµιουργία νέων εφαρµογών, όπως η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας αποστολής των διασυνοριακών εντολών των Εναλλακτικών ικτύων στο κύκλωµα Eµβασµάτων Εξωτερικού, η πληρωµή κάρτας τρίτου εκδόσεως Alpha Bank, η πληρωµή κάρτας άλλης τραπέζης, η αγορά χρόνου οµιλίας εταιρίας κινητής τηλεφωνίας και η αναβάθµιση του εταιρικού Alphaweb. Ο αριθµός των συνδροµητών του Alpha Web Banking, το 2004, αυξήθηκε κατά 78% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ενώ οι εγχρήµατες συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 60%. Alpha Bank m-banking Μέσω του κινητού τηλεφώνου τους, τεχνολογίας Wap, οι πελάτες της Τραπέζης µπορούν να παρακολουθούν τα υπόλοιπα των καταθετικών λογαριασµών τους, των στεγαστικών δανείων, των ανοικτών προσωπικών δανείων Alpha 700 και των πιστωτικών καρτών τους, να πραγµατοποιούν µεταφορές κεφαλαίων και πληρωµές οφειλών σε τρίτους, να πληροφορούνται για τιµές συναλλάγµατος και µετοχών. Παρ όλο που η κινητή τηλεφωνία παρουσιάζει πολύ µεγάλη διείσδυση, οι τραπεζικές υπηρεσίες µέσω αυτής ευρίσκονται στα πρώτα στάδια αναπτύξεως διότι η τεχνολογική υποδοµή δεν έχει ακόµα αναδείξει ισχυρά πρότυπα (standards). Η ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας αναµένεται να καταστήσει περισσότερο εύχρηστες τις υπηρεσίες και να ενισχύσει το ενδιαφέρον των πελατών για τη συγκεκριµένη υπηρεσία. Alphaphone Η χρήση του αυξήθηκε σηµαντικά µετά την ενοποίηση σε ηλεκτρονική µορφή των χαρακτηριστικών των συνδροµητών Alpha Web Banking και Alphaphone, καθώς και µε την ανάπτυξη της υποδοµής για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τού αυτόµατου συστήµατος Alphaphone Banking (IVR) επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Οι συνδροµητές του Alphaphone, το 2004, αυξήθηκαν κατά 112%. Λόγω των νέων υπηρεσιών πληρωµών που εντάχθηκαν στο Alphaphone µέσω agent, οι αντίστοιχες συναλλαγές και τα συνολικώς διακινηθέντα ποσά παρουσίασαν επίσης σηµαντική αύξηση. Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως Εξυπηρετεί όλους τους πελάτες που ζητούν πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Τραπέζης, τους συνδροµητές του Alphaphone για εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών και πληροφορίες και τους συνδροµητές των εναλλακτικών δικτύων (customer service). Εξυπηρετεί, επίσης, τις ανάγκες προωθήσεως 15

16 προϊόντων και υπηρεσιών µε προγραµµατισµένες κλήσεις βάσει κριτηρίων επιλογής πελατών. Οι κλήσεις που διεκπεραιώθηκαν από την Υπηρεσία κατά το 2004 σηµείωσαν αύξηση κατά 47%. Εργασίες Προϊόντα Η Τράπεζα, µέσα από το εκτεταµένο δίκτυο των Καταστηµάτων της, προσφέρει ευρεία σειρά χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και υπηρεσίες και προϊόντα εταιριών του Οµίλου. Το πελατοκεντρικό σύστηµα που εφαρµόζεται για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής σχέσεως µε την πελατεία και την επίτευξη ενεργούς προωθήσεως των προϊόντων και υπηρεσιών, εστιάζει στους τοµείς της τραπεζικής ιδιωτών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων και συνεχώς ενισχύεται µε την προώθηση καινοτόµων σχηµάτων. Στεγαστικά δάνεια Η σειρά των στεγαστικών δανείων εµπλουτίστηκε µε ένα νέο στεγαστικό προϊόν το Alpha Στεγαστικό Σταθερού Επιτοκίου για το πρώτο έτος 2004, το οποίο προσφέρει προνοµιακό επιτόκιο για ένα έτος και ελεύθερη επιλογή µεταξύ σταθερού και κυµαινοµένου επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου. Εξ άλλου, η Τράπεζα, ανταποκρινόµενη στην επιθυµία της πελατειακής βάσεως για επιλογή είτε προνοµιακών σταθερών επιτοκίων µικρής διάρκειας είτε κυµαινοµένου επιτοκίου δηµιούργησε το Alpha Στεγαστικό Euro Rate 2004, το επιτόκιο του οποίου είναι κυµαινόµενο και καθορίζεται µε βάση το παρεµβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης πλέον περιθωρίου. ιατίθενται, επίσης, το Alpha Στεγαστικό Πρόγραµµα 2004 το οποίο αποτελεί την πλέον ενδεδειγµένη επιλογή για όσους επιδιώκουν να εξασφαλίσουν σταθερά επιτόκια τριών έως 15 ετών καθώς και τα Alpha άνεια Επισκευής Κατοικίας, που παρέχονται µε σύντοµες διαδικασίες χορηγήσεως. Καταναλωτικά δάνεια Κατά 2004 ο ρυθµός αναπτύξεως των Προσωπικών ανείων σηµείωσε άνοδο της τάξεως του 70%. Η εν λόγω αύξηση προήλθε από την πραγµατοποίηση σειράς ενεργειών αρχής γενοµένης από την προσφορά, από τον Φεβρουάριο 2004, ενός καινοτόµου προσωπικού δανείου ειδικά προορισµένου για µισθωτούς. Πρόκειται για το "Alpha Χ 5 Προσωπικό άνειο, το οποίο ανέρχεται έως και το πενταπλάσιο του ατοµικού ή του οικογενειακού µηνιαίου καθαρού εισοδήµατος του πελάτη. Το συγκεκριµένο προϊόν επεκτείνει και παράλληλα συµπληρώνει την οµάδα προϊόντων των Καταναλωτικών ανείων. Επιπλέον, δηµιουργήθηκε υπηρεσία υποδοχής και εγκρίσεως τηλεφωνικών αιτήσεων καταναλωτικών δανείων (Call Center) και πλέον ένας σηµαντικός όγκος των αιτήσεων εξυπηρετείται µέσω της νέας υπηρεσίας. Ξεκίνησε επίσης µία σηµαντική και οργανωµένη προσπάθεια προσεγγίσεως και επιτεύξεως συνεργασίας µε εµπορικές επιχειρήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών για την προώθηση Καταναλωτικών ανείων στα σηµεία πωλήσεως αυτών των εταιριών. Στον τοµέα του πλαστικού χρήµατος, ο κύκλος εργασιών των καρτών παρουσίασε αύξηση κατά περίπου 26% σε σχέση µε το 2003, ενώ ο κύκλος εργασιών των τερµατικών POS και ο αριθµός των συναλλαγών παρουσίασαν αύξηση 18% και 19,5% αντίστοιχα. Παράλληλα µε τις ολυµπιακές κάρτες Αθήνα 2004 Visa, Χρυσή και Αργυρή, ιδιωτών και εταιρικές, µία σειρά από καινοτοµικά ολυµπιακά προϊόντα καρτών συνέβαλε στην ενίσχυση του ρόλου της Τραπέζης ως Μεγάλου Χορηγού και Επίσηµης Τραπέζης των Ολυµπιακών 16

17 Αγώνων Αθήνα Οι ολυµπιακές κάρτες ενισχύθηκαν περαιτέρω µε το δυναµικό πρόγραµµα επιβραβεύσεως ΕΠΑΘΛΟΝ, που ήταν προϊόν συνεργασίας της Τραπέζης µε δύο Μεγάλους Χορηγούς των Ολυµπιακών Αγώνων, τον OTE και την Cosmote. Σε συνεργασία µε τη Visa International εκδόθηκε η πρώτη "έξυπνη" προπληρωµένη κάρτα Visa Money Olympic Games. Μία συλλεκτική κάρτα που απευθυνόταν στους Επίσηµους Χορηγούς, Εθνικούς και ιεθνείς και στην Ολυµπιακή Οικογένεια. Παράλληλα εκδόθηκε και η νέα προπληρωµένη κάρτα ΑΘΗΝΑ 2004 VISA για το ευρύ κοινό, µε στόχο να προσφέρει ευελιξία και άνεση στις συναλλαγές των επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων, κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Η Τράπεζα είχε την αποκλειστικότητα της εκκαθαρίσεως των συναλλαγών στις ολυµπιακές εγκαταστάσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση τέθηκαν σε λειτουργία τελευταίας τεχνολογίας δίκτυα POS και ΑΤΜ, ενώ ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων που χρησιµοποιήθηκε δίκτυο το οποίο υποστήριζε και κάρτες EMV chip. Ενδεικτικό για τα οφέλη της Τραπέζης από την Ολυµπιακή χορηγία αποτελεί το γεγονός ότι 72% των συναλλαγών στα POS στους χώρους των Ολυµπιακών Αγώνων πραγµατοποιήθηκε από κάρτες του εξωτερικού, καθώς και το γεγονός ότι η συνολική αξία των συναλλαγών µε κάρτες στα ολυµπιακά τερµατικά POS ανήλθε σε Ευρώ 10,5 εκατ. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες αποτελούν, παρόλα αυτά, µία µόνο παράµετρο αυξήσεως των δεικτών των καρτών κατά το Η εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά, η έµφαση στην προώθηση των καρτών µέσω ολοκληρωµένης διαχειρίσεως του πελατολογίου, η εισαγωγή σχηµάτων επιβραβεύσεως, αλλά και η παράλληλη ανάπτυξη των καρτών Αmerican Express και Mastercard αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες δράσεως µε αποτελέσµατα που τοποθετούν τις κάρτες της Αlpha Bank πάνω από τους ρυθµούς αναπτύξεως της αγοράς καρτών στην Ελλάδα. Μεταξύ των νέων καρτών, που προωθούνται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει στην κάρτα Blue από την American Express, ένα ευέλικτο, σύγχρονο πιστωτικό προϊόν που φέρει ενσωµατωµένο chip το οποίο λειτουργεί αποτελεσµατικά σε κατάλληλο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Η εισαγωγή επίσης του βραβευµένου διεθνούς προγράµµατος Membership Rewards της American Express συνεισφέρει περαιτέρω στη διαφοροποιηµένη εικόνα των καρτών. Μία νέα προσφορά που αφορά τις τρεις βασικές κάρτες της Τραπέζης που απευθύνονται στο πλατύ κοινό αποτελεί το πρόγραµµα Freeday, σύµφωνα µε το οποίο οι άτοκες αγορές κάθε Παρασκευής αποτελούν κίνητρο για την απόκτηση και χρήση των καρτών Alpha Bank Visa, Alpha Bank Mastercard και της πιστωτικής American Express. Τέλος, το δίκτυο των τερµατικών Alpha Link αυξήθηκε σηµαντικά. Ο αριθµός των συνεργαζοµένων επιχειρήσεων άγγιξε συνολικά τις , γεγονός στο οποίο συνετέλεσε και η επιτυχής καινοτοµική συνεργασία µε τη Eurobank. Alpha 1 2 3: Σειρά προϊόντων και υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους και νέους Η Σειρά ALPHA συνέχισε την επιτυχή πορεία της, έχοντας ήδη αποκτήσει Μέλη και σηµειώσει σηµαντικές πωλήσεις στα επί µέρους προϊόντα, όπως στους καταθετικούς λογαριασµούς, οι πωλήσεις των οποίων έχουν ήδη υπερβεί τον αρχικώς τεθέντα στόχο κατά 116%. Στις αυξηµένες πωλήσεις των καρτών της Σειράς συνέβαλαν οι σηµαντικές συµφωνίες µε επιλεγµένες επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν εκπτώσεις και προσφορές στους κατόχους. Η Σειρά ALPHA προσφέρει σηµαντικά οφέλη στους γονείς και στους νέους, µέσω των Alpha λογαριασµών καταθέσεων για παιδιά, εφήβους και νέους, των ασφαλιστικών προγραµµάτων για παιδιά και εφήβους, Προσωπικά και Καταναλωτικά δάνεια 17

18 για γονείς και νέους, άνειο Φοιτητικών Εξόδων και άνειο Μεταπτυχιακών Σπουδών για νέους, καθώς και κάρτες Visa και Electron Visa για γονείς και νέους. Παράλληλα η Σειρά προσέφερε στα ίδια τα παιδιά και τους νέους ευκαιρίες να αναδείξουν το ταλέντο τους ή να επιβραβευθούν για τις επιδόσεις τους, καθώς και να συµµετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Η ιστοσελίδα πλαισιώνει τη Σειρά και παρέχει χρήσιµες πληροφορίες και γνώσεις στα παιδιά, στους νέους αλλά και στους γονείς. Επιχειρηµατική πίστη Το 2004, η ανάπτυξη της επιχειρηµατικής πίστεως επιτεύχθηκε κυρίως µέσω των πωλήσεων ειδικά σχεδιασµένων χρηµατοδοτικών προϊόντων της Τραπέζης που απευθύνονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως Ευρώ 1 εκατ. Σηµαντική ήταν η συµβολή της αναπτύξεως και προωθήσεως του πρωτοποριακού προγράµµατος Alpha Πένταθλον, το οποίο περιλαµβάνει πέντε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών από τις οποίες ο πελάτης επιλέγει ένα τουλάχιστον προϊόν και επιβραβεύεται. Το πρόγραµµα που ολοκληρώθηκε σε δύο κύκλους είχε σηµαντική απήχηση στην πελατεία και το ποσοστό επιβραβεύσεως ανήλθε στο 36% του συνόλου των πελατών που συµµετείχαν. Ο ρυθµός αναπτύξεως της επιχειρηµατικής πίστεως ανήλθε σε 18% το 2004, έναντι 12% του προηγουµένου έτους, ποσοστό που χαρακτηρίζει τη δυναµική της συγκεκριµένης αγοράς. ιεθνείς ραστηριότητες Στο πλαίσιο αναδιοργανώσεως των υποστηρικτικών εργασιών αλλά και λόγω των µεταβολών που σηµειώθηκαν στη διεθνή τραπεζική αγορά, η Τράπεζα συνέχισε τις ενέργειες για εξορθολογισµό των σχέσεών της µε τους ανταποκριτές, για ανάπτυξη σχέσεων µε επιλεγµένους ανταποκριτές ανά τον κόσµο, καθώς και για διατήρηση του λειτουργικού κόστους σε χαµηλά επίπεδα. Λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων δόθηκε έµφαση στην ανάδειξη και προώθηση της εικόνας της Επίσηµης Τραπέζης και Μεγάλου Χορηγού, που είχε ως αποτέλεσµα την ενίσχυση του διεθνούς κύρους και της αναγνωρισιµότητας της Τραπέζης. Στο πλαίσιο αυτό συνήψε συµφωνίες µε διεθνείς οργανισµούς για προνοµιακή µεταχείριση των κατόχων ταξιδιωτικών επιταγών εκδόσεώς τους µε αµοιβαίο όφελος, ενηµέρωνε ξένες τράπεζες για θέµατα που αφορούσαν ανάγκες πελατών τους κατά τη διάρκεια των Αγώνων και συµµετείχε σε ενηµερωτικές συναντήσεις µε τράπεζες από τις διοργανώτριες χώρες των επόµενων Χειµερινών και θερινών Ολυµπιακών Αγώνων. Στο εξωτερικό η Τράπεζα δραστηριοποιείται περισσότερα από δέκα έτη, µε την εγκατάστασή της σε µεγάλα οικονοµικά κέντρα όπως το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, αλλά και στις ιδιαίτερα αναπτυσσόµενες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Κύπρο. Σήµερα ο Όµιλος Alpha Bank έχει διεθνή παρουσία σε οκτώ χώρες: Στο Ηνωµένο Βασίλειο µέσω του Καταστήµατος Λονδίνου, της Alpha Bank London Ltd και της Alpha Bank Jersey Ltd, στις Η.Π.Α. µέσω της Alpha Finance U.S. Corporation, στην Κύπρο µέσω της Alpha Bank Limited, στη Ρουµανία µέσω της Alpha Bank Romania SA, στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας µέσω της Alpha Bank a.d. Skopje, καθώς και 18

19 στην Αλβανία, Βουλγαρία και Σερβία µέσω Καταστηµάτων. Συνολικά, την οι µονάδες εκτός Ελλάδος ανήρχοντο σε 70 και το απασχολούµενο Προσωπικό σε περισσότερα των ατόµων. Το συνολικό ενεργητικό των µονάδων εκτός Ελλάδος αποτελούσε το 16% του συνολικού ενεργητικού του Οµίλου και ανήρχετο σε Ευρώ 4,85 δισ. Επιπλέον, οι τραπεζικές µονάδες στις χώρες αυτές πλαισιώνονται από θυγατρικές εταιρίες του ευρύτερου χρηµατοοικονοµικού τοµέως, µέσω των οποίων παρέχονται εκτός των τραπεζικών υπηρεσιών και υπηρεσίες χρηµατιστηριακές, επενδυτικές, ασφαλιστικές και χρηµατοδοτικής µισθώσεως. Η εδραίωση της παρουσίας της Τραπέζης και του Οµίλου στις διεθνείς αγορές προωθείται συστηµατικά µέσα από ένα δυναµικό πρόγραµµα, το οποίο περιλαµβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη των Καταστηµάτων Εξωτερικού της Τραπέζης και των Εταιριών του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή. Κατάστηµα Λονδίνου Λειτουργεί από το 1994 και έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των διεθνών κοινοπρακτικών δανείων της Τραπέζης. Σήµερα στεγάζεται στο ιδιόκτητο κτίριο της Αlpha Bank London και απασχολεί 12 άτοµα. Alpha Bank London ραστηριοποιείται κυρίως στους τοµείς του retail banking, του private banking, της ναυτιλιακής πίστεως και χρηµατοδοτεί κτηµατικές εταιρίες οικιστικής αναπτύξεως. Λειτουργεί µε δύο Καταστήµατα στο Λονδίνο και µέσω των θυγατρικών της Alpha Bank Jersey, Alpha Bank London Independent Financial Advisers και Alpha Bank London Nominees προσφέρει αµοιβαία κεφάλαια και υπηρεσίες private banking σε πελάτες του Οµίλου. Το 2004 τα κέρδη προ φόρων της Τραπέζης ανήλθαν σε Ευρώ 7,6 εκατ έναντι Ευρώ 5,3 εκατ. το Από τον Οκτώβριο του 2002 έχει αναλάβει τη διεύθυνση των λειτουργιών της θυγατρικής της Alpha Bank Jersey, της οποίας τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 167 χιλ. το 2004 έναντι Ευρώ 123 χιλ. το 2003, σηµειώνοντας αύξηση 36%. (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ την Ισοτιµία GBP/EUR = 0, µε ) Ενεργητικό Ίδια κεφάλαια Κέρδη προ φόρων Συµµετοχή του Οµίλου 100,00% Επέκταση των δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η εξέλιξη των αγορών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης την τελευταία δεκαετία, η βελτίωση των οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών, οι υψηλοί δείκτες αναπτύξεως, η προώθηση σηµαντικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, η εφαρµογή αξιόλογων προγραµµάτων ανοικοδοµήσεως, η στενή συνεργασία των χωρών αυτών µε την Ελλάδα και η προοπτική εντάξεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν συµβάλλει στην ταχύτατη ανάπτυξη του τοπικού εµπορικού, βιοµηχανικού και χρηµατοπιστωτικού τοµέως, στην ενίσχυση του εισοδήµατος των τοπικών πληθυσµών, καθώς και στην ανάπτυξη εργασιών µεγάλου αριθµού ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι η σηµαντική αύξηση της ζητήσεως για χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες, γεγονός που έχει ωθήσει την Τράπεζα να επεκτείνει το δίκτυό της στις χώρες αυτές. Σταθερός στόχος είναι η προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερης εγχώριας πελατείας, παράλληλα 19

20 µε την εξυπηρέτηση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και συνεργάζονται µε τον Όµιλο. Ήδη για το 2005 έχει προγραµµατισθεί σηµαντική επέκταση µε την ίδρυση νέων Καταστηµάτων, η εξοµοίωση των συστηµάτων πληροφορικής όλων των µονάδων της Τραπέζης στην περιοχή, η στελέχωση µε περισσότερο εξειδικευµένο Προσωπικό, ο εξοπλισµός µε ΑΤΜ και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, όπως κάρτες, web-banking κ.λπ. Σκοπός αυτών των ενεργειών είναι η ενίσχυση της θέσεως του Οµίλου, η προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερης εγχώριας πελατείας, λαµβανοµένου υπ όψιν ότι ήδη οι περισσότερες Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή συνεργάζονται µε την Τράπεζα, αλλά και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών. Τα µεγέθη του 2004 έναντι του 2003 είναι ιδιαιτέρως θετικά. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 41% και οι χορηγήσεις κατά 22%, µε τα κέρδη προ φόρων να σηµειώνουν άνοδο κατά 82%. Επέκταση στη Σερβία Ένα σηµαντικό βήµα για την υλοποίηση του προγράµµατος περαιτέρω αναπτύξεως του Οµίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί η απόκτηση της τραπέζης Jubanka a.d. Βελιγραδίου. Η σύµβαση για την αγορά του 88,64% της σερβικής τραπέζης υπεγράφη την 26 Ιανουαρίου Η απόκτηση της Jubanka θα εδραιώσει την παρουσία του Οµίλου στη Σερβία, που αποτελεί µία σηµαντική αγορά µε βάση τις προοπτικές αναπτύξεώς της τόσο στους ιδιώτες όσο και στις επιχειρήσεις, αλλά και στις εργασίες µε τον δηµόσιο τοµέα. Ήδη λειτουργούν τρία Καταστήµατα της Alpha Bank στη Σερβία. Με τη Jubanka προστίθενται 90 Καταστήµατα στο δυναµικό της και ιδιώτες και επιχειρήσεις στο πελατολόγιό της. Πρόθεση της Alpha Bank είναι να αξιοποιήσει τις προοπτικές αυτές αναπτύσσοντας µία πολιτική βασισµένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης αγοράς και παράλληλα προσφέροντας νέα πρωτοποριακά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες. Καταστήµατα Αλβανίας Η παρουσία της Τραπέζης στην Αλβανία άρχισε µε τη λειτουργία του Καταστήµατος Τιράνων, τον Ιανουάριο του Σήµερα λειτουργούν επτά Καταστήµατα, στις πόλεις Τίρανα, υρράχιο, Ελµπασσάν, Αργυρόκαστρο, Μπεράτι, Φιέρι και Αυλώνα, καθώς και µία Θυρίδα στο Τελωνείο Κακκαβιάς και απασχολούνται συνολικά 68 άτοµα. Τα Καταστήµατα προσφέρουν όλες τις τραπεζικές υπηρεσίες, όπως on-line καταθέσεις και αναλήψεις από λογαριασµούς στην Ελλάδα και αναλήψεις µέσω ΑΤΜ στο Κατάστηµα Τιράνων. Ήδη από το 2003 χορηγούνται στεγαστικά δάνεια ενώ από το 2004 ξεκίνησε η χορήγηση δανείων για αγορά αυτοκινήτου. Τα οικονοµικά στοιχεία του 2004 εκφράζουν τη συνέχεια της επιτυχηµένης παρουσίας στην Αλβανία, αφού οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί κατά 28% έναντι του 2003 και τα κέρδη προ αποσβέσεων και προβλέψεων κατά 21%. Το πελατολόγιο των χορηγήσεων περιλαµβάνει τις µεγαλύτερες ελληνικές και αλβανικές επιχειρήσεις, µε το µερίδιο της Τραπέζης στην τοπική αγορά να ανέρχεται σε 14%. Εξίσου αξιόλογο είναι και το µερίδιο στις καταθέσεις, 6%, µε τον αριθµό καταθετών να υπερβαίνει τους Για το 2005 προγραµµατίζεται η περαιτέρω επέκταση του δικτύου στην Αλβανία, µε την ίδρυση δύο νέων Καταστηµάτων στα Τίρανα, καθώς και στις πόλεις Σκόδρα και Κορυτσά. Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση ΑΤΜ σε όλο το δίκτυο, η χορήγηση καρτών VISA και η προώθηση καταναλωτικών δανείων. 20

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ.

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 "Μαζί και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" Παρουσία της Alpha Bank ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ALPHA BANK ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ..

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Α. Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μαυρίδης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Νάκου Δαφνίτσα Σκουμπρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AΘHNA MAΪOΣ 2007 KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Υπεύθυνοι σύνταξης 5 1.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 5 1.3 Φορολογικοί έλεγχοι 7 1.4 ιαθεσιµότητα Οικονοµικών καταστάσεων 7

1.1 Υπεύθυνοι σύνταξης 5 1.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 5 1.3 Φορολογικοί έλεγχοι 7 1.4 ιαθεσιµότητα Οικονοµικών καταστάσεων 7 FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε µε την 7/372/15.02.2006 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Π Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ -

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» από

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» από «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002-2005» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΕΧΑ ΙΛΥ Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Της ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Ενηµερωτικό ελτίο που αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 5.000 Εγγυηµένων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 100.000 έκαστο τα οποία εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα