ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την Περιφερειακή Διεύθυνση Επι θεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μα κεδονίας στο Ν. Θεσσαλονίκης... 1 Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασια κών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης.. 2 Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασι ακών Σχέσεων Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης Σίνδου στο Ν. Θεσσαλονίκης Τροποποίηση απόφασης ορισμού των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος... 4 Τροποποίηση απόφασης ορισμού των εθνικών Αρχών... 5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό που απασχολείται με το πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς Μεταγραφή στο Yποθηκοφυλακείο Κτηματολογι κό Γραφείο Σερρών των διαπιστωτικών αποφά σεων μεταβίβασης ακίνητης και κινητής περιου σίας σχολικών μονάδων του Δήμου Σερρών... 7 Άδεια κατοχής Β θέσης του Καθηγητή Α βαθμίδας Παναγιώτη Διαμάντη του Φωτίου Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Δημοκριτείου Πα νεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου για εκπόνηση διδακτορικών δια τριβών με συνεπίβλεψη... 9 Καθιέρωση της υπερεργασίας του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος για το έτος ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμόν 2/82867/0025/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι κονομικών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 274 (1) Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος καθα ριότητας για την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώ ρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας στο Ν. Θεσσαλονίκης. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ α. Του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κλπ» (ΦΕΚ 205 Α ), του Π.Δ. 136/1999 για την «Οργάνωση Υπηρεσι ών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» και του Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α/5 8 11) όπως ισχύει, β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 2. Του Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 A / ). 3. Του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α / ) όπως ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. οικ /10506/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε. ειδικός φορέας 33/120 δαπάνες Σ.ΕΠ.Ε.». 5. Την υπ αριθμ /8107/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι ας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε. 6. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α / «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 7. Του Νόμου 4311/14 (ΦΕΚ 259/ ) Κύρωση κρα τικού προϋπολογισμού οικον. Έτους Το άρθρο 2 της αριθ. 2/5091/0026/ ΦΕΚ 1741/Β/ απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Καθο

2 4688 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πλη ρωμή δαπανών πάγιων κατ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών», αποφασί ζουμε: Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριό τητα, για το χρονικό διάστημα από έως , της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρη σης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας στο Ν. Θεσσαλονίκης σε 1.200,00 (μηνιαίο ποσό 300,00 συνολικά). Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο λογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κωδικού Εξόδου 1232 του οικ. Έτους Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από τον Διευθυντή, μέσω χρηματικού εντάλματος, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας στο Ν. Θεσσαλονίκης. Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους ο Διευθυντής της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος διαχειριστής της πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογα ριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του. Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πλη ρωμής με α/α της ΥΔΕ Ν. Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ο Διευθυντής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ Αριθμ. 399 (2) Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος καθα ριότητας για το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ α) του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κ.λπ.» (ΦΕΚ 205 Α ) και του Π.Δ. 136/99 για την «Οργάνωση Υπηρε σιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» και του Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α/5 8 11) όπως ισχύει, β) τις διατάξεις του ΠΔ 113/2014 "Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". 2. Του Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α / ). 3. Του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α / ) όπως ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. οικ /10506/ Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των πι στώσεων του προϋπολογισμού του ΣΕΠΕ ειδικός φο ρέας 33/120 δαπάνες ΣΕΠΕ». 5. Την υπ αριθμ /8107/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι ας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του ΣΕΠΕ». 6. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α / ) "Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 7. Του Ν. 4311/2014 (ΦΕΚ 259/Α/ ) «Κύρωση κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». 8. Το άρθρο της αρ. 2/5091/0026/ ΦΕΚ 1741/ Β / απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορι σμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πλη ρωμή δαπανών πάγιων κατ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημόσιων υπηρεσιών», απο φασίζουμε: Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, για το χρονικό διάστημα από 13/03/2015 έως 30/06/2015 του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρι κού Τομέα Θεσσαλονίκης σε 1.200,00 (μηνιαίο ποσό 330 ). Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο λογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 33/120 και Κωδικού Εξόδου 1232 του Οικ. Έτος Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από την Προϊσταμένη του Τμήματος, μέσω χρηματικού εντάλματος, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης. Μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους η Προϊσταμένη της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνη διαχειρίστρια της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει λογα ριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία της. Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α της Υ.Δ.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Η Προϊσταμένη Τμήματος ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Aριθμ. 559 (3) Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος καθα ριότητας για το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης Σίνδου στο Ν. Θεσσαλονίκης. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ α. Του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κλπ» (ΦΕΚ 205 Α ), του Π.Δ. 136/1999 για την «Οργάνωση Υπηρεσι ών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» και του Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α / ) όπως ισχύει, β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 2. Του Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α / ). 3. Του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/ ) όπως ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. οικ /10506/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των πι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4689 στώσεων του προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε. ειδικός φο ρέας 33/120 δαπάνες Σ.ΕΠ.Ε.». 5. Την υπ αριθμ /8107/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι ας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε. 6. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 7. Του Νόμου 4311/2014 (ΦΕΚ 259/ ) Κύρωση κρατικού προϋπολογισμού οικον. Έτους Το άρθρο 2 της αριθ. 2/5091/0026/ ΦΕΚ 1741/Β / απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Καθο ρισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ αποκοπή χορηγημάτων και μισθω μάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών», αποφασίζουμε: Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, για το χρονικό διάστημα από έως , του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτι κού Τομέα Θεσσαλονίκης Σίνδου στο Ν. Θεσσαλονίκης σε 1.200,00 (μηνιαίο ποσό 400,00 συνολικά). Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο λογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κωδικού Εξόδου 1232 του οικ. Έτους Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από την Προϊσταμένη, μέσω χρηματικού εντάλματος, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης Σίνδου στο Ν. Θεσσαλονίκης. Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους η Προϊσταμένη της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνη διαχειριστής της πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιο λογητικά στην Υπηρεσία της. Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α της ΥΔΕ Ν. Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Η Προϊσταμένη ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΚΑΤΑ Aριθμ. 2828/Β2 145 (4) Τροποποίηση απόφασης ορισμού των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ α. του άρθρου 11 παράγραφος 5 του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α / ) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύ ει, β. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α'/ ) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/ ), δ. του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α'/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 2. Την υπ' αριθ. 9908/Β2 1069/ απόφαση με θέμα «Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συ στήματος» (ΦΕΚ 1629/Β / ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ /Β2 894/ απόφαση με θέμα «Τροποποίηση απόφασης ορισμού των φορέων του Ελ ληνικού Στατιστικού Συστήματος» (ΦΕΚ 2958/Β'/ ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του διατακτικού της υπ αριθ. 9908/Β2 1069/ απόφασης όπως τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθ /Β2 894/ απόφα ση και ορίζουμε ως «φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος» τους ακόλουθους φορείς: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Επικρατείας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό τησης Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ λοντος και Ενέργειας Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τράπεζα της Ελλάδος 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθ. 9908/Β2 1069/ απόφαση, όπως τροποποιήθηκε. Πειραιάς, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αριθμ /Β2 144 (5) Τροποποίηση απόφασης ορισμού των εθνικών Αρχών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ α. του άρθρου 11 παράγραφος 3 του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α / ) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α / ) «Οργανι σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), δ. του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 2. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Μαρτίου Την υπ αριθ. 9909/Β2 1070/ απόφαση με θέμα: «Ορισμός Εθνικών Αρχών» (ΦΕΚ 1629/Β / ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ /Β2

4 4690 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 896/ απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση απόφα σης ορισμού των εθνικών Αρχών» (ΦΕΚ 2958/Β / ). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του διατακτικού της υπ αριθ. 9909/Β2 1070/ απόφασης όπως τροπο ποιήθηκε με την υπ' αριθ /Β2 896/ απόφαση και ορίζουμε ως «εθνικές Αρχές» τους ακόλουθους φορείς: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό τησης Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ λοντος και Ενέργειας Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τράπεζα της Ελλάδος 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθ. 9909/Β2 1070/ απόφαση, όπως τροποποιήθηκε. Πειραιάς, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αριθμ (6) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό που απασχολείται με το πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1). Το άρθρο 186 παρ. ΙΙ τομέας Β υποτομέας β αριθμ. 31 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτε κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2). Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/ (ΦΕΚ 237/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μα κεδονίας και Θράκης». 3). Την υπ αριθμ. πρωτ. 6183/ (ΦΕΚ 3057/Β / ) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί «Με ταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 4). Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2732/1999, (ΦΕΚ 154/Α / ), «Παροχή υπηρεσιών γεωπόνων και λοι πών υπαλλήλων στο πρόγραμμα Δακοκτονία οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και πέ ραν του κανονικού ωραρίου ή τις Κυριακές και ημέρες αργίας, εφόσον επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες». 5). Το άρθρο 25 παο.7 του Ν. 2738/1999, (ΦΕΚ 180/Α ). 6). Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 ΦΕΚ 226/Α «Συνταξιοδο τικές ρυθμίσεις Ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό θεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής ». 7.) Την υπ αριθμ. 2/78400/0022/ ΑΔΑ:4574Η 8ΜΘ, απόφαση παροχής οδηγιών του Γ.Λ.Κ για την εφαρμογή των διατάξεων του β κεφ. Ν. 4024/ ) Το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α / ). 9) Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 775/τ.Β / σύμφωνα με την οποία η διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας ορίζεται από 1 ης Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 10) Το υπ αριθμ /153478/ έγγραφο του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έναρξη προ γράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος ) Την υπ αριθμ / (ΑΔΑ: ΩΦΜΥ7ΛΒ ΑΟ7) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, «Έναρξη προγράμμα τος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2015 Ανάθεση καθηκόντων προσωπικού». 12) Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή απασχόληση έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση ποσού 3.341,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 0511 του ειδικού φορέα 4295 στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Α.Μ.Θ./ΠΕ Έβρου, αποφασίζουμε: 1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης υπε ρωριακής εργασίας του προσωπικού για την κάλυψη της ανάγκης εφαρμογής των διαδικασιών της καταπολέμη σης του Δάκου της ελιάς κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης έως 31/12/2015 για τους λόγους που αναφέρουμε στο σκεπτικό της παρούσης και εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή όπως παρακάτω: 1. Δ/ντή Προγράμματος Δακοκτονίας απογευματινές ώρες μέχρι Επόπτη Προγράμματος Δακοκτονίας απογευματινές ώρες μέχρι Λογιστή Προγράμματος Δακοκτονίας απογευματι νές ώρες μέχρι Γραμματέας Προγράμματος Δακοκτονίας απογευ ματινές ώρες μέχρι 160. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/ ), ο αριθμός ωρών απο γευματινής υπερωριακής εργασίας με αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. 2. Με απόφαση του Δ/ντή Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Εβρου θα καθο ρίζονται οι μήνες της ανωτέρω υπερωριακής απασχόλη σης με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος. 3. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία με αμοιβή θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες μέρες της εβδομάδας μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου και έως 22ας ώρας. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργασίας είναι ο Διευθυντής Δακοκτονίας. 4. Η προκαλούμενη δαπάνη 3.341,00 θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2015 βάση κατανομής του ΥΠ.Α.Α. & Τ. που έχουν εγ γραφεί στον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα στον Ειδικό Φορέα 4295 ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου). Η απόφαση αυτή της οποίας η ισχύς αρχίζει από την δημοσίευσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αλεξανδρούπολη, 19 Φεβρουαρίου 2015 Η Εκτελεστική Γραμματέας ΖΩΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4691 Αριθμ (7) Μεταγραφή στο Yποθηκοφυλακείο Κτηματολογικό Γραφείο Σερρών των διαπιστωτικών αποφάσεων με ταβίβασης ακίνητης και κινητής περιουσίας σχολι κών μονάδων του Δήμου Σερρών. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 σχετι κά με τη μεταβίβαση σχολικής περιουσίας, όπως αυ τές τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2009/1992 και την παρ. 12 εδαφ. α του άρθρου 2 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152Α/ ). 2) Το άρθρο 274 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/ ) και με την παρ. 24 και 25 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α/ ). 3) Την παρ. 8 του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85α/ ). 4) Την παρ. 44 του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 «Πρό γραμμα Καλλικράτης Σύσταση Δήμων». 5) Το άρθρο 41 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/ ). 6) Το γεγονός ότι οι διαπιστωτικές απoφάσεις ακί νητης και κινητής περιουσίας των σχολικών μονάδων, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, δεν έχουν με ταγραφεί μέχρι σήμερα στο Υποθηκοφυλακείο Κτημα τολογικό Γραφείο Σερρών, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την μεταγραφή, στη μερίδα του Δήμου Σερρών, των διαπιστωτικών απoφάσεων ακίνητης και κινητής περιουσίας των σχολικών μονάδων, όπως φαί νονται στον παρακάτω πίνακα, στο Υποθηκοφυλακείο Κτηματολογικό Γραφείο Σερρών, ατελώς. α/α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 28 ο Νηπιαγωγείο Σερρών 11 ο Δημοτικό και 9 ο Νηπιαγωγείο Σερρών 19 ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών Δημοτικό Σχολείο Κ. Ορεινής Νηπιαγωγείο Κ. Ορεινής Δημοτικό Σχολείο Βαμβακιάς Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Κ. Δέντρων ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Φ6/131/ Φ6/185/ Φ6/470/ Φ6/607/ Φ6/1546/ Φ6/89/ Φ6/459/ Σέρρες, 16 Ιανουαρίου 2015 Ο Δήμαρχος ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Αριθμ (8) Άδεια κατοχής Β θέσης του Καθηγητή Α βαθμίδας Παναγιώτη Διαμάντη του Φωτίου. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α) του άρθρου 27 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/ τ.α ), β) των άρθρων 8 παρ. 18 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ τ.α ). 2. Το με αριθμ. πρωτ /Β1/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων, Διεύθυνσης Μελετών Στατιστικής και Ορ γάνωσης Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, περί λειτουργίας οργάνων διοίκησης. 3. Την υπ αριθμ. 3972/ αίτηση του Π. Διαμά ντη, με την οποία αιτείται χορήγηση άδειας κατοχής Β θέσης προκειμένου να αναλάβει έμμισθη θέση μέλους και Προέδρου Δ.Σ. σε Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εται ρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οργά νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκη σης Επιχειρήσεων (συνεδρία: 3 η / ). 5. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκη σης Επιχειρήσεων (συνεδρία: 4 η / ), σύμφωνα με τη οποία εγκρίνεται η αίτηση του Π. Διαμάντη για την ένταξή του στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης και τη χορήγηση σε αυτόν άδεια κατοχής Β θέσης, δεδομένου ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία και καλύπτονται οι ανάγκες της Σχολής. 6. Την από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας Επενδυτικών Υπηρεσιών S.C. ΙΕΒΑ TRUST S.A., σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε ο διορισμός του Παναγιώτη Διαμάντη του Φωτίου, Καθηγητή Α βαθμίδας του Τμήματος Ορ γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Δι οίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με έναρξη από , αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη χορήγηση άδειας κατοχής Β θέσης, στον Καθηγητή Α βαθμίδας του Τμήματος Οργάνω σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτη Διαμάντη του Φωτίου, από έως , στη θέση του μέλους και Προέδρου του Δ.Σ. σε Ανώνυμη Χρηματοοικονομική Εταιρεία παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (SX. IEBA TRUST S.A.). H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2015 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ Αριθμ. απόφ. 54/2015 (9) Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Δημοκριτείου Πανε πιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου του Στρα σβούργου για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του

6 4692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν. 4009/2011 «Για τη δομή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α ), οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 10, (ΦΕΚ 148 τ.α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.α ) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.α ). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.α ) «Δι ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα Διπλώματος». 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 107/ ). 6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπι στημίου του Στρασβούργου που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτι κού προϋπολογισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. Α 3476/ βεβαίωση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικο νομικής Διαχείρισης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Δημοκριτεί ου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων. Κομοτηνή, 19 Φεβρουαρίου 2015 Ο Πρύτανης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Αριθμ. 703 (10) Καθιέρωση της υπερεργασίας του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος για το έτος ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1. To 1190/τ.B / ΦΕΚ «Σύσταση ενιαίας επι χείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία ΔΗ ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛ ΚΗΔΟΝΟΣ» του Δήμου Χαλκηδόνος Ν. Θεσσαλονίκης. 2. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, όπως αυτός τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Δ.Ε.Υ.Α Χαλκηδόνος. 4. Την υπ αριθμό 165/2014 απόφαση από το 19 ο /2014 πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δή μου Χαλκηδόνος με θέμα «Ορισμός μελών του Διοικη τικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Υπερωριακή Εργασία» του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » και την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΔΑΔ ΔΙΠΙΔΔ/οικ / Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του Ν. 4071/ (ΦΕΚ 85/τ.Α / ). 7. Το άρθρο 176 του Νόμου 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 8. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α 107/ ), σύμφωνα με τις οποίες «Η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για το προσωπι κό των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 (Α 314), που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Ν. 4024/2011, εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε φορέα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 9. Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος για το έτος 2015 (απόφαση 97/2014 και Αντίστοιχη εγκρι τική Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης /117786/ ), στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση στους κωδικούς: ΚΑ «Αμοιβές έμμισθου προσωπικού (τακτικές, δώρα, επιδόματα, ασθν.)» και στον ΚΑ «Εργοδ. εισφορές και επιβαρύνσεις έμ μισθου προσωπικού». 10. Το γεγονός ότι για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 11. Την υπ αριθμ. 99/2014 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος. 12. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη εργασίας, λόγω της ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των πα ρεχόμενων υπηρεσιών, για την άμεση αποκατάσταση στα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης και στις μηχα νολογικές εγκαταστάσεις ( αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κ.λ.π.), ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, εύρυθμη και αποτε λεσματική λειτουργία των υπηρεσιών και των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 13. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει την αρμοδιότη τα και υπηρεσίες σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Χαλ κηδόνος, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να προσλάβει επιπλέον προσωπικό, συνεπάγει διαρκή ένταση εργα σίας του υπάρχοντος προσωπικού με επιπλέον ώρες εργασίας προκειμένου να ανταποκρίνεται στα αυξη μένα προβλήματα αρμοδιότητάς της σε όλο τον Δήμο, αποφασίζουμε: Για την υπερεργασία των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλ κηδόνος για το έτος 2015, τα ακόλουθα:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την καθιέρωση υπερεργασίας για απογευματινή, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου που είναι 07:00 15:00 και μέχρι την 16:00 ώρα, τις εργάσιμες για την υπηρεσία ημέρες. 2. Ορίζουμε ανώτατο όριο ωρών για απογευματινή υπερεργασία ανά εργαζόμενο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 τις εκατόν είκοσι (120) ώρες και άλλες εκατόν είκοσι (120) ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 συμφωνα με το άρθρο 176 του ν. 4261/ Να μπορούν να λάβουν αμοιβές υπερεργασίας ερ γαζόμενοι με τις κάτωθι ειδικότητες, ως ακολούθως: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ 3 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ Οι ανωτέρω έξι (6) θέσεις αφορούν σε προσωπικό αορίστου χρόνου. Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζομένων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα δυνατά και δύ ναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος. Είναι δε δυνατή, η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπό θεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτερου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο. 4. Η υπερεργασία κάθε μήνα θα πιστοποιείται με κα τάσταση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο οποί ος έχει και την αρμοδιότητα κατανομής των ανωτέρω ωρών και να εγκρίνονται από τον Γενικό Διευθυντή και τον Πρόεδρο της Επιχείρησης. Από την απόφαση αυτή προϋπολογίζεται να προκλη θεί δαπάνη συνολικού ποσού Έξι χιλιάδων, πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 ), η οποία θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2015 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ως εξής: τον Κ.Α.Ε «Αμοιβές έμμισθου προσωπικού (τακτικές, δώρα, επιδόματα, ασθν.)» με το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ) και τον Λ.Α.Ε «Εργοδ. εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προ σωπικού» με το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 ). Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Χαλκηδόνα, 20 Φεβρουαρίου 2015 Ο Πρόεδρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (11) Στο ΦΕΚ 3495/ , τεύχος δεύτερο, όπου έχει δημοσιευθεί η υπ αριθμόν 2/82867/0025/ από φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών η οποία αποτελεί τροποποίηση της υπ αριθμόν 2/16526/0025/ απόφασης για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της «Eurobank Ergasias A.E.», επιφέρονται οι παρακάτω διορθώσεις: Σελίδα 40396, στήλη 1, στίχος 49 εκ των άνω: από το λανθασμένο: «περί την 6 η Μαρτίου 2015» στο ορθό: «περί την 4 η Σεπτεμβρίου 2015» Σελίδα 40396, στήλη 2, στίχος 18 εκ των άνω: από το λανθασμένο: «on or about 6 March» στο ορθό: «on or about 4 September» (Από το Υπουργείο Οικονομικών)

8 4694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα σίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 446 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδε δεμένης ενίσχυσης στον τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δείγματος ελέγχων που θα διενεργη θούν από το Τμήμα Δ της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 96 22 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1462 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση απασχόλησης υπαλλήλων ειδικότητας Φυ λάκων Νυχτοφυλάκων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3356 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 965 19 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 814 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β /1 3 2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΔΕΔΕΚΟ 50051/ ΔΕΚ02348/21.11.2012... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 22 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού....

Διαβάστε περισσότερα