ΑΔΑ: Β41ΔΟΡ1Π-ΒΚΣ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1/2012. ηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός για την προµήθεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β41ΔΟΡ1Π-ΒΚΣ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1/2012. ηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός για την προµήθεια"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ιεύθυνση: ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Οικονοµικής ιοίκησης & Προµηθειών Αθήνα, ΤΗΛ.: ,317 FAX : URL: Ταχ. /νση: ΤΕΡΜΑ Ο ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1/2012 ηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός για την προµήθεια 167 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ KAI 19 KINHTΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

2 ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ηµόσιος Ανοικτός Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ώρα 12:00 ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας, Τέρµα οδού Υγείας & Μεσογείων, Τ.Κ Αθήνα, (Σταθµός Μετρό Εθνική Άµυνα) 167 ασθενοφόρα αυτοκίνητα και 19 κινητές µονάδες ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Π.Υ.Υ. ΑΡΙΘΜΟΣ 6588 ΦΕΚ 1650/ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ,00 Το έργο χρηµατοδοτείται από πόρους των Περιφερειακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ µε συγχρηµατοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α και από Εθνικούς πόρους ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτηµα Α Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτηµα 180 ηµέρεs από την υπογραφή της σύµβασης στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. 60 ηµέρες από την παράδοσή τους στο Ε.Κ.Α.Β.

3 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΩΝ Ε.Κ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ 2% (υπέρ ψυχικής υγείας) επί της αξίας του τιµολογίου της σύµβασης µετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούµενου ποσού υπέρ τρίτων (άρθρο 3 Ν.3580/07, άρθρο 24 Ν.3846/10 και Υπουργική Απόφαση Υ6α/οικ.36932/ ΦΕΚ545Β ) Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν. 2238/94 4% επί της καθαρής αξίας των ειδών , , , Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: Έχοντας υπόψη: 1.1. Το Ν. 1579/86 «Περί ιδρύσεως του Ν.Π... µε την επωνυµία Ε.Κ.Α.Β.» 1.2. Το Π.. 376/88 «Οργανισµός του ΕΚΑΒ» όπως τροποποιήθηκε από το Π.. 348/ Του νόµου Ν.3021/2002 «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» 1.4. Του Ν.. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α 204/ ), όπως ισχύει Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α 43/ ), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις) και το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α / σχετικά µε πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης της διακήρυξης από τον προµηθευτή Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 247/ ), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3871/2010 «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» (Φ.Ε.Κ. Α, 141/ ) Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ), όπως τροποποιηµένος ισχύει Του Ν. 2328/1995 «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 159/ ), όπως τροποποιηµένος ισχύει µετά την έναρξη εφαρµογής των Ν. 3310/2005 και 3414/ Του Π.. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών

4 προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (Φ.Ε.Κ. Α 66/ ), όπως αυτό ισχύει µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 του Ν. 3414/ Του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (Κ...), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί µε το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 45/ ) Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ), όπως τροποποιηµένος ισχύει Του Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιηµένος ισχύει Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ και ισχύει Της υπ αριθ /2565/ ΟΣ/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Φ.Ε.Κ. Β 1590/ ) Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (Φ.Ε.Κ. Α 30/ ), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 279/ ) Του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11 ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής», όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 539/2010 της Του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης εκεµβρίου 2006 για την θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 1083/ Του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων \ έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α 64/ ) Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134/ ) και του Ν. 3918/2011 «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» ( ΦΕΚ Α 150/ ), συµπληρωµατικά και όπου δεν αντίκειται προς τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΚ) 2004/ Της υπ αριθ / κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005» (Φ.Ε.Κ. Β 1673/ ) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ αριθ. 1680/ (ΦΕΚ 1515/Β/ ) «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου» όπως τροποποιήθηκε µε την Υπουργική Απόφαση αριθµ.1500/ (ΦΕΚ 134/Β / ) Της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης εκεµβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης δηµόσιων συµβάσεων (ΕΕ L 335/ ).

5 1.25. Του Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ Α αρ. 53 της 31/ ) Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του ΕΣΠΑ Του Κανονισµού (ΕΚ) 213/2008 της 28 ης Νοεµβρίου 2007 για «την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 20014/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV» Του Κανονισµού (ΕΚ) 842/2011 της Επιτροπής της 19 ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιηµένων εντύπων για τη δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1564/ Tου Ν. 3886/2010 (173/Α/2010) «ικαστική Προστασία κατά την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ Την Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου αρ.π1/273 της 07/02/2011 για την εφαρµογή του Ν.3886/ Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις Της υπ αρ /ΕΥΣ 1749/2008 (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε την Υπουργική Απόφαση Υπ.Οικονοµίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αριθ.28020/ευθυ 1212 της (ΦΕΚ 1088/Β ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις κάτωθι αποφάσεις: 2.1. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό 5439 Ε(2007)05.11./2007 που αφορά στην έγκριση του «ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ » ΚΩ ΙΚΟΣ CCI 2007 GR 16 UPO Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό (2007)5441/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π«ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ » 2.3. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό (2007)5332/26,10,2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π«ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α-ΗΠΕΙΡΟΣ »ΚΩ ΙΚΟΣ CCI 2007 GR 16 UPO Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό (2007)5337/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π«ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ »ΚΩ ΙΚΟΣ 2007 GR 161 PO Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό 5443 (2007) που αφορά στην έγκριση του Ε.Π«ΑΤΤΙΚΗΣ » 2.6. Την Απόφαση µε αρ. πρωτ.5996/ της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ένταξη της Πράξης «Προµήθεια 2 ασθενοφόρων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» Την Απόφαση µε αρ. πρωτ. 9092/ της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ για την ένταξη της Πράξης «Προµήθεια 9 ασθενοφόρων αυτοκινήτων και 4 κινητών µονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Την Απόφαση µε αρ. πρωτ. 554/ της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ για την ένταξη της Πράξης «Προµήθεια 25 ασθενοφόρων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Κρήτης» Την Απόφαση µε αρ. πρωτ. 25/ της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για την ένταξη της Πράξης «Προµήθεια 10 ασθενοφόρων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

6 2.10. Την Απόφαση µε αρ. πρωτ. 346/ της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την ένταξη της Πράξης «Προµήθεια 13 ασθενοφόρων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Την Απόφαση µε αρ. πρωτ. 3945/ της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ για την ένταξη της Πράξης «Προµήθεια 6 ασθενοφόρων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» Την Απόφαση µε αρ.πρωτ.4149/ της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ για την ένταξη της Πράξης «Προµήθεια 30 ασθενοφόρων αυτοκινήτων και κινητών µονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής» Την Απόφαση µε αρ.πρωτ.387/ της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΣ για την ένταξη της Πράξης «Προµήθεια 15 ασθενοφόρων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας» Την Απόφαση µε αρ.πρωτ.363/ της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ για την ένταξη της Πράξης «Προµήθεια 14 ασθενοφόρων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» Την Απόφαση µε αρ.πρωτ. 766/ της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ για την ένταξη της Πράξης «Προµήθεια 10 ασθενοφόρων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» Την Απόφαση µε αρ.πρωτ.351/ της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ για την ένταξη της Πράξης «Προµήθεια 14 ασθενοφόρων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας» Την Απόφαση µε αρ.πρωτ.6437/ της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για την ένταξη της Πράξης «Προµήθεια 8 ασθενοφόρων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» Την Απόφαση µε αρ. πρωτ.531/ της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ για την ένταξη της Πράξης «Προµήθεια 11 ασθενοφόρων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ηπείρου» Tην Απόφαση 2084/18640 της της ιεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών της Γεν. ιεύθυνσης /κης Υποστήριξης του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Την Υπουργική Απόφαση 926/ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εξουσιοδότηση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού προµήθειας ασθενοφόρων και κινητών µονάδων από το ΕΚΑΒ» (ΦΕΚ 79/ Α / ) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ6588 της 25/07/2011των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών για την ένταξη της προµήθειας των ασθενοφόρων και των κινητών µονάδων στο Πρόγραµµα Προµηθειών του Την υπ αριθ. 1/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», έτους 2010 (Φ.Ε.Κ. Β 99/ ) Tην υπ αριθ. 1983/ απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Άλληλεγγύης «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2010, πιστώσεις 2010 και 2011» Την υπ' αριθ.30/ , θέµα 1, απόφαση του.σ. του E.K.A.B. για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών Την υπ' αριθ. Υ4δ/Γ.Π.οικ / απόφαση του Υ.Υ.& Κ.Α. για την έγκριση της σχετικής προµήθειας από άποψη σκοπιµότητας Την υπ αριθ. 42/ , θέµα 2, Απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας σχετικά µε την «έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προµήθεια Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων προνοσοκοµειακής φροντίδας για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ µε χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ » Την υπ αριθ / , θέµα 22 Απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγεί - ας σχετικά µε την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών σε συνδυασµό µε τις αναφερόµενες

7 τροποποιήσεις για την Προµήθεια Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων προνοσοκοµειακής φροντίδας για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ µε χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ Την υπ' αριθ. ΣΥΝ19/ , θέµα 90, απόφαση του.σ. του E.K.A.B. για την έγκριση των οριστικοποιηµένων τεχνικών προδιαγραφών για την Προµήθεια Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων προνοσοκοµειακής φροντίδας για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ µε χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ Την υπ αριθ. πρωτ. 1540/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας για το υποέργο Προµήθεια 15 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Την υπ αριθ. πρωτ. 184/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για το υποέργο Προµήθεια 14 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Την υπ αριθ. πρωτ. 143/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Περιφέρειας Αττικής για το υποέργο Προµήθεια 30 ασθενοφόρων και 15 κινητών µονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής Την υπ αριθ. πρωτ. 157/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το υποέργο Προµήθεια 13 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Την υπ αριθ. πρωτ. 211/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Περιφέρειας Ηπείρου για το υποέργο Προµήθεια 11 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ηπείρου Την υπ αριθ. πρωτ. 126/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το υποέργο Προµήθεια 10 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Την υπ αριθ. πρωτ. 909/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας για το υποέργο Προµήθεια 14 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Την υπ αριθ. πρωτ. 2052/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το υποέργο Προµήθεια 10 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Την υπ αριθ. πρωτ. 3210/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Περιφέρειας Κρήτης, για το υποέργο Προµήθεια 25 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Κρήτης Την υπ αριθ. πρωτ. 2498/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το υποέργο Προµήθεια 8 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Την υπ αριθ. πρωτ. 1495/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το υποέργο Προµήθεια 6 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Την υπ αριθ. πρωτ. οικ2819/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το υποέργο Προµήθεια 2 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Την υπ αριθ. πρωτ. 5254/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το υποέργο Προµήθεια 9 ασθενοφόρων και 4 κινητών µονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Την υπ' αριθ. ΣΥΝ24/ , θέµα 55, απόφαση του.σ. του E.K.A.B. για την έγκριση διενέργειας δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια 167 ασθενοφόρων και 19 κινητών µονάδων συνολικού προϋπολογισµού στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΕΣΠΑ

8 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την προµήθεια 167 τυποποιηµένων ασθενοφόρων οχηµάτων (Αmbulance) προνοσοκοµειακής φροντίδας 4Χ2 Diesel και 19 τυποποιηµένων κινητών µονάδων επείγουσας προνοσοκοµειακής φροντίδας 4Χ2 Diesel για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στις 13 Περιφέρειες της χώρας. 1. Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 2. Αναλυτική περιγραφή των ζητούµενων ειδών και προσδιορισµός των αντίστοιχων επί µέρους ποσών της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, γίνεται στο παράρτηµα Α της παρούσας. 3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και η προµήθεια θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήµατα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 4. Η δαπάνη για την προµήθεια των ειδών του διαγωνισµού θα καλυφθεί από πόρους των Περιφερειακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ µε συγχρηµατοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α. και από Εθνικούς πόρους. 5. Η προθεσµία για υποβολή προσφορών ορίζεται σε εβδοµηνταδύο (72) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 6. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η , ηµέρα Τετάρτη και ώρα και τόπος η Κ.Υ του Ε.Κ.Α.Β., Τέρµα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, (Σταθµός Μετρό Εθνική Άµυνα) Τ.Κ Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται το αργότερο µέχρι την προηγούµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την , ηµέρα Τρίτη, καθ όλο το εργάσιµο ωράριο της Υπηρεσίας ( ). Οι προσφορές θα έχουν ισχύ 240 ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της ανωτέρω ηµεροµηνίας. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 8. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού, (εφεξής: «Επιτροπή του ιαγωνισµού») όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7 ο του παραρτήµατος Β (γενικοί όροι διακήρυξης διαγωνισµού). 10. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών από το αρµόδιο όργανο, κατόπιν προσκλήσεως των συµµετεχόντων που θα γίνουν δεκτοί, µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα καθορίζεται µε την πρόσκληση. Η γνωστοποίηση της προσκλήσεως θα γίνει τρείς (3) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την αποσφράγιση. 11. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 12. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 13 ο του παραρτήµατος Β.

9 13. ικαίωµα Συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισµοί. δ) Κοινοπραξίες. Οι ενώσεις προµηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύµβαση, εφόσον, κατά την κρίση της ιοίκησης του ΕΚΑΒ, η περιβολή ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) ή του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ.4 Π..60/2007) ή προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και η προµήθεια θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 1. ΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕNΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 6. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

10 14. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β του Π.. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου Κ.Π..), εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης (άρθρο 10 Π.. 118/2007). Το ΕΚΑΒ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρου διαστήµατος, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες και οι γραπτές διευκρινίσεις θα αναρτώνται συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική µορφή στον ιστότοπο του ΕΚΑΒ (http://www.ekab.gr). Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα απευθύνονται στην /νση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα προσφυγής κατά της διακήρυξης. Αιτήµατα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο µικρότερο των έξι (6) ηµερών πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται µόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόµενο εντός του εναποµένοντος χρόνου 15. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση του νόµου αυτού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόµενα στον ανωτέρω νόµο, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνοµης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή της υπογραφείσας σύµβασης και επιδίκαση αποζηµίωσης. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010 εφόσον η σύµβαση εµπίπτει στο Πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ (L 134) ή στις διατάξεις, µε τις οποίες οι εν λόγω Οδηγίες µεταφέρονται στην εσωτερική έννοµη τάξη. 16. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση: 1. Στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (για το Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), την 23/07/2012. Τα έξοδα δηµοσίευσης στην επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε. βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ενωση. 2. Στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, την 24/07/ Στις εφηµερίδες: Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Β) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΥΠΟ

11 17. Περίληψη της διακήρυξης: α) θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΚΑΒ και β) θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς: 1. Εµπορικά - Βιοµηχανικά Επιµελητήρια: α. Αθηνών 2. Βιοτεχνικά - Επαγγελµατικά Επιµελητήρια: α.αθηνών 3. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. γ) Έχει αναρτηθεί στο πρόγραµµα ΙΑΥΓΕΙΑ 18. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον προµηθευτή σύµφωνα µε το άρθρο. 46 του Ν.3801/ Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το ΕΚΑΒ (Οικονοµικό Τµήµα/ Γραφείο Προµηθειών), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες( ευτέρα- Παρασκευή από 07:00-15:00), στην αναφερόµενη πιο πάνω διεύθυνση. Για την παραλαβή της διακήρυξης απαιτείται η καταβολή αντιτίµου είκοσι (20) ευρώ. Οι παραλαµβάνοντες την προκήρυξη θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο στο ΕΚΑΒ µε πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση). Από τη δηµοσίευση περίληψης της διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείµενο αυτής (συµπεριλαµβανοµένων όλων των παραρτηµάτων της), σε ηλεκτρονική µορφή, στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: O ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΣ

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜIS ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ Ε ΣΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ/ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΣΤΟ 23% ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 1. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ , , ΟΧΗΜΑΤΑ 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ , , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜIS ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ Ε ΣΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ/ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΣΤΟ 23% ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 1. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ , , ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΜIS ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ Ε ΣΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ/ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΣΤΟ 23% ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 1. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ , , ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , Τέρµα Οδού Υγείας & Μεσογείων - ΑΘΗΝΑ ( Σταθµός Μετρό Εθνική Άµυνα ) - Τ.Κ ΤΗΛ : Fax:

13 ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜIS ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ Ε ΣΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ/ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΩΝ 1. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΣΤΟ 23% ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ , , ΚΡΗΤΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜIS ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ Ε ΣΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ/ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΣΤΟ 23% ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 1. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ , , ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜIS ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ Ε ΣΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ/ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΣΤΟ 23% ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 1. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ , , ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,

14 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜIS ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ Ε ΣΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ/ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΣΤΟ 23% ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 1. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ , , ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜIS ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ Ε ΣΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ/ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΣΤΟ 23% ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 1. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ , , ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜIS ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ Ε ΣΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ/ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΣΤΟ 23% ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 1. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ , , ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Π-270. Fax : 2132143256 www.ekab.gr 18/1/2013 22/1/2013 30/Α/14-12-2005) ΤΗΛ : 210.74.60.000 - Fax: 210 7460222

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Π-270. Fax : 2132143256 www.ekab.gr 18/1/2013 22/1/2013 30/Α/14-12-2005) ΤΗΛ : 210.74.60.000 - Fax: 210 7460222 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠ.. ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα 10-1-2013 /νση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προµηθειών Αριθµ. ιακήρυξης 1/2013 Τέρµα Οδού Υγείας & Μεσογείων,

Διαβάστε περισσότερα

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02/06/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αρ. Πρωτ.11/07/497/1093F ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 27/12/2010 Αρ. Πρωτ.:41031 Αριθ. Διακήρυξης: 71/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.78/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.78/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - 1 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014 Eπαναληπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46904Μ-ΘΒ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.Π.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Ε-MAIL : gnaprom@yahoo.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11053/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 2741020529 Αριθ. Πρωτ. 17114

Fax : 2741020529 Αριθ. Πρωτ. 17114 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ CPV 90910000-9, 90911200-8 & 90600000-3

ΚΩ ΙΚΟΣ CPV 90910000-9, 90911200-8 & 90600000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 6282 / 15-5-2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 2 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ. 72/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ. 72/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 10-02-2014 Aρ.Πρωτ.: 3894 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395

Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 12-11-12 Aρ.Πρωτ.: 26933 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 32403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Πληροφορίες : Μ. ΝΙΚΑ Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 Email: mnika@chaniahospital.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2014

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Απόστολος Τοπολίγκας Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Σ/296/2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Σ/296/2014 Α Α: 7Α Ξ4690ΒΝ-093 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 19/6/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ Α ΑΜ: 14PROC002130737 2014-06-26 Ταχ. /νση: Τέρµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα