ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 35/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις νομικές προτάσεις για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013 (2012/C 35/01) Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 16, Έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7 και 8, Έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 1 ), Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 2 ), Έχοντας υπόψη το αίτημα γνωμοδότησης το οποίο υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ 1. Στις 12 Οκτωβρίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε τις ακόλουθες προτάσεις (στο εξής: οι προτάσεις) σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (στο εξής: η «ΚΓΠ») μετά το 2013, οι οποίες διαβιβάσθηκαν αυθημερόν στον ΕΕΠΔ για γνωμοδότηση: πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στο εξής: ο «κανονισμός για τις άμεσες ενισχύσεις») ( 3 ), πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (στο εξής: ο «κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ») ( 4 ), ( 1 ) ΕΕ L 281 της , σ. 31. ( 2 ) ΕΕ L 8 της , σ. 1. ( 3 ) COM(2011) 625 τελικό. ( 4 ) COM(2011) 626 τελικό.

2 C 35/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (στο εξής: ο «κανονισμός για την αγροτική ανάπτυξη») ( 5 ), πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (στο εξής: ο «οριζόντιος κανονισμός») ( 6 ), πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων ( 7 ), πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013 ( 8 ), πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και τη στήριξη στους αμπελοκαλλιεργητές ( 9 ). 2. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ζήτησε επίσημα τη γνώμη του καθώς και για το γεγονός ότι στην παρούσα γνωμοδότηση παραπέμπουν τα προτεινόμενα προοίμια του κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις, του κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ, του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη και του οριζόντιου κανονισμού Στόχοι των προτάσεων και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 3. Στόχος των προτάσεων είναι η παροχή ενός πλαισίου για 1) βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, 2) βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για την κλιματική αλλαγή, και 3) ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό, θεσπίζουν αρκετά επιμέρους καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς καθώς και άλλα μέτρα για την τόνωση της γεωργικής και της αγροτικής ανάπτυξης. 4. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, διεξάγεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται κυρίως με τους δικαιούχους ενισχύσεων αλλά και με τρίτους σε διάφορα στάδια (επεξεργασία αιτήσεων ενίσχυσης, εξασφάλιση της διαφάνειας των πληρωμών, έλεγχος και καταπολέμηση της απάτης κ.λπ.). Παρότι το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας διεξάγεται από τα κράτη μέλη και με ευθύνη των κρατών μελών, η Επιτροπή έχει δυνατότητα πρόσβασης στα περισσότερα από τα δεδομένα αυτά. Οι δικαιούχοι, ενίοτε δε και τρίτοι π.χ. για τον σκοπό των ελέγχων καταπολέμησης της απάτης, οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές Στόχος της γνωμοδότησης του ΕΕΠΔ 5. Η σημασία της προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο της ΚΓΠ αναδείχθηκε από το Δικαστήριο στην απόφασή του στην υπόθεση Schecke, με την οποία ακύρωσε νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη δημοσίευση ονομάτων δικαιούχων γεωργικών ταμείων ( 10 ). Ο ΕΕΠΔ γνωρίζει ότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν υπάρχουν πτυχές της προστασίας δεδομένων στο επίκεντρο των προτάσεων. Ωστόσο, στον βαθμό που οι προτάσεις σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να διατυπωθούν σχετικές παρατηρήσεις. 6. Στόχος της παρούσας γνωμοδότησης δεν είναι να αναλυθεί το σύνολο των προτάσεων, αλλά να παρασχεθούν στοιχεία και καθοδήγηση για τον σχεδιασμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται για τη διαχείριση της ΚΓΠ κατά τρόπο που να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων και, ταυτόχρονα, να διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση των ενισχύσεων, την πρόληψη και την έρευνα της απάτης, καθώς και τη διαφάνεια και τη λογοδοσία όσον αφορά τις δαπάνες. ( 5 ) COM(2011) 627 τελικό. ( 6 ) COM(2011) 628 τελικό. ( 7 ) COM(2011) 629 τελικό. ( 8 ) COM(2011) 630 τελικό. ( 9 ) COM(2011) 631 τελικό. ( 10 ) Δικαστήριο, 9 Νοεμβρίου 2010, Volker und Markus Schecke, C-92/09 και C-93/09.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 35/3 7. Για τον σκοπό αυτόν, η παρούσα γνωμοδότηση διαρθρώνεται σε δύο μέρη: ένα πρώτο, γενικότερο, μέρος το οποίο περιλαμβάνει ανάλυση και συστάσεις που αφορούν τις περισσότερες προτάσεις. Πρόκειται κυρίως για παρατηρήσεις που αφορούν τις ανατιθέμενες και τις εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες περιέχονται σε αρκετές προτάσεις ( 11 ) και διατυπώνονται συστάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται σε αυτές. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2.1. Γενικές παρατηρήσεις 8. Όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, οι περισσότερες εργασίες επεξεργασίας εκτελούνται από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε πλήθος περιπτώσεων. Ως εκ τούτου, ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο προοίμιο των σχετικών προτάσεων περιλαμβάνονται αναφορές στην εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ( 12 ). 9. Σε γενικές γραμμές, ο ΕΕΠΔ παρατηρεί ότι πολλά καίριας σημασίας ζητήματα στην προστασία των δεδομένων δεν περιλαμβάνονται στις παρούσες προτάσεις, αλλά ρυθμίζονται μέσω εκτελεστικών ή κατ εξουσιοδότηση πράξεων. Η παρατήρηση αυτή αφορά, για παράδειγμα, τα μέτρα που πρόκειται να εκδοθούν σχετικά με την παρακολούθηση των ενισχύσεων, τη θέσπιση συστημάτων ΤΠ, τις διαβιβάσεις πληροφοριών σε τρίτες χώρες και τους επιτόπιους ελέγχους ( 13 ). 10. Το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ θέτει τις προϋποθέσεις για την άσκηση ανατιθέμενων εξουσιών από την Επιτροπή. Στην Επιτροπή μπορεί να ανατεθεί η εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων οι οποίες «συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης». Επίσης, οι νομοθετικές πράξεις πρέπει να οριοθετούν σαφώς «τους στόχους, το περιεχόμενο, την έκταση και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης». Όσον αφορά τις εκτελεστικές εξουσίες, το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι αυτές μπορούν να ανατεθούν στην Επιτροπή όταν «απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης». Διασφαλίζεται εξάλλου η άσκηση του προσήκοντος ελέγχου από τα κράτη μέλη. 11. Ο ΕΕΠΔ φρονεί ότι οι κεντρικές πτυχές της επεξεργασίας που προβλέπεται στις προτάσεις και οι αναγκαίες εγγυήσεις της προστασίας των δεδομένων δεν μπορούν να θεωρηθούν «μη ουσιώδη στοιχεία». Επομένως, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να ρυθμίζονται ήδη στα κύρια νομοθετικά κείμενα, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου ( 14 ): Πρέπει να αναφέρεται ρητώς ο συγκεκριμένος σκοπός κάθε πράξης επεξεργασίας. Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά τη δημοσίευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες. Οι κατηγορίες δεδομένων που θα υποβληθούν σε επεξεργασία πρέπει να προβλέπονται και να προσδιορίζονται, επειδή, σε πολλές περιπτώσεις, το πεδίο της επεξεργασίας παραμένει ασαφές ( 15 ). Τα δικαιώματα πρόσβασης πρέπει να αποσαφηνισθούν, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση της Επιτροπής στα δεδομένα. Συναφώς, πρέπει να προσδιορίζεται ότι η Επιτροπή μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνον όταν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο, π.χ. για σκοπούς ελέγχου. Πρέπει να προβλέπονται μέγιστες περίοδοι διατήρησης, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις στις προτάσεις προβλέπονται μόνον ελάχιστες περίοδοι διατήρησης ( 16 ). ( 11 ) Πολλές από τις διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται ήδη στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. ( 12 ) COM(2011) 625 τελικό: αιτιολογική σκέψη 42, COM(2011) 626 τελικό: αιτιολογική σκέψη 137, COM(2011) 627 τελικό: αιτιολογική σκέψη 67, COM(2011) 628 τελικό: αιτιολογική σκέψη 69. ( 13 ) Βλ., μεταξύ άλλων, άρθρο 157 του κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ, τίτλος VII (Παρακολούθηση και αξιολόγηση), άρθρα 78 και 92 του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και τα άρθρα 21-23, και τον τίτλο V, κεφάλαια II και III του οριζόντιου κανονισμού. ( 14 ) Βλ. επίσης γνωμοδότηση ΕΕΠΔ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 89/666/ΕΟΚ, 2005/56/ΕΚ και 2009/101/ΕΚ όσον αφορά τη διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων καθώς και των μητρώων εταιρειών (ΕΕ C 220 της , σ. 1), παράγραφος 3.2 γνωμοδότηση ΕΕΠΔ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ C 216 της , σ. 9), παράγραφοι 13, 28 και 30 γνωμοδότηση ΕΕΠΔ επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας, παράγραφοι 7, 12 και 13. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση ( 15 ) Βλ., μεταξύ άλλων, άρθρα 77 και 92 του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη. ( 16 ) Βλ. άρθρο 70 παράγραφος 1 και άρθρο 72 παράγραφος 2 του οριζόντιου κανονισμού.

4 C 35/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρέπει να προσδιορίζονται τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης. Μολονότι οι δικαιούχοι μπορεί να γνωρίζουν ότι τα δεδομένα που τους αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι τρίτοι πρέπει επίσης να ενημερώνονται κατάλληλα ότι τα δεδομένα τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ελέγχου. Το πεδίο και ο σκοπός των διαβιβάσεων σε τρίτες χώρες πρέπει να ορίζονται και να συνάδουν με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 25 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/ Αφού προσδιορισθούν τα ως άνω στοιχεία στις κύριες νομοθετικές πράξεις, μπορούν να εκδοθούν κατ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις για τη λεπτομερέστερη εφαρμογή των συγκεκριμένων εγγυήσεων. Ο ΕΕΠΔ αναμένει ότι θα ζητηθεί η γνώμη του σχετικά με τις εκτελεστικές και τις κατ εξουσιοδότηση πράξεις που εξετάζουν θέματα τα οποία άπτονται της προστασίας των δεδομένων. 13. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία δεδομένα τα οποία σχετίζονται με αδικήματα ή υπόνοιες τέλεσης αδικημάτων (π.χ. σε σχέση με απάτη). Καθώς η εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προβλέπει ειδική προστασία των εν λόγω δεδομένων ( 17 ), ενδέχεται να απαιτείται προηγούμενος έλεγχος από τις αρμόδιες εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων ή τον ΕΕΠΔ ( 18 ). 14. Τέλος, πρέπει να προβλέπεται η λήψη μέτρων ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και συστήματα. Οι αρχές της λογοδοσίας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη Ειδικές παρατηρήσεις Περιορισμός σκοπού και πεδίο επεξεργασίας 15. Το άρθρο 157 του κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ αναθέτει στην Επιτροπή την έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξεων όσον αφορά τις απαιτήσεις κοινοποίησης για διάφορους σκοπούς (όπως εξασφάλιση της διαφάνειας στην αγορά, έλεγχο των μέτρων της ΚΓΠ ή εφαρμογή διεθνών συμφωνιών) ( 19 ) λαμβάνοντας «υπόψη [τις] ανάγκες σε δεδομένα και [τις] συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων» ( 20 ). Ο ΕΕΠΔ συνιστά να προσδιορίζεται στην παρούσα διάταξη ποιες πηγές δεδομένων πρόκειται να χρησιμοποιούνται και για ποιους συγκεκριμένους σκοπούς. Συναφώς, ο ΕΕΠΔ επιθυμεί να υπενθυμίσει τον κίνδυνο η διασύνδεση βάσεων δεδομένων να αντίκειται στην αρχή του περιορισμού του σκοπού ( 21 ), σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν πρέπει να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία καθ οιονδήποτε τρόπο ο οποίος δεν συμβιβάζεται με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ( 22 ). ( 17 ) Άρθρο 10 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και άρθρο 8 παράγραφος 5 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. ( 18 ) Άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και άρθρο 20 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. ( 19 ) Οι σκοποί των απαιτήσεων κοινοποίησης είναι οι ακόλουθοι: «εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, παρακολούθηση, ανάλυση και διαχείριση της αγοράς γεωργικών προϊόντων, εξασφάλιση διαφάνειας στην αγορά, ορθή λειτουργία των μέτρων της ΚΓΠ, έλεγχο, παρακολούθηση, αξιολόγηση και λογιστικό έλεγχο των μέτρων της ΚΓΠ, εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων κοινοποίησης στο πλαίσιο των εν λόγω συμφωνιών» (βλ. άρθρο 157 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο). ( 20 ) Η ανταλλαγή πληροφοριών για παρόμοιους σκοπούς προβλέπεται ήδη στην ισχύουσα νομοθεσία [βλ., για παράδειγμα, άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (στο εξής: ο «κανονισμός για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ») (ΕΕ L 209 της , σ. 1) και άρθρο 192 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 299 της , σ. 1)]. ( 21 ) Βλ. επίσης γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [COM(2005) 230 τελικό], πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [COM(2005) 236 τελικό] και πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων [COM(2005) 237 τελικό] (ΕΕ C 91 της , σ. 38), ιδίως παράγραφο 10 γνωμοδότηση ΕΕΠΔ σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Επισκόπηση της διαχείρισης των πληροφοριών στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ιδίως παράγραφοι παρατηρήσεις ΕΕΠΔ στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων της 10ης Μαρτίου Όλα τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση ( 22 ) Βλ. άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, καθώς και τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 35/5 16. Τα άρθρα 74 και 77 του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη θεσπίζουν ένα σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, το οποίο εκπονείται «σε συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών» για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου ενός ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών. Το σύστημα συνεπάγεται την επεξεργασία «των βασικών χαρακτηριστικών του δικαιούχου και του έργου», τα οποία παρέχονται από τους ίδιους τους δικαιούχους (άρθρο 78). Η διάταξη πρέπει ρητώς να διαλαμβάνει εάν αυτά τα «κύρια στοιχεία» περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Εξάλλου, πρέπει να καθορίζονται οι κατηγορίες δεδομένων που πρόκειται να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να ζητηθεί η γνώμη του ΕΕΠΔ για τις εκτελεστικές πράξεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο Επιπλέον, το άρθρο 92 της ίδιας πρότασης προβλέπει τη θέσπιση ενός νέου συστήματος πληροφοριών από την «Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη» για την ασφαλή ανταλλαγή «δεδομένων κοινού ενδιαφέροντος». Ο ορισμός των κατηγοριών δεδομένων που πρόκειται να αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγής είναι υπερβολικά ευρύς και πρέπει να περιορισθεί στην περίπτωση που πρόκειται να διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με χρήση του συγκεκριμένου συστήματος. Επιπροσθέτως, πρέπει να αποσαφηνισθεί η σχέση μεταξύ του άρθρου 77 και του άρθρου 92, καθώς δεν είναι σαφές κατά πόσον έχουν τον ίδιο σκοπό και το ίδιο πεδίο εφαρμογής. 18. Στην αιτιολογική σκέψη 40 του οριζόντιου κανονισμού αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ( 23 ) για ορισμένες πληρωμές και ότι θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη «να χρησιμοποιούν το εν λόγω ολοκληρωμένο σύστημα και για άλλα ενωσιακά καθεστώτα στήριξης» «για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παρακολούθησης της ενωσιακής στήριξης». Η διάταξη αυτή πρέπει να αποσαφηνισθεί, ιδίως εάν δεν αφορά μόνον την αξιοποίηση συνεργιών όσον αφορά τις υποδομές, αλλά και τη χρήση πληροφοριών που αποθηκεύονται σε αυτές για τον σκοπό της παρακολούθησης άλλων καθεστώτων στήριξης. 19. Σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του οριζόντιου κανονισμού, οι αιτήσεις ενίσχυσης περιλαμβάνουν, εκτός από τα αγροτεμάχια και τα δικαιώματα ενίσχυσης, «οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ή απαιτείται για την εφαρμογή της σχετικής τομεακής γεωργικής νομοθεσίας ή από το σχετικό κράτος μέλος» ( 24 ). Εάν οι πληροφορίες αυτές πρόκειται να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να προσδιορίζονται οι κατηγορίες των απαιτούμενων δεδομένων. Δικαιώματα πρόσβασης 20. Ο οριζόντιος κανονισμός ιδρύει ορισμένους οργανισμούς για την πρακτική εφαρμογή της ΚΓΠ και οριοθετεί τα καθήκοντά τους (άρθρα 7 έως 15). Για την Επιτροπή, προβλέπονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες (τίτλοι IV-VII): θα έχει δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα που επεξεργάζονται οι εν λόγω οργανισμοί για σκοπούς ελέγχου (συγκεκριμένων πληρωμών και δικαιούχων) ( 25 ), θα έχει επίσης δυνατότητα πρόσβασης στα περισσότερα από τα εν λόγω δεδομένα για τη γενική αξιολόγηση των μέτρων ( 26 ). 21. Το πρώτο καθήκον που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο θα περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ, για το δεύτερο καθήκον, δεν υπάρχει κατά τα φαινόμενα αναγκαιότητα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η γενική αξιολόγηση των μέτρων μπορεί να διενεργηθεί επίσης βάσει συνολικών ή ανωνυμοποιημένων δεδομένων. Εάν η Επιτροπή δεν παράσχει κατάλληλη αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο συγκεκριμένο πλαίσιο, πρέπει να αποσαφηνίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να παρέχονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Επιτροπή για τον σκοπό της γενικής αξιολόγησης των μέτρων. ( 23 ) Θεσπίσθηκε ήδη βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 30 της , σ. 16) (στο εξής: ο «κανονισμός για τις άμεσες ενισχύσεις»). ( 24 ) Το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις περιέχει παρόμοια διατύπωση. ( 25 ) Το άρθρο 36 του κανονισμού για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ προβλέπει ήδη την ανταλλαγή δεδομένων για παρόμοιους σκοπούς. ( 26 ) Βλ. άρθρο 110.

6 C 35/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα άρθρα 49 έως 52 και 61 έως 63 του οριζόντιου κανονισμού θεσπίζουν τους κανόνες για τους επιτόπιους ελέγχους ( 27 ). Η πρόταση αναφέρει ότι αυτοί διενεργούνται κυρίως από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά κατ οίκον επισκέψεις ή επίσημες ανακρίσεις ατόμων, όμως η Επιτροπή θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που εξασφαλίζονται κατ αυτόν τον τρόπο. Στο σημείο αυτό, ο νομοθέτης πρέπει να προσδιορίζει ότι η Επιτροπή θα έχει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα μόνον όταν αυτό απαιτείται για σκοπούς ελέγχου. Πρέπει επίσης να προσδιορίζονται οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις οποίες θα έχει πρόσβαση η Επιτροπή. 23. Για τον σκοπό της παρακολούθησης της ενίσχυσης, ο οριζόντιος κανονισμός θεσπίζει ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ( 28 ) (άρθρα 68-78), το οποίο αποτελείται από διάφορες βάσεις δεδομένων: ηλεκτρονική βάση δεδομένων (άρθρο 70), σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (άρθρο 71), σύστημα για τον προσδιορισμό και την καταγραφή των δικαιωμάτων ενίσχυσης (άρθρο 72), αιτήσεις ενίσχυσης (άρθρο 73). 24. Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων περιλαμβάνει μία βάση δεδομένων ανά κράτος μέλος (και, προαιρετικά, αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων στο εσωτερικό τους). Η βάση δεδομένων καταγράφει τα δεδομένα που προκύπτουν για κάθε δικαιούχο από τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις αιτήσεις πληρωμής. Δεδομένου ότι μπορεί να μην είναι απαραίτητα για σκοπούς ελέγχου όλα τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αιτήσεων ενίσχυσης, πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο δυνατοτήτων ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα. 25. Η πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου δεν ρυθμίζεται ρητώς. Όπως και για τους επιτόπιους ελέγχους, ο ΕΕΠΔ συνιστά στον νομοθέτη να θεσπίσει σαφώς οριοθετημένους κανόνες για την πρόσβαση στο εν λόγω σύστημα. 26. Όσον αφορά τους ελέγχους, ο οριζόντιος κανονισμός προβλέπει τον έλεγχο εμπορικών εγγράφων, περιλαμβανομένων εκείνων τρίτων (άρθρα 79-88) ( 29 ). Τα εν λόγω έγγραφα μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τρίτοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν τα εμπορικά τους έγγραφα πρέπει να προσδιορίζονται στην πράξη ( 30 ). 27. Το άρθρο 87 της ίδιας πρότασης προβλέπει ότι οι υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν πρόσβαση στο σύνολο των εγγράφων που «καταρτίζονται ενόψει ή κατόπιν των ελέγχων» «σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές νομοθετικές διατάξεις». Ο κανόνας αυτός ισχύει τόσο σε περιπτώσεις στις οποίες οι υπάλληλοι της Επιτροπής ενδέχεται να συμμετέχουν στον έλεγχο (παράγραφος 2) όσο και σε περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος περιορίζει ορισμένες πράξεις αποκλειστικά για υπαλλήλους ειδικά οριζόμενους από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος (παράγραφος 4). Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα μόνον όταν αυτό είναι αναγκαίο (δηλαδή για σκοπούς ελέγχου), ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες το εθνικό δίκαιο μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση για άλλους σκοπούς. Ο ΕΕΠΔ παροτρύνει τον νομοθέτη να εισαγάγει στο κείμενο διευκρινίσεις σχετικές προς τον σκοπό αυτόν. ( 27 ) Επιτόπιοι έλεγχοι έχουν ήδη θεσπισθεί από την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. άρθρα 36 και 37 του κανονισμού για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ). ( 28 ) Παρόμοιο με το σύστημα που έχει ήδη θεσπισθεί από το άρθρο 14 του κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις. ( 29 ) Ο έλεγχος εμπορικών εγγράφων, περιλαμβανομένων εμπορικών εγγράφων τρίτων, και η πρόσβαση της Επιτροπής σε αυτά προβλέπονται ήδη στην ισχύουσα νομοθεσία [βλ., για παράδειγμα, άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2008, περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 143 της , σ. 1)]. ( 30 ) Βλ. επίσης γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 19ης Απριλίου 2011 σχετικά με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ C 216 της , σ. 9), ιδίως παράγραφος 32, διαθέσιμη στη διεύθυνση

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 35/7 28. Σύμφωνα με το άρθρο 102 του οριζόντιου κανονισμού, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή ορισμένες κατηγορίες στοιχείων, δηλώσεων και εγγράφων. Αυτά περιλαμβάνουν επίσης «σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και των ελέγχων που διενεργήθηκαν» [άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο γ) περίπτωση v)]. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προσδιορίζεται ότι δεν θα περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις εν λόγω συνόψεις ή, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία, πρέπει να προσδιορίζεται ο σκοπός για τον οποίο πρέπει να ανακοινωθούν. Περίοδοι διατήρησης 29. Το άρθρο 70 παράγραφος 1 του οριζόντιου κανονισμού ορίζει ότι η ηλεκτρονική βάση δεδομένων επιτρέπει πρόσβαση, «μέσω της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους», σε δεδομένα από το 2000 και μετά και επιτρέπει «άμεση και απευθείας πρόσβαση» στα δεδομένα που σχετίζονται με τα πέντε συνεχόμενα προηγούμενα έτη ( 31 ). 30. Το σύστημα για τον προσδιορισμό και την καταγραφή των δικαιωμάτων ενίσχυσης επιτρέπει «επαλήθευση των δικαιωμάτων και διασταυρωτικούς ελέγχους για τις αιτήσεις ενίσχυσης και το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων». Το άρθρο 72 παράγραφος 2 του οριζόντιου κανονισμού ορίζει ότι τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για διάστημα «τουλάχιστον» τεσσάρων ετών ( 32 ). 31. Σε σχέση με τα δύο αυτά συστήματα, ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, οι οποίες ορίζουν ότι τα δεδομένα δεν πρέπει να διατηρούνται με μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των προσώπων στα οποία αναφέρονται για περίοδο η οποία υπερβαίνει την απαιτούμενη για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ορίζονται μέγιστες περίοδοι διατήρησης και όχι απλώς ελάχιστες περίοδοι διατήρησης. Διεθνείς διαβιβάσεις 32. Το άρθρο 157 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ ορίζει ότι τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς. Ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζει ότι η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες οι οποίες δεν προβλέπουν επαρκή προστασία μπορεί να δικαιολογείται μόνον κατά περίπτωση, εάν τυγχάνει εφαρμογής οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις του άρθρου 26 της οδηγίας 95/46/ΕΚ ή του άρθρου 9 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (για παράδειγμα, εάν η διαβίβαση είναι αναγκαία ή επιβάλλεται εκ του νόμου για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος). 33. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να προσδιορίζεται ο συγκεκριμένος σκοπός της διαβίβασης (π.χ., η εφαρμογή διεθνών συμφωνιών) ( 33 ). Οι σχετικές διεθνείς συμφωνίες πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Επιπλέον, εάν τα δεδομένα πρόκειται να διαβιβασθούν από την Επιτροπή, η διαβίβαση πρέπει να υπόκειται στην έγκριση του ΕΕΠΔ ( 34 ). Δημοσίευση πληροφοριών 34. Στην αιτιολογική σκέψη 70 του οριζόντιου κανονισμού καθώς και στην αιτιολογική έκθεση των προτάσεων αναφέρεται ότι τελούν υπό επεξεργασία νέοι κανόνες σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν τους δικαιούχους, «λαμβανομένων υπόψη των αντιρρήσεων που διατύπωσε το Δικαστήριο» στην απόφασή του στην υπόθεση Schecke ( 35 ). 35. Ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζει ότι οι κανόνες για τη δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν τους δικαιούχους πρέπει να συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας. Όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο ( 36 ), πρέπει να επιτευχθεί ισόρροπη στάθμιση μεταξύ, αφενός, του συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εγγύηση διαφάνειας των ενεργειών της και για χρηστή διαχείριση των δημοσίων πόρων και, αφετέρου, της προσβολής του δικαιώματος των ενδιαφερόμενων δικαιούχων στον σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής, εν γένει, και στην προστασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα. ( 31 ) Όπως ήδη αναφέρεται στο άρθρο 16 του κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις. ( 32 ) Το άρθρο 18 του κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις περιέχει παρεμφερή διατύπωση. ( 33 ) Το άρθρο 157 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ περιλαμβάνει απαρίθμηση σκοπών για την ανακοίνωση πληροφοριών στην Επιτροπή, αλλά δεν προσδιορίζει για ποιους από τους σκοπούς αυτούς μπορούν να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. ( 34 ) Άρθρο 9 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. ( 35 ) Δικαστήριο, 9 Νοεμβρίου 2010, Volker und Markus Schecke and Eifert, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-92/09 και C-93/09. ( 36 ) Δικαστήριο, Schecke, σκέψεις

8 C 35/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η υποχρέωση αυτή ισχύει επίσης όσον αφορά το άρθρο 157 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ, σύμφωνα με το οποίο τα δεδομένα μπορούν να δημοσιεύονται «με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων και του έννομου συμφέροντος των επιχειρήσεων για την προστασία του επιχειρηματικού τους απορρήτου». Το άρθρο 157 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και το άρθρο 157 παράγραφος 3 στοιχείο γ) αναθέτουν στην Επιτροπή την έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξεων σχετικά με «τους όρους και τα μέσα δημοσίευσης των πληροφοριών» και εκτελεστικών πράξεων σχετικά με τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες οι πληροφορίες και τα έγγραφα τίθενται στη διάθεση του κοινού. 37. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η δημοσίευση πληροφοριών και εγγράφων τελεί υπό την επιφύλαξη της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, ουσιώδη στοιχεία, όπως ο σκοπός της δημοσίευσης καθώς και οι κατηγορίες δεδομένων που πρόκειται να δημοσιεύονται, πρέπει να προσδιορίζονται στις προτάσεις και όχι μέσω εκτελεστικών ή κατ εξουσιοδότηση πράξεων. Δικαιώματα προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 38. Τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να προσδιορίζονται, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης και το δικαίωμα πρόσβασης. Η υποχρέωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά το άρθρο 81 του οριζόντιου κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο εμπορικά έγγραφα δικαιούχων, αλλά και προμηθευτών, πελατών, μεταφορέων και άλλων τρίτων, μπορούν να υποβάλλονται σε έλεγχο. Μολονότι οι δικαιούχοι μπορεί να γνωρίζουν ότι τα δεδομένα που τους αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι τρίτοι πρέπει επίσης να ενημερώνονται κατάλληλα για το γεγονός ότι τα δεδομένα τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ελέγχου (π.χ. μέσω ειδοποίησης σχετικής με την ιδιωτική ζωή η οποία παρέχεται κατά τη συλλογή και μέσω πληροφοριών σε όλους τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και τα έγγραφα). Η υποχρέωση ενημέρωσης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, περιλαμβανομένων τρίτων, πρέπει να περιλαμβάνεται στις προτάσεις. Μέτρα ασφαλείας 39. Πρέπει να προβλέπονται μέτρα ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και τα συστήματα. Οι αρχές της λογοδοσίας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Κατάλογος των μέτρων ασφαλείας που θα εγκριθούν σε σχέση με τις εν λόγω ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και τα συστήματα μπορεί να θεσπισθεί τουλάχιστον μέσω κατ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων. Η πρόβλεψη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο ελέγχων μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με υπόνοιες τέλεσης αδικημάτων. 40. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για τις απαιτήσεις που θεσπίζει το άρθρο 103 του οριζόντιου κανονισμού όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο για τον έλεγχο κατά την έννοια των άρθρων του ίδιου κανονισμού. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 41. Ο ΕΕΠΔ φρονεί ότι οι βασικές πτυχές των πράξεων επεξεργασίας που προβλέπονται στις προτάσεις και οι αναγκαίες εγγυήσεις της προστασίας των δεδομένων πρέπει να ρυθμίζονται στις κύριες νομοθετικές πράξεις και όχι σε κατ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου: Ο συγκεκριμένος σκοπός κάθε πράξης επεξεργασίας πρέπει να αναφέρεται ρητώς στις προτάσεις, ιδίως όσον αφορά τη δημοσίευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις διεθνείς διαβιβάσεις. Πρέπει να προσδιορίζονται οι κατηγορίες δεδομένων που θα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον εάν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. Πρέπει να αποσαφηνίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης. Ειδικότερα, πρέπει να προσδιορίζεται ότι η Επιτροπή μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνον όταν αυτό είναι αναγκαίο, για παράδειγμα, για σκοπούς ελέγχου. Στις προτάσεις πρέπει να προβλέπονται μέγιστες περίοδοι διατήρησης. Τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να προσδιορίζονται, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν ενημερώνονται μόνον οι δικαιούχοι για την επεξεργασία των δεδομένων τους αλλά και οι τρίτοι. Ο συγκεκριμένος σκοπός και το πεδίο των διεθνών διαβιβάσεων πρέπει να περιορίζονται στο μέτρο του αναγκαίου και να προσδιορίζονται επαρκώς στις προτάσεις.

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 35/9 42. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας σε κατ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις. Ο ΕΕΠΔ αναμένει να ζητηθεί η γνώμη του συναφώς. 43. Επιπλέον, πρέπει να προβλέπονται μέτρα ασφαλείας τουλάχιστον από τις εκτελεστικές ή τις κατ εξουσιοδότηση πράξεις, ιδίως όσον αφορά τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και τα συστήματα. Οι αρχές της λογοδοσίας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη. 44. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία δεδομένα τα οποία σχετίζονται με αδικήματα ή υπόνοιες τέλεσης αδικημάτων (π.χ. σε σχέση με απάτη), ενδέχεται να απαιτείται προηγούμενος έλεγχος από τις αρμόδιες εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων ή τον ΕΕΠΔ. Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου Giovanni BUTTARELLI Αναπληρωτής Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 10.2.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 37/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.8.2016 COM(2016) 509 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

C 101/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 101/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.4.2011 Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 8.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 38/3 ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0901 C 13 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 56ο έτος 16 Ιανουαρίου 2013 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα III Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 22.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 216/9 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 26.7.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 244/15 ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της δέσμης νομοθετικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 15.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 192/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών

προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών C 35/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2012 Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τα θύματα εγκληματικών πράξεων, η οποία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

C 279/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 279/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 279/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.9.2011 Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος I. Εισαγωγή

Κατάλογος I. Εισαγωγή Κατάλογος 2010 I. Εισαγωγή Αυτός είναι η τέταρτος δημόσιος κατάλογος του ΕΕΠΔ ως συμβούλου σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και συναφή έγγραφα της ΕΕ. Λόγω της δημοσίευσης του προγράμματος εργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

(2007/C 91/03) Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 286,

(2007/C 91/03) Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 286, 26.4.2007 C 91/15 Γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 16,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 16, C 37/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.2.2012 Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 19.1.2008 C 14/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 36 final 2013/0014 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2014 EL L 300/57 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή του διαχωρισμού μεταξύ της λειτουργίας νομισματικής πολιτικής και της εποπτικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II P6_TA-PROV(2008)0448 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 524/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα εμπειρογνωμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 20.2.2009 EL C 42/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παράταση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ του Συμβουλίου με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 421 final 2011/0295 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 213/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2011 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» έχει χρηματοδοτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0226 (COD) 11703/16 STATIS 58 TRANS 323 CODEC 1163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Kατάλογος Ι. Εισαγωγή

Kατάλογος Ι. Εισαγωγή Kατάλογος 2009 Ι. Εισαγωγή Ο παρών είναι ο τρίτος δημόσιος κατάλογος του ΕΕΠΔ ως συμβούλου σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και συναφή έγγραφα. Δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2008 στον ιστότοπο www.edps.europa.eu.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 25.10.2008 C 270/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για την απόφαση της Επιτροπής, της

Διαβάστε περισσότερα