60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *"

Transcript

1 Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ, μugιοτόρwα. Άρώνειο ΛογοτεΧΥΙΧΟ επα.θλο (1976) Βρα.6ετο Έστίσ,ς Ν έσ,ς Σμόρνης (1977) * Μ1ΚΡΑΣΙΑ, ποιητικη oό",{jfoyi Βρα.6ετο 'Εστία.; Νέας Σμ.όρνης (1980) * ΜΝΉΜΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ.Σ 60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *

3 ~ < ~~ θ- ο Q.. Η ~ ~ t; < >οι ~ ;> ~ ~~ Η ~ =s ~O ::q Λ ;g ~ ~ ::> Ζ =s ~o Q.. ~ ο φ

4 ::ι: ~ ~ <t: Ε--< Η -< ο ~ ~ ~ ~ <...ι ~ ~ ~ ~ ~ ::Ξ ~ ~ == Ζ ~ -$='" θ- <:> α.. ι-' b t:! ~ χ ;> -$='" ι-' -ο ~ 't:! t:! ;; ~o Ο- Χ C> φ '" α 1-1 -< ι:q 1-1 ι:q Ο ~ 1-1 Ζ ~ ~ ~ Ο ~ '"

5 ~~~ Α ~_ ' J Πα.pά.δoσ~ς τov Έλλην~κoσ κλήρο\) σ.λλoc κα.ι κα.&rjικqν του κα.λοσ ποψ.ένr:ις ετυα.ι να. πα.ρωμινει μk τό 1tGi μ.υιο το\). Χρυσόστφος Σμόρνης;

6 Ζ. α ~ α.. > ο... Ζ α ~... ε::: > ::> ο ω ο ::> ο Σ.::> ο Ιι a. ο... ~.::> ο Il :; Φ ω ::> ο... -c? ο..(..( ::> ο c... -ο c σ ο > ω D '9 D Q. > Ο Φ -< :c

7 'Α φιερωση ' 'Ο λ ι r/ \,, ξ f, ~ ι αος, εν ας και αιωνιος, ερει 'η:; αι,",ιες των Ρ' Σ \, '\' \ ~, \ οασανων του. 'τις εκατονταοες φωνες του πονου γι']. \ ξ 'ζ \ \,"" - '(\ \ \ ' το ερρι W!J-IX και τον ιορωτα του!j-0l'l}'ou για το p~ζω!j-α των προσφuγων επιχεφοu!j-ε,!j-ε τις πενιχρε:;!j-ixc; όuνά!j-εις να ΠΟU!J-ε το λόγο!j-αζ. Ψάχνουμ-ε στα,\, \ λ ' σί(.οτεινα να φω,",ισouμε το συγκ ονιστικοτα,",ο γεγο- \ -, Κ \,, \)/ ι' νος της πορειας,",ους. αι μ-ονο 'to<'jott] την εννοια ε- \ \ Β Βλ' Μ ι Μ ι \,, χει το!j-lxpo ΟΙΟ ιο «VTJ!J-TJ ικρασιας») που αφιερωνεται σ' εκείνους που E!J-ELVΙXV και σ' έκείνouζ που συ- 'γ ΓΙ' \) Ι,,, νεχι~oυνε ως ση!j-ερα. την αντισταση..ους να επ(- ()ιώσου\'. Γ.Μ.Π.

8 ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ :i=: ΑΜΙΑ πόλη το\) κισμου δε.ν ίμνυ, 8Υί κε τόσο 5σο ή Νύφη της' Ιωνίας, ή Σμύρ. νυ). Ό ΔY)μfιτρ'ης Φωηάοης στο βιβλίο + του <ι Ένθυμ-ήματ(Χ» (τόμος Α', σ. 71), Wγράφε~ ά.νάμεσα σε &.λλα : «'Ο "ΟμΥ)ρος ~ όνομάζει τ~ν ΣμύρνΥ) «άλιγεννη» (θαλασσογεννημένυι) κ~ ό Ήρόδοτος λέε~ πως οι "Ιωνες εκτ~σαν τις πολι τειες τους κάτω ά.πο το καλύτερο κλίμα του κόσμοu που γνώρισε. 'Ο Στρά 'ζ πως Ι or,'''1 καιι, Α' λ -, εις -" Σ μυρνης " β ων ας τoν~ ε~ ωνες οι ~o α.νf "'" t 'λλ' ΤLμαxoνταν γι α.υτφ «ως περ~ κα. ιστης παρθ ενοω). ' ΣΙ' ε νομισμ'χ της αρχ.αιας ι uπαρχει ή επιύραφ~ «Σμύρνα πρώτη 'Ασίας κάλλε~ ι έθ 'l) λ' ι,, \ ' και μεγ Ύ»). φι οσοφος και ΡΥ)τορας f p~στει OΎjς Α 'Ιλ~oς, που Ύενν~θηκε στ~ B~θυνία το 125 π.χ. της δίνει τουτες έοω τις όνομιχσί::ς: «Γης "λ ΚΙ '~I 'Α 'C" \ Θ' αγα. μlχ- uκνων ωοη- ηοονος χσ.ρ'χ-" Ζ:ατρον ΈλλάΟος». ΟΙ τουρχοι τ~ν ελεγαν «Γχι.οuζελ '1 ι ι Γ \'1' Ο' Ρ ι ι " σμφ» και «XLIΧOUp σμφ»,. ι ωμιοι τ/ν 0',10 μ:χζαν «Φτωχ.ομάνα» κα~ «Νύμφη της 'IωνίlΧς». μo\)σ~ματα, το\) με λ ωποιη '8 ηχαν α.,ι πο Σ μυρνωυς ' 'Ο πoιητ~ς Γεώργιος BOντζlΧλίOης, που για τους Σμuρνωuς ηταν σαν ΤΟν Γεώργιο Δροσίνη -Ι ι 'Α λλ' Π' ι ~ \, η τον χι εα. αρασί,ο τραγοuου)σε στα πo~ηματά το\) τις όμoρφ~ες της ΣμUρνης. Πολλα πo~~

9 -12,,ι, Δ θ' Μ λ' χοσυν Θ ετες οπως ο ημοσ εν ης ανα ακης και ο Τ ι.μ..::;.αν -ο' οτ.ουλος παρτι τουρα, της - συν, θ εσυ,ς ' του, λιψ ι '~Ι ( 'Α' ανακα υ αμε προσφατα, επειuη η «ναμνυ,σις,. _ μυpνύjζ», τραγουοη '" 'Ο ηκε πο λ'" υ ως ΤΎ)ν κατocστρο- '" \, \) ι φύj, ocνηγραφουμε τους στιχους πρι') αρχισουμε τ~ οική μας ά.φήyησύj: «1ΙΗς στην κα:ρδιά: μ' α.γθiζοu', ε λo~λo6δ;α: χίλια: δσσ. χίλιες yauxe; ένθύμφες πo~ δεν τίς λιει "ή γ λωσσα: Μ' &'π' δλες οτιο χα:λύτερ'υ) &π' δλες πιο μεγιuη μια ξεπετα. δλόχcψyj της Σμuρνης τ' α.κρογιciλι, Σμύρνη πα.τρίδα. μου γλυκ:α χοφιτωμένη χώρα. γ:α. 'ια. σε σε 6γάλω α.πο το 'ιοϋ ποτ : δέ θά.λθει ή ιϊψιχ. Σα. ι α.στρο Υλυκοψώτιστο θα λciμπεις στην κοιρδιά: μ-:.iu π~ρηyop~α. στη θλίψη μοι> Υ.' έχπιδα. στην χcψά. μου", \ \ \ θ ι λ '''' β' ζ \ λ- Χ ωρι, νoc το ε ει κανεις, οια α οντας ~Ό π η- θος των' ΑπομVΎjμοvευμιf.των, που γρocφονται κocι ι, \ 1\1 ',»' \,υπωνονται απο 1\ ιχρασιατες, που υιχως την πε- ", \ ζ 'λ -, ριπετεια τους, και το ι.,εχει ισμα του novo\) τοuς δεν θα επιχειρουσαν ν' άρπocζουν την πέννα και. \ ',/. \,, β βλ', να κατocγροιψοuν τους καημους τους σε ι ια με \' 6 -, \ λ', ης οιποτρ πωες μνημες, που καμια φι; η στους

10 -13.1' ς..'" Ι...)1 \... r αιωνες οεν απεχoμύjσε, μας ερχεται στο νου ΎJ τερocσηα απλν. της Μικρασιαηκης Γης, τόσο ευφoρύjς, πλοιjσιας κι άγ~ασμένης κι ή σκ~x ΤΎJζ Ooc cχκoλoυθει και το μεγαλειο ΤΎJς θoc αlχμαλω 'ζ \ Ο'' '11 Ι, Ι \ τι ει και α εμπνεει οχ ι μοναχμ εχεινους τους Χ ρ~σηανoυς- ι " J :.'λλ ΎJνες που ' ζ' ΎJσανε εχει,, - α, λλ α ' xα~ \ \ '\.' \, ", 'θ' 'TC>'. παωια και τα εγγoν~α τους, που γεννύj ηχανε \ 'λ'θ,~\ λ ' 'Η στην ε ευ ερη πα,τριυα και μζγα ουργησαν. \ \, λ Ι θ\" "λ ' σχια κα~ τα μεγα εια της α εμ πνεουν ο ους τους, θ ' "λ,) Ι -, ι αν ρωποljς, ο ους τους αιωίες, στοιχειο αχατα \ θ 'λ \,, "~, "Ε λυτο και ρυ ος χαι ιστορια XαL ιοεα. ~ ρωτας,,,ι, Ι " λ 'ζ, πο\) (Υ.νοιγει τα φτερχ του και αγκα ια ει "fj\1 Ψυx.~. 'Α"Ίλ',\ \ 'Α ι 'Β Λ α. αυτα τα πoμνημoνευ~..ιατα, που κου, α - 'λ'~ \" '( λουν σης σε ιοες τους τ/ν αχοψ.ηί'η μνημη ως \ \ Ι λ ι - ~ ~, τις π~o μικρες της επί'ομερειες, μα.ς ο'.οασκουί \ 'Ο' \ β 'λ - Ι "" ι: ' τον 7'0 ο ενος ασα.νισμε'ιου αου που οεν ~εxναε'. κα.ι. το οραμα των μεγάλων χρόνων τοί) εθνους, \, 'λλ,\ \ λ ' τον τερα.στιο ε ηνικο και xριrττιανιxo πο ιτισμο \, '<' 'Ο " Ι \ 1\1 ' ι, λ που ανορω ΎJκε σ εκει'/ύj τη 1\ ιxρασιατιxύj α.π α ',f Ι, ) \ ( λ', 1 και οχι πα.ντα. κχτω απο ομα ες, εφηνικr:;ς συν - θ " 'β λ ι ι: ς. ι: ι, ηχες, μα. σαν χαρα. ι κα oτα~ιoo ~επερασε το, ι, λ \,, ζ, \ λ' αγριεμενο πε αγος και επε Ύjσε μεσα στο κ φα της βα.ρβαρότύjτας που το καλλιέργύjσε ένας χόσμος αζεrττoς xtxl τερατογεννημένος οπως ηταν ό τουρκος κατακτύjτ'ής, κακος xtxl ά.γνώμων, οπως 'β Ι β "Ε \" \ ολ οι οι α.ρ αροι. φερνε στο περα.σμα του τη \ ''<' \, Ι \ 'Ι: '<' ς. ι β ' ια, το σιοερο και τ/ φωτια., τον ε~ανoραπooισμo,, ζ 'ζ \' Υ λ \ \ " το ~ερι ωμα, τον ει;ισ αμισμο και γενικα. ":0 σκοτά~ι. 'E~ λ ι θ,ι... J Ι ( ζισ αμισ Ύjκα.ν στο περασμα. των αιωνων ε κατομμυρια, Ψ υχες, ι απ ( λ ω 'θ ηκε στον \ ε 'λλ ΎjνιχOτατo ', Ι:, \ \ ι: θ' Ι( fl ) \, ΤΟΠΟ Ύj ερύjμια και ο α.νατος. L ομως απο το

11 -14,'" < λ',ι, 'r., ι.,' σκοτιχο'. ο Ο".ος εφτocσε στα υψηλοτερα σκα"οπαηα τ~ς οημωυργίας, στο Υως οσο ποu u"στερα, 'λ \",, 'ΤΟ'! ZiΧτpαχυ ησα-ν στ 1)'1 εσχ χτη ταπει νωση και στην, κα-:αι:;τροφη., 'Η Μ ιχρασιιχτικη \ λ'λ α-ι απα 'Υ, ) \,ι'~...,, προοιωνι<."ονταν κα-ι απο την ιορυση των κομιτα -,, \ '191') ", των τω'l νεοτουρκων. α-:το το.1, c.ιταν η,oupκ,κη πολιηκη πρoσπαθε~ να. έκμεταλλευθε~ τη διαμάχη των βαλχ.αν~xων λαων και άποθρασυνεται καταλαμ β α.νοντας, την \ 'Α'" οριιχνουπο ' λ η χωρις " ματώσει ρουθουνι. Ή ΈλλάΟα. ~ε Οfλησε voc συγχρουσθεί: τότε με την 'Τ ουρχια.. ' Τ' ο ΤΞ: λ" ικο παρσιμο των - Σαραντα ' Έκκλησιων κα-ι της' Αοριανουπολης ειχε τρο,, Ι'", \ " λ \, Ι μ::;ρη επιοραση στον τουρκικο οχ ο που πιστεψε,;τι '" το χομι τα-το Ι Θ" α ΤΟ'! -rpocr'"uae: Γ.\ - α.πο " το \ β'" α/,το, \ \ ιι ι t:' ( λ ' ~O:.J το'ι ειχανε. π:::τ<χ<.,sι οι φα.υ οκρατες. ' \ \' \ \ Ι" < ( λλ 11 ' ΟΛυ πριν απ-ο τα γεγονοτα αυτα η ε ηνικύ).,.. \ '1',,,,, l,αικύj προοοευτικοτύ)τα και αντισταση κα--;αφερνει voc μη σβ~σει ~ λα.μπάδα της άγαθης ψuχης, που οεν '1'" σχεφτεται ΤΙΠ'JΤα., α "λλ"" ο απο το να. κρατησει, \, Ι, λ " θ ι \.ην ισορροπια., τον πο ιησμο, τη ΡΎ)σκεια, τη ι ", θ ι Δ ', '1' Υ λ ωσσα. και τον α.ν ρωπισμο. ιωγμοι επι σιωγμ(";)ν, κατα~[xiξ:ς, θάνατοι. «Κι ενας λόγος το\) ξεριζωμου των Χρισηανων άπο τις αίώνιες έστ[ες τους ηταν κα.ι το οη ό Χριστος λατρευετα.ι άπα \ τον λ θ " λ :χους ανα.<.,ιους "ζ να \" ακο ο') θ' ησουν...», α. γρα-,ι, "Α ι 'ι: Χ' Ο' ψει ο μερ~κανoς προ<.,ενος ορτον. ι χρωτια. 'iικο ἰ, " "" λ' εγομενοι, λ αο \ ι εκ λ ειuαν αφηα Και μα.ηα, έκατοντάοες χρόνια. κι 06τε μιoc φορ:χ στη μακρα.ιωνη,, οου '" λ εια ι \ Ι του - \ ορ, θ''1' οοο.:,ου ι- χρισηανισμου -, \ β β οε'! "", σηκωσαν το χερι να σταμα.τησουν Τ/'Ι <Χρ α.ρικύ) χιονοστιβάδα. Συλλογιζετσ.:ι κανεις καμιoc φορ&, ', - 1: Ι:" ',,. Ι:" καθ ως ο νους τ<χ<.,ιοευει, μηπως και ο οιαχωρι να

12 -15 σμος των ΈκχληcΗων ειχ: την εννο\ιχ της χ.α.λ,, \ λιέργειο:ς του πνεόμο:τος του Π Ι λ ιχτο\) εμπρος στο μο:ρτόριο του Χριστου. Ό συγγρο:φέο:ς Γιωργος Ρουμης, ι:ιδτ6πτης μχρτυρocς της θύ)ριωοίocς Τ(;)') τούρκικων όρaων γράφει σ' gvoc κείμενο (περ. (( Π ocνocθήναια» 1966 "Ε 'Ι", - \, Τ. 60,σ. 124) : «(νocς σετης ακουμπα την (7. poc '"," του πανω, στις 'λ' π oc,ες ενος " ι<κα λ OJtpooct- ' β ιoc... ρετου» 'Εγγλέζου ναίιτη, πυροβολζι καt πετυχαίyε~ στο κεφάλι εν αν που κολυμπουσε να σωθεί. τα μυαλα του ατυχου σκορπα.νζ κα~ το σημs:lο έκεινο γιoc μ~oc στιγμη κοκκινίζει. Ό Τσέτης μαζt μ.ε τον Έγγλέζο ξεσπουν σε γέλιoc» K:x~ μιoc &κόμη μαρτυρία ά.πο τ:ι β~βλίo του Δϊιμήτρη Ι. 'Αρχιγένη «Μαρτυρίες ά.πο τη Μικραrnατι.κ~ Κο.'Ταστροφή», σ. 21. ((Τ6ΤΞ: 8ίνΖΙ μια: βου, \, \ λ' "λ TLOC στο νερο κιχι κο υμποντα:; πηγ:χιπ; στο γα λ \ θ \'Ε \ Ρ' "Α λ' ΙΥ.Ο ωριή το «ρνεσ-τ ο:: ν αν ).. μoc π 'YJaLoccrE φώνc..ζε στους &ξιωμocτικι. υς xoct στους ναυτες Jtc,1), βλ', '" \, τονε επαυε ο:π το κ:χτoc~τρωμα κ χι τους πα..- \ Ι, " \.' \ rl ρακαλουσε νoc τονε π:χρουνε απανω. r υτοι ομως οι σκληρόκαρ80 Ι., χειρονομούσανε κα.~ του φωνά: "Κ" ζ ","', -,\ ανε νoc CPUS:L. εttε~οης εκs:ινος, πιασμ:\)()c στις 'λ''''" - l(,,, λ oc ι.σιοες τύjς lhγκqυρ:χς, επεμενε και πocρocκιχ ουι, \ \ ff λ' (, σε, τοτες αυτοι με ενα κου τουμ'. πανενιο σω, ) -, " ζ \, λύ)να το\) χυνανε απανω του εμα.ηστο Υερο...» (Μα.ρτυρίoc Γεωργίο\) ΤσουμΠιΧριώΤΎ)). ΜπροστOC ή μπλάβα x::xt ά.πάνθρωπη Οάλασσα.,,,(,,, 'λ '\.' " ι, 'Χπανω Ο καπνισμευος XOCL ανε πιοος ουριχνο;, πισω ~,~ Ι λ' ) \, Ι, \, οι ιχοηφαγες φ ογες κι ιχπο μεσoc κοκκινο\ ΙΧΠΟ τις " <:' ' -" '" ocvτocυγειες, CιΧιμονες μιιχς ιχποτροπoc~ης κοl\ocσης, 'Τ ' β'λ \ β β'" \ \ οι σετες κoc OC ιχ στα αρ 'Χτα 'Χτια, μ:: γυμνες Χ αντζάρες, όρμουσocν XlΧ.τOC κόματα, κιχι σφσζιχνε

13 -16 \, ι, ι" λ τους α νυπερ Χίιπ~στoυς, που y.oυρν~ασμενoι σαν τα πoυλ~α στην ΠΡOΛυμ~ία πεpίμενcιν τ/ σωτ:",ρία. 'Ο ' θ ~,( ) Ι, \ {,, \ )Ι, αν ρωπισμος, Ύ] αγαπη και ο χριστιανισμος ει χανε σραπ:::τευσ. ι ΚΧΙ xυρ~αρxησε το μαρτυριο '''\' Ι ΧΙ Ο,,-,ταυρος 'Α" λ' \', Ι \' λ α πρ,ν φτασουμε στα γεγον07α που συνθεσαν τον έξανοραποοισμο του έλληvικoυ μι.χ.ρα - Ι" \ θ λ \ σιατικου σίοιχειο1), ανιχνευοντας το πα ο oγ~κo Ιθ "Ι \ \;'-, \ \ πα ος και το μιιroς που οιιχχατεχει τον τουρκικο l! λ \ \ ( ~ ψ ι λ ι οχ ο ι<α~ τους αψα""οοι. ασμενgυς κα~ φι oχpύιμcι, Ιό "βλ' " Ι ), τους αγα eς οταν επουν την ευκινητη ευφυια τοϋ Χρι.στι.ανοϋ. τη δημloυργικ~ του πνo~, που "1\...,Ι (λ ι " \ αν και ραγιας, επcι.φνε ο ΟΖνα στα χεριcι του το έμπόρ~o, την παραγωγ"ή και γενιυ.ci. τον πλοuτο \ ικρασιας. 'Η τ - ης μεγυ. 'λ ης x,ca πα \)αρχαι.ας! Ι 1\1 ' παι Οεί'l. στ-η διάθ::συι του Χριστανου, ή ά.μoρφωo~α προνόμιο του τουρκου. Ό πλουτος στα χέρι.α τοί) Χριστ'ανοϋ, φτ6)χια στd:. τουρχ.οχώρια κι έκεί ό ι, 'β Ι ( \ «μπεης» κι ο στρατοκρατης ουτηγμενος ως τα ι ι \ ')1 ", ματ~α ιj-εσα στο xp1)σαφ~ επρεπε να. στρεφουν το μίσος άλλου για v.i κατατυραννοuνε και \ι' ά.πομυζουνε το άνιδεο πληθος φτά.νουνε να. δημ~oυpγ~σο')ν την ΙΟέα το\) πανισλα!.ησμου και άπο έχ.εί τη γενοκτονία ίου '1922.,ι Ας διαβά.σουμε τι πιστεuει ')'X μέλος τοί) «[ερου σωματείου του πανισλcιμισμoυ\). «'ΉΡeε ή ωρcι ν'ά.κούσετε κι έμας γ~α. λίγο. Το μίcος και ή ά.ποστροψη το\) Ίσλαμισμου προς την Ευρώπη εινocι ά.δυσώπητα. Μάθετε, Ευρωπα.ίοι έρευνητές. Για. μας δ Χριστιcιν6ς, εϊνα.ι τυφλός, στερημένος κά.θε ά.νθρώπινύ) άξωπ ρέπεια. 'Όσο περισσότεrο σας μελετουμε Ι ι λ { > Ι Ι (~ ι τοσο περισσοτερο π ατα~νει αναμεσα μαc Ύ) οια σταση. 'Η " θ ρα που,\, την ονομα 'ζ,::τ<; φανατισμο \ εχ

14 -17 \ \ \,, 'λ 'ζ \ θ \ 'λ θ ~ \ και για την οποια ε πι ετε πως α ε αττω ει με τ~ν ευρωπαϊκ~ μόρφωση αύξησε περισσότερο XIΧL στούς μαλλον φωτισμένους άπο έμας, ή :χθρα αύτ~ εγινε πιο &ναυκαία.-χουσε'έν Κιαζίμ». 'Έγραφε με ψευόώνυμο, ϊσως ΥιαΤL ντρέπονταν γι' αυτα που έγραφε. 'Ήταν g\ιας άπα τούς κυριότερους Νεότουρκους κι έχρ'υ)μάτισε ΝομάΡΧ'Υ)ς Χαλεπίου, βoυλευτ~ς Μαγν'Υ)σΙας (1912), άνηττρόεόρος στ~ν κεμαλικ~ ό' Boυλ~ κ.λπ., που θεωρε~ται «εις έκ των σοφοτέρων και Ικανοτέρων ',\ \ Ν' (βλ' λ ΟΥογραφων απο τους εοτουρκους». και Έμμ. Χ:Εμμανου'Υ)λΙόόι..ι, πλ'υ)ρεξουσίου 'Αθ'Υ)νων Πεφαιως tv τη ΔΙ των Έλλ~νων Συνελεύσει, πρώ'y)'l βουλευτοί) Σμύρν'Υ)ς XIΧL 'Αϊόινίου έν τύj ΌθωμανικΎj BoυλΎj' «τα τελευταια ετ'υ) της τουρκικης αυτοκρατορίας» (1924). Στο 'ίόιο βιβλιο ~ β'ζ \ \ \, β λ \ Ιλ σια α ουμε πως κατα τον α α κανικο πο εμο c: '1 ~ Ι Ι \ ~ Ο τουρκικος τυπος σ'υ)μοσιευει ΠOΙ'Y)ματiΧ και σι'υ), \ Ι \ «-Ι \ 'λ'~ \ γ'υ)ματα που μπορουσανε να σοσουν Τ'Υ)ν ε ΠΙσα πως «ή αισθrισις του καλο\) θα άνεπτυσσετο έπι τέ,\ \ λ'. Αλλ λ \ '" ους εις τον τουρκικον αον»..t1. iχ περι το τελος του βι βαλκανικου πολέμου gνας ΠOΙ'Y)τ~ς, \ 'Τ \ "Α \ Κ ~ \ ζ ~,,, απο το ουραν ο κκα ιουνσου του οποιου 'Υ) φυσιογνωμία. έπρόόιόε ϊχν'υ) μογγολικης καταγωγύjς έό,,:μοσιευσε ποίημα πού έλεγε άπάνω κάτω \ 'ζ- " -, «-'ξ Ο" «- \ τα ει.,'υ)ς: «απογονοι των ενσο ων υ'νων, παιοια του 'Αττίλα το\) ΤζενΚLς χα,) XIΧL το\) Ταμερλά ' ~'/;',,Ι νου, θ α σιαπραr;,ουμε τετοιες καταστροφες ωστε δ δόοιπόρος οταν βρεθε~ στα μέρη πού περά.σαμε θα όε~ γύρω XIΧL θα φωνάξει «τουρκοι περά. σανε άπα έόω». Αυτο το πνευμα. το\) μίσους XiΧL το\) φαναησμο;;, ή πανισλαμικ~ όπισθοόρόμηση και δ σοβινισμας όό~γ'y)σαν τον άγρικο λαο &ς τ~

15 -18 ' Κ ' Κ',Ι, \, Μ ικριχσιιχηκη ιχτιχστροφyj. α-ι υστεριχ α-πο. τοσα- χρόνια- ό τουρκος έμεινε ό ϊοιος. Ό Β. Η. Βογιιχτζόγλου στο βιβλ(ο του «Γειτονιες των,ι Α πιστων» γρά.φει για. το ξενοοοχείο που φιλοξενήθ"υ)κε «Το οωμάτιο μοι) στον Ικτον οροφο σ.φήνει τη θέoc ελεόθερ"υ) &ς το βάθος της θάλασσας. "Ενα πληθος ά.ντένες, OL πολόχρωμες τέντες, φοινικιές. Κ ι' \ \ λ 'ζ ~ ~ 1\ιf λ ι υστερα το π-ηχτο γoc α ιο των νερω\j. 'lπoc ω-',, \. 'β λ Θ' Τ', μεν α σεντονιoc με αμφι ο "Υ) κoc ΙΧΡΙΟΤ"Υ)τα. ο μπocνιο οιχως ",,' πα-ρα 'θ' upo ερε θ'ζ' ι ει εμεηκα,\, τ/ μuτyj... Στ' ά.λήθειιχ εινιχι κocταπλ"υ)κτικό. Το καθετι. εοω σε βεβocιώνει, πως δ,τι χ.αλά.ει μια. φορα. οεν ξocνocφτιαχνει..., Ρ ιχγισμενες 'λ' εκανε:;, β' ρuσe:ς που " σταζοuv ξyjλωμένιχ πλακάκια, μωσocϊκα. λ~γoιασμινα. Έκε(ν"Υ) ή έντονη oc'ίσθ"υ)σύ) της εγχ.α.τάλειψyjς, της πιχριχκμης κιχ Ι. της καχ.ογουστιας. ''Αν άνα.γκάζο, 'θ - "λ'''''' Τ \ ~) μα.ι να. τα. υμαμα.ι ο α. ετoυτiχ, εινα.ι γιαη οι ενι,ι rl (: " \, λ ι τυπωσεις αυτες, οπως ο ισχ.ιl)ς μου με α-κο ouθ'υ)σα.ν πα.ντου άργότερα. σ' δλες τι.ς πολιτειες που πέριχσα.». Όλόκλ"Υ)ρη ή εικόνα. της τουρκικης κα. κομοφια.ς, ΤοόΤΥ) ή τρα.γικη συμπα-ιγν(α. κα.ι. το τρα.γικο γέλιο του Χριστια.νικου κόσμου, cruvex(crtyjxe ώς τον τρομερο Σεπτέμβρ'Υ) του ξεριζωμοu. ΤΟ ώρocιότερο τμημα. του έλλ'υ)\jικου πλ"υ)θυσμου κατα-στράφ'υ)κε. " ΑφYjσε τούς ευφορους κά,μπους. τους ξα. \ \ \ \ β Ι,,\ κουστους ποτα.μους και τα ουνoc, τα χωρια κocι, λ - 1 \ 'θ ' \ \ τις πο ιτειες μι;; τα κocτακα αρoc σπιηα και ης ~ Ι αυ 'λ' ες. ΜΙ οχ.θ ος αιωνων. ι Κ" ocι τωρα ευωοιocσμενες ξαναγυριζει ό πρωτογοvισμcc; κocι. ή έγκocτάλειψyj. Σου ~ρχεται να φωνά,ξεις: «Toupxot περάσανε άπα εοώ». Διν χάνtται ποτε gvocς γενναίος, εύφυής, πολι

16 -19 τισμένος λαος οϋτε με την άναγκα:στικο έξισλα: μισμό, ουτε με τις σφαγες κα.ι τούς ξεριζωμούς. Δ " Ψ \,,\,...,, 'Α 'θ ',Ι)-, ~ εν κα~yετιxι με τις φωτιες το πνευμα. κα:ι Ύ] υχη. ντι ετα. Υιγα:ντωνετα:ι σα.ν σεντρο με γερες Ρlζες στο ευφορο If..Οocφος. Κρocτάει τη γλώσ \ θ ' \"~, 'Ψ λ',, σα:, τη ρησκε:ια:, την εκπα:ιοευση σε U Ύ] α: επιπεσα:, 11-" α.'1τιστ.::κετα.ι. 'Α ντιστiχ 'θ Ύ)κε ο ('Ι ωνικος ' λ ' \ β β' \, ", λ α:οςστη (Υ.Ρ αpotηtiχ ΚiΧΙ πεφτει ως τον τε ευ..., - r' f, \ Ι, ΤiΧΙO, α.φοu ομως φερει νικηφορο το μ'f)νυμα. του στα βάθύ) της ΆνiΧΤOλης. Σχολες σύ)(.j(χ'iηκες.oεμελιώνoντiχι, πολιτιστικες " 'θλ' -, "λλ \ εστιες, α ητ~x.cι σωματεια: και ο ε ηνικος προ \ 'λ',,\,ι ')1 (ο Χ ωωπωμος απ ωνεται απο ακρη σε α:κρύ).. Σ. ΣολομωνLδ'f)ς, σμ';ρνα:ιογράφος, πα:ρατ'f)ρ'f)της κocι μελεώjτ~ς πληροφορει τον κόσμο πως στα 18', Ο, έπι 139 χιλ. XΙXTOLXWV της Σμύρνης 'Έλλ'f)'Jες εφτανocν στις 55 χιλ, το 1868 Ε:πι 187 χ. 'Έλλψες ~τα:ν 75 χιλ., στα 1891 έπι 207 χ~λ. ~ταν 170 χιλ. 'Έλληνες και χατα το 1922 lπι 364 χιλ., "Ελλψες ~ΤiΧν 1ί5 χιλ. ((Στα 50 μ.χ. βλέπουμε να. λειτουργει στη ΣμύρνΎ] ό πρώτος Χρ"στια:νικος ναος ό Κυρια:κος οlκος. ' Άπο τους,,, Ι r! Β " ' πρωτους επισκοπους ο αυιcς ουκολος, που χει ροτονύ) 'θ ηκε α:πο ""Α' τον ποστο λ ο '1' ωαννύ). 'Ε πι ' \ ), \ Σ' ) ι \ σκοποι που εποιμαναν στύ) μυρνη ανερχoντcιι σε 76, με πρ(7nο τον ΆρΙστωνα: κocι τελευταιο τον 'Εθνομάρτυρα Χρυσόστομο. Τρείς Σμυρναιοι επlσκοποι εγιναν Πατριάρχες. Μεγάλος ~ταν ό ά ριθμος των ορθόδοξων ναων. 'Λπο τούς πρώτους της ΆγΙα:ς Φωτεινης...» Κατα το '22 ~ Σμιιρν'f) και τα περίχωρα: ειχα:ν 1.6' λ ' Κ " "λ ", ':t εκκ Ύ)σιες. ι αυτες ο ες καταστρα.φύ)καν απο το '23 και υστερα:. την ιοια έποχ.υι μόνο :22 τζoc ι

17 -20~ Ι - Ι, 'Ο Χ Σ Σ λ,~ μια υπ'υ)ρχαν στ'υ)ν neptoxoyj. " ο ομωνωης συνεχιζει' (( ΠερΙφ'Υ)μα ύπηρζαν τα. Έλλ ηνικα. έκπαιόεuτ/ρια(... )Ή Εύαγγελικη Σχολη το «Κεντρικον Παρθεναγωγε~u ( , το Όμήρειον εζyjσε έκατο άκριβως χρόνια κ.α.», π ερα, \ ι \ ( Σ' τ λλ ι '"" \ από IΧUTtX η μuρνη ειχε πο α ωιωτιχα - \ λ' Κ \ \ \ \ Ι σχο λεια και UXELtX. ατα τις στατιστικες και για '1 '~I,'\) ι ΙΙ \ οσοuς ενοιαφερονται γι αuτες αναφεροuμε οτι στ'υ)\) Ί ωνια xιx'tιx. την καταστροφη λειτουργουσαν 2ti Ο ε λλ 'Υ)νικα \ σχο λ εια - με ι ενιακοσιους (, σασκιχ ~'λ ΟΙJς και \ \ \, λ '"" 8' Α' ι καθ Yjγητες και σαραντα χι ιασες μα Yjτες. UTtX ομως cεν είναι τα. μόνα πολιτιστικα στoιxε~α ποο ' ι ζ cruv θ ETOUV \ \,,"" τ/ ωυ) στις τοuρκοπα.τ'υ)με\ιες πατρ~σες. Τ Ι, α α.γα θ οεργα ι '"" ισρuματα, ΟΙ "λλ ε 'Υ)νικες \' εφyjμερισες,~ ι \ ~" 'θλ " \ Ι και τα. περιοσικα., ο α 'Υ)τισμος, Yj πνεuμα.τικ'υ) κocι ' ζ \ \, \ 8', κα λλ ιτεχνικυ) ωυ) κocι κ ιν'υ)συ), το εocτρο κocι xuι, Π ' ΤΙ", β " ΡLως το οντιocκο. Ο εμποριο, Yj ιομyjχα.νια, 'Υ) γεωργια.. 'Όλα. τουτιχ. τα έπιτεύγμα.τα τυ,ς εύφuιας κocι του μόχθοu, ~ τεράστια. Μικρασιατικη άνθο '~I \ 'θ,ι, Κ \ φορια επρεπε με κoc ε μεσο να XOCTιx.crTPOCepYj. α.ι οι τουρκοι κιχ.τεuθυνόμενοι άπο έκείνοuς τοος μεγάλοuς ποο κuβερνοuν τον χριστια.νικο κόσμο, ~ \ 'θ \ ι, 'λ β τοιμοι κα.ι προ uμοι στις κα.ταστοφες ocνα α α.ν το ~ργo. Τις μέρες έκε~νες μέσα στα. βocπόριoc των σuμμάχων ποο ~τα.ν ιχραγμtνα στο λιμάνι της ΣμυΡVYjς επα.ιζε μουσική, οι ~xoι άνιχ.κocτεύοντocυ με τοος θρήνους των παιόιων, των μανάcων, των, "θ ' τραυμα.τισμενων nou σιγοπε ocιναν ποφα.τημενοι στο ελεος τοί) φριχτότεροu πόνου, των άνοιγμένων πλ'υ)γων. ''Αν κά.ποιος 'Έλληνα.ς cεν θυμαται τοος άρι8μοος τοος θuμ(ζοuμε άκόμ'υ) πως μόνο στην περιφέρεια. της Σμύρνης κocτocστράφηκιχ.ν πενήντα. χιλιάcες σπ(τιoc και πέντε χιλιάδες κocτα.

18 -21 στηματα,, ο "λ" o~ οι ορ θ' 000 Ι:' ξ οι ναo~, 'δλ' α τα. ε (λλ ην~κα ' ~ "θ '(Ι:' ι,( λ σχολε~α, τα αγα οεργα. ιορυματα και o~ πο ιη \ ι λλ Σ" \,, θ στ~κo~ συ ογοι, αυτα πρεπe~ να προστε ουν (, θ ' 'Ι:-' (,- 'Α ' Οι αν ρωπινες αι.,~ες, οι σκοτωμενοι του φ~oν Καραχισάρ, του Σαγγάρ~oυ, του Άξαρ~oϋ, της Μαγνησίας, της Σπάρτης, του Σεβντ(κ~o;; και δλης τύjς Άνατολης, Χ," Ι \" ~I Ο, Ι p~στ~ανoι με τα χερ~α κα~ με τα οοντια ζ, θ \ 'Ι:' (λ' θ " γαντ ω ηκαν στις πατριοες κι απ ω ηκαν σ αυτες στους αιωνες κ~ έχτ~σαν τις Έστίες τοuς κocι \ >1 ~ - " tf, \ Ι τις εχασocν o~ocμιας, απο ενα τυφωνα που πρωτ/ φορα: σάρωνε ετσ~ τ'η γη. Κι ά:κ'όμη κανεις οεν θ 'λ ",, β β', 1:" ε ησε να ονομασει με ε αιοτητα τους προοοτες,, Ι:' {, 1:'1 λ ' \ γ~ατι περι προοοσιας πρoκειτoc~, οιπ α και στο \.Ι. β' 'Ι:' - 1:"' Σ' τραγ~κo σε; αρος μας παιχν~oι των ι.,ενων. ocν, " λ " ι: (, tlo ~\ t:'" να εκ εισε το στομoc της η ιστσρ~oc, μως οεν ",εj' " \ \ 'θ \' χασε και καποτε περα α.πο τις συμπα ειες και τα. πα'θ η η "λ'θ oc η εια θ' α λ' αμψει.1. και '8' α μεινει, εκ,ι θ αμβ ος ο " κοσμος. "Ι σως μoc 'λ ιστα να,.,. ειναι κιχ λ' υτερη, "λ', "-"θ θ' -, OΙUTΎI η τα αντεuση, γιocτι η αλη εια α μας πικραινε πoλu έμocς που περισώσαμε άπο έκεινη τ-ην όλοκληρωτικη κατιχστροφη την ψuχή μας. 'Όμως οεν πρέπει να: οιαφόγει την προσοχη κocνενος πως, τ -,ι θ ' 1:" ξ \ θ ', ο ουρκος ανεκα εν επloιω ε τη ρησκευτlκη α φομοίωση κι αύτο το θεωρε~ «καθηκον εόσεβείας». 'Όλοι οσοι κατοικουν την ΤOυΡΚOπατημέVΎ) Γη; πρέπει να: είναι η να γίνουν Toυρκo~. Ύπάρχει σχετικο φυλλάοιο με τον τίτλο «οι τρε~ς άλήθειες» του 'Αχμέτ Φαρέο, βοuλευτη ΚιουτάΧΙιΧς. \ f ιι ", λ \ ( Ι:' Δ uo χρονια υστερα απο το χoc ασμο ο OΎjμOσΙΟΥράφος Κώστocς 'Αθάνατος έπισκέφτηκε τ/ ' 'Ο 'Αθ' τ ζ', - \ \ Σ μυρνη. ανατος ει χε ησει εκε ι κocι πριν <puyel ό στρατός μocς έγραψε σημείωμα στο «Πα

19 -22 νελλ~νloν κα~ Μαρασιαηκον Ήμερολόγων του 1926», σ. 41: «...Μέσα. μο\) Εκείνη Ύj θύμ7)σύj κοιμιχτοι: κ(;\ί ξυπνocει», λ εει ' ο 'Μ α λ' ακασύ)ζ εις ", ενα θ ειον ~, σηχον του. "Ω Ι \ -, λ ' ')Λλ'θ' να μπορουσε να Ύ)σμονΎ)σΎ) κανεις... Ύ) εια η μ' 'Ι έρωτούσατε; Ναί,..., την ξαναεϊσα Ι τη ΣμύρνΎ), t, ) πανε καμποσω μηνες περυσι τετοιες Ύ)μερες α..-j κρι β ως, 't:' την J ι.,ανανηκρυσα \ τον Ι περασμενο ι χεψωνα και τί να. σα-ς πω, ειναι κα ι τώρα ή 'ίσια Γκιαούρ, δλη Έλλάδα-λυπηθητε με, μη με πάρετε για. τρελλό!'εζύγωσε το πλοϊο κι ~ταν ~να. ~ειλινo του περασμένου Νοεμβρίου, θολό, συφοι \) \ \ 'θ' ριασμενο, μουντο κι απο ΤΎ)ν κουπα.στη κα ως,, Κ ι ) "ζ 'λ' περνουσαμε το αστρα.κι, μ ε ωνα.ν οι αχταρες " 't" β' " '<", θ" κι αν οεν φο ομουν κι αν οεν ντρεπομουνα α μ " ι, λ' "Η ' θ' επαφναν ποταμι τα κ αματα. τανε στη εση, λ-",,' '''' l(, της εντε ως, ουτε φωηα, ουτε ΡΎ)μαοια., Ουτε τl - " 'ψ \" Μ' ποτα. Π ως να μύ)ν ΠLστε ω στο ονεφο ;» ε ",, 'ό 'ζ \,, αυτο το συυκινητικο /" γο συνεχι ει τ/ν α.φηγύ) σύ), του ο Κ' ωστας 'Αθ' ανατος για. " να καταλ'ι: ηι.,ει «και το πλοϊο μας ξανα.πηγε βιασηκα. σε λίγο -οπως " στα \ ονεφα-και,ι 'λ σα παρύ)σε ' το, β ραου. '''' Κ ι ~τα.ν πάλι ολα ' )) flocupoc και θαμπα. στην,), \ προκυμαία, κα θ ως τ αποχα.φετουσαμε απο την κουποιστύ). ";"Η ταν ρημά~ια που ζούσανε στο σκoτά~ι κι ή, \ Υ' ", 'λ' θ φιχντασια μου τα ",ωντιχνευε και ταστ/νε ο ορ α, \, Κ',, θ' 'ι σαν και πριν... αι μια κυρια. κα ως στριψαμε 'Κ ' '8 \'..., 'JI το αστρακι, κα ισε στο πιανο του καρρε κα.ι ε πιχι ζ ε τους \ πιο "'θ ευ υμους σμυρνεικους ' σκοπους \, σαν, ''t' ' β, επικί'joειcι εμ ατύ)ριο...» " \ λ'β rl ) \ \ Σ τα χρονια που μεσο α Ύ(σαν υστερα απο τη

20 -23 Μ ικρα.σια:ηκη κα:τα:στpoφ~, 'Έλλψες συγγρα.φε~ι; \" Ψ β βλ' ", 'Α που εγρα αν ι ~α. γ~α την τoυρκoπα:ty)μ~νη ) ' Ύ λ "\ \ να:το 'Υ), ε~να~ π ΎjμμυρισμενιΧ α:πο τον ΠιΧτροπιχ 'Ι:' \ \ 'λλ', θ ραοοτο χρωηιχνικο κιχι ε ηνικοτιχτο ιχν ρωπι \ 1, 'ξ' \ \ θ ",,' σμο σι:: α:νηπιχρατιχ η με την τουρκικη ηριωοιιχ. Μερικοι μιλουνε γιcχ τη φιλιιχ του Χριστιανου με τον τουρκο. Κι έμε~ς πιστεuουμε πως οι λαοι ~l" \ ~, " θ " 'λ οεν εχουν στί)ν ΚιΧρo~ιχ τους εχ ρες κιχι μιση, α \ \, \, \ "Ελλ " θ λ α \ το κυρ~ιχρxαo αυτο για τον Ί)'ΙΙΧ α:ισ Ί)μιΧ ~",\ )/\:,- ) λ' \ οεν φιχι\iετιχ~ με τ/ν ιοια ανιχγ υφικοτητoc στ/ν \ λ ' θ' \' 'θ τουρκικί) ογοτεχνιιχ συνη ισμενί) νιχ επ~τι εται, 'θ 'θ " θ \ \ ~ σε κιχ ε αν ρωπισηκο συνιχισ Ί)μoc κocι νιχ οιocιω 'ζ \, ΔΙ' ~.,., νι ει το μισος. ι:;ν εννοουμε ολακερη τ/ν τουρκικη λογοτεχνια:, άλλcχ το τμημα που άναφtρετocι στις σχέσεις των Μο λα:ων. ΟΙ τουρκοι έ:κλε Ψ μ~oυργησε ό μόχθος του Χριστια.νου Κ~ επρεπε νcχ aικιχιολογ~σουν τον ένμμυχο πόθο το\) οχλου γιcχ κατιχστροφη την ψυχαη ζ~λειιχ μπρoστcχ στ/ν εuφυlιχ. ';Ήτα.ν το συνα.ίσθί)μα της ΚιΧτωτερ6τητας κι αυτο,, εκαμocν. " 'Ο 'Αλ' εκος Δ' ουκιχς, ξ ενητεμενος, α:ν, σκοτωσα.ν,, ΚιΧταπατησαν, κι εκα "Ψ" ocν οτι oyj Ι:' στη ΜελβουρνΊ), εγριχψε μιcχ νουβέλιχ με τιτλο «Στήν ΠάλΊ)-στcΧ Νιά.τιΧ» (ΑύσΤΡιΧλΙιΧ, 1953) κι έκε~ γράφει άνάμεσιχ σ! α.λλα: πως «" Αλ/οι πά.λι μπορούσανε νcχ ιaουv το ξεκλ~ρισμo(. του ΜικριΧ", 'Ε) λ -,, 'λ' λ ' σιιχηκου \ ηνισμου κι αγνοουσιχνε ο οτε α. το p~μα.γμα του λα:ου της ΤουρκΙα:ς. M~τε μποροο,f \ Ι t - \, λ' σανε, εστω κocι κα.τοπιν εορτης να: ανα υσουνε άνταεψενικcχ το ξuπ'lημα της άσηκης τάξyjς της Τουρκίας που θα. ήγούτανε του κιν~ματoς της ά πελευθέρωσί)ς του λαου της άπο τ/ φεουaαρχικη, \ \ ~'λ \. ~ ι ιεροκριχηκί) και ζενη πο ιηκο-οικονομικη υποοουλωση». Τυχερος ό 'Αλέκος Δούκας ποο aεν εζη

21 ι -24 / ( σε τιχ γεγονότα. της Πόλης κα.ι της Κύπρου για. να. / κα.τα. λ α. 'β ει την, α.νεοα.φικοτ/τα. '"" / του - Π ιστευω / του. Ό Τοuρκος οεν μπορε Ί: ν' ιχποβά.λλει την νοοτροπ[α. τοί) οχλου κιχι την ψυχολογία. τοί) λύκου. Ό Τοuρκος ιχπο τη φύση του κα.ι άπα τί) συγκρότηση των τά.ξεων μένει πιο βά.ρβιχρος ιχπο " επεκτιχτικη ποr ' πα.ρα.οειγμα. '"" η \ υσο!.! ξ εκ~νησε κα.ι,- 'ο' 'Ι:' λ,<, θ λ ιτικη της ι υνουσα.ς τιχ...,ης, εγκ ημα.τικα. υπευ υ \, Ι \ λ' " f νης και α.ναα.νυις να. υσει τα. οικονομικα. της προ ' \" Ι 'Τ' βλημα.τα και το μονο που πετυχαινει ε~ναι να πυρο1)οτεϊ.' το μίσος και να: ξεγελα τον άμόρφωτο 6χλο. Ξερίζωμα τοί) λαοί) της Κύπρου άπο τα: χώ, \,, <"" ξ, λ ' μα.τα. που τα. ποτισαν με ιορωτιχ, επου ημα αρχαιοτήτων, κιχτιχστροφες μνημείων πολιτισμοu, βιασμοί, έξανοραποοισμοί, κλοπες και τέλος θά. r'o,\ \ " J r/, 'Γ'λ νατοι και ερημωση. μως υστερα. ιχπο ο ιχ αυτα. κα.τρακυ 'λ ισμα στην \' αγαο '"" ικη κακομοφια, και, '100,,,\ ~, t 'ζ " τροπιoc, φτανει νιχ μην c;,υπνησει η μα. α και γι '" φερνουν κα.ι \ ξ α.νιχφερνουν Ι στο \ προσκηνιο " α OCUTO νε λευ 'θ ερα κα θ εστωτα / οπως " τα. '",,' σια.μορφωσα.ν οι < ι \' Ι, σου λτανοι και ακομη χεφοτερα.. Ό Στρα.της Δούκας στο βιβλίο του ('Ιστορία. ένος αrχμαλώτοu») οιηγεί:ται πως «κοντα: μεσά.νυο < ενας ιι κο λλ' ητα. στον \"oc λλ ο, μπη χτα, οπως " ημαστε " ( ')1,ιν...,,/)1 χε η φρουρα κι αρχισαν να μας χτυπουν, οπου ε, ζ'λ "λ β -" / ρισκαν, με <.,υ ιχ και να κ ωτσοπατουν οσους κα Οονταν χά.μω, γόνα με γόνιχ. Τέλος πηραν οιιχλέγοντας οσους ήθελιχν κι ~φυγιxν βλαστημόντας)). Καμια: πρόοδος στις λαϊκες μά.ζες, που ~μειναν 'ξ/λ "" ξ / \ \ ανε ε ιχτες, οπως οταν πρωτο εκι'ιησαν για νιχ, ",Ι ",) ~, κιχταπατ/σουν τον τοπο που μεσα σ αυτον ιχνσρω Οηκε ~ έθνότητoc. 'Έγινε ομως το θocuμα στη δική, 0< /,\, '" 't: \ λ μιχς χωρα. L γ ιτωμενοι απο τις σιωι."εις, το χιχ

22 -25 λασμ6, τις σφαγες κrδ τις αεχμαλωσίες Xρ~στ~α, β ζ " β ζ "ζ \ νo~- υ αντ~νo~ κα~ προ υ αντ~νo~, ρ~ ωσαν στη μ~κp~ έλεύθερ'υ) πατρί~α και μεγαλουργ'υ)σαν. "Ιορυσαν 'Ε νωσε~ς, ι πο λ ~ΤLστ~κες"Ε στιει;, '\." οιατ'υ)ρησαν τις γιορτές, τιχ ηθ'υ) και τιχ έθψα τους, εγιναν κ~ν'y)τ/ρ~α OύναμΎJ στο έμπ6ρlo κ~ έβαλαν τη σφραγι~α τους στ~ λογοτεχνια. «' Η νεoελλ'y)ν~κη πεζογραφία πέρασε άπο τα. xέρ~α των συγγραφέων της κύρ~ας Έλλάοας, στα. χέρια των MLΚρασ~ατων, των ΚωνσταντινουποΛ~τC;:)ν,τωνΝ'Υ)σιωτων». Ι Μ. Πα'lαγιωτ6πουλου' τα. πρ6σωπα και τιχ, Β'./ ι, ζ, κεψενα, τ.,σ. 23, κ~ οχι μο'lαχα 'Υ) πε ογραφια )λλ' ", α α κα~ 'Υ) ποιηcryj. Ό Γιωργος ΣεφέΡ'Υ)ς μας πλουτισε με το πρωτο ΒραβεΖο Νομπέλ. «Καθως περνούν τα. χρόνια πλ ηθ,.,ί νου',' ΟΙ ΚΡΙi:Ες που σε κα.τα.olκιiζων x,.,dw; περνούν τα χρόνια κα.ι κoυόε',τ~ά.ζε:ς με λιγό, ψες ψωνές, το'! 'ίjλ: ο μ' &λλα μ.ά. τιιχ ξέρεις πως έκείνοι πού εμ.ειναν σε γελούσαν, τ? παρcφiλημα της σά.ρκας δ ομορψος χορο;..},' λ' που τε ειωνει στ,! γυμ.νισ...» ι, λ ' \ \ \ ) \..' Π pεπε~ να oγαριασε~ κανεις και τους ακαoύjμαϊκούς, TOUC; πανεπlστ'y)μιακoυς οασκάλους κ~ 0 λους του ς &λλους που οιέπρεψαν σε κάθε τομέα τ~ς κoινων~κης μας ζωύjς. Ό 'Ηλίας Βενέζης σε Έπιφυλλίοα του γράφε~' Ε' ι 'λ 11.' Ψ ι «να εκατoμμυρ~o πεντακoσ~ες χι ~αoες υχες. Και το πως έστά.θ'υ), πως όρθοπ60ισε όουλευοντας την ΠLΚP~ γη, ξεχερσώνοντας ά.γp~6βoυνα, CXποξε, β λ ' /,, \ ρα~ν(ιντας α τονερα, μπα~νoντας μεσα,στον κορμο

23 -26 της χώρας, στη βωμ'υ)χανία, στο έμπόριο, στην έ πιχείρ'υ)σ'υ), στtς τέχνες-παντου» «Βημα» 4.7,72. Στο ρίζωμα στον «κσρμο της χώρας». Στη βιομ'υ)χανία κυριάρχ'υ)σε με το πνευμα της ~'Y)μLOυργίας. Στ/ λογοτεχνία με τη Μναμη κα~ το νευρο του πάθους xιxt της άγάπ'υ)ς. Τό έπίσ'υ)μο κρocτος στάθ'υ)κε κάπως Μστροπο στ/ν έπιθυμία των, \ t, \,..., συγγραφεων να ιστορησουν τα γεγονοτα πις καταστροφης, χάρη στ/ν έλλ'υ)νοτουρκιχη φιλία,αuτο " I~ \ t:' ι ( λ ' \, το εμποοιο το ι.,επερασε 'Υ) ογοτεχνια χαι γρα )1 '''''''''''ζ \ φτηκαν εργα σύ)μαντικα..=:.εσκεπα ονταν τα κακoυργ~ματα των τ ουρκων κι άπόsειζαν το κενο \ λ λ' f,, Ι:, Ι Τ'Υ) «υκοφι ια», ο προσφυγας και ο εντοπ ιος λόγιος ~καμε το καθηκον του πέρα άπα τ/ σ κοπψότ'υ)τα καt τα συμφέροντα, θεώρύ)σε κιχθηκον \ ι \ 'ψ' λ'~', του να μιλύjσει, να γρα ει σε ιοα αψατωμενύ),, "'{ \, \ γιαη η η ικρασιαηκ'υ) καταστροφύ), γεγονος μεγαλύτερο κι άπο το πέσιμο της Πόλης ανοιξε την ορεξη του άό'υ)φάγου τουρκικου έπεκτατισμου. Ξεριζώθηκαν καt οι τελευταίοι ΧριστιανοΙ οσοι ',, \, ~ λ' ζ ησανε, υπομεινανε τ/ μακραιων'υ) οου ~ια. Ό πλ'υ)θυσμος τηι: Μικρocς 'Ασίας όιατ/ρ'υ)σε τη ' \ λ' \, θ θ ρησκεια του, τον πο ιησμο του, τον αν ρωπισμ6 του καί τη γλώσσα του μέσα σε κεϊνον τον,~ ι "Ι ( ι κυκεωνα των μαρτυρ ων, που τον κανει Ύ)ρωικο, ~ \ 'θ \, \ "λ \ λ ' ~, μοναοικο η ικο γιγαντα σε ο α τα π ατη της υ φηλίου. Για τη γλώσσα της 'Ανατολης και της ΣμυρνΎ)ς ~γραψαν πολλοι' Η Στέλλcι Πετράκη μελέτησε τ/ γλώσσα αuτη και συνθεσε μελέτες \β β Ι ~ \ \, \ \ λ \, που ρα ευτηκcιν ουο φορες απο ΤΎj γ ωσσικη ε ταιρία της Άκιχόημίιχς ΆθΎjVων., θ \ \ ~, \ λ' \ \ Λαος που οιατηρύ)σε ΤΎ) γ ωσσιχ του και τον ι ι,,, \ \ Ι ε νωμο του το σους cχιωνες σημιχινει πως το κυτ

24 -27 ταρο του είναι πoλu δυνατο κι αύτο μεταφυτείιτηκε ugtepιx. απο τ/ν καταστροφη στην Έλλάδα κ~ ε οωσε, συγχωνευμένο με τους γ"'ιγενεις το πλάτος της έλληνικης σκέψης και το βάθος της πα~cειας 'Α) ) \ \), β, t '1 του. π αυτο το ανακατωμα γη κανε ω ηρωες του πολέμου και της είρ~νης. ΟΙ μάρτυρες και OL όοηγοl της φυλης. «ο μουσουργος Μανώλης Καλομο(ρης μιλάει ι ι λ /, ~ / ««/ ~ λ 'λλ για τη γ ωσσα που οιασωσε ο υποοου ος ε ηνι / "Ο Ο '\\, Ι ",1 \ σμος : «τι μως κι αν αρχισει κα~ με οη και να: καταπιαστεί ό τεχνίrης ενα οεν μπορει να:' Ι ζ / Ι ~ / 'θ \ Ι Τ προ βλε / Ψ ει: τη ωη' γ~α οαφτο ε νικη μουσικη εl, ~, ι βλ Ι ~/ Ι ~ β νχι αουνατο να αστησει o~χως να ποτιστει α-. ι,ι ι 'θ / ι ζ 'λ θ / ια απο την ε νικη, τη ωντανη γ ωσσα του ~ ΤΙ λ ι λ 6 /, «, λ αου...» η γ ωσσα του, οιπ ν, κρατ-1]σε ο υποοουλος έλλ ηνισμος OCναλλι:. ίωτη γιατι ζουσε στ-ην ~ /, Ι! λ' ι ζ' λ' κο:ροια του η c;vvoliχ γ ωσσα και ωη, γ ωσσα ΚiλΙ εθνος. Διατήρησε ό ''ΙωIJας δη μπορουσε να: \,) ~, \ \ \' "Ι \, τον ενουναμωνει και να. τον εμπνεει ακομη και στους σκληρους &γωνες και μ' αύτα: τα: οπλα &νηστάθη 1'/ ξ \" β' \,..., 'β κε και αντε ε το α.σηκωτο ο:ρος που του επε α λαν. Ό Μανώλης Καλομοίρης γενν~θηκε στη Σμίιρνη το Ε83 κα.ι ύπηρξε ενα.ς &σταμάτητος ~ κεανος κι ετσι τον χαιρέτησε ό Κωστης Παλαμας \, :. ι~ ξ θ "Ι,\ "~ με τον αισιοοο ο αυμασμο που μονο αυτος ηζε-, ρε να: τον χρησιμoπo~εiοταν ~ταν να: οιατρανώσει ι θ/ '~'λ Ι" Ι τις πεποι ησεις του αφειοο ευτος σε εγκωμια και,/ β Ο",Ι ~ Ι, αφο ος. ι σηχοι αυτοι πρωτοοημοσιευτηκαν στο β~βλίo «Π ολιτεια και Moναξ~ά».,,1\[ εσένα πέλσ..γο δ Ρυθμος μ' έσε καρά6ι δ Στίχο;. Για. κάμ.ε, πρωτοδοόλευτος δ μέγα.ς &σλος ήχος σ:πό τα. χέρια. σου στη γη τη μuριοδοξ'j.σμενη,

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Θέατρο και Δημοκρατία

Αρχαίο Θέατρο και Δημοκρατία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εα Η σύγκρουση ανάμεσα στις παραδοσιακές αξίες της πόλης και στο νέο κριτικό πνεύμα: η αμφισβήτηση της πόλης προς τον ίδιο τον εαυτό της (30 ) Φύλλο εργασίας για τους ηθοποιούς που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52 Η Η Η Ο Α Α ο ία 03 / 07 /2013 Ο Ο Η Α Α.. : 24820/ 4/2372 Η Ο Η Α α. / σ : ι ι ής αι ίας Ο: Α Ο Ω Η Α Α Ο Ο & α. ώ ι ας : 272 00 13SYMV001535338 Ο Η Α Ο 2013-07-09 Ο Α -. : 2622-360502, 038371 Η Ο Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

«Η μάνα Ηπειρώτισσα» - Γράφει η Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Νομού Τρικάλων Νίκη Χύτα

«Η μάνα Ηπειρώτισσα» - Γράφει η Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Νομού Τρικάλων Νίκη Χύτα Τις μέρες του καλοκαιριού είχα την τύχη να βρεθώ τόσο εγώ όσο και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ηπειρωτών Τρικάλων στην όμορφη περιοχή της Ηπείρου με την παρθένα φύση, με την πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μουσική..............................................11 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΧΟΡΔΟ Η αρχοντοπούλα κι ο ταξιδευτής........................15 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία αγγελίδου. το βυζάντιο σε έξι χρώματα. χ ρ υ σ ο. eikonoγραφηση. κατερίνα βερουτσου

Μαρία αγγελίδου. το βυζάντιο σε έξι χρώματα. χ ρ υ σ ο. eikonoγραφηση. κατερίνα βερουτσου Μαρία αγγελίδου χ ρ υ σ ο το βυζάντιο σε έξι χρώματα eikonoγραφηση κατερίνα βερουτσου «Ένας Θεός στον ουρανό, ένας βασιλιάς στη γη: ένας αυτοκράτορας. Και μια πόλη ολόλαμπρη, απ το χρυσάφι ολολαμπρότερη».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1 Κύπρος Χρυσάνθης 17 του Νοέµβρη 1973 (Χαράµατα) Το ποίηµα δηµοσιεύτηκε στον τόµο Αντιφασιστικά 67-74 (1984) και αναφέρεται στην εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, στις

Διαβάστε περισσότερα

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 2017 «ι ά θ α ά ι ο α ά ι;» Α ά ο ού ι αι ι ός αθ ές 1 Α Α Α Α Ω : ή α ά ι α ό ια σ ή α ι ά β ίσ ο αι οι αθ ές ιας ά ς αι ι ό α ο ο ώ ι ια ό ασ ο αθή α ος.. αι ά ι ο ο ού ι.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ» Δ. Σολωμός Δελτίο τύπου 1) Το Σάββατο 15-03-08 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τέχνης από το 1 ο ΓΕΛ και υπό την αιγίδα του Δήμου Κοζάνης παράσταση με θέμα: «Ελεύθεροι πολιορκημένοι»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Μαρία Αγγελίδου ΤΑΞΙ ΙΑ Σ ΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ Εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή EK ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙ ΙΑ ΣΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Το τελευταίο όνειρο της γέρικης βελανιδιάς Κάπου σε κάποιο δάσος, εκεί στον λόφο που βρίσκονταν κοντά σε μια πλατιά

Διαβάστε περισσότερα