60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *"

Transcript

1 Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ, μugιοτόρwα. Άρώνειο ΛογοτεΧΥΙΧΟ επα.θλο (1976) Βρα.6ετο Έστίσ,ς Ν έσ,ς Σμόρνης (1977) * Μ1ΚΡΑΣΙΑ, ποιητικη oό",{jfoyi Βρα.6ετο 'Εστία.; Νέας Σμ.όρνης (1980) * ΜΝΉΜΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ.Σ 60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *

3 ~ < ~~ θ- ο Q.. Η ~ ~ t; < >οι ~ ;> ~ ~~ Η ~ =s ~O ::q Λ ;g ~ ~ ::> Ζ =s ~o Q.. ~ ο φ

4 ::ι: ~ ~ <t: Ε--< Η -< ο ~ ~ ~ ~ <...ι ~ ~ ~ ~ ~ ::Ξ ~ ~ == Ζ ~ -$='" θ- <:> α.. ι-' b t:! ~ χ ;> -$='" ι-' -ο ~ 't:! t:! ;; ~o Ο- Χ C> φ '" α 1-1 -< ι:q 1-1 ι:q Ο ~ 1-1 Ζ ~ ~ ~ Ο ~ '"

5 ~~~ Α ~_ ' J Πα.pά.δoσ~ς τov Έλλην~κoσ κλήρο\) σ.λλoc κα.ι κα.&rjικqν του κα.λοσ ποψ.ένr:ις ετυα.ι να. πα.ρωμινει μk τό 1tGi μ.υιο το\). Χρυσόστφος Σμόρνης;

6 Ζ. α ~ α.. > ο... Ζ α ~... ε::: > ::> ο ω ο ::> ο Σ.::> ο Ιι a. ο... ~.::> ο Il :; Φ ω ::> ο... -c? ο..(..( ::> ο c... -ο c σ ο > ω D '9 D Q. > Ο Φ -< :c

7 'Α φιερωση ' 'Ο λ ι r/ \,, ξ f, ~ ι αος, εν ας και αιωνιος, ερει 'η:; αι,",ιες των Ρ' Σ \, '\' \ ~, \ οασανων του. 'τις εκατονταοες φωνες του πονου γι']. \ ξ 'ζ \ \,"" - '(\ \ \ ' το ερρι W!J-IX και τον ιορωτα του!j-0l'l}'ou για το p~ζω!j-α των προσφuγων επιχεφοu!j-ε,!j-ε τις πενιχρε:;!j-ixc; όuνά!j-εις να ΠΟU!J-ε το λόγο!j-αζ. Ψάχνουμ-ε στα,\, \ λ ' σί(.οτεινα να φω,",ισouμε το συγκ ονιστικοτα,",ο γεγο- \ -, Κ \,, \)/ ι' νος της πορειας,",ους. αι μ-ονο 'to<'jott] την εννοια ε- \ \ Β Βλ' Μ ι Μ ι \,, χει το!j-lxpo ΟΙΟ ιο «VTJ!J-TJ ικρασιας») που αφιερωνεται σ' εκείνους που E!J-ELVΙXV και σ' έκείνouζ που συ- 'γ ΓΙ' \) Ι,,, νεχι~oυνε ως ση!j-ερα. την αντισταση..ους να επ(- ()ιώσου\'. Γ.Μ.Π.

8 ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ :i=: ΑΜΙΑ πόλη το\) κισμου δε.ν ίμνυ, 8Υί κε τόσο 5σο ή Νύφη της' Ιωνίας, ή Σμύρ. νυ). Ό ΔY)μfιτρ'ης Φωηάοης στο βιβλίο + του <ι Ένθυμ-ήματ(Χ» (τόμος Α', σ. 71), Wγράφε~ ά.νάμεσα σε &.λλα : «'Ο "ΟμΥ)ρος ~ όνομάζει τ~ν ΣμύρνΥ) «άλιγεννη» (θαλασσογεννημένυι) κ~ ό Ήρόδοτος λέε~ πως οι "Ιωνες εκτ~σαν τις πολι τειες τους κάτω ά.πο το καλύτερο κλίμα του κόσμοu που γνώρισε. 'Ο Στρά 'ζ πως Ι or,'''1 καιι, Α' λ -, εις -" Σ μυρνης " β ων ας τoν~ ε~ ωνες οι ~o α.νf "'" t 'λλ' ΤLμαxoνταν γι α.υτφ «ως περ~ κα. ιστης παρθ ενοω). ' ΣΙ' ε νομισμ'χ της αρχ.αιας ι uπαρχει ή επιύραφ~ «Σμύρνα πρώτη 'Ασίας κάλλε~ ι έθ 'l) λ' ι,, \ ' και μεγ Ύ»). φι οσοφος και ΡΥ)τορας f p~στει OΎjς Α 'Ιλ~oς, που Ύενν~θηκε στ~ B~θυνία το 125 π.χ. της δίνει τουτες έοω τις όνομιχσί::ς: «Γης "λ ΚΙ '~I 'Α 'C" \ Θ' αγα. μlχ- uκνων ωοη- ηοονος χσ.ρ'χ-" Ζ:ατρον ΈλλάΟος». ΟΙ τουρχοι τ~ν ελεγαν «Γχι.οuζελ '1 ι ι Γ \'1' Ο' Ρ ι ι " σμφ» και «XLIΧOUp σμφ»,. ι ωμιοι τ/ν 0',10 μ:χζαν «Φτωχ.ομάνα» κα~ «Νύμφη της 'IωνίlΧς». μo\)σ~ματα, το\) με λ ωποιη '8 ηχαν α.,ι πο Σ μυρνωυς ' 'Ο πoιητ~ς Γεώργιος BOντζlΧλίOης, που για τους Σμuρνωuς ηταν σαν ΤΟν Γεώργιο Δροσίνη -Ι ι 'Α λλ' Π' ι ~ \, η τον χι εα. αρασί,ο τραγοuου)σε στα πo~ηματά το\) τις όμoρφ~ες της ΣμUρνης. Πολλα πo~~

9 -12,,ι, Δ θ' Μ λ' χοσυν Θ ετες οπως ο ημοσ εν ης ανα ακης και ο Τ ι.μ..::;.αν -ο' οτ.ουλος παρτι τουρα, της - συν, θ εσυ,ς ' του, λιψ ι '~Ι ( 'Α' ανακα υ αμε προσφατα, επειuη η «ναμνυ,σις,. _ μυpνύjζ», τραγουοη '" 'Ο ηκε πο λ'" υ ως ΤΎ)ν κατocστρο- '" \, \) ι φύj, ocνηγραφουμε τους στιχους πρι') αρχισουμε τ~ οική μας ά.φήyησύj: «1ΙΗς στην κα:ρδιά: μ' α.γθiζοu', ε λo~λo6δ;α: χίλια: δσσ. χίλιες yauxe; ένθύμφες πo~ δεν τίς λιει "ή γ λωσσα: Μ' &'π' δλες οτιο χα:λύτερ'υ) &π' δλες πιο μεγιuη μια ξεπετα. δλόχcψyj της Σμuρνης τ' α.κρογιciλι, Σμύρνη πα.τρίδα. μου γλυκ:α χοφιτωμένη χώρα. γ:α. 'ια. σε σε 6γάλω α.πο το 'ιοϋ ποτ : δέ θά.λθει ή ιϊψιχ. Σα. ι α.στρο Υλυκοψώτιστο θα λciμπεις στην κοιρδιά: μ-:.iu π~ρηyop~α. στη θλίψη μοι> Υ.' έχπιδα. στην χcψά. μου", \ \ \ θ ι λ '''' β' ζ \ λ- Χ ωρι, νoc το ε ει κανεις, οια α οντας ~Ό π η- θος των' ΑπομVΎjμοvευμιf.των, που γρocφονται κocι ι, \ 1\1 ',»' \,υπωνονται απο 1\ ιχρασιατες, που υιχως την πε- ", \ ζ 'λ -, ριπετεια τους, και το ι.,εχει ισμα του novo\) τοuς δεν θα επιχειρουσαν ν' άρπocζουν την πέννα και. \ ',/. \,, β βλ', να κατocγροιψοuν τους καημους τους σε ι ια με \' 6 -, \ λ', ης οιποτρ πωες μνημες, που καμια φι; η στους

10 -13.1' ς..'" Ι...)1 \... r αιωνες οεν απεχoμύjσε, μας ερχεται στο νου ΎJ τερocσηα απλν. της Μικρασιαηκης Γης, τόσο ευφoρύjς, πλοιjσιας κι άγ~ασμένης κι ή σκ~x ΤΎJζ Ooc cχκoλoυθει και το μεγαλειο ΤΎJς θoc αlχμαλω 'ζ \ Ο'' '11 Ι, Ι \ τι ει και α εμπνεει οχ ι μοναχμ εχεινους τους Χ ρ~σηανoυς- ι " J :.'λλ ΎJνες που ' ζ' ΎJσανε εχει,, - α, λλ α ' xα~ \ \ '\.' \, ", 'θ' 'TC>'. παωια και τα εγγoν~α τους, που γεννύj ηχανε \ 'λ'θ,~\ λ ' 'Η στην ε ευ ερη πα,τριυα και μζγα ουργησαν. \ \, λ Ι θ\" "λ ' σχια κα~ τα μεγα εια της α εμ πνεουν ο ους τους, θ ' "λ,) Ι -, ι αν ρωποljς, ο ους τους αιωίες, στοιχειο αχατα \ θ 'λ \,, "~, "Ε λυτο και ρυ ος χαι ιστορια XαL ιοεα. ~ ρωτας,,,ι, Ι " λ 'ζ, πο\) (Υ.νοιγει τα φτερχ του και αγκα ια ει "fj\1 Ψυx.~. 'Α"Ίλ',\ \ 'Α ι 'Β Λ α. αυτα τα πoμνημoνευ~..ιατα, που κου, α - 'λ'~ \" '( λουν σης σε ιοες τους τ/ν αχοψ.ηί'η μνημη ως \ \ Ι λ ι - ~ ~, τις π~o μικρες της επί'ομερειες, μα.ς ο'.οασκουί \ 'Ο' \ β 'λ - Ι "" ι: ' τον 7'0 ο ενος ασα.νισμε'ιου αου που οεν ~εxναε'. κα.ι. το οραμα των μεγάλων χρόνων τοί) εθνους, \, 'λλ,\ \ λ ' τον τερα.στιο ε ηνικο και xριrττιανιxo πο ιτισμο \, '<' 'Ο " Ι \ 1\1 ' ι, λ που ανορω ΎJκε σ εκει'/ύj τη 1\ ιxρασιατιxύj α.π α ',f Ι, ) \ ( λ', 1 και οχι πα.ντα. κχτω απο ομα ες, εφηνικr:;ς συν - θ " 'β λ ι ι: ς. ι: ι, ηχες, μα. σαν χαρα. ι κα oτα~ιoo ~επερασε το, ι, λ \,, ζ, \ λ' αγριεμενο πε αγος και επε Ύjσε μεσα στο κ φα της βα.ρβαρότύjτας που το καλλιέργύjσε ένας χόσμος αζεrττoς xtxl τερατογεννημένος οπως ηταν ό τουρκος κατακτύjτ'ής, κακος xtxl ά.γνώμων, οπως 'β Ι β "Ε \" \ ολ οι οι α.ρ αροι. φερνε στο περα.σμα του τη \ ''<' \, Ι \ 'Ι: '<' ς. ι β ' ια, το σιοερο και τ/ φωτια., τον ε~ανoραπooισμo,, ζ 'ζ \' Υ λ \ \ " το ~ερι ωμα, τον ει;ισ αμισμο και γενικα. ":0 σκοτά~ι. 'E~ λ ι θ,ι... J Ι ( ζισ αμισ Ύjκα.ν στο περασμα. των αιωνων ε κατομμυρια, Ψ υχες, ι απ ( λ ω 'θ ηκε στον \ ε 'λλ ΎjνιχOτατo ', Ι:, \ \ ι: θ' Ι( fl ) \, ΤΟΠΟ Ύj ερύjμια και ο α.νατος. L ομως απο το

11 -14,'" < λ',ι, 'r., ι.,' σκοτιχο'. ο Ο".ος εφτocσε στα υψηλοτερα σκα"οπαηα τ~ς οημωυργίας, στο Υως οσο ποu u"στερα, 'λ \",, 'ΤΟ'! ZiΧτpαχυ ησα-ν στ 1)'1 εσχ χτη ταπει νωση και στην, κα-:αι:;τροφη., 'Η Μ ιχρασιιχτικη \ λ'λ α-ι απα 'Υ, ) \,ι'~...,, προοιωνι<."ονταν κα-ι απο την ιορυση των κομιτα -,, \ '191') ", των τω'l νεοτουρκων. α-:το το.1, c.ιταν η,oupκ,κη πολιηκη πρoσπαθε~ να. έκμεταλλευθε~ τη διαμάχη των βαλχ.αν~xων λαων και άποθρασυνεται καταλαμ β α.νοντας, την \ 'Α'" οριιχνουπο ' λ η χωρις " ματώσει ρουθουνι. Ή ΈλλάΟα. ~ε Οfλησε voc συγχρουσθεί: τότε με την 'Τ ουρχια.. ' Τ' ο ΤΞ: λ" ικο παρσιμο των - Σαραντα ' Έκκλησιων κα-ι της' Αοριανουπολης ειχε τρο,, Ι'", \ " λ \, Ι μ::;ρη επιοραση στον τουρκικο οχ ο που πιστεψε,;τι '" το χομι τα-το Ι Θ" α ΤΟ'! -rpocr'"uae: Γ.\ - α.πο " το \ β'" α/,το, \ \ ιι ι t:' ( λ ' ~O:.J το'ι ειχανε. π:::τ<χ<.,sι οι φα.υ οκρατες. ' \ \' \ \ Ι" < ( λλ 11 ' ΟΛυ πριν απ-ο τα γεγονοτα αυτα η ε ηνικύ).,.. \ '1',,,,, l,αικύj προοοευτικοτύ)τα και αντισταση κα--;αφερνει voc μη σβ~σει ~ λα.μπάδα της άγαθης ψuχης, που οεν '1'" σχεφτεται ΤΙΠ'JΤα., α "λλ"" ο απο το να. κρατησει, \, Ι, λ " θ ι \.ην ισορροπια., τον πο ιησμο, τη ΡΎ)σκεια, τη ι ", θ ι Δ ', '1' Υ λ ωσσα. και τον α.ν ρωπισμο. ιωγμοι επι σιωγμ(";)ν, κατα~[xiξ:ς, θάνατοι. «Κι ενας λόγος το\) ξεριζωμου των Χρισηανων άπο τις αίώνιες έστ[ες τους ηταν κα.ι το οη ό Χριστος λατρευετα.ι άπα \ τον λ θ " λ :χους ανα.<.,ιους "ζ να \" ακο ο') θ' ησουν...», α. γρα-,ι, "Α ι 'ι: Χ' Ο' ψει ο μερ~κανoς προ<.,ενος ορτον. ι χρωτια. 'iικο ἰ, " "" λ' εγομενοι, λ αο \ ι εκ λ ειuαν αφηα Και μα.ηα, έκατοντάοες χρόνια. κι 06τε μιoc φορ:χ στη μακρα.ιωνη,, οου '" λ εια ι \ Ι του - \ ορ, θ''1' οοο.:,ου ι- χρισηανισμου -, \ β β οε'! "", σηκωσαν το χερι να σταμα.τησουν Τ/'Ι <Χρ α.ρικύ) χιονοστιβάδα. Συλλογιζετσ.:ι κανεις καμιoc φορ&, ', - 1: Ι:" ',,. Ι:" καθ ως ο νους τ<χ<.,ιοευει, μηπως και ο οιαχωρι να

12 -15 σμος των ΈκχληcΗων ειχ: την εννο\ιχ της χ.α.λ,, \ λιέργειο:ς του πνεόμο:τος του Π Ι λ ιχτο\) εμπρος στο μο:ρτόριο του Χριστου. Ό συγγρο:φέο:ς Γιωργος Ρουμης, ι:ιδτ6πτης μχρτυρocς της θύ)ριωοίocς Τ(;)') τούρκικων όρaων γράφει σ' gvoc κείμενο (περ. (( Π ocνocθήναια» 1966 "Ε 'Ι", - \, Τ. 60,σ. 124) : «(νocς σετης ακουμπα την (7. poc '"," του πανω, στις 'λ' π oc,ες ενος " ι<κα λ OJtpooct- ' β ιoc... ρετου» 'Εγγλέζου ναίιτη, πυροβολζι καt πετυχαίyε~ στο κεφάλι εν αν που κολυμπουσε να σωθεί. τα μυαλα του ατυχου σκορπα.νζ κα~ το σημs:lο έκεινο γιoc μ~oc στιγμη κοκκινίζει. Ό Τσέτης μαζt μ.ε τον Έγγλέζο ξεσπουν σε γέλιoc» K:x~ μιoc &κόμη μαρτυρία ά.πο τ:ι β~βλίo του Δϊιμήτρη Ι. 'Αρχιγένη «Μαρτυρίες ά.πο τη Μικραrnατι.κ~ Κο.'Ταστροφή», σ. 21. ((Τ6ΤΞ: 8ίνΖΙ μια: βου, \, \ λ' "λ TLOC στο νερο κιχι κο υμποντα:; πηγ:χιπ; στο γα λ \ θ \'Ε \ Ρ' "Α λ' ΙΥ.Ο ωριή το «ρνεσ-τ ο:: ν αν ).. μoc π 'YJaLoccrE φώνc..ζε στους &ξιωμocτικι. υς xoct στους ναυτες Jtc,1), βλ', '" \, τονε επαυε ο:π το κ:χτoc~τρωμα κ χι τους πα..- \ Ι, " \.' \ rl ρακαλουσε νoc τονε π:χρουνε απανω. r υτοι ομως οι σκληρόκαρ80 Ι., χειρονομούσανε κα.~ του φωνά: "Κ" ζ ","', -,\ ανε νoc CPUS:L. εttε~οης εκs:ινος, πιασμ:\)()c στις 'λ''''" - l(,,, λ oc ι.σιοες τύjς lhγκqυρ:χς, επεμενε και πocρocκιχ ουι, \ \ ff λ' (, σε, τοτες αυτοι με ενα κου τουμ'. πανενιο σω, ) -, " ζ \, λύ)να το\) χυνανε απανω του εμα.ηστο Υερο...» (Μα.ρτυρίoc Γεωργίο\) ΤσουμΠιΧριώΤΎ)). ΜπροστOC ή μπλάβα x::xt ά.πάνθρωπη Οάλασσα.,,,(,,, 'λ '\.' " ι, 'Χπανω Ο καπνισμευος XOCL ανε πιοος ουριχνο;, πισω ~,~ Ι λ' ) \, Ι, \, οι ιχοηφαγες φ ογες κι ιχπο μεσoc κοκκινο\ ΙΧΠΟ τις " <:' ' -" '" ocvτocυγειες, CιΧιμονες μιιχς ιχποτροπoc~ης κοl\ocσης, 'Τ ' β'λ \ β β'" \ \ οι σετες κoc OC ιχ στα αρ 'Χτα 'Χτια, μ:: γυμνες Χ αντζάρες, όρμουσocν XlΧ.τOC κόματα, κιχι σφσζιχνε

13 -16 \, ι, ι" λ τους α νυπερ Χίιπ~στoυς, που y.oυρν~ασμενoι σαν τα πoυλ~α στην ΠΡOΛυμ~ία πεpίμενcιν τ/ σωτ:",ρία. 'Ο ' θ ~,( ) Ι, \ {,, \ )Ι, αν ρωπισμος, Ύ] αγαπη και ο χριστιανισμος ει χανε σραπ:::τευσ. ι ΚΧΙ xυρ~αρxησε το μαρτυριο '''\' Ι ΧΙ Ο,,-,ταυρος 'Α" λ' \', Ι \' λ α πρ,ν φτασουμε στα γεγον07α που συνθεσαν τον έξανοραποοισμο του έλληvικoυ μι.χ.ρα - Ι" \ θ λ \ σιατικου σίοιχειο1), ανιχνευοντας το πα ο oγ~κo Ιθ "Ι \ \;'-, \ \ πα ος και το μιιroς που οιιχχατεχει τον τουρκικο l! λ \ \ ( ~ ψ ι λ ι οχ ο ι<α~ τους αψα""οοι. ασμενgυς κα~ φι oχpύιμcι, Ιό "βλ' " Ι ), τους αγα eς οταν επουν την ευκινητη ευφυια τοϋ Χρι.στι.ανοϋ. τη δημloυργικ~ του πνo~, που "1\...,Ι (λ ι " \ αν και ραγιας, επcι.φνε ο ΟΖνα στα χεριcι του το έμπόρ~o, την παραγωγ"ή και γενιυ.ci. τον πλοuτο \ ικρασιας. 'Η τ - ης μεγυ. 'λ ης x,ca πα \)αρχαι.ας! Ι 1\1 ' παι Οεί'l. στ-η διάθ::συι του Χριστανου, ή ά.μoρφωo~α προνόμιο του τουρκου. Ό πλουτος στα χέρι.α τοί) Χριστ'ανοϋ, φτ6)χια στd:. τουρχ.οχώρια κι έκεί ό ι, 'β Ι ( \ «μπεης» κι ο στρατοκρατης ουτηγμενος ως τα ι ι \ ')1 ", ματ~α ιj-εσα στο xp1)σαφ~ επρεπε να. στρεφουν το μίσος άλλου για v.i κατατυραννοuνε και \ι' ά.πομυζουνε το άνιδεο πληθος φτά.νουνε να. δημ~oυpγ~σο')ν την ΙΟέα το\) πανισλα!.ησμου και άπο έχ.εί τη γενοκτονία ίου '1922.,ι Ας διαβά.σουμε τι πιστεuει ')'X μέλος τοί) «[ερου σωματείου του πανισλcιμισμoυ\). «'ΉΡeε ή ωρcι ν'ά.κούσετε κι έμας γ~α. λίγο. Το μίcος και ή ά.ποστροψη το\) Ίσλαμισμου προς την Ευρώπη εινocι ά.δυσώπητα. Μάθετε, Ευρωπα.ίοι έρευνητές. Για. μας δ Χριστιcιν6ς, εϊνα.ι τυφλός, στερημένος κά.θε ά.νθρώπινύ) άξωπ ρέπεια. 'Όσο περισσότεrο σας μελετουμε Ι ι λ { > Ι Ι (~ ι τοσο περισσοτερο π ατα~νει αναμεσα μαc Ύ) οια σταση. 'Η " θ ρα που,\, την ονομα 'ζ,::τ<; φανατισμο \ εχ

14 -17 \ \ \,, 'λ 'ζ \ θ \ 'λ θ ~ \ και για την οποια ε πι ετε πως α ε αττω ει με τ~ν ευρωπαϊκ~ μόρφωση αύξησε περισσότερο XIΧL στούς μαλλον φωτισμένους άπο έμας, ή :χθρα αύτ~ εγινε πιο &ναυκαία.-χουσε'έν Κιαζίμ». 'Έγραφε με ψευόώνυμο, ϊσως ΥιαΤL ντρέπονταν γι' αυτα που έγραφε. 'Ήταν g\ιας άπα τούς κυριότερους Νεότουρκους κι έχρ'υ)μάτισε ΝομάΡΧ'Υ)ς Χαλεπίου, βoυλευτ~ς Μαγν'Υ)σΙας (1912), άνηττρόεόρος στ~ν κεμαλικ~ ό' Boυλ~ κ.λπ., που θεωρε~ται «εις έκ των σοφοτέρων και Ικανοτέρων ',\ \ Ν' (βλ' λ ΟΥογραφων απο τους εοτουρκους». και Έμμ. Χ:Εμμανου'Υ)λΙόόι..ι, πλ'υ)ρεξουσίου 'Αθ'Υ)νων Πεφαιως tv τη ΔΙ των Έλλ~νων Συνελεύσει, πρώ'y)'l βουλευτοί) Σμύρν'Υ)ς XIΧL 'Αϊόινίου έν τύj ΌθωμανικΎj BoυλΎj' «τα τελευταια ετ'υ) της τουρκικης αυτοκρατορίας» (1924). Στο 'ίόιο βιβλιο ~ β'ζ \ \ \, β λ \ Ιλ σια α ουμε πως κατα τον α α κανικο πο εμο c: '1 ~ Ι Ι \ ~ Ο τουρκικος τυπος σ'υ)μοσιευει ΠOΙ'Y)ματiΧ και σι'υ), \ Ι \ «-Ι \ 'λ'~ \ γ'υ)ματα που μπορουσανε να σοσουν Τ'Υ)ν ε ΠΙσα πως «ή αισθrισις του καλο\) θα άνεπτυσσετο έπι τέ,\ \ λ'. Αλλ λ \ '" ους εις τον τουρκικον αον»..t1. iχ περι το τελος του βι βαλκανικου πολέμου gνας ΠOΙ'Y)τ~ς, \ 'Τ \ "Α \ Κ ~ \ ζ ~,,, απο το ουραν ο κκα ιουνσου του οποιου 'Υ) φυσιογνωμία. έπρόόιόε ϊχν'υ) μογγολικης καταγωγύjς έό,,:μοσιευσε ποίημα πού έλεγε άπάνω κάτω \ 'ζ- " -, «-'ξ Ο" «- \ τα ει.,'υ)ς: «απογονοι των ενσο ων υ'νων, παιοια του 'Αττίλα το\) ΤζενΚLς χα,) XIΧL το\) Ταμερλά ' ~'/;',,Ι νου, θ α σιαπραr;,ουμε τετοιες καταστροφες ωστε δ δόοιπόρος οταν βρεθε~ στα μέρη πού περά.σαμε θα όε~ γύρω XIΧL θα φωνάξει «τουρκοι περά. σανε άπα έόω». Αυτο το πνευμα. το\) μίσους XiΧL το\) φαναησμο;;, ή πανισλαμικ~ όπισθοόρόμηση και δ σοβινισμας όό~γ'y)σαν τον άγρικο λαο &ς τ~

15 -18 ' Κ ' Κ',Ι, \, Μ ικριχσιιχηκη ιχτιχστροφyj. α-ι υστεριχ α-πο. τοσα- χρόνια- ό τουρκος έμεινε ό ϊοιος. Ό Β. Η. Βογιιχτζόγλου στο βιβλ(ο του «Γειτονιες των,ι Α πιστων» γρά.φει για. το ξενοοοχείο που φιλοξενήθ"υ)κε «Το οωμάτιο μοι) στον Ικτον οροφο σ.φήνει τη θέoc ελεόθερ"υ) &ς το βάθος της θάλασσας. "Ενα πληθος ά.ντένες, OL πολόχρωμες τέντες, φοινικιές. Κ ι' \ \ λ 'ζ ~ ~ 1\ιf λ ι υστερα το π-ηχτο γoc α ιο των νερω\j. 'lπoc ω-',, \. 'β λ Θ' Τ', μεν α σεντονιoc με αμφι ο "Υ) κoc ΙΧΡΙΟΤ"Υ)τα. ο μπocνιο οιχως ",,' πα-ρα 'θ' upo ερε θ'ζ' ι ει εμεηκα,\, τ/ μuτyj... Στ' ά.λήθειιχ εινιχι κocταπλ"υ)κτικό. Το καθετι. εοω σε βεβocιώνει, πως δ,τι χ.αλά.ει μια. φορα. οεν ξocνocφτιαχνει..., Ρ ιχγισμενες 'λ' εκανε:;, β' ρuσe:ς που " σταζοuv ξyjλωμένιχ πλακάκια, μωσocϊκα. λ~γoιασμινα. Έκε(ν"Υ) ή έντονη oc'ίσθ"υ)σύ) της εγχ.α.τάλειψyjς, της πιχριχκμης κιχ Ι. της καχ.ογουστιας. ''Αν άνα.γκάζο, 'θ - "λ'''''' Τ \ ~) μα.ι να. τα. υμαμα.ι ο α. ετoυτiχ, εινα.ι γιαη οι ενι,ι rl (: " \, λ ι τυπωσεις αυτες, οπως ο ισχ.ιl)ς μου με α-κο ouθ'υ)σα.ν πα.ντου άργότερα. σ' δλες τι.ς πολιτειες που πέριχσα.». Όλόκλ"Υ)ρη ή εικόνα. της τουρκικης κα. κομοφια.ς, ΤοόΤΥ) ή τρα.γικη συμπα-ιγν(α. κα.ι. το τρα.γικο γέλιο του Χριστια.νικου κόσμου, cruvex(crtyjxe ώς τον τρομερο Σεπτέμβρ'Υ) του ξεριζωμοu. ΤΟ ώρocιότερο τμημα. του έλλ'υ)\jικου πλ"υ)θυσμου κατα-στράφ'υ)κε. " ΑφYjσε τούς ευφορους κά,μπους. τους ξα. \ \ \ \ β Ι,,\ κουστους ποτα.μους και τα ουνoc, τα χωρια κocι, λ - 1 \ 'θ ' \ \ τις πο ιτειες μι;; τα κocτακα αρoc σπιηα και ης ~ Ι αυ 'λ' ες. ΜΙ οχ.θ ος αιωνων. ι Κ" ocι τωρα ευωοιocσμενες ξαναγυριζει ό πρωτογοvισμcc; κocι. ή έγκocτάλειψyj. Σου ~ρχεται να φωνά,ξεις: «Toupxot περάσανε άπα εοώ». Διν χάνtται ποτε gvocς γενναίος, εύφυής, πολι

16 -19 τισμένος λαος οϋτε με την άναγκα:στικο έξισλα: μισμό, ουτε με τις σφαγες κα.ι τούς ξεριζωμούς. Δ " Ψ \,,\,...,, 'Α 'θ ',Ι)-, ~ εν κα~yετιxι με τις φωτιες το πνευμα. κα:ι Ύ] υχη. ντι ετα. Υιγα:ντωνετα:ι σα.ν σεντρο με γερες Ρlζες στο ευφορο If..Οocφος. Κρocτάει τη γλώσ \ θ ' \"~, 'Ψ λ',, σα:, τη ρησκε:ια:, την εκπα:ιοευση σε U Ύ] α: επιπεσα:, 11-" α.'1τιστ.::κετα.ι. 'Α ντιστiχ 'θ Ύ)κε ο ('Ι ωνικος ' λ ' \ β β' \, ", λ α:οςστη (Υ.Ρ αpotηtiχ ΚiΧΙ πεφτει ως τον τε ευ..., - r' f, \ Ι, ΤiΧΙO, α.φοu ομως φερει νικηφορο το μ'f)νυμα. του στα βάθύ) της ΆνiΧΤOλης. Σχολες σύ)(.j(χ'iηκες.oεμελιώνoντiχι, πολιτιστικες " 'θλ' -, "λλ \ εστιες, α ητ~x.cι σωματεια: και ο ε ηνικος προ \ 'λ',,\,ι ')1 (ο Χ ωωπωμος απ ωνεται απο ακρη σε α:κρύ).. Σ. ΣολομωνLδ'f)ς, σμ';ρνα:ιογράφος, πα:ρατ'f)ρ'f)της κocι μελεώjτ~ς πληροφορει τον κόσμο πως στα 18', Ο, έπι 139 χιλ. XΙXTOLXWV της Σμύρνης 'Έλλ'f)'Jες εφτανocν στις 55 χιλ, το 1868 Ε:πι 187 χ. 'Έλλψες ~τα:ν 75 χιλ., στα 1891 έπι 207 χ~λ. ~ταν 170 χιλ. 'Έλληνες και χατα το 1922 lπι 364 χιλ., "Ελλψες ~ΤiΧν 1ί5 χιλ. ((Στα 50 μ.χ. βλέπουμε να. λειτουργει στη ΣμύρνΎ] ό πρώτος Χρ"στια:νικος ναος ό Κυρια:κος οlκος. ' Άπο τους,,, Ι r! Β " ' πρωτους επισκοπους ο αυιcς ουκολος, που χει ροτονύ) 'θ ηκε α:πο ""Α' τον ποστο λ ο '1' ωαννύ). 'Ε πι ' \ ), \ Σ' ) ι \ σκοποι που εποιμαναν στύ) μυρνη ανερχoντcιι σε 76, με πρ(7nο τον ΆρΙστωνα: κocι τελευταιο τον 'Εθνομάρτυρα Χρυσόστομο. Τρείς Σμυρναιοι επlσκοποι εγιναν Πατριάρχες. Μεγάλος ~ταν ό ά ριθμος των ορθόδοξων ναων. 'Λπο τούς πρώτους της ΆγΙα:ς Φωτεινης...» Κατα το '22 ~ Σμιιρν'f) και τα περίχωρα: ειχα:ν 1.6' λ ' Κ " "λ ", ':t εκκ Ύ)σιες. ι αυτες ο ες καταστρα.φύ)καν απο το '23 και υστερα:. την ιοια έποχ.υι μόνο :22 τζoc ι

17 -20~ Ι - Ι, 'Ο Χ Σ Σ λ,~ μια υπ'υ)ρχαν στ'υ)ν neptoxoyj. " ο ομωνωης συνεχιζει' (( ΠερΙφ'Υ)μα ύπηρζαν τα. Έλλ ηνικα. έκπαιόεuτ/ρια(... )Ή Εύαγγελικη Σχολη το «Κεντρικον Παρθεναγωγε~u ( , το Όμήρειον εζyjσε έκατο άκριβως χρόνια κ.α.», π ερα, \ ι \ ( Σ' τ λλ ι '"" \ από IΧUTtX η μuρνη ειχε πο α ωιωτιχα - \ λ' Κ \ \ \ \ Ι σχο λεια και UXELtX. ατα τις στατιστικες και για '1 '~I,'\) ι ΙΙ \ οσοuς ενοιαφερονται γι αuτες αναφεροuμε οτι στ'υ)\) Ί ωνια xιx'tιx. την καταστροφη λειτουργουσαν 2ti Ο ε λλ 'Υ)νικα \ σχο λ εια - με ι ενιακοσιους (, σασκιχ ~'λ ΟΙJς και \ \ \, λ '"" 8' Α' ι καθ Yjγητες και σαραντα χι ιασες μα Yjτες. UTtX ομως cεν είναι τα. μόνα πολιτιστικα στoιxε~α ποο ' ι ζ cruv θ ETOUV \ \,,"" τ/ ωυ) στις τοuρκοπα.τ'υ)με\ιες πατρ~σες. Τ Ι, α α.γα θ οεργα ι '"" ισρuματα, ΟΙ "λλ ε 'Υ)νικες \' εφyjμερισες,~ ι \ ~" 'θλ " \ Ι και τα. περιοσικα., ο α 'Υ)τισμος, Yj πνεuμα.τικ'υ) κocι ' ζ \ \, \ 8', κα λλ ιτεχνικυ) ωυ) κocι κ ιν'υ)συ), το εocτρο κocι xuι, Π ' ΤΙ", β " ΡLως το οντιocκο. Ο εμποριο, Yj ιομyjχα.νια, 'Υ) γεωργια.. 'Όλα. τουτιχ. τα έπιτεύγμα.τα τυ,ς εύφuιας κocι του μόχθοu, ~ τεράστια. Μικρασιατικη άνθο '~I \ 'θ,ι, Κ \ φορια επρεπε με κoc ε μεσο να XOCTιx.crTPOCepYj. α.ι οι τουρκοι κιχ.τεuθυνόμενοι άπο έκείνοuς τοος μεγάλοuς ποο κuβερνοuν τον χριστια.νικο κόσμο, ~ \ 'θ \ ι, 'λ β τοιμοι κα.ι προ uμοι στις κα.ταστοφες ocνα α α.ν το ~ργo. Τις μέρες έκε~νες μέσα στα. βocπόριoc των σuμμάχων ποο ~τα.ν ιχραγμtνα στο λιμάνι της ΣμυΡVYjς επα.ιζε μουσική, οι ~xoι άνιχ.κocτεύοντocυ με τοος θρήνους των παιόιων, των μανάcων, των, "θ ' τραυμα.τισμενων nou σιγοπε ocιναν ποφα.τημενοι στο ελεος τοί) φριχτότεροu πόνου, των άνοιγμένων πλ'υ)γων. ''Αν κά.ποιος 'Έλληνα.ς cεν θυμαται τοος άρι8μοος τοος θuμ(ζοuμε άκόμ'υ) πως μόνο στην περιφέρεια. της Σμύρνης κocτocστράφηκιχ.ν πενήντα. χιλιάcες σπ(τιoc και πέντε χιλιάδες κocτα.

18 -21 στηματα,, ο "λ" o~ οι ορ θ' 000 Ι:' ξ οι ναo~, 'δλ' α τα. ε (λλ ην~κα ' ~ "θ '(Ι:' ι,( λ σχολε~α, τα αγα οεργα. ιορυματα και o~ πο ιη \ ι λλ Σ" \,, θ στ~κo~ συ ογοι, αυτα πρεπe~ να προστε ουν (, θ ' 'Ι:-' (,- 'Α ' Οι αν ρωπινες αι.,~ες, οι σκοτωμενοι του φ~oν Καραχισάρ, του Σαγγάρ~oυ, του Άξαρ~oϋ, της Μαγνησίας, της Σπάρτης, του Σεβντ(κ~o;; και δλης τύjς Άνατολης, Χ," Ι \" ~I Ο, Ι p~στ~ανoι με τα χερ~α κα~ με τα οοντια ζ, θ \ 'Ι:' (λ' θ " γαντ ω ηκαν στις πατριοες κι απ ω ηκαν σ αυτες στους αιωνες κ~ έχτ~σαν τις Έστίες τοuς κocι \ >1 ~ - " tf, \ Ι τις εχασocν o~ocμιας, απο ενα τυφωνα που πρωτ/ φορα: σάρωνε ετσ~ τ'η γη. Κι ά:κ'όμη κανεις οεν θ 'λ ",, β β', 1:" ε ησε να ονομασει με ε αιοτητα τους προοοτες,, Ι:' {, 1:'1 λ ' \ γ~ατι περι προοοσιας πρoκειτoc~, οιπ α και στο \.Ι. β' 'Ι:' - 1:"' Σ' τραγ~κo σε; αρος μας παιχν~oι των ι.,ενων. ocν, " λ " ι: (, tlo ~\ t:'" να εκ εισε το στομoc της η ιστσρ~oc, μως οεν ",εj' " \ \ 'θ \' χασε και καποτε περα α.πο τις συμπα ειες και τα. πα'θ η η "λ'θ oc η εια θ' α λ' αμψει.1. και '8' α μεινει, εκ,ι θ αμβ ος ο " κοσμος. "Ι σως μoc 'λ ιστα να,.,. ειναι κιχ λ' υτερη, "λ', "-"θ θ' -, OΙUTΎI η τα αντεuση, γιocτι η αλη εια α μας πικραινε πoλu έμocς που περισώσαμε άπο έκεινη τ-ην όλοκληρωτικη κατιχστροφη την ψuχή μας. 'Όμως οεν πρέπει να: οιαφόγει την προσοχη κocνενος πως, τ -,ι θ ' 1:" ξ \ θ ', ο ουρκος ανεκα εν επloιω ε τη ρησκευτlκη α φομοίωση κι αύτο το θεωρε~ «καθηκον εόσεβείας». 'Όλοι οσοι κατοικουν την ΤOυΡΚOπατημέVΎ) Γη; πρέπει να: είναι η να γίνουν Toυρκo~. Ύπάρχει σχετικο φυλλάοιο με τον τίτλο «οι τρε~ς άλήθειες» του 'Αχμέτ Φαρέο, βοuλευτη ΚιουτάΧΙιΧς. \ f ιι ", λ \ ( Ι:' Δ uo χρονια υστερα απο το χoc ασμο ο OΎjμOσΙΟΥράφος Κώστocς 'Αθάνατος έπισκέφτηκε τ/ ' 'Ο 'Αθ' τ ζ', - \ \ Σ μυρνη. ανατος ει χε ησει εκε ι κocι πριν <puyel ό στρατός μocς έγραψε σημείωμα στο «Πα

19 -22 νελλ~νloν κα~ Μαρασιαηκον Ήμερολόγων του 1926», σ. 41: «...Μέσα. μο\) Εκείνη Ύj θύμ7)σύj κοιμιχτοι: κ(;\ί ξυπνocει», λ εει ' ο 'Μ α λ' ακασύ)ζ εις ", ενα θ ειον ~, σηχον του. "Ω Ι \ -, λ ' ')Λλ'θ' να μπορουσε να Ύ)σμονΎ)σΎ) κανεις... Ύ) εια η μ' 'Ι έρωτούσατε; Ναί,..., την ξαναεϊσα Ι τη ΣμύρνΎ), t, ) πανε καμποσω μηνες περυσι τετοιες Ύ)μερες α..-j κρι β ως, 't:' την J ι.,ανανηκρυσα \ τον Ι περασμενο ι χεψωνα και τί να. σα-ς πω, ειναι κα ι τώρα ή 'ίσια Γκιαούρ, δλη Έλλάδα-λυπηθητε με, μη με πάρετε για. τρελλό!'εζύγωσε το πλοϊο κι ~ταν ~να. ~ειλινo του περασμένου Νοεμβρίου, θολό, συφοι \) \ \ 'θ' ριασμενο, μουντο κι απο ΤΎ)ν κουπα.στη κα ως,, Κ ι ) "ζ 'λ' περνουσαμε το αστρα.κι, μ ε ωνα.ν οι αχταρες " 't" β' " '<", θ" κι αν οεν φο ομουν κι αν οεν ντρεπομουνα α μ " ι, λ' "Η ' θ' επαφναν ποταμι τα κ αματα. τανε στη εση, λ-",,' '''' l(, της εντε ως, ουτε φωηα, ουτε ΡΎ)μαοια., Ουτε τl - " 'ψ \" Μ' ποτα. Π ως να μύ)ν ΠLστε ω στο ονεφο ;» ε ",, 'ό 'ζ \,, αυτο το συυκινητικο /" γο συνεχι ει τ/ν α.φηγύ) σύ), του ο Κ' ωστας 'Αθ' ανατος για. " να καταλ'ι: ηι.,ει «και το πλοϊο μας ξανα.πηγε βιασηκα. σε λίγο -οπως " στα \ ονεφα-και,ι 'λ σα παρύ)σε ' το, β ραου. '''' Κ ι ~τα.ν πάλι ολα ' )) flocupoc και θαμπα. στην,), \ προκυμαία, κα θ ως τ αποχα.φετουσαμε απο την κουποιστύ). ";"Η ταν ρημά~ια που ζούσανε στο σκoτά~ι κι ή, \ Υ' ", 'λ' θ φιχντασια μου τα ",ωντιχνευε και ταστ/νε ο ορ α, \, Κ',, θ' 'ι σαν και πριν... αι μια κυρια. κα ως στριψαμε 'Κ ' '8 \'..., 'JI το αστρακι, κα ισε στο πιανο του καρρε κα.ι ε πιχι ζ ε τους \ πιο "'θ ευ υμους σμυρνεικους ' σκοπους \, σαν, ''t' ' β, επικί'joειcι εμ ατύ)ριο...» " \ λ'β rl ) \ \ Σ τα χρονια που μεσο α Ύ(σαν υστερα απο τη

20 -23 Μ ικρα.σια:ηκη κα:τα:στpoφ~, 'Έλλψες συγγρα.φε~ι; \" Ψ β βλ' ", 'Α που εγρα αν ι ~α. γ~α την τoυρκoπα:ty)μ~νη ) ' Ύ λ "\ \ να:το 'Υ), ε~να~ π ΎjμμυρισμενιΧ α:πο τον ΠιΧτροπιχ 'Ι:' \ \ 'λλ', θ ραοοτο χρωηιχνικο κιχι ε ηνικοτιχτο ιχν ρωπι \ 1, 'ξ' \ \ θ ",,' σμο σι:: α:νηπιχρατιχ η με την τουρκικη ηριωοιιχ. Μερικοι μιλουνε γιcχ τη φιλιιχ του Χριστιανου με τον τουρκο. Κι έμε~ς πιστεuουμε πως οι λαοι ~l" \ ~, " θ " 'λ οεν εχουν στί)ν ΚιΧρo~ιχ τους εχ ρες κιχι μιση, α \ \, \, \ "Ελλ " θ λ α \ το κυρ~ιχρxαo αυτο για τον Ί)'ΙΙΧ α:ισ Ί)μιΧ ~",\ )/\:,- ) λ' \ οεν φιχι\iετιχ~ με τ/ν ιοια ανιχγ υφικοτητoc στ/ν \ λ ' θ' \' 'θ τουρκικί) ογοτεχνιιχ συνη ισμενί) νιχ επ~τι εται, 'θ 'θ " θ \ \ ~ σε κιχ ε αν ρωπισηκο συνιχισ Ί)μoc κocι νιχ οιocιω 'ζ \, ΔΙ' ~.,., νι ει το μισος. ι:;ν εννοουμε ολακερη τ/ν τουρκικη λογοτεχνια:, άλλcχ το τμημα που άναφtρετocι στις σχέσεις των Μο λα:ων. ΟΙ τουρκοι έ:κλε Ψ μ~oυργησε ό μόχθος του Χριστια.νου Κ~ επρεπε νcχ aικιχιολογ~σουν τον ένμμυχο πόθο το\) οχλου γιcχ κατιχστροφη την ψυχαη ζ~λειιχ μπρoστcχ στ/ν εuφυlιχ. ';Ήτα.ν το συνα.ίσθί)μα της ΚιΧτωτερ6τητας κι αυτο,, εκαμocν. " 'Ο 'Αλ' εκος Δ' ουκιχς, ξ ενητεμενος, α:ν, σκοτωσα.ν,, ΚιΧταπατησαν, κι εκα "Ψ" ocν οτι oyj Ι:' στη ΜελβουρνΊ), εγριχψε μιcχ νουβέλιχ με τιτλο «Στήν ΠάλΊ)-στcΧ Νιά.τιΧ» (ΑύσΤΡιΧλΙιΧ, 1953) κι έκε~ γράφει άνάμεσιχ σ! α.λλα: πως «" Αλ/οι πά.λι μπορούσανε νcχ ιaουv το ξεκλ~ρισμo(. του ΜικριΧ", 'Ε) λ -,, 'λ' λ ' σιιχηκου \ ηνισμου κι αγνοουσιχνε ο οτε α. το p~μα.γμα του λα:ου της ΤουρκΙα:ς. M~τε μποροο,f \ Ι t - \, λ' σανε, εστω κocι κα.τοπιν εορτης να: ανα υσουνε άνταεψενικcχ το ξuπ'lημα της άσηκης τάξyjς της Τουρκίας που θα. ήγούτανε του κιν~ματoς της ά πελευθέρωσί)ς του λαου της άπο τ/ φεουaαρχικη, \ \ ~'λ \. ~ ι ιεροκριχηκί) και ζενη πο ιηκο-οικονομικη υποοουλωση». Τυχερος ό 'Αλέκος Δούκας ποο aεν εζη

21 ι -24 / ( σε τιχ γεγονότα. της Πόλης κα.ι της Κύπρου για. να. / κα.τα. λ α. 'β ει την, α.νεοα.φικοτ/τα. '"" / του - Π ιστευω / του. Ό Τοuρκος οεν μπορε Ί: ν' ιχποβά.λλει την νοοτροπ[α. τοί) οχλου κιχι την ψυχολογία. τοί) λύκου. Ό Τοuρκος ιχπο τη φύση του κα.ι άπα τί) συγκρότηση των τά.ξεων μένει πιο βά.ρβιχρος ιχπο " επεκτιχτικη ποr ' πα.ρα.οειγμα. '"" η \ υσο!.! ξ εκ~νησε κα.ι,- 'ο' 'Ι:' λ,<, θ λ ιτικη της ι υνουσα.ς τιχ...,ης, εγκ ημα.τικα. υπευ υ \, Ι \ λ' " f νης και α.ναα.νυις να. υσει τα. οικονομικα. της προ ' \" Ι 'Τ' βλημα.τα και το μονο που πετυχαινει ε~ναι να πυρο1)οτεϊ.' το μίσος και να: ξεγελα τον άμόρφωτο 6χλο. Ξερίζωμα τοί) λαοί) της Κύπρου άπο τα: χώ, \,, <"" ξ, λ ' μα.τα. που τα. ποτισαν με ιορωτιχ, επου ημα αρχαιοτήτων, κιχτιχστροφες μνημείων πολιτισμοu, βιασμοί, έξανοραποοισμοί, κλοπες και τέλος θά. r'o,\ \ " J r/, 'Γ'λ νατοι και ερημωση. μως υστερα. ιχπο ο ιχ αυτα. κα.τρακυ 'λ ισμα στην \' αγαο '"" ικη κακομοφια, και, '100,,,\ ~, t 'ζ " τροπιoc, φτανει νιχ μην c;,υπνησει η μα. α και γι '" φερνουν κα.ι \ ξ α.νιχφερνουν Ι στο \ προσκηνιο " α OCUTO νε λευ 'θ ερα κα θ εστωτα / οπως " τα. '",,' σια.μορφωσα.ν οι < ι \' Ι, σου λτανοι και ακομη χεφοτερα.. Ό Στρα.της Δούκας στο βιβλίο του ('Ιστορία. ένος αrχμαλώτοu») οιηγεί:ται πως «κοντα: μεσά.νυο < ενας ιι κο λλ' ητα. στον \"oc λλ ο, μπη χτα, οπως " ημαστε " ( ')1,ιν...,,/)1 χε η φρουρα κι αρχισαν να μας χτυπουν, οπου ε, ζ'λ "λ β -" / ρισκαν, με <.,υ ιχ και να κ ωτσοπατουν οσους κα Οονταν χά.μω, γόνα με γόνιχ. Τέλος πηραν οιιχλέγοντας οσους ήθελιχν κι ~φυγιxν βλαστημόντας)). Καμια: πρόοδος στις λαϊκες μά.ζες, που ~μειναν 'ξ/λ "" ξ / \ \ ανε ε ιχτες, οπως οταν πρωτο εκι'ιησαν για νιχ, ",Ι ",) ~, κιχταπατ/σουν τον τοπο που μεσα σ αυτον ιχνσρω Οηκε ~ έθνότητoc. 'Έγινε ομως το θocuμα στη δική, 0< /,\, '" 't: \ λ μιχς χωρα. L γ ιτωμενοι απο τις σιωι."εις, το χιχ

22 -25 λασμ6, τις σφαγες κrδ τις αεχμαλωσίες Xρ~στ~α, β ζ " β ζ "ζ \ νo~- υ αντ~νo~ κα~ προ υ αντ~νo~, ρ~ ωσαν στη μ~κp~ έλεύθερ'υ) πατρί~α και μεγαλουργ'υ)σαν. "Ιορυσαν 'Ε νωσε~ς, ι πο λ ~ΤLστ~κες"Ε στιει;, '\." οιατ'υ)ρησαν τις γιορτές, τιχ ηθ'υ) και τιχ έθψα τους, εγιναν κ~ν'y)τ/ρ~α OύναμΎJ στο έμπ6ρlo κ~ έβαλαν τη σφραγι~α τους στ~ λογοτεχνια. «' Η νεoελλ'y)ν~κη πεζογραφία πέρασε άπο τα. xέρ~α των συγγραφέων της κύρ~ας Έλλάοας, στα. χέρια των MLΚρασ~ατων, των ΚωνσταντινουποΛ~τC;:)ν,τωνΝ'Υ)σιωτων». Ι Μ. Πα'lαγιωτ6πουλου' τα. πρ6σωπα και τιχ, Β'./ ι, ζ, κεψενα, τ.,σ. 23, κ~ οχι μο'lαχα 'Υ) πε ογραφια )λλ' ", α α κα~ 'Υ) ποιηcryj. Ό Γιωργος ΣεφέΡ'Υ)ς μας πλουτισε με το πρωτο ΒραβεΖο Νομπέλ. «Καθως περνούν τα. χρόνια πλ ηθ,.,ί νου',' ΟΙ ΚΡΙi:Ες που σε κα.τα.olκιiζων x,.,dw; περνούν τα χρόνια κα.ι κoυόε',τ~ά.ζε:ς με λιγό, ψες ψωνές, το'! 'ίjλ: ο μ' &λλα μ.ά. τιιχ ξέρεις πως έκείνοι πού εμ.ειναν σε γελούσαν, τ? παρcφiλημα της σά.ρκας δ ομορψος χορο;..},' λ' που τε ειωνει στ,! γυμ.νισ...» ι, λ ' \ \ \ ) \..' Π pεπε~ να oγαριασε~ κανεις και τους ακαoύjμαϊκούς, TOUC; πανεπlστ'y)μιακoυς οασκάλους κ~ 0 λους του ς &λλους που οιέπρεψαν σε κάθε τομέα τ~ς κoινων~κης μας ζωύjς. Ό 'Ηλίας Βενέζης σε Έπιφυλλίοα του γράφε~' Ε' ι 'λ 11.' Ψ ι «να εκατoμμυρ~o πεντακoσ~ες χι ~αoες υχες. Και το πως έστά.θ'υ), πως όρθοπ60ισε όουλευοντας την ΠLΚP~ γη, ξεχερσώνοντας ά.γp~6βoυνα, CXποξε, β λ ' /,, \ ρα~ν(ιντας α τονερα, μπα~νoντας μεσα,στον κορμο

23 -26 της χώρας, στη βωμ'υ)χανία, στο έμπόριο, στην έ πιχείρ'υ)σ'υ), στtς τέχνες-παντου» «Βημα» 4.7,72. Στο ρίζωμα στον «κσρμο της χώρας». Στη βιομ'υ)χανία κυριάρχ'υ)σε με το πνευμα της ~'Y)μLOυργίας. Στ/ λογοτεχνία με τη Μναμη κα~ το νευρο του πάθους xιxt της άγάπ'υ)ς. Τό έπίσ'υ)μο κρocτος στάθ'υ)κε κάπως Μστροπο στ/ν έπιθυμία των, \ t, \,..., συγγραφεων να ιστορησουν τα γεγονοτα πις καταστροφης, χάρη στ/ν έλλ'υ)νοτουρκιχη φιλία,αuτο " I~ \ t:' ι ( λ ' \, το εμποοιο το ι.,επερασε 'Υ) ογοτεχνια χαι γρα )1 '''''''''''ζ \ φτηκαν εργα σύ)μαντικα..=:.εσκεπα ονταν τα κακoυργ~ματα των τ ουρκων κι άπόsειζαν το κενο \ λ λ' f,, Ι:, Ι Τ'Υ) «υκοφι ια», ο προσφυγας και ο εντοπ ιος λόγιος ~καμε το καθηκον του πέρα άπα τ/ σ κοπψότ'υ)τα καt τα συμφέροντα, θεώρύ)σε κιχθηκον \ ι \ 'ψ' λ'~', του να μιλύjσει, να γρα ει σε ιοα αψατωμενύ),, "'{ \, \ γιαη η η ικρασιαηκ'υ) καταστροφύ), γεγονος μεγαλύτερο κι άπο το πέσιμο της Πόλης ανοιξε την ορεξη του άό'υ)φάγου τουρκικου έπεκτατισμου. Ξεριζώθηκαν καt οι τελευταίοι ΧριστιανοΙ οσοι ',, \, ~ λ' ζ ησανε, υπομεινανε τ/ μακραιων'υ) οου ~ια. Ό πλ'υ)θυσμος τηι: Μικρocς 'Ασίας όιατ/ρ'υ)σε τη ' \ λ' \, θ θ ρησκεια του, τον πο ιησμο του, τον αν ρωπισμ6 του καί τη γλώσσα του μέσα σε κεϊνον τον,~ ι "Ι ( ι κυκεωνα των μαρτυρ ων, που τον κανει Ύ)ρωικο, ~ \ 'θ \, \ "λ \ λ ' ~, μοναοικο η ικο γιγαντα σε ο α τα π ατη της υ φηλίου. Για τη γλώσσα της 'Ανατολης και της ΣμυρνΎ)ς ~γραψαν πολλοι' Η Στέλλcι Πετράκη μελέτησε τ/ γλώσσα αuτη και συνθεσε μελέτες \β β Ι ~ \ \, \ \ λ \, που ρα ευτηκcιν ουο φορες απο ΤΎj γ ωσσικη ε ταιρία της Άκιχόημίιχς ΆθΎjVων., θ \ \ ~, \ λ' \ \ Λαος που οιατηρύ)σε ΤΎ) γ ωσσιχ του και τον ι ι,,, \ \ Ι ε νωμο του το σους cχιωνες σημιχινει πως το κυτ

24 -27 ταρο του είναι πoλu δυνατο κι αύτο μεταφυτείιτηκε ugtepιx. απο τ/ν καταστροφη στην Έλλάδα κ~ ε οωσε, συγχωνευμένο με τους γ"'ιγενεις το πλάτος της έλληνικης σκέψης και το βάθος της πα~cειας 'Α) ) \ \), β, t '1 του. π αυτο το ανακατωμα γη κανε ω ηρωες του πολέμου και της είρ~νης. ΟΙ μάρτυρες και OL όοηγοl της φυλης. «ο μουσουργος Μανώλης Καλομο(ρης μιλάει ι ι λ /, ~ / ««/ ~ λ 'λλ για τη γ ωσσα που οιασωσε ο υποοου ος ε ηνι / "Ο Ο '\\, Ι ",1 \ σμος : «τι μως κι αν αρχισει κα~ με οη και να: καταπιαστεί ό τεχνίrης ενα οεν μπορει να:' Ι ζ / Ι ~ / 'θ \ Ι Τ προ βλε / Ψ ει: τη ωη' γ~α οαφτο ε νικη μουσικη εl, ~, ι βλ Ι ~/ Ι ~ β νχι αουνατο να αστησει o~χως να ποτιστει α-. ι,ι ι 'θ / ι ζ 'λ θ / ια απο την ε νικη, τη ωντανη γ ωσσα του ~ ΤΙ λ ι λ 6 /, «, λ αου...» η γ ωσσα του, οιπ ν, κρατ-1]σε ο υποοουλος έλλ ηνισμος OCναλλι:. ίωτη γιατι ζουσε στ-ην ~ /, Ι! λ' ι ζ' λ' κο:ροια του η c;vvoliχ γ ωσσα και ωη, γ ωσσα ΚiλΙ εθνος. Διατήρησε ό ''ΙωIJας δη μπορουσε να: \,) ~, \ \ \' "Ι \, τον ενουναμωνει και να. τον εμπνεει ακομη και στους σκληρους &γωνες και μ' αύτα: τα: οπλα &νηστάθη 1'/ ξ \" β' \,..., 'β κε και αντε ε το α.σηκωτο ο:ρος που του επε α λαν. Ό Μανώλης Καλομοίρης γενν~θηκε στη Σμίιρνη το Ε83 κα.ι ύπηρξε ενα.ς &σταμάτητος ~ κεανος κι ετσι τον χαιρέτησε ό Κωστης Παλαμας \, :. ι~ ξ θ "Ι,\ "~ με τον αισιοοο ο αυμασμο που μονο αυτος ηζε-, ρε να: τον χρησιμoπo~εiοταν ~ταν να: οιατρανώσει ι θ/ '~'λ Ι" Ι τις πεποι ησεις του αφειοο ευτος σε εγκωμια και,/ β Ο",Ι ~ Ι, αφο ος. ι σηχοι αυτοι πρωτοοημοσιευτηκαν στο β~βλίo «Π ολιτεια και Moναξ~ά».,,1\[ εσένα πέλσ..γο δ Ρυθμος μ' έσε καρά6ι δ Στίχο;. Για. κάμ.ε, πρωτοδοόλευτος δ μέγα.ς &σλος ήχος σ:πό τα. χέρια. σου στη γη τη μuριοδοξ'j.σμενη,

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΓΚΙΝΑΚΗ. Κατάθεση ψυχής

ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΓΚΙΝΑΚΗ. Κατάθεση ψυχής ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΓΚΙΝΑΚΗ Κατάθεση ψυχής ΚΕΡΚΥΡΑ 2010 !} αφιερωμένο σε όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του!} !} εξαιρετικά αφιερωμένο στα παιδιά και τα εγγόνια μου!} ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ Βρήκα κι έσπειρα την ποίηση

Διαβάστε περισσότερα

e-lnail: domosbooks@ath.forthnet.gr

e-lnail: domosbooks@ath.forthnet.gr ΘΟΑΑ ΠΟΤΑΜΙΑ Σ. Σ. Χcφκιανάκης Θολά ποτάμια Πρώτη εκόοση, ΆO~να 2007 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και έκτύπωση: Τυπογραφικο έργαστ~ρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μα.υρομιχάλ-η 16, 106 80 'Αθήνα., Τηλ 21.0

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ

ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ Ιί ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΜΙΛΗ ΑΘΗΝΑ 1996 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. :~ Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ -

Διαβάστε περισσότερα

. ΕΡΙ"Α 'ΤΟΥ ι&ιογ. Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΟΤΑΝ θαρθει ΤΟ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

. ΕΡΙΑ 'ΤΟΥ ι&ιογ. Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΟΤΑΝ θαρθει ΤΟ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 'Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ . ΕΡΙ"Α 'ΤΟΥ ι&ιογ Ο ΚΑθΕΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ,ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟTlΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΟΤΑΝ θαρθει ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Οδυσσέας Ελύτης

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Οδυσσέας Ελύτης ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Οδυσσέας Ελύτης Αντί προλόγου Το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ του Οδυσσέα Ελύτη το αντέγραψα γράμμα-γράμμα το 1996 με ένα δάκτυλο αφού δεν ήξερα γραφομηχανή. Το διοχέτευσα (ανώνυμα) στο Ιντερνετ λίγο μετά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΕΡΑ ΙΝΔΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

ΤΑ ΙΕΡΑ ΙΝΔΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΑ ΙΕΡΑ ΙΝΔΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 21 ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Α Ρ Κ Α Δ Ι Α 1 Στα βουνά και στα δάση, σμιλεύεται η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Στις πλατείες, αναπαύεται. Χρήστος Δ. Στρατηγόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου. Τα ποιήματα

Νικηφόρου Βρεττάκου. Τα ποιήματα Νικηφόρου Βρεττάκου Τα ποιήματα 1 2 ΤΑ ΤΡΥΠΙΑ ΧΕΡΙΑ 3 ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 31 Μαρτίου 1958 Νιώθω παράξενα σήμερα. Κάπως Έτσι περίπου: Όπως όταν ανοίγει ένα παράθυρο στον ήλιο κανείς, νιώθω σα ν άνοιξα μια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΚΕΡΩΝ. Περ[ φελ[ας - ~KΔOΣEIΣ ~ ENAΛIOΣ ---

ΚΙΚΕΡΩΝ. Περ[ φελ[ας - ~KΔOΣEIΣ ~ ENAΛIOΣ --- ΚΙΚΕΡΩΝ Περ[ φελ[ας - ~KΔOΣEIΣ ~ ENAΛIOΣ --- / εζ{~ψυλλo : Γl r)o'et~(~v και Α πόλλων. '1.νάγλ"9() του Ι Ι '1.ρύενώνα, ~i l (JtnEL{J ι\χρ(jπcjλ~c,. 2 π Ε Ρ φ Λ Α Σ 3 ΣεφιΧ: ApXAIQI ΣτrrΡΑΦΕ I Σ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 H Ανθολογία αυτή ετοιμάστηκε για να αναγνωσθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ. «O tempora! O mores!» Ποιήµατα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ. «O tempora! O mores!» Ποιήµατα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ «O tempora! O mores!» Ποιήµατα Συγκέντρωση-Καταγραφή Ύλης: Ρούλα Γεωργιακάκη Τεχνική Επιµέλεια-Μορφολογία: Μαρία-Αλίκη Γεωργιακάκη Ηλεκτρονική Μορφολογία-Σελιδοποίηση: Σοφία-Μελποµένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια.

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA υπό GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Με Πρόλογο του JAMES W. GERARD, πρώην Πρεσβευτού στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: domosbooks@ath.forthnet.gr

e-mail: domosbooks@ath.forthnet.gr ΠΙΚΡΑΜΤΓΔΑΑΑ Σ. Σ. Χcφκιανάκηι; Πιχ.ραμύΥδαλα Πρώτη εκδοση, Άθήνα 2009 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και εκτύπωση Τυπογραφικό εργαστήρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομιχάλη 16-10680 Άθήνα Τηλ 2103605532,

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό! Μ ια φορά κι έναν καιρό πάνω στη Γη δεν ζούσαν μόνο άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο προφήτης της αρχαιότητας

ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο προφήτης της αρχαιότητας ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο προφήτης της αρχαιότητας ΕΚΑΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Ι.. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α. Ε. Σειρά Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 68 7 1989, 8 1991, 9 1994, 10 1996 Εκτύπωση Μ Χονδρορίζου

Διαβάστε περισσότερα

L. L. Χαρκιανάκης, 21Ι2 UcvcΙlt1d Sl, Rcdfcrrι, 2016 AustrQliu

L. L. Χαρκιανάκης, 21Ι2 UcvcΙlt1d Sl, Rcdfcrrι, 2016 AustrQliu ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΛΓΗΔΟΝΕΣ L. L. Χαρκιανάκη Μετρητ1ς ΆλΥηδόνες 'Εκδόσεις Δόμος L. L. Χαρκιανάκης, 21Ι2 UcvcΙlt1d Sl, Rcdfcrrι, 2016 AustrQliu LΤΟΙΖειοΟεσία και zκτιjπωση: Τ'Jπογραφικο Ζργαστήρι «Δόμος» ΕΚΔΟLΕΙL

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική έκδοση, προσφορά αγάπης στον τόπο που µας γέννησε. Έτος 3ο Φύλλο 6ο Ιούνιος 2001

Περιοδική έκδοση, προσφορά αγάπης στον τόπο που µας γέννησε. Έτος 3ο Φύλλο 6ο Ιούνιος 2001 Περιοδική έκδοση, προσφορά αγάπης στον τόπο που µας γέννησε. Έτος 3ο Φύλλο 6ο Ιούνιος 2001 ÁÖÉÅÑÙÌÁ Êùíóôáíôéíïýðïëç Ï Íáïò ôçò ôïõ èåïõ óïöéáò Öùôïãñáöéá Äçì. Ðáëáâéäç Περιοδική έκδοση, προσφορά αγάπης

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11

Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11 - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11 6. Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙ ΩΛΩΝ.12 7. ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ...13

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κονδυλάκης. Πρώτη Αγάπη

Ιωάννης Κονδυλάκης. Πρώτη Αγάπη Ιωάννης Κονδυλάκης Πρώτη Αγάπη διήγημα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από την Λέσχη του Βιβλίου το μεγαλύτερο ελληνικό διαδικτυακό φόρουμ για το διάβασμα. Πρώτη δημοσίευση: εκδόσεις Γ.Π. Φορτσάκης, Χανιά 1919

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ήταν ένας καφές στη χόβολη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λένα Μαντά ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Λένα Μαντά, 2001, 2014 Φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

1912: Στο Αίπος* Προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε Έτος 14 ο Φύλλο 27 ο Οκτώβριος 2012

1912: Στο Αίπος* Προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε Έτος 14 ο Φύλλο 27 ο Οκτώβριος 2012 Προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε Έτος 14 ο Φύλλο 27 ο Οκτώβριος 2012 1912: Στο Αίπος Δε φύγαν απ τη θύμηση, ούτε κι απ τη θωριά μας... Πάνω στο Αίπος στέκονται φρουροί στη Λευτεριά μας. Το χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονα Δαφνώνα, Ξάνθης

Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονα Δαφνώνα, Ξάνθης Περιοδική έκδοση, προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε. Έτος 7ο Φύλλο 16ο Ιούλιος 2006 Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονα Δαφνώνα, Ξάνθης Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονα Δαφνώνα, Χίου Το πρόστιμο του χρόνου Χθες

Διαβάστε περισσότερα