MEHMED II CONFIRMS PEACE BETWEEN THE OTTOMANS AND VENICE 1 Text and Translation. 25 January 1478/9. [Gold tugra of Mehmed II]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MEHMED II CONFIRMS PEACE BETWEEN THE OTTOMANS AND VENICE 1 Text and Translation. 25 January 1478/9. [Gold tugra of Mehmed II]"

Transcript

1 MEHMED II CONFIRMS PEACE BETWEEN THE OTTOMANS AND VENICE 1 Text and Translation 25 January 1478/9 [Gold tugra of Mehmed II] ὁ μέγας αὐθεντης κ(αὶ) μέγας ἀμοιρὰς σοὐλτὰν μαὶχέμετ μπεεϊς. κ(αὶ) ἰω ς τοῦ μακάρη τοῦ μεγαλου αὐθεντης τοῦ μουρατ μπεϊ ὁμναίγω εἰς τὸν θ(εο)ν τοῦ ὁυ(ρα)νου κ(αὶ) γῆς κ(αὶ) εἰς τὸν μεγαν ημῶν προφήτην τὸν μοἄμαιθ. κ(αὶ) εἰς τὰ ἐπτὰ μοὐσάφηα τα κρατούμεν κ(αὶ) ὁμῶλογούμ(εν) ημῆς ἡ μουσουλμάνη κ(αὶ) εἰς τοῦς ρ κ δʹ προφήτας τοῦ θ(εο)ῦ. πληῶν τὲ κ(αὶ) ὁλήγῶν κ(αὶ) ῆς τὴν μπήστην ὁποῦ πηστεβῶ καὶ ὁμολογὼ. κ(αὶ) εἰς τὴν ψηχήν μου κ(αὶ) εις τὴν ψηχην τοὺ π(ατ)ρ(ο)ς μου. κ(αὶ) εἰς τὸ σπὰθην το ζώνομαι. αἰπηδὴν η ἀυθ(εν)τηά μου ἥχ(εν) 5 πρώτερων ἀγάπην κ(αὶ) φηλήαν μετατῆς ἐκλάμπρωτάτης κ(αὶ) ὑψηλωτάτης αὐθ(εν)τι(ας) τῆς βαινετή(ας). νὴν δαὶ πάλην βουλώμαινἠ πϊ ησαι νέαν αγάπην κ(αὶ) ὄρκωμοτηκῶν εἰς βαιβέο σην καλης φηλί(ας) κ(αὶ) ναί(ας)αγαπης. ἐπη τούτο ἔστηλ(εν) δαὶ ἡ πρωἡρημένη ἐκλαμπροτατη αυθ(εν) τηα τῶν αἰξηρημένων καὶ σοφων ἀρχων κυρ(ιον) Ιω(αννην) τὸν δαρηω σαὶκρετάρη(ον) ἁποκρησἠάρην εἰς τὴν αυθ(εν)τήαν μου δηανά πϊἡσωμ(εν) τὴν λεγωμένην ἀγάπην με τα κάτω γαιγραμένα καἱφάλεα παλαἰάται κ(αὶ) ναια. 2 ἐπῆ τουτῶ δαὶ ἡ αὐθ(εν)τία μου ηπώσχομαὶ δηα τῶν ανῶ γαιγραμένων όρκῶν τὸ καθῶς ἥτον αγαπη κ(αὶ) φηλια πρότερῶν ἀνάμαισών μας ἥγουν μαὶ τοῦς ἀρχωντὰς κ(αὶ) ἀν(θρωπ)ους κ(αὶ) σημάχους αυτῶν 10 κάμνω δαὶ πίστην καλὴν κ(αὶ) καθαρὴν ἀγάπην τό δηὰξηρὰς κ(αὶ) θαλάσου μαίσα κ(αὶ) ἔξω τοῦ σταινου μαὶ χόρες κάστρη νησηια καὶ τόπους οποῦ σηκόνουσην το σημι(ον) 3 τοῦ ἀγηου μάρκοὐ. κ(αὶ) ὅσαις θαίλουσην σηκόσην εἰς τὸ αἰξης. κ(αὶ) ὅση τώπϊ ἤναι εἰς τὴν ἥποταγὴν καὶ ἐπῖστα σηαν αυτῶν. κ(αὶ) εἰς πράματα ὁποῦ αἴχουσην αἴως τὴν σήμερῶν. κ(αὶ) μαίλουσην αἴξην εἰς τὸν μαίλωντα χρώνον. τὸ μὲν πρότῶν οὐδὴς ἀν(θρωπ)ος τῆς αὐθ(εν)τι(ας) μου νὰ μηδὲν το λμήσοι νὰ πήσοι ζημήαν ἡ αἰνάντη(ον) αὐθ(εν)τι(ας) τῆς βαιναιτήας οὐταὶ τοῦς ἀν(θρωπ)ους αὐτῶν ἡ δαὶ κ(αὶ) γένη νὰ ὁφήλη ἡ αὐθ(εν)τήἀ μου ναπεδαίβη αὔτοῦς κατα τὴν αιτήἀν τοῦς. ὁμήως κ(αὶ) ἡ εκλαμπρότατη αὐθ(εν)τια προςημας. Ἔτερῶν 15 δαὶ αὶ ὰν απο τοῦς ἀν(θρωπ)ους τῆς αυθ(εν)τι(ας) μου ἐπάρθη απο τὴν σήμερων κ(αὶ) αἴμπρο σθ(εν). ἡ τόπη ἡ άλῶν πράγμᾶν τῆς εκλαμπροτάτης αυθ(εν) τι(ας) κ(αὶ) τὸν αν(θρωπ)ον τῆς πάλη νὰ ἐπηστραίφεται ἐξωπησω. τὼ ὁπι(ον) νὰ ὁφήλουν καὶ αύτη πρὸς τὴν 1. ASV: Documenti Turchi B1/2. A tergo: 1478 adi 25 zener i capitoli de la pace fece Ser Giovanni Dario. Scroll, 24 cm. x 58 ½ cm. Contemporary Venetian copies and translations are found in ASV: Misc. Atti Diplomati et Privati, B45, Liber Graecus/1321/1 & 2 (hereafter LG), also ASV: Libri Commemoriali R. 16, f 142. Both correct some of the Greek of the c ahd-name. Greek text in MIKLOSICH-MÜLLER, III, ; also, M. G. LAMPRYNIDES, Athens, 1898; reprint 1950, The Italian translation in the LG is printed in SANUDO, Le Vite, Vol. 1: BABINGER, 370, cites the text and Turkish translation in V. MIRMIROĞLU, Fatih Sultan Mehmed II devrine ait tarihi vesikalar. Istanbul, 1945, Peter Schreiner advised on the readings. 2. This scribe s version of the fossilized literary παλαιά τε καὶ νέα. 3. In the 1446 treaty, τῶ φλάμουλ(ων). BABINGER-DÖLGER, 236.

2 αυθ(εν)τηαν μου. κ(αὶ) ἡ ἀν(θρωπ)οι κ(αὶ) πραμα τευτη αὔτων δη αξερὰς καὶ δηἀ θαλάσοὐ νὰ ἔρχουνταιν εἰς πὰν τόπων τῆς αὐθ(εν)τι(ας) μου κ(αὶ) νὰ ἥναι σήγουρη κ(αὶ) ἄνετη μαι πάσαν τον πραματηαν καὶ με κάτεργαται καὶ καραβηα 4 τω ὁμέιως κ(αὶ) αὐτὴ πρὸς ἡμας εἰς τόπους αὔτῶν. κ(αὶ) ὁ δούκας τῆς αξί(ας) κ(αὶ) ἡ αδ(ελφοι) 5 του κ(αὶ) ἡ ἄρχονταις κ(αὶ) αν(θρωπ)οι τὸν μαὶ τὰ καράβἠάτων κ(αι) ἄλα πλαιψήματα νὰ ἤναι εἰς τῆν ἀγάπην. κ(αὶ) ναμηδεν ὁφήλουσην καμήαν δουλῶσήνην τὴν 6 αὔθ(εν)τήαν μου ἀμη νὰπερνουν ως βαιναι 20 τηκὴ καθῶς ἥσαν πάντα. Ἔτερων δαὶ ὅσα καράβηα καὶ κάτεργα ἥγουν πραμάτευταδηκα κ(αὶ) ἄρματομένα τῆς αὐθ(εν)τηας μου ὅπωθ(εν) κ(αὶ) ανευραιθούσην μαὶ τα βαιναίτηκα νὰ ἔχουν καλὴν σὴντροφήαν κ(αὶ) ἀγάπην ἀλήλως. τα κρούσάρηκα δαὶ καὶ κλέπτηκα ὄπωθ(εν) πἠάς θουση νὰ ἔχουν πέδαιψην. αἴτη ἀν τὴς βαινέτηκος πηση{ς} χραίως ἡται ἄλῶν κακῶν εἰς τόπους τῆς αὐθ(εν)τιας μου ἡ ἄλη βαὶναὶτηκη ναμηδεν ἀνἐχουντεν. κ(αὶ) ὁμήως καὶ ἡ αὐθ(εν)τι(α) βαιναιτι(ας) πρὸς τοῦς ἐδηκούς μας. κ(αὶ) ἡμ(εν) φήγη σκλάβος 7 βαὶναίτηκο ς κ(αὶ) ἔλθη εἰς τούρκων χερηα 8 ἥ μ(εν) γένη μουσουλμάνος νὰ διδουν πρὸς τὸν αυθ(εν)την αὐτου ασπρ(α) α ἥται κ(αὶ) ἐναι χ ρ η σ τ η α ν ὸ ς να στραιφε τ α ι εξωπίσω. κ(αὶ) αν τζα 25 κησθη ξύλων βαινέτηκων εἰς των τόπον τὴς αὐθ(εν)τιας μου. ὅλη ἡ αν(θρωπ)οι να ἡναι αἰλευθηρωμενη. καὶ ταπράματα ναστραίφουντεν εις τους νηκοκηροῦς. τῶ ὁμαιως κ(αὶ) ἡ αὐτη πρὸς ημὰς. καὶ ἥ μ(εν) αποθάνη βαινετηκος ἀν(θρωπ)ος ἡς τοπων 9 τῆς αὐθεντη(ας) μου ανευ δηαθήκης ἡ κληρωνομί(ας). νὰδοθουν τὰπράματα αὐτοῦ πρὸς τὸν μπάἠλων βαὶναιτι(ας) ἐκή δαι ὁπου δαιν εὐρήσκαιται μπάἠλως νὰ δοθουντεν εις βαὶναιτήκων χαιρήα. ὁστοῦ νὰγράψη ἡ βαιναιτήα οὑτος νὰγενη. Ἔτη δαι ἡ εκλαμπρωτάτη αυθ(εν)τια νὰ ἔχη ἄδηαν καὶ εξου σηαν ἡγουν νὰ στέλνη μπαη λων της εἰς τὴν κωστὰντήνωπολην. μαὶ τὴν φαμηλήαν του κατατὴν σηνηθηαν. ὁπήως να ἡμπορῆ 30 νακρηνη κ(αὶ) νὰ δει ἡκῆ εἰς πραματατὸν βαὶναιτήκων κατα τὴν σηνήθηαν αὐτον. καὶ ὁ σοὺπασης νὰ ὁφηλη να τὸν δήδη βοἡθηαν κ(αὶ) συνδρωμὴν. κ(αὶ) ὁ λαὶγώμενως μπὰἠλως ὁποῦ θελη εὐρησκεσθ(εν) κατα τοὺς καὶρους νὰ ὁφήλην αδήδη τὴν αυθ(εν)τηαν μου. καθεν χρώνον δη ακανησχην φλουρηα βαιναίτηκα χηλἠάδες δέκα ἀπο τὴν πράξην τὴς πραματί(ας) αυτῶν. Ἔτη δαὶ ὁφήλη ἡ έκλα μπροτατη αὐθ(εν)τηα βαιναιτί(ας) δη απάσαν αἰτήαν οποῦ αισηνεβην μαίσων ημῶν κ(αὶ) δη απὰν χρέως ἡταὶ κηνῶν ἡταὶ ἡδηῶν ἡταὶ τηνῶν αιδή κῶν τοῦς αν(θρωπ)ον δηὰ ὡλῶν τον περασμενων καιρων προ της μαχης 10 ἔως την σημαίρων. ναδόσου σην τὴν αὐθ(εν)τιαν μου δουκάτα βεναὶ 35 τικα ρ αἰῶς χρώνους δηω. κ(αὶ) πλαιὼν ναμηδὲν δηναιται ἡ αυθ(εν)τηα μου ζητὴν χρέως καναίναν περάσμενων. μήται ἔκ τὴν ἐκλαμπροτατην αὐθ(εν)τιαν βαιναιτί(ας) μήται απο τοὺς ἀν(θρωπ)ους ἄυτης. Ἔτερων δαὶ ὁφήλη ἡ 4. με κατεργαται καὶ καραβηα is squeezed into the right margin. 5. MIKLOSICH-MÜLLER print twice. 6. ως added above the line 7. In the 1446 treaty, σκλαβία, BABINGER-DÖLGER, At this line, the mid-line of the paper, the paper is deeply creased and the ink smeared 9. MIKLOSICH-MÜLLER: είς τον τοπον. 10. There is a thick wavy line, perhaps meaningless, above καιρων προ της μαχης and another beneath καιρων.

3 εκλαμπροτάτη αὐθ(εν)τια βαιναιτί(ας) ναπαραδόση τὴν αὐθ(εν)τιαν μου το κάστρον λαιγώμενον σκώδρα ἐν τῆ αλβανητήα. σοζωμένου το νὰ εκβάλη νὰ ἐπάρη τὸν αρχῶν οποῦ αἴναὶ καιφαλη. κ(αὶ) τους ρωγα τορους. 11 κ(αὶ) ὅλους ἁλους αν(θρωπ)ους ἡτηνες θελουν δηανα πηγαίνουν ἡγουν μαὶ ταπραματατων ἤτη ἄρα κ(αὶ) ἀν εχοῦν. κ(αὶ) ἡ αὑθ(εν)τια νὰ επαίρνη τὰς σκαὶβὰς κ(αὶ) ἄπασαν ἄλην ἡλην πολεμηκὴν ἅ τη ἄρα καὶ ανευρησκαιται εἰς το παρων κάστρων. ανευ καμί(ας) εναντἠόσαιως. Ἔτι δαὶ ὁφήλη ἡ έκλα 40 μπρωτάτη αὐθ(εν)τηα βαιναιτί(ας) ναστραίψη εἰς τὴν αυθ(εν)τιαν μου ἥγουν το νησὴν της λήμνου. σοζωμέν(ου) τὸ νὰ ἐπερνουν τὴν καὶφαλην καὶ τοῦς ἄρχοντας καὶ ἄλη αν(θρωπ)οι ἥτηνες θελήσουν απηγαινου νὰ ἑπέρνουν ἁτη ἄρα καὶ αν εχουσή νὰ πηγαινουν ὁποθ(εν) θελουν καὶ τηναις ὁπου θελησου νὰ ἀπομήνουν εἰς το παρῶνησην νὰ ἥναὶ σημπαθημενη. ἠσότη ἔγην(εν) αἴῶς τόρα. Ἔτη δαὶ ἡ παρῶν ἐκλαμπροτάτη αὐθ(εν)τηα βαινετί(ας) νὰ παραδοση πρὸς τὴν αὐθ(εν)τιαν μου. τὰ παρῶν κάστρι καὶ τόπους ἂτηνα ἐπάρθησὰν ἐν τη μάχη ἐκ τὴν αὐθ(εν)τηαν μου, ἡγουν εἱς ταμέρι τοῦ μοραίως. σοζωμαινου το ἡ ἄν(θρωπ)οι νὰ ἥναι εἰς τὴν αἰξουσηαν τῶν. να πηγένουσην ὁπόθ(εν) θέλουν, ἥγουν μαὶ ἤ τη ἄρα κ(αὶ) ἀν έχουσὴν. 45 καὶ ἡ μὲν θελοῦν τηνες δεαναπομενοῦ [ν] εἰς τοῦς παρῶν τοποῦς καὶ κάστρη νὰ ἡναὶ καὶ αὐτη πάντα σημπαθημένη ἡγουν απο πάσαν αιτηαν ἡσότη ἔγην(εν). αἴως τόρα. Ετη δαὶ ὁφηλη ἡ αὐθ(εν)τηα μου νὰστρεψη πρὸς αὔτοῦς. τὰς ἐμποδησμένας περϊῶχὰς ἡγουν εἰς τὰ παλέα σύνορα τὸν καστρῶν αὐτον. ὁπου γητοναίβουσην μαι τοὺς τόπους της αὐθ(εν)τη(ας) μου πάνταιχώθ(εν). δηα βαιβαίὁσην κ(αὶ) ἐπη κήρωσην τὼν ἄνωθ(εν) γεγραμένων καὶφάλαιων καὶ ορκωμοτηκῶν. ἔγην(εν) δαι ἡ παρουσα γραφὴ εν τὼ ἐτους ϛ ϡ π ζ ι(νδ) ι β μ(ηνι) οἱἀνουαριω κ ε ἐν κωσταντηνουπολι. 12 Translation 13 I, the great lord and great emir, Sultan Mehemed-Bey, son of the great and blessed lord 14 Murat-Bey, do swear by the God of heaven and earth, and by our great prophet Mohammed, and by the seven mushaf 15 which we Moslems possess and confess, and by the 124 thousand 16 prophets of God (more or 11. Venetian: rogati = council. 12. The numbers for the date are written much larger than the text. At the conclusion of the LG Greek copy, LG 1321/1, a second scribe has noted: Capitula pacis cum domino turco Mehemet Bey - orarre egregio & prestantissimo secretario Ioanni Dario. 13. LG 1321/2 (Italian) is headed: Pax cum Domino Mahamet Imperator Turcorum Marginal comments from that manuscript will be included in italics in the text with the accompanying. THEUNISSEN, 90-96, discusses the elements of the c ahd-name conventional to Ottoman treaties. These elements, whose order can vary, are: invocatio or the name of God; names and titles of the parties; capitula or clauses; oath in extenso containing the prophets, Mohammed, and the seven mushaf; corroboratio, here the final confirmation; legitimatio, or tugra. 14. LG 1321/2 adds, dela bon memoria. 15. The seven mushaf were the seven accepted versions of the Quran: this emphasized Mehmed s Sunni allegiance. 16. MIKLOSICH-MÜLLER III 296, read this number as 124.

4 less), 17 and by the faith which I believe and confess, and by my soul and by the soul of my father, 18 and by the sword I wear: 19 Because my Lordship formerly had peace and friendship with the most illustrious and exalted Signoria of Venice, now again we desire to make a new peace and oath to confirm a true friendship and a new peace. For this purpose, the aforementioned illustrious Signoria sent the learned and wise kyrios 20 Giovanni Dario, secretary, as emissary to my Lordship so we might make the said peace with the following old and new provisions. For this my Lordship swears by the above-written oaths that just as there was formerly peace and friendship between us, namely, with their lords and men and allies, I now profess good faith and an open peace by land and sea, within and without the Straits, 21 with the villages, fortresses, islands, and lands that raise the sign of San Marco, and to those desiring to be from this time forward, per Cypro all those places that are in their obedience and supervision, 22 and to the commerce which they have as of today and are going to have in the coming years. [Confirmation of previous agreements] [1] 23 First, no man of my lordship will dare to inflict injury or opposition to the Signoria of Venice or its men: if this happens, my Lordship is obligated to punish them according to the cause: similarly, the most illustrious Signoria [is obligated] toward us. [2] Further, from this day forwards, if either land or other goods of the most illustrious Signoria and its men is taken by the men of my Lordship, it will be returned: similarly, they [are 17. The phrase more or less does not appear in Turkish versions of the c ahd-name. (Personal communication from Hans Theunissen.) The Italian of LG 1321/2, and of the Ottoman-Venetian treaty of 1454, has o più o meno. ROMANIN, IV, In the 1446 treaty, when Sultan Murad was alive, Mehmed swore by my head and the head of my father. BABINGER-DÖLGER, This section is contained in the 1454 treaty. ROMANIN, IV, LG 1321/2, homine. Kyrios can be translated either as "sir" or "lord." Apparently Dario, a cittadino, could not be called a "lord" in a Venetian document. The use of homine here rather than sier/ser indicates that Venice did not recognize Dario's knighthood from Mehmed. Senato R. 28 ( ) f 132: et tuor dal Sig. Turcho la confirmation de tal accordo et pace, from the letter to Thomaxio Maripietro, provveditor of the Fleet, directing him to meet Giovanni Dario in Greece and take him to Constantinople to conclude the peace. Also R. 28 f 64v-65 for instructions to Dario. 21. Dardanelles. 22. This provision was intended to include various other minor lords in the Aegean who gave nominal homage to Venice, although not Leonard II Tocco, Duke of Arta and the Ionian islands. See STEFANO MAGNO, f 37 and K. N. SATHAS, Mνημεία Ἑλληνικῆς Ἰστορί ας: Documents inédites rélatifs à l histoire de la Grèce au moyen âge, Paris, , VI, 215: come facea il duca di Nicosia et altri signori in Archipelago che levavano tal insegna, per esser in ditta paxe inclusi tutti luoghi de adherenti et che levavano ditte insigne. 23. These provisions are numbered according to the Greek and Italian copies of LG 1321/1 & 2, and also the formal permanent copy in ASV: Libri Commemoriali R. 16, f 142 et seq.

5 obligated] to my Lordship. 24 [3] Their men and their merchandise may come by land and by sea to every land of my Lordship, and all the merchandise and the galleys and the ships will be secure and at ease: similarly, they [are obligated] toward us in their lands. 25 [4] Similarly, the Duke of Naxos and his brothers and their lords and men with their ships and other boats are in the peace. 26 They will not owe my Lordship any service, but the Venetians will hold them just as all used to be. [5] Further, all ships and galleys, that is merchantmen and the fleet of my Lordship, wherever they may encounter the Venetians, will have good relations and peace with them. 27 Corsairs and klefts, wherever they are taken, will be punished. 28 [6] per ordine dominii soldan: If any Venetian incurs a debt or [commits] other wrong in the lands of my Lordship, the other Venetians will bear no responsibility: similarly, the Signoria of Venice [vows the same] to our men. 29 [7] If any Venetian slave flees and comes into to Turkish hands and becomes a Moslem, they 24. ASV Senato Mar, R 11, f 20v for 20 April 1479, instructions to rettori in the stato da mar: Et se algun Schiavo musulman fuzisse et portasse danari o robe del patro Restutiuite si la persona de schiavo chome la roba in observantia del Capitol de a pax. Et se per i nostri fossena robati fateli restituna la roba et acrameriti puniti li robador. Similarly in the 1454 treaty. ROMANIN, IV, 384. BOMBACI, Nuovi firmani, , for 12 October 1479, protests the seizure of Ottoman goods and claims compensation. 25. MIKLOSICH-MÜLLER, 299, letter of Mehmed II for 7 October 1479, reaffirms mutual security of trade. 26. Duke of Naxos: Jacopo III Crispo (ruled ). His brother was Giovanni III (ruled ). B. SLOT, Archipelagus Turbatus: Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane c , Leiden, 1982, 38. HOPF, 482, adds another brother, Stefano, a bishop. This paragraph is essentially that of the 1454 treaty, ROMANIN, IV, 384, and also a treaty of E. ZACHARIADOU, Μία Ἑλληνόγλωσση συνθήκη τοῦ Χηδὴρ Ἀϊδίνογλου, "BZ" 55 (1962) BOMBACI, Nuovi firmani, 309, for 7 January 1479/80, where Turkish and Venetian subjects were fishing the same waters. In 1454 treaty, ROMANIN, IV, BOMBACI, Nuovi firmani, 303, for 23 September, 1479: περὶ τῶν ζημίων, ὃπου ἐποίησαν οἱ φοῦστες τοὺ Αὐλῶνος μέσα εἰς τὸν Κόλφον σας, ὡρίσαμεν τὸν Ἀχμάτ μπασίαν ὃτι νὰ ἱκανοποιήση τοὺ[ς] ἀνθρώπου[ς] σας, ὡς μίαν τρίχαν. καὶ πλέον νὰ μηδὲν ἔχουσιν ἄδειαν τὰ κουρσάρικα νὰ σεβαίνουν εἰς τὸν Κόλπον σας. εἰ δὲ καὶ σεβαίνουσιν,νὰ παιδεύου[ν]ται ὃπου πιασθῶσιν. About the damages inflicted by our fuste from Valona in your Gulf, we direct Ahmed (Gedik) Paşa to indemnify your people in full. Moreover, the corsairs have no permission to enter your Gulf, and if they do enter they are to be punished when captured. Indemnify in full : ὡς μί αν τρίχαν to a single hair. MIKLOSICH-MÜLLER, III, 299, for 7 October 1479, again reaffirms safety on sea and land. BOMBACI, Nuovi firmani, 319, for 30 April 148, assures that Venetians would go unmolested on land and sea: θέλομεν βλέπειν εἰς ὃλους σας, τοὺς ἄρχοντας καὶ πραγματευτὰς καὶ ἀν(θρώπ)ους σας, ὡς ἰδιηούς μας. We desire to look on all yours, your nobles and merchants and men, as our own. 29. A normal provision of long standing. See G. DENNIS, SJ, The Byzantine-Turkish Treaty of 1403, "OCP" 33 (1967) 79: Item. Si algun mercadante fesse algun fallo, che algun altro mercadante non debia portar peno salvo quello proprio che haver fatto lo mal. Similarly in the 1454 treaty. ROMANIN IV, 385.

6 will give his master 1000 aspers 30; if he is a Christian he will be sent back. 31 [8] If any Venetian boat is wrecked on the land of my Lordship, all the men will be freed and all the merchandise returned to their agent: similarly, they [are obligated] to our men. 32 [9] If any Venetian man dies in the lands of my Lordship, without a will or heir, his goods are to be given to the Venetian bailo; if no bailo is found, they will be given into Venetian hands. Venice will write what to do. 33 [10] Further, the most illustrious Signoria will have the right and authority specifically to send a bailo to Constantinople, with his household, according to custom, who will be able to dispense justice and administer Venetian affairs, according to their custom. 34 The governor will be obligated to give him aid and cooperation. 35 [New provisions and conditions for peace.] [11] per volo dominii: The said bailo who wants to secure his position during this time, is obligated to give my Lordship every year a gift of 10,000 Venetian florins 36 from the commercial 30. One thousand aspers was then equal to about 22 ducats, a reasonable, if modest, price for a slave. H. İNALCIK, Servile Labor in the Ottoman Empire, "Studies in Ottoman Social and Economic History," London, VII, In 1479 so many men were captured in the Ottoman assault on the Ionian islands that they sold for 40 aspers apiece MAGNO, ( ) Évenements historiques en Grèce, , in SATHAS, VI, 217. The same provision for 1000 aspers is in the 1446 and 1454 treaties. BABINGER-DÖLGER, 241; ROMANIN IV, This matter of escaped slaves was a normal provision in treaties, frequently-reiterated in correspondence. Here the emphasis is Venetian-owned slaves but more commonly documents discuss Turkish slaves. For example: ASV: Documenti Turchi B1/10 and MIKLOSICH-MÜLLER III, 293, for 7 January 1478/9, and ASV: Miscellani atti diplomatici e privati, b for 17 March Also in the 1446 and 1454 treaties. BABINGER-DÖLGER, 241; ROMANIN IV, 385. BOMBACI, Due clausole, Again, a normal provision. For 1403, see DENNIS, 79: 12. Item. a lo mio paise et luogi si algum navilio se rompesse, che tuto quelo che scapolasse, si haver como persone, sia scapolo e reso. ROMANIN IV, 386, for 1454: chi i par tegnissi de tuto quello fosse scapolado e liberado senza algun impedimento liberamente. Also in the 1446 treaty. BABINGER-DÖLGER, 240. Bombaci, Due clausole, A normal and sensible provision. For the 1454 treaty, ROMANIN IV, 386. DENNIS, 84, #6 reports the disappearance of goods valued at 2-3,000 ducats at the death of Ordelaffo Falier. 34. On 22 April 1479, Batista Gritti ( ) q. Homobon q. Triadan, formerly vicebailo and then bailo in 1454, was reelected as bailo in April ASV: Arbori IV ASV: Senato Mar R 11, f 20v for 22 April The dates are slightly different in SANUDO, Le Vite, Vol. 1, 146, who reports that, beginning on 4 May, four different men including Gritti, were elected to the position, all of whom refused to take it. Gritti was again elected on 25 May, when he finally consented to go. 35. This paragraph is almost identical with that of the 1454 treaty. ROMANIN IV, 387. For a history of the position, see C. COCO & F. MANZONETTO, Baili Veneziani alla Sublime Porta. Venice, 1985, esp Gift : little baskets, a Byzantine term for an obligatory gift from the peasants to the landholder. G. OSTROGORSKY, Pour l historie de la féodalité byzantine. Brussels, 1954, The Turks used florins to refer to ducats which had the same value. E. ZACHARIADOU, Trade and Crusade: Venetian Crete and the Emirates of Menteshe and Aydin, , Venice, 1983, 141, cites a 1379 agreement between the Doge of Crete and the Emir of Theologo (Ephesos) in which the Doge wrote of 2000 ducats and the Emir of 2000 florins.

7 transactions. 37 [12] Further, the most illustrious Signoria of Venice is obligated, for every debt lying between us, and for all debts whether common or private or of certain of their men, for all the past time before the war until today, to give to my Lordship 100,000 Venetian ducats within two years. 38 per volo dominii Further, my Lordship cannot look for past debts, either from the most illustrious Signoria of Venice or from its men. 39 [13] Further, the most illustrious Signoria of Venice is obligated to hand over to my Lordship the fortress called Skodra 40 in Albania, except that it may remove the lord who is rettor, and the council, and all the other men 41 who wish to depart, specifically, with their merchandise, if they have any. The Signoria will take the equipment and all other military materiel or whatever is found in the fortress at present without any opposition. [14] Further, the most illustrious Signoria of Venice is specifically obligated to transfer to my Lordship the island of Lemnos, except that they will take the rettor and the gentlemen, and the other 37. Bayazit II promised a reduction of the annual 10,000 payment to 5,000 on 16 September 1481, confirmed in the c ahd-name of 12 January 1481/2. THEUNISSEN, 370ff; MIKLOSICH-MÜLLER III, 311, 316: ἡ βασιλέια μου παρατίθησι τὰ δυό ταῦτα κεφάλια... χάριν τῆς ἡμῶν φιλίας χαρίζομαι τὰ φλουρία τὰς καθ ἕκαστον χρόνον τεταγμένας εἰς τ όπον δώρων δέκα χιλιάδεςͺ ἄλλο δὲ, ὅτι ἐκ τῶν φλουρίων τῶν τεταγμένων ἀπὼ τῆς ἐκλαμπροτάτης αὐθεντίας τῆς Βενετίας πρὸς τὴν βασιλείαν μου διδόναι καθ ἕκαστον χρόνον αἱ πέντε χιλιάδες ἐρχόμεναι καθ ἕσκατον χρόνον πρὸς τὴν βασιλείαν μου εἰς τόπον δώρων τὰς ἄλλας πέντε μετὰ τῶν πεντήκοντα χιλιάδων τῶν φλωρίων ἀφίημι. My Majesty sets aside these two provisions... For the sake of our friendship, I am given the required annual payment of 10,000 florins for the treasury (lit., place of gifts); but now that 5,000 from the required payment to my dominion each year given by from the most illustrious Signoria of Venice comes each year to my dominion to the treasury, I release the other 5[000] with the 50,000 florins. Bayezid s remission of the payments was certainly concerned with ensuring Venetian assistance in managing the potential for civil war with his brother, Cem Sultan. SETTON, It took two years to pay half the money. The 100,000 was money owed by two Venetian entrepreneurs Bartolomeo Zorzi and Hieronimo Michiel for leases on Turkish alum mines. SETTON, 328. BOMBACI, Nuovi firmani, , for 23 March 1481, acknowledges payment of 50,000 ducats: οἱ εἰρημένοι ἄρχοντες, ἀποκρισιάριος καὶ μπάϊλος, δουκάτα βενέτικα χιλιάδες πεντήκοντα διὰ μέρος δουκατῶν χιλιαδῶν... ἐδεχάμεθα μετὰ περιχαρίας: the above-mentioned gentlemen, the ambassador and the bailo, [have brought] fifty thousand Venetian ducats of the hundred thousand [which] we have received with much appreciation. 39. Although this has per volo dominii, the provision was included in the peace proposal delivered by the provveditor of the Fleet, Thomaxio Maripietro more than a year earlier. ASV Secreta, Senato R. 28, f 60 for 19 November The fortress of Skodra (Scutari, Skodar) had twice been under siege by Ottoman forces: the second had lasted since the previous May. It was surrendered to him in March 1479 after the provveditor, Antonio de Leze, received a letter from the Senato which began: Non dubitamus que ante receptione presentium notitia habueritis de conclusione pacis.... ASV Secreta, Senato R 28 f 149v for 25 February 1478/9. Two weeks before the peace Mehmed wrote: ὅτι ἐμὶς πρὸ τοῦ να λάβομεν τὸ κάστρον τοῦ Σκούταριν απὸ τὴν ἐκλαμπρότιτά σας. before this, we will take the castle of Skoutari from your most illustrious [Signoria]. ASV: Documenti Turchi B1/10; also MIKLOSICH-MÜLLER, 294, for 7 January 1478/ LG 1321/2: quel zentilhomo che é rettor, le soldati, e tutti altri homini.

8 men who want to go will take whatever they have to go wherever they want. Those who want to remain on the island will be pardoned for what they did until now. 42 [15] Further, the most illustrious Signoria of Venice will hand over to my Lordship the present fortresses and lands which were taken in the war from my Lordship, that is, in the parts of the Morea, 43 except that the men in their authority may go wherever they want with whatever they have. If any want to remain in the present territories and fortresses they will have complete pardons, specifically, for every act, if they did anything up to now. 44 [16] per volo dominii: Further, my Lordship is obligated to hand over to them the occupied lands, that is, to the former borders of their fortresses which neighbor with the lands of my Lordship on all sides. 45 The above-written provisions are confirmed and ratified and sworn. The present writing was done in the year 6987, the 12 th indiction, the 25 th of the month of January, in Constantinople. 42 Lemnos was captured by Mehmed in 1456, then taken, retaken, and ravaged by both sides for the next 20 years. Its strategic location at the approach to the Hellespont made possession essential. Ἔδωκαν οἱ Βενέτικοι τὴν Λῆμνου καὶ τὸ Σκούταρι διὰ νὰ κάμουν ἀγάπην. The Venetians gave Lemnos and Skoutari to make peace. SCHREINER, This is essentially the Venetian request to return to the pre-war boundaries. Venice did try to get Manē, part of which had been given them by the Kladas family. ASV: Secreta, Senato R 28, f 12v for 8 May 1477: importantium locorum que minima est existimari vz... brachium Mayne, but when the provveditor of the Fleet, Thomaxio Maripetro, went to negotiate with Mehmed six months later, he had instructions from the Senato to offer 5,000-10,000 a year to retain Manē. ASV: Secreta, Senato R 28, f 60 for 19 November ASV: Secreta: Senato R 28, ff for 25 February 1478/9 directs the Captain-General, Antonio Loredan and provveditori to assist in transferring these territories: etiam restituantur omnia loca que sua fuerunt in provintia Amoree et per nos aquistita et occupata fuerunt in soprascritto composito bellis. Also SATHAS, VI, 214 from BCMV Codici Cicogna, Ms. 3532, f 39: Annali Veneti de Stefano Magno ( ). 45. This was a major issue in settling boundaries in the Argolid and Modon-Coron. For the boundary commissions for the Argolid and Giovanni Dario, see note 9 above.

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010. ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διεθνής Διαγωνισμός Κρασιού Challenge International du Vin, 8-9 Απριλίου, Μπορντώ.

Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010. ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διεθνής Διαγωνισμός Κρασιού Challenge International du Vin, 8-9 Απριλίου, Μπορντώ. K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH August 1, 2014 TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH Re: New School Year, 2014-2015 As we anticipate the commencement of our Greek School Year in September,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Young 12.1-12.7 Ζήσος Κεφ.8

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Young 12.1-12.7 Ζήσος Κεφ.8 ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Young 1.1-1.7 Ζήσος Κεφ.8 ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΜΑΖΑΣ- ΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 }

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 } A ΜΕΡΟΣ 1 program Puppy_Dog; begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 (There is no output from this program ) 10 } (* Κεφάλαιο - Πρόγραµµα EX0_.pas *) 1 program Kitty_Cat; begin 4 Writeln('This program');

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

FSM Toolkit Exercises

FSM Toolkit Exercises ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταμιάνος Ονοματεπώνυμο: Α Μ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ 413 : Συστήματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα