Τελευταία ενηµέρωση: 31/3/2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελευταία ενηµέρωση: 31/3/2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ"

Transcript

1 Τελευταία ενηµέρωση: 31/3/2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1: ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ 1. Τα στοιχεία και οι τιµές αναφοράς του ίνακα της ερί τωσης β της αραγράφου 1 του άρθρου 13 ν. 3468/2006 (Α 129), ό ως ισχύει, και του ίνακα της αραγράφου 3 του άρθρου 27Α ν. 3734/2009 (Α 8), ό ως ισχύει, καθώς και των τιµών του «Ειδικού Προγράµµατος Ανά τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β 1079/2009), (Φ/Β Στεγών (<=10kW) στον κατωτέρω ίνακα A), ό ως αυτές οι τιµές έχουν ανα ροσαρµοστεί και εφαρµόζονται για την εκτέλεση των συµβάσεων ώλησης και των συµβάσεων συµψηφισµού κατά την έναρξη ισχύος της αρούσας υ ο αραγράφου, ε ανακαθορίζονται, α ό την έναρξη ισχύος της αρούσας υ ο αραγράφου, για τους σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ου κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της αρούσας υ ο αραγράφου βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) σύµφωνα µε τις ακόλουθες ερι τώσεις. α. Τιµολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας α ό φωτοβολταϊκούς σταθµούς. 1

2 Πίνακας Α ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Περίοδος ιασύνδεσης Πριν το 2009 Α Τριµ B Τριµ Γ Τριµ Τριµ Α Τριµ Β Τριµ Γ Τριµ Τριµ Α Τριµ Β Τριµ Γ Τριµ Τριµ Α Τριµ Β Τριµ Γ Τριµ Τριµ Α Τριµ Β Τριµ Γ Τριµ Τριµ Φ/Β Στεγών (<=10kW) P 100kW 100kW<P 500kW 500kW<P 1MW 1MW<P 5MW P>5MW P 100Kw 100kW<P XE ME XE ME XE ME XE ME XE ME XE ME XE ME Οι σταθµοί ου αντιστοιχούν σε κελί του ίνακα Α το ο οίο δεν φέρει αριθµητική τιµή ( /MWh) δεν εµ ί τουν στις διατάξεις της αρούσας υ ο αραγράφου. Για σταθµούς ισχύος έως και 20 kw, ου δεν εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανά τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β 1079/2009), οι τιµές του ίνακα A ροσαυξάνονται κατά 10%. Η διάταξη του ροηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στις ερι τώσεις σταθµών, για τους ο οίους η ανωτέρω ροσαύξηση του 10% οδηγεί σε τιµή υψηλότερη της τιµής α οζηµίωσης ου εφαρµόζεται για την εκτέλεση των αντίστοιχων συµβάσεων ώλησης τον Ιανουάριο του

3 Περίοδος ιασύνδεση ς Για σταθµούς ισχύος έως και 100 kw, οι ο οίοι, κατά την έναρξη ισχύος της αρούσας υ ο αραγράφου, ανήκουν σε κατ ε άγγελµα αγρότες και για ανώτατο όριο συνολικής ισχύος έως και 100 kw ανά ε αγγελµατία αγρότη, δεν εφαρµόζονται οι τιµές του ίνακα A. Στις ερι τώσεις των ανωτέρω σταθµών, και α ό την έναρξη ισχύος της αρούσας υ ο αραγράφου, οι ισχύουσες την τιµές α οζηµίωσης µειώνονται κατά οσοστό 12% εφόσον δεν έχουν τύχει ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Υ ο αράγραφο ΙΓ.2. Σε ερί τωση ου οι ανωτέρω σταθµοί έχουν τύχει ενίσχυσης, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες τιµές του ίνακα Α. Κατ εξαίρεση α ό τη διάταξη της ερί τωσης β της αραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, ε ιτρέ εται η µεταβίβαση σταθµού ου ανήκει σε κατ ε άγγελµα αγρότη µόνο σε άλλον κατ ε άγγελµα αγρότη. Η υ οβολή δηλώσεων α ό τους κατ ε άγγελµα αγρότες αραγωγούς για τη διατήρηση ή µη της ιδιότητας του κατ ε άγγελµα αγρότη, οι ο οίες ε έχουν θέση υ εύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και οι ο οίες υ οβάλλονται εντός του ρώτου τριµήνου κάθε έτους και αφορούν το ροηγούµενο της υ οβολής έτος, θα γίνεται µέσω των συστηµάτων ληροφορικής ου ανα τύσσονται κατά τις διατάξεις της ερί τωσης 2 της υ ο αραγράφου ΙΓ.2. Σε ερί τωση µη υ οβολής της δήλωσης κατά το ροηγούµενο εδάφιο ή δια ίστωσης ανακριβούς δήλωσης ε ανακαθορίζεται αναδροµικά η τιµή α οζηµίωσης σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στον ίνακα Α. Ειδικά για σταθµούς για τους ο οίους η τιµή αναφοράς α οζηµίωσης της αραγόµενης ενέργειας έως την έναρξη ισχύος της αρούσας υ ο αραγράφου καθορίστηκε βάσει των διατάξεων της υ ο ερί τωσης β της ερί τωσης 3 της υ ο αραγράφου Ι.2 της αραγράφου Ι του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012, και οι ο οίοι συνδέθηκαν εντός του δεύτερου εξαµήνου του 2013 εφαρµόζονται οι τιµές του ακόλουθου ίνακα Β. Πίνακας Β ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ P 100kW 100kW<P 500Kw 500kW<P 1MW 1MW<P 5MW ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ P>5MW P 100Kw 100kW<P XE ME XE ME XE ME XE ME XE ME XE ME XE ME Γ Τριµ Τριµ

4 β. Τιµολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας α ό αιολικούς σταθµούς ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Περίοδος ιασύνδεσης ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ P 5MW P>5MW P 5MW P>5MW XE M E XE έως 31/12/ α ό 01/01/ ME Σε ερί τωση ου υλο οιηθεί διασύνδεση νησιού µε το ιασυνδεδεµένο Σύστηµα της η ειρωτικής χώρας, η αραγόµενη ενέργεια α ό τους αιολικούς σταθµούς α οζηµιώνεται βάσει των αντίστοιχων κατηγοριών για το ιασυνδεδεµένο Σύστηµα α ό την ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα ου έ εται της ηµεροµηνίας θέσης σε λειτουργία της διασύνδεσης. γ. Τιµολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας α ό µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ έως 15 MWe ΜΙΚΡΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Περίοδος ιασύνδεσης P 1MW P >1MW XE ME XE ME έως 31/12/ από 01/01/ XE ME XE ME δ. Τιµολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας α ό µονάδες ΣΗΘΥΑ Πίνακας Α XE ME ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος 1 MWγια τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµπύκνωσης αποµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 95 + ΠΤ 80 + ΠΤ ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος 1 MWλοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) ΠΤ 85 + ΠΤ ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και 35 MWγια τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµπύκνωσης αποµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 85 + ΠΤ 75 + ΠΤ ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και 35 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 90 + ΠΤ 80 + ΠΤ ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MWγια τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµπύκνωσης αποµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 62 + ΠΤ 57 + ΠΤ ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 68 + ΠΤ 63 + ΠΤ Η ροσαρµογή τιµής φυσικού αερίου (ΠΤ) είναι µέγεθος ου καλύ τει τις µεταβολές του κόστους του φυσικού αερίου και υ ολογίζεται ό ως στη συνέχεια: ΠΤ = ((1-((η-ηe)/ηhr))/ηe)x(ΜΤΦΑt-26), ό ου 4

5 ηe: Ηλεκτρικός βαθµός α όδοσης µονάδας συµ αραγωγής, ό ως ορίζεται στην Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/ (B 889) ηh: Θερµικός βαθµός α όδοσης µονάδας συµ αραγωγής, ό ως ορίζεται στην Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/ (B 889) η = ηe + ηh : Ολικός βαθµός α όδοσης µονάδας συµ αραγωγής ηhr: είναι η τιµή αναφοράς του βαθµού α όδοσης για τη χωριστή αραγωγή θερµικής ενέργειας, ό ως ορίζεται στην Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/ (B 889), ό ου οι βαθµοί α όδοσης σε Ανώτερη Θερµογόνο ύναµη (ΑΘ ) ό ως στον κατωτέρω ίνακα Β. Πίνακας Β ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος 1 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ ύκνωσης α οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) η = 72%, η e = 33%, η hr = 81% ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος 1 MW λοι ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και 35 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ ύκνωσης α οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και 35 MW λοι ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ ύκνωσης α οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) η = 67%, η e = 33%, η hr = 81% η = 72%, η e = 35%, η hr = 81% η = 67%, η e = 35%, η hr = 81% η = 72%, η e = 35%, η hr = 81% ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MW λοι ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) η = 67%, η e = 35%, η hr = 81% ΜΤΦΑt: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία µικτή τιµή του Φυσικού Αερίου σε /MWh Ανωτέρας Θερµογόνου ύναµης (ΑΘ ), η ο οία εριλαµβάνει την τιµή ώλησης µε το κόστος µεταφοράς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΜΤΦΑµ ή ΜΤΦΑη) στην ο οία ροστίθεται και το µέσο κόστος CO2 ου αντιστοιχεί στην ηλεκτρο αραγωγή. ΜΤΦΑµ: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή ώλησης φυσικού αερίου για συµ αραγωγή σε /MWh Ανωτέρας Θερµογόνου ύναµης (ΑΘ ) στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα, εξαιρούµενων των ελατών ηλεκτρο αραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της ιεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υ ουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινο οιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ. 5

6 ΜΤΦΑη: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή ώλησης φυσικού αερίου σε /MWh ανωτέρας θερµογόνου δύναµης (ΑΘ ) στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι ο οίοι είναι ελάτες ηλεκτρο αραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της ιεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υ ουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινο οιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ. Το µέσο κόστος CO2 υ ολογίζεται α ό την µαθηµατική σχέση: Μέσο Κόστος CO2 ( /MWh) = 0.37*Μέση Τιµή ικαιωµάτων CO2 ( /tn)*ηe Μέση Τιµή ικαιωµάτων CO2: Η ανά µήνα µέση τιµή των δικαιωµάτων CO2 σε /tn ό ως ροκύ τει α ό τα στοιχεία του ΕΕΧ (Energy Exchange). Η τιµή αυτή υ ολογίζεται µε µέριµνα του Γραφείου Εµ ορίας ικαιωµάτων Εκ οµ ών του Υ ουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινο οιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ. Στην ερί τωση ου σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του ίνακα A η αραγόµενη θερµική ενέργεια είτε αξιο οιείται για την αραγωγή αγροτικών ροϊόντων, και εφόσον η αραγωγή αγροτικών ροϊόντων α οτελεί την κύρια δραστηριότητα του αραγωγού, είτε διατίθεται µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης όλεων, το σταθερό τµήµα της τιµής του ίνακα A (τιµή εξαιρουµένου του ΠΤ) ροσαυξάνεται κατά 15%. Στην ερί τωση ου σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του ίνακα A η αραγόµενη θερµική ενέργεια είτε αξιο οιείται για την αραγωγή αγροτικών ροϊόντων, και εφόσον η αραγωγή αγροτικών ροϊόντων α οτελεί την κύρια δραστηριότητα του αραγωγού, είτε διατίθεται µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης όλεων, το σταθερό τµήµα της τιµής του ίνακα A (τιµή εξαιρουµένου του ΠΤ) ροσαυξάνεται κατά 20%. Σε ερί τωση ου σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του ίνακα A τα καυσαέρια αξιο οιούνται για γεωργικούς σκο ούς, το σταθερό τµήµα της τιµής του ίνακα (τιµή εξαιρουµένου του ΠΤ) ροσαυξάνεται κατά 20% και η ροσαύξηση αυτή υ ολογίζεται λέον τυχόν ροσαύξησης κατά τις διατάξεις του ροηγούµενου εδαφίου. Σε εφαρµογή των οριζοµένων σχετικά µε τον υ ολογισµό του ΜΤΦΑt κάθε αραγωγός κάτοχος µονάδας ΣΗΘΥΑ, υ οβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση α ό φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστο οίησης, Ε αλήθευσης και Ε ιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/ (Β 3108), στην ο οία βεβαιώνεται για την αντίστοιχη µονάδα ΣΗΘΥΑ εάν ο αραγωγός ως Χρήστης φυσικού αερίου είναι ελάτης ηλεκτρο αραγωγής ή όχι. Κάθε αραγωγός κάτοχος Μονάδας Συµ αραγωγής υ οβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση α ό φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστο οίησης, Ε αλήθευσης και Ε ιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/ οικ.23278/ (Β 3108) στην ο οία καθορίζεται σε οια α ό τις κατηγορίες του άρθρου 3 της ΥΑ 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) εντάσσεται η µονάδα του. Σε ερί τωση ου τρο ο οιηθούν οι κατηγορίες του άρθρου 3 της ΥΑ 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420), εξουσιοδοτείται ο Υ ουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να τρο ο οιήσει 6

7 αναλόγως τις κατηγορίες και τις αντίστοιχες τιµές και συντελεστές των ινάκων Α και Β της αρούσας υ ο ερί τωσης. Οι κατηγορίες ΧΕ και ΜΕ των ινάκων των υ ο ερι τώσεων α έως δ της αρούσας ερί τωσης έχουν ως ακολούθως: ΧΕ: Υλο οίηση της ε ένδυσης χωρίς τη χρήση δηµόσιας ενίσχυσης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2, ΜΕ: Η υλο οίηση της ε ένδυσης µε χρήση δηµόσιας ενίσχυσης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2. Ως ηµεροµηνία ιασύνδεσης, για την ένταξη των σταθµών στις αντίστοιχες κατηγορίες των ινάκων της αρούσας ερί τωσης βάσει της «Περιόδου ιασύνδεσης», νοείται η ηµεροµηνία ου οι σταθµοί τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν ροβλέ εται ερίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, ενεργο οιήθηκε η σύνδεσή τους. Σε ερί τωση µεταβολής του εξο λισµού ή/και της ισχύος (MW) του σταθµού, ως ηµεροµηνία ιασύνδεσης νοείται η ηµεροµηνία της αρχικής θέσης σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργο οίησης της σύνδεσης. 2. Για λοι ούς, λην φωτοβολταϊκών, αιολικών και µικρών υδροηλεκτρικών, σταθµούς ΑΠΕ και για σταθµούς ΣΗΘΥΑ τεχνολογιών ου δεν εριλαµβάνονται στην Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/ (B 889), και οι ο οίοι κατά την έναρξη ισχύος του αρόντος νόµου βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική), η τιµή α οζηµίωσης της αραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας ανα ροσαρµόζεται α ό την έναρξη ισχύος της αρούσας υ ο αραγράφου, σύµφωνα µε τις τιµές ου καθορίζονται βάσει των διατάξεων της υ ο αραγράφου ΙΓ.5. της αρούσας αραγράφου. 3. Οι διατάξεις των υ ο ερι τώσεων (α), (β) και (γ) της ερί τωσης 1 δεν εφαρµόζονται σε ερι τώσεις σταθµών, για τους ο οίους η εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων οδηγεί σε τιµή, η ο οία, εριλαµβανοµένων τυχόν ροσαυξήσεων, είναι υψηλότερη της τιµής α οζηµίωσης ου εφαρµόζεται για την εκτέλεση των αντίστοιχων συµβάσεων ώλησης και συµψηφισµού τον Ιανουάριο του Ο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο σύστηµα, ο Ε ΗΕ για τις συµβάσεις ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο µη διασυνδεδεµένο δίκτυο των νησιών καθώς και οι ροµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην ερί τωση των εγκαταστάσεων του «Ειδικού Προγράµµατος Ανά τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β 1079/2009) ανα ροσαρµόζουν τις τιµές α οζηµίωσης της αραγόµενης ενέργειας α ό την έναρξη ισχύος της αρούσας υ ο αραγράφου, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής. 5. Η ισχύς της αρούσας υ ο αραγράφου αρχίζει α ό την ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα έναρξης ισχύος της αρούσας αραγράφου. 7

8 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.2: ΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΓ.1 1. Για την εφαρµογή των διατάξεων της ροηγούµενης υ ο αραγράφου ΙΓ.1., οι σταθµοί αραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, µε εξαίρεση τους σταθµούς του «Ειδικού Προγράµµατος Ανά τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β 1079/2009), κατατάσσονται στην κατηγορία ΜΕ (µε χρήση ενίσχυσης) της υ ο αραγράφου ΙΓ.1. µε τη συνδροµή σωρευτικά των εξής δυο ροϋ οθέσεων: α) Ο σταθµός αραγωγής έχει τύχει άµεσης ενίσχυσης (ε ιχορήγησης) ή ισοδύναµης ενίσχυσης µε άλλα µέσα (αφορολόγητα α οθεµατικά, α αλλαγή α ό φόρο εισοδήµατος, ε ιδότηση ε ιτοκίου) σε οσοστό µεγαλύτερο α ό 20% ε ί του κόστους της ε ένδυσης ό ως αυτό έχει διαµορφωθεί έως την και α οτυ ώνεται στο λογιστικό σύστηµα και τις λογιστικές καταστάσεις του αραγωγού. β) Έχει καταβληθεί άνω α ό το 50% του συνόλου της ενίσχυσης (άµεσης ή ισοδύναµης). Ως δηµόσια ενίσχυση νοείται η ενίσχυση α ό ανα τυξιακό/ε ενδυτικό νόµο ή µέσω ένταξης σε ρογράµµατα χρηµατοδοτούµενα α ό εθνικούς όρους ή/και όρους της Ευρω αϊκής Ένωσης. 2. α) Για την εφαρµογή των διατάξεων της υ ο αραγράφου ΙΓ.1., αρχικά όλοι οι σταθµοί αραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, µε εξαίρεση τους σταθµούς του «Ειδικού Προγράµµατος Ανά τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β 1079/2009), ου την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υ ο αραγράφου ΙΓ.1. βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική), κατατάσσονται στην κατηγορία ΜΕ (µε χρήση ενίσχυσης). β) Ο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και ο Ε ΗΕ για τις συµβάσεις ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο µη διασυνδεδεµένο δίκτυο των νησιών, υλο οιούν εντός τεσσάρων (4) µηνών α ό την έναρξη ισχύος της υ ο αραγράφου ΙΓ.1. κατάλληλα συστήµατα ληροφορικής για την υ οδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων α ό τους αραγωγούς ροκειµένου να ενταχθούν στις κατηγορίες ΜΕ και ΧΕ της υ ο αραγράφου ΙΓ.1. και δηµοσιο οιούν την ηµεροµηνία θέσης σε λειτουργία των εν λόγω συστηµάτων στον δικτυακό τους τό ο. γ) Οι αραγωγοί, κάτοχοι σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ου την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της αρούσας αραγράφου βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική), υ οβάλουν για κάθε σταθµό ηλεκτρονική δήλωση, η ο οία ε έχει θέση υ εύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, µε την ο οία κατά ερί τωση δηλώνουν: αα) το κόστος της ε ένδυσης, το είδος της ενίσχυσης, το ύψος και το οσοστό της ενίσχυσης ε ί του κόστους ε ένδυσης, κατά τα οριζόµενα στην υ ο ερί τωση α της ερί τωσης 1, καθώς και το οσό και οσοστό της 8

9 ενίσχυσης ου έχει καταβληθεί έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υ ο αραγράφου ΙΓ.1., ή ββ) το κόστος της ε ένδυσης µε αναφορά ότι δεν συντρέχουν οι ροϋ οθέσεις της υ ο ερί τωσης α της ερί τωσης 1. Οι αραγωγοί υ οβάλλουν τη δήλωση της αρούσας ερί τωσης εντός διαστήµατος δύο (2) µηνών α ό την ηµεροµηνία θέσης σε λειτουργία των συστηµάτων ληροφορικής για την υ οδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων. Μετά την ηλεκτρονική ε εξεργασία των δηλώσεων οι σταθµοί ου ληρούν τις ροϋ οθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) κατατάσσονται σε αυτήν α ό την έναρξη ισχύος της υ ο αραγράφου ΙΓ.1. και µέχρι την τελευταία ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα ου ροηγείται αυτού, εντός του ο οίου συνέτρεξαν οι ροϋ οθέσεις της ερί τωσης 1. Η δια ίστωση της συνδροµής των ροϋ οθέσεων της ερί τωσης 1 κατά τα οριζόµενα στο ροηγούµενο εδάφιο, γίνεται βάσει και των νέων δηλώσεων ου υ οβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ερί τωσης 3. Σε ερί τωση κατά την ο οία σταθµοί ου ληρούν τις ροϋ οθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) δεν υ οβάλουν τη δήλωση της αρούσας ερί τωσης εντός της ανωτέρω δίµηνης ροθεσµίας, η κατάταξή τους στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) γίνεται α ό την ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του ε όµενου της υ οβολής της δήλωσης µήνα. Τα συστήµατα ληροφορικής ου ανα τύσσονται κατά τις διατάξεις της αρούσας ερί τωσης αρέχουν τη δυνατότητα υ οβολής και των δηλώσεων της ερί τωσης β της αραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006 καθώς και των δηλώσεων για τους ε αγγελµατίες αγρότες της ερί τωσης 1 της υ ο αραγράφου ΙΓ.1. της αρούσας αραγράφου. 3. Για τις ερι τώσεις ου δεν έχει καταβληθεί άνω α ό το 50% του συνόλου της ενίσχυσης (άµεσης ή ισοδύναµης) έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υ ο αραγράφου ΙΓ.1., οι αραγωγοί υ οχρεούνται εντός δύο (2) µηνών α ό την ηµεροµηνία τελευταίας καταβολής του οσού µε το ο οίο καλύ τεται το όριο του 50% να υ οβάλουν νέα ερί του γεγονότος αυτού ηλεκτρονική δήλωση, η ο οία ε έχει θέση υ εύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, ώστε να υ αχθούν στην κατηγορία ΜΕ. Η κατάταξη γίνεται κατά την ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα, εντός του ο οίου έγινε η τελευταία καταβολή του οσού του ροηγούµενου εδαφίου α ό τον αρµόδιο φορέα ου αρέχει την ενίσχυση. Στην ερί τωση ου δεν τηρηθεί α ό τον αραγωγό η ροθεσµία των δύο (2) µηνών της αρούσας η κατάταξη γίνεται α ό την ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα ου έ εται αυτού της υ οβολής της αρχικής, βάσει της ερί τωσης 2, δήλωσης. Σε ερί τωση ου η ηµεροµηνία τελευταίας καταβολής του οσού µε το ο οίο καλύ τεται το όριο του 50% του συνόλου της ενίσχυσης είναι ρογενέστερη της ηµεροµηνίας θέσης σε εφαρµογή των ληροφοριακών συστηµάτων της υ ο ερί τωσης β της ερί τωσης 2 το διάστηµα των δύο (2) µηνών της αρούσας υ ολογίζεται α ό την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή των εν λόγω συστηµάτων. 4. Σε ερί τωση δια ίστωσης ένταξης σταθµού στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς τη χρήση ενίσχυσης) βάσει ανακριβούς δήλωσης του αραγωγού, έραν των λοι ών κυρώσεων, ο αραγωγός α οζηµιώνεται εφεξής (α ό την ε όµενη 9

10 ερίοδο τιµολόγησης) βάσει του καθεστώτος τιµολόγησης ου θα ισχύει για νεοεισερχόµενους σταθµούς και ανεξάρτητα των όρων της οικείας σύµβασης ώλησης. Ε ι λέον, η α οζηµίωση της ενέργειας ου εγχύθηκε το διάστηµα α ό την ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα υ οβολής της δήλωσης και µέχρι το µήνα δια ίστωσης της υ οβολής ανακριβούς δήλωσης θα ε αναϋ ολογιστεί µε την τιµή ου α οζηµιώνεται αντίστοιχος νεοεισερχόµενος σταθµός κατά την ηµεροµηνία υ οβολής της ανακριβούς δήλωσης. 5. Οι εκάστοτε αρµόδιες Υ ηρεσίες του Υ ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε το ΛΑΓΗΕ, το Ε ΗΕ και τις κατά ερί τωση αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης, δύνανται να διενεργούν δειγµατολη τικούς ελέγχους για την ακρίβεια των δηλώσεων. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.3: ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1. Εντός δύο (2) µηνών α ό την έναρξη ισχύος της αρούσας αραγράφου, οι αραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, λην των ερι τώσεων ου εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανά τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β 1079/2009), ροβαίνουν στην έκδοση και αράδοση ιστωτικού τιµολογίου µε βάση το Ειδικό Ενηµερωτικό Σηµείωµα ου θα εκδώσουν ο ΛΑΓΗΕ για το ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και ο Ε ΗΕ για το ίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών. Οι αραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υ οχρεούνται να εκδώσουν ιστωτικό τιµολόγιο κατά τον Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (ν. 4093/2012), µε το ο οίο αρέχουν έκ τωση ε ί της συνολικής αξίας της εγχεόµενης κατά το 2013 ενέργειας: α) σε οσοστό 34% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς ου συνδέθηκαν έως , β) σε οσοστό 35% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς ου συνδέθηκαν α ό έως , γ) σε οσοστό 37% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς ου συνδέθηκαν α ό έως , δ) σε οσοστό 37,5% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς ου συνδέθηκαν α ό έως , ε) σε οσοστό 20% ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθµούς έως και 100 kw (συµ εριλαµβανοµένων των σταθµών ου ανήκουν σε κατ ε άγγελµα αγρότες), στ) σε οσοστό 10% για τις υ όλοι ες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. 2. Μέχρι την έκδοση και αράδοση στο ΛΑΓΗΕ του ιστωτικού τιµολογίου ου αναφέρεται στην ερί τωση αυτή, αναστέλλεται η υ οχρέωση, του ΛΑΓΗΕ για το ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και του Ε ΗΕ για το ίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, καταβολής τιµήµατος για την οσότητα ενέργειας ου έχει αραδοθεί και δεν έχει εξοφληθεί. Τα ακριβή οικονοµικά και φορολογικά στοιχεία του ιστωτικού τιµολογίου θα αρέχονται στους 10

11 αραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ α ό το ΛΑΓΗΕ και τον Ε ΗΕ µέσω του Ειδικού Ενηµερωτικού Σηµειώµατος. Όσον αφορά στα λοι ά θέµατα φορολογικής α εικόνισης ιστωτικών τιµολογίων, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ν. 4093/2012 µε ε ιφύλαξη των ακόλουθων ερι τώσεων 4, 5 και Για τους αραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ου εκδίδουν σύµφωνα µε την ερί τωση 1 ιστωτικό τιµολόγιο η έκτακτη εισφορά της ερί τωσης 1 της της υ ο αραγράφου Ι.2 της αραγράφου Ι του ρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 και της ερί τωσης 8 της υ ο αραγράφου Ι.4 της αραγράφου Ι του ρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α 107) ε αναϋ ολογίζεται για το 2013 ε ί των µειωµένων, µετά την έκ τωση, εσόδων α ό την ώληση ενέργειας το αναφερόµενο έτος. 4. Για την εφαρµογή της αρούσας αραγράφου, δεν ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υ ο αραγράφου (α) της αραγράφου 5 του άρθρου 19 του Κώδικα του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) σχετικά µε την υ οχρέωση γνωστο οίησης των εκ τώσεων στην αρµόδια.ο.υ.. 5. Ειδικά και κατά αρέκκλιση των διατάξεων της αραγράφου 15 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ν. 4093/2012, τα ιστωτικά τιµολόγια της ερί τωσης 1 ου αφορούν εκ τώσεις ε ί της συνολικής αξίας της ωληθείσας ενέργειας της εριόδου έως και ε ιτρέ εται: (α) να εκδοθούν σε χρόνο µεταγενέστερο της λήξης της διαχειριστικής εριόδου του εκάστοτε αραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και µε ηµεροµηνία έκδοσης εντός της ε όµενης διαχειριστικής εριόδου και (β) να χρησιµο οιηθούν, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έκδοσης του ιστωτικού τιµολογίου, για τη µείωση των φορολογητέων εσόδων των αραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ου αφορούν την ερίοδο έως και , σύµφωνα µε την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. 6. Σε ερί τωση ου αραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχει ήδη υ οβάλει δήλωση φόρου εισοδήµατος για ερίοδο ου καλύ τει ολικά ή µερικά την ως άνω ερίοδο ριν την έκδοση του ιστωτικού τιµολογίου της ερί τωσης 1, δικαιούται να υ οβάλει τρο ο οιητική δήλωση φόρου εισοδήµατος για την εν λόγω ερίοδο, λαµβάνοντας υ όψη το οσό της έκ τωσης του ιστωτικού τιµολογίου ου αναλογεί στην εν λόγω ερίοδο. Η ροθεσµία για την υ οβολή της ως άνω τρο ο οιητικής δήλωσης φόρου εισοδήµατος λήγει κατά την ηµεροµηνία εµ ρόθεσµης υ οβολής της δήλωσης φόρου εισοδήµατος της ε όµενης διαχειριστικής εριόδου. Στην ερί τωση λήξης της ως άνω ροθεσµίας τα ιστωτικά τιµολόγια της ερί τωσης 1 θα χρησιµο οιηθούν, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έκδοσης του ιστωτικού τιµολογίου, για την µείωση των φορολογητέων εσόδων των αραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ου αφορούν την ε όµενη διαχειριστική ερίοδο. 11

12 7. Εφόσον ο οτεδή οτε µέχρι την έναρξη ισχύος της αρούσας αραγράφου ε ιβλήθηκε κατάσχεση εις χείρας του ΛΑΓΗΕ ως τρίτου για α αιτήσεις ου έχει αραγωγός ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ κατά του ΛΑΓΗΕ, και ο ΛΑΓΗΕ έχει δηλώσει στη σχετική του δήλωση ενώ ιον του αρµόδιου Ειρηνοδικείου ότι υ άρχουν χρηµατικές υ οχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ ρος τον εν λόγω αραγωγό/οφειλέτη του ε ιβάλλοντος την κατάσχεση, οι ο οίες α αιτήσεις έχουν δεσµευθεί α ό το ΛΑΓΗΕ για να α οδοθούν στον κατασχόντα, αναστέλλεται η υ οχρέωση, του ΛΑΓΗΕ να καταβάλει αυτές στον κατασχόντα µέχρι την έκδοση και αράδοση στο ΛΑΓΗΕ του ιστωτικού τιµολογίου ου αναφέρεται στην ερί τωση 2 της αρούσας υ ο αραγράφου. Ε ι λέον οι δεσµευµένες αυτές α αιτήσεις για ενέργεια ου εγχύθηκε στο ίκτυο/σύστηµα α ό έως και µειώνονται αναλογικά µε τα οσοστά του ιστωτικού τιµολογίου της ερί τωσης 1 της αρούσας υ ο αραγράφου. Εφόσον όµως υ άρχουν και άλλες χρηµατικές υ οχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ ρος τον εν λόγω αραγωγό/οφειλέτη του ε ιβάλλοντος την κατάσχεση για ενέργεια ου εγχύθηκε στο ίκτυο/σύστηµα σε ερίοδο διαφορετική α ό αυτήν ου αναφέρεται στην οικεία δήλωση του ΛΑΓΗΕ ενώ ιον του αρµόδιου Ειρηνοδικείου, αυτές δεσµεύονται και θα α οδοθούν στον κατασχόντα µέχρι την λήρη εξόφληση του οσού της κατασχέσεως, υ ό τον όρο λήρωσης και των λοι ών ροϋ οθέσεων ου αναφέρει ο ΛΑΓΗΕ στις οικείες δηλώσεις του ενώ ιον του αρµόδιου Ειρηνοδικείου. Ο ΛΑΓΗΕ δεν φέρει καµία α ολύτως ευθύνη ούτε α έναντι στον αραγωγό ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ούτε α έναντι στον ε ιβάλλοντα την κατάσχεση για τυχόν θετική ή α οθετική ζηµία ή διαφυγόντα κέρδη αυτών α ό την εφαρµογή της αρούσας ερί τωσης. Οι διατάξεις της αρούσας εφαρµόζονται αναλόγως και για τον Ε ΗΕ. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.4: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Για όλους τους σταθµούς ΑΠΕ, ου εµ ί τουν στις διατάξεις της υ ο αραγράφου ΙΓ.1., µε την ε ιφύλαξη των διατάξεων της ερί τωσης 3 της ίδιας υ ο αραγράφου ΙΓ.1., και λειτουργούν για λιγότερο α ό 12 χρόνια, µε σηµείο αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014, ε εκτείνεται αυτοδίκαια η σύµβαση ώλησης και η σύµβαση συµψηφισµού του «Ειδικού Προγράµµατος Ανά τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β 1079/2009), κατά ε τά (7) χρόνια και για ίσο χρόνο οι α αιτούµενες άδειες αραγωγής και λειτουργίας και για εγκατεστηµένη ισχύ ίση µε την ισχύ κατά την 1η Ιανουαρίου Στους αραγωγούς των σταθµών του ροηγούµενου εδαφίου κατά το διάστηµα ε έκτασης της σύµβασης ώλησης δίδονται οι δυνατότητες ε ιλογής α οζηµίωσης της αραγόµενης ενέργειας σύµφωνα µε τις ακόλουθες ερι τώσεις. α) Βάσει µεθοδολογίας ου καθορίζεται µε α όφαση του Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ου εκδίδεται µετά α ό ρόταση του ΛΑΓΗΕ και γνώµη της ΡΑΕ, λαµβάνοντας υ όψη τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών ως ρος τη συµβολή τους στη 12

13 σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήµατος και τις τιµές ηλεκτρικής ενέργειας ό ως αυτές διαµορφώνονται α ό τη λειτουργία της αγοράς. β) Με τιµή 90 /MWh για µέγιστη ετήσια οσότητα ενέργειας ου υ ολογίζεται α ό τη µαθηµατική σχέση: Ενέργεια (kwh) = Εγκατεστηµένη Ισχύς (kw) X Συντελεστής Α όδοσης (kwh/kw). Ο Συντελεστής Α όδοσης ανά τεχνολογία α οτυ ώνεται στον αρακάτω ίνακα. Συντελεστής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α όδοσης (kwh/kw) Φ/Β σταθµοί στο ιασυν/νο Σύστηµα 1500 Φ/Β σταθµοί στα Μη ιασυν/να Νησιά 1700 Φ/Β σταθµοί Ειδικού Προγράµµατος 1400 Στεγών (<=10 kw) (Β 1079/2009) Αιολικοί σταθµοί στο ιασυν/νο 2250 Σύστηµα Αιολικοί σταθµοί στα Μη ιασυν/να 2500 Νησιά Μικρά Υδροηλεκτρικά 3150 Βιοµάζα 7800 Αέρια α ό ΧΥΤΑ 6500 Βιοαέριο 7800 Ηλιοθερµικά (Με ή χωρίς α οθήκευση) 2200 Το λεόνασµα ενέργειας ου ροκύ τει α ό την εφαρµογή των διατάξεων της υ ο ερί τωσης β διοχετεύεται στο Σύστηµα ή/και το ίκτυο χωρίς υ οχρέωση για ο οιαδή οτε α οζηµίωση στον αραγωγό. Με α όφαση του Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ου εκδίδεται µετά α ό ρόταση του ΛΑΓΗΕ και γνώµη της ΡΑΕ, καθορίζεται η µοναδιαία τιµή µε την ο οία θα υ ολογίζεται η α οζηµίωση για το λεόνασµα της ενέργειας η ο οία θα καταβάλλεται α ό τους Προµηθευτές, υ έρ του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999. Η ε ιλογή µεταξύ των υ ο ερι τώσεων α και β γίνεται µε αµετάκλητη δήλωση του αραγωγού στον ΛΑΓΗΕ, τον Ε ΗΕ ή τον Προµηθευτή, κατά ερί τωση, η ο οία ρέ ει να υ οβληθεί τουλάχιστον 6 µήνες ριν την έναρξη ε έκτασης της σύµβασης. Σε ερί τωση µη υ οβολής της δήλωσης εντός του ανωτέρω διαστήµατος των 6 µηνών, η α οζηµίωση κάθε φορά γίνεται µε τη µικρότερη τιµή εκ των δύο υ ο ερι τώσεων α και β της αρούσας. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν.3468/ Η ερί τωση β της αραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται, για όλους τους σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ου τίθενται σε 13

14 δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργο οιείται η σύνδεσή τους µετά την έναρξη ισχύος της αρούσας αραγράφου, ως εξής: «β) Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την ροηγούµενη ερί τωση εκτός α ό την ηλεκτρική ενέργεια ου αράγεται α ό φωτοβολταϊκούς σταθµούς για τους ο οίους έχουν οριστεί ξεχωριστές τιµές α ό το ν. 3734/2009 (Α 8), ό ως ισχύει, γίνεται µε βάση τα στοιχεία του ακόλουθου ίνακα: Πίνακας Α Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α ό: 1 Αιολική Ενέργεια ου αξιο οιείται µε χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος 5 MW 2 Αιολική ενέργεια ου αξιο οιείται µε χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος > 5 MW 3 Αιολική Ενέργεια ου αξιο οιείται µε χερσαίες εγκαταστάσεις στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά 4 Υδραυλική Ενέργεια ου αξιο οιείται µε µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ 1 MWe 5 Υδραυλική Ενέργεια ου αξιο οιείται µε µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ α ό 1 MWe έως και 5 MWe 6 Υδραυλική Ενέργεια ου αξιο οιείται µε µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ α ό 5 MWe έως και 15 MWe 7 Ηλιακή ενέργεια ου αξιο οιείται α ό ηλιοθερµικούς σταθµούς ηλεκτρο αραγωγής χωρίς σύστηµα α οθήκευσης 8 Ηλιακή ενέργεια ου αξιο οιείται α ό ηλιοθερµικούς σταθµούς ηλεκτρο αραγωγής µε σύστηµα α οθήκευσης, το ο οίο εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονοµαστικό φορτίο 9 Γεωθερµική ενέργεια χαµηλής θερµοκρασίας κατά την αρ. 1στ του άρθρου 2 του νόµου 3175/2003 (Α 207) Τιµή Ενέργειας ( /MWh) χωρίς ενίσχυση (ΧΕ) Τιµή Ενέργειας ( /MWh) µε ενίσχυση (ΜΕ) 14

15 10 Γεωθερµική ενέργεια υψηλής θερµοκρασίας κατά την αρ. 1στ του άρθρου 2 του νόµου 3175/2003 (Α 207) 11 Βιοµάζα (ή βιορευστά) ου αξιο οιείται µέσω θερµικών διεργασιών (καύση, αεριο οίηση, υρόλυση), α ό σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ 1MW (εξαιρουµένου του βιοα οδοµήσιµου κλάσµατος αστικών α οβλήτων) 12 Βιοµάζα (ή βιορευστά) ου αξιο οιείται µέσω θερµικών διεργασιών (καύση, αεριο οίηση, υρόλυση), α ό σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ α ό 1MW έως και 5MW (εξαιρουµένου του βιοα οδοµήσιµου κλάσµατος αστικών α οβλήτων) 13 Βιοµάζα (ή βιορευστά) ου αξιο οιείται µέσω θερµικών διεργασιών (καύση, αεριο οίηση, υρόλυση), α ό σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ >5MW (εξαιρουµένου του βιοα οδοµήσιµου κλάσµατος αστικών α οβλήτων) 14 Αέρια εκλυόµενα α ό χώρους υγειονοµικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και βιοαέριο ου ροέρχεται α ό την αναερόβια χώνευση του βιοα οδοµήσιµου κλάσµατος α οβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσ η βιολογικών καθαρισµών και αξιο οιούνται α ό σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ 2MW 15 Αέρια εκλυόµενα α ό χώρους υγειονοµικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και βιοαέριο ου ροέρχεται α ό την αναερόβια χώνευση του βιοα οδοµήσιµου κλάσµατος α οβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσ η βιολογικών καθαρισµών και αξιο οιούνται α ό σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ >2MW 16 Βιοαέριο ου ροέρχεται α ό την αναερόβια χώνευση βιοµάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωµάτων χλωρής νοµής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιοµηχανικών οργανικών υ ολειµµάτων και

16 α οβλήτων, α οβλήτων βρώσιµων ελαίων και λι ών, ληγµένων τροφίµων) και αξιο οιείται α ό σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ 3MW 17 Βιοαέριο ου ροέρχεται α ό την αναερόβια χώνευση βιοµάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωµάτων χλωρής νοµής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιοµηχανικών οργανικών υ ολειµµάτων και α οβλήτων, α οβλήτων βρώσιµων ελαίων και λι ών, ληγµένων τροφίµων) και αξιο οιείται α ό σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ >3MW 18 Λοι ές Α.Π.Ε. εκτός Φωτοβολταϊκών (συµ εριλαµβανοµένων και των σταθµών ενεργειακής αξιο οίησης του βιοα οικοδοµήσιµου κλάσµατος αστικών α οβλήτων µη εντασσόµενων σε άλλη κατηγορία του ίνακα, ου ληρούν τις ροδιαγραφές της Ευρω αϊκής νοµοθεσίας ό ως εκάστοτε αυτές ισχύουν) 19 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος 1 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ ύκνωσης α οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 20 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος 1 MW λοι ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 21 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος >1 MW και 5 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ ύκνωσης α οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420)) 22 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου >1 MW και 5 MWλοι ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) ΠΤ 76 + ΠΤ 92 + ΠΤ 80 + ΠΤ 80 + ΠΤ 70 + ΠΤ 84 + ΠΤ 74 + ΠΤ 16

17 23 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και 10 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ ύκνωσης α οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α ΠΤ 65 + ΠΤ 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 24 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και 10 MW λοι ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 78 + ΠΤ 70 + ΠΤ 25 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και 35 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ ύκνωσης α οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α ΠΤ 62 + ΠΤ 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 26 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και 35 MW λοι ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 72 + ΠΤ 66 + ΠΤ 27 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ ύκνωσης α οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α ΠΤ 57 + ΠΤ 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 28 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW λοι ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α ΠΤ 60 + ΠΤ ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) 29 Λοι ές ΣΗΘΥΑ ου συνδέονται στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Λοι ές ΣΗΘΥΑ ου συνδέονται στο δίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών Σε ερί τωση ου υλο οιηθεί διασύνδεση νησιού µε το ιασυνδεδεµένο Σύστηµα της η ειρωτικής χώρας, η αραγόµενη ενέργεια α ό αιολικούς σταθµούς και σταθµούς ΣΗΘΥΑ ου λειτουργούν στο εν λόγω νησί α οζηµιώνεται βάσει των κατηγοριών 1, 2 και 29 του ίνακα Α αντίστοιχα, α ό την ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα ου έ εται της ηµεροµηνίας θέσης σε λειτουργία της διασύνδεσης. 17

18 Οι κατηγορίες «µε ενίσχυση» (ΜΕ) και «χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ) του ανωτέρω ίνακα Α έχουν ως ακολούθως: «Με ενίσχυση» (ΜΕ): Για την υλο οίηση της ε ένδυσης γίνεται χρήση δηµόσιας ενίσχυσης, και συγκεκριµένα χρήση άµεσης ενίσχυσης (ε ιχορήγηση) ή ισοδύναµης ενίσχυσης µε άλλα µέσα (αφορολόγητα α οθεµατικά, α αλλαγή α ό φόρο εισοδήµατος, ε ιδότηση ε ιτοκίου) σε οσοστό µεγαλύτερο α ό 20% ε ί του κόστους της ε ένδυσης ό ως αυτό έχει διαµορφωθεί έως την ηµεροµηνία έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας του σταθµού ή ενεργο οίησης της σύνδεσής του, κατά ερί τωση, και α οτυ ώνεται στο λογιστικό σύστηµα και τις λογιστικές καταστάσεις του αραγωγού. «Χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ): Η υλο οίηση της ε ένδυσης ραγµατο οιήθηκε χωρίς τη χρήση δηµόσιας ενίσχυσης ό ως αυτή εριγράφεται στο ροηγούµενο εδάφιο. Προκειµένου για την ένταξη στις ανωτέρω κατηγορίες «µε ενίσχυση» και «χωρίς ενίσχυση» οι αραγωγοί δηλώνουν, µε υ εύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, κατά ερί τωση: αα) το κόστος της ε ένδυσης, το είδος της ενίσχυσης, το ύψος και το οσοστό της ενίσχυσης ε ί του κόστους ε ένδυσης, ανεξάρτητα εάν το σύνολο αυτής έχει καταβληθεί έως την ηµεροµηνία υ οβολής της δήλωσης, ή ββ) το κόστος της ε ένδυσης µε αναφορά ότι δεν συντρέχουν οι ροϋ οθέσεις ένταξης στην κατηγορία «µε ενίσχυση» του ίνακα Α της αρούσας. Η ανωτέρω δήλωση υ οβάλλεται στο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και στο Ε ΗΕ για τις συµβάσεις ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο ίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών έως την τελευταία ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα ου ο σταθµός τέθηκε σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν ροβλέ εται ερίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, ενεργο οιήθηκε η σύνδεσή του. Η κατάταξη στις κατηγορίες «µε ενίσχυση» (ΜΕ) και «χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ) βάσει της ανωτέρω δήλωσης γίνεται α ό την ηµεροµηνία ου ο σταθµός τέθηκε σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν ροβλέ εται ερίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, ενεργο οιήθηκε η σύνδεσή του. Σε ερί τωση αράλειψης της υ οβολής της δήλωσης οι σταθµοί κατατάσσονται στην κατηγορία «µε ενίσχυση» (ΜΕ). Σε ερί τωση κατά την ο οία για σταθµούς ου ληρούν τις ροϋ οθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) υ οβληθεί εκ ρόθεσµα η σχετική δήλωση, η κατάταξή τους στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) γίνεται α ό την ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του ε όµενου της υ οβολής της δήλωσης µήνα. Η δήλωση για την κατάταξη στις κατηγορίες της αρούσας υ οβάλλεται υ οχρεωτικά ηλεκτρονικά, και ε έχει θέση υ εύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην ερί τωση ου βρίσκεται σε λειτουργία σχετικό σύστηµα ληροφορικής για την υ οδοχή της. Σε ερί τωση δια ίστωσης ένταξης σταθµού στην κατηγορία «χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ) στη βάση ανακριβούς δήλωσης του αραγωγού, έραν των λοι ών κυρώσεων, ο αραγωγός α οζηµιώνεται εφεξής (α ό την ε όµενη ερίοδο τιµολόγησης) βάσει του καθεστώτος τιµολόγησης ου θα ισχύει για 18

19 νεοεισερχόµενους σταθµούς και ανεξάρτητα των όρων της οικείας σύµβασης ώλησης. Ε ι λέον, η α οζηµίωση της ενέργειας ου εγχύθηκε το διάστηµα α ό την ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα υ οβολής της δήλωσης και µέχρι το µήνα δια ίστωσης της υ οβολής ανακριβούς δήλωσης θα ε αναϋ ολογιστεί µε την τιµή µε την ο οία α οζηµιώνεται νεοεισερχόµενος σταθµός κατά την ηµεροµηνία υ οβολής της ανακριβούς δήλωσης. Οι εκάστοτε αρµόδιες Υ ηρεσίες του Υ ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε το ΛΑΓΗΕ, το Ε ΗΕ και τις κατά ερί τωση αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης, δύνανται να διενεργούν δειγµατολη τικούς ελέγχους για την ακρίβεια των δηλώσεων. Η ροσαρµογή τιµής φυσικού αερίου (ΠΤ) είναι µέγεθος ου καλύ τει τις µεταβολές του κόστους του φυσικού αερίου και υ ολογίζεται ως εξής: ΠΤ = ((1-((η-ηe)/ηhr))/ηe)x(ΜΤΦΑt-26), ό ου ηe: Ηλεκτρικός βαθµός α όδοσης µονάδας συµ αραγωγής, ό ως ορίζεται στην Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/ (B 889) ηh: Θερµικός βαθµός α όδοσης µονάδας συµ αραγωγής, ό ως ορίζεται στην Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/ (B 889) η = ηe + ηh : Ολικός βαθµός α όδοσης µονάδας συµ αραγωγής ηhr: είναι η τιµή αναφοράς του βαθµού α όδοσης για τη χωριστή αραγωγή θερµικής ενέργειας, ό ως ορίζεται στην Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/ (B 889), ό ου οι βαθµοί α όδοσης σε Ανώτερη Θερµογόνο ύναµη (ΑΘ ) ό ως στον αρακάτω ίνακα Β. Πίνακας Β ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος 1 MWγια τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ ύκνωσης α οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) η=72%, ηe= 33%, ηhr= 81% ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος 1 MWλοι ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και 5 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ ύκνωσης α οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και 5 MW λοι ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) η=67%, ηhr= 81% η=72%, ηhr=81% η=67%, ηhr=81% ηe=33%, ηe=35%, ηe=35%, 19

20 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 5 MW και 10 MWγια τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ ύκνωσης α οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 5 MW και 10 MW λοι ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 10 MW και 35MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ ύκνωσης α οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 10 MW και 35MW λοι ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) η=72%, ηhr=81% η=67%, ηhr=81% η=72%, ηhr=81% η=67%, ηhr=81% ηe=35%, ηe=35%, ηe=35%, ηe=35%, ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ ύκνωσης α οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) η=72%, ηe = 35%, ηhr=81% ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MW λοι ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) η=67%, ηhr=81% ηe=35%, ΜΤΦΑt: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία µικτή τιµή του Φυσικού Αερίου σε /MWh Ανωτέρας Θερµογόνου ύναµης (ΑΘ ), η ο οία εριλαµβάνει την τιµή ώλησης µε το κόστος µεταφοράς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΜΤΦΑµ ή ΜΤΦΑη) στην ο οία ροστίθεται και το µέσο κόστος CO2 ου αντιστοιχεί στην ηλεκτρο αραγωγή. ΜΤΦΑµ: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή ώλησης φυσικού αερίου για συµ αραγωγή σε /MWh Ανωτέρας Θερµογόνου ύναµης (ΑΘ ) στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα, εξαιρούµενων των ελατών ηλεκτρο αραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της ιεύθυνσης Πετρελαϊκής ολιτικής του ΥΠΕΚΑ και κοινο οιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ. ΜΤΦΑη: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή ώλησης φυσικού αερίου σε /MWh ανωτέρας θερµογόνου δύναµης (ΑΘ ) στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι ο οίοι είναι ελάτες ηλεκτρο αραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της ιεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υ ουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινο οιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ. 20

21 Το µέσο κόστος CO2 υ ολογίζεται α ό την µαθηµατική σχέση: Μέσο Κόστος CO2 ( /MWh) = 0.37*Μέση Τιµή ικαιωµάτων CO2 ( /tn)*ηe Μέση Τιµή ικαιωµάτων CO2: Η ανά µήνα µέση τιµή των δικαιωµάτων CO2 σε /tn ό ως ροκύ τει α ό τα στοιχεία του ΕΕΧ (Energy Exchange). Η τιµή αυτή υ ολογίζεται µε µέριµνα του Γραφείου Εµ ορίας ικαιωµάτων Εκ οµ ών του ΥΠΕΚΑ και κοινο οιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ. Σε εφαρµογή των οριζοµένων σχετικά µε τον υ ολογισµό του ΜΤΦΑt κάθε αραγωγός κάτοχος µονάδας ΣΗΘΥΑ, υ οβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση α ό φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστο οίησης, Ε αλήθευσης και Ε ιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/ (Β 3108), στην ο οία βεβαιώνεται για την αντίστοιχη µονάδα ΣΗΘΥΑ εάν ο αραγωγός ως χρήστης Φυσικού Αερίου είναι ελάτης ηλεκτρο αραγωγής ή όχι. Κάθε αραγωγός κάτοχος Μονάδας Συµ αραγωγής υ οβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση α ό φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστο οίησης, Ε αλήθευσης και Ε ιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. 5-ΗΛ/Γ/Φ1/ οικ.23278/ (Β 3108) στην ο οία καθορίζεται σε οια α ό τις κατηγορίες του άρθρου 3 της ΥΑ 5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420) εντάσσεται η µονάδα του. Σε ερί τωση ου τρο ο οιηθούν οι κατηγορίες του άρθρου 3 της ΥΑ 5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/ (Β 1420), εξουσιοδοτείται ο Υ ουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να τρο ο οιήσει αναλόγως τις κατηγορίες και τις αντίστοιχες τιµές και συντελεστές των ινάκων Α και Β της αρούσας. Στην ερί τωση ου σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του ίνακα A η αραγόµενη θερµική ενέργεια είτε αξιο οιείται για την αραγωγή αγροτικών ροϊόντων, και εφόσον η αραγωγή αγροτικών ροϊόντων α οτελεί την κύρια δραστηριότητα του αραγωγού, είτε διατίθεται µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης όλεων, το σταθερό τµήµα της τιµής του ίνακα A (τιµή εξαιρουµένου του ΠΤ) ροσαυξάνεται κατά 15%. Σε ερί τωση ου σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του ίνακα A τα καυσαέρια αξιο οιούνται για γεωργικούς σκο ούς, το σταθερό τµήµα της τιµής του ίνακα (τιµή εξαιρουµένου του ΠΤ) ροσαυξάνεται κατά 20% και η ροσαύξηση αυτή υ ολογίζεται λέον τυχόν ροσαύξησης κατά τις διατάξεις του ροηγούµενου εδαφίου. Ό ου στην υφιστάµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στις κατηγορίες α εώς ιζ του ίνακα της αρούσης ό ως αυτός ίσχυε ρο της αντικατάστασής του α ό τον ίνακα Α, αυτή νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες 1 έως 30 του ίνακα Α και η αντιστοίχιση γίνεται µε βάση την εριγραφή της κάθε κατηγορίας.». 2. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 ροστίθενται αράγραφοι 10 και 11 ως εξής: «10. Με α όφαση του Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ου εκδίδεται µετά α ό γνώµη της ΡΑΕ, µ ορεί να µεταβάλλεται και να εξειδικεύεται το σύνολο ή µέρος των στοιχείων του ανωτέρω ίνακα Α και ιδίως όσον αφορά στις τιµές και στην ειδικότερη κατηγοριο οίηση ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ισχύ, καθώς και να καθορίζεται το σταθερό τµήµα και το µέγεθος Προσαρµογή Τιµής (ΠΤ) για τη ΣΗΘΥΑ µε χρήση φυσικού αερίου. 21

22 Για τη µεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαµβάνονται κυρίως υ όψη ο ενεργειακός σχεδιασµός και οι ανάγκες του ενεργειακού συστήµατος, η διείσδυση των σταθµών του ίνακα Α της αραγράφου 1 στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, η ορεία ε ίτευξης των στόχων ου καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 και η µείωση του κόστους των τεχνολογιών. Η α όφαση της αρούσας αφορά σε σταθµούς ου θα συνδεθούν στο Σύστηµα ή το ίκτυο µετά την αρέλευση δύο ηµερολογιακών ετών α ό την αρέλευση του έτους έκδοσής της. 11. α) Για τις κατηγορίες 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 και 17 του ίνακα Α, τα ε ί εδα συνολικής ισχύος σταθµών ου τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργο οιείται η σύνδεσή τους µετά την και η αραγόµενη ενέργεια των ο οίων θα α οζηµιώνεται µε τις τιµές του ίνακα αυτού έχουν ως ακολούθως: αα) Κατηγορίες 7 και 8: στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 100 MW, στο Μη ιασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 10% ε ί της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος κάθε ανεξάρτητου συστήµατος, ββ) Κατηγορία 9: 50 MW, γγ) Κατηγορίες 11 έως 13: στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 40 MW, δδ) Κατηγορίες 16 και 17: στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 50 MW β) Τα ανωτέρω ε ί εδα ισχύος (MW) µ ορούν να αυξάνονται µε α όφαση του Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ου εκδίδεται µετά α ό γνώµη της ΡΑΕ λαµβάνοντας υ όψη τον ενεργειακό σχεδιασµό και τις ανάγκες του ενεργειακού συστήµατος, την ορεία ε ίτευξης των στόχων ου καθορίζονται βάσει του άρθρου 1, τη µείωση του κόστους των τεχνολογιών, και τη διαµόρφωση των τιµών του ίνακα A της αραγράφου 1. γ) Η αραγόµενη ενέργεια σταθµών οι ο οίοι τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργο οιείται η σύνδεσή τους µετά την καθ υ έρβαση των ε ι έδων συνολικής ισχύος της αρούσας αραγράφου α οζηµιώνεται µε τιµή ου ροκύ τει στο λαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού και της Εκκαθάρισης των Α οκλίσεων Παραγωγής Ζήτησης, κατ εφαρµογή του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 120 του ν. 4001/2011. Κατά αρέκκλιση των διατάξεων της ερί τωσης α) της αραγράφου 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, η τιµή µε την ο οία θα α οζηµιώνεται η κατά το ροηγούµενο εδάφιο αραγόµενη ενέργεια α οτελεί και την τιµή α οζηµίωσης ου καλείται να καταβάλλει ο Προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας για την εν λόγω οσότητα ενέργειας Α.Π.Ε. 3. Η αράγραφος 3 άρθρου 13 του ν. 3468/2006 τρο ο οιείται ως ακολούθως: «3. Για την τιµολόγηση της διαθεσιµότητας ισχύος Υβριδικών Σταθµών ου συνδέονται στο ίκτυο Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, της ηλεκτρικής ενέργειας ου α ορροφούν οι σταθµοί αυτοί α ό το ίκτυο Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας ου οι Υβριδικοί Σταθµοί εγχέουν στο ίκτυο αυτό, ισχύουν τα ακόλουθα: 22

23 α) Η διαθεσιµότητα ισχύος των µονάδων ελεγχόµενης αραγωγής του Υβριδικού Σταθµού ου συνδέεται στο ίκτυο Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού τιµολογείται, σε µηνιαία βάση, σε ευρώ ανά µεγαβάτ εγγυηµένης ισχύος ( /MW). Η εγγυηµένη ισχύς, οι χρονικές ερίοδοι κατά τις ο οίες αρέχεται αυτή, καθώς και η τιµή µε βάση την ο οία τιµολογείται η διαθεσιµότητα ισχύος, καθορίζονται στην άδεια αραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Για την τιµολόγηση διαθεσιµότητας ισχύος λαµβάνεται υ όψη το εκτιµώµενο κόστος κατασκευής και το σταθερό κόστος λειτουργίας νεοεισερχόµενου συµβατικού σταθµού αραγωγής στο Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα του Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού. Το τίµηµα ου λαµβάνει ο Παραγωγός για τη διαθεσιµότητα των µονάδων ελεγχόµενης αραγωγής Υβριδικού Σταθµού δεν µ ορεί να υ ολεί εται του τιµήµατος ου καταβάλλεται για τη διαθεσιµότητα των µονάδων του νεοεισερχόµενου συµβατικού σταθµού αραγωγής, µε αντίστοιχη ισχύ. Ως νεοεισερχόµενος συµβατικός σταθµός αραγωγής στο Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού, νοείται ο σταθµός αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση συµβατικών καυσίµων, ου λογίζεται ότι κατασκευάζεται κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης για τη χορήγηση άδειας αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α ό Υβριδικό Σταθµό, µε σκο ό την α ρόσκο τη ηλεκτροδότηση του Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού, κατά τα ροβλε όµενα στον Κώδικα ιαχείρισης Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών. β) Η τιµή, µε βάση την ο οία τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια ου αράγεται α ό τις µονάδες ελεγχόµενης αραγωγής Υβριδικού Σταθµού ου αξιο οιούν την α οθηκευµένη ενέργεια στο σύστηµα α οθήκευσής του και εγχέεται στο ίκτυο του Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού, καθορίζεται στην άδεια αραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Ο καθορισµός αυτός γίνεται µε βάση το µέσο οριακό µεταβλητό κόστος αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ου εκτιµάται ότι έχουν, κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας αραγωγής, οι συµβατικές µονάδες του Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος για την κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού, η ο οία καλύ τεται εν ροκειµένω α ό τις ανωτέρω µονάδες ελεγχόµενης αραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Η τιµή ου ορίζεται στο ρώτο εδάφιο δεν µ ορεί να είναι κατώτερη α ό την τιµή µε την ο οία τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια ου α ορροφά ο Υβριδικός Σταθµός α ό το ίκτυο για την λήρωση του συστήµατος α οθήκευσής του, ροσαυξηµένη µε οσοστό 25%. Ε ι λέον της τιµής ου ορίζεται στο ρώτο εδάφιο, στην άδεια αραγωγής καθορίζεται ελάχιστη τιµή για την ηλεκτρική ενέργεια ου αράγεται α ό τις µονάδες ελεγχόµενης αραγωγής Υβριδικού Σταθµού ου αξιο οιούν την α οθηκευµένη ενέργεια στο σύστηµα α οθήκευσής του και εγχέεται στο ίκτυο του Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού. Ο ροηγούµενος καθορισµός γίνεται µε βάση την τιµή α οζηµίωσης για αιολικούς σταθµούς της κατηγορίας 3 του Πίνακα Α του αρόντος άρθρου, ε αυξηµένη κατά 50%, ώστε να καλύ τονται οι α ώλειες ενέργειας στον κύκλο α οθήκευσης του υβριδικού σταθµού. 23

Τελευταία ενημέρωση: 31/3/2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τελευταία ενημέρωση: 31/3/2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τελευταία ενημέρωση: 31/3/2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1.: ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1.: ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 Ν. 2773/1999 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1.: ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Τιμολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

α. Τιμολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ 1. Τα στοιχεία και οι τιμές αναφοράς του πίνακα της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ν. http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/2983468/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

8. Στο άρθρο 29 του ν. 3891/2010 προστίθεται παράγραφος

8. Στο άρθρο 29 του ν. 3891/2010 προστίθεται παράγραφος 54 (ii) υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς πόσοι και ποιας ειδικότητας τεχνικοί θα χρησιμοποιηθούν κατά νόμο για τη λειτουργία της εγκατάστασης, (iii) υπεύθυνη δήλωση του ή των αρμοδίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8279

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8279 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8279 Άρθρο 4 Τιμές Αναφοράς για την αποζημίωση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 1. α. Η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) στη βάση της οποίας υπολογίζεται μηνιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ1/14810 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΕΣΣΗΘ ΗΜΕΡΙ Α 25 Απριλίου 2012 ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 1 Ηµερίδα ΛΑΓΗΕ / ΕΣΣΗΘ 25 Απριλίου 2012 Μονάδες ΣΗΘ και Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Μ. Φιλίππου Επιχειρησιακός Διευθυντής Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8273 9 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 149 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4414 Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με αυτή την διπλωματική εργασία γίνεται μια ανασκόπηση σε βάθος που αφορά όλες τις Ανανεώσιμες Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ε είγουσες Ρυθµίσεις των Υ ουργείων ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Αριθµός Σύµβασης: 50956 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ : # 3.000,00# «Σύµβαση σχετικά µε την ροµήθεια υροτεχνηµάτων για την κάλυψη των αναγκών του εορτασµού του Αγίου Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

IEE Project BiogasIN Χρηµατοδότηση έργων βιαοερίου και εµπόδια στην Ελλάδα D.5.1., WP5 Σιούλας Κωνσταντίνος Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 19 ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρµι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε'

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονοµώ- Αναβαθµίζω

Εξοικονοµώ- Αναβαθµίζω Εξοικονοµώ- Αναβαθµίζω στις Ε ιχειρήσεις Α Προκήρυξη, εκέµβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα: «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανά τυξη» ΠΠ 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ 1: «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειµένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 2016 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 2016 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθμός Μελέτης : 10/2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ.

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση ιοικητικών Υ ηρεσιών & Ανθρώ ινου υναµικού Τµήµα Μητρώων & ιαδικασιών Προσω ικού Φιλαδελφείας 87 & Μ όσδα Τ.Κ. 13673,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ». Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη. Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ». Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη. Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα