ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER"

Transcript

1 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΠΑΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΓΔΧΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -1-

2 Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο: Δπσλπκία: Γηαθξηηηθφο ηίηινο: Δδξα: Αξκφδηνο γηα επαθέο: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ ΑΝ.ΛΑ Α.Α.Δ. ΟΣΑ Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Ννκνχ Λαζηζίνπ Υαξάιακπνο Αλησλαθάθεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Σειέθσλν: Fax: Πεξηνρή παξέκβαζεο: Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο πεξηιακβάλεη ηκήκα ηνπ Ννκνχ Λαζηζίνπ κε έθηαζε 642,30 km2 (πνζνζηφ 35,79% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Ν. Λαζηζίνπ) θαη πιεζπζκφ θαηνίθνπο (πνζνζηφ 36,66% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Ν. Λαζηζίνπ), φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην πίλαθα 1 ηνπ θεθαιαίνπ 1. πλνιηθά ρξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία: πλνιηθφ θφζηνο: ,00 Γεκφζηα δαπάλε: ,00 Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή: ,00 Δζληθή ζπκκεηνρή: ,00 Ίδηα ζπκκεηνρή: ,00 ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -2-

3 Κεθάιαην 1: Πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο Πίλαθαο 1: Πεξηνρή παξέκβαζεο ΓΗΜΟ ΓΗΜΟΣΙΚΗ / ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΔΚΣΑΗ (km 2 ) ΠΛΗΘΤΜΟ (2001) Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Αγίνπ Αλησλίνπ 10,4 91 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Βνπιηζκέλεο 5,1 366 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Βξαραζίνπ 49, Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Βξνπρά 12,4 264 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Βξπζψλ 17,6 318 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Δινχληαο Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Έμσ Λαθσλίσλ 11,9 298 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Έμσ Πνηάκσλ 18,4 73 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Εελίσλ 17,2 125 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Καινχ Υσξηνχ Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Καξπδίνπ 7,3 103 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Καζηειίνπ Φνπξλήο 6,8 202 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Κξηηζάο 103, Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Κξνχζηα 30,5 507 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Λαηζίδαο 12,7 300 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Ληκλψλ 17,3 424 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Λνχκα 7,1 116 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Μέζα Λαθσλίσλ 9,8 340 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Μηιάηνπ 13,9 431 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Νεάπνιεο 42, Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Νηθεζηαλνχ 1,9 100 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Πξίλαο 14,3 159 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ θηληά 7,6 219 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Φνπξλήο 16,3 291 Οξεηλή Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Υνπκεξηάθνπ 9,6 301 Οξεηλή Γήκνο Ηεξάπεηξαο Αγίνπ Ησάλλε 32, Οξεηλή Γήκνο Ηεξάπεηξαο Καβνπζίνπ 38,3 629 Οξεηλή Γήκνο Ηεξάπεηξαο Κάησ ρσξηνχ 35, Οξεηλή Γήκνο Ηεξάπεηξαο Παρεηάο Άκκνπ 20,7 853 Οξεηλή Γήκνο εηείαο εηείαο (εθηφο ζρεδίνπ) 22, Οξεηλή ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ 642, ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ Πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα πεξηνρήο: 43,56 θάηνηθνη / km 2 πλνιηθή έθηαζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λαζηζίνπ: 1.794,60 km 2 ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -3-

4 Πίλαθαο 2: Πεξηνρέο Natura εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ΚΧΓΙΚΟ GR ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΗΚΣΖ: Οξνπέδην Λαζηζίνπ, Καζαξφ, ειέλα, Κξάζη, ειάθαλν, Υαιαζκέλε Κνξπθή ΔΚΣΑΗ ((km 2 ) GR Όξνο Θξππηήο θαη γχξσ πεξηνρή 85,88 GR Βνξεηναλαηνιηθφ άθξν Κξήηεο: Γηνλπζάδεο, Διάζα θαη Υεξζφλεζνο ίδεξν (Άθξα Μαπξνβνχλη, Βάη, Άθξα Πιάθνο) θαη ζαιάζζηα δψλε 3,78 5,25 ΠΟΟΣΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ 14,78% ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -4-

5 Κεθάιαην 2: ηφρνη θαη ζηξαηεγηθή ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ηε πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Άμνλα 4 ζην Ννκφ Λαζηζίνπ, ζπλαληψληαη πνιιά απφ ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ρψξνπ, ελψ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο εμειίμεηο θαη νηθνλνκηθνθνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο, ηηο θνηλσληθέο ηάζεηο, ηηο ηάζεηο θαηνίθεζεο θαη απαζρφιεζεο, ηηο κεηαβνιέο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, αιιά θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε απφθεληξε ζέζε ηνπ Ννκνχ, ε θαηά ηφπνπο πνιχ ζεκαληηθή αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ε εμαηξεηηθά κεγάιε αλάπηπμε ησλ εληαηηθψλ (ζεξκνθεπηαθψλ) θαιιηεξγεηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ε δεζπφδνπζα ζεκαζία ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο θαη ε αηειήο, ζπγθξηηηθά κε άιιεο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ, επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ χπαηζξν. Ο Ννκφο Λαζηζίνπ, επξχηεξα, γηα ηε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, βαζίδεηαη ζηα παξαθάησ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα: Σηνλ αλαπηπγκέλν θαη εμσζηξεθή πξσηνγελή ηνκέα (ειαηνθαιιηέξγεηα, πξώηκα θεπεπηηθά, κειηζζνθνκία, ηρζπνθαιιηέξγεηεο). Σηνπο δηεζλνύο θήκεο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο θαη ηηο πςειήο ζηάζκεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Σηα κλεκεία θαη ην ζαπκάζην θπζηθό πεξηβάιινλ πνπ απνηειεί ηόπν επίζθεςεο θαη πεξηήγεζεο θαη πξνζειθύεη επελδπηέο γηα δεύηεξε θαηνηθία. Γηα ηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν , νη ζηφρνη θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ Ννκνχ Λαζηζίνπ είλαη ζπλνπηηθά νη εμήο: 1. Η άξζε ηεο απνκόλσζεο ηνπ Ννκνύ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ βόξεηνπ θαη ηνπ λόηηνπ νδηθνύ άμνλα. 2. Η δεκηνπξγία - ιεηηνπξγία ζην Ννκό «ππιώλ» εηζόδνπ: Αλαηνιηθή πύιε κε ην αεξνδξόκην - ιηκάλη Σεηείαο, Νόηηα πύιε κε ην αεξνδξόκην - ιηκάλη Ιεξάπεηξαο. 3. Η αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ κε ηελ πινπνίεζε ελόο κεγάινπ ζπλνιηθνύ έξγνπ, πνπ απνηειείηαη από 12 κηθξά θξάγκαηα θαη ιηκλνδεμακελέο θαη ηα αληίζηνηρα έξγα θαηαζθεπήο ησλ δηθηύσλ. 4. Η δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα, κε έκθαζε ζηελ πνηόηεηα. 5. Η δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ ηνπξηζκνύ, ε αλάπηπμε λέσλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ. 6. Η πξνζέιθπζε επελδύζεσλ θαη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκώλ. 7. Η ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ ελδνρώξα κε νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη έληαμεο ζε δίθηπα (αξραηνινγηθά, πνιηηηζηηθά, θπζηθώλ πόξσλ, νξεηλώλ όγθσλ θιπ.). 8. Η αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ. 9. Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, εηδηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ. 10. Η νξγάλσζε ησλ αζηηθώλ θέληξσλ. Σα κέηξα πνπ πξνηάζεθαλ ηφζν απφ πιεπξάο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη θνξέσλ, φζν θαη απφ πιεπξάο ηδησηψλ, αθνξνχλ ζηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ δνκψλ θαη δηθηχσλ πξνβνιήο θαη εκπνξίνπ θαη ηελ νξγάλσζε ζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξεηηθή δηαηξνθή θαη γαζηξνλνκία. Παξάιιεια, νη εηζεγήζεηο ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ ζε ζέκαηα πξνβνιήο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο αλέδεημαλ ηελ αλάγθε λα αμηνπνηεζεί ε ηνπηθή αξρηηεθηνληθή θαη ε ζξεζθεπηηθή, ηζηνξηθή θαη θπζηθή θιεξνλνκηά κέζα απφ ηε δεκηνπξγία θαη ζήκαλζε ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ νδεγψλ, ηελ αλάπιαζε παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ θαη νηθηζκψλ, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ. Απφ ηελ άιιε, νη επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, θαζψο επίζεο ζηε δηθηχσζε ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, φπσο επίζεο θαη ζηε δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο. Ο Κεληξηθφο ηφρνο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο εζηηάδεη ζηελ επηδησθφκελε δπλακηθή αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία, ζηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Δηδηθφηεξα, σο Κεληξηθφο ηφρνο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη ηεζεί: ««ΗΗ δδ ηη η αα ηη ήή ξξ εε ζζ εε δδσ λλ ηη αα λλ ψ λλ θθ αα ηη η ββ ηηψ η ζζ ηη ηκκσ λλ αα γγ ξξ νν ηη ηη η θθψ λλ θθ νν ηη ηλλ σ λλ ηηψ η λλ κκ εε αα λλ ηη αα γγ σ λλ ηη η ζζ ηη ηη η θθ ήή νν ηη η θθ νν λλ νν κκ ηη η θθ ήή αα λλ άά π ηη ππ μμ εε,,, θθ νν ηη η λλ σ λλ ηη η θθ ήή ζζ ππ λλ νν ρρ ήή,,, π νν ηη η φφ ηη εε ηη αα δδσ ήή οο θθ αα ηη η αα εε ηη η θθ φφ ξξ νν ρρ ξξ ήή ζζ εε θθ ππ ζζ ηη η θθψ λλ θθ αα ηη η π νν ιι ηη η ηη ηη ηζζ ηη ηη η θθψ λλ π φφ ξξσ λλ»» Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ Κεληξηθνχ ηφρνπ, νη ηξαηεγηθνί ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο εμεηδηθεχνληαη νη εμήο: ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -5-

6 1νο ηφρνο: 2νο ηφρνο: 3νο ηφρνο: 4νο ηφρνο: 5νο ηφρνο: Αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο. Δλζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ππαίζξνπ θαη αλάπηπμε ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. Παξνρή ειθπζηηθψλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν θαη παξνρή εληζρπκέλσλ επθαηξηψλ ζην λεαληθφ θαη γπλαηθείν πιεζπζκφ. Δλζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ησλ ζπκπξάμεσλ ζε κείδνλεο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, εκςχρσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ πνζνηηθψλ θαη θπξίσο ησλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, νη δξάζεηο εζηηάδνληαη θαηαξρήλ ζηε βειηίσζε ηεο πξψηεο κεηαπνίεζεο ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ κε έκθαζε ζε απηά κε πςειέο δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηεο κεηαπαξαγσγηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δίλαη θνηλφο ηφπνο πσο ε πξνζέγγηζε ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο ηχπνπ LEADER, ζηεξίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο θαη σο εθ ηνχηνπ, ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, σο παξάγνληα εμαζθάιηζεο απαζρφιεζεο, εηζνδεκάησλ, ππεξεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα πνηφηεηαο δσήο. Καζίζηαηαη ζπλεπψο κείδνλ δεηνχκελν γηα ηε πεξηνρή παξέκβαζεο ε ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ θαη ε ζηήξημε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ελφο επξέσο θάζκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα κε έκθαζε ηδηαηηέξσο ζε εθείλεο πνπ εηζάγνπλ θαηλνηφκα θαη επηδεηθηηθά ζηνηρεία, δηαθνξνπνηνχλ θαη εθζπγρξνλίδνπλ ηνλ ηνπηθφ παξαγσγηθφ ηζηφ. Μέζσ ηεο ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο πξνζδηνξίδνληαη εηδηθά κέηξα γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξάιιεια επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηελ πεξηνρήο. Παξάιιεια πξνσζνχληαη ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ θαη ζχγρξνλσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ αηρκήο, θαζψο θαη εηδηθψλ κνξθψλ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ (θπζηνιαηξηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, θ.α) αμηνπνηψληαο κε θαηλνηφκν πξνζέγγηζε ηα ηνπηθά πεξηβαιινληηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θαη ζπκβάιινληαο ζηελ νξγαληθή ζχλδεζε θαη ηε δηεχξπλζε ηεο ζπλχπαξμεο ηεο γεσξγίαο κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε ζηήξημε ζρεηηθψλ πνιπηνκεαθψλ δξάζεσλ (γεσξγία - πεξηβάιινλ - ηνπξηζκφο). Ζ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πνπ δηακνξθψλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, έρεη σο βαζηθή επηδίσμε ηε πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ «ελεξγνχ» ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία βαζηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ, ππεξεζηψλ θαη ηελ παξνρή εληζρπκέλσλ επθαηξηψλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηηο πεξηνρέο ειθπζηηθφηεξεο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο «αγξνηηθήο εμφδνπ». Ζ αλαθαίληζε ησλ ρσξηψλ απνηειεί εηδηθφ ζεκείν εζηίαζεο ηεο ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, ε επίηεπμε ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ειθπζηηθή ηφζν σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο φζν θαη σο ηφπνο δηακνλήο. Σν γεγνλφο απηφ αληαλαθιάηαη κέζα απφ ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ζε εηδηθά κέηξα θαη ελέξγεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ δηακφξθσζε ππαίζξησλ ρψξσλ, ζηελ αλαθαίληζε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ, ζηε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε πιαηεηψλ κε πιαθνζηξψζεηο, πεδνδξνκήζεηο, θσηηζκφ θ.ιπ. Σν θάζκα ηεο αγξνηηθήο (θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο) θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, πεξηιακβάλεη πιήζνο ελαιιαζζφκελσλ θπζηθψλ ηνπίσλ θαζψο θαη πνιιαπιέο ηζηνξηθέο, αξρηηεθηνληθέο θαη ινηπέο αλζξσπνγελείο ηδηαηηεξφηεηεο θαη θαηαιιειφηεηεο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επεμεξγαζία ηεο πέηξαο, αλεκφκπινπο, παξαδνζηαθά ειαηνηξηβεία, λεξφκπινπο θ.α, θαζψο θαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ ζξεζθεπηηθήο θιεξνλνκηάο, ηνπηθήο θνπιηνχξαο θαη επαγγεικάησλ. ε απηά πξνζηίζεληαη ινηπά ζηνηρεία πνιηηηζκνχ (έζηκα, κνπζηθή, ηνπηθή γαζηξνλνκία θαη ρεηξνηερλία), ε αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί βαζηθφ κέιεκα ηεο ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπο. Σα κέηξα πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα απηφ ην ζθνπφ πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη ε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο. Παξάιιεια, πξνσζείηαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηνπξηζηηθή πξνβνιή κλεκείσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάδεημε παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ, εζίκσλ θαη εθδειψζεσλ, εηδψλ ρεηξνηερλίαο θαη ηεο γαζηξνλνκίαο. Σέινο, ζα επηδησρζεί θαηά ην κέγηζην δπλαηφ, ε πξνψζεζε ηεο δηαηνπηθήο θαη δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαη ζε κείδνλεο ηνκείο, θαζψο είλαη αδηακθηζβήηεηα ε νξζή πξαθηηθή γηα ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ. Σέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηνλ απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφ, παξαγσγή θαη πξνψζεζε ππεξεζηψλ, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζηψλ θαη εμσζηξέθεηαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -6-

7 Κεθάιαην 3: Πεξηερφκελν ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ΜΔΣΡΟ 41: ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ην Μέηξν 41 εληάζζνληαη νη παξαθάησ νκάδεο Τπνκέηξσλ θαη Τπνκέηξα: Οκάδα Τπνκέηξσλ 411: Αληαγσληζηηθφηεηα Τπνκέηξν 123: Αχμεζε αμίαο γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ Οκάδα Τπνκέηξσλ 413: Πνηφηεηα δσήο / δηαθνξνπνίεζε Τπνκέηξν L311: Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Τπνκέηξν L312: ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Τπνκέηξν L313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Τπνκέηξν L321: Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ. Τπνκέηξν L322: Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ. Τπνκέηξν L323: Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο. ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -7-

8 Οκάδα Τπνκέηξσλ 41: Τπνκέηξν L123: Αληαγσληζηηθφηεηα Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ. ηε πεξηνρή παξέκβαζεο ππάξρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φζνλ αθνξά ηε παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ πςειήο αμίαο (ΠΟΠ, ΠΓΔ, βηνινγηθά, πξψηκα θεπεπηηθά θ.ιπ) κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα πξψησλ πιψλ πνιχ θαιήο πνηφηεηαο. Παξάιιεια, ε ζηξνθή ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζε αζθαιή, πγηεηλά θαη παξαδνζηαθά πξντφληα, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη ηε πξνβνιή πνπ ππάξρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία ηνπ «θξεηηθνχ πξνηχπνπ δηαηξνθήο» απνηεινχλ κηαο πξψηεο ηάμεο επθαηξία γηα ηνπο παξαγσγνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο λα παξάγνπλ θαη λα δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά πξντφληα κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία. ηε ινγηθή απηή ην Τπνκέηξν L123 δίλεη ηε δπλαηφηεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη επέθηαζεο ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα είλαη ζε ζέζε λα εθκεηαιιεπηνχλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ηνπηθήο γεσξγηθήο παξαγσγήο. Με ην ηξφπν απηφ ζα αληηκεησπηζηνχλ ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο (αλεξγία λέσλ θαη γπλαηθψλ, αδπλακία ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ, ρακειφ επίπεδν επελδχζεσλ, ζπξξίθλσζε ηνπ ηνπηθνχ εηζνδήκαηνο), ζα ελδπλακσζεί ν ζπξξηθλσκέλνο θαη αδχλακνο δεπηεξνγελήο ηνκέαο θαη παξάιιεια ζα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχλδεζε θαη ησλ ηξηψλ ηνκέσλ παξαγσγήο πξνο φθεινο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη νηθνλνκίαο. ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν. Οη ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν L123 είλαη ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, ε ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ε εκςχρσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Δκκέζσο δε ην Τπνκέηξν L123 εμππεξεηεί θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ παξνρήο επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ηε ζπγθξάηεζε ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν ππφ ηε ινγηθή φηη δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, βειηηψλεηαη ην επίπεδν ησλ πθηζηάκελσλ ζέζεσλ θαη δεκηνπξγνχληαη πξννπηηθέο γηα ηε ηνπηθή νηθνλνκία ηθαλέο λα ζπληεξήζνπλ ηε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κέρξη ζήκεξα κεηαλαζηεχεη ζε κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα. χκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Τπνκέηξνπ, αλακέλεηαη λα πξνσζεζεί ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία κέζσ ηεο ελίζρπζεο δεκηνπξγίαο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε κηα πεξηνρή φπνπ δηαπηζηψλεηαη αθελφο ε πεξηνξηζκέλε βαξχηεηα ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαη παξάιιεια ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή πξσηνγελήο παξαγσγή κε αξθεηά πνηνηηθά πξντφληα θαη πξντφληα εζληθήο ζεκαζίαο. Δλζαξξχλεηαη ζπλεπψο ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ελψ ηαπηφρξνλα ε αμία ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ απνθηά πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαπνίεζε. Σέινο, ε ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ ζην λα ζηξαθνχλ ζε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ. πλνιηθφ Κφζηνο: Γεκφζηα Γαπάλε: Ίδηα πκκεηνρή: Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Τπνκέηξνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζε απηφ δξάζεηο. ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -8-

9 Γξάζε L123α: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή. ηε πεξηνρή παξέκβαζεο παξάγνληαη πςειήο πνηφηεηαο γεσξγηθά πξνηφληα φπσο ειαηφιαδν, θξαζί, γάια, κέιη, πξψηκα θεπεπηηθά, αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά θιπ. ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ επελδχζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ κέηξνπ 123α, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο (ΠΑΑ). Ζ ελίζρπζε παξέρεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ, ηφζν νη πξψηεο χιεο, φζν θαη ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο απνηεινχλ πξντφλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην Παξάξηεκα I ηεο πλζήθεο. Οη θιάδνη πξσηνγελνχο παξαγσγήο πνπ εληζρχνληαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 123α «Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ» αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ ππ αξηζ. 3073/ εγγξάθνπ ηεο ΔΤΓ LEADER ηνπ ΠΑΑ. Απνθιείεηαη ε ελίζρπζε: α) επελδχζεσλ γηα ηε κεηαπνίεζε ή ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο εθηφο Δ.Δ. β) επελδχζεσλ παξαζθεπήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ απνκίκεζεο ή ππνθαηάζηαζεο ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνπ κειηνχ. γ) επελδχζεσλ ζην επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ. δ) επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα. ε) επελδχζεσλ νη νπνίεο έρνπλ εληζρπζεί ή πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζή ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ ΚΟΑ. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα. Οη παξεκβάζεηο είλαη πεξηνξηζκέλνπ χςνπο θαη εηδηθφηεξα ζπλνιηθνχ θφζηνπο κέρξη ην χςνο ησλ Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα. πλνιηθφ Κφζηνο: Γεκφζηα Γαπάλε: Ίδηα πκκεηνρή: Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ: 100% Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ: 13,60% θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. ε αληηζηνηρία κε άιιεο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ε κεηαπαξαγσγηθή πξνζηηζέκελε αμία ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζηε πεξηνρή εθαξκνγήο πζηεξεί. Ζ εζηίαζε ζηνπο θιάδνπο εμεηδίθεπζεο ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο (ειαηφιαδν, θεπεπηηθά, θηελνηξνθία θ.ιπ) θαη ζηνπο ινηπνχο γεσξγηθνχο θιάδνπο κε δπλαηφηεηεο (κέιη, άλζε, αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά θ.ιπ), ζα ακβιχλεη ηελ ελ ιφγσ πζηέξεζε θαη ζα ελδπλακψζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πξψηεο κεηαπνίεζεο κεγεζχλνληαο ηελ αζξνηζηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ γεσξγνθηελνηξνθηθνχ θιάδνπ (απφ ηε πξσηνγελή παξαγσγή έσο ηε κεηαπνίεζε ηεο) ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη ζηε ζπγθξάηεζε ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν. Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο. Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER. Γηθαηνχρνη. Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, πνπ πιεξνχλ, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο επέλδπζεο, ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ηελ πγηεηλή, ηε θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ θαη ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα. Γελ παξέρεηαη ζηήξημε ζε επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηε κνξθή ηεο θνηλσλίαο, ηεο εηαηξείαο αζηηθνχ δηθαίνπ θαη θνηλνπξαμίαο. Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ. Ζ Γξάζε 123α αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη κε ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -9-

10 - ηηο Γξάζεηο ηνπ Τπνκέηξνπ 311: Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπ Τπνκέηξνπ 313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππφ ηε ινγηθή φηη ε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ζε ππνδνκέο κεηαπνίεζεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζα εληζρχζεη θαη ηε ηνπξηζηηθή επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ην αληίζηξνθν αθνχ δξάζεηο ελζάξξπλζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζα εληζρχζνπλ θαη ηελ θαηαλάισζε θαη ζπλεπψο ηελ παξαγσγή ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο. - ηηο δξάζεηο ηνπ Τπνκέηξνπ 312: ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ππφ ηε ινγηθή φηη πξφθεηηαη γηα δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο βηνηερλίαο. Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ο θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ έγθεηηαη ζηελ ζηήξημε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζα εληζρπζνχλ ψζηε λα πηνζεηήζνπλ ή λα αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, ηεο πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ κεηαπνίεζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ αγξνηηθή θαη θηελνηξνθηθή παξαγσγή. Δπηπιένλ κέζσ ηεο ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε πξνψζεζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ - ζπζθεπαζκέλσλ ζηηο μέλεο αγνξέο αλακέλεηαη λα εληζρπζεί ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ bottom up δηαδηθαζία. Σν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο απηφ εθθξάζηεθε ζηηο δηαβνπιεχζεηο κε ην ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ δειηίσλ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαηέγξαςε ζε πξψηε θάζε ηελ αλάγθε γηα ηε πινπνίεζε ησλ αθφινπζσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ βξίζθνπλ άκεζε εθαξκνγή ζην Τπνκέηξν 123: Δπέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιαραληθψλ. Αμηνπνίεζε ηεο κειηζζνθνκίαο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε παξαγσγή θαη ηππνπνίεζε κειηνχ Γεκηνπξγία γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκψλ κε δξαζηεξηνπνίεζε ηε παξαγσγή καξκειάδαο θαη γιπθψλ θνπηαιηνχ. Γεκηνπξγία κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, ηππνπνίεζεο, έθζεζεο θαη εκπνξίαο ηνπηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο. Δθζπγρξνληζκφο ειαηνπξγείσλ. Ωζηφζν ζηε παξνχζα θάζε ζεσξείηαη φηη δελ θαηαγξάθεθε πιήξσο ην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηδησηηθέο επελδχζεηο ην νπνίν αλακέλεηαη λα θνξπθσζεί κε ηε πξνθήξπμε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ). Καηεγνξία Γείθηε Πεξηγξαθή Γείθηε ηφρνο Δθξνψλ Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 5 ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -10-

11 Οκάδα Τπνκέηξσλ 413: Τπνκέηξν L311: Πνηφηεηα δσήο / δηαθνξνπνίεζε Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ. Γεδνκέλεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο (δηαξζξσηηθνί πεξηνξηζκνί ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ρακειή δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, έθζεζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ ζηηο δπλάκεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, άζθεζε πηέζεσλ ζε παξαδνζηαθά αγξνηηθά πξντφληα, πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο γηα ην λεαληθφ θαη γπλαηθείν πιεζπζκφ θ.ιπ), ε ζηήξημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμε κε γεσξγηθψλ ηνκέσλ, έρεη κείδνλα βαξχηεηα ζην ηνπηθφ πξφγξακκα. Ζ δηαθνξνπνίεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελδνγελή αλάπηπμε θαη επεκεξία ηφζν απφ νηθνλνκηθήο φζν θαη απφ θνηλσληθήο ζθνπηάο. Ζ αλάπηπμε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, ζα δψζεη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απφθηεζεο ελαιιαθηηθψλ εηζνδεκάησλ απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνπξηζκφ, ηε βηνηερλία θ.ιπ, ζπκβάιινληαο ζηε ζπγθξάηεζε ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν. ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν. Ζ ζηήξημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο βάζεο, ελδπλακψλεη ηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε δσληαλψλ θαη βηψζηκσλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ, ηελ ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία ειθπζηηθψλ επθαηξηψλ απηναπαζρφιεζεο κε έκθαζε ζηνλ ελεξγφ λεαληθφ θαη γπλαηθείν πιεζπζκφ. Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ. πλνιηθφ Κφζηνο: Γεκφζηα Γαπάλε: Ίδηα πκκεηνρή: Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Τπνκέηξνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζε απηφ δξάζεηο. ην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008, πνπ πινπνηνχληαη απφ κέιε ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ θαη δηαθνξνπνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπο, κε ηελ αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηε γεσξγία (αγξνηηθφο ηνπξηζκφο, βηνηερλία θ.ιπ). ην Τπνκέηξν 311 εληάζζνληαη νη αθφινπζεο Γξάζεηο: ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -11-

12 Γξάζε L311-1: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή. Ζ δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο, ζε κία πεξηνρή κε ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο (θαη θαηά πξνέθηαζε δήηεζεο) ζε πεξηνρέο κε ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ νη νπνίεο φκσο κέρξη ηψξα δελ δηαζέηνπλ ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο. ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο. Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηε ηνπηθή αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο (φπνπ ππάξρνπλ ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο), αμηνπνηνχλ ηνπηθά πξνηφληα, παξέρνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθά θπζηθά ή πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα θαη κλεκεία ή θνληά ζε θπζηνιαηξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο - κνλνπάηηα θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. Οη επελδχζεηο γηα ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πινπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΤΑ 2974/710/ (ΦΔΚ 670/Β/ ) ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα. Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη θαη ε δπλακηθφηεηα έσο 40 θιίλεο. Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα. πλνιηθφ Κφζηνο: Γεκφζηα Γαπάλε: Ίδηα πκκεηνρή: Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ: 19,35% Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ: 2,77% θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηε πεξηνρή εθαξκνγήο πξνέρεη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κε ηε παξνρή επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν. Ζ θχζε ηεο δξάζεο ζπλάδεη θαη επηβάιιεηαη βάζεη ηεο θηινζνθίαο LEADER γηα δηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ έληαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο είλαη ζπλεπήο αθελφο κε ηε δηαρείξηζε ηεο δηαπίζησζεο ηεο αηεινχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε πεξηνρή εθαξκνγήο θαη ην ζηφρν δεκηνπξγίαο ειθπζηηθψλ επθαηξηψλ απηναπαζρφιεζεο κε έκθαζε ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ παξαγσγηθήο ειηθίαο. Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο. Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER. Γηθαηνχρνη. Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο. Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ. Ζ Γξάζε αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη κε ηηο Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ: - 123: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ : ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ : Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -12-

13 Δηδηθφηεξα ε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ δηαθνξνπνίεζεο ζπλεξγνχλ κε ηηο επελδχζεηο πξψηεο κεηαπνίεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ 123, ηηο επελδχζεηο βηνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηε πξψηε κεηαπνίεζε ηνπ Τπνκέηξνπ 312 θαη ηηο επελδχζεηο αλάπηπμεο ηνπξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τπνκέηξνπ 313. Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ ζηήξημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμε κε γεσξγηθψλ ηνκέσλ, ζπλάδεη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Κπξίαξρν ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, είλαη φηη βαίλνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνο έλα ππαηζξνθεληξηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, μεπεξλψληαο ην γηα δεθαεηίεο επηθξαηέζηεξν γεσξγνθεληξηθφ κνληέιν. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ε παξνρή επθαηξηψλ ζηξνθήο ησλ γεσξγνθηελνηξφθσλ ζε λέεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηειεί κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ππαίζξνπ πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ελεκέξσζε, ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ. Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ bottom up δηαδηθαζία. ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θπξίσο γηα ίδξπζε λέσλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο ζε αξθεηνχο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ). Καηεγνξία Γείθηε Πεξηγξαθή Γείθηε ηφρνο Δθξνψλ Αξηζκφο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο 1 ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -13-

14 Γξάζε L311-2: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή. Ζ πιεηνςεθία ησλ κνλάδσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο ζπγθεληξψλεηαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο θαη ηα νηθηζηηθά θέληξα ελψ αληίζεηα ζηηο πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο ιεηηνπξγνχλ ιίγα κηθξά θαθελεία θαη ηαβέξλεο. ηε ινγηθή ηεο αλάπηπμεο κίαο θξίζηκεο κάδαο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ε ιεηηνπξγία κνλάδσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο είλαη ζεκαληηθή. Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα επηιέμνπλ ηελ ελδνρψξα αιιά θαη λα πξνζειθπζηνχλ επηζθέπηεο απφ ηηο παξαζαιάζζηεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο δεμακελέο επηζθεπηψλ, είλαη αλαγθαία ε παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε ρψξνπο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο πνπ είλαη ζπκβαηνί κε ηε ηνπηθή αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο (φπνπ ππάξρνπλ ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο), αμηνπνηνχλ ηνπηθά πξνηφληα θαη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθά θπζηθά ή πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα θαη κλεκεία ή θνληά ζε θπζηνιαηξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο - κνλνπάηηα θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα. Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα. πλνιηθφ Κφζηνο: Γεκφζηα Γαπάλε: Ίδηα πκκεηνρή: Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ: 16,13% Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ: 2,31% θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο πξνέρεη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κε ηε παξνρή επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν. Ζ θχζε ηεο δξάζεο ζπλάδεη θαη επηβάιιεηαη βάζεη ηεο θηινζνθίαο LEADER γηα δηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ έληαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο είλαη ζπλεπήο αθελφο κε ηε δηαρείξηζε ηεο δηαπίζησζεο ηεο αηεινχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε πεξηνρή εθαξκνγήο θαη ην ζηφρν δεκηνπξγίαο ειθπζηηθψλ επθαηξηψλ απηναπαζρφιεζεο κε έκθαζε ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ παξαγσγηθήο ειηθίαο. Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο. Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER. Γηθαηνχρνη. Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο. Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ. Ζ Γξάζε αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη κε ηηο Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ: - 123: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ : ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ : Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -14-

15 Δηδηθφηεξα ε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ δηαθνξνπνίεζεο ζπλεξγνχλ κε ηηο επελδχζεηο πξψηεο κεηαπνίεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ 123, ηηο επελδχζεηο βηνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηε πξψηε κεηαπνίεζε ηνπ Τπνκέηξνπ 312 θαη ηηο επελδχζεηο αλάπηπμεο ηνπξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τπνκέηξνπ 313. Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ ζηήξημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμε κε γεσξγηθψλ ηνκέσλ, ζπλάδεη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Κπξίαξρν ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, είλαη φηη βαίλνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνο έλα ππαηζξνθεληξηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, μεπεξλψληαο ην γηα δεθαεηίεο επηθξαηέζηεξν γεσξγνθεληξηθφ κνληέιν. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ε παξνρή επθαηξηψλ ζηξνθήο ησλ γεσξγνθηελνηξφθσλ ζε λέεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηειεί κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ππαίζξνπ πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ελεκέξσζε, ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ. Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ bottom up δηαδηθαζία. ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφ ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο ζε αξθεηνχο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ). Καηεγνξία Γείθηε Πεξηγξαθή Γείθηε ηφρνο Δθξνψλ Αξηζκφο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 1 ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -15-

16 Γξάζε L311-3: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή. ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ. Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε αγξνθηήκαηα ηα νπνία: α) ρσξνζεηνχληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθά θπζηθά ή πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα θαη κλεκεία ή θνληά ζε θπζηνιαηξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο - κνλνπάηηα θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. β) ζα πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο παξαδνζηαθέο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο (νπσξνθφξα, θεπεπηηθά, ακπέιηα, βφηαλα, αξσκαηηθά θπηά θ.ιπ), εγθαηαζηάζεηο φπσο ππνδνκή δηαλπθηέξεπζεο, ρψξν εζηίαζεο κε ηελ αμηνπνίεζε θπξίσο ησλ πξνηφλησλ ηνπ αγξνθηήκαηνο, ρψξν πξνβνιήο ησλ πξνηφλησλ ηνπ αγξνθηήκαηνο, κνπζεηαθφ ρψξν αλάδεημεο ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο, εγθαηαζηάζεηο θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο θ.ιπ. γ) ζα παξέρνπλ ζηνπο επηζθέπηεο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (π.ρ. πεδνπνξηθέο ή πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αγξνηηθέο αζρνιίεο θ.ιπ). ηα επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα ε ειάρηζηε απαηηνχκελε έθηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 20 ζηξεκκάησλ. ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. ε πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο απηέο πινπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΤΑ 2974/710/ (ΦΔΚ 670/Β/ ) ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα. Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη ή εθφζνλ πεξηιακβάλεη θαη ππνδνκή δηαλπθηέξεπζεο δπλακηθφηεηαο έσο 40 θιίλεο. Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα. πλνιηθφ Κφζηνο: Γεκφζηα Γαπάλε: Ίδηα πκκεηνρή: Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ: 32,26% Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ: 4,62% θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο πξνέρεη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κε ηε παξνρή επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν. Ζ θχζε ηεο δξάζεο ζπλάδεη θαη επηβάιιεηαη βάζεη ηεο θηινζνθίαο LEADER γηα δηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ έληαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο είλαη ζπλεπήο αθελφο κε ηε δηαρείξηζε ηεο δηαπίζησζεο ηεο αηεινχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε πεξηνρή εθαξκνγήο θαη ην ζηφρν δεκηνπξγίαο ειθπζηηθψλ επθαηξηψλ απηναπαζρφιεζεο κε έκθαζε ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ παξαγσγηθήο ειηθίαο. Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο. Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER. Γηθαηνχρνη. Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο. Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ. Ζ Γξάζε αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη κε ηηο Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ: - 123: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ : ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -16-

17 - 313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα ε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ δηαθνξνπνίεζεο ζπλεξγνχλ κε ηηο επελδχζεηο πξψηεο κεηαπνίεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ 123, ηηο επελδχζεηο βηνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηε πξψηε κεηαπνίεζε ηνπ Τπνκέηξνπ 312 θαη ηηο επελδχζεηο αλάπηπμεο ηνπξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τπνκέηξνπ 313. Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ ζηήξημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμε κε γεσξγηθψλ ηνκέσλ, ζπλάδεη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Κπξίαξρν ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, είλαη φηη βαίλνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνο έλα ππαηζξνθεληξηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, μεπεξλψληαο ην γηα δεθαεηίεο επηθξαηέζηεξν γεσξγνθεληξηθφ κνληέιν. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ε παξνρή επθαηξηψλ ζηξνθήο ησλ γεσξγνθηελνηξφθσλ ζε λέεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηειεί κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ππαίζξνπ πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ελεκέξσζε, ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ. Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ bottom up δηαδηθαζία. ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ίδξπζε ηνπιάρηζηνλ δχν επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ. Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ). Καηεγνξία Γείθηε Πεξηγξαθή Γείθηε Δθξνψλ Αξηζκφο επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ 1 ηφρνο ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -17-

18 Γξάζε L311-5: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθψλ κνλάδσλ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή. ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ. ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα. Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα. πλνιηθφ Κφζηνο: Γεκφζηα Γαπάλε: Ίδηα πκκεηνρή: Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ: 16,13% Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ: 2,31% θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηε πεξηνρή εθαξκνγήο πξνέρεη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κε ηε παξνρή επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν. Ζ θχζε ηεο δξάζεο ζπλάδεη θαη επηβάιιεηαη βάζεη ηεο θηινζνθίαο LEADER γηα δηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ έληαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο είλαη ζπλεπήο αθελφο κε ηε δηαρείξηζε ηεο δηαπίζησζεο ηεο αηεινχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε πεξηνρή εθαξκνγήο θαη ην ζηφρν δεκηνπξγίαο ειθπζηηθψλ επθαηξηψλ απηναπαζρφιεζεο κε έκθαζε ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ παξαγσγηθήο ειηθίαο. Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο. Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER. Γηθαηνχρνη. Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο. Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ. Ζ Γξάζε αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη κε ηηο Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ: - 123: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ : ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ : Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα ε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ δηαθνξνπνίεζεο ζπλεξγνχλ κε ηηο επελδχζεηο πξψηεο κεηαπνίεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ L123, ηηο επελδχζεηο βηνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηε πξψηε κεηαπνίεζε ηνπ Τπνκέηξνπ L312 θαη ηηο επελδχζεηο αλάπηπμεο ηνπξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τπνκέηξνπ L313. Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ ζηήξημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμε κε γεσξγηθψλ ηνκέσλ, ζπλάδεη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Κπξίαξρν ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, είλαη φηη βαίλνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνο έλα ππαηζξνθεληξηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, μεπεξλψληαο ην γηα δεθαεηίεο επηθξαηέζηεξν γεσξγνθεληξηθφ κνληέιν. ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -18-

19 Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ε παξνρή επθαηξηψλ ζηξνθήο ησλ γεσξγνθηελνηξφθσλ ζε λέεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηειεί κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ππαίζξνπ πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ελεκέξσζε, ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ. Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ bottom up δηαδηθαζία. ηα πιαίζηα ηεο «bottom up» δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ. Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ). Καηεγνξία Γείθηε Πεξηγξαθή Γείθηε Δθξνψλ Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 2 ηφρνο ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -19-

20 Γξάζε L311-7: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α κεηαπνίεζε. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή. ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α κεηαπνίεζε. ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, νη ηνκείο ελίζρπζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην ηνπηθφ πξφγξακκα. ηε Γξάζε απηή δελ εληάζζνληαη επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Γξάζεο L123α. Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο Γξάζεο - Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα. πλνιηθφ Κφζηνο: Γεκφζηα Γαπάλε: Ίδηα πκκεηνρή: Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Τπνκέηξνπ: 16,13% Γεκφζηα Γαπάλε ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Μέηξνπ: 2,31% θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο Γξάζεο ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο πξνέρεη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κε ηε παξνρή επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν. Ζ θχζε ηεο δξάζεο ζπλάδεη θαη επηβάιιεηαη βάζεη ηεο θηινζνθίαο LEADER γηα δηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ έληαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο είλαη ζπλεπήο αθελφο κε ηε δηαρείξηζε ηεο δηαπίζησζεο ηεο αηεινχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε πεξηνρή εθαξκνγήο θαη ην ζηφρν δεκηνπξγίαο ειθπζηηθψλ επθαηξηψλ απηναπαζρφιεζεο κε έκθαζε ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ παξαγσγηθήο ειηθίαο. Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο. Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER. Γηθαηνχρνη. Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο. Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο Γξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ. Ζ Γξάζε αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη κε ηηο Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ: - 123: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ : ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ : Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα ε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ δηαθνξνπνίεζεο ζπλεξγνχλ κε ηηο επελδχζεηο πξψηεο κεηαπνίεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ 123, ηηο επελδχζεηο βηνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηε πξψηε κεηαπνίεζε ηνπ Τπνκέηξνπ 312 θαη ηηο επελδχζεηο αλάπηπμεο ηνπξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τπνκέηξνπ 313. Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ ζηήξημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμε κε γεσξγηθψλ ηνκέσλ, ζπλάδεη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Κπξίαξρν ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, είλαη φηη βαίλνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνο έλα ππαηζξνθεληξηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, μεπεξλψληαο ην γηα δεθαεηίεο επηθξαηέζηεξν γεσξγνθεληξηθφ κνληέιν. ΟΣΓ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ - ΣΟΠΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ -20-

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΗΚΖ ΓΡΑΖ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ ζα εθαξκνζηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΗΚΖ ΓΡΑΖ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενημερωτικό Υλικό 2 ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. «ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

Τει , Φαμ

Τει , Φαμ Δράζη L313-5 Ιδρύζεις, επεκηάζεις, εκζσγτρονιζμοί μικρής δσναμικόηηηας σποδομών διανσκηέρεσζης Σην πιαίζην ηεο δξάζεο εληζρχνληαη επελδπηηθά ζρεδία ηα νπνία αθνξνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ή αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σει , Φαμ

Σει , Φαμ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΟΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ 311 Δηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεωξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ΑΦΟΡΑ ΟΛΕ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΟΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Δξάζεο απνηειεί όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο, κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο.

Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο, κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο. Ππόζκληζη Τποβολήρ Αιηήζευν Δνίζσςζηρ: Θέμα: ΑΞΟΝΑ 3, ΜΔΣΡΟ 313Β «ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ» ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 Γενικά:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σνπηθφ Πξφγξακκα Δθαξκνγήο ηεο Πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Π.Α.Α ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σνπηθφ Πξφγξακκα Δθαξκνγήο ηεο Πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Π.Α.Α ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.. 3 1.1. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 3 1.1.1. Παξνπζίαζε πξνηεηλφκελεο πεξηνρήο παξέκβαζεο... 3 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Δγθεθξηκέλν Σνπηθό Πξόγξακκα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Δγθεθξηκέλν Σνπηθό Πξόγξακκα Φ Θ Ι Ω Τ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Α. Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Δγθεθξηκέλν Σνπηθό Πξόγξακκα 2 ηρ Ππόζκληζη Εκδήλωζηρ Ενδιαθέπονηορ για ηην ςποβολή πποηάζεων ζηο πλαίζιο ηος ηοπικού ππογπάμμαηορ LEADER ηηρ Ο.Σ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Συνοπτική Παρουσίαση 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Α.Δ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ ζπκβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε: Ζ πεξίπησζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Δπιβλέπων/οςζα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020)

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) 4obs Consulting ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11Γ[3 ορ ] Σ.:2414000982\\Φ.:2410616003 info@4obs.gr Δπάζειρ ηων Σομεακών Ππογπαμμάηων ΕΠΑνΕΚ και ΤΜΕΠΕΡΑΑ για ηην πεπίοδο 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΟ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Πηπρηαθή Δξγαζία ΘΔΜΑ Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Δξγαζία ησλ: Μαξαγθνδάθε Δπαγγειία (5434) σηεξάθε Δπζπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μητανικός, project manager Σσνηονιζηής Γικαιούτος

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017 www.romvos.edu.gr Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 217 ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σσζηφ β. Λάζνο γ. Λάζνο δ. Σσζηφ ε. Σσζηφ Α2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics)

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Εθμική Στρατηγική για τα logistics ηφρνη: 1. Να θαηαζηεί ε Διιάδα ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν logistics ζηε Ννηην-Αλαηνιηθή Δπξψπε 2. H ππνζηήξημε ηεο αλάθακςεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 3, ΜΔΣΡΟ 311. Ππόζκληζη Τποβολήρ Αιηήζευν Δνίζσςζηρ: Θέμα: «ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΜΗ ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ»

ΑΞΟΝΑ 3, ΜΔΣΡΟ 311. Ππόζκληζη Τποβολήρ Αιηήζευν Δνίζσςζηρ: Θέμα: «ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΜΗ ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ» Ππόζκληζη Τποβολήρ Αιηήζευν Δνίζσςζηρ: Θέμα: ΑΞΟΝΑ 3, ΜΔΣΡΟ 311 «ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΜΗ ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 Γενικά: Σηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ πξνβιέπεηαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα