Ασυάλεια Δικτύων Υπολογιστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασυάλεια Δικτύων Υπολογιστών"

Transcript

1 Ασυάλεια Δικτύων Υπολογιστών Γηώξγνο Καξόπνπινο (Γηδάζθσλ Π.Γ. 407/80) Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Αληηθείκελν κειέηεο Εεηήκαηα αζθάιεηαο ζην Γηαδίθηπν Σύπνη επηζέζεσλ ζην Γηαδίθηπν Πξσηόθνιια αζθάιεηαο αλά επίπεδν δηθηύνπ 2 1

2 Εεηήκαηα αζθάιεηαο ζην Γηαδίθηπν Αδπλακία (Vulnerability) Απεηιή (Threat) Δπίζεζε (Attack) Αληίκεηξα (Countermeasures) 3 Σύπνη επηζέζεσλ ζην Γηαδίθηπν Με εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε (Masquerade) Με ελεξγόο ή παζεηηθή παξαθνινύζεζε (Passive tapping) Δλεξγόο παξαθνινύζεζε (Active tapping) Απνπνίεζε (Repudiation) Άξλεζε Παξνρήο Τπεξεζίαο (Denial of service) Δπαλεθπνκπή κελπκάησλ (Replay) Αλάιπζε επηθνηλσλίαο (Traffic analysis) Καθόβνπινπ Λνγηζκηθό (Viruses, trojan horses, worms) 4 2

3 Δπηπέδνπ Πξόζβαζεο Γηθηύνπ Δπηπέδνπ Internet Δπηπέδνπ Μεηαθνξάο Δπηπέδνπ Δθαξκνγήο θαη ππεξάλσ απηνύ 5 Πξόζβαζεο Γηθηύνπ Γλσζηόηεξα πξσηόθνιια: Ethernet, Point-to-Point Protocol (PPP) Πξόβιεκα: θάπνηνο επξηζθόκελνο ζε κία ρώξα επηζπκεί λα ζπλδεζεί κέζσ ηνπ θνξεηνύ ππνινγηζηή ηνπ ζην εηαηξηθό εζσηεξηθό δίθηπν (π.ρ. γηα πξόζβαζε ζε s ή αξρεία) Λύζεηο: PPP αλάκεζα ζην ρξήζηε θαη ηελ εηαηξεία κέζσ PSTN ή ISDN + δηαζεζηκόηεηα, απιόηεηα - αζθάιεηα, θόζηνο Υξήζε ελόο Δηθνληθνύ Ηδησηηθνύ Γηθηύνπ (Virtual Private Network VPN): ελζπιάθσζε ελόο δνζέληνο πξσηνθόιινπ επηπέδνπ δηθηύνπ κέζα ζε PPP, ε πξνζηαζία κέζσ θξππηνγξάθεζεο ησλ πιαηζίσλ ηνπ PPP θαη ε ελζπιάθσζε ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε έλα πξσηόθνιιν δηέιεπζεο (tunneling) πνπ ηππηθά είλαη ην πξσηόθνιιν IP, αιιά ζα κπνξνύζε λα είλαη θαη ην ATM ή ην Frame Relay. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη γλσζηή σο διέλευζη δευηέρου επιπέδου (Layer 2 Tunneling L2TP) επεηδή ηε δίνδν δηαπεξλά ζπλήζσο έλα πξσηόθνιιν δεπηέξνπ επηπέδνπ (π.ρ. ην PPP). 6 3

4 Πξόζβαζεο Γηθηύνπ πκκεηέρνπζεο νληόηεηεο απνκαθξπζκέλν ζύζηεκα (remote system) ή έλαο εμππεξεηνύκελνο κέζσ ηειεθώλνπ (dialup client) ζπγθεληξσηήο πξόζβαζεο L2TP (L2TP Access Concentrator - LAC) εμππεξέηεο δηθηύνπ L2TP (L2TP Network Server - LNS) 7 Δπηπέδνπ Internet IP Security protocol Ο κεραληζκόο Authentication Header - AH παξέρεη απζεληηθνπνίεζε πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ θαη ππεξεζίεο αθεξαηόηεηαο δεδνκέλσλ ρσξίο ζύλδεζε. Ο κεραληζκόο Encapsulating Security Payload - ESP παξέρεη ππεξεζίεο εκπηζηεπηηθόηεηαο δεδνκέλσλ ρσξίο ζύλδεζε. θαηάζηαζε κεηαγσγήο - transport mode θαηάζηαζε δηόδνπ - tunnel mode Από θαλέλαλ από ηνπο δύν απηνύο κεραληζκνύο αζθάιεηαο δελ παξέρεηαη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία έλαληη ηεο αλάιπζεο θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ (traffic analysis) Βαζίδνληαη ζηνλ ζπζρεηηζκό αζθάιεηαο (Security Association SA) 8 4

5 Δπηπέδνπ Internet Security Association SA: θνηλό ζύλνιν παξακέηξσλ αζθάιεηαο Αιγόξηζκνο απζεληηθνπνίεζεο, θαηάζηαζε (mode) θαη θιεηδηά γηα ηνλ AH κεραληζκό. Αιγόξηζκνο θξππηνγξάθεζεο, θαηάζηαζε θαη θιεηδηά γηα ηνλ ESP κεραληζκό. Σν κέγεζνο θαη ε παξνπζία ή απνπζία ηνπ δηαλύζκαηνο ζπγρξνληζκνύ ηνπ αιγνξίζκνπ θξππηνγξάθεζεο ή δηαλύζκαηνο αξρηθνπνίεζεο (initialization vector - IV) γηα ηνλ ESP κεραληζκό. Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ θιεηδηώλ θαη ηνπ SA σο ζπλόινπ. Ζ δηεύζπλζε πεγήο (source address) ηνπ SA. ηελ πεξίπησζε πνπ πεξηζζόηεξνη από έλαο μεληζηέο ππνινγηζηέο (host) κνηξάδνληαη ηνλ ίδην SA, απηή κπνξεί επίζεο λα είλαη κία δηεύζπλζε δηθηύνπ ή ππνδηθηύνπ. Σν επίπεδν επαηζζεζίαο ησλ αζθαιώλ δεδνκέλσλ, όπσο Confidential, Secret, Unclassified. Απηή ε παξάκεηξνο απαηηείηαη κόλνλ αλ νη εμππεξέηεο απαηηνύλ ηελ παξνρή ππνζηήξημεο πνιπεπίπεδεο αζθάιεηαο (Multilevel Security - MLS) ζε πεξηβάιινλ ππνρξεσηηθνύ ειέγρνπ πξνζπέιαζεο (Mandatory Access Control). Γείθηεο παξακέηξσλ αζθάιεηαο (Security Parameters Index - SPI) 9 Δπηπέδνπ Internet Πξσηόθνιιν Γηαρείξηζεο Κιεηδηνύ Internet (Internet Key Management Protocol - IKMP): γηαηί; Modular Key Management Protocol MKMP Simple Key-management for Internet Protocols SKIP Photuris Secure Key Exchnage Mechanism SKEME Internet Security Association Key Management Protocol ISAKMP OAKLEY ΗΚΔ/ΗΚΔv2: ISAKMP/ OAKLEY 10 5

6 Δπηπέδνπ Μεηαθνξάο Secure Shell SSH Secure Sockets Layer/Transport Layer Security SSL/TLS Private Communication Technology - PCT 11 Δπηπέδνπ Μεηαθνξάο Secure Shell SSH πξόγξακκα ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπλδεζεί κία νληόηεηα αζθαιώο κε κία απνκαθξπζκέλε κεραλή, λα εθηειεί εληνιέο ζε απηήλ θαη λα κεηαθέξεη αξρεία από κία κεραλή ζε κία άιιε παξέρεη ηζρπξή απζεληηθνπνίεζε, αιιά θαη αζθαιή επηθνηλσλία (εκπηζηεπηηθόηεηα, αθεξαηόηεηα δεδνκέλσλ) δηακέζνπ κε αζθαιώλ δηαύισλ ρξεζηκνπνηεί κε απηνκαηνπνηεκέλα δηαλεκεκέλα δεκόζηα θιεηδηά δσξεάλ θαη εκπνξηθή έθδνζε RSA θαη Blowfish, DES, ή Triple-DES ζε CBC θαηάζηαζε Πξσηόθνιιν επηπέδνπ κεηαθνξάο SSH (SSH Transport Layer Protocol): παξέρεη θξππηνγξαθεκέλε απζεληηθνπνίεζε host, θαζώο επίζεο θαη εκπηζηεπηηθόηεηα θαη πξνζηαζία αθεξαηόηεηαο δεδνκέλσλ, ελώ δελ παξέρεη απζεληηθνπνίεζε ρξήζηε SSH πξσηόθνιιν απζεληηθνπνίεζεο (SSH Authentication Protocol) : ζρεδηάζηεθε λα εθηειείηαη πάλσ από ην πξσηόθνιιν επηπέδνπ κεηαθνξάο SSH γηα λα παξέρεη απζεληηθνπνίεζε ρξήζηε 12 6

7 Δπηπέδνπ Μεηαθνξάο Secure Sockets Layer/Transport Layer Security SSL/TLS Σν SSL ζηξσκαηνπνηείηαη ζηελ θνξπθή κίαο αμηόπηζηεο ππεξεζίαο κεηαθνξάο όπσο εθείλε πνπ παξέρεηαη από ην TCP/IP έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηεο αζθάιεηαο επηπέδνπ κεηαθνξάο γεληθά θαη ηνπ SSL εηδηθόηεξα είλαη ε αλεμαξηεζία από ηελ εθαξκνγή ακνηβαία απζεληηθνπνίεζε κε θξππηνγξαθία δεκόζηνπ θιεηδηνύ πξνζηαζία εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ κεηαδηδόκελσλ δεδνκέλσλ πξνζηαζία αθεξαηόηεηα ησλ κεηαδηδόκελσλ δεδνκέλσλ δελ παξέρεη πξνζηαζία έλαληη επηζέζεσλ αλάιπζεο θπθινθνξίαο (traffic analysis) SSL record protocol ππεξεζίεο απζεληηθνπνίεζεο, εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη αθεξαηόηεηαο δεδνκέλσλ, θαζώο επίζεο θαη πξνζηαζία από επηζέζεηο κε επαλεθπνκπή κελπκάησλ SSL handshake protocol πξσηόθνιιν απζεληηθνπνίεζεο θαη αληαιιαγήο θιεηδηώλ δηαπξαγκαηεύεηαη, αξρηθνπνηεί θαη ζπγρξνλίδεη ηηο παξακέηξνπο αζθάιεηαο θαη ηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε ζηα δύν άθξα ηεο ζύλδεζεο 13 Δπηπέδνπ Δθαξκνγήο Γύν θύξηεο πξνζεγγίζεηο: αλεμάξηεηα ζε θάζε εθαξκνγή γεληθεπκέλν ζύζηεκα αζθάιεηαο ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ππεξεζηώλ αζθάιεηαο κέζα ζε δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο 14 7

8 Δπηπέδνπ Δθαξκνγήο Telnet πάλσ από SSL/TLS S/RLogin από ηελ Baltimore Technologies Ltd. Telnet ινγηζκηθό γηα 4.4BSD UNIX κε ρξήζε πξσηνθόιινπ Interlock Secure RPC Authentication - SRA πξηλ από ιίγα ρξόληα αλαθνηλώζεθε επηηπρήο θξππηαλάιπζε ηνπ SRA ην Secure RPC θαη ζπλεπώο θαη ην SRA είλαη επάισηα ζε επηζέζεηο ηύπνπ ελδηακέζνπ Secure Telnet - STEL όια ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνύλ κία Diffie-Hellman αληαιιαγή θιεηδηώλ γηα λα κεηαβηβάδνπλ έλα θιεηδί ζπλόδνπ θαη απηό ην θιεηδί ζπλόδνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα θξππηνγξαθεί, είηε κόλν ηηο πιεξνθνξίεο απζεληηθνπνίεζεο, είηε νιόθιεξε ηελ Telnet ζύλνδν 15 Δπηπέδνπ Δθαξκνγήο ε ηερληθή επίηεπμεο από άθξε-ζε-άθξε αζθάιεηαο ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ είλαη ε ρξήζε ςεθηαθνύ θαθέινπ (digital enveloping) Privacy Enhanced Mail PEM Pretty Good Privacy PGP Secure Multipurpose Internet Mail Extensions - S/MIME 16 8

9 Privacy Enhanced Mail PEM ελζσκάησζή ηνπ ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ βαζηδόκελε ζε SMTP ηα αζθαιή κελύκαηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη σο ηκήκαηα ηνπ ζώκαηνο ησλ πξνηππνπνηεκέλσλ ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ εκπηζηεπηηθόηεηα δεδνκέλσλ, απζεληηθνπνίεζε κελύκαηνο, αθεξαηόηεηα δεδνκέλσλ θαη κεαπνπνίεζε απνζηνιήο απαηηεί ΡΚΗ δελ παξέρεη ππνζηήξημε γηα δπαδηθέο επηζπλάςεηο (binary attachments) θαη ηύπνπο MIME 17 Pretty Good Privacy - PGP πξντόλ ινγηζκηθνύ ππεξεζίεο εκπηζηεπηηθόηεηαο δεδνκέλσλ, απζεληηθνπνίεζε κελπκάησλ, αθεξαηόηεηα δεδνκέλσλ θαη κε-απνπνίεζεο απνζηνιήο, κέζσ θξππηνγξάθεζεο θαη ςεθηαθώλ θαθέισλ αζθάιεηα ζε ειεθηξνληθά κελύκαηα, αιιά θαη θξππηνγξάθεζε ηνπηθώλ αξρείσλ απνζπαζκέλεο ςεθηαθέο ππνγξαθέο ηεξαξρία πηζηνπνηεηηθώλ VS ηζηόο εκπηζηνζύλεο 18 9

10 Secure MIME S/MIME Μεγαιύηεξε έκθαζε ζηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα: S/MIME Interoperability Center ηεο RSA Data Security, Inc. πεξηζζόηεξν επέιηθηεο ηεξαξρίεο πηζηνπνηεηηθώλ Σα PGP θαη S/MIME ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθή δνκή κελπκάησλ ύπαξμε νινθιεξσκέλεο ππνδνκήο δεκόζησλ θιεηδηώλ 19 Γνζνιεςίεο ζηνλ Παγθόζκην Ηζηό Secure HTTP (S-HTTP) Σν S-HTTP παξέρεη ηξεηο ππεξεζίεο πξνζηαζίαο πεξηερνκέλνπ κελύκαηνο: ςεθηαθή ππνγξαθή, απζεληηθνπνίεζε θαη θξππηνγξάθεζε επέιηθην σο πξνο ηνπο κεραληζκνύο αζθάιεηαο θαη ηνπο θξππηνγξαθηθνύο αιγνξίζκνπο πνπ ππνζηεξίδεη ε επξεία δηάδνζε θαη ρξήζε ηνπ SSL έρεη εθηνπίζεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηε ρξήζε ηνπ S- HTTP 20 10

11 ύζηεκα Ολνκαηνδνζίαο - DNS DNS Security (DNSSEC) θξππηνγξαθία δεκόζηνπ θιεηδηνύ θαη ςεθηαθέο ππνγξαθέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ αθεξαηόηεηαο δεδνκέλσλ θαη απζεληηθνπνίεζεο γηα πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην DNS θαη κεηαθέξνληαη κε ην DNS πξσηόθνιιν δελ παξέρεη ππεξεζίεο ειέγρνπ πξνζπέιαζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο ηδησηηθόηεηαο πξνθαιεί απμεκέλν θόξην εξγαζίαο 21 ύζηεκα απζεληηθνπνίεζεο θαη δηαλνκήο θιεηδηώλ Kerberos έρεη παξνπζηαζηεί ζε πξνεγνύκελε δηάιεμε 22 11

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Γηαθάλεηεο βαζηζκέλεο ζην βηβιίν: Laudon & Laudon, Management Information Systems,

Διαβάστε περισσότερα

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM-WebServer Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Γηαηί ην VMUC-EM παξέρεη κία νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κέηξεζε, ηελ θαηαγξαθή,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν

ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν Γημητρακόποσλος Νικόλαος Α.Μ.:2024200200010

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Χεηκεξηλό Δμάκελν Μελέτη για το πρωτόκολλο SIP (VoIP) Γημητρακόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Πηστιακή Δργαζία Ανάλσζη Κακόβοσλοσ Λογιζμικού (Malware Analysis)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Δημήηπιορ Σοθόρ 1, Nικόλαορ Μανθάηηρ 2 1 Τερληθόο Υπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Μεζνινγγίνπ dsofos@sch.gr 2 Υπεύζπλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα