ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 63 2 Απριλίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της υπ αριθ. 46/20 απόφασης του Δημο τικού Συμβουλίου Κερατσινίου με θέμα τη ανά κληση της με αριθ. 29/2008 απόφασης Δημοτι κού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κερατσινίου, ως προς τη μεταφορά της υπαλλήλου ΑΘΑΝΑ ΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑΣ του Παναγιώτη από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Κε ρατσινίου (ΔΗΚΕΠΟΚ) στον πρώην Δήμο Κερα τσινίου και την κατάργηση της θέσης της.... Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε υπηρεσίες του Δήμου Ελευσίνας Σύσταση τεσσάρων (04) προσωρινών προσωποπα γών θέσεων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί ου Αορίστου Χρόνου, στο Δήμο Χαλκιδέων... 3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τον Περιο δικό έλεγχο Μέτρων και Σταθμών του Νομού Θε σπρωτίας Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μα γνησίας και Σποράδων που συγκροτούν την ομά δα έργου δακοκτονίας για το έτος Έγκριση Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμή ματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχο λής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Πλη ροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορι κής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο: «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνι ών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συ στημάτων (Master of Science (MSc) in Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies and Systems Security)» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 276/76 () Έγκριση της υπ αριθ. 46/20 απόφασης του Δημοτι κού Συμβουλίου Κερατσινίου με θέμα τη ανάκληση της με αριθ. 29/2008 απόφασης Δημοτικού Συμ βουλίου του πρώην Δήμου Κερατσινίου, ως προς τη μεταφορά της υπαλλήλου ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑ ΝΕΛΛΑΣ του Παναγιώτη από τη Δημοτική Κοινωφε λή Επιχείρηση Πολιτισμού Κερατσινίου (ΔΗΚΕΠΟΚ) στον πρώην Δήμο Κερατσινίου και την κατάργηση της θέσης της. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Τις διατάξεις: α) Του Π.Δ. 3/200 (ΦΕΚ 228/Α /27 200) «Οργανι σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. β) Του άρθρου 22 του Ν. 382/200 (ΦΕΚ 87/Α /200) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης». γ) Του άρθρου 09 παρ. 7 του Ν. 382/200 (ΦΕΚ 87/ Α / ) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως συμπλη ρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν. 3938/20 (ΦΕΚ 6/Α / ) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουρ γείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». δ) Του άρθρου 0 του Ν. 384/2007 (ΦΕΚ 43/Α /2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.363/2007 Ρυθ μίσεις Θεμάτων Επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου βαθμού. 3. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2690/999 περί ανάκλησης ατομικής διοικητικής πράξης Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

2 7376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.427/204 (ΦΕΚ 93/Α /204) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών».. Την αριθ. 4/ πράξη του Υπουργικού Συμ βουλίου (ΦΕΚ 24/Α / ) περί αποδοχής παραι τήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί κησης Αττικής. 6. Την υπ αριθ. 80/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου, με την οποία μετετράπη η ως άνω αμιγής δημοτική επιχείρηση «Δημοτική Επιχείρηση Δ.Ε.Π.Α.Κ.» στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτι σμού Κερατσινίου ΔΗ.ΚΕ.ΠΟΚ (ΦΕΚ 2038/τ.Β / ). 7. Την υπ αριθ. 29/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κερατσινίου περί αποδοχής ή μη μεταφοράς του πλεονάζον προσωπικού της λυθεί σης Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Κερατσινίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ.Κ) στο πρώην Δήμο Κερατσινίου και στο ΝΠΔΔ αυτού «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Κερατσινίου» και σύ στασης προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΟΕΥ του πρώην Δήμου Κερατσινίου και στο ΝΠΔΔ αυτού «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Κερατσινίου», αναλόγων ειδικοτήτων με αυτές που το μεταφερόμενο προσωπικό κατείχε στη Δημοτική Επιχείρηση. (ΦΕΚ 237/τ.Β / ). 8. Την υπ αριθ. 267/2008 απόφαση Δημάρχου Κερατσι νίου σύμφωνα με την οποία οι μεταφερθέντες υπάλλη λοι στον πρώην Δήμο Κερατσινίου κατατάχθηκαν στις συσταθείσες θέσεις και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους στο Δήμο (ΦΕΚ 096/τ.Γ / ). 9. Η εφαρμογή των με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/ , ΔΙΔΑΔ/Φ.34/4/2843/ και ΔΙΔΑΔ/ Φ.34/47/οικ.86/ εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης που αφορούν στον έλεγχο νομιμότητας των πτυχίων και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων προέβη στον έλεγχο νομιμότητας των τίτλων σπουδών των υπαλλήλων. 0. Η αριθ. 6/20 απόφαση Δημάρχου Κερατσινίου Δρα πετσώνας, με την οποία ανακαλείται η υπ αριθ. 267/2008 απόφαση του πρώην Δημάρχου Κερατσινίου (ΦΕΚ 096/ τ.γ / ) ως προς την κατάταξη της υπαλλήλου Αθα νασοπούλου Κανέλλας του Παναγιώτη σε συσταθείσα θέση Διοικητικής Υπαλλήλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, που μεταφέρθηκε ως πλεονάζον προσωπικό από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολι τισμού Κερατσινίου (ΔΗ.ΚΕ.ΠΟΚ) στον πρώην Δήμο Κερα τσινίου, αναδρομικά από 02/2/ Το υπ αριθ. 274/ έγγραφο της Διεύ θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά από το οποίο προκύπτει ότι δεν επαληθεύεται η γνησιότητα του τίτλου σπουδών της Αθανασοπούλου Κανέλλας του Παναγιώτη, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθ. 46/20 απόφαση του Δημοτι κού Συμβουλίου Κερατσινίου Δραπετσώνας, με θέμα τη ανάκληση της με αριθ. 29/2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κερατσινίου ως προς τη μεταφορά της υπαλλήλου ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛ ΛΑΣ του Παναγιώτη από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχεί ρηση Πολιτισμού Κερατσινίου (ΔΗΚΕΠΟΚ) στον πρώην Δήμο Κερατσινίου και την κατάργηση της θέσης της. Αθήνα, 23 Μαρτίου 20 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ Αριθμ /282 (2) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε υπηρεσίες του Δήμου Ελευσίνας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 3/200 «Οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 382/200 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.384/2007 «Κύρω ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 43/Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.427/204 (ΦΕΚ 93/Α /204) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών».. Την υπ αριθ. 4/ πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α / ) περί αποδοχής πα ραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Αττικής. 6. Την υπ αριθ. 2/20 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Δήμου Ελευσίνας για καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου για το έτος 20, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε την απασχόληση από 07:00 έως και 24:00 των πρακτικογράφων του Τμήματος Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οι κονομικής Επιτροπής κ.λπ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 3.000,00 σε βάρος του προϋπολογι σμού του Δήμου Ελευσίνας για το οικονομικό έτος 20 που θα βαρύνει τους ΚΑ: , και Αντίστοιχη δαπάνη θα προκληθεί και για τα επόμενα έτη σε βάρος ίδιων κωδικών του προϋπο λογισμού του Δήμου. Αθήνα, 3 Μαρτίου 20 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ Αριθμ. 989/47000 (3) Σύσταση τεσσάρων (04) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί στου Χρόνου, στο Δήμο Χαλκιδέων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 280 του Ν.382/200

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7377 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 0 και 0 του Ν.384/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 43/Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.3068/2002 Συμ μόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δι καστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 274/Α /4 2002). 4. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.3833/200 «Προ στασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/ /τ.Α ), όπως ισχύει.. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 427/204 «Επεί γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι κών» (ΦΕΚ 93/Α / ). 6. Την πράξη 4 της του Υπουργικού Συμ βουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμμα τέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24/Α / ). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.4 εδάφιο γγ του Π.Δ. 38/200 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας) (ΦΕΚ 23/Α / ). 8. Την αριθ. 3/202 απόφαση του Μονομελούς Πρω τοδικείου Χαλκίδας (διαδικασία εργατικών διαφορών). 9. Την αριθ. 4/203 έφεση του Δήμου Χαλκιδέων ενώπιων του Μονομελούς Εφετείου Ευβοίας. 0. Την αριθ. 87/204 απόφαση του Μονομελούς Εφε τείου Ευβοίας, με την οποία απορρίπτεται η ανωτέρω έφεση.. Το αριθ. 8/ πιστοποιητικό του Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Ευβοίας. 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκιδέων (ΦΕΚ. 2324/Β /7 0 20). 3. Την αριθ. 0373/ βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας. 4. Την αριθ. 379/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων περί σύστασης τεσ σάρων (04) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αριθ. 379/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων περί σύ στασης τεσσάρων (04) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκιδέων, ως εξής: Κωνσταντίνου Αιγινήτη, ειδικότητας ΔΕ 29 Οδηγών Χρήστου Σπυρόπουλου, ειδικότητας ΔΕ 29 Οδηγών Νίκα Ιωάννη, ειδικότητας ΔΕ 29 Οδηγών Χρήστου Κοκοκύρη, ειδικότητας ΥΕ 6 Εργατών Κα θαριότητας. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκιδέων για το τρέχον έτος 20, στον ΚΑ 20/602 0 ύψους ,00 και στον ΚΑ 20/602 ύψους 2.000,00. Το ύψος της ετή σιας δαπάνης για τα επόμενα έτη, θα ανέλθει στον ΚΑ 20/602 0 σε 3.000,00 και στον ΚΑ 20/602 σε.000,00, η οποία θα εγγραφεί και στους προϋπολο γισμούς των επόμενων ετών. Λαμία, 27 Μαρτίου 20 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ Αριθμ. 29 (4) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τον Περιοδικό έλεγχο Μέτρων και Σταθμών του Νομού Θεσπρωτίας. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Τις διατάξεις:. Του Ν. 382/200 (άρθρα 86 και 283 παρ.3) (ΦΕΚ 87/τ.Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της». 2. Την 0094/8806/ απόφαση του Περι φερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Ορισμός αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 27/τ. Β / ). 3. Το άρθρο 3 παρ. του Ν. 390/2003 ΦΕΚ 249Α ) σύμφωνα με το οποίο ποσοστό 2% επί των εισπράξεων των τελών του Περιοδικού Ελέγχου διατίθενται στις κατά τόπους Δ/νσης Εμπορίου ΠΕ της χώρας. 4. Την με αριθ. Α2 78/ Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντος και παροχής Υπηρεσιών (Δ.Ι.ΕΠ.Π.Υ).. Τις διατάξεις του Π.Δ 24/78 (ΦΕΚ 2/78 τ.α ) για κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατά ξεων των αναφερομένων στην Ελλάδα του Διεθνούς συστήματος Μέτρων και Σταθμών. 6. Την υπ αριθ. Φ3 770/ εγκύκλιο του ΥΠ.EM. «περί διαδικασίας και του τρόπου διενέργειας του ελέγχου». 7. Το άρθρο 3 παργ. του Ν.303/2003 (ΦΕΚ 23/τ.Α / ) με το οποίο οι αρμοδιότητες που αναφέρο νται στο άρθρο του Ν. 44/976 (ΦΕΚ 29/Α / ) όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 8 παργ.2 του Π.Δ. 24/978 (ΦΕΚ 2/Α / 7 978) μεταβιβάζονται στις Υπηρεσίες Εμπορίου των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδι οικήσεων της Χώρας. 8. Την υπ αριθ. Φ2 670/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης ως προς το ύψος των τελών του αρχικού και περιοδικού ελέγχου (ΦΕΚ Β 29). 9. Την υπ αριθ. Φ2 230/ Εγκύκλιο της Δ/ νσης Μετρολογίας του Υπουργείου Οικονομίας Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με «Οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών». 0. Το αριθ. 8/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Διευκρι νίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών».. Την Φ2 24/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οι κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Συμπλη ρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών». 2. Την υπ αριθ. Φ2 232/ απόφαση της Δι εύθυνσης Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ ων σχετικά με την διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 204.

4 7378 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Την αριθ. Φ2 226/ Εγκύκλιο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με κατευθυντήριες οδηγίες για την διεξαγωγή του Πε ριοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών. 4. Τις διατάξεις του Ν. 477/203 (ΦΕΚ 73 Α / «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/20 (ΦΕΚ 226/Α/ ), Υπερωριακή εργασία, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλ λήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Θεσπρωτίας για την διενέργεια του Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών από την δημοσίευση της παρούσας μέχρι την του Νομού Θεσπρωτίας. Με ευθύνη της Διεύθυνσης θα συγκροτηθούν συνερ γεία ελέγχου στα οποία οι συμμετέχοντες Υπάλληλοι κατά διαστήματα από ώρας 8:00 μέχρι 22:00. Έργο των υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωρια κά είναι η διενέργεια Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων αυτοκι νήτων μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για την προ στασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν καταδο λιεύσεις κατά τις παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης. Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν είναι τέσσερις (4). Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι (20) είκοσι. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 ) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προ ϋπολογισμού του οικονομικού έτους 20 ΦΟΡΕΑ 072 και ΚΑΕ 0 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Ηγουμενίτσα, 7 Μαρτίου 20 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ Αριθμ. ΔΑΟΚ: 690 () Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγρο τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων που συγκροτούν την ομάδα έργου δα κοκτονίας για το έτος 20. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Το άρθρο 9 παράγραφος και 2 του Ν.Δ. 243/93 «περί καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς». 2. Το Ν. 2732/999 (ΦΕΚ 4/Α / ) «Διεπαγγελ ματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» και ειδικότερα το άρθρο 0 «παροχή υπηρεσιών γεωπόνων και λοιπών υπαλλήλων» 3. Του Ν. 382/200 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης και ιδίως το άρθρο 9 «Αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη». 4. Του Π.Δ. 29/200 (ΦΕΚ 222/Α / ) «Οργανι σμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».. Την αριθ. 644/ απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. Περί επιχορήγησης Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 20 με ποσό ,70, προς κάλυψη δαπανών Δακοκτονίας. 6. Ότι η διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας ορίζε ται από ης Μαρτίου μέχρι 3 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου (Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α.Π ΦΕΚ 77/ Β / ). 7. Του άρθρου 6 Ν.320/2003 βάσει των οποίων επι τρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. 8. Του άρθρου 20 του Ν.4024/20 «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής (ΦΕΚ 226/Α / ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 426/204 (ΦΕΚ 07 Α ) άρθρο Την υπ αριθ. 3738/ απόφαση Αντιπεριφε ρειάρχη Θεσσαλίας «Συγκρότηση ομάδας έργου εκπλή ρωσης Προγράμματος Δακοκτονίας 20». 0. Την απόφαση 308/20 (Πρακτικό 7ο/ ) της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση υπερωριακής απασχό λησης κατά τις απογευματινές ώρες για τους υπαλλήλους που συγκροτούν την ομάδα έργου δακοκτονίας 20.. Την απόφαση 998/ που αφορά ανάληψη υποχρέωσης ποσού 9.000,00 για τις ανάγκες υπερω ριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές ώρες για τους υπαλλήλους που συγκροτούν την ομάδα έργου δακοκτονίας 20, αποφασίζουμε:. Την έγκριση του μέγιστου συνολικού χρόνου της υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, που συγκροτούν την ομάδα έργου δακοκτονίας για το έτος 20 ως ακολούθως: α) Διευθυντής δακοκτονίας μέχρι 240 ώρες β) Επόπτες δακοκτονίας μέχρι 240 ώρες για κάθε επόπτη γ) Λογιστής μέχρι 240 ώρες δ) Γραμματέας μέχρι 8 ώρες. 2. Δοθέντος ότι η διαδικασία διενέργειας των δημόσι ων ανοικτών μειοδοτικών διαγωνισμών για την ανάδει ξη των αναδόχων παγιδοθεσίας και των από εδάφους δολωματικών ψεκασμών των ελαιοδένδρων αρχίζει από αρχές Μαρτίου και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των συμβατικών υποχρεώσεων των εργολαβικών συνερ γείων εντείνεται τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, όπου επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (ατμοσφαιρική θερμοκρασία και σχετική υγρασία) για την ανάπτυξη των δακοπληθυσμών, οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας κατανέμο νται ως εξής κατά εξάμηνο του έτους: Α Εξάμηνο 20 α) Διευθυντής δακοκτονίας μέχρι 90 ώρες β) Επόπτες δακοκτονίας μέχρι 90 ώρες για κάθε επό πτη γ) Λογιστής μέχρι 90 ώρες δ) Γραμματέας μέχρι 70 ώρες. Β Εξάμηνο 20 α) Διευθυντής δακοκτονίας μέχρι 0 ώρες

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7379 β) Επόπτες δακοκτονίας μέχρι 0 ώρες για κάθε επόπτη γ) Λογιστής μέχρι 0 ώρες δ) Γραμματέας μέχρι ώρες. 3. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία θα πραγματο ποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες από λήξη ωραρίου έως Υπεύθυνος για την ανάθεση και την αιτιολόγη ση της αναγκαιότητας της υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης ορίζεται ο Δ/ντής Δακοκτονίας, ο οποίος βεβαιώνει την ανάγκη πραγματοποίησης αυτής επί της αναλυτικής ονομαστικής κατάστασης υπερωριών. Αρ μόδιος για τον έλεγχο υπερωριακής απασχόλησης είναι προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, στην οποία υπηρετούν οι απασχολούμενοι υπάλληλοι. 4. Η προκαλούμενη δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 ) και βαρύνει τις πιστώσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό της Περιφέ ρειας Θεσσαλίας για το έτος 20, στο Φορέα 073 και ΚΑΕ 24, όπου υπάρχει η σχετική πίστωση. Βόλος, 27 Μαρτίου 20 Ο Περιφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Αριθμ. Φ.ΔΔ./3.2/92 (6) Έγκριση Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμμα τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνο λογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονί ας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι ών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο: «Σύγχρο να Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδι κτύου και Ασφάλεια Συστημάτων (Master of Science (MSc) in Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies and Systems Security)». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τις διατάξεις του Ν.368/2008 και ιδίως το άρθρο 6, παρ. 3, (ΦΕΚ 48/τ.Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 77/ τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 6/τ.Α / ) και του άρθρου 37, παρ. του Ν. 3848/200 (ΦΕΚ 7 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. α του Ν.4009/20 (ΦΕΚ 9 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 402/20(ΦΕΚ 228 Α ),του άρθρου, παρ. 8 του Ν. 4076/202 (ΦΕΚ 9 Α ), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4/203 (ΦΕΚ 24 Α ) και του άρθρου 98 του Ν. 430/204 (ΦΕΚ 28/204 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/200 και ιδίως τα άρθρα 4 και (ΦΕΚ 89/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποι ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.430/204 (Α 223) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοι νοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευ μάτων και λοιπές διατάξεις».. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/200 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 6. Το υπ αριθ. 0/ έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (πρώην Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπο λογιστών) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 7. Το υπ αριθ. 90/203 προεδρικό διάταγμα μετονο μασίας του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΦΕΚ 30/203 τ.α ). 8. Το υπ αριθ. 74/203 προεδρικό διάταγμα ίδρυση σχολών κατάργηση τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΦΕΚ 9 τ.α 28//203). 9. Τις διατάξεις του Ν.404/983 και ιδίως το άρθρο 4, παρ., (ΦΕΚ 73/ τ.α ) «Ίδρυση Τ.Ε.Ι., σχολών, τμημάτων και παραρτημάτων». 0. Την Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμ ματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορι κής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας που υποβλήθηκε στην Α.ΔΙ.Π. 2/ Την Ιδρυματική Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας που υποβλήθηκε στην Α.ΔΙ.Π. 73/ Το απόσπασμα πρακτικών Κοσμητείας (Διεύθυν σης) Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) υπ αριθ. /20 (2 20) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 3. Το απόσπασμα πρακτικών Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 4/(8 3 20) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδο νίας. 4. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Πληροφορι κής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Συνεδρίαση η.. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Συνε δρίαση 4η. 6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 7. Το υπ αριθ / έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω τερική αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανε πιστημίου Πειραιώς με τίτλο: «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφά

6 7380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λεια Συστημάτων (Master of Science (MSc) in Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies and Systems Security)», σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχο λής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφο ρικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργα νώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφά λεια Συστημάτων (Master of Science (MSc) in Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies and Systems Security)». Συντονιστής του Π.Μ.Σ. θα είναι το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» έχει ως αντικείμενο τη συ ντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των ερευνητικών κατευθύνσεων της επιστήμης της Πληροφορικής και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τομείς υψηλής προ τεραιότητας για τη χώρα μας. 2. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» θεραπεύει αμιγώς τα πλέον προηγμένα ζητήματα τεχνολογίας και επιστήμης στο χώρο της Πληροφορικής. Το περιεχόμενο και η φυσιο γνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστη μονικές ανάγκες που προκαλεί η ταχύτατη εξέλιξη της Πληροφορικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα μαθήματα του Προγράμματος έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στο μεταπτυχιακό φοιτητή την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον σύγχρονες τεχνο λογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνο λογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» είναι οι εξής: Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος. Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των Ελληνικών επιχειρή σεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδα κτορικού επιπέδου. Η ανάπτυξη της Θεωρητικής και της Εφαρμοσμένης πληροφορικής στον Ελλαδικό χώρο. Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοι νότητας και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρή ση και διάδοση των πλέον προηγμένων συστημάτων Πληροφορικής. Η συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διε θνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, οι οποίοι ασχολού νται με θέματα Πληροφορικής. Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζει και προάγει ταυ τόχρονα το κοινό πεδίο έρευνας που καλλιεργείται από τα δύο ιδρύματα στους τομείς των συστημάτων επικοι νωνιών, των τεχνολογιών διαδικτύου και της ασφάλειας συστημάτων. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων». Οι τίτλοι απονέμονται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Τμήματα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυ χιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Πληρο φορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Πολυτεχνείων ή Πολυτε χνικών Σχολών, Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή/και άλλων συναφών ειδικοτήτων που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις. Κατ εξαίρεση μπορεί να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύ ουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων πληροφορικής. Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Άρθρο Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης η διάρκειά του παρα τείνεται κατά δύο (2) εξάμηνα σπουδών. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: Κατά το πρώτο εξάμηνο, η επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση έξι μαθημάτων κατά το δεύτερο εξάμηνο, η επιτυχής παρακολού θηση και αξιολόγηση έξι μαθημάτων κατά το τρίτο εξάμηνο η εκπόνηση, η συγγραφή και η επιτυχής αξιολόγηση της μεταπτυχιακής δια τριβής. Τα προσφερόμενα μαθήματα ανά ακαδημαϊκό κύκλο και ο καθορισμός των υποχρεωτικών και επιλογής μα θημάτων καθορίζονται με απόφαση της αρμόδιας Συ ντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κάθε μάθημα ισοδυναμεί με πέντε () πιστωτικές μο νάδες. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά το Π.Μ.Σ. ισοδυναμεί με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Σύγχρο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 738 να Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδι κτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» (Master of Science (MSc) in Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies and Systems Security), έχει ως ακολού θως: Εξαμηνιαία Μεταπτυχιακά Μαθήματα Εξάμηνο Α (Semester A) Μαθήματα Υποχρεωτικά (Obligatory Courses) Τεχνολογίες και Προγραμματισμός Διαδικτύου (Internet Technologies and Programming) Κατανεμημένα Συστήματα και Υπολογιστικά Νέφη (Distributed Systems and Cloud Computing) Ασφάλεια Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων (Information and Network Systems Security) Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (Advanced Topics in Computer Architecture) Μαθηματικές Μέθοδοι στην Πληροφορική Επιχειρησιακή Έρευνα (Mathematical Methods in Computer Science Operational Research) Μάθημα Επιλογής (Elective Course) Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α Εξαμήνου Total ECTS Credits of the A Semester Μαθήματα Επιλογής (Elective Courses) Τεχνολογίες Aσύρματων και Kινητών επικοινωνιών (Wireless and Mobile Communication Technologies) Ειδικά Θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Special Topics in Information and Communications Technologies) Εξάμηνο B (Semester B) Μαθήματα Υποχρεωτικά Obligatory Courses Προηγμένα Θέματα Δικτύων Επικοινωνιών (Advanced Topics in Communication Networks) Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων και Υπηρεσιών (Network and Services Design and Development) Κινητός Υπολογισμός και Εφαρμογές (Mobile Computing and Applications) Προηγμένη Ψηφιακή Σχεδίαση (Advanced Digital Design) 30 Αξιόπιστα Υπολογιστικά Συστήματα (Reliable Computer Systems) 6 Μάθημα Επιλογής (Elective Course) Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β Εξαμήνου (Total ECTS Credits of the B Semester) 30 2 Μαθήματα Επιλογής (Elective Courses) Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Καινοτομία (Web Information Systems, Electronic Commerce and Innovation) Ρυθμιστικά Θέματα Τηλεπικοινωνιών (Regulatory Issues in Telecommunications) Εξάμηνο Γ (Semester C) Μεταπτυχιακή Διατριβή (Master Thesis) Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ Εξαμήνου (Total ECTS Credits of the 3rd Semester) Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ (Total ECTS Credits of the M.Sc.) Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 0 άτομα κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο ρεί να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων και μέλη άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου του Ν. 368/2008 (Α 48). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τον υπάρχοντα εξοπλι σμό. Άρθρο 0 Διάρκεια λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 80 του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ 9 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 368/2008, το 2% του ετήσιου κόστους του Μ.Π.Σ. χρησιμοποιείται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1179 19 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 840 4 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, πέ ραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 814 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β /1 3 2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 1 Απριλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση και έγκριση εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3427 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 19 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 12 2013 (ΦΕΚ 3185 Β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1399 7 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απασχόλησης (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1036 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3666 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρεί ας «AEGEAN NET UELS LTD ZE»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2201 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια έκτακτου ελέγχου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 6 Σεπτεμβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/28 2 200 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργου στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 851 20 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 68745/E5/2 9 2009 (ΦΕΚ 1906/Β /7 9 2009) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα