Kaspersky Internet Security 2011 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kaspersky Internet Security 2011 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΤΗ"

Transcript

1 Kaspersky Internet Security 2011 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ή Σ : Κ Ρ Ί Σ Ι Μ Η Δ Ι Ρ Θ Ω Σ Η 1

2 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα ζαο είλαη ρξήζηκε θαη λα παξέρεη απαληήζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ. Πξνεηδνπνίεζε! Σν παξφλ έγγξαθν απνηειεί ηδηνθηεζία ηεο Kaspersky Lab ZAO (εθεμήο αλαθέξεηαη επίζεο σο Kaspersky Lab): φια ηα δηθαηψκαηα γηα απηφ ην πξντφλ δεζκεχνληαη απφ ηνπο λφκνπο πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη απφ δηεζλείο ζπκθσλίεο. Ζ παξάλνκε αλαπαξαγσγή θαη δηαλνκή ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ ή ηκεκάησλ απηνχ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα αζηηθέο, δηνηθεηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο θαη εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληα λφκνπ. Οηνζδήπνηε ηξφπνο αλαπαξαγσγήο ή δηαλνκήο νησλδήπνηε πιηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθξάζεσλ, επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ γξαπηήο έγθξηζεο ηεο Kaspersky Lab. Σν παξφλ έγγξαθν θαη νη εηθφλεο γξαθηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ελεκεξσηηθή, κε εκπνξηθή θαη πξνζσπηθή ρξήζε. Σν παξφλ έγγξαθν κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ρσξίο πξφζζεηε γλσζηνπνίεζε. Μπνξείηε λα βξείηε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Kaspersky Lab, ζηε δηεχζπλζε Ζ Kaspersky Lab δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ην πεξηερφκελν, ηελ πνηφηεηα, ηε ζπλάθεηα ή αθξίβεηα νησλδήπνηε πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ έγγξαθν ηα δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ θαηέρνπλ ηξίηνη ή γηα νηεζδήπνηε δπλεηηθέο δεκίεο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηέηνησλ εγγξάθσλ. Σν παξφλ έγγξαθν ρξεζηκνπνηεί ζήκαηα θαηαηεζέληα θαη ζήκαηα ππεξεζηψλ ηα νπνία είλαη ηδηνθηεζία ησλ αληίζηνηρσλ θαηφρσλ ηνπο. Ζκεξνκελία αλαζεψξεζεο εγγξάθνπ: 24/06/ Kaspersky Lab ZAO. Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. 2

3 ΠΕΡΙΕΦΜΕΝΟ ΆΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΣΔΛΗΚΟΤ ΥΡΖΣΖ ΣΖ KASPERSKY LAB ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ε απηφ ην έγγξαθν πκβάζεηο εγγξάθνπ ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΖΓΔ ΔΝΖΜΔΡΩΖ Πεγέο ελεκέξσζεο γηα αλεμάξηεηε έξεπλα Δπηζθεθηείηε ηελ Kaspersky Lab ζην Γηαδίθηπν Δπηθνηλσλία κε ην Σκήκα Πσιήζεσλ Δπηθνηλσλία κε ηελ Οκάδα αλάπηπμεο ηεθκεξίσζεο KASPERSKY INTERNET SECURITY Νέα ζηνηρεία Γηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο Κηη δηαλνκήο Δμππεξέηεζε γηα εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο Απαηηήζεηο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Γηαδηθαζία ηππηθήο εγθαηάζηαζεο Βήκα 1. Δχξεζε κηαο λεφηεξεο έθδνζεο ηεο εθαξκνγήο Βήκα 2. Γηαζθάιηζε φηη ην ζχζηεκα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο Βήκα 3. Δπηινγή ηχπνπ εγθαηάζηαζεο Βήκα 4. Δπηζθφπεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο Βήκα 5. Γήισζε πιινγήο Γεδνκέλσλ ηνπ Kaspersky Security Network Βήκα 6. Αλαδήηεζε γηα κε ζπκβαηέο εθαξκνγέο Βήκα 7. Δπηινγή ηνπ θαθέινπ πξννξηζκνχ Βήκα 8. Πξνεηνηκαζία εγθαηάζηαζεο Βήκα 9. Δγθαηάζηαζε Βήκα 10. Δλεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο Βήκα 11. Δγγξαθή ρξήζηε Βήκα 12. Οινθιήξσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο Βήκα 13. Αλάιπζε ζπζηήκαηνο Βήκα 14. Οινθιήξσζε Οδεγνχ Δλεκέξσζε ηεο πξνεγνχκελεο έθδνζεο ηνπ Kaspersky Internet Security Βήκα 1. Δχξεζε κηαο λεφηεξεο έθδνζεο ηεο εθαξκνγήο Βήκα 2. Γηαζθάιηζε φηη ην ζχζηεκα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο Βήκα 3. Δπηινγή ηχπνπ εγθαηάζηαζεο Βήκα 4. Δπηζθφπεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο Βήκα 5. Γήισζε πιινγήο Γεδνκέλσλ ηνπ Kaspersky Security Network Βήκα 6. Αλαδήηεζε γηα κε ζπκβαηέο εθαξκνγέο Βήκα 7. Δπηινγή ηνπ θαθέινπ πξννξηζκνχ Βήκα 8. Πξνεηνηκαζία εγθαηάζηαζεο Βήκα 9. Δγθαηάζηαζε Βήκα 10. Οινθιήξσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο Βήκα 11. Αλάιπζε ζπζηήκαηνο Βήκα 12. Οινθιήξσζε Οδεγνχ

4 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η Με ηππηθά ζελάξηα εγθαηάζηαζεο Πξψηα βήκαηα Καηάξγεζε ηεο εθαξκνγήο Βήκα 1. Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ γηα επαλαιακβαλφκελε ρξήζε Βήκα 2. Γηακφξθσζε ξπζκίζεσλ θαηάξγεζεο ηεο εθαξκνγήο Βήκα 3. Καηάξγεζε ηεο εθαξκνγήο. Οινθιήξσζε θαηάξγεζεο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Άδεηα Υξήζεο Σειηθνχ Υξήζηε Πιεξνθνξίεο γηα ηελ άδεηα ρξήζεο Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο Πξνβνιή πιεξνθνξηψλ ηεο άδεηαο ρξήζεο ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δηθνλίδην ζηελ πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ Μελνχ πεξηβάιινληνο Κχξην παξάζπξν ηνπ Kaspersky Internet Security Παξάζπξα εηδνπνηήζεσλ θαη αλαδπφκελα κελχκαηα Σν παξάζπξν ξπζκίζεσλ ηεο εθαξκνγήο Μηθξνεθαξκνγή Kaspersky ΈΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο απηφκαηεο εθθίλεζεο Υεηξνθίλεηε έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ Γηαγλσζηηθά θαη εμάιεηςε πξνβιεκάησλ ζηελ πξνζηαζία ππνινγηζηή Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε πξνζηαζίαο Παχζε θαη ζπλέρηζε πξνζηαζίαο ΔΠΗΛΤΖ ΣΤΠΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Σξφπνο ελεξγνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο Σξφπνο αγνξάο ή αλαλέσζεο ηεο άδεηαο ρξήζεο Ση πξέπεη λα θάλεηε φηαλ εκθαληζηνχλ νη εηδνπνηήζεηο ηεο εθαξκνγήο Σξφπνο ελεκέξσζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ εθαξκνγήο Πψο λα ζαξψλεηε θξίζηκεο πεξηνρέο ηνπ ππνινγηζηή ζαο γηα ηνχο Σξφπνο ζάξσζεο αξρείνπ, θαθέινπ, κνλάδαο δίζθνπ ή άιινπ αληηθεηκέλνπ γηα ηνχο Σξφπνο εθηέιεζεο πιήξνπο ζάξσζεο ηνπ ππνινγηζηή ζαο γηα ηνχο άξσζε ππνινγηζηή γηα εππάζεηεο Σξφπνο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ απφ θινπή Πξνζηαζία θαηά ηνπ ειεθηξνληθνχ "ςαξέκαηνο" Δηθνληθφ πιεθηξνιφγην Ση λα θάλεηε εάλ ππνςηάδεζηε φηη έλα αληηθείκελν έρεη κνιπλζεί κε ηφ Σξφπνο αληηκεηψπηζεο κεγάινπ αξηζκνχ κελπκάησλ αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο Ση λα θάλεηε εάλ ππνςηάδεζηε φηη ν ππνινγηζηήο ζαο έρεη κνιπλζεί Σξφπνο επαλαθνξάο ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ δηαγξάθεθε ή απνιπκάλζεθε απφ ηελ εθαξκνγή Σξφπνο δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηνπ Γίζθνπ δηάζσζεο Γεκηνπξγία δίζθνπ δηάζσζεο Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή απφ ηνλ δίζθν δηάζσζεο Σξφπνο πξνβνιήο ηεο αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Σξφπνο επαλαθνξάο ησλ πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεσλ ηεο εθαξκνγήο

5 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Μ Ε Ν Ο Μεηαθνξά ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Kaspersky Internet Security ζην πξντφλ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζε άιινλ ππνινγηζηή Σξφπνο ρξήζεο ηεο κηθξνεθαξκνγήο Kaspersky ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΠΡΟΥΩΡΖΜΔΝΟΤ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Γεληθέο ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο Πεξηνξηζκφο ηεο πξφζβαζεο ζην Kaspersky Internet Security Δπηινγή ιεηηνπξγίαο πξνζηαζίαο άξσζε άξσζε γηα ηνχο άξσζε γηα εππάζεηεο Δλεκέξσζε Δπηινγή πξνέιεπζεο ελεκέξσζεο Γεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο εθθίλεζεο ελεκεξψζεσλ Δπαλαθνξά ηεο ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο άξσζε ηεο θαξαληίλαο κεηά απφ ελεκέξσζε Υξήζε ηνπ δηαθνκηζηή κεζνιάβεζεο Δθηέιεζε ελεκεξψζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθφ ινγαξηαζκφ ρξήζηε Πξνζηαζία αξρείσλ απφ ηνχο Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο Πξνζηαζίαο αξρείσλ απφ ηνχο Απηφκαηε παχζε ηεο Πξνζηαζίαο αξρείσλ απφ ηνχο Γεκηνπξγία εκβέιεηαο πξνζηαζίαο Αιιαγή θαη επαλαθνξά επηπέδνπ αζθάιεηαο Δπηινγή ιεηηνπξγίαο ζάξσζεο Υξήζε επξεηηθήο αλάιπζεο Δπηινγή ηερλνινγίαο ζάξσζεο Αιιαγή ελεξγεηψλ πξνο εθηέιεζε ζε αληηθείκελα πνπ εληνπίζηεθαλ άξσζε ζχλζεησλ αξρείσλ Βειηηζηνπνίεζε ζάξσζεο Πξνζηαζία απφ ηνχο Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο Πξνζηαζίαο απφ ηνχο Γεκηνπξγία εκβέιεηαο πξνζηαζίαο Αιιαγή θαη επαλαθνξά επηπέδνπ αζθάιεηαο Υξήζε επξεηηθήο αλάιπζεο Αιιαγή ελεξγεηψλ πξνο εθηέιεζε ζε αληηθείκελα πνπ εληνπίζηεθαλ Φηιηξάξηζκα ζπλεκκέλσλ άξσζε ζχλζεησλ αξρείσλ άξσζε ει. αιιεινγξαθίαο ζην Microsoft Office Outlook άξσζε ει. αιιεινγξαθίαο ζην The Bat! Πξνζηαζία απφ ηνχο ζην Web Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο Πξνζηαζίαο απφ ηνχο ζην Web Δπηινγή ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ηεο Πξνζηαζίαο απφ ηνχο ζην Web Αιιαγή ελεξγεηψλ πξνο εθηέιεζε ζε επηθίλδπλα αληηθείκελα Έιεγρνο δηεπζχλζεσλ URL ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βάζεηο ησλ χπνπησλ δηεπζχλζεσλ θαη ησλ δηεπζχλζεσλ ειεθηξνληθνχ "ςαξέκαηνο" Υξήζε επξεηηθήο αλάιπζεο Απνθιεηζκφο επηθίλδπλσλ δεζκψλ ελεξγεηψλ Βειηηζηνπνίεζε ζάξσζεο χκβνπινο URL Kaspersky Απνθιεηζκφο πξφζβαζεο ζε επηθίλδπλεο ηζηνζειίδεο

6 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η Έιεγρνο αηηεκάησλ γηα ηνπηθνχο ηνκείο Έιεγρνο ηεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ζην δηαδίθηπν Γεκηνπξγία ιίζηαο αμηφπηζησλ δηεπζχλζεσλ Δπαλαθνξά ησλ πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεσλ ηεο Πξνζηαζίαο απφ ηνχο ζην Web Πξνζηαζία Πξνγξακκάησλ IM Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο Πξνζηαζίαο Πξνγξακκάησλ IM Γεκηνπξγία εκβέιεηαο πξνζηαζίαο Δπηινγή κεζφδνπ ζάξσζεο Πξνιεπηηθή πξνζηαζία Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο Πξνιεπηηθήο πξνζηαζίαο Γεκηνπξγία νκάδαο αμηφπηζησλ εθαξκνγψλ Υξήζε ηεο ιίζηαο επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηαο Αιιαγή ηνπ θαλφλα επνπηείαο επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηαο Παξαθνινχζεζε ζπζηεκάησλ Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο Παξαθνινχζεζεο ζπζηεκάησλ Υξήζε ζρεδίσλ επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηαο (BSS) Δπαλαθνξά ησλ ελεξγεηψλ ελφο επηθίλδπλνπ πξνγξάκκαηνο Έιεγρνο εθαξκνγψλ Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηνπ Διέγρνπ εθαξκνγψλ Σνπνζέηεζε εθαξκνγψλ ζε νκάδεο Πξνβνιή ηεο δξαζηεξηφηεηαο εθαξκνγψλ Σξνπνπνίεζε κηαο αμηφπηζηεο νκάδαο θαη επαλαθνξά πξνεπηιεγκέλεο νκάδαο Δξγαζία κε θαλφλεο ηνπ Διέγρνπ εθαξκνγψλ Πξνζηαζία ησλ πφξσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δεδνκέλσλ ηαπηφηεηαο Δξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο απφ ζπκκεηέρνληεο ηνπ Kaspersky Security Network Πξνζηαζία δηθηχνπ Σείρνο πξνζηαζίαο Απνθιεηζκφο επηζέζεσλ δηθηχνπ Έιεγρνο θξππηνγξαθεκέλσλ ζπλδέζεσλ Παξαθνινχζεζε δηθηχνπ Ρχζκηζε παξακέηξσλ ηνπ δηαθνκηζηή κεζνιάβεζεο Γεκηνπξγία ιίζηαο ζπξψλ ππφ παξαθνινχζεζε Πξφγξακκα Anti-Spam Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Anti-Spam Δπηινγή επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο Δθπαίδεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Anti-Spam άξσζε ζπλδέζεσλ ζε κελχκαηα Δληνπηζκφο αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο βάζεη θξάζεσλ θαη δηεπζχλζεσλ. Γεκηνπξγία ιηζηψλ Ρχζκηζε ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ηνπ βαζκνχ spam Υξήζε πξφζζεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ spam Δπηινγή αιγνξίζκνπ αλαγλψξηζεο αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο Πξνζζήθε εηηθέηαο ζην ζέκα ελφο κελχκαηνο Δμαίξεζε κελπκάησλ ηνπ Microsoft Exchange Server απφ ηε ζάξσζε Γηακφξθσζε παξακέηξσλ επεμεξγαζίαο αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο απφ πξνγξάκκαηα-πειάηεο ει. αιιεινγξαθίαο Δπαλαθνξά ζπληζηψκελσλ ξπζκίζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Anti-Spam Πξφγξακκα Anti-Banner Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Anti-Banner Δπηινγή κεζφδνπ ζάξσζεο

7 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Μ Ε Ν Ο Γεκηνπξγία ιηζηψλ απνθιεηζκέλσλ θαη επηηξεπφκελσλ δηεπζχλζεσλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ Δμαγσγή θαη εηζαγσγή ησλ ιηζηψλ δηεπζχλζεσλ Αζθαιήο εθηέιεζε Αζθαιήο εθηέιεζε γηα εθαξκνγέο Αζθαιήο εθηέιεζε γηα ηζηνζειίδεο Γνληθφο έιεγρνο Ρχζκηζε παξακέηξσλ ηνπ Γνληθνχ ειέγρνπ ηνπ ρξήζηε Πξνβνιή αλαθνξψλ σο πξνο ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρξήζηε Αμηφπηζηε δψλε Γεκηνπξγία ιίζηαο αμηφπηζησλ εθαξκνγψλ Γεκηνπξγία ησλ θαλφλσλ εμαίξεζεο Απφδνζε θαη ζπκβαηφηεηα κε άιιεο εθαξκνγέο Δπηινγή θαηεγνξηψλ απεηιψλ πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ Δμειηγκέλε ηερλνινγία απνιχκαλζεο Γηαλνκή πφξσλ ηνπ ππνινγηζηή φηαλ γίλεηαη ζάξσζε γηα ηνχο Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζε ιεηηνπξγία παξαζθελίνπ Ρπζκίζεηο εθαξκνγήο ζε ιεηηνπξγία πιήξνπο νζφλεο. Πξνθίι παηρληδηψλ Δμνηθνλφκεζε κπαηαξίαο Απηνάκπλα ηνπ Kaspersky Internet Security Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε απηνάκπλαο Πξνζηαζία απφ εμσηεξηθφ έιεγρν Καξαληίλα θαη Δθεδξηθή απνζήθεπζε Απνζήθεπζε αληηθεηκέλσλ Καξαληίλαο θαη Δθεδξηθήο απνζήθεπζεο Δξγαζία κε αληηθείκελα ζε θαξαληίλα Πξφζζεηα εξγαιεία γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή ζαο Πξφγξακκα Δθθαζάξηζεο Ηδησηηθνχ Απνξξήηνπ Ρπζκίζεηο παξακέηξσλ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο Δπαλαθνξά ησλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο νδεγνχο Αλαθνξέο Γεκηνπξγία αλαθνξάο γηα ην επηιεγκέλν ζηνηρείν Φηιηξάξηζκα δεδνκέλσλ Αλαδήηεζε ζπκβάλησλ Απνζήθεπζε αλαθνξάο ζε αξρείν Απνζήθεπζε αλαθνξψλ Δθθαζάξηζε αλαθνξψλ εθαξκνγήο Καηαγξαθή κε θξίζηκσλ ζπκβάλησλ Ρχζκηζε παξακέηξσλ ηεο ππελζχκηζεο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο αλαθνξάο Δκθάληζε εθαξκνγήο Δκθάληζε εθαξκνγήο Δλεξγά ζηνηρεία δηαζχλδεζεο Παξάγνληαο λέσλ Δηδνπνηήζεηο Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε εηδνπνηήζεσλ Ρχζκηζε παξακέηξσλ ηεο κεζφδνπ εηδνπνίεζεο πκκεηνρή ζην Kaspersky Security Network ΔΠΗΚΤΡΩΖ ΡΤΘΜΗΔΩΝ ΣΟΤ KASPERSKY INTERNET SECURITY Γνθηκή "ηνχ" EICAR θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ Γνθηκή ηεο πξνζηαζίαο ηεο θίλεζεο HTTP

8 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η Γνθηκή ηεο πξνζηαζίαο ηεο θίλεζεο SMTP Δπηθχξσζε ξπζκίζεσλ ηεο Πξνζηαζίαο αξρείσλ απφ ηνχο Δπηθχξσζε ξπζκίζεσλ εξγαζίαο ζάξσζεο γηα ηνχο Δπηθχξσζε ξπζκίζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Anti-Spam ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Λνγαξηαζκφο Kaspersky Σερληθή ππνζηήξημε κέζσ ηειεθψλνπ Γεκηνπξγία κηαο αλαθνξάο θαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο Γεκηνπξγία αξρείνπ ηρλψλ Απνζηνιή αξρείσλ δεδνκέλσλ Δθηέιεζε δέζκεο ελεξγεηψλ AVZ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Καηαζηάζεηο ζπλδξνκήο Λίζηα εηδνπνηήζεσλ ηνπ Kaspersky Internet Security Δηδνπνηήζεηο ζε νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία πξνζηαζίαο Δηδνπνηήζεηο ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή ιεηηνπξγία πξνζηαζίαο Δξγαζία κε ηελ εθαξκνγή απφ ηε γξακκή εληνιψλ Δλεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο Έλαξμε ηεο εθαξκνγήο Γηαθνπή ηεο εθαξκνγήο Γηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ θαη εξγαζηψλ ηεο εθαξκνγήο άξσζε γηα ηνχο Δλεκέξσζε ηεο εθαξκνγήο Δπαλαθνξά ηεο ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο Δμαγσγή ξπζκίζεσλ πξνζηαζίαο Δηζαγσγή ξπζκίζεσλ πξνζηαζίαο Γεκηνπξγία αξρείνπ ηρλψλ Πξνβνιή Βνήζεηαο Δπηζηξνθή θσδηθψλ ηεο γξακκήο εληνιψλ ΓΛΩΆΡΗΟ KASPERSKY LAB ΠΛΖΡΟΦΟΡΊΔ ΥΔΣΗΚΆ ΜΔ ΚΏΓΗΚΑ ΣΡΊΣΩΝ Κψδηθαο πξνγξάκκαηνο AGG ADOBE ABI-SAFE CONTAINERS BOOST BZIP2/LIBBZIP CONVERTUTF CURL DEELX - REGULAR EXPRESSION ENGINE EXPAT 1.2, FASTSCRIPT FDLIBM FLEX: THE FAST LEXICAL ANALYZER FMT.H GDTOA GECKO SDK 1.8, 1.9,

9 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Μ Ε Ν Ο ICU4C INFO-ZIP JSON4LUA LIBGD LIBJPEG 6B LIBM (lrint.c v 1.4, lrintf.c,v 1.5) LIBPNG 1.2.8, 1.2.9, LIBUNGIF LIBXDR LREXLIB LUA LZMALIB MD5.H MD5.H MD5-CC OPENSSL 0.9.8K PCRE 7.7, SHA1.C STLPORT SVCCTL.IDL TINYXML VISUAL STUDIO CRT SOURCE CODE WINDOWS TEMPLATE LIBRARY ZLIB 1.0.4, 1.0.8, 1.2.2, Δξγαιεία αλάπηπμεο MS DDK 4.0, MS WDK 6000, 6001, WINDOWS INSTALLER XML (WIX) TOOLSET Καηαλεκεκέλνο θψδηθαο πξνγξάκκαηνο GRUB4DOS (FILE GRUB.EXE) SYSLINUX 3.86 (FILE SYSLINUX.EXE) Άιιεο πιεξνθνξίεο ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ

10 ΆΔΕΙΑ ΦΡΗΗ ΣΕΛΙΚΟΤ ΦΡΗΣΗ ΣΗ KASPERSKY LAB ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΥΡΖΣΔ: ΓΗΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΝΟΜΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ. ΔΑΝ ΚΑΝΔΣΔ ΚΛΗΚ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΗ ΣΟ ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΑΓΔΗΑ, Ή ΔΑΝ ΔΗΑΓΑΓΔΣΔ ΣΟ (ΣΑ) ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ(Α) ΤΜΒΟΛΟ(Α), ΠΑΡΔΥΔΣΔ ΣΖ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ Α ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ. ΑΤΣΗ Η ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΙ ΤΜΒΟΛΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ Α ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΜΔΤΗ ΚΑΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α Χ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ Δ ΑΤΣΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΤΜΦΧΝΔΙΣΔ ΟΣΙ ΑΤΣΗ Η ΤΜΒΑΗ ΙΥΤΔΙ ΟΠΧ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΓΡΑΠΣΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΟΠΙΝ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΠΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΔΣΑΙ ΑΠΟ ΔΑ. ΔΑΝ ΓΔΝ ΤΜΦΩΝΔΗΣΔ ΜΔ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ, ΑΚΤΡΩΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΖΝ ΔΓΚΑΘΗΣΑΣΔ ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ. ΑΦΟΤ ΚΑΝΔΣΔ ΚΛΗΚ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΟ ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΑΓΔΗΑ, Ή ΑΦΟΤ ΔΗΑΓΑΓΔΣΔ ΣΟ (ΣΑ) ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ(Α) ΤΜΒΟΛΟ(Α), ΔΥΔΣΔ ΣΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ. 1. Οξηζκνί 1.1. Ο φξνο Λνγηζκηθό ζεκαίλεη ην ινγηζκηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε Αλαβαζκίζεσλ θαη ζρεηηδφκελσλ πιηθψλ Ο φξνο Κάηνρνο Γηθαησκάησλ (θάηνρνο φισλ ησλ δηθαησκάησλ, είηε απνθιεηζηηθά είηε φρη γηα ην Λνγηζκηθφ) ζεκαίλεη ηελ εηαηξεία Kaspersky Lab ZAO, κηα εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο Ο φξνο Τπνινγηζηήο(έο) ζεκαίλεη ην πιηζκηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, θνξεηψλ ππνινγηζηψλ, ζηαζκψλ εξγαζίαο, πξνζσπηθψλ ςεθηαθψλ βνεζψλ (PDA), "έμππλσλ ηειεθψλσλ", ζπζθεπψλ ρεηξφο ή άιισλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεδηαζηεί ην Λνγηζκηθφ ζηνλ/ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ή θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην Λνγηζκηθφ Ο φξνο Σειηθόο Υξήζηεο (Δζείο/αο) ζεκαίλεη ην άηνκν(α) πνπ εγθαζηζηά ή ρξεζηκνπνηεί ην Λνγηζκηθφ εθ κέξνπο ηνπ ή πνπ ρξεζηκνπνηεί λφκηκα έλα αληίγξαθν ηνπ Λνγηζκηθνχ ή, εάλ ην Λνγηζκηθφ έρεη ιεθζεί ή εγθαηαζηαζεί εθ κέξνπο ελφο νξγαληζκνχ, φπσο ελφο εξγνδφηε, "Εζείο" ζεκαίλεη πεξαηηέξσ ηνλ νξγαληζκφ γηα ηνλ νπνίν ιακβάλεηαη ή εγθαζίζηαηαη ην Λνγηζκηθφ θαη νξίδεηαη δηα ηεο παξνχζαο φηη έλαο ηέηνηνο νξγαληζκφο έρεη εμνπζηνδνηήζεη ην άηνκν πνπ απνδέρεηαη ηε ζχκβαζε λα ηελ απνδερηεί εθ κέξνπο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, ν φξνο "νξγαληζκόο" πεξηιακβάλεη, ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνηνλδήπνηε ζπλεηαηξηζκφ, εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εηαηξεία, ζχιινγν, εηαηξεία θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαηαπίζηεπκα, θνηλνπξαμία, εξγαηηθφ ζχιινγν, νξγαληζκφ πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί σο εηαηξεία, ή θξαηηθή αξρή Ο φξνο πλεξγάηεο(εο) ζεκαίλεη ηνπο νξγαληζκνχο ή άηνκα πνπ δηαλέκνπλ ην Λνγηζκηθφ βάζεη ζχκβαζεο θαη άδεηαο απφ ηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ Ο φξνο Αλαβάζκηζε(εηο) ζεκαίλεη φιεο ηηο αλαβαζκίζεηο, αλαζεσξήζεηο, δηνξζσηηθά πξνγξάκκαηα, βειηηψζεηο, δηνξζψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο παθέησλ ζπληήξεζεο, θιπ Δγρεηξίδην Υξήζηε ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε εγρεηξίδην, νδεγφο δηαρεηξηζηή, βηβιίν αλαθνξάο θαη ζρεηηδφκελα επεμεγεκαηηθά ή άιια πιηθά. 2. Υνξήγεζε Άδεηαο 2.1. Ο Κάηνρνο Γηθαησκάησλ ρνξεγεί δηα ηεο παξνχζαο ζε Δζάο κηα κε απνθιεηζηηθή άδεηα γηα ηελ απνζήθεπζε, θφξησζε, εγθαηάζηαζε, εθηέιεζε θαη πξνβνιή ("ρξήζε") ηνπ Λνγηζκηθνχ ζε έλαλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ Τπνινγηζηψλ κε ζθνπφ λα ζαο βνεζήζεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ Τπνινγηζηή αο ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ην Λνγηζκηθφ, απφ απεηιέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην Υξήζηε ζχκθσλα κε φιεο ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην Υξήζηε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο χκβαζεο (ε "Άδεηα") θαη εζείο απνδέρεζηε απηή ηελ Άδεηα: 10

11 Ά Δ Ε Ι Α Φ Ρ Ή Η Σ Ε Λ Ι Κ Ο Ό Φ Ρ Ή Σ Η Σ Η K A S P E R S K Y L AB Γνθηκαζηηθή έθδνζε. Δάλ έρεηε ιάβεη, "θαηεβάζεη" (download) ή θαη εγθαηαζηήζεη κηα δνθηκαζηηθή έθδνζε ηνπ Λνγηζκηθνχ θαη ζαο ρνξεγείηαη δηα ηεο παξνχζαο κηα άδεηα αμηνιφγεζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Λνγηζκηθφ κφλν γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κνλαδηθήο ηζρχνπζαο πεξηφδνπ αμηνιφγεζεο, εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο. Απαγνξεχεηαη ξεηά νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ γηα άιινπο ζθνπνχο ή γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηελ ηζρχνπζα πεξίνδν αμηνιφγεζεο. Λνγηζκηθφ πνιιαπιψλ πεξηβαιιφλησλ. Λνγηζκηθφ πνιιαπιψλ γισζζψλ. Λνγηζκηθφ δηπιψλ κέζσλ. Πνιιαπιά αληίγξαθα. Παθέηα. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηνπ Λνγηζκηθνχ ή δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο γισζζψλ ηνπ Λνγηζκηθνχ, εάλ ιάβεηε ην Λνγηζκηθφ ζε πνιιαπιά κέζα ή εάλ ιάβεηε πνιιαπιά αληίγξαθα ηνπ Λνγηζκηθνχ ζε κνξθή παθέηνπ κε άιιν ινγηζκηθφ, ηφηε ην ζχλνιν ησλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο ζε Τπνινγηζηέο ζα αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ θνκπηνχηεξ πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο άδεηεο πνπ έρεηε ιάβεη απφ ηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ κε ηελ πξνϋπόζεζε φηη εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο φξνπο ηεο αδείαο, θάζε άδεηα πνπ έρεηε απνθηήζεη ζαο δίλεη ην δηθαίσκα λα εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηείηε ην Λνγηζκηθφ ζε έλαλ ηέηνην αξηζκφ Τπνινγηζηψλ φπσο θαζνξίδεηαη ζηα Άξζξα 2.2 θαη Δάλ ην Λνγηζκηθφ έρεη απνθηεζεί ζε θπζηθφ κέζν, Δζείο έρεηε ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηείηε ην Λνγηζκηθφ γηα πξνζηαζία ζηνλ αξηζκφ ησλ Τπνινγηζηψλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ Λνγηζκηθνχ Δάλ ην Λνγηζκηθφ απνθηήζεθε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηφηε Δζείο έρεηε ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηείηε ην Λνγηζκηθφ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αξηζκνχ Τπνινγηζηψλ πνπ θαζνξίζηεθε φηαλ απνθηήζαηε ηελ Άδεηα ηνπ Λνγηζκηθνχ Έρεηε ην δηθαίσκα λα παξάγεηε έλα αληίγξαθν ηνπ Λνγηζκηθνχ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ζθνπνχο εθεδξηθνχ αληηγξάθνπ θαη κφλν γηα λα αληηθαηαζηήζεηε ην αληίγξαθν πνπ θαηέρεηε λφκηκα ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ ραζεί, θαηαζηξαθεί ή θαηαζηεί κε ρξεζηκνπνηήζηκν. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ εθεδξηθνχ αληηγξάθνπ γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη πξέπεη λα θαηαζηξαθεί φηαλ ράζεηε ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ή φηαλ ιήμεη ε άδεηά αο ή φηαλ απηή ηεξκαηηζηεί γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο ζηε ρψξα ζαο ή ηελ θχξηα θαηνηθία ζαο ή ζηε ρψξα ζηελ νπνία Δζείο ρξεζηκνπνηείηε ην Λνγηζκηθφ Μπνξείηε λα κεηαβηβάζεηε ηελ κε απνθιεηζηηθή άδεηα ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζε άιια άηνκα ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο άδεηαο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ ζε Δζάο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν παξαιήπηεο ζπκθσλεί λα δεζκεχεηαη απφ φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη λα ζαο ππνθαηαζηήζεη πιήξσο σο ζπκβαιιφκελν ζηελ άδεηα πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ Δζείο κεηαβηβάδεηε πιήξσο ηα δηθαηψκαηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ γηα ηε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ, ηφηε Δζείο πξέπεη λα θαηαζηξέςεηε φια ηα αληίγξαθα ηνπ Λνγηζκηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εθεδξηθνχ αληηγξάθνπ. Δάλ Δζείο είζηε παξαιήπηεο κηαο άδεηαο πνπ έρεη κεηαβηβαζηεί, ηφηε Δζείο πξέπεη λα ζπκθσλήζεηε ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Δάλ Δζείο δελ ζπκθσλείηε κε ηε δέζκεπζή αο απφ φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ηφηε δελ επηηξέπεηαη ζε αο λα εγθαηαζηήζεηε ή θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Λνγηζκηθφ. πκθσλείηε επίζεο, σο παξαιήπηεο κηαο άδεηαο πνπ έρεη κεηαβηβαζηεί, φηη Δζείο δελ έρεηε νπνηαδήπνηε πξφζζεηα ή πεξηζζφηεξν πιενλεθηηθά δηθαηψκαηα απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ αξρηθνχ Σειηθνχ Υξήζηε πνπ έρεη απνθηήζεη ην Λνγηζκηθφ απφ ηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ Απφ ηε ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ή κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αξρείνπ κε ηνλ θσδηθφ άδεηαο (κε εμαίξεζε ηε δνθηκαζηηθή έθδνζε ηνπ Λνγηζκηθνχ), έρεηε ην δηθαίσκα λα ιάβεηε ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ Λνγηζκηθνχ (εάλ ην Λνγηζκηθφ απνθηήζεθε ζε θπζηθφ κέζν) ή γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαζνξίζηεθε θαηά ηελ απφθηεζε ηνπ (εάλ ην Λνγηζκηθφ απνθηήζεθε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ): - Αλαβαζκίζεηο ηνπ Λνγηζκηθνχ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ φηαλ θαη φπσο ηηο εθδίδεη ν Κάηνρνο Γηθαησκάησλ ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ ή κέζσ άιισλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Οπνηεζδήπνηε Αλαβαζκίζεηο πνπ ιακβάλεηε θαζίζηαληαη ηκήκαηα ηνπ Λνγηζκηθνχ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ηζρχνπλ θαη γηα απηέο. - Σερληθή ππνζηήξημε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο ηερληθήο ππνζηήξημεο. 3. Δλεξγνπνίεζε θαη Γηάξθεηα Ιζρύνο 3.1. Δάλ Δζείο ηξνπνπνηήζεηε ηνλ Τπνινγηζηή ζαο ή πξαγκαηνπνηήζεηε αιιαγέο ζε ινγηζκηθφ άιινπ θνξέα πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζε απηφλ, ηφηε ν Κάηνρνο Γηθαησκάησλ κπνξεί λα απαηηεί απφ αο λα ελεξγνπνηήζεηε θαη πάιη ην Λνγηζκηθφ ή λα εγθαηαζηήζεηε ην αξρείν κε ηνλ θσδηθφ αδείαο. Ο Κάηνρνο Γηθαησκάησλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο νπνησλδήπνηε κέζσλ θαη δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο, γηα λα επαιεζεχζεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο Άδεηαο ή θαη ηε λνκηθή εγθπξφηεηα ελφο αληηγξάθνπ ηνπ Λνγηζκηθνχ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ή θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ Τπνινγηζηή αο Δάλ ην Λνγηζκηθφ απνθηήζεθε ζε θπζηθφ κέζν, ηφηε ην Λνγηζκηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κεηά ηελ απνδνρή ηεο παξνχζαο χκβαζεο απφ Δζάο, γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζπζθεπαζία, κε έλαξμε θαηά ηελ απνδνρή ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 11

12 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η 3.3. Δάλ ην Λνγηζκηθφ απνθηήζεθε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηφηε ην Λνγηζκηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κεηά ηελ απνδνρή ηεο παξνχζαο χκβαζεο απφ Δζάο, γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαζνξίζηεθε θαηά ηελ απφθηεζή ηνπ Έρεηε ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα δνθηκαζηηθή έθδνζε ηνπ Λνγηζκηθνχ φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 2.1 ρσξίο νπνηαδήπνηε ρξέσζε γηα ηε κνλαδηθή δηαζέζηκε πεξίνδν αμηνιφγεζεο (30 εκέξεο) απφ ηε ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε δνθηκαζηηθή έθδνζε δελ αο παξέρεη ην δηθαίσκα Αλαβαζκίζεσλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη κέζσ ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο ηερληθήο ππνζηήξημεο. Αλ ν Κάηνρνο Γηθαησκάησλ νξίζεη δηαθνξεηηθή δηάξθεηα γηα ηελ κνλαδηθή δηαζέζηκε πεξίνδν αμηνιφγεζεο, απηφ ζα αο θνηλνπνηεζεί επηζήκσο Ζ Άδεηα Υξήζεο Λνγηζκηθνχ απφ Δζάο πεξηνξίδεηαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηα Άξζξα 3.2 ή 3.3 (φπσο ηζρχεη) θαη κπνξείηε λα δείηε ην ππφινηπν ηεο πεξηφδνπ κε κέζα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην Υξήζηε Δάλ έρεηε απνθηήζεη ην Λνγηζκηθφ πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ Τπνινγηζηέο, ηφηε ε Άδεηα Υξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξίνδν πνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ή ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αξρείνπ κε ηνλ θσδηθφ αδείαο ζηνλ πξψην Τπνινγηζηή Υσξίο κεξνιεςία θαηά νπνηαζδήπνηε άιιεο απνθαηάζηαζεο βάζεη λφκνπ ή δηθαίνπ πνπ κπνξεί λα δηθαηνχηαη ν Κάηνρνο Γηθαησκάησλ, ζηελ πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο νπνησλδήπνηε φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο απφ Δζάο, ν Κάηνρνο Γηθαησκάησλ ζα έρεη ην δηθαίσκα, ρσξίο θνηλνπνίεζε ζε Δζάο, λα ηεξκαηίζεη ηελ παξνχζα χκβαζε ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ρσξίο λα επηζηξέςεη ηελ αμία αγνξάο ή νπνηνδήπνηε κέξνο απηήο πκθσλείηε φηη θαηά ηε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ θαη θαηά ηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο ή πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηνπ παξφληνο Λνγηζκηθνχ, ζα ζπκκνξθψλεζηε κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο δηεζλείο, εζληθνχο, πνιηηεηαθνχο, πεξηθεξεηαθνχο θαη ηνπηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ησλ λφκσλ πεξί ηδησηηθνχ απνξξήηνπ, πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ (copyright), ειέγρσλ εμαγσγψλ θαη πξνζβιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ Δθηφο θη αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξνχζα, δελ έρεηε ην δηθαίσκα κεηαβίβαζεο ή εθρψξεζεο νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξνχληαη ζε αο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε ή νπνησλδήπνηε ππνρξεψζεψλ ζαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε Ο θάηνρνο δηθαησκάησλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πεξηνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο εθηφο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία απνθηήζεθε ην Λνγηζκηθφ απφ ηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ ή θαη ηνπο πλεξγάηεο ηνπ Δάλ έρεηε απνθηήζεη ην Λνγηζκηθφ κε θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο έγθπξν γηα κεηάθξαζε ηνπ Λνγηζκηθνχ γηα ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία απνθηήζεθε απφ ηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ ή ηνπο πλεξγάηεο ηνπ, ηφηε Δζείο δελ κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ην Λνγηζκηθφ κε ηε ρξήζε ηνπ θσδηθνχ ελεξγνπνίεζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα κεηάθξαζε ζε δηαθνξεηηθή γιψζζα ηελ πεξίπησζε πεξηνξηζκψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 3.10 θαη 3.11, νη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ελ ιφγσ πεξηνξηζκνχο αλαθέξνληαη ζηε ζπζθεπαζία ή θαη ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Καηφρνπ Γηθαησκάησλ ή θαη ησλ πλεξγαηψλ ηνπ. 4. Σερληθή Τπνζηήξημε 4.1. Ζ Σερληθή Τπνζηήξημε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 2.6 ηεο παξνχζαο χκβαζεο παξέρεηαη ζε Δζάο φηαλ έρεη εγθαηαζηαζεί ε ηειεπηαία Αλαβάζκηζε ηνπ Λνγηζκηθνχ (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε δνθηκαζηηθήο έθδνζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ). Τπεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο: 5. πιινγή πιεξνθνξηώλ 5.1. Με ηε ζπκθσλία ζαο κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, Δζείο παξέρεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ ζρεηηθά κε εθηειέζηκα αξρεία θαη ηα αζξνίζκαηα ειέγρνπ ηνπο (checksums) γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηάο αο Γηα ηε βειηίσζε ηεο επίγλσζεο αζθάιεηαο ζρεηηθά κε λέεο απεηιέο θαη ηηο πεγέο ηνπο θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηάο αο, ν Κάηνρνο Γηθαησκάησλ, κε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο, πνπ έρεη επηβεβαησζεί ξεηά ζηε Γήισζε πιινγήο Γεδνκέλσλ Γηθηχνπ Αζθάιεηαο ηεο Kaspersky, έρεη ξεηφ δηθαίσκα ζηε ιήςε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ. Μπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ ππεξεζία Γηθηχνπ Αζθαιείαο ηεο Kaspersky θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. Δπίζεο, κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε θαη απελεξγνπνηήζεηε ηελ ππεξεζία ηνπ Γηθηχνπ Αζθαιείαο ηεο Kaspersky ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή απφ ηε ζειίδα επηινγψλ ηνπ Λνγηζκηθνχ. 12

13 Ά Δ Ε Ι Α Φ Ρ Ή Η Σ Ε Λ Ι Κ Ο Ό Φ Ρ Ή Σ Η Σ Η K A S P E R S K Y L AB Απνδέρεζηε θαη ζπκθσλείηε πεξαηηέξσ φηη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δεκνζίεπζε αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηάζεηο θηλδχλσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ απνθιεηζηηθή δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Καηφρνπ Γηθαησκάησλ Σν Λνγηζκηθφ δελ επεμεξγάδεηαη νπνηαδήπνηε δεδνκέλα πξνζσπηθήο αλαγλψξηζεο θαη δελ ζπλδπάδεη ηα δεδνκέλα επεμεξγαζίαο κε νπνηεζδήπνηε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δάλ δελ επηζπκείηε ηελ απνζηνιή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ην Λνγηζκηθφ ζηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ, Δζείο δελ πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ή θαη απελεξγνπνηήζεηε ηελ ππεξεζία Γηθηχνπ Αζθαιείαο ηεο Kaspersky. 6. Πεξηνξηζκνί 6.1. Γελ επηηξέπεηαη λα εμνκνηψλεηε, αλαπαξάγεηε, λνηθηάδεηε, ππνκηζζψλεηε, δαλείδεηε, πσιείηε, ηξνπνπνηείηε, πξαγκαηνπνηείηε αληίζηξνθε κεηαγιψηηηζε ή απνζπκπίιεζε (αληίζηξνθε κεραληθή) ηνπ Λνγηζκηθνχ ή λα απνζπλαξκνινγείηε ή παξάγεηε παξάγσγα έξγα βάζεη ηνπ Λνγηζκηθνχ ή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηφο ηνπ, κε ηε κνλαδηθή εμαίξεζε κε αλαθιεηνχ δηθαηψκαηνο πνπ παξέρεηαη ζε Δζάο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη δελ επηηξέπεηαη ζε αο ε αλαγσγή ηνπ Λνγηζκηθνχ ζε κνξθή αλαγλψζηκε απφ αλζξψπνπο ή ε εθρψξεζε ηνπ Λνγηζκηθνχ γηα ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα, νχηε ε παξαρψξεζε άδεηαο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην γηα ηα παξαπάλσ, εθηφο απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν παξαπάλσ πεξηνξηζκφο απαγνξεχεηαη ξεηά απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ δπαδηθνχ ή ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ηνπ Λνγηζκηθνχ ή ε απνζπκπίιεζή ηνπ, γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ αιγφξηζκνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ είλαη ηδηφθηεηνο. ια ηα δηθαηψκαηα πνπ δελ εθρσξνχληαη ξεηά ζηελ παξνχζα, δηαηεξνχληαη απφ ηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ ή θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ, φπσο ηζρχεη. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ άκεζν θαη απηφκαην ηεξκαηηζκφ ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ηεο Άδεηαο πνπ ρνξεγείηαη δηα ηεο παξνχζαο θαη κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα πνηληθή ή θαη αζηηθή δίσμε ελαληίνλ αο Απαγνξεχεηαη ζε αο ε κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ξεηά ζην Άξζξν 2.5 ηεο παξνχζαο χκβαζεο Γελ αο επηηξέπεηαη λα παξέρεηε ηνλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο ή θαη ην αξρείν θσδηθνχ αδείαο (license key file) ζε ηξίηνπο ή λα επηηξέπεηε ζε ηξίηνπο ηελ πξφζβαζε ζηνλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο ή θαη ην αξρείν θσδηθνχ αδείαο, ηα νπνία ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα ηνπ Καηφρνπ Γηθαησκάησλ θαη νθείιεηε λα αζθείηε εχινγε θξνληίδα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ηνπ θσδηθνχ ελεξγνπνίεζεο ή θαη ηνπ αξρείνπ θσδηθνχ αδείαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κπνξείηε λα κεηαβηβάδεηε ηνλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο ή θαη ην αξρείν θσδηθνχ αδείαο ζε ηξίηνπο φπσο θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 2.5 ηεο παξνχζαο χκβαζεο Απαγνξεχεηαη ε ελνηθίαζε, ππνκίζζσζε ή ν δαλεηζκφο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία δεδνκέλσλ ή ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ, παξεκπφδηζε ή αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην Υξήζηε Ο Κάηνρνο Γηθαησκάησλ έρεη ην δηθαίσκα παχζεο πξφζβαζεο ("κπινθαξίζκαηνο") ζην αξρείν θσδηθνχ ή ηεξκαηηζκνχ ηεο Άδεηαο Υξήζεο αο γηα ην Λνγηζκηθφ ζηελ πεξίπησζε πνπ Δζείο παξαβείηε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε Δζάο Δάλ Δζείο ρξεζηκνπνηείηε ηε δνθηκαζηηθή έθδνζε ηνπ Λνγηζκηθνχ, ηφηε Δζείο δελ έρεηε ην δηθαίσκα ιήςεο ηεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 4 ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη Δζείο δελ έρεηε ην δηθαίσκα κεηαβίβαζεο ηεο άδεηαο ή ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. 13

14 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η 7. Πεξηνξηζκέλε εγγύεζε θαη απνπνίεζε λνκηθήο επζύλεο 7.1. Ο Κάηνρνο Γηθαησκάησλ εγγπάηαη φηη ην Λνγηζκηθφ ζα έρεη νπζηψδε απφδνζε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη πεξηγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Δγρεηξίδην Υξήζηε κε ηελ πξνϋπόζεζε, σζηόζν, φηη ε ελ ιφγσ πεξηνξηζκέλε εγγχεζε δελ ζα ηζρχεη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: (w) ε πεξηπηψζεηο αλεπάξθεηαο ηνπ Τπνινγηζηή αο θαη ζρεηηθψλ παξαβηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο ν Κάηνρνο Γηθαησκάησλ απνπνηείηαη ξεηά νπνηαδήπνηε επζχλε βάζεη ηεο εγγχεζεο, (x) βιάβεο, ειαηηψκαηα ή αζηνρίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αθαηάιιειε ρξήζε, θαθνκεηαρείξηζε, αηχρεκα, ακέιεηα, αθαηάιιειε εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία ή ζπληήξεζε, θινπή, βαλδαιηζκφ, αλψηεξε βία, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, δηαθνπέο ή αηρκέο ειεθηξηθήο ηάζεο, θαηαζηξνθηθέο απψιεηεο, ηξνπνπνηήζεηο, κε επηηξεπηέο ηξνπνπνηήζεηο ή επηζθεπέο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην εθηφο ηνπ Καηφρνπ Γηθαησκάησλ ή ελέξγεηεο ή αηηίεο νπνηνπδήπνηε άιινπ ηξίηνπ ή δηθέο αο πέξα απφ ηνλ εχινγν έιεγρν ηνπ Καηφρνπ Γηθαησκάησλ, (y) νπνηνδήπνηε ειάηησκα πνπ δελ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ απφ Δζάο θαη (z) αζπκβαηφηεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ ζηνηρεία πιηζκηθνχ ή θαη ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηνλ Τπνινγηζηή αο Δζείο αλαγλσξίδεηε, απνδέρεζηε θαη ζπκθσλείηε φηη θαλέλα ινγηζκηθφ δελ είλαη ρσξίο αηέιεηεο θαη αο ζπκβνπιεχνπκε λα παξάγεηε εθεδξηθά αληίγξαθα ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ Τπνινγηζηή αο, ζχκθσλα κε ηελ θαηάιιειε γηα αο ζπρλφηεηα θαη αμηνπηζηία Ο Κάηνρνο Γηθαησκάησλ δελ παξέρεη νπνηαδήπνηε εγγχεζε φηη ην Λνγηζκηθφ ζα ιεηηνπξγεί ζσζηά ζε πεξηπηψζεηο παξαβηάζεσλ ησλ φξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην Xξήζε ή ζηελ παξνχζα χκβαζε Ο Κάηνρνο Γηθαησκάησλ δελ εγγπάηαη φηη ην Λνγηζκηθφ ζα ιεηηνπξγεί ζσζηά εάλ Δζείο δελ ιακβάλεηε ηαθηηθά ηηο Αλαβαζκίζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 2.6 ηεο παξνχζαο χκβαζεο Ο Κάηνρνο Γηθαησκάησλ δελ εγγπάηαη πξνζηαζία απφ ηηο απεηιέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην Υξήζηε κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ πνπ νξίδεηαη ζηα Άξζξα 3.2 ή 3.3 ηεο παξνχζαο χκβαζεο ή κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο Άδεηαο ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ "Ω ΔΥΔΗ" ΚΑΗ Ο ΚΑΣΟΥΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΓΔΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΔΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΓΖΛΩΖ ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΔΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΔΓΓΤΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ Ή ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ. ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΓΓΤΖΖ, ΠΡΟΤΠΟΘΔΖ, ΓΖΛΩΖ Ή ΟΡΟ, ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΓΤΝΑΣΟΝ ΝΑ ΔΞΑΗΡΔΘΔΗ Ή ΠΔΡΗΟΡΗΣΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΓΗΚΑΗΟ, Ο ΚΑΣΟΥΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΣΟΤ ΓΔΝ ΠΡΟΥΩΡΟΤΝ Δ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΔΓΓΤΖΖ, ΠΡΟΤΠΟΘΔΖ, ΓΖΛΩΖ Ή ΟΡΟ (ΡΖΣΟ Ή ΤΠΟΝΟΟΤΜΔΝΟ/ΗΩΠΖΡΟ, ΘΔΠΗΜΔΝΟΤ ΔΗΣΔ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΑ, ΔΗΣΔ ΜΔΩ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ, ΔΘΗΜΟΤ, ΥΡΖΖ Ή ΜΔ ΑΛΛΟ ΣΡΟΠΟ) ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΕΖΣΖΜΑ ΠΟΤ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ, ΥΩΡΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ, ΣΖ ΜΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΣΡΗΣΩΝ, ΣΖΝ ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ, ΣΖΝ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ Ή ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΟΠΟ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΣΔ ΟΛΔ ΣΗ ΣΤΥΟΝ ΑΣΟΥΗΔ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΚΗΝΓΤΝΟ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΩΝ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ, ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ, ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ. ΥΩΡΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΗΑΣΑΞΔΗ, Ο ΚΑΣΟΥΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΓΔΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΔΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΓΖΛΩΖ ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΔΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΔΓΓΤΖΖ ΟΣΗ ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΓΔΝ ΘΑ ΔΥΔΗ ΦΑΛΜΑΣΑ Ή ΓΔΝ ΘΑ ΠΑΡΟΤΗΑΕΔΗ ΓΗΑΚΟΠΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Ή ΑΛΛΔ ΑΣΟΥΗΔ Ή ΟΣΗ ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΘΑ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΝΔΣΑΗ Δ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ Ή Δ ΟΛΔ Α ΣΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ, ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΔΑΝ ΔΥΟΤΝ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΘΔΗ ΣΟΝ ΚΑΣΟΥΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ. 8. Δμαίξεζε θαη πεξηνξηζκόο λνκηθήο επζύλεο 8.1. ΣΟ ΜΔΓΗΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΓΗΚΑΗΟ, Ο ΚΑΣΟΥΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ Ή ΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΣΟΤ ΓΔΝ ΘΑ ΔΥΟΤΝ ΣΖΝ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΔΗΓΗΚΔ, ΤΜΠΣΩΜΑΣΗΚΔ, ΠΟΗΝΗΚΔ, ΔΜΜΔΔ Ή ΤΝΔΠΑΚΟΛΟΤΘΔ ΕΖΜΗΔ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ, ΥΩΡΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ, ΕΖΜΗΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΔΗΑ ΚΔΡΓΩΝ Ή ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ, ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΡΓΑΗΩΝ, ΑΠΩΛΔΗΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ, ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΖ, ΕΖΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΩΛΔΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ, ΓΗΑ ΜΖ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ Δ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΚΑΘΖΚΟΝ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΩΝ, ΚΑΘΖΚΟΝΣΩΝ ΚΑΛΖ ΠΗΣΖ Ή ΣΟΤ ΚΑΘΖΚΟΝΣΟ ΔΤΛΟΓΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ, ΓΗΑ ΣΤΥΟΝ ΑΜΔΛΔΗΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΖΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Ή ΑΛΛΖ ΕΖΜΗΑ) ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ Ή ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΟΠΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΣΡΟΠΟ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ Ή ΣΖΝ ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ, ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ Ή ΣΖΝ ΜΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Ή ΑΛΛΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ, ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΥΔΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΜΔΩ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗKOY Ή ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΜΔ ΟΠΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΟ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ, Ή ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ Ή ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ, Ή ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΠΑΡΑΒΑΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Ή ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΠΛΖΜΜΔΛΖΜΑ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΣΖ ΑΜΔΛΔΗΑ, ΠΑΡΑΠΛΑΝΖΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ, ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΡΖΣΖ ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΝΟΜΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Ή ΚΑΘΖΚΟΝΣΟ) Ή ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΠΑΡΑΒΑΖ ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΠΗΜΔΝΟΤ ΚΑΘΖΚΟΝΣΟ Ή ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΠΑΡΑΒΑΖ ΣΖ ΔΓΓΤΖΖ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ Ή ΟΠΟΗΩΝΓΖΠΟΣΔ ΔΚ ΣΩΝ ΤΝΔΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ, ΑΚΟΜΑ ΚΗ ΑΝ Ο ΚΑΣΟΥΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ Ή ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΔΥΔΗ ΔΝΖΜΔΡΩΘΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΝ ΛΟΓΩ ΕΖΜΗΩΝ. 14

15 Ά Δ Ε Ι Α Φ Ρ Ή Η Σ Ε Λ Ι Κ Ο Ό Φ Ρ Ή Σ Η Σ Η K A S P E R S K Y L AB ΤΜΦΩΝΔΗΣΔ ΟΣΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΟΤ ΓΗΑΠΗΣΩΘΔΗ ΝΟΜΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ Ή ΚΑΗ ΣΩΝ ΤΝΔΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ, Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ Ή ΚΑΗ ΣΩΝ ΤΝΔΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΘΑ ΠΔΡΗΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΚΟΣΟ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ. Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΓΔΝ ΘΑ ΤΠΔΡΒΑΗΝΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ Ή ΚΑΗ ΣΩΝ ΤΝΔΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΣΟ ΠΟΟ ΠΟΤ ΚΑΣΑΒΛΖΘΖΚΔ ΓΗΑ ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΣΟΝ ΚΑΣΟΥΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ Ή ΣΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΣΟΤ (ΟΠΩ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΗΥΤΔΗ). ΚΑΝΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ ΓΔΝ ΔΞΑΗΡΔΗ Ή ΠΔΡΗΟΡΗΕΔΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΞΗΩΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΘΑΝΑΣΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΤ. ΠΔΡΑΗΣΔΡΩ, ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΟΤ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟΠΟΗΖΖ, ΔΞΑΗΡΔΖ Ή ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΓΤΝΑΣΟΝ ΝΑ ΔΞΑΗΡΔΘΔΗ Ή ΠΔΡΗΟΡΗΣΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΓΗΚΑΗΟ, ΣΟΣΔ ΜΟΝΟ Ζ ΔΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΠΟΗΖΖ, ΔΞΑΗΡΔΖ Ή ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΓΔΝ ΘΑ ΗΥΤΔΗ ΓΗΑ ΔΑ ΚΑΗ ΘΑ ΔΞΑΚΟΛΟΤΘΔΗΣΔ ΝΑ ΓΔΜΔΤΔΣΔ ΑΠΟ ΟΛΔ ΣΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΑΠΟΠΟΗΖΔΗ, ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ. 9. Γεληθή Γεκόζηα Άδεηα GNU θαη άιιεο Άδεηεο Σξίησλ 9.1. Σν Λνγηζκηθφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νξηζκέλα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ πνπ παξέρνπλ άδεηα (ή ππν-άδεηα) ζην ρξήζε ζχκθσλα κε ηε Γεληθή Γεκφζηα Άδεηα (GPL) GNU ή άιιεο παξφκνηεο άδεηεο ινγηζκηθνχ ειεχζεξεο ρξήζεο νη νπνίεο, κεηαμχ άιισλ, παξέρνπλ δηθαίσκα ζην ρξήζηε λα αληηγξάθεη, ηξνπνπνηεί θαη αλαδηαλέκεη νξηζκέλα πξνγξάκκαηα ή ηκήκαηα απηψλ θαη λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα ("Λνγηζκηθφ Open Source"). Δάλ νη ελ ιφγσ άδεηεο απαηηνχλ φηη πξέπεη γηα νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ, ην νπνίν δηαλέκεηαη ζε θάπνην ρξήζηε ζε δπαδηθή εθηειέζηκε κνξθή, λα παξέρεηαη επίζεο ν πεγαίνο θψδηθαο ζηνλ ελ ιφγσ ρξήζηε, ηφηε ν πεγαίνο θψδηθαο ζα πξέπεη λα θαζίζηαηαη δηαζέζηκνο κέζσ αίηεζεο ζηε δηεχζπλζε ή ν πεγαίνο θψδηθαο ζα δηαηίζεηαη κε ην Λνγηζκηθφ Δάλ νπνηεζδήπνηε άδεηεο Λνγηζκηθνχ Open Source απαηηνχλ απφ ηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ ηελ παξνρή δηθαησκάησλ γηα ηε ρξήζε, αληηγξαθή ή ηξνπνπνίεζε πξνγξάκκαηνο Λνγηζκηθνχ Open Source, ηα νπνία είλαη επξχηεξα απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε, ηφηε ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα ζα ππεξηζρχνπλ ησλ δηθαησκάησλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο. 10. Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία Δζείο ζπκθσλείηε φηη ην Λνγηζκηθφ θαη ε παηξφηεηά ηνπ, ηα ζπζηήκαηα, νη ηδέεο, κέζνδνη ιεηηνπξγίαο, ηεθκεξηψζεηο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Λνγηζκηθφ, απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ή θαη πνιχηηκα εκπνξηθά κπζηηθά ηνπ Καηφρνπ Γηθαησκάησλ ή ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη φηη ν Κάηνρνο Γηθαησκάησλ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, φπσο ηζρχεη, πξνζηαηεχνληαη απφ ην αζηηθφ θαη πνηληθφ δίθαην θαη απφ ηνπο λφκνπο πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, εκπνξηθψλ κπζηηθψλ, εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη επξεζηηερληψλ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, φπσο θαη άιισλ ρσξψλ θαη δηεζλψλ ζπλζεθψλ. Ζ παξνχζα χκβαζε δελ ρνξεγεί ζε Δζάο νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα ζηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε Δκπνξηθψλ εκάησλ ή εκάησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Καηφρνπ Γηθαησκάησλ ή θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ("Δκπνξηθά ήκαηα"). Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα Δκπνξηθά ήκαηα κφλν ζην βαζκφ αλαγλψξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ εθηχπσζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ απνδεθηή πξαθηηθή πεξί εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαγλψξηζεο ηεο επσλπκίαο ηνπ θαηφρνπ ησλ Δκπνξηθψλ εκάησλ. Απηή ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε Δκπνξηθνχ ήκαηνο δελ ζαο παξέρεη νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ζηα ελ ιφγσ Δκπνξηθά ήκαηα. Ο Κάηνρνο Γηθαησκάησλ ή θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ θαηέρνπλ θαη δηαηεξνχλ φια ηα δηθαηψκαηα, ηίηινπο θαη ζπκθέξνληα ζην Λνγηζκηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνησλδήπνηε δηνξζψζεσλ ζθαικάησλ, βειηηψζεσλ, Αλαβαζκίζεσλ ή άιισλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην Λνγηζκηθφ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ ή απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, επξεζηηερληψλ, δηθαησκάησλ ζε εκπνξηθά κπζηηθά θαη δηθαησκάησλ ζε άιια ζηνηρεία πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο παξνχζαο. Ζ θαηνρή, εγθαηάζηαζε ή ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ απφ Δζάο δελ απνηειεί κεηαβίβαζε ζε Δζάο νπνηνπδήπνηε ηίηινπ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα ην Λνγηζκηθφ θαη δελ ιακβάλεηε νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ην Λνγηζκηθφ, εθηφο απφ απηά πνπ νξίδνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα χκβαζε. ια ηα αληίγξαθα ην Λνγηζκηθνχ πνπ έρνπλ παξαρζεί βάζεη ηεο παξνχζαο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηηο ίδηεο γλσζηνπνηήζεηο πεξί ηδηνθηεζίαο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπζθεπαζία θαη ζην ίδην ην Λνγηζκηθφ. Δθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα, ε παξνχζα χκβαζε δελ ζαο ρνξεγεί νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα ην Λνγηζκηθφ θαη Δζείο αλαγλσξίδεηε φηη ε Άδεηα Υξήζεο, φπσο νξίδεηαη πεξαηηέξσ ζηελ παξνχζα, ζαο παξέρεη κφλν άδεηα πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Ο Κάηνρνο Γηθαησκάησλ δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα πνπ δελ εθρσξνχληαη ξεηά ζε ζαο ζηελ παξνχζα χκβαζε Δζείο ζπκθσλείηε λα κελ ηξνπνπνηείηε ή κεηαβάιιεηε ην Λνγηζκηθφ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Απαγνξεχεηαη ζε αο ε αθαίξεζε ή ηξνπνπνίεζε νπνησλδήπνηε θνηλνπνηήζεσλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ (copyright) ή άιισλ θνηλνπνηήζεσλ ηδηνθηεζίαο ηνπ παξφληνο Λνγηζκηθνχ. 11. Γηέπνλ δίθαην, Γηαηηεζία Ζ παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη απφ θαη εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ρσξίο αλαθνξά ζε θαλφλεο θαη αξρέο πεξί λνκηθήο αληίθαζεο. Ζ παξνχζα χκβαζε δελ δηέπεηαη απφ ηε πλζήθε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηηο πκβάζεηο γηα ηε Γηεζλή Πψιεζε Πξντφλησλ, ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο εμαηξείηαη ξεηά. Οπνηαδήπνηε αληηδηθία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ εξκελεία ή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο ή απφ νπνηαδήπνηε παξαβίαζή ηεο, ζα δηαθαλνλίδεηαη απφ ην Γηθαζηήξην Γηεζλνχο Δκπνξηθήο Γηαηηεζίαο ζην Δκπνξηθφ 15

16 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζηε Μφζρα ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, εθηφο εάλ δηαθαλνληζηεί κέζσ άκεζσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Οπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ρνξεγεζεί απφ ην δηαηηεηή ζα ζεσξείηαη ηειηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη νπνηαδήπνηε απφθαζε απνδεκίσζεο απφ ηελ ελ ιφγσ δηαηηεζία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηνδήπνηε δηθαζηήξην αξκφδηαο δηθαηνδνζίαο. Καλέλα ζηνηρείν ζηελ Δλφηεηα 11 δελ ζα απαγνξεχεη ζε νπνηνλδήπνηε πκβαιιφκελν λα αλαδεηεί ή ιακβάλεη δίθαηε απνδεκίσζε απφ δηθαζηήξην αξκφδηαο δηθαηνδνζίαο, είηε πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαηηεζίαο. 12. Πεξίνδνο γηα ηελ έγεξζε αγσγώλ Κακία αγσγή, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλαιιαγέο βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο δελ δχλαηαη λα εγεξζεί απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζε δηάζηεκα πεξηζζφηεξν απφ έλα (1) έηνο κεηά ην ζπκβάλ ηεο αηηίαο ηεο αγσγήο ή ηε δηαπίζησζε ηεο αηηίαο ηεο αγσγήο, εθηφο απφ αγσγέο γηα θαηαζηξαηήγεζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ δχλαηαη λα εγεξζνχλ εληφο ηεο κέγηζηεο πεξηφδνπ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία. 13. Οιόθιεξε ε ύκβαζε. Γηαρσξηζκόο. Κακία απνπνίεζε Ζ παξνχζα χκβαζε απνηειεί νιφθιεξε ηε ζπκθσλία κεηαμχ Δζάο θαη ηνπ Καηφρνπ Γηθαησκάησλ θαη ππεξηζρχεη νπνησλδήπνηε πξνθνξηθψλ ή γξαπηψλ πξνεγνχκελσλ ζπκβάζεσλ, πξνηάζεσλ, επηθνηλσληψλ ή δηαθήκηζεο ζρεηηθά κε ην Λνγηζκηθφ ή ην ζέκα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Δζείο αλαγλσξίδεηε φηη έρεηε δηαβάζεη ηελ παξνχζα χκβαζε, ηελ έρεηε θαηαλνήζεη θαη ζπκθσλείηε ζηε δέζκεπζε απφ ηνπο φξνπο ηεο. Δάλ δηαπηζησζεί απφ δηθαζηήξην αξκφδηαο δηθαηνδνζίαο φηη νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη άθπξε ή κε ηζρχνπζα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πιήξσο ή κεξηθψο, ηφηε ε ελ ιφγσ δηάηαμε ζα εξκελεχεηαη έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη έγθπξε θαη ηζρχνπζα θαη δελ ζα ζεσξείηαη άθπξε νιφθιεξε ε χκβαζε ιφγσ απηήο ηεο δηάηαμεο θαη ην ππφινηπν ηεο χκβαζεο ζα εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη λα έρεη επίδξαζε ζην κέγηζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ή απφ ην αίζζεκα δηθαίνπ δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ηελ αξρηθή ηεο πξφζεζε. Κακία απνπνίεζε ή νπνηαδήπνηε δηάηαμε ή πξνυπφζεζε ηεο παξνχζαο δελ ζα είλαη έγθπξε εθηφο εάλ είλαη γξαπηή θαη έρεη ππνγξαθεί απφ Δζάο θαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ Καηφρνπ Γηθαησκάησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θακία απνπνίεζε ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο νπνησλδήπνηε δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο δελ ζα απνηειεί απνπνίεζε νπνηαζδήπνηε πξνεγνχκελεο, ηαπηφρξνλεο ή επαθφινπζεο παξάβαζεο. Σν δηθαίσκα ηνπ Καηφρνπ Γηθαησκάησλ γηα επηκνλή ή επηβνιή ζρεηηθά κε ηελ απζηεξή ηήξεζε νπνησλδήπνηε δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο ή νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο δελ ζα εξκελεχεηαη σο απνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο δηάηαμεο ή δηθαηψκαηνο. 14. Πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο. Καηόρνπ Γηθαησκάησλ Δάλ έρεηε νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνχζα χκβαζε ή εάλ επηζπκείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ Κάηνρν Γηθαησκάησλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ: Kaspersky Lab, ZAO, 10 build. 1, 1 st Volokolamsky Proezd Moscow, Russian Federation Σει.: Φαμ: Ηζηφηνπνο: Kaspersky Lab ZAO. Με ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. Σν Λνγηζκηθφ θαη νπνηαδήπνηε ζπλνδεπηηθά έγγξαθα έρνπλ θαηνρπξσκέλα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα (copyright) θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο λφκνπο πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο θαη απφ νπνηνπζδήπνηε λφκνπο θαη ζπλζήθεο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 16

17 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΔΗΓΟ Σν παξφλ έγγξαθν απνηειεί ηνλ Οδεγφ εγθαηάζηαζεο, ξχζκηζεο παξακέηξσλ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο Kaspersky Internet Security 2011 (εθεμήο Kaspersky Internet Security). Σν έγγξαθν απηφ έρεη ζρεδηαζηεί γηα επξχ θνηλφ. Οη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδνληαη έλαλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ζε βαζηθφ επίπεδν: πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην πεξηβάιινλ ρξήζηε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Microsoft Windows θαη κε ηελ πεξηήγεζε ζε απηφ, θαζψο επίζεο θαη λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ρξήζεο δεκνθηιψλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα Microsoft Office Outlook θαη Microsoft Internet Explorer. θνπφο ηνπ εγγξάθνπ είλαη: Να βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα εγθαηαζηήζνπλ κφλνη ηνπο ηελ εθαξκνγή ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, λα ηελ ελεξγνπνηήζνπλ θαη λα ξπζκίζνπλ ηηο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ρξήζηεο Να παξάζρεη κηα έηνηκε δηαζέζηκε πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή Να παξάζρεη ελαιιαθηηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηα κέζα ιήςεο ηερληθήο ππνζηήξημεο. Ε ΑΤΣΗΝ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ: ε απηφ ην έγγξαθν πκβάζεηο εγγξάθνπ Ε ΑΤΣ ΣΟ ΈΓΓΡΑΥΟ Απηφ ην έγγξαθν πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελφηεηεο: Πξόζζεηεο πεγέο ελεκέξσζεο Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη κηα πεξηγξαθή γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα βξείηε ζηηο πεγέο πξφζζεηεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηνπο πφξνπο ζην Γηαδίθηπν φπνπ κπνξείηε λα ζπδεηήζεηε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή, λα κνηξαζηείηε ηδέεο, λα θάλεηε ξσηήζεηο θαη λα πάξεηε απαληήζεηο. Kaspersky Internet Security 2011 Ζ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο θαη παξέρεη ζχληνκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κεκνλσκέλα ζηνηρεία θαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Δλεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θάζε ηκήκαηνο ηνπ παξερφκελνπ παθέηνπ θαζψο ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Ζ ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ, ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ν ππνινγηζηήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security. Δγθαηάζηαζε θαη θαηάξγεζε ηεο εθαξκνγήο Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη νδεγίεο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα εγθαηαζηήζεηε ηελ εθαξκνγή ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ή λα ελεκεξψζεηε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε. Δπίζεο, ζε απηήλ ηελ ελφηεηα πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία θαηάξγεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο. 17

18 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η Γηαρείξηζε ηεο άδεηαο ρξήζεο Απηή ε ελφηεηα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φζνλ αθνξά ηελ εθρψξεζε άδεηαο ρξήζεο γηα ηε εθαξκνγή. Απφ απηήλ ηελ ελφηεηα ζα ελεκεξσζείηε, επίζεο, ζρεηηθά κε ηελ απηφκαηε αλαλέσζε ηεο άδεηαο ρξήζεο, θαζψο θαη κε ην πνχ κπνξείηε λα δείηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα άδεηα ρξήζεο. Γηαζύλδεζε εθαξκνγήο Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη κηα πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο: εηθνλίδην θαη κελνχ πεξηβάιινληνο, θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο, παξάζπξν ξπζκίζεσλ θαη παξάζπξα εηδνπνηήζεσλ. Έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο θαη ηε δηαθνπή ηεο. Καηάζηαζε πξνζηαζίαο ππνινγηζηή ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα δηαβάζεηε πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ζα θαηαιαβαίλεηε εάλ ν ππνινγηζηήο ζαο είλαη πξνζσξηλά πξνζηαηεπκέλνο ή εάλ ε αζθάιεηά ηνπ απεηιείηαη, θαζψο θαη γηα ηξφπνπο εμάιεηςεο ησλ απεηιψλ πνπ πξνθχπηνπλ. ε απηήλ ηελ ελφηεηα, ζα βξείηε, επίζεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε, απελεξγνπνίεζε θαη παχζε ηεο πξνζηαζίαο φηαλ εξγάδεζηε κε ην Kaspersky Internet Security. Δπίιπζε ηππηθώλ εξγαζηώλ Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηηο βαζηθέο εξγαζίεο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα εθηειέζνπλ νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο θαηά ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. Ρπζκίζεηο γηα πξνρσξεκέλνπο ηεο εθαξκνγήο Απηή ε ελφηεηα παξέρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζηνηρείν ηεο εθαξκνγήο θαη πεξηγξάθεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο αιγφξηζκνπο ξχζκηζεο παξακέηξσλ γηα θάζε ζηνηρείν. Έιεγρνο ζπλέπεηαο ησλ ξπζκίζεσλ ηεο εθαξκνγήο Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ην πψο κπνξείηε λα ειέγμεηε εάλ ηα ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. Δπηθνηλσλία κε ηελ Τπεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ην πψο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Kaspersky Lab απφ ηνλ Λνγαξηαζκφ Kaspersky ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Τπεξεζίαο ηερληθήο ππνζηήξημεο, θαζψο θαη απφ ην ηειέθσλν. Παξάξηεκα Απηή ε ελφηεηα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο αλαθνξάο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην θείκελν εγγξάθνπ. Γισζζάξην Απηή ε ελφηεηα πεξηιακβάλεη κηα ιίζηα κε ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έγγξαθν, θαζψο θαη ηνπο νξηζκνχο ηνπο. 18

19 Π Λ Η Ρ Ο Υ Ο Ρ Ί Ε Γ Ι Α Σ Ο Ν Ο Δ Η Γ ΤΜΒΑΕΙ ΕΓΓΡΑΥΟΤ Οη ζπκβάζεηο εγγξάθνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ παξφληα νδεγφ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πίιαζαν 1. Σπκβάζεηο εγγξάθνπ ΔΕΊΓΜΑ ΚΕΙΜΈΝΟΤ Έρεηε ππφςε ζαο φηη... πληζηάηαη ε ρξήζε... ΠΕΡΙΓΡΑΥΉ ΤΜΒΆΕΨΝ ΕΓΓΡΆΥΟΤ Οη πξνεηδνπνηήζεηο επηζεκαίλνληαη κε θφθθηλν θαη πεξηθιείνληαη απφ πιαίζηα. Οη πξνεηδνπνηήζεηο πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, γηα παξάδεηγκα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγίεο ππνινγηζηή πνπ είλαη θξίζηκεο σο πξνο ηελ αζθάιεηά ηνπ. Οη ζεκεηψζεηο πεξηθιείνληαη απφ πιαίζηα. Οη ζεκεηψζεηο πεξηέρνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη πιεξνθνξίεο αλαθνξάο. Παξάδεηγκα:... Σα παξαδείγκαηα παξέρνληαη εληφο ηεο ελφηεηαο ζε θίηξηλν παξαζθήλην θαη θάησ απφ ηελ θεθαιίδα "Παξάδεηγκα". Ζ Ελεκέξσζε ζεκαίλεη... ALT+F4 Δλεξγνπνίεζε Γηα ηε δηακόξθσζε ελόο πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ: βοήθεια <δηεχζπλζε IP ηνπ ππνινγηζηή ζαο> Οη λένη φξνη επηζεκαίλνληαη κε πιάγηα γξαθή. Σα νλφκαηα ησλ πιήθηξσλ πιεθηξνινγίνπ επηζεκαίλνληαη κε έληνλε γξακκαηνζεηξά θαη θεθαιαία γξάκκαηα. Σα νλφκαηα πιήθηξσλ πνπ αθνινπζνχληαη απφ έλα ζχκβνιν "ζπλ" ππνδεηθλχνπλ ηε ρξήζε ζπλδπαζκνχ πιήθηξσλ. Σα νλφκαηα ζηνηρείσλ ηεο δηαζχλδεζεο, γηα παξάδεηγκα, ηα πεδία εηζαγσγήο, νη εληνιέο κελνχ, ηα θνπκπηά θ.ιπ., επηζεκαίλνληαη κε έληνλε γξακκαηνζεηξά. Οη νδεγίεο επηζεκαίλνληαη κε ην ζχκβνιν βέινπο. Οη εηζαγσγηθέο θξάζεηο ησλ νδεγηψλ είλαη ζε πιάγηα γξαθή. Σα θείκελα ζηε γξακκή εληνιψλ ή ηα θείκελα ησλ κελπκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε έρνπλ κηα εηδηθή γξακκαηνζεηξά. Οη κεηαβιεηέο πεξηθιείνληαη απφ γσληαθέο αγθχιεο. Αληί γηα ηηο κεηαβιεηέο, ηνπνζεηνχληαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε θαη νη γσληαθέο αγθχιεο παξαιείπνληαη. 19

20 ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΗΓΕ ΕΝΗΜΕΡΨΗ Δάλ έρεηε ηπρφλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή, ηελ αγνξά, ηελ εγθαηάζηαζε ή ηε ρξήζε ηνπ Kaspersky Internet Security, δηαηίζεληαη πνηθίιεο πεγέο ελεκέξσζεο γηα ηε δηεπθφιπλζή ζαο. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ πην θαηάιιειε πεγή ελεκέξσζεο αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ην επείγνλ ηεο εξψηεζεο. Ε ΑΤΣΗΝ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ: Πεγέο ελεκέξσζεο γηα αλεμάξηεηε έξεπλα πδεηψληαο ηηο εθαξκνγέο ηεο Kaspersky Lab ζην δηθηπαθφ θφξνπκ Δπηθνηλσλία κε ην Σκήκα Πσιήζεσλ Δπηθνηλσλία κε ηελ Οκάδα αλάπηπμεο ηεθκεξίσζεο ΠΗΓΕ ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Ζ Kaspersky Lab παξέρεη ηηο αθφινπζεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ εθαξκνγή: ζειίδα ηεο εθαξκνγήο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Kaspersky Lab, ζειίδα ηεο εθαξκνγήο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Τπεξεζίαο ηερληθήο ππνζηήξημεο (ζηελ Γλσζηαθή βάζε), ζειίδα ηεο ππεξεζίαο Τπνζηήξημεο FastTrack ζχζηεκα βνήζεηαο. ειίδα ηεο εθαξκνγήο ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Kaspersky Lab Απηή ε ζειίδα (http://www.kaspersky.com/kaspersky_internet_security) ζαο παξέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο επηινγέο ηεο. ειίδα ηεο εθαξκνγήο ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Τπεξεζίαο ηερληθήο ππνζηήξημεο (Γλσζηαθή βάζε) ε απηήλ ηε ζειίδα (http://support.kaspersky.com/kis2011) ζα βξείηε άξζξα απφ εηδηθνχο ηεο Τπεξεζίαο ηερληθήο ππνζηήξημεο. Σα άξζξα απηά πεξηέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιέο θαη απαληήζεηο ζε ζπλήζεηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. Δίλαη ηαμηλνκεκέλα αλά ζέκα. Γηα παξάδεηγκα: Γηαρείξηζε ηεο άδεηαο ρξήζεο, Ρχζκηζε παξακέηξσλ ελεκέξσζεο ή Δμάιεηςε πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο. Σα άξζξα κπνξνχλ λα ζαο δψζνπλ απαληήζεηο γηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ φρη κφλν απηήλ ηελ εθαξκνγή, αιιά θαη ηα άιια πξντφληα ηεο Kaspersky Lab. Δπίζεο, κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη εηδήζεηο απφ ηελ Τπεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο. Τπεξεζία ππνζηήξημεο FastTrack ηε ζειίδα απηήο ηεο ππεξεζίαο κπνξείηε λα βξείηε κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ζπλήζεηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηήλ ηελ ππεξεζία, ζα ρξεηαζηείηε κηα ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Γηα λα κεηαβείηε ζηε ζειίδα ηεο ππεξεζίαο, θάληε θιηθ ζηε ζχλδεζε Τπνζηήξημε ζην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο θαη, ζην παξάζπξν πνπ ζα αλνίμεη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Τπνζηήξημε FastTrack. 20

21 Π Ρ Θ Ε Σ Ε Π Η Γ Έ Ε Ν Η Μ Έ Ρ Ψ Η ύζηεκα Βνήζεηαο Σν παθέην εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη ην πιήξεο αξρείν βνήζεηαο, πνπ ππνζηεξίδεη θαη ηκεκαηηθή ιεηηνπξγία. Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο πξνζηαζίαο ππνινγηζηή (πξνβνιή θαηάζηαζεο πξνζηαζίαο, ζάξσζε δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηνπ ππνινγηζηή γηα ηνχο, εθηέιεζε άιισλ εξγαζηψλ). Σν πιήξεο αξρείν βνήζεηαο πνπ ππνζηεξίδεη θαη ηκεκαηηθή ιεηηνπξγία ζάο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο, παξαζέηνληαο θαη πεξηγξάθνληαο ηηο ξπζκίζεηο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε κεκνλσκέλν παξάζπξν. Γηα λα αλνίμεηε ην αξρείν ηεο βνήζεηαο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Βνήζεηα ζην παξάζπξν πνπ ζέιεηε ή παηήζηε ην πιήθηξν F1. ΕΠΙΚΕΥΣΕΙΣΕ ΣΗΝ KASPERSKY LAB ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Δάλ ε εξψηεζή ζαο δελ απαηηεί άκεζε απάληεζε, κπνξείηε λα ηε ζπδεηήζεηε κε ηνπο εηδηθνχο ηεο Kaspersky Lab θαη άιινπο ρξήζηεο ζην θφξνπκ καο ζηε δηεχζπλζε ην θφξνπκ απηφ, κπνξείηε λα δείηε ππάξρνπζα ζέκαηα, λα ππνβάιεηε ηα ζρφιηά ζαο, λα δεκηνπξγήζεηε λέα ζέκαηα ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κεραλή αλαδήηεζεο. ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΕ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΨΛΗΕΨΝ Δάλ έρεηε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ή αγνξά ηνπ Kaspersky Internet Security ή ηελ επέθηαζε ηεο άδεηαο ρξήζεο ζαο, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην Σκήκα πσιήζεσλ Μπνξείηε επίζεο λα ζηείιεηε ηηο εξσηήζεηο ζαο ζην Σκήκα πσιήζεσλ κέζσ κελχκαηνο ει. αιιεινγξαθίαο ζηε δηεχζπλζε ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ Δάλ έρεηε ηπρφλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε, αλ έρεηε εληνπίζεη θάπνην ιάζνο ή αλ ζέιεηε λα ππνβάιεηε ζρφιηα, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Οκάδα αλάπηπμεο ηεθκεξίσζεο. Γηα λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Οκάδα αλάπηπμεο ηεθκεξίσζεο, ζηείιηε κήλπκα ει. αιιεινγξαθίαο ζηε δηεχζπλζε Παξαθαινχκε ρξεζηκνπνηήζηε ην "ρφιηα γηα ηε Βνήζεηα ηνπ Kaspersky: Kaspersky Internet Security" σο ζέκα ηνπ κελχκαηφο ζαο. 21

22 KASPERSKY INTERNET SECURITY 2011 Ζ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο θαη παξέρεη ζχληνκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κεκνλσκέλα ζηνηρεία θαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Δλεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θάζε ηκήκαηνο ηνπ παξερφκελνπ παθέηνπ θαζψο ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Ζ ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ, ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ν ππνινγηζηήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security. Ε ΑΤΣΗΝ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ: Νέα ζηνηρεία Γηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο Κηη δηαλνκήο Δμππεξέηεζε γηα εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο Απαηηήζεηο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ΝΈΑ ΣΟΙΦΕΊΑ Σα αθφινπζα είλαη λέα ζην Kaspersky Internet Security: Νέν ζηνηρείν πξνζηαζίαο ηεο Παξαθνινχζεζεο ζπζηεκάησλ (βι. ζειίδα 121) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ ζην ζχζηεκα θαη παξέρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα άιια ζηνηρεία πξνζηαζίαο. Λφγσ ηνπ αλαθηήζηκνπ ηζηνξηθνχ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εθαξκνγψλ, ην ζηνηρείν κπνξεί λα θάλεη επαλαθνξά γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ κηαο θαθφβνπιεο εθαξκνγήο, φηαλ ηέηνηεο θαθφβνπιεο ελέξγεηεο εληνπίδνληαη απφ δηάθνξα ζηνηρεία πξνζηαζίαο. Πξνεγκέλε ιεηηνπξγία ηεο Αζθαινχο εθηέιεζεο, Αζθαιήο εθηέιεζε γηα εθαξκνγέο (βι. ζειίδα 167), είλαη κηα απνκνλσκέλε επηθάλεηα εξγαζίαο ζηελ νπνία κπνξείηε λα εθθηλείηε χπνπηεο εθαξκνγέο ρσξίο λα πξνθιεζεί θακία βιάβε ζην θχξην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Έρνπλ πξνζηεζεί λέεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο γηα βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ζην Γηαδίθηπν: Αζθαιήο πεξηήγεζε (βι. ζειίδα 114) πεξηιακβάλεη ηε ιεηηνπξγηθή κνλάδα ζάξσζεο ζπλδέζεσλ πνπ είλαη γλσζηή απφ ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηεο εθαξκνγήο θαη κπνξεί, επίζεο, λα απνθιείζεη ηελ πξφζβαζε ζε κε αζθαιείο δηθηπαθνχο ηφπνπο, ην νπνίν ζαο επηηξέπεη λα παξακέλεηε ζηελ αζθαιή δψλε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Αζθάιεηα γεσγξαθηθνχ θίιηξνπ (βι. ζειίδα 115) ζαο επηηξέπεη λα απνδέρεζηε ή λα απνξξίπηεηε ηελ πξφζβαζε ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο κε βάζε ηελ ζπκπεξίιεςή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Απηφ ζαο βνεζά, γηα παξάδεηγκα, λα απνθιείεηε ηελ πξφζβαζε ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ αλήθνπλ ζε ηνπηθνχο ηνκείο κε πςειφ θίλδπλν κφιπλζεο. Ο Έιεγρνο εθαξκνγψλ επηηξέπεη έλαλ πην απνηειεζκαηηθφ νξηζκφ ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ εθαξκνγψλ, θαζψο θαη ηε ξχζκηζε παξακέηξσλ ησλ θαλφλσλ εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα ηνπ Kaspersky Security Network κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηνπ Διέγρνπ εθαξκνγψλ ζε πνιινχο ππνινγηζηέο ρξεζηψλ. Με ηε βνήζεηα ηεο κνλάδαο Αδξαλνχο ζάξσζεο (βι. ζειίδα 186), ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα ζαξσζεί γηα ηνχο φηαλ δελ εξγάδεζηε ζε απηφλ ελψ ε ζάξσζε δηαθφπηεηαη κφιηο επηζηξέςεηε γηα λα ζπλερίζεηε ηελ εξγαζία ζαο. Απηφ επηηξέπεη λα εθηειείηε ηαθηηθά ηε ζάξσζε θαη ηαπηφρξνλα, δελ αθήλεη λα κεησζεί ε ηαρχηεηα εθηέιεζεο ηνπ ππνινγηζηή φηαλ ηνλ ρξεηάδεζηε. 22

23 K A S P E R S K Y I N T E R N E T S E C U R I T Y Ζ ιεηηνπξγία Γνληθφο έιεγρνο (βι. ζειίδα 172) έρεη επεθηαζεί: ηψξα κπνξείηε λα ειέγρεηε ηελ πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζην Γηαδίθηπν, ηελ εθθίλεζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ππνινγηζηή, λα πεξηνξίδεηε ηελ πξφζβαζε ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο κε αλεπηζχκεην πεξηερφκελν θαη ηε ιήςε αξρείσλ απφ ην Γηαδίθηπν, λα ειέγρεηε ηελ επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε ζε θνηλσληθά δίθηπα θαη κέζσ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ (ΗΜ), θαζψο θαη λα πξνβάιιεηε αλαθνξέο γηα ηηο ειεγρφκελεο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε. Γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο ξχζκηζεο παξακέηξσλ ηνπ Γνληθνχ ειέγρνπ, ην ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν πεξηιακβάλεη επίζεο κηα δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο γηα ηνλ ινγαξηαζκφ κε απηέο ηηο ξπζκίζεηο. Καηά ηε ρξήζε ηνπ Kaspersky Internet Security ζε ππνινγηζηή πνπ ιεηηνπξγεί κε Microsoft Windows Vista ή Microsoft Windows 7, έρεηε, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κηθξνεθαξκνγή Kaspersky (εθεμήο κηθξνεθαξκνγή). Ζ κηθξνεθαξκνγή Kaspersky έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε γξήγνξε πξφζβαζε ζηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο: έλδεημε θαηάζηαζεο πξνζηαζίαο, ζάξσζε αληηθεηκέλσλ γηα ηνχο, αλαθνξέο ιεηηνπξγίαο εθαξκνγήο θ.ιπ. ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Α Σν Kaspersky Internet Security παξέρεη εθηεηακέλε πξνζηαζία ζηνλ ππνινγηζηή απφ γλσζηέο απεηιέο θαη απεηιέο πνπ πξνθχπηνπλ, επηζέζεηο δηθηχνπ θαη phishing, αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία θαη άιιεο αλεπηζχκεηεο πιεξνθνξίεο. Κάζε ηχπνο απεηιήο ππφθεηηαη ζε δηαρείξηζε απφ έλα κεκνλσκέλν ζηνηρείν πξνζηαζίαο (δείηε ηελ πεξηγξαθή ζηνηρείσλ ζε απηήλ ηελ ελφηεηα). Σα ζηνηρεία κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ ή λα απελεξγνπνηεζνχλ αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν θαη λα δηακνξθσζνχλ αληίζηνηρα. Δπηπξφζζεηα ζηε ζπλερή πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη απφ ηα ζηνηρεία αζθάιεηαο, ζπληζηάηαη ε ηαθηηθή ζάξσζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο γηα ηνχο. Απηφ είλαη απαξαίηεην νχησο ψζηε λα απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα εμάπισζεο θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία δελ έρνπλ εληνπηζηεί απφ ηα ζηνηρεία αζθάιεηαο, γηα παξάδεηγκα, επεηδή ην επίπεδν αζθάιεηαο είρε ξπζκηζηεί ππεξβνιηθά ρακειά ή γηα άιινπο ιφγνπο. Γηα λα δηαηεξεζεί ελεκεξσκέλν ην Kaspersky Internet Security, πξέπεη λα ελεκεξώλεηε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηηο κνλάδεο ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή. Ζ εθαξκνγή ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ πξνεπηινγή. Ωζηφζν, κπνξείηε αλά πάζα ζηηγκή λα ελεκεξψζεηε κε απηφκαηα ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηηο κνλάδεο ινγηζκηθνχ, εάλ ρξεηαζηεί. Μπνξείηε λα ειέγμεηε ηηο κεκνλσκέλεο εθαξκνγέο πνπ εθθηλνχληαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ έιεγρν δξαζηεξηόηεηαο εθαξκνγώλ. Ο ηξφπνο πξφζβαζεο ησλ εθαξκνγψλ ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα ππφθεηηαη ζε εηδηθφ έιεγρν. Σα δεδνκέλα απηά πεξηιακβάλνπλ αξρεία, θαθέινπο θαη θιεηδηά κεηξψνπ, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηηο ξπζκίζεηο θαη ζεκαληηθά δεδνκέλα ησλ εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά, θαζψο θαη αξρεία ηνπ ρξήζηε (θάθεινο Σα έγγξαθά κνπ, cookie, πιεξνθνξίεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρξήζηε). Δάλ ε αζθάιεηα νπνηαζδήπνηε εθαξκνγήο εγείξεη ππνςίεο, ε εθαξκνγή απηή κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ. Οξηζκέλεο εηδηθέο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηεινχληαη πεξηνδηθά κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ κε ηε βνήζεηα πξνεγκέλσλ εξγαιείσλ θαη νδεγψλ (βι. ελφηεηα "Πξφζζεηα εξγαιεία γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή ζαο" ζηε ζειίδα 192), φπσο ε ξχζκηζε παξακέηξσλ ηνπ Microsoft Internet Explorer ή ε δηαγξαθή ησλ ηρλψλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ρξήζηε ζην ζχζηεκα. ηνηρεία πξνζηαζίαο Σα αθφινπζα ζηνηρεία πξνζηαζίαο παξέρνπλ πξνζηαζία ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν: Πξνζηαζία αξρείσλ απφ ηνχο Ζ Πξνζηαζία αξρείσλ απφ ηνχο απνηξέπεη ηε κφιπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Σν ζηνηρείν εθθηλείηαη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, παξακέλεη ζπλερψο ζηε κλήκε RAM ηνπ ππνινγηζηή θαη ζαξψλεη φια ηα αξρεία πνπ αλνίγνληαη, απνζεθεχεη ή εθθηλνχληαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη ζε φιεο ηηο ζπλδεδεκέλεο κνλάδεο δίζθνπ. Σν Kaspersky Internet Security αλαραηηίδεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα πξφζβαζεο ζε θάπνην αξρείν θαη ζαξψλεη απηφ ην αξρείν γηα γλσζηνχο ηνχο. Ζ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ αξρείνπ είλαη εθηθηή κφλν αλ δελ είλαη κνιπζκέλν ή αθνχ νινθιεξσζεί κε επηηπρία ε επεμεξγαζία ηνπ απφ ηελ εθαξκνγή. Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε απνιχκαλζε ελφο αξρείνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, απηφ ζα δηαγξαθεί. Έλα αληίγξαθν ηνπ αξρείνπ ζα απνζεθεπηεί σο αληίγξαθν αζθαιείαο ή ζα κεηαθηλεζεί ζε θαξαληίλα. 23

24 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η Πξνζηαζία απφ ηνχο Ζ Πξνζηαζία απφ ηνχο ζαξψλεη ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα κελχκαηα ει. αιιεινγξαθίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Σν κήλπκα ει. αιιεινγξαθίαο είλαη δηαζέζηκν ζηνλ παξαιήπηε κφλν εθφζνλ δελ πεξηέρεη επηθίλδπλα αληηθείκελα. Πξνζηαζία απφ ηνχο ζην Web Ζ Πξνζηαζία απφ ηνχο ζην Web αλαραηηίδεη θαη απνθιείεη δέζκεο ελεξγεηψλ ζε ηζηφηνπνπο, αλ απνηεινχλ απεηιή. Δπίζεο, φιε ε θπθινθνξία ηζηνχ ππφθεηηαη ζε δηεμνδηθή παξαθνινχζεζε. Δπηπξφζζεηα, ην ζηνηρείν απνθιείεη ηελ πξφζβαζε ζε θαθφβνπινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. Πξνζηαζία Πξνγξακκάησλ IM Ζ Πξνζηαζία πξνγξακκάησλ IM δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ. Σν ζηνηρείν πξνζηαηεχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο κέζσ πξσηνθφιισλ αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ (IM). Ζ Πξνζηαζία πξνγξακκάησλ IM δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ δηάθνξσλ εθαξκνγψλ αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ. Πξνιεπηηθή πξνζηαζία Ζ Πξνιεπηηθή πξνζηαζία επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ ελφο λένπ θαθφβνπινπ πξνγξάκκαηνο πξηλ απηφ μεθηλήζεη ηελ θαθφβνπιε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηνηρείνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο φισλ ησλ εθαξκνγψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Αλάινγα κε ηηο ελέξγεηεο πνπ εθηεινχληαη, ην Kaspersky Internet Security ιακβάλεη κηα απφθαζε ζρεηηθά κε ην εάλ ε εθαξκνγή είλαη δπλεηηθά επηθίλδπλε ή φρη. Έηζη, ν ππνινγηζηήο ζαο πξνζηαηεχεηαη φρη κφλν απφ ηνπο γλσζηνχο ηνχο, αιιά θαη απφ λένπο πνπ δελ έρνπλ αλαθαιπθζεί αθφκα. Καηαπνιέκεζε ειεθηξνληθνχ "ςαξέκαηνο" Απηφ ην ζηνηρείν είλαη ελζσκαησκέλν ζηελ Πξνζηαζία απφ ηνχο ζην Web, ζην Πξφγξακκα Anti-Spam θαη ζηελ Πξνζηαζία πξνγξακκάησλ IM θαη ειέγρεη δηεπζχλζεηο ηζηνχ, ψζηε λα εμαθξηβσζεί εάλ πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα δηεπζχλζεσλ ηζηνχ ειεθηξνληθνχ "ςαξέκαηνο" θαη ζηε ιίζηα χπνπησλ δηεπζχλζεσλ ηζηνχ. Έιεγρνο εθαξκνγψλ Ο Έιεγρνο εθαξκνγψλ θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηεο πνπ εθηεινχληαη ζην ζχζηεκα απφ εθαξκνγέο θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθαξκνγψλ, αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία ηηο αληηζηνηρίδεη. Γηα θάζε νκάδα εθαξκνγψλ νξίδεηαη έλα ζχλνιν θαλφλσλ. Οη θαλφλεο απηνί δηαρεηξίδνληαη ηελ πξφζβαζε ησλ εθαξκνγψλ ζε δηάθνξνπο πφξνπο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Σείρνο πξνζηαζίαο Σν Σείρνο πξνζηαζίαο δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα γηα ηελ εξγαζία ζαο ζε ηνπηθά δίθηπα θαη ην δηαδίθηπν. Σν ζηνηρείν θηιηξάξεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηθηχνπ ρξεζηκνπνηψληαο δχν ηχπνπο θαλφλσλ: θαλόλεο γηα εθαξκνγέο θαη θαλόλεο παθέηνπ. Απνθιεηζκφο επηζέζεσλ δηθηχνπ Ο Απνθιεηζκφο επηζέζεσλ δηθηχνπ θνξηψλεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζαξψλεη ηελ εηζεξρφκελε θπθινθνξία δηθηχνπ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επηζέζεηο δηθηχνπ. Ακέζσο κφιηο εληνπηζηεί κηα απφπεηξα επίζεζεο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ην Kaspersky Internet Security απνθιείεη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα δηθηχνπ ηνπ ππνινγηζηή πνπ επηηίζεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Πξφγξακκα Anti-Spam Σν Πξφγξακκα Anti-Spam ελζσκαηψλεηαη ζην πξφγξακκα-πειάηε ει. αιιεινγξαθίαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη παξαθνινπζεί φια ηα εηζεξρφκελα κελχκαηα ει. αιιεινγξαθίαο γηα αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία. ια ηα κελχκαηα πνπ πεξηέρνπλ αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία επηζεκαίλνληαη κε κηα εηδηθή θεθαιίδα. Παξέρεηαη επίζεο ε επηινγή ξχζκηζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Anti-Spam γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο (απηφκαηε θαηάξγεζε, κεηαθίλεζε ζε εηδηθφ θάθειν θ.ιπ.). Σν ζηνηρείν αλαιχεη επίζεο ηα κελχκαηα ει. αιιεινγξαθίαο γηα λα εληνπίζεη απφπεηξεο ειεθηξνληθνχ "ςαξέκαηνο". 24

25 K A S P E R S K Y I N T E R N E T S E C U R I T Y Παξαθνινχζεζε δηθηχνπ Σν ζηνηρείν έρεη ζρεδηαζηεί γηα πξνβνιή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα δηθηχνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Πξφγξακκα Anti-Banner Σν Πξφγξακκα Anti-Banner απνθιείεη ηηο δηαθεκηζηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ πιαηζίσλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηηο δηαζπλδέζεηο δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ή εκθαλίδνληαη ζην δηαδίθηπν. Γνληθφο έιεγρνο Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Γνληθνχ ειέγρνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ πξνζηαζία παηδηψλ θαη εθήβσλ απφ απεηιέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηελ πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν. Ο Γνληθφο έιεγρνο επηηξέπεη ηνλ νξηζκφ επέιηθησλ πεξηνξηζκψλ ηεο πξφζβαζεο ζε εθαξκνγέο θαη πφξνπο ηζηνχ γηα δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. Δπίζεο, επηηξέπεη ηελ πξνβνιή ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ ειεγρφκελε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρξήζηε. Τπάξρνπλ ηξεηο νκάδεο αληηθεηκέλσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο: Αξρεία, δεδνκέλα ηαπηφηεηαο, νλφκαηα ρξεζηψλ θαη θσδηθνί πξφζβαζεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηξαπεδηθέο θάξηεο θ.ιπ. Απηά ηα αξρεία πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ Πξνζηαζία αξρείσλ απφ ηνχο, ηνλ Έιεγρν εθαξκνγψλ θαη ηελ Πξνιεπηηθή πξνζηαζία. Δθαξκνγέο εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη αληηθείκελα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηά ηα αξρεία πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ Πξνζηαζία απφ ηνχο, ηελ Πξνζηαζία απφ ηνχο ζην Web, ηελ Πξνζηαζία πξνγξακκάησλ ΗΜ, ηνλ Έιεγρν εθαξκνγψλ, ηνλ Απνθιεηζκφ επηζέζεσλ δηθηχνπ, ην Πξφγξακκα Anti-Spam θαη ηελ Πξνιεπηηθή πξνζηαζία. Γξαζηεξηφηεηα ζην δηαδίθηπν: ρξήζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, πξνζηαζία ει. αιιεινγξαθίαο απφ αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία, ηνχο θ.ιπ. Απηά ηα αξρεία πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ Πξνζηαζία απφ ηνχο, ηελ Πξνζηαζία απφ ηνχο ζην Web, ηελ Πξνζηαζία πξνγξακκάησλ IM, ην Σείρνο πξνζηαζίαο, ηνλ Απνθιεηζκφ επηζέζεσλ δηθηχνπ, ην Πξφγξακκα Anti-Spam, ηελ Παξαθνινχζεζε δηθηχνπ, ην Πξφγξακκα Anti- Banner, ηνλ Γνληθφ έιεγρν θαη ην Πξφγξακκα Anti-Phishing. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ αλάινγα κε ηα αληηθείκελα πνπ πξνζηαηεχνπλ απεηθνλίδεηαη κε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ζηελ ελφηεηα Κέληξν πξνζηαζίαο ζην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο (δείηε ηελ ελφηεηα "Κχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο Kaspersky Internet Security" ζηε ζειίδα 46). ΚΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ Μπνξείηε λα αγνξάζεηε ηελ έθδνζε ηνπ Kaspersky Internet Security ζε θνπηί απφ ηνπο κεηαπσιεηέο καο ή κπνξείηε λα ην αγνξάζεηε ειεθηξνληθά απφ έλα δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ελφηεηα Ηιεθηξνληθό θαηάζηεκα ζηε δηεχζπλζε Δάλ αγνξάζεηε ηε ζπζθεπαζκέλε έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην παθέην ζα πεξηιακβάλεη: Έλαλ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ην CD εγθαηάζηαζεο πνπ πεξηέρεη ηα αξρεία πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ζε κνξθή PDF. Σελ έληππε ηεθκεξίσζε, δειαδή ηα έγγξαθα ηνπ Οδεγνχ γξήγνξεο έλαξμεο θαη ηνπ Οδεγνχ ρξήζηε (αλάινγα κε ηελ πεξηνρή). Σελ Άδεηα ρξήζεο (αλάινγα κε ηελ πεξηνρή). Σελ θάξηα ελεξγνπνίεζεο πνπ αλαγξάθεη ηνλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο (αλάινγα κε ηελ πεξηνρή). Γηαβάζηε πξνζεθηηθά νιφθιεξε ηελ Άδεηα ρξήζεο ηειηθνχ ρξήζηε (δείηε ηελ ελφηεηα "ρεηηθά κε ηελ Άδεηα ρξήζεο ηειηθνχ ρξήζηε" ζηε ζειίδα 41)! 25

26 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η Δάλ δελ ζπκθσλείηε κε ηνπο φξνπο ηεο EULA, κπνξείηε λα επηζηξέςεηε ην ζπζθεπαζκέλν πξντφλ ζηνλ κεηαπσιεηή απφ φπνπ ην αγνξάζαηε θαη λα ζαο επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηα πνπ πιεξψζαηε γηα ην πξφγξακκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηνλ δίζθν εγθαηάζηαζεο είλαη ζθξαγηζκέλνο. Δάλ αλνίμεηε ηνλ ζθξαγηζκέλν δίζθν εγθαηάζηαζεο, απνδέρεζηε φινπο ηνπο φξνπο ηεο EULA. Πξνηνχ αλνίμεηε ηε ζθξαγίδα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν ηνπ δίζθνπ εγθαηάζηαζεο, δηαβάζηε πξνζεθηηθά φιε ηε EULA. Δάλ αγνξάζεηε ην Kaspersky Internet Security απφ ην Ζιεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ζα πξαγκαηνπνηήζεηε ιήςε ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Kaspersky Lab. Ο παξψλ Οδεγφο ρξήζηε πεξηιακβάλεηαη ζην παθέην εγθαηάζηαζεο. Θα ζαο ζηαιεί έλαο θσδηθφο ελεξγνπνίεζεο κεηά απφ ηε ιήςε ηεο πιεξσκήο ζαο. ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΓΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΦΡΗΣΕ Ζ Kaspersky Lab πξνζθέξεη ζηνπο λφκηκνπο ρξήζηεο έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε αθφκα πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. Αγνξάδνληαο ηελ άδεηα, γίλεζηε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο θαη έρεηε ην δηθαίσκα λα αμηνπνηήζεηε ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: σξηαία ελεκεξσκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο θαη λέεο εθδφζεηο ηνπ πξντφληνο, παξνρή ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ξχζκηζε παξακέηξσλ θαη ρξήζε ηνπ πξντφληνο κέζσ ηειεθψλνπ ή απφ ηνλ Πξνζσπηθφ ρψξν, εηδνπνίεζε γηα λέα πξντφληα ινγηζκηθνχ ηεο Kaspersky Lab θαη γηα λένπο ηνχο πνπ εκθαλίδνληαη νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. Απηή ε ππεξεζία παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί γηα ηα λέα ηεο Kaspersky Lab ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Τπεξεζίαο ηερληθήο ππνζηήξημεο (http://support.kaspersky.com/subscribe). Γελ παξέρνληαη ζπκβνπιέο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, ινγηζκηθφ άιισλ θαηαζθεπαζηψλ θαη δηάθνξεο ηερλνινγίεο. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Γηα λα δηαζθαιίζεηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Kaspersky Internet Security, ν ππνινγηζηήο πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο. Γεληθέο απαηηήζεηο: 480 MB ειεχζεξνπ ρψξνπ ζηνλ δίζθν. CD / DVD-ROM (γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security απφ ην CD δηαλνκήο). χλδεζε ζην δηαδίθηπν (γηα ηελ ελεκέξσζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ηεο εθαξκνγήο). Microsoft Internet Explorer 6.0 ή αλψηεξε έθδνζε. Microsoft Windows Installer 2.0. Απαηηήζεηο γηα ηα Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ή αλψηεξε έθδνζε), Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2 ή αλψηεξε έθδνζε), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition (Service Pack 2 ή αλψηεξε έθδνζε): Δπεμεξγαζηήο Intel Pentium 800 MHz 32 bit (x86) / 64 bit (x64) ή ηαρχηεξνο (ή ζπκβαηφο αληίζηνηρνο), 512 MB ειεχζεξε κλήκε RAM. 26

27 K A S P E R S K Y I N T E R N E T S E C U R I T Y Απαηηήζεηο γηα ηα Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Enterprise, Microsoft Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows 7 Starter, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Ultimate: Δπεμεξγαζηήο Intel Pentium 1 GHz 32 bit (x86) / 64 bit (x64) ή ηαρχηεξνο (ή ζπκβαηφο αληίζηνηρνο), 1 GB ειεχζεξε κλήκε RAM (32 bit) / 2 GB ειεχζεξε κλήκε RAM (64 bit). Γελ κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ Αζθαιή Δθηέιεζε θαηά ηε ιεηηνπξγία κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows XP (64 bit). Ζ Αζθαιήο Δθηέιεζε είλαη πεξηνξηζκέλε θαηά ηε ιεηηνπξγία κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Microsoft Windows Vista (64 bit) θαη Microsoft Windows 7 (64 bit). Απαηηήζεηο γηα ππνινγηζηέο netbook: Δπεμεξγαζηήο Intel Atom 1,33 MHz (Z520) ή ζπκβαηφο αληίζηνηρνο. Κάξηα βίληεν Intel GMA950 κε κλήκε RAM βίληεν ή κεγαιχηεξε απφ 64 MB (ή ζπκβαηή αληίζηνηρε). Μέγεζνο νζφλεο 10,1" θαη' ειάρηζην. Microsoft Windows XP Home Edition ή αλψηεξε έθδνζε. 27

28 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη νδεγίεο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα εγθαηαζηήζεηε ηελ εθαξκνγή ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ή λα ελεκεξψζεηε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε. Δπίζεο, ζε απηήλ ηελ ελφηεηα πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία θαηάξγεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο. Ε ΑΤΣΗΝ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ: Γηαδηθαζία ηππηθήο εγθαηάζηαζεο Δλεκέξσζε ηεο πξνεγνχκελεο έθδνζεο ηνπ Kaspersky Internet Security Με ηππηθά ζελάξηα εγθαηάζηαζεο Πξψηα βήκαηα Καηάξγεζε ηεο εθαξκνγήο ΔΙΑΔΙΚΑΊΑ ΣΤΠΙΚΉ ΕΓΚΑΣΆΣΑΗ Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ζα γίλεη αιιειεπηδξαζηηθά, κε ηε ρξήζε ηνπ Οδεγνχ εγθαηάζηαζεο. Ο Οδεγφο απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά νζνλψλ (βήκαηα), ζηηο νπνίεο κπνξείηε λα πεξηεγεζείηε κε ηα θνπκπηά Πίζσ θαη Δπόκελν. Γηα λα θιείζεηε ηνλ Οδεγφ αθνχ νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία ηνπ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Σέινο. Γηα λα δηαθφςεηε ηνλ Οδεγφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θη αλ βξίζθεηαη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Άθπξν. Αλ ε εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζηαζία πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ππνινγηζηψλ, πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε φινπο κε ηνλ ίδην ηξφπν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα ζπκάζηε φηη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο, ε πεξίνδνο ηζρχνο ηεο άδεηαο ρξήζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο ελεξγνπνίεζεο. Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ην Kaspersky Internet Security ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, εθηειέζηε ην αξρείν εγθαηάζηαζεο (έλα αξρείν κε επέθηαζε *.exe) πνπ ππάξρεη ζην CD ηνπ πξντφληνο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security απφ έλα αξρείν εγθαηάζηαζεο πνπ έρεη ιεθζεί κέζσ Γηαδηθηχνπ είλαη παλνκνηφηππε κε ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο απφ ην CD. 28

29 Ε Γ Κ Α Σ Ά Σ Α Η Κ Α Ι Κ Α Σ Ά Ρ Γ Η Η Σ Η Ε Υ Α Ρ Μ Ο Γ Ή Ε ΑΤΣΗΝ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ: Βήκα 1. Δχξεζε κηαο λεφηεξεο έθδνζεο ηεο εθαξκνγήο Βήκα 2. Γηαζθάιηζε φηη ην ζχζηεκα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο Βήκα 3. Δπηινγή ηχπνπ εγθαηάζηαζεο Βήκα 4. Δπηζθφπεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο Βήκα 5. Γήισζε πιινγήο Γεδνκέλσλ ηνπ Kaspersky Security Network Βήκα 6. Αλαδήηεζε γηα κε ζπκβαηέο εθαξκνγέο Βήκα 7. Δπηινγή ηνπ θαθέινπ πξννξηζκνχ Βήκα 8. Πξνεηνηκαζία εγθαηάζηαζεο Βήκα 9. Δγθαηάζηαζε Βήκα 10. Δλεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο Βήκα 11. Δγγξαθή ρξήζηε Βήκα 12. Οινθιήξσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο Βήκα 13. Αλάιπζε ζπζηήκαηνο Βήκα 14. Οινθιήξσζε Οδεγνχ ΒΗΜΑ 1. ΕΤΡΕΗ ΜΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε, ν Οδεγφο εγθαηάζηαζεο αλαδεηά ζηνπο δηαθνκηζηέο ελεκεξψζεσλ ηεο Kaspersky Lab θάπνηα ηπρφλ λεφηεξε έθδνζε ηνπ Kaspersky Internet Security. Δάλ δελ βξεη κηα λεφηεξε έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο δηαθνκηζηέο ελεκεξψζεσλ ηεο Kaspersky Lab, ζα μεθηλήζεη ν Οδεγφο εγθαηάζηαζεο ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο. Αλ ζηνπο δηαθνκηζηέο ελεκεξψζεσλ ππάξρεη θάπνηα λεφηεξε έθδνζε ηνπ Kaspersky Internet Security, ζα εκθαληζηεί έλα κήλπκα γηα λα ηελ ιάβεηε θαη λα ηελ εγθαηαζηήζεηε ζηνλ ππνινγηζηή. πληζηάηαη λα εγθαηαζηήζεηε ηε λέα έθδνζε ηεο εθαξκνγήο, θαζψο νη λεφηεξεο εθδφζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο νη νπνίεο ζαο επηηξέπνπλ λα δηαζθαιίζεηε κηα πην αμηφπηζηε πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Δάλ αθπξψζεηε ηε ιήςε ηεο λέαο έθδνζεο, ζα μεθηλήζεη ν Οδεγφο εγθαηάζηαζεο ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο. Δάλ απνθαζίζεηε λα εγθαηαζηήζεηε ηε λεφηεξε έθδνζε, ζα γίλεη ιήςε ησλ αξρείσλ δηαλνκήο ηνπ πξντφληνο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη ζα μεθηλήζεη απηφκαηα ν Οδεγφο εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο έθδνζεο. Γηα κηα πεξαηηέξσ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο έθδνζεο, αλαηξέμηε ζηελ αληίζηνηρε ηεθκεξίσζε. ΒΗΜΑ 2. ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΟΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΙ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο ειέγρεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ηα service pack γηα λα δηαζθαιίζεη φηη πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ινγηζκηθνχ γηα ηελ εγθαηάζηαζε (βι. ελφηεηα "Απαηηήζεηο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ" ζηε ζειίδα 26). Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο επαιεζεχεη ηελ παξνπζία ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε εθαξκνγψλ. Δάλ δελ πιεξείηαη θακία απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαπάλσ, ε αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε. 29

30 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η Αλ ν ππνινγηζηήο πιεξνί φιεο ηηο απαηηήζεηο, ν Οδεγφο αλαδεηά εθαξκνγέο ηεο Kaspersky Lab, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ δηελέμεηο θαηά ηελ εθηέιεζε καδί κε ην Kaspersky Internet Security. Δάλ εληνπηζηνχλ ηέηνηεο εθαξκνγέο, ζα ζαο δεηεζεί λα ηηο θαηαξγήζεηε ρεηξνθίλεηα. Δάλ εληνπηζηεί κηα πξνγελέζηεξε έθδνζε ηνπ Kaspersky Anti-Virus ή ηνπ Kaspersky Internet Security, φια ηα δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην Kaspersky Internet Security 2011 (πιεξνθνξίεο ελεξγνπνίεζεο, ξπζκίζεηο εθαξκνγήο θ.ιπ.) ζα απνζεθεπηνχλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο λέαο εθαξκνγήο, ελψ ε εθαξκνγή πνπ εγθαηαζηάζεθε λσξίηεξα, ζα θαηαξγεζεί απηφκαηα. ΒΗΜΑ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΠΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ε απηφ ην ζηάδην, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ πην θαηάιιειν ηχπν εγθαηάζηαζεο ηνπ Kaspersky Internet Security: Τππηθή εγθαηάζηαζε. Δάλ θάλεηε απηήλ ηελ επηινγή (ην πιαίζην Σξνπνπνίεζε ξπζκίζεσλ εγθαηάζηαζεο δελ έρεη επηιεγεί), ε εθαξκνγή ζα εγθαηαζηαζεί πιήξσο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, κε ηηο ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο πνπ ζπληζηψληαη απφ ηνπο εηδηθνχο ηεο Kaspersky Lab. Πξνζαξκνζκέλε εγθαηάζηαζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε (ην πιαίζην Αιιαγή ξπζκίζεσλ εγθαηάζηαζεο είλαη επηιεγκέλν) ζα ζαο δεηεζεί λα θαζνξίζεηε ηνλ θάθειν πξννξηζκνχ φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή (βι. ελφηεηα "Βήκα 7. Δπηινγή ηνπ θαθέινπ πξννξηζκνχ" ζηε ζειίδα 31) θαη λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ πξνζηαζία ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο, αλ απαηηείηαη (βι. ελφηεηα "Βήκα 8. Πξνεηνηκαζία εγθαηάζηαζεο" ζηε ζειίδα 31). Γηα λα ζπλερίζεηε κε ηελ εγθαηάζηαζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπόκελν. ΒΗΜΑ 4. ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΦΡΗΗ ε απηφ ην ζηάδην, πξέπεη λα επηζθνπήζεηε ηελ άδεηα ρξήζεο πνπ έρεηε ζπλάςεη κε ηελ Kaspersky Lab. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηε ζπκθσλία άδεηαο ρξήζεο θαη ππνδείμηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί πκθσλώ. Ζ εγθαηάζηαζε ζα ζπλερηζηεί. Αλ δελ κπνξείηε λα απνδερηείηε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο, αθπξψζηε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Άθπξν. ΒΗΜΑ 5. ΔΗΛΨΗ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΣΟΤ KASPERSKY SECURITY NETWORK ε απηφ ην ζηάδην, ζα ζαο δεηεζεί λα ζπκκεηέρεηε ζην Kaspersky Security Network. Ζ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή πιεξνθνξηψλ ζηελ Kaspersky Lab ζρεηηθά κε λέεο απεηιέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, εθαξκνγέο πνπ εθηεινχληαη θαη ππνγεγξακκέλεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ιεθζεί, καδί κε ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ πνπ έρεη εθρσξεζεί ζην πξνζσπηθφ ζαο αληίγξαθν ηνπ Kaspersky Internet Security θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζπζηήκαηφο ζαο. Δγγπφκαζηε φηη δελ ζα ζηαινχλ πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα. Γηαβάζηε ηε Γήισζε πιινγήο Γεδνκέλσλ ηνπ Kaspersky Security Network Γηα λα δηαβάζεηε ηελ πιήξε Γήισζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Πιήξεο ζπκθσλία ηνπ KSN. Δάλ ζπκθσλείηε κε φινπο ηνπο φξνπο ηεο δήισζεο, επηιέμηε ην πιαίζην Απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο ζην Kaspersky Security Network ζην παξάζπξν ηνπ Οδεγνχ. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπόκελν φηαλ εθηειείηε ηελ πξνζαξκνζκέλε εγθαηάζηαζε (βι. ελφηεηα "Βήκα 3. Δπηινγή ηχπνπ εγθαηάζηαζεο" ζηε ζειίδα 30). Δάλ εθηειείηε ηελ ηππηθή εγθαηάζηαζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δγθαηάζηαζε. Ζ εγθαηάζηαζε ζα ζπλερηζηεί. ΒΗΜΑ 6. ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗ ΤΜΒΑΣΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ε απηφ ην βήκα, ε εθαξκνγή ειέγρεη γηα ην εάλ ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο πνπ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ην Kaspersky Internet Security. Αλ δελ βξεζνχλ ηέηνηεο εθαξκνγέο, ν Οδεγφο ζπλερίδεη απηφκαηα ζην επφκελν βήκα. 30

31 Ε Γ Κ Α Σ Ά Σ Α Η Κ Α Ι Κ Α Σ Ά Ρ Γ Η Η Σ Η Ε Υ Α Ρ Μ Ο Γ Ή Αλ εληνπηζηνχλ κε ζπκβαηέο εθαξκνγέο, εκθαλίδνληαη ζε κηα ιίζηα ζηελ νζφλε θαη ζαο δίλεηαη ε επηινγή θαηάξγεζήο ηνπο. Οη εθαξκνγέο πνπ ην Kaspersky Internet Security δελ κπνξεί λα θαηαξγήζεη απηφκαηα, ζα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ ρεηξνθίλεηα. Καηά ηελ θαηάξγεζε κε ζπκβαηψλ εθαξκνγψλ, ζα ρξεηαζηεί λα θάλεηε επαλεθθίλεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Έπεηηα, ε εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security ζα ζπλερηζηεί απηφκαηα. Γηα λα ζπλερίζεηε κε ηελ εγθαηάζηαζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπόκελν. ΒΗΜΑ 7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΥΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ Απηφ ην βήκα ηνπ Οδεγνχ εγθαηάζηαζεο είλαη δηαζέζηκν κφλν εάλ έρεη επηιεγεί ε πξνζαξκνζκέλε εγθαηάζηαζε (βι. ελφηεηα "Βήκα 3. Δπηινγή ηχπνπ εγθαηάζηαζεο" ζηε ζειίδα 30). Γηα ηελ ηππηθή εγθαηάζηαζε, απηφ ην βήκα παξαιείπεηαη θαη ε εθαξκνγή εγθαζίζηαηαη ζηνλ πξνεπηιεγκέλν θάθειν. ε απηφ ην ζηάδην, ζα ζαο δεηεζεί λα επηιέμεηε ηνλ θάθειν ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην Kaspersky Internet Security. Ζ αθφινπζε δηαδξνκή νξίδεηαη απφ πξνεπηινγή: <κνλάδα δίζθνπ>\program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011 γηα ζπζηήκαηα 32 bit, <κνλάδα δίζθνπ>\program Files (x86)\kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011 γηα ζπζηήκαηα 64 bit. Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ην Kaspersky Internet Security ζε δηαθνξεηηθφ θάθειν, θαζνξίζηε ηε δηαδξνκή πξνο ηνλ απαηηνχκελν θάθειν ζην πεδίν εηζαγσγήο ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αλαδήηεζε θαη επηιέμηε έλαλ θάθειν ζην παξάζπξν πνπ αλνίγεη. Να ζπκάζηε ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο: Ζ εθαξκνγή δελ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε κνλάδεο δίζθνπ δηθηχνπ ή ζε αθαηξνχκελεο κνλάδεο δίζθνπ, ή ζε εηθνληθέο κνλάδεο δίζθνπ (κνλάδεο δίζθνπ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηελ εληνιή SUBST). πληζηάηαη λα απνθχγεηε λα εγθαηαζηήζεηε ηελ εθαξκνγή ζε θάπνηνλ θάθειν πνπ ήδε πεξηέρεη αξρεία ή άιινπο θαθέινπο, επεηδή ζχληνκα ζα απνθιεηζηεί ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηφλ ηνλ θάθειν γηα επεμεξγαζία. Ζ δηαδξνκή πξνο ηνλ θάθειν εγθαηάζηαζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 160 ραξαθηήξεο ή λα πεξηέρεη εηδηθνχο ραξαθηήξεο /,?, :, *, ", >, < θαη. Γηα λα δείηε αλ ππάξρεη αξθεηφο ειεχζεξνο ρψξνο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Σόκνο. ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη, κπνξείηε λα δείηε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ειεχζεξν ρψξν ζην δίζθν. Γηα λα θιείζεηε ην παξάζπξν, θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. Γηα λα ζπλερίζεηε κε ηελ εγθαηάζηαζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπόκελν ζην παξάζπξν ηνπ Οδεγνχ. ΒΗΜΑ 8. ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Απηφ ην βήκα ηνπ Οδεγνχ εγθαηάζηαζεο είλαη δηαζέζηκν κφλν εάλ έρεη επηιεγεί ε πξνζαξκνζκέλε εγθαηάζηαζε (βι. ελφηεηα "Βήκα 3. Δπηινγή ηχπνπ εγθαηάζηαζεο" ζηε ζειίδα 30). ηελ πεξίπησζε κηαο ηππηθήο εγθαηάζηαζεο, απηφ ην βήκα παξαιείπεηαη. Δπεηδή ν ππνινγηζηήο ζαο κπνξεί λα έρεη κνιπλζεί κε θαθφβνπια πξνγξάκκαηα ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security, ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη. Απφ πξνεπηινγή, ε πξνζηαζία ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο είλαη ελεξγνπνηεκέλε ην πιαίζην Πξνζηαζία ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο είλαη επηιεγκέλν ζην παξάζπξν ηνπ Οδεγνχ. πληζηάηαη λα απνεπηιέμεηε απηφ ην πιαίζην εάλ δελ είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο (γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο απνκαθξπζκέλεο εγθαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Απνκαθξπζκέλε επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ Windows). Ζ ελεξγνπνηεκέλε πξνζηαζία κπνξεί λα είλαη ε αηηία. 31

32 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα δηαθφςεηε ηελ εγθαηάζηαζε, λα ηελ επαλεθθηλήζεηε, λα επηιέμεηε ην πιαίζην Αιιαγή ξπζκίζεσλ εγθαηάζηαζεο ζην βήκα Δπηινγή ηχπνπ εγθαηάζηαζεο (βι. ελφηεηα "Βήκα 3. Δπηινγή ηχπνπ εγθαηάζηαζεο" ζηε ζειίδα 30) θαη κφιηο θηάζεηε ζην βήκα Πξνεηνηκαζία εγθαηάζηαζεο, λα απνεπηιέμεηε ην πιαίζην Πξνζηαζία ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο. Γηα λα ζπλερίζεηε κε ηελ εγθαηάζηαζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δγθαηάζηαζε. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ζε ππνινγηζηή πνπ εθηειείηαη ζηα Microsoft Windows XP, νη ελεξγέο ζπλδέζεηο δηθηχνπ ηεξκαηίδνληαη. Μεηά απφ κηα παχζε, γίλεηαη επαλαθνξά ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ πνπ ηεξκαηίζηεθαλ. ΒΗΜΑ 9. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Ζ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα δηαξθέζεη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Πεξηκέλεηε λα νινθιεξσζεί. Μφιηο νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε, ν Οδεγφο ζα πξνρσξήζεη απηφκαηα ζην επφκελν βήκα. Δάλ παξνπζηαζηεί ζθάικα εγθαηάζηαζεο πνπ νθείιεηαη ζε θαθφβνπια πξνγξάκκαηα ηα νπνία απνηξέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε εθαξκνγψλ πξνζηαζίαο απφ ηνχο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ν Οδεγφο εγθαηάζηαζεο ζα ζαο δεηήζεη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ιήςε ελφο εηδηθνχ εξγαιείνπ γηα εμνπδεηέξσζε ηεο κφιπλζεο, πνπ νλνκάδεηαη βνεζεηηθό πξόγξακκα Kaspersky Virus Removal Tool. Δάλ ζπκθσλήζεηε λα εγθαηαζηήζεηε ην βνεζεηηθφ εξγαιείν, ν Οδεγφο εγθαηάζηαζεο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ιήςε ηνπ απφ ηνπο δηαθνκηζηέο ηεο Kaspersky Lab θαη θαηφπηλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ βνεζεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα μεθηλήζεη απηφκαηα. Δάλ ν Οδεγφο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ιήςε ηνπ βνεζεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζα ζαο δεηεζεί λα πξαγκαηνπνηήζεηε ιήςε θάλνληαο θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν πνπ παξέρεηαη. Μφιηο νινθιεξψζεηε ηελ εξγαζία κε ην βνεζεηηθφ πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα ην δηαγξάςεηε θαη λα επαλεθθηλήζεηε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security. ΒΗΜΑ 10. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ζ Ελεξγνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο κηαο άδεηαο πνπ ζαο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα πιήξσο ιεηηνπξγηθή έθδνζε ηεο εθαξκνγήο έσο φηνπ ιήμεη ε άδεηα. Θα ρξεηαζηείηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ εθαξκνγή. Γηαηίζεληαη νη αθφινπζεο επηινγέο ελεξγνπνίεζεο ηνπ Kaspersky Internet Security: Δλεξγνπνίεζε εκπνξηθήο έθδνζεο. Δπηιέμηε απηή ηε δπλαηφηεηα θαη πιεθηξνινγήζηε ηνλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο (βι. ελφηεηα "ρεηηθά κε ηνλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο" ζηε ζειίδα 42) εάλ έρεηε αγνξάζεη κηα εκπνξηθή έθδνζε ηεο εθαξκνγήο. Δάλ θαζνξίζεηε έλαλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο γηα ην Kaspersky Anti-Virus ζην πεδίν εηζαγσγήο, ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζην Kaspersky Anti-Virus μεθηλά κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο. Δλεξγνπνίεζε δνθηκαζηηθήο έθδνζεο. Υξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηελ επηινγή ελεξγνπνίεζεο εάλ ζέιεηε λα εγθαηαζηήζεηε ηε δνθηκαζηηθή έθδνζε ηεο εθαξκνγήο πξηλ απνθαζίζεηε λα αγνξάζεηε ηελ εκπνξηθή έθδνζε. Θα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ πιήξσο ιεηηνπξγηθή έθδνζε ηεο εθαξκνγήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πεξηνξίδεηαη απφ ηελ άδεηα ηεο δνθηκαζηηθήο έθδνζεο ηεο εθαξκνγήο. ηαλ ιήμεη ε άδεηα, δελ ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί γηα δεχηεξε θνξά. Δλεξγνπνίεζε αξγόηεξα. Δάλ επηιέμεηε απηήλ ηελ επηινγή, ην ζηάδην ελεξγνπνίεζεο ηνπ Kaspersky Internet Security ζα παξαιεηθζεί. Ζ εθαξκνγή ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππνινγηζηή ζαο κε δηαζέζηκεο φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, εθηφο απφ ηηο ελεκεξψζεηο. Θα κπνξέζεηε λα ελεκεξψζεηε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πξνζηαζίαο απφ ηνχο θαη ηηο κνλάδεο ηνπ Kaspersky Internet Security κφλν κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε. Ζ επηινγή Δλεξγνπνίεζε 32

33 Ε Γ Κ Α Σ Ά Σ Α Η Κ Α Ι Κ Α Σ Ά Ρ Γ Η Η Σ Η Ε Υ Α Ρ Μ Ο Γ Ή αξγόηεξα είλαη δηαζέζηκε κφλν θαηά ηελ πξψηε έλαξμε ηνπ Οδεγνχ ελεξγνπνίεζεο, ακέζσο κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο. ΒΗΜΑ 11. ΕΓΓΡΑΥΗ ΦΡΗΣΗ Απηφ ην βήκα είλαη δηαζέζηκν κφλν θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εκπνξηθήο έθδνζεο ηεο εθαξκνγήο. Καηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δνθηκαζηηθήο έθδνζεο, απηφ ην βήκα παξαιείπεηαη. Πξέπεη λα εγγξαθείηε ψζηε λα κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηελ Τπεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο Kaspersky Lab ζην κέιινλ. Δάλ επηζπκείηε λα εγγξαθείηε, εηζαγάγεηε ηα ζηνηρεία εγγξαθήο ζαο ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπόκελν. ΒΗΜΑ 12. ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ Ο Οδεγφο ζάο ελεκεξψλεη φηη ην Kaspersky Internet Security έρεη ελεξγνπνηεζεί επηηπρψο. Δπηπιένλ, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ άδεηα: ηχπνο άδεηαο (εκπνξηθή ή δνθηκαζηηθή), εκεξνκελία ιήμεο θαη αξηζκφο θεληξηθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ άδεηα. Δάλ έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηε ζπλδξνκή, εκθαλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζπλδξνκήο (βι. ελφηεηα "Καηαζηάζεηο ζπλδξνκήο" ζηε ζειίδα 215) αληί γηα ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπόκελν γηα λα πξνρσξήζεηε ζηνλ Οδεγφ. ΒΗΜΑ 13. ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ε απηφ ην ζηάδην, ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ησλ Microsoft Windows. Απηέο νη εθαξκνγέο πξνζηίζεληαη ζηε ιίζηα αμηφπηζησλ εθαξκνγψλ, γηα ηηο νπνίεο δελ εθαξκφδνληαη πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηηο ελέξγεηεο πνπ εθηεινχλ ζην ζχζηεκα. Μφιηο νινθιεξσζεί ε αλάιπζε, ν Οδεγφο ζα ζπλερίζεη απηφκαηα ζην επφκελν βήκα. ΒΗΜΑ 14. ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΟΔΗΓΟΤ Σν ηειεπηαίν παξάζπξν ηνπ Οδεγνχ ζάο ελεκεξψλεη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο. Γηα λα εθηειεζηεί ην Kaspersky Internet Security, βεβαησζείηε φηη είλαη επηιεγκέλν ην πιαίζην Έλαξμε ηνπ Kaspersky Internet Security θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί Σέινο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα επαλεθθηλήζεηε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Δάλ είλαη επηιεγκέλν ην πιαίζην Έλαξμε ηνπ Kaspersky Internet Security, ε εθαξκνγή ζα εθηειεζηεί απηφκαηα κεηά απφ ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Δάλ είραηε απνεπηιέμεη ην πιαίζην πξηλ απφ ην θιείζηκν ηνπ Οδεγνχ, ζα ρξεηαζηεί λα εθηειέζεηε ηελ εθαξκνγή κε απηφκαηα (βι. ελφηεηα "Υεηξνθίλεηε έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο" ζηε ζειίδα 52). ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΣΗ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΕΚΔΟΗ ΣΟΤ KASPERSKY INTERNET SECURITY Δάλ ε εθαξκνγή Kaspersky Internet Security 2010 είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ηελ εθαξκνγή ζηελ έθδνζε Kaspersky Internet Security Δάλ δηαζέηεηε κηα ελεξγή άδεηα γηα ην Kaspersky Internet Security 2010, δελ ζα ρξεηαζηεί λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ εθαξκνγή: ν Οδεγφο εγθαηάζηαζεο ζα ιάβεη 33

34 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η απηφκαηα ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ άδεηα ηνπ Kaspersky Internet Security 2010, θαη ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ζα γίλεη αιιειεπηδξαζηηθά, κε ηε ρξήζε ηνπ Οδεγνχ εγθαηάζηαζεο. Ο Οδεγφο απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά νζνλψλ (βήκαηα), ζηηο νπνίεο κπνξείηε λα πεξηεγεζείηε κε ηα θνπκπηά Πίζσ θαη Δπόκελν. Γηα λα θιείζεηε ηνλ Οδεγφ αθνχ νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία ηνπ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Σέινο. Γηα λα δηαθφςεηε ηνλ Οδεγφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θη αλ βξίζθεηαη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Άθπξν. Αλ ε εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζηαζία πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ππνινγηζηψλ, πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε φινπο κε ηνλ ίδην ηξφπν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα ζπκάζηε φηη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο, ε πεξίνδνο ηζρχνο ηεο άδεηαο ρξήζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο ελεξγνπνίεζεο. Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ην Kaspersky Internet Security ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, εθηειέζηε ην αξρείν εγθαηάζηαζεο (έλα αξρείν κε επέθηαζε *.exe) πνπ ππάξρεη ζην CD ηνπ πξντφληνο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security απφ έλα αξρείν εγθαηάζηαζεο πνπ έρεη ιεθζεί κέζσ Γηαδηθηχνπ είλαη παλνκνηφηππε κε ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο απφ ην CD. Ε ΑΤΣΗΝ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ: Βήκα 1. Δχξεζε κηαο λεφηεξεο έθδνζεο ηεο εθαξκνγήο Βήκα 2. Γηαζθάιηζε φηη ην ζχζηεκα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο Βήκα 3. Δπηινγή ηχπνπ εγθαηάζηαζεο Βήκα 4. Δπηζθφπεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο Βήκα 5. Γήισζε πιινγήο Γεδνκέλσλ ηνπ Kaspersky Security Network Βήκα 6. Αλαδήηεζε γηα κε ζπκβαηέο εθαξκνγέο Βήκα 7. Δπηινγή ηνπ θαθέινπ πξννξηζκνχ Βήκα 8. Πξνεηνηκαζία εγθαηάζηαζεο Βήκα 9. Δγθαηάζηαζε Βήκα 10. Οινθιήξσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο Βήκα 11. Αλάιπζε ζπζηήκαηνο Βήκα 12. Οινθιήξσζε Οδεγνχ ΒΗΜΑ 1. ΕΤΡΕΗ ΜΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε, ν Οδεγφο εγθαηάζηαζεο αλαδεηά ζηνπο δηαθνκηζηέο ελεκεξψζεσλ ηεο Kaspersky Lab θάπνηα ηπρφλ λεφηεξε έθδνζε ηνπ Kaspersky Internet Security. Δάλ δελ βξεη κηα λεφηεξε έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο δηαθνκηζηέο ελεκεξψζεσλ ηεο Kaspersky Lab, ζα μεθηλήζεη ν Οδεγφο εγθαηάζηαζεο ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο. Αλ ζηνπο δηαθνκηζηέο ελεκεξψζεσλ ππάξρεη θάπνηα λεφηεξε έθδνζε ηνπ Kaspersky Internet Security, ζα εκθαληζηεί έλα κήλπκα γηα λα ηελ ιάβεηε θαη λα ηελ εγθαηαζηήζεηε ζηνλ ππνινγηζηή. πληζηάηαη λα εγθαηαζηήζεηε ηε λέα έθδνζε ηεο εθαξκνγήο, θαζψο νη λεφηεξεο εθδφζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο νη νπνίεο ζαο επηηξέπνπλ λα 34

35 Ε Γ Κ Α Σ Ά Σ Α Η Κ Α Ι Κ Α Σ Ά Ρ Γ Η Η Σ Η Ε Υ Α Ρ Μ Ο Γ Ή δηαζθαιίζεηε κηα πην αμηφπηζηε πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Δάλ αθπξψζεηε ηε ιήςε ηεο λέαο έθδνζεο, ζα μεθηλήζεη ν Οδεγφο εγθαηάζηαζεο ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο. Δάλ απνθαζίζεηε λα εγθαηαζηήζεηε ηε λεφηεξε έθδνζε, ζα γίλεη ιήςε ησλ αξρείσλ δηαλνκήο ηνπ πξντφληνο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη ζα μεθηλήζεη απηφκαηα ν Οδεγφο εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο έθδνζεο. Γηα κηα πεξαηηέξσ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο έθδνζεο, αλαηξέμηε ζηελ αληίζηνηρε ηεθκεξίσζε. ΒΗΜΑ 2. ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΟΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΙ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο ειέγρεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ηα service pack γηα λα δηαζθαιίζεη φηη πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ινγηζκηθνχ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο (βι. ελφηεηα "Απαηηήζεηο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ" ζηε ζειίδα 26). Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο επαιεζεχεη ηελ παξνπζία ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε εθαξκνγψλ. Δάλ δελ πιεξείηαη θακία απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαπάλσ, ε αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε. Αλ ν ππνινγηζηήο πιεξνί φιεο ηηο απαηηήζεηο, ν Οδεγφο αλαδεηά εθαξκνγέο ηεο Kaspersky Lab, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ δηελέμεηο θαηά ηελ εθηέιεζε καδί κε ην Kaspersky Internet Security. Δάλ εληνπηζηνχλ ηέηνηεο εθαξκνγέο, ζα ζαο δεηεζεί λα ηηο θαηαξγήζεηε ρεηξνθίλεηα. Δάλ εληνπηζηεί κηα πξνγελέζηεξε έθδνζε ηνπ Kaspersky Anti-Virus ή ηνπ Kaspersky Internet Security, φια ηα δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην Kaspersky Internet Security 2011 (πιεξνθνξίεο ελεξγνπνίεζεο, ξπζκίζεηο εθαξκνγήο θ.ιπ.) ζα απνζεθεπηνχλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο λέαο εθαξκνγήο, ελψ ε εθαξκνγή πνπ εγθαηαζηάζεθε λσξίηεξα, ζα θαηαξγεζεί απηφκαηα. ΒΗΜΑ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΠΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ε απηφ ην ζηάδην, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ πην θαηάιιειν ηχπν εγθαηάζηαζεο ηνπ Kaspersky Internet Security: Τππηθή εγθαηάζηαζε. Δάλ θάλεηε απηήλ ηελ επηινγή (ην πιαίζην Σξνπνπνίεζε ξπζκίζεσλ εγθαηάζηαζεο δελ έρεη επηιεγεί), ε εθαξκνγή ζα εγθαηαζηαζεί πιήξσο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, κε ηηο ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο πνπ ζπληζηψληαη απφ ηνπο εηδηθνχο ηεο Kaspersky Lab. Πξνζαξκνζκέλε εγθαηάζηαζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε (ην πιαίζην Αιιαγή ξπζκίζεσλ εγθαηάζηαζεο είλαη επηιεγκέλν) ζα ζαο δεηεζεί λα θαζνξίζεηε ηνλ θάθειν πξννξηζκνχ φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή (βι. ελφηεηα "Βήκα 7. Δπηινγή ηνπ θαθέινπ πξννξηζκνχ" ζηε ζειίδα 31) θαη λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ πξνζηαζία ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο, αλ απαηηείηαη (βι. ελφηεηα "Βήκα 8. Πξνεηνηκαζία εγθαηάζηαζεο" ζηε ζειίδα 31). Γηα λα ζπλερίζεηε κε ηελ εγθαηάζηαζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπόκελν. ΒΗΜΑ 4. ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΦΡΗΗ ε απηφ ην ζηάδην, πξέπεη λα επηζθνπήζεηε ηελ άδεηα ρξήζεο πνπ έρεηε ζπλάςεη κε ηελ Kaspersky Lab. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηε ζπκθσλία άδεηαο ρξήζεο θαη ππνδείμηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί πκθσλώ. Ζ εγθαηάζηαζε ζα ζπλερηζηεί. Αλ δελ κπνξείηε λα απνδερηείηε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο, αθπξψζηε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Άθπξν. ΒΗΜΑ 5. ΔΗΛΨΗ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΣΟΤ KASPERSKY SECURITY NETWORK ε απηφ ην ζηάδην, ζα ζαο δεηεζεί λα ζπκκεηέρεηε ζην Kaspersky Security Network. Ζ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή πιεξνθνξηψλ ζηελ Kaspersky Lab ζρεηηθά κε λέεο απεηιέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ 35

36 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η ππνινγηζηή ζαο, εθαξκνγέο πνπ εθηεινχληαη θαη ππνγεγξακκέλεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ιεθζεί, καδί κε ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ πνπ έρεη εθρσξεζεί ζην πξνζσπηθφ ζαο αληίγξαθν ηνπ Kaspersky Internet Security θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζπζηήκαηφο ζαο. Δγγπφκαζηε φηη δελ ζα ζηαινχλ πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα. Γηαβάζηε ηε Γήισζε πιινγήο Γεδνκέλσλ ηνπ Kaspersky Security Network Γηα λα δηαβάζεηε ηελ πιήξε Γήισζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Πιήξεο ζπκθσλία ηνπ KSN. Δάλ ζπκθσλείηε κε φινπο ηνπο φξνπο ηεο δήισζεο, επηιέμηε ην πιαίζην Απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο ζην Kaspersky Security Network ζην παξάζπξν ηνπ Οδεγνχ. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπόκελν φηαλ εθηειείηε ηελ πξνζαξκνζκέλε εγθαηάζηαζε (βι. ελφηεηα "Βήκα 3. Δπηινγή ηχπνπ εγθαηάζηαζεο" ζηε ζειίδα 30). Δάλ εθηειείηε ηελ ηππηθή εγθαηάζηαζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δγθαηάζηαζε. Ζ εγθαηάζηαζε ζα ζπλερηζηεί. ΒΗΜΑ 6. ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗ ΤΜΒΑΣΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ε απηφ ην βήκα, ε εθαξκνγή ειέγρεη γηα ην εάλ ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο πνπ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ην Kaspersky Internet Security. Αλ δελ βξεζνχλ ηέηνηεο εθαξκνγέο, ν Οδεγφο ζπλερίδεη απηφκαηα ζην επφκελν βήκα. Αλ εληνπηζηνχλ κε ζπκβαηέο εθαξκνγέο, εκθαλίδνληαη ζε κηα ιίζηα ζηελ νζφλε θαη ζαο δίλεηαη ε επηινγή θαηάξγεζήο ηνπο. Οη εθαξκνγέο πνπ ην Kaspersky Internet Security δελ κπνξεί λα θαηαξγήζεη απηφκαηα, ζα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ ρεηξνθίλεηα. Καηά ηελ θαηάξγεζε κε ζπκβαηψλ εθαξκνγψλ, ζα ρξεηαζηεί λα θάλεηε επαλεθθίλεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Έπεηηα, ε εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security ζα ζπλερηζηεί απηφκαηα. Γηα λα ζπλερίζεηε κε ηελ εγθαηάζηαζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπόκελν. ΒΗΜΑ 7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΥΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ Απηφ ην βήκα ηνπ Οδεγνχ εγθαηάζηαζεο είλαη δηαζέζηκν κφλν εάλ έρεη επηιεγεί ε πξνζαξκνζκέλε εγθαηάζηαζε (βι. ελφηεηα "Βήκα 3. Δπηινγή ηχπνπ εγθαηάζηαζεο" ζηε ζειίδα 30). Γηα ηελ ηππηθή εγθαηάζηαζε, απηφ ην βήκα παξαιείπεηαη θαη ε εθαξκνγή εγθαζίζηαηαη ζηνλ πξνεπηιεγκέλν θάθειν. ε απηφ ην ζηάδην, ζα ζαο δεηεζεί λα επηιέμεηε ηνλ θάθειν ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην Kaspersky Internet Security. Ζ αθφινπζε δηαδξνκή νξίδεηαη απφ πξνεπηινγή: <κνλάδα δίζθνπ>\program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011 γηα ζπζηήκαηα 32 bit, <κνλάδα δίζθνπ>\program Files (x86)\kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011 γηα ζπζηήκαηα 64 bit. Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ην Kaspersky Internet Security ζε δηαθνξεηηθφ θάθειν, θαζνξίζηε ηε δηαδξνκή πξνο ηνλ απαηηνχκελν θάθειν ζην πεδίν εηζαγσγήο ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αλαδήηεζε θαη επηιέμηε έλαλ θάθειν ζην παξάζπξν πνπ αλνίγεη. Να ζπκάζηε ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο: Ζ εθαξκνγή δελ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε κνλάδεο δίζθνπ δηθηχνπ ή ζε αθαηξνχκελεο κνλάδεο δίζθνπ, ή ζε εηθνληθέο κνλάδεο δίζθνπ (κνλάδεο δίζθνπ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηελ εληνιή SUBST). πληζηάηαη λα απνθχγεηε λα εγθαηαζηήζεηε ηελ εθαξκνγή ζε θάπνηνλ θάθειν πνπ ήδε πεξηέρεη αξρεία ή άιινπο θαθέινπο, επεηδή ζχληνκα ζα απνθιεηζηεί ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηφλ ηνλ θάθειν γηα επεμεξγαζία. Ζ δηαδξνκή πξνο ηνλ θάθειν εγθαηάζηαζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 160 ραξαθηήξεο ή λα πεξηέρεη εηδηθνχο ραξαθηήξεο /,?, :, *, ", >, < θαη. Γηα λα δείηε αλ ππάξρεη αξθεηφο ειεχζεξνο ρψξνο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Σόκνο. ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη, κπνξείηε λα δείηε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ειεχζεξν ρψξν ζην δίζθν. Γηα λα θιείζεηε ην παξάζπξν, θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. 36

37 Ε Γ Κ Α Σ Ά Σ Α Η Κ Α Ι Κ Α Σ Ά Ρ Γ Η Η Σ Η Ε Υ Α Ρ Μ Ο Γ Ή Γηα λα ζπλερίζεηε κε ηελ εγθαηάζηαζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπόκελν ζην παξάζπξν ηνπ Οδεγνχ. ΒΗΜΑ 8. ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Απηφ ην βήκα ηνπ Οδεγνχ εγθαηάζηαζεο είλαη δηαζέζηκν κφλν εάλ έρεη επηιεγεί ε πξνζαξκνζκέλε εγθαηάζηαζε (βι. ελφηεηα "Βήκα 3. Δπηινγή ηχπνπ εγθαηάζηαζεο" ζηε ζειίδα 30). ηελ πεξίπησζε κηαο ηππηθήο εγθαηάζηαζεο, απηφ ην βήκα παξαιείπεηαη. Δπεηδή ν ππνινγηζηήο ζαο κπνξεί λα έρεη κνιπλζεί κε θαθφβνπια πξνγξάκκαηα ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security, ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη. Απφ πξνεπηινγή, ε πξνζηαζία ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο είλαη ελεξγνπνηεκέλε ην πιαίζην Πξνζηαζία ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο είλαη επηιεγκέλν ζην παξάζπξν ηνπ Οδεγνχ. πληζηάηαη λα απνεπηιέμεηε απηφ ην πιαίζην εάλ δελ είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο (γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο απνκαθξπζκέλεο εγθαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Απνκαθξπζκέλε επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ Windows). Ζ ελεξγνπνηεκέλε πξνζηαζία κπνξεί λα είλαη ε αηηία. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα δηαθφςεηε ηελ εγθαηάζηαζε, λα ηελ επαλεθθηλήζεηε, λα επηιέμεηε ην πιαίζην Αιιαγή ξπζκίζεσλ εγθαηάζηαζεο ζην βήκα Δπηινγή ηχπνπ εγθαηάζηαζεο (βι. ελφηεηα "Βήκα 3. Δπηινγή ηχπνπ εγθαηάζηαζεο" ζηε ζειίδα 30) θαη κφιηο θηάζεηε ζην βήκα Πξνεηνηκαζία εγθαηάζηαζεο, λα απνεπηιέμεηε ην πιαίζην Πξνζηαζία ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο. Γηα λα ζπλερίζεηε κε ηελ εγθαηάζηαζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δγθαηάζηαζε. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ζε ππνινγηζηή πνπ εθηειείηαη ζηα Microsoft Windows XP, νη ελεξγέο ζπλδέζεηο δηθηχνπ ηεξκαηίδνληαη. Μεηά απφ κηα παχζε, γίλεηαη επαλαθνξά ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ πνπ ηεξκαηίζηεθαλ. ΒΗΜΑ 9. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Ζ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα δηαξθέζεη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Πεξηκέλεηε λα νινθιεξσζεί. Μφιηο νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε, ν Οδεγφο ζα πξνρσξήζεη απηφκαηα ζην επφκελν βήκα. Δάλ παξνπζηαζηεί ζθάικα εγθαηάζηαζεο πνπ νθείιεηαη ζε θαθφβνπια πξνγξάκκαηα ηα νπνία απνηξέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε εθαξκνγψλ πξνζηαζίαο απφ ηνχο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ν Οδεγφο εγθαηάζηαζεο ζα ζαο δεηήζεη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ιήςε ελφο εηδηθνχ εξγαιείνπ γηα εμνπδεηέξσζε ηεο κφιπλζεο, πνπ νλνκάδεηαη βνεζεηηθό πξόγξακκα Kaspersky Virus Removal Tool. Δάλ ζπκθσλήζεηε λα εγθαηαζηήζεηε ην βνεζεηηθφ εξγαιείν, ν Οδεγφο εγθαηάζηαζεο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ιήςε ηνπ απφ ηνπο δηαθνκηζηέο ηεο Kaspersky Lab θαη θαηφπηλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ βνεζεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα μεθηλήζεη απηφκαηα. Δάλ ν Οδεγφο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ιήςε ηνπ βνεζεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζα ζαο δεηεζεί λα πξαγκαηνπνηήζεηε ιήςε θάλνληαο θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν πνπ παξέρεηαη. Μφιηο νινθιεξψζεηε ηελ εξγαζία κε ην βνεζεηηθφ πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα ην δηαγξάςεηε θαη λα επαλεθθηλήζεηε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security. ΒΗΜΑ 10. ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ Ο Οδεγφο ζάο ελεκεξψλεη φηη ην Kaspersky Internet Security έρεη ελεξγνπνηεζεί επηηπρψο. Δπηπιένλ, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ άδεηα: ηχπνο άδεηαο (εκπνξηθή ή δνθηκαζηηθή), εκεξνκελία ιήμεο θαη αξηζκφο θεληξηθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ άδεηα. Δάλ έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηε ζπλδξνκή, εκθαλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζπλδξνκήο (βι. ελφηεηα "Καηαζηάζεηο ζπλδξνκήο" ζηε ζειίδα 215) αληί γηα ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο. 37

38 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπόκελν γηα λα πξνρσξήζεηε ζηνλ Οδεγφ. ΒΗΜΑ 11. ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ε απηφ ην ζηάδην, ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ησλ Microsoft Windows. Απηέο νη εθαξκνγέο πξνζηίζεληαη ζηε ιίζηα αμηφπηζησλ εθαξκνγψλ, γηα ηηο νπνίεο δελ εθαξκφδνληαη πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηηο ελέξγεηεο πνπ εθηεινχλ ζην ζχζηεκα. Μφιηο νινθιεξσζεί ε αλάιπζε, ν Οδεγφο ζα ζπλερίζεη απηφκαηα ζην επφκελν βήκα. ΒΗΜΑ 12. ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΟΔΗΓΟΤ Σν ηειεπηαίν παξάζπξν ηνπ Οδεγνχ ζάο ελεκεξψλεη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο. Γηα λα εθηειεζηεί ην Kaspersky Internet Security, βεβαησζείηε φηη είλαη επηιεγκέλν ην πιαίζην Έλαξμε ηνπ Kaspersky Internet Security θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί Σέινο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα επαλεθθηλήζεηε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Δάλ είλαη επηιεγκέλν ην πιαίζην Έλαξμε ηνπ Kaspersky Internet Security, ε εθαξκνγή ζα εθηειεζηεί απηφκαηα κεηά απφ ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Δάλ είραηε απνεπηιέμεη ην πιαίζην πξηλ απφ ην θιείζηκν ηνπ Οδεγνχ, ζα ρξεηαζηεί λα εθηειέζεηε ηελ εθαξκνγή κε απηφκαηα (βι. ελφηεηα "Υεηξνθίλεηε έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο" ζηε ζειίδα 52). ΜΗ ΣΤΠΙΚΑ ΕΝΑΡΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Απηή ε ελφηεηα πεξηγξάθεη ηα ζελάξηα εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο, ηα νπνία δηαθέξνπλ απφ εθείλα γηα ηελ ηππηθή εγθαηάζηαζε ή ελεκέξσζε απφ ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε. Δγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security κε πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ θσδηθό ελεξγνπνίεζεο ηνπ Kaspersky Anti-Virus Δάλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security, ζην βήκα "Δλεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο", εηζαγάγεηε έλαλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο ηνπ Kaspersky Anti-Virus, εθθηλείηαη ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο, ε νπνία νδεγεί ζε εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Anti-Virus ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Δάλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security, ζην βήκα "Δλεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο", επηιέμεηε Δλεξγνπνίεζε αξγόηεξα θαη έπεηηα ελεξγνπνηήζεηε ηελ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο ηνπ Kaspersky Anti-Virus, εθθηλείηαη θαη πάιη ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο, ε νπνία νδεγεί ζε εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Anti- Virus ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Δγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security 2011 πάλσ από ην Kaspersky Anti-Virus 2010 Δάλ εθηειείηε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security 2011 ζε έλαλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν ην Kaspersky Anti-Virus 2010 κε κηα ελεξγή άδεηα, ν Οδεγφο εγθαηάζηαζεο εληνπίδεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ άδεηα θαη ζαο πξνηξέπεη λα επηιέμεηε κία απφ ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: Υξήζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο ηνπ Kaspersky Anti-Virus ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, μεθηλά ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο, ε νπνία νδεγεί ζε εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Anti-Virus 2011 ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Θα ζπλερίζεηε λα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην Kaspersky Anti-Virus 2011, θαζψο ε άδεηα ην Kaspersky Anti- Virus 2010 παξακέλεη έγθπξε. πλέρηζε κε εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζα ζπλερηζηεί ζχκθσλα κε ην ηππηθφ ζελάξην, μεθηλψληαο κε ην βήκα "Δλεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο". 38

39 Ε Γ Κ Α Σ Ά Σ Α Η Κ Α Ι Κ Α Σ Ά Ρ Γ Η Η Σ Η Ε Υ Α Ρ Μ Ο Γ Ή ΠΡΨΣΑ ΒΗΜΑΣΑ Ζ εθαξκνγή είλαη έηνηκε πξνο ρξήζε κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο πξνζηαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο, ζαο ζπληζηνχκε λα εθηειέζεηε ηα αθφινπζα ακέζσο κεηά απφ ηε εγθαηάζηαζε θαη ηε ξχζκηζε παξακέηξσλ: Δλεκέξσζε βάζεσλ δεδνκέλσλ (βι. ελφηεηα "Σξφπνο ελεκέξσζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ εθαξκνγήο" ζηε ζειίδα 59). αξψζηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα ηνχο (δείηε ηελ ελφηεηα "Σξφπνο εθηέιεζεο πιήξνπο ζάξσζεο ηνπ ππνινγηζηή ζαο γηα ηνχο" ζηε ζειίδα 62) θαη εππάζεηεο (δείηε ηελ ελφηεηα "άξσζε ππνινγηζηή γηα εππάζεηεο" ζηε ζειίδα 63). Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε πξνζηαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο (ζηε ζειίδα 53) θαη εμαιείςηε ηπρφλ πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο εάλ ρξεηαζηεί (βι. ελφηεηα "Γηαγλσζηηθά θαη εμάιεηςε πξνβιεκάησλ ζηελ πξνζηαζία ππνινγηζηή" ζηε ζειίδα 53). ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Μεηά ηελ απεγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security, ν ππνινγηζηήο θαη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα δελ ζα πξνζηαηεχνληαη. Ζ απεγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security γίλεηαη κε βνήζεηα ηνπ Οδεγνχ εγθαηάζηαζεο. Γηα λα μεθηλήζεηε ηνλ Οδεγό: 1. ην κελνχ Έλαξμε, επηιέμηε Πξνγξάκκαηα Kaspersky Internet Security 2011 Δπηδηόξζσζε ή Καηάξγεζε. 2. ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Καηάξγεζε. Ε ΑΤΣΗΝ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ: Βήκα 1. Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ γηα επαλαιακβαλφκελε ρξήζε Βήκα 2. Γηακφξθσζε ξπζκίζεσλ θαηάξγεζεο ηεο εθαξκνγήο Βήκα 3. Καηάξγεζε ηεο εθαξκνγήο. Οινθιήξσζε θαηάξγεζεο ΒΗΜΑ 1. ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΦΡΗΗ ε απηφ ην ζεκείν, κπνξείηε λα κπνξείηε λα θαζνξίζεηε πνηα απφ ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή ζέιεηε λα δηαηεξεζνχλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά θαηά ηελ επφκελε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο (π.ρ. κηαο λεφηεξεο έθδνζήο ηεο). Απφ πξνεπηινγή, γίλεηαη πιήξεο θαηάξγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο απφ ηνλ ππνινγηζηή. Γηα λα απνζεθεπζνύλ δεδνκέλα γηα επαλαιακβαλόκελε ρξήζε, εθηειέζηε ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: 1. Δπηιέμηε Απνζήθεπζε αληηθεηκέλσλ εθαξκνγήο. 2. Δπηιέμηε ηα πιαίζηα δίπια ζηνπο ηχπνπο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζέιεηε λα απνζεθεπζνχλ: 39

40 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η Γεδνκέλα ελεξγνπνίεζεο δεδνκέλα πνπ θαηαξγνχλ ηελ αλάγθε κειινληηθήο ελεξγνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηψληαο απηφκαηα ηελ ηξέρνπζα άδεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα έρεη ιήμεη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεη ε επφκελε εγθαηάζηαζε. Βάζεηο δεδνκέλσλ πξνγξάκκαηνο Anti-Spam βάζεηο δεδνκέλσλ κε ππνγξαθέο κελπκάησλ αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο ηηο νπνίεο έρεη ιάβεη θαη απνζεθεχζεη ε εθαξκνγή. Αξρεία αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη θαξαληίλαο αξρεία πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ εθαξκνγή θαη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε κνλάδα αληηγξάθσλ αζθαιείαο ή ζηελ θαξαληίλα. Ρπζκίζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο ηηκέο πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηηο ξπζκίζεηο ηεο εθαξκνγήο θαηά ηε δηακφξθσζή ηεο. Γεδνκέλα iswift θαη ichecker αξρεία πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ ήδε ζαξσζεί γηα ηνχο. Γεδνκέλα Αζθαινύο εθηέιεζεο θνηλόρξεζηνπ θαθέινπ αξρεία πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί απφ ηελ εθαξκνγή, θαηά ηελ εξγαζία ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ, ζε έλαλ εηδηθφ θάθειν ε πξφζβαζε ζηνλ νπνίν είλαη εθηθηή θαη απφ ην θαλνληθφ πεξηβάιινλ. ΒΗΜΑ 2. ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΡΤΘΜΙΕΨΝ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Μεηά απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο εθαξκνγήο πνπ απεηιεί ηελ αζθάιεηα ηνπ ππνινγηζηή θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζαο, ζα ζαο δεηεζεί λα επηβεβαηψζεηε ηελ πξφζεζή ζαο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο εθαξκνγήο. Γηα λα ην θάλεηε απηφ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Καηάξγεζε. Γηα λα δηαθφςεηε ηελ θαηάξγεζε ηεο εθαξκνγήο αλά πάζα ζηηγκή, κπνξείηε λα αθπξψζεηε απηήλ ηε ιεηηνπξγία θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Άθπξν. ΒΗΜΑ 3. ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ. ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ε απηφ ην βήκα, ν Οδεγφο θαηαξγεί ηελ εθαξκνγή απφ ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Πεξηκέλεηε κέρξη λα νινθιεξσζεί ε θαηάξγεζε. Καηά ηελ θαηάξγεζε ηεο εθαξκνγήο, ην ιεηηνπξγηθφ ζαο ζχζηεκα ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί επαλεθθίλεζε. Δάλ αθπξψζεηε ηελ άκεζε επαλεθθίλεζε, ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξγεζεο ζα αλαβιεζεί κέρξη λα γίλεη επαλεθθίλεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή απελεξγνπνηεζεί θαη θαηφπηλ επαλελεξγνπνηεζεί ν ππνινγηζηήο. ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΦΡΗΗ Απηή ε ελφηεηα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φζνλ αθνξά ηελ εθρψξεζε άδεηαο ρξήζεο γηα ηε εθαξκνγή. Απφ απηήλ ηελ ελφηεηα ζα ελεκεξσζείηε, επίζεο, ζρεηηθά κε ηελ απηφκαηε αλαλέσζε ηεο άδεηαο ρξήζεο, θαζψο θαη κε ην πνχ κπνξείηε λα δείηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα άδεηα ρξήζεο. 40

41 Δ Ι Α Φ Ε Ί Ρ Ι Η Σ Η Ά Δ Ε Ι Α Φ Ρ Ή Η Ε ΑΤΣΗΝ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ: Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Άδεηα Υξήζεο Σειηθνχ Υξήζηε Πιεξνθνξίεο γηα ηελ άδεηα ρξήζεο Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο Πξνβνιή πιεξνθνξηψλ ησλ ζηνηρείσλ άδεηαο ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΆΔΕΙΑ ΦΡΗΗ ΣΕΛΙΚΟΤ ΦΡΗΣΗ Ζ Άδεηα ρξήζεο ηειηθνύ ρξήζηε είλαη κηα ζπκθσλία κεηαμχ ελφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ θαηέρεη λφκηκα έλα αληίγξαθν κηαο εθαξκνγήο. Ζ Άδεηα ρξήζεο ηειηθνχ ρξήζηε (EULA) πεξηιακβάλεηαη ζε θάζε εθαξκνγή ηεο Kaspersky Lab. Πεξηιακβάλεη κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ρξήζεο ηνπ Kaspersky Internet Security. χκθσλα κε ηε EULA, αθνχ αγνξάζεηε θαη εγθαηαζηήζεηε κηα εθαξκνγή Kaspersky Lab, έρεηε ην απεξηφξηζην δηθαίσκα θαηνρήο ελφο αληηγξάθνπ ηεο εθαξκνγήο. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΕΙΑ ΦΡΗΗ Άδεηα είλαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ Kaspersky Internet Security θαη ησλ ζρεηηθψλ, πξφζζεησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ Kaspersky Lab ή ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο. Κάζε άδεηα ρξήζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαη έλαλ ηχπν. Δηάζηεκα ηζρύνο άδεηαο κηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία πξνζθέξνληαη νη πξφζζεηεο ππεξεζίεο: ηερληθή ππνζηήξημε, ελεκέξσζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ εθαξκνγήο. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηεο άδεηαο. Δίλαη δηαζέζηκνη νη παξαθάησ ηχπνη άδεηαο: Δνθηκαζηηθή κηα ειεχζεξε άδεηα κε πεξηνξηζκέλε πεξίνδν ηζρχνο, γηα παξάδεηγκα, 30 εκέξεο, πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ εμνηθείσζε κε ην Kaspersky Internet Security. Ζ δνθηκαζηηθή άδεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν κία θνξά θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηά απφ κηα εκπνξηθή άδεηα! Ζ δνθηκαζηηθή άδεηα παξέρεηαη κε ηε δνθηκαζηηθή έθδνζε ηεο εθαξκνγήο. Δάλ ελεξγνπνηήζεηε κηα δνθηκαζηηθή άδεηα, ζα κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κφλν κε ηελ Τπεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο εάλ ε εξψηεζή ζαο αθνξά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ή ηελ αγνξά κηαο εκπνξηθήο άδεηαο. Μφιηο ιήμεη ε δνθηκαζηηθή άδεηα, φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Kaspersky Internet Security ζα απελεξγνπνηεζνχλ. Γηα λα ζπλερίζεηε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, ζα πξέπεη λα ηελ ελεξγνπνηήζεηε (βι. ελφηεηα "Σξφπνο ελεξγνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο" ζηε ζειίδα 57). Εκπνξηθή κηα εκπνξηθή άδεηα κε πεξηνξηζκέλε πεξίνδν ηζρχνο (γηα παξάδεηγκα, έλα έηνο) πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ αγνξά ηνπ Kaspersky Internet Security. Μία άδεηα κπνξεί λα θαιχπηεη πνιιαπινχο ππνινγηζηέο. Δάλ ελεξγνπνηεζεί κηα εκπνξηθή άδεηα, ζα είλαη δηαζέζηκεο φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο, θαζψο θαη πξφζζεηεο ππεξεζίεο. 41

42 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η Μφιηο ιήμεη κηα εκπνξηθή άδεηα, ην Kaspersky Internet Security ζπλερίδεη λα παξακείλεη κηα εθαξκνγή πιήξνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά νη βάζεηο δεδνκέλσλ δελ ζα ελεκεξψλνληαη. Θα κπνξείηε αθφκε λα ζαξψλεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα ηνχο θαη λα ρξεζηκνπνηείηε ηα ζηνηρεία πξνζηαζίαο, αιιά κφλν κε ρξήζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ είραηε φηαλ έιεμε ε άδεηα ρξήζεο. Γχν εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο, ε εθαξκνγή ζα ζαο εηδνπνηήζεη γηα απηφ ην ζπκβάλ ψζηε έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα αλαλεψζεηε ηελ άδεηα εθ ησλ πξνηέξσλ (βι. ελφηεηα "Σξφπνο αγνξάο ή αλαλέσζεο ηεο άδεηαο ρξήζεο" ζηε ζειίδα 58). Εκπνξηθή κε ζπλδξνκή ελεκέξσζεο θαη εκπνξηθή κε ζπλδξνκή ελεκέξσζεο θαη πξνζηαζίαο κηα πξνπιεξσκέλε άδεηα κε επέιηθηε δηαρείξηζε: κπνξείηε λα δηαθφςεηε θαη λα ζπλερίζεηε ηε ζπλδξνκή, λα επεθηείλεηε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο ζηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία θαη λα αθπξψζεηε ηε ζπλδξνκή. Μηα άδεηα κε ζπλδξνκή δηαλέκεηαη απφ ηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ. Μπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε ηε ζπλδξνκή απφ ηνλ Πξνζσπηθφ "ρψξν" ηνπ ρξήζηε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ παξνρέα ππεξεζηψλ. Ζ πεξίνδνο ηζρχνο κηαο ζπλδξνκήο κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε (γηα παξάδεηγκα, γηα έλα έηνο) ή απεξηφξηζηε. Δάλ ελεξγνπνηεζεί κηα ζπλδξνκή κε πεξηνξηζκέλε πεξίνδν ηζρχνο, ζα πξέπεη λα ηελ αλαλεψζεηε κφλνη ζαο φηαλ ιήμεη. Ζ ζπλδξνκή κε κηα απεξηφξηζηε πεξίνδν ηζρχνο επεθηείλεηαη απηφκαηα εθφζνλ πξνεγεζεί έγθαηξε πξνπιεξσκή ζηνλ παξνρέα. Δάλ ε πξνζεζκία ηεο ζπλδξνκήο είλαη πεξηνξηζκέλε, κφιηο ιήμεη, ζα ζαο πξνζθεξζεί κηα πεξίνδνο ράξηηνο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο, θαηά ηελ νπνία ζα δηαηεξείηαη ε πιήξεο ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δάλ δελ αλαλεσζεί ε ζπλδξνκή, ηφηε, κφιηο ιήμεη ε πεξίνδνο ράξηηνο, ην Kaspersky Internet Security ζα δηαθφςεη ηελ ελεκέξσζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο (γηα άδεηεο κε ζπλδξνκή ελεκέξσζεο) θαη ζα ζηακαηήζεη λα εθηειεί ηελ πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή ή λα εθηειεί εξγαζίεο ζάξσζεο (γηα άδεηεο κε ζπλδξνκή πξνζηαζίαο). Καηά ηε ρξήζε ηεο ζπλδξνκήο, δελ ζα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνηνλ άιιν θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο γηα λα αλαλεψζεηε ηελ άδεηα. Απηή ε ελέξγεηα είλαη δπλαηή κφλν κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζπλδξνκήο. Δάλ ππάξρεη ήδε κηα ελεξγνπνηεκέλε άδεηα κε πεξηνξηζκέλε πξνζεζκία θαηά ηε ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ζπλδξνκήο, απηή αληηθαζηζηάηαη κε ηελ άδεηα ζπλδξνκήο. Γηα λα αθπξψζεηε ηε ζπλδξνκή, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ απφ ηνλ νπνίν αγνξάζαηε ην Kaspersky Internet Security. Αλάινγα κε ηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ, ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ελεξγεηψλ πξνο εθηέιεζε κε ηε ζπλδξνκή (βι. ελφηεηα "Καηαζηάζεηο ζπλδξνκήο" ζηε ζειίδα 215) κπνξεί λα πνηθίιεη. Δπίζεο, ε πεξίνδνο ράξηηνο θαηά ηελ νπνία είλαη δηαζέζηκε ε ζπλδξνκή, δελ παξέρεηαη απφ πξνεπηινγή. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΨΔΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ Κσδηθόο ελεξγνπνίεζεο είλαη ν θσδηθφο πνπ παξέρεηαη καδί κε κηα εκπνξηθή άδεηα γηα ην Kaspersky Internet Security. Απηφο ν θσδηθφο απαηηείηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Ο θσδηθφο ελεξγνπνίεζεο έρεη ηε κνξθή κηαο αθνινπζίαο ιαηηληθψλ ραξαθηήξσλ θαη ςεθίσλ, πνπ ρσξίδνληαη κε παχιεο ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ πέληε ζπκβφισλ, ρσξίο θελνχο ραξαθηήξεο. Γηα παξάδεηγκα: ΠΡΟΒΟΛΉ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΝ ΣΗ ΆΔΕΙΑ ΦΡΉΗ Γηα λα δείηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγή άδεηα: 1. Αλνίμηε ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο. 2. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Άδεηα ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ γηα λα αλνίμεη ην παξάζπξν Γηαρείξηζε άδεηαο. 42

43 Δ Ι Α Φ Ε Ί Ρ Ι Η Σ Η Ά Δ Ε Ι Α Φ Ρ Ή Η ε απηφ ην παξάζπξν, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο (βι. ελφηεηα "Σξφπνο ελεξγνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο" ζηε ζειίδα 57), λα αγνξάζεηε κηα λέα άδεηα ή λα αλαλεψζεηε ηελ ππάξρνπζα (βι. ελφηεηα"σξφπνο αγνξάο ή αλαλέσζεο ηεο άδεηαο ρξήζεο" ζηε ζειίδα 58). Εηθόλα 1. Τν παξάζπξν Δηαρείξηζε άδεηαο 43

44 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ζ εθαξκνγή Kaspersky Internet Security δηαζέηεη κηα αξθεηά απιή θαη εχρξεζηε δηαζχλδεζε. ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Ζ εθαξκνγή Kaspersky Internet Security πεξηιακβάλεη ζηνηρεία επέθηαζεο (πξφζζεηα) γηα ηα πξνγξάκκαηα: Microsoft Office Outlook, Microsoft Outlook Express, The Bat!, Thunderbird, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer θαη Δμεξεχλεζε ησλ Windows ηεο Microsoft. Σα πξφζζεηα επεθηείλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ βαζηθψλ εθαξκνγψλ, παξέρνληαο πξφζβαζε ζηε ξχζκηζε παξακέηξσλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξντφλησλ κέζα απφ ηε δηθή ηνπο δηαζχλδεζε. Ε ΑΤΣΗΝ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ: Δηθνλίδην ζηελ πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ Μελνχ πεξηβάιινληνο Κχξην παξάζπξν ηνπ Kaspersky Internet Security Παξάζπξα εηδνπνηήζεσλ θαη αλαδπφκελα κελχκαηα Σν παξάζπξν ξπζκίζεσλ ηεο εθαξκνγήο Μηθξνεθαξκνγή Kaspersky ΕΙΚΟΝΊΔΙΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΉ ΕΙΔΟΠΟΙΉΕΨΝ Ακέζσο κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο, ην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ ηεο γξακκήο εξγαζηψλ ησλ Microsoft Windows. ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows 7, ην εηθνλίδην εθαξκνγήο είλαη θξπθφ απφ πξνεπηινγή, αιιά κπνξείηε λα ην εκθαλίζεηε γηα λα πξνζπειάζεηε επθνιφηεξα ηελ εθαξκνγή (δείηε ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο). Σν εηθνλίδην έρεη ηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο ζθνπνχο: Απνηειεί έλδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. Παξέρεη πξφζβαζε ζην κελνχ πεξηβάιινληνο, ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο θαη ην παξάζπξν λέσλ. Έλδεημε ηεο δξαζηεξηόηεηαο εθαξκνγήο Σν εηθνλίδην απηφ απνηειεί έλδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο, ππνδεηθλχεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πξνζηαζίαο θαη εκθαλίδεη νξηζκέλεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη απηή ηε ζηηγκή απφ ηελ εθαξκνγή: ζάξσζε κελχκαηνο ει. αιιεινγξαθίαο, ζάξσζε ηεο θπθινθνξίαο ζηνλ ηζηφ, ελεκέξσζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ εθαξκνγήο, πξέπεη λα γίλεη επαλεθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή γηα λα εθαξκνζηνχλ νη ελεκεξψζεηο, παξνπζηάζηεθε ζθάικα θαηά ηε ιεηηνπξγία ελφο ζηνηρείνπ ηεο εθαξκνγήο πξνέθπςε θάπνηα απνηπρία. 44

45 Δ Ι Α Ό Ν Δ Ε Η Ε Υ Α Ρ Μ Ο Γ Ή Απηφ ην εηθνλίδην είλαη θηλνχκελν απφ πξνεπηινγή. γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε ζάξσζε ηνπ κελχκαηνο ει. αιιεινγξαθίαο, αλαβνζβήλεη έλα κηθξφ ζχκβνιν γξάκκαηνο πάλσ ζην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο. ηαλ ε ελεκέξσζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε, κπνξείηε λα δείηε κηα πδξφγεην πνπ πεξηζηξέθεηαη. Μπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ θίλεζε ηνπ εηθνληδίνπ (βι. ελφηεηα "Δλεξγά ζηνηρεία δηαζχλδεζεο" ζηε ζειίδα 202). ηαλ είλαη απελεξγνπνηεκέλε ε θίλεζε, ην εηθνλίδην κπνξεί λα έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή: (ρξσκαηηζηφ ζχκβνιν) φια ή νξηζκέλα ζηνηρεία πξνζηαζίαο είλαη ελεξγνπνηεκέλα, (αζπξφκαπξν ζχκβνιν) φια ηα ζηνηρεία πξνζηαζίαο είλαη απελεξγνπνηεκέλα. Πξόζβαζε ζην κελνύ πεξηβάιινληνο θαη ηα παξάζπξα ηεο εθαξκνγήο Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην εηθνλίδην γηα λα αλνίμεηε ην κελνχ πεξηβάιινληνο (ζηε ζειίδα 45) θαη ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο (βι. ελφηεηα "Κχξην παξάζπξν ηνπ Kaspersky Internet Security" ζηε ζειίδα 46). Γηα ην άλνηγκα ηνπ κελνύ πεξηβάιινληνο, θξαηήζηε ην δξνκέα ηνπ πνληηθηνχ πάλσ απφ ην εηθνλίδην θαη θάληε δεμί θιηθ ζηελ πεξηνρή. Γηα ην άλνηγκα ηνπ θύξηνπ παξαζύξνπ ηεο εθαξκνγήο, θξαηήζηε ην δξνκέα ηνπ πνληηθηνχ πάλσ απφ ην εηθνλίδην θαη θάληε αξηζηεξφ θιηθ ζηελ πεξηνρή. Αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα λέα απφ ηελ Kaspersky Lab, εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην ζηελ πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ ηεο γξακκήο εξγαζηψλ ησλ Microsoft Windows. Κάληε δηπιφ θιηθ ζε απηφ ην εηθνλίδην γηα λα αλνίμεη ην παξάζπξν Παξάγνληαο λέσλ (βι. ελφηεηα "Παξάγνληαο λέσλ" ζηε ζειίδα 202). ΜΕΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απφ ην κελνχ πεξηβάιινληνο κπνξείηε λα εθηειέζεηε βαζηθέο εξγαζίεο πξνζηαζίαο. Σν κελνχ ηνπ Kaspersky Internet Security πεξηέρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: Δλεκέξσζε εθηειεί ηελ ελεκέξσζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ κνλάδσλ ηεο εθαξκνγήο. Δξγαιεία αλνίγεη έλα ππνκελνχ πνπ πεξηέρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: Έιεγρνο εθαξκνγώλ αλνίγεη ην παξάζπξν Γξαζηεξηόηεηα εθαξκνγώλ, Παξαθνινύζεζε δηθηύνπ αλνίγεη ην παξάζπξν Παξαθνινύζεζε δηθηύνπ, Δηθνληθό πιεθηξνιόγην εκθαλίδεη ην εηθνληθφ πιεθηξνιφγην. Αζθαιήο εθηέιεζε γηα εθαξκνγέο εθηειεί ηε ιεηηνπξγία ηεο αζθαινχο επηθάλεηαο εξγαζίαο γηα ηνλ ρεηξηζκφ εθαξκνγψλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ππνςία φηη είλαη θαθφβνπιεο. Δάλ ε Αζθαιήο Δθηέιεζε γηα Δθαξκνγέο είλαη ήδε ελεξγή, ε εθαξκνγή κεηαβαίλεη ζε απηήλ. Καηά ηελ εξγαζία κε ηε ιεηηνπξγία "Αζθαιήο Δθηέιεζε γηα Δθαξκνγέο", απηφ ην ζηνηρείν κελνχ νλνκάδεηαη ηελ θύξηα, θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάβαζε ζηελ θχξηα επηθάλεηα εξγαζίαο. Kaspersky Internet Security αλνίγεη ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο. Παύζε πξνζηαζίαο / πλέρηζε πξνζηαζίαο απελεξγνπνηεί / ελεξγνπνηεί πξνζσξηλά ηα ζηνηρεία πξνζηαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απηφ ην ζηνηρείν κελνχ δελ επεξεάδεη ηηο ελεκεξψζεηο ηεο εθαξκνγήο ή ηελ εθηέιεζε ζαξψζεσλ γηα ηνχο. Δλεξγνπνίεζε Γνληθνύ Διέγρνπ / Απελεξγνπνίεζε Γνληθνύ Διέγρνπ ελεξγνπνηεί / απελεξγνπνηεί ηνλ Γνληθφ έιεγρν γηα ηνλ ηξέρνληα ινγαξηαζκφ. 45

46 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η Ρύζκηζε αλνίγεη ην παξάζπξν ξπζκίζεσλ ηεο εθαξκνγήο. ρεηηθά κε αλνίγεη ην παξάζπξν πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή. Νέα αλνίγεη ην παξάζπξν παξάγνληα λέσλ (βι. ελφηεηα "Παξάγνληαο λέσλ" ζηε ζειίδα 202). Απηφ ην ζηνηρείν κελνχ εκθαλίδεηαη φηαλ ππάξρνπλ κε αλαγλσζκέλα λέα. Έμνδνο θιείλεη ην Kaspersky Internet Security (εάλ επηιερζεί απηφ ην ζηνηρείν, θαηαξγείηαη ε θφξησζε ηεο εθαξκνγήο απφ ηε κλήκε RAM ηνπ ππνινγηζηή). Εηθόλα 2. Μελνύ πεξηβάιινληνο Δάλ ηε ζηηγκή πνπ αλνίμεηε ην κελνχ πεξηβάιινληνο εθηειείηαη κηα εξγαζία ζάξσζεο γηα ηνχο ή ελεκέξσζεο, ηφηε ζην κελνχ πεξηβάιινληνο ζα εκθαληζηεί ην φλνκά ηεο θαη ε θαηάζηαζε πξνφδνπ ηεο (πνζνζηφ νινθιήξσζεο). Δάλ επηιέμεηε έλα ζηνηρείν κελνχ κε ην φλνκα κηαο εξγαζίαο, κπνξείηε λα κεηαβείηε ζην θχξην παξάζπξν κε κηα αλαθνξά ησλ ηξερφλησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. Γηα ην άλνηγκα ηνπ κελνύ πεξηβάιινληνο, θξαηήζηε ην δξνκέα ηνπ πνληηθηνχ επάλσ απφ ην εηθνλίδην εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ ηεο γξακκήο εξγαζηψλ θαη θάληε δεμηφ θιηθ πάλσ ηνπ κε ην πνληίθη. ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows 7, ην εηθνλίδην εθαξκνγήο είλαη θξπθφ απφ πξνεπηινγή, αιιά κπνξείηε λα ην εκθαλίζεηε γηα λα πξνζπειάζεηε επθνιφηεξα ηελ εθαξκνγή (δείηε ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο). ΚΌΡΙΟ ΠΑΡΆΘΤΡΟ ΣΟΤ KASPERSKY INTERNET SECURITY Σν θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία δηαζχλδεζεο πνπ παξέρνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο θχξηεο δπλαηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο. Σν θχξην παξάζπξν απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα: Σν επάλσ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ πεξηιακβάλεη ηνλ δείθηε θαηάζηαζεο πξνζηαζίαο, ν νπνίνο ζαο ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε πξνζηαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Εηθόλα 3. Τξέρνπζα θαηάζηαζε πξνζηαζίαο ππνινγηζηή Τπάξρνπλ ηξεηο δπλαηέο ηηκέο γηα ηελ θαηάζηαζε πξνζηαζίαο: θάζε κία απφ απηέο δειψλεηαη κε έλα ρξψκα. Σν πξάζηλν ρξψκα δειψλεη φηη ε πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή ζαο βξίζθεηαη ζην ζσζηφ επίπεδν, ελψ ην ιεπθφ θαη ην θφθθηλν ρξψκα δειψλνπλ φηη ππάξρνπλ δηάθνξεο απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηα. Δθηφο απφ ηα θαθφβνπια 46

47 Δ Ι Α Ό Ν Δ Ε Η Ε Υ Α Ρ Μ Ο Γ Ή πξνγξάκκαηα, απεηιέο κπνξεί λα είλαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ εθαξκνγήο πνπ δελ ηζρχνπλ πιένλ, ηα απελεξγνπνηεκέλα ζηνηρεία πξνζηαζίαο, ε επηινγή ξπζκίζεσλ ειάρηζηεο πξνζηαζίαο θ.ιπ. Οη απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηαο πξέπεη λα εμαιείθνληαη ακέζσο κφιηο εκθαλίδνληαη (βι. ελφηεηα "Γηαγλσζηηθά θαη εμάιεηςε πξνβιεκάησλ ζηελ πξνζηαζία ππνινγηζηή" ζηε ζειίδα 53). Σν αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ ζάο επηηξέπεη λα ελαιιάζζεζηε γξήγνξα κεηαμχ ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εθαξκνγήο: ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ζηνηρείσλ πξνζηαζίαο, εθηέιεζε εξγαζηψλ ζάξσζεο γηα ηνχο, ελεκέξσζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ πξνγξακκάησλ θ.ιπ. Εηθόλα 4. Αξηζηεξό ηκήκα ηνπ θύξηνπ παξαζύξνπ Σν δεμηφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο πνπ έρεη επηιεγεί ζην αξηζηεξφ ηκήκα, επηηξέπεη ηε δηακφξθσζε ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη παξέρεη εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζάξσζεο γηα ηνχο, γηα ηε ιήςε ελεκεξψζεσλ θ.ιπ. Εηθόλα 5. Δεμί ηκήκα ηνπ θύξηνπ παξαζύξνπ Μπνξείηε, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα παξαθάησ θνπκπηά θαη ζπλδέζεηο: Ρπζκίζεηο γηα λα αλνίμεηε ην παξάζπξν ξπζκίζεσλ ηεο εθαξκνγήο. 47

48 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η Καξαληίλα Γηα λα μεθηλήζεηε λα εξγάδεζηε κε αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηεζεί ζε θαξαληίλα. Αλαθνξέο Μεηάβαζε ζηελ αλαθνξά ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο ζε κνξθή δηαγξάκκαηνο. Νέα Μεηάβαζε ζηελ πξνβνιή ησλ λέσλ ζην παξάζπξν Παξάγνληαο λέσλ (βι. ελφηεηα "Παξάγνληαο λέσλ" ζηε ζειίδα 202). Ζ ζχλδεζε απηή εκθαλίδεηαη αθνχ ε εθαξκνγή παξαιάβεη έλα λέν. Πξνβνιή γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο βνήζεηαο ηεο εθαξκνγήο Kaspersky Internet Security. Λνγαξηαζκόο Kaspersky γηα είζνδν ζηνλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Τπεξεζίαο ηερληθήο ππνζηήξημεο (βι. ελφηεηα "Λνγαξηαζκφο Kaspersky" ζηε ζειίδα 210). Τπνζηήξημε Γηα ην άλνηγκα ηνπ παξαζχξνπ πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα θαη ζπλδέζεηο πξνο ηνπο πφξνπο πιεξνθνξηψλ ηεο Kaspersky Lab (δηθηπαθφο ηφπνο ηεο Τπεξεζίαο ηερληθήο ππνζηήξημεο, θφξνπκ). Άδεηα Δλεξγνπνίεζε εθαξκνγήο Kaspersky Internet Security, αλαλέσζε άδεηαο ρξήζεο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ Kaspersky Internet Security ρξεζηκνπνηψληαο ελαιιαθηηθέο εκθαλίζεηο (βι. ελφηεηα "Δκθάληζε εθαξκνγήο" ζηε ζειίδα 201). Γηα λα αλνίμεηε ην θύξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο, πξνβείηε ζε κία από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: θξαηήζηε ην δξνκέα ηνπ πνληηθηνχ επάλσ απφ ην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ ηεο γξακκήο εξγαζηψλ θαη θάληε αξηζηεξφ θιηθ κε ην πνληίθη. ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows 7, ην εηθνλίδην εθαξκνγήο είλαη θξπθφ απφ πξνεπηινγή, αιιά κπνξείηε λα ην εκθαλίζεηε γηα λα πξνζπειάζεηε επθνιφηεξα ηελ εθαξκνγή (δείηε ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο). Δπηιέμηε Kaspersky Internet Security απφ ην κελνχ πεξηβάιινληνο (βι. ελφηεηα "Μελνχ πεξηβάιινληνο" ζηε ζειίδα 45), Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο Kaspersky Internet Security πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο κηθξνεθαξκνγήο Kaspersky (κφλν ζε Microsoft Windows Vista θαη Microsoft Windows 7). ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΕΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΤΟΜΕΝΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ Σν Kaspersky Internet Security ζάο εηδνπνηεί γηα ηα ζεκαληηθά ζπκβάληα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο παξάζπξα εηδνπνηήζεσλ θαη αλαδπόκελα κελύκαηα πνπ εκθαλίδνληαη πάλσ απφ ην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ ηεο γξακκήο εξγαζηψλ. 48

49 Δ Ι Α Ό Ν Δ Ε Η Ε Υ Α Ρ Μ Ο Γ Ή Σν Kaspersky Internet Security εκθαλίδεη παξάζπξα εηδνπνηήζεσλ φηαλ κπνξνχλ λα γίλνπλ δηάθνξεο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε έλα ζπκβάλ: γηα παξάδεηγκα, αλ εληνπηζηεί έλα θαθφβνπιν αληηθείκελν, κπνξείηε λα απνθιείζεηε ηελ πξφζβαζε ζε απηφ, λα ην δηαγξάςεηε ή λα πξνζπαζήζεηε λα ην απνιπκάλεηε. Ζ εθαξκνγή ζάο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεηε κία απφ ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο. Έλα παξάζπξν εηδνπνίεζεο εμαθαλίδεηαη απφ ηελ νζφλε κφλν αλ επηιέμεηε κία απφ ηηο ελέξγεηεο. Εηθόλα 6. Τν παξάζπξν Εηδνπνηήζεηο Σν Kaspersky Internet Security εκθαλίδεη αλαδπόκελα κελύκαηα γηα λα ζαο ελεκεξψζεη γηα ζπκβάληα πνπ δελ απαηηνχλ λα επηιέμεηε θάπνηα ελέξγεηα. Οξηζκέλα αλαδπφκελα κελχκαηα πεξηέρνπλ ζπλδέζεηο ηηο νπνίεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα θάλεηε κηα ελέξγεηα πνπ πξνηείλεη ε εθαξκνγή: γηα παξάδεηγκα, λα εθηειεζηεί ελεκέξσζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ή λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο. Σα αλαδπφκελα κελχκαηα εμαθαλίδνληαη απηφκαηα απφ ηελ νζφλε κεηά απφ ιίγν. Εηθόλα 7. Αλαδπόκελν κήλπκα Αλάινγα κε ην πφζν θξίζηκν είλαη ην εθάζηνηε ζπκβάλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ππνινγηζηή ζαο, ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ νη παξαθάησ ηχπνη εηδνπνηήζεσλ: Κξίζηκεο εηδνπνηήζεηο αο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά κε ζπκβάληα θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ππνινγηζηή: γηα παξάδεηγκα, ν εληνπηζκφο θαθφβνπινπ αληηθεηκέλνπ ή επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχζηεκα. Σα παξάζπξα εηδνπνηήζεσλ θαη ηα αλαδπφκελα κελχκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ εκθαλίδνληαη κε θφθθηλν ρξψκα. εκαληηθέο εηδνπνηήζεηο αο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά κε ζπκβάληα πνπ είλαη ελδερνκέλσο ζεκαληηθά γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ππνινγηζηή: γηα παξάδεηγκα, ν εληνπηζκφο δπλεηηθά κνιπζκέλνπ αληηθεηκέλνπ ή χπνπηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχζηεκα. Σα παξάζπξα εηδνπνηήζεσλ θαη ηα αλαδπφκελα κελχκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ εκθαλίδνληαη κε θίηξηλν ρξψκα. Δλεκεξσηηθέο εηδνπνηήζεηο αο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά κε ζπκβάληα πνπ δελ είλαη θξίζηκα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ππνινγηζηή. Σα παξάζπξα εηδνπνηήζεσλ θαη ηα αλαδπφκελα κελχκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ εκθαλίδνληαη κε πξάζηλν ρξψκα. 49

50 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η ΣΟ ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΡΤΘΜΙΕΨΝ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Σν παξάζπξν ξπζκίζεσλ ηνπ Kaspersky Internet Security έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε ξχζκηζε παξακέηξσλ νιφθιεξεο ηεο εθαξκνγήο, ησλ μερσξηζηψλ ζηνηρείσλ πξνζηαζίαο, ησλ εξγαζηψλ ζάξσζεο θαη ελεκέξσζεο, θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηψλ ξχζκηζεο παξακέηξσλ γηα πξνρσξεκέλνπο (βι. ελφηεηα "Ρπζκίζεηο εθαξκνγήο γηα πξνρσξεκέλνπο" ζηε ζειίδα 78). Εηθόλα 8. Παξάζπξν ξπζκίζεσλ ηεο εθαξκνγήο Σν παξάζπξν ξπζκίζεσλ ηεο εθαξκνγήο απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα: ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε ην ζηνηρείν, ηελ εξγαζία ή άιιε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο γηα ην νπνίν ζέιεηε λα ξπζκίζεηε ηηο παξακέηξνπο. Σν δεμηφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ρεηξηζκνχ πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηε ξχζκηζε παξακέηξσλ γηα ην ζηνηρείν πνπ επηιέμαηε ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ. Σα ζηνηρεία, νη εξγαζίεο θαη ηα ππφινηπα ηκήκαηα ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ ζπλδπάδνληαη ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: Κέληξν Πξνζηαζίαο, άξσζε, Κέληξν Δλεκεξώζεσλ, Ρπζκίζεηο γηα πξνρσξεκέλνπο. 50

51 Δ Ι Α Ό Ν Δ Ε Η Ε Υ Α Ρ Μ Ο Γ Ή Γηα λα αλνίμεηε ην παξάζπξν ξπζκίζεσλ, πξνβείηε ζε κία από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Κάληε θιηθ ζηε ζχλδεζε Ρπζκίζεηο ζην επάλσ κέξνο ηνπ θχξηνπ παξαζχξνπ ηεο εθαξκνγήο (βι. ελφηεηα "Κχξην παξάζπξν ηνπ Kaspersky Internet Security" ζηε ζειίδα 46), επηιέμηε Ρπζκίζεηο απφ ην κελνχ πεξηβάιινληνο (βι. ελφηεηα "Μελνχ πεξηβάιινληνο" ζηε ζειίδα 45), θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ην εηθνλίδην Ρπζκίζεηο ζηε δηαζχλδεζε ηεο κηθξνεθαξκνγήο Kaspersky (κφλν γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Microsoft Windows Vista θαη Microsoft Windows 7). Ζ επηινγή αλνίγκαηνο ηνπ παξαζχξνπ ξπζκίζεσλ πξέπεη λα αληηζηνηρηζηεί ζην θνπκπί (βι. ελφηεηα "Σξφπνο ρξήζεο ηεο κηθξνεθαξκνγήο Kaspersky" ζηε ζειίδα 76). Γηα λα επηιέμεηε ηελ απαξαίηεηε ελόηεηα ζην παξάζπξν ξύζκηζεο παξακέηξσλ, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ελφηεηα ζην επάλσ αξηζηεξά ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ (δείηε ηελ εηθφλα παξαπάλσ). ΜΙΚΡΟΕΥΑΡΜΟΓΗ KASPERSKY Καηά ηε ρξήζε ηνπ Kaspersky Internet Security ζε ππνινγηζηή πνπ ιεηηνπξγεί κε Microsoft Windows Vista ή Microsoft Windows 7, έρεηε, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κηθξνεθαξκνγή Kaspersky (εθεμήο κηθξνεθαξκνγή). Ζ κηθξνεθαξκνγή Kaspersky έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε γξήγνξε πξφζβαζε ζηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο: έλδεημε θαηάζηαζεο πξνζηαζίαο, ζάξσζε αληηθεηκέλσλ γηα ηνχο, αλαθνξέο ιεηηνπξγίαο εθαξκνγήο θ.ιπ. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Kaspersky Internet Security ζε ππνινγηζηή πνπ ιεηηνπξγεί κε Microsoft Windows 7, ε κηθξνεθαξκνγή εκθαλίδεηαη απηφκαηα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζαο. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο πνπ ιεηηνπξγεί κε Microsoft Windows Vista, ζα πξέπεη λα πξνζζέζεηε ρεηξνθίλεηα ηελ κηθξνεθαξκνγή ζηελ πιατλή γξακκή ησλ Microsoft Windows (βι. ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο). Εηθόλα 9. Μηθξνεθαξκνγή Kaspersky 51

52 ΈΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Αθνχ εγθαηαζηαζεί ην Kaspersky Internet Security, μεθηλά απηφκαηα. Ζ εθαξκνγή εθθηλείηαη απηφκαηα θάζε θνξά πνπ μεθηλά ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Ε ΑΤΣΗΝ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ: Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο απηφκαηεο εθθίλεζεο Υεηξνθίλεηε έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΗ Απηφκαηε εθθίλεζε ζεκαίλεη φηη ην Kaspersky Internet Security εθθηλείηαη κεηά απφ ηελ έλαξμε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηή είλαη ε πξνεπηιεγκέλε ιεηηνπξγία έλαξμεο. Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ή λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ απηόκαηε εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο: 2. ην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ, ζηελ ελφηεηα Κέληξν πξνζηαζίαο, επηιέμηε ηελ ππνελφηεηα Γεληθέο ξπζκίζεηο. 3. Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο, απνεπηιέμηε ην πιαίζην Έλαξμε ηνπ Kaspersky Internet Security θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ ελφηεηα Απηόκαηε εθηέιεζε, ζην δεμηφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ. Δπηιέμηε απηφ ην πιαίζην γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ απηφκαηε εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο. ΦΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Οη εηδηθνί ηεο Kaspersky Lab δελ ζπληζηνχλ ηε δηαθνπή ηνπ Kaspersky Internet Security, δηφηη ε πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή θαη ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ ζα βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. Δάλ απαηηείηαη νπσζδήπνηε ε απελεξγνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο, ζπληζηάηαη λα ζέζεηε ζε παχζε ηελ πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή ζαο γηα ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν ρσξίο λα εμέιζεηε απφ ηελ εθαξκνγή. Σν Kaspersky Internet Security ζα πξέπεη λα εθθηλεζεί κε κε απηφκαην ηξφπν εάλ έρεηε απελεξγνπνηήζεη ηελ απηφκαηε εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο (βι. ελφηεηα "Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο απηφκαηεο εθθίλεζεο" ζηε ζειίδα 52). Γηα ηελ απηόκαηε εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο, ζην κελνχ Έλαξμε, επηιέμηε Πξνγξάκκαηα Kaspersky Internet Security 2011 Kaspersky Internet Security Γηα ηελ έμνδν από ηελ εθαξκνγή, Κάληε δεμηφ θιηθ γηα λα αλνίμεηε ην κελνχ πεξηβάιινληνο ηνπ εηθνληδίνπ εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ ηεο γξακκήο εξγαζηψλ θαη επηιέμηε Έμνδνο. ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows 7, ην εηθνλίδην εθαξκνγήο είλαη θξπθφ απφ πξνεπηινγή, αιιά κπνξείηε λα ην εκθαλίζεηε γηα λα πξνζπειάζεηε επθνιφηεξα ηελ εθαξκνγή (δείηε ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο). 52

53 Κ Α Σ Ά Σ Α Η Π Ρ Ο Σ Α Ί Α Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Ή ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα δηαβάζεηε πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ζα θαηαιαβαίλεηε εάλ ν ππνινγηζηήο ζαο είλαη πξνζσξηλά πξνζηαηεπκέλνο ή εάλ ε αζθάιεηά ηνπ απεηιείηαη, θαζψο θαη γηα ηξφπνπο εμάιεηςεο ησλ απεηιψλ πνπ πξνθχπηνπλ. ε απηήλ ηελ ελφηεηα, ζα βξείηε, επίζεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε, απελεξγνπνίεζε θαη παχζε ηεο πξνζηαζίαο φηαλ εξγάδεζηε κε ην Kaspersky Internet Security. Ε ΑΤΣΗΝ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ: Γηαγλσζηηθά θαη εμάιεηςε πξνβιεκάησλ ζηελ πξνζηαζία ππνινγηζηή Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε πξνζηαζίαο Παχζε θαη ζπλέρηζε πξνζηαζίαο ΔΙΑΓΝΨΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΨΝ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ δείθηε θαηάζηαζεο πξνζηαζίαο ηνπ ππνινγηζηή, πνπ βξίζθεηαη ζην επάλσ κέξνο ηνπ θχξηνπ παξαζχξνπ ηεο εθαξκνγήο (βι. ελφηεηα "Κχξην παξάζπξν ηνπ Kaspersky Internet Security" ζηε ζειίδα 46). Ο δείθηεο αιιάδεη ρξψκα αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε πξνζηαζίαο ηνπ ππνινγηζηή: ην πξάζηλν ζεκαίλεη φηη ν ππνινγηζηήο είλαη πξνζηαηεπκέλνο, ην θίηξηλν δειψλεη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία, ελψ ην θφθθηλν πξνεηδνπνηεί γηα ζνβαξέο απεηιέο σο πξνο ηελ αζθάιεηα ηνπ ππνινγηζηή. πληζηάηαη λα δηνξζψζεηε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο απεηιέο ηεο αζθάιεηαο ακέζσο. Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ δείθηε ζην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο, αλνίγεη ην παξάζπξν Καηάζηαζε πξνζηαζίαο (δείηε ηελ εηθφλα παξαθάησ) πνπ πεξηέρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πξνζηαζίαο ηνπ ππνινγηζηή, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ απεηιψλ πνπ εληνπίζηεθαλ. Εηθόλα 10. Επίιπζε πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο 53

54 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η Ζ θαξηέια Καηάζηαζε ηνπ παξαζχξνπ Καηάζηαζε πξνζηαζίαο παξαζέηεη ζε ιίζηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ νθείινληαη ζε απνθιίζεηο απφ ηνλ θαλνληθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο (π.ρ. κε ελεκεξσκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ). Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα, ην πξντφλ παξέρεη ηηο παξαθάησ επηινγέο κε ηε κνξθή πεξαηηέξσ βεκάησλ: Άκεζε θαηάξγεζε. Κάλνληαο θιηθ ζηα αληίζηνηρα θνπκπηά, ζα κεηαθεξζείηε ζηελ θαηάιιειε ιχζε γηα ην πξφβιεκα. Απηή είλαη ε πξνηεηλφκελε ελέξγεηα. Αλαβνιή θαηάξγεζεο. Δάλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε θαηάξγεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κπνξείηε λα αλαβάιεηε απηήλ ηελ ελέξγεηα θαη λα επηζηξέςεηε ζε απηήλ αξγφηεξα. Γηα λα ην θάλεηε απηφ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Απόθξπςε κελύκαηνο. Έρεηε ππφςε ζαο φηη ε επηινγή αλαβνιήο ηεο θαηάξγεζεο δελ είλαη δηαζέζηκε γηα ζνβαξά πξνβιήκαηα. Σέηνηα πξνβιήκαηα πεξηιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα, θαθφβνπια αληηθείκελα πνπ δελ απνιπκάλζεθαλ, θαηάξξεπζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ ή θαηαζηξνθή ησλ αξρείσλ πξνγξάκκαηνο. Γηα λα εκθαλίζεηε ζηε ιίζηα ηηο εηδνπνηήζεηο πνπ απνθξχςαηε λσξίηεξα, επηιέμηε ην πιαίζην Δκθάληζε θξπθώλ κελπκάησλ, πνπ εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο θαξηέιαο φηαλ ππάξρνπλ θξπκκέλα κελχκαηα. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ θαξηέια Δληνπηζκέλεο απεηιέο γηα λα δείηε ηε ιίζηα κε ην θαθφβνπιν θαη επηθίλδπλν ινγηζκηθφ πνπ εληνπίζηεθε θαη λα επηιέμεηε ηε ιεηηνπξγία πνπ ζέιεηε λα εθηειεζηεί ζηα αληηθείκελα (π.ρ. κεηαθίλεζε ζηελ Καξαληίλα). Γηα λα επηιέμεηε κηα ιεηηνπξγία, ρξεζηκνπνηήζηε ηα ζηνηρεία ρεηξηζκνχ πάλσ απφ ηε ιίζηα θαη ην κελνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο εγγξαθέο ηεο ιίζηαο. ηελ θαξηέια Αλαθνξά κπνξείηε λα πξνβάιεηε ηηο αλαθνξέο δξαζηεξηφηεηαο εθαξκνγήο (βι. ελφηεηα "Πνχ λα πξνβάιεηε ηελ αλαθνξά γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο" ζηε ζειίδα 73). ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Απφ πξνεπηινγή, ην Kaspersky Internet Security εθθηλείηαη κφιηο θνξησζεί ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη πξνζηαηεχεη ηνλ ππνινγηζηή ζαο έσο φηνπ ηνλ απελεξγνπνηήζεηε. Δθηεινχληαη φια ηα ζηνηρεία πξνζηαζίαο. Μπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε πιήξσο ή θαηά έλα κέξνο ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη απφ ην Kaspersky Internet Security. Οη εηδηθνί ηεο Kaspersky Lab πξνηείλνπλ ηδηαηηέξσο λα κελ απελεξγνπνηείηε ηελ πξνζηαζία, επεηδή θάηη ηέηνην κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κφιπλζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη απψιεηα δεδνκέλσλ. Δάλ είλαη νπσζδήπνηε απαξαίηεην, ζπληζηάηαη λα ζέζεηε ζε παχζε ηελ πξνζηαζία γηα ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν (βι. ελφηεηα "Παχζε θαη ζπλέρηζε ηεο πξνζηαζίαο" ζηε ζειίδα 55). ηαλ απελεξγνπνηεζεί ε πξνζηαζία, φια ηα ζηνηρεία ηεο θαζίζηαληαη αλελεξγά. Απηφ ππνδεηθλχεηαη σο αθνινχζσο: Αλελεξγφ (γθξη) εηθνλίδην εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ ηεο γξακκήο εξγαζηψλ (βι. ελφηεηα "Δηθνλίδην ζηελ πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ" ζηε ζειίδα 44), θφθθηλε έλδεημε αζθάιεηαο ζην επάλσ κέξνο ηνπ θχξηνπ παξαζχξνπ ηεο εθαξκνγήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζηαζία απεηθνλίδεηαη ζην πεξηβάιινλ ησλ ζηνηρείσλ πξνζηαζίαο. Ζ απελεξγνπνίεζε ή ε παχζε ησλ ζηνηρείσλ πξνζηαζίαο δελ επεξεάδεη ηελ απφδνζε ησλ εξγαζηψλ ζάξσζεο γηα ηνχο θαη ηηο ελεκεξψζεηο ηνπ Kaspersky Internet Security. Μπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε πιήξσο ηελ πξνζηαζία απφ ην παξάζπξν ξπζκίζεσλ ηεο εθαξκνγήο (βι. ελφηεηα "Παξάζπξν ξπζκίζεσλ ηεο εθαξκνγήο" ζηε ζειίδα 50). Ζ ελεξγνπνίεζε ή ε απελεξγνπνίεζε μερσξηζηψλ ζηνηρείσλ ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ην παξάζπξν ξπζκίζεσλ είηε απφ ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο (βι. ελφηεηα "Κχξην παξάζπξν ηνπ Kaspersky Internet Security" ζηε ζειίδα 46). Γηα πιήξε ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο: 54

55 Κ Α Σ Ά Σ Α Η Π Ρ Ο Σ Α Ί Α Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Ή 2. ην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ, επηιέμηε ηελ ελφηεηα Κέληξν πξνζηαζίαο, ππνελφηεηα Γεληθέο ξπζκίζεηο. 3. Απνεπηιέμηε ην πιαίζην Δλεξγνπνίεζε πξνζηαζίαο αλ πξέπεη λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ πξνζηαζία. Δπηιέμηε απηφ ην πιαίζην αλ πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ πξνζηαζία. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε έλα ζηνηρείν πξνζηαζίαο από ην παξάζπξν ξπζκίζεσλ: 2. ην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ, ζηελ ελφηεηα Κέληξν πξνζηαζίαο, επηιέμηε ην ζηνηρείν πνπ ζέιεηε λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε. 3. ην δεμηφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ, απνεπηιέμηε ην πιαίζην Δλεξγνπνίεζε <όλνκα ζηνηρείνπ> εάλ πξέπεη λα απελεξγνπνηήζεηε απηφ ην ζηνηρείν. Δπηιέμηε απηφ ην πιαίζην αλ πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ην ζηνηρείν. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε έλα ζηνηρείν πξνζηαζίαο από ην θύξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο: 1. Αλνίμηε ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο θαη επηιέμηε ηελ ελφηεηα Κέληξν Πξνζηαζίαο. 2. ην δεμηφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ, θάληε αξηζηεξφ θιηθ ζηελ ελφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ πνπ ζέιεηε λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε. 3. Αλνίμηε ην κελνχ επηινγήο ελέξγεηαο θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί πνπ θέξεη ην φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ. Δπηιέμηε Δλεξγνπνίεζε <λνκα ζηνηρείνπ> αλ πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε απηφ ην ζηνηρείν, ή επηιέμηε Απελεξγνπνίεζε <λνκα ζηνηρείνπ> αλ πξέπεη λα ην απελεξγνπνηήζεηε. ηαλ ελεξγνπνηείηαη έλα ζηνηρείν, ην εηθνλίδην ζηα αξηζηεξά ηνπ γίλεηαη πξάζηλν, ελψ φηαλ απελεξγνπνηείηαη, ην εηθνλίδην γίλεηαη γθξη. ΠΑΤΗ ΚΑΙ ΤΝΕΦΙΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Παχζε πξνζηαζίαο ζεκαίλεη ηελ πξνζσξηλή απελεξγνπνίεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πξνζηαζίαο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ ππνδεηθλχεηαη σο αθνινχζσο: Αλελεξγφ (γθξη) εηθνλίδην εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ ηεο γξακκήο εξγαζηψλ (βι. ελφηεηα "Δηθνλίδην ζηελ πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ" ζηε ζειίδα 44), θφθθηλε έλδεημε αζθάιεηαο ζην επάλσ κέξνο ηνπ θχξηνπ παξαζχξνπ ηεο εθαξκνγήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζηαζία απεηθνλίδεηαη ζην πεξηβάιινλ ησλ ζηνηρείσλ πξνζηαζίαο. Ζ απελεξγνπνίεζε ή ε παχζε ησλ ζηνηρείσλ πξνζηαζίαο δελ επεξεάδεη ηελ απφδνζε ησλ εξγαζηψλ ζάξσζεο γηα ηνχο θαη ηηο ελεκεξψζεηο ηνπ Kaspersky Internet Security. Αλ δεκηνπξγήζεθαλ ζπλδέζεηο δηθηχνπ φηαλ είρε γίλεη παχζε ηεο πξνζηαζίαο, εκθαλίδεηαη κηα εηδνπνίεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηεξκαηηζκφ απηψλ ησλ ζπλδέζεσλ. ηαλ εξγάδεζηε ζε ππνινγηζηή κε Microsoft Windows Vista ή Microsoft Windows 7, ε παχζε ηεο πξνζηαζίαο κπνξεί, επίζεο, λα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κηθξνεθαξκνγή Kaspersky. Γηα λα γίλεη απηφ, νη παξάκεηξνη ηεο κηθξνεθαξκνγήο Kaspersky πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ έηζη ψζηε ε επηινγή αλνίγκαηνο ηνπ παξαζχξνπ ησλ αλαθνξψλ λα εθρσξεζεί ζε έλα απφ ηα θνπκπηά ηεο (βι. ελφηεηα "Σξφπνο ρξήζεο ηεο κηθξνεθαξκνγήο Kaspersky" ζηε ζειίδα 76). Γηα λα ζέζεηε ζε παύζε ηελ πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή ζαο: 1. Αλνίμηε ην παξάζπξν Παύζε πξνζηαζίαο ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: επηιέμηε Παύζε πξνζηαζίαο απφ ην κελνχ πεξηβάιινληνο ηνπ εηθνληδίνπ ηεο εθαξκνγήο (βι. ελφηεηα "Μελνχ πεξηβάιινληνο" ζηε ζειίδα 45), 55

56 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ην εηθνλίδην Παύζε πξνζηαζίαο ζηε δηαζχλδεζε ηεο κηθξνεθαξκνγήο Kaspersky (κφλν γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Microsoft Windows Vista θαη Microsoft Windows 7). 2. ην παξάζπξν Παύζε πξνζηαζίαο, επηιέμηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά απφ ην νπνίν ζα ζπλερηζηνχλ νη ιεηηνπξγίεο πξνζηαζίαο: Παύζε γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ε πξνζηαζία ζα ελεξγνπνηεζεί κεηά απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξαθάησ πεδίν. Παύζε κέρξη ηελ επαλεθθίλεζε ε πξνζηαζία ζα ελεξγνπνηεζεί κεηά απφ ηελ επαλεθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο ή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο (εθφζνλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε επηινγή απηφκαηεο εθθίλεζεο ηεο εθαξκνγήο (βι. ελφηεηα "Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο απηφκαηεο εθθίλεζεο" ζηε ζειίδα 52)). Παύζε ε πξνζηαζία ζα ελεξγνπνηεζεί κφλν φηαλ εζείο απνθαζίζεηε λα ηελ ζπλερίζεηε (αλαηξέμηε πην θάησ). Γηα λα ζπλερίζεηε ηελ πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή, επηιέμηε πλέρηζε πξνζηαζίαο απφ ην κελνχ πεξηβάιινληνο ηνπ εηθνληδίνπ ηεο εθαξκνγήο (βι. ελφηεηα "Μελνχ πεξηβάιινληνο" ζηε ζειίδα 45). Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηήλ ηε κέζνδν γηα λα ζπλερίζεηε ηελ πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή φηαλ έρεη γίλεη ε επηινγή Παύζε ή φηαλ έρεηε επηιέμεη Παύζε γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ή Παύζε κέρξη ηελ επαλεθθίλεζε. 56

57 ΕΠΙΛΤΗ ΣΤΠΙΚΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηηο βαζηθέο εξγαζίεο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα εθηειέζνπλ νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο θαηά ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. Ε ΑΤΣΗΝ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ: Σξφπνο ελεξγνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο Σξφπνο αγνξάο ή αλαλέσζεο ηεο άδεηαο ρξήζεο Ση πξέπεη λα θάλεηε φηαλ εκθαληζηνχλ νη εηδνπνηήζεηο ηεο εθαξκνγήο Σξφπνο ελεκέξσζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ εθαξκνγήο Πψο λα ζαξψλεηε θξίζηκεο πεξηνρέο ηνπ ππνινγηζηή ζαο γηα ηνχο Σξφπνο ζάξσζεο αξρείνπ, θαθέινπ, κνλάδαο δίζθνπ ή άιινπ αληηθεηκέλνπ γηα ηνχο Σξφπνο εθηέιεζεο πιήξνπο ζάξσζεο ηνπ ππνινγηζηή ζαο γηα ηνχο άξσζε ππνινγηζηή γηα εππάζεηεο Σξφπνο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ απφ θινπή Ση λα θάλεηε εάλ ππνςηάδεζηε φηη έλα αληηθείκελν έρεη κνιπλζεί κε ηφ Σξφπνο αληηκεηψπηζεο κεγάινπ αξηζκνχ κελπκάησλ αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο Ση λα θάλεηε εάλ ππνςηάδεζηε φηη ν ππνινγηζηήο ζαο έρεη κνιπλζεί Σξφπνο επαλαθνξάο ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ δηαγξάθεθε ή απνιπκάλζεθε απφ ηελ εθαξκνγή Σξφπνο δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηνπ Γίζθνπ δηάζσζεο Σξφπνο πξνβνιήο ηεο αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Σξφπνο επαλαθνξάο ησλ πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεσλ ηεο εθαξκνγήο Μεηαθνξά ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Kaspersky Internet Security ζην πξντφλ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζε άιινλ ππνινγηζηή.. 75 Σξφπνο ρξήζεο ηεο κηθξνεθαξκνγήο Kaspersky ΣΡΟΠΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ζ Ελεξγνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο κηαο άδεηαο πνπ ζαο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα πιήξσο ιεηηνπξγηθή έθδνζε ηεο εθαξκνγήο έσο φηνπ ιήμεη ε άδεηα. Δάλ δελ ελεξγνπνηήζαηε ηελ εθαξκνγή θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, κπνξείηε λα ην θάλεηε αξγφηεξα. Θα ιάβεηε ππελζχκηζε γηα ηελ αλάγθε ελεξγνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο, κέζσ κελπκάησλ ηνπ Kaspersky Internet Security πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ ηεο γξακκήο εξγαζηψλ. 57

58 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η Γηα λα εθηειέζεηε ηνλ νδεγό ελεξγνπνίεζεο ηνπ Kaspersky Internet Security, εθηειέζηε έλα ηα αθόινπζα: Κάληε θιηθ ζηε ζχλδεζε Δλεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζην παξάζπξν εηδνπνίεζεο ηνπ Kaspersky Internet Security πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ. Κάληε θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν Άδεηα ζην θάησ κέξνο θχξηνπ παξαζχξνπ ηεο εθαξκνγήο. ην παξάζπξν Γηαρείξηζε άδεηαο πνπ αλνίγεη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δλεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο κε λέα άδεηα. Αο δνχκε αλαιπηηθφηεξα ηα βήκαηα ηνπ Οδεγνχ. Βήθα 1. Δπηινγή ηνπ ηύπνπ ηεο άδεηαο θαη εηζαγσγή ηνπ θσδηθνύ ελεξγνπνίεζεο Βεβαησζείηε φηη έρεηε επηιέμεη ην Δλεξγνπνίεζε εκπνξηθήο άδεηαο ζην παξάζπξν ηνπ Οδεγνχ ελεξγνπνίεζεο, πιεθηξνινγήζηε ηνλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο (βι. ελφηεηα "ρεηηθά κε ηνλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο" ζηε ζειίδα 42) ζην αληίζηνηρν πεδίν θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπόκελν. Βήθα 2. Τπνβνιή αηηήκαηνο ελεξγνπνίεζεο Καηά ην πξψην βήκα, ν Οδεγφο ζηέιλεη έλα αίηεκα ζηνλ δηαθνκηζηή ελεξγνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ άδεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο εκπνξηθήο έθδνζεο ηεο εθαξκνγήο. Δάλ ην αίηεκα απνζηαιεί κε επηηπρία, ν Οδεγφο ζα ζπλερίζεη απηφκαηα ζην επφκελν βήκα. Βήθα 3. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ εγγξαθήο Ζ εγγξαθή ρξήζηε είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ Τπεξεζία ππνζηήξημεο. Οη κε εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ κφλν ειάρηζηε ππνζηήξημε. Καζνξίζηε ηα δεδνκέλα εγγξαθήο ζαο θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπόκελν. Βήθα 4. Δλεξγνπνίεζε ε απηφ ην βήκα, ν Οδεγφο ζπλδέεηαη κε ην δηαθνκηζηή ελεξγνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε θαη κεηά απφ απηά, ν Οδεγφο ζπλερίδεη απηφκαηα ζην επφκελν παξάζπξν. Βήθα 5. Οινθιήξσζε Οδεγνύ Απηφ ην παξάζπξν εκθαλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα απνηειέζκαηα ελεξγνπνίεζεο: ηχπνο άδεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Σέινο γηα λα θιείζεηε ηνλ Οδεγφ. ΣΡΟΠΟ ΑΓΟΡΑ Η ΑΝΑΝΕΨΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΦΡΗΗ Αλ έρεηε εγθαηαζηήζεη ην Kaspersky Internet Security ρσξίο άδεηα ρξήζεο, κπνξείηε λα αγνξάζεηε κηα άδεηα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε. ηαλ ιήμεη ε άδεηα πνπ έρεηε, κπνξείηε λα ηελ αλαλεψζεηε. Θα ιάβεηε έλαλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζεο ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ εθαξκνγή (βι. ελφηεηα "Σξφπνο ελεξγνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο" ζηε ζειίδα 57). Γηα λα αγνξάζεηε κηα άδεηα: 1. Αλνίμηε ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο. 2. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Αγνξά άδεηαο ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ. Θα αλνίμεη ε ηζηνζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο απφ φπνπ κπνξείηε λα αγνξάζεηε κηα άδεηα. 58

59 Ε Π Ί Λ Τ Η Σ Τ Π Ι Κ Ν Ε Ρ Γ Α Ι Ν Γηα λα αλαλεώζεηε κηα άδεηα: 1. Αλνίμηε ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο θαη θάληε θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν Άδεηα ζην θάησ κέξνο ηνπ θχξηνπ παξαζχξνπ. Αλνίγεη ην παξάζπξν Γηαρείξηζε άδεηαο. 2. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Αλαλέσζε άδεηαο. Θα αλνίμεη ε ηζηνζειίδα ηνπ θέληξνπ αλαλεψζεσλ αδεηψλ απφ φπνπ κπνξείηε λα αλαλεψζεηε ηελ άδεηά ζαο. ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΟΣΑΝ ΕΜΥΑΝΙΣΟΤΝ ΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Οη εηδνπνηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ ηεο γξακκήο εξγαζηψλ ζάο ελεκεξψλνπλ γηα ζπκβάληα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο θαη πνπ απαηηνχλ ηελ πξνζνρή ζαο. Αλάινγα κε ην πφζν θξίζηκν είλαη ην εθάζηνηε ζπκβάλ, ελδέρεηαη λα ιάβεηε ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο εηδνπνίεζεο: Κξίζηκεο εηδνπνηήζεηο αο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά κε ζπκβάληα θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ππνινγηζηή: γηα παξάδεηγκα, ν εληνπηζκφο θαθφβνπινπ αληηθεηκέλνπ ή επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχζηεκα. Σα παξάζπξα εηδνπνηήζεσλ θαη ηα αλαδπφκελα κελχκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ εκθαλίδνληαη κε θφθθηλν ρξψκα. εκαληηθέο εηδνπνηήζεηο αο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά κε ζπκβάληα πνπ είλαη ελδερνκέλσο ζεκαληηθά γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ππνινγηζηή: γηα παξάδεηγκα, ν εληνπηζκφο δπλεηηθά κνιπζκέλνπ αληηθεηκέλνπ ή χπνπηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχζηεκα. Σα παξάζπξα εηδνπνηήζεσλ θαη ηα αλαδπφκελα κελχκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ εκθαλίδνληαη κε θίηξηλν ρξψκα. Δλεκεξσηηθέο εηδνπνηήζεηο αο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά κε ζπκβάληα πνπ δελ είλαη θξίζηκα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ππνινγηζηή. Σα παξάζπξα εηδνπνηήζεσλ θαη ηα αλαδπφκελα κελχκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ εκθαλίδνληαη κε πξάζηλν ρξψκα. Δάλ κηα ηέηνηα εηδνπνίεζε εκθαληζηεί ζηελ νζφλε, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε κία απφ ηηο πξνηεηλφκελεο επηινγέο. Απφ πξνεπηινγή, ε βέιηηζηε επηινγή είλαη εθείλε πνπ ζπληζηάηαη απφ ηνπο εηδηθνχο ηεο Kaspersky Lab. ΣΡΟΠΟ ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΒΑΕΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Απφ πξνεπηινγή, ην Kaspersky Internet Security θάλεη απηφκαηα έιεγρν γηα ελεκεξψζεηο ζηνπο δηαθνκηζηέο ελεκέξσζεο ηεο Kaspersky Lab. Δάλ ν δηαθνκηζηήο πεξηιακβάλεη λέεο ελεκεξψζεηο, ε εθαξκνγή πξαγκαηνπνηεί ιήςε θαη εγθαηάζηαζή ηνπο ζην παξαζθήλην. Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε κηα ελεκέξσζε ηνπ Kaspersky Internet Security νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Γηα ηε ιήςε ελεκεξψζεσλ απφ ηνπο δηαθνκηζηέο ηεο Kaspersky Lab, πξέπεη λα δηαζέηεηε ελεξγή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Γηα λα μεθηλήζεηε ηελ ελεκέξσζε από ην κελνύ πεξηβάιινληνο, επηιέμηε Δλεκέξσζε απφ ην κελνχ πεξηβάιινληνο ηνπ εηθνληδίνπ ηεο εθαξκνγήο. Γηα λα μεθηλήζεηε ηελ ελεκέξσζε από ην θύξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο: 1. Αλνίμηε ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο θαη επηιέμηε ηελ ελφηεηα Κέληξν Δλεκεξώζεσλ ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ. 2. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δθηέιεζε ελεκέξσζεο πνπ βξίζθεηαη ζην δεμηφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ. Δκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε: 59

60 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η ζηελ ελφηεηα Δλεκέξσζε ηνπ θχξηνπ παξαζχξνπ ηεο εθαξκνγήο, ζηελ ππνελφηεηα Δλεκέξσζε ζε εμέιημε, ζην παξάζπξν Δλεκέξσζε πνπ ζα αλνίμεη φηαλ θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Δλεκέξσζε ζε εμέιημε, ζην κελνχ πεξηβάιινληνο ηεο εθαξκνγήο. Γηα λα δηαθόςεηε ηελ ελεκέξσζε: 1. Αλνίμηε ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο θαη επηιέμηε ηελ ελφηεηα Κέληξν Δλεκεξώζεσλ ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ. 2. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δλεκέξσζε ζε εμέιημε πνπ βξίζθεηαη ζην δεμηφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ. 3. ην παξάζπξν Δλεκέξσζε πνπ αλνίγεη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Γηαθνπή. 4. ην παξάζπξν πνπ ξσηά ηνλ ρξήζηε γηα επηβεβαίσζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Ναη. ΠΨ ΝΑ ΑΡΨΝΕΣΕ ΚΡΙΙΜΕ ΠΕΡΙΟΦΕ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Α ΓΙΑ ΙΟΤ Ζ ζάξσζε ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ απνηειείηαη απφ ηε ζάξσζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θνξηψλνληαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηε ζάξσζε ηεο κλήκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ ηνκέσλ εθθίλεζεο ηεο κνλάδαο δίζθνπ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ πξνζηεζεί απφ ηνλ ρξήζηε (βι. ελφηεηα "Γεκηνπξγία ιίζηαο αληηθεηκέλσλ πξνο ζάξσζε" ζηε ζειίδα 84). Μπνξείηε λα εθθηλήζεηε ηε ζάξσζε ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: ρξήζε ηεο ζπληφκεπζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν (βι. ζειίδα 89), Απφ ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο (βι. ελφηεηα "Κχξην παξάζπξν ηνπ Kaspersky Internet Security" ζηε ζειίδα 46). Γηα λα μεθηλήζεηε ηε ζάξσζε ρξεζηκνπνηώληαο κηα ζπληόκεπζε: 1. Αλνίμηε ην παξάζπξν ηεο Δμεξεχλεζεο ησλ Microsoft Windows θαη κεηαβείηε ζην θάθειν ζηνλ νπνίν έρεηε δεκηνπξγήζεη ηε ζπληφκεπζε. 2. Κάληε δηπιφ θιηθ ζηε ζπληφκεπζε γηα λα μεθηλήζεηε ηε ζάξσζε. Δκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζάξσζε πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε: ζηελ ελφηεηα άξσζε ηνπ θχξηνπ παξαζχξνπ ηεο εθαξκνγήο, ζηελ ελφηεηα άξσζε θξίζηκσλ πεξηνρώλ ζε εμέιημε, ζην παξάζπξν άξσζε θξίζηκσλ πεξηνρώλ πνπ ζα αλνίμεη θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί άξσζε θξίζηκσλ πεξηνρώλ ζε εμέιημε. ζην κελνχ πεξηβάιινληνο ηεο εθαξκνγήο. Γηα λα μεθηλήζεηε ηε ζάξσζε από ην θύξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο: 1. Αλνίμηε ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο θαη επηιέμηε ηελ ελφηεηα άξσζε ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ. 2. ην δεμηφ κέξνο ηνπ θχξηνπ παξαζχξνπ ηεο εθαξκνγήο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δθηέιεζε ζάξσζεο θξίζηκσλ πεξηνρώλ. Δκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζάξσζε πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε: 60

61 Ε Π Ί Λ Τ Η Σ Τ Π Ι Κ Ν Ε Ρ Γ Α Ι Ν ζηελ ελφηεηα άξσζε ηνπ θχξηνπ παξαζχξνπ ηεο εθαξκνγήο, ζηελ ελφηεηα άξσζε θξίζηκσλ πεξηνρώλ ζε εμέιημε, ζην παξάζπξν άξσζε θξίζηκσλ πεξηνρώλ πνπ ζα αλνίμεη θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί άξσζε θξίζηκσλ πεξηνρώλ ζε εμέιημε. ζην κελνχ πεξηβάιινληνο ηεο εθαξκνγήο. Γηα λα ζηακαηήζεηε ηε ζάξσζε θξίζηκσλ πεξηνρώλ: 1. Αλνίμηε ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο θαη επηιέμηε ηελ ελφηεηα άξσζε ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ. 2. ην δεμηφ κέξνο ηνπ θχξηνπ παξαζχξνπ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί άξσζε θξίζηκσλ πεξηνρώλ ζε εμέιημε. 3. ην παξάζπξν άξσζε θξίζηκσλ πεξηνρώλπνπ ζα αλνίμεη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Γηαθνπή. 4. ην παξάζπξν πνπ ξσηά ηνλ ρξήζηε γηα επηβεβαίσζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Ναη. ΣΡΟΠΟ ΑΡΨΗ ΑΡΦΕΙΟΤ, ΥΑΚΕΛΟΤ, ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΟΤ Η ΑΛΛΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΙΟΤ Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο γηα ηε ζάξσζε ελφο αληηθεηκέλνπ γηα ηνχο: ρξήζε ηνπ κελνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αληηθεηκέλνπ, Απφ ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο (βι. ελφηεηα "Κχξην παξάζπξν ηνπ Kaspersky Internet Security" ζηε ζειίδα 46), ρξήζε ηεο κηθξνεθαξκνγήο Kaspersky Internet Security (κφλν ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Microsoft Windows Vista θαη Microsoft Windows 7). Γηα λα μεθηλήζεηε κηα εξγαζία ζάξσζεο γηα ηνύο από ην κελνύ πεξηβάιινληνο ηνπ αληηθεηκέλνπ: 1. Αλνίμηε ηελ Δμεξεχλεζε ησλ Microsoft Windows θαη κεηαβείηε ζηνλ θάθειν πνπ πεξηέρεη ην αληηθείκελν πνπ ζέιεηε λα ζαξσζεί. 2. Κάληε δεμί θιηθ γηα λα αλνίμεηε ην κελνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αληηθεηκέλνπ (βι. εηθφλα παξαθάησ) θαη επηιέμηε άξσζε γηα ηνύο. Ζ δηεξγαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο εκθαλίδνληαη ζην παξάζπξν Έιεγρνο ηώλ πνπ αλνίγεη. Εηθόλα 11. Μελνύ πεξηβάιινληνο ελόο αληηθεηκέλνπ ζηα Microsoft Windows 61

62 Ο Δ Η Γ Φ Ρ Ή Σ Η Γηα λα μεθηλήζεηε ηε ζάξσζε ελόο αληηθεηκέλνπ από ην θύξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο: 1. Αλνίμηε ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο θαη επηιέμηε ηελ ελφηεηα άξσζε ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ. 2. Καζνξίζηε ην αληηθείκελν πξνο ζάξσζε ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: Κάληε θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν επηινγή ζην δεμηφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ γηα λα αλνίμεηε ην παξάζπξν Πξνζαξκνζκέλε ζάξσζε θαη επηιέμηε ηα πιαίζηα δίπια απφ ηνπο θαθέινπο θαη ηηο κνλάδεο δίζθνπ πνπ ρξεηάδνληαη ζάξσζε. Δάλ ην παξάζπξν δελ εκθαλίζεη θαλέλα αληηθείκελν πξνο ζάξσζε, αλνίμηε ην παξάζπξν Δπηινγή αληηθεηκέλνπ πξνο ζάξσζε θάλνληαο θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν Πξνζζήθε θαη επηιέμηε ηα αληηθείκελα πξνο ζάξσζε. χξεηε έλα αληηθείκελν πξνο ζάξσζε ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή ηνπ θχξηνπ παξαζχξνπ (βι. εηθφλα παξαθάησ). Ζ πξφνδνο ηεο εξγαζίαο εκθαλίδεηαη ζην παξάζπξν Έιεγρνο ηώλ πνπ αλνίγεη. Εηθόλα 12. Η πεξηνρή ηνπ παξαζύξνπ ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ζύξεηε έλα αληηθείκελν πξνο ζάξσζε Γηα ζάξσζε ελόο αληηθεηκέλνπ γηα ηνύο κε ρξήζε ηεο κηθξνεθαξκνγήο, ζχξεηε ην αληηθείκελν πξνο ζάξσζε επάλσ ζηε κηθξνεθαξκνγή. Ζ πξφνδνο ηεο εξγαζίαο εκθαλίδεηαη ζην παξάζπξν Έιεγρνο ηώλ πνπ αλνίγεη. Γηα λα ζηακαηήζεηε ζηε ζάξσζε αληηθεηκέλσλ: 1. ην παξάζπξν Έιεγρνο ηώλ πνπ ζα αλνίμεη κεηά ηελ εθθίλεζε ηεο ζάξσζεο αληηθεηκέλσλ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Γηαθνπή ή θιείζηε ην παξάζπξν. 2. ην παξάζπξν Διέγρνπ ηψλ πνπ αλνίγεη, ην νπνίν ξσηά ηνλ ρξήζηε γηα επηβεβαίσζε ηεο δηαθνπήο ηεο ζάξσζεο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Ναη. ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΛΗΡΟΤ ΑΡΨΗ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Α ΓΙΑ ΙΟΤ Μπνξείηε λα εθθηλήζεηε κηα πιήξε ζάξσζε γηα ηνχο κε κία απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: ρξήζε ηεο ζπληφκεπζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν (βι. ζειίδα 89), Απφ ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο (βι. ελφηεηα "Κχξην παξάζπξν ηνπ Kaspersky Internet Security" ζηε ζειίδα 46). Γηα λα μεθηλήζεηε ηελ πιήξε ζάξσζε ρξεζηκνπνηώληαο κηα ζπληόκεπζε: 1. Αλνίμηε ην παξάζπξν ηεο Δμεξεχλεζεο ησλ Microsoft Windows θαη κεηαβείηε ζην θάθειν ζηνλ νπνίν έρεηε δεκηνπξγήζεη ηε ζπληφκεπζε. 2. Κάληε δηπιφ θιηθ ζηε ζπληφκεπζε γηα λα μεθηλήζεηε ηε ζάξσζε. Δκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζάξσζε πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε: 62

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Internet Security 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Internet Security 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Internet Security 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο : 9. 0 C R I T I C A L F I X 2 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε απηφ ην έληππν λα ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο : 9. 0 C R I T I C A L F I X 2 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε απηφ ην έληππν λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

πκθσλία γηα ηελ Σερλνινγία ηεο UPS

πκθσλία γηα ηελ Σερλνινγία ηεο UPS πκθσλία γηα ηελ Σερλνινγία ηεο UPS Γεληθνί Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε ΤΜΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖ UPS Έθδνζε UTA03072009 ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΣΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Γηψξγνο Καξφπνπινο (Δηδάζθσλ Π.Δ. 407/80) Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Επηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Αληηθείκελν κειέηεο Αλαρψκαηα αζθαιείαο (firewalls)

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ www.scienceweb.gr θαιείηαη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηα θαησηέξσ (φξνπο ρξήζεο θαη ηηο πξνππνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) πξηλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11 Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11 ABBYY Production LLC, 2013. Κε ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη δελ πεξηιακβάλνπλ θακία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ SAP ( Πποζάπηημα )

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ SAP ( Πποζάπηημα ) ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ SAP ( Πποζάπηημα ) ε θάζε πεξίπησζε ζηελ νπνία νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Πξνζαξηήκαηνο αληίθεηληαη ή δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πκβάζεσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΝΗ ΑΓΔΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ ΓΗΑ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΡΖΠ MICROSOFT ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΝ 2010 MICROSOFT OFFICE

ΝΟΝΗ ΑΓΔΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ ΓΗΑ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΡΖΠ MICROSOFT ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΝ 2010 MICROSOFT OFFICE ΝΟΝΗ ΑΓΔΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ ΓΗΑ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΡΖΠ MICROSOFT ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΝ 2010 MICROSOFT OFFICE Αθνινπζνχλ ηξία μερσξηζηά ζχλνια φξσλ άδεηαο ρξήζεο. Μφλν έλα ζχλνιν ηζρχεη γηα εζάο. Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις Ειζαγωγή-Ενημέρωζη Ο ηζηνρψξνο www.farmakeio-omorfia.gr είλαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαδηθηπαθήο πψιεζεο πξντφλησλ πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία «ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΥΡ. ΜΑΡΚΑΓΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» (ζην εμήο Δηαηξεία),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα