Μόνο με Ηλεκηπονική Σασςδπόμηζη Αζήλα, 5 Μαξηίνπ 2015 Α.Π. 7944

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μόνο με Ηλεκηπονική Σασςδπόμηζη Αζήλα, 5 Μαξηίνπ 2015 Α.Π. 7944"

Transcript

1 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΕΩΣΕΡΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ Δ/ΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΚΑΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΣΟΠΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΘ ΚΡΑΣΘΚΩΝ ΕΝΘΥΤΕΩΝ Σασ. Δ/νζη : Σηαδίνπ 27 Σασ. Κώδικαρ: 10183, Αζήλα Πληποθοπίερ: Γξ.Αληψληνο Καξβνχλεο Σηλέθωνο: Φαξ: Μόνο με Ηλεκηπονική Σασςδπόμηζη Αζήλα, 5 Μαξηίνπ 2015 Α.Π Ππορ: 1) Αποκενηπωμένερ Διοικήζειρ Δ/νζειρ Διοίκηζηρ 2) Δήμοςρ και Πεπιθέπειερ ηηρ Υώπαρ ΘΕΜΑ: Εςπωπαϊκό Ππόγπαμμα-Πλαίζιο «ΟΡΘΖΟΝΣΑ 2020» για ηην Έπεςνα και ηην Καινοηομία, : Πποζκλήζειρ ςποβολήρ πποηάζεων ΥΕΣ: Σα ςπ απιθ.11772/ , 27577/ , 27900/ , 28263/ , 28264/ , 28265/ , 34676/ , 2897/ & 6172/ έγγπαθά μαρ 1. Γενικά Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ.1291/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ «Οξίδνληαο 2020» γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ( ), ην πξφγξακκα ζα ζπκβάιεη θαηά γεληθφ ζηφρν ζηελ νηθνδφκεζε κηαο θνηλσλίαο θαη κηαο νηθνλνκίαο πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, πξνζειθχνληαο πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζηφρνπ ηνπ 3% ηεο ΑΔγρΠ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε έσο ην Με ηνλ ηξφπν απηφλ ζα ζηεξίμεη ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» θαη άιισλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο, θαζψο θαη ηελ επίηεπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Φψξνπ Έξεπλαο (ΔΦΔ). Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επηδησρζεί κέζσ ηξηψλ αιιεινεληζρπφκελσλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηα εμήο: 1

2 Δπιζηημονική Απιζηεία (Δxcellent Science): Δπηζηεκνληθή έξεπλα παγθφζκηνπ επηπέδνπ κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ζηελ ΔΔ ησλ θαιχηεξσλ επηζηεκφλσλ. Βιομησανική Υπεποσή (Ιndustrial Leadership): Σηξαηεγηθή επέλδπζε ζε ηερλνινγίεο-θιεηδηά, φπσο λαλνηερλνινγίακηθξνειεθηξνληθή, ζπκκεηνρή ηδησηηθνχ ηνκέα, δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ. Κοινυνικέρ Πποκλήζειρ (Societal Challenges): Αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ, φπσο ε γήξαλζε πιεζπζκνχ, ε εμάληιεζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ε αληηκεηψπηζε θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σην πιαίζην απηνχ ηνπ ππιψλα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ππνζηεξηρζνχλ ηα «έξγα-θάξνη» ησλ έμππλσλ πφιεσλ θαη θνηλνηήησλ ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ ΤΠΔ θαη ησλ κεηαθνξψλ. 2. Θεμαηικά πεδία και δπάζειρ ηων πποζκλήζεων (α) ΤΠΔ 2015 Οη κειινληηθέο ιχζεηο γηα ηηο κεγάιεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο ζα απαηηήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θχξησλ ηερλνινγηψλ γεληθήο εθαξκνγήο, ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπζηεκάησλ ΤΠΔ, θαη ηελ επηθνηλσληαθή ππνδνκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαζηήκαηνο). Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηηο ηερλνινγίεο γηα ειπηδνθφξεο ιχζεηο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο θαη εθαξκνγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ, εμαζθαιίδνληαο φηη ε βηνκεραλία ηεο ΔΔ παξακέλεη ηζρπξή ζηηο βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε ησλ κειινληηθψλ αιπζίδσλ αμίαο, θαη ζηνρεχνληαο ζηελ πξφνδν πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί θαη λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ζηηο αληίζηνηρεο αιπζίδεο αμίαο. παξαηίζεληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα): ICT : Customised and low power computing ICT : Boosting public sector productivity and innovation through cloud computing services ICT : Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation ICT : Integrating experiments and facilities in FIRE+ ICT : Big data - research ICT : Technologies for creative industries, social media and convergence ICT : Technologies for better human learning and teaching ICT : Robotics ICT : Generic micro- and nano-electronic technologies ICT : Photonics KET ICT : Cross-cutting ICT KETs ICT : Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects ICT : Pre-commercial procurement open to all areas of public 2

3 interest requiring new ICT solutions ICT : International partnership building and support to dialogues with high income countries ICT : International partnership building in low and middle income countries. Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: 561,000,000. Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 14/04/2015. (β) Απόβληηα: Πόπορ για ηην ανακύκλυζη, ηην επανασπηζιμοποίηζη και ηην ανάκηηζη ππώηυν ςλών WASTE-6a-2015: Eco-innovative solutions WASTE-6b-2015: Eco-innovative strategies WASTE : Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: 54,000,000. Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 21/04/2015. (γ) Δξαηομίκεςζη Ιαηπικήρ Πεπίθαλτηρ PHC : Clinical research on regenerative medicine PHC : Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and intervention PHC : Advanced ICT systems and services for integrated care PHC : Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT PHC : Public procurement of innovative ehealth services PHC : Digital representation of health data to improve disease diagnosis and treatment PHC : Self management of health and disease and decision support systems based on predictive computer modelling used by the patient him or herself Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: 104,500,000. Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο: 100%. Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 21/04/2015. (δ) Καινοηόμοι Υδάηινοι Πόποι: Δνιζσύονηαρ ηην αξία ηοςρ ζηην Δςπώπη αθνξνχλ έλα απφ ηα εμήο ζέκαηα (νη επίζεκνη ηίηινη ησλ πξνζθιήζεσλ 3

4 WATER : Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area Οη πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο απφ ηα ζπκκεηέρνληα θξαηηθά ή πεξηθεξεηαθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πινπνηεζεί κηα θνηλή πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ κε ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο ΔΔ κε ζθνπφ ηελ ζηήξημε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Σηξαηεγηθήο Δξεπλεηηθήο Αηδέληαο ηεο Πξσηνβνπιίαο Κνηλνχ Πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην Νεξφ. Οη εηαίξνη κπνξνχλ επίζεο λα πινπνηνχλ άιιεο θνηλέο δξάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θνηλψλ πξνζθιήζεσλ ρσξίο ηε ζηήξημε ηεο ΔΔ. WATER-4b-2015: Water management solutions for agricultural sector, thematic networks Οη πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηα εμήο: εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ αλάδεημε, ηελ αληαιιαγή, ηε δνθηκή θαη ηε κεηαθνξά ιχζεσλ δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ρξήζεο λεξνχ ζηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο, ζπλεηζθνξά ζε έλα «ζεκαηηθφ δίθηπν» γηα ην λεξφ ζηε γεσξγία κε ηελ επξεία ζπκκεηνρή ησλ επαγγεικαηηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε γηα ηελ θαηάξηηζε, ηε δηάδνζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ιχζεσλ, θαη ππνζηήξημε ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ λεξνχ ζηελ Δπξσπατθή Σχκπξαμε Καηλνηνκίαο κε ζέκα «Γεσξγηθή παξαγσγηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα», ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε νκάδεο εξγαζίαο ηεο ΔΣΚ θαη ζρεηηθέο δξάζεηο ηεο ΔΣΚ γηα ην Νεξφ. WATER-5b-2015: A coordination platform Μηα πιαηθφξκα ζπληνληζκνχ γηα ηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη άιινπο ζεκαληηθνχο θνξείο πνπ λα αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεηξά απφ αθξηθαληθέο ρψξεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Οξίδνληαο 2020 έηζη ψζηε λα εληνπίδνπλ ηηο επθαηξίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ θαη ησλ άιισλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: 21,000,000. Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο: 100%. Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 21/04/2015. (ε) Γιακίνηζη για ηην Ανάπηςξη (α) MG : Enhancing resource efficiency of aviation (β) MG-3.6a-2015: Safe and connected automation in road transport 4

5 (γ) MG : System modelling and life-cycle cost optimisation for waterborne assets (δ) MG : Strengthening the knowledge and capacities of local authorities (ε) MG-5.5a-2015: Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban (ζη) transport and mobility (ζη) MG : Common communication and navigation platforms for pan-european logistics (ε) applications (δ) MG-8.4a-2015: Smart governance, network resilience and streamlined delivery of infrastructure innovation Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: 144,500,000. Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο: 100%. Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 23/04/2015. (ζη) Ανάπηςξη ηος οικοζςζηήμαηορ ηηρ ζηήπιξηρ ηηρ καινοηομίαρ για ηιρ ΜΜΔ Η παξνχζα πξφζθιεζε απνηειεί ζηνηρείν κηαο επξχηεξεο δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ζηήξημεο ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηηο ΜΜΔ ζηελ Δπξψπε. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κηα άθξσο εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία ππνζηήξημεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πθηζηάκελσλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ. INNOSUP : Professionalization of open innovation management in SMEs. INNOSUP : Measuring open innovation inputs and outputs in SMEs. Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: 1,700,000. Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο:100%. Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 29/04/2015. (δ) Έξςπνερ Πόλειρ και Κοινόηηηερ Η παξνχζα πξφζθιεζε αθνξά ζην ζέκα ησλ έμππλσλ πφιεσλ θαη θνηλνηήησλ. Η δξάζε ηεο ΔΔ γηα Έμππλεο Πφιεηο θαη Κνηλφηεηεο ζα επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή ζηήξημεο ζηηο ζπλεξγαζίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ δήκσλ θαη ησλ βηνκεραληψλ. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε απηή ηελ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ζε έλα απφ ηα εμήο ζέκαηα (νη επίζεκνη ηίηινη ησλ πξνζθιήζεσλ παξαηίζεληαη ζηελ αγγιηθή): SCC : Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects. SCC : Development of system standards for smart cities and communities solutions. Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: 108,180,000. Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 5/05/

6 (ε) Ανηαγυνιζηική ενέπγεια σαμηλήρ καηανάλυζηρ άνθπακα Η παξνχζα πξφζθιεζε ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ δηάζεζεο ζηελ αγνξά ησλ πξνζηηψλ, νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη ιχζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ άλζξαθα απφ ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα κε βηψζηκν ηξφπν, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζθνξάο ελέξγεηαο θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σηξαηεγηθνχ Σρεδίνπ Δλεξγεηαθψλ Τερλνινγηψλ (SET-Plan) θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελέξγεηα (ηδίσο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη Οδεγηψλ γηα ηε δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα) θαη ηηο ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζην λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 2020 θαη λα δηακνξθψζνπλ πιαίζηα ηεο αγνξάο ελέξγεηαο γηα ην 2030 θαη ην LCE : Demonstrating advanced biofuel technologies LCE : Supporting coordination of national R&D activities LCE : Demonstration of renewable electricity and heating/cooling technologies LCE : Modelling and analysing the energy system, its transformation and impacts Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: 93,000,000. Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 5/05/2015. (ζ) Νέερ Μοπθέρ Καινοηομίαρ αθνξνχλ ζηελ αλνηρηή κνξθή δηαθπβέξλεζεο (INSO : ICT-enabled open government). Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: 9,200,000. Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 28/05/2015. (η) Αναζηοσαζηικέρ Κοινυνίερ: Πολιηιζηική Κληπονομιά και Δςπυπαφκέρ Ταςηόηηηερ Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα δηεξεπλήζεη ηηο επξσπατθέο δηαθνξέο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ θέξλνπλ απηέο, εληζρχνληαο ηελ θαηαλφεζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο βάζεο ηεο Δπξψπεο θαη αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηελ Δπξσπατθή θνηλσλία λα απνθηήζεη θξηηηθή ζθέςε γηα ηνλ εαπηφ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ξηδψλ ηεο θαη ηηο ηζηνξηθέο ηξνρηέο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ηεο Δπξψπεο. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε απηή ηελ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ζε έλα απφ ηα εμήο ζέκαηα (νη επίζεκνη ηίηινη ησλ πξνζθιήζεσλ παξαηίζεληαη ζηελ αγγιηθή): 6

7 REFLECTIVE : Emergence and transmission of European cultural heritage and Europeanisation. REFLECTIVE : European cohesion, regional and urban policies and the perceptions of Europe. REFLECTIVE : The cultural heritage of war in contemporary Europe. REFLECTIVE : Communication and dissemination platform. REFLECTIVE : Cultural opposition in the former socialist countries. Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: 17,500,000. Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο: 100%. Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 28/05/2015. (ηα) Η Νέα Γενιά ζε μια Καινοηόμο, Πεπιεκηική και Βιώζιμη Δςπώπη Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα δψζεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ζεκεξηλήο λέαο γεληάο γηα λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ πξνθιήζεσλ θαη λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ησλ κεγάισλ Δπξσπατθψλ πξσηνβνπιηψλ φπσο ην Youth on the Move, ην Youth Employment Package θαη ην Youth Guarantee θ.η.ι. Θα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ λέσλ, ηηο ηθαλφηεηέο, ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο εμεξεπλψληαο έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ, απφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη αηνκηθή πξννπηηθή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα θαηλνηφκν, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο Δπξψπε. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ θαηαγξαθή ηεο πιήξνπο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ λέσλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα ζπκπιεξψζεη ηηο πξνεγνχκελεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, νη νπνίεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο Κνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο. YOUNG : The young as a driver of social change. YOUNG : Lifelong learning for young adults: better policies for growth and inclusion in Europe. Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: 9,450,000. Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο: 70%. Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 28/05/ Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ Τα πιήξε θείκελα ησλ αλσηέξσ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ, ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ, θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αλσηέξσ πξφγξακκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ησλ πξνζθιήζεσλ: 20/call_updates.html 7

8 Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζηα αξκφδηα εθνικά ζημεία επαθήρ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην δηθηπαθφ θφκβν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ: Πεξαηηέξσ, ζαο ππελζπκίδνπκε φηη γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην αλσηέξσ πξφγξακκα, εθφζνλ πξνυπνηίζεηαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ εηαηξηθή ζρέζε κε αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 219 παξ.3 ηνπ λ.3463/2006 (γηα ηνπο δήκνπο) θαη ηηο φκνηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 παξ.1 ηνπ λ.3852/2010 (γηα ηηο πεξηθέξεηεο). Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο.. H ΔΘΕΤΘΤΝΣΡΘΑ ΜΑΡΘΑ ΝΘΚΟΤ ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ: 1) Γενική Γπαμμαηεία Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ Μεζνγείσλ 14-18, Τ.Κ Αζήλα ( 2) ΕΟΕ ΑΜΦΘΚΣΤΟΝΘΑ Βχξσλνο 29, Τ.Κ Αζήλα ( 3) ΕΟΕ ΕΤΞΕΘΝΗ ΠΟΛΗ Σ. Πέηξνπια 3, ΤΚ Άλσ Ληφζηα ( 4) ΠΕΔ ηηρ Υώπαρ 5) Κ.Ε.Δ.Ε. Αθαδεκίαο 65 θαη Γελαδίνπ 8, Τ.Κ Αζήλα ( 6) Ε.Ν.Π.Ε. Μεζνγείσλ 15, Τ.Κ Αζήλα ( 7) Ελληνική Εηαιπεία Σοπικήρ Ανάπηςξηρ & Αςηοδιοίκηζηρ (ΕΕΣΑΑ ΑΕ.), Μπιιέξνπ 73-77, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ( 8) Ανηιπποζωπεία ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ ζηην Ελλάδα Βαζ.Σνθίαο 2, Τ.Κ Αζήλα 8

9 (α) Αλαπιεξσηή Δπηθεθαιήο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα, θ. Ά. Πεξνπιάθε ( (β) Δπηθεθαιήο Σπληνληζκνχ Γηθηχσλ Δπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο Europe Direct, θα Κ. Σφθνιε ( 9) Γπαθείο Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος ζηην Ελλάδα Λεσθ. Ακαιίαο 8, Τ.Κ Αζήλα ( (α) Πξντζηάκελν θαη επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ, θ. Λ. Αλησλαθφπνπιν ( (β) Αλαπιεξσηή επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ, θ. Α. Κατιή Εζωηεπική Διανομή: 1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ & Γηνηθ. Υπνζηήξημεο 4. Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο θαη Η.Δ.Σ. (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζην site ηνπ Υπνπξγείνπ, ζηε δηαδξνκή: To Υπνπξγείν-Πνιηηηθέο θαη Γξάζεηο-Γηεζλή θαη Δπξσπατθά Θέκαηα ΟΤΑ-Πξνγξάκκαηα & Σπλεξγαζίεο- Δλεκεξψζεηο-Αλαθνηλψζεηο) 5. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Τκήκα Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ 9

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ.

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 2 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 SUMMARY... 5 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ... 9 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ... 13 ΑΗΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 14 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 16 ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Σίηλορ Γιαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Δπιβλέπυν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο 1 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε Κπβέξλεζε), ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ. ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Επιβλζπουςα: ΠΑΠΑΣΤΛΙΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ.

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ. ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Επιβλζπουςα: ΠΑΠΑΣΤΛΙΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ. Δ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιβλζπουςα: ΠΑΠΑΣΤΛΙΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ Σπουδάςτρια: ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ - 2010 [1] ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ παξαθάησ εξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα 17.10.2013 ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ Ο πρόεδρος ηης Κενηρικής Ένωζης Δπιμεληηηρίων Δλλάδος και ηοσ ΔΒΔΑ κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος

Διαβάστε περισσότερα